LG | FH6G1BCH2N | Owner's Manual | LG FH6G1BCH2N Manuel utilisateur

LG FH6G1BCH2N Manuel utilisateur
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de
installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat
het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies
in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.
NL DUTCH
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL69475585
Rev.02_120517
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of
inhoud bevatten die verschillen van het
aangeschafte model.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN............................................4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES............................................ 4
Verwijdering van uw oude apparaat.......................................................... 10
INSTALLATIE.......................................................................... 11
Onderdelen.................................................................................................11
Accessoires................................................................................................11
Specificaties.............................................................................................. 12
Vereisten voor de installatieplaats............................................................. 13
Uitpakken en verzendbouten verwijderen................................................. 14
Antislipkussentjes gebruiken (optioneel)................................................... 15
Houten vloeren (zwevende vloeren).......................................................... 15
De wasmachine waterpas zetten............................................................... 16
Aansluiten watertoevoerslang................................................................... 16
De afvoerslang installeren......................................................................... 19
GEBRUIK.................................................................................20
De wasmachine gebruiken........................................................................ 20
Het wasgoed sorteren............................................................................... 21
Reinigingsproducten toevoegen................................................................ 22
Bedieningspaneel...................................................................................... 24
Programmatabel........................................................................................ 25
Programmaopties...................................................................................... 30
Drogen (
)............................................................................................. 34
SMART FUNCTIES.................................................................36
De Smart ThinQ-applicatie gebruiken....................................................... 36
Smart Diagnosis™ gebruiken.................................................................... 38
ONDERHOUD..........................................................................39
Uw wasmachine schoonmaken................................................................. 39
Het watertoevoerfilter reinigen................................................................... 39
Het pompfilter schoonmaken..................................................................... 40
De wasmiddellade reinigen....................................................................... 41
Trommelreiniging (optioneel)..................................................................... 41
Pas op voor bevriezing in de winter........................................................... 42
PROBLEEMOPLOSSING.......................................................44
Problemen opsporen................................................................................. 44
Foutmeldingen........................................................................................... 47
GARANTIE...............................................................................49
OPERATIONELE GEGEVENS...............................................52
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om
onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd
gebruik van het product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET
OP ' zoals hieronder beschreven.
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en
handelingen aan te geven die risico's kunnen
veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig
letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel
of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden,
elektrische schok, letsel of verbranding van personen
tijdens het gebruik van dit product te verminderen de
basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
op:
Kinderen in het gezin
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met
betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of
onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te
garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
4
NL
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
Installatie
•Probeer
•
nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•Dit
• apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer
mensen die het apparaat veilig vasthouden.
•Installeer
•
het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat
is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht,
wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
•Draai
•
de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze
losraakt.
•Als
• de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact
op met een geautoriseerd servicecentrum.
•Geen
•
meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor
met dit apparaat aansluiten.
5
NL
•Dit
• apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer
kan worden geopend.
•Dit
• apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of
storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door
een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische
stroom.
•Dit
• apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle
lokale wetten en verordeningen.
•Onjuiste
•
aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien
of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
•Voer
•
geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als
deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact
worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
Gebruik
•Tracht
•
geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren.
Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het
apparaat te bedienen.
•Herstel
•
of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
6
NL
•Zet
• geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
•Hou
•
de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
•Laat
•
de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen
aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor
schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
•Gebruik
•
de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat
geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een
waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
•Plaats
•
geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd,
gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of
explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine,
ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars,
terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het
apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
•Steek
•
uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht
tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•Haal
•
de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•Duw
•
de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
•Raak
•
de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
•Gebruik
•
geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
•Wanneer
•
de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter,
gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
•Houd
•
alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
7
NL
•Raak
•
de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•Buig
•
de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
•Was
•
geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van
huisdieren, of andere items dan kledij of lakens in deze machine.
•Dit
• apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik
en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
•In
• geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag
u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte
onmiddellijk goed te verluchten.
Technische veiligheid voor het gebruik van de droger
•Droog
•
geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
•Items
•
die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie,
aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars,
terpentine, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water
worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat
ze worden gedroogd in het apparaat.
•Stop
•
het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij
alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte
wordt verdreven.
•Items
•
zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen,
waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of
kussens met vulling van schuimrubber mogen niet in het apparaat
worden gedroogd.
•Wasverzachters
•
of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt
zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
•Verwijder
•
alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en
lucifers.
•Het
•
apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën
zijn gebruikt voor het reinigen.
8
NL
Onderhoud
•Steek
•
de stekker stevig in het stopcontact na het volledig
verwijderen van al het vocht en stof.
•Ontkoppel
•
het apparaat van de voeding alvorens het apparaat
te reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie
schakelt het apparaat niet uit van de voeding.
•Spuit
•
geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
•Haal
•
de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel
te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit
het stopcontact.
Verwijdering
•Trek
•
de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel
weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik
te voorkomen.
•Gooi
•
alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg
uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen
verstikking veroorzaken.
•Verwijder
•
de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u
ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin
vast komen te zitten.
9
NL
Verwijdering van uw oude apparaat
•• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten
worden verwijderd.
•• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste
verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare
onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren
van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden
gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
•• U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of
u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw
dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde
informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling
10
INSTALLATIE
NL
Onderdelen
12
1
Transportbouten
2
Stekker
3
Lade
4
Bedieningspaneel
5
Trommel
6
Deur
7
Afvoerslang
8
Aftapplug
9
Afvoerpomp filter
10
Afdekkap (locatie kan
variëren afhankelijk van het
product)
11
Verstelbare poten
12
Inschakelen-knop
Accessoires
Koude toevoerslang (1
EA) (Optie: Heet (1 EA))
Steeksleutel
Deksels voor het
bedekken van
transportboutgaten
(Optioneel)
Bocht om de
afvoerslang vast te
zetten (optioneel)
Kabelbinder (Optioneel)
Stapelhouder,
Schroeven (3 EA)
(Optioneel)*
Antislipkussentjes (2
EA) (optioneel)
••* : Bewaar deze accessoires voor toekomstig gebruik. Deze accessoires worden gebruikt voor het
stapelen met de miniwasmachine. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de miniwasmachine
voor de installatie.
11
NL
Specificaties
Model
Wascapaciteit
Stroomvoorziening
Grootte
Gewicht van het product
Toelaatbare waterdruk
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (wassen) / 8 kg (drogen)
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
76 kg
0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
••Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het
product te verhogen.
••Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de watervoorziening.
12
NL
Vereisten voor de
installatieplaats
Plaats
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Vlakke vloer : Toegestane helling onder de hele
wasmachine is 1°.
Stopcontact : Moet binnen 1 meter van elke
zijde van de locatie van het apparaat liggen.
••Overbelast het stopcontact niet met meer dan
één apparaat.
Extra speling : Voor de muur, 10 cm:
achterkant/2 cm: rechter- & linkerzijde
••Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine. Deze producten kunnen de
deklaag of de bedieningstoetsen beschadigen.
WAARSCHUWING
••De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd
en geaard volgens alle lokale wetten en
verordeningen.
Plaatsing
••Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer.
••Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door
tapijten, vloerkleden, enz.
••Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder
de wasmachine te corrigeren met stukken
hout, karton of soortgelijke materialen.
••Als het onvermijdelijk is om de wasmachine
naast een gasfornuis of kolenfornuis
te plaatsen, dient isolatie bedekt met
aluminiumfolie (85x60 cm) aan de kant van
het fornuis of de kachel te worden ingevoegd
tussen de twee apparaten.
••Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk.
De betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen
onder het vriespunt.
••Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is
geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk
is voor een technicus in het geval van een
storing.
••Stel de vier poten af met de meegeleverde
steeksleutel als de wasmachine geplaatst is,
om te zorgen dat het apparaat stabiel staat
en zorg voor een ruimte van ongeveer 5 mm
tussen de bovenkant van de wasmachine en
de onderkant van een werkblad.
••Indien de machine wordt bezorgd in de winter
en het vriest, laat u de wasmachine enkele
uren staan bij kamertemperatuur voordat u
deze in gebruik neemt.
WAARSCHUWING
••Deze apparatuur is niet ontworpen voor
maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele
installaties zoals caravans, vliegtuigen, enz.
Elektrische aansluiting
••Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
••Koppel de machine altijd los van het
stopcontact en schakel de watertoevoer uit.
••Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de
huidige bedradingsvoorschriften.
••De wasmachine moet zodanig worden
geplaatst dat de stekker gemakkelijk
toegankelijk is.
••Reparaties aan het apparaat mogen alleen
door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd. Reparaties die door nietdeskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen
tot schade of letsel leiden. Neem contact op
met uw lokaal servicecentrum.
13
NL
Uitpakken en verzendbouten
verwijderen
1
Til het apparaat van de schuimbasis.
••Verwijder de doos en het
verpakkingsmateriaal en til de wasmachine
van de schuimbasis. Zorg ervoor dat de
kuipsteun met het onderste gedeelte
loskomt en niet vast blijft zitten aan de
onderkant van de wasmachine.
••Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine
op zijn zijkant moet leggen om de
kartonnen doos te verwijderen, zorg dan
altijd dat de zijkant van de wasmachine
beschermd is en leg deze zachtjes neer.
Leg de wasmachine NIET op de voor- of
achterkant.
Kuipsteun (optioneel) Kartonnen
onderkant
2
14
Verwijder de bouten.
••Begin met de twee onderste
transportbouten. Gebruik de meegeleverde
moersleutel en draai alle transportbouten
tegen de klok in volledig los. Verwijder de
bouten door ze iets te bewegen terwijl u ze
uittrekt.
3
Installeer de afdekkingen voor de gaten.
••Lokaliseer de openingdeksels, toegevoegd
aan het accessoirepakket of vastgemaakt
aan de achterzijde.
Afdekking
OPMERKING
••Bewaar de bouten voor toekomstig gebruik.
Om schade aan de interne onderdelen te
voorkomen, mag u de wasmachine NIET
vervoeren zonder de transportbouten terug te
plaatsen.
••Niet verwijderen van de transportbouten
en houders kan ernstige trillingen en geluid
veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende
schade aan de wasmachine. Het snoer
is bevestigd aan de achterkant van de
wasmachine met een transportbout om gebruik
van de machine te voorkomen terwijll de
transportbouten nog geplaatst zijn.
NL
Antislipkussentjes gebruiken
(optioneel)
Houten vloeren (zwevende
vloeren)
Als u de wasmachine op een gladde ondergrond
installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg
van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering
kan storingen veroorzaken door geluid en
trillingen. Als dit gebeurt, installeert u de
antislipkussentjes onder de stelvoeten en past u
het niveau aan.
••Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor
trillingen.
••Om trillingen te voorkomen raden wij u aan
rubberen cups van ten minste 15 mm dik
aan elke voet van de wasmachine te maken,
die met schroeven zijn vastgemaakt aan ten
minste twee vloerbalken.
1
2
3
Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast
te maken.
••Gebruik een droge doek om vreemde
voorwerpen en vocht te verwijderen en
schoon te maken. Wanneer er vocht
achterblijft, kan het antislipkussentjes
wegglijden.
Stel de wasmachine waterpas nadat u deze
in de installatieomgeving hebt geplaatst.
Plaats de plakzijde van de antislipplaat op
de vloer.
••Het is het meest effectief om de
antislipkussentjes te installeren onder
de voorpoten. Als het moeilijk is om de
kussentjes onder de voorpoten te plaatsen,
plaatst u ze onder de achterpoten.
Deze kant boven
Kleefzijde
4
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.
••Duw of beweeg de bovenste randen van
de wasmachine voorzichtig om ervoor te
zorgen dat de wasmachine niet wankelt.
Als het apparaat schommelt, stelt u het
apparaat weer op waterpas.
Rubberen cup
••Indien mogelijk installeert u de wasmachine
in één van de hoeken van de kamer, waar de
vloer stabieler is.
••Monteer de rubberen cups om de trillingen te
verminderen.
OPMERKING
••Juiste plaatsing en nivellering van de
wasmachine zal zorgen voor lange,
regelmatige en betrouwbare werking.
••De wasmachine moet 100% horizontaal en
stevig vast staan.
••Het moet niet ‘Schommelen’ op de hoeken
wanneer geladen.
••Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van
boenwas en andere smeermiddelen zijn.
••Laat de voeten van de wasmachine niet nat
worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of ruis
veroorzaken.
••U kunt rubberen cups (artikelnummer
4620ER4002B) verkrijgen bij het LGservicecentrum.
OPMERKING
••U kan antislipkussentjes aanschaffen krijgen bij
het servicecentrum van LG.
15
NL
De wasmachine waterpas
zetten
Als de vloer niet vlak is, draait u de verstelbare
poten zoals vereist (plaats geen stukjes
hout enz. onder de poten). Zorg ervoor dat
alle vier de poten stabiel zijn en op de vloer
rusten en controleer dan of het apparaat
perfect horizontaal staat (gebruik hiervoor een
waterpas).
••Zodra de wasmachine waterpas staat, draait u
de borgmoeren richting de onderkant van de
wasmachine. Alle borgmoeren moeten worden
aangetrokken.
Verhogen
Verlagen
Aansluiten watertoevoerslang
••De watertoevoerdruk moet tussen 0,1 MPa en
1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2) liggen.
••Slijp de toevoerslang niet af en draai hem niet
scheef in als u hem aansluit op de afsluiter.
••Indien de waterleidingdruk hoger is dan 1.0
MPa, moet een decompressiesysteem worden
geïnstalleerd.
••Controleer regelmatig de staat van de slang en
vervang de slang indien nodig.
Controleren van de
rubberen afdichting op de
watertoevoerslang
Twee rubberen afdichtingen worden geleverd
met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt
voor het vermijden van waterlekken. Zorg ervoor
dat de aansluiting op de kranen goed dicht is.
Borgmoer
Draai alle 4
borgmoeren stevig vast
Diagonale controle
••Wanneer u diagonaal op de hoeken en
zijkanten van de wasmachine drukt, mag
de wasmachine helemaal niet bewegen
(controleer dit aan beide kanten). Als de
machine schommelt bij het diagonaal duwen
van de bovenplaat van de machine, stelt u de
poten weer af.
OPMERKING
••Hout of zwevende vloeren kunnen bijdragen
aan overmatige trillingen en onbalans.
••Als de wasmachine is geïnstalleerd op een
verhoogd platform, moet hij stevig worden
bevestigd om het risico van vallen te
elimineren.
16
Slangconnector
Rubberen afdichting
Slangconnector
Rubberen afdichting
NL
De slang aansluiten op de
waterkraan
3
Druk het aansluitstuk op het uiteinde van
de kraan zodat de rubberen afdichting een
waterdichte verbinding vormt. Draai de vier
bevestigingsschroeven vast.
4
Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog,
zodat de rubberen afdichting in de slang
volledig aansluit aan de kraan. Schroef deze
daarna dicht door naar rechts te draaien.
De schroefdraadslang aansluiten op de
kraan met schroefdraad
Schroef de slangaansluiting op de waterkraan.
Plaat
Aanvoer
slang
Schroeftype slang aansluiten aan kraan
zonder schroefdraad
1
Draai de vier bevestigingsschroeven los.
Bovenste
aansluitklem
Rubberen
afdichting
Bevestigingsschroef
2
Een slang met snelkoppeling aansluiten
op een kraan zonder schroefdraad
1
Schroef de adapterplaat los en draai de vier
bevestigingsschroeven los.
Verwijder de geleideplaat als de kraan te
groot is voor de adapter.
Ringplaat
Geleideplaat
2
Verwijder de geleideplaat als de kraan te
groot is voor de adapter.
Geleideplaat
17
NL
3
Druk het aansluitstuk op het uiteinde van
de kraan zodat de rubberen afdichting een
waterdichte verbinding vormt. Draai de vier
bevestigingsschroeven en de ringplaat van
de adapter stevig vast.
Slang verbinden aan apparaat
Verbind de heet waterlijn met de heet watertoevoer aan de achterkant van de wasmachine.
Verbind de koud waterlijn met de koud watertoevoer aan de achterkant van de wasmachine.
Koud watertoevoer
4
Trek de stekkervergrendeling naar beneden,
duw de toevoerslang op de adapter, en laat
de connectorvergrendeling los. Zorg ervoor
dat de adapter vastklikt.
Vergrendeling
Heet watertoevoer
OPMERKING
••Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit
de slang na het voltooien van de aansluiting.
Gebruik de meest conventionele kraan voor
de watertoevoer. Indien de kraan te vierkant
of te groot is, verwijdert u de geleidingsplaat
alvorens de kraan in de adapter te steken.
De horizontale kraan gebruiken
Horizontale kraan
OPMERKING
••Sluit de toevoerslang aan op de waterkraan,
draai de waterkraan open om vreemde
voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand,
zaagsel, etc.) door te spoelen. Laat het
water in een emmer lopen en controleer de
temperatuur van het water.
Uitbreidingskraan
Vierkante kraan
18
NL
De afvoerslang installeren
••De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm
boven de vloer worden geplaatst. Water in de
wasmachine kan dan niet weglopen of loopt
langzaam weg.
••Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten,
dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
••Als de afvoerslang te lang is, deze niet
geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit
zal een abnormaal geluid veroorzaken.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Maak de afvoerslang stevig vast met een
touwtje als u hem aansluit op een wastafel.
••Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten,
dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
Wastrommel
Slanghouder
max. 100 cm
Kabelbinder
max. 100 cm
19
GEBRUIK
De wasmachine gebruiken
NL
4
Kies het gewenste wasprogramma.
••Druk meerdere keren op de cyclus-knop of
draai de cyclus-keuzeknop tot het gewenste
cyclus is geselecteerd.
5
Begin programma.
••Druk op de Start/Pauze knop om het
programma te beginnen. De wasmachine
zal kort schudden zonder water om het
gewicht van de lading te meten. Wanneer
de Start/Pauze knop niet ingedrukt wordt
binnen 15 minuten, zal de wasmachine
uitschakelen en zullen alle instellingen
verloren zijn.
6
Einde van het wasprogramma.
••Wanneer het wasprogramma is voltooid,
klinkt er een melodie. Verwijder uw
kleding onmiddellijk uit de wasmachine
om kreuken te verminderen. Controleer
bij het verwijderen van de lading op
kleine voorwerpen die rondom of in de
deurafdichting kunnen zitten.
Selecteer, vóór de eerste wasbeurt, een
wasprogramma, waardoor de wasmachine
kan wassen zonder kledij. Dit zal residu en
water die mogelijk tijdens de productie zijn
achtergebleven, verwijderen uit de trommel.
1
2
3
20
Sorteer het wasgoed en de geladen items.
••Sorteer het wasgoed volgens het soort stof,
vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid
wasgoed als dat nodig is. Open de deur en
laad de items in de wasmachine.
Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en
wasverzachter toe.
••Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel
in de wasmiddellade. Voeg desgewenst
bleekmiddel of wasverzachter toe in de
juiste vakken van de wasmiddellade.
Zet de wasmachine aan.
••Druk op de Inschakelen knop om de
wasmachine in te schakelen.
OPMERKING
••De knop kan niet bediend worden als de deur
geopend is. Druk opnieuw op de knop nadat u
de deur heeft gesloten.
NL
Het wasgoed sorteren
1
Kijk of er een zorglabel op uw kleding zit.
••Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk
en hoe het moet worden gewassen.
••Symbolen op de zorglabels.
Wastemperatuur
Normale machinewas
Permanente pers
Delicaat
3
Aandacht bij het vullen.
••Combineer grote en kleine artikelen in één
lading. Laad eerste grote artikelen.
••Grote artikelen mogen niet meer dan de
helft van de totale wasbelading uitmaken.
Probeer geen losse items te wassen.
Dit kan een asymmetrische belading
veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke
items toe.
••Controleer of alle zakken leeg zijn.
Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes,
lucifers, pennen, munten en sleutels
kunnen zowel uw wasmachine als uw
kleding beschadigen.
Handwas
Niet wassen
2
Wasgoed sorteren.
••Sorteer kleding in ladingen die met
hetzelfde wasprogramma kunnen worden
gewassen voor het beste resultaat.
••Verschillende stoffen moeten bij
verschillende temperaturen en
centrifugesnelheden worden gewassen.
••Scheid donkere kleuren altijd van lichte
kleuren en de witte was. Was kleding
apart als kleuren kunnen doorlopen of
als overdracht van kleurstof en pluis kan
plaatsvinden, waardoor witte en lichte
kledingstukken kunnen verkleuren. Was,
indien mogelijk, geen zwaar vervuild
wasgoed samen met licht vervuild
wasgoed.
−−Vuil (zwaar, normaal, licht) :
Verdeel de kleding volgens het
hoeveelheid vuil.
−−Kleur (wit, licht, donker):
Scheid de witte kleding van de gekleurde
kleding.
−−Pluis (pluisproducenten, verzamelaars):
Was pluizende stoffen en stoffen die pluis
aantrekken apart.
••Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor
te zorgen dat deze items niet blijven haken
aan andere kleren.
••Behandel vuil en vlekken voor door een
kleine hoeveelheid in water opgelost
wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat
vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
LET OP
••Controleer de binnenkant van de trommel en
verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.
21
NL
Reinigingsproducten
toevoegen
Dosering wasmiddel
••Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de
instructies van de fabrikant en worden gekozen
volgens type, kleur en vervuiling van de stof en
de wastemperatuur.
••Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan
er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte
wasresultaten of veroorzaakt een zware
belasting van de motor.
••Volg de richtlijnen van de producent van het
wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst
te gebruiken.
••U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks
in de primaire wasmiddellade gieten als u
onmiddellijk met het wasprogramma begint.
••Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u
gebruik maakt van Uitgestelde Start of als
u hebt gekozen voor Voorwas, omdat de
vloeistof kan uitharden.
••Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er
teveel sop opkomt.
••Wasmiddelgebruik moet worden aangepast
voor watertemperatuur, waterhardheid, grootte
en vervuilingsniveau van de lading. Vermijd
overmatige schuimvorming voor de beste
resultaten.
••Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u
het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
••Gebruik alleen het voor het type kleding
aangewezen wasmiddel bij gebruik van de
wasmachine:
−−Algemene poedervormige wasmiddelen voor
alle soorten stoffen
−−Poedervormige wasmiddelen voor fijne
stoffen
−−Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten
stoffen of speciale wasmiddelen alleen voor
wol
••Gebruik wasmiddel met algemeen
poedervormig bleekmiddel voor een beter
wasresultaat en bleken.
••Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade
gespoeld aan het begin van het
wasprogramma.
22
OPMERKING
••Laat het wasmiddel niet verharden. Dit
kan leiden tot verstoppingen, slechte
spoelprestaties of geurtjes.
••Volle lading : Volgens advies van de fabrikant.
••Deellading : 3/4 van de normale hoeveelheid
••Minimum lading : 1/2 van de volle lading
Toevoegen van wasmiddel en
wasverzachter
Wasmiddel toevoegen
••Alleen hoofdwas →
••Voorwas+Hoofdwas →
OPMERKING
••Teveel wasmiddel, bleekmiddel of
wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop
overloopt.
••Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid
wasmiddel gebruikt.
Wasverzachter toevoegen
••Vul niet tot boven de maximale vullijn.
Overvulling kan een vroege aflevering van de
wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op
de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade
langzaam.
NL
••Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen
in de wasmiddellade (wasverzachter kan
uitharden).
••Wasverzachter wordt automatisch tijdens de
laatste spoelbeurt toegevoegd.
••Open de lade niet terwijl het water wordt
toegevoerd.
••Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet
worden gebruikt.
OPMERKING
••Giet wasverzachter niet direct op de kleding.
Een tablet gebruiken
1
Open de deur en plaats de tabletten in de
trommel.
2
Laad het wasgoed in de trommel en sluit de
deur.
Waterontharder toevoegen
••Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel
(bijvoorbeeld Calgon) kan worden gebruikt om
te bezuinigen op het gebruik van wasmiddel
in gebieden met extreem hard water. Doseer
volgens de op de verpakking opgegeven
hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel toe en
vervolgens de waterontharder.
••Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is
voor zacht water.
23
NL
Bedieningspaneel
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Knop Inschakelen
••Druk op de knop Inschakelen om de
wasmachine in te schakelen.
2 Knop Start/Pauze
••De knop Start/Pauze wordt gebruikt
om het wasprogramma te starten of te
pauzeren.
••Als een tijdelijke stop van het
wasprogramma nodig is, druk dan op de
knop Start/Pauze.
3 Scherm
••Het display toont de instellingen,
de geschatte resterende tijd, opties
en statusberichten. Wanneer het
apparaat is ingeschakeld, worden de
standaardinstellingen op het display
verlicht.
••Het geschatte energieverbruik( ) en
waterverbruik ( ) worden voorafgaand aan
het wassen weergegeven en het werkelijke
verbruik na het wassen.
5
•• : Het display toont een schatting van de
resterende tijd. Terwijl de hoeveelheid van
de lading automatisch wordt berekend,
knippert
of verschijnt 'Detecting'.
•• : De watertemperatuur wordt
weergegeven door op de knop
Watertemp. te drukken.
•• : Het niveau van de centrifugesnelheid
wordt weergegeven door op de knop
Centrifugeren te drukken.
4 Programmaknop
••Programma's zijn beschikbaar op basis
van het type wasgoed.
••Een lampje gaat branden om het
geselecteerde programma aan te geven.
5 Opties
••Hiermee kunt u een extra wasprogramma
selecteren. Er gaat een lampje branden
wanneer dit is geselecteerd.
••Gebruik deze knoppen om de gewenste
programmaopties voor het geselecteerde
wasprogramma te selecteren.
6 Wassen+Drogen( )
••( ) geeft de droogcapaciteit aan. Dit kan
per model variëren.
24
NL
Programmatabel
Wasprogramma
Programma
Katoen
Katoen+
Easy Care
Mix
Anti-Allergie
Wol
Opfrissen
Beschrijving
Biedt betere prestaties
door het combineren
van verschillende
wasbewegingen.
Biedt optimale
wasprestaties voor
grote hoeveelheden
wasgoed met minder
energieverbruik.
Dit programma is
geschikt voor hemden
die niet hoeven te
worden gestreken na
het wassen.
Maakt het mogelijk om
verschillende stoffen
tegelijkertijd te wassen.
Helpt om allergenen
zoals huisstofmijt,
pollen en kattenharen
te verwijderen.
Voor het wassen van
wollen kleding. (Gebruik
een speciaal wasmiddel
voor machinewasbare
wollen stoffen.)
Helpt kreukels
binnen 20 minuten te
verwijderen met stoom
(Kleding kan nat zijn.
Je kunt ze dragen na
10 tot 30 min ophangen
om te drogen).
Soort stof
Gekleurde kleding (shirts,
nachthemden, pyjama's,
enz.) en normaal
vervuilde katoenen lading
(ondergoed).
Juiste temp.
40 °C
(Koud tot 95 °C)
Waardering
60 °C
(Koud tot 60 °C)
Polyamide, acryl,
polyester.
40 °C
(Koud tot 60 °C)
Verschillende soorten
stof met uitzondering van
speciale kleding (zijde/
fijne was, sportkleding,
donkere kleding, wol,
dekbed/gordijnen).
40 °C
(Koud tot 40 °C)
Katoen, ondergoed,
kussenslopen, lakens,
babykleding
5 kg
4,5 kg
60 °C
(60 tot 95 °C)
Alleen machinewasbare
30 °C
wollen stoffen van zuivere
(Koud tot 40 °C)
nieuwe wol..
Gemengd katoen,
gemengd polyester,
overhemden, blouses
Maximale
belading
Geen keuze
3 kg
3 artikelen
25
NL
Programma
Beschrijving
Soort stof
Juiste temp.
Maximale
belading
Dit programma
is geschikt voor
Coolmax, gore-tex, fleece
30 °C
Buitenkleding sportkleding, zoals
en sympatex
(Koud tot 40 °C)
joggingpakken en
loopkleding.
3 kg
Dit programma biedt
een snelle wastijd voor Licht vervuild bont
20 °C
Snelwas 30
kleine ladingen en licht wasgoed.
(Koud tot 40 °C)
vervuilde kleding.
Voor delicate kleding
die op de hand
Wol, handwas, fijne
20 °C
Delicaat
gewassen kunnen
was, wasgoed dat snel
1,5 kg
(Koud tot 30 °C)
worden zoals lingerie,
beschadigd
jurken enz.
Biedt een nonEen kleine hoeveelheid
stopproces van wassen
40 °C
wasgoed dat kan worden
Wassen+Drogen
8 kg
en drogen in hetzelfde
(Koud tot 95 °C)
gedroogd.
wasprogramma.
Download
Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de
prog.
standaard Spoelen +Centrifugeren.
••Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg
altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.
OPMERKING
••Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
26
NL
Droogprogramma
Programma
Beschrijving
Normaal (
)
Strijken (
)
Voor katoen. Selecteer dit
programma om de cyclustijd
en het energieverbruik te
verminderen tijdens de
droogcyclus.
Om eenvoudig te strijken,
voltooit u het drogen in vochtige
toestand.
Lage temp. (
)
Tijd 30 min. (
)
Tijd 60 min. (
)
Tijd 120 min. (
)
Voor minder kledingschade
droogt u deze op een lage
temperatuur.
U kunt de droogtijd aanpassen
aan de maximale hoeveelheid
was.
Soort stof
Wassen van katoenen
of linnen stoffen, zoals
katoenen handdoeken,
t-shirts en linnen.
Katoenen of linnen stoffen,
gereed om te strijken aan
het eind van het programma.
Easy care-textiel,
synthetische stoffen die
geschikt zijn voor Easy
Care, mixprogramma voor
wasbare kleren
Maximale
belading
Waardering
Waardering
3,5 kg
0,5 kg
Katoen, handdoek
1 kg
3 kg
••Stel het programma in op 'Wassen: Katoen+, 60 °C, 1600 rpm', 'Drogen: Normaal en Vervuild: Sterk’
om deze te testen in overeenstemming met EN 50229.
OPMERKING
••Selecteer maximaal centrifugetoerental van wasprogramma om droogresultaten te garanderen.
••Wanneer de hoeveelheid wasgoed die moet worden gewassen en gedroogd in een programma
het toegelaten gewicht van het droogprogramma niet overschrijdt, wordt wassen en drogen in een
continue reeks aanbevolen.
27
NL
Extra opties
Programma
Voorwas Stoomwassen Stoomverzachter
Katoen
●
●
●
Katoen+
●
●
●
Easy Care
●
●
●
Mix
●
●
●
Anti-Allergie
●*
Wol
Opfrissen
●*
Buitenkleding
Snelwas 30
Delicaat
Wassen+Drogen
●
●
Einduitstel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Spoelen+ EcoHybrid Drogen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
* : Deze optie wordt automatisch opgenomen in de cyclus en kan niet worden verwijderd.
28
●*
NL
Operationele gegevens
Programma
Katoen
Katoen+
Easy Care
Mix
Anti-Allergie
Wol
Opfrissen
Buitenkleding
Snelwas 30
Delicaat
Wassen+Drogen
Max RPM
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
NL
Programmaopties
Stoom (optioneel)
Einduitstel
U kunt een vertraging instellen zodat de
wasmachine automatisch zal beginnen en
eindigen na een bepaalde tijd.
Stoomwasfuncties verbeteren de
wasprestaties met een laag energieverbruik.
De stoomverzachter sproeit stoom na een
centrifugecyclus om kreukels te verminderen en
het wasgoed donzig te maken.
1
Druk op de knop Inschakelen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
2
3
Druk op de knop Einduitstel en stel de
vereiste eindtijd in.
Voor de stoomwasoptie selecteert
u stoomprogramma's. Voor de
stoomverzachteroptie selecteert u Katoen,
Katoen+, Mix of Easy Care.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
3
Het volgende programma wordt geselecteerd
afhankelijk van het aantal keren dat u op de
knop Stoom drukt.
••Een keer: stoomwassen
••Twee keer: stoomverzachter
••Drie keer: stoomwassen en
stoomverzachter
4
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
••De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van
het programma, niet tot de start. De werkelijke
looptijd kan variëren afhankelijk van de
watertemperatuur, het wasgoed en andere
factoren.
••Om de functie Tijdvertraging te annuleren,
moet u op de knop Inschakelen drukken.
••Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel
voor deze optie.
EcoHybrid
Voor luchtcondensatiedrogen zonder dat er
water gebruikt wordt voor het condenseren.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop EcoHybrid.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
••Beschikbaar bij het programma Normaal of
Strijken.
30
Stoomwassen (
)
••Voor zwaar bevlekt kleding, ondergoed of
babykleding.
••Beschikbaar bij de programma's Katoen,
Katoen+, Mix, Easy Care, Anti-allergie,
Opfrissen en Wassen+Drogen.
••Gebruik geen stoomwas bij kleding die
gemakkelijk verkleurt en delicate stoffen, zoals
wol en zijde.
Stoomverzachter (
)
••Goed om stoffen te verzachten en donzig te
maken na drogen aan de lucht.
••Beschikbaar bij de programma's Katoen,
Katoen+, Mix en Easy Care.
••Gebruik geen stoomverzachter bij kleding die
gemakkelijk verkleurt en delicate stoffen, zoals
wol en zijde.
••Afhankelijk van het soort stof kunnen de
verzachterprocedures verschillend zijn.
NL
Artikel toevoegen
Starten op afstand
Er kan wasgoed toegevoegd of verwijderd
worden nadat het wasprogramma gestart is.
Gebruik een smartphone om uw apparaat
op afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
1
Druk op de Artikel toevoegen knop wanneer
de LED is ingeschakeld.
2
Open de deur nadat het slot van de deur is
vrijgegeven.
3
Voeg wasgoed toe of verwijder het.
4
Druk nogmaals op de Start/Pauze-knop
om door te gaan met het programma. Het
programma gaat dan automatisch door.
OPMERKING
••Voor veiligheidsredenen zal de deur gesloten
blijven wanneer het waterniveau of de
-temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk
wasgoed toe te voegen.
••Als de watertemperatuur in de trommel hoog
is, wacht totdat het water afgekoeld is.
LET OP
••Wanneer u wasgoed toevoegt, zorg ervoor
dat u het helemaal in de trommel duwt.
Als er wasgoed vast komt te zitten in de
vergrendelopening, kan de rubberen pakking
schade oplopen, wat lekkage en storingen kan
veroorzaken.
••Als u de deur forceert om deze te openen, kan
dit de onderdelen beschadigen of kapotmaken
of veiligheidsproblemen tot gevolg hebben.
••Als u de deur opent terwijl er veel sop en
water in de trommel zit, kan het zijn dat het
sop en het water eruit lopen, wat kan leiden tot
brandwonden of een natte vloer.
OPMERKING
••U moet eerst verbinding maken met een
gateway en uw apparaat registreren om de
functie Starten op afstand te kunnen gebruiken
(raadpleeg ‘SMART FUNCTIES’).
Om Starten op afstand te gebruiken:
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Doe het wasgoed in de trommel.
3
Houd de knop Starten op afstand
gedurende 3 seconden ingedrukt om de
Starten op afstand-functie in te schakelen.
4
Start het programma met de LG SmartThinQapplicatie op uw smartphone.
OPMERKING
••Als u het apparaat niet start, zal het apparaat
wachten met het starten van een programma
totdat u uw apparaat van de applicatie afhaalt
of u de Starten op afstand-functie uitschakelt.
••Wanneer Starten op afstand ingeschakeld is,
zal de deur automatisch worden vergrendeld.
Om Starten op afstand te deactiveren:
Wanneer 'Op afstand starten' is geactiveerd,
houdt u de knop Starten op afstand gedurende
3 seconden ingedrukt.
OPMERKING
••Als de deur open is, is Starten op afstand niet
mogelijk.
31
NL
Voorwas (
)
Als de was zwaar vervuild is dan raden we het
Voorwas programma aan.
Spoelen+ (
)
Eenmaal spoelen toevoegen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
2
Kies een wasprogramma.
3
Houd de knop Voorwas gedurende 3
seconden ingedrukt.
3
Houd de knop Spoelen+ gedurende 3
seconden ingedrukt.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Bevuild
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Bevuild.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Watertemp.
De knop Watertemp. selecteert de combinatie
van de was- en spoeltemperatuur voor het
geselecteerde programma. Druk op deze
knop tot de gewenste instelling oplicht. Bij alle
spoelingen wordt er koud leidingwater gebruikt.
••Selecteer de watertemperatuur die geschikt
is voor het type lading dat u wast. Volg de
zorglabels van het kledingstuk voor de beste
resultaten.
32
Centrifugeren
••Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd
door de Centrifugeren knop herhaaldelijk in te
drukken.
••Spin Only (Alleen centrifugeren)
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de Centrifugeren knop om de RPM
te selecteren.
3
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
••Wanneer u No Spin(0) selecteert, draait deze
nog gedurende korte tijd door om het water
snel af te voeren.
NL
Kinderslot (
)
Alarm aan/uit
Gebruik deze optie om de besturing uit te
schakelen. Deze funktie kan voorkomen dat
kinderen de cyclus veranderen of het apparaat
gebruiken
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de knop Start/Pauze.
Het bedieningspaneel vergrendelen
3
Houd de knoppen Bevuild en Watertemp.
tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt
om de functie Pieptoon aan/uit in te stellen.
1
Houd de knop Kinderslot drie seconden
ingedrukt.
2
Een piepsignaal zal klinken en
zal op het
scherm verschijnen.
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle
toetsen geblokkeerd met uitzondering van de
knop Inschakelen.
OPMERKING
••Uitschakelen van de stroom zal de
kinderslotfunctie niet resetten. U moet het
kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt
tot alle andere functies.
OPMERKING
••Zodra de functie Pieptoon op aan/uit is
ingesteld, wordt de instelling opgeslagen, zelfs
nadat de stroom is uitgeschakeld.
••Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u
dit proces.
Wi-Fi( )
Stel de Wi-Fi verbinding in. Wanneer de Wi-Fi
is verbonden licht het Wi-Fi-icoontje op het
bedieningspaneel op.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de knop Kinderslot drie seconden
ingedrukt.
••Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor
het huidige programma verschijnt weer op het
display.
33
NL
Drogen (
)
Gebruik uw Automatisch wasprogramma’s om
de meeste ladingen te drogen. Elektronische
sensoren meten de temperatuur van de
uitlaat om de droogtemperatuur te verhogen
of verlagen, voor een snellere reactietijd en
strakkere temperatuurregeling.
••De koudwaterkraan moet open blijven tijdens
de droogprogramma's.
••Het automatische proces van wassen tot
drogen van deze wasmachine kan gemakkelijk
worden geselecteerd.
••Zorg, voor een zo gelijkmatig mogelijk
droogresultaat, dat alle artikelen in de lading
vergelijkbaar zijn in materiaal en dikte.
••Overbelast de wasmachine niet door teveel
artikelen in de trommel te stoppen. Items
moeten vrij kunnen droogzwieren.
••Als u de deur opent en de belasting verwijdert
voordat de wasmachine zijn cyclus heeft
beëindigd, mag u niet vergeten om op de knop
Starten/Onderbreken te drukken.
••Door op de knop Drogen te drukken, kunt u
het volgende selecteren: Normaal-StrijkenLage temp.-Tijd (30-60-120) min..
••Nadat het drogen is beëindigd, wordt '
' displayed. ' ' betekent verlagen. De
droogcyclus is al beëindigd. Druk op de knop
en haal de kleding eruit. Als u niet op de
knop Starten/onderbreken drukt, wordt het
programma na ongeveer 4 uur beëindigd.
OPMERKING
••Wanneer de wasmachine tijdens de
droogcyclus wordt uitgeschakeld, kan de
motor van de droogventilator gedurende 60
seconden worden bediend. Daarna geeft de
wasmachine ' ' op het paneel weer. ' '
betekent koelventilator.
••Wees voorzichtig bij het verwijderen van de
kleren uit de wasmachine, want de kleren of de
wasmachine kunnen nog warm zijn.
34
Wollen kledingstukken
••Stop geen wollen kledingstukken in de droger.
Trek ze in hun oorspronkelijke vorm en droog
ze platliggend.
Geweven en lussteekmateriaal
••Sommige geweven en lussteekmaterialen
kunnen krimpen, in verschillende mate,
afhankelijk van hun kwaliteit.
••Rek deze materialen altijd onmiddellijk na het
drogen.
Permanent geperst en synthetisch materiaal
••Doe uw wasmachine niet te vol.
••Haal permanent geperste artikelen eruit
zodra de wasmachine stopt, om kreukels te
verminderen.
Babykleertjes en nachtkleding
••Controleer altijd de instructies van de fabrikant.
Rubber en plastic
••Droog geen rubberen of plastic items of items
die rubber of plastic bevatten, zoals
−−schorten, slabbetjes, stoelbekleding
−−gordijnen en tafelkleden
−−badmatten
Glasvezel
••Droog geen artikelen van glasvezel in uw
wasmachine. Glasvezeldeeltjes die in de
wasmachine achterblijven, kunnen worden
opgepikt door uw kleding de volgende keer
dat u de wasmachine gebruikt en huidirritatie
veroorzaken.
NL
Droogtijdengids
••Het droogprogramma kan ongeveer 7 uur
duren.
••Deze droogtijden zijn een leidraad, om u
te helpen uw wasmachine in te stellen bij
handmatig drogen.
••Als de temperatuur van het droogsysteem niet
volstaat om het drogen te voltooien, zal de
droogtijd automatisch worden aangepast en zal
er een melding komen op een pop-up-venster.
OPMERKING
••De geschatte droogtijd verschilt van de
werkelijke droogtijd tijdens het Automatische
programma. Het type weefsel, de grootte van
de lading en de geselecteerde droogheid
beïnvloeden de droogtijd.
••Als u alleen drogen selecteert, wordt
centrifugeren automatisch uitgevoerd voor
energiezuinigheid.
35
SMART FUNCTIES
De Smart ThinQ-applicatie
gebruiken
De applicatie installeren
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de
Google Play Store & Apple App Store voor een
smartphone. Volg de instructies om de applicatie
te downloaden en te installeren.
Wifi-functie
••Voor apparaten met het logo
of
Communiceer met het apparaat via een
smartphone met gebruik van de gemakkelijke
smartphone-functies.
Wasprogramma
Stel een gewenst programma in of download het
en bedien het van op afstand.
Trommelreiniging
Vink de juiste duur voor de Trommelreiniging
aan, gebaseerd op de wasfrequentie.
Energie monitoring
Controleer het energieverbruik van de onlangs
gebruikte programma's en het maandelijks
gemiddelde.
Smart Diagnosis
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Instellingen
Er zijn verschillende functies beschikbaar.
Push-berichten
Schakel de Pushnotificaties in om notificaties
over de status van het apparaat te ontvangen.
De notificaties zullen worden verzonden, zelfs
als de LG SmartThinQ-applicatie uitgeschakeld
is.
36
NL
OPMERKING
••Om de Wifi-verbinding te verifiëren,
controleert u of het Wi-Fi -pictogram op het
controlepaneel aan is.
••LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding
of voor gebreken, een verkeerde werking of
fouten die door de netwerkverbinding worden
veroorzaakt.
••De machine ondersteunt alleen 2.4 GHz Wifinetwerken.
••Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt
bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het
te ver verwijderd zijn van de router. Koop een
Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de
sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
••De omgeving van het thuisnetwerk kan
veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding
met de applicatie kan worden gemaakt.
••Indien de netwerkverbinding niet correct werkt
kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
••De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
••De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
••Functies kunnen per model variëren.
Wireless LAN Module-specificaties
Model
Frequentiebereik
LCW-003
2412~2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
Uitgangsvermogen
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
(max.)
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Draadloze functie S/W-versie: V 1.0
Het is in het belang van de gebruiker dat dit
apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met
een minimale afstand van 20 cm tussen het
apparaat en het lichaam.
NL
Smart Diagnosis ™ met behulp
van een Smart Phone
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat de
radioapparatuur van het type wasmachine
in overeenstemming is met de richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
••Voor apparaten met het logo
of
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt.
Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
tenzij het apparaat is aangesloten op het
stopcontact. Als het apparaat niet in staat is
om in te schakelen, moet het oplossen van
problemen worden gedaan zonder het gebruik
van Smart Diagnosis™.
Informatie over opensourcekennisgevingen
Als u de sourcecode in dit product onder GPL-,
LGPL-, MPL- en andere open-sourcelicenties
wilt verkrijgen, gaat u naar http://opensource.
lge.com.
Naast de sourcecode kunnen alle genoemde
licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en
copyrightvermeldingen worden gedownload.
LG Electronics verschaft de open-sourcecode
ook op cd-rom tegen distributiekosten (zoals
de kosten van het medium, de verzending en
de afhandeling). Stuur hiervoor per e-mail een
verzoek naar opensource@lge.com. Deze
aanbieding is tot drie (3) jaar na aanschaf van
het product geldig.
Stroomverbruik bij stand-bymodus /
Stroomverbruik bij netwerkstand-by
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat
automatisch laat overschakelen
naar de stand-bymodus en/
of uit-stand en/of de toestand
waarin netwerkgebonden stand-by
beschikbaar is
0,5 W
3,0 W
20 min.
37
NL
Smart Diagnosis™ gebruiken
Smart Diagnosis ™ via het
klanteninformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het
apparaat slecht of niet werkt. Gebruik deze
functie alleen om contact op te nemen met de
servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de knop Inschakelen om de
wasmachine in te schakelen. Druk geen
andere knoppen in of draai niet aan de
programmaknop.
2
Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen,
plaatst u het mondstuk van uw telefoon dicht
bij de Inschakelen-knop.
x.
Ma
mm
10
3
Houd de knop Watertemp. gedurende 3
seconden ingedrukt, terwijl u het mondstuk
van de telefoon bij het pictogram of de
Inschakelen-knop houdt.
4
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende
tijd voor gegevensoverdracht wordt
weergegeven.
••Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
••Als de callcentermedewerker niet in staat
is om een nauwkeurige registratie van
de gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen
zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in
staat zal zijn om u te helpen met behulp van
de voor analyse doorgegeven informatie.
38
OPMERKING
••De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk
van de lokale gesprekskwaliteit.
••De communicatieprestaties verbeteren en u
krijgt een betere service als u gebruik maakt
van de vaste telefoon.
••Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
beste Smart Diagnosis™-dienst.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
••Haal de stekker van de wasmachine uit het
stopcontact voordat u gaat schoonmaken,
om zo het risico op een elektrische schok
te voorkomen. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel,
brand, elektrische schokken of overlijden.
••Gebruik nooit agressieve chemicaliën,
schuurmiddelen of oplosmiddelen om de
wasmachine te reinigen. Ze kunnen de deklaag
beschadigen.
Uw wasmachine
schoonmaken
Zorg na het wassen
••Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u
de deur en de binnenkant van de pakking af
om eventueel vocht te verwijderen.
••Laat de deur open zodat het trommelinterieur
kan drogen.
••Veeg de behuizing van de wasmachine met
een droge doek af om eventueel vocht te
verwijderen.
NL
De binnenkant schoonmaken
••Gebruik een handdoek of een zachte doek
om rond de wasmachinedeur en deurglas te
vegen.
••Verwijder altijd alle items uit de wasmachine
zodra het wasprogramma is voltooid. Als u
vochtige items in de wasmachine laat, kan
dit kreuken, kleuroverdracht en geurtjes
veroorzaken.
••Voer het Trommel reinigen-programma een
keer per maand uit (of vaker indien nodig)
om resten wasmiddel en andere resten te
verwijderen.
Het watertoevoerfilter reinigen
••Schakel de stopklok uit als de machine
gedurende langere tijd (bijvoorbeeld vakantie)
niet wordt gebruikt, vooral als er geen
vloergoot in de directe omgeving is.
•• icoon zal worden weergegeven op het
bedieningspaneel wanneer er geen water in de
wasmiddellade binnenstroomt.
••Als het water erg hard is of als er sporen van
kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter
verstopt raken. Het is daarom een goed idee
om het af en toe schoon te maken.
1
Schakel de kraan uit en schroef de
watertoevoerslang los.
2
Reinig het filter met een harde borstel.
De buitenkant reinigen
Een goede verzorging van uw wasmachine kan
de levensduur ervan verlengen.
Deur:
••Was met een vochtige doek aan de buitenkant
en de binnenkant en droog vervolgens met een
zachte doek.
Exterieur:
••Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
••Veeg af met een vochtige doek.
••Druk niet op het oppervlak of het display met
scherpe voorwerpen.
39
NL
Het pompfilter schoonmaken
4
Na het schoonmaken keert u het pompfilter
om en steekt de aftapplug erin.
5
Sluit de afdekkap.
••Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine
voorwerpen in het wasgoed. Controleer
regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het
behoud van een goed werkende wasmachine.
••Laat het water afkoelen voordat u de
afvoerpomp reinigt, een noodleging uitvoert, of
de deur opent in geval van nood.
1
2
Open de afdekkap en trek de slang eruit.
Haal de stekker van de aftapplug en open het
filter door het naar links te draaien.
2
Container om het
afgevoerde water
op te vangen.
1
3
40
Verwijder eventuele vreemde objecten uit het
pompfilter.
LET OP
••Voer eerst water af met behulp van de
afvoerslang en open vervolgens het
pompfilter om eventuele draden of objecten te
verwijderen.
••Wees voorzichtig bij het aftappen, het water
kan warm zijn.
NL
De wasmiddellade reinigen
Trommelreiniging (optioneel)
Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen
in de wasmiddellade. Verwijder de lade en
inzetstukken en controleer een of twee keer per
maan op opbouw.
Trommel reinigen is een speciaal programma om
de binnenkant van de wasmachine te reinigen.
Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit
programma, op een hoger toerental. Voer dit
programma regelmatig uit.
1
2
Verwijder de wasmiddellade door hem recht
naar buiten te trekken totdat hij stopt.
••Druk hard op de loskoppelknop en verwijder
de lade.
Haal de inzetstukken uit de lade.
••Spoel de inzetstukken en de lade met
warm water om ophoping van wasmiddelen
te verwijderen. Gebruik alleen water om
de wasmiddellade reinigen. Droog de
inzetstukken en lade met een zachte doek
of handdoek.
3
Gebruik een doek of een kleine niet-metalen
borstel om de uitsparingen in de opening van
de lade schoon te maken.
••Verwijder al het residu uit de bovenste en
onderste delen van de uitsparing.
4
Veeg vocht in de uitsparing met een zachte
doek of handdoek weg.
5
Zet de inzetstukken in de juiste vakken en
plaats de lade terug.
1
Verwijder alle kleding of items uit de
wasmachine en sluit de deur.
2
Open de wasmiddellade en voeg antikalk
(bijvoorbeeld Calgon) toe aan het
compartiment voor het hoofdwasmiddel.
••Voor tabletten die in de drum worden
geplaatst.
3
Sluit de wasmiddellade langzaam.
4
Schakel de machine in en druk gedurende 3
seconden op de Trommelreiniging knop .
Dan zal
getoond worden op het scherm.
5
Druk op de Start/Pauze knop om te starten.
6
Nadat het wasprogramma is voltooid, laat
u de deur open zodat de deuropening van
de wasmachine, de flexibele pakking en de
glazen deur kunnen drogen.
LET OP
••Let erop dat u de deur niet open laat staan als
er kinderen in de buurt zijn.
OPMERKING
••Doe geen wasmiddel in de compartimenten
voor het wasmiddel. Dit kan overmatig
zeepsop genereren dat uit de wasmachine kan
lopen.
41
NL
Pas op voor bevriezing in de
winter
••Indien bevroren, werkt het product niet
normaal. Zorg ervoor dat u het product
installeert waar het niet kan bevriezen in de
winter.
••Als het product buitenshuis moet worden
geïnstalleerd in een veranda of onder andere
omstandigheden buitenshuis, moet u het
volgende controleren.
Verhinderen dat het product
bevriest
••Verwijder na het wassen achtergebleven
water in de pomp volledig, waarbij u de
koppeling aan de slangopening gebruikt voor
het verwijderen van restwater. Wanneer het
water volledig is verwijderd, sluit de slangdop
die is gebruikt voor het verwijderen van
achtergebleven water en bedek de dop.
••Koppel de koude aanvoerslang van de kraan
los, nadat u de kraan hebt dichtgedaan.
Verwijder het water, terwijl u de slang naar
beneden gekeerd houdt.
Toevoerslang
Controleer op bevriezing
••Als het water niet wegloopt bij het openen van
de slangkoppeling die wordt gebruikt voor het
verwijderen van restwater, controleer dan de
afvoereenheid.
Aftapplug
Afdekkap
Aftapplug
Afdekkap
••Laat de afvoerslang uithangen om al het water
uit de slang te trekken.
••Inschakelen, kies een wasprogramma en druk
de Start/Pauze knop in.
Wasmiddellade
Afvoerslang
LET OP
••Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd
met een gebogen vorm, kan de binnenslang
bevriezen.
Afvoerslang
••Wanneer ' ' wordt weergegeven in
het scherm terwijl het product in gebruik
is, controleer dan de watertoevoer- en
waterafvoer eenheid (Sommige modellen
hebben geen alarm functie die bevriezen
aangeeft).
OPMERKING
••Controleer of het water in de wasmiddellade
komt tijdens het spoelen, en of het water
wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
42
NL
Wat te doen bij bevriezing
••Zorg ervoor dat u de trommel hebt
leeggemaakt. Giet warm water van 50–60 °C
tegen de rubberen binnenkant van de trommel.
Sluit de deur en wacht 1-2 uur.
50-60 °C
••Wanneer water volledig verwijderd wordt uit
de trommel, sluit dan de slangplug, gebruikt
voor verwijdering van resterend water, kies een
wasprogramma en druk op de Start/Pauze
knop.
Wasmiddellade
Afvoerslang
OPMERKING
LET OP
••Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd
met een gebogen vorm, kan de binnenslang
bevriezen.
••Open de afsluitdop en de slangdop die u
hebt gebruikt voor het verwijderen van het
achtergebleven water, en voer al het water af.
Aftapplug
••Controleer of het water in de wasmiddellade
komt tijdens het spoelen, en of het water
wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
••Wanneer er zich problemen voordoen met
de watervoorziening, neemt u de volgende
maatregelen.
−−Draai de kraan dicht, en ontdooi de kraan en
de beide aansluitdelen van de aanvoerslang
van het product met een doek die u met heet
water hebt nat gemaakt.
−−Haal de aanvoerslang eruit en dompel deze
onder in warm water van 50–60 °C.
Afdekkap
OPMERKING
••Als het water niet wegloopt, betekent dit dat
het ijs niet volledig gesmolten is. Wacht nog
even.
Toevoerslang
50-60 °C
43
PROBLEEMOPLOSSING
NL
••Uw wasmachine is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen
en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw wasmachine niet naar behoren of
helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Problemen opsporen
Symptomen
Reden
Ratelend en rammelend
geluid
Vreemde voorwerpen zoals
munten of veiligheidsspelden
kunnen in de trommel of
pomp geraakt zijn.
Bonkend geluid
Zware wasladingen kunnen
een bonkend geluid
produceren. Dit is meestal
normaal.
Zijn alle transportbouten en
kuipsteunen verwijderd?
Vibrerend geluid
Rusten alle poten stevig op
de grond?
Waterlekken
Overmatige schuimvorming
44
Oplossing
••Controleer of alle zakken
leeg zijn. Voorwerpen zoals
haarspeldjes, lucifers, pennen,
munten en sleutels kunnen
zowel uw wasmachine als uw
kleding beschadigen.
••Sluit ritsen, haken en
trekkoorden om te beletten dat
deze items kunnen vastraken
of in de knoop raken met
andere kledij.
••Als het geluid blijft, is de
wasmachine waarschijnlijk uit
balans. Stop de machine en
verdeel het wasgoed opnieuw.
••Als deze tijdens de installatie
niet verwijderd zijn, raadpleegt
u de installatiegids voor
het verwijderen van de
transportbouten.
••Zorg ervoor dat de
wasmachine waterpas staat
en draai de borgmoeren aan
in de richting van de basis van
het apparaat.
Vulslang of afvoerslang zit los ••Controleer en draai de
slangaansluitingen aan.
op de kraan of wasmachine.
•
•
Ontstop de afvoerpijp. Neem
Huisafvoerpijpen zijn
contact op met een loodgieter
verstopt.
indien nodig.
Teveel of ongeschikt
••Zorg ervoor dat de aanbevolen
wasmiddel kan overmatige
hoeveelheid wasmiddel
schuimvorming veroorzaken,
gebruikt wordt volgens
de aanbevelingen van de
wat kan leiden tot
fabrikant.
waterlekkage.
NL
Symptomen
Water komt de wasmachine
niet of langzaam binnen
Water in de wasmachine
kan niet weglopen of loopt
langzaam weg
Wasmachine start niet
Reden
Watervoorziening is niet
voldoende op die locatie.
De waterkraan is niet volledig
open.
Watertoevoerslang(en) zijn
geknikt.
Het filter van de
toevoerslang(en) is verstopt.
Afvoerslang is geknikt of
verstopt.
De afvoer is verstopt.
Netsnoer is mogelijk niet
aangesloten of de aansluiting
zit mogelijk los.
Huiszekering is gesprongen,
stroomonderbreker is
doorgeslagen, of een
stroomstoring is opgetreden.
Waterkraan staat niet open.
Wasmachine centrifugeert
niet
Controleer of de deur goed
gesloten is.
Oplossing
••Probeer een andere kraan in
het huis.
••Draai de kraan helemaal open.
••Zet de slang recht.
••Controleer het filter van de
toevoerslang.
••Reinig en strek de
afvoerslang.
••Reinig het pluizenfilter.
••Zorg ervoor dat de stekker
goed in het stopcontact past.
••Reset de stroomonderbreker
of vervang de zekering.
Verhoog de capaciteit van
de zekering niet. Als het
probleem een overbelasting
van het circuit is, laat het
dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
••Schakel waterkraan in.
••Sluit de deur en druk op
de Start/Pauze knop. Na
het indrukken van de Start/
Pauze knop kan het enkele
ogenblikken duren voordat de
wasmachine begint te draaien.
De deur moet gesloten
worden voordat de machine
kan centrifugeren. Voeg
1 of 2 gelijksoortige items
toe om een betere balans
in de wasgoed te krijgen.
Herschik het wasgoed om
goed centrifugeren mogelijk te
maken.
45
NL
Symptomen
Reden
Wanneer de wasmachine eenmaal
Deur gaat niet
is gestart, kan de deur om
open
veiligheidsredenen niet meer
worden geopend.
Als er een onbalans is gedetecteerd
Wasprogrammatijd of als het sop verwijderen van het
vertraagd
programma aan is, zal de wastijd
toenemen.
Overstroming
wasverzachter
Te veel wasverzachter kan een
overstroming veroorzaken.
Wasverzachter
is te vroeg
gedoseerd
Te veel wasverzachter kan tot een
voortijdig toedienen leiden.
De knoppen
kunnen dan niet
goed werken.
De knop kan niet worden herkend
wanneer de deur geopend is.
Droogprobleem
Geur
46
Oplossing
••Controleer of het ‘Deurslot’ icoon
verlicht is. U kunt de deur veilig
openmaken nadat het ‘Deurslot’
icoon uitgaat.
••Dit is normaal. De overgebleven
tijd die wordt weergegeven in het
scherm is slechts een schatting.
Werkelike tijd kan varieren.
••Volg de richtlijnen voor
wasverzachter om ervoor te zorgen
dat de juiste hoeveelheid wordt
gebruikt. Vul niet tot boven de
maximale vullijn.
••Volg de aanwijzingen
die zijn gegeven door de
wasmiddelenfabrikant.
••Sluit de wasmiddellade langzaam.
Open de lade niet tijdens het
wasprogramma.
••Druk opnieuwop de knop nadat u
de deur hebt gesloten.
••Niet overbelasten. Controleer of
de machine correct afvoert om
voldoende water te extraheren van
Controleer de watertoevoerkraan.
de lading. Te weinig kleding om
goed te kunnen centrifugeren. Voeg
een paar handdoeken toe.
••Schakel waterkraan in.
••Het is de normale geur van nieuw
Deze geur wordt veroorzaakt door
rubber en deze verdwijnt na enkele
het rubber dat in de wasmachine zit.
wasbeurten.
Als de rubberen manchet en het
••Zorg ervoor dat u de manchet en
het afsluitrubber regelmatig reinigt
afsluitrubber niet regelmatig
controleer bij het leegmaken
gereinigd worden, kunnen er geuren en
van de machine of er zich kleine
onstaan als gevolg van schimmels
voorwerpen onder het afsluitrubber
bevinden.
of andere substanties.
Er kunnen geuren ontstaan
als er vreemde stoffen worden
achtergelaten in het filter van de
afvoerpomp.
Er kunnen geuren ontstaan als de
afvoerslang niet juist is gemonteerd,
waardoor het water terug in de
wasmachine kan lopen.
Als gevolg van het gebruik van de
droger, kunnen er geuren ontstaan
die veroorzaakt worden door
pluisjes en andere textielrestanten
die aan het verwarmingselement
vastzitten (alleen van toepassing bij
het model met droger.)
Er kan een bepaalde geur ontstaan als natte
kleding wordt gedroogd met hete lucht. (alleen van
toepassing bij het model met droger.)
••Zorg ervoor dat u het filter van de
afvoerpomp regelmatig reinigt.
••Bij het installeren van de
afvoerslang moet u ervoor
zorgen dat deze niet geknikt of
geblokkeerd wordt.
••Dit is geen defect.
•• De geur verdwijnt na een korte tijd.
NL
Foutmeldingen
Symptomen
Reden
Onvoldoende
watervoorziening in de
omgeving.
Toevoerkranen zijn niet
volledig open.
Watertoevoerslang(en) zijn
geknikt.
Het filter van de
toevoerslang(en) is verstopt.
Wanneer er een waterlek is in
de toevoerslang, zal indicator
rood worden.
Oplossing
••Probeer een andere kraan in
het huis.
••Draai de kraan helemaal open.
••Zorg dat de slang(en) recht
liggen.
••Controleer het filter van de
toevoerslang.
••Gebruik de aqua stop
toevoerslang.
Kan variëren afhankelijk van
het model.
Lading is te klein.
Wasgoed is uit balans.
Het apparaat beschikt
over een systeem voor het
detecteren en corrigeren
van de balans. Als enkele
zware voorwerpen zijn
geladen (bijvoorbeeld
badmat, badjas, enz.),
kan het systeem stoppen
met centrifugeren of zelfs
het centrifugeprogramma
helemaal onderbreken.
Als het wasgoed nog te nat
is aan het einde van het
programma, voegt u kleinere
stukken wasgoed toe om
de belading meer balans
te geven en herhaalt u het
centrifugeren.
••Voeg 1 of 2 gelijksoortige
items toe om een betere
balans in de wasgoed te
krijgen.
••Voeg 1 of 2 gelijksoortige
items toe om een betere
balans in de wasgoed te
krijgen.
••Herschik het wasgoed om
goed centrifugeren mogelijk te
maken.
••Herschik het wasgoed om
goed centrifugeren mogelijk te
maken.
47
NL
Symptomen
Reden
Afvoerslang is geknikt of verstopt.
Oplossing
••Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
••Reinig het pluizenfilter.
Controleer of de deur gesloten is.
••Sluit de deur volledig. Wanneer het ,
,
of
niet vrijgegeven wordt,
bel dan voor onderhoud.
dE4
48
Een storing in de deursensor is
opgetreden.
Foutbeheer.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
Teveel water gevuld door een defecte
waterklep.
••Sluit de waterkraan.
••Trek de stekker uit het stopcontact.
••Bel voor service.
Storing van waterpeilsensor.
••Sluit de waterkraan.
••Trek de stekker uit het stopcontact.
••Bel voor service.
Overbelasting in de motor.
••Laat de wasmachine gedurende 30
minuten staan om de motor te laten
afkoelen en start het programma
opnieuw.
Waterlekken.
••Bel voor service.
Is de toevoer-/afvoerslang of
afvoerpomp bevroren?
••Doe warm water in de trommel en
ontdooi de afvoerslang en afvoerpomp.
Maak een handdoek nat met warm
water en plaats deze over de
toevoerslang.
Droogt niet.
••Bel voor service.
GARANTIE
NL
DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:
••Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan
de klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van
bedrading of leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
••Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
••Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte
afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
••Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de
instructies in de handleiding van het product.
••Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand,
overstromingen, of overmacht.
••Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer
het wordt gebruikt voor ander doeleinden, of waterlekkage wanneer het product niet goed is
geïnstalleerd.
••Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk,
commercieel of industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen
(schoonmaakmiddelen) die niet zijn goedgekeurd door LG.
••Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken,
lakschade, en/of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het
gevolg is van materiaal- en fabricagefouten.
••Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
••Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen
worden bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor
goedkeuring van de garantie.
••Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
••Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke
huishoudelijk gebruik of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
••Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
••Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke
locatie of niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van
LG's gebruikers- en installatiehandleidingen geïnstalleerd.
••Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud.
Onjuiste reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn
door LG.
49
NL
Vreemde trillingen en
geluiden veroorzaakt
omdat de transportbouten
of kuipsteunen niet zijn
verwijderd.
Verwijder alle
transportbouten en
kuipsteunen.
Trommel
support
Karton
basis
Transport
bout
Lekkage veroorzaakt door
vuil (haren, pluis) op pakking
en glazen deur.
Reinig de pakking en de
glazen deur.
Niet aftappen veroorzaakt
door verstopping van het
pompfilter.
Reinig het pompfilter.
Water komt niet omdat
de waterinlaatklepfilters
verstopt zijn of de
watertoevoerslangen geknikt.
Reinig het inlaatklepfilter
of installeer de
watertoevoerslangen
opnieuw.
Water komt niet omdat er
te veel wasmiddel wordt
gebruikt.
Wasgoed is heet of warm na
het voltooien van wassen,
omdat de inlaatslangen
verkeerd om zijn
geïnstalleerd.
Water wordt niet toegevoerd
omdat de waterkraan niet
aan is.
50
Inlaatfilter
Reinig de
wasmiddellade.
Wasmiddellade
Koud
Koud watertoevoer
waterkraan
Heet
Heet water-toevoer
Herinstalleer de
toevoerslangen.
Draai de waterkraan
open.
NL
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
afvoerslang of verstopte
afvoerslang.
Elleboogbeugel
Installeer de afvoerslang
opnieuw.
Kabelbinder
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
waterinlaatslang of het
gebruik inlaatslangen van
een ander merk.
Herinstalleer de
toevoerslang.
Probleem met geen
voeding veroorzaakt door
losse verbinding van de
stroomkabel of stopcontact.
Sluit het netsnoer
opnieuw aan of wijzig
het stopcontact.
Niveau
Reiskosten voortkomend
uit aflevering, ophalen,
installeren van het product of
instructies over het gebruik
van het product. Het product
verwijderen en opnieuw
installeren.
De garantie dekt alleen
fabricagedefecten.
Service als gevolg van
onjuiste installatie is niet
gedekt.
Als alle schroeven niet
goed zijn geïnstalleerd,
kan dit overmatige trillingen
veroorzaken (uitsluitend
model op voetstuk).
Waterslaggeluid (bonkend)
als wasmachine zich vult met
water.
Installeer de 4
schroeven op elke hoek
(Totaal 16EA).
Hogedrukwater
Raak
Natuurlijke
waterstroom
Plotse stop
waterstroom
Hard geluid
Stel de druk van
het water bij door
de waterklep of
hoofdwaterkraan in het
huis te draaien.
51
OPERATIONELE GEGEVENS
Productfiche_richtlijn van de Commissie 96/60/EG
Handelsmerk van de leverancier
LG
FH6G1BCH(0~9)
Typeaanduiding van de leverancier
N
De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage
IV, uitgedrukt als „energieefficiëntieklasse
... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze
A
informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze
worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van
A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt.
Wanneer de informatie in een tabel wordt aangegeven en waarvan
er een aantal apparaten een ‘communautaire milieukeur’ hebben
gekregen in overeenstemming met de Verordening (EEG) nr. 880/92,
kan deze informatie hier worden vermeld. In dit geval vermeld de
Nee
rijtitel 'Communautaire milieukeur' en de vermelding bestaat uit een
kopie van het milieukeurmerk. Deze bepaling doet geen afbreuk aan
de vereisten krachtens het milieukeurschema van de EU.
Het energieverbruik in kWh bij wassen, centrifugeren en drogen per
7.97
volledige cyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking V.
Het energieverbruik in kWh bij uitsluitend wassen en centrifugeren per
1.26
wascyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VI.
De wasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als:
„Wasresultaat: ... op een schaal van A (goed ) tot G ( matig)". Deze
A
informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde
dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt.
ateronttrekkingsefficiëntie voor de standaardcyclus „ katoen 60 °C"
overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde
44
geharmoniseerde normen, aangeduid als „Resterend water na
centrifugeren: . . .% (van het droge gewicht van het wasgoed )".
Maximumcentrifugeersnelheid als gedefinieerd in bijlage I, opmerking
1600
VIII.
52
NL
kWh /cyclus
kWh /cyclus
%
rpm
NL
Productfiche_richtlijn van de Commissie 96/60/EG
Wascapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „katoen 60
12
°C", overeenkomstig bijlage I, opmerking IX.
Droogcapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „ droog
8
katoen", overeenkomstig bijlage I, opmerking X.
Waterverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen, in 1 per volledige
131
cyclus, als gedefinieerd in bijlage I, opmerking XI.
Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren, in 1 per
standaardcyclus wassen (en centrifugeren) „katoen 60 °C",
68
overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde
geharmoniseerde normen.
Programmaduur wassen en drogen. Programmaduur voor
een volledige cyclus (de wascyclus „ katoen 60 °C" en de
droogcyclus „droog katoen") voor de aangegeven wascapaciteit,
725
overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde
geharmoniseerde normen.
Het verbruik van energie en water is gelijk aan 200 maal het verbruik 1594
uitgedrukt in punten 5 (energie) en 12 (water). Dit wordt uitgedrukt als
'geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, die 26200
altijd de droger gebruikt (200 cycli)'.
Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200
252
standaardcycli zoals bepaald overeenkomstig punt 6 (energie) en
punt 13 (water). Dit verbruik wordt aangeduid als „ Geschat jaarlijks
verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het
13600
wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200
cycli)".
kg
kg
liter /
programma
liter /
programma
min.
kWh / jaar
liter / jaar
kWh / jaar
liter / jaar
53
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
LAVE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces
instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit
soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces
instructions à proximité du produit après installation pour référence
ultérieure.
FR FRENCH
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL69475585
Rev.02_120517
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés
TABLE DES MATIÈRES
Ce manuel peut contenir des images
ou un contenu différent du modèle que
vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le
fabricant.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ...................................................4
Consignes importantes relatives à la sécurité............................................. 4
Recyclage de votre ancien appareil.......................................................... 10
INSTALLATION.......................................................................11
Pièces........................................................................................................ 11
Accessoires............................................................................................... 11
Caractéristiques......................................................................................... 12
Exigences du lieu d'installation.................................................................. 13
Déballage et retrait des boulons de transport............................................ 14
Utilisation de patins antidérapants (en option).......................................... 15
Planchers en bois (planchers suspendus)................................................. 15
Mise à niveau de l'appareil........................................................................ 16
Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau.............................. 16
Installation du tuyau de vidange................................................................ 19
UTILISATION...........................................................................20
Utilisation du lave-linge.............................................................................. 20
Trier le linge............................................................................................... 21
Ajouter des produits de nettoyage............................................................. 22
Panneau de commande............................................................................ 24
Tableau des programmes.......................................................................... 25
Programme en option................................................................................ 30
Drogen (Séchage) (
)........................................................................... 34
FONCTIONS SMART..............................................................36
Utilisation de l'Application Smart ThinQ..................................................... 36
Utilisation de Smart Diagnosis™............................................................... 38
MAINTENANCE.......................................................................39
Nettoyage de votre lave-linge.................................................................... 39
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau.............................................................. 39
Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.............................................. 40
Nettoyage du bac distributeur.................................................................... 41
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve) (en option)............................... 41
Attention au gel pendant l'hiver................................................................. 42
DÉPANNAGE...........................................................................44
Diagnostic de problèmes........................................................................... 44
Messages d'erreur..................................................................................... 47
GARANTIE...............................................................................49
DONNÉES D'UTILISATION....................................................52
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FR
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter
les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation
dangereuse ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et
'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et
des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire
attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre
les instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures légères ou endommager
l'appareil.
Consignes importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de
choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes
lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de
base, y compris les suivantes :
Enfants au sein du foyer
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances,
à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions
quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de
leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'appareil.
4
FR
Pour une utilisation en Europe :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de
connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils
comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur
ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils
sont surveillés en permanence.
Installation
•Ne
• jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,
défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou
cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
•Cet
•
appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou
plus tenant l'appareil en toute sécurité.
•Ne
• pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux.
Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou
toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du
soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
•Serrer
•
le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
•Si
• le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise
sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un
centre de service agréé.
•Ne
• pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble
électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
5
FR
•Cet
•
appareil ne doit pas être installé derrière une porte
verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une
charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une
ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
•Cet
•
appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement
ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique
en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
•Cet
•
appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un
conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être
branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre
conformément à tous les codes et règlements locaux.
•Une
•
mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner
un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un
personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à
savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
•Ne
• pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si
elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate
par un électricien qualifié.
Utilisation
•Ne
• pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter
l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de
commande afin de faire fonctionner l'appareil.
•Ne
• pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel
qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du
propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
6
FR
•Ne
• pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des
animaux domestiques.
•Garder
•
la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des
produits chimiques, etc.
•Ne
• pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent
s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant
des dommages ou des blessures.
•Utiliser
•
un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite
d'eau et des dommages matériels consécutifs.
•Ne
• pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou
explosives (comme des cires, des décirants, de l'huile, de la
peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage
à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine,
de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool,
etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une
explosion.
•Ne
• jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que
le tambour soit complètement arrêté.
•En
• cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le
centre d'information client LG Electronics.
•Ne
• pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est
ouverte.
•Ne
• pas toucher la porte au cours d'un programme haute
température.
•Ne
• pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles
(benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
•Si
• le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser
qu'après dégel.
•Conserver
•
toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
7
FR
•Ne
• pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de
l'appareil avec des mains mouillées.
•Ne
• pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un
objet lourd sur celui-ci.
•Ne
• pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou
couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres
que des vêtements ou des draps.
•Cet
•
appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et
ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
•En
• cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.),
ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler
immédiatement la zone.
Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge
•Ne
• pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
•Les
•
articles qui ont été souillés par des substances telles que de
l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de
l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des
cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude
avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés
dans l'appareil.
•Ne
• jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à
moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et
étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
•Les
•
articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex),
bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements
à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en
caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
•Les
•
assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés
comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
•Enlever
•
tous les objets des poches tels que les briquets et
allumettes.
•L'appareil
•
ne doit pas être utilisé si des produits chimiques
industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
8
FR
Maintenance
•Brancher
•
correctement le cordon d'alimentation dans la prise
de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et
poussière.
•Débrancher
•
l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer
l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de
veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
•Ne
• pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil
pour le nettoyer.
•Ne
• jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit
pour la sortir de la prise de courant.
Élimination
•Avant
•
de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper
le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise
utilisation.
•Éliminer
•
tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en
plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux
d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
•Enlever
•
la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service
ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits
animaux soient piégés à l'intérieur.
9
FR
Recyclage de votre ancien appareil
•• Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement électrique
et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire
l’objet d’un tri et d’une collecte sélective séparée.
•• Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances
dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d’éviter des
impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine. L’équipement que vous
jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d’autres
produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les
ressources de la planète.
•• Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l’a vendu ou contacter
votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous
trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur
www.quefairedemesdechets.fr
10
INSTALLATION
FR
Pièces
12
1
Boulons de transport
2
Fiche d'alimentation
3
Bac
4
Panneau de commande
5
Tambour
6
Porte
7
Tuyau de vidange
8
Bouchon de vidange
9
Filtre de pompe de vidange
10
Trappe (l'emplacement peut
varier selon les produits)
11
Pieds réglables
12
Bouton Marche/Arrêt
Accessoires
Tuyau d'alimentation
froide (1 EA) (Option :
Chaud (1 EA))
Clé
Capuchons pour couvrir
les trous des boulons
de transport (en option)
Support coudé pour
fixer le tuyau de
vidange (en option)
Collier de serrage
(Facultatif)
Support d’encastrage,
Vis (3 EA)
(en option)*
Patins antidérapants (2
EA) (en option)
••*: Garder ces accessoires pour toute utilisation future. Ces accessoires seront utilisés pour empilage
avec le lave-linge sur socle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour vous renseigner sur
l’installation de le lave-linge sur socle.
11
FR
Caractéristiques
Modèle
Capacité de lavage :
Alimentation électrique
Dimensions
Poids de l'appareil
Pression d'eau admissible
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (lavage) / 8 kg (séchage)
220‒240 V~, 50 Hz
600 mm (L) X 610 mm (P) X 850 mm (H)
76 kg
0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm²)
••L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de
l'appareil.
••Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en
eau.
12
FR
Exigences du lieu
d'installation
Emplacement
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Niveau du sol : La pente admissible sous la
totalité de l'appareil est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1 mètre
de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
••Ne pas surcharger la prise avec plus d'un
appareil.
Dégagement supplémentaire : Pour le mur, 10
cm : arrière / 2 cm : droite et gauche
••Ne pas mettre ou stocker de produits de
lessive sur le dessus de l'appareil à tout
moment. Ces produits peuvent endommager la
finition ou les commandes.
AVERTISSEMENT
••La fiche doit être branchée dans une prise
appropriée, correctement installée et mise
à la terre conformément à tous les codes et
règlements locaux.
Positionnement
••Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
••S'assurer que la circulation d'air autour de
l'appareil ne soit pas entravée par des tapis,
carpettes, etc.
••Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou
des matériaux similaires sous l'appareil.
••S'il est impossible d'éviter le positionnement
de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou
d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm)
recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté
faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être
insérée entre les deux appareils.
••Ne pas installer l'appareil dans des pièces
qui puissent atteindre une température
négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater
sous la pression. La fiabilité de l'unité de
commande électronique peut être altérée
à des températures inférieures au point de
congélation.
••Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil
est installé, il soit facilement accessible à un
technicien en cas de panne.
••Une fois l'appareil installé, régler les quatre
pieds à l'aide de la clé à boulon de transport
fournie afin de s'assurer que l'appareil soit
stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm
soit laissé entre le dessus de l'appareil et le
dessous de n'importe quel plan de travail.
••Si l'appareil est livré en hiver et que la
température est négative, placer l'appareil
à température ambiante pendant quelques
heures avant de le mettre en service.
AVERTISSEMENT
••Cet équipement n'est pas conçu pour un usage
maritime ou dans des installations mobiles
comme des caravanes, avions, etc.
Raccordement électrique
••Ne pas utiliser de rallonge ni de double
adaptateur.
••Toujours débrancher l'appareil et couper
l'alimentation en eau après utilisation.
••Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le
câblage électrique en vigueur.
••L'appareil doit être positionné de sorte que la
prise soit facilement accessible.
••Les réparations sur l'appareil ne doivent être
effectuées que par un personnel qualifié. Les
réparations effectuées par des personnes
inexpérimentées peuvent provoquer des
blessures ou de graves dysfonctionnements.
Contacter votre centre de service local.
13
FR
Déballage et retrait des
boulons de transport
1
Soulever l'appareil de sa base en mousse.
••Après avoir retiré le matériau en carton et
d'expédition, soulever l'appareil de sa base
en mousse. S'assurer que le support de
cuve se détache avec la base et ne soit pas
collé au fond de l'appareil.
••Si vous devez poser l'appareil pour retirer
la base en carton, toujours protéger le côté
de l'appareil et le poser délicatement sur le
côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou
l'arrière.
3
Remettre les capuchons de trous.
••Localiser les bouchons d'orifices inclus
dans l'ensemble d'accessoires ou attachés
à l'arrière.
Capuchon
REMARQUE
Support de cuve (en
option)
2
14
Base en
carton
Retirer les boulons.
••Commencer par les deux boulons de
transport du bas, utiliser la clé (incluse)
pour desserrer complètement les boulons
de transport en les tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Retirer
les boulons en les secouant légèrement et
en les tirant pour les sortir.
••Conserver les boulons pour utilisation
ultérieure. Afin d'éviter d'endommager les
composants internes, ne pas transporter le
lave-linge sans réinstaller les boulons de
transport.
••Tout manquement à enlever les boulons
de transport et les pièces de retenue peut
provoquer de graves vibrations et du bruit,
ce qui peut conduire à des dommages
permanents au lave-linge. Le cordon est fixé
à l'arrière du lave-linge avec un boulon de
transport pour aider à empêcher l'utilisation
avec des boulons de transport en place.
FR
Utilisation de patins
antidérapants (en option)
Planchers en bois (planchers
suspendus)
Si vous installez l'appareil sur une surface
glissante, il peut se déplacer en raison des
vibrations excessives. Une mauvaise mise à
niveau peut provoquer un dysfonctionnement
avec du bruit et des vibrations. Si cela se
produit, installer des patins antidérapants sous
les pieds de mise à niveau et régler le niveau.
••Les planchers de bois sont particulièrement
sensibles aux vibrations.
••Pour éviter les vibrations, nous vous
recommandons de mettre des coupelles de
caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur
sous chaque pied de l'appareil, fixées à au
moins deux poutres de plancher avec des vis.
1
Nettoyer le sol pour coller les patins
antidérapants.
••Utiliser un chiffon sec pour enlever et
nettoyer tous corps étrangers et l'humidité.
S'il reste de l'humidité, les patins
antidérapants peuvent glisser.
2
Régler le niveau après avoir placé l'appareil
dans la zone d'installation.
3
Poser le côté adhésif du patin antidérapant
sur le sol.
••L'installation des patins antidérapants sous
les pattes avant est plus efficace. S'il est
difficile de poser les patins sous les pattes
avant, les mettre sous les pattes arrière.
Ce côté vers le
haut
Côté adhésif
4
S'assurer que l'appareil soit de niveau.
••Pousser ou faire basculer doucement
les bords supérieurs de l'appareil pour
s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil
bouge, le mettre à nouveau de niveau.
Coupelle en
caoutchouc
••Si possible, installer l'appareil dans l'un des
angles de la pièce, où le sol est plus stable.
••Monter les coupelles en caoutchouc pour
réduire les vibrations.
REMARQUE
••Les bons positionnement et mise à niveau du
lave-linge assureront un fonctionnement long,
régulier et fiable.
••Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir
fermement en position.
••Il ne doit pas osciller dans les angles sous la
charge.
••La surface d'installation doit être propre,
exempte de cire à plancher et autres
revêtements lubrifiants.
••Ne pas laisser les pieds du lave-linge se
mouiller. Tout manquement à le faire peut
provoquer des vibrations ou du bruit.
••Vous pouvez obtenir des coupelles en
caoutchouc (p/n°4620ER4002B) auprès du
centre de service LG.
REMARQUE
••Vous pouvez obtenir des patins antidérapants
auprès du centre de service LG.
15
FR
Mise à niveau de l'appareil
Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables
selon les besoins (ne pas insérer de morceaux
de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les
quatre pieds soient stables et reposent sur le sol
puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de
niveau (utiliser un niveau à bulle).
••Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous
vers la base de l'appareil. Tous les écrous
doivent être serrés.
Lever
Abaisser
Écrou
Serrer fermement les 4
écrous
Vérifier en diagonale
••Si l'on appuie sur les bords de la plaque
supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas
monter et descendre du tout (vérifier les deux
sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la
plaque supérieure de la machine en diagonale,
ajuster de nouveau les pieds.
Raccordement du tuyau
d'approvisionnement en eau
••La pression d'eau doit être comprise entre 0,1
MPa et 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Ne pas abîmer ou croiser le tuyau
d'alimentation en le raccordant au robinet.
••Si la pression d'eau est supérieure à 1,0 MPa,
un dispositif de détente doit être installé.
••Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le
remplacer si nécessaire.
Vérification du joint en
caoutchouc sur le tuyau
d'alimentation en eau
Deux joints en caoutchouc sont fournis avec
les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour
empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le
raccordement aux robinets soit suffisamment
serré.
Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc
REMARQUE
••Un plancher en bois ou de type suspendu peut
contribuer à des vibrations excessives et à un
déséquilibre.
••Si le lave-linge est installé sur une plateforme surélevée, il doit être solidement fixé de
manière à éliminer le risque de chute.
16
Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc
FR
Raccordement d'un tuyau au
robinet d'eau
3
Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du
robinet afin que le joint en caoutchouc forme
une liaison étanche. Serrer les quatre vis de
fixation.
4
Pousser le tuyau d'alimentation vers le haut
de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau
soit bien en contact avec le robinet, puis le
serrer en le vissant vers la droite.
Raccordement d'un tuyau de type vissé
à un robinet avec filetage
Visser le raccord du tuyau au robinet
d'alimentation en eau.
Plaque
Tuyau
d'alimentation
Raccordement d'un tuyau de type vissé
à un robinet sans filetage
1
Desserrer les quatre vis de fixation.
Connecteur
supérieur
Joint
caoutchouc
Raccordement d'un tuyau de type
rapide à un robinet sans filetage
1
Vis de fixation
2
Retirer la plaque de guidage si le robinet est
trop grand pour aller sur l'adaptateur.
Dévisser la plaque de bague d'adaptation et
desserrer les quatre vis de fixation.
Plaque de
bague
Plaque de guidage
2
Retirer la plaque de guidage si le robinet est
trop grand pour aller sur l'adaptateur.
Plaque de guidage
17
FR
3
Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du
robinet afin que le joint en caoutchouc forme
une liaison étanche. Serrer les quatre vis de
fixation et la plaque de la bague adaptatrice.
Raccordement d'un tuyau à
l'appareil
Attacher la conduite d'eau chaude à
l'alimentation en eau chaude à l'arrière du
lave-linge. Attacher la conduite d'eau froide à
l'alimentation en eau froide à l'arrière du lavelinge.
Alimentation en
eau froide
4
Tirer la plaque de verrouillage du connecteur
vers le bas, pousser le tuyau d'alimentation
sur l'adaptateur et relâcher la plaque de
verrouillage du connecteur. S'assurer que
l'adaptateur se verrouille en place.
Plaque de
verrouillage
REMARQUE
••Après avoir terminé la connexion, en cas
de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes
étapes. Utiliser le type de robinet le plus
classique pour l'alimentation en eau. Au cas
où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la
plaque de guidage avant d'insérer le robinet
dans l'adaptateur.
Utiliser le robinet horizontal
Robinet horizontal
REMARQUE
••Avant de raccorder le tuyau d'alimentation
au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour
éliminer les substances étrangères (terre,
sable, sciure, etc.) des conduites d'eau.
Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la
température de l'eau.
Robinet d'extension
Robinet carré
18
Alimentation en
eau chaude
FR
Installation du tuyau de
vidange
••Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à
plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut
que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se
vidange lentement.
••Une bonne fixation du tuyau de vidange
permettra de protéger le sol contre les
dommages dus à des fuites d'eau.
••Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas
le faire entrer de force dans l'appareil. Cela
entraînerait un bruit anormal.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Lors de l'installation du tuyau de vidange à un
évier, l'attacher avec une ficelle.
••Une bonne fixation du tuyau de vidange
permettra de protéger le sol contre les
dommages dus à des fuites d'eau.
Cuve de lessivage
Pièce de retenue
du tuyau
max. 100 cm
Lien d'attache
max. 100 cm
19
UTILISATION
Utilisation du lave-linge
FR
4
Choisir le cycle de lavage souhaité.
••Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs
reprises ou tourner le bouton sélecteur de
cycle jusqu'à ce que le programme désiré
soit sélectionné.
5
Démarrer le cycle.
••Appuyer sur le bouton Départ/Pause
pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agite
brièvement sans eau pour mesurer le poids
de la charge. Si le bouton Départ/Pause
n'est pas appuyé dans les 15 minutes, le
lave-linge s'arrête et tous les réglages sont
perdus.
6
Fin de cycle.
••Lorsque le cycle est terminé, une mélodie
retentit. Retirer immédiatement vos
vêtements du lave-linge pour réduire le
froissement. En enlevant la charge, vérifier
qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent
être pris dans le joint autour de la porte.
Avant le premier lavage, sélectionner un
programme de lavage, laisser le lave-linge laver
sans vêtements. Cela permettra d'éliminer les
résidus et l'eau du tambour qui peuvent avoir été
laissés lors de la fabrication.
1
2
3
20
Trier le linge et charger les articles.
••Trier le linge par type de textile, niveau de
salissure, couleur et capacité de charge
au besoin. Ouvrir la porte et charger les
articles dans le lave-linge.
Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la
lessive et un assouplissant.
••Ajouter la quantité appropriée de lessive
dans le bac à produits lessiviels. Si
nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un
assouplissant dans les zones appropriées
du bac.
Mettre le lave-linge sous tension.
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension.
REMARQUE
••Le bouton ne peut pas être reconnu lorsque la
porte est ouverte. Appuyez à nouveau après
avoir fermé la porte.
FR
Trier le linge
1
3
Rechercher les étiquettes de soins sur vos
vêtements.
••Cela vous indique le contenu des tissus de
vos vêtements et comment les laver.
••Symboles sur les étiquettes de soins.
Température de lavage
Lavage normal en machine
Pressage permanent
Délicat
Soin avant chargement.
••Combiner les articles grands et petits dans
une charge. Charger d'abord les grands
articles.
••Les grands articles ne doivent pas
représenter plus de la moitié de la charge
totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela
peut provoquer un déséquilibre de charge.
Ajouter un ou deux articles similaires.
••Vérifier toutes les poches pour s'assurer
qu'elles soient vides. Les articles tels que
des clous, pinces à cheveux, allumettes,
stylos, pièces de monnaie et clés peuvent
endommager votre lave-linge et vos
vêtements.
Lavage à la main
Ne pas laver
2
Trier le linge.
••Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les
vêtements par charges qui peuvent être
lavées dans le même cycle de lavage.
••Différents tissus doivent être lavés à
différentes températures et vitesses
d'essorage.
••Toujours trier les couleurs foncées
des couleurs pâles et du blanc. Laver
séparément car un transfert de couleurs et
de peluches peut se produire, entraînant
une décoloration des vêtements blancs et
pâles. Dans la mesure du possible, ne pas
laver d'articles très sales avec des articles
légèrement sales.
−−Salissure (Lourde, Normale, Légère) :
Séparer les vêtements selon le degré de
salissure.
−−Couleur (Blanc, Clair, Foncé) :
Séparer les tissus blancs des tissus
colorés.
−−Peluches (Générateurs, collecteurs de
peluches) :
Laver les générateurs de peluches et les
collecteurs de peluches séparément.
••Fermer les fermetures à glissière, les
crochets et les attaches de sorte que ces
éléments n'accrochent pas les autres
vêtements.
••Prétraité la saleté et les taches en
appliquant une petite quantité de lessive
dissoute dans de l'eau sur les taches pour
aider à enlever la saleté.
ATTENTION
••Vérifier l'intérieur du tambour et enlever tous
les articles issus d'un lavage antérieur.
21
FR
Ajouter des produits de
nettoyage
Dosage de la lessive
••La lessive doit être utilisée conformément aux
instructions du fabricant de la lessive et choisie
selon le type, la couleur, la salissure du tissu et
la température de lavage.
••Si vous utilisez trop de lessive, un excès de
mousse peut se produire et cela se traduit par
un mauvais lavage ou entraîne une charge
lourde pour le moteur.
••Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide,
suivre les directives fournies par le fabricant de
la lessive.
••Vous pouvez verser de la lessive liquide
directement dans le bac à lessive principal si
vous commencez le cycle immédiatement.
••Ne pas utiliser de lessive liquide si vous
utilisez Fin différée ou si vous avez sélectionné
Prélavage, car le liquide peut durcir.
••Si un excès de mousse est généré, réduire la
quantité de lessive.
••L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée
selon la température de l'eau, la dureté de
l'eau, la charge et le niveau de salissure de la
charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les
excès de mousse.
••Se reporter à l'étiquette des vêtements avant
de choisir le détergent et la température de
l'eau :
••Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser
une lessive désignée pour chaque type de
vêtements seulement :
−−Lessives génériques en poudre pour tous
types de tissus
−−Lessives en poudre pour tissus délicats
−−Lessives liquides pour tous types de tissus
ou lessives désignées seulement pour la
laine
••Pour de meilleures performances de lavage et
de blanchiment, utiliser une lessive avec une
eau de Javel générique en poudre.
••La lessive est évacuée du distributeur au début
du cycle.
22
REMARQUE
••Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut
provoquer des blocages, de mauvaises
performances de rinçage ou des odeurs.
••Pleine charge : Conformément aux
recommandations du fabricant.
••Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
••Charge minimale : 1/2 charge
Ajouter de la lessive et un
assouplissant
Ajouter de la lessive
••Lavage principal seulement →
••Prélavage + Lavage principal →
REMARQUE
••Un excès de lessive, d'eau de Javel
ou d'assouplissant peut provoquer un
débordement.
••Veiller à utiliser la quantité appropriée de
lessive.
Ajouter un assouplissant
••Ne pas dépasser la ligne de remplissage
maximum. Toute surcharge peut causer une
distribution anticipée de l'assouplissant, qui
peut tacher les vêtements. Fermer lentement le
bac distributeur.
FR
••Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à
lessive pendant plus de 2 jours (l'assouplissant
peut durcir).
••L'assouplissant sera automatiquement ajouté
au cours du dernier cycle de rinçage.
••Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en
eau.
••Ne pas utiliser de solvants (benzène, etc.).
Utiliser une tablette
1
Ouvrir la porte et mettre la tablette dans le
tambour.
2
Charger le linge dans le tambour et fermer
la porte.
REMARQUE
••Ne pas verser l'assouplissant directement sur
les vêtements.
Ajouter un adoucisseur d'eau
••Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire
(par exemple Calgon) peut être utilisé pour
réduire l'utilisation de lessive dans les zones
où l'eau est extrêmement dure. Distribuer
en fonction de la quantité indiquée sur
l'emballage. Ajouter d'abord la lessive puis
l'adoucisseur d'eau.
••Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau
douce.
23
FR
Panneau de commande
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Bouton Marche/Arrêt
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension.
2 Bouton Départ/Pause
••Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour
démarrer le cycle de lavage ou mettre en
pause le cycle de lavage.
••Si un arrêt temporaire du cycle de lavage
est nécessaire, appuyer sur le bouton
Départ/Pause.
3 Affichage
••L'écran affiche les réglages, le temps
restant estimé, les options et les
messages de statut. Lorsque l'appareil est
mis sous tension, les réglages par défaut
s'allument à l'écran.
••Les consommations estimées d'énergie
( ) et d'eau ( ) sont affichées avant le
lavage et les consommations réelles après
le lavage.
5
•• : L'écran affiche le temps restant
estimé. Bien que la taille de la charge
soit calculée automatiquement, un
clignotement
ou «Détection» apparaît
•• : La température de l'eau s'affiche en
appuyant sur le bouton Watertemp..
•• : La vitesse d'essorage s'affiche en
appuyant sur le bouton Centrifugeren.
4 Bouton Programme
••Les programmes sont disponibles selon le
type de linge.
••Un voyant s'allume pour indiquer le
programme sélectionné.
5 Options
••Cela vous permet de sélectionner un
programme supplémentaire et s'allume
lorsqu'il est sélectionné.
••Utiliser ces boutons pour sélectionner les
options de programme souhaitées pour le
cycle sélectionné.
6 Lavage+Séchage( )
••( ) indique la capacité de séchage, qui
varie selon les modèles.
24
Tableau des programmes
FR
Programme de lavage
Programme
Coton
Coton+
Synthétiques
Mix 40°C
Anti-allergie
Laine
Défroissage
vapeur
Description
Offre de meilleures
performances en
combinant divers
mouvements de
tambour.
Offre des performances
de lavage optimisées
pour de grandes
quantités de linge avec
une consommation
d'énergie réduite.
Adapté aux chemises
décontractées qui
ne nécessitent pas
de repassage après
lavage.
Permet de laver divers
tissus simultanément.
Aide à éliminer les
allergènes tels que les
acariens, le pollen et
les poils de chats.
Active le lavage des
fibres de laine. (Utilisez
une lessive pour
lainages lavables en
machine).
Aide à éliminer les plis
sous 20 min avec de la
vapeur (Les vêtements
peuvent être humides.
Vous pouvez les mettre
sur un cintre pour qu'ils
sèchent pendant 10-30
min).
Type de tissu
Vêtements de couleur
solide (chemises,
chemises de nuit,
pyjamas, etc.) et charge
coton normalement sale
(sous-vêtements).
Bonne temp.
Charge
maximale
40 °C
(Froid à 95 °C)
Évaluation
60 °C
(Froid à 60 °C)
Polyamide, acrylique,
polyester
40 °C
(Froid à 60 °C)
Divers types de tissus, à
l'exception des vêtements
spéciaux (soie/délicat,
vêtements de sport,
vêtements sombres,
laine, couette/rideaux).
40 °C
(Froid à 40 °C)
Coton, sous-vêtements,
taies d'oreiller, draps de
lit, vêtements pour bébé
60 °C
(60 °C à 95°C)
Lainages lavables en
machine avec pure laine
vierge seulement.
30 °C
(Froid à 40 °C)
3 kg
Aucun choix
3 articles
Coton mélangé, chemises
habillées à mélange
polyester, chemisiers
5 kg
4,5 kg
25
FR
Programme
Description
Type de tissu
Bonne temp.
Charge
maximale
Adapté aux vêtements
de sport comme
Coolmax, gore-tex,
30 °C
Plein air
des joggings et des
molleton et sympatex
(Froid à 40 °C)
vêtements de course
à pied.
3 kg
Fournit une durée de
lavage rapide pour de
Linge de couleur
20 °C
Rapide 30
petites charges et des
légèrement sale.
(Fría a 40 °C)
vêtements légèrement
sales.
Pour des vêtements
délicats lavables à la
main et en machine
Laine, vêtements lavables
comme la laine lavable,
20 °C
Soin du linge
à la main, délicats, linge
1,5 kg
la lingerie, les robes,
(Froid à 30 °C)
fragile
etc. (utiliser une lessive
pour lainages lavables
en machine).
Fournit un processus
de lavage et de
Une petite quantité de
40 °C
Lavage+Séchage
8 kg
séchage non-stop dans linge peut être séchée.
(Froid à 95 °C)
le même cycle.
Programme Pour les programmes téléchargeables. Si vous n'avez pas de programmes
téléchargé téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage + Essorage.
••Température de l'eau : Sélectionner la température appropriée de l'eau pour le programme de lavage
choisi. Toujours suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du
lavage.
REMARQUE
••Une lessive neutre est recommandée.
26
FR
Programme de séchage
Programme
Description
Type de tissu
Prêt à repasser
(
)
Pour le coton. Sélectionner ce
programme pour réduire la durée
du cycle et la consommation
d'énergie pendant le cycle de
séchage.
Pour un repassage facile,
terminer le séchage en état
humide.
Basse Temp.
)
(
Afin de limiter les dommages
causés aux vêtements, il sèche à
basse température.
Time 30 min.
( )
Time 60 min.
( )
Time 120 min.
( )
Vous pouvez modifier le temps de
séchage en fonction de la charge Coton, serviette
maximale.
Normal (
)
Charge
maximale
Coton ou lin tels que
serviettes de coton, t-shirts
et linge en lin.
Évaluation
Coton ou lin, prêt à repasser
à la fin du programme.
Évaluation
Eextiles faciles à entretenir,
tissus synthétiques adaptés
à Synthétiques, vêtements
lavables au programme Mix
3,5 kg
0,5 kg
1 kg
3 kg
••Régler le programme sur ‘Lavage : Coton+, 60 °C, 1600 tr/min’ et ‘Séchage : Normal’ et ‘Sale : Très
sale’ pour un test conformément à la norme EN50229.
REMARQUE
••Sélectionner la vitesse d'essorage maximum sélectionnable pour le programme de lavage afin
d'assurer de bons résultats de séchage.
••Lorsque la quantité de linge à laver et à sécher dans un programme ne dépasse pas le poids
maximum autorisé pour le programme de séchage, un lavage et séchage en une séquence continue
est recommandé.
27
FR
Options supplémentaires
Programme
Coton
Coton+
Synthétiques
Mix 40°C
Anti-allergie
Laine
Défroissage
vapeur
Plein air
Rapide 30
Soin du linge
Lavage+Séchage
Voorwas Lavage Assouplissant Einduitstel
Spoelen+
Drogen
EcoHybrid
(Prélavage) vapeur
vapeur
(Fin différée) (Rinçage+)
(Séchage)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●
●
●*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
* : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.
28
●*
FR
Données d'utilisation
Programme
Coton
Coton+
Synthétiques
Mix 40°C
Anti-allergie
Laine
Défroissage vapeur
Plein air
Rapide 30
Soin du linge
Lavage+Séchage
Vitesse maxi
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
FR
Programme en option
Stoom (Vapeur) (en option)
Einduitstel (Fin différée)
Vous pouvez définir un délai pour que le lavelinge démarre automatiquement et termine après
un intervalle de temps spécifié.
La fonctionnalité Lavage vapeur améliore
les performances de lavage avec une faible
consommation d'énergie. Assouplissant vapeur
pulvérise de la vapeur après un cycle d'essorage
pour réduire les plis et rendre le linge moelleux.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
2
3
Appuyez sur le bouton Einduitstel et réglez
l'heure de fin estimée nécessaire.
Pour l'option Lavage vapeur, sélectionnez
les programmes de vapeur. Pour l'option
Assouplissant vapeur, sélectionnez Coton ou
Coton+, Mix 40°C, Synthétiques.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
3
Le programme suivant est sélectionné en
fonction du nombre de fois que vous appuyez
sur le bouton Stoom.
••Une fois : Lavage vapeur
••Deux fois : Assouplissant vapeur
••Trois fois : Lavage vapeur et Assouplissant
vapeur
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
••Le délai est le temps à la fin du programme,
non pas le début. Le temps de fonctionnement
réel peut varier en raison de la température
de l'eau, de la charge de lavage et d'autres
facteurs.
••Pour annuler la fonction Fin différée, vous
devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
••Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette
option.
EcoHybrid
Utiliser pour la condensation à l'air sec
sans consommation d'eau utilisée pour la
condensation.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionnez un programme de séchage.
3
Appuyer sur le bouton EcoHybrid.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
••Disponible avec Normal Ou Prêt à repasser
programme.
30
Lavage vapeur (
)
••Pour vêtements très colorés, sous-vêtements
ou vêtements de bébé.
••Disponible avec les programmes Coton,
Coton+, Mix 40°C, Synthétiques, Anti-allergie,
Défroissage vapeur, Lavage+Séchage.
••Ne pas utiliser Lavage vapeur pour les
vêtements et textiles délicats facilement
décolorés comme la laine, la soie.
Assouplissant vapeur (
)
••Bon pour assouplir et donner du volume aux
tissus après séchage à l'air.
••Disponible avec les cycles Coton, Cotton+, Mix
40 °C, Synthétiques.
••Ne pas utiliser Assouplissant vapeur pour
les vêtements et textiles délicats facilement
décolorés comme la laine, la soie.
••Selon le type de tissu, la performance
d'assouplissement peut être différente.
FR
Artikel toevoegen (Ajout de Linge)
Du linge peut être ajouté ou retiré après le
départ du programme de lavage.
1
Appuyez sur le bouton Artikel toevoegen
lorsque le voyant est allumé.
2
Ouvrez la porte après le déverrouillage de la
porte.
3
Ajoutez ou enlevez du linge.
4
Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
continuer le programme. Le programme se
poursuit automatiquement.
REMARQUE
••Pour des raisons de sécurité, la porte reste
verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la
température est élevée. Il est impossible
d'ajouter de la lessive pendant cette période.
••Si la température de l'eau dans le tambour est
élevée, attendez qu'elle refroidisse.
ATTENTION
••Lors de l'ajout de linge, assurez-vous de le
pousser complètement dans le tambour. Si
le linge se coince dans le trou de serrure
de la porte, le joint en caoutchouc peut être
endommagé, provoquant des fuites d'eau et un
mauvais fonctionnement.
••Le forçage de l'ouverture de la porte peut
endommager des pièces, causer une
destruction ou des problèmes de sécurité.
••Si vous ouvrez la porte lorsqu'il y a beaucoup
de mousse et d'eau dans le tambour, la
mousse ou l'eau peut couler, provoquant des
blessures par brûlure ou mouillant le sol.
Starten op afstand (Dem. à
distance)
Utiliser un smartphone pour contrôler votre
appareil à distance. Vous pouvez également
surveiller le fonctionnement de votre programme
de sorte que vous sachiez combien de temps il
reste pour ce programme.
REMARQUE
••Vous devez d'abord vous connecter à une
passerelle et inscrire votre appareil afin
d'utiliser la fonction de Dem. à distance.
(Reportez-vous à 'FONCTIONS SMART')
Pour utiliser le Dem. à distance :
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Mettez le linge dans le tambour.
3
Appuyez et maintenez le bouton Starten op
afstand pendant 3 secondes pour activer la
fonction de Dem. à distance.
4
Lancez un programme depuis l'application
LG SmartThinQ sur votre smartphone.
REMARQUE
••Si vous ne démarrez pas votre appareil, il
attendra de démarrer un programme jusqu'à ce
que vous mettiez votre appareil hors tension
depuis l'application ou désactiviez la fonction
Dem. à distance.
••Lorsque Dem. à distance est activé, la porte
est automatiquement verrouillée.
Pour désactiver le Dem. à distance :
Lorsque le Dem. à distance est activé, appuyez
et maintenez le bouton Starten op afstand
enfoncé pendant 3 secondes.
REMARQUE
••Si la porte est ouverte, Dem. à distance est
désactivé.
31
FR
Voorwas (Prélavage) (
)
Si le linge est très sale, le programme de
Prélavage est recommandé.
Spoelen+ (Rinçage+) (
)
Ajouter un rinçage une fois.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyez et maintenez le bouton Voorwas
pendant 3 secondes.
3
Appuyer et maintenir le bouton Spoelen+
pendant 3 secondes.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Bevuild (Sale)
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyez sur le bouton Bevuild.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Watertemp.(Temp.)
Le bouton Watertemp. sélectionne la
combinaison de température de lavage et de
rinçage pour le programme sélectionné. Appuyer
sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage désiré
s'allume. Tous les rinçages utilisent l'eau froide
du robinet.
••Sélectionner la température d'eau appropriée
au type de charge à laver. Suivre les étiquettes
de soins des tissus des vêtements pour de
meilleurs résultats.
32
Centrifugeren (Essorage)
••La vitesse d'essorage peut être sélectionnée
en appuyant sur le bouton Centrifugeren à
plusieurs reprises.
••Essorage seulement
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Appuyer sur le bouton Centrifugeren pour
sélectionner la vitesse.
3
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
••Lorsque vous sélectionnez No Spin (0), il
continuera à tourner pendant un court laps de
temps pour vidanger rapidement.
FR
Kinderslot (Verrouillage enfant)
( )
Utiliser cette option pour désactiver les
commandes. Cette fonction peut empêcher
les enfants de changer de cycle ou d'utiliser
l'appareil.
Verrouillage du panneau de commande
1
Appuyer et maintenir le bouton Kinderslot
pendant 3 secondes.
Marche / Arrêt du signal sonore
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
3
Appuyez simultanément et maintenez les
boutons Bevuild et Watertemp. pendant 3
secondes pour régler la fonction Marche /
Arrêt du signal sonore.
REMARQUE
2
Un signal sonore retentit et
s'affiche à
l'écran.
Lorsque la Sécurité Enfant est activée, toutes
les touches sont verrouillées, sauf la touche
Marche/Arrêt.
REMARQUE
••La mise hors tension ne réinitialise pas la
fonction de verrouillage enfant. Vous devez
désactiver le verrouillage enfant avant de
pouvoir accéder à d'autres fonctions.
••Une fois la fonction marche / arrêt du signal
sonore activée, le réglage est mémorisé même
après la mise hors tension.
••Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il
suffit de répéter ce processus.
Wi-Fi ( )
Définissez la connexion Wi-Fi. Lorsque Wi-Fi
est connecté, l’icône Wi-Fi du panneau de
commande est allumé.
Déverrouillage du panneau de
commande
Appuyer et maintenir le bouton Kinderslot
pendant 3 secondes.
••Un signal sonore retentit et le temps restant
pour le programme actuel réapparaît à l'écran.
33
FR
Drogen (Séchage) (
)
Utiliser les programmes Automatiques pour
sécher la plupart des charges. Des capteurs
électroniques mesurent la température de
l'évacuation pour augmenter ou diminuer les
températures de séchage pour un temps de
réaction plus rapide et un contrôle plus précis de
la température.
••Le robinet d'eau froide doit être laissé ouvert
pendant les programmes de séchage.
••Le processus automatique de ce lave-linge
du lavage au séchage peut être facilement
sélectionné.
••Pour un séchage des plus homogènes,
s'assurer que tous les articles de la charge de
vêtements soient similaires en matière et en
épaisseur.
••Ne pas surcharger le lave-linge en bourrant
trop d'articles dans le tambour. Les articles
doivent pouvoir culbuter librement.
••Si vous ouvrez la porte et retirez la charge
avant que le lave-linge n'ait terminé son cycle,
ne pas oublier d'appuyer sur le bouton Départ/
Pause.
••En appuyant sur le bouton Drogen, vous
pouvez sélectionner : Normal-Prêt à repasserBasse temp.-Minuterie (30-60-120).
••Après la fin du séchage, ' ' s'affiche. '
’ désigne une réduction des plis. Le cycle
de séchage est déjà effectué. Appuyer sur
n'importe quel bouton et sortir les vêtements.
Si vous n'appuyez pas sur le bouton Départ/
Pause, le programme se termine après environ
4 heures.
REMARQUE
••Lorsque vous mettez le lave-linge hors tension
après le cycle de séchage, le moteur du
ventilateur de séchage peut être actionné pour
se protéger pendant 60 secondes. Ensuite,
la machine affiche ‘ ’ sur le panneau. ‘ ’
désigne le ventilateur de refroidissement.
••Prendre garde en retirant vos vêtements du
lave-linge, car le lave-linge ou les vêtements
peuvent être chauds.
34
Articles de laine
••Ne pas sécher d'articles de laine au tambour.
Les remettre dans leur forme d'origine et les
sécher à plat.
Matières tissées et tricotées
••Certaines matières tissées et tricotées peuvent
se contracter, en quantités variables, en
fonction de leur qualité.
••Toujours étirer ces matières immédiatement
après séchage.
Pressage permanent et synthétiques
••Ne pas surcharger votre lave-linge.
••Sortir les articles de pressage permanent dès
que le lave-linge s'arrête pour réduire les plis.
Vêtements de bébé et chemises de nuit
••Toujours vérifier les instructions du fabricant.
Caoutchouc et plastiques
••Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de
ou contenant du caoutchouc ou des matières
plastiques, tels que :
−−tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
−−rideaux et nappes
−−tapis de bain
Fibre de verre
••Ne pas sécher des articles en fibre de verre
dans votre lave-linge. Des particules de verre
laissées dans le lave-linge peuvent être
collectées par vos vêtements à votre prochaine
utilisation du lave-linge et provoquer une
irritation de la peau.
FR
Guide du temps de séchage
••Le programme de séchage peut durer jusqu'à
environ 7 heures.
••Les temps de séchage sont donnés à titre
indicatif pour vous aider à configurer votre
lave-linge pour un séchage manuel.
••Si la température du système de séchage ne
suffit pas pour terminer le séchage, le temps
de séchage est modifié automatiquement et
notifié par une fenêtre contextuelle.
REMARQUE
••Le temps de séchage estimé varie du temps
de séchage réel au cours du programme
Automatique. Le type de tissu, la taille de la
charge et la sécheresse affectent le temps de
séchage sélectionné.
••Lorsque vous sélectionnez le séchage
seulement, l'essorage se met automatiquement
en route pour l'efficacité énergétique.
35
FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application
Smart ThinQ
Installation de Smart ThinQ
Chercher l’application LG SmartThinQ dans
Google Play Store & Apple App Store sur
un smartphone. Suivez les instructions pour
télécharger et installer l’application.
Fonction Wi-Fi
••Pour les appareils avec le logo
ou
Communiquez avec le dispositif depuis
un SmartPhone au moyen de fonctions
intelligentes.
Programme de lavage
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.
Guide de nettoyage cuve
Vérifier la période Nettoyage de la cuve
appropriée en fonction de la fréquence de
lavage.
Contrôle de la consommation d’énergie
Vérifier la consommation d'énergie des
programmes récemment utilisés et la moyenne
mensuelle.
Smart Diagnosis
Cette fonction fournit des informations utiles
pour le diagnostic et la résolution de problèmes
avec l'appareil sur la base du modèle
d'utilisation.
Paramètres
Diverses fonctions sont disponibles.
Alertes Push
Activer les Alertes de notification pour recevoir
les notifications de statut de l'appareil. Les
notifications sont déclenchées même si
l'application LG SmartThinQ est arrêtée.
36
FR
REMARQUE
••Pour tester la connexion Wi-Fi, reportez-vous
à l'icône Wi-Fi sur le tableau de commande :
est-elle allumée ?
••LG SmartThinQ ne saurait être tenu
responsable en cas de problèmes de
connexion au réseau, ou de problèmes/
dysfonctionnements/erreurs provoqués par la
connexion réseau.
••L'appareil supporte uniquement les réseaux
Wi-Fi 2,4 GHz.
••Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi,
il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur.
Achetez un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la
force du signal.
••La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à
s'établir, ou peut être coupée à cause d'un
environnement gênant.
••La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.
••L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
••L'application peut changer, dans le but
d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs
n'en soient informés.
••Les caractéristiques peuvent varier selon le
modèle.
Caractéristiques du module LAN sans fil
Modèle
Bande de
fréquence :
Puissance de
sortie (Max.)
LCW-003
2412~2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0
À l’égard de l’utilisateur, cet appareil doit être
installé et utilisé à une distance minimale de 20
cm entre l’appareil et le corps.
FR
Déclaration de conformité
Smart Diagnosis™ à l'aide d'un
smartphone
Par la présente, LG Electronics déclare que le
type d’équipement radio Machine à laver est
conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte
intégral de la déclaration de conformité EU est
disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
••Pour les appareils avec le logo
ou
Utiliser cette fonction si vous avez besoin
d'un diagnostic précis par un centre
d'information client LG Electronics en cas de
dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.
Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant
que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation
électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis
sous tension, le dépannage doit être effectué
sans l'aide de Smart Diagnosis™.
LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas
Note d’information Open Source
Software
Pour obtenir le code source sous licence GPL,
LGPL, MPL, et d’autres licences open source,
qui sont contenues sur cette machine, veuillez
visiter http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de
la licence visée, exclusions de garantie et les
mentions de copyright sont disponibles pour être
téléchargées.
LG Electronics propose de vous fournir le code
open source sur CD-ROM en échange des
coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du
support, des frais de port et de prise en charge,
une fois la demande reçue par LG Electronics
à l’adresse suivante : opensource@lge.com. La
validité de cette offre est de trois (3) ans à partir
de la date d’achat du produit.
Consommation d'énergie en veille
Consommation d'énergie du
réseau en veille
Le laps de temps à l’issue
duquel la fonction de gestion
de la consommation, ou une
fonction similaire, fait passer
automatiquement l’appareil en
mode veille et/ou d’arrêt et/ou
dans l’état assurant la veille en
réseau
0,5 W
3,0 W
20 min.
37
FR
Utilisation de Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin
d'un diagnostic précis par un centre
d'information client LG Electronics en cas de
dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.
Utiliser cette fonction uniquement pour
communiquer avec le représentant de service,
pas pendant l'utilisation normale.
1
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension. Ne pas
appuyer sur d'autres boutons ni tourner le
bouton de programme.
2
Lorsque vous y êtes invité par le centre
d'appel, placez le microphone de votre
téléphone à proximité du bouton Marche/
Arrêt.
x.
Ma
mm
0
1
3
Appuyez et maintenez le bouton Watertemp.
pendant 3 secondes tout en maintenant le
microphone du téléphone sur l'icône ou le
bouton Marche/Arrêt.
4
Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce
que la transmission du signal soit terminée.
Le temps restant pour le transfert des
données s'affiche.
••Pour de meilleurs résultats, ne pas
déplacer le téléphone lorsque les tonalités
sont transmises.
••Si l'agent du centre d'appel n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement précis
des données, vous pouvez être invité à
réessayer.
Une fois le compte à rebours terminé et les
tonalités arrêtées, reprendre la conversation
avec l'agent de centre d'appel, qui sera
alors en mesure de vous aider grâce aux
informations transmises pour analyse.
5
38
REMARQUE
••La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la
qualité de l'appel local.
••Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un
meilleur service si vous utilisez le téléphone
fixe.
••Si le transfert des données du Smart
Diagnosis™ est médiocre en raison de la
mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez
pas recevoir le meilleur service du Smart
Diagnosis™.
MAINTENANCE
AVERTISSEMENT
••Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer
afin d'éviter tout risque de choc électrique.
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des blessures graves, un incendie,
un choc électrique ou la mort.
••Ne jamais utiliser de produits chimiques,
nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer
le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la
finition.
Nettoyage de votre lave-linge
Entretien après lavage
••Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et
l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute
humidité.
••Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur
du tambour.
••Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon
sec pour enlever toute l'humidité.
Nettoyage de l'extérieur
FR
Nettoyage de l'intérieur
••Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour
essuyer le contour de l'ouverture de la porte du
lave-linge et le verre de la porte.
••Toujours retirer les éléments du lave-linge
une fois le cycle terminé. Laisser des articles
humides dans le lave-linge peut causer des
plis, un transfert de couleur et des odeurs.
••Exécuter le programme Nettoyage de la
cuve une fois par mois (ou plus souvent si
nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de
lessive et d'autres résidus.
Nettoyage du filtre d'entrée
d'eau
••Fermer les robinets d'alimentation à la machine
si le lave-linge doit être laissé pendant un
certain temps (par exemple vacances), surtout
s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à
proximité immédiate.
••L'icône s'affiche sur le panneau de
commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans
le bac à lessive.
••Si l'eau est très dure ou contient des traces de
dépôts de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut
s'encrasser. Il est bon de le nettoyer de temps
en temps.
1
Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau
d'alimentation d'eau.
2
Nettoyer le filtre avec une brosse à poils
durs.
Un bon entretien de votre lave-linge peut
prolonger sa durée de vie.
Porte :
••Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon
humide, puis sécher avec un chiffon doux.
Extérieur :
••Essuyer immédiatement tout déversement.
••Essuyer avec un chiffon humide.
••Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec
des objets pointus.
39
FR
Nettoyage du filtre de la
pompe de vidange
4
Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe
et insérer le bouchon de vidange.
5
Fermer la trappe.
••Le filtre de vidange recueille des fils et
petits objets laissés dans le linge. Vérifier
régulièrement que le filtre soit propre afin
d'assurer le bon fonctionnement de votre lavelinge.
••Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer la
pompe de vidange, effectuer une vidange de
secours ou ouvrir la porte en cas d'urgence.
1
Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.
2
Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrir le filtre
en le tournant vers la gauche.
2
Récipient pour
recueillir l'eau
vidangée.
1
3
40
ATTENTION
••Effectuer une première vidange à l'aide du
tuyau de vidange puis ouvrir le filtre de la
pompe pour enlever les fils ou objets.
••Lors de la vidange, prendre garde à la
température élevée de l'eau.
Retirer tout corps étranger du filtre de la
pompe.
FR
Nettoyage du bac distributeur
La lessive et l'assouplissant peuvent
s'accumuler dans le bac distributeur. Enlever le
bac et les inserts et vérifier l'accumulation une
ou deux fois par mois.
1
2
3
4
5
Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant
jusqu'à ce qu'il bute.
••Appuyer fort sur le bouton de
désengagement et sortir le bac.
Retirer les inserts du bac.
••Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède
pour enlever l'accumulation de produits
lessiviels. Utiliser uniquement de l'eau pour
nettoyer le bac distributeur. Sécher les
inserts et le bac avec un chiffon doux ou
une serviette.
Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un
chiffon ou une petite brosse non-métallique
pour nettoyer la cavité.
••Enlever tous les résidus des parties
supérieures et inférieures de la cavité.
Essuyer toute humidité de la cavité avec un
chiffon doux ou une serviette.
Remettre les inserts dans les compartiments
appropriés et remettre le bac.
Trommelreiniging (Nettoyage
de la cuve) (en option)
Le Nettoyage de la cuve est un programme
spécial pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.
Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans
ce programme à une plus grande vitesse de
rotation. Effectuer ce programme régulièrement.
1
Retirer tout vêtement ou article du lave-linge
et fermer la porte.
2
Ouvrir le bac distributeur et ajouter un
anticalcaire (par exemple Calgon) au
compartiment de lavage principal.
••Pour des pastilles mises dans le tambour.
3
Fermer lentement le bac distributeur.
4
Mettre sous tension, appuyer et maintenir
le bouton Trommelreiniging pendant 3
secondes. Ensuite,
s'affiche à l'écran.
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour
démarrer.
6
Une fois le programme terminé, laisser la
porte ouverte pour laisser sécher l'ouverture
de la porte du lave-linge, le joint souple et le
verre de la porte.
ATTENTION
••S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la
porte ouverte trop longtemps.
REMARQUE
••Ne pas ajouter de lessive dans les
compartiments à lessive. Un excès de mousse
peut être généré et fuir du lave-linge.
41
FR
Attention au gel pendant
l'hiver
••Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas
normalement. Veiller à installer l'appareil où il
ne gèlera pas en hiver.
••Au cas où l'appareil doive être installé en
extérieur sous un porche ou dans d'autres
conditions extérieures, s'assurer de vérifier les
points suivants.
Comment garder l'appareil à l'abri
du gel
••Après lavage, enlever complètement l'eau
restant à l'intérieur de la pompe en ouvrant
le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer
l'eau résiduelle. Une fois l'eau complètement
vidée, fermer le bouchon du tuyau utilisé pour
éliminer l'eau résiduelle et le bouchon de la
trappe.
••Après avoir fermé le robinet, débrancher le
tuyau d'alimentation froide du robinet et vider
l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.
Tuyau
d'alimentation
Vérifier l'absence de gel
••Si l'eau ne s'écoule pas lors de l'ouverture du
bouchon de tuyau utilisé pour éliminer l'eau
résiduelle, vérifier le dispositif de vidange.
Bouchon de
vidange
Trappe
Bouchon de vidange
Trappe
••Suspendre le tuyau de vidange pour sortir
complètement l'eau du tuyau.
••Mettre l'appareil sous tension, sélectionner un
programme de lavage et appuyer sur le bouton
Départ/Pause.
Bac à lessive
Tuyau de
vidange
ATTENTION
••Lorsque le tuyau de vidange est installé dans
une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut
geler.
Tuyau de
vidange
••Quand ' ' s'affiche sur la fenêtre d'affichage
alors que l'appareil est en fonctionnement,
vérifier les dispositifs d'approvisionnement en
eau et de vidange (certains modèles n'ont pas
de fonction d'alarme indiquant un gel).
REMARQUE
••Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à
travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
42
FR
Comment gérer le gel
••S'assurer de vider le tambour, verser de l'eau
chaude à 50 ou 60 °C jusqu'à la partie en
caoutchouc du tambour, fermer la porte et
attendre 1 à 2 heures.
50-60°C
••Lorsque l'eau est complètement retirée de
la cuve, fermer le raccord du tuyau utilisé
pour éliminer l'eau résiduelle, sélectionner un
programme de lavage et appuyer sur le bouton
Départ/Pause.
Bac à lessive
Tuyau de vidange
REMARQUE
ATTENTION
••Lorsque le tuyau de vidange est installé dans
une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut
geler.
••Ouvrir le bouchon de la trappe et le bouchon
du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle
afin d'extraire complètement l'eau.
••Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à
travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
••Si des problèmes d'approvisionnement en eau
se produisent, prendre les mesures suivantes.
−−Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi
que les deux zones de raccordement du
tuyau d'arrivée de l'appareil avec un chiffon
et de l'eau chaude.
−−Sortir le tuyau d'arrivée et le plonger dans
l'eau chaude en dessous de 50 à 60 °C.
Bouchon de
vidange
Trappe
Tuyau d'alimentation
REMARQUE
50-60°C
••Si l'eau ne s'écoule pas, cela signifie que la
glace n'a pas complètement fondu. Attendre.
43
DÉPANNAGE
FR
••Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et
diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement
ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :
Diagnostic de problèmes
Symptômes
Bruit de cliquetis
Claquement
Bruit de vibration
Fuites d'eau
Surmoussage
44
Cause
Solution
••Vérifier toutes les poches
pour s'assurer qu'elles soient
vides. Les articles tels que
des pinces, allumettes, stylos,
Des corps étrangers comme
pièces de monnaie et clés
des pièces de monnaie
peuvent endommager votre
lave-linge et vos vêtements.
ou des épingles de sûreté
peuvent être présents dans le ••Fermer les fermetures à
glissière, les crochets et les
tambour ou la pompe.
cordons pour empêcher ces
éléments de s'accrocher ou
de s'emmêler avec d'autres
vêtements.
••Si le son continue, le laveDe lourdes charges peuvent
est probablement
produire un claquement. C'est linge
déséquilibré. Arrêter et répartir
généralement normal.
la charge de lavage.
••S'ils n'ont pas été retirés lors
Les boulons de transport et le
de l'installation, se reporter
support de cuve ont-ils tous
au Guide d'installation pour
enlever les boulons de
été enlevés ?
transport.
••Assurez-vous que la machine
Les pieds reposent-ils tous
à laver est de niveau et serrez
les écrous vers le socle de
fermement au sol ?
l'appareil.
Les tuyaux d'alimentation ou
et serrer les raccords
de vidange sont mal serrés au ••Vérifier
des tuyaux.
robinet ou sur le lave-linge.
••Déboucher le tuyau de
Les tuyaux de vidange du
vidange. Contacter un
domicile sont obstrués.
plombier si nécessaire.
Un excès de lessive ou
••S'assurer que la quantité
une lessive inadaptée peut
suggérée de lessive
provoquer une formation
soit utilisée suivant les
excessive de mousse qui peut recommandations du fabricant.
entraîner des fuites d'eau.
FR
Symptômes
L'eau ne pénètre pas dans
le lave-linge ou y entre
lentement
L'eau dans le lave-linge ne se
vidange pas ou se vidange
lentement
Le lave-linge ne démarre pas
Le lave-linge n'essore pas
Cause
L'alimentation en eau n'est
pas suffisante à cet endroit.
Le robinet d'arrivée
d'eau n'est pas ouvert
complètement.
Le(s) tuyau(x) d'alimentation
en eau est(sont) plié(s).
Le filtre du(des) tuyau(x)
d'alimentation est bouché.
Le tuyau de vidange est plié
ou obstrué.
Le filtre de vidange est
bouché.
Le cordon d'alimentation peut
ne pas être branché ou la
fiche est lâche.
Solution
••Vérifier un autre robinet au
domicile.
••Robinet complètement ouvert.
••Redresser le tuyau.
••Vérifier le filtre du tuyau
d'alimentation.
••Nettoyer et redresser le tuyau
de vidange.
••Nettoyer le filtre de vidange.
••S'assurer que la fiche soit bien
insérée dans la prise murale.
Un fusible est grillé au
domicile, le disjoncteur est
déclenché ou une panne de
courant s'est produite.
••Réenclencher le disjoncteur
ou remplacer le fusible. Ne
pas augmenter la capacité
du fusible. Si le problème est
une surcharge du circuit, la
faire corriger par un électricien
qualifié.
Le robinet d'arrivée d'eau
n'est pas ouvert.
••Ouvrir le robinet d'alimentation
en eau.
Vérifier que la porte soit bien
fermée.
••Fermer la porte et appuyer
sur le bouton Départ/Pause.
Après avoir appuyé sur
le bouton Départ/Pause,
quelques instants peuvent
s'écouler avant que le lavelinge ne commence à tourner.
La porte doit être verrouillée
avant de pouvoir passer à
l'essorage. Ajouter un ou
deux articles similaires pour
aider à équilibrer la charge.
Réorganiser la charge afin de
permettre un bon essorage.
45
FR
Symptômes
La porte ne
s'ouvre pas
Temps de
cycle de lavage
retardé
Débordement
d'assouplissant
Assouplissant
distribué trop
tôt
Les boutons
peuvent ne pas
fonctionner
correctement.
Cause
Solution
••Vérifier si l'icône 'Verrouillage de
Une fois le lave-linge démarré, la
porte' s'allume. Vous pouvez ouvrir la
porte ne peut plus être ouverte pour
porte en toute sécurité une fois l'icône
des raisons de sécurité.
'Verrouillage de porte' éteinte.
Si un déséquilibre est détecté ou
••C'est normal. Le temps restant affiché
si le programme d'élimination de
à l'écran est seulement une estimation.
mousse est activé, le temps de
La durée réelle peut varier.
lavage augmente.
••Suivre les directives de l'assouplissant
Un excès d'assouplissant peut
afin de s'assurer que la bonne quantité
soit utilisée. Ne pas dépasser la ligne
provoquer un débordement.
de remplissage maximum.
••Suivre les directives fournies par le
Un excès d'assouplissant peut
fabricant de la lessive.
provoquer une distribution
••Fermer lentement le bac distributeur.
Ne pas ouvrir le bac pendant le cycle
prématurée.
de lavage.
Le bouton ne peut pas être reconnu ••Appuyez à nouveau après avoir fermé
la porte.
lorsque la porte est ouverte.
Problème de
séchage
Vérifier le robinet d'alimentation en
eau.
Odeur
Cette odeur est provoquée par le
caoutchouc fixé sur la machine à
laver.
Si le joint de porte en caoutchouc
et la zone d'étanchéité de la porte
ne sont pas nettoyés régulièrement,
les odeurs peuvent se produire
en raison de la moisissure ou de
substances étrangères.
Les odeurs peuvent se produire si
des substances étrangères sont
laissées dans le filtre de la pompe
de drainage.
Les odeurs peuvent se produire
si le tuyau de vidange n'est pas
correctement installé, provoquant
le siphonnage (l'eau retournant à
l'intérieur de la machine à laver).
Lors de l'utilisation de la fonction de séchage,
les odeurs peut se produire provoquées par les
peluches et d'autres matières de linge collées à
l'appareil de chauffage.
Une odeur particulière peut se produire lors du
séchage des vêtements mouillés avec de l'air
chaud. ( Modèle de séchage uniquement)
46
••Ne pas surcharger. Vérifier que le
lave-linge s'écoule correctement pour
extraire de façon adéquate l'eau de
la charge. La charge de linge est trop
faible pour culbuter convenablement.
Ajouter quelques serviettes.
••Fermer le robinet d'alimentation en eau.
••C'est l'odeur normale du caoutchouc
neuf et elle va disparaître après avoir
utilisé la machine plusieurs fois.
••Veillez à un nettoyage régulier du
joint d'étanchéité et du joint de porte
et vérifiez la présence de petits
objets sous le joint de porte lors du
déchargement de la machine à laver.
••Assurez-vous de nettoyer le filtre de la
pompe de drainage régulièrement.
••Lors de l'installation du tuyau de
drainage, assurez-vous qu'il ne sera
pas coudé ou bouché.
•• Ce n'est pas un dysfonctionnement.
•• L'odeur disparaîtra après un court moment.
FR
Messages d'erreur
Symptômes
Cause
L'alimentation en eau n'est
pas adéquate à cet endroit.
Les robinets d'arrivée
d'eau ne sont pas ouverts
complètement.
Le(s) tuyau(x) d'alimentation
en eau est(sont) plié(s).
Le filtre du(des) tuyau(x)
d'alimentation est bouché.
Si une fuite d'eau s'est
produite dans le tuyau
d'alimentation Aqua Stop, le
passe au rouge.
voyant
Solution
••Vérifier un autre robinet au
domicile.
••Robinet complètement ouvert.
••Redresser le(s) tuyau(x).
••Vérifier le filtre du tuyau
d'alimentation.
••Utiliser le tuyau d'alimentation
Aqua Stop.
Peut varier en fonction du
modèle.
La charge est trop faible.
La charge est déséquilibrée.
••Ajouter un ou deux articles
similaires pour aider à
équilibrer la charge.
••Ajouter un ou deux articles
similaires pour aider à
équilibrer la charge.
L'appareil dispose d'une
détection de déséquilibre et
d'un système de correction.
Si des articles individuels
lourds sont chargés (par ex.
••Réorganiser la charge afin de
permettre un bon essorage.
tapis de bain, peignoir de
bain, etc.), ce système peut
s'arrêter de tourner ou même
interrompre complètement le
cycle d'essorage.
Si le linge est encore trop
humide à la fin du cycle,
••Réorganiser la charge afin de
ajouter des petits articles de
permettre un bon essorage.
linge pour équilibrer la charge
et répéter le cycle d'essorage.
47
FR
Symptômes
Cause
Le tuyau de vidange est plié ou
obstrué.
••Nettoyer et redresser le tuyau de
vidange.
Le filtre de vidange est bouché.
••Nettoyer le filtre de vidange.
S'assurer que la porte ne soit pas
ouverte.
dE4
48
Solution
••Fermer complètement la porte. Si ,
,
,
n'est pas libéré, appeler
le service.
Le capteur de porte est défaillant.
Erreur de contrôle.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
L'eau déborde en raison d'une
défectuosité de la vanne d'eau.
••Fermer le robinet d'eau.
••Débrancher la prise d'alimentation.
••Appeler le service.
Dysfonctionnement du capteur de
niveau d'eau.
••Fermer le robinet d'eau.
••Débrancher la prise d'alimentation.
••Appeler le service.
Surcharge moteur.
••Laisser le lave-linge reposer pendant
30 minutes pour permettre au moteur
de refroidir, puis redémarrer le cycle.
Fuite d'eau.
••Appeler le service.
Le tuyau d'alimentation/de vidange ou
la pompe à vidange est-elle gelée ?
••Apportez de l'eau chaude dans le
tambour et dégelez le tuyau de vidange
ainsi que la pompe à vidange. Mouillez
une serviette dans l'eau tiède et
appliquez-la sur le tuyau d'alimentation.
Pas de séchage.
••Appeler le service.
GARANTIE
FR
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :
••Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur
le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou
de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
••Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service
électrique inadéquat.
••Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites
d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement
en air inadéquat.
••Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux
instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
••Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu,
inondations ou catastrophes naturelles.
••Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas
d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été
correctement installé.
••Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects,
utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de
nettoyage consommables non agréés par LG.
••Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou
autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des
vices de matériaux ou de fabrication.
••Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
••Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé.
Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la
validation de la garantie.
••Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
••Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et
habituelle d'un foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de
l'appareil.
••Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
••Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas
installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et
d'installation de LG.
••Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation
ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou
spécifiées par LG.
49
FR
Vibrations étranges ou bruit
causés par le fait d'avoir
oublié de retirer les boulons
de transport ou le support de
cuve.
Support
de cuve
Base
carton
Boulon
de
transport
Enlever les boulons de
transport et le support
de cuve.
Fuites causées par la saleté
(cheveux, peluches) sur le
joint et la porte en verre.
Nettoyer le joint et la
porte en verre.
Problème de vidange causé
par l'obstruction du filtre de la
pompe.
Nettoyer le filtre de la
pompe.
L'eau n'arrive pas parce les
filtres de la vanne d'arrivée
d'eau sont bouchés ou les
tuyaux d'alimentation en eau
sont pliés.
Nettoyer le filtre de la
vanne d'alimentation
ou réinstaller les tuyaux
d'arrivée d'eau.
L'eau n'arrive pas parce
que la lessive est utilisée en
excès.
Le linge est chaud ou tiède
une fois le lavage terminé
parce que les tuyaux
d'alimentation sont installés à
l'envers.
L'eau n'arrive pas parce que
le robinet d'eau n'est pas
ouvert.
50
Filtre d'arrivée
Nettoyer le bac de
distribution de produits
lessiviels.
Distributeur
Froid
Alimentation en
eau froide
Robinet d'eau
Chaud
Alimentation en
eau chaude
Réinstaller les tuyaux
d'alimentation.
Ouvrir le robinet d'eau.
FR
Fuites causées par une
mauvaise installation du
tuyau de vidange ou tuyau de
vidange bouché.
Support du
coude
Réinstaller le tuyau de
vidange.
Lien d'attache
Fuite causée par une
mauvaise installation du
tuyau d'alimentation d'eau
ou utilisation de tuyaux
d'alimentation d'une autre
marque.
Réinstaller le tuyau
d'alimentation.
Problème d'absence
d'alimentation électrique
causée par une connexion
lâche du cordon
d'alimentation ou un
problème de prise électrique.
Rebrancher le cordon
d'alimentation ou
changer la prise
électrique.
Niveau
Déplacements de service
pour livrer, enlever, installer
le produit ou pour des
instructions sur l'utilisation
du produit. Enlèvement et
réinstallation du produit.
La garantie ne couvre
que les défauts de
fabrication. Tout
service résultant d'une
mauvaise installation
n'est pas couvert.
Si toutes les vis ne sont pas
correctement installées, cela
peut causer des vibrations
excessives (modèle à socle
seulement).
Installer 4 vis à chaque
angle (Total 16 pièces).
Bruits de coups (frappe)
quand le lave-linge se remplit
d'eau.
Pression
d'eau
élevée
Coup Bruit fort
Débit naturel
de l'eau
Arrêt
brusque du
débit d'eau
Régler la pression
de l'eau en réduisant
la vanne d'eau ou
le robinet d'eau au
domicile.
51
Données d'utilisation
Fiche produit_Directive Commission 96/60/CE
LG
FH6G1BCH(0-9)
Identifiant modèle du fournisseur
N
La classe d'efficacité énergétique du modèle est déterminée
conformément à l'annexe IV. Exprimée sous 'Classe d'efficacité
énergétique... sur une échelle de A (plus économe) à G (moins
économe)'. Lorsque ces informations sont fournies dans un tableau,
A
elles peuvent être exprimées par d'autres moyens à condition qu'il
soit évident que le classement va de A (plus économe) à G (moins
économe).
Lorsque les informations sont fournie dans un tableau et que certains
des appareils y figurant ont reçu un 'Label écologique communautaire'
conformément au règlement (CEE) n° 880/92, ces informations
peuvent figurer ici. Dans ce cas, le titre de la ligne doit indiquer 'Label Non
écologique communautaire' et le texte est composé d'une copie
du marquage Eco-label. Cette disposition est sans préjudice aux
exigences prévues par le système de label écologique de l'UE.
Consommation d'énergie pour un lavage, essorage et séchage, en
kWh, par cycle d'exploitation complet comme défini à l'annexe I note
7.97
V.
Consommation d'énergie pour un lavage et un essorage seulement,
1.26
en kWh, par cycle de lavage comme défini à l'annexe I note VI.
Classe d'efficacité de lavage conformément à l'annexe IV. Exprimée
sous 'Classe d'efficacité de lavage... sur une échelle de A (plus
élevée) à G (plus faible)'. Cela peut être exprimé par d'autres moyens A
à condition qu'il soit évident que le classement va de A (plus élevé) à
G (plus faible).
Efficacité de l'extraction d'eau pour un cycle de lavage coton à 60
°C standard, déterminée conformément aux procédures d'essai des
44
normes harmonisées visées à l'article 1 (2). Exprimée sous 'Eau
restante après essorage ... % (en proportion du poids sec du linge)'.
Vitesse d'essorage maximale obtenue selon la définition de l'annexe
1600
I note VIII.
FR
Marque du fournisseur
52
kWh /cycle
kWh /cycle
%
tr/min
FR
Fiche produit_Directive Commission 96/60/CE
Capacité de lavage de l'appareil pour un cycle de lavage coton à 60
12
°C standard, comme défini à l'annexe I note IX.
Capacité de séchage de l'appareil pour un cycle de séchage 'séchage
8
coton' standard, comme défini à l'annexe I note X.
Consommation d'eau pour un lavage, essorage et séchage, en litres,
131
par cycle d'exploitation complet comme défini à l'annexe I note XI.
Consommation d'eau pour un lavage et essorage seulement, en litres,
par cycle de lavage coton à 60 °C standard (et essorage), déterminée
68
conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées
visées à l'article 1 (2).
Temps de lavage et de séchage. Durée du programme pour un cycle
d'exploitation complet (lavage coton 60 °C et 'séchage coton'). Pour
725
une capacité de lavage nominale, déterminée conformément aux
procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1 (2).
La consommation d'énergie et d'eau est égale à 200 fois la
1594
consommation exprimée aux points 5 (énergie) et 12 (eau). Cela
est exprimé sous 'Consommation annuelle estimée pour un foyer de
26200
quatre personnes, utilisant toujours le séchage (200 cycles)'.
La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, égale à
252
200 fois les consommations exprimées aux points 6 ( énergie ) et 13
(eau ). Elle sera exprimée comme « consommation annuelle typique
13600
d'une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette
lavante-séchante (200 cycles )».
kg
kg
litres / cycle
litres / cycle
min.
kWh / an
litres / an
kWh / an
litres / an
53
Note
Note
Note
Note
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising