LG | FH4J7VY1WD | Owner's Manual | LG FH4J7VY1WD Handleiding

LG FH4J7VY1WD Handleiding
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de
installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat
het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies
in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.
NL NEDERLANDS
F4J7VY(P)(0~9)W/SD
F4J7TY(P)(0~9)W/SD FH4J7VY1WD
www.lg.com
MFL70203990
Rev.01_030918
Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of
inhoud bevatten die verschillen van het
aangeschafte model.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN....................................................... 3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...........................................................3
Verwijdering van uw oude apparaat...........................................................................8
INSTALLATIE....................................................................................... 9
Onderdelen.................................................................................................................9
Accessoires................................................................................................................9
Specificaties.............................................................................................................10
Vereisten voor de installatieplaats............................................................................ 11
Uitpakken en verzendbouten verwijderen................................................................12
Antislipkussentjes gebruiken (optioneel)..................................................................13
Houten vloeren (zwevende vloeren).........................................................................13
De wasmachine waterpas zetten..............................................................................14
Aansluiten watertoevoerslang..................................................................................14
De afvoerslang installeren........................................................................................17
GEBRUIK............................................................................................ 18
De wasmachine gebruiken.......................................................................................18
Het wasgoed sorteren..............................................................................................19
Reinigingsproducten toevoegen...............................................................................20
Bedieningspaneel.....................................................................................................22
Programmatabel.......................................................................................................23
Programmaopties.....................................................................................................29
SMART FUNCTIES............................................................................ 32
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken..................................................................32
Smart Diagnosis™ gebruiken...................................................................................35
ONDERHOUD..................................................................................... 36
Uw wasmachine schoonmaken................................................................................36
Het watertoevoerfilter reinigen..................................................................................36
Het pompfilter schoonmaken....................................................................................37
De wasmiddellade reinigen......................................................................................38
Trommelreiniging(
)(optioneel)............................................................................38
Pas op voor bevriezing in de winter..........................................................................39
PROBLEEMOPLOSSING.................................................................. 41
Problemen opsporen................................................................................................41
Foutmeldingen..........................................................................................................44
GARANTIE.......................................................................................... 46
OPERATIONELE GEGEVENS.......................................................... 49
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het
product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP
' zoals hieronder beschreven.
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en
handelingen aan te geven die risico's kunnen
veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel
of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het
gebruik van dit product te verminderen de
basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
op:
Kinderen in het gezin
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met
betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of
onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden
om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
3
NL
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
Installatie
•Probeer
•
nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•Dit
• apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer
mensen die het apparaat veilig vasthouden.
•Installeer
•
het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat
is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht,
wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
•Draai
•
de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze
losraakt.
•Als
• de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact
op met een geautoriseerd servicecentrum.
•Geen
•
meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of
adaptor met dit apparaat aansluiten.
4
NL
•Dit
• apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer
kan worden geopend.
•Dit
• apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of
storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door
een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische
stroom.
•Dit
• apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens
alle lokale wetten en verordeningen.
•Onjuiste
•
aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien
of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is
geaard.
•Voer
•
geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit.
Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend
stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
•Leg
•
het apparaat niet volledig neer bij het verplaatsen of
installeren van het apparaat.
Gebruik
•Tracht
•
geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren.
Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om
het apparaat te bedienen.
•Herstel
•
of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
5
NL
•Zet
• geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
•Hou
•
de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
•Laat
•
de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen
aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor
schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
•Gebruik
•
de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat
geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een
waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
•Plaats
•
geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd,
gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of
explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf,
benzine, ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum,
vlekverwijderaars, terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton,
alcohol, enz.) in het apparaat. Onjuist gebruik kan brand of
explosie veroorzaken.
•Steek
•
uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht
tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•Haal
•
de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•Duw
•
de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
•Raak
•
de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
•Gebruik
•
geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
•Wanneer
•
de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter,
gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
•Houd
•
alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
6
NL
•Raak
•
de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•Buig
•
de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
•Was
•
geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van
huisdieren, of andere items dan kledij of lakens in deze machine.
•Dit
• apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk
gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
•In
• geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag
u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte
onmiddellijk goed te verluchten.
Onderhoud
•Steek
•
de stekker stevig in het stopcontact na het volledig
verwijderen van al het vocht en stof.
•Ontkoppel
•
het apparaat van de voeding alvorens het apparaat te
reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie
schakelt het apparaat niet uit van de voeding.
•Spuit
•
geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
•Haal
•
de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel
te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit
het stopcontact.
Verwijdering
•Trek
•
de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel
weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om
misbruik te voorkomen.
•Gooi
•
alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg
uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen
verstikking veroorzaken.
•Verwijder
•
de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u
ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren
erin vast komen te zitten.
7
NL
Verwijdering van uw oude apparaat
••Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden
verwijderd.
••Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering
van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten
die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere
waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte
grondstoffen.
••U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt
contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw
dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde
informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling
8
INSTALLATIE
NL
Onderdelen
1 Transportbouten
2 Stekker
3 Lade
4 Bedieningspaneel
5 Trommel
6 Deur
7 Afvoerslang
8 Aftapplug
9 Afvoerpomp filter
10 Afdekkap (locatie kan variëren
afhankelijk van het product)
11 Verstelbare poten
Accessoires
Koude toevoerslang (1
EA) (Optie: Heet (1 EA))
Steeksleutel
Bocht om de afvoerslang
vast te zetten (optioneel)
Kabelbinder (Optioneel)
Deksels voor het
bedekken van
transportboutgaten
(Optioneel)
Antislipkussentjes (2 EA)
(optioneel)
9
NL
Specificaties
Model
Wascapaciteit
F4J7VY(P)(0~9)*D
F4J7TY(P)(0~9)*D
FH4J7VY1WD
9 kg
8 kg
Stroomvoorziening
220 - 240 V~, 50 Hz
Grootte
600 mm (B) x 560 mm (D) x 850 mm (H)
Gewicht van het product
74 kg
Toelaatbare waterdruk
0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
••Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het product
te verhogen.
••Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de watervoorziening.
10
NL
Vereisten voor de
installatieplaats
••Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast
een gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen, dient
isolatie bedekt met aluminiumfolie (85x60 cm)
aan de kant van het fornuis of de kachel te
worden ingevoegd tussen de twee apparaten.
Plaats
0.5 cm
••Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes waar
vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren
slangen kunnen barsten onder druk. De
betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen onder
het vriespunt.
••Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is
geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor
een technicus in het geval van een storing.
10 cm
2 cm
2 cm
Vlakke vloer : Toegestane helling onder de hele
wasmachine is 1°.
Stopcontact : Moet binnen 1 meter van elke zijde
van de locatie van het apparaat liggen.
••Overbelast het stopcontact niet met meer dan
één apparaat.
Extra speling : Voor de muur, 10 cm: achterkant/
2 cm: rechter- & linkerzijde
••Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine. Deze producten kunnen de deklaag
of de bedieningstoetsen beschadigen.
WAARSCHUWING
••De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en
geaard volgens alle lokale wetten en
verordeningen.
••Stel de vier poten af met de meegeleverde
steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om
te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg
voor een ruimte van ongeveer 5 mm tussen de
bovenkant van de wasmachine en de onderkant
van een werkblad.
••Indien de machine wordt bezorgd in de winter en
het vriest, laat u de wasmachine enkele uren
staan bij kamertemperatuur voordat u deze in
gebruik neemt.
WAARSCHUWING
••Deze apparatuur is niet ontworpen voor maritiem
gebruik of voor gebruik in mobiele installaties
zoals caravans, vliegtuigen, enz.
Elektrische aansluiting
••Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
••Koppel de machine altijd los van het stopcontact
en schakel de watertoevoer uit.
Plaatsing
••Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
••Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer.
••De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
••Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten,
vloerkleden, enz.
••Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de
wasmachine te corrigeren met stukken hout,
karton of soortgelijke materialen.
••Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Reparaties die door niet-deskundige personen
zijn uitgevoerd, kunnen tot schade of letsel leiden.
Neem contact op met uw lokaal servicecentrum.
11
NL
Uitpakken en verzendbouten
verwijderen
1
Til het apparaat van de schuimbasis.
••Verwijder de doos en het
verpakkingsmateriaal en til de wasmachine
van de schuimbasis. Zorg ervoor dat de
kuipsteun met het onderste gedeelte loskomt
en niet vast blijft zitten aan de onderkant van
de wasmachine.
••Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op
zijn zijkant moet leggen om de kartonnen
doos te verwijderen, zorg dan altijd dat de
zijkant van de wasmachine beschermd is en
leg deze zachtjes neer. Leg de wasmachine
NIET op de voor- of achterkant.
3
Installeer de afdekkingen voor de gaten.
••Lokaliseer de openingdeksels, toegevoegd
aan het accessoirepakket of vastgemaakt aan
de achterzijde.
Afdekking
OPMERKING
••Bewaar de bouten voor toekomstig gebruik. Om
schade aan de interne onderdelen te voorkomen,
mag u de wasmachine NIET vervoeren zonder de
transportbouten terug te plaatsen.
••Niet verwijderen van de transportbouten en
houders kan ernstige trillingen en geluid
veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende schade
aan de wasmachine. Het snoer is bevestigd aan
de achterkant van de wasmachine met een
transportbout om gebruik van de machine te
voorkomen terwijll de transportbouten nog
geplaatst zijn.
Kuipsteun (optioneel) Kartonnen
onderkant
2
Verwijder de bouten.
••Begin met de twee onderste transportbouten.
Gebruik de meegeleverde moersleutel en
draai alle transportbouten tegen de klok in
volledig los. Verwijder de bouten door ze iets
te bewegen terwijl u ze uittrekt.
Houder
Transport
bout
12
NL
Antislipkussentjes gebruiken
(optioneel)
Houten vloeren (zwevende
vloeren)
Als u de wasmachine op een gladde ondergrond
installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van
overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen
veroorzaken door geluid en trillingen. Als dit gebeurt,
installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten
en past u het niveau aan.
1 Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast te
maken.
•• Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
•• Om trillingen te voorkomen raden wij u aan rubberen
cups van ten minste 15 mm dik aan elke voet van de
wasmachine te maken, die met schroeven zijn
vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.
Rubberen cup
•• Gebruik een droge doek om vreemde
voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon
te maken. Wanneer er vocht achterblijft, kan het
antislipkussentjes wegglijden.
2
Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de
installatieomgeving hebt geplaatst.
•• Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één
van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabieler
is.
3
Plaats de plakzijde van de antislipplaat op de
vloer.
•• Monteer de rubberen cups om de trillingen te
verminderen.
•• Aangeraden wordt de antislipvellen onder de
voorste voetjes te installeren. Als het moeilijk is
om het antislipmateriaal onder de voorste
voetjes te plaatsen, plaats u het onder de
achterste voetjes.
Deze kant boven
Kleefzijde
OPMERKING
•• Juiste plaatsing en nivellering van de wasmachine
zal zorgen voor lange, regelmatige en betrouwbare
werking.
•• De wasmachine moet 100% horizontaal en stevig
vast staan.
•• De wasmachine moet niet ‘Schommelen’ wanneer de
hoeken van het toestel beladen worden.
•• Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van
boenwas en andere smeermiddelen zijn.
•• Laat de voeten van de wasmachine niet nat worden.
Als dit gebeurt, kan dit trillingen of ruis veroorzaken.
•• U kunt rubberen cups (artikelnummer 4620ER4002B)
verkrijgen bij het LG-servicecentrum.
4
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.
•• Duw of beweeg de bovenste randen van de
wasmachine voorzichtig om ervoor te zorgen dat
de wasmachine niet wankelt. Als het apparaat
schommelt, stelt u het apparaat weer op
waterpas.
OPMERKING
•• U kan antislipkussentjes aanschaffen krijgen bij het
servicecentrum van LG.
13
NL
De wasmachine waterpas zetten
Aansluiten watertoevoerslang
Als de vloer niet vlak is, draait u de verstelbare
poten zoals vereist (plaats geen stukjes hout enz.
onder de poten). Zorg ervoor dat alle vier de poten
stabiel zijn en op de vloer rusten en controleer dan
of het apparaat perfect horizontaal staat (gebruik
hiervoor een waterpas).
••De watertoevoerdruk moet tussen 0,1 MPa en 1,0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2) liggen.
••Zodra de wasmachine waterpas staat, draait u de
borgmoeren richting de onderkant van de
wasmachine. Alle borgmoeren moeten worden
aangetrokken.
••Slijp de toevoerslang niet af en draai hem niet
scheef in als u hem aansluit op de afsluiter.
••Indien de waterleidingdruk hoger is dan 1.0 MPa,
moet een decompressiesysteem worden
geïnstalleerd.
••Controleer regelmatig de staat van de slang en
vervang de slang indien nodig.
Controleren van de rubberen
afdichting op de watertoevoerslang
Verhogen
Verlagen
Twee rubberen afdichtingen worden geleverd met
de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt voor het
vermijden van waterlekken. Zorg ervoor dat de
aansluiting op de kranen goed dicht is.
Borgmoer
Diagonale controle
Draai alle 4
borgmoeren stevig vast
••Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten
van de wasmachine drukt, mag de wasmachine
helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide
kanten). Als de machine schommelt bij het
diagonaal duwen van de bovenplaat van de
machine, stelt u de poten weer af.
Slangconnector
Rubberen afdichting
OPMERKING
••Hout of zwevende vloeren kunnen bijdragen aan
overmatige trillingen en onbalans.
••Als de wasmachine is geïnstalleerd op een
verhoogd platform, moet hij stevig worden
bevestigd om het risico van vallen te elimineren.
14
Slangconnector
Rubberen afdichting
NL
De slang aansluiten op de
waterkraan
3
Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de
kraan zodat de rubberen afdichting een
waterdichte verbinding vormt. Draai de vier
bevestigingsschroeven vast.
4
Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog,
zodat de rubberen afdichting in de slang
volledig aansluit aan de kraan. Schroef deze
daarna dicht door naar rechts te draaien.
De schroefdraadslang aansluiten op de
kraan met schroefdraad
Schroef de slangaansluiting op de waterkraan.
Plaat
Schroeftype slang aansluiten aan kraan
zonder schroefdraad
1
Aanvoer
slang
Draai de vier bevestigingsschroeven los.
Bovenste
aansluitklem
Rubberen
afdichting
Een slang met snelkoppeling aansluiten
op een kraan zonder schroefdraad
1
Bevestigingsschroef
2
Schroef de adapterplaat los en draai de vier
bevestigingsschroeven los.
Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot
is voor de adapter.
Ringplaat
Geleideplaat
15
NL
2
Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot
is voor de adapter.
Geleideplaat
Slang verbinden aan apparaat
Verbind de heet waterlijn met de heet water-toevoer
aan de achterkant van de wasmachine. Verbind de
koud waterlijn met de koud water-toevoer aan de
achterkant van de wasmachine.
Koud
water-toevoer
3
Heet
water-toevoer
(Optioneel)
Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de
kraan zodat de rubberen afdichting een
waterdichte verbinding vormt. Draai de vier
bevestigingsschroeven en de ringplaat van de
adapter stevig vast.
OPMERKING
••Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de
slang na het voltooien van de aansluiting. Gebruik
de meest conventionele kraan voor de
watertoevoer. Indien de kraan te vierkant of te
groot is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens
de kraan in de adapter te steken.
4
Trek de stekkervergrendeling naar beneden,
duw de toevoerslang op de adapter, en laat de
connectorvergrendeling los. Zorg ervoor dat de
adapter vastklikt.
Vergrendeling
OPMERKING
••Sluit de toevoerslang aan op de waterkraan, draai
de waterkraan open om vreemde voorwerpen in
de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, etc.) door
te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en
controleer de temperatuur van het water.
16
De horizontale kraan gebruiken
Horizontale kraan
Uitbreidingskraan
Vierkante kraan
NL
De afvoerslang installeren
••De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm
boven de vloer worden geplaatst. Water in de
wasmachine kan dan niet weglopen of loopt
langzaam weg.
••Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten,
dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
••Als de afvoerslang te lang is, deze niet
geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal
een abnormaal geluid veroorzaken.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje
als u hem aansluit op een wastafel.
••Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten,
dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
Wastrommel
Slanghouder
max. 100 cm
Kabelbinder
max. 100 cm
17
GEBRUIK
De wasmachine gebruiken
NL
4
Selecteer, vóór de eerste wasbeurt, een
wasprogramma, waardoor de wasmachine kan
wassen zonder kledij. Dit zal residu en water die
mogelijk tijdens de productie zijn achtergebleven,
verwijderen uit de trommel.
1
2
••Druk meerdere keren op de programma-knop
of draai de programma-keuzeknop tot het
gewenste programma is geselecteerd.
Sorteer het wasgoed en de geladen items.
••Sorteer het wasgoed volgens het soort stof,
vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid
wasgoed als dat nodig is. Open de deur en
laad de items in de wasmachine.
5
Begin programma.
6
Einde van het wasprogramma.
Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en
wasverzachter toe.
18
Zet de wasmachine aan.
••Druk op de Inschakelen knop om de
wasmachine in te schakelen.
••Druk meerdere keren op de programma-knop
of draai de programma-keuzeknop tot het
gewenste programma is geselecteerd.
••Druk herhaaldelijk op de programma-knop tot
het gewenste programma geselecteerd werd.
••Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de
wasmiddellade. Voeg desgewenst
bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste
vakken van de wasmiddellade.
3
Kies het gewenste wasprogramma.
••Druk op de Start/Pauze Knop om het
programma te starten. De wasmachine
schudt kort zonder water om het gewicht van
de lading te meten. Als de Start/Pauze knop
niet binnen 15 minuten wordt ingedrukt, zal
de wasmachine worden uitgeschakeld en alle
instellingen gaan dan verloren.
••Wanneer het wasprogramma is voltooid,
klinkt er een melodie. Verwijder uw kleding
onmiddellijk uit de wasmachine om kreuken
te verminderen. Controleer bij het verwijderen
van de lading op kleine voorwerpen die
rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.
NL
Het wasgoed sorteren
1
Kijk of er een zorglabel op uw kleding zit.
••Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk
en hoe het moet worden gewassen.
••Symbolen op de zorglabels.
Wastemperatuur
Normale machinewas
Permanente pers
3
Aandacht bij het vullen.
••Combineer grote en kleine artikelen in één
lading. Laad eerste grote artikelen.
••Grote artikelen mogen niet meer dan de helft
van de totale wasbelading uitmaken. Probeer
geen losse items te wassen. Dit kan een
asymmetrische belading veroorzaken. Voeg
een of twee soortgelijke items toe.
••Controleer of alle zakken leeg zijn.
Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes,
lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen
zowel uw wasmachine als uw kleding
beschadigen.
Delicaat
Handwas
Niet wassen
2
Wasgoed sorteren.
••Sorteer kleding in ladingen die met hetzelfde
wasprogramma kunnen worden gewassen
voor het beste resultaat.
••Verschillende stoffen moeten bij verschillende
temperaturen en centrifugesnelheden worden
gewassen.
••Scheid donkere kleuren altijd van lichte
kleuren en de witte was. Was kleding apart
als kleuren kunnen doorlopen of als
overdracht van kleurstof en pluis kan
plaatsvinden, waardoor witte en lichte
kledingstukken kunnen verkleuren. Was,
indien mogelijk, geen zwaar vervuild wasgoed
samen met licht vervuild wasgoed.
••Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te
zorgen dat deze items niet blijven haken aan
andere kleren.
••Behandel vuil en vlekken voor door een
kleine hoeveelheid in water opgelost
wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat
vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
••Controleer de plooien van de flexibele
pakking (grijs) en verwijder eventuele kleine
artikelen.
LET OP
••Controleer de binnenkant van de trommel en
verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.
−−Vuil (zwaar, normaal, licht) :
Verdeel de kleding volgens het hoeveelheid
vuil.
−−Kleur (wit, licht, donker):
Scheid de witte kleding van de gekleurde
kleding.
••Verwijder alle kleding of items uit de flexibele
pakking om schade aan kleding en pakking te
voorkomen.
−−Pluis (pluisproducenten, verzamelaars):
Was pluizende stoffen en stoffen die pluis
aantrekken apart.
19
NL
Reinigingsproducten toevoegen
Dosering wasmiddel
••Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de
instructies van de fabrikant en worden gekozen
volgens type, kleur en vervuiling van de stof en
de wastemperatuur.
••Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er
teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte
wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting
van de motor.
••Volg de richtlijnen van de producent van het
wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te
gebruiken.
••U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de
primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk
met het wasprogramma begint.
••Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik
maakt van Uitgestelde Start of als u hebt gekozen
voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
••Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er
teveel sop opkomt.
••Wasmiddelgebruik moet worden aangepast voor
watertemperatuur, waterhardheid, grootte en
vervuilingsniveau van de lading. Vermijd
overmatige schuimvorming voor de beste
resultaten.
••Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u het
wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
••Gebruik alleen het voor het type kleding
aangewezen wasmiddel bij gebruik van de
wasmachine:
−−Algemene poedervormige wasmiddelen voor
alle soorten stoffen
−−Poedervormige wasmiddelen voor fijne stoffen
−−Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten stoffen
of speciale wasmiddelen alleen voor wol
••Gebruik wasmiddel met algemeen poedervormig
bleekmiddel voor een beter wasresultaat en
bleken.
••Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld
aan het begin van het wasprogramma.
20
OPMERKING
••Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden
tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of
geurtjes.
••Volle lading : Volgens advies van de fabrikant.
••Deellading : 3/4 van de normale hoeveelheid
••Minimum lading : 1/2 van de volle lading
Toevoegen van wasmiddel en
wasverzachter
Wasmiddel toevoegen
••Alleen hoofdwas →
••Voorwas+Hoofdwas →
OPMERKING
••Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter
kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
••Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid
wasmiddel gebruikt.
Wasverzachter toevoegen
••Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling
kan een vroege aflevering van de wasverzachter
veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan
geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.
NL
••Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in
de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
••Wasverzachter wordt automatisch tijdens de
laatste spoelbeurt toegevoegd.
Een tablet gebruiken
1
Open de deur en plaats de tabletten in de
trommel.
2
Laad het wasgoed in de trommel en sluit de
deur.
••Open de lade niet terwijl het water wordt
toegevoerd.
••Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet
worden gebruikt.
OPMERKING
••Giet wasverzachter niet direct op de kleding.
Waterontharder toevoegen
••Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel
(bijvoorbeeld Calgon) kan worden gebruikt om te
bezuinigen op het gebruik van wasmiddel in
gebieden met extreem hard water. Doseer
volgens de op de verpakking opgegeven
hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel toe en
vervolgens de waterontharder.
••Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is
voor zacht water.
21
NL
Bedieningspaneel
1 Knop Inschakelen
••Druk op de knop Inschakelen om de
wasmachine in te schakelen.
2 Knop Start/Pauze
••De knop Start/Pauze wordt gebruikt om het
wasprogramma te starten of te pauzeren.
••Als een tijdelijke stop van het wasprogramma
nodig is, druk dan op de knop Start/Pauze.
3 Scherm
••Het display toont de instellingen, de
geschatte resterende tijd, opties en
statusberichten. Wanneer het apparaat is
ingeschakeld, worden de
standaardinstellingen op het display verlicht.
••Het display toont een schatting van de
resterende tijd. Terwijl de hoeveelheid van de
lading automatisch wordt berekend, knippert
of verschijnt 'Detecting'.
••De OPM (omwentelingen per minuut) kan
verschillen afhankelijk van het model.
22
4 Programma Knop
••Programma's zijn beschikbaar op basis van
het type wasgoed.
••Het lampje gaat branden om het
geselecteerde programma aan te geven.
5 Opties
••Hiermee kunt u een extra wasprogramma
selecteren. Er gaat een lampje branden
wanneer dit is geselecteerd.
••Gebruik deze knoppen om de gewenste
programmaopties voor het geselecteerde
wasprogramma te selecteren.
••Om de functie Starten op afstand te
gebruiken, zie SMART FUNCTIONS (slimme
functies).
NL
Programmatabel
Wasprogramma
Programma
Katoen
Katoen+
Beschrijving
Soort stof
Biedt betere prestaties
door het combineren van
verschillende
Gekleurde kleding (shirts,
wasbewegingen.
nachthemden, pyjama's,
enz.) en normaal
Biedt optimale
wasprestaties voor grote vervuilde katoenen lading
(ondergoed).
hoeveelheden wasgoed
met minder
energieverbruik.
Juiste temp.
Maximale
belading
40 °C
(Koud tot 95 °C)
Waardering
60 °C
(Koud tot 60 °C)
Dit programma is
geschikt voor hemden
die niet hoeven te
worden gestreken na het
wassen.
Polyamide, acryl,
polyester.
40 °C
(Koud tot 60 °C)
Mix
Maakt het mogelijk om
verschillende stoffen
tegelijkertijd te wassen.
Verschillende soorten
stof met uitzondering van
speciale kleding (zijde/
fijne was, sportkleding,
donkere kleding, wol,
dekbed/gordijnen).
40 °C
(Koud tot 40 °C)
Anti-Allergie
Helpt om allergenen
zoals huisstofmijt, pollen
en kattenharen te
verwijderen.
Katoen, ondergoed,
kussenslopen, lakens,
babykleding
Dit programma is voor
grote items zoals
dekens, kussens,
bankbekleding, etc.
Katoenen beddengoed
met uitzondering van
speciale stoffen (fijne
was, wol, zijde, etc.) met
vulling: dekbedden,
kussens, dekens,
bankbekleding met een
lichte vulling.
Koud
(Koud tot 40 °C)
1 enkele
maat
Dit programma is
geschikt voor
Sportkleding sportkleding, zoals
joggingpakken en
loopkleding.
Coolmax, gore-tex,
fleece en sympatex
40 °C
(Koud tot 40 °C)
2,0 kg
Verwijdert vaste en
Babykleding eiwitvlekken, zorgt voor
betere spoelresultaten.
Licht vervuilde
babykleding.
60 °C
4,0 kg
Easy Care
Donsdeken
4,0 kg
60 °C
23
NL
Programma
Beschrijving
Juiste temp.
Gekleurde kleding
(shirts, nachthemden,
pyjama's, enz.) en
normaal vervuild wit
katoen (ondergoed).
40 °C
(Koud tot 60 °C)
4,5 kg
Voor delicate kleding
zoals ondergoed,
blouses enz.
Kwetsbaar, snel
beschadigd wasgoed
20 °C
(Koud tot 40 °C)
1,5 kg
Snel 14 min.
Met dit programma kunt
u snel wassen voor
kleine hoeveelheden en
lichtvervuilde kleding.
Gekleurde was die
snel vervuild raakt.
LET OP: Gebruik
minder dan 20 g
wasmiddel (voor 2,0
kg belading) anders
blijft er wasmiddel
achter op de kleding.
20 °C
(20 °C tot 40 °C)
2,0 kg
Wol+
Voor hand- en machine
wasbare delicate kleding
zoals wasbare wol,
lingerie, jurken etc.
(Gebruik een wasmiddel
voor wasbare wol).
Wol, handwas, fijne
was, wasgoed dat
snel beschadigd
20 °C
(Koud tot 30 °C)
1,5 kg
60 °C
(30 °C tot 60 °C)
3,0 kg
Zorgt voor minder geluid
en trillingen en bespaart
Nachtprogramma
geld door 's nachts
stroom te gebruiken.
Delicaat
Vlekverzorging
Download prog.
24
Maximale
Soort stof
Wast verschillende
soorten vlekken zoals
wijn, sap, vuil, enz.
Gemengde katoenen
(Watertemperatuur wordt
stoffen, geen fijne was
stap voor stap opgevoerd
voor het wassen van
verschillende vlekken.)
belading
Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de
standaard Spoelen +Centrifugeren.
NL
••Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het
zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.
••Stel het programma in op 'Katoen+, 40 °C (half geladen)', 'Katoen+, 60 °C (half geladen)', 'Katoen+, 60 °C
(volledig geladen)' om te testen overeenkomstig met norm EN60456 en voorschrift 1015/2010.
−−Standaard 60 °C katoenprogramma : Katoen+
+ 60°C (Volle Lading)
−−Standaard 60 °C katoenprogramma : Katoen+
+ 60°C (Halve Lading)
+ 40°C (Halve Lading)
−−Standaard 40 °C katoenprogramma : Katoen+
(Geschikt voor normaal vervuilde katoenen was.)
(Dit zijn de meest efficiënte programma's wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik voor het
wassen van dat soort katoenen was.)
••De feitelijke watertemperatuur kan verschillen van de opgegeven cyclustemperatuur.
••De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, hardheid van het water, watertoevoertemperatuur,
kamertemperatuur, hoeveelheid en soort lading, hoeveelheid gebruikt wasmiddel, wisselingen in de
lichtnetspanning en gekozen extra opties.
OPMERKING
••Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
25
NL
Extra opties
Einde
Programma
Turbo Wash
Intensief
Spoelen+
●
●
●
●
●
●
●
uitstellen
Voorwas
Katoen
●
Katoen+
●
Mix
●
●
●
●
●
Easy Care
●
●
●
●
●
Donsdeken
●
●
●
Anti-Allergie
●
●
●
Babykleding
●
●
●
Sportkleding
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wol+
Delicaat
●
Vlekverzorging
Nachtprogramma
Snel 14 min.
●
●*
••*: Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan niet worden verwijderd.
26
●*
NL
Operationele gegevens
Programma
Max RPM
Katoen
1400
Katoen+
1400
Mix
1400
Easy Care
1000
Donsdeken
1000
Anti-Allergie
1400
Babykleding
1000
Sportkleding
800
Wol+
800
Delicaat
800
Vlekverzorging
1400
Nachtprogramma
1000
Snel 14 min.
800
27
NL
Operationele gegevens
[F4J7VY(P)(0~9)*D/ FH4J7VY1WD]
Tijd in minuten
Programma
9 kg
1400 tpm
Resterende hoeveelheid
Water in
Energie in
vocht
liters
kWh
1400 tpm
9 kg
9 kg
Katoen (40 °C)
96
44 %
52
0.40
Katoen+ (60 °C)
225
44 %
38
0.61
[F4J7TY(P)(0~9)*D]
Tijd in minuten
Programma
8 kg
1400 tpm
Resterende hoeveelheid
Water in
Energie in
vocht
liters
kWh
1400 tpm
8 kg
8 kg
Katoen (40 °C)
96
44 %
52
0.40
Katoen+ (60 °C)
245
44 %
38
0,45
OPMERKING
••Informatie over het hoofdwasprogramma indien half geladen.
28
NL
Programmaopties
Intensief (
Einde uitstellen (
Voor regulier, sterk vervuild wasgoed, is de optie
Intensief effectief.
)
U kunt een vertraging instellen zodat de
wasmachine automatisch zal beginnen en eindigen
na een bepaalde tijd.
)
1
Druk op de knop Inschakelen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de Intensief knop.
3
Druk op de Einde uitstellen knop op de
vereiste tijd in te stellen.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Wi-Fi ( )
OPMERKING
••De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het
programma, niet tot de start. De werkelijke
looptijd kan variëren afhankelijk van de
watertemperatuur, het wasgoed en andere
factoren.
••Om de functie te annuleren, moet u op de knop
Inschakelen drukken.
••Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor
deze optie.
Voorwas (
)
Als de was zwaar vervuild is dan raden we het
Voorwas programma aan.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk gedurende 3 seconden op de Voorwas
knop.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Stel de wifi-verbinding in. Wanneer er verbinding
met wifi is gemaakt, licht het wifi-pictogram op het
bedieningspaneel op.
Turbo Wash (
)
Dit wasprogramma duurt minder dan 1 uur en zorgt
voor energie- en waterbesparing (op basis van een
halve belanding).
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Turbo Wash.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
29
NL
Watertemp.
Item toevoegen (
De Watertemp. knop selecteert de was en spoel
temperatuur combinatie voor het geselecteerde
programma. Druk op deze toets tot de gewenste
instelling is verlicht. Alle spoelingen gebruiken koud
leidingwater.
Er kan wasgoed toegevoegd of verwijderd worden
nadat het wasprogramma gestart is.
••Selecteer de watertemperatuur die geschikt is
voor het type lading dat u wast. Volg de
zorglabels van het kledingstuk voor de beste
resultaten.
Centrifugeren
••Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd
door de Centrifugeren knop herhaaldelijk in te
drukken.
••Alleen centrifugeren
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de Centrifugeren knop om de RPM te
selecteren.
3
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
••Wanneer u No selecteert, zal de machine korte
tijd blijven draaien om snel water af te voeren.
Spoelen
Spoelen+ (
)
Eenmaal spoelen toevoegen.
30
)
1
Druk op de Item toevoegen knop wanneer de
LED is ingeschakeld.
2
Voeg wasgoed toe of verwijder het.
3
Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
••Voor veiligheidsredenen zal de deur gesloten
blijven wanneer het waterniveau of de
-temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk
wasgoed toe te voegen.
••Als de watertemperatuur in de trommel hoog is,
wacht totdat het water afgekoeld is.
LET OP
••Wanneer u wasgoed toevoegt, zorg ervoor dat u
het helemaal in de trommel duwt. Als er wasgoed
vast komt te zitten in de vergrendelopening, kan
de rubberen pakking schade oplopen, wat
lekkage en storingen kan veroorzaken.
••Als u de deur forceert om deze te openen, kan dit
de onderdelen beschadigen of kapotmaken of
veiligheidsproblemen tot gevolg hebben.
••Als u de deur opent terwijl er veel sop en water in
de trommel zit, kan het zijn dat het sop en het
water eruit lopen, wat kan leiden tot brandwonden
of een natte vloer.
NL
Kinderslot
Alarm aan/uit
Gebruik deze optie om de besturing uit te
schakelen. Deze funktie kan voorkomen dat
kinderen het programma wijzigen of het apparaat
gebruiken
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de knop Start/Pauze.
Het bedieningspaneel vergrendelen
3
Houdt de Watertemp. en de Centrifugeren
knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden
ingedrukt om de pieptoon aan/uit te zetten.
1
Houd de knop Kinderslot gedurende 3
seconden ingedrukt.
2
Een piepsignaal zal klinken en
scherm verschijnen.
zal op het
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen
geblokkeerd met uitzondering van de knop
Inschakelen.
OPMERKING
••Zodra de functie Pieptoon op aan/uit is ingesteld,
wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de
stroom is uitgeschakeld.
••Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit
proces.
OPMERKING
••Uitschakelen van de stroom zal de
kinderslotfunctie niet resetten. U moet het
kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot
alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de knop Kinderslot gedurende 3 seconden
ingedrukt.
••Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor
het huidige programma verschijnt weer op het
display.
31
SMART FUNCTIES
NL
De LG SmartThinQ-applicatie
gebruiken
OPMERKING
DIngen die u moet controleren
voordat u de LG SmartThinQ
gebruikt
••Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken
van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
internetprovider of raadpleeg de handleiding van
uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
controleren.
••Voor apparaten met het logo
1
of
Controleer de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
••Als de afstand tussen het toestel en de
draadloze router te groot wordt kan het
signaal zwak worden. Het registreren kan
lange tijd duren of de installatie kan
mislukken.
2
Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
uit.
••Schakel gegevens voor iPhones uit via
Instellingen → Mobiel → Mobiele
gegevens.
••Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u
of het Wi-Fi -pictogram op het controlepaneel
aan is.
••LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding of
voor gebreken, een verkeerde werking of fouten
die door de netwerkverbinding worden
veroorzaakt.
••Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver
verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
van het Wifi-signaal te verbeteren.
••De omgeving van het thuisnetwerk kan
veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding
met de applicatie kan worden gemaakt.
••Indien de netwerkverbinding niet correct werkt
kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
••De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
3
••Het toestel kan niet geregistreerd worden
vanwege problemen met het draadloze signaal.
Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact
en wacht één minuut om het opnieuw te
proberen.
Verbind uw smartphone met de draadloze
router.
••As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
uitzondering toe.
••De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
••De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
••Als het beveiligingsprotocol van de router is
ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het netwerk
niet instellen. Gebruik andere
beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt aanbevolen)
en registreer het product opnieuw.
32
NL
De applicatie installeren LG
SmartThinQ
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google
Play Store & Apple App Store voor een
smartphone. Volg de instructies om de applicatie te
downloaden en te installeren.
OPMERKING
••Als u kiest voor eenvoudig aanmelden om
toegang te verkrijgen tot de LG SmartThinQtoepassing moet u het registratieproces doorlopen
telkens wanneer u van smartphone verandert of
de toepassing opnieuw installeert.
Schakel de Pushnotificaties in om notificaties over
de status van het apparaat te ontvangen. De
notificaties zullen worden verzonden, zelfs als de
LG SmartThinQ-applicatie uitgeschakeld is.
OPMERKING
••Als u uw draadloze router, uw internetprovider of
uw wachtwoord wijzigt nadat u het apparaat heeft
geregistreerd, verwijdert u het uit de LG
SmartThinQ Instellingen → Bewerk product en
registreert u het opnieuw.
••De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
••Functies kunnen per model variëren.
Wifi-functie
••Voor apparaten met het logo
Pushnotificatie
of
Communiceer met het apparaat via een
smartphone met gebruik van de gemakkelijke
smartphone-functies.
Wasprogramma (Starten op afstand,
Download prog.)
Stel een gewenst programma in of download het en
bedien het van op afstand.
Trommelreiniging coach
Deze functie geeft het aantal cycli aan die
overblijven voordat het tijd is om de cyclus voor
trommelreiniging uit te voeren.
Energiebewaking
Controleer het energieverbruik van de onlangs
gebruikte programma's en het maandelijks
gemiddelde.
Smart Diagnosis™
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Instellingen
Er zijn verschillende functies beschikbaar.
33
NL
Wasprogramma
Starten op afstand (
Download prog.
)
Gebruik een smartphone om uw apparaat op
afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
Om Starten op afstand te gebruiken:
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Doe het wasgoed in de trommel.
3
Houd de knop Starten op afstand gedurende
3 seconden ingedrukt om de functie 'Op
afstand starten' in te schakelen.
4
Start een programma met de LG SmartThinQapplicatie op uw smartphone.
OPMERKING
••Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een programma starten vanaf
de applicatie LG SmartThinQ. Als het programma
niet wordt gestart, zal de wasmachine wachten
om het programma te starten tot deze op afstand
wordt uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de
modus 'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
••Wanneer Starten op afstand ingeschakeld is, zal
de deur automatisch worden vergrendeld.
Om Starten op afstand te deactiveren:
Wanneer 'Op afstand starten' is geactiveerd, houdt
u de knop Starten op afstand gedurende 3
seconden ingedrukt.
34
Download nieuwe en speciale programma’s die niet
zijn opgenomen als een basis wasprogramma in
het apparaat.
Apparaten die zijn geregistreerd kunnen een
verscheidenheid aan speciale programma’s voor
het specifieke apparaat downloaden.
Er kan tegelijkertijd slechts één programma op het
apparaat worden opgeslagen.
Wanneer het downloaden van het programma naar
het apparaat is voltooid, behoudt het product het
gedownloade programma tot er een nieuw
programma is gedownload.
Stroomverbruik bij stand-bymodus /
0,5 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by
3,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat
automatisch laat overschakelen naar
20 min.
de stand-bymodus en/of uit-stand
en/of de toestand waarin
netwerkgebonden stand-by
beschikbaar is
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van
drie jaar na onze laatste zending van dit product.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
informatie ontvangt.
NL
Smart Diagnosis ™ met behulp van
een Smart Phone
••Voor apparaten met het logo
4
••Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
of
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt.
Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
tenzij het apparaat is aangesloten op het
stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in
te schakelen, moet het oplossen van problemen
worden gedaan zonder het gebruik van Smart
Diagnosis™.
Smart Diagnosis™ gebruiken
Smart Diagnosis ™ via het
klanteninformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om
contact op te nemen met de servicemedewerker,
niet tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de Inschakelen knop om de
wasmachine in te schakelen. Druk op geen
enkele andere knop en draai niet aan de
programmakeuzeknop.
2
Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen,
plaatst u het mondstuk van de telefoon dicht bij
de knop Inschakelen.
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
••Als de callcentermedewerker niet in staat is
om een nauwkeurige registratie van de
gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn
gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in staat
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor
analyse doorgegeven informatie.
OPMERKING
••De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van
de lokale gesprekskwaliteit.
••De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt
een betere service als u gebruik maakt van de
vaste telefoon.
••Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
beste Smart Diagnosis™-dienst.
x.
Ma
mm
0
1
3
Houdt de Watertemp. knop voor drie seconden
ingedrukt terwijl u de telefoon-microfoon vlak bij
het icoon of bij de Inschakelen knop houdt.
35
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
••Haal de stekker van de wasmachine uit het
stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo
het risico op een elektrische schok te voorkomen.
Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan
leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische
schokken of overlijden.
••Gebruik nooit agressieve chemicaliën,
schuurmiddelen of oplosmiddelen om de
wasmachine te reinigen. Ze kunnen de deklaag
beschadigen.
Uw wasmachine schoonmaken
Zorg na het wassen
••Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de
deur en de binnenkant van de pakking af om
eventueel vocht te verwijderen.
••Laat de deur open zodat het trommelinterieur kan
drogen.
••Veeg de behuizing van de wasmachine met een
droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.
NL
De binnenkant schoonmaken
••Gebruik een handdoek of een zachte doek om
rond de wasmachinedeur en deurglas te vegen.
••Verwijder altijd alle items uit de wasmachine
zodra het wasprogramma is voltooid. Als u
vochtige items in de wasmachine laat, kan dit
kreuken, kleuroverdracht en geurtjes veroorzaken.
••Voer het Trommel reinigen-programma een keer
per maand uit (of vaker indien nodig) om resten
wasmiddel en andere resten te verwijderen.
Het watertoevoerfilter reinigen
••Schakel de stopklok uit als de machine
gedurende langere tijd (bijvoorbeeld vakantie) niet
wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de
directe omgeving is.
••
icoon zal worden weergegeven op het
bedieningspaneel wanneer er geen water in de
wasmiddellade binnenstroomt.
••Als het water erg hard is of als er sporen van
kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter
verstopt raken. Het is daarom een goed idee om
het af en toe schoon te maken.
1
Schakel de kraan uit en schroef de
watertoevoerslang los.
2
Reinig het filter met een harde borstel.
De buitenkant reinigen
Een goede verzorging van uw wasmachine kan de
levensduur ervan verlengen.
Deur:
••Was met een vochtige doek aan de buitenkant en
de binnenkant en droog vervolgens met een
zachte doek.
Exterieur:
••Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
••Veeg af met een vochtige doek.
••Druk niet op het oppervlak of het display met
scherpe voorwerpen.
36
NL
Het pompfilter schoonmaken
4
Na het schoonmaken keert u het pompfilter om
en steekt de aftapplug erin.
5
Sluit de afdekkap.
••Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine
voorwerpen in het wasgoed. Controleer
regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het
behoud van een goed werkende wasmachine.
••Laat het water afkoelen voordat u de afvoerpomp
reinigt, een noodleging uitvoert, of de deur opent
in geval van nood.
1
2
Open de afdekkap en trek de slang eruit.
Haal de stekker van de aftapplug en open het
filter door het naar links te draaien.
LET OP
2
Container om het
afgevoerde water op te
vangen.
1
3
••Voer eerst water af met behulp van de
afvoerslang en open vervolgens het pompfilter om
eventuele draden of objecten te verwijderen.
••Wees voorzichtig bij het aftappen, het water kan
warm zijn.
Verwijder eventuele vreemde objecten uit het
pompfilter.
37
NL
De wasmiddellade reinigen
Trommelreiniging(
Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen in
de wasmiddellade. Verwijder de lade en
inzetstukken en controleer een of twee keer per
maan op opbouw.
Trommel reinigen is een speciaal programma om
de binnenkant van de wasmachine te reinigen.
1
Verwijder de wasmiddellade door hem recht
naar buiten te trekken totdat hij stopt.
••Druk hard op de loskoppelknop en verwijder
de lade.
)(optioneel)
Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit
programma, op een hoger toerental. Voer dit
programma regelmatig uit.
1
Verwijder alle kleding of items uit de
wasmachine en sluit de deur.
2
Open de wasmiddellade en voeg antikalk
(bijvoorbeeld Calgon) toe aan het compartiment
voor het hoofdwasmiddel.
••Voor tabletten die in de drum worden
geplaatst.
2
3
3
Sluit de wasmiddellade langzaam.
••Spoel de inzetstukken en de lade met warm
water om ophoping van wasmiddelen te
verwijderen. Gebruik alleen water om de
wasmiddellade reinigen. Droog de
inzetstukken en lade met een zachte doek of
handdoek.
4
Schakel de machine in en druk gedurende 3
seconden op de Trommelreiniging knop . Dan
zal
getoond worden op het scherm.
5
Druk op de Start/Pauze knop om te starten.
Gebruik een doek of een kleine niet-metalen
borstel om de uitsparingen in de opening van
de lade schoon te maken.
6
Nadat het programma is voltooid, laat u de
deur open, zodat de flexibele pakking en de
glazen deur kunnen drogen.
Haal de inzetstukken uit de lade.
••Verwijder al het residu uit de bovenste en
onderste delen van de uitsparing.
4
Veeg vocht in de uitsparing met een zachte
doek of handdoek weg.
5
Zet de inzetstukken in de juiste vakken en
plaats de lade terug.
38
LET OP
••Let erop dat u de deur niet open laat staan als er
kinderen in de buurt zijn.
OPMERKING
••Doe geen wasmiddel in de compartimenten voor
het wasmiddel. Dit kan overmatig zeepsop
genereren dat uit de wasmachine kan lopen.
NL
Pas op voor bevriezing in de
winter
••Indien bevroren, werkt het product niet normaal.
Zorg ervoor dat u het product installeert waar het
niet kan bevriezen in de winter.
••Als het product buitenshuis moet worden
geïnstalleerd in een veranda of onder andere
omstandigheden buitenshuis, moet u het
volgende controleren.
••Koppel de koude aanvoerslang van de kraan los,
nadat u de kraan hebt dichtgedaan. Verwijder het
water, terwijl u de slang naar beneden gekeerd
houdt.
Toevoerslang
Verhinderen dat het product bevriest
••Verwijder na het wassen achtergebleven water in
de pomp volledig, waarbij u de koppeling aan de
slangopening gebruikt voor het verwijderen van
restwater. Wanneer het water volledig is
verwijderd, sluit de slangdop die is gebruikt voor
het verwijderen van achtergebleven water en
bedek de dop.
Controleer op bevriezing
••Als het water niet wegloopt bij het openen van de
slangkoppeling die wordt gebruikt voor het
verwijderen van restwater, controleer dan de
afvoereenheid.
Aftapplug
Aftapplug
Afdekkap
Afdekkap
••Laat de afvoerslang uithangen om al het water uit
de slang te trekken.
Afvoerslang
LET OP
••Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd met een
gebogen vorm, kan de binnenslang bevriezen.
••Inschakelen, kies een wasprogramma en druk de
Start/Pauze knop in.
Wasmiddellade
Afvoerslang
••Wanneer ' ' wordt weergegeven in het scherm
terwijl het product in gebruik is, controleer dan de
watertoevoer- en waterafvoer eenheid (Sommige
modellen hebben geen alarm functie die
bevriezen aangeeft).
OPMERKING
••Controleer of het water in de wasmiddellade komt
tijdens het spoelen, en of het water wordt
afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
39
NL
Wat te doen bij bevriezing
••Zorg ervoor dat u de trommel hebt leeggemaakt.
Giet warm water van 50–60 °C tegen de rubberen
binnenkant van de trommel. Sluit de deur en
wacht 1-2 uur.
50-60 °C
••Wanneer water volledig verwijderd wordt uit de
trommel, sluit dan de slangplug, gebruikt voor
verwijdering van resterend water, kies een
wasprogramma en druk op de Start/Pauze knop.
Wasmiddellade
Afvoerslang
OPMERKING
LET OP
••Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd met een
gebogen vorm, kan de binnenslang bevriezen.
••Open de afsluitdop en de slangdop die u hebt
gebruikt voor het verwijderen van het
achtergebleven water, en voer al het water af.
••Controleer of het water in de wasmiddellade komt
tijdens het spoelen, en of het water wordt
afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
••Wanneer er zich problemen voordoen met de
watervoorziening, neemt u de volgende
maatregelen.
−−Draai de kraan dicht, en ontdooi de kraan en de
beide aansluitdelen van de aanvoerslang van
het product met een doek die u met heet water
hebt nat gemaakt.
−−Haal de aanvoerslang eruit en dompel deze
onder in warm water van 50–60 °C.
Aftapplug
Afdekkap
OPMERKING
••Als het water niet wegloopt, betekent dit dat het
ijs niet volledig gesmolten is. Wacht nog even.
40
Toevoerslang
50-60 °C
PROBLEEMOPLOSSING
NL
••Uw wasmachine is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in
een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw wasmachine niet naar behoren of helemaal niet
functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Problemen opsporen
Symptomen
Reden
Oplossing
Ratelend en
rammelend geluid
Vreemde voorwerpen zoals munten of
veiligheidsspelden kunnen in de
trommel of pomp geraakt zijn.
••Controleer of alle zakken leeg zijn.
Voorwerpen zoals haarspeldjes,
lucifers, pennen, munten en sleutels
kunnen zowel uw wasmachine als uw
kleding beschadigen.
••Sluit ritsen, haken en trekkoorden om
te beletten dat deze items kunnen
vastraken of in de knoop raken met
andere kledij.
Bonkend geluid
Zware wasladingen kunnen een
bonkend geluid produceren. Dit is
meestal normaal.
••Als het geluid blijft, is de wasmachine
waarschijnlijk uit balans. Stop de
machine en verdeel het wasgoed
opnieuw.
Zijn alle transportbouten en
kuipsteunen verwijderd?
••Als deze tijdens de installatie niet
verwijderd zijn, raadpleegt u de
installatiegids voor het verwijderen van
de transportbouten.
Rusten alle poten stevig op de grond?
••Controleer dat het apparaat perfect
waterpas staat (gebruik een waterpas).
Hebt u het apparaat ooit neergelegd
bij het verplaatsen of installeren?
••Neem contact op met het
klantinformatiecentrum.
Vulslang of afvoerslang zit los op de
kraan of wasmachine.
••Controleer en draai de
slangaansluitingen aan.
Huisafvoerpijpen zijn verstopt.
••Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op
met een loodgieter indien nodig.
Teveel of ongeschikt wasmiddel kan
overmatige schuimvorming
veroorzaken, wat kan leiden tot
waterlekkage.
••Zorg ervoor dat de aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel gebruikt wordt
volgens de aanbevelingen van de
fabrikant.
Vibrerend geluid
Waterlekken
Overmatige
schuimvorming
Water komt de
wasmachine niet
of langzaam
binnen
Watervoorziening is niet voldoende op
••Probeer een andere kraan in het huis.
die locatie.
De waterkraan is niet volledig open.
••Draai de kraan helemaal open.
Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.
••Zet de slang recht.
Het filter van de toevoerslang(en) is
verstopt.
••Controleer het filter van de
toevoerslang.
41
NL
Symptomen
Water in de
wasmachine kan
niet weglopen of
loopt langzaam
weg
Reden
Oplossing
Afvoerslang is geknikt of verstopt.
••Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
••Reinig het pluizenfilter.
Netsnoer is mogelijk niet aangesloten
of de aansluiting zit mogelijk los.
••Zorg ervoor dat de stekker goed in het
stopcontact past.
Huiszekering is gesprongen,
stroomonderbreker is doorgeslagen,
of een stroomstoring is opgetreden.
••Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering. Verhoog de capaciteit van
de zekering niet. Als het probleem een
overbelasting van het circuit is, laat het
dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Waterkraan staat niet open.
••Schakel waterkraan in.
Wasmachine
centrifugeert niet
Controleer of de deur goed gesloten
is.
••Sluit de deur en druk op de Start/
Pauze knop. Na het indrukken van de
Start/Pauze knop kan het enkele
ogenblikken duren voordat de
wasmachine begint te draaien. De deur
moet gesloten worden voordat de
machine kan centrifugeren. Voeg 1 of 2
gelijksoortige items toe om een betere
balans in de wasgoed te krijgen.
Herschik het wasgoed om goed
centrifugeren mogelijk te maken.
Deur gaat niet
open
Wanneer de wasmachine eenmaal is
gestart, kan de deur om
veiligheidsredenen niet meer worden
geopend.
••Controleer of het ‘Deurslot’ icoon
verlicht is. U kunt de deur veilig
openmaken nadat het ‘Deurslot’ icoon
uitgaat.
Wasmachine start
niet
Als er een onbalans is gedetecteerd of ••Dit is normaal. De overgebleven tijd die
Wasprogrammatijd als het sop verwijderen van het
wordt weergegeven in het scherm is
slechts een schatting. Werkelike tijd kan
vertraagd
programma aan is, zal de wastijd
varieren.
toenemen.
Overstroming
wasverzachter
Te veel wasverzachter kan een
overstroming veroorzaken.
••Volg de richtlijnen voor wasverzachter
om ervoor te zorgen dat de juiste
hoeveelheid wordt gebruikt. Vul niet tot
boven de maximale vullijn.
Wasverzachter is
te vroeg
gedoseerd
Te veel wasverzachter kan tot een
voortijdig toedienen leiden.
••Volg de aanwijzingen die zijn gegeven
door de wasmiddelenfabrikant.
••Sluit de wasmiddellade langzaam.
Open de lade niet tijdens het
wasprogramma.
De knoppen
kunnen dan niet
goed werken.
De knop kan niet worden herkend
wanneer de deur geopend is.
••Druk opnieuwop de knop nadat u de
deur hebt gesloten.
Controleer de watertoevoerkraan.
••Niet overbelasten. Controleer of de
machine correct afvoert om voldoende
water te extraheren van de lading. Te
weinig kleding om goed te kunnen
centrifugeren. Voeg een paar
handdoeken toe.
••Schakel waterkraan in.
Droogprobleem
42
NL
Symptomen
Geur
Reden
Oplossing
Deze geur wordt veroorzaakt door
rubber dat aan de wasmachine is
bevestigd.
••Het is de normale geur van nieuw
rubber en deze verdwijnt na enkele
wasbeurten.
Als de rubberen deurpakking en het
deurafdichtingsgebied niet regelmatig
worden gereinigd, kunnen er geuren
ontstaan uit schimmels of vreemde
stoffen.
••Zorg ervoor dat u de pakking en de
deurafdichting regelmatig reinigt en
controleer of er zich onder de
deurafdichting kleine voorwerpen
bevinden bij het leegmaken van de
wasmachine.
Er kunnen geuren ontstaan als er
vreemde stoffen worden achtergelaten
in het filter van de afvoerpomp.
••Zorg ervoor dat u het filter van de
afvoerpomp regelmatig reinigt.
Er kunnen geuren ontstaan als de
afvoerslang niet juist is gemonteerd,
waardoor het water terug in de
wasmachine kan lopen.
••Bij het installeren van de afvoerslang
moet u ervoor zorgen dat deze niet
geknikt of geblokkeerd wordt.
Door de droogfunctie te gebruiken,
kunnen er geuren ontstaan uit pluisjes
en andere materie van wasgoed dat
••Dit is geen defect.
aan de verwarming vastkleeft. (Alleen
het drogermodel)
Er kan een bepaalde geur ontstaan als
natte kleding wordt gedroogd met hete ••De geur verdwijnt na een korte tijd.
lucht. (Alleen het drogermodel)
Uw
huishoudtoestel
en smartphone
zijn niet
verbonden met
het WiFi-netwerk.
Het WiFi-wachtwoord waarmee u
verbinding probeert te maken is
onjuist.
••Zoek het WiFi-netwerk waarmee uw
smartphone verbonden is en verwijder
het, registreer daarna uw toestel op LG
SmartThinQ.
Mobiele gegevens voor uw
smartphone is ingeschakeld.
••Schakel Mobiele gegevens uit op uw
smartphone en registreer het toestel via
het WiFi-netwerk.
De naam van het draadloze netwerk
(SSID) is foutief ingesteld.
••De draadloze netwerknaam (SSID)
moet een combinatie zijn van Engelse
letters en nummers. (Gebruik geen
speciale tekens.)
De frequentie van de router is niet 2.4
GHz.
••Enkel een frequentie van de router van
2.4 GHz wordt ondersteund. Stel de
draadloze router in op 2.4 GHz en
verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider
of de fabrikant van de router om de
frequentie van de router te controleren.
De afstand tussen het toestel en de
router is te groot.
••Als de afstand tussen het toestel en de
router te groot is kan het signaal zwak
zijn en wordt de verbinding mogelijk
onjuist geconfigureerd. Verplaats de
router zodat deze zich dichter bij het
toestel bevindt.
43
NL
Foutmeldingen
Symptomen
Reden
Oplossing
Onvoldoende watervoorziening
in de omgeving.
••Probeer een andere kraan in het
huis.
Toevoerkranen zijn niet volledig
••Draai de kraan helemaal open.
open.
Watertoevoerslang(en) zijn
geknikt.
••Zorg dat de slang(en) recht
liggen.
Het filter van de
toevoerslang(en) is verstopt.
••Controleer het filter van de
toevoerslang.
Wanneer er een waterlek is in
de toevoerslang, zal indicator
rood worden.
••Gebruik de aqua stop
toevoerslang.
Kan variëren afhankelijk van het
model.
44
Lading is te klein.
••Voeg 1 of 2 gelijksoortige items
toe om een betere balans in de
wasgoed te krijgen.
Wasgoed is uit balans.
••Voeg 1 of 2 gelijksoortige items
toe om een betere balans in de
wasgoed te krijgen.
Het apparaat beschikt over een
systeem voor het detecteren en
corrigeren van de balans. Als
enkele zware voorwerpen zijn
geladen (bijvoorbeeld badmat,
badjas, enz.), kan het systeem
stoppen met centrifugeren of
zelfs het centrifugeprogramma
helemaal onderbreken.
••Herschik het wasgoed om goed
centrifugeren mogelijk te maken.
Als het wasgoed nog te nat is
aan het einde van het
programma, voegt u kleinere
stukken wasgoed toe om de
belading meer balans te geven
en herhaalt u het centrifugeren.
••Herschik het wasgoed om goed
centrifugeren mogelijk te maken.
NL
Symptomen
Reden
Oplossing
Afvoerslang is geknikt of verstopt.
••Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
••Reinig het pluizenfilter.
Controleer of de deur gesloten is.
••Sluit de deur volledig. Wanneer het
,
,
of
niet vrijgegeven wordt,
bel dan voor onderhoud.
dE4
Een storing in de deursensor is
opgetreden.
_
Foutbeheer.
••Trek de stekker uit het stopcontact en bel
voor service.
Teveel water gevuld door een defecte
waterklep.
••Sluit de waterkraan.
••Trek de stekker uit het stopcontact.
••Bel voor service.
Storing van waterpeilsensor.
••Sluit de waterkraan.
••Trek de stekker uit het stopcontact.
••Bel voor service.
Overbelasting in de motor.
••Laat de wasmachine gedurende 30
minuten staan om de motor te laten
afkoelen en start het programma opnieuw.
Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp
bevroren?
••Doe warm water in de trommel en ontdooi
de afvoerslang en afvoerpomp. Maak een
handdoek nat met warm water en plaats
deze over de toevoerslang.
Waterlekken.
••Bel voor service.
Droogt niet
••Bel voor service.
45
GARANTIE
NL
DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:
••Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de
klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading
of leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
••Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
••Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte
afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
••Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de
instructies in de handleiding van het product.
••Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand,
overstromingen, of overmacht.
••Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt
gebruikt voor ander doeleinden, of waterlekkage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
••Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of
industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen
(schoonmaakmiddelen) die niet zijn goedgekeurd door LG.
••Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade,
en/of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van
materiaal- en fabricagefouten.
••Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
••Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen
worden bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor
goedkeuring van de garantie.
••Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
••Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk
gebruik of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
••Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
••Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke
locatie of niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's
gebruikers- en installatiehandleidingen geïnstalleerd.
••Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste
reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.
46
NL
Vreemde trillingen en geluiden
veroorzaakt omdat de
transportbouten of kuipsteunen
niet zijn verwijderd.
Trommel
support
Transport
bout
Karton
basis
Verwijder alle
transportbouten en
kuipsteunen.
Lekkage veroorzaakt door vuil
(haren, pluis) op pakking en
glazen deur.
Reinig de pakking en de
glazen deur.
Niet aftappen veroorzaakt door
verstopping van het pompfilter.
Reinig het pompfilter.
Water komt niet omdat de
waterinlaatklepfilters verstopt
zijn of de watertoevoerslangen
geknikt.
Reinig het inlaatklepfilter
of installeer de
watertoevoerslangen
opnieuw.
Water komt niet omdat er te
veel wasmiddel wordt gebruikt.
Wasgoed is heet of warm na
het voltooien van wassen,
omdat de inlaatslangen
verkeerd om zijn geïnstalleerd.
Water wordt niet toegevoerd
omdat de waterkraan niet aan
is.
Inlaatfilter
Reinig de wasmiddellade.
Wasmiddellade
Koud
Koud water-toevoer
waterkraan
Heet
Heet water-toevoer
Herinstalleer de
toevoerslangen.
Draai de waterkraan
open.
47
NL
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
afvoerslang of verstopte
afvoerslang.
Elleboogbeugel
Installeer de afvoerslang
opnieuw.
Kabelbinder
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
waterinlaatslang of het gebruik
inlaatslangen van een ander
merk.
Herinstalleer de
toevoerslang.
Probleem met geen voeding
veroorzaakt door losse
verbinding van de stroomkabel
of stopcontact.
Sluit het netsnoer
opnieuw aan of wijzig het
stopcontact.
Niveau
Reiskosten voortkomend uit
aflevering, ophalen, installeren
van het product of instructies
over het gebruik van het
product. Het product
verwijderen en opnieuw
installeren.
De garantie dekt alleen
fabricagedefecten. Service
als gevolg van onjuiste
installatie is niet gedekt.
Als alle schroeven niet goed
zijn geïnstalleerd, kan dit
overmatige trillingen
veroorzaken (uitsluitend model
op voetstuk).
Installeer de 4 schroeven
op elke hoek (Totaal
16EA).
Natuurlijke waterstroom
Waterslaggeluid (bonkend) als
wasmachine zich vult met
water.
48
Hogedrukwater
Raak
Hard geluid
Plotse stop
waterstroom
Stel de druk van het water
bij door de waterklep of
hoofdwaterkraan in het
huis te draaien.
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche_Commissie Gedelegeerde Reglementering(EU) No 1061/2010
Handelsmerk van de leverancier
Typeaanduiding van de leverancier
LG
F4J7VY(P)
(0~9)*D
FH4J7VY1WD
Geschatte capaciteit
9
Energie efficiëntieklasse
A+++
Een “EU Ecolabel prijs” toegekend on Reglementering (EC) No 66/2010
Nee
Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor
de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke
152
lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke
verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
kg
kWh/jaar
Het energieverbruik
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
0,81
kWh
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
0,61
kWh
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
0,58
kWh
Gewogen energieverbruik bij uit-modus en ingeschakelde modus.
0,45
W
Waterverbruik „X” liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor
de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke
lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.
9000
liters/jaar
centrifuge-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A
(meest efficiënt)
A
Maximale draaisnelheid behaald voor het standaard 60 °C katoenprogramma 1400
bij volledig geladen of het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk
geladen, wat er ook het laagste is en resterende vochtinhoud behaald voor
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen of het standaard 44
40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen, wat er ook groter is.
Standaard wasprogramma‘s waar de informatie op het etiket en de fiche
naar relateren, dat deze programma‘s geschikt zijn om normaal bevuild
katoenen wasgoed te reinigen en dat ze de meest efficiënte programma‘s
zijn op het vlak van gecombineerd energie- en waterverbruik;
rpm
%
"Katoen+, 60 °C/40 °C"
De programmatijd
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
278
min.
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
225
min.
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
220
min.
De duurtijd van de ingeschakelde modus (Tl)
10
min.
Door de lucht vervoerde akoestische geluidsemissies, uitgedrukt in dB(A) re
1 pW en afgerond tot het dichtste integraal getal tijdens de was- en
draaifasen voor het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
53/74
dB(A)
Vrijstaand
49
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche_Commissie Gedelegeerde Reglementering(EU) No 1061/2010
Handelsmerk van de leverancier
LG
Typeaanduiding van de leverancier
F4J*TY(P)(0~9)*D
Geschatte capaciteit
8
Energie efficiëntieklasse
A+++
Een “EU Ecolabel prijs” toegekend on Reglementering (EC) No 66/2010
Nee
Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor
de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke
117
lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke
verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
kg
kWh/jaar
Het energieverbruik
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
0,66
kWh
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
0,45
kWh
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
0,42
kWh
Gewogen energieverbruik bij uit-modus en ingeschakelde modus.
0,45
W
Waterverbruik „X” liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor
de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke
lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.
8900
liters/jaar
centrifuge-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A
(meest efficiënt)
A
Maximale draaisnelheid behaald voor het standaard 60 °C katoenprogramma 1400
bij volledig geladen of het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk
geladen, wat er ook het laagste is en resterende vochtinhoud behaald voor
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen of het standaard 44
40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen, wat er ook groter is.
Standaard wasprogramma‘s waar de informatie op het etiket en de fiche
naar relateren, dat deze programma‘s geschikt zijn om normaal bevuild
katoenen wasgoed te reinigen en dat ze de meest efficiënte programma‘s
zijn op het vlak van gecombineerd energie- en waterverbruik;
rpm
%
"Katoen+, 60 °C/40 °C"
De programmatijd
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
298
min.
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
245
min.
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.
240
min.
De duurtijd van de ingeschakelde modus (Tl)
10
min.
Door de lucht vervoerde akoestische geluidsemissies, uitgedrukt in dB(A) re
1 pW en afgerond tot het dichtste integraal getal tijdens de was- en
draaifasen voor het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.
55/73
dB(A)
Vrijstaand
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising