LG | DP391B | Owner's Manual | LG DP391B Benutzerhandbuch

LG DP391B Benutzerhandbuch
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 1
NEDERLANDS
DP391B
P/NO : MFL56732845
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 2
Veiligheidsmaatregelen
LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN
ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN DIENEN
TE WORDEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD SERVICE PERSONEEL VOOR ONDERHOUD.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd
“gevaarlijk voltage” in de kast van het product, van voldoende kracht om een
risico op elektrocutie voor personen te vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belang-Rijke
gebruik- en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL
DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een
boekenkast of gelijkwaardig.
VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies
van de fabrikant. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden
en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen
oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op
een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product mag niet ingebouwd
worden waarbij er onvoldoende ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de
instructies van de fabrikant op.
VOORZICHTIG: Dit product gebruikt een Laser Systeem.
Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig
door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat
onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend
servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of
performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de
laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend.
KIJK NIET IN DE STRAAL.
VOORZICHTIG: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met
water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.
2
VOORZICHTIG
• Belemmer de ventilatie niet door de ventilatieopeningen te bedekken met een
krant, tafelkleed, gordijn e.d.
• Plaats geen bronnen met open vuur zoals brandende kaarsen op de speler.
• Doe uitgeputte batterijen veilig weg en gooi ze niet in het vuur. Houd u aan
de milieuregels voor het wegdoen van batterijen.
• Gebruik het toestel alleen in tropische en gematigde klimaten.
• Uw gehoor kan worden beschadigd als u het geluid van uw oortelefoon of
hoofdtelefoon te hard zet.
• Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse
zonnestraling, een open haard e.d.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het wordt voor de meeste apparaten aanbevolen om ze aan te sluiten op een
toegewezen circuit.
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze
handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen.
Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte
stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.
Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand.
Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van
schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de
kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien
deze beschadigd blijkt te zijn.
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten,
perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers,
stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat.
Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact.
Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente
toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u
contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Dit product is gemaakt volgens de EMC Richtlijn 2004/1008/EC, en
Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.
Europese vertegenwoordiger:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Inhoudsopgave
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 3
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Afspeelbare schijftypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hoofdtoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Beginnen met installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Voeding aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Betriebsmodus auswählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Oplaadbare batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aanpassen van de taalinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Schijfinformatie tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Een schijf afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Een DivX filmbestand afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Fotobestanden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Video über den AV-Eingang anzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
USB-Flash-Laufwerk verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Externe Speicherkarte verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Internen Speicher verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Een bestand kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Dateien bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Taalcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Regiocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Betreffende het
Symbool scherm
“
” kan op uw TV-scherm verschijnen tijdens gebruik en geeft aan dat de
functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij
die specifieke media.
Regiocodes
De regionale code is bij dit toestel op de achterkant afgedrukt. Dit toestel kan
alleen DVD schijven afspelen met hetzelfde label als op de achterkant van het
toestel of “ALL”.
• Meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers
erop, afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de
regionale code van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
• Als u een DVD met een andere regionale code dan op uw speler wilt
afspelen, zal het bericht “Controleer Regionale Code” op het tv-scherm
afgebeeld worden.
Auteursrechten
Het is verboden bij de wet om materiaal met auteursrecht zonder toestemming
te kopiëren, tonen, of uitzenden via kabel, afspelen in publiek of te verhuren.
Dit product is uitgerust met een beveiliging tegen kopiëren die ontwikkeld werd
door Macrovision. Kopiebeveiliging signalen worden op sommige schijven
opgenomen. Bij het opnemen en afspelen van beelden van deze schijven, zal
er storing optreden. Dit product maakt gebruik van auteursrecht beveiliging
technologieën die worden beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en
andere intellectueel eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere
rechthebbenden. Gebruik van deze auteursrecht beveiliging technologie dient
goedgekeurd te worden door Marcrovision Corporation en is alleen bedoeld
voor thuis- en beperkt gebruik, tenzij anderszins goedgekeurd door
Macrovision Corporation. Omgekeerde engineering of demontage is verboden.
Afspeelbare schijftypes
Type
Logo
DVD-VIDEO: Schijven zoals films die kunnen worden
gekocht of gehuurd.
DVD-R: Alleen video-opnamen, mits gefinaliseerd
DVD-RW: Alleen VR modus, Videomodus en voltooid
DVD+R: Alleen videomodus
DVD+RW: Alleen videomodus
Audio CD: Muziek CD’s of CD-R/CD-RW in muziek
CD formaat die gekocht kunnen worden.
Daarnaast kan dit toestel DVD+R/RW en CD-R/RW met audiotitels, DivX,
MP3, WMA en/of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD±RW/DVD±R of
CD-RW/CD-R kunnen niet op dit toestel afgespeeld worden vanwege de
opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf, of de eigenschappen van het
opnametoestel en autorisatiesoftware.
3
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 4
Hoofdtoestel
a POWER (1): Schakel het toestel AAN/UIT.
b MENU: Opent het DVD menu.
c SETUP: Opent of sluit het Setupmenu.
d DISPLAY: Opent Display op scherm.
e LCD MODE: Lcd-modus selecteren (16:9, 4:3
of Uit)
f MODE: Selecteer een gebruiksmodus.
i Statuslampje voor batterij opladen en
netvoeding.
• Dit statuslampje licht tijdens het opladen rood
op en het licht groen op als het laden voltooid
is. (Zie pagina 8 voor meer informatie.)
• Het statuslampje licht gedurende een paar
seconden groen op wanneer de speler wordt
ingeschakeld.
g COLOR/BRIGHT: De helderheid of het
kleurenmenu van het lcd-scherm weergeven.
Om de kleuren of de helderheid van het
lcd-scherm aan te passen drukt u op het
hoofdapparaat meermaals op COLOR/BRIGHT
om het menu voor helderheid of kleur op te
roepen. Vervolgens stelt u met b / B de
gewenste waarde in. Druk op ENTER om uw
keuze te bevestigen.
j Joystick: Gebruik de joystick om een
menu-onderdeel te selecteren. Druk op de
joystick om de menukeuze te bevestigen.
h VOL (+/-): Aanpassen van het volume van de
ingebouwde luidspreker en hoofdtelefoon.
n N / X (PLAY / PAUSE): De weergave starten.
Pauzeert tijdelijk het afspelen, druk opnieuw
om de pauzemodus af te sluiten.
4
k Sensor afstandsbediening: Richt de
afstandsbediening hierop.
o . (Skip): Achteruit* zoeken of naar het begin
van het huidige hoofdstuk of nummer teruggaan
of naar het vorige hoofdstuk of nummer springen.
* Knop ongeveer twee seconden indrukken.
p > (Skip): Vooruit* zoeken of naar het
volgende hoofdstuk of nummer springen.
* Knop ongeveer twee seconden indrukken.
q Anschluss für USB-Adapter: Anschluss des
mitgelieferten USB-Adapterkabels für
USB-Geräte.
r AV IN/OUT-Buchsen: Anschluss eines
Fernsehers oder Zusatzgerätes.
l x (Stop): Stopt het afspelen.
s Contactpunten hoofdtelefoon: Sluit een
hoofdtelefoon aan.
m Gleuf Geheugenkaart
Plaats een geheugenkaart (SD, MMC of MS).
t DC IN-Buchse: Anschluss des Netzadapters
oder Auto-Adapters.
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 5
Afstandsbediening
Plaats de batterijen in de afstandsbediening
SLOW (t / T): Vertraagd achteruit of vooruit
afspelen.
b
SETUP: Opent of sluit het Setupmenu.
a
MENU: Opent het DVD menu.
vV b B: Navigeert door de menu’s.
ENTER (
): Bevestigt menukeuze.
RETURN (O): Druk om achteruit in het menu te
gaan of het menu af te sluiten.
b
DISPLAY: Opent Display op scherm.
c
Duw de batterij houderclip samen en trek aan het
lipje om de batterijhouder te verwijderen. Plaats de
batterij met de + kant in dezelfde richting als de +
op de batterijhouder. Plaats opnieuw de
batterijhouder met batterij in de afstandsbediening
om ervoor te zorgen dat deze volledig geplaatst is.
• Vervang de batterij van de afstandbediening door
een 3V micro lithium cel zoals een CR. 2025 of
gelijkwaardig.
• Let op de bij u geldende regels wat
betreftchemisch afval, waaronder ook batterijen
horen. Gooi de batterij niet in vuur.
PAUSE/STEP (X): Pauzeert het afspelen tijdelijk /
druk herhaaldelijk voor stap voor stap afspelen.
PLAY (N): Start het afspelen.
c
STOP (x): Stopt het afspelen.
Numerieke toetsen: Selecteert genummerde
opties in een menu.
Zeichentasten: Um das gewünschte Zeichen
einzugeben, drücken Sie mehrmals die
entsprechende Taste.
d
PROG.: Opent de programma bewerken modus.
CLEAR: Verwijdert een tracknummer uit de
Programmalijst.
a
POWER (1): Schakel het toestel AAN/UIT.
AUDIO (
): Selecteert een audiotaal of
audiokanaal.
SUBTITLE (
): Selecteert een ondertitelingtaal.
ANGLE (
): Selecteert, indien beschikbaar, een
DVD camerahoek.
SKIP/SEARCH (. / >): Achteruit of vooruit
zoeken*. Naar het volgende of vorige nummer of
hoofdstuk gaan.
* Knop ongeveer twee seconden indrukken.
d
TITLE: Opent het titelmenu van de schijf.
REPEAT: Herhaal hoofdstuk, track, titel of alles.
A-B: Herhaalt een gedeelte.
ZOOM: Vergroot videobeeld.
MARKER: Tijdens het afspelen een stoppunt
vastleggen.
SEARCH: [Marker Search]-menu oproepen.
RANDOM: Als u hierop drukt worden de nummers
in willekeurige volgorde afgespeeld.
MODE: Selecteer een gebruiksmodus.
Waarschuwing voor uitwisselbare lithiumbatterij.
• Explosiegevaar bij gebruik van een verkeerde
batterij
• Vervang de lithiumbatterij uitsluitend door een
lithiumbatterij van hetzelfde type.
• Extra waarschuwing bij de batterij als de gebruiker
deze wil vervangen
Waarschuwing: De batterij is dit toestel kan
brand veroorzaken of chemische brandwonden
indien niet correct behandeld. Laad de batterij
niet opnieuw op, demonteer, verpletter of verhit
boven 100 °C (212 °F). Vervang de batterij
alleen door een CR. 2025 batterij van
Matsushita Elec. Ind.Co. Ltd. (Panasonic).
Het gebruik van een andere batterij kan brand of
elektrische schokken veroorzaken. Lege
batterijen horen bij chemisch afval. Houdt
batterijen buiten gebruik van kinderen. Niet
demonteren of in vuur werpen.
5
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 6
USB-Flash-Laufwerk anschließen
Beginnen met installeren
Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen
Plaats een geheugenkaart in de sleuf voor geheugenkaarten op het apparaat.
Om de geheugenkaart uit de sleuf te verwijderen, drukt u op het midden van de
geheugenkaart en vervolgens trekt u de kaart voorzichtig uit de sleuf.
De volgende kaarten zijn voor dit apparaat geschikt:
• Secure Digital Card (SD)
• Multi Media Card (MMC)
• Memory Stick (MS)
• Dieses Gerät unterstützt nur Speicherkarten mit den Dateiformaten FAT12,
FAT16 oder FAT32.
• Gebruik uitsluitend de hierboven aanbevolen kaarten.
• De kaarten passen slechts op één manier; forceer de kaart niet.
Een op de juiste manier ingestoken kaart past moeiteloos in de sleuf.
• Andere kaarten zijn niet voor dit apparaat geschikt.
• Trek nooit een geheugenkaart uit het apparaat terwijl dit in werking is
(afspelen, kopiëren e.d.).
SD
Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Adapterkabels am
USB-Anschluss des Gerätes an. Schließen Sie dann das USB-Flash-Laufwerk
bzw. den USB-Adapter an.
• Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivX-Dateien
wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den Bedienungsfunktionen für
die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.
• Maximale Anzahl Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk: 649 (Gesamtanzahl
der Dateien und Ordner)
• Dieses Gerät unterstützt nur USB-Geräte mit den Dateiformaten FAT16 oder
FAT32.
• Nur USB-Flash-Laufwerke mit USB-Version 1.1.
• USB-Flash-Laufwerke, für die zum Anschluss an einen PC eine zusätzliche
Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
• Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
• Es wird empfohlen, Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf dem
USB-Flash-Laufwerk zu erstellen, um Datenverluste zu vermeiden.
• Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das
USB-Gerät u. U. nicht erkannt.
• Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle
USB-Geräte unterstützt.
• Digitalkameras und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
of
or
MMC
of
or
MS
Naar USB-poort
USB-flashdrive
USB-adapterkabel
6
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 7
Voeding aansluiten
Stekker op een “DC 12V IN”stekkerbus aansluiten.
De netkabel aansluiten
Sluit de meegeleverde netkabel op de speler aan en vervolgens op een
stopcontact.
Bevestig de netstekker aan de netvoedingsadapter.
(De speler kan in werkelijkheid afwijken van de tekening.)
Op de
sigarettenaansteker
van de auto
aansluiten.
Stekker op
een “DC 12V
IN”-stekkerbus
aansluiten.
Op een
stopcontact
aansluiten.
Knop voor ontkoppelen
van de netkabel.
Netvoedingsadapter
• Deze netvoedingsadapter is geschikt voor 100-240 V 50/60 Hz
1 A netspanning.
• Vraag in een winkel voor elektrische materialen advies bij de keuze van een
geschikte netstekkeradapter of een netkabelset.
• Gefabriceerd door NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Autoadapter aansluiten
Dit apparaat en de bijbehorende autoadapter zijn geschikt voor gebruik in
auto’s met een elektrisch systeem van 8,5 – 16 V, min aan massa.
Dit is de standaardspanning voor de meeste auto’s. Als uw auto een afwijkend
elektrisch systeem heeft, kunt u de meegeleverde autoadapter niet gebruiken.
Autoadapter
• Deze autoadapter is geschikt voor 8,5 – 16 V gelijkspanning.
• Vraag in een automaterialenhandel naar een geschikte autoadapter.
• Gefabriceerd door NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Let op!
• Om een elektrische schok en beschadiging van de speler of uw auto te
voorkomen moet u altijd eerst de autoadapter uit de sigarettenaansteker
trekken voordat u de stekker uit de speler trekt.
• Om veiligheidsredenen bevat de autoadapter een zekering van 3 A 250 V.
• Trek de autoadapter altijd uit de autosigarettenaansteker voordat u de auto
start.
• Gebruik de speler niet wanneer de autoaccu uitgeput is. Door een
spanningspiek van de startmotor kan de gelijkstroomzekering doorbranden.
• Als de spanning van het elektrische systeem van de auto terugloopt tot
onder plm. 10 V is het mogelijk dat de speler niet goed werkt.
• Laat de speler niet achter in een omgeving waar de temperatuur tot boven
70 °C kan oplopen. Hierdoor kan de leeskop beschadigd worden.
Bijvoorbeeld:
- In een auto met gesloten ramen die in de volle zon staat.
- In de buurt van een verwarmingsapparaat.
7
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 8
De speler aansluiten
Betriebsmodus auswählen
Audio en Video Aansluiting voor AV IN of AV OUT
Sluit de AV IN/OUT contrastekker van het toestel aan op de overeenkomende
ingang of uitgang contactpunten van uw TV of een extern toestel met behulp
van de geleverde AV-kabel, zoals hieronder getoond.
Steek in het “AV IN/OUT”
contactpunt in.
Zum Gebrauch des Gerätes muss ein Betriebsmodus gewählt werden. Drücken
Sie die Taste MODE am Gerät, um das Auswahlmenü für den Betriebsmodus
aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten b / B einen Betriebsmodus aus und
drücken Sie ENTER.
• [DISC]: Wiedergabe der eingelegten Disc.
• [EXTERNAL]:Wiedergabe von Dateien auf dem angeschlossenen
USB-Flash-Laufwerk bzw. auf einer externen Speicherkarte. Wählen Sie die
Option [EXTERNAL] und anschließend entweder [USB] für USB-FlashLaufwerke oder [Memory Card] für eine externe Speicherkarte.
• [INTERNAL]: Wiedergabe von Dateien im internen Speicher.
• [AV IN]: Wiedergabe von Video-/Audiosignalen eines Zusatzgerätes auf
diesem Gerät.
Mixed-Datenträger - DivX-, MP3-/WMA- und JPEG-Dateien
Bei der Wiedergabe eines Datenträgers mit DivX-, MP3-/WMA- und
JPEG-Dateien können Sie wählen, für welche Dateien das Menü zur
Wiedergabe angezeigt werden soll, indem Sie die Taste TITLE drücken.
Oplaadbare batterij
TV of het externe toestel
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het
dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
8
• Dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij kunt u de speler overal
meenemen en schijven en bestanden zonder netkabel en een stopcontact
afspelen.
• De ingebouwde oplaadbare batterij wordt alleen opgeladen als de speler is
uitgeschakeld en de netvoedingsadapter op een stopcontact is aangesloten.
• Het opladen stopt als u de speler inschakelt.
• Het opladen duurt ongeveer 3 uren en 30 minuten.
• Gebruikstijd op batterijen: Ongeveer 3 uren en 30 minuten.
De bedrijfstijd met batterijvoeding is afhankelijk van de conditie van de
batterij, de bediening en de omgevingscondities.
• Tijdens het opladen licht het statuslampje van de batterijvoeding rood op. Nadat
het opladen voltooid is, licht het statuslampje van de batterijvoeding groen op.
• Indien de resterende tijd van het batterijvermogen minder is dan een paar
minuten, zal “Check Battery” (Controleer Batterijstatus) op het scherm
getoond worden.
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 9
Aanpassen van de taalinstellingen
KNOP
1 Scherm instellingenmenu:
SETUP
2 Selecteer een gewenste optie in het eerste
niveau:
vV
3 Ga naar het tweede niveau:
B
4 Selecteer een gewenste optie in het
tweede niveau:
vV
5 Ga naar het derde niveau:
B
6 Ga naar het derde niveau:
v V / ENTER
Aanpassen van de scherminstellingen
TV Beeldformaat – Selecteren van de schermverhouding gebaseerd op de
vorm van uw TV-scherm.
[4:3]: Selecteer indien een standaard 4:3 TV aangesloten is.
[16:9]: Selecteer indien een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.
Schermmodus – Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te geven hoe u
naar breedbeeldprogramma’s en films wilt kijken op uw TV.
[Letterbox]: Hier wordt een breedbeeld scherm getoond met zwarte balken
onderin en bovenin het scherm.
[Panscan]: Hierbij wordt het gehele 4:3 scherm getoond, waarbij het beeld
ingeknipt wordt.
JPEG Effect – Specificeer de overgangstijl tussen afbeeldingen in een
diavoorstelling.
Aanpassen van de audioinstellingen
Aanpassen van de taalinstellingen – wat u nog
meer kunt doen
Bij de eerste keer inschakelen
Het menu voor taalselectie wordt getoond indien u het toestel voor de eerste
keer inschakelt. U moet een taal te selecteren voor het gebruik van het toestel.
Selecteer een taal met behulp van vV b B en druk op ENTER, het
bevestigingsmenu wordt getoond. Kies [Enter] met behulp van b B en druk op
ENTER.
Aanpassen van de taalinstellingen
Menutaal – Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm.
Schijf Audio / Schijfondertiteling / Schijfmenu – Selecteer een taal voor de
schijf audio / ondertiteling / menu.
[Standaard]: Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.
[Overige]: Om een andere taal te selecteren, drukt u op de numerieke
toetsen en vervolgens op ENTER voor het invoeren van het
overeenkomende 4-cijferige nummer, volgens de taalcodelijst. (zie bladzijde
17) Indien u een fout maakt tijdens het invoeren, drukt u op de CLEAR om
de nummers te verwijderen en ze vervolgens de corrigeren.
[Uit] (voor schijfondertiteling): Uitschakelen van de ondertiteling.
DRC (Dynamic Range Control) – Zorgt dat het geluid helder blijft bij het
verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan].
Vocal – Insteld op [Aan], alleen indien een multi kanaal karaoke DVD
afgespeeld wordt. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar
normaal stereogeluid.
Aanpassen van de vergrendelinginstellingen
U moet de [Regiocode] optie instellen om de vergrendelingsfunctie te kunnen
gebruiken. Kies [Regiocode] optie en druk op B. Voer een 4-cijferig wachtwoord
in en druk op ENTER. Voer opnieuw in en druk op ENTER ter bevestiging. Druk
op CLEAR indien u een fout maakt bij het invoeren van het getal.
Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.
Verwijder eerst de schijf uit het toestel. Roep het setupmenu op en voer het
zescijferige getal “210499” in. Daardoor wordt het bestaande wachtwoord
gewist.
Beveiligingsniveau – Selecteer een beoordelingsniveau. Hoe lager het niveau,
hoe strenger de beoordeling. Selecteer [Ontgrendelen] om de beoordeling uit te
schakelen.
Wachtwoord – Wachtwoord instellen of wijzigen voor de
vergrendelingsinstellingen.
[Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de
nummerieke toetsen en druk op ENTER. Voer het wachtwoord ter controle
opnieuw in.
[Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het
huidige wachtwoord.
Regiocode – Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel
beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden
om DVD’s te controleren wat betreft ondervergrendeling. (zie bladzijde 17)
9
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 10
Aanpassen van de andere instellingen
DivX(R) VOD – We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand)
registratiecode waarmee u video’s kunt kopen en huren via de DivX® VOD
service. Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod. Druk op ENTER
indien het pictogram [Kiezen] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van
het toestel zien. Alle gedownloade video’s van DivX® VOD kunnen alleen op dit
toestel afgespeeld worden.
Formatteren - Initialiseren van het interne geheugen: Alles dat op het interne
geheugen opgenomen is, zal gewist worden.
Druk op ENTER indien het pictogram [Select] gemarkeerd is, selecteer
vervolgens [Yes] en druk op ENTER.
Schijfinformatie tonen
KNOP
1 Druk tijdens afspelen op DISPLAY:
DISPLAY
2 Selecteer een onderdeel:
vV
3 Aanpassen van de schermmenu instellingen:
b B / ENTER
4 Afsluiten:
DISPLAY
Schijfinformatie tonen – wat u nog meer kunt
doen
Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de
instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken.
Huidige titel (of track) nummer / totaal aantal bestanden (of tracks)
Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken
Verstreken afspeeltijd
Geselecteerde audiotaal of kanaal
Geselecteerde ondertiteling
Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken
U kunt de oplaadstatus van de batterij controleren door tijdens het afspelen te
drukken op DISPLAY, terwijl de DC IN contrastekker niet aangesloten is.
Vol
Laag
Opladen
Gebruikte symbolen in deze handleiding
Een alinea waarvan de titel een van de volgende symbolen bevat, geldt alleen
voor de schijf of het bestand waarop dit symbool van toepassing is.
10
ALL
Alle schijven en bestanden
ACD
Audio CDs
DVD
DVD en voltooide DVD±R/RW
MP3
MP3 bestanden
DivX
DivX bestanden
WMA
WMA bestanden
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 11
Een DVD met menu afspelen
Een schijf afspelen
KNOP
1 Plaats een schijf:
-
2 Betriebsmodus wählen (Seite 8):
MODE
3 Start het afspelen:
N
4 Pas het volume aan:
VOLUME
5 Het afspelen stoppen:
x
PLAY
STOP
Een schijf afspelen – wat u nog meer kunt doen
Disc einlegen
Klappen Sie den LCD-Bildschirm auf, wie in der Abbildung gezeigt, und legen
Sie eine Disc ein. Schließen Sie den LCD-Bildschirm wieder.
DVD
De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat
de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp
van vV b B of een nummertoets een optie te markeren. Druk om te selecteren
op ENTER.
Een DVD VR schijf afspelen
Dit toestel speelt DVD-RW schijven af die zijn opgenomen in het Video Opname
(VR) formaat. Indien u een DVD VR schijf plaatst, zal het menu op het scherm
getoond worden. Kies een taal met behulp van vV en druk op PLAY ( N).
Druk op MENU of TITLE om een DVD-VR menu te tonen.Sommige DVD-VR
schijven worden gemaakt met CPRM gegevens door de DVD RECORDER.
De schijven van dit type worden door de speler niet ondersteund.
Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track/bestand
ALL
Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/track/bestand te gaan.
Druk op SKIP (.) om terug te keren naar het begin van huidige
hoofdstuk/track/bestand.
Druk twee keer kort op SKIP (.) om een stap terug te gaan in huidige
hoofdstuk/track/bestand.
Afspelen pauzeren
ALL
Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY ( N)
om verder te gaan met afspelen.
Frame-voor-Frame afspelen
DVD
DivX
Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen.
Het afspelen stoppen
Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen. De speler legt afhankelijk van
de schijf een stoppunt in zijn geheugen vast. “ Xx ” verschijnt op het scherm.
Druk op PLAY ( N) om het afspelen te hervatten (vanaf het scènepunt).
Indien u opnieuw op STOP (x) drukt, of de schijf verwijderd (“ x ”verschijnt op
het scherm), zal het toestel het stoppunt wissen.
(Xx =Hervat Stop, x =Volledige Stop)
Het hervattingspunt kan gewist worden door een knop in te drukken
(bijvoorbeeld: POWER, etc).
Herhaald afspelen
ALL
Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren.
De huidige titel, hoofdstuk of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden.
Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om
[Uit] te selecteren.
Snel vooruit of snel achteruit
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Houd SKIP (. of >) ingedrukt om tijdens het afspelen versneld vooruit of
achteruit af te spelen. Door SKIP (. of >) herhaald in te drukken en dan
ingedrukt te houden kunt u met verschillende snelheden afspelen. Druk op
PLAY ( N) om het afspelen te vervolgen met normale snelheid.
11
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Een specifiek gedeelte (A-B) herhalen
Page 12
DVD
DivX
ACD
Druk op A-B aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen, en opnieuw
aan het einde van het gedeelte. Uw geselecteerde gedeelte zal voortdurend
herhaald worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk op A-B om
[Uit] te selecteren
Een ondertiteltaal selecteren
DVD
DivX
Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op SUBTITLE (
ondertiteltaal te selecteren.
Bekijken vanuit een andere hoek
) om een gewenste
DVD
Indien de hoekindicator op het scherm wordt getoond, kunt u een andere
camerahoek selecteren door herhaaldelijk op ANGLE ( ) te drukken.
Andere audio horen
DVD
DivX
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op AUDIO (
audiotaal, kanaal of coderingsmethode te horen.
De afspeelsnelheid vertragen
DVD
) om een andere
( DivX : alleen vooruit)
Druk tijdens het afspelen op SLOW (t of T) om het vooruit of achteruit
afspelen te vertragen. U kunt de weergavesnelheid wijzigen door meermaals op
SLOW (t of T) te drukken. Om terug te schakelen naar afspelen met normale
snelheid drukt u op PLAY ( N).
Een vergroot videobeeld bekijken
DVD
DivX
Tijdens het afspelen of pauzeren drukt u herhaaldelijk op ZOOM om een zoom
modus te selecteren. U kunt door het ingezoomde beeld gaan met behulp van
de vVb B knoppen. Druk op CLEAR om af te sluiten.
Het titelmenu bekijken
DVD
Duk op TITLE om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen.
Het DVD-menu bekijken
DVD
Druk op MENU om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen.
12
Afspelen starten op geselecteerd tijdstip
DVD
DivX
Zoek naar het startpunt of ingevoerde tijdcode. Druk op DISPLAY om het
klokpictogram te selecteren. Voer een tijd in en druk op ENTER. Voorbeeld, om
een scene te vinden op 1 uur, 10 minuten en 20 seconden, voer “11020” in en
druk op ENTER. Indien u het verkeerde nummer invoert, drukt u op CLEAR om
het opnieuw in te kunnen voeren.
In willekeurige volgorde afspelen
ACD
WMA
MP3
Als u tijdens het afspelen of in de stopstand op RANDOM drukt, worden de
nummers in willekeurige volgorde afgespeeld. Als u nogmaals op RANDOM
drukt, worden de nummers in normale volgorde afgespeeld.
Een favoriete scene markeren
DVD
DivX
U kunt op een schijf een punt vastleggen dat u later eenvoudig kunt opzoeken.
Druk op MARKER wanneer u het gewenste punt bereikt. Het MARKERpictogram verschijnt een paar seconden op het scherm. Zo kunt u tot negen
stoppunten op een schijf vastleggen.U kunt deze punten eenvoudig opzoeken
of wissen. Druk op SEARCH en het [Marker Search] menu. Selecteer met
b of B een stoppunt in het menu en druk vervolgens op ENTER om het terug
te zoeken of op CLEAR om het te wissen.
Laatste Scene geheugen
DVD
ACD
Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste
scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het
toestel uitschakelt. Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is,
wordt de scène automatisch opgeroepen.
Schermbeveiliging
De schermbeveiliging wordt getoond indien u het toestel ongeveer vijf minuten
in de Stop modus laat staan. Het toestel schakelt zich automatisch uit nadat de
schermbeveiliging vijf minuten getoond is.
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 13
Een DivX filmbestand afspelen
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden
KNOP
KNOP
1 Betriebsmodus wählen (Seite 8):
MODE
1 Betriebsmodus wählen (Seite 8):
2 Selecteer een filmbestand uit het menu:
v V, MENU
2 Selecteer muziek het menu:
v V, MENU
3 Start het afspelen:
N
PLAY
3 Start het afspelen:
N PLAY
4 Het afspelen stoppen:
x
STOP
4 Het afspelen stoppen:
x
MODE
STOP
Een DivX filmbestand afspelen – wat u nog
meer kunt doen
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden wat u nog meer kunt doen
De karakterset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling
Uw eigen programma maken
Houd SUBTITLE gedurende 3 seconden ingedrukt tijdens het afspelen.
De taalcode wordt getoond. Druk op b B om een andere taalcode te selecteren
totdat de ondertiteling juist getoond wordt en druk op ENTER.
U kunt de inhoud van een schijf afspelen in elke gewenste volgorde door de
volgorde van de muziek op de schijf in te delen. Um Musikdateien zur
Programmliste hinzuzufügen, drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die
Taste PROG., um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln (im Menü erscheint
das Symbol E ).
Selecteer de gewenste muziek in de [Lijst] en druk op ENTER om muziek toe
te voegen aan de programmalijst. Selecteer muziek uit de programmalijst en
druk op ENTER om het geprogrammeerd afspelen te starten. Om muziek te
wissen uit de programmalijst, selecteer de muziek die u wilt wissen en druk op
CLEAR in de programma bewerken modus. Om alle muziek uit de
programmalijst te verwijderen, selecteert u [Alles wissen] en drukt u op ENTER
in de programma bewerken modus. Het programma wordt gewist indien de
schijf verwijderd wordt of het toestel uitgeschakeld wordt.
DivX Bestandsvereisten
DivX schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt:
• Beschikbare resoluatiegrootte: 720x576 (B x H) pixel.
• De bestandsnaam van DivX en ondertiteling zijn beperkt tot 50 tekens.
• DivX bestandextensies : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Afspeelbare DivX ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub)
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt)
• Afspeelbaar Codecformaat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”,
“3IVX”, “DIVX6.xx” (Alleen Standaard Afspelen)
• Alleen de afspeelfunctie wordt ondersteund met divx 6.0 in het toestel.
• Afspeelbaar Audioformaat “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Bemonsteringsfrequentie: Binnen 8 – 48 kHz (MP3),
binnen 32 – 48 kHz (WMA)
• Bit rate: binnen 8 - 320 kbps (MP3), binnen 48 - 384 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum Bestanden/Schijf: Minder dan 650 (totaal aantal bestanden en
mappen)
• Nicht alle WMA-Audioformate können auf diesem Gerät wiedergegeben
werden.
Bestandsinformatie tonen (ID3 TAG)
Bij het afspelen van een MP3 bestand met bestandsinformatie, kunt u de
informatie tonen door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.
MP3/WMA muziekbestand vereisten
MP3/WMA Schijf compatibileit met dit toestel is als volgt:
• Bestandextensies: “.mp3”, “.wma”
• Bemonsteringsfrequentie: Binnen 8 – 48 kHz (MP3), binnen 32 – 48 kHz (WMA)
• Bit rate: Binnen 8 – 320 kbps (MP3), binnen 48 – 384 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum Bestanden/Schijf: Minder dan 650 (totaal aantal bestanden en
mappen)
13
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 14
Een vergroot fotobeeld bekijken
Fotobestanden bekijken
KNOP
1 Betriebsmodus wählen (Seite 8):
MODE
2 Selecteer een fotobestand uit het menu:
v V, MENU
3 Toon het geselecteerde bestand in volledig
scherm:
N PLAY
4 Terugkeren naar het menu:
x
STOP
Fotobestanden bekijken - wat u nog meer kunt
doen
Fotobestanden bekijken als diavoorstelling
Markeer het vV b B pictogram met (
) en druk op ENTER om de
diavoorstelling te starten. U kunt de snelheid van de diavoorstelling wijzigen met
behulp van b B ndien het (
) pictogram gemarkeerd is.
Overslaan naar volgende/vorige foto
Druk op SKIP (. of >) om de vorige/volgende foto te bekijken.
Een foto roteren
Gebruik vV om de foto in volledig scherm tegen de klok in of met de klok mee
te draaien terwijl u een foto op volledig beeld bekijkt.
Pauzeren van een diavoorstelling
Druk op PAUSE/STEP (X) om een diavoorstelling te pauzeren.
Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met de diavoorstelling.
Während der Dia-Schau MP3-Musik hören:
Falls sich auf dem Datenträger MP3- und Fotodateien befinden, können Sie
während einer Dia-Schau Musik hören. Um die Dia-Schau zu starten, wählen
Sie mit den Tasten vV b B das Symbol (
) und drücken Sie ENTER.
14
Bij het bekijken van een foto in volledig scherm, drukt u herhaald op ZOOM om
de zoommodus te selecteren. U kunt door het ingezoomde beeld gaan met
behulp van de vVb B knoppen. Druk op CLEAR om af te sluiten.
Vereisten fotobestand
JPEG bestandscompatibiliteit met dit toestel is als volgt beperkt:
• Bestandextensies: “.jpg”
• Dateigröße: Maximal 4800 x 4800 Bildpunkte
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum Bestanden/Schijf: Minder dan 650 (totaal aantal bestanden en
mappen)
• Progressive sowie verlustfrei komprimierte JPEG-Bilddateien werden nicht
unterstützt.
Video über den AV-Eingang anzeigen
Auf diesem Gerät können Sie Video-/Audiosignale eines Zusatzgerätes
wiedergeben.
KNOP
1 Schließen Sie das Zusatzgerät über das
mitgelieferte AV-Kabel am Gerät an. (Seite 8)
-
2 Auswahlmenü für den Betriebsmodus
aufrufen:
MODE
3 [AV IN] auswählen:
b B, ENTER
4 Video des Zusatzgerätes wiedergeben:
-
5 Um den [AV IN]-Modus zu verlassen,
wählen Sie die Option [INTERNAL],
[DISC] oder [EXTERN]:
MODE, b B, ENTER
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 15
USB-Flash-Laufwerk verwenden
Internen Speicher verwenden
Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivXDateien wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den
Bedienungsfunktionen für die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den
entsprechenden Seiten.
Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivXDateien wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den
Bedienungsfunktionen für die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den
entsprechenden Seiten.
KNOP
KNOP
1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk
an (Seite 6):
-
1 Auswahlmenü für den Betriebsmodus
aufrufen:
MODE
2 Auswahlmenü für den Betriebsmodus
aufrufen:
MODE
2 [EXTERNAL] auswählen:
b B, ENTER
3 [EXTERNAL] auswählen:
b B, ENTER
4 [USB] auswählen:
v V, ENTER
5 Datei auswählen:
v V, MENU
6 Datei wiedergeben:
N
3 Datei auswählen:
v V, MENU
4 Datei wiedergeben:
N PLAY
PLAY
Externe Speicherkarte verwenden
Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivXDateien wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den
Bedienungsfunktionen für die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den
entsprechenden Seiten.
KNOP
1 Setzen Sie die externe Speicherkarte in
das Gerät ein (Seite 6):
-
2 Auswahlmenü für den Betriebsmodus
aufrufen:
MODE
3 [EXTERNAL] auswählen:
b B, ENTER
4 [Memory Card] auswählen:
v V, ENTER
5 Datei auswählen:
v V, MENU
6 Datei wiedergeben:
N
PLAY
15
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 16
Dateien und Ordner im internen Speicher löschen
Een bestand kopiëren
Dateien und Ordner können aus dem internen Speicher gelöscht werden.
JPEG-, MP3-/WMA- und DivX Dateien/Ordner können vom jeweiligen
Datenträger auf den internen Speicher kopiert werden. Dateien/Ordner auf
einer Disc können nicht kopiert werden.
KNOP
1 Dateien oder Ordner auswählen:
v V, MENU
2 Dateimanager aufrufen:
DISPLAY
3 Bei Bedarf die Option [COPY] auswählen:
bB
4 Kopiervorgang starten:
ENTER
Dateien bearbeiten
JPEG-, MP3-/WMA- und DivX Dateien/Ordner im internen Speicher können
bearbeitet werden. Dateien/Ordner auf einer Disc können nicht bearbeitet
werden.
KNOP
1 Datei oder Ordner im internen Speicher
auswählen:
v V, MENU
2 Dateimanager aufrufen:
DISPLAY
Wählen Sie dazu eine Datei oder einen Ordner zum Löschen aus und drücken
Sie die Taste DISPLAY, um die Dateimanager-Funktionen anzuzeigen. Wählen
Sie den Eintrag [DELETE] und drücken Sie ENTER. Wählen Sie [Ja] und
drücken Sie ENTER.
Dateien und Ordner im internen Speicher umbenennen
Dateien und Ordner im internen Speicher können umbenannt werden.
Die Länge des Datei- oder Ordnernamens darf dabei 17 Zeichen nicht
überschreiten.
Wählen Sie dazu eine Datei oder einen Ordner zum Umbenennen aus und
drücken Sie die Taste DISPLAY, um die Dateimanager-Funktionen anzuzeigen.
Wählen Sie den Eintrag [RENAME] und drücken Sie ENTER. Geben Sie über
die Zeichentasten der Fernbedienung den Namen für die ausgewählte Datei
bzw. den Ordner ein. Drücken Sie zum Speichern des Namens die Taste
ENTER.
• v / V: Drücken Sie mehrmals die Tasten v / V, um den Zeichensatz zu
ändern. (Ziffern, Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).
• Nummerntasten (0-9): Drücken Sie mehrmals die gewünschte
Nummerntaste, um das entsprechende Zeichen an der Cursorposition
einzufügen.
• CLEAR: Löscht das vorangehende Zeichen.
• b / B: Cursor nach links oder rechts.
3 Option auswählen:
bB
Neuen Ordner im internen Speicher erstellen
4 Gewählte Option ausführen:
ENTER
Im internen Speicher können neue Ordner erstellt werden. Drücken Sie die
Taste DISPLAY, um die Dateimanager-Funktionen anzuzeigen. Um einen
neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie den Eintrag [MAKE] und drücken Sie
ENTER. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, wie im Kapitel [Dateien
und Ordner im internen Speicher umbenennen] beschrieben. Drücken Sie zum
Speichern des Namens die Taste ENTER.
• U kunt alleen een map in de rootdirectory aanmaken.
Dateimenü bearbeiten - und mehr
Dateien und Ordner in den internen Speicher kopieren
Dateien und Ordner können in den internen Speicher kopiert werden.
Wählen Sie dazu eine Datei oder einen Ordner zum Kopieren aus und drücken
Sie die Taste DISPLAY, um die Dateimanager-Funktionen anzuzeigen. Wählen
Sie den Eintrag [COPY] und drücken Sie ENTER. Wählen Sie ein Verzeichnis,
in das die Dateien bzw. Ordner kopiert werden sollen. Drücken Sie auf ENTER,
um den Kopiervorgang zu starten.
• Als u probeert een map naar het interne geheugen te kopiëren, worden de
onderliggende map en de bestanden in de onderliggende map niet
gekopieerd.
16
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 17
Taalcodes
Gebruik deze lijst om uw gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren: Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.
Taal
Afaars
Afrikaans
Albanees
Ameharisch
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymara
Azerbajaans
Bashkir
Basks
Bengali; Bangladesh
Bhutani
Bihari
Bretons
Bulgaars
Burmees
Wit-russisch
Chinees
Code
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Taal
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
English
Esperanto
Ests
Faroëse
Fijis
Fins
Frans
Fries
Keltisch
Georgies
Duits
Grieks
Gronelands
Guarani
Gujarati
Code
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Taal
Hausa
Hebreeuws
Hindi
Hongaars
Ijslands
Indonesisch
Interlingua
Iers
Italiaans
Javaans
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Koreaans
Koerdisch
Laothiaans
Latijns
Lets
Code
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Taal
Lingalaas
Litouws
Macedonies
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavies
Mongools
Nauru
Nepals
Noors
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisch
Pools
Portugees
Code
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Taal
Quechua
Rhaeto-Romance
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskrit
Schots Keltisch
Servisch
Serbo-Kroatisch
Shona
Sindhi
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Spaans
Soedanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Code
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Taal
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraïns
Urdu
Oezbeeks
Vietnamees
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Code
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Regiocodes
Kies een regiocode uit de lijst.
Gebied
Afghanistan
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Bhutan
Bolivia
Brazilië
Cambodia
Canada
Chili
China
Colombia
Congo
Code
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Gebied
Costa Rica
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Fijis
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Griekenland
Code
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Gebied
Groenland
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Kuweit
Libië
Luxemburg
Maleisië
Code
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Gebied
Malediven
Mexico
Monaco
Mongolië
Marokko
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan
Panama
Code
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Gebied
Paraguay
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saudi Arabië
Senegal
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Code
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Gebied
Sri Lanka
Zweden
Zitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oeganda
Oekraïne
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Code
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
17
DP392G-P-ABELLK-DUT
8/21/08
2:53 PM
Page 18
Specificaties
Problemen
Symptoom
Geen vermogen.
Oorzaak
Correctie
De stroomkabel is losgekoppeld.
Steek de stroomkabel in een
wandcontactdoos.
De batterij is uitgeput.
Batterij (accu) opnieuw opladen.
Toestel is
ingeschakeld,
maar werkt niet.
Geen schijf geplaatst.
Een schijf laden.
Foutieve bedieningsmodus
gekozen.
Kies de bedieningsmodus met de
MODE-knop. (pagina 8)
Geen beeld.
Selecteer de juiste video
De TV is niet ingesteld op het
ontvangen van het signaal van het invoermodus op de TV.
toestel.
Geen geluid.
De videokabel is niet goed
aangesloten.
Sluit de videokabel goed aan.
De lcd-modus staat op [Off] (Uit).
Kies een andere lcd-modus dan
[Off] (Uit).
De aangesloten apparatuur met de Selecteer de juiste invoermodus
audiokabel is niet ingesteld op het van de audio versterker.
ontvangen van het signaal van het
toestel.
Het geluidsvolume staat in de
laagste stand.
Stel het volume in met de
volumeregeling.
De AUDIO opties zijn ingesteld op
de verkeerde positie.
Stel de AUDIO instellingen in op
de juiste positie.
Een niet afspeelbare schijf is
Het toestel start
het afspelen niet. geplaatst.
Het beoordelingsniveau is
ingesteld.
De afstandsbediening werkt niet
goed.
Wijzig het beoordelingsniveau.
De afstandsbediening is niet
Richt de afstandsbediening op de
gericht op de sensor in het toestel. sensor van de afstandsbediening
in het toestel.
De afstandsbediening bevindt zich
te ver van het toestel.
18
Plaats een afspeelbare schijf. (controleer het schijftype en regiocode).
Gebruik de afstandsbediening
dichter bij het toestel.
Algemeen
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Afmetingen (Ongeveer)
Netto gewicht (Ongeveer)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Laser
Signaalsysteem
Interner Speicher
DC 12 V
12W
231 x 40.2 x 145 mm (B x H x D)
1.06 kg
5 °C tot 40 °C
5 % tot 90 %
Halfgeleidende laser
PAL
Flash-Speicher (256 MB)
Aansluitingen
Audio/Video Uitvoer/Invoer
ø3.5mm mini contrastekker x 1
- Video: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief
- Audio (Analoog): 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)
ø3.5mm stereo mini contrastekker x 2
Terminal hoofdtelefoon
Lcd-beeldscherm
Afmetingen beeldscherm
Projectiesysteem
Stuursysteem
Resolutie
Diagonaal 203 mm
RGB-stripe videosysteem
Actieve tft-matrix
800 x 480 (WVGA)
Accessoires
•
•
•
•
•
RCA video-audiokabel
Netvoedingsadapter (MPA-630)
Autoadapter (DPDC1)
Afstandsbediening
Batterij voor afstandsbediening (lithiumbatterij)
Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering
zonder voorafgaande mededeling.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising