LG | BP540 | Owner's Manual | LG BP540 Handleiding

LG BP540 Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Network 3D
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u
het product gebruikt en bewaar de handleiding om
indien nodig later te kunnen raadplegen.
BP540
P/NO : MFL68142831_1.0
www.lg.com
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOKTE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Volg voor de installatie van het apparaat de
instructies van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en
openingen voor voldoende ventilatie om ervoor
te zorgen dat product naar behoren functioneert
en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer
de sleuven en openingen niet door het apparaat
op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een inbouwconstructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies
van de fabrikant zijn opgevolgd.
Aanpassingen, de prestatie van procedures of
het gebruik van regelaars, andere dan de welke
hier bepaald, kunnen leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste
verrijdbare afvalbak op een product
staat, betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/96/
EC.
2. Elektrische en elektronische producten
mogen niet worden meegegeven met
het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen op
(de verpakking van) het door gebruikte
product is afgebeeld, wil dat zeggen
dat het product valt onder de Europese
Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu meer
dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of
0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu’s
op de juiste manier weg te doen helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid van mens
en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen en
accu’s de afdeling Milieudienst van het
gemeentehuis van uw woonplaats, het
dichtstbijzijnde erkende inleveradres
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij
of batterijset in een geschikte container op de
daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te
worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en
accu’s nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen
mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
3
4
Aan de slag
Kennisgeving over draadloze producten in de
Europese Unie
1
Aan de slag
LG Electronics
verklaart hierbij dat
deze producten
voldoen aan de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en
2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
conformiteitsverklaring (DOC; Declaration Of
Conformity).
Neem voor productnaleving contact op met
ons kantoor:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.
Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring omtrent blootstelling aan RF-straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Opmerkingen over de auteursrechten
yy Er zijn bepaalde beperkingen voor het afspelen,
de analoge signaaluitvoer e.d. van door AACS
(Advanced Access Content System) beschermde
inhoud omdat AACS goedgekeurd is als
inhoudbeschermingsysteem voor het Blu-ray
diskformaat, vergelijkbaar met het gebruik van
CSS (Content Scramble System). De werking van
dit apparaat en beperkingen op dit apparaat zijn
afhankelijk van het tijdstip waarop u het heeft
gekocht, omdat die beperkingen door AACS
kunnen worden opgelegd en/of gewijzigd na de
productie van dit apparaat.
yy Bovendien zijn het BD-ROM logo en BD+
naderhand aanvaard als
inhoudbeveiligingssystemen voor het Blu-ray
diskformaat, wat bepaalde beperkingen evenals
afspeelbeperkingen oplegt aan door het
BD-ROM logo en/of door BD+ beschermde
inhoud. Voor extra informatie over AACS,
het bd-rom merkteken, bd+ of dit product,
neemt u contact op met een erkend
Klantenservicecentrum.
yy Veel bd-rom's/dvd's zijn gecodeerd met
kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u uw
speler alleen rechtstreeks op uw tv aansluiten
en niet op een videorecorder. Aansluiting op
een videorecorder kan leiden tot vervormde
weergave van schijven met kopieerbeveiliging.
yy Dit product bevat technologie ter bescherming
van het auteursrecht dat is beschermd middels
in de Verenigde Staten geregistreerde patenten
en intellectuele-eigendomsrechten. Het gebruik
van deze auteursrechtbeveiliging moet door
Rovi worden toegestaan. Deze beveiliging is
uitsluitend bedoeld voor huiselijke en andere
weergavetoepassingen tenzij anders door
Rovi toegestaan. Reverse engineering of
deconstructie is verboden.
yy Geproduceerd onder licentie onder Amerikaans
patentnummer. Volgens de copyrightwetten van
de Verenigde Staten en van andere landen, kunt
u burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld voor het illegaal opnemen,
gebruiken, weergeven, verdelen of bewerken
van televisieprogramma's, videobanden, BDrom's, dvd's, cd's en andere materialen.
Aan de slag
Belangrijke informatie over het tvkleurensysteem
Het door deze speler gebruikte tv-kleurensysteem
richt zich naar de afgespeelde schijven.
Alleen kleurentelevisies die voor meerdere
kleurensystemen geschikt zijn, kunnen alle door de
speler uitgevoerde signalen verwerken.
yy Als uw tv uitsluitend geschikt is voor het PALkleurensysteem, worden er vervormde beelden
weergegeven wanneer u schijven of videoinhoud gebruikt die in NTSC zijn opgenomen.
yy Een kleuren-tv die voor meerdere systemen
geschikt is, past het kleurensysteem automatisch
aan bij het ingevoerde signaal. Wanneer
het kleurensysteem niet automatisch wordt
gewijzigd, schakelt u de tv uit en weer
aan waardoor een normaal beeld op het
beeldscherm verschijnt.
yy Ook wanneer volgens het NTSC-kleurensysteem
opgenomen schijven door uw tv correct
worden weergegeven, is het mogelijk dat dit
signaaltype niet correct door uw recorder wordt
opgenomen.
>>Let op!
yy Door langdurig naar stereoscopisch
3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van
duizeligheid en vermoeidheid.
yy Zieken, kinderen en zwangere vrouwen
kunnen beter niet naar films in 3D-modus
kijken.
yy Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal
hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt
of duizelig wordt, is het verstandig het
afspelen te stoppen en even uit te rusten.
1
Aan de slag
Wanneer de speler bijvoorbeeld een volgens het
NTSC-kleurensysteem opgenomen schijf afspeelt,
wordt het beeld als NTSC-signaal uitgevoerd.
5
6
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
4
Bediening
1
Aan de slag
2
8
8
9
9
10
11
11
Veiligheidsinformatie
Inleiding
– Afspeelbare schijven en symbolen die
in deze handleiding worden gebruikt
– Over de weergave van het symbool
'7'
– Regiocode
– Selecteren systeem
Afstandsbediening
Frontpaneel
Achterpaneel
30
30
30
31
31
31
32
2
Aansluiten
12
13
13
14
15
16
16
16
18
18
Aansluiten op uw tv
– Wat is SIMPLINK?
– De resolutie instellen
Aansluiten op een versterker
– Verbinding met een versterker maken
via de HDMI-uitgang
– Een versterker aansluiten via de
Digital Audio-uitgang
Aansluiten op uw thuisnetwerk
– Aansluiting voor bekabeld netwerk
– Een bekabeld netwerk installeren
– Draadloze netwerkverbinding
– Draadloos netwerk installeren
3
Systeeminstellingen
21
22
22
22
24
25
26
27
28
Begininstellingen
Afspelen in het algemeen
– De Setup-instellingen aanpassen
– Menu [NETWERK]
– Menu [SCHERM]
– Menu [TAAL]
– Menu [AUDIO]
– Menu [SLOT]
– Menu [ANDERS]
Standaard menuweergave
– Het menu [HOME] gebruiken
– SmartShare gebruiken
De aangesloten apparaten afspelen
– Een schijf afspelen
– Blu-ray 3D-disks afspelen
– Een bestand op een schijf/USBapparaat afspelen
– Het afspelen van een bestand op een
Android-apparaat
– Een bestand op een netwerkserver
afspelen
Verbinden met de thuisnetwerkserver
voor PC
– Over SmartShare PC Software
(DLNA)
– Het downloaden van SmartShare PC
Software (DLNA)
– SmartShare PC Software installeren
(DLNA)
– Bestanden en mappen delen
– Systeemvereisten
Afspelen in het algemeen
– Basisfuncties voor video- en audioinhoud
– Basisfuncties voor foto-inhoud
– Schijfmenu gebruiken
– Afspelen hervatten
– Laatste scène onthouden
Weergave op scherm
– Het afspelen van video regelen
– De fotoweergave bedienen
Geavanceerd afspelen
– Afspelen herhalen
– Een bepaald gedeelte herhalen
– Afspelen vanaf de geselecteerde tijd
– Een taal voor de ondertiteling
selecteren
– U hoort een ander geluid
– Vanuit een andere hoek kijken
– De hoogte-breedteverhouding van
het tv-beeld aanpassen
– De ondertitel-codepagina wijzigen
– Beeldmodus wijzigen
– Informatie over inhoud weergeven
9
15
33
34
35
35
35
35
36
36
37
37
37
37
38
38
39
39
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
44
Inhoudsopgave
44
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
– De weergave van het inhoudsoverzicht
wijzigen
– Een bestand met ondertitels
selecteren
– Muziek afspelen tijdens een
diavoorstelling
– Afspeelbestand gecodeerd in 3D
Geavanceerde functies
– Wi-Fi Direct™-verbinding
– Genieten van BD-Live™
– LG AV Remote
– Privégeluidmodus
Gebruik van de Premium
De LG Smart World gebruiken
– Aanmelden
– Online inhoud zoeken
Het menu Mijn Apps gebruiken
5
Problemen oplossen
51
51
52
53
53
53
Problemen oplossen
– Algemeen
– Netwerk
– Beeld
– Klantenondersteuning
– Kennisgeving met betrekking tot
open source-software
44
45
7
6
Appendix
54
Uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
Netwerksoftware-update
– Kennisgeving van netwerkupdate
– Software-update
Aanvullende informatie
– Bestandsvereisten
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Wat betekent DLNA
– Systeemvereisten
– Opmerkingen over de compatibiliteit
Audio-uitvoerspecificaties
Regiocodelijst
Taalcodelijst
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
– Opmerkingen over schijven
Belangrijke informatie met betrekking tot
de netwerkservices
54
55
55
55
57
57
58
59
59
59
60
62
63
64
66
67
67
67
68
1
2
3
4
5
6
Bepaalde inhoud in deze handleiding kan afwijken van uw speler, afhankelijk van de software van
de speler of uw serviceprovider.
8
Aan de slag
Inleiding
1
Aan de slag
Afspeelbare schijven en symbolen die in deze handleiding
worden gebruikt
Media/term
Logo
Symbool
Beschrijving
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
e
yy 'Blu-ray 3D'-schijven en 'Blu-ray 3D ONLY'schijven
yy BD-R/RE-schijven die worden opgenomen in
een BDAV-indeling.
Blu-ray
y
u
i
r
yy BD-R/RE-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
yy Alleen voor filmmodus en gesloten modus
yy Ondersteunt ook tweelaags schijven
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Gefinaliseerde AVCHD-indeling
y
u
i
yy DVD±R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
DVD-RW (VR)
r
Alleen VR-modus en voltooid
Audio CD
t
Audio-cd’s
CD-R/RW
y
u
i
yy CD-R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
Opmerking
–
,
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken.
Let op!
–
>
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
Aan de slag
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de opnamesoftware en de
voltooiing worden sommige opgenomen
schijven (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE)
niet afgespeeld.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW en CD-R/RW-schijven
die zijn opgenomen met een computer of
een dvd- of cd-recorder worden mogelijk
niet afgespeeld als de schijf is beschadigd
of vuil is, of als er vuil of condens op de lens
van de speler zit.
yy Indien u een schijf opneemt met een
computer, zelfs bij een compatibele indeling,
kan het gebeuren dat de schijf niet wordt
afgespeeld, vanwege de instellingen van
de software waarmee de schijf is gemaakt.
(Neem contact met de uitgever van de
software op voor meer informatie.)
yy Deze recorder vereist schijven en opnames
die voldoen aan bepaalde technologische
normen zodat de best mogelijk weergave
wordt bereikt.
yy Vooraf opgenomen dvd’s zijn automatisch
ingesteld op deze normen. Er zijn veel
verschillende soorten opneembare
schijfformaten op de markt (inclusief cd-r
met MP3 bestanden) en deze vereisen
bepaalde bestaande omstandigheden (zie
hierboven) om compatibele weergave te
garanderen.
yy Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat
toestemming vereist is voor het downloaden
van MP3/WMA-bestanden en muziek van
internet. Ons bedrijf heeft geen rechten
om dergelijke machtigingen te verlenen.
Toestemming dient altijd verkregen te
worden van de auteursrechthebbende.
yy U moet de optie voor het formatteren van
de schijf instellen op [Mastered] om ervoor
te zorgen dat de schijven compatibel zijn
met LG-spelers als u herschrijfbare schijven
formatteert. Als u de optie instelt op Live
System, kunt u deze niet gebruiken op
de LG-speler. (Mastered/LiveFileSystem:
Windows Vista-systeem voor het formatteren
van schijven)
Over de weergave van het
symbool '7'
'7' kan eventueel op uw tv-scherm verschijnen
tijdens de bediening en geeft aan dat de functie
die uitgelegd wordt in deze gebruikershandleiding,
niet beschikbaar is op dat specifieke medium.
Regiocode
Achter op de speler staat de regiocode voor deze
speler. Dit apparaat kan alleen BD-ROM’s of dvd’s
afspelen met hetzelfde label als aan de achterkant
van het apparaat of met het label ‘ALL’.
Selecteren systeem
Open de lade met de B (OPEN/CLOSE) knop en
hou de M (PAUSE) knop gedurende meer dan 5
seconden ingedrukt om het kleursysteem (PAL /
NTSC /AUTO) te wijzigen.
1
Aan de slag
yy Naargelang de toestand van de
opnameapparatuur of van de CD-R/RW (of
van een DVD±R/RW), kunnen sommige
CD-R/RW-schijven (of DVD±R/RW-schijven)
niet op het toestel worden afgespeeld.
9
10
Aan de slag
Afstandsbediening
1
Aan de slag
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • d • • • • • •
1 (POWER): de speler in- en
uitschakelen.
Gekleurde toetsen (R, G, Y, B):
Gebruik om door de BD-ROM
menus te navigeren. Ze worden
tevens gebruikt als sneltoetsen
voor bepaalde menu’s.
B (OPEN/CLOSE): de schijflade
openen en sluiten.
0-9 cijfertoetsen: genummerde
opties in een menu.
CLEAR: Verwijdert een cijfer
tijdens het instellen van
het wachtwoord of van de
netwerkverbinding.
REPEAT (h): een gewenste
sectie of reeks herhalen.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): vooruit of
achteruit zoeken.
C/V (SKIP): naar het
volgend of vorige hoofdstuk/
nummer/bestand.
Z (STOP): het afspelen stoppen.
d (PLAY): het afspelen starten.
M (PAUSE): het afspelen
onderbreken.
• • • • • • c • • • • • •
Batterijen installeren
HOME ( ): het [Home]
weergeven of sluiten.
TITLE/POPUP: het titelmenu
van dvd of het POPUPmenu van
de BD-ROM weergeven, indien
beschikbaar.
Maak het deksel van het
batterijenvak aan de achterkant
van de afstandsbediening open
en plaats in dit vak één R03 (AAA)
batterij en wel zó dat de tekens 4
en 5 op de batterij op dezelfde
tekens in het batterijenvak
aansluiten.
INFO/MENU (m): het
schermmenu weergeven of
afsluiten.
Richtingstoetsen (W/S/
A/D): een optie in het menu
selecteren.
ENTER (b): menuselectie
bevestigen.
BACK (1): Verlaat het menu
of keert terug naar het vorige
scherm.
?: Deze knop is niet beschikbaar.
DISC MENU: het menu van een
schijf weergeven.
Bedieningstoetsen voor de tv:
zie pagina 54.
Aan de slag
11
Frontpaneel
1
Aan de slag
a Schijflade
e N (AFSPELEN/PAUZE)
b Displayvenster
f Z (STOP)
c Sensor van de afstandsbediening
g 1/! (POWER)
d B (OPENEN/SLUITEN)
h USB-poort
Achterpaneel
a AC-voedingskabel
c HDMI OUT
b LAN-poort
d DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
12
Aansluiten
Aansluiten op uw tv
Als u een tv of monitor met een HDMI-aansluiting
hebt, kunt u een HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMI™-kabel) gebruiken om de tv of monitor aan
te sluiten op de speler. Sluit het HDMI-aansluitpunt
van de speler aan op het HDMI-aansluitpunt van
een tv of monitor, geschikt voor HDMI.
2
Aansluiten
Achterkant van het apparaat
Aanvullende informatie voor HDMI
yy Let op het volgende wanneer u een voor HDMI
of DVI geschikt apparaat aansluit:
-- Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze
speler uit te schakelen. Schakel het HDMI/
DVI-apparaat vervolgens in en wacht
ongeveer 30 seconden. Zet dan deze speler
aan.
-- Het video-invoersignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler juist
ingesteld.
-- Het aangesloten apparaat is compatibel met
de volgende video-invoer: 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i of 1920 x 1080p.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten werken met deze speler.
-- Het beeld zal niet goed worden weergegeven
met een niet-HDCP-apparaat.
HDMIkabel
,,Opmerking
TV
Stel voor de tv-bron de optie HDMI in (Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding bij de tv).
,,Opmerking
Kijk in de handleiding van uw tv of de
andere aangesloten apparaten om de beste
verbinding te maken.
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat het
audio-uitgangssignaal van de speler niet
accepteert, is het mogelijk dat het geluid
van het HDMI-apparaat vervormd of niet
uitgevoerd wordt.
y
y Als u een HDMI-verbinding gebruikt, kunt u
de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal
aanpassen. (Zie 'De resolutie instellen' op
pagina 13.)
yy Selecteer het type video uitvoer van het
HDMI OUT-contactpunt met behulp van
de optie [HDMI Kleur instelling] in het
instellingenmenu (zie pagina 25).
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er
al een verbinding tot stand is gebracht,
kunnen er storingen optreden. U kunt dit
probleem oplossen door de speler uit te
zetten en weer in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP
niet geverifieerd is, wordt het tv scherm
gewijzigd naar een zwart scherm. In dat
geval controleert u de HDMI-aansluiting, of
koppelt u de HDMI-kabel los.
yy Als ruis ('sneeuw') of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan
de lengte van de HDMI-kabel (deze mag
maximaal 4,5 m lang zijn).
Aansluiten
Wat is SIMPLINK?
Wanneer dit apparaat en een tv van LG met
SIMPLINK zijn verbonden via een HDMI-kabel,
kunnen bepaalde functies van dit apparaat worden
bediend met de afstandsbediening van de tv.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv
voor meer informatie over de SIMPLINK-functie.
Tv's van LG die zijn uitgerust met de SIMPLINKfunctie, zijn voorzien van het bovenstaande logo.
De resolutie instellen
De speler voorziet in verschillende uitgangresoluties
voor HDMI OUT-uitgangen. U kunt de resolutie
veranderen via het menu [Instellingen].
1. Druk op HOME ( ).
2. Gebruik A/D om [Instellingen] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b). Het
installatiemenu verschijnt.
3. Gebruik W/S om de optie [SCHERM] te
selecteren en druk vervolgens op D om naar
het tweede niveau te gaan.
4. Gebruik de toetsen W/S om de optie
[Resolutie] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b) om naar het derde niveau te gaan.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type schijf of de
afspeelstatus is het mogelijk dat bepaalde
SIMPLINK-bewerkingen afwijken van uw
bedoeling of niet werken.
5. Gebruik W/S om de gewenste resolutie te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
2
Aansluiten
Functies die met de afstandsbediening van de LG-tv
kunnen worden bediend: afspelen, pauze, scannen,
overslaan, stoppen, uitschakelen, enzovoort.
13
14
Aansluiten
,,Opmerking
yy Als de tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie
als volgt op 576p instellen:
1. Druk op B om de schijflade te openen.
2. Houd de toets Z (STOP) minimaal 5
seconden ingedrukt.
2
Aansluiten
yy Wanneer u handmatig een resolutie
selecteert, en vervolgens de HDMIstekker
aansluit op uw tv en uw tv dit niet
accepteert, dan wordt de resolutie instelling
ingesteld op [Auto].
yy Als u een resolutie kiest die uw tv niet
accepteert, verschijnt er een waarschuwing.
Wanneer u de resolutie hebt gewijzigd, en
er geen beeld wordt weergegeven, wacht u
ongeveer 20 seconden.
yy Hierna wordt automatisch de vorige
resolutie weer ingesteld.De beeldfrequentie
voor een video-uitvoer van 1080p wordt
automatisch ingesteld op 24 Hz of 50 Hz,
afhankelijk van de capaciteit en voorkeur van
de aangesloten tv en gebaseerd op de video
framesnelheid van de BD-ROM.
Aansluiten op een
versterker
Maak een van de volgende aansluitingen,
afhankelijk van de mogelijkheden van uw tv.
yy HDMI audio-aansluiting (pagina 15)
yy Digitale audio-aansluiting (pagina 15)
Het type audio-uitgang is van veel factoren
afhankelijk. Zie voor meer informatie het hoofdstuk
'Audio-uitvoerspecificaties' op pagina 60.
Belangrijke informatie over digitaal
meerkanaals
Een digitale aansluiting met meerdere kanalen
levert u de beste geluidskwaliteit. Hiervoor hebt u
een Audio/Video-receiver met meerdere kanalen
nodig die geschikt is voor een of meer van de
audio-indelingen die uw speler ondersteunt.
Controleer de logo's op de voorkant van de Audio/
Video-receiver en raadpleeg de handleiding. (PCM
Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS en/of DTS-HD)
Aansluiten
15
Verbinding met een versterker
maken via de HDMI-uitgang
Een versterker aansluiten via
de Digital Audio-uitgang
Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI OUT-uitgang
van de speler te verbinden met de bijbehorende
ingang op de versterker.
Gebruik een optionele digitale audiokabel om de
COAXIAL OUT uitgang op de speler te verbinden
met de bijbehoren ingang op uw versterker.
Achterkant van het apparaat
Achterkant van het
apparaat
2
HDMI-kabel
Receiver/versterker
HDMIkabel
TV
Als uw versterker over een HDMI-uitgang
beschikt, kunt u een HDMI-kabel gebruiken om
de HDMI-uitgang op uw versterker te verbinden
met de HDMI-ingang op uw tv. (Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de versterker.)
U moet bovendien de digitale uitgang van de
speler activeren. (Zie het menu '[AUDIO]' op pagina
26.)
Receiver/versterker
U moet bovendien de digitale uitgang van de
speler activeren. (Zie het menu '[AUDIO]' op pagina
26.)
Aansluiten
Coax-kabel
16
Aansluiten
Aansluiten op uw
thuisnetwerk
2
Breedbanddienst
Aansluiten
Dit toestel kan op een lokaal netwerk (LAN) worden
aangesloten via de LAN poort op het achterste
bord.
Door het apparaat op een breedband thuisnetwerk
aan te sluiten, heeft u toegang tot diensten zoals
software-updates, BD-LIVE interactiviteit en online
diensten.
Router
Aansluiting voor bekabeld
netwerk
Door gebruik te maken van een bekabeld
netwerk bereikt u de beste prestaties, omdat
de aangesloten apparaten rechtstreeks met het
netwerk in verbinding staan en niet vatbaar zijn
voor radiofrequente storing.
DLNA gecertificeerde servers
Zie voor nadere instructies de documentatie van
uw netwerkapparaat.
Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN- of
Ethernet-kabel om de LAN-poort van de speler aan
te sluiten op de bijbehorende poort op uw modem
of router.
,,Opmerking
yy Wanneer u de LAN-kabel aansluit of
loskoppelt, houdt u de kabelstekker vast.
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, trek
dan niet aan de kabel. Houdt de stekker
vast en druk tegelijkertijd de vergrendeling
omlaag.
yy Sluit geen modulaire telefoonkabel op de
LAN-poort aan.
yy Aangezien er verschillende
aansluitconfiguraties zijn, kunt u het beste
de specificaties van uw telefoonmaatschappij
of internetprovider volgen.
yy Als u toegang tot de inhoud van een DLNAserver wilt verkrijgen, moet deze speler via
een router zijn aangesloten op dezelfde
LAN.
yy Om uw pc als een DLNA-server in te stellen,
installeert u de SmartShare PC-software op
uw pc. (pagina 35)
Achterkant van het apparaat
Een bekabeld netwerk
installeren
Als er een DHCP-server via een kabelverbinding
op het LAN-netwerk is aangesloten, krijgt deze
speler automatisch een IP-adres toegewezen.
Bij sommige thuisnetwerken is het nodig de
netwerkinstelling van de speler aan te passen nadat
de fysieke verbinding tot stand is gebracht. Pas de
[NETWERK]-instelling als volgt aan.
Voorbereiding
Voordat u het bedrade netwerk installeert,
moet u uw thuisnetwerk op een breedbandinternetverbinding aansluiten.
Aansluiten
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in
het menu [Instellingen] en druk vervolgens op
ENTER (b).
17
2. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
2
Het netwerk zal automatisch verbonden
worden met de unit.
Geavanceerde instelling
Als u de netwerkinstellingen handmatig wil
instellen, gebruik dan W/S om [Geavanceerde
instelling] te selecteren in het [Netwerkinstelling]
menu en druk op ENTER (b).
1. Gebruik W/S om [Bekabeld] te selecteren en
druk op ENTER (b).
,,Opmerking
Als er een DHCP-server in het netwerk
aanwezig is en u wilt het IP-adres met de
hand instellen, selecteer dan [Statisch] en stel
vervolgens de opties [IP Adres], [Subnet Mask],
[Gateway] en [DNS Server] met behulp van
W/S/A/D en de cijfertoetsen in. Als u bij
het invoeren van een getal een fout maakt,
druk dan op CLEAR om het gemarkeerde
gedeelte te wissen.
3. Selecteer [Volgende] en druk op ENTER (b) om
de netwerkinstellingen toe te passen.
De status van de Netwerkverbinding wordt
getoond op het scherm.
4. Druk op ENTER (b) terwijl [OK] geaccentueerd
wordt, om de kabelnetwerkinstellingen te
voltooien.
Aansluiten
2. Lees de voorbereiding voor de
netwerkinstellingen en druk dan op ENTER (b)
terwijl [Start] geaccentueerd wordt.
18
Aansluiten
Draadloze netwerkverbinding
Deze verbindingsmogelijkheid maakt gebruik
van een toegangspunt of een draadloze router.
De netwerkconfiguratie en de aansluitmethode
kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte
apparatuur en de netwerkomgeving.
Voorbereiding
Voordat u het draadloze netwerk in gebruik
kunt nemen moet u:
-- Het draadloze thuisnetwerk aansluiten op
een breedband-internetverbinding.
-- Het toegangspunt of de draadloze router
instellen.
-- De netwerknaam (SSID) en de
beveiligingscode van het netwerk kennen.
2
Aansluiten
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in het
menu [Instellen] en druk vervolgens op ENTER
(b).
Draadloze
communicatie
DLNA gecertificeerde
servers
2. Lees de voorbereiding voor de
netwerkinstellingen en druk dan op ENTER (b)
terwijl [Start] geaccentueerd wordt.
Toegangspunt of
draadloze router
Breedbandservice
Raadpleeg de installatie-instructies die u bij
het toegangspunt of de draadloze router
hebt ontvangen voor meer informatie over de
aansluittechniek en de netwerkinstellingen.
De beste optie voor betrouwbare resultaten is een
rechtstreekse kabelverbinding van de speler met
de router of een kabel/DSM-modem.
Als u voor een draadloze verbinding kiest, moet
u er rekening mee houden dat de prestaties van
uw installatie soms door andere elektronische
apparaten in huis kunnen worden gestoord.
Draadloos netwerk installeren
Voor aansluiting op een draadloos netwerk moet
de speler op netwerkcommunicatie worden
afgesteld. Deze aanpassing kan in het menu
[Instellen] worden uitgevoerd. Pas de [NETWERK]instelling als volgt aan. Voordat u de speler op een
netwerk aansluit, moet u het toegangspunt of de
draadloze router instellen.
Als het kabelnetwerk niet verbonden is aan de
unit, worden alle beschikbare netwerken op het
scherm getoond.
3. Gebruik W/S om een gewenst SSID van een
draadloos netwerk te selecteren en druk op
ENTER (b).
Als u beveiliging heeft op uw toegangspunt,
dient u, indien noodzakelijk, de toegangscode
in te voeren.
,,Opmerking
Wanneer u voor de SSID-naam voor uw
toegangspunt of draadloze router andere
tekens of cijfers gebruikt dan het Engelse
alfabet, kan de naam anders worden
weergegeven.
Aansluiten
19
Geavanceerde instelling
Als u de netwerkinstellingen handmatig wil
instellen, gebruik W/S om [Geavanceerde
instelling] te selecteren in het [Netwerkinstelling]
menu en druk op ENTER (b).
,,Opmerking
yy Een toegangspunt is een apparaat waarmee
u draadloos verbinding kunt maken met uw
thuisnetwerk.
4. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
,,Opmerking
Als er een DHCP-server in het netwerk
aanwezig is en u wilt het IP-adres met de
hand instellen, selecteer dan [Statisch] en stel
vervolgens de opties [IP Adres], [Subnet Mask],
[Gateway] en [DNS Server] met behulp van
W/S/A/D en de cijfertoetsen in. Als u bij
het invoeren van een getal een fout maakt,
druk dan op CLEAR om het gemarkeerde
gedeelte te wissen.
5. Selecteer [Volgende] en druk op ENTER (b) om
de netwerkinstellingen toe te passen.
2
Aansluiten
yy Een WEP-beveiligingmodus heeft meestal 4
sleutels beschikbaar voor een toegangspunt
of draadloze router. Als uw toegangspunt
of draadloze router gebruikmaakt van WEPbeveiliging, voert u de beveiligingscode van
sleutel ‘No. 1’ in om verbinding te maken
met uw thuisnetwerk.
1. Selecteer [Draadloos] met W/S en druk op
ENTER (b).
[AP lijst] – Scant alle beschikbare
toegangspunten of draadloze routers die
binnen bereik zijn en toont ze in een lijst.
[Netwerknaam] – Het is mogelijk dat uw
toegangspunten geen netwerknaam (SSID)
uitzendt. Controleer de instellingen van uw
toegangspunt met behulp van uw computer en
stel uw toegangspunt in om SSID uit te zenden,
ofwel voer handmatig de netwerknaam in
[Netwerknaam].
[PBC] – Als uw toegangspunten of draadloze
router de Push Button configuratiemethode
ondersteunt, kies dan deze optie en druk binnen
120 tellen op de Push Button (drukknop) van
uw toegangspunt of draadloze router. U hoeft
de netwerknaam (SSID) en de beveiligingscode
van uw toegangspunt niet te weten.
[PIN] – Als uw toegangspunt de
pincodeconfiguratie-methode, gebaseerd op
WPS (Wi-Fi Beveiligde Setup) ondersteunt, kies
dan deze optie en let op het codenummer op
het scherm. Vervolgens toetst u deze pincode
in bij het instellingsmenu van uw toegangspunt
om verbinding te maken. Raadpleeg de
documentatie van uw netwerkapparaat.
2. Volg de instructies van elke
verbindingsmethode op het scherm op.
,,Opmerking
De status van de Netwerkverbinding wordt
getoond op het scherm.
6. Selecteer [Sluit] en druk op ENTER (b) om de
netwerkverbinding te voltooien.
Om een PBC en PIN netwerkverbinding te
gebruiken moet de veiligheidsmodus van uw
toegangspunt ingesteld zijn op OPEN of AES.
20 Aansluiten
Belangrijke informatie over
netwerkverbindingen
2
Aansluiten
yy Problemen bij het tot stand brengen van een
netwerkverbinding kunt u vaak oplossen door
de router of de modem te resetten. Nadat u de
speler op het thuisnetwerk hebt aangesloten,
schakelt u de stroom even uit of maakt u de
stroomkabel van de router van het thuisnetwerk
of de kabelmodem los. Vervolgens schakelt u
de stroom weer in en/of sluit u de stroomkabel
weer aan.
yy Uw internetleverancier (ISP) kan contractueel
bepalen hoeveel voor internet geschikte
apparaten u op één internetaansluiting mag
aansluiten. Neem voor meer informatie contact
op met uw internetleverancier.
yy LG Electronics is niet verantwoordelijk
voor storingen in de speler en/of de
internetverbinding ten gevolge van
communicatiefouten/storingen die verband
houden met uw breedbandinternetaansluiting
of andere aangesloten apparatuur.
yy De functies van BD-ROM schijven die via een
internetverbinding beschikbaar zijn, worden niet
door ons ontwikkeld of geleverd en wij zijn dan
ook niet verantwoordelijk voor de functionaliteit
of beschikbaarheid ervan. Bepaalde aan
schijven gerelateerde inhoud die via een
internetaansluiting beschikbaar kan komen, is
mogelijk niet voor deze speler geschikt. Als u
vragen hebt over dergelijk materiaal, neem dan
contact op met de producent van de schijf.
yy Bepaald internetmateriaal kan een
internetverbinding met een grotere bandbreedte
vereisen.
yy Zelfs als de speler op de juiste wijze is
aangesloten en geconfigureerd, is het mogelijk
dat bepaald internetmateriaal niet op de
juiste wijze werkt door internetopstoppingen,
de kwaliteit of de bandbreedte van uw
internetverbinding of problemen bij de
leverancier van het materiaal.
yy Het is mogelijk dat een aantal functies van de
internetverbinding niet beschikbaar is wegens
bepaalde beperkingen die door de leverancier
van uw breedband-internetverbinding (ISP) zijn
ingesteld.
yy Alle kosten, inclusief de kosten van
telefoonverbindingen die door uw
internetprovider aan u in rekening worden
gebracht, komen voor uw rekening.
yy Voor een kabelaansluiting op deze speler is een
10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort nodig. Als
uw internetleverancier een dergelijke aansluiting
niet toestaat, kunt u de speler niet aansluiten.
yy Voor het gebruik van een xDSL-service moet u
een router aansluiten.
yy Voor het gebruik van DSL-diensten is een
DSL-modem vereist en voor het gebruik van
kabelmodemdiensten is een kabelmodem
vereist. Afhankelijk van de toegangsmethode
van, en de abonnementsovereenkomst met,
uw internetleverancier is het mogelijk dat u de
internetverbindingsfunctie van deze speler niet
kunt gebruiken of dat uw internetleverancier
beperkingen heeft gesteld aan het aantal
apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten.
(Als uw serviceprovider het abonnement heeft
beperkt tot één apparaat, is het mogelijk dat u
met deze speler geen verbinding met internet
kunt maken als u al een computer op internet
hebt aangesloten.)
yy Mogelijk is het gebruik van een router niet
of slechts onder beperkende voorwaarden
toegestaan, afhankelijk van het beleid van
uw internetleverancier en de door deze
bedongen beperkingen. Neem voor meer
informatie rechtstreeks contact op met uw
internetleverancier.
yy Draadloze netwerken gebruiken een
radiofrequentie van 2,4 GHz die ook door
andere huishoudelijke apparaten zoals mobiele
telefoons, Bluetooth®-apparaten en magnetrons
worden gebruikt en daardoor kunnen worden
gestoord.
yy Schakel alle niet gebruikte netwerkapparaten in
uw thuisnetwerk (LAN) uit. Sommige apparaten
kunnen netwerkverkeer veroorzaken.
yy Plaats de speler zo dicht mogelijk bij het
toegangspunt voor een betere ontvangst
y
y Soms kunt u ook een betere ontvangst bereiken
door het toegangspunt of de draadloze router
ten minste 45 cm boven de vloer te plaatsen.
yy U kunt ook proberen de stand van de speler te
veranderen en ervoor te zorgen dat niets zich
tussen de speler en het toegangspunt bevindt.
yy De ontvangstkwaliteit via een draadloze
verbinding is afhankelijk van allerlei factoren
zoals het type toegangspunt, de afstand tussen
de speler en het toegangspunt en de plaats van
de speler.
yy Stel uw toegangspunt of draadloze router in op
de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt
niet ondersteund.
Instellen van systeem
Begininstellingen
Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt,
verschijnt het hulpprogramma voor de eerste
setup op het scherm. Stel de taal in en ook de
netwerkinstellingen in het het hulpprogramma
voor de eerste setup.
21
5. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
1. Druk op 1 (POWER).
Het hulpprogramma voor de eerste setup
verschijnt op het scherm.
2. Gebruik W/S/A/D om de taal in te stellen
en druk op ENTER (b).
6. Selecteer [Volgende] en druk op ENTER (b) om
de netwerkinstellingen toe te passen.
3
De status van de netwerkverbinding wordt op
het scherm getoond.
Voor details over netwerkinstellingen, raadpleeg
“Aansluiten op uw thuisnetwerk” op pagina 16.
7. Controleer alle instellingen die u heeft ingesteld
in de voorgaande stappen.
Als het kabelnetwerk is verbonden, zullen
de instellingen van de netwerkverbinding
automatisch voltooid worden.
4. Alle beschikbare netwerken zullen op het
scherm getoond worden. Gebruik W/S om
[Bekabelde netwerk] of het gewenste SSID van
het draadloze netwerk te selecteren en druk op
ENTER (b).
Druk op ENTER (b) terwijl [Beëindigen]
geaccentueerd wordt om het hulpprogramma
voor de eerste setup te voltooien. Als er
instellingen veranderd moeten worden, gebruik
dan W/S/A/D om 1 te selecteren en druk
op ENTER (b).
8. Geeft de privégeluidsfunctiegids weer. Druk op
ENTER (b).
Als u beveiliging heeft op uw toegangspunt,
dient u, indien noodzakelijk, de toegangscode
in te voeren.
Instellen van systeem
3. Lees en doe de voorbereiding voor de
netwerkinstellingen en druk dan op ENTER (b)
terwijl [Start] geaccentueerd wordt.
22 Instellen van systeem
Afspelen in het algemeen
De Setup-instellingen
aanpassen
U kunt de instellingen van de speler in het menu
[Instellingen] wijzigen.
1. Druk op HOME ( ).
Menu [NETWERK]
De [NETWERK]-instellingen zijn noodzakelijk voor
het gebruik van software-updates, BD-Live en
online functies.
Verbindingsinstelling
Als uw thuisnet klaar is om aangesloten te
worden op het toestel, moet het toestel op
netwerkcommunicatie worden ingesteld. (Zie
‘Aansluiten op uw thuisnetwerk’ op pagina 16.)
Verbindingsstatus
3
Instellen van systeem
2. Gebruik A/D om [Instellingen] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b).
Het [Instellingen] menu verschijnt.
Als u op deze speler de netwerkstatus wilt
controleren, selecteert u de optie [Verbindingsstatus]
en drukt u op ENTER (b) om te controleren of een
verbinding met het netwerk en internet tot stand is
gebracht.
BD-LIVE aansluiting
U kunt de internettoegang beperken indien de BDLive functies gebruikt worden.
[Toegestaan]
Internettoegang is toegestaan voor alle
BD-Live inhoud.
3. Selecteer de eerste setup-optie met W/S en
druk op ENTER (b) om naar het tweede niveau
te gaan.
[Deels toegestaan]
Internettoegang is alleen toegestaan voor
BD-Live inhoud met eigenaarscertificaat.
Internettoegang en AACS Online functies zijn
verboden voor alle BD-Live inhoud zonder
certificaat.
[Verboden]
Internettoegang is verboden voor alle BD-Live
inhoud.
4. Gebruik de toetsen W/S om een tweede
setup-optie te selecteren en druk op ENTER (b)
om naar het derde niveau te gaan.
5. Gebruik de toetsen W/S om de gewenste
instelling te selecteren en druk op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
Instellen van systeem 23
Smartservice-instelling
[Landinstelling]
Selecteer uw regio om de juiste online
inhoudsdiensten te zien.
[Initialiseren]
Afhankelijk van de regio kan de functie
[Initialiseren] niet beschikbaar zijn.
Naam van apparaat
U kan een netwerknaam aanmaken via een virtueel
toestenbord. Dit toestel zal herkend worden door
de naam die u op uw thuisnetwerk invoert.
Wi-Fi Direct
Met deze functie kunt het afspelen regelen
van media die met behulp van een DLNAgecertificeerde smartphone vanaf een DLNA-server
gestreamd zijn. De meeste DLNA-gecertificeerde
smartphones hebben een functie waarmee u
de afspeelbare media op uw thuisnetwerk kunt
regelen. Stel deze optie in op [aan] waardoor uw
smartphone dit apparaat kan bedienen. Zie voor
meer informatie de handleiding van uw DLNAgecertificeerde smartphone of van de applicatie.
,,Opmerking
yy Dit apparaat en de DLNA-gecertificeerde
smartphone moeten op hetzelfde netwerk
worden aangesloten.
yy Om de [Afspelen via netwerk]-functie met
behulp van een DLNA-gecertificeerde
smartphone te kunnen gebruiken, drukt u
op HOME ( ) om het startmenu weer te
geven voordat u een verbinding met dit
apparaat maakt.
yy Wanneer u het apparaat met behulp van de
[Afspelen via netwerk]-functie bedient, is de
afstandsbediening buiten werking.
yy De op pagina 57 beschreven beschikbare
bestandsformaten worden niet altijd door de
[Afspelen via netwerk]-functie ondersteund.
3
Instellen van systeem
Dit afspeelapparaat is gecertificeerd voor Wi-Fi
Direct™. Wi-Fi Direct is de technologie waarmee
apparaten onderling verbinding maken zonder
tussenkomst van een toegangspunt of router. Druk
op ENTER (b) om het Wi-Fi Direct-menu te tonen.
Raadpleeg pagina 46 voor informatie over de
verbinding van het apparaat.
Afspelen via netwerk
24 Instellen van systeem
Menu [SCHERM]
Resolutie
Beeldverhouding
Stelt de uitgangsresolutie van het HDMI-videosignaal in. Zie pagina 13 voor meer informatie over
de instelling van de resolutie.
Selecteer de hoogte-breedteverhouding (aspect
ratio) die met uw tv overeenstemt.
3
[Auto]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
Toont films met balken boven en onder het
beeld.
Als uw HDMI OUT-uitgang is aangesloten op de
tv voor het verstrekken van scherminformatie
(EDID), wordt automatisch de meest geschikte
resolutie voor de tv geselecteerd.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
De beelden worden bijgesneden om uw tvscherm te vullen. Beide kanten van het beeld
wordt afgesneden.
[720p]
[4:3 Letterbox]
Instellen van systeem
[16:9 Origineel]
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding 4:3
wordt weergegeven met de oorspronkelijke
hoogte-breedteverhouding van 4:3. Links en
rechts van het beeld worden zwarte randen
weergegeven.
[16:9 Volledig]
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding
4:3 wordt horizontaal aangepast (in lineaire
proporties) en schermvullend weergegeven.
,,Opmerking
U kunt de opties [4:3 Letter Box] en [4:3
Pan Scan] niet selecteren wanneer voor de
resolutie een waarde is ingesteld van meer dan
720p.
Voert 576 beeldlijnen progressieve video uit.
Voert 720 beeldlijnen progressieve video uit.
[1080i]
Voert 1080 beeldlijnen interlaced video uit.
[1080p]
Voert 1080 beeldlijnen progressieve video uit.
1080p fullHD beeld
Wanneer de resolutie is ingesteld op 1080p,
selecteert u [24 Hz] voor een vloeiende weergave
van filmmateriaal (1080p/24 Hz) op een HDMIcompatibel scherm met 1080p/24 Hz-invoer.
,,Opmerking
yy Wanneer u [24 Hz] selecteert, is het mogelijk
dat het beeld enigszins wordt verstoord
wanneer er tussen video- en filmmateriaal
wordt geschakeld. Selecteer in dat geval
[50 Hz].
yy Zelfs wanneer [1080p fullHD beeld]
is ingesteld op [24 Hz], als uw tv niet
compatibel is met 1080p/24 Hz, zal de
werkelijke beeldfrequentie van de videouitvoer worden aangepast aan de indeling
van de videobron en nooit hoger zijn dan
50 Hz.
Instellen van systeem 25
HDMI Kleur instelling.
Menu [TAAL]
Selecteer het type uitvoer van de HDMI UIT-stekker.
Raadpleeg voor deze instelling de handleidingen
van uw weergavetoestel.
Schermmenu
[YCbCr]
Selecteer deze optie wanneer u een HDMIweergaveapparaat aansluit.
[RGB]
Selecteer deze optie wanneer u een DVIweergaveapparaat aansluit.
3D-modus
[aan]
Blu-ray 3D-schijven worden in 3D-modus
afgespeeld.
[uit]
Een Blu-ray 3D-schijf wordt net als bij het
afspelen van normale BD-ROM’s uitgevoerd in
de 2D-modus.
Hoofd menu handleiding
Met deze functie kunt u de informatie voor het
Home Menu weergeven of verbergen. Als u
informatie wilt weergeven, stelt u deze optie in op
[aan].
Disk Menu/Audio disk/
Disk ondertiteling
Selecteer tijdens het afspelen van een dvd de
gewenste taal voor de audiotrack (schijf audio),
ondertitels en het schijfmenu.
[Origineel]
Verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de
schijf is opgenomen.
[Anders]
Druk op ENTER (b) om een andere taal te
selecteren. Gebruik de nummertoetsen en
vervolgens ENTER (b) om de overeenkomende
4-cijferige code in te voeren volgens de
taalcodelijst op pagina 63.
[uit] (alleen ondertiteling schijf)
De ondertiteling uitschakelen.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type schijf is het mogelijk
dat de door u gekozen taalinstelling niet werkt.
3
Instellen van systeem
Selecteer het type uitvoermodus voor het afspelen
van Blu-ray 3D-schijven. (Deze functie wordt alleen
geactiveerd als 3D-tv is aangesloten.)
Kies een taal voor het [Instellingen] menu en
onscreen scherm.
26 Instellen van systeem
Menu [AUDIO]
Voor elke schijf zijn er verschillende opties voor
de uitvoer van audio beschikbaar. Stel de audioopties voor de speler in op basis van het type
audiosysteem dat u gebruikt.
,,Opmerking
Zie voor meer informatie 'Audio
uitvoerspecificaties' op pagina 60 omdat
allerlei factoren van invloed zijn op het type
audio-uitvoer.
Digitale uitgang
3
[Auto]
Instellen van systeem
Selecteer deze optie als u de aansluiting LPCM,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS en DTS-HD decoder van deze eenheid me
op een apparaat met DIGITAL AUDIO OUT en
HDMI OUT van dit apparaat aansluit.
[PCM]
Selecteer deze optie als u de HDMI-aansluiting
van dit apparaat OUT aansluit op een apparaat
met een digitale decoder of DIGITAL AUDIO
OUT-aansluiting op een apparaat met een
digitale stereo-decoder met twee kanalen.
[DTS hercodering]
Selecteer deze optie als u de HDMI OUT- of
DIGITAL AUDIO OUT-aansluiting van deze
eenheid verbindt met een apparaat met een
DTS-decoder.
,,Opmerking
yy Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld
op [Auto], kan de audio als bitstream
worden uitgestuurd. Als de bitstreaminformatie niet wordt gedetecteerd van het
HDMI-apparaat met EDID, kan de audio als
PCM worden uitgestuurd.
yy Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld
op [DTS hercodering], wordt de volgens
DTS hergecodeerde audio voor BD-ROM
disks met secundaire audio uitgestuurd en
wordt de originele audio voor andere disks
(zoals [Auto]) uitgestuurd.
SAMPLING FREQENTIE
(DIGITALE AUDIO UITVOER)
[48 kHz]
Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of
versterker geen signalen van 192 kHz en 96 kHz
kan verwerken. Wanneer u deze optie
selecteert, converteert het apparaat de 192
kHz- en 96 kHz-signalen automatisch naar 48
kHz, zodat uw systeem ze kan coderen.
[96 kHz]
Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of
versterker geen signalen van 192 kHz kan
verwerken. Wanneer u deze optie selecteert,
converteert het apparaat de 192 kHz-signalen
automatisch naar 96 kHz, zodat uw systeem ze
kan coderen.
[192 kHz]
Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of
versterker signalen van 192 kHz kan verwerken.
Raadpleeg de documentatie bij uw A/V-receiver of
versterker om de capaciteiten van het apparaat te
controleren.
Post DRC
(Dynamisch Bereik Controle)
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid van een
film met een lager geluidsvolume beluisteren
zonder dat het geluid minder helder wordt.
[Auto]
Het dynamisch bereik van het Dolby TrueHD
audio-uitgangssignaal is stelt zichzelf in.
Het dynamisch bereik van het Dolby Digital- en
het Dolby Digital Plus-uitgangssignaal kunt u
op dezelfde wijze instellen als de modus [aan].
[aan]
Comprimeert het dynamisch bereik van het
Dolby Digital, Dolby Digital Plus of het Dolby
TrueHD audio-uitgangssignaal.
[uit]
Schakelt deze functie uit.
,,Opmerking
U kunt de DRC-instelling alleen wijzigen
wanneer er geen schijf in het apparaat aanwezig
is of wanneer het apparaat volledig is gestopt.
Instellen van systeem 27
Menu [SLOT]
DVD Beoordeling
De instellingen voor [SLOT] zijn alleen van invloed
op het afspelen van BD-ROM's en DVD's.
Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd’s
op grond van hun inhoud. (Niet alle schijven zijn
geclassificeerd.)
Als u functies wilt gebruiken wanneer [SLOT] is
ingesteld, moet u de beveiligingscode van vier
cijfers opgeven.
Als u nog geen wachtwoord hebt opgegeven,
wordt u gevraagd dit te doen. Voer een
wachtwoord van vier cijfers tweemaal in en druk
up ENTER (b) om een nieuw wachtwoord aan te
maken.
Wachtwoord
U kunt een wachtwoord aanmaken of een
bestaand wachtwoord wijzigen.
Voer een wachtwoord van vier cijfers tweemaal
in en druk up ENTER (b) om een nieuw
wachtwoord aan te maken.
[Wijzig]
Geef het huidige wachtwoord op en druk op
ENTER (b). Voer een wachtwoord van vier
cijfers tweemaal in en druk up ENTER (b) om
een nieuw wachtwoord aan te maken.
Indien u uw wachtwoord vergeet
Als u het wachtwoord vergeet, kunt u dit
verwijderen door de volgende stappen uit te
voeren:
1. Als de speler een schijf bevat, verwijdert u de
schijf.
2. Selecteer de optie [Wachtwoord] in het menu
[Instellingen].
3. Voer met de cijfertoetsen '210499' in. Het
geregistreerde wachtwoord wordt gewist.
,,Opmerking
Als u een fout maakt voordat u op ENTER (b)
hebt gedrukt, drukt u op CLEAR. Voer
vervolgens het juiste wachtwoord in.
Classificatie (1) bevat de meeste beperkingen
en niveau (8) de minste.
[Ontgrendelen]
Als u dit selecteert, is het ouderlijk toezicht
('parental control') niet actief en wordt de schijf
volledig afgespeeld.
Blu-ray disk Beoordeling
Geef een leeftijdslimiet voor het afspelen van
de Bd-rom op. Voer met de cijfertoetsen een
leeftijdslimiet in voor het weergeven van de
BD-ROM.
[255]
Alle BD-ROM's kunnen worden afgespeeld.
[0-254]
BD-ROM’s met de betreffende classificatie
kunnen niet worden afgespeeld.
,,Opmerking
De [Blu-ray disk Beoordeling] wordt alleen
toegepast voor Blu-rayschijven die zijn
voorzien van een Advanced Rating Control.
Regiocode
Raadpleeg de lijst op pagina 62 en geef de code op
van de regio waarop de classificatie van de dvd is
gebaseerd.
3
Instellen van systeem
[Geen]
[Waardering 1-8]
28 Instellen van systeem
Menu [ANDERS]
DivX® VOD
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal
videoformaat dat ontwikkeld is door DivX, LLC,
een dochteronderneming van Rovi Corporation.
Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat
strenge testen heeft doorlopen om te controleren
of het DivX-video af kan spelen. Ga naar de website
divx.com voor meer informatie en softwarehulpmiddelen om uw bestanden in DivX-video’s
om te zetten.
3
Instellen van systeem
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®apparaat moet worden geregistreerd om
gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) films af
te kunnen spelen. Zoek voor de registratiecode in
het DivX VOD-gedeelte in het instellingenmenu
van uw apparaat. Ga naar vod.divx.com voor
meer informatie over hoe u uw registratie moet
afwikkelen.
[Registreren]
Toont de registratiecode van de speler.
[Deregistreren]
Deactiveert de speler en toont de
deactivatiecode.
,,Opmerking
Alle video’s die met de registratiecode van de
speler via DivX VOD zijn gedownload, kunnen
alleen worden afgespeeld op dit apparaat.
Snelle start
Deze speler kan in de standby-modus met laag
stroomverbruik blijven, zodat de speler direct kan
worden gestart zonder vertraging wanneer dit
toestel ingeschakeld wordt. Stel deze optie in op
[aan] voor het activeren van de functie [Snelle start].
,,Opmerking
yy Als de optie [Snelle start] is ingesteld op
[aan] en een wisselstroomvoeding wordt
per ongeluk weer verbonden met de speler
na een stroomstoring, enz., wordt de speler
automatisch gestart in de standby-stand.
Voordat u de speler start, wacht even totdat
de speler in de standby-stand staat.
yy Wanneer [Snelle start] is ingesteld op [aan]
zal het stroomverbruik hoger zijn dan
wanneer [Snelle start] is ingesteld op [uit].
Auto Power uitschakelen
De screensaver verschijnt wanneer u het systeem
ongeveer vijf minuten in de stopstand laat staan.
Als u deze optie op [aan] zet, schakelt het apparaat
zichzelf automatisch uit binnen 15 minuten vanaf
het moment dat de screensaver zichtbaar is. Als
u deze optie uitschakelt [uit], blijft de screensaver
actief tot u het apparaat bedient.
Instellen van systeem 29
Initialiseren
[Fabrieksinstelling]
Hierdoor wordt de speler naar zijn
oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet.
[Blu-ray opslag wissen]
Initialiseert de inhoud van BD-Live vanaf de
aangesloten usb-memorystick.
,,Opmerking
Als u de optie [Fabrieksinstelling] wilt
gebruiken om de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen te herstellen, moet u
de activering van alle online diensten en de
netwerkinstellingen opnieuw instellen.
[Informatie]
Toont de huidige softwareversie.
[Update]
U kunt de software bijwerken door het
apparaat rechtstreeks op de software
updateserver aan te sluiten (zie pagina 55).
Daglicht besparingstijd
Wanneer u de BBC App gebruikt, stelt deze functie
de tijd een uur later in voor de zomertijd (GMT +1).
[aan]
Stelt de tijd een uur later in.
[uit]
Zet deze functie uit.
Instellen van systeem
Software
3
30 Bedienen
Standaard
menuweergave
Het menu [HOME] gebruiken
Het menu Home verschijnt wanneer u op HOME
( ) drukt. Gebruik de toetsen W/S/A/D om
de categorie te selecteren en druk op ENTER (b).
4
SmartShare gebruiken
U kunt video-, foto- en audiobestanden op het
apparaat afspelen door een schijf te plaatsen, een
USB-apparaat aan te sluiten of het thuisnetwerk
(DLNA) te gebruiken.
1. Druk op HOME ( ) om het startmenu weer te
geven.
2. Selecteer [SmartShare] en druk op ENTER (b).
Bedienen
,,Opmerking
De [LG Smart World], [Mijn Apps] en [d] en [c]
kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk van
de regio.
a [SmartShare] - Toont het SmartShare-menu.
b
[Premium] - Toont het Premium-startscherm.
(pagina 48)
c
[LG Smart World] - Toont LG-apps die op het
apparaat aanwezig zijn. (pagina 48)
d
[Mijn Apps] - Toont het scherm [Mijn Apps].
(pagina 50)
e
[Instellingen] - Hier kunt u de
systeeminstellingen aanpassen.
f
[d] - Zoekt de gewenste LG/apps en andere
inhoud.
g
[c] - Toont het menu waarin u zich kunt
aanmelden.
a Toont alle aangesloten apparaten.
b Toont video-, foto- en audiobestanden.
c
Toont het bestand of de map op een
aangesloten apparaat.
Bedienen
De aangesloten
apparaten afspelen
Een schijf afspelen
erot
1. Druk op B (OPEN/CLOSE) en plaats een schijf in
de schijflade.
2. Druk op B (OPEN/CLOSE) om de schijflade te
sluiten.
Bij de meeste audio-cd’s, bd-rom- en dvdromdisks start het afspelen automatisch.
3. Druk op HOME ( ) en kies vervolgens
[SmartShare].
,,Opmerking
yy De in deze handleiding beschreven
afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden
en media beschikbaar. Afhankelijk van
allerlei factoren kunnen bepaalde functies
beperkt beschikbaar zijn.
yy Afhankelijk van de BD-ROM-titels is het
mogelijk dat u een USB-aansluiting nodig
hebt om het bestand af te kunnen spelen.
yy Niet voltooide DVD-VR-schijven worden
misschien niet afgespeeld in dit toestel.
yy Sommige DVD-VR-schijven zijn opgenomen
met CPRM (Copy Protection for Recordable
Media) kopieerbeveiliging. Dit toestel
ondersteunt dit soort schijven niet.
Blu-ray 3D-disks afspelen
e
Deze speler kan Blu-ray 3D-schijven afspelen die
afzonderlijke weergaven bevatten voor het linkeren rechteroog.
Voorbereiding
Om Blu-ray 3D-titels in 3D-modus
stereoscopisch af te spelen moet u het
volgende doen:
yy Controleer of uw tv voor 3D geschikt is en
HDMI-ingangen heeft.
yy Om 3D te ervaren moet u waarschijnlijk een
3D-bril gebruiken.
yy Controleer of de bd-romtitel die u wilt
afspelen wel of geen Blu-ray 3D-schijf is.
yy Sluit een HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMI™-kabel) op de HDMI-uitgang van de
speler en de HDMI-ingang van de tv aan.
4
1. Druk op HOME ( ) en stel de optie [3D-modus]
in het menu [Instellingen] in op [aan] (zie
pagina 25).
Bedienen
4. Selecteer het pictogram met het schijfje.
31
2. Druk op B (OPEN/CLOSE) en plaats een schijf in
de schijflade.
3. Druk op B (OPEN/CLOSE) om de schijflade te
sluiten. Het afspelen start automatisch.
4. Zie voor meer aanwijzingen de
gebruikershandleiding van uw voor
3D-weergave geschikte televisie.
Om het stereoscopische 3D-effect te verbeteren
kunt u de weergave-instellingen aanpassen en
voor uw tv scherpstellen.
>>Let op
yy Door langdurig naar stereoscopisch
3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van
duizeligheid en vermoeidheid.
yy Zieken, kinderen en zwangere vrouwen
kunnen beter niet naar films in 3D-modus
kijken.
yy Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal
hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt
of duizelig wordt, is het verstandig het
afspelen te stoppen en even uit te rusten.
32 Bedienen
Een bestand op een schijf/
USB-apparaat afspelen
yui
Deze speler kan video, audio en fotobestanden
afspelen, die in de disc of USB-stick zitten
opgeslagen.
1. Plaats een gegevensschijf in de lade of sluit een
USB-apparaat aan.
Opmerkingen over het USBapparaat
yy Voor het openen van bestanden (film, foto
en muziek) ondersteunt deze speler USBflashgeheugens en volgens FAT 32 en NTFS
geformatteerde harde schijven (HDD). Voor
BD-live dient u echter de USB-geheugenstick/
externe HDD met FAT32-formattering te
gebruiken.
yy Dit apparaat ondersteunt totaal vier partities van
een USB-apparaat.
yy Haal het USB-toestel er tijdens bedrijf (afspelen,
enz.) niet uit.
4
Bedienen
Indien u de USB adapter aan het HOME
menu aansluit zal de speler automatisch een
muziekbestand afspelen dat op het USBopslagapparaat is opgeslagen. Als het USBopslagapparaat verschillende typen bestanden
bevat, verschijnt een menu voor het selecteren van
het bestandstype.
yy Een USB-apparaat waarvoor een extra
programma moet worden geïnstalleerd, wanneer
u het op een computer hebt aangesloten, wordt
niet ondersteund.
yy USB-toestel: USB-toestel dat USB1.1 en USB2.0.
ondersteunt.
yy Video-, audio- en fotobestanden kunnen worden
afgespeeld. Zie de betreffende pagina’s voor
bijzonderheden over het uitvoeren van elk
bestand.
Afhankelijk van het aantal bestanden dat op de
USB-geheugenstick is opgeslagen kan de laadtijd
een paar minuten duren. Om het laden te stoppen
drukt u op ENTER (b) nadat u [Annuleren] hebt
geselecteerd.
yy Om gegevensverlies te voorkomen, worden
regelmatige reservekopieën aanbevolen.
2. Druk op HOME ( ).
yy Sommige USB-toestellen werken mogelijk niet
met deze unit.
3. Selecteer [SmartShare] en druk op ENTER (b).
yy Als u een USB-verlengkabel, een USB-Hub of een
USB-multireader gebruikt, is het mogelijk dat de
USB-geheugenstick niet wordt herkend
yy Sommige digitale camera’s en mobiele telefoons
worden niet ondersteund.
yy Het is niet mogelijk de USB-poort van het
apparaat op een pc aan te sluiten. Het is niet
mogelijk het apparaat als opslagtoestel te
gebruiken.
4. Selecteer het gewenste aangesloten apparaat
in de categorie.
5. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek].
6. Selecteer een bestand met de toetsen W/S/
A/D en druk op d (PLAY) of ENTER (b) om
het bestand af te spelen.
Bedienen 33
Het afspelen van een bestand
op een Android-apparaat
yui
yy Dit apparaat kan alleen MTP (Media Transfer
Protocol) Android-apparaten ondersteunen.
Deze speler kan video, audio en fotobestanden
afspelen die op het Android-apparaat staan.
yy Haal het Android-apparaat er tijdens bedrijf
(afspelen, enz.) niet uit.
1. Sluit het Android-apparaat op de eenheid aan
met een USB-kabel. Controleer dat MTP wordt
geactiveerd op een Android-apparaat.
yy Er kunnen video-, audio- en fotobestanden
worden afgespeeld. Zie de betreffende pagina’s
voor bijzonderheden over het bedienen van elk
bestand.
Opmerkingen over het aansluiten
van een Android-apparaat
yy Er wordt een regelmatige back-up geadviseerd
om gegevensverlies te voorkomen.
yy Als u een USB-verlengkabel, een USB-hub of een
USB-multireader gebruikt, is het mogelijk dat het
Android-apparaat niet wordt herkend.
yy Enkele USB apparaten werken mogelijk niet met
deze eenheid.
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [MTP] en druk op ENTER (b).
4. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek].
5. Selecteer een bestand met W/S/A/D, en
druk op d (PLAY) of ENTER (b) om het bestand
af te spelen.
4
Bedienen
Afhankelijk van de content die op het Androidapparaat is opgeslagen, kan de laadtijd een paar
minuten in beslag nemen.
yy Wanneer u MTP gebruikt, kan wat muziek
afspelen, foto, film of ondertitelingsbestanden
niet werken, afhankelijk van het Androidapparaat.
34 Bedienen
Een bestand op een
netwerkserver afspelen
yui
Deze speler kan video-, audio- en fotobestanden
afspelen vanop een DLNA-server via uw
thuisnetwerk.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 16).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [SmartShare] en druk op ENTER (b).
,,Opmerking
yy De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 57.
yy U kunt wel de miniaturen van onspeelbare
bestanden weergeven, maar u kunt deze
bestanden niet op deze speler afspelen.
yy De namen van het ondertitelbestand en het
videobestand moeten dezelfde zijn en deze
bestanden moeten zich in dezelfde map
bevinden.
yy De afspeel- en bedieningskwaliteit kan
worden beïnvloed door de kwaliteit van uw
thuisnetwerk.
yy Afhankelijk van uw pc-omgeving is
het mogelijk dat u problemen met de
verbinding krijgt.
4
4. Selecteer een DLNA-mediaserver in de
categorie.
Bedienen
5. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek].
6. Selecteer een bestand met de toetsen W/S/
A/D en druk op d (PLAY) of ENTER (b) om
het bestand af te spelen.
yy Om uw pc als een DLNA-server in te stellen,
installeert u de SmartShare PC-software op
uw pc. (pagina 35)
Bedienen 35
Verbinden met de
thuisnetwerkserver
voor PC
DLNA staat voor Digital Living Network Alliance,
wat gebruikers toegang verschaft tot op een server
opgeslagen video-/ muziek-/ fotobestanden en
deze op TV laat bekijken via een thuisnetwerk.
Voor het aansluiten op de PC om een ​​bestand af te
spelen, moet SmartShare PC Software (DLNA) op
uw PC zijn geïnstalleerd.
Over SmartShare PC Software
(DLNA)
SmartShare PC Software (DLNA) is voor het delen
van video-, audio-en fotobestanden die zijn
opgeslagen op uw computer naar deze eenheid als
een DLNA-compatibele digitale mediaserver.
1. Start uw computer op, bezoek
http://www.lg.com.
Selecteer uw regio indien nodig.
2. Klik op het tabblad ondersteuning.
3. Vul de modelnaam op de omslag van de
handleiding in de zoekbalk.
4. Zoek het bestand “SmartShare PC Software
(DLNA)” op en download deze.
1. Voor de installatie, sluit alle actieve programma’s
af, waaronder firewall en anti-virus programma’s.
2. Unzip en dubbelklik op “Setup.exe” om de
SmartShare PC Software (DLNA) te installeren.
De installatie wordt voorbereid en de
installatiewizard wordt weergegeven.
3. Volg de aanwijzingen van de installatiewizard
op het scherm.
4. Klik op de knop [Exit] om de installatie te
voltooien.
,,Opmerking
yy SmartShare PC Software wordt niet
ondersteund door Mac OS.
yy De SmartShare PC Software (DLNA) is een
aangepaste software-editie alleen voor het
delen van bestanden en mappen met deze
speler.
yy Deze handleiding legt bewerkingen uit
met de Engelse versie van SmartShare PC
Software (DLNA) als voorbeelden. Volg de
uitleg die naar de feitelijke bewerkingen van
uw taalversie verwijst.
4
Bedienen
Het downloaden van
SmartShare PC Software
(DLNA)
SmartShare PC Software
installeren (DLNA)
36 Bedienen
Bestanden en mappen delen
U moet de mappen op uw computer waarin de
film-, muziek- en/of fotobestanden zijn opgeslagen,
delen om ze met deze speler af te kunnen spelen.
Dit deel legt de procedure voor het selecteren van
gedeelde mappen op uw computer uit.
1. Dubbelklik op het pictogram “SmartShare”.
2. Klik op [Movie], [Photo] of het pictogram [Music]
in het midden en klik vervolgens op [Settings]
in de rechterbovenhoek van de SmartShare PC
Software. Het menu [Settings] wordt op het
beeldscherm weergegeven.
3. Klik op het tabblad [My Shared Contents], en
klik vervolgens op het pictogram . Het menu
[Add /Remove Gedeelde mappen] wordt op het
scherm weergegeven.
4
Bedienen
4. Klik op de map met de bestanden die u
wilt delen en klik vervolgens op de [OK]. De
gecontroleerde map wordt toegevoegd aan de
[My Shared Contents] en klik vervolgens op de
[OK] aan de onderkant van het menu [Settings].
5. Controleer dat de SmartShare (DLNA)-service
ingeschakeld op het tabblad [Service].
,,Opmerking
yy Als de gedeelde mappen of bestanden
niet worden weergegeven op de speler,
klikt u op de [My Shared Content s] in het
menu [Settings], en klik vervolgens op het
pictogram .
yy Voor meer informatie, klikt u op [HELP] in
het menu [Settings].
Systeemvereisten
Minimale systeemvereisten
yy CPU : Intel ® 2.0 GHz of AMD Sempron ™ 2000 +
processoren
yy Geheugen : 1 GB RAM vrij
yy Grafische kaart : 64 MB videogeheugen,
instellingen minimale resolutie van 1024 x 768
pixels en 16-bits kleuren
yy Vrije schijfruimte : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger), Windows
Vista ®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
yy Windows® Media Player ® 11.0 of hoger
yy Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet, WLAN
Aanbevolen systeemvereisten
yy CPU : Intel ® Core ™ Duo of AMD Athlon ™ 64x2,
1,7 GHz of hoger
yy Geheugen : 2 GB RAM vrij
yy Grafische kaart : 128 MB videogeheugen,
instellingen minimale resolutie van 1024 x 768
pixels en 16-bits kleuren
yy Vrije schijfruimte : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger), Windows
Vista ®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
yy Windows® Media Player ® 11.0 of hoger
yy Netwerkomgeving : 100 Mb Ethernet, WLAN
Bedienen 37
Afspelen in het
algemeen
Basisfuncties voor video- en
audio-inhoud
Afspelen stoppen
Druk tijdens het afspelen op Z (STOP).
Afspelen pauzeren
Druk tijdens het afspelen op M (PAUSE).
Druk op d (PLAY) om het afspelen te hervatten.
Beeld-voor-beeld afspelen
Vooruit of achteruit scannen
Druk op c of v om tijdens het afspelen over
te schakelen op versnelde weergave vooruit of
achteruit.
Een diavoorstelling (slideshow)
afspelen
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie te starten.
Een diapresentatie stoppen
Druk op Z (STOP) terwijl de diapresentatie loopt.
Een diapresentatie pauzeren
Druk op M (PAUSE) terwijl de diapresentatie loopt.
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie opnieuw te
starten.
Naar de vorige of volgende foto
overspringen
Wanneer u foto’s schermvullend weergeeft, kunt
u op A of D te drukken om naar de vorige of
volgende foto te gaan.
Schijfmenu gebruiken
ero
Schijfmenu weergeven
U kunt tussen de verschillende afspeelsnelheden
schakelen door herhaaldelijk op c of v te
drukken.
Nadat u een schijf die een menu bevat hebt
geladen, verschijnt meestal eerst het schijfmenu.
Als u het schijfmenu tijdens het afspelen wilt
weergeven, drukt u op DISC MENU.
Speelsnelheid vertragen (Video)
Gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
U kunt verschillende slowmotion-snelheden
kiezen terwijl het afspelen is onderbroken, door
herhaaldelijk op v te drukken.
Naar het volgende/vorige
hoofdstuk/nummer/bestand
Druk tijdens het afspelen op C or V om naar
het volgende nummer of bestand te gaan of terug
te gaan naar het begin van het huidige nummer of
bestand.
Druk twee keer kort op C om terug te gaan naar
het vorige hoofdstuk/nummer/bestand.
In de bestandslijst van een server staan mogelijk
vele verschillende typen inhoud in één map. Druk
in dat geval op C or V om naar de vorige of
de volgende inhoud van hetzelfde type te gaan.
POPUP menu weergeven
Sommige BD-ROM schijven bevatten POPUPmenu’s
die tijdens het afspelen verschijnen.
Druk tijdens het afspelen op TITLE/POPUP en
gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
4
Bedienen
Druk tijdens het afspelen van een film op
M (PAUSE).
Druk herhaaldelijk op M (PAUSE) om de beelden
frame voor frame weer te geven.
Basisfuncties voor foto-inhoud
38 Bedienen
Afspelen hervatten
eroyt
u
Afhankelijk van de schijf slaat het apparaat het punt
op waar u op Z (STOP) hebt gedrukt.
Als ‘MZ (Hervatten/stoppen)’ kort op het scherm
wordt weergegeven, drukt u op d (PLAY) om het
afspelen (vanaf het opgeslagen punt) te hervatten.
Als u tweemaal op Z (STOP) drukt of de schijf uit
de schijflade verwijdert, verschijnt ‘Z (Complete
Stop)’ op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen
stoppunt door het apparaat gewist.
Dit apparaat onthoudt de laatste scène van de
laatste schijf die is afgespeeld. De laatste scène
blijft in het geheugen staan, zelfs als u de schijf uit
het apparaat verwijdert of het apparaat uitschakelt.
Wanneer u een schijf laadt met daarop een scène
die is opgeslagen in het geheugen, wordt de scène
automatisch herinnerd.
,,Opmerking
yy De functie Laatste Scène Geheugen voor
een vorige schijf wordt gewist zodra er een
andere schijf afgespeeld wordt.
yy Het punt waarop het afspelen wordt hervat
is mogelijk gewist, toen er op een toets is
gedrukt (bijvoorbeeld; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), etc).
yy Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf,
misschien niet.
4
yy De functie voor hervatten van afspelen
werkt niet op BD-ROM disks met BD-J.
Bedienen
,,Opmerking
Laatste scène onthouden
er
yy Als u tijdens het afspelen van een
interactieve BD-ROM titel één keer op
Z (STOP) drukt, wordt het apparaat volledig
uitgeschakeld (Complete Stop).
yy De speler onthoudt geen instellingen van
een schijf als u de speler uitschakelt voordat
het afspelen van de schijf is gestart.
yy Bij BD-ROM-disks met BD-J, werkt de
geheugenfunctie voor de laatste scene niet.
Bedienen 39
Weergave op scherm
Inhoudsinformatie op het
beeldscherm weergeven
U kunt verschillende informatie en instellingen over
de inhoud weergeven en aanpassen.
eroy
Het afspelen van video regelen
eroy
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
U kunt zelf het afspelen regelen en tijdens het
kijken van video’s opties instellen.
Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
4
b [Disk Menu] - opent het menu van een schijf.
c [Titel/Popup] - toont het menu van de dvd
of het pop-upmenu van de bd-rom, indien
beschikbaar.
a Titel – huidige titel/totaal aantal titels.
b Hoofdstuk – huidig hoofdstuk/totaal aantal
hoofdstukken.
c Tijd – verstreken afspeeltijd/totale afspeelduur.
d Audio – de geselecteerde audiotaal of -kanaal
d [Optie] - toont informatie over het afspelen.
e Ondertiteling – de geselecteerde
ondertiteling.
e [Herhaal] - herhaalt een gewenste sectie of
reeks. (pagina 41)
f Hoek – geselecteerd hoek/totaal aantal
hoeken.
f [3D] - hier kunt u de 3D-weergaveinstellingen
aanpassen. (pagina 45)
g Beeldverhouding – geselecteerde hoogtebreedteverhouding voor de tv.
h Beeldmodus – geselecteerde beeldmodus.
Bedienen
a Voortgangsbalk - toont de huidige positie
en totale speelduur.
40 Bedienen
,,Opmerking
De snelheid van de diashow instellen
yy Als er een paar seconden niet op een toets
wordt gedrukt, verdwijnt het schermmenu.
Tijdens het schermvullend weergeven van foto’s
hebt u verschillende keuzemogelijkheden.
yy Op bepaalde schijven kan er geen
titelnummer worden geselecteerd.
1. Druk tijdens het bekijken van afbeeldingen op
INFO/MENU (m).
yy Afhankelijk van de disks en de titels kunnen
de beschikbare onderwerpen variëren.
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
yy Tijdens het afspelen van een interactieve
Blu-ray disk kan informatie over de instelling
worden weergegeven maar deze kan niet
worden gewijzigd.
De fotoweergave bedienen
Beheert het afspelen en stelt opties in tijdens het
bekijken van afbeeldingen in het volledige scherm.
4
U kunt het afspelen regelen en opties instellen
tijdens het bekijken van afbeeldingen in het
volledige scherm.
Bedienen
Druk tijdens het bekijken van afbeeldingen op
INFO/MENU (m).
a [Diavoor.] - start of pauzeert een
diavoorstelling.
b [Muziek] - selecteer de achtergrondmuziek
voor de diavoorstelling.
c [Optie] - toont opties voor de diavoorstelling.
d [Roteren] - draait de foto naar rechts.
e [Zoomen] - toont het menu [Zoomen].
a [Snelheid] - Gebruik de toetsen A/D om
een vertragingstijd tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
b [Effect] - Gebruik de toetsen A/D om
de overgang tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
c [Kies Muziek] – Selecteer de
achtergrondmuziek voor de diavoorstelling
(pagina 45).
Bedienen
41
Geavanceerd afspelen
Een bepaald gedeelte herhalen
eroty
Afspelen herhalen
erotu
y
Deze speler kan een door u geselecteerd gedeelte
van een bestand herhalen.
1. Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h).
2. Selecteer [A-B] en druk op ENTER (b).
3. Druk aan het begin van het deel dat u wilt
herhalen op ENTER (b).
4. Druk aan het einde van het gedeelte op ENTER
(b). Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
5. Druk op CLEAR om naar de normale
afspeelmodus terug te gaan.
Blu-ray schijf/dvd/videobestanden
Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h) om een
gewenste herhaalmodus te selecteren.
A-B – Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
Chapter – Het momenteel geselecteerde
hoofdstuk wordt continu herhaald.
Title – De momenteel geselecteerde titel wordt
continu herhaald.
All – Alle nummers of bestanden worden continu
herhaald.
,,Opmerking
yy U kunt geen deelpunt korter dan 3
seconden selecteren.
yy Bij bepaalde disks en titels werkt deze
functie wellicht niet.
Off – Keert terug naar de normale afspeelmodus.
Audio-cd’s/audiobestanden
Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h) om de
gewenste herhaalmodus te selecteren.
– Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald. (Alleen audio-cd’s)
Track– Het geselecteerde nummer of bestand
wordt continu herhaald.
All – Alle nummers of bestanden worden
continu herhaald.
All – Alle nummers of bestanden worden
in willekeurige volgorde afgespeeld.
– De nummers of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Druk op CLEAR om naar de normale afspeelmodus
terug te gaan.
,,Opmerking
Bij bepaalde disks en titels werkt deze functie
wellicht niet.
Afspelen vanaf de
geselecteerde tijd
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer de optie [Tijd] en geef vervolgens
van links naar rechts de gewenste starttijd op in
uren, minuten, en seconden.
Om bijvoorbeeld een scène op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden te vinden, voert u
“21020” in.
Druk op A/D om tijdens het afspelen 60
seconden vooruit of achteruit te gaan.
4. Druk op ENTER (b) om het afspelen vanaf het
geselecteerde tijdstip te starten.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet bij alle schijven of titels
beschikbaar.
yy Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het bestandstype en de mogelijkheden
van de DLNA-server.
Bedienen
Druk op CLEAR om naar de normale afspeelmodus
terug te gaan.
4
42 Bedienen
Een taal voor de ondertiteling
selecteren
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie
[Subtitle] te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste taal
voor de ondertiteling te selecteren.
Door op ENTER (b) te drukken kunt u
verschillende opties voor de ondertiteling
instellen.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te sluiten.
,,Opmerking
4
Bedienen
Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het schijfmenu
te wijzigen. Indien dit het geval is drukt u op
TITEL/POPUP of DISC MENU knop en kiest u de
juiste taal uit de keuzes van het schijfmenu.
U hoort een ander geluid
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om een optie voor
[Audio] te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
audiotaal en het audionummer of audiokanaal
te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
,,Opmerking
yy Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het
schijfmenu te wijzigen. In dit geval drukt u op
de toets TITLE/POPUP of DISC MENU en kiest
u de juiste audio-optie in het schijfmenu.
yy Meteen nadat u naar een ander geluid bent
geschakeld, kan er een tijdelijke discrepantie
optreden tussen de weergaven en het geluid.
yy Op een bd-rom wordt de meervoudige
audio-indeling (5.1- of 7.1-kanaals) op het
schermmenu weergegeven met [MultiCH].
Vanuit een andere hoek kijken
er
Als de disk scènes bevat die met verschillende
camerastandpunten zijn opgenomen, kunt u tijdens
het afspelen naar een ander camerastandpunt
overschakelen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Angle]
te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
hoek te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
De hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld aanpassen
eoy
U kunt de ingestelde hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld tijdens het afspelen aanpassen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldverhouding].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
,,Opmerking
Ook als u in het OSD-beeldschermmenu
de waarde van de optie [Beeldverhouding]
(Hoogte-breedteverhouding van het tv-beeld)
wijzigt, wordt de optie [Beeldverhouding] in
het [Instellingen]-menu niet gewijzigd.
Bedienen 43
De ondertitel-codepagina
wijzigen
y
Als de ondertiteling van een film niet goed loopt,
kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen om het
ondertitelbestand correct weer te geven.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie
[Codepaginamenu].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
code-optie te selecteren.
Beeldmodus wijzigen
eroy
Tijdens het afspelen kunt u ook de optie
[Beeldmodus] wijzigen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
De optie [Gebr. Inst.] instellen
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de opties
voor [Beeldmodus] aan te passen.
Selecteer de optie [Standaard] en druk
vervolgens op ENTER (b) om alle videoinstellingen naar de fabrieksinstelling terug te
zetten.
6. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [Sluit] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om de instellingen af te sluiten.
4
Bedienen
4. Gebruik de toetsen A/D om [Gebr. Inst.] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
44 Bedienen
Informatie over inhoud
weergeven
y
Een bestand met ondertitels
selecteren
y
De speler kan informatie over de inhoud tonen.
Als de naam van het ondertitelbestand niet
gelijk is aan die van het videobestand, moet u
het ondertitelbestand voordat u de film afspeelt
selecteren in het menu [Film].
1. Selecteer een bestand met behulp van de
toetsen W/S/A/D.
2. Druk op INFO/MENU (m) om het optiemenu
weer te geven.
De bestandsinformatie verschijnt op het
scherm.
Tijdens het afspelen van een video kunt u de
bestandsinformatie weergeven door op TITLE/
POPUP te drukken.
1. Gebruik de toetsen W/S/A/D om in het
menu [Film] het ondertitelbestand dat u wilt
afspelen te selecteren.
2. Druk op ENTER (b).
,,Opmerking
De informatie die op het scherm verschijnt
correspondeert niet altijd nauwkeurig met de
inhoud van het medium.
4
Bedienen
De weergave van het
inhoudsoverzicht wijzigen
yui
In het menu [SmartShare] kunt u de weergave van
het inhoudsoverzicht wijzigen.
Druk herhaaldelijk op de rode knop (R).
Druk nogmaals op ENTER (b) om de selectie
van het ondertitelbestand ongedaan te maken.
Wanneer u het videobestand afspeelt wordt
ook het ondertitelbestand weergegeven.
,,Opmerking
yy Als u tijdens het afspelen op Z (STOP)
drukt, wordt de selectie van de ondertitel
geannuleerd.
yy Deze functie is niet beschikbaar wanneer
u een bestand op een server via het
thuisnetwerk wilt afspelen.
Bedienen 45
Muziek afspelen tijdens een
diavoorstelling
i
Afspeelbestand gecodeerd in
3D
y
Tijdens het luisteren naar uw audiobestanden kunt
u ook fotobestanden weergeven.
Met deze functie kunt 3D-inhoud afspelen wanneer
een bestand versleuteld is in 3D-formaat.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven van
foto’s op INFO/MENU (m) om het optiemenu
op te roepen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met behulp van A/D en
druk op ENTER (b).
3. Kies de geschikte modus (naast elkaar, boven en
onder), die op dezelfde manier werkt als het in
3D gecodeerde bestand met W/S/A/D.
3. Selecteer met W/S de optie [Kies Muziek] en
druk op ENTER (b) om het menu [Kies Muziek].
4. Gebruik de toetsen W/S om een apparaat te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
De beschikbaarheid van het apparaat kan
afhankelijk zijn van de locatie van het huidige
fotobestand.
Beschikbaar
apparaat
Disc, USB
Schijf, USB
MTP
MTP
DLNA-server
DLNA-server
5. Selecteer met W/S een bestand of een map
om af te spelen.
Selecteer g en druk op ENTER (b) om de
bovenste map weer te geven.
,,Opmerking
Wanneer u een audiobestand op een server
selecteert, kunt u geen map selecteren. U kunt
alleen bestanden selecteren.
6. Selecteer met D de optie [OK] en druk op
ENTER (b) om de muziekselectie te voltooien.
,,Opmerking
Als de ondertiteling abnormaal wordt
weergegeven, stelt u de TV’s 3D-optie in op uit
en 3D-optie van het apparaat in op aan.
4
Bedienen
Fotolocatie
2. Selecteer [3D] met behulp van de toetsen
A/D en druk vervolgens op ENTER (b).
46 Bedienen
Geavanceerde functies
Wi-Fi Direct™-verbinding
Verbinding maken met een Wi-Fi
Direct™-gecertificeerd apparaat
yui
Selecteer [Lijst verversen] en druk op ENTER
(b) wanneer u opnieuw wilt scannen naar
beschikbare Wi-Fi Direct™-apparaten.
Om een ​​server uit de lijst met apparaten te
selecteren, moeten bestanden of mappen door
de DLNA-server worden gedeeld vanaf het
verbonden Wi-Fi Direct™-apparaat.
6. Selecteer met behulp van W/S/A/D [Film],
[Foto] of [Muziek] en druk op ENTER (b).
Deze speler kan films, muziek en fotobestanden
afspelen die zijn te vinden op een Wi-Fi Direct™gecertificeerd apparaat. De Wi-Fi Direct™technologie zorgt ervoor dat de speler direct wordt
verbonden met een Wi-Fi Direct™-gecertificeerd
apparaat, zonder verbinding te maken met een
netwerkapparaat, zoals een toegangspunt.
Op Wi-Fi Direct™-gecertificeerde apparaten
4
1. Schakel het Wi-Fi Direct™-gecertificeerde
apparaat in en voer de Wi-Fi Direct-functie uit.
2. Voer de DLNA-applicatie op het apparaat uit.
Bedienen
Op uw apparaat
3. Selecteer in het menu [Instellingen] de optie
[NETWORK] en druk vervolgens op ENTER (b).
4. Selecteer de optie [Wi-Fi Direct] en druk op
ENTER (b).
5. Selecteer met behulp van W/S een Wi-Fi
Direct™-apparaat uit de lijst en druk op ENTER
(b).
7. Selecteer een bestand met de toetsen W/S/
A/D en druk op ENTER (b) om het bestand af
te spelen.
,,Opmerking
yy Voor een betere overdracht plaatst u de
speler zo dicht mogelijk bij de Wi-Fi Direct™gecertificeerde server.
yy Dit toestel kan verbinding maken met
slechts 1 apparaat tegelijk. Meerdere
verbindingen maken is niet beschikbaar.
yy Als u probeert om een draadloos netwerk
aan te sluiten terwijl een apparaat is
aangesloten via de Wi-Fi Direct™-functie,
zal de Wi-Fi Direct™-verbinding meteen
verbroken worden.
yy Als deze speler en een Wi-Fi Direct™apparaat zijn verbonden met verschillende
lokale netwerken, is het mogelijk dat de
Wi-Fi Direct™-verbinding niet beschikbaar is.
yy Als een Wi-Fi Direct™ gecertificeerd
apparaat niet in de Wi-Fi Direct standby
modus staat, kan deze speler het apparaat
niet herkennen.
yy Wanneer u een voor Wi-Fi Direct™
gecertificeerd apparaat op uw
afspeelapparaat aansluit, wordt de PINnetwerkverbinding niet ondersteund.
De Wi-Fi Direct™-verbinding wordt tot stand
gebracht. Volg de procedure op het scherm.
yy Dit product kan niet verbonden worden
met een Wi-Fi directTM apparaat dat in de
Group Owner modus staat.
Bedienen 47
Genieten van BD-Live™
e
BD-Live dat BD-ROM ondersteunt heeft een
netwerkuitbreidingsfunctie waarmee u - door
dit apparaat aan te sluiten op het internet gebruik kunt maken van meer functies zoals het
downloaden van nieuwe filmtrailers.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 16).
2. Plaats een USB-geheugenstick in de USB-poort
op het frontpaneel.
Een USB-geheugen is nodig voor het
downloaden van extra bonuscontent.
3. Druk op HOME ( ) en stel de optie [BDLIVE aansluiting] in het menu [Instellingen] in
(pagina 22).
,,Opmerking
yy De toegang tot bepaalde BD-Live-inhoud
kan in bepaalde regio's naar inzicht van de
provider worden beperkt.
yy Het laden en starten van BD-Live inhoud
kan enkele minuten duren.
yy Voor BD-live dient u alleen de USBgeheugenstick/externe HDD met FAT32formattering te gebruiken.
4. Plaats een BD-ROM-disk met BD-Livefunctionaliteit.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van het
type disk. Zie de handleiding die met de disk is
meegeleverd.
LG AV Remote
U kunt deze speler via uw thuisnetwerk bedienen
met uw iPhone of Android-telefoon. Deze
speler en uw telefoon moeten verbonden zijn
met een draadloos netwerkapparaat, zoals een
toegangspunt. Bezoek “Apple iTunes” of “Google
Android Market (Google Play Store)” voor meer
informatie over “LG AV Remote”.
Privégeluidmodus
Door de applicatie “LG AV Remote” op uw
smartphone of tablet te downloaden, kunt u
uw hoofdtelefoons aansluiten en op uw slimme
apparaten van het geluid van uw afspeelapparaat
genieten.
Deze functie stuurt videosignalen via HDMI naar de
tv en audiosignalen via Wi-Fi naar uw smartphone
of tablet. Raadpleeg “LG AV Remote”-applicatie voor
gedetailleerde informatie.
4
Bedienen
Afhankelijk van de schijf is de BD-Live-functie
misschien niet beschikbaar indien de [BDLIVE aansluiting] optie ingesteld is [Deels
toegestaan].
>>Let op
Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat
niet tijdens het downloaden van beeld- en/of
audiomateriaal of wanneer er nog een Blu-rayschijf in de schijflade zit. Als u dit advies niet
opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat
beschadigd worden en werken de BD-Livefuncties niet meer met het beschadigde USBapparaat samen. Als het aangesloten USBapparaat per abuis beschadigd is, kunt u het
met uw PC opnieuw formatteren en opnieuw
samen met deze speler gebruiken.
48 Bedienen
Gebruik van de
Premium
De LG Smart World
gebruiken
Met de Premium optie kunt u diverse
inhoudsdiensten via internet gebruiken.
U kunt de applicatiediensten van LG op deze
speler gebruiken via internet. U kun eenvoudig
verschillende applicaties vinden en downloaden in
LG Smart World.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 16).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer de optie [Premium] met A/D en
druk op ENTER (b).
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 16).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [LG Smart World] en druk op ENTER
(b).
4. Selecteer een online service met behulp van
W/S/A/D en druk op ENTER (b).
4
,,Opmerking
Bedienen
yy Voor gedetailleerde informatie over elke
dienst kunt u contact opnemen met de
inhoudprovider of de ondersteuningslink
voor de dienst bezoeken.
yy De inhoud van de Premium diensten en
hieraan gerelateerde informatie, inclusief
de gebruikerstoegang, kunnen worden
gewijzigd. Ga naar de websites van deze
diensten voor de meest recente informatie.
yy Het gebruik van Premium functies met
een draadloze netwerkverbinding kan
leiden tot een slechtere streaming door
storing van huishoudelijke apparaten die
radiofrequenties gebruiken.
yy Wanneer u de functie [Premium] of [LG
Smart World] voor het eerst uitvoert, worden
de huidige landinstellingen weergegeven.
yy Als u de landinstelling wilt wijzigen, gaat
u naar [Instellingen] > [NETWERK] >
[Smartservice-instelling] > [Landinstelling].
Selecteer [Manueel] en druk op ENTER (b)
in het menu [Landinstelling].
4. Selecteer met A/D een categorie en druk op
ENTER (b).
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
applicatie te selecteren en druk op ENTER (b)
om de informatie te tonen.
6. Druk op ENTER (b) wanneer het pictogram
[Installatie] is gemarkeerd. De applicatie wordt
op de speler geïnstalleerd.
Om een applicatie op het apparaat te installeren
dient een gebruiker zich aan te melden.
Raadpleeg pagina 49 voor meer informatie over
aanmelden.
7. Druk op de gele (Y) toets om het scherm [My
Apps] weer te geven.
8. Selecteer de geïnstalleerde applicatie en druk
op ENTER (b) om deze uit te voeren.
,,Opmerking
yy De [LG Smart World], [Mijn Apps] en [d] en
[c] kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk
van de regio.
yy Als u een betaalde applicatie wilt installeren,
moet u een betalend lid zijn. Bezoek www.
lgappstv.com voor meer informatie.
Bedienen 49
Aanmelden
Online inhoud zoeken
Om de functie [LG Smart World] te gebruiken, moet
u zich aanmelden met uw account.
Hebt u problemen met het vinden van specifieke
inhoud van online-diensten dan kunt u de alles-inéén zoekfunctie gebruiken door in het menu [d]
zoekwoorden in te voeren.
1. Druk op het scherm [LG Smart World] of [Mijn
Apps] op de rode knop (R).
2. Gebruik het virtuele toetsenbord om in
de velden [ID] en [Wachtwoord] uw id en
wachtwoord op te geven.
Als u geen account hebt, drukt u op de rode (R)
toets om u te registreren.
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [OK] te
selecteren en druk op ENTER (b) om u aan te
melden met uw account.
Als u het selectievakje [Auto Inloggen]
inschakelt, worden uw id en wachtwoord
onthouden en wordt u automatisch aangemeld
zonder dat u ze hoeft op te geven.
,,Opmerking
1. Druk opHOME ( ).
2. Selecteer in het startmenu het pictogram [d]
met behulp van de toetsen W/S/A/D en
druk op ENTER (b).
In het scherm verschijnt het menu [d], evenals
een virtueel toetsenbord.
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om letters
te selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om uw selectie op het virtuele toetsenbord te
bevestigen.
4. Druk na het voltooien van het zoekwoord op
[OK] en druk vervolgens op ENTER (b) om de
zoekresultaten weer te geven.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de
gewenste inhoud te selecteren en druk op
ENTER (b) om de direct naar de geselecteerde
inhoud te gaan.
yy Als u de informatie voor uw account en
applicaties wilt weergeven, drukt u op de
rode (R) toets terwijl het scherm [LG Smart
World] of [Mijn Apps] wordt weergegeven,
en selecteert u de optie [Account instelling].
yy De [LG Smart World], [Mijn Apps] en [d] en
[c] kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk
van de regio.
,,Opmerking
yy De zoekfunctie zoekt niet naar inhoud in
alle online-diensten. Ze werkt alleen met
bepaalde online diensten.
4
Bedienen
yy Als u zich wilt aanmelden met een ander
account, drukt u op de rode (R) toets terwijl
het scherm [LG Smart World] of [Mijn Apps]
wordt weergegeven, en selecteert u [Wijzig
gebruiker].
50 Bedienen
Het menu Mijn Apps
gebruiken
U kunt een geïnstalleerde applicatie verplaatsen of
verwijderen via het menu [Mijn Apps].
1. Druk op HOME ( ).
2. Selecteer [Mijn Apps] en druk op ENTER (b).
Een applicatie verplaatsen
1. Selecteer een applicatie en druk op de groene
(G) toets om de opties weer te geven.
4
2. Gebruik de toetsen W/S om [Ga] te selecteren
en druk op ENTER (b).
Bedienen
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
positie selecteren die u wilt verplaatsen en druk
op ENTER (b).
Een applicatie verwijderen
1. Selecteer een applicatie en druk op de groene
(G) toets om de opties weer te geven.
2. Gebruik de toetsen W/S om [Verwijderen] te
selecteren en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Ja] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b).
,,Opmerking
De [LG Smart World], [Mijn Apps] en [d] en [c]
kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk van
de regio.
Problemen oplossen
51
Problemen oplossen
Algemeen
Oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet goed.
yy Zet de stroom van zowel dit apparaat als het aangesloten externe
apparaat uit (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en zet het
apparaat weer aan.
yy Ontkoppel het netsnoer van zowel dit apparaat als het aangesloten
externe apparaat (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en
probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen.
De stroom wordt niet
ingeschakeld.
yy Bevestig de netkabel goed in het stopcontact.
Het apparaat start niet met
afspelen.
yy Plaats een afspeelbare schijf. (Controleer het type schijf, kleursysteem
en de regio-code.)
yy Leg de schijf met de afspeelkant naar beneden.
yy Plaats de schijf correct in de cd-lade.
yy Maak de schijf schoon.
yy Annuleer de Classificatiefunctie of verander het Classificatieniveau.
Het aangesloten USBopslagmedium is niet herkend.
yy Probeer een andere USB-kabel te gebruiken: sommige USB-kabels
ondersteunen niet genoeg vermogen voor normaal gebruik van de
USB-functies.
yy Wanneer u een USB-verlengsnoer of USB HUB gebruikt, kunnen USBapparaten niet altijd herkend worden.
yy Een USB-apparaat waarvoor een extra programma moet worden
geïnstalleerd, wanneer u het op een computer hebt aangesloten,
wordt niet ondersteund.
yy Dit apparaat ondersteunt alleen USB-flashgeheugens en externe USB
HDD’s met FAT32- of NTFS-formattering.
De hoek kan niet worden
veranderd.
yy Op de dvd-video die u afspeelt zijn geen verschillende
camerastandpunten (multi-angles) opgenomen.
Ik kan geen film-, foto- of
muziekbestanden afspelen.
yy De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat de speler kan
afspelen.
yy De speler ondersteunt de codec van het filmbestand niet.
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het apparaat
gericht.
yy De afstandsbediening is te ver van het apparaat.
yy Er is een hindernis aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat.
yy De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
De speler is op de stroom
aangesloten, maar schakelt
niet in of uit.
U kunt de recorder als volgt resetten.
yy Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 5 seconden en steek de
stekker weer in het stopcontact.
Het apparaat functioneert niet
normaal.
5
Problemen oplossen
Symptoom
52 Problemen oplossen
Netwerk
Symptoom
Oorzaak en oplossing
BD-Live functie werkt niet.
yy De aangesloten USB-geheugenstick heeft niet genoeg opslagruimte .
Sluit een USB-geheugenstick aan met minstens 1 GB vrij beschikbare
geheugenruimte.
yy Zorg dat het apparaat goed is aangesloten op het LAN-netwerk en
toegang heeft tot internet (zie pagina 16).
yy Uw breedbandsnelheid is te traag voor het gebruik van BDLive functies. Wij adviseren u contact op te nemen met uw
internetprovider en deze om een hogere breedbandsnelheid te
vragen.
yy De optie [BD-LIVE aansluiting] in het menu [Instellingen] is ingesteld
op [Verboden]. Stel de optie in op [Toegestaan].
5
Streaming-video-diensten
kunnen tijdens het afspelen
vaak stoppen of 'bufferen'.
yy De snelheid van uw breedband-internetverbinding is waarschijnlijk
niet hoog genoeg voor streaming-video-diensten. Wij adviseren
u contact op te nemen met uw internetprovider en deze om een
hogere breedbandsnelheid te vragen.
Media servers worden niet
vermeld op de lijst met
toestellen.
yy Er is een firewall of antivirusprogramma op uw mediaserver
actief. Schakel de firewall of het antivirusprogramma op uw pc of
mediaserver uit.
yy Het toestel is niet aangesloten op de LAN waarop uw mediaserver is
aangesloten.
Problemen oplossen
Kan de speler niet verbinden
met het toegangspunt of de
draadloze LAN-router.
yy Het is mogelijk dat de draadloze verbinding wordt gestoord door een
of meer huishoudelijke apparaten die radiofrequenties gebruiken.
Verplaats de speler hier vandaan.
Het toegangspunt wordt niet
vermeld in de lijst met namen
van toegangspunten.
yy Het is mogelijk dat het toegangspunt of de draadloze LAN-router hun
SSID niet uitzenden. Stel uw toegangspunt zo in dat zijn SSID via uw
computer wordt uitgezonden.
yy Mogelijk is het beschikbare frequentiebereik en zijn de beschikbare
kanalen die deze speler ondersteunt, niet ingesteld voor uw
netwerkapparaat, bijvoorbeeld een toegangspunt.
Probeer het frequentiebereik en het kanaal in te stellen op het
netwerkapparaat.
Problemen oplossen 53
Beeld
Symptoom
Oorzaak en oplossing
Er is geen beeld.
yy Selecteer het geschikte video-ingangssignaal op de tv waardoor het
beeld van het speler op het beeldscherm van de tv verschijnt.
yy Zorg dat de videoverbinding stevig is aangesloten.
yy Controleer of de [HDMI Kleur Instelling] in het men [Instellingen]
is ingesteld op de component die met uw videoverbinding
overeenstemt.
yy Mogelijk ondersteunt uw tv de resolutie die u voor de speler
hebt ingesteld, niet. Stel een resolutie in die door uw tv wordt
geaccepteerd.
yy De HDMI-uitgang van de speler is aangesloten op een dvi-apparaat
dat de kopieerbeveiligingsfunctie niet ondersteunt.
Er verschijnt beeldruis.
yy U speelt een disc af die opgenomen is met een kleurensysteem dat
niet bij uw tv past.
yy Stel een resolutie in die uw tv accepteert.
Bij het afspelen van een
3D-schijf worden geen
3D-beelden weergegeven.
yy Gebruik een HDMI-kabel (type A, High Speed HDMI™-kabel) om de
speler op uw tv aan te sluiten.
yy Het is mogelijk dat uw televisie het 'HDMI 3D mandatory format' niet
ondersteunt.
yy De optie [3D Modus] in het menu [Instellingen] is uitgeschakeld [uit].
Schakel de optie in [aan].
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of
nieuwe functies toe te voegen. Als u de meest recente software voor deze speler wilt downloaden (indien er
een update is uitgebracht), gaat u naar http://www.lg.com of neemt u contact op met de klantenservice van
LG Electronics.
Kennisgeving met betrekking tot open source-software
Als u de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL en andere open source-licenties wilt downloaden, gaat u
naar http://opensource.lge.com. Alle vermelde licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en kennisgevingen
met betrekking tot het auteursrecht, kunt u downloaden met de broncode.
Problemen oplossen
Klantenondersteuning
5
54 Bijlage
Uw tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
Met de onderstaande toetsen kunt u de tv functies
bedienen.
Druk op
Kunt u
1 (TV POWER)
De tv in en uitschakelen.
INPUT
De ontvanger van de tv
tussen de tv en andere
signaalontvangers
schakelen.
VOL +/–
Het volume van de tv
regelen.
,,Opmerking
6
Bijlage
Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de bediening
van uw tv.
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als uw tv op de hieronder getoonde lijst staat, kunt
u de code van de bijbehorende fabrikant ingeven.
1. Houd de toets 1 (TV POWER) ingedrukt en
gebruik de cijfertoetsen om de code van
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Merk
Codenummer
LG
1 (standaard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Laat de toets 1 (TV POWER) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv kan het zijn dat uw tv niet
reageert op bepaalde of alle toetsen, zelfs niet
nadat u de juiste fabrikantscode hebt ingevoerd.
Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer dat u hebt
opgegeven, mogelijk vervangen door de
standaardinstelling. Geef nogmaals het juiste
codenummer op.
Bijlage 55
Netwerksoftwareupdate
Kennisgeving van
netwerkupdate
Regelmatig worden prestatieverbeteringen en/of
extra functies of diensten beschikbaar gesteld voor
apparaten die op een breedband-thuisnetwerk zijn
aangesloten. Als nieuwe software beschikbaar komt
en het apparaat is aangesloten op een breedbandthuisnetwerk, informeert de speler u als volgt over
de update.
Optie 1:
1. Wanneer u de speler aanzet, wordt het updatemenu op het beeldscherm weergegeven.
2. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
Software-update
Met behulp van de nieuwste software kunt u
de speler bijwerken om de werking ervan te
verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen.
U kunt de software bijwerken door de speler
rechtstreeks op de software-updateserver aan te
sluiten.
,,Opmerking
yy Verwijder vóór het bijwerken van de
software de schijf en de USB-geheugenstick
die zich eventueel nog in de speler
bevinden.
yy Schakel de speler uit en vervolgens weer
in voordat u de software van de speler
bijwerkt.
yy Schakel tijdens het bijwerken van de
software de speler niet uit, maak de
stroomkabel van de speler niet los en
druk op geen enkele knop.
yy Als u het bijwerken annuleert, moet u de
speler weer uit- en inschakelen voor een
stabiele werking.
yy Dit apparaat kan niet worden teruggezet
naar eerder uitgebrachte softwareversies.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 16).
2. Selecteer de optie [Software] in het menu
[Instellingen] en druk vervolgens op ENTER (b).
Start de software-update.
[Annuleren]
Verlaat het update-menu
en het hoofdmenu wordt
weergegeven.
3. Selecteer de optie [Update] en druk vervolgens
op ENTER (b).
Optie 2:
Wanneer er een software-update beschikbaar is
op de updateserver, wordt het pictogram 'Update'
weergegeven in het menu Home. Druk op de
blauwe (B) knop om de updateprocedure te
starten.
De speler zoekt de nieuwste software-update op.
,,Opmerking
yy Als u op ENTER (b) drukt terwijl u
controleert of er updates beschikbaar zijn,
wordt het proces beëindigd.
yy Als er geen update beschikbaar is, wordt
het bericht 'Geen update gevonden'
weergegeven. Druk op ENTER (b) om terug
te keren naar het [Beginmenu].
6
Bijlage
[OK]
56 Bijlage
4. Als er een nieuwere versie beschikbaar is,
verschijnt het bericht “Een nieuwe update is
gevonden. Het bijwerken duurt enkele minuten.
Wilt u updaten?”.
5. Selecteer [OK] om de software bij te werken.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt de
update beëindigd.)
6. De speler start met het downloaden van de
nieuwste update van de server. (Afhankelijk
van de conditie van uw thuisnetwerk kan het
downloaden even duren.)
7. Wanneer een volgende keer een update
van de software wilt uitvoeren, moet u de
updateprocedure van begin af opnieuw starten.
>>Let op!
Schakel tijdens het bijwerken van de software
de stroom niet uit.
,,Opmerking
Als de software een driverupdate bevat, is het
mogelijk dat de schijflade tijdens het proces
wordt geopend.
8. Wanneer de update is voltooid wordt de
stroom automatisch na een paar seconden
uitgeschakeld.
9. Schakel de stroom opnieuw in. Het systeem
werkt nu met de nieuwe softwareversie.
6
,,Opmerking
Bijlage
De functie voor het bijwerken van de software
werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van
uw internetomgeving. In dat geval kunt
u de meest recente software verkrijgen
via een geautoriseerd servicecentrum van
LG Electronics en uw speler vervolgens
bijwerken. Raadpleeg het gedeelte
'Klantenondersteuning' op pagina 53.
Bijlage 57
Aanvullende informatie
Bestandsvereisten
Filmbestanden
Audioindeling
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Bestandsvereisten
Extension
Codecindeling
Schijf,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM free),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (alleen
standaard afspelen),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM free),
“.3gp”, “.mov”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”,
“.ts”, “.dat”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (alleen
standaard afspelen),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer
2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
DLNA
ONDERTITEL
Muziekbestanden
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Bestandsvereisten
Extension
Bitrate
Opmerking
Schijf,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
binnen 32 - 48 kHz (WMA),
binnen 16 - 48 kHz (MP3)
binnen 32 - 192 kbps
(WMA),
binnen 32 - 320 kbps
(MP3)
Sommige wavbestanden worden
op deze speler niet
ondersteund.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”, “.ogg”
binnen 32 - 48 kHz (WMA),
binnen 16 - 48 kHz (MP3)
binnen 32 - 192 kbps
(WMA),
binnen 32 - 320 kbps
(MP3)
Sommige wavbestanden worden
op deze speler niet
ondersteund.
Fotobestanden
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Schijf,
USB,
DLNA
Bestandsvereisten
Extension
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Aanbevolen
grootte
Minder dan 4.000 x 3.000 x 24 bits/
pixel
Minder dan 3.000 x 3.000 x 32 bits/
pixel
Opmerking
Progressieve en lossless
gecomprimeerde
fotobestanden worden niet
ondersteund.
6
Bijlage
Samplingfrequentie
58 Bijlage
,,Opmerking
6
Bijlage
yy De bestandsnaam kan maximaal 180 tekens
bevatten.
y
y Maximum aantal bestanden/mappen:
Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden en
mappen)
yy Afhankelijk van de grootte en het aantal
bestanden kan het enige minuten duren om
de inhoud op het medium in te lezen.
yy De bestandscompatibiliteit kan verschillen,
afhankelijk van de server.
yy Aangezien de compatibiliteit met de
DLNA-server is getest op de meegeleverde
DLNA-software (SmartShare PC Software)
omgeving, kunnen de bestandsvereisten en
afspeelfuncties verschillen, afhankelijk van de
mediaservers.
yy De bestandsvereisten 57 zijn niet altijd
compatibel. Er kunnen bepaalde beperkingen
gelden voor bestandseigenschappen en de
mogelijkheden van de mediaserver.
yy Het afspelen van videoondertitelingsbestanden is alleen beschikbaar
op de DLNA-mediaserver, gemaakt door de
van de website gedownloade SmartShare PC
Software.
y
y Soms kunnen bestanden van mobiele media
zoals USB- en dvd-stations en dergelijke op
uw mediaserver niet worden gedeeld.
yy De totale afspeeltijd die voor het audiobestand
wordt weergegeven op het scherm, is
mogelijk niet correct voor VBR-bestanden.
yy De HD-filmbestanden op de CD/DVD of USB
1.0/1.1 worden mogelijk niet goed afgespeeld.
Blu-ray disk of USB 2.0 wordt aanbevolen voor
het afspelen van HD-films.
yy Deze speler ondersteunt H.264/MPEG4 AVC Profiel Hoofd, Hoog bij Niveau 4.1.
Een bestand met een hoger niveau wordt
wellicht niet ondersteund.
yy Deze speler ondersteunt geen bestanden die
met GMC*1 of Qpel*2 zijn opgenomen.
*1 GMC- Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
,,Opmerking
yy Een “avi” bestand dat als “WMV 9 codec” is
gecodeerd, wordt niet ondersteund.
y
y De speler ondersteunt UTF-8 bestanden
zelfs als die Unicode ondertitelingen
bevat. Zuivere bestanden met Unicode
ondertitelingen worden door dit toestel niet
ondersteund.
yy Afhankelijk van het bestandstype of de
manier van opname, kan het afspelen van
bepaalde bestanden onmogelijk zijn.
yy Een disc die werd opgenomen via een
multi-sessie op een gewone PC wordt op
dit toestel niet ondersteund.
yy Om een filmbestand te kunnen afspelen,
moeten de bestandsnamen van de film en
de ondertiteling identiek zijn.
yy Wanneer u een videobestand met een
extensie zoals “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” of
“.m2t” afspeelt, ondersteunt uw apparaat
wellicht geen ondertitelingsbestanden.
yy De totale afspeeltijd van muziekbestanden
weergegeven op het scherm, kan fout zijn
voor VBR-bestanden.
yy De compatibiliteit van de Video-/ Audiocodec kan verschillen, afhankelijk van het
videobestand.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Deze speler kan AVCHD-schijven afspelen. Deze
schijven worden normaliter opgenomen en
gebruikt in camcorders.
yy De AVCHD-indeling is een indeling voor
videogegevens met een hoge definitie.
yy Met de indeling MPEG-4 AVC/H.264
kunnen afbeeldingen nog verder worden
gecomprimeerd dan met een conventionele
gecomprimeerde indeling voor afbeeldingen.
yy Deze speler kan schijven met een AVCHDschijven met een ‘x.v.Colour’-indeling afspelen.
yy Bepaalde AVCHD-schijven worden mogelijk
niet afgespeeld. Dit hangt af van de
opnamecondities.
yy AVCHD-schijven moeten worden afgesloten.
yy ‘x.v.Colour’ biedt een breder kleurenspectrum
dan een normale camcorder-dvd.
Bijlage 59
Wat betekent DLNA
Deze speler is een DNLA-gecertificeerde digitale
mediaspeler die film-, foto- en muziekmateriaal
afkomstig van een met DNLA compatibele digitale
mediaserver (pc en consumentenelektronica) kan
weergeven en afspelen.
De Digital Living Network Alliance (DLNA)
is een breedgeoriënteerde organisatie van
bedrijven die actief is op het gebied van
consumentenelektronica, computers en
mobiele digitale apparaten. Digital Living biedt
consumenten de mogelijkheid om hun digitale
media eenvoudig te delen via hun thuisnetwerk.
Producten die aan de richtlijnen voor onderlinge
samenwerking van de DLNA voldoen, zijn
gemakkelijk te vinden met het certificeringslogo
van de DLNA. Dit apparaat voldoet aan de DLNA
Interoperability Guidelines v 1.5.
Wanneer er DLNA-serversoftware op een computer
wordt uitgevoerd of er een ander met DLNA
compatibel apparaat is aangesloten op deze speler,
is het mogelijk dat er enkele instellingen in de
software of voor andere apparaten moeten worden
gewijzigd. Zie voor meer informatie de handleiding
van de software of van het betreffende apparaat.
Systeemvereisten
Voor het afspelen van HD-video:
yy Hoge definitie display met HDMI contact.
yy BD-ROM schijf met HD-inhoud.
Voor een Dolby® Digital Plus-, Dolby TrueHD- en
DTS-HD-geluidsweergave via meerdere kanalen:
yy Een versterker/ontvanger met een ingebouwde
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS of DTS-HD) decoder.
yy Hoofd-,midden-, surroundluidsprekers en een
subwoofer, afhankelijk van de gekozen indeling.
yy Omdat BD-ROM een nieuw formaat is, kunnen
onder andere bij bepaalde schijven en digitale
aansluitingen compatibiliteitsproblemen
ontstaan. Neem contact op met het LG
Klantenservicecentrum indien u
compatibiliteitsproblemen ondervindt.
yy Met dit apparaat kunt u gebruik maken van
functies zoals beeld-in-beeld (PIP), secundaire
audio, virtuele pakketten e.d. met het BD-ROM
ondersteunende BONUSVIEW (BD-ROM versie
2, Profile 1 version 1.1). U kunt secundaire video
en audio afspelen van schijven die geschikt
zijn voor de beeld-in-beeld functie. Zie voor de
afspeelmethode de aanwijzingen op de schijf.
yy Om HD-inhoud weer te geven en standaard dvdinhoud te converteren, hebt u mogelijk een met
HDMI- of HDCP-compatibele DVI-ingang op uw
speler nodig.
yy Bepaalde BD-ROM’s en dvd’s kunnen het gebruik
van bepaalde bedieningscommando’s of functies
beperken.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus en DTS-HD
worden ondersteund met maximaal 7.1-kanalen
als u een HDMI-verbinding voor de audio-uitvoer
van het apparaat gebruikt.
yy U kunt een USB-apparaat gebruiken om
bepaalde aan schijven gerelateerde informatie
op te slaan, waaronder gedownload online
materiaal. De schijf die u gebruikt bepaalt hoe
lang deze informatie wordt vastgehouden.
6
Bijlage
yy Voor bepaalde inhoud moet het apparaat over
een DVI-ingang met ondersteuning voor HDMI
of HDCP beschikken (zoals opgegeven door de
auteurs van de schijf ).
Opmerkingen over de
compatibiliteit
60 Bijlage
Audio-uitvoerspecificaties
Aansluiting/
instelling
Bron
PCM
DTS hercodering *3
Auto
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Aansluiting/
instelling
Bron
Dolby Digital
6
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT)
HDMI OUT
PCM
DTS hercodering*3
Auto *1 *2
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
Bijlage
*1 Het secundaire en interactieve audiosignaal
wordt mogelijk niet opgenomen in de
uitgevoerde bitstream als de optie [Digitale
uitgang] is ingesteld op [Auto].(Met
uitzondering van de LPCM-codec: deze uitvoer
bevat altijd interactieven en secundaire
audiosignalen.)
*3 Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op
[DTS hercodering], is de audio-uitvoer beperkt
tot 48 kHz en 5.1Ch. Als u de optie [Digitale
uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt het
DTS-hercoderingsaudiosignaal voor bd-rom's en
het originele audiosignaal voor andere schijven
(zoals [Auto]) uitgestuurd.
*2 Deze speler selecteert automatisch
de HDMI-audio op basis van de
decoderingmogelijkheden van het aangesloten
HDMI-apparaat, zelfs als de optie [Digitale
uitgang] is ingesteld op [Auto].
yy Als de HDMI OUT-aansluiting via een High
Speed HDMI™-kabel wordt verbonden met uw
tv en Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD wordt
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting, is de
DIGITAL AUDIO OUT-aansluiting beperkt tot
'PCM 2ch' (wanneer de HDMI en DIGITAL AUDIO
OUT tegelijkertijd zijn aangesloten).
Bijlage
61
yy De audio wordt tijdens het afspelen uitgevoerd
als PCM 48 kHz/16-bits voor MP3/WMAbestanden en als PCM 44,1kHz/16-bits voor
audio-cd’s.
yy Met behulp van de opties [Digitale uitgang] en
[SAMPLING FREQENTIE] in het installatiemenu
(zie pagina 26) moet u de digitale audio-uitgang
en de maximum bemonsteringsfrequentie
selecteren die uw versterker (AV-reciver)
ondersteunt.
yy Bij digitale audio-aansluiting (DIGITAL AUDIO
OUT or HDMI OUT) zijn de knopgeluiden voor
het schijfmenu van de bd-rom mogelijk niet
hoorbaar wanneer de optie [Digitale uitgang] is
ingesteld op [Auto].
yy Wanneer de audio-indeling van de digitale
uitvoer niet overeenkomt met de mogelijkheden
van uw receiver, dan zal deze een sterk vervormd
geluid of helemaal geen geluid produceren.
yy U kunt alleen een meerkanaals digitaal
surroundgeluid via een digitale aansluiting
verkrijgen als uw ontvanger over een digitale
decoder voor meerdere kanalen beschikt.
6
Bijlage
62 Bijlage
Regiocodelijst
Kies een regiocode uit deze lijst.
Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code
Afghanistan
AF Fiji Eilanden
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentinië
AR Finland
FI Mongolië
MN Slowakije
SK
Australië
AU Frankrijk
FR Marokko
MA Slovenië
Oostenrijk
AT Duitsland
DE Nepal
NP Zuid-Afrika
ZA
België
BE Groot-Brittannië
GB Nederland
NL Zuid-Korea
KR
Bhoetan
BT Griekenland
Bolivia
BO Groenland
GR Nederlandse
GL Antillen
Brazilië
BR Hong Kong
Cambodia
KH Hongarije
Canada
CA India
Chili
CL Indonesië
China
CN Israël
Colombia
CO Italië
Congo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Kroatië
HR Kenia
Tsjechië
CZ Koeweit
Denemarken
DK Libië
Ecuador
EC Luxemburg
Egypte
EG Maleisië
6
El Salvador
SV Maldiven
Bijlage
Ethiopië
ET Mexico
HK Nieuw-Zeeland
HU Nigeria
IN Noorwegen
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippijnen
KE Polen
KW Portugal
LY Roemenië
LU Russische
Federatie
MY
Saudi-Arabië
MV
Senegal
MX
Spanje
SI
ES
AN Sri Lanka
NZ Zweden
LK
NG Zwitserland
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Turkije
TH
PA Oeganda
PY Oekraïne
UG
PH Verenigde Staten
PL Uruguay
PT Oezbekistan
RO Viëtnam
RU
SA
SN
Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Bijlage 63
Taalcodelijst
Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste taal voor de volgende startinstellingen invoeren: [Audio disk],
[Disk ondertiteling] en [Disk Menu].
Taal
Code
Taal
Taal
Code
Taal
Afaars
6565
Afrikaans
6570
Albanees
8381
Amhaars
6577
Arabisch
Armeens
Code
Frans
7082
Litouws
7684
Sindhi
8368
Fries
7089
Macedonisch
7775
Singalees
8373
Keltisch
7176
Malagazisch
7771
Slowaaks
8375
Georgisch
7565
Maleis
7783
Sloveens
8376
6582
Duits
6869
Malayalam
7776
Spaans
6983
7289
Grieks
6976
Maori
7773
Soedanees
8385
Assamees
6583
Groenlands
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavisch
7779
Zweeds
8386
Azerbeidzjaans
6590
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tagalog
8476
Bashkiri
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basks
6985
Hebreeuws
7387
Nepalees
7869
Tamil
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindi
7273
Noors
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hongaars
7285
Oriya
7982
Thais
8472
Bihari
6672
IJslands
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretons
6682
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto
8083
Turks
8482
Bulgaars
6671
Interlingua
7365
Perzisch
7065
Turkmeens
8475
Burmees
7789
Iers
7165
Pools
8076
Twi
8487
Wit-russisch
6669
Italiaans
7384
Portugees
8084
Oekraïens
8575
Chinees
9072
Japans
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Kroatisch
7282
Canada
7578
Rheto-romaans
8277
Oezbeeks
8590
Tsjechisch
6783
Kashmiri
7583
Roemeens
8279
Viëtnamees
8673
Deens
6865
Kazachstaans
7575
Russisch
8285
Volapük
8679
Nederlands
7876
Kirgizisch
7589
Samoaans
8377
Welsh
6789
English
6978
Koreaans
7579
Sanskriet
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Koerdisch
7585
Schots-keltisch
7168
Xhosa
8872
Ests
6984
Laotiaans
7679
Servisch
8382
Yiddish
7473
Faroees
7079
Latijn
7665
Servokroatisch
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Lets
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Fins
7073
Lingalees
7678
6
Bijlage
Code
64 Bijlage
Handelsmerken en
licenties
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ en de logo’s zijn handelsmerken
van de Blu-ray Disc Association.
Het “DVD”-woordmerk is een handelsmerk van
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Java is een handelsmerk van Oracle en/of haar
dochterondernemingen.
6
Bijlage
De termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten
en in andere landen.
‘x.v.Colour’ is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Geproduceerd onder vergunning van Dolby
Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Voor DTS-octrooien, zie http://patents.dts.
com. Geproduceerd onder licentie van DTS
Licensing Limited. DTS, het symbool, en DTS
en het symbool samen zijn geregistreerde
handelsmerken, en DTS 2.0 + Digital Out is een
handelsmerk van DTS, Inc © DTS, Inc.
DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED®
zijn handelsmerken, servicemerken of
certificeringsmerken van de Digital Living
Network Alliance.
Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een
certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.
De Wi-Fi Protected Access Setup Mark is een
handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
'AVCHD' en het 'AVCHD'-logo zijn handelsmerken
van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® en daaraan verbonden
logo’s zijn handelsmerken van Rovi Corporation
en haar dochterondernemingen en worden in
licentie gebruikt.
Bijlage 65
Mededeling van Cinavia
Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie
om het gebruik van onbevoegde kopieën van een
aantal voor de handel gemaakte films en video’s en
hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden
gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt,
verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of
kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinavia technologie
is verkrijgbaar bij het Cinavia Online
Klanteninformatiecentrum op http://www.cinavia.
com. Indien u aanvullende informatie over Cinavia
per post wenst te ontvangen, stuur dan een
briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Dit product bevat eigendomstechnologie onder
vergunning van Verance Corporation en is
beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677
en andere patenten die in de VS en de rest van de
wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door
auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde
aspecten van dit soort technologie. Cinavia
is een handelsmerk van Verance Corporation.
Auteursrecht 2004-2013 Verance Corporation. Alle
rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen
of demontage is verboden.
6
Bijlage
66 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het label op de achterkant van het apparaat.
Opgenomen vermogen
12 W
Afmetingen (B x H x D)
Circa 360 mm x 41.5 mm x 200 mm
Netto gewicht (circa)
1.4 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C - 35 °C
Relatieve vochtigheid
5 % - 90 %
Uitgangen
HDMI OUT (video/audio)
19 pins (type A, HDMI™-connector)
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-contact x 1
Systeem
6
Laser
Halfgeleiderlaser
golflengte
405 nm / 650 nm
Signaalsysteem
Standaard PAL / NTSC-kleuren-tv
LAN-poort
Ethernet-aansluiting x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Draadloos LAN
(ingebouwde antenne)
IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz bands)
USB-busvoeding
5 V 0 500 mA
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bijlage
Bijlage 67
Onderhoud
Opmerkingen over schijven
Omgaan met schijven
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Houd het oppervlak van de behuizing schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
Raak de afspeelzijde van de schijf niet aan.
Houd de schijf aan de randen vast zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak maakt. Plak nooit
papier of plakband op de schijf.
Schijven opbergen
Berg de schijf na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht,
of hittebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
Schijven reinigen
Vingerafdrukken en stof op de schijf kunnen zorgen
voor een slechte beeldkwaliteit en geluidsstoringen.
Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een
schone doek. Wrijf de schijf voorzichtig vanuit het
midden schoon.
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is
bedoeld voor oudere vinyl platen.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat onderhouden
6
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met een geautoriseerd
Service Center bij u in de buurt.
Bijlage
68 Bijlage
Belangrijke informatie
met betrekking tot de
netwerkservices
Voor alle informatie, gegevens, documenten,
communicaties, downloads, bestanden, teksten,
afbeeldingen, foto's, grafische voorstellingen,
video's, webcasts, publicaties, hulpprogramma's,
bronnen, software, code, programma's, applets,
widgets, toepassingen, producten en andere
inhoud ('Inhoud') en alle services en aanbiedingen
('Services') die via een derde partij (elk een
'Serviceprovider') wordt geleverd of beschikbaar
wordt gesteld, geldt dat de Serviceprovider hier
volledig verantwoordelijk voor is.
De beschikbaarheid van en toegang tot de
Inhoud en Services die via het LGE-apparaat door
de Serviceprovider worden verschaft kunnen
op elk gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd, inclusief, maar niet
beperkt tot opschorting, verwijdering, beëindiging
van alle of een deel van de Inhoud of Services.
6
Bijlage
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot de Inhoud of Diensten, raadpleegt u de
website van de Serviceprovider voor de meest
actuele informatie. LGE is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking
tot de Inhoud en Diensten. Alle vragen of
serviceverzoeken met betrekking tot de Inhoud of
Diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan
de desbetreffende Inhoud en Dienstenproviders.
LGE is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of
Diensten die door de Serviceprovider wordt
verstrekt of voor de wijzigingen, verwijdering of
beëindiging van dergelijke Inhoud of Diensten
en biedt geen garantie ten aanzien van de
beschikbaarheid of toegankelijkheid van dergelijke
Inhoud of Diensten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising