LG | RH188 | Owner's Manual | LG RH199 Handleiding

LG RH199 Handleiding
RH1878S/RH1979S/RH1999S/RH1F99S-NA7BLL_DUT
HDD/DVD
RECORDER
HANDLEIDING
MODEL: RH188/RH199/
RH199MH/RH200MH
Lees deze
u
gebruikershandleiding aandachtig en volledig door voordat
gebruiken of Instellingen wijzigt.
het toestel aansluit, gaat
WAARSCHUWING: Het
Waarschuwing
apparaat mag niet worden
blootgesteld aan water (druppels of spetters). Plaats geen
met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het
apparaat.
WAARSCHUWING: OP DE HOES
(OF ACHTERKANT)
NIET
ZODAT HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN WORDT
VERMINDERD. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN
IN HET APARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN
WORDEN ONDERHOUDEN. NEEM VOOR ONDERHOUD
CONTACT OP MET ERKEND SERVICE PERSONEEL.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen
om
de meeste
stekkerdozen. Controleer de
Het bliksem met
pijl symbool in een driehoek wijst
de gebruiker op de aanwezigheid van niet
geisoleerd gevaarlijk voltage in het product, van
voldoende zwaarte
schokken
voor
om een
personen te
risico op elektrische
vormen.
uitroepteken in een driehoek wijst de
gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke
gebruiks- en onderhoudsinstructies in de
gebruikershandleiding van het product.
Gleuven
en
om
openingen
oververhitting
De
niet. Installeer
volgens
de
wandcontactdozen, loszittende of beschadigde
wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde
stroomkabels, of beschadigde of gespleten kabelisolatie zijn
niet
in de kast
betrouwbaar
zijn geplaatst ter ventilatie
gebruik van het product, en
te voorkomen.
mogen nooit
Elk
van
deze situaties kan leiden tot elektrische
voorzien wordt in voldoende ventilatie
opgevolgd
en
de instructies
de stroomkabel door
aan
de stekker te
trekken,
de kabel. Let op dat de stekker makkelijk
toegankelijk is nadat u het product geinstalleerd heeft.
aan
Uw oude toestel
wegdoen
1. Als het
worden door het
openingen
geblokkeerd
product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond
plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een
inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of rek tenzij er
de fabrikant
in deze
Overlaad wandcontactdozen niet. Overladen
Verwijder
de fabrikant.
voor
specificatiepagina
zijn.
verlaat.
openingen
en
te zorgen
zeker te
Bescherm de strookabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de
deur, op stappen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat
WAARSCHUWING:
van
om
regelmatig, en mocht
onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de
wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de
kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf.
SCHOKKEN, EN STEL DIT PRODUCT
Blokkeer de ventilatie
te
deze
NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
instructies
aan
schokken of brand. Controleer de kabel
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF
ELEKTRISCHE
handleiding
gevaarlijk.
Het
apparaten
sluiten op een eigen circuit;
Dit betekent een enkel stopcontact waarop alleen het
apparaat is aangesloten, en zonder extra stopcontacten of
te
van
2.
worden.
3.
4.
symbool met de doorgekruiste
verrijdbare afvalbak op een product staat,
betekent dit dat het product valt onder de
Europese Richtlijn 2002/96/EC.
Elektrische en elektronische producten mogen
niet worden meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden ingeleverd bij
speciale inzamelingspunten die door de lokale
of landelijke overheid zijn aangewezen.
De correcte verwijdering van uw oude toestel
helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid voorkomen.
Wilt u meer informatie over de verwijdering van
uw
Waarschuwing:
oude toestel? Neem dan contact op met
uw
gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel
waar u
het
KLASSE 2M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE
product
hebt
gekocht.
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND EN SLOTEN OPEN.
STAAR NIET IN DE STRAAL EN KIJK NIET IN DE
OPTISCHE ONDERDELEN.
WAARSCHUWING:
Dit
product
maakt
gebruik van een lasersysteem.
Neem deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze
voor toekomstig gebruik. Neem contact op met een erkend
servicecentrum indien het apparaat onderhoud nodig heeft.
Het gebruik van controleknoppen, instellingen of procedures
anders dan hierin beschreven kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling.
Open de kast niet zodat u niet wordt blootgesteld aan de
laserstraal. De laserstraal is zichtbaar indien geopend. KIJK
NIET IN DE STRAAL.
2
Dit product werd vervaardigd in
overeenstemming met de vereisten voor
radio-interferentie zoals vastgelegd in de
RICHTLIJNEN 89/336/EEC, 93/68/EEC EN
73/23/EEC.
EU
EenJPEGBestandbekijken
Inhoudsopgave
Een
Introductie..............................4-9
Gebruikte symbolen in deze Handleiding
.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
vanfunctie.............................6
Deinternehardeschijfdrive................7
Bruikbare kaarten in deze speler
(AlleenRH199MH,RH200MH)................7
Voorpaneel.............................8
Afstandsbediening.......................9
.9
GebruikvandeAfstandbediening.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.10-23
AansluitingenenInstellingen
Achterpaneel..........................10
AansluitingopdeAntenne................10
AansluitingopuwTV....................11
HDMI Aansluiting (Alleen RH199MH, RH200MH)12
Aansluitenopeenversterker...............13
Accessoires/Audio/Video (A/V) Aansluitingen 14-15
HetBeginmenugebruiken.................16
Basisinstellingen........................16
AlgemeneGebruik....................16
AlgemeneInstellingen.................16-19
AutoProgrammeren..................16
ProgrammaBewerken.................17
Auto Klok instellen / Handmatig
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TVAspect/SchermStand.............18
.18
Progressive Scan (Alleen RH188/RH199)
AV2 Aansluiting / Energiebesparende Modus 18
.
Initialiseren.........................19
.
.
.
.
.
.
.
.
Geluid.............................19
.20
Vergrendeling (Oudercontrole) Instellingen
/
Wachtwoord
instellen
/
Rating
Regiocode .20
DivXRegistratieCode.................20
OpnameInstellingen.....................21
.21
Opnamestand Instellen / Opname Aspect
DV Opname Audio / TV Opname Audio
.21
.21
AutoHoofdstuk/AV2Opname
SchijfInstellingen.....................21-22
Schijfformaat.......................21
Voltooien/Schijflabel..................22
SchijfBeveiliging/PBC................22
.23
AlgemeneUitlegvanhetScherm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31-32
.
Opneme..............................35-41
OverDVDopname......................35
OverHDDopname......................35
TijdShift..............................36
BasisopnamevaneenTV.................37
.37
InstantTimergestuurdeOpname
TimerOpname.........................38
Controle van de timeropname details
.39
.39
OpnemenvaneenExterneinput.
OpnamevanDVInput...................40
.41
SimultaanOpnemenenAfspelen
Een andere titel afspelen tijdens opname
.41
TijdSlip............................41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bewerken.............................42-49
Overzicht Titeloverzicht
en
HDD, VR stand: Origineel
Hoofdstuklijst
Afspeellijst
.
.
.
.
.
MP3/WMAbestand......................30
Menu .42
en
bewerken.............................43
HoofdstukMarkersToevoegen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.43
Titelminiaturenveranderen................43
Eennieuweafspeellijstmaken
Titels
hoofdstukken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.44
de
afspeellijst
toevoegen............................44
Een titel of hoofdstuk van de origineel of
.45
afspeellijstmenu'sverwijderen
Eendeelverwijderen....................45
en
aan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eentitelbenoemen......................46
TijdZoeken............................46
Sorteren..............................47
De laatste verwijdering Herstellen/
Opnieuwdoen.........................47
.47
Tweetitelsineensamenvoegen
Eentitelintweesplitsen..................48
Twee hoofdstukken in een
Een hoofdstuk
.
.
.
.
.
.
samenvoegen
.
.
.
.
.
.
.
.
.48
afspeellijst verplaatsen .49
.49
Eenhoofdstuk/titelverbergen
Eentitelbeveiligen......................49
van een
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kopieren.............................50-52
Voorhetkopieren.......................50
VanHDDnaarDVDkopieren..............51
VanDVDnaarHDDkopieren..............51
.52
OneTouchCopy(HDDnaarDVD).
.52
OneTouchCopy(DVDnaarHDD).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Referentie............................53-58
ExtraInformatie........................53
OverschrijvenOpname................53
Titellijst menu bekijken op andere DVD
recordersofspelers...................53
Uw opnames afspelen op andere DVD
.53
spelers(eenschijfvoltooien).
.
Afspelen.............................24-34
.24-27
AlgemeneAfspeelFuncties
.28
EenDivXFilmbestandafspelen
Een Audio CD of MP3/WMA bestand afspelen .29
Geprogrammeerd Afspelen van Audio CD en
.
.
bewerken...........................33-34
.
Taalinstellingen.........................19
AudioInstellingen.......................19
.19
DolbyDigital/DTS/MPEG.
SamplingFrequentie..................19
Dynamisch Bereik (Dynamisch Bereik
Controle--DRC)......................19
.
.
.
Klokinstellen........................18
.
.
.
OpmerkingenoverSchijven................4
.5
Opneembare en Afspeelbare Schijven
AfspeelbareSchijven.....................6
RegioCode............................6
Beschikbaarheid van kopieren of verplaatsen
.
.
MP3/WMA, JPEG, DivX bestand
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taalcodes.............................54
Regiocodes...........................54
.55
Bediening met afstandsbediening
Oplossenvanproblemen...............56-57
Specificaties...........................58
TV
.
.
.
.
.
.
.
3
Introductie
Opmerkingen
Lees de
Omgaan
deze
gebruikershandleiding aandachtig en bewaar
toekomstig gebruik opdat het product goed
voor
gebruikt
wordt.
Schijven
met Schijven
afspeelbare kant
van de schijf niet aan. Houd
schijf vast aan de randen zodat er geen
vingerafdrukken op het oppervlak kunnen komen. Plak
nooit papier of plakband op de schijf.
de
Deze handleiding verstrekt informatie betreffende het
gebruik van onderhoud van uw recorder. Neem
contact op met een erkend servicebedrijf indien de
speler onderhoud nodig heeft.
Over het
"
Raak de
over
Symbool
Scherm
"
kan verschijnen op uw TV scherm tijdens
gebruik en geeft aan dat deze functie in de deze
gebruikershandleiding wordt uitgelegd en niet
beschikbaar is bij die specifieke media.
Gebruikte
symbolen
Handleiding
in deze
Schijven reinigen
Vingerafdrukken en
Opmerking:
Attendeert
speciale opmerkingen
gebruikskenmerken.
u
Schijven opbergen
Berg de schijf na het spelen op in de bijbehorende
doos. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht, of
hittebronnen en laat de schijf nooit liggen in een in de
zon geparkeerde auto.
op
en
andere
voor een
stof op de schijf kunnen zorgen
slechte beeldkwaliteit en geluidsstoringen.
Reinig de schijf voor het spelen met een schone
Veeg de schijf schoon van binnen naar buiten.
doek.
Tip:
Attendeert
u
eenvoudiger
op
is.
tips
en
hints zodat het
gebruik
Een gedeelte waarvan in de titel een van de volgende
symbolen staat geeft aan dat het gedeelte alleen
betrekking heeft op een schijf die door het symbool
vertegenwoordigd wordt.
HDD
titels opgenomen op HDD
DVD ALL
RAM
-RW Video
-R
DVD-R
+R
DVD+R
DVD
schijf
stand
Opname
stand
Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar reinigers,
of anti-statische spray die is bedoeld
voor
oudere
vinyl
platen.
Vocht Condensatie
schijf
(DL) schijf
DVD Video
schijf
VCD
Video CD's
ACD
Audio CD's
DivX
DivX bestanden
MP3
MP3 bestanden
WMA WMA bestanden
JPEG JPEG bestanden
4
Opname
DVD-RW met Video
DVD+RW
schijven.
schijf
DVD-RW met VR
-RW VR
+RW
Alle onderstaande DVD
DVD-RAM
Gebruik het product nooit meteen na het
verplaatsen van een koude omgeving naar een
warme omgeving. Laat het product twee tot drie uur
staat zonder het te gebruiken. Indien u dit product in
zo een situatie gebruikt, kan de schijf en de interne
onderdelen beschadigd raken.
Opneembare
Afspeelbare Schijven
en
DVD-RW
(Digitale Video Schijf Herschrijfbaar)
DVD-RW schijven kunnen worden geformatteerd in de VR stand opname of Video stand opname.
Deze schijven kunnen herhaaldelijk worden opgenomen. Opnames kunnen worden verwijderd, en
vervolgens kunt u op dezelfde schijf opnieuw opnemen.
[VR stand]
Opnames kunnen uitgebreid worden bewerkt.
Afspeelbaar alleen op VR stand compatibele spelers (na voltooiing).
[Video stand]
Afspeelbaar op normale DVD spelers (na voltooiing)
Beperkte bewerkingsonderdelen
DVD-R
--
(Digitale Video Schijf Opneembaar)
schijven kan maar een keer worden
--
opgenomen. Nadat u de DVD-R heeft
worden opgenomen of bewerkt.
DVD-R schijven kunnen maar een keer worden geformatteerd naar Video stand.
Op
deze
niets
voltooid, kan
meer
Afspeelbaar op normale DVD spelers (na voltooiing).
Beperkte bewerkingsonderdelen.
DVD-RAM
(DVD Random Acces Memory)
schijven kunnen worden geformatteerd voor VR stand opnames.
Er kan herhaaldelijk op deze schijven worden opgenomen. Opnames kunnen worden gewist, en u kunt
vervolgens op dezelfde schijf opnemen.
Afspeelbaar op DVD-RAM compatibele spelers.
Opnames kunnen uitgebreid worden bewerkt.
Alleen DVD-RAM standaard Versie 2.0, 2.1 en 2.2 kunnen in deze speler worden afgespeeld.
U kunt de cartridge DVD-RAM schijven niet gebruiken in deze speler.
--
DVD Ram
DVD+RW
(Digitale Video Schijf + Herschrijfbaar)
Op deze schijven kan herhaaldelijk worden opgenomen. Opnames kunnen worden verwijderd, en
vervolgens kunt u op dezelfde schijf weer opnemen.
Afspeelbaar op DVD+RW compatibele spelers (automatisch voltooien)
De bewerkte inhoud is alleen afspeelbaar op DVD+RW compatibele spelers, alleen na voltooiing.
Opnames kunnen worden bewerkt in titel/hoofdstuk.
DVD+R
Op
(Digitale Video Schijf + Opneembaar)
schijven kan maar een keer worden opgenomen.
deze
niets
Nadat
u
de DVD+R heeft
voltooid, kan
worden opgenomen of bewerkt.
Afspeelbaar op DVD+R compatibele spelers
meer
(na voltooiing).
compatibel met DVD+R compatibele spelers (Verbergen,
samenvoegen, hoofdstukverwijzing toevoegen, etc.)
Beperkte titel/hoofdstuk bewerkingsonderdelen.
Bewerkte inhoud is niet
DVD+R DL
Op
deze
kan niets
(Digitale Video Schijf + Opneembaar; Dubbele Laag)
schijven kan maar een keer worden opgenomen. Nadat u
hoofdstuk
de DVD+R DL heeft
voltooid,
worden opgenomen of bewerkt.
is bijna verdubbeld door de dubbele
meer
laag DVD+R media, waardoor klanten tot 8.5GB
schijf.
Afspeelbaar op DVD+R DL compatibele spelers (na voltooiing).
De bewerkte inhoud is niet compatibel met DVD+R DL compatibele spelers (Verbergen, hoofdstuk,
samenvoegen, hoofdstukverwijzing toevoege, etc.)
Beperkte titel/hoofdstuk bewerkingsonderdelen.
Opslagruimte
aan
Aanbevolen
video kunnen
opslaan
opneembare
DVD-R
DVD
op
een
schijven
DVD+R
Mitsubishi
Mitsubishi
(8x, 16x)
That's (8x, 16x)
Verbatim (8x)
(8x, 16x)
Ricoh (8x, 16x)
Verbatim (8x)
--
--
Opmerking: Indien
DVD
recorder, kunt
Dus indien
u
de
een
u
schijf
enkele DVD+R
DVD-RW
Mitsubishi
(4x)
Verbatim (4x)
JVC (4x)
Victor (4x)
Maxell (4x)
DVD+RW
Mitsubishi
(4x)
SONY (4x)
Imation (4x)
Maxell (4x)
Ricoh (4x)
DVD+R(DL)
(2.4x, 8x)
Maxell (2.4x)
Mitsubishi
-
DVD-RAM
Fujifilm (2x)
Mitsubishi (3x)
Maxell (5x)
-
-
-
-
DVD-RW/DVD+RW
schijf is opgenomen met een personal computer of een andere
schijf niet formatteren met deze recorder.
gebruiken op deze recorder, dient u de schijf te formatteren op de originele recorder.
deze
wilt
5
Afspeelbare Schijven
DVD (8cm / 12cm schijf)
Schijven zoals films die kunnen
Video CD
(VCD) (8cm
/ 12cm
worden
gekocht
/ 12cm
(8cm
gehuurd
schijf)
VIDEO CD's of CD-Rs/CD-RWs in VIDEO
Audio CD
of
CD/Super
VIDEO CD formaat
schijf)
Muziek CD's of CD-Rs/CD-RW's in muziek CD formaat die kunnen worden
CD-R/CD-RW
/ 12cm
(8cm
schijven
CD-RW/CD-RW
gekocht.
schijf)
met
audiotitels, DivX, MP3, WMA, of JPEG bestanden.
Opmerkingen:
Naargelang de toestand van de opname apparatuur of van het CD-R/RW schijfje (of van een DVD±R/RW),
kunnen sommige CD-R/RW schijven (of DVD±R/RW), kunnen sommige CD-R/RW schijven (of DVD+R/+RW)
niet op het toestel worden afgespeeld.
Bevestig geen label of zegel aan beide zijden (de gelabelde zijde of de opnamezijde) van een schijfje.
Gebruik geen CD's in een onregelmatige vorm (bijv. hartvormig of achthoekig). Dit kan ervoor zorgen dat het
toestel slecht
gaat functioneren.
Sommige opgenomen schijven (CD-R/RW of DVD±R/RW), afhankelijk van de opnamesoftware & de
voltooiing, worden niet afgespeeld.
DVD-R/RW, DVD+R/RW en CD-R/RW schijven opgenomen op een PC of een DVD of CD Recorder worden
niet afgespeeld indien de schijf is beschadigd of vies is, of indien er zich stof of condensering bevindt op de
lens
van
Indien
de Recorder.
schijf opneemt op een PC, zelfs in een compatibel blanco formaat, kan het gebeuren dat de
schijf niet wordt afgespeeld door de instellingen van de applicatie software waarmee de schijf is gemaakt.
(Kijk bij de software uitgever voor gedetailleerde informatie).
Deze recorder vereist schijven en opnames die voldoen aan bepaalde technologische normen zodat de best
mogelijk weergave wordt bereikt. Vooraf opgenomen DVD's zijn automatisch ingesteld op deze normen. Er
zijn veel verschillende soorten opneembare schijfformaten op de markt (inclusief CD-R met MP3 of WMA
bestanden) en deze vereisen speciale reeds bestaande omstandigheden (zie hierboven) om compatibele
weergave te garanderen.
Klanten dienen op te merken dat toestemming nodig is voor het downloaden van MP3/WMA bestanden en
muziek van het internet. Ons bedrijf kan deze toestemming niet verlenen. Vraag toestemming aan de
u een
auteursrechthouder.
Regio Code
De
regio
dezelfde
code bevindt zich op de achterkant
regio code of met "ALLES".
Opmerkingen
nummer
het toestel. Dit toestel kan alleen DVD
dient
overeen
te komen met de
of
meer nummer
regio
code
afgespeeld.
u probeert om een schijf af te spelen met een
regiocode. Kan niet worden weergegeven" op het
Als
Beschikbaarheid
Van
van
kopieren
Naar
HDD
SCHIJF
HDD
Geheugenkaart*
SCHIJF
HDD
SCHIJF
Geheugenkaart*
Geheugenkaart*
Geheugenkaart*
met
van
in
het
andere
wereldbol, duidelijk zichtbaar op de hoes. Dit
toestel, anders kan de schijf niet worden
een
regio code,
dan
verschijnt
de
mededeling "Onjuiste
TV scherm.
of
verplaatsen
van
functie
MP3/WMA
JPEG
DivX
Audio CD
Video CD
Title*
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
2
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
2
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
2
SCHIJF
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
2
HDD
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
*1 De titel is opgenomen
*2 De RH188/RH199
6
schijven afspelen
betreffende
De meeste DVDs
Regio Codes
zijn uitgerust met een
van
zijn
van
niet
dit toestel.
uitgerust
met
een
geheugenkaartgleuf.
1
De interne harde
De drive
van
de interne harde
kwetsbaar onderdeel
van
Bruikbare kaarten in deze
schijf drive
de
schijf (HDD)
is
speler
(Alleen RH199MH, RH200MH)
een
apparatuur. Gebruik de
Compact
volgens onderstaande instructies om het
apparaat tegen mogelijke schade aan de HDD te
Micro Drive
beschermen.
Om
belangrijke opnamen te beschermen tegen
een mogelijk verlies, raden we u aan om die op een
DVD schijf te bewaren.
uw
Verplaats
nooit de recorder
Installeer
en
gebruik
terwijl hij
de recorder op
aan
een
(xD)
Geheugenstick (MS), Ms Duo, MS Pro, MS Pro
Compatibel met: FAT 12, FAT 16, of FAT 32.
geheugenkaarten.
Gebruik de recorder niet in extreme
of in ruimte
waar
warme
de
Schrijfbescherming
of
temperatuur
drastisch kan veranderen. Sterke
recorder
Zo
Kaarten die
tegen schrijven door middel van een
knopje zijn beschermd, kunnen, als deze aan staat,
niet worden beschreven, gewist of geformatteerd.
De
kan worden.
geheugenkaart plaatsen
Gleuf 1
de recorder aanstaat, trek de stekker niet
en schakel de stroomtoevoer niet
lang
uit het
kunnen condensatie in de
veroorzaken, waardoor de HDD
beschadigd
Duo
Gebruik alleen de hierboven vermelde
en
Blokkeer de achterventilator niet.
temperatuursverschillen
MMC,
xD-Picture Kaart
waterpas oppervlak.
vochtige plaatsen,
RS
MMC Mobile
staat.
stabiel
Flash Kaart
(CF)
(MD), ST1 MD
Secure Digitale Kaart (SD), Mini SD
Multi Media Kaart (MMC), MMC Plus,
recorder
en
verwijderen
Gleuf 2
stopcontact
uit.
Nadat
de recorder heeft
uitgezet, wacht even om
apparaat
verplaatsen. Indien u de recorder
moet verplaatsen, volg onderstaande stapen.
u
het
1. Nadat de
getoond,
melding POWER OFF op het
wacht ten minste 2 minuten.
2. Trek de stekker uit het
3.
Verplaats
In
geval
aan
aan
Kaart
stroomonderbreking terwijl
de
van
gaat.
Kaart
voorzichtig
uit.
Gleuf 2: Druk op het midden van de kaart
deze vervolgens voorzichtig eruit.
trek
en
gaat.
u deze onjuist
gebruikt of in een ongeschikte omgeving, kan het
gebeuren dat, na enkele jaren, de HDD niet meer
zal werken. Een aanwijzing van problemen kan zijn
dat het beeld onverwachts
bevriest,
Opmerkingen:
Houd de
gebeuren dat er geen waarschuwing
getoond wordt.
dan kan de
In dat
goed functioneert,
afspelen noch opnemen.
dient de HDD vervangen te worden.
geval
buiten het bereik
kind
een
kaart
van
inslikt,
neem
onmiddellijk contact op met een arts.
Sommige geheugenkaarten kunnen niet op deze
recorder gebruikt worden.
Verwijder de kaart niet tijdens gebruik (afspelen,
kopieren, verplaatsen, etc).
defecte HDD
Indien de HDD niet
een
dan
met ruisblokken
recorder niet
geheugenkaart
kinderen. Indien
(mozaiek).
Het kan echter
verwijderen
Gleuf 1: Trek de kaart
De HDD is heel kwetsbaar. Indien
voor een
plaatsen
Plaats recht totdat deze vast zit.
stroomonderbreking terwijl de
staat, kan het gebeuren dat data van
de HDD verloren
SD, Mini SD, MMC,
Plus, RS MMC,
MMC Mobile, xD, MS,
MS Duo, MS-Pro of
MMC
MS Pro Duo kaart.
van een
recorder
Plaats
CD, MD of
ST1MD
is
stopcontact.
staat, kan het gebeuren dat data
de HDD verloren
geval
display
de recorder.
van een
recorder
In
Plaats
te
De
geheugenkaart gebruiken
1.
Laad
2.
Druk op HOME op de
3.
Kies de
4.
Kies
een
geheugenkaart.
[MUZIEK]
[Memory
of
Card
[FOTO] optie.
1]
op ENTER.
Details wat betreft de
afstandbediening.
of
[Memory
opties
vindt
u
Card
op
2]
en
druk
Bladzijde
16.
7
Voorpaneel
e
ab
c
HDD/DVD
Stelt de stand
defghijk
f
x (STOP)
Stopt afspelen
de recorder in op HDD of DVD.
van
of opname.
gN/X(PLAY/PAUSE)
RH188
Start het
nop
ab
c
d e f ghijk
h
Pauzeert
afspelen.
tijdelijk afspelen
Opnieuw
indrukken
om
of opname
pauze te annuleren.
z (REC)
Start opname. Druk herhaaldelijk in
opnametijd in te stellen.
i
RH199/RH199MH
n o
p
c
(V/v)
omhoog
en
omlaag
door
opgeslagen
kanalen.
j
ab
de
PROG.
Scant
lm
om
TIMESHIFT
(RH188, RH199)
Activeert pauze live TV/afspelen
een live TV programma.
d ef gh j k
j
RESOLUTION
(tijd shift)
voor
(RH199MH, RH200MH)
Stelt de uitvoer resolutie
voor
HDMI
en
COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN VIDEO
OUT
lm
i n op
RH200MH
-
-
contactpunten in.
1080i, 720p, 576p, 576i.
COMPONENT: 576p, 576i
HDMI:
k Afstandbediening
Richt de
a
POWER
l
knop
Plaats
b Schijflade
c Display
Toont de
m
schijf.
een
shift
REC: De recorder is
van
aan
Aansluiting
aan
het
o
AV IN 4
p
AV IN 4
kopieren.
De recorder is in timer opname stand of
De
klok, totale afspeeltijd,
afgespeelde tijd, titelnummer,
Open
8
hoofdstuk/
etc. wordt weergegeven.
(Z)
of sluit de
een
geprogrammeerd.
tracknummer, kanaal,
SD/MMC/
).
schijflade.
voor
DV
output of
een
digitale
camcorder.
TV: De recorder is in de TV Tuner stand.
OPEN/CLOSE
geheugenkaart (SD/Mini
nDVIN
het opnemen.
HDD bBDVD: De recorder is
d
een
aan.
DVD: De recorder is in de DVD stand.
:
(Alleen RH199MH,
MMC Plus/RS MMC/MMC Mobile/xD/MS/MS Duo/
de recorder.
HDD: De recorder is in de HDD stand.
:
geheugenkaart (CF/MD/ST1 MD).
MS-Pro/MS Pro Duo
tijd
timer opname is
een
GEHEUGENKAART SLOT 2
Plaats
status
huidige
(Alleen RH199MH,
RH200MH)
Venster
T/S: Geeft de
GEHEUGENKAART SLOT 1
RH200MH)
Schakelt de recorder AAN of UIT.
Plaats hier
Sensor
afstandbediening hierop.
(S-VIDEO IN)
Aansluiting voor S-Video output of een externe
bron (TV/Monitor, VCR, Camcorder, etc.).
(VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts))
Aansluiting voor audio/video output of een externe
bron (Audio systeem, TV/Monitor, VCR,
Camcorder, etc.).
0-9 nummertoetsen: Selecteert
Afstandsbediening
genummerde opties
in
DUBBING:
DVD
HDD
Kopieert
HDD
(of
een menu.
controleknoppen:
bladzijde 55.
een
zie
a
(
):
Selecteert
(
):
een
audio
CLEAR: Wis
b
de
Selecteert
een
van
Marker
REC
c
een
het
menu
of
Zoeken op
de opname.
SETUP:
PLAY
( N ):
STOP
(x): Stopt
:
Pauzeert
opnemen.
afspelen
of
POWER: Schakelt de recorder
AAN of UIT.
OPEN/CLOSE
de
(Z): Opent
en
sluit
schijflade.
DVD: Selecteert de functiemodus
van
HDD: Selecteert de functiemodus
van
Opent
of sluit het
Setup-
PIP: Schakelt de PIP functie in of uit.
Vergroot
het videobeeld.
schijfje,
van
het
indien beschikbaar.
CHP. ADD:
Voeg
een
hoofdstukmarker in
tijdens
(INSTAND OVERSLAAN):
over tijdens het
afspelen.
Slaat 15 seconden
hoofdstuk,
A-B:
of sluit het
Herhaalvolgorde.
Hoofdmenu.
THUMBNAIL: Selecteert
MENU/LIST:
miniatuurafbeelding.
Opent het menu op
een DVD schijf en schakelt tussen
de menu's Titel Lijst Origineel en
Titel Lijst Afspelen.
b/B/v/V(Links/Rechts/
Omhoog/Omlaag): Selecteert
optie in het menu.
het toestel op DVD.
even
het zoeken op
Opent
REPEAT: Herhaalt
Opent
het
track, titel, alles.
d
HOME:
te geven.
I.SKIP
opnemen.
a
om
afspelen/opname.
Start de weergave.
het
weer
TITLE: Toont het titelmenu
SKIP (. / >): Ga naar
volgend of vorig hoofdstuk/track.
(X)
tijdelijk afspelen of
een
om een
menu.
ZOOM:
Zoek
achterwaarts of voorwaarts.
PAUSE/STEP
de TV of
markermenu.
c
e
menu.
punt tijdens de weergave.
SEARCH:
timeropnamemenu (Timer Record).
M):
van
programma op TV
welk
opnamestand
/
OSD
e
MARKER: Markeert
TIMER REC: Toont het
(m
in het
kanalen.
Sluit het
(O):
afspeling (tijd shift)
een
(Marker Search).
(z): Begint
SCAN
Opent het
(On-Screen Display).
weergave
tracknummer
REC MODE: Selecteert de
d
naar
TIMESHIFT: Pauzeert de
Programma Lijst
marker
terwijl u
kijkt.
TV programma
RETURN
ondertiteltaal.
van
de menukeuze.
DISPLAY:
of audio kanaal.
SUBTITLE
)
PR/CH (+/-): Bekijk de
geheugen opgeslagen
b
taal
(
Bevestigt
-Toont informatie
naar
DVD).
naar
TV
AUDIO
ENTER
-
TV/DVD:
worden
Bekijk kanalen die
geselecteert met de
recorder-tuner of met de TV-tuner.
RESOLUTION
een
een
(alleen RH199MH,
Stelt de
RH200MH):
uitvoerresolutie
voor
HDMI in.
het toestel op HDD.
AV/INPUT: Selecteer de
voor een
DV
opname
inputbron
(Tuner, AV1-4, of
IN).
Gebruik
van
de
Batterij plaatsen
Meng
en
nieuwe
de
achterkant
op de
knoppen.
Waarschuwing
Gebruik oude
Afstandbediening
Verwijder
Afstandbediening
Richt de afstandbediening op de
afstandbedieningssensor en druk
in de
batterijklep
van
aan
de
de
afstandbediening, en plaats twee
R03 (grootte AAA) batterijen met
en
correct geplaatst.
batterijen niet door elkaar.
batterijen (standaard,
nooit verschillende soorten
alkaline, etc.)
9
Aansluitingen
en
Instellingen
Achterpaneel
a
ab
cd ef
jk
lmn
ANTENNE
Aansluiting
b
c
de antenne.
voor
Aansluiting (Type A)
(Alleen RH199MH, RH200MH)
HDMI output voorziet in een hoge
uitwisseling voor digitale audio en
externe
aan
k
een
(Links/Rechts))
video/audio ingangen.
AV IN 3
(VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts))
Aansluiting voor audio/video output of een externe
bron (Audio systeem, TV/Monitor, VCR,
Camcorder, etc.).
(Digitale Audio uitgang)
Aansluiting voor een digitale (coaxiale)
OPTICAL (Digitale Audio-uitgang)
Aansluiting voor een digitale (optische)
van een
ANTENNE
naar uw
op
m
een
S-Video
aan
op de TV met
behulp
van een
uitgang.
VIDEO OUT SELECT
Knop
Selecteert COMPONENT of RGB
Signaal van
afhankelijk
EURO AV1 AUDIO/VIDEO terminal
uw
aansluiting
van
van
de recorder op de TV.
COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN VIDEO
OUT (Y Pb Pr)
Aansluiting op een
audio
op de TV.
Ingang
EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
SCART
n
COAXIAL
aan
Sluit deze
/ AUDIO OUT
Tv met
signaal
S-VIDEO UIT
Sluit
l
op
het
TV/MONITOR.
de audio/video
(VIDEO
stopcontact.
RF.OUT
Verplaats
installatie.
g
AC Stroomkabel
j
kwaliteit
output van een
bron. (Betaalzender decoder, set-top box,
AV OUT 3
Sluit
f
i
video.
VCR, etc.).
e
KOEL VENTILATOR
Steek deze stroomkabel in het
EURO AV 2 DECODER
voor
i
h
HDMI
Aansluiting
d
gh
TV met Y Pb Pr
Ingangen.
audio
installatie.
Aansluiting op
de Antenne
Achterzijde
Antenne
van
de TV
SCART INPUT
Haal de antennekabel uit de TV
de antenne
ingang
recorder. sluit
een
aan
de
terminal
sluit hem
achterzijde
van
op de TV
antenne
en
op
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
de
de antennekabel
ingang van de recorder en
ingang van het TV toestel.
RF coaxiale
van
aan
L
VIDEO
INPUT
R
aan
de andere op de
R
aansluiting
Sluit de RF
uitgang van de recorder aan op de
antenne ingang van de TV door middel van de
bijgeleverde 75-ohm coaxiale kabel (R).
De RF-uitgang brengt het signaal door vanuit de
antenne ingang.
Achterzijde
10
van
de recorder.
Aansluiting op
Sluit het toestel
aan
uw
SCART
TV
op
een van
de
volgende
met de
toestellen, rekeninghoudende
bestaande installatie.
Wanneer
uitgang
voor
de
gebruikt,
u
SELECT schakelaar op RGB in.
aansluiting
Sluit de VIDEO OUT
Audio
de TV
toestellen die
u
manieren
de recorder
alleen
om
een van
gebruiken.
Raadpleeg
de
wilt
en
de andere
aansluiten, zijn
aan
er
verschillende
te sluiten. U kunt
de onderstaande aansluitmethodes
handleidingen
uit te
de rechter AUDIO
en
(A),
AUDIO OUT
de
van
aansluiting van de recorder
phono ingang (opnamedeck) van uw
geluidsinstallatie.
niet
aan
op
de
S-Video
Aansluiting
contactpunt
op de S-Video ingang op
de S-Video kabel (S).
aan
Component
voeren.
uitgangen
op de linker/rechter audio ingangen van
met behulp van de audiokabels. Sluit de
aan
Sluit het S-VIDEO UIT
van uw
televisietoestel, videorecorder, stereo installatie of
eventuele andere toestellen, om de aansluiting zo
goed mogelijk
poort van de recorder aan op de
TV, met behulp van de
(Links/Rechts) aansluiting
Sluit de linker
Tips
de
ingang van
videokabel (V).
recorder
het televisietoestel
van
video
de VIDEO OUT SELECT
schakelaar op COMPOINT in. Wanneer u de
SCART uitgang gebruikt, stelt u de VIDEO OUT
Naargelang
scartplug van de
bijbehorende ingangen van de TV
een scartkabel (T).
op de
aan
behulp
Video
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT
stelt
recorder
met
mogelijkheden
van uw
u
verbinding
Sluit de EURO AV1 AUDIO/VIDEO
Video
uw
van
de recorder
TV met
behulp
van
aansluiting
Sluit de COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN
Waarschuwing
--
--
--
VIDEO OUT
contactpunten
op de recorder, op de
op de TV met behulp van
aan
Let op dat u de recorder rechtstreeks op de TV
aansluit. Stel de TV in op het juiste video
overeenkomende
inputkanaal.
hoge definitie of digitale televisie bezit,
gebruik maken van de progressieve scan
uitvoer van de recorder opdat u de hoogst mogelijk
videoresolutie verkrijgt. Indien uw TV het Progressieve
een
Y Pb Pr
Indien
Sluit de AUDIO OUT
aansluiting van de recorder
niet aan op de phono ingang (opnamedeck) van uw
geluidsinstallatie.
Sluit de recorder niet aan via uw videospeler. Het
DVD videobeeld kan door het veiligheidssysteem
vervormd zijn.
kunt
ingangen
kabel (C).
u een
u
Scan formaat niet
worden
getoond
ondersteunt, zal het beeld verstoord
indien
u
de
Progressieve
Scan op de
recorder inschakelt.
RH188/RH199: Stel de
Achterzijde
S-VIDEO
van
de TV
SCART INPUT
INPUT
[Progressieve Scan] optie
[Aan] in het instellingenmenu voor progressief
signaal, zie bladzijde 18.
RH199MH/RH200MH: Stel de resolutie in op 576p,
maak gebruik van de RESOLUTION knop voor het
progressieve signaal.
om
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT
Y
Pb
AUDIO INPUT
Pr
Opmerking:
Progressieve scan werkt niet bij analoge video
aansluitingen (gele VIDEO UIT contactpunt) of
S-VIDEO aansluiting.
S
Achterzijde
T
van
C
V
A
Waarschuwing (alleen RH188/RH199)
Zodra de instelling voor de Progressieve Scan output is
ingevoerd, zal het beeld alleen nog zichtbaar zijn op een
TV of monitor die compatibel is met Progressieve Scan.
Indien u foutief de Progressieve Scan op AAN heeft
ingesteld, dient u allereerst de recorder te resetten.
Verwijder eerst de schijf in de recorder. Druk vervolgens
twee keer op STOP (x) en houdt deze 5 seconden
ingedrukt voordat u deze loslaat. De video output zal
hersteld worden naar de basisinstellingen, en er verschijnt
weer beeld op een normale analoge TV of monitor.
de recorder.
Waarschuwing (alleen RH199MH/RH200MH)
Indien de resolutie is ingesteld op 720p of 1080i, zijn
de VIDEO
UIT, S-VIDEO UIT
VIDEO UIT
aansluitingen
en
COMPONENT
niet beschikbaar.
11
HDMI
HDMI
Aansluiting
(Alleen RH199MH, RH200MH)
Indien
HDMI TV of monitor
u een
aansluiten op de recorder met
kabel.
1. Sluit de HDMI
HDMI
ingang
(H).
ingang
TV
deze
u
HDMI
van een
H
de recorder
van
HDMI
van een
bezit, kunt
behulp
compatibele
HDMI
aan
compatibele
op de
TV of
monitor
2.SteldebronvandeTVinopHDMI(Ziede
handleiding van de TV).
Opmerkingen:
Indien
geschikt is voor het verwerken
sampling frequentie, stel de [Frequentie]
optie in op [48KHz] in het instellingenmenu (zie
bladzijde 19). Zodra de keuze is gemaakt, zal dit
toestel automatisch alle 96KHz signalen
van
uw
TV NIET
96KHz
converteren
naar
48
KHz,
zodat
uw
deze
systeem
kan decoderen.
Indien
uw
MPEG
TV niet is
opties op [PCM]
bladzijde 19).
Indien
met
uitgerust
Dolby Digital en
en [MPEG]
instellingenmenu ( zie
decoder, stel de [Dolby Digital]
in het
Achterzijde
HDMI
(Hoge
Set-Top boxes,
van
aan
te
sluiten op een DTS compatibele receiver via een
die digitale uitgangen van deze recorder.
van
De
pijl
wijzen
op de kabelaansluiting dient naar boven te
zodat deze evenredig is met de aansluiting
op de recorder.
apparaten.
te voorzien in de
technologien
(Hoge Definitie Inhoudsbescherming).
wordt gebruikt om digitale inhoud die wordt
of
deze recorder
Interface)
om
HDCP
multikanaal
u
andere AV
en
HDMI is ontwikkelt
verzonden
surround, dient
Definitie MultiMedia
ondersteunt zowel video als audio op een enkele
digitale aansluiting voor gebruik met DVD spelers,
HDCP
TV niet is
de recorder.
Over HDMI
uitgerust met DTS decoder, stel
de [DTS] opties in op [Uit] in het instellingenmenu
(zie bladzijde 19). Om te kunnen genieten van DTS
uw
van
ontvangen
en
HDMI heeft de
om standaard, uitgebreid,
ondersteunen, plus
mogelijkheid
definitie video te
hoge
te beschermen.
standaard tot multi kanaal
surroundgeluid
audio te
ondersteunen. HDMI omvat onder andere niet
gecompresseerde digitale video, een bandbreedte tot
gigabytes per seconde, een aansluiting (in plaats
van verschillende kabels en aansluitingen), en
5
communicatie tussen de AV bron
en
AV
apparaten
zoals DTV's.
HDMI, het HDMI lgo
Interface
zijn
handelsmerken
(Type A)
Extra
Controleer de HDMI kabel indien
en
er
storing
in beeld
geluid optreedt.
van
Informatie
Indien
Hogo Definitie
u een
HDMI
voor
licensing
LLC.
HDMI.
HDMI of DVI
compatibel
Schakel het HDMI/DVI toestel
uit. Schakel
Tip:
toestel
vervolgens
en
deze recorder
het HDMI/DVI toestel in
wacht ongeveer 30 seconden, schakel
vervolgens deze recorder in.
en
HDMI
kunt
de
verbinding gebruikt,
(576i, 576p, 720p, of 1080i) voor de HDMI
uitvoer, met behulp van de RESOLUTION knop.
u een
u
resolutie
-
-
De resolutie veranderen als de recorder is verbonden
met HDMI
aansluiting
kan
storingen
hebben. Schakel de recorder uit
probleem
op te lossen.
tot
gevolg
en weer
in
om
het
De video invoer
van het aangesloten toestel
ingesteld voor deze speler.
Het aangesloten toestel is compatibel met
720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p, of
1920x1080i progressieve video invoer.
is
correct
Waarschuwing
Niet alle HDCP
compatibele
DVI
apparaten zullen
functioneren met deze recorder.
-
De
afbeelding
zal niet correct worden
dit niet HDCP toestel.
12
Multimedia
aansluit, controleer dan het volgende:
-
Indien
en
handelsmerken of geregistreerde
getoond bij
Aansluiten op
een
versterker
Achterzijde
van
de recorder
Aansluiten op een versterker die is uitgerust
met tweekanalen analoge stereo of met Dolby
Pro
II/Pro
Logic
Sluit de linker
en
Logic.
de rechter AUDIO OUT
aansluitingen van de recorder aan op de linker/rechter
audio ingangen van de versterker, ontvanger of stereo
installatie, met behulp van de audiokabels (A).
Aansluiten op een versterker die is uitgerust
met tweekanalen digitale stereo (PCM) of met
een
een
2 of
1.
Audio/Video ontvanger die is
meerkanalen decoder (Dolby
uitgerust met
Digital, MPEG
A
X
O
DTS).
Sluit
uitgang (OPTISCH O
X) van de recorder aan op een de
bijbehorende ingangen van uw versterker. Gebruik
hiervoor een optionele digitale geluidskabel
(optische O of coaxiaal X).
een
DIGITALE AUDIO
of COAXIAAL
2.
U dient de
activeren
Digitaal
digitale output van de DVD recorder te
(Zie "Audio instellingen" op bladzijde 19).
Multikanalen
geluid
Een
digitale meerkanalen aansluiting levert u de beste
geluidskwaliteit. Daarvoor heeft u een meerkanalen
Audio/Video ontvanger nodig die een of meerdere
audioformaten ondersteunt die door
worden ondersteund
Versterker
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL INPUT
DIGITAL INPUT
(Ontvanger)
Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het
symbool zijn handelsmerken van Dolby
dubbel-D
Laboratories.
recorder
(MPEG 2, Dolby Digital
handleiding van de ontvanger
voorpaneel van de ontvanger.
de
Raadpleeg
logo's op het
uw
AUDIO INPUT
en
DTS).
en
de
Waarschuwing:
Als gevolg van het DTS licentie akkoord, zal de
digitale output in DTS digital out zijn wanneer u
"DTS"
en
Digital
Theater
"DTS
Digital Out" zijn
Systems Inc.
handelsmerken
van
DTS
audio stream selecteert.
Opmerkingen:
--
Indien het audioformaat
van de digitale output niet
mogelijkheden van uw ontvanger,
dan zal deze een luide, vervormde klank produceren of
helemaal geen geluid voortbrengen.
De zes kanalen Digital Surround geluid via een
digitale aansluiting is alleen mogelijk indien uw
ontvanger over een Digital Multi kanaal beschikt.
Om het audioformaat van de huidige DVD op de
OSD (On-screen Display) te bekijken, drukt u op
overeenkomt met de
--
--
AUDIO.
--
Deze recorder decodeert geen interne (2 kanalen)
DTS geluidsnummer. Om DTS multikanaal surround
te kunnen
een
DTS
een van
beluisteren, sluit
u
deze recorder
aan
op
compatibele ontvanger met behulp van
de digitale geluidsuitgangen van deze
recorder.
13
Accessoires/Audio/Video
TV
(A/V)
VCR, Kabelbox,
Satelliet ontvanger,
Aansluitingen
Aansluiten op
decoder
etc.
Betaal-TV/Canal Plus
een
U kunt Betaal-TV/Canal Plus
programma's bekijken
of
opnemen indien u een decoder (niet bijgeleverd)
aansluit op de recorder. Trek de stekker van de
recorder uit het
stopcontact tijdens het aansluiten
van
decoder.
een
Om BETAAL-TV/Canal Plus
programma's te bekijken
[AV2 Aansluiting] optie in op
[Decoder] (zie bladzijde 18). En stel de [Decoder
Aan/Uit] optie van het programma in op [Aan] in het
instellingenmenu (bladzijde 17).
of op te nemen, stelt
u
Tip:
U hoeft de recorder niet in te schakelen
van
de
aangesloten
tuner te
bekijken
om
op
uw
de
signalen
Opmerking:
Indien
u
de stekker
van
stopcontact haalt, kunt
van
de
aangesloten
niet
kijken
naar
de recorder
van
Tip:
de recorder uit het
u
Achterkant
TV.
U hoeft de recorder niet in te schakelen
programma's
decoders.
signalen
van
de
aangesloten
tuner te
om
de
bekijken
op
uw
TV.
TV
Opmerkingen:
Afbeeldingen die zijn beschermd door copyright
beveiliging die kopieren tegengaat, kunnen niet
Betaal-TV/Canal
Plus decoder
worden opgenomen.
Indien
u
de recorder
SCART AV
doorgeeft, krijgt
signalen via een
gestoord beeld
u een
VCR
op
uw
TV
scherm.
Let op dat u de VCR aansluit op de recorder en TV
via onderstaande volgorde. Indien u videobanden
wilt
bekijken, bekijk de
inputlijn naar uw TV.
banden via
een
tweede
Inputlijn
VCR
1
TV
RECORDER
Inputlijn
Indien u opneemt naar een VCR vanaf deze
recorder, schakel dan niet over van inputbron
Achterkant
van
de decoder.
2
naar
TV door op de TV/DVD knop op de
afstandbediening te drukken.
Indien
Aansluiten op de EURO AV2 DECODER
ingang
Sluit
een
VCR of
gelijkwaardig opname apparaat
ingang van deze
aan
op de EURO AV2 DECODER
recorder.
Om
de bron
EURO AV2 DECODER
ingang
te kijken of op te nemen, stelt u de [AV2 Aansluiting]
optie in op [Anders] (zie bladzijde 18) en stel [AV2
Opnamen] optie in op [Automatisch], [CVBS] of
[RGB], zoals nodig (zie bladzijde 21).
14
naar
van
u een B Sky B tuner gebruikt, let dan op dat
deze aansluit op de VCR SCART ingang van de
tuner naar de EURO AV2 DECODER ingang.
u
Indien
u
de stekker
van
de recorder uit het
stopcontact haalt, dan kunt
signalen
van
de
u
aangesloten
niet
kijken
naar
VCR of tuner.
de
Aansluiten op
AansluitenopAVIN3ofAVIN4
ingangen
Sluit de
IN 3, AV IN 4) van de
recorder aan op de audio/video uitgangen van uw
bijkomend apparaat, met behulp van de audio/video
ingangspoorten (AV
een
digitale
camcorder
Door gebruik te maken van de DV IN ingang op
voorpaneel, is het mogelijk om een DV digitale
camcorder aan te sluiten en digitaal DV banden
DVD
over
het
naar
te zetten.
kabels.
Gebruik
Opmerking:
Indien
u een
S-VIDEO IN
gebruikt, wordt
het voorpaneel
poort op
het
signaal van de
niet doorgestuurd.
aan
de voorkant
VIDEO IN
poort op
een DV-kabel (niet bijgeleverd) om de DV
ingang/uitgang van uw DV camcorder op de DV
ingang aan de voorkant van deze recorder aan te
sluiten.
Aansluitgen Isteling
Opmerking:
Deze
Terminal
ingang dient alleen voor het aansluiten van een
digitale camcorder en is niet uitwisselbaar met
digitale satelliet ontvangers of D-VHS videorecorders.
DV
het
bijkomend apparaat
(VCR, Camcorder, etc.)
van
AUDIO
OUTPUT
DV
Digitale
Camcorder
R
L
DV
IN/OUT
VIDEO
OUTPUT
S-VIDEO
OF
OUTPUT
Achterzijde
recorder
van
de
Voorzijde
van
de
Voorkant
van
de recorder
recorder
15
Het
Algemene Gebruik
Beginmenu gebruiken
1.
Vanuit het
Media
Beginmenu scherm heeft u toegang tot alle
voor afspelen en opnemen van de recorder.
Druk op HOME
1.
het
om
Beginmenu
3.
Gebruik de b / B
knoppen op een hoofdoptie
subopties worden getoond.
selecteren. De
Gebruik de v / V
3.
2.
scherm te
openen.
2.
en
gewenste suboptie
ENTER
knoppen
om
4.
Selecteer de
gewenste optie
v / V
knoppen.
Terwijl
dit onderdeel wordt
het HOME
menu
af te sluiten.
TV HDD: Live TV wordt
weer
getoond
voor
HDD
opname.
TV DVD: Live TV wordt
weer
getoond
voor
DVD
opname.
druk op B
met
knoppen.
6.
Druk op v / V om de gewenste instelling te
selecteren en dan op ENTER om de selectie te
7.
het derde niveau te gaan.
om naar
onderdelen moet
bijkomende
u
uitvoeren.
Druk op SETUP
Druk op b
om
het
setupmenu af
te sluiten
HDD: Toont het
Titellijstmenu
voor
opneembare schijf
(bladzijde 42).
HDD DivX: Toont het
[Film Lijst]
menu voor
HDD
(bladzijde 28).
naar een
vorig
niveau.
Programmeren
ontvangen
maximaal 88 TV kanalen.
van
Voorbereiding:
Sluit de recorder
Titellijstmenu
voor
opneembare schijf (bladzijde
menu voor
CD of
DivX
aan
op de gewenste antenne
soort, zoals in "Aansluiting op de antenne" op
bladzijde
[Film Lijst]
28).
Speelt Video
24-27).
te keren
uitgerust met een frequentie
gesynchronisceerde tuner geschikt voor het
42).
-Toont
terug
Deze recorder is
SCHIJF:
Toont
om
Algemene Instellingen
Auto
FILM
-
geselecteerd,
Opmerking:
TV
-
de
van
Druk op B
stappen
om
behulp
5.
bevestigen.
sommige
Druk op HOME
met
gewenste tweede onderdeel
de v / V
van
Voor
4.
Instellingenmenu
het tweede niveau te gaan.
Selecteer het
behulp
de
het
en
getoond.
om naar
te
te selecteren.
Druk op INSTELLINGEN
wordt
10 wordt beschreven.
schijf (bladzijde
DVD-Videoschijf
af
(bladzijde
FOTO
(zie bladzijde 31)
[Foto Lijst] menu voor HDD.
SCHIJF: Toont [Foto Lijst] menu voor schijf.
Memory Card 1/2 (alleen RH199MH/RH200MH):
Toont [Foto Lijst] menu voor geheugenkaart.
HDD: Toont
MUZIEK
(zie bladzijde 29)
[Muziek Lijst] menu voor HDD.
SCHIJF: toont [Muziek Lijst] (of Audio CD) menu
voor schijf.
Memory Card 1/2 (alleen RH199MH/RH200MH):
Toont [Muziek Lijst] menu voor geheugenkaart.
HDD: Toont
1.
Selecteer de
2.
Druk op B om naar het derde niveau te gaan.
De [Land] optie wordt geselecteerd.
3.
Selecteer
Start: Toont
Basisinstellingen
menusysteem zijn er verschillende manieren om
instellingen persoonlijk te configureren. De meeste
menu's bevatten drie niveaus om de opties in te
stellen, hoewel sommige menu's geavanceerde
handelingen vereisen.
een
land met
op B.
Het [Start] icoon wordt
Selecteert
INSTELLINGEN
(zie bladzijde 16)
Instellingenmenu.
[Auto. programmeren] optie.
4.
[Overig]
behulp
van
v / V
en
druk
geselecteerd.
indien
uw
land niet in de
lijst staat.
Druk op ENTER om het kanaalzoeken te starten.
De tuner zal automatisch door alle beschikbare
kanalen gaan
en ze
in het
geheugen
van
de tuner
plaatsen.
In dit
de
16
Opmerking:
U kunt nadat
u
de recorder
voor
de eerste keer heeft
aangesloten
op SETUP druk voor de
basisinstellingen, de eerste keer alleen de
en
[Auto. programmeren] optie
u andere opties in stellen.
instellen.
Vervolgens
kunt
Algemene Instellingen (Vervolg)
U kunt
een
kanaal
verwijderen,
1.
handmatig zoeken en opslaan.
[Programma Bewerken] kiest bij de hierboven
genoemde stap 4, verschijnt het scherm voor het
Selecteer de
Indien
handmatig (toevoegen,
verplaatsen, etc) bewerken.
naam,
[Programma Bewerken] optie
u
instellen
en
druk
van
kanalen.
1. Selecteer het onderdeel met
druk op v / V
op B.
2.
Bewerken
U kunt TV kanalen
Bewerken
Programma
Programma
Druk op ENTER zodra [Bewerken] is
Het Programmalijst menu verschijnt.
om
de
behulp van b / B
instelling te veranderen.
en
geselecteerd.
de
[PR] geeft
Aansluitgen Isteling
geselecteerde programmastand
aan.
[Seek.]
Zoekt automatisch
Het zoeken
heeft
[ch.]
stopt
een
Selecteer
v / V
4.
een
PR
knoppen
Selecteer de
en
met
behulp
van
de
Verandert het kanaalnummer.
gewenste programma optie
met
en
"Programma
Bewerken"
[Station Wijzigen]
verandert de
naam van
De
verschijnt.
over
naam
voor
Zie
het invoeren
het invoeren
bladzijde
van
46
het
van
voor een
karakters.
Stelt de EURO AV1 AUDIO/VIDEO
annuleren.
[NICAM Auto/Uit] Stelt de kanalen voor NICAM
uitzendingen in. Normaliter brandt [NICAM] op
het scherm. Druk op ENTER indien het geluid
van de NICAM uitzending niet goed is, zodat
[NICAM] verdwijnt.
Door herhaaldelijk op RETURN (O) te drukken
verlaat u het Programmalijst menu.
ingang in voor het
gecodeerde videosignalen.
Druk op AV/INPUT terwijl het Programmalijst menu
verschijnt.
invoeren
1.
mag maximaal 5 tekens bevatten.
[Verplaatsen] sorteert de programmaposities in
de Programmalijst. Druk op v / V om de
geselecteerde programmapositie naar een
nieuwe locatie te verplaatsen.
[Verwijderen] verwijdert een programmapositie
die u niet nodig heeft.
[Decoder Aan/Uit] Stelt de kanalen voor de
decoder in. U heeft deze instelling nodig om te
kijken naar BETAAL-TV/Canal Plus
programma's. Druk op ENTER zodat
[DECODER] verschijnt in het scherm. Druk
opnieuw op ENTER om de instelling te
5.
druk op ENTER om de instelling te
keren naar het
bevestigen en terug te
Programmalijst menu.
AV1 Decoder
station. Het scherm
uitleg
en
of
aan
de rechterkant.
karakters
2. Kies OK
druk op ENTER.
knoppen
Bewerken] stelt het kanaal
Zie
een
[PAL/SECAM] Wijzigt tv-signaalsysteem (PAL
SECAM).
druk op ENTER.
de v / V
behulp
[Programma
handmatig in.
van
nummer
kanaal
gevonden.
[MFT] Stelt het kanaal fijn af zodat
duidelijker beeld wordt getoond.
3.
kanaal.
naar een
zodra de tuner
2.
van
Druk op ENTER zodat [Canal+] wordt
het scherm. Druk opnieuw op ENTER
instelling
getoond
om
op
de
uit te schakelen.
Uit: Voert
signalen van EURO AV1
ingang in. Selecteer
AUDIO/VIDEO
deze
normaliter.
Aan: Het
gecodeerde videosignaal input van de
ingang wordt
uitgevoerd naar de EURO AV2 DECODER
ingang voor codering.
Het gecodeerde signaal wordt vervolgens
teruggestuurd naar de EURO AV2 DECODER
ingang zodat u Betaal-TV/Canal Plus
programma's kunt opnemen en bekijken.
EURO AV1 AUDIO/VIDEO
17
Algemene Instellingen (Vervolg)
Progressive Scan (Alleen RH188/RH199)
Auto Klok instellen
kwaliteit
beeld,
Indien
de COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
Progressieve
Wanneer het automatisch zoeken
van
de zender is
afgerond, worden de tijd en de datum ook automatisch
ingesteld. Indien de tijd op het scherm van de recorder
onjuist wordt weergegeven, moet de klok handmatig
worden ingesteld.
1. Selecteer de [Tijdsinstelling] optie en druk op B.
Selecteer de
2.
[Automatisch] optie
v/VendrukopENTER.
met
behulp
van
u
Scan Video voorziet in de
met mindere
hoogste
storingen.
VIDEO OUT
ingangen gebruikt, maar de recorder
aangesloten op een standaard (analoge) TV,
Progressieve Scan in op [Uit].
heeft
Indien
u
de COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT
voor
TV of monitor die
met
scan
stel
ingangen gebruikt
compatibel is
signaal, stel Progressieve
aansluiting op een
progressief
Scan in op [Aan].
een
Opmerking:
Opmerking:
Het kan
Progressieve scan wordt uitgeschakeld in het
instellingenmenu indien de VIDEO OUT SELECT
knop op het achterpaneel is ingesteld op RGB stand.
gebeuren dat de TV zender niets uitzendt of
gegevens/tijdsinformatie uitzendt, waardoor
de correct de tijd onjuist instelt.
We raden aan om de klok in dat geval handmatig in te
Waarschuwing:
stellen.
Zodra de
verkeerde
instelling voor de Progressieve Scan output
ingevoerd, zal het beeld alleen nog zichtbaar zijn op
een TV of monitor die compatibel is met Progressieve
Scan. Indien u foutief de Progressieve Scan op [Aan]
heeft ingesteld, dient u allereerst de recorder te
resetten. Verwijder eerst de schijf in de recorder. Druk
vervolgens twee keer op STOP (x) en houdt deze 5
seconden ingedrukt voordat u deze loslaat. De video
output zal hersteld worden naar de basisinstellingen,
en er verschijnt weer beeld op een normale analoge
is
Klok instellen
Handmatig
1.
Selecteer de
2.
Selecteer de
[Handmatig] optie
v/VendrukopENTER.
3.
benodigde informatie voor datum en tijd in.
(links/rechts): Verplaatst de cursor naar de
vorige of volgende kolom.
v / V (omhoog/omlaag): Wijzigt de instelling op de
huidige positie van de cursor.
[Tijdsinstelling] optie
en
met
druk op B.
behulp
van
Geef de
b / B
Druk op ENTER
4.
om uw
instelling
te
bevestigen.
TV of monitor.
AV2
Aansluiting
U kunt
TV
Aspect
[Decoder]
Selecteer het
aspect ratio van de aangesloten TV
(4:3, standaard, of breedbeeld).
[4:3]:
Selecteer dit indien
u een
aansluit. Stel
[Display Mode]
getoond indien u [4:3] kiest.
[16:9]:
Selecteer dit indien
4:3 scherm TV
[Overig]
in zoals hieronder
u een
Selecteert hoe
u een
ingesteld
[Letter Box]
in
de bovenkant
en
van
de achterkant.
u
de EURO
indien
u
een
de EURO AV2
een
VCR of
opname apparaat.
aan
het scherm.
over
niet
Modus
U kunt het toestel instellen op een energiebesparende
modus. Er wordt niets in het schermvenster getoond
indien het toestel is
uitgeschakeld.
[Uit] Energiebesparende
[Panscan] Toont automatisch een breedbeeld
het gehele scherm en snijdt de gedeeltes die
passen eraf.
[Anderen]
Energiebesparende
breedbeeld met banden
onderkant
[Decoder]
aan
indien
breedbeeld TV of
breedbeeld film wilt tonen indien
een
Selecteer
gelijkwaardig
[Beeldscherm].
Toont
Selecteer
apparaat aansluiten op
ingang
DECODER stekker wilt aansluiten op
Scherm Stand
is
decoder of ander
AV2 DECODER stekker wilt aansluiten op
BETAAL-TV Of Canal Plus decoder.
TV met breedbeeldfunctie aansluit.
[4:3]
een
de EURO AV2 DECODER
stand is niet actief.
[Aan] Energiebesparende
stand is actief.
Opmerkingen:
De
gecodeerde televisiesignalen (CANAL+ of
PREMIERE) worden niet gedecodeerd in de
Energiebesparende modus.
De
Energiebesparende modus is niet beschikbaar in
standbye modus voor timeropname en indien het
toestel is uitgeschakeld na ontvangst van de
gecodeerde televisiesignalen (CANAL+ of
PREMIERE)
de
18
Instellen
Algemene
Audio
(Vervolg)
Instellingen
Elke DVD
schijf heeft een reeks uiteenlopende audio
outputopties. Stel de Audio output van het toestel in
aan de hand van het audiosysteem dat u gebruikt.
Initialiseren
U kunt de recorder resetten
fabrieksinstellingen
en
naar
de HDD
de
originele
Geheugenkaart
en
initializeren.
[FabriekInstelling]Indien nodig, kunt u de recorder
zijn geheel terug zetten naar fabrieksinstellingen.
Sommige opties worden niet gereset (Rating,
Wachtwoord en Regiocode).
[HDD formatteren]
drive): Alles wat is
verwijderd.
Initialiseert de HDD
in
[M/C formatteren] (alleen RH199MH/RH200MH)
Initialiseert de M/C (Geheugenkaart): Alles wat is
opgenomen op de geheugenkaart wordt verwijderd.
1.
2.
Selecteer de
3.
[Initialiseer] optie
bevestigingsboodschap
Selecteer
[Ja]
of
[Nee]
met
optie
wordt
te selecteren
van
[Bitstream]:
een
getoond.
behulp
Dolby Digital
/ DTS / MPEG
Selecteer "Bitstream" indien de DIGITAL
AUDIO OUT
druk op B.
en
Druk op v / V om de gewenste
en druk vervolgens op ENTER.
De
Aansluitgen Isteling
(harde schijf
opgenomen op de HDD wordt
ingang
van
de recorder aansluit op
versterker of andere
met
apparatuur
een
Dolby
DTS of MPEG decoder.
Digital,
[PCM] (Voor Dolby Digital/MPEG): Selecteer indien
een tweekanalen digitale stereo
versterker. DVD's gecodeerd in Dolby Digital of
MPEG worden automatisch gedownmixed naar
verbonden met
b / B
en
druk op ENTER.
tweekanalen PCM audio.
Taalinstellingen
[Uit] (Voor DTS): Indien u
DTS signaal niet door de
ingang uitgevoerd.
"Uit"
selecteert, wordt het
DIGITAL AUDIO OUT
Sampling Frequentie
Indien
een
receiver of versterker NIET in staat is
uw
96KHz
[48KHz].
te
signaal
Wanneer
dit heeft
u
gekozen,
signaal
Selecteert
een
taal
On-screen
display.
96KHz
voor
het
Instellingenmenu
en
[Origineel] Verwijst naar
schijf is opgenomen.
de
originele
:
signaal
Wanneer
u
te
verwerken, selecteert
dit heeft
signaal doorsturen,
gekozen, zal
enige
zonder
u
om een
[96KHz].
de recorder elk soort
tussenkomst.
Bereik
Controle
taal waarin de
[Andere] Selecteer een andere taal als volgt, druk
op de nummerknoppen, vervolgens op ENTER om
de bijbehorende 4-cijferige code in te geven aan de
hand van de taalcodelijst in het referentiehoofdstuk
(zie bladzijde 54). Druk op CLEAR indien u de
verkeerde taalcode heeft ingegeven.
[Uit] (for Ondertiteling)
receiver of versterker in staat is
uw
Dynamisch Bereik (Dynamisch
--DRC)
Schijf Menu/Audio/Ondertiteling
omzetten
48KHz, zodat het systeem het kan coderen.
Indien
Schermmenu
u
zal de
recorder automatisch elk 96KHz
naar
om
verwerken, dan selecteert
Schakel Ondertitel uit.
In DVD formaat kunt
u
de soundtrack
van een
programma beluisteren in de zuiverste en meest
realistische weergave mogelijk. Dit dankzij de digitale
audiotechnologie. Het kan echter gebeuren dat u het
dynamisch
bereik
tussen de hardste
de audio uitvoer
van
en
OP die manier kunt
stilste
tonen)
een lager
verschil
(het
wenst te
beperken.
volume naar een
op
film luisteren zonder de zuivere klank te verliezen.
u
Schakel DRC in indien
u
dit effect wenst.
Geluid
Schakel Vocaal alleen in
wanneer een
DVD met
meerkanalen karaoke wordt
gespeeld.
De karaokeklanken op het schijfje zullen
normale stereoklank worden gemengd.
in
een
19
Vergrendeling (Oudercontrole)
Instellingen
Wachtwoord instellen
1.
2.
Selecteer de
[Instellen wachtwoord] optie
2 zoals
Volg stap
getoond
[Wijzigen] indien
Selecteer
in
u
druk op B.
en
"Rating".
het wachtwoord wilt
veranderen, druk op ENTER en voer het nieuwe
4-cijferige wachtwoord in, druk weer op ENTER.
Voer ter
bevestiging opnieuw in.
[Wissen] en druk op ENTER
wachtwoord te verwijderen.
Selecteer
Indien
u uw
het
om
wachtwoord bent
4-cijferig
vergeten
Indien
Rating
u uw
Blokkeert het
1.
beoordeelde DVD
afspelen van
schijven, gebaseerd op de
zijn beoordeeld.
inhoud. Niet alle
schijven
wachtwoord bent
Open het Setup
pictogram.
Selecteer de
[Beveiligingsniveau] optie
en
druk
3. Selecteer
op B.
2.
4-cijferige
toegang
wenst tot de
Regiocode
Rating,
ingevoerd,
het
om
een
1 niveau
6-cijferige getal
[Ja]
en
druk op ENTER. Het 4-cijferige
Voer een nieuwe code
verwijderd.
en
u nog geen
wordt u nu gevraagd
Regiocode
dit te doen.
Voer de
Voer
4-cijferige code in en druk op ENTER.
Voer opnieuw in en druk op ENTER om te
bevestigen. Druk op CLEAR voordat u op ENTER
drukt indien u een fout heeft gemaakt.
normen
regiocode in van het gebied waarvan de
gebruikt om de DVD video schijf te
beoordelen, zie de lijst (Zie "Regiocodes" op
bladzijde 54).
1. Selecteer de [Land Code] optie en druk op B.
Selecteer
2.
Volg stap
3.
Selecteer het eerste karakter met
een
een
rating
met
behulp
van
de v / V
knppen.
[1] [8]: Rating
(1)
beperkingen, rating acht (8)
[Deactiveren]:
Indien
u
de minste.
4.
[Deactiveren] selecteert,
zijn en wordt de schijf
om uw
beoordelingsselectie
Indien
scenes
u een
rating
de
cursor
met
behulp
van
van
de
de B
selecteer het tweede karakter met
knoppen
behulp van
knoppen.
Druk op ENTER
DivX
Opmerking:
behulp
om uw
regiocode
selectie te
bevestigen.
te
bevestigen.
"Rating".
knoppen.
de v / V
5.
volledig afgespeeld.
2 zoals beschreven in
Verplaats
en
zal oudercontrole niet actief
Druk op ENTER
werden
v / V
heeft de meeste
een
--
4.
het
in.
u
Wachtwoord
onderdelen. Indien
wachtwoord heeft
3.
wachtwoord in indien
u
voeren.
wachtwoord is
Voer het
selecteer
menu en
2. Gebruik de nummertoetsen
"210499" in te
1.
vergeten, dient
wachtwoord te wissen.
huidige
DivX
Registratie Code
We voorzien
voor
de recorder
instelt, zullen alle
met dezelfde rating of later worden
afgespeeld. Scenes met een hogere rating worden
niet afgespeeld, tenzij er een alternatieve scene
beschikbaar is op de schijf. De alternatieve scene
dient dezelfde rating of lager te bezitten. Het afspelen
stopt indien er geen geschikt alternatief wordt
gevonden. U dient het 4-cijferige wachtwoord in te
geven om het ratingsniveau te veranderen zodat u de
schijf kunt afspelen.
u met een DivX VOD (Video op
aanvraag) registratiecode waarmee u video's kunt
huren en kopen met behulp van de DivX
VOD
service. Bezoek www.divx.com/vod
voor meer
informatie.
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER terwijl [Ver] is geselecteerd.
De registratiecode wordt getoond.
3.
Gebruik de
[DivX Reg. Code] optie
registratiecode
om
en
video's
druk op B.
van
DivX
VOD service op www.divx.com/vod te huren of te
kopen. Volg de instructies op en download te
video
naar een
schijf
om
af te
spelen
op dit
toestel.
Opmerking:
Alle
gedownloade
video's
van
alleen op dit toestel worden
20
DivX
VOD kunnen
afgespeeld.
AV2
Opname Instellingen
Opname
U kunt het soort
signaal selecteren tijdens het
ingang signaal van het apparaat
aangesloten op de EURO AV2 DECODER ingang.
[Automatisch] Het video ingang signaal zal
automatisch het ontvangen videosignaal volgen.
[CVBS] Alleen voor opnemen van CVBS
ingangsignaal.
[RGB] Alleen voor opnemen van RGB ingangsignaal.
opnemen
video
van
Aansluitgen Isteling
Schijf Instellingen
Instellen
Opnamestand
U kunt de beeldkwaliteit
XP
LP
formaat
Schijf
voor uw
opname instellen:
(hoge kwaliteit), SP (Standaard kwaliteit),
(lage kwaliteit), EP (Uitgebreide Kwaliteit).
Wanneer
lege schijf plaatst, zal de recorder het
schijf beginnen.
DVD-R: De recorder start de schijf in videomodus.
De opnamemodus is altijd videomodus.
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM: Het
startmenu zal verschijnen. Selecteer [OK] en druk
starten
Opname Aspect
U kunt de opname aspect ratio instellen tijdens DVD
opname, zodat het wordt aangepast aan het materiaal
dat u opneemt (16:9 of 4:3).
u een
van
de
op ENTER.
DVD-RW Schijf in
geinitialiseerd
naar
Video modus.
U kunt tevens de DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM
DV
Opname
herformatteren via onderstaand
Audio
Instellingenmenu.
Deze instelling is nodig indien u een 32kHz/12-bit
geluid camcorder op de DV-ingang van het
voorpaneel heeft aangesloten. Sommige digitale
camcorders beschikken
over
twee stereotracks
voor
geluid. Een is bij het filmen opgenomen en de andere
wordt nagesynchroniseerd na de opname.
Bij de Audio 1 instelling wordt het geluid gebruikt dat
werd opgenomen tijdens het filmen.
Bij de Audio 2 instelling wordt het gesynchroniseerde
geluid gebruikt.
TV
Opname
Audio
U kunt het audio kanaal
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER
Opstarten
voor
opname kiezen indien
3.
de TV
uitzending tweetalig is.
[Hoofd + Sub] Hoofdtaal en Subtaal.
[Hoofd] Alleen hoofdtaal.
[Sub] Alleen subtaal.
het opnemen in de Video stand, worden
hoofdstukmarkers in gespecificeerde instellingen
U kunt de interval veranderen
van
5
10 minuten of 15 minuten. Indien
[Geen] selecteert,
wordt het automatisch
hoofdstukmarkeren
gezamelijk
en
druk op B.
geselecteerd.
met
stand)
behulp
en
Het
van
druk op
DVD+RW's, ga
Selecteer
[OK]
met
naar
stap
behulp
van
4.
b / B
en
druk op
ENTER.
Tijdens
naar
gewenste stand
stand of Video
is
bevestigingsboodschap verschijnt.
Voor
Auto Hoofdstuk
minuten
(VR
terwijl [Start]
verschijnt.
ENTER.
De
4.
ingebracht.
menu
Selecteer de
b / B
[Disc Initialisatie] optie
met
Het initialiseren duurt
even.
Waarschuwing:
u
Alles wat op de schijf is opgenomen wordt
indien u het schijf formatteren verandert.
gewist
[Geen]
uitgeschakeld.
21
Schijflabel
Schijfinstellingen (Vervolg)
Gebruik deze functie
Voltooien
De Voltooien
stelt de opnames "vast" zodat u de
schijf op
gewone DVD speler of op een PC met
een compatibele DVD-ROM drive kunt afspelen. Bij
optie
een
het voltooien
Nadat
u een
kunt
niet
u
behalve
DVD-R
en
DVD+R
schijf
heeft
De
en
naam
mag maximaal 32 tekens bevatten.
tekens zien.
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER
[Disc Label] optie
en
terwijl [Bewerken]
druk op B.
is
geselecteerd.
voltooid,
Het Toetsenbordmenu wordt
bewerken of opnemen op die schijf,
DVD+RW. U kunt echter bij een DVD-RW
schijf kiezen voor opnemen
[Ongedaan maken] optie te
in te
schijven die op een andere recorder zijn
geformatteeerd zult u alleen een beperkt aantal
meer
bij
schijf
Voor
schijf in video stand wordt er
een menuscherm aangemaakt om in de inhoud van
de schijf te navigeren. Om dit menu te openen, drukt
Waarschuwing
de
weergeeft.
van een
up op MENU/LIST of TITLE.
om een naam voor
geven. Deze naam verschijnt wanneer u de schijf
laadt en wanneer u de schijfinformatie op scherm
Zie
bladzijde
46
voor
het
getoond.
ingeven van
karakters.
bewerken door de
Schijf Beveiliging
kiezen.
Indien
schijf
u
opneemt op
of VR stand
een
DVD-RAM / DVD+RW / +R
geformatteerde
DVD-RW
schijf,
stel
in op [Aan] om te voorkomen dat er per ongeluk iets
wordt opgenomen, bewerkt of verwijderd van de
schijf.
om
Selecteer
[Uit]
indien
u
de
schijf
wilt
vrijgeven
te bewerken.
PBC
PBC betekent
Afspeel Controle en verwijst naar
en navigatie onderdelen die
speciale
beschikbaar zijn op sommige Video CD's.
[Aan] Video CD's worden afgespeeld volgens PBC,
menu's
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER terwijl [Voltooien] is
Het Afsluiten menu wordt getoond.
3.
[Voltooien] optie
en
druk op B.
[OK] en druk op ENTER.
De recorder start met het voltooien
geselecteerd.
indien beschikbaar.
[Uit]
Selecteer
van
de
schijf.
Opmerking:
Hoe
lang
het soort
het voltooien
schijf,
duurt, is afhankelijk
hoeveel
er
is opgenomen
aantal titels op de schijf.
DVD+R DL schijf heeft tot 30 minuten
de
van
en
nodig
het
voor
voltooiing.
Tips
Indien
u een
voltooid
DVD-RW die op een andere recorder
u deze "Onvoltooien" door
is, laadt, kunt
Onvoltooien in het Voltooienmenu te kiezen.
Vervolgens kunt
herschrijven.
U kunt
een
u
DVD-R
de
en
schijf
bewerken
DVD+R
schijf
en
niet
onvoltooien.
Indien de [Disc beveiliging] optie in ingesteld op
[Aan], is het voltooien niet beschikbaar. STel de
[Disc beveiliging] optie in op [Uit] indien u wilt
voltooien.
22
Video CD's worden
CD's.
afgespeeld
zoals Audio
Algemene Uitleg
van
het
Schijfinformatie
Scherm
een
1.
andere manier worden bediend of hebben
beperkte bedieningsmogelijkheden tijdens het
afspelen. Wanneer dat gebeurt, verschijnt het
symbool
op het TV scherm. Dit geeft aan dat de
niet
handeling
mogelijk is met de recorder of dat het
niet beschikbaar is op de schijf.
Informatie op het scherm
Terwijl
schijf
op het scherm tonen.
Deze handleiding geeft de basisinstructies voor de
bediening van de recorder. Sommige DVD's moeten
op
op het scherm
U kunt verschillende informatie betreffende de
u naar een
terwijl
u
TV
2.
u
keer op DISPLAY
te geven.
Druk
opnieuw
een
om
de
huidige
keer op DISPLAY
om
status
te
Aansluitgen Isteling
verschillende
afspeelinformatie weer te geven.
De getoonde onderdelen is afhankelijk van de
schijfsoort of afspeelstatus.
kijkt
TV programma kijkt, drukt
om de informatie op het
Druk een
weer
op
ENTER of DISPLAY
scherm
weer
Geeft
te geven of te
verwijderen.
kanaalnummer, stationsnaam,
en
audiosignaal (STEREO, MONO) ontvangen
door de tuner
weer.
Geeft de
opnamestand, vrije
en verstreken tijd
vooruitgangsbalk weer.
ruimte
Geeft
van
naam en
de
3.
U kunt
v / V
een
en
de
onderdeel selecteren met
instellingen wijzigen
behulp
van
of selecteren
door op b / B te drukken.Zie de betreffende
pagina's voor details over ieder onderdeel.
formaat
schijf weer.
[Titel]: Huidige titel (of track) nummer/totaal
aantal titels (of tracks) (bladzijde 24, 26)
[Hoofdstuk]: Huidig hoofdstuk nummer/totaal
aantal hoofdstukken (bladzijde 24)
[Tijd]: Verstreken afspeeltijd (bladzijde 26)
[Audio]: Geselecteerde audiotaal (alleen DVD
VIDEO) of audiokanaal (bladzijde 25)
[Ondertiteling]: Geselecteerde ondertitel
(bladzijde 25)
[Kijkhoek]: Geselecteerde hoek/totaal aantal
hoeken (bladzijde 26)
[Geluid]: Selecteer geluidsstand (Bladzijde 27)
Opmerking:
Indien
Geeft de
huidige
datum
en
tijd
gedurende 10 seconden op
gedrukt, ve rdwijnt het OSD.
er
toets is
geen enkele
weer.
23
Afspelen
Algemene Afspeel
Functies
1.
Laad de
gewenste schijf in de lade,
2.
Start het
afspelen
3.
Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen.
Het toestel slaat het stoppunt op, afhankelijk van de
via het HOME
met de
afspeelkant
naar
beneden.
(zie bladzijde 16).
menu
schijf. "Xx" wordt kort op het scherm getoond. Druk op
(N) om het afspelen te hervatten (vanaf het scene punt). Indien u opnieuw op STOP (x) drukt of de
schijf verwijderd ("x" wordt getoond op het scherm), zal het toestel het stoppunt wissen.
PLAY
4.
Druk op OPEN/CLOSE (Z) om de schijf te verwijderen. Druk op OPEN/CLOSE (Z) om de schijflade te
sluiten of druk op POWER (1). De schijflade wordt automatisch gesloten en het toestel wordt uitgeschakeld.
Opmerking:
Indien de Oudercontrole is ingesteld, en de schijf is niet binnen de Beoordelingeninstellingen (niet
goedgekeurd), dient de 4-cijferige code te worden ingegeven en/of de schijf moet worden goedgekeurd (zie
"Beoordeling" op bladzijde 20).
Gebruik
Knoppen
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
(Z)
(X)
Opent
Schijven
of sluit de
Druk
schijflade.
het
tijdens
afspelen
afspelen te pauzeren.
Druk
op PAUSE/STEP
PAUSE/STEP
herhaaldelijk op
spelen.
(X)
(X)
om
om
Frame
het
voor
Frame af te
Tip:
U kunt het beeld sneller
de PAUZE stand
De beeld frame
voor
SKIP
voor
of achteruit laten
voor
Video CD.
Druk op SKIP (. of >) tijdens het afspelen
het volgende hoofdstuk/track te gaan, of
(./>)
door in
lopen
op b / B te drukken.
frame achteruit is niet beschikbaar
herhaaldelijk
om naar
te keren
naar
het
begin
van
het
Druk twee keer kort op SKIP .
hoofdstuk/track te gaan.
terug
om
hoofdstuk/track.
huidige
om naar
het
vorige
Tips:
Om meteen
tijdens
het
naar een
afspelen
DISPLAY v / V,
willekeurig
van
en voer
gebruik b / B.
Om bij een Audio
de
vervolgens
CD direct
SCAN
(m
/
M)
het
het karakter in of
track te gaan, voer
de nummertoetsen
naar een
het tracknummer in met
(0-9) tijdens
hoofdstuk te gaan
twee keer op
DVD, druk
behulp
afspelen.
van
Druk herhaaldelijk op SCAN (m of M) tijdens het
afspelen om de gewenste scansnelheid te selecteren.
HDD, DVD: 5 stappen.
DivX: 4 stappen
Video CD, Audio CD: 3 stappen.
Druk
om
het
herhaaldelijk
spelen in
afspelen.
af te
op SCAN (m of M)
slow motion, tijdens het pauzeren
van
HDD, DVD; 4 stappen
CD; 3 stappen (alleen Vooruit)
Video
ZOOM
Druk
tijdens afspelen
videobeeld te
of
vergroten.
x2 grootte
pauzestand
op ZOOM
om
het
x4 grootte
x1 grootte
(x1 grootte
(normale grootte)
U kunt door het ingezoomde beeld bladeren met behulp
de bBvVknoppen.
→
24
→
→
van
Alle
schijven
Alle
schijven
Algemene Afspeel
Functies
Knoppen
Gebruik
REPEAT
Druk
(Vervolg)
Schijven
op HERHAAL
de gewenste herhaalmodus te selecteren.
HDD (Titel/Uit), DVD (hoofdstuk/titel/uit),
tijdens
het
afspelen herhaaldelijk
Vr modus DVD-RW
Video
om
(hoofdstuk/titel/alles/uit),
CD, Audio CD (track/alles/uit),
MP3/WMA
(track/map/uit)
Opmerkingen:
u eerst de PBC [Uit] te
Instellingenmenu om de Herhaalfunctie te
gebruiken. Zie bladzijde 22.
Indien u een keer op SKIP (>) drukt tijdens Herhaal
Hoofdstuk (track) afspelen, zal de herhaalvolgorde
worden geannuleerd.
Bij
een
Video CD met PBC dient
schakelen in het
A-B
Elke druk op de A-B knop tijdens het afspelen zal punt A
punt B selecteren, en de volgorde tussen deze punten
en
herhalen, beginnend bij A (startpunt)
tot
punt B (eindpunt).
Opmerking:
U kunt
een
selecteren
TITLE
Indien de
volgorde korter dan
bij HDD afspelen.
huidige
DVD titel
5 seconden niet
een menu
titelmenu op het scherm worden
het schijfmenu getoond.
MENU/LIST
SUBTITLE
Het
(
)
schijfmenu verschijnt
bezit, zal het
getoond.
Anders wordt
op het scherm.
Druk
tijdens het afspelen op SUBTITLE
herhaaldelijk op b / B om de gewenste
en
vervolgens
ondertiteltaal te
selecteren.
AUDIO
(
)
Druk op AUDIO en vervolgens herhaaldelijk op b / B
andere audiotaal of audiotrack te selecteren.
om
een
Opmerking:
Sommige schijven
bevatten zowel
soundtracks. Er zal geen
DTS is geselecteerd. Om
luisteren, sluit
u
Dolby Digital en DTS
analoge
plaatsvinden als
uitvoer
naar
de recorder
de DTS soundtrack te
aan
op
een
DTS decoder met
behulp van een van de digitale uitgangen.
voor aansluitingsgegevens.
Zie
bladzijde
Druk op AUDIO en vervolgens herhaaldelijk op
tijdens het afspelen om een ander audiokanaal
(STEREO, LINKS of RECHTS).
Bij
DVD-RW
met zowel
Druk
te horen
opgenomen in VR modus en HDD
hoofd als een tweetalig audiokanaal, kunt
(L),
herhaaldelijk tijdens
herhaaldelijk
Sub
(R),
of Hoofd+sub
u
(L+R).
het
ander audiokanaal te horen
I.SKIP
b / B
schijven
een
wisselen tussen Hoofd
Druk
13
afspelen op AUDIO om een
(STEREO, LINKS of RECHS).
op I.OVERSLAAN
tijdens
het
afspelen
15 seconden vooruit te gaan.
Elke keer dat u in HDD afspelen of Timeshift modus op
b / B drukt, wordt 5 minuten voor- of achteruit gegaan.
om
25
Indien
menuscherm wordt
er een
DVD
weergeven.
Het kan
Marker Zoeken
VCD
HDD
dat het menuscherm eerst wordt
zijn
+R
weergegeven nadat er een DVD of Video CD wordt
geladen die een menu bevat.
DVD
Een marker
U kunt
DVD
Metbehulpvandeb/B/v/Vknoppenselecteertu
u wenst te bekijken.
Vervolgens druk u op ENTER om het afspelen te
de titel/het hoofdstuk die/dat
starten. Druk op TITLE of MENU/LIST
keren
naar
om
terug
te
u
wilt
bekijken
met
Druk op RETURN
menuscherm.
(O)
terug
te keren
behulp
naar
een
HDD
beginnen
met
afspelen
vanaf
een
totaal
van
een
markering
in te geven, drukt u op MARKER
van de schijf. Het
Herhaal
om
even
tot
kort op het TV scherm
markeringen in te geven.
zes
gemarkeerde scene opnieuw oproepen
of
Druk op SEARCH tijdens het afspelen
Het Marker Zoeken menu wordt
de
van
geopend.
2.
Gebruikdeb/B/v/Vknoppenomeen
gemarkeerde scene op te roepen of te wissen.
3.
Druk op ENTER om te beginnen met afspelen
vanaf de gemarkeerde scene. Of druk op CLEAR
u
om
de
menu
gemarkeerde scene
verwijderen.
van
het Marker Zoeken
te
andere TITLE gaan
-RW VR
+R
ingeven
schijf.
De
Naar
VCD
op het gewenste punt
markeringicoon wordt
het
menu-instellingen en de exacte
bedieningsprocedure voor het menu kunnen van
schijf tot schijf verschillen. Volg de instructies op
van elk menuscherm. In het instellingenmenu kunt
ook de PBC uitschakelen. Zie bladzijde 22.
-R
Om
1.
om
+RW
wissen
de nummertoetsen.
van
RAM
punten die in het geheugen worden opgeslagen.
Een
VCD
-RW Video
zes
getoond.
het menuscherm.
Selecteer de tracks die
-RW VR
DVD
-RW Video
RAM
+RW
-R
DivX
een schijf meer dan een
titel bezit, dan kunt
volgt naar een andere titel gaan:
Druk tijdens het afspelen twee keer op DISPLAY en
selecteer vervolgens het titelpictogram met behulp
van v / V. Druk vervolgens op de gewenste
nummertoetsen (0-9) of b / B om een titelnummer
Wanneer
u
als
te selecteren.
Tijd
Zoeken
+RW
-R
HDD
+R
-RW VR
DVD
-RW Video
RAM
DivX
Camerastandpunt
DVD
Indien de schijf scenes bevat die vanuit verschillende
camerastandpunten werden opgenomen, dan kunt u
tijdens de weergave naar een ander camerastandpunt
gaan.
Start
afspelen
op
een
geselecteerd tijdstip
op de
1.
schijf:
1.
Druk twee keer
De
tijd
tijdens het afspelen op DISPLAY.
zoekenbox toont de verstreken afspeeltijd.
2.
Druk op v / V om het tijdklokicoon te selecteren
en "0:00:00" wordt getoond.
3.
Voer de
gewenste tijd in uren, minuten
seconden in, van links naar rechts.
Indien
drukt
u
de verkeerde
getallen
op b / B om de cursor
onder het verkeerde nummer.
4.
u
Druk op ENTER
start vanaf de
26
getoond.
Gebruik v / V
om
het
Hoekpictogram
afspelen
in het
On-Screen scherm te selecteren.
3.
Gebuik b / B
om een
selecteren. Het
gewenste hoek
te
de
geselecteerde
worden getoond.
nummer van
hoek zal op het TV scherm
ingevoerd,
(_) te verplaatsen
Het
worden
2.
en
heeft
om te bevestigen.
geselecteerde tijd.
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het On-Screen scherm zal op het TV scherm
Tip:
Om
aan
te geven dat
veranderen,
u van
wanneer een
camerastandpunt
scene
kunt
vanuit andere
camerastandpunten wordt opgenomen, knippert
camerastandpunt indicator op het TV scherm.
de
3D Surround
-R
+R
Deze
kan
-RW Video
VCD
RAM
+RW
DivX
vereist is
3D surround effect
om
te luisteren
naar
meerkanaals audio
in
(Beeld
Beeld)
+RW
-R
Deze functie stelt
u
HDD
+R
in staat
zenders in "onderbeeld"
-RW VR
DVD
om
tijdens
de
het
-RW Video
VCD
opgeslagen
afspelen te
bekijken.
van
thuistheater.
een
1.
een
meerkanaals
een
PIP
RAM
produceren,
audioweergave simuleert met
twee conventionele stereogeluidssprekers in plaats
van met vijf of meer luidsprekers, zoals normaal
wat
speler
-RW VR
DVD
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. Het
On-Screen scherm zal op het TV scherm worden
getoond.
2.
Gebruik v / V
het
om
Geluidspictogram
in het
On-Screen scherm te selecteren.
3.
Gebruik b / B
"3D SUR" te selecteren.
om
Selecteer "NORMAL"
om
het 3D Surroundeffect uit
te schakelen.
Aan
Laatste Stand
Geheugen
Deze recorder onthoudt de
het laatste
schijfje
dat
instellingen worden
u het schijfje uit het
uitschakelt. Indien
gebruikersinstellingen
geheugen bewaard,
van
waarvan
ook als
De
instellingen
zodat
--
u
het
ze
de
om
nogmaals
om
de
onderbeeldoptie
selectie
voor
onderbeeld
Druk op AV/INPUT om de inputstand voor het
onderbeeld te selecteren. Telkens wanneer u op
deze
knop drukt,
wordt elke
opgeroepen.
Ontvanger
→
AV1
Programmaselectie
worden in het
later
Dit toestel bewaart
geheugen opgeslagen
opnieuw kunt gebruiken.
de instellingen van de schijf niet
de DVD recorder uitschakelt voordat
het
heeft
afgespeeld.
u
Afspeln
in te schakelen
de functie uit te schakelen.
onderbeeld zoals hieronder
wanneer u
schijfje
en
bewaard, dan zal de laatste
Opmerkingen:
--
Uit
Inputstand
toestel haalt of het toestel
schijf plaatst
en
Druk op PIP
heeft bekeken. De
in het
u een
werden
instellingen
stoppositie worden
u
DVD
→
AV2
voor
inputstand voor het
getoond weergegeven.
→
AV3
→
AV4
onderbeeld
Gebruik de PR/CH
(+/-) knoppen van programma
veranderen wanneer u de onderbeeldinput op de
ontvanger zet. Het geselecteerde
programmanummer wordt op het TV scherm
weergegeven. U kunt het geselecteerde programma
weergeven door op STOP (x) te drukken.
van onderbeeld wijzigen
herhaaldelijk op b / B tot u de gewenste
positie heeft bereikt. Het onderbeeld beweegt mee
Positie
Druk
met de klok of
tegen de klok in.
Het onderbeeld vergroten
Druk herhaaldelijk op ZOOM
om
vergrotingsschaal
verhoogd.
vergroten;
worden
de
het onderbeeld te
kan tot drie niveau's
27
Een DivX Filmbestand
afspelen
1.
De recorder kan veschillende DivX bestanden
afspelen.
leest
u
Voordat
DivX bestanden
u
"DivX bestandseisen"
aan
Film
Lijst
Druk op v / V
Lijst]
gaat afspelen,
RH199MH, RH200MH:
voor model
Deze recorder kan de DivX
geheugenkaart
bestand(en)
afspelen.
niet
1.
Druk op BEGIN
2.
Selecteer
selecteer de
en
media met DivX
een
op de
menu
Opties
om een
map/bestand
te selecteren
en
in het
[Film
druk op ENTER.
De filmmenu
de rechterkant.
Het
Opmerking
menu
van
2.
opties worden getoond.
afbeelding van de menu opties is afhankelijk
de geselecteerde media.
Drukv/V/b/Bomeenoptieteselecterenen
druk op ENTER.
[Afspelen] Start het afspelen van de
geselecteerde titel.
[Open] Opent de map en een lijst van bestanden
in de map wordt getoond.
[Wissen] Verwijdert het bestand(en) of map(pen)
[FILM] optie.
bestand(en)
en
druk op ENTER.
Het [Film Lijst] menu wordt op het TV scherm
geopend.
van
de media.
[Naam wijzigen] Bewerkt de bestandsnaam.
(bladzijde 33)
[Bewegen] Verplaatst het bestand(en) naar een
andere map of media. (bladzijde 34)
[Copie] Kopieert het bestand(en) naar een
andere map of media. (bladzijde 34)
DivX bestandeisen
3.
Selecteer
map met behulp van v / V en druk
ENTER.
Een
op
lijst met bestanden in de map
wordt getoond. Indien de bestandenlijst geopend
is
en u
een
terug
wilt keren
afstandbediening
4.
Selecteer het
de
mappenlijst,
metdev/Vknoppenopde
selecteer dan
en
naar
druk op ENTER.
gewenste bestand dat
wilt
bekijken
met behulp van v / V en druk op PLAY (N).
U kunt verschillende afspeelfuncties gebruiken. Zie
bladzijden 24-27.
u
Beschikbare resolutie grootte: 720x576
DivX bestandsextensies:
Afspeelbare DivX ondertitels: ".smi", ".srt",
".sub (alleen Micro DVD formaat)",
".txt ( alleen Micro DVD formaat)".
Afspeelbaar Codec formaat: "DIV3", "MP43",
"DIVX", "XVID", "DX50".
Afspeelbaar
Audio formaat:
Druk op STOP
[Film Lijst]
het
afspelen te stoppen.
wordt getoond.
om
menu
Opmerking betreffende
Ondertiteling
Volg
onderstaande
niet correct wordt
1.
Het
DivX
Sampling Frequentie:
binnen 8
48 KHz (MP3),
getoond.
ondertiteling
verschijnt.
2.
Druk SUBTITLE in
seconden
en
houd deze ongeveer 3
ingedrukt.
De taalcode zal worden
3.
getoond.
Druk op b / B om een andere taalcode te
selecteren totdat de ondertiteling correct wordt
getoond.
4.
Druk op PLAY
afspelen.
28
binnen 32
--
48 KHz
(WMA).
Bit rate:
binnen 8
--
320kbps (MP3), 32-192kbps (WMA)
CD-R formaat: ISO 9660
en
JOLIET
DVD+R/RW formaat: ISO 9660
(UDF Brugformaat)
Bestanden/Mappen: minder dan
1999 (totaal aantal bestanden en mappen).
Opmerkingen betreffende DivX formaat:
Indien het aantal screen frames meer bedraagt
Maximum aantal
stappen op indien de ondertiteling
Druk op PAUSE/STEP zodra de
"AC3", "PCM", "MP2",
"MP3", "WMA".
--
5.
(BxH) pixel
".avi", ".divx".
dan 29.97 frames per
normaal functioneren.
Indien de video-
en
seconde, zal dit toestel niet
audiostructuur
opgenomen bestand niet gekruist
menuscherm getoond worden.
van
is,
het
zal het
Indien het bestand is opgenomen met GMC, zal
maar 1-punt van het opnameniveau
het toestel
ondersteunen.
(N)
om
verder te gaan met
*
GMC?
GMC betekent Global Motion
Compensation
(Wereldwijde Film Compensatie). Het is een
coderingshulpmiddel gespecificeerd in MPEG4
norm. Sommige MPEG4 encoders, zoals DivX of
Xvid zijn uitgerust met deze optie. Er zijn
verschillende niveaus GMC codering, normaliter 1punt, 2-punt of 3-punt GMC genoemd.
Een Audio CD of MP3/WMA
Audio CD
bestand
1.
afspelen
De recorder kan audio CD's
afspelen.
en
rechterkant voordat
u
aan
MP3/WMA bestanden
Het
de
De
gaat
de
afspelen.
2.
1.
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
2.
Selecteer de
3.
Selecteer
Druk v / V
getoond.
[Muziek Lijst] lijst
getoond.
opties wordt getoond.
opties worden getoond, afhankelijk
geselecteerde media.
menu
menu
[Afspelen] Start het afspelen
geselecteerde bestand.
[Random]
media met MP3/WMA of audiotitels
De
te selecteren op
druk op ENTER.
van
Drukv/V/b/Bomeenoptieteselecteren,en
druk op ENTER.
en
en
druk op ENTER.
[MUZIEK] optie.
een
opties
map/bestand
om een
de Audio CD of Muziekmenu
MP3/WMA bestanden
Lees "MP3/WMA bestandseisen"
Muziekmenu
en
Start of
stop willekeurig afspelen.
de map en een
in de map wordt getoond.
lijst
van
bestanden
bestand(en)
van
de media.
[Open] Opent
wordt op het TV scherm
[Wissen] Verwijdert
het
Bewerkt de bestandsnaam
[Naam wijzigen]
(bladzijde 33)
het
[Verplaatsen] Verplaatst
andere map of media
een
het
van
[Copie] Kopieert
het
bestand(en)
(bladzijde 34)
bestand(en) naar
(bladzijde 34)
naar
Afspeln
een
andere map of media
4.
Gebruik v/V
om een
track te selecteren
druk
en
[Program add] Voegt de track(s)
Programmalijst (bladzijde 30)
op PLAY (N).
Het afspelen start.
U kunt verschillende
bladzijdes
afspeelfuncties gebruiken.
Zie
24-27.
1.
Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie
het MP3 bestand te bekijken. Indien de
2.
van
map selecteert, zal het nummer
de submappen en het nummer van de MP3
informatiescherm af te sluiten.
Indien
de
bovenliggende map
gebruik dan de v / V knoppen om te
en druk vervolgens op ENTER.
u naar
wilt gaan,
selecteren
Druk op HOME om het HOME menu te openen
andere media te selecteren.
en
Druk op v / V om een bestand te selecteren en
druk op ENTER. De menu opties worden getoond.
Druk op v / V om de [Random] optie te selecteren
druk op ENTER. Het toestel begint automatisch
met willekeurig afspelen, en "Random" verschijnt
op het menuscherm.
u een
bestanden in de map worden weergegeven.
Druk nogmaals op DISPLAY om het
de
en
ID3 Tag informatie niet verschijnt, zal [ID3-Tag:
None] op het scherm worden weergegeven.
Indien
aan
Willekeurig
Tips:
voor
toe
3.
Selecteer
[Random] optie
te keren
terug
naar
en
normaal
druk op ENTER
om
afspelen.
Tip:
Door op SKIP > te drukken tijdens het Willekeurig
afspelen, zal het toestel een andere track selecteren
en vervolgens het Willekeurig afspelen hervatten.
MP3/WMA audio bestandseisen
Bestandextensies:
5.
Om het
u
afspelen
op elk moment te
stoppen,
drukt
op STOP.
".wma".
Sampling frequentie:
Binnen 8- 48 KHz (MP3),
Tip:
binnen
32-48KHz(WMA)
Bit rate:
U kunt
een
nieuwe map aanmaken. Selecteer
album] optie in het Muziek-HDD of Muziekgeheugenkaart* menu en druk op ENTER.
"GEENNAAM##" is aangemaakt.
1
*1
".mp3",
De RH188/RH199 heeft geen
geheugenkaartgleuven.
[Nieuw
Binnen 8
--
320
kbps (MP3),
binnen 32
--
192kbps
(WMA)
De map
CD-R Formaat:
ISO 9660
en
JOLIET
DVD+R/RW formaat:
ISO 9660
(UDF Brugformaat)
Maximaal aantal
Minder dan 1999
Bestanden/Schijf
(totaal aantal bestanden
en
mappen)
29
Geprogrammeerd Afspelen
Audio CD
van
MP3/WMA bestand
en
Programmalijst
Druk op v / V
1.
Opties
track/bestand op de
te selecteren en druk op ENTER.
om een
Programmalijst
menuopties
Geprogrammeerd afspelen stelt u in staat om zelf
afspeellijsten van Audio CD of MP3/WMA tracks te
maken. Programma's kunnen tot 99 Audio CD tracks
Menu
De
worden
getoond.
of 256 MP3/WMA bestanden bevatten.
1.
Gebruik v / V
om een
track/bestand
(of map)
op
de Audio CD of Muziekmenu te selecteren.
U kunt alle MP3/WMA bestanden en mappen
selecteren in het Muziekmenu door op de
WISSEN knop te drukken. Druk opnieuw op
WISSEN
om
de selecties
ongedaan
Meerdere bestanden/tracks
te maken.
(mappen)
Gebruik v / V
2.
selecteren
1.
op ENTER
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
voor
Herhaal
stap 1
3.
Druk op ENTER.
De opties verschijnen
Gebruik v / V
selecteren
4.
Herhaal
de
om
de linkerkant
van
het
[Program add] optie
1-3
stappen
om
de
druk
track(s)
uit de
de
de
om
programmalijst
extra tracks te markeren.
Herhaal
map selecteert voor Geprogrammeerd
worden alle tracks/bestanden in de map
aan
de
[Bewaren] Onthoudt
(alleen HDD).
te
u een
afspelen
toegevoegd
en
stop willekeurig afspelen.
[Verplaatsen] Verplaatst de track(s)
programmavolgorde te wijzigen.
druk op ENTER.
en
Start of
[Wissen] Verwijdert
Programmalijst.
menu.
Opmerking:
Indien
[Random]
extra tracks/bestanden
aan
te selecteren
bevestigen.
track.
te selecteren.
(mappen)
2.
om
keuze te
[Afspelen] Afspelen begint in de volgorde die u
heeft geprogrammeerd vanaf de geselecteerde
het bestand/track of
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
optie
om een
om uw
Geprogrammeerde
Druk op REPEAT
selecteren.
om
de
Tracks
gewenste Herhaalstand
te
[TRACK] Herhaalt de huidige track.
[Alle] Herhaalt alle tracks in de Programmalijst.
[UIT] Annuleert de herhaalstand (geen scherm).
Programmalijst.
Een track
1.
uit de
verwijderen
Selecteer de track die
Programmalijst.
u
wilt
Gebruik de
Programmalijst
verwijderen uit
MARKER knop
de
om
meerdere tracks te selecteren.
2.
3.
5.
Ga
Programmalijst met behulp van B.
geprogrammeerde track die u heeft geselecteerd
wordt aangewezen in de programmalijst.
naar
de
De
6.
7.
8.
Gebruik v / V
om
de track die
u
wenst af te
spelen.
Druk op PLAY (N) om te starten.
Het afspelen stopt nadat het laatste
is
geprogrammeerde
nummer
Selecteer
lijst en druk op
Geprogrammeerd afspelen te
te gaan met normaal afspelen.
PLAY
een
(N)
verlaten
en
om
Trackvolgorde
1.
in de
Programmalijst
Selecteer de track die
Programmalijst.
u
wilt
verplaatsen in de
knop om
Gebruik de MARKER
3.
Druk op ENTER. De menu opties worden getoond.
Selecteer de [Verplaats] optie en druk op ENTER.
4.
Gebruik v / V
locatie te
om
de
verplaatsen
gele
en
balk
naar
de
gewenste
druk op ENTER.
track in de
het
verder
Programmalijst scherm openen of
verwijderen door op MENU/LIST te drukken.
Uw
Programmalijst Opslaan (Alleen HDD)
Deze recorder onthoudt de
heeft
gebruikersprogrammalijst
geprogrammeerd.
die
u
1.
Selecteer
een
De
opties
2.
menu
track uit de
worden
Programmalijst.
getoond
Selecteer de
De
[bewaren] optie en druk op
Programmalijst is opgeslagen in de
PROGRAMMA map op de HDD.
30
veranderen
meerdere tracks te selecteren.
2.
gespeeld.
Tip:
U kunt het
Druk op ENTER. De menu opties worden getoond.
Selecteer de [Wissen] optie en druk op ENTER.
ENTER.
Een JPEG Bestand
De recorder kan JPEG bestanden
"Foto bestandseisen"
JPEG opnames
aan
Foto
bekijken
1.
Lees
afspelen.
de rechterkant voordat
u
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
2.
Selecteer de
3.
Selecteer
menu
en mappen selecteren in het
door op de CLEAR knop te drukken. Druk
opnieuw op CLEAR om de keuze te annuleren.
media met JPEG bestanden
en
Selecteer meerdere bestanden
1.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
2.
Herhaal
Selecteer
stap 1
selecteren
en
druk
vervolgens op ENTER.
getoond aan de linkerkant
worden
van
om een
Gebruik v / V
behulp van v /
bevestigen.
de map
de map wordt
getoond.
[Rename]
en
en
het
lijst
van
V
en
druk
Afspeln
bestanden in
bestand in
geselecteerde
Toont
bestand
van
menu openen door op HOME
ander medium te selecteren.
om
[Totaal]
te openen
druk op
en
diavoorstellingmenu.
Bewerkt de bestandsnaam.
[Verplaatsen] Verplaatst
een andere map (album)
ENTER.
ENTER.
[Kopie] Kopieert
het
het
(bladzijde 33)
bestand(en) naar
(bladzijde 34)
of media
bestand(en) naar
(bladzijde 34)
een
andere map of media
Tip:
U kunt
geselecteerde
beeld wordt
getoond
in
volledig
scherm.
Afhankelijk
van
het aantal JPEG bestanden
en
grootte, kan de recorder langere tijd bezig zijn
het lezen
met
keuze te
[Open] Opent
[Diashow]
de bovenste map wenst te gaan,
dan de v / V toetsen om te selecteren
u naar
op
U kunt ook het HOME
Het
extra tracks/bestanden
de media.
gebruik
druk vervolgens
5.
optie
om uw
[Wissen] Verwijdert
Tips:
te drukken
om
[Totaal] Toont het geselecteerde
volledig scherm.
Gebruikb/B/v/Vomeenbestandte
Indien
het bestand/track of
te selecteren.
een
op ENTER
menu.
voor
(mappen)
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
(mappen)
het
de
van
menu
2.
opties
te
U kunt alle bestanden
geopend.
getoond.
De
[Foto Lijst]
opties worden getoond.
getoonde menu opties zijn afhankelijk
geselecteerde media.
druk op ENTER.
De [Foto Lijst] lijst wordt op het TV scherm
4.
Opties
De
[FOTO] optie.
een
Menu
Druk op v / V om een bestand uit de
selecteren en druk op ENTER.
De
gaat afspelen.
1.
Lijst
van
de
met
de bestanden.
een nieuwe map in HDD of Geheugenkaart
aanmaken. Selecteer [Nieuw Album] optie en druk op
ENTER. "GEENNAAM##" map is
*1
aangemaakt.
De RH188/RH199 heeft geen
geheugenkaartgleuven.
Fotobestand bestandseisen
Bestandsextensies:
".jpg"
Fotogrootte:
Aanbevolen is minder dan 4MB
CD-R formaat:
ISO 9660
Druk op ENTER om dit menu te openen of te sluiten
beeld weergave.
tijdens volledig
en
JOLIET.
DVD±R/RW formaat:
ISO 9660
(UDF Brugformaat)
Maximaal aantal
6.
Druk op STOP
om
Het
menu
[Foto Lijst]
het
kijken te stoppen.
wordt getoond.
Minder dan 1999
Bestanden/Schijf:
(totaal aantal bestanden
en
Opmerkingen betreffende JPEG bestand
Progressieve en compressie zonder verlies
mappen)
JPEG
bestanden worden niet ondersteund.
31
Beelden overslaan
Gelijktijdig
Druk een
muziek luisteren
beeld
maal op SKIP (. of >) terwijl u een
om naar het volgende of het vorige
bekijkt
u een
beeld
bekijkt
om
dat beeld
links of rechts te draaien.
1. Selecteer de
menu
Diavoorstelling Bekijken
1. Selecteer de
menu.
diavoorstellingoptie in het [Foto Lijst]
(Zie Foto Lijst menu opties op bladzijde 31).
2. Druk op ENTER.
Het Diavoorstellingmenu wordt
3.
[Onderwerp] optie:
[Selecteren] Toont diavoorstelling
geselecteerde bestanden.
diavoorstelling
om
5.
met alleen de
de
[langzaam], [normaal]
diavoorstelling in.
of
(N)
om
getoond.
spelen] optie
in het
de
diavoorstelling
om
menu
wordt
getoond.
meerdere bestanden te
[Select All] optie
om
alle tracks te
en
en
druk op ENTER.
om het menu te sluiten
[Annuleer]
en
druk op ENTER.
6.
Gebruikb/B/v/Vomde[Start]optiete
selecteren
druk dan op ENTER
diavoorstelling pauzeren
(X) om
1. Druk op PAUSE/STEP
onderbreken.
2. Druk op PLAY
Druk op MARKER
selecteren.
deselecteren
[Start] optie
diavoorstelling te starten.
en
wordt
druk op ENTER.
Selecteer [Deselect All] om alle tracks te
[Snel]
5. Druk op STOP om de diavoorstelling te stoppen
terug te keren naar het [Foto Lijst] menu.
De
Druk op ENTER.
Muziek spelen
Selecteer
4. Selecteer de
om
[Gelijkt.
Diavoorstellingmenu.
selecteren
met alle bestanden.
stelt de snelheid
de
menu
Muziek
Selecteer
meerdere
[Snelheid] optie:
voor
Selecteer
Gelijkt.
bestanden te selecteren.
Toont
[Diashow] optie in het [Foto Lijst]
Lijst menu opties op bladzijde 31).
Foto
geopend.
4.
Gebruik de MARKER toets
(Zie
2. Druk op ENTER.
Het Diavoorstelling
3.Steldeoptiesinmetbehulpvanb/B/v/V.
[Alle]
luistert
u
HDD.
Beeld draaien
terwijl
bekijken terwijl
naar
MP3/WMA bestanden opgenomen op de
naar
naar
Diavoorstelling
U kunt fotobestanden
bestand te gaan.
Gebruik v / V
met
en
druk op ENTER.
en
te
verder te gaan met de
diavoorstelling.
7.
Druk op STOP om de diavoorstelling te stoppen
keer terug naar het [Foto Lijst] menu.
en
32
Een
MP3/WMA, JPEG, DivX
bestand bewerken
Deze
omschrijvingen zijn
MP3
voor
bestanden,
andere bestanden worden op dezelfde manier
behandeld.
Een bestand op de HDD of
Geheugenkaart*
De MP3/WMA
en
DivX bestanden op de
Gekopieerd of
schijf of
verplaatst
bestand(en) in de
HDD kunnen niet worden
geheugenkaart. De DivX
geheugenkaart zijn niet beschikbaar.
naar
Een
de
geven
U kunt de MP3/WMA bestanden op de HDD of
1
benoemen. Namen
kunnen maximaal 32 karakters
RH199MH, RH200MH:
voor model
een naam
geheugenkaart* afzonderlijk
1.
Opmerkingen
1
Selecteer
een
bestand dat
lang zijn.
u
wilt hernoemen in het
menu.
2.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
3.
Selecteer de
De
getoond.
[Bewerken] optie en druk
bewerkopties worden getoond.
op ENTER.
bestand(en)/map(pen) verwijderen
Geheugenkaart*
1
uit de HDD of
U kunt
MP3/WMA, JPEG of DivX
bestand(en)/map(pen) van de
Geheugenkaart* verwijderen.
HDD of
1
1.
Selecteer het bestand dat
u
U kunt alle bestanden
Selecteer meerdere bestanden
1.
Afspeln
wilt wissen in het
en mappen selecteren
door op de CLEAR knop te drukken. Druk opnieuw
op CLEAR om de selectie te annuleren.
menu.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
voor
(mappen)
4.
Selecteer de
ENTER. Zie
[Naam wijzigen] optie en druk op
bladzijde 46 voor hoe karakters in
te
geven.
het bestand/track of
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
Herhaal
stap 1
(mappen)
2.
om
extra tracks/bestanden
te selecteren.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
getoond.
*1
De RH188/RH199 heeft geen
geheugenkaartgleuven.
3.
Selecteer de
Het
[Wissen] optie en
geselecteerde bestand(en)
druk op ENTER.
is verwijderd.
33
Bestanden
van
andere media of map
Bestand(en) Verplaatsen
kopieren
U kunt
of map
1.
U kunt
bestand(en)/map(pen)
kopieren.
Selecteer het bestand dat
van een
u
wilt
andere media
kopieren
1.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
de
1-3 zoals hierboven beschreven.
1.
Volg
2.
Druk op ENTER.
De opties verschijnen
stappen
aan
de linkerkant
van
het
menu.
(mappen)
3.
Selecteer de
ENTER. Het
het bestand/track of
voor
naar
locatie.
huidige
in het
menu. U kunt alle bestanden en mappen selecteren
door op de CLEAR knop te drukken. Druk opnieuw
op CLEAR om de selectie te annuleren.
Selecteer meerdere bestanden
bestand(en)/map(pen) verplaatsen
andere media of map. Het bestand(en)/map(pen)
worden naar het verplaatsen verwijderd van de
[Verplaatsen] optie en druk op
verplaatsmenu wordt geopend.
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
Herhaal
stap 1
(mappen)
om
extra tracks/bestanden
te selecteren.
2.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
3.
Selecteer de
De
4.
getoond
[Bewerken] optie en druk
bewerkopties worden getoond.
Selecteer de
kopieermenu
op ENTER.
druk op ENTER. Het
[Copie] optie en
wordt getoond.
4.
U kunt
een
album
(map)
om
1.
Selecteer
gedrukt.
2.
een
media nadat
De album
Selecteer
een
U kunt tevens
in het
Kopieer
5.
Selecteer de
ENTER
1.
een
album
(map)
te
om
kopieren
selecteren.
Druk op ENTER nadat u de media heeft
geselecteerd. De album (map) lijst wordt
getoond.
2.
Selecteer
een
U kunt tevens
map.
nieuw album
een
aanmaken. Selecteer de
in het
Kopieer
(map)
[Nouvel album] optie
druk op ENTER.
menu en
De map "NONAME##" is
6.
Selecteer de
[Copie] optie
het
te starten.
kopieren
en
aangemaakt.
druk op ENTER
Opmerking:
De
kopie
groter
34
is niet beschikbaar indien de
is dan 5 niveaus.
mapdiepte
om
om
u
op ENTER heeft
wordt getoond.
map.
nieuw album
een
menu en
(map)
[Nouvel album] optie
druk op ENTER.
De map "NONAME##" is
U kunt
verplaatsen
(map) lijst
aanmaken. Selecteer de
5.
te
selecteren.
aangemaakt.
[Verplaatsen] optie en druk op
beginnen met verplaatsen.
te
Opmerking:
Opname
Het maximale aantal titles dat opgenomen kan
worden op de HDD is 255.
U kunt door de HDD te gebruiken maximaal 12
Over DVD opname
Opmerkingen:
Deze recorder kan geen opnames maken op CD-R
of CD-RW schijven.
Ons
bedrijf
is niet
verantwoordelijk
voor
het mislukken
opnames veroorzaakt door stroomuitval,
schijven of schade aan de recorder.
van
kapotte
Opmerkingen
Schijfsoorten
en instellingen
opnameformaten,
DVD-R, DVD+R, of DVD-RW in
een
normale DVD
afspelen. Het DVD-RAM schijf formaat is
Video Opname (VR) formaat.
Het DVD-RW schijf formaat is standaard ingesteld op
Video formaat, maar u kunt dit wijzigen naar Video
Opname (VR) formaat, indien gewenst. (Het opnieuw
initialiseren van een schijf wist de inhoud van die schijf.)
De opnamestand is sterk afhankelijk van het
schijfformaat. Indien het schijfformaat Video Opname
Formaat betreft, dan is de opnamestand VR stand;
indien het schijfformaat Video stand is, dan is de
opnamestand Video stand (behalve bij DVD Video, wat
niet opneembaar is, en dus geen opnamestand bezit).
In de opnamestand (die vaststaat voor de gehele schijf)
bevinden zich de opname-instellingen. Deze kunnen
worden veranderd voor elke opname en bepalen de
beeldkwaliteit en hoeveel ruimte de opname op de schijf
in beslag zal nemen.
kunt
wat
er
opnametijd
wordt opgenomen.
u een TV programma opneemt en de
ontvangst zwak is, of de beeldkwaliteit slecht, kan
de opnametijd korter zijn.
Wanneer u stilstaande beelden of alleen
geluid
opneemt, kan de opnametijd langer zijn.
Het kan
zijn dat de weergegeven opnametijd en de
tijd samen niet altijd overeenkomen met
de totale lengte van de schijf.
Indien u de schijf veel bewerkt, kan de beschikbare
opnametijd verminderen.
Indien u een DVD-RW schijf gebruikt, zorg ervoor
dat u eerst het opnameformaat (videostand of VR
stand) verandert alvorens u op de schijf schrijft. Kijk
hiervoor op bladzijde 21 (Schijf formatteren).
Indien u een DVD-R of DVD+R schijf gebruikt, kunt u
de opname bewaren tot de schijf vol is of tot de schijf
voltooid is. Alvorens u een opnamesessie begint,
controleer de resterende opnametijd van de shcijf.
Indien u een DVD-RW schijf in Videostand gebruikt,
kunt u de beschikbare opnametijd alleen vergroten
door de laatst opgenomen titel van de schijf te wissen.
De Titel Wissen functie in het Titeloverzicht
(Origineel) menu verbergt alleen de titel, maar
verwijdert niet daadwerkelijk de titel van de schijf en
verhoogt niet de beschikbare opnametijd (behalve
groepen. U kunt de groepen zelf benoemen,
bijvoorbeeld een groep voor films, een andere
en
een
voor
video opnamen.
de laatst opgenomen titel op
voor
een
DVD-RW
schijf in Videostand).
Overschrijven opname is beschikbaar bij DVD+RW
schijven.
Bij gebruik van een DVD+R/RW zal de recorder de
Menu aanmaken uitvoeren om de nieuwe titel bij te
werken en te bewerken indien de schijf uit de recorder
wordt gehaald en de recorder wordt uitgeschakeld. U
dient dus de schijf te verwijderen na het selecteren
van de gebruiksmodus van de recorder naar DVD
modus.
Opnemen op de interne harde schijf (HDD) is in
principe gelijk aan opnemen op een VR stand
DVD-RW schijf.
U heeft volledige keuze in kwaliteitsopties, inclusief de
expertstand, en u kunt natuurlijk opnemen, wissen en
opnieuw opnemen zo vaak u wilt.
De grote capaciteit van de harde schijf betekent dat u
vele uren videomateriaal kunt opslaan, zelfs in de
hogere kwaliteit opnamen. Om u te helpen de inhoud
te organiseren is de HDD onderverdeeld in 10
programma's
van
Wanneer
Over HDD opname
TV
is
resterende
Deze recorder kan vijf verschillende soorten DVD
schijven afspelen, vooraf opgenomen DVD Video
schijven, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM DVD+RW en
DVD+R schijven. Het schijfformaat voor DVD-R,
DVD+R, DVD+RW schijven is altijd "Video Formaat"hetzelfde als vooraf opgenomen DVD Video schijven.
Dit betekent dat zodra de schijf is voltooid, u een
speler
de opname
bitsnelheid. Dit betekent dat de exacte
afhankelijk
standen
over
De weergegeven duur van de opnames is niet
nauwkeurig want de recorder gebruikt een
videocompressiemethode op een variabele
Vingerafdrukken en kleine krassen op een schijf
kunnen het afspelen en/of opnames beinvloeden.
Zorg goed voor uw schijven.
en
uur
achter elkaar opnemen.
voor
Opnametijd
Er
en
fotokwaliteit
opnamekwaliteit standen.
Hoogste kwaliteitsinstelling, maakt ongeveer
opnametijd mogelijk op een DVD schijf.
(4.7GB)
XP
Standaard kwaliteitsinstelling, voldoende voor
de meeste toepassingen. Maakt ongeveer 2 uur
opnametijd mogelijk op een DVD schijf. (4.7GB)
LP
Iets lagere kwaliteitsinstelling, voldoende voor
ongeveer 4 uur opnametijd op een DVD schijf. (4.7GB)
EP
Laagste kwaliteitsinstelling, voldoende voor
ongeveer 6 uur opnametijd op een DVD schijf (4.7GB)
U kunt een gefragmenteerd beeld zien tijdens het
afspelen van de in EP stand opgenomen inhoud.
zijn
vier voorkeuze
XP
1 uur
--
--
--
--
35
Tijd Shift
Mis niets
Clip Opname
HDD
van een
Als de telefoon
live-uitzending.
gaat,
favoriete programma zit te bekijken, drukt
u op "TIMESHIFT" en "PAUSE" voordat u de telefoon
opneemt. De tijd shiftfunctie wordt geactiveerd en de
terwijl
u uw
uitzending wordt opgenomen zodat u deze later kunt
bekijken.
Na het telefoontje of kijkonderbreking, drukt u op
"PLAY" of "SCAN" om het programma te bekijken.
Druk op "STOP"
om
terug
te keren
naar
U kunt bewerken
1.
Live
2.
de actuele
terwijl
bekijkt.
De voortgangsbalk verschijnt
scherm,
Druk op REC op de startpositie van de sectie die
wilt opnemen.
Voortgang van de bewerking wordt in rood
u een
Gebruik pauze, zoeken
het eindpunt te vinden.
4.
Druk op REC op de eindpositie
wilt opnemen.
Normale weergave gaat verder.
TV programma
zoals
getoond op het
afbeelding. Na 5 seconden
voortgangsbalk in het tijd shift icoon.
5.
Herhaal de
opnamen
zoals onderstaande
verandert de
stappen
van een
1
en
en
vertraagd afspelen
4
om
van
om
de sectie die
verschillende
Clip
programma te maken.
12
34
5
1.
Geeft de
2.
Geeft de actuele
3.
Geeft de
4.
Geeft de vestreken
5.
Geeft
weergavestand
Tijd
weer
shift
dat
starttijd
Tijd
over
1
6.
Druk op STOP om Tijd shift stop te zetten.
Het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
7.
Gebruik b / B om [Ja] te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
Of druk opnieuw op STOP. De huidige uitzending
weer.
Shift
Tijd
instelling
Opmerkingen:
weer.
Shift
uur
wordt op het TV scherm weergegeven.
weer.
de
Geselecteerde secties worden opgenomen op de
HDD.
weer.
Tijd
Shift start.
Als
Clip opname wilt stoppen, drukt u op de
knop. Als u op POWER drukt om de Clip
opname te stoppen, wordt het programma mogelijk
niet opgeslagen op de HDD.
Clip opnamen kunnen niet worden gemaakt van
Tips:
U kunt
speciale effecten gebruiken bij het afspelen
(langzaam, scan, etc) gedurende tijd shift. Zie de
Afspeel uitleg op bladzijden 24-27.
U kunt de opgeslagen clip bewerken gedurende Tijd
Clip
om het programma op HDD te bewaren. Zie
opname hier rechts.
Indien er geen vrije ruimte aanwezig is op de HDD,
zal de oudste tijd shift sectie in de rij automatisch
worden
Indien
tijd
Tijd Shift
markeren in de
ingedrukt,
Druk op ENTER tijdens
worden geopend.
Druk op b en het
de Tijd shift.
Tijd
afspelen
Shift. Het
Shift
menu
start vanaf het
Druk B en ga naar het einde
dan in pauze stand.
zal
Tijd Shift
stand
Shift stand. Druk op
punt tijdens Tijd Shift.
Tijd
MARKER op het gewenste
Druk op SEARCH om de gemarkeerde scene
roepen.
2.
Springen tijdens Tijd
zal
begin
van
er 6 uur lang geen knop wordt
shift automatisch stoppen.
U kunt een
Naar Start
gewist.
Marker Zoeken in
36
de
secties korter dan 5 seconden.
1.
Opmerkingen:
de
u
STOP
Shift
u
voortgangsbalk.
3.
in het HDD
geheugen.
Druk op TIMESHIFT
te
vinden.
TV/Afspelen)
tijdelijk opslaan
programma
het programma
Tijdens Tijd shift kunt u pauze, zoeken en
vertraagd afspelen gebruiken om het startpunt
aangegeven op de
Tijd Shift (Pauze,
Bediening HDD
een
tijdens Tijd Shift om
(Harde schijf).
op te slaan op de HDD
uitzending.
U kunt
HDD
op te
van
de
tijdshift
en
Afsluiten
1.
Druk op STOP om Tijd Shift af te sluiten.
Het bevestigingsbericht wordt getoond.
2.
Gebruik b / B
ENTER. De
het scherm.
om [Ja] te selecteren en druk op
huidige uitzending wordt getoond op
u
Basisopname
TV
van een
onderstaande instructies op om een TV programma
op te nemen. De opname zal onmiddellijk beginnen en
gaat door tot de schijf vol is of tot u de opname zelf stopt.
De opname Pauzeren
1. Druk op PAUSE/STEP (X)
Volg
Opmerking:
U dient
DVD
opneembare
een
1.
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
2.
Selecteer de
3.
Selecteer de
schijf
te
of
[TV HDD]
[TV DVD] optie
en
het starten
van
de
Gebruik PR/CH
(+/-)
de op te
om
nemen
Gebruik de TV
u
wilt
om
het kanaal te selecteren
waarna
kijken.
Instant
Timergestuurde Opname
Deze functie
u
geeft u de mogelijkheid om makkelijk
geprogrammeerde lengte op te nemen zonder
de timer gebruikt.
1.
TV
Volg
de
stappen
weergegeven.
zender te selecteren.
Het TV Audio Kanaal
naar
een
nodig, stel de opnamestand in door
herhaaldelijk op REC MODE te drukken.
(XP, SP, LP, EP).
5.
TV programma tijdens
een ander TV programma
van een
2.
u een
Indien
4.
verder te gaan met
om
Druk op TV/DVD om de tvstand te stelecteren
tijdens het opnemen. De aanduiding TV verschijnt.
druk
input op deze recorder is
lege schijf plaatst zal
schijf enkele seconden duren.
Wanneer
(X)
1.
geopend.
[TV] optie.
dan op ENTER.
Zorg ervoor dat de TV
ingesteld.
2. Druk op PAUSE/STEP
de opname.
Opnemen
het kijken
plaatsen.
de opname te
om
onderbreken.
2.
wijzigen
1-5 zoals
de
aan
(Basisopname
van
Druk herhaaldelijk op REC (z)
opnameduur te selecteren.
dat
linkerzijde
TV).
de
om
de
U kunt de
geluidsingang (taal) selecteren door op
terwijl u een TV programma bekijkt.
huidige geluidsingang wordt op het scherm
AUDIO te drukken
De
Opnem
weergegeven.
Stereo of
mono
Stereo
Links
→
De opname begint na de eerste druk op de toets.
Elke keer dat u daarna op de toets drukt, wordt de
uitzending:
Rechts
→
→
Mono
opnameduur verlengt binnen de beschikbaar
ruimte (maximaal 240 minuten).
De opnameduur wordt op het TV scherm
Tweetalinge uitzending:
Hoofdtaal
→
Tweede taal
Hoofdtaal
→
+
tweede taal.
Stel audiokanaal in op [TV Opname Audio] in het
van het instellingenmenu voor TV opname
weergegeven. Aan het einde van de opname zal
de recorder stoppen en afsluiten.
submenu
in twee talen
(zie bladzijde 21).
Indien de kwaliteit
te
wensen over
weergeven
van
het
laat, kunt
of
(links
ontvangen stereogeluid
u
de
uitzending
in
mono
rechts).
Deze recorder kan NICAM
stereogeluid of gewoon
Als
de NICAM instelling
stereogeluid opnemen.
(bladzijde 17) op Auto is ingesteld, wijzigt het
stereogeluid
NICAM
is,
automatisch als de
en
kunt
u
het NICAM
uitzending in
stereogeluid
6.
NICAM
Druk eenmaal op REC (z).
De opname start (de REC indicator brandt op het
scherm).
De opname gaat door tot u op STOP
of tot de schijf op HDD vol is.
Om in te stellen hoe
lang
(x)
drukt
opnameduur
herhaaldelijk
controleren
op REC
(z)
om
de
opnameduur
te
controleren. De opgeroepen instelling wordt
automatisch op het TV scherm kort weergeven. De
resterende
De
op
nemen. Als de uitzending niet NICAM is, wordt altijd
het gewone stereogeluid opgenomen. Als er
vervorming van het NICAM geluid optreedt als
gevolg van slechte ontvangst, dan kunt u de
instelling van het programma uitschakelen.
De
Druk
opnametijd verschijnt
ook op het scherm.
opnametijd verlengen
U kunt de
REC
(z)
tijd
op elk moment
verlengen
door op
te drukken.
Elke keer dat
u
daarna op de toets drukt, wordt de
de beschikbaar ruimte
opnameduur verlengt binnen
(maximaal 240 minuten).
Waarschuwing:
Als de recorder niet is
stroomstoring), terwijl
aangesloten (of
de recorder
aan
er
is
een
het opnemen
is, zal de opname verloren gaan.
de opname moet
duren, raadpleeg de "Direct Timergestuurde
opname"
7.
aan
Druk op STOP
de rechterkant.
(x)
om
de opname
stop
te zetten.
37
Timer
2.
Opname
Deze recorder kan worden
maximaal 16
programma's
geprogrammeerd
in een tijdsbestek
met
van
Geef de benodigde informatie
timergestuurde opname(s) in.
b / B
1
(links/rechts)
maand. Voor dit soort opnames dient de recorder het
nemen kanaal, de start en eindtijd te weten.
v / V
de
cursor naar
(omhoog/omlaag) verander
huidige cursorpositie.
op RETURN (O) om terug te
--
Opmerking:
Druk
Indien
het Timer Record
volledig lege schijf gebruikt voor
timeropname, dient u deze schijf eerst te formatteren
voordat u de timeropname kunt starten (Zie "Schijf
formatteren" op bladzijde 21).
u een
de
instelling
de
van
Druk op TIMER REC.
Het Timer opnamemenu wordt
verplaats
links of rechts.
op te
1.
-
voor uw
Nadat
u
alle informatie
3.
4.
ingegeven,
weer
te geven.
naar
Indien nodig,
herhaaldelijk
LP, EP)
stelt
u
drukt
over
het programma
op ENTER.
Druk op TIMER REC om de Timer opname
geopend.
heeft
keren
menu.
de
u
opnamestand
lijst
in door
op REC MODE te drukken.
(XP, SP,
Om het programma in de geheugen van de DVD
recorder op te slaan, drukt u op ENTER. U kunt de
geprogrammeerde instellingen controleren op de
timergestuurde opnames.
"Opname. OK" op de Timer
opnamelijst geeft aan dat de timeropname correct
is geprogrammeerd.
weergegeven lijst van
Controleer de velden,
[Media]
DVD).
[PR]
Kies
of een
op te
Kies
een
een
van
opname medium
(HDD
of
opgeslagen programmanummer
inputs waaruit u wenst
(U kunt de DV invoer niet
nemen.
selecteren)
[Datum] Kies
een
datum met maximaal 1
maand vooraf.
[Start tijd] Stel de begintijd van de opname in.
[Eind Tijd] Stel de eindtijd van de opname in.
[Herhalen] Kies de gewenste herhaling (Eenmalig,
dagelijks (maandag-vrijdag), of wekelijks).
[VPS/PDC] Het VPS/PDC systeem past
automatisch de opnametijd in zodat zelfs indien
een programma later begint, u het niet hoeft te
missen. U dient de juiste aangekondigde tijd en
datum
het programma in te stellen indien u
VPC/PDC wilt gebruiken. Let op dat VPS/PDC
niet op alle kanalen werkt.
van
Opmerkingen:
Stations die VPS/PDC
gebruiken,
geven deze
informatie aan op de teletekst TV gids
pagina's. Kijk op deze pagina's indien u een
timeropname wilt instellen.
Bij het gebruik van VPS/PDC kan het
voorkomen dat het begin van het programma
niet wordt opgenomen.
38
5.
Druk op RETURN
(O)
om
de
Timeropnamelijst
af
te sluiten.
de externe
6.
Zorg ervoor dat u een beschrijfbare DVD schijf
plaatst en druk op POWER om het toestel in
standbye te plaatsen.
Opmerkingen:
De timerindicatie
gaat branden in het scherm
standbye staat met de timer
(Er wordt niets getoond als de [Power Save
Mode] is ingeschakeld.
wanneer
de recorder
actief.
Voor TV opnames met tweetalen, stel het
audiokanaal van de [TV Rec Audio] in het submenu
van
het
instellingenmenu
Druk op POWER
om
de
in.
(zie bladzijde 21)
timergestuurde
opname te
stoppen.
Als
u een timeropname instelt, maar er is geen
beschrijfbare DVD geladen op de tijd van de
opname, zal de OPnamereddingsfunctie het
programma automatisch op de HDD opnemen.
Controle
van
de
Wanneer twee of
timeropname
details
U kunt de
meer
Timer
Opnames
elkaar
overlappen
Het eerst
programmeringsdetails
controleren
beginnende programma heeft voorrang.
beginnende programma
opgenomen is, begint het volgende.
Wanneer twee programma's op dezelfde tijd moeten
beginnen, heeft het eerst ingevoerde programma
Wanneer het eerst
wanneer
de DVD recorder inschakelt. Druk tweemaal op
TIMER REC.
u
Gebruik v / V
om een
geprogrammeerde
opname
te selecteren.
voorrang.
Druk op ENTER
om
de details
ven
het
Indien de
schijf beschadigd is,
kan het voorkomen dat
geselecteerde programma te bekijken.
Het Timer Opname menu wordt geopend.
de opname niet succesvol verloopt. In dit geval is de
opname niet succesvol, zelfs indien het controleveld
Druk op CLEAR om het geselecteerde programma
uit de Timer Opnamelijst te verwijderen.
"Opname.
OK"
aangeeft.
Opnemen
Verplaats
Externe
van een
links
cursor van
naar
input
rechts.
U kunt vanuit externe bronnen opnemen, zoals
een videorecorder, die op andere
een
camcorder of
externe bronnen
1.
Zorg
ervoor
van
de recorder
dat het
apparaat
zijn aangesloten.
waarvan u
wilt
opnemen correct op de DVD recorder is
aangesloten. Zie bladzijde 14-15.
2.
Een Timer
Opname
Annuleren
Opnamelijst
3.
Opname
in uitvoer
Problemen
een
Er is
een
niet
geladen
en er
is geen
Timer
vrije
en er
Er reeds 7
ingeven
wanneer:
probeert in te stellen al is verstreken.
Timer Opnames zijn geprogrammeerd.
u
DECODER, op het
5.
Druk eenmaal op REC (z).
De opname start. (De REC indicator brandt op het
is
opgenomen op de HDD.
die
VIDEO, op het
Indien noodzakelijk, stel de opnamestand in door
herhaaldelijk op REC MODE te drukken (XP, SP,
LP of EP).
ruimte
vrije ruimte op de HDD.
[Disc beveiliging] is ingesteld op [AAN] in het
Instellingenmenu en er is geen vrije ruimte op de
HDD (zie bladzijde 22).
De speler is ingeschakeld.
Er zijn reeds 99 titels (DVD-RW, DVD-R,
DVD-RAM) 49 titels (DVD+R, DVD+RW)
opgenomen op de schijf en er zijn reeds 255 titels
tijd
Opnem
op AV/INPUT om de externe
wilt opnemen te selecteren.
4.
geen
De
DVD) in het
(zie bladzijde 16).
scherm).
beschrijfbare schijf geladen
U kunt geen Timer Opname
Er een opname gaande is.
herhaaldelijk
waarvan u
nemen
achterpaneel gemonteerd.
AV3: AV IN 3 op het achterpaneel gemonteerd.
AV4: AV IN 4 (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO
IN), op het voorpaneel gemonteerd.
DV: DV IN, op het voorpaneel gemonteerd.
Zelfs wanneer de timer is ingesteld, zal de
recorder in de volgende situaties niet werken:
Er is geen schijf
op de HDD.
HDD of TV
achterpaneel gemonteerd.
Stoppen
bij
Druk
bron
AV2: EURO AV2
Druk op POWER.
van
(TV
op te
AV1: EURO AV1 AUDIO
U kunt de opname van een programma opheffen
nadat een timergestuurde opname is begonnen.
Oplossen
Opname
medium
menu om
Tuner: inbouwinstallatie
te selecteren.
Druk op CLEAR op het programma te wissen.
Een Timer
een
HOME
U kunt een geprogrammeerde instelling op elk moment
wissen alvorens de opname daadwerkelijk begint.
Gebruik v / V om het te wissen programma van de
Timer
Kies
De opname gaat door tot
of tot de schijf vol is.
u
Om in te stellen hoe
de opname moet
lang
op STOP
(x)
drukt
duren, raadpleeg de 'Instant Timer Opname"
bladzijde
37.
Druk op STOP
(x)
op
6.
om
de opname
stop
te zetten.
Opmerking:
Wanneer
uw bron met CopyGuard tegen kopieren
is
beschermd, zal deze recorder niet kunnen opnemen.
Voor meer informatie, raadpleeg de Copyright sectie
op
bladzijde
50
voor meer
details.
39
Opname
van
Voor DV
kopieren
U kunt
DV
een
deze recorder
voor
DV
1.
Input
audio, video, data
van
Deze recorder is alleen
U kunt niet
meer
bus
4.
Druk
5.
herhaaldelijk op AV/INPUT om de DV ingang
verschijnt op het scherm en op
op de camcordercassette
de opname wilt beginnen. Voor het
beste resultaat, pauzeert u even het afspelen op
positie
een
waarmee u
van
[Audio 1] of [Audio 2], zoals gewenst. (zie
bladzijde 21).
Audio input naar DV IN bus dient 32 of 48kHz te
bedragen (niet 44.1kHz).
Beeldstoringen op de opname kunnen voorkomen
indien het brononderdeel het afspelen pauzeert of
een niet opgenomen deel van de band afspeelt, of
Zoek
het
punt
waar u
Afhankelijk
afstandsbediening
om
6.
en
bus
van
de
afstandbediening
kunt
In
u
scene
om
de opname te
Indien
ingesteld (zie bladzijde 21).
de opname kunt
Het
bronsignaal moet in DVC-SD formaat zijn.
Sommige camcorders kunnen met deze
afstandbediening niet bediend worden.
tweede DVD recorder via
u
een
recorder niet bedienen.
een
onderdeel op de DV IN
bus niet bedienen.
U kunt geen informatie
DV cassette opnemen.
over
datum
de camcorder niet
de laatste
en
tijd
Probeer de
goed
is
aangesloten.
aangesloten apparatuur uit en aan te
zetten.
Probeer de audio
input
te veranderen.
DV-
het tweede toestel vanaf deze
U kunt dit toestel vanuit
u
u geen beeld en/of audio ontvangt door de DV
bus, controleer de volgende punten:
Controleer of de DV kabel
Tips:
u een
beginnen.
de camcorder
IN
40
(z)
de opname op het scherm blijft
verschijnen nadat de opname is gestopt.
bus heeft
aansluit, kunt
STOP,
van
Problemen
Indien
de
afstandsbediening bedienen.
videostand, kan het gebeuren dat
de recorder bedienen. Alvorens de opname begint,
zorgt u ervoor dat u de geluidsouput voor de DV IN
en
kabel
van
met de
camcorder
digitale camcorder die op de DV-in
het voorpaneel is aangesloten, opnemen. Met
van
behulp
de
u
gebruiken
U kunt de opname pauzeren of stoppen door op
PAUSE/STEP (X) of op STOP (x) te drukken.
van een
behulp
de recorder
De opname stopt automatisch indien de
recorder geen signaal ontvangt.
brononderdeel, of
Digitale
van
PAUSE toetsen te bedienen.
Druk op REC
Tijdens
U kunt
beginnen.
camcorder, kunt
de camcorder met
PLAY
indien de DV kabel losraakt.
Opnemen
de opname wilt
van uw
in op
van een
(origineel
(gesynchroniseerd geluid).
het TV scherm.
12-bit/32kHz opnemen. Deze recorder kan alleen
een stereotrack opnemen. Stel [DV Rec Audio] optie
indien de stroom uitvalt in het
Audio 2
te selecteren. DV
camcorders kunnen meestel audio zowel
stereo tracks
is
ingang goed
U kunt kiezen tussen Audio 1
ingang wordt in de [DV Opname Audio]
instellingen submenu ingesteld. Voor
meer informatie, zie DV geluidsopname op
bladzijde 21.
DV camcorder
16-bit/48kHz, of dubbel
in het
in het
camcorder te besturen via de DV in bus.
als stereo
[TV DVD] optie
De DV
U kunt deze recorder niet besturen vanaf
Digitale
of
druk op ENTER.
Controleer of de DV audio
aansluiten.
aangesloten externe apparatuur via de DV IN
(inclusief twee recorders).
Het is niet altijd mogelijk om de aangesloten
[TV HDD]
menu en
ingesteld.
geluid) en
met DV formaat
dan een
camcorder op de DV
aangesloten. Zie
is
(zie bladzijde 16).
3.
compatibel
(DVC-SD, DV25) camcorders. Digitale satelliet
tuners en Digitale VHS videorecorders zijn niet
compatibel.
tegelijkertijd
uw digitale
voorpaneel
15.
Selecteer de
HOME
en
controle
het
van
bladzijde
2.
dat
ervoor
IN bus
uitgeruste camcorder aansluiten op
met behulp van een enkele DV kabel
input en output
signalen.
Zorg
van een
Opmerking:
Afhankelijk van de aangesloten camcorder, kan
zijn dat u deze niet met de bij deze recorder
bijgeleverde afstandsbediening kunt bedienen.
het
Simultaan
Opnemen
en
Afspelen
Een andere titel
Afspelen en
ingebouwde
bijvoorbeeld
video
1.
2.
van
afspelen tijdens opname
opnemen
HDD zijn
voor
zowel DVD
en
de
compleet onafhankelijk.
U kunt
opnemen naar de DVD of HDD bron
de andere bron tegelijkertijd afspelen.
en
Start de opname.
Druk op HOME
om
het Home
menu
scherm te
tonen.
3.
Gebruikv/V/b/BenENTERknoppenomeen
andere mediasoort die u wilt afspelen te
selecteren.
4.
Start het
afspelen.
De opname zal doorgaan terwijl de andere
mediabron wordt afgespeeld.
Opmerkingen:
U kunt simultaan afspelen en opnemen niet
gebruiken tijdens kopieren.
U kunt programma's niet bewerken tijdens
simultaan opnemen en afspelen.
Tijd Slip
U kunt de titel die wordt opgenomen
gelijktijdig
bekijken.
1.
Start HDD opname.
2.
Druk op PLAY (N).
Het afspelen start terwijl de opname gewoon
doorloopt.
UkuntdePAUSE(X)enSCAN(m/M)
knoppen gebruiken tijdens het afspelen, voor
pauze,
3.
scan
of slow motion.
Druk op STOP (x).
Het opnemen stopt
de
en
de
speler
keert
terug
naar
huidige opnamestand.
Opmerkingen:
Het
afspelen
seconden
na
kan niet
gestart worden binnen
opnamestart.
15
Deze functie is niet werkzaam in de DVD
opnamestand.
41
123
Bewerken
Overzicht Titeloverzicht
45
67
en
Hoofdstuklijst Menu
Met het Titeloverzicht
menu
kunt
u
de video inhoud
bewerken. De
bewerkingsonderdelen die beschikbaar
zijn in het Titeloverzicht menu zijn afhankelijk van of u
video op DVD of HDD bewerkt en of u Originele
inhoud of een Afspeellijst bewerkt.
Er
zijn
twee manieren
om
VR stand DVD-RW
schijven
originele inhoud van de
een afspeellijst aanmaken en
te bewerken. U kunt direct de
schijf bewerken, of u kunt
bewerken. De afspeellijst verandert de inhoud van de
schijf niet, maar beheert het afspelen van de inhoud.
Bewerken
1.
het wissen
de inhoud
benoemen
en
de titels op
van
van
een
titels als het beheren
DVD
het opnemen, als het titellijst menu van de
getoond, kunnen enkele titels gemarkeerd
verschijnen. Deze titels zijn opgenoemen met een
LINE IN input instelling die verschilt van de huidige
instelling van de recorder. Tijdens opnemen kunnen
deze titels niet worden afgespeeld.
Druk op MENU/LIST om het Titeloverzicht
openen. Het afspelen dient gestopt te zijn.
menu
te
toegang
menu
toe, selecteer de [FILM] optie en selecteer
[HDD] of [DVD] optie en druk op ENTER.
Gebruik de v / V
pagina's
knoppen om volgende
tijdens het titels selecteren,
dan zes titels zijn.
te tonen
indien
er meer
Indien
u een een
op MENU/LIST
Origineel
en
VR stand
om
schijf bewerkt,
druk
te schakelen tussen
Afspeellijst
Om de
menu
opties
titel of hoofdstuk
opties
schijfsoort.
worden
en
te
tonen,
druk op
getoond afhankelijk
van
samen
schijf.
U heeft hier ook via het BEGIN
ene
[Samenvoegen] Voegt twee titels of hoofdstukken
in een. (bladzijde 47, 48).
[Wissen] Verwijdert titel of hoofdstuk (bladzijde 45)
[Deel wissen] Verwijdert een gedeelte van de titel
(bladzijde 45).
[verdelen] Verdeelt een titel in twee (bladzijde 48).
[Dubbing] Kopieert een titel naar andere media
(bladzijde 51)
[Full Play] Start het afspelen van de geselecteerde titel
inclusief verborgen hoofdstukken.
[Verberg (toon)] Verbergt (of toont) de geselecteerde
titel of hoofdstuk (bladzijde 49)
[Bewegen] Verplaats een hoofdstuk in de
Hoofdstuklijst-Afspeellijst menu naar een plaats in het
menu. (bladzijde 49)
[Afspelen] Start het afspelen van de geselecteerde titel
of hoofdstuk. De verborgen titels en hoofdstukken op
de DVD+R/RW kan niet worden afgespeeld.
[Playlist Add] Voegt de titel of hoofdstuk toe aan de
Afspeellijst. (bladzijde 44)
[Samenvoegen] Beveiligt tegen per ongeluk opnemen,
bewerken of verwijderen van een titel (bladzijde 49)
[Hernoem (Titelnaam)] Bewerkt de titelnaam
(bladzijde 46)
[Zoek]
[Hoofdstuk]: Toont hoofdstuklijst van de Titel.
[Tijd]: Zoekt de tijd waarop u de titel wilt starten.
page 46)
[Sorteren] Sorteert de programma's in het titellijst
menu op datum, titel of categorie (bladzijde 47)
[Titel] Toont de titellijst van het hoofdstuk.
[Undo]/[Redo] Herstel/Opnieuw uitvoeren de laatste
verwijderings (bladzijde 47)
van
HDD wordt
1.
Opties:
ENTER. De
de
Opmerking:
Tijdens
Menu
selecteer
materiaal opgenomen op de HDD is
aan
bewerken
van origineel materiaal op een VR
gelijk
stand DVD-RW, met zowel gelijke commando's voor
van
menu.
-
Aan de linkerkant
menu
opties.
Het
van
het scherm bevinden zich de
grootste gedeelte
van
-
het scherm
toont miniaturen
van de titels (of hoofdstukken) op de
DVD of HDD. U kunt deze miniaturen veranderen
door op de THUMBNAIL knop te drukken, zie het
Veranderen van Titel Miniaturen op bladzijde 43.
Druk op DISPLAY om de informatie betreffende de
titel in het Titeloverzicht menu te tonen.
2.
geselecteerde
Nadat
u een
titel of hoofdstuk heeft
geselecteerd
Titeloverzicht of
uit de
Hoofdstuklijst menu, druk op ENTER.
opties worden getoond aan de linkerkant van
het scherm. Gebruik v / V om een optie te selecteren
en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.
De
2.
42
menu
Druk
herhaaldelijk op RETURN (O)
Titeloverzicht Menu af te sluiten.
om
het
3.
4.
Geeft de opnamestand, vrije ruimte
tijd voortgangsbalk weer.
Huidige media.
Momenteel geselecteerde titel.
5.
Miniatuur.
6.
Toont het
geselecteerde
en
titelnummer
verstreken
en
totaal
aantal titels.
7.
Toont de
titelnaam, opnamedatum
en
opnamelengte.
HDD, VR stand: Origineel
Afspeellijst
Hoofdstuk Markers
en
HDD
Titels, hoofdstukken
delen
en
De titels op de originele inhoud van de
of meer hoofdstukken. Wanneer u
een
er een
nieuwe titel
voor
schijf bevatten
schijftitel
een
het hoofdstuk
van
de
originele titel aangemaakt. Wanneer u een deel
verwijdert, wist u ook een deel van een titel in het
Origineel of Afspeellijst menu.
Waarschuwing
Wanneer
behulp van de Verwijderen,
Toevoegen
Verplaatsen functies bewerkingen
uitvoert, kan het gebeuren dat de begin en eind
scenes niet meer overeenkomen met het begin en
eindpunt zoals u het op het scherm had ingesteld.
Tijdens het weergeven van de afspeellijst, kunt u
misschien een korte pauze tussen de bewerkingen
ondervinden. Dit is geen foutieve functionering.
u
-RW VR
RAM
+RW
+R
U kunt hoofdstukken aanmaken door in
in de Afspeellijst laadt, worden alle hoofdstukken in de
afspeellijst weergegeven. Met andere woorden, de
hoofdstukken in de afspeellijst gedragen zich net als
de hoofdstukken op een DVD videoschijf. Delen zijn
secties van titels in het origineelmenu of in het
afspeellijstmenu. In de Origineel en Afspeellijst menu's
kunt u delen toevoegen of verwijderen. Wanneer u
een hoofdstuk of een titel aan de afspeellijst toevoegt,
wordt
Toevoegen
bewerken
hoofdstuk markers op de
een
gewenste punten
titel
aan
te
brengen.
Opmerking:
Hoofdstuk markers worden met
regelmatige interval
ingebracht. U kunt deze interval
veranderen in het Begininstellingen menu (zie "Auto
Hoofdstuk" op bladzijde 21).
automatisch
opnemen of afspelen, kunt u een nieuwe
hoofdstuk starten door op CHP ADD te drukken. Een
Tijdens
hoofdstuk marker icoon
verschijnt
op het TV scherm.
Titelminiaturen veranderen
met
en
Is het bewerken
bewerken
van een
van een
DVD zoals het
Nee. U heeft
bij het bewerken van een videoband
videospelers nodig, een om de originele band af
te spelen, en een
om de bewerkingen op te nemen.
Bij een DVD bewerkt u door een Afspeellijst aan te
maken van wat u wilt afspelen en wanneer. De
recorder start met het afspelen van de afspeellijst.
Origineel
en
Afspeellijst
-RW VR
-RW VR
Elke titel in het
door
een
RAM
+RW
+R
titellijst menu wordt vertegenwoordigt
afbeelding van het begin van de
miniatuur
de titel of hoofdstuk. Selecteer
een
ander beeld indien
gewenst.
Druk op THUMBNAIL om het momenteel getoonde
beeld tot miniatuur te maken in het titellijst menu. Het
stilstaande beeld dat
zowel het
videoband?
twee
Over
HDD
Origineel
u
als
heeft gekozen verschijnt
Afspeellijst menu.
in
Tip:
U kunt ook het miniatuurbeeld
Hoofdstuklijst
menu
van
Bewrken
de titel in het
veranderen. Selecteer
een
hoofdstuk uit het
THUMBNAIL.
Hoofdstuklijst menu en druk op
De miniatuur afbeelding van de titel
waartoe het hoofdstuk
behoort, is veranderd.
RAM
In deze
handleiding ziet u de woorden Origineel en
Afspeellijst regelmatig voorbijkomen, waarbij wordt
verwezen naar de eigenlijke inhoud en de bewerkte
versie.
Origineel:
inhoud
inhoud
de
verwijst naar de daadwerkelijke
schijf.
Afspeellijst: inhoud verwijst naar de bewerkte
versie van de schijf hoe de originele inhoud wordt
afgespeeld.
van
-
43
Een nieuwe
-RW VR
afspeellijst
maken
Titels
hoofdstukken
afspeellijst toevoegen
RAM
Gebruik deze functie
originele titel of een
afspeellijst toe te voegen.
Hiermee wordt de hele titel naar de afspeellijst
verplaatst (u kunt gedeeltes die u verder niet zal
gebruiken hier verwijderen zie Een titel of hoofdstuk
van de origineel of afspeellijst menu's verwijderen op
bladzijde 45).
origineel
en
hoofdstuk
om een
aan
de
de
aan
-RW VR
RAM
U kunt
een originele titel of origineel hoofdstuk aan
afspeellijsttitel toevoegen, zelfs wanneer deze al
geregistreerd.
een
is
1.
Selecteer
titel of
een
hoofdstuk in het
een
-
Titeloverzicht
Origineel
verschijnt in de afspeellijst compleet met de
hoofdstuk markeringen, zoals in het origineel staan.
Echter, idien u later meerdere hoofdstuk markeringen
aan het origineel toevoegt, zullen deze niet
automatisch worden gekopieerd in de afspeelllijst.
U kunt
aan
een
een
schijf
tot 999 titels
hoofdstuk of
een
Selecteer
titel of
een
Titeloverzicht
de
m enu om
titel/hoofdstuk
aan
Gebruik v / V
selecteren
en
om
hoofdstuk in het
menu
2.
in de
de
het
de
3.
2.
van
scherm.
u
of Hoofdstuklijst
afspeellijst toe te voegen
druk op ENTER. De menu opties worden aan
linkerkant van het scherm getoond.
Origineel
en
een
Origineel
Hoofdstuklijst
afspeellijst toe te
titel wilt
gebruik dan toevoegen van een
Afspeellijst op deze bladzijde.
1.
toevoegen. Als
toevoegen,
de
menu om aan
voegen en druk op ENTER.
De opties verschijnen aan de linkerkant
De titel
alleen
Menu of
Origineel
[Playlist Add] optie
Gebruik v / V
selecteren
en
Selecteer
een
geregistreerd
te
druk op ENTER.
aan
4.
om
titel
is
stappen
hoofdstukken
[Playlist Add] opties
van
de
om er een
toe te voegen
Herhaal
de
te
druk op ENTER.
en
1-3
afspeellijst
titel of
die reeds
een
hoofstuk
druk op ENTER.
om
extra titels of
de
afspeellijst toe te voegen.
U kunt de toegevoegde hoofdstukken in het
Hoofdstuklijst Afspeellijst Menu bekijken.
3.
Selecteer "New
De nieuwe titel
Playlist" en
verschijnt in
druk op ENTER.
de bijgewerkte
afspeellijst. Alle hoofdstukken van
aan de afspeellijst toegevoegd.
de titel worden
5.
Druk op RETURN (O) om af te sluiten, of
MENU/LIST om terug te keren naar het
Titeloverzicht
44
aan
Origineel
menu.
Een titel of hoofdstuk van de
origineel of afspeellijst menu's
verwijderen
Indien
u een
titel of
een
hoofdstuk
het
van
wilt verwijderen, verwijdert u het onderdeel van
Afspeellijst maar de titel of het hoofdstuk blijft in
het Origineel menu.
menu
titel of
hoofdstuk
een
van
1.
van
de titel die
kunnen niet worden
zijn dan
verwijderd.
5 seconden
'Verwijderen'
in de
menu
niet
meer
wilt
menu
te selecteren
2.
Selecteer
Bewerken
aan
druk
en
de linkerkant
[Deel wissen] optie en druk op
(Deel wissen) menu verschijnt
ENTER.
op het
TV scherm.
icoon wordt benadrukt.
[Start punt]
(Deel wissen) (HDD).
zijn,
Gebruikb/B/v/Vomeenteverwijderen
hoofdstuk of titel van het titellijst menu of
hoofdstuk lijst menu te selecteren en druk
vervolgens op ENTER. De opties worden aan
linkerkant van het scherm getoond.
Voorbeeld: Titeloverzicht
u
Gebruikb/B/v/Vomeenteverwijderentitel
Voorbeeld: Bewerken
Hoofdstukken die korter
Selecteer
deel
uit het Titeloverzicht
Opmerking:
2.
een
RAM
op ENTER. De opties worden
van het scherm getoond.
menu
1.
verwijderen
-RW VR
gebruiken, verwijderen.
het
Origineel
(titel/hoofdstuk) wilt verwijderen, wordt het
onderdeel van de schijf gewist en de resterende
opnametijd neemt toe. De uit het Origineel menu
verwijderde titels en hoofdstukken worden ook van de
afspeellijst gewist.
u een
HDD
U kunt
afspeellijst
de
Indien
Een deel
de
opties.
3.
(HDD)
met
Begin
afspelen
zoeken
stap,
het startpunt
4.
en
gebruik de opties pauze
vertraagd afspelen om
achteruit
te vinden.
Druk op ENTER op de startpositie van de sectie
die u wilt verwijderen. Het eindpunt icoon wordt
gemarkeerd.
getoond.
5.
en
Het deel wordt op de
Gebruik de pauze
stap, zoeken
vertraagd afspelen opties
en
om een
voortgangsbalk
achteruit
eindpunt
te
vinden.
3.
4.
die
Druk op ENTER om te bevestigen.
Er zal een bevestiging voor de verwijdering
worden
punt annuleren, gebruik
icoon te selecteren
getoond.
Gebruik b / B
om
[Ja]
te selecteren
en
ENTER heeft
menu
5.
6.
stappen
menu
Druk
gewist.
Nadat
wordt het nieuw
u
op
bijgewerkte
weergegeven.
Herhaal
het
gedrukt,
te
1-4
om
andere onderdelen
op RETURN
om
het
menu
DVD+RW opname, wordt de verwijderde
titelnaam verandert naar "Verwijderde Titel".
dan twee titels worden
verwijderd,
gecombineerd in een.
verwijderen van een titel of een hoofdstuk,
beschikbare opnametijd op een DVD+RW
worden de titels
het
zal de
klaar
u
[Annuleer]
Er zal
een
bent, selecteert
drukt
u
het icoon
op ENTER.
bevestiging voor de verwijdering
en
u
getoond.
Gebruik b / B
Tijdens
Bij
Indien
worden
Opmerkingen:
er meer
het
3-6.
7.
af te sluiten.
Indien
om
Bij HDD opnamen kunt u een deel van de titel
verwijderen. Selecteer het 'Volgend deel' icoon in het
menu en druk op ENTER, herhaal vervolgens stappen
'Voltooid'
(O)
v / V
druk op ENTER.
van
verwijderen.
herhaaldelijk
en
Tip:
druk op
ENTER.
De titel of het hoofdstuk wordt
Bewrken
Druk op ENTER op de eindpositie van de sectie
u wilt verwijderen. U kunt het geselecteerde
6.
om
[Ja]
te selecteren
en
druk op
ENTER.
Het geselecteerde onderdeel wordt uit de titel
verwijderd en het Titeloverzicht menu wordt
geopend.
Opmerking:
alleen toenemen indien het de laatste titel of
Stukjes
hoofdstuk betreft.
worden
die korter
zijn
verwijderd.
dan 3 seconden kunnen niet
45
Een titel benoemen
U kunt titels
van
Origineel
van
en
elkaar benoemen. De
Tijd Zoeken
RAM
Afspeellijst afzonderlijk
naam
mag maximaal 32
U kunt
tekens bevatten.
1.
Kies de titel die
menu en
De
menu
van
2.
3.
wilt benoemen uit het
u
druk op ENTER.
opties worden getoond
1.
titellijst
een
selecteren. De
startpunt
de titel selecteren.
voor
te selecteren
opties worden
scherm getoond.
2.
-RW Video
+R
De
de linkerkant
het scherm.
om [Rename (Titel)] te
toetsenbordopties worden getoond.
Keyboard menu appears.
-R
-RW VR
Gebruikb/B/v/VomeentiteluithetTitellijst
menu
aan
Gebruik v/V
Geef
+RW
HDD
Selecteer de
[Zoeken
op
en
aan
druk op ENTER.
de linkerkant van het
[Tijd] optie
tijd]
en
druk op ENTER.
verschijnt
menu
op het scherm.
Bijvoorbeeld: Titellijst (HDD).
de titel in.
een naam van
Drukopb/B/v/Vomeentekenteselecteren
dan op ENTER om de selectie te bevestigen.
en
Gebruik de MENU/LIST
knop
om
het
toetsenbordsoort te veranderen.
OK: Selecteer
om
te voltooien
Cancel: Annuleert alle
ingevoerde tekens.
Spatie: voegt een spatie in op de cursorstand.
Wissen: Verwijdert het huidige karakter op de
Huidig
Eind
cursorstand.
b / B:
Verplaats
Tip:
Start
voor
het
Plaats
(N):
een
spatie
op de
plaats
van
Geselecteerde
tijd
ingeven
Geselecteerd
van een naam
PLAY
tijd
links of rechts.
cursor naar
Afstandbedieningsknoppen
beeld
tijd
punt
de
cursor.
X
(PAUSE/STEP): verwijdert het teken achter de
cursorplaats.
x (STOP), CLEAR: Verwijdert het vorige teken op
de cursorplaats.
Nummertoetsen (0-9): geef het bijbehorende
teken in op de cursorstand.
voor
de HDD titelnaam
toevoegen.
4.
Kies OK
en
bevestigen
5.
Druk
druk op ENTER om de naam te
terug te keren naar het vorige scherm.
en
herhaaldelijk
op RETURN
(O)
om
het
menu
af te sluiten.
Opmerkingen:
Namen kunnen tot 32 tekens
U kunt
voor
schijven
lang zijn.
zijn geformatteerd op een
kortere namen ingeven.
die
andere recorder alleen
Bij opname op een DVD-R, DVD+R, DVD+RW
schijf, wordt de naam pas getoond op de DVD
speler na voltooiing.
46
Gebruik b / B
om
het
punt
te vinden
waarvan u
wilt starten.
Hier worden
Indien
de
4.
Tip:
U kunt het genre alleen
3.
u
een
minuut
b / B indrukt
stappen verhoogd
en
stappen genomen.
ingedrukt houdt, worden
naar
Druk op ENTER op het
5 minuten.
geselecteerde punt.
Sorteren
Deze functie
Twee titels in een
HDD
geeft
u
de
mogelijkheid
de
afspeellijst
datum, titel, categorie in het Titeloverzicht
Daardoor kunt
bekijken.
1.
Kies
2.
Gebruik v/V
en
titellijst HDD
opties worden
getoond.
menu
het scherm
om
de
op
te
Gebruik deze functie
titel snel vinden.
titel uit het
een
ENTER. De
van
u een
menu
om
twee
HDD in een
Origineel
een
druk op
de linkerkant
samenvoegen
HDD
omliggende
samen
titels
van
te voegen.
menu en
aan
Opmerking:
Indien
een
er maar
titel in de HDD
is, is deze
functie niet beschikbaar.
[Sorteren] optie te selecteren
sorteeropties worden
Indien
druk op ENTER. De
HDD,
getoond.
1.
dan 60 titels
er meer
kunt
u
aanwezig zijn
op de
de titels niet samenvoegen.
In het Titeloverzicht menu, selecteer de eerste titel
de twee die u wilt samenvoegen en druk op
ENTER.
van
De
van
2.
3.
Gebruik v/V
Nadat
u
bijgewerkte
de
menu
De laatste
Opnieuw
Indien
om
opties
voor
[Datum], [Titel],
u een
verwijderen,
getoond
aan
de linkerkant
Selecteer
[Samenvoegen]
en
druk op ENTER.
en
en
getoond.
verwijdering
doen
fout heeft
kunt
u
-RW VR
Herstellen/
3.
RAM
gemaakt tijdens
het
deze herstellen. ER is een
Selecteer de tweede titel
van
de twee titels die
u
wilt samenvoegen en druk op ENTER.
De bevestiging wordt weergegeven.
niveau
(dat wilt zeggen, u kunt alleen de
laatste verwijdering herstellen).
Gebruik v/V om de [Undo] optie te selecteren en
voor
worden
opties
het scherm.
druk op ENTER.
op ENTER heeft gedrukt, wordt het
[Categorie]
te selecteren
menu
herstellen
op ENTER. Het maakt niet uit of u momenteel in
menu scherm bent, de laatste verwijdering wordt
druk
4.
Gebruik b / B
om
[Ja]
ENTER. Nadat
u
het
menu
bijgewerkte
te selecteren
op ENTER heeft
en
druk op
wordt
gedrukt,
getoond.
Bewrken
een
hersteld.
Opmerkingen
U kunt
een opname niet herstellen.
U kunt niets herstellen nadat de schijf uit de
recorder is geworpen of nadat de recorder in
is geplaatst.
standbye
U kunt
menu
een
verwijdering herstellen,
zelfs nadat
u
het
heeft verlaten.
Tip:
U kunt het laatste herstel
behulp
van
de
opnieuw
[Redo] optie.
instellen met
47
Een titel in twee
HDD
+RW
samenvoegen
Gebruik deze functie
te
splitsen.
1.
In het
om een
titel in twee nieuwe titels
HDD
-RW VR
+RW
Gebruik deze functie
titellijst menu HDD, selecteer de titel die u
wilt splitsen en druk op ENTER.
De menu opties worden getoond aan de linkerkant
het scherm.
van
2.
Twee hoofdstukken in een
splitsen
hoofdstukken
van
om
+R
twee
Afspeellijst
RAM
omliggende
van Origineel
of
Opmerking:
Indien
er maar
een
hoofdstuk in de titel
Selecteer de
is deze functie niet beschikbaar.
Voorbeeld:
1.
[Verdelen] optie.
Titeloverzicht (HDD).
samen
te voegen.
aanwezig is,
Selecteer eerst het tweede hoofdstuk dat
u
wilt
samenvoegen en druk op ENTER op het Origineel
(hoofdstuk) of Afspeellijst (hoofdstuk) menu.
De
van
2.
menu
opties
worden
getoond
aan
Gebruik v / V
om
[Samenvoegen] te selecteren.
verschijnt tussen de twee
De combinatie-indicator
hoofdstukken die
3.
Druk op ENTER.
Het Bewerken menu wordt
De
[Verdelen] optie
Huidig
is
getoond.
gemarkeerd.
beeld
De eerste titel
miniatuur
De tweede titel
miniatuur
4.
5.
Gebruik
afspelen, pauze stap, zoeken en
vertraagd afspelen om het punt te vinden waar u
de titel wilt splitsen.
Selecteer [Verdelen] optie en druk op ENTER op
het punt. Selecteer [Annuleren] en druk op ENTER
om
6.
het
punt
Kies
te resetten. Herhaal vanaf
stap
3.
druk op ENTER om het
[Voltooid] optie
splitsingspunt vast te zetten. De titel is verdeeld in
en
twee nieuwe titels. Het
splitsen
duurt ongeveer 4
minuten.
Opmerking:
U kunt geen
3 seconden.
48
verdeelpunt
selecteren dat korter is dan
3.
de linkerkant
het scherm.
Druk op ENTER.
u
wil combineren.
Een hoofdstuk
Tip
van een
Indien
afspeellijst verplaatsen
-RW VR
RAM
Gebruik deze functie
hoofdstukken in de
Afspeellijst
om de afspeelvolgorde van
afspeellijst op het titellijst
de
Een titel
te herschikken.
menu
+RW
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar indien
hoofdstuk
1.
aanwezig
Selecteer
een
Afspeellijst
2.
3.
4.
er maar
een
hoofdstuk uit de Hoofdstuk
Lijst
--
Gebruikb/B/v/Vomdeplaatstekiezendieu
verplaatsen en druk op ENTER.
Het bijgewerkte menu wordt na het indrukken van
ENTER getoond.
Een hoofdstuk/titel
U kunt
titel te
1.
Druk op MENU/LIST
om
beveiligen tegen
verwijderen.
het Titeloverzicht
menu
te
2. Gebuik vVbBom de titel die
te selecteren
verschijnen
3. Selecteer
4.
en
aan
u
wilt beschermen
druk op ENTER. De opties
de linkerkant van het scherm.
[Beveiliging]
uit de
opties.
Druk op ENTER om te bevestigen.
Het slotteken verschijnt op het miniatuur
van
de
titel.
Tip
Indien
u een
Bewrken
titel selecteert die reeds is beschermd in
het
het
afspelen
overslaan zonder dat
1.
verbergen
+R
tijdens
om een
opnemen, bewerken of
ongeluk
de
wilt
+RW
RAM
openen.
getoond
[Bewegen] optie te selecteren
Afspeellijst opties en druk op ENTER.
om
-RW VR
per
Menu.
Gebruik v / V
beveiligen
+R
Gebruik deze functie
is.
Druk op ENTER. De menu opties worden
aan de linkerkant van het menu.
uit de
verborgen hoofdstuk of titel in het titellijst
hoofdstuklijst menu selecteert, kunt u deze tonen
door de [Show] optie uit het menu te selecteren.
U kunt hierna de titel of hoofdstuk bekijken.
u een
of
hoofdstukken
u ze van
de
en
titels
schijf verwijdert.
titellijst menu, kunt u deze vrijgeven door de
[Beveilig] optie te selecteren uit het titellijst menu
opties. Hierna kunt u de titel bewerken of verwijderen.
Gebruikb/B/v/Vomhethoofdstukoftiteldat
wilt verbergen te selecteren uit het titellijst of
hoofdstuklijst menu. De opties worden aan de
linkerkant van het scherm getoond.
u
2.
Selecteer de
[Hide] optie.
Voorbeeld:
titellijst
(DVD+RW).
3.
Druk op ENTER om te bevestigen.
De miniatuur van hoofdstuk/titel vervaagt.
49
deze
Kopieren
Voor het
kopieren
Gebruik de
kopieerfuncties van deze recorder om:
Belangrijke opnamen van een HDD op een DVD
op
te slaan.
Een HDD opname op
een
DVD op
een
andere DVD
speler af te spelen.
Video verplaatsen van DVD naar HDD om te bewerken.
Bewerkte video te verplaatsen van HDD naar een DVD.
De eenvoudigste manier om te kopieren is de One
Touch Copy functie. Hierdoor kunt u eenvoudig een
titel die op dat moment wordt afgespeeld van de HDD
naar een DVD kopieren
of andersom.
De
kopieer functie is niet beschikbaar indien de
lengte van de titel minder is dan 5 seconden.
(Van HDD naar DVD)
totale
videomateriaal een
kunt dit materiaal niet
het
keer
afspelen
KLANTEN DIENEN TE WETEN DAT NIET ALLE
HOGE DEFINITIE TELEVISIESETS VOLLEDIG
COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT EN DIT
KAN LEIDEN TOT VERVORMINGEN IN HET
BEELD. IN HET GEVAL VAN PROGRESSIEVE
SCAN
BEELDPROBLEMEN, BEVELEN WE AAN
DAT DE GEBRUIKER DE VERBINDING NAAR DE
'STANDAARD DEFINITIE' OUTPUT SCHAKELT.
keer
kopieren
TOT DE COMPATIBILITEIT VAN UW TV SET MET
DEZE SPELER
Snel
U
HDD of DVD.
kopieren materiaal herkennen tijdens
schijfinformatie op het scherm te
door de
tonen.
RECORDER,
Kopieren (Maximaal 12x)
tussen DVD
Kopieren
en
HDD is
een
totaal
kopieren zonder dat
kopieen afneemt. Het betekent ook
dat het kopieren zo snel mogelijk kan worden
uitgevoerd. Wanneer u van HDD naar DVD kopieert,
hangt de kopieersnelheid van de opnamestand en het
gebruikte soort DVD af.
en weer
tussen beide media kunt
van
de
Minimale snelheid
kopieertijden
Wat is CPRM?
Onderstaande tabel toont de minimale HDD
CPRM is
kopieertijden
kopieer beveiligingssyteem (met
systeem) dat u staat stelt om maar een kopie
te maken van een uitzending. CPRM staat voor
Content Protection for Recordable Media (Inhoud
Beveiliging voor Opneembare Media).
CPRM opnames kunnen alleen worden gemaakt op
DVD-RW schijven die zijn geformatteerd in VR stand of
DVD-RAM schijven, en CPRM opnames kunnen alleen
worden afgespeeld op CPRM compatibele spelers.
een
scramble
Copyright
product
bevat
copyright beveiligingstechnologie
een methode die beslag legt
die is beschermd door
op verschillende U.S. patenten
intellectueel eigendom rechten
Corporation
2
voor
uren
naar
DVD
video opgenomen in SP modus.
Schijfsoort
Schijfsnelheid
Kopieertijd
(opnamesnelheid)
DVD-R / DVD+R
16x
6,5 min. (12x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW
8x
8 min.
DVD+R DL
8x
13 min.
(4x)
DVD-RW
6x
12 min.
(6x)
DVD-RAM
5x
DVD-R / DVD+R
4x
13 min.
3x
17 min
(8x)
11,5 min. (5x)
(4x)
DVD-RW / DVD+RW
Opname apparatuur dient alleen gebruikt te worden
om legale kopieen
te maken en het is sterk aan te
raden om te controleren wat in uw land legaal kan
worden gekopieerd. Het kopieren van copyright
materiaal zoals films of muziek is illegaal tenzij het
door een wettelijke uitzondering of toestemming van
de rechtenhouder anders is toegelaten.
Dit
digitaal
proces, waardoor er geen geluid of videokwaliteit
verloren gaat. Dit betekent dat u het materiaal heen
de kwaliteit
Deze recorder kan NTSC-formaatsignalen van
analoog-of DV-inputs niet correct opnemen.
Videosignalen in SECAM-formaat
(van de ingebouwde TV-ontvanger of van een
analoge input) worden in PAL-formaat opgenomen.
50
HDD/DVD/
SERVICECENTRUM.
kopieren beveiligd.
naar een
625p
NEEM CONTACT OP MET ONS
Beperkingen op kopieren
U kunt een
verboden.
INDIEN ER VRAGEN ZIJN MET BETREKKING
Opmerking:
Bepaald
copyright beveiligingstechnologie dient te
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor thuis gebruik en andere
beperkende doeleinden, tenzij anderszins
toegestaan door Marcrovision Corporation.
Demontage of omgedraaide engineering is
worden
en
en
van
andere
Macrovision
andere rechtenhouders. Gebruik
van
DVD-RAM
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM
2.4x
2x
21 min.
25 min.
(3x)
(2.4x)
(2x)
Opmerkingen:
Alle bovenstaande
tijden zijn geschat.
Daadwerkelijke kopieersnelheid is afhankelijk van
het gedeelte op de schijf dat wordt opgenomen.
Het kan voorkomen dat zelfs 4x/6x/8x/16x
niet op volledige snelheid
worden opgenomen.
Snel kopieren kan onmogelijk zijn indien de schijf is
compatibele schijven
geinitialiseerd
op
een
andere recorder.
Van HDD
1.
naar
DVD
Van DVD
kopieren
In het Titeloverzicht HDD menu, selecteer de titel
u wilt kopieren
en druk op ENTER. De menu
1.
die
opties worden
getoond.
de linkerkant
aan
het scherm
van
2.
HDD
naar
In het Titeloverzicht
kopieren
en
worden
aan
kopieren
Menu, kies de titel die
u
wilt
druk op ENTER. De menu opties
de linkerkant van het scherm getoond.
Gebruik v / V
om
de
[Dubbing] optie
druk op ENTER.
Het kopieer menu wordt
te selecteren
en
2.
Gebruik v / V
om
de
[Dubbing] optie
druk op ENTER.
Het kopieren menu wordt
te selecteren
getoond.
en
geopend.
3.
Gebruik b / B
opnamestand te selecteren
snel) en druk op V. Het
starticoon is gemarkeerd.
Snel: alleen beschikbaar bij het kopieren in VR
stand schijf naar HDD (zie bladzijde 50 voor meer
informatie wat betreft snel kopieren).
(XP, SP, LP,
3.
Gebruik b / B
de
om
opnamestand
(XP, SP, LP, EP, of Fast)
te selecteren
druk op V. Het
en
starticoon wordt
gemarkeerd.
bladzijde 50 voor meer
snel kopieren.
Snel: zie
betreft
4.
4.
Zodra het
[Start] icoon wordt gemarkeerd,
Het kopieren begint.
ENTER.
5.
informatie wat
Druk op STOP
Opmerkingen
De
(x)
om
opnametijd
stoppen
kopieren
te
stoppen.
:
van
de
aangepast afhankelijk
Het
het
druk op
van
[Fast]
van
kopieren
stand kan worden
de
grootte
van
de bron.
in de snelstand
om
de
EP of
Druk op ENTER zodra het [Start] icoon is
Het kopieren start.
gemarkeerd.
5.
Druk op STOP
(x)
om
het
te
kopieren
stoppen.
Opmerkingen:
Afhankelijk van de staat van uw recorder of van
schijf zelf, zal het kopieren mogelijk niet kunnen
worden uitgevoerd.
Het
stoppen
van
kopieren
in de
[Fast]
stand
halverwege
zal de opname annuleren en alle
gegevens tot dat punt zullen verloren gaan.
zal de opname annuleren en alle
gegevens tot dat punt zullen verloren gaan.
Indien de resterende ruimte op de schijf
is, is de [Fast] stand niet beschikbaar.
De
onvoldoende
De
[Fast]
stand is niet beschikbaar
HDD titels
en
Clip
opname titels.
voor
bewerkte
de
halverwege
opnametijd
in de snelstand duurt tot maximaal
19 minuten.
De
[Fast]
modus is niet beschikbaar
titels op de DVD-RW met VR
voor
Kopiern
bewerkte
opnamemodus.
51
One Touch
Copy (HDD
naar
DVD)
De One Touch Copy functie kopieert de momenteel
afgespeelde titel van HDD naar DVD. De gehele titel
wordt gekopieerd, ongeacht waar u begint met
kopieren. De recorder zal op de hoogste snelheid
kopieren.
Let op dat u een beschrijfbare schijf
One Touch Copy wilt gebruiken.
plaatst
indien
Druk op KOPIEREN om de huidige titel te
naar DVD tijdens HDD afspelen.
u
kopieren
De on-screen display geeft aan dat de titel wordt
gekopieerd. Afspelen gaat verder tijdens kopieren.
U kunt de One Touch
Copy
indien
van
once
een
onderdeel
functie niet
de te
kopieren
gebruiken
titel copy
beschermd is.
One Touch
Copy (DVD
naar
HDD)
One Touch
Copy
enkele title
naar
HDD kopieert een
daadwerkelijke tijd. Indien
u start met kopieren,
het afspelen begint aan het
begin van de titel, en gaat vervolgens door tot het
van
DVD
naar
de HDD in
eind van de titel, totdat het opnemen automatisch
stopt. De kopie zal worden gemaakt in de momenteel
ingestelde opnamestand (XP, SP, LP, EP).
Druk op KOPIEREN om de huidige titel te
naar HDD tijdens DVD afspelen.
kopieren
Het
afspelen start opnieuw aan het begin van de
huidige titel. De on screen display geeft aan dat de
titel wordt gekopieerd.
Opmerkingen:
Een Video CD kan niet worden
gekopieerd
naar
HDD.
Het kopieren stopt indien de recorder een
beschadigd bestand of tegen kopieren beveiligd
bestand aantreft.
De door
worden
copyright beschermde onderdelen
overgeslagen tijdens het kopieren.
One Touch
afspelen
Kopie
van
is niet beschikbaar
de titel op de
zullen
tijdens
afspeellijst.
het
Tip:
Druk op STOP
52
(x)
om
het
kopieren
te
stoppen.
Druk op TITLE in de afspeel- of stopmodus.
Het Titeloverzicht menu zal zoals hieronder
2.
Referentie
getoond
Extra Informatie
Tip
Overschrijven Opname
Om
worden.
U kunt het Titeloverzicht
+RW
op STOP
menu
verwijderen
door
te drukken.
(x)
nieuwe video opname op de plek van een
opgenomen titel op te slaan, ga als volgt te werk. Dit
een
onderdeel is niet beschikbaar
voor
DVD+R
die
altijd
schijf
opnemen.
1.
Selecteer
aan
het eind
de
van
inputbron
een
die
u
schijven,
wilt opnemen
(TV
kanaal, AV1-4, DV).
2.
Druk op MENU/LIST
het
om
te
Titellijstmenu
tonen.
Selecteer de titel die
3.
ENTER of PLAY
u
wilt
afspelen
en
druk op
(N).
Uw opnames
afspelen op andere
spelers (een schijf voltooien)
DVD
De meeste normale DVD's kunnen voltooide
afspelen
3.
Gebruik vVbBom de te
overschrijven
titel te
selecteren.
4.
Druk op REC (z)
Het overschrijven
om
het
begint
overschrijven te starten.
beginpunt van de
op het
Druk op STOP
(x)
om
het
overschrijven
te
stoppen. De nieuwe titel wordt aangemaakt
bijgewerkte
menu
en
het
getoond.
andere
speler om te controleren
schijven u kunt afspelen.
Voltooien stelt de opnames en
zodat de schijf op een gewone
geschikte
afgespeeld.
Deze functie is niet beschikbaar
Indien het
overschrijven langer is dan
huidige titel, wordt de volgende titel
de
kan ook
wat
voor een
soorten
bewerkingen vast
speler of computer
met
DVD-ROM drive kan worden
Een Video stand
voor een
beschermde titel.
spelers
opgenomen in VR stand afspelen,
voltooid of niet. Controleer de handleiding van de
schijven
een
Opmerkingen:
schijven
stand, voltooide DVD+R of
DVD+RW's. Een klein aantal
DVD--RW
titel.
5.
in Video
scherm
voor
het
worden
geopend
schijf voltooien creeert
navigeren op de schijf.
een menu
Dit
menu
kan
door op MENU/LIST of TITLE te
drukken.
overschreven. Indien deze titel beschermd is,
stopt het overschrijven aan het begin van deze
Zie Voltooien op bladzijde 22
wat betreft het voltooien van
voor meer
een
informatie
schijf.
titel.
Indien de
lengte
van
het
geselecteerde
bestand
korter is dan 10
seconden, wordt de volgende titel
overschreven, maar het zal stoppen indien deze titel
beschermd is.
Titellijst
bekijken op
spelers +RW
menu
recorders of
U kunt het Titeloverzicht
DVD
speler
die
DVD+RW of
1.
Laad
schijf.
een
menu
andere DVD
+R
tonen op
geschikt is voor
DVD+R schijven.
het
een
afspelen
andere
van
reeds opgenomen DVD+R of DVD+RW
Opmerkingen:
Niet voltooide DVD-RW
schijven zijn afspeelbaar op
spelers.
De bewerkte inhoud van een DVD+RW schijf is
compatibel met normale DVD spelers, alleen na
voltooiing.
Bewerkte inhoud op een DVD+R schijf is niet
compatibel op normale DVD spelers (Verbergens,
hoofdstuk samenvoegen, markers toevoegen etc).
De duur van het voltooien is afhankelijk van het
soort schijf, hoeveel is opgenomen op de shcijf en
het aantal titels op de schijf.
DVD+R DL schijf heeft 30 minuten nodig om te
de meeste normale DVD
Refrntie
worden voltooid.
53
Taalcodes
Gebruik deze
lijst
om uw
gewenste taal
voor
de
volgende begininstellingen
te selecteren:
Schijf Audio, Schijf
Ondertitel, Schijfmenu.
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Abhaziaans
6566
Fijis
7074
Lingalaas
7678
Singalees
8373
Afaars
6565
Fins
7073
Litouws
7684
Slovaaks
8375
Afrikaans
6570
Frans
7082
Macedonies
7775
Sloveens
8376
Albanees
8381
Fries
7089
7771
Somalies
8379
Ameharisch
6577
Keltisch
7176
7783
Spaans
6983
Arabisch
6582
Georgies
7565
Malagasy
Malay
Malyalam
7776
Soedanees
8385
Armeens
7289
Duits
6869
Maltees
7784
Swahili
8387
Assamees
6583
Grieks
6976
Maori
7773
Zweeds
8386
Aymara
Azerbajaans
6588
Groenlands
7576
Marathi
7782
8476
6590
Guarani
7178
Moldavies
7779
Tagalog
Tajik
Bashkir
6665
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tamil
8465
Basks
6985
Hausa
7265
Nauru
7865
Tatar
8484
Bengali;Bangla
6678
Hebreeuws
7387
Nepals
7869
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hini
7273
Noors
7879
Thai
8472
Bihari
6672
7285
Tibetaans
6679
6682
7383
Oriya
Panjabi
7982
Bretons
Hongaars
Ijslands
8065
8473
Bulgaars
6671
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto
8083
Tigrinya
Tonga
Burmees
7789
Interlingua
7365
Persisch
7065
Turks
8482
Wit-russisch
6669
Iers
7165
Pools
8076
Turkmen
8475
Cambodisch
7577
Italiaans
7384
Portugees
8084
Twi
8487
Catalaans
6765
Japans
7465
Quechua
8185
Oekranisch
8575
Chinees
9072
Javaans
7487
Rhaeto Romance
8277
Urdu
8582
Corsicaans
6779
Kannada
7578
Roemeens
8279
Oezbekistaans
8590
Kroatisch
7282
Kashmiri
7583
Russisch
8285
Vietnamees
8673
Ts jechisch
6783
Kazakh
7575
Samoaans
8377
Volapuk
8679
Deens
6865
Kirghiz
7589
Sanskrit
8365
Welsh
6789
Nederlands
7876
Koreaans
7579
Schots keltisch
7168
Wolof
8779
Engels
Esperanto
6978
Koerdisch
7585
Servisch
8382
Xhosa
8872
6979
Laothiaans
7679
Serbo Kroatisch
8372
Yiddisch
7473
Ests
6984
Latijn
7665
Shona
8378
Yoruba
8979
Faroese
7079
Lets
7686
Sindhi
8368
Zulu
9085
8471
8479
Regiocodes
Kies
een
regiocode
Regio
Afghanistan
Argentinie
54
uit de
Code
lijst.
Code
Regio
Malaysie
FJ
Maldiven
Code
AR
Australie
AU
Finland
FI
Mexico
MX
Oostenrijk
Belgie
AT
Frankrijk
FR
Monaco
MC
Senegal
Singapore
Slovakije
BE
Duitsland
DE
Mongolie
MN
Slovenie
SI
Bhutan
BT
Groot-Brittannie
GB
Marokko
MA
Zuid-Afrika
ZA
Bolivia
BO
Griekenland
GR
Nepal
NP
Zuid-Korea
KR
Brazilie
BR
Groenland
GL
Nederland
NL
Spanje
ES
Cambodja
KH
Heard
Nederlands Antillen
AN
Sri Lanka
LK
Canada
CA
Hongarije
Nieuw Zeeland
NZ
Zweden
SE
Chili
CL
India
IN
Zwitserland
CH
CN
Indonesie
ID
Nigeria
Noorwegen
NG
China
NG
Thailand
TH
Colombia
CO
Israel
IL
Oman
OM
CG
Italie
IT
Pakistan
PK
Turkije
Oeganda
TR
Congo
Costa Rica
CR
Jamaica
JM
Panama
PA
Oekraine
Kroatie
HR
JP
CZ
KE
Paraguay
Filippijnen
PY
Tsjechie
Japan
Kenya
PH
Verenigde
Uruguay
Denemarken
DK
Kuwait
KW
Polen
PL
Oezbekistan
UZ
Ecuador
EC
Libie
LY
Portugal
PT
Vietnam
VN
Egypte
EG
Luxemburg
LU
Roemenie
RO
Zimbabwe
ZW
El Salvador
SV
Russische Federatie
RU
en
ET
Code
Regio
Ethiopie
Fiji
AF
McDonald Eilanden HM
HU
Regio
MY
Saudi-Arabie
SA
MV
SN
SG
SK
UG
UA
Staten
US
UY
Bediening van andere
afstandsbediening
TV
Bediening met
afstandsbediening
U kunt het
geluidsniveau,
hoofdschakelaar
van uw
het
ingangssignaal en de
meegeleverde
TV met de
afstandsbediening regelen.
Met de onderstaande toetsen kunt
u
de TV functies
bedienen.
U kunt ook het
TV's met
geluidsniveau,
de hoofdschakelaar
het
ingangssignaal
anders dan
van
een
en
TV met
bijgeleverde afstandsbediening regelen. Indien u TW
op de hieronder getoonde lijst staat, kunt u de code
van de bijbehorende fabrikant ingeven.
1.
Druk op de nummertoetsen terwijl u op TV
POWER drukt om de code van de fabrikant
uw
2.
TV te selecteren
(zie
onderstaande
voor
tabel).
Laat TV POWER los.
Codenummers
van
TV's die bediend
kunnen worden
Indien
TV
bedieningstoetsen
er meer
dan een
code op de lijst staat, probeer
in te geven tot u de code
samenwerkt met uw TV.
dan de codes een
vindt die
goed
voor
een
Fabrikant
Codenummer
LG / GoldStar
1
2
(standaard),
Zenith
1,3,4
Samsung
6,7
Sony
8,9
Hitachi
4
Opmerkingen:
Afhankelijk
Druk op
Kunt
POWER
De TV in
AV/INPUT
De
en
uitschakelen
ontvanger
de TV
en
van
de TV tussen
andere
signaalontvangers
PR/CH +/--
van uw
alle toetsen niet
u
zelfs niet nadat
u
de
met
juiste
zijn
uw
Indien
u een
ingeeft, zal de
geheugen opgeslagen code gewist
worden.
Wanneer
vervangt, zal het codenummer dat
Het volume
MUTE
Het TV volume
nogmaals
van
de TV afstellen
uitschakelen, druk
of
functioneren,
nieuw codenummer
kanalen
VOL +/--
sommige
fabrikantscode heeft
De in het
geheugen opgeslagen
bekijken
dat
toestel
ingevoerd.
eerder in het
schakelen
TV kan het
samen
u
de
batterijen
van
de
afstandsbediening
u
heeft
ingegeven naar de standaardinstelling worden
geplaatst. Geef opnieuw het juiste codenummer
in.
op het volume te
herstellen.
55
Oplossen
van
problemen
de
Controleer onderstaande
lijst
voor
mogelijke
oorzaak
van een
voordat
probleem,
contact
u
met het
opneemt
servicecentrum.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom
Geen beeld
Oplossing
De elektriciteitskabel is niet
Steek de elektriciteitskabel
aangesloten
het
De TV/DVD stand
op TV
de recorder is
voor
ingesteld
van
ingesteld
de recorder te
om
het
signaal
op TV/DVD op de
om de DVD stand
te selecteren. De TV indicator wordt
langer
in het scherm
Selecteer de
de
ontvangen.
in
Druk herhaaldelijk
afstandsbediening
niet
De TV is niet
goed
stopcontact.
TV,
getoond.
video invoerstand op
zodat het beeld van de recorder
juiste
op het TV scherm wordt weergegeven.
De videokabel is niet
goed
Sluit de videokabel
goed
aan.
aangesloten.
De
Geen
geluid
aangesloten
TV heeft geen
voeding
Schakel de TV in.
Het toestel dat met de audiokabel is
Selecteer de correcte invoerstand
verbonden, kan het uitvoersignaal
de recorder niet ontvangen.
audio
De audiokabels
zijn
niet
van
naar
ontvanger zodat
het
geluid
van
van
de
kunt luisteren
de recorder.
Sluit de audiokabel
goed
u
goed
aan.
aangesloten
Het toestel dat via de audiokabel is
aangesloten,
staat niet
De audiokabel is
De weergave is
slechte kwaliteit
De recorder
De
van
speelt
niet
schijf
beschadigd
Vervang
is vuil.
Er is geen
Er is een schijf geplaatst
afgespeeld kan worden.
die niet
De
geplaatst
om
schijf
is buiten bereik
De
schijf
De
ingestelde rating
geplaatst
is vuil.
verhindert de
Plaats de
Het beeld
van
de
Het
is
vervormd
videosignaal
van
de externe bon
tegen kopieren beschermd.
Plaats de
Deze zenders
zijn
niet in de recorder
Sommige
overgeslagen bij
PR/CH
(+/-).
opgeslagen.
Het beeld of
Maak de
schijf
schoon.
Annuleer de ouder controle of
geluid
van
De antenne of de kabels
zijn
los
wijzig
rating.
U kunt geen aansluiting via deze
recorder maken. Sluit het onderdeel
aan.
Herstel de zenders
(Zie
programma bewerken"
ontvangen zender is
afspeelkant
schijf correct in de cdlade,
schijf binnen het bereik valt.
direct op de TV
zenders worden
de
met de
schijf
beneden
zodat de
de
weergave.
externe bron is
nieuwe kabel.
Plaats een afspeelbare schijf
(controleer de schijfsoort, het
kleursysteem en de regiocode).
naar
De
schijf
een
schoon.
Plaats een schijf. (controleer of de
schijfindicator oplicht in het scherm)
schijf geplaatst
is verkeerd
verbonden, in.
de kabel door
Maak de
af
schijf
Schakel het toestel dat met de
audiokabel is
aan.
Bevestig
de
"een
bladzijde 17)
aansluitingen
of vervang
de kabel.
zwak of niet bestaand.
Het beeld
van
wordt niet
getoond.
Het beeld
van
via A/V
ingang
de camcorder
Schakel de camcorder in
het toestel op de
de camcorder
De INPUT SELECT
of van DV IN
is niet correct.
naar de recorder wordt niet
op de TV getoond.
56
De camcorder staat uit.
van
de recorder
juiste
Gebruik AV/INPUT
om
en
bedien
manier.
de
ontvangstzender te selecteren
(AV1, AV2, DV, etc).
Oorzaak
Symptoom
De
De in deze recorder
opgenomen schijf kan
niet worden afgespeeld
op een andere speler.
schijf
Oplossing
in videostand opgenomen
was
Sommige spelers kunnen geen schijf
afspelen die in videostand zijn
opgenomen, al zijn ze voltooid.
De schijf was in VR stand opgenomen.
Er is geen
oplossing.
die met copy once zijn
opgenomen kunnen in andere spelers
niet worden afgespeeld.
Er is geen
De resterende opnametijd op de
is onvoldoende.
Gebruik
De opname is niet
voltooid of niet goed.
De bron waarvan
is beschermd.
te
probeert
u
schijf
U kunt
kopieren
oplossing.
een
andere
schijf.
deze bron niet opnemen.
van
Bij het instellen van de opnamezender,
werd de zender op de TV zelf ontvangen.
Selecteer het kanaal op de in de
recorder ingebouwde TV ontvanger.
het opnemen op een videostand schijf
kunnen programma's met de copy once
vergrendeling niet worden gekopieerd.
Gebruik
De klok in de recorder is niet
Stel de klok met de correcte tijd in.
Zie "Auto klok instellen" of "Handmatig
klok instellen" op bladzijde 18.
Bij
niet
Opname
mogelijk
schijf (bladzijde 22)
Om deze schijf te spelen, moet de
andere speler RW compatibel zijn.
Schijven
Timer
Voltooi de
goed
ingesteld
De timer is niet
een
in VR stand
geformatteerde schijf
eenmalige kopie
voor
de
Programmeer de timer opnieuw. Zie
Opname" op bladzijde 38.
goed geprogrammeerd.
"Timer
De timer opname indicator brandt niet
na het programmeren met de timer.
Programmeer
Stereo Audio opname
en/of afspelen is niet
De TV is niet stereo
Er is geen
oplossing.
aanwezig
Er is geen
oplossing.
stereo.
Het
uitgezonden
De A/V
compatibel.
programma is niet in
van de recorder is niet
op de TV A/V ingang.
De Audio/Video uitgang
is mono ingesteld.
De TV
op
De
geluidszender
ingesteld.
richting
De
van
de recorder
Selecteer de AUX of A/V bronnen als
TV input.
de recorder is
Stel de TV geluidszender in op stereo.
Zie "Het TV audiokanaal wijzigen" op
bladzijde 37.
mono
U richt de
afstandsbedieningen
goed.
functioneert niet
van
niet in de
op de recorder.
afstandsbediening
van
de
sensor
afstandsbediening
is te
ver van
Wijs
de
het
apparaat.
Er bevindt zich
een
afstandsbediening
De batterijen
zijn leeg.
van
obstakel tussen
de recorder.
afstandsbediening
u
een
van
de
Druk
volgende symptomen
De
speler is ingestoken, maar schakelt niet
Het voorpaneelscherm is niet werkzaam.
De recorder functioneert niet normaal.
U kunt de
afstandsbediening
gebruiken
in
de
Vervang
en
ingedrukt.
uitschakelen
in of uit.
een
straal
batterijen
volgt
houd de POWER
seconden
aantreft:
afstandsbediening
naar
op de recorder.
...U kunt de recorder als
De Recorder Resetten
Indien
met de
sensor
van
7 meter.
Verwijder alle voorwerpen tussen de
afstandsbediening en de recorder
en
de
opnieuw.
Maak de A/V aansluitingen. Stereo is
alleen beschikbaar via de A/V output
van de recorder.
output
aangesloten
de timer
en
resetten:
knop
Refrntie
tenminste 5
Hierdoor zal de recorder
en weer
inschakelen.
Trek de stekker uit het
seconden
door nieuwe.
stopcontact, wacht
steek de stekker
weer
5
in het
stopcontact.
57
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Afmetingen (bij benadering)
Gewicht (bij benadering)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheidgraad
Televisie
systeem
Opnameformaat
Opname
Opnameformaat
Opneembare media
AC
200-240V, 50/60Hz
35W
430 X 54 X 275
mm
(lxbxh)
zonder voet.
4,1 kg
5 ˚C tot 35 ˚C.
5 % tot 90 %.
PAL I, B/G, I/I, SECAM
D/K, K1, SECAM L kleurensysteem.
PAL
DVD Video
HDD
Opname, DVD-VIDEO
(RH188: 160GB, RH199/RH199MH/RH200MH: 250GB),
DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable,
DVD+Recordable
Opnametijd
(Dubbele Laag), DVD-RAM
(4.7GB): Ongeveer. 1 uur (XP stand), 2 uren (SP stand),
4 uren (LP stand), 6 uren (EP stand).
DVD+R DL (8.5GB): Ongeveer 3 uur (XP stand),
3 uren en 40 minuten (SP stand), 7 uren en 10 minuten (LP stand),
10 uren en 30 minuten (EP stand).
HDD (160GB/250GB): Ongeveer 42 uren/66 uren en 30 minuten (XP stand),
82/129 uren (SP stand), 152/239 uren (LP stand),
226/356 uren (EP stand).
DVD
Video opname formaat
Sampling frequentie
Compressie formaat
27MHz
MPEG 2
(VBR ondersteund)
Audio opname formaat
Sampling frequentie
Compressie formaat
Afspelen
Frequentierespons
48kHz
Dolby Digital
DVD
(PCM 48kHz), 8 Hz tot 22 kHz, CD: 8 Hz
(PCM 96 kHz): 8 Hz tot 44 kHz)
Meer dan 100 dB (AUDIO OUT aansluiting)
Minder dan 0.008% (AUDIO OUT aansluiting)
Meer dan 95 dB (AUDIO OUT aansluiting)
tot 20
kHz,
DVD
Signaal/ruis verhouding
verhouding
Dynamisch bereik
Harmonische
Ingangen
ANTENNE IN
1.0
AUDIO IN
2.0
S-VIDEO IN
DV IN
Uitgangen
Antenne
VIDEO IN
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI video/audio
output
(alleen RH199MH/RH200MH)
Audio output (digitale audio)
Audio output (optische audio)
Audio output (analoge audio)
ingang,
75 ohms
ohms, negatieve sync, RCA bus
Vrm meer dan 47 kohms, RCA bus (L,R)
Vp-p
75
(Y) 1.0V (p-p), 75 Ω, sync negatief,
(C) 0.3 V (p-p) 75 Ω.
4 pin (IEEE 1394 norm)
Mini DIN
x
2 / SCART x2
x
2 / SCART x2
4-pin
x
1
negatieve sync, RCA bus x 1 / SCART x2
(Y) 1.0V (p-p), 75 Ω, sync negatief, Mini DIN 4-pin
(C) 0.3 V (p-p) 75 Ω.
(Y) 1.0 V, (p-p), 75 Ω negatieve sync, RCA bus x 1
(Pb)/(pr) 0.7V (p-p), 75 Ω RCA bus x 2
19 pin (HDMI norm, Type A)
1
Vp-p
75 Ω
S-VIDEO UIT
0.5 V
3 V
2.0
(p-p), 75 Ω RCA bus x 1
(p-p), Optische aansluiting x 1
Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω RCA
bus
(L,R)
x
1 / SCART x2
Accessoires
Scartkabel..............................1
Videokabel.....................1
Audiokabel(L,R).........................1
Afstandsbediening........................1
Batterijen......................2
Ontwerp
58
en
specificaties
kunnen worden
gewijzigd
RFCoaxkabel..................1
zonder
voorafgaande kennisgeving.
x
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising