LG RH698H Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DVB-T HDD/DVD RECORDER
MODEL
RH698H
NEDERLANDS
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en
bewaar de handleiding voor later.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 2
OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKGEVAAR! NIET OPENEN!
LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of
de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Doe hiervoor een beroep op
erkend onderhoudspersoneel.
Een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkbenige driehoek is bedoeld
om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een
gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product
die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.
Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker
attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij
het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF
VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
VOORKOMEN.
WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een
boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte.
WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het toestel
volgens de instructies van de fabrikant.
Sleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor
betrouwbaar gebruik van het product en om oververhitting te voorkomen.
De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed,
bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet
geplaatst worden in een inbouwmeubel, zoals een boekenkast of rek tenzij er
gezorgd wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant
opgevolgd worden.
WAARSCHUWING: Dit product is uitgerust met een lasersysteem. U dient,
voor een correct gebruik van dit product, de gebruikershandleiding aandachtig
door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat
onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
Het gebruik van een of meer bedieningsknoppen, instellingen of procedures op
een andere wijze dan in deze handleiding is aangegeven kan blootstelling aan
2
gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Voorkom directe blootstelling aan de
laserstraal en open het apparaat niet.
WAARSCHUWING betreffende de netvoedingskabel
Wij adviseren de meeste apparaten aan te sluiten op een eigen groep,
namelijk een enkelvoudig stopcontact dat alleen dat apparaat van stroom
voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in
deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op
hetzelfde stopcontact. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde netvoedingskabels en
beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kunnen leiden tot kortsluiting of brand. Periodieke controle van
de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van
beschadiging of slijtage toont, trek dan de stekker uit het stopcontact, gebruik
het apparaat niet, en laat de kabel door een erkend servicecentrum vervangen
door een goedgekeurd gelijkwaardig exemplaar.
Bescherm de netvoedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals
buigen, vastklemmen, klemmen tussen een gesloten deur, of erover lopen.
Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat. Verwijder de netvoedingskabel door aan de stekker te trekken,
niet aan de kabel. Let erop dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het
product hebt geïnstalleerd.
Dit apparaat is voorzien van een uitneembare batterij of accu.
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:
Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij
het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor
mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de
daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude
batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren
u gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt
inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van
rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druip- of
spatwater en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het
apparaat.
RH499D-P.BNLDLLW_5007_DUT
6/16/15
1:26 PM
Page 3
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of
gemeente toegewezen inzamelpunten.
2. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid.
3. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat,
neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of
de winkel waar u het product heeft gekocht.
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1.
Dit symbool kan samen met de chemische
symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en
lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de
accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Batterijen en accu’s moeten altijd gescheiden van
het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de landelijke
of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
Door afgewerkte batterijen en accu’s op de juiste manier weg te doen helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van
mens en dier te voorkomen.
Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte
batterijen en accu’s de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Pb
3.
4.
Auteursrecht
Opname apparatuur dient alleen gebruikt te worden om legale kopieën te
maken en het is sterk aan te raden om te controleren wat in uw land legaal
kan worden gekopieerd. Het kopiëren van Auteursrechterlijk materiaal zoals
films of muziek is illegaal tenzij het door een wettelijke uitzondering of
toestemming van de rechtenhouder anders is toegelaten.
Dit product bevat copyright-beveiligingstechnologie die wordt beschermd door
Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectuele eigendom. Het gebruik
van deze copyright- beveiligingstechnologie moet worden goedgekeurd door Rovi
Corporation en is alleen bedoeld voor de huiselijke omgeving en andere beperkte
weergavesituaties tenzij dit door Rovi Corporation op andere wijze is toegestaan.
Ontsleutelen en demonteren zijn verboden.
ALS GEBRUIKER VAN DE RECORDER WAAROP DEZE HANDLEIDING
BETREKKING HEEFT. MOET U ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE HOGE
DEFINITIE-TELEVISIETOESTELLEN VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DAT
DIT PRODUCT EN DIT KAN LEIDEN TOT VERVORMINGEN WANNEER U MET
625-PROGRESSIVE SCAN GEEN GOEDE BEELDWEERGAVE KUNT
BEREIKEN, ADVISEREN WIJ U DE VERBINDING NAAR DE STANDAARDDEFINITIE TERUG TE SCHAKELEN. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE COMPATIBILITEIT VAN UW TV-TOESTEL MET DIT TYPE 625p HDD/DVD/ RECORDER,
NEEM DAN CONTACT OP MET ONS SERVICECENTRUM.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D
symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DVD Logo” is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Open bron software melding
Dit product bevat
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) voldoet/voldoen aan
de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de Europese
Richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en 2011/65/EU.
Neem voor productnaleving contact op met ons kantoor:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens
van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit
product gekocht heeft.
Freetype bibliotheek : copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
Zlib compressiebibliotheek ontwikkeld door Jean-loup Gailly en Mark Adler.
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly en Mark Adler
Doubly Linked lijst gelicenseerd door Artistic license.
U kunt deze software downloaden van http://freshmeat.net/projects/linklist/
3
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 4
Inhoudsopgave
Voordat u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hoofdtoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Het toestel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-14
USB Flash Drive gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Auto setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Het Begin menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-16
De SETUP instellingen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
Schijfinformatie tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-21
De digitale EPG gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-25
Een schijf afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-26
DivX® filmbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-28
Naar muziek luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Een foto bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-33
Een titel bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-36
Een titel dubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Taalcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Regiocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-40
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Lees voordat u dit product gaat aansluiten, gebruiken of
instellen, eerst deze handleiding aandachtig en volledig door.
4
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 5
Voordat u begint
Opneembare en afspeelbare schijven
Dit toestel kan alle veelgebruikte DVD types afspelen en opnemen. Onderstaande tabel toont specifieke compatibiliteitsverschillen afhankelijk van het schijftype.
HDD
DVD-R
HDD
-R
Herschrijfbaar
Ja
Nee
Formatteermodus
(nieuwe schijven)
–
Bewerken
Ja
Afspelen op
andere spelers
–
Gebruikte symbolen
in deze handleiding
DVD-RW
DVD-RAM
DVD+R
RAM
+R
+R
+RW
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Videomodus
Videomodus
VR-modus
Auto
Auto
Auto
Beperkt
Ja
Ja
Beperkt
Beperkt
Ja
-RWVR
-RWVideo
DVD+R(DL)
DVD+RW
Logo’s
Aanbevolen
Schijven
De speler dient compatibel te zijn met overeenkomende media en de media dient voltooid te zijn.
Mitsubishi(8x,16x)
Verbatim(8x,16x)
–
Mitsubishi(4x)
Verbatim(4x)
JVC(4x)
Maxell(4x)
Mitsubishi(3x)
Maxell(5x)
Mitsubishi(8x, 16x) Mitsubishi(2.4x, 8x) Mitsubishi(4x)
Verbatim(8x,16x)
HP(4x)
Verbatim(4x)
Ricoh(4x)
Aanbevolen Schijven
Onderstaande tabel toont de bestandsformaten en mediatypes die op dit toestel afgespeeld kunnen worden.
DVD
Gebruikte symbolen
in deze handleiding
DVD
Audio CD
ACD
Dataschijf (DivX, JPEG, MP3 of WMA)
DivX
JPEG
MP3
WMA
Logo’s
Eigenschappen
Schijven zoals films
die kunnen worden
gekocht of gehuurd.
Muziek CD’s of CD-R/CDRW in muziek CD formaat
die gekocht kunnen worden.
Schijven die DivX, JPEG, MP3 of WMA
bestanden bevatten.
5
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 6
Opmerkingen betreffende schijven
Beperkingen betreffende kopiëren
Afhankelijk van de staat van de opname apparatuur of de CD-R/RW (of
DVD+R/RW) schijf, kunnen sommige CD-R/RW (of DVD+R/RW) schijven
niet afgespeeld worden op dit toestel.
Bevestig geen zegel of label aan beide kanten (de gelabelde kant of de
opnamekant) van een schijf.
Bepaald videomateriaal is tegen kopiëren beveiligd: Dit soort materiaal kan niet
gekopieerd worden naar HDD of DVD. U kunt één keer kopiëren materiaal tijdens het afspelen herkennen door het tonen van de schijfinformatie op het
scherm.
Gebruik geen onregelmatig gevormde CD’s (bijv. hartvormig of achthoekig).
Dit kan leiden tot fouten.
Afhankelijk van de opnamesoftware & het voltooien, kunnen sommige
opgenomen schijven (CD-R/RW of DVD±R/RW) niet afgespeeld worden.
DVD-R/RW, DVD+R/RW en CD-R/RW schijven opgenomen op een personal
computer of een DVD of CD recorder kunnen misschien niet afgespeeld
worden indien de schijf beschadigd of vies is, of indien er vuil of condens
aanwezig is op de lens van het toestel.
Indien u een schijf opneemt met behulp van een personal computer, zelfs
indien opgenomen in een compatibel formaat, zijn er gevallen waarin de
schijf niet afgespeeld wordt vanwege de instelling van de software die
gebruikt is voor het maken van de schijf. (Controleer bij de uitgever van de
software voor meer informatie.)
Klanten dienen zich bewust te zijn dat toestemming vereist voor het downloaden van MP3 / WMA bestanden en muziek van het Internet. Ons bedrijf
heeft geen rechten om zulke toestemming te verlenen. Toestemming dient
altijd verkregen te worden van de auteursrecht.
Videosignalen in SECAM formaat (van de ingebouwde TV tuner of van de
analoge invoer) worden opgenomen in PAL-formaat.
Symbool scherm
“ ” kan op uw TV-scherm verschijnen tijdens gebruik en geeft aan dat de
functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij
die specifieke media.
Regionale code
De regionale code is bij dit toestel op de achterkant afgedrukt. Dit toestel kan
alleen DVD schijven afspelen met hetzelfde label als op de achterkant van het
toestel of “Alle”.
De meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers
erop, afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de
regionale code van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
Indien u een DVD met een andere regionale code wilt afspelen met dit toestel wordt het bericht “Onjuiste regiocode. Kan niet worden weergegeven”
getoond op het TV scherm.
Gebruik Afstandsbediening
Richt de Afstandsbediening op de sensor en druk op de toetsen.
Installatie batterij afstandsbediening
Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de Afstandsbediening en plaats
R03 (grootte AAA) batterijen met de polen 3 en # correct geplaatst.
Beschikbaarheid van kopiëren of verplaatsen functie
Van
Naar
MP3/WMA
JPEG
DivX
Titel*
HDD
SCHIJF
-
-
-
Ja
SCHIJF
HDD
Ja
Ja
Ja
Ja
USB drive
HDD
Ja
Ja
Ja
-
6
NTSC formaatsignalen van de analoge of de DV invoer wordt niet correct
opgenomen met dit toestel.
Betreffende het
Dit toestel vereist schijven en opnames die voldoen aan bepaalde
technische normen opdat de optimale afspeelkwaliteit bereikt wordt. Vooraf
opgenomen DVD’s worden automatisch ingesteld op deze standaards.
Er zijn veel verschillende soorten opneembare schijfformaten (inclusief CD-R
met MP3 of WMA bestanden) en deze vereisen bepaalde vooraf bestaande
omstandigheden (zie hierboven) om compatibel afspelen te garanderen.
*1 De titel is opgenomen met dit toestel.
1
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 7
Afstandsbediening
a
EPG: Toont het EPG-menu.
DVD: Selecteert de DVD modus van het toestel.
PR+/PR-: Scant omhoog of omlaag door geprogrammeerde
kanalen.
HDD: Selecteert de HDD modus van het toestel.
a
PR LIST: Toont het programmalijstmenu.
OPEN/CLOSE: Opent of sluit de schijflade.
0-9 numerieke toetsen: Selecteert genummerde opties in
een menu.
REC(z): Start opname. Druk herhaaldelijk om de
opnametijd in te stellen.
AV/INPUT: Wijzigt de invoerbron (Tuner, AV1-3, of DV IN).
b
TV Bedieningsknoppen: U kunt het geluidsniveau,
invoerbron, en power schakelaar van uw TV bedienen.
b
d
c
d
SUBTITLE: Selecteert een ondertitelingstaal.
): Selecteert een audiotaal of audiokanaal.
TITLE: Toont het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar.
MARKER: Selecteert meerdere bestanden/titels in de lijst.
CLEAR: Verwijdert een tracknummer uit de Programmalijst.
STOP (x): Stopt afspelen of opnemen.
Color buttons: Kleurknoppen: gebruik deze wanneer een
EPG-scherm getoond wordt of wanneer er afgestemd is op
een teletekstprogramma van een digitale uitzending. De
functie van elke knop wordt op het scherm beschreven en
veranderingen afhankelijk van het scherm worden getoond.
AUDIO (
PLAY (N): Start het afspelen.
TEXT: Schakelt tussen de teletekstmodus en een normale
TV-weergave.
PAUSE/STEP (X): Pauzeert het afspelen of opnemen
tijdelijk.
REPEAT: Herhaal volgorde, hoofdstuk, track, titel of alles.
SKIP (. / >): Ga naar volgend of vorig
hoofdstuk/track/bestand.
FAV: Toont de favoriete programmalijst.
SCAN (m / M): Vooruit of achteruit zoeken.
c
DISPLAY: Opent Display op scherm
POWER: Schakel het toestel AAN/UIT.
HOME: Opent of sluit het HOME menu.
MENU/LIST: Opent het menu op een DVD schijf. Schakelt
tussen Titel Lijst Origineel en Titel Lijst Afspeellijst menu.
b / B / v / V (links/rechts/omhoog/omlaag): Wordt
gebruikt om te navigeren door de beelden op het scherm.
TIMESHIFT: Activeert pauze live TV/afspelen (timeshift)
voor een live TV programma.
TV/DVD: Druk in om te schakelen tussen ‘TV modus’,
waarin u beeld en geluid ontvangt van de tuner van de TV,
en ‘DVD modus’ waarbij u beeld en geluid ontvangt van dit
toestel.
(ENTER): Bevestigt de menuselectie of toont de programmalijst.
RETURN (O): Verwijdert het beeld op het scherm.
7
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 8
Hoofdtoestel
a
b
c
d
e
f
k
a 1 / I (POWER knop)
Schakel het toestel AAN/UIT.
b Schijflade
Plaats hier een schijf.
c DVD
Selecteert de DVD modus van het toestel.
HDD
Selecteert de HDD modus van het toestel.
v / V: Scant omhoog of omlaag door
geprogrammeerde kanalen.
d Sensor Afstandsbediening
Richt de afstandsbediening hierop.
e Schermvenster
Toont de huidige status van de speler.
T/S: Geeft de timeshift modus weer.
REC: Het toestel neemt op.
HDD: Het toestel is in HDD modus.
DVD: Het toestel is in DVD modus.
HDD b B DVD: Het toestel kopieert.
8
: Geeft aan indien het toestel in timeropname modus is of indien een timeropname
gepland is.
: Geeft klok, totale afspeeltijd, verstreken tijd, titelnummer Hoofdstuk/tracknummer, kanaal, etc. aan.
f N / X (PLAY / PAUSE)
Start het afspelen.
Pauzeert het afspelen of opnemen tijdelijk.
Druk opnieuw in om de pauzemodus af te
sluiten.
g x (STOP)
Stopt afspelen of opnemen.
h z (REC)
Start opname. Druk herhaaldelijk om de
opnametijd in te stellen.
i OPEN/CLOSE (Z)
Opent of sluit de schijflade.
l
g
h i j
m
j RESOLUTION
Stelt de uitvoerresolutie voor HDMI en COMPONENT VIDEO uitgangen in.
- HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- COMPONENT: 576i, 576p
k USB Poort
Aansluiten van een U SB Flash Station.
l DV IN
Sluit de DV uitvoer van een digitale camcorder
aan.
m AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts))
Sluit de audio/video uitvoer van een externe
bron (Audiosysteem, TV/Monitor, VCR,
Camcorder, etc. aan).
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 9
Het toestel aansluiten
a Antenne aansluiting
Sluit de aarde TV
antenne aan op de
ANTENNA IN ingang
van het toestel.
Als u een binnenantenne wilt gebruiken,
gebruik er dan één met
een signaalversterker
met een waarde van 5V,
100mA en stel [Antenne
Voeding 5V] in op [Aan]
in het instellingenmenu.
b Antenne aansluiting van
uw TV
Sluit een kant van de RF
kabel aan op ANTENNA UIT
ingang van het toestel en de
andere kant op ANTENNA IN
ingang van uw TV.
Geeft het signaal door van
de ANTENNE IN ingang van
uw TV/monitor.
Antenne
(analoge)
Antenne
(digitale)
en/of
c SCART aansluiting
Sluit een kant van de
scartkabel aan op de
AV1 SCART ingang van het
toestel en de andere kant op
de overeenkomende ingang
van uw TV.
Via deze aansluiting kunt u
de Audio en Video samen
krijgen.
d Aansluiting stroomkabel
Sluit de kabel aan op de AC
IN terminal van het toestel.
Steek vervolgens de
stroomkabel in een
stopcontact.
9
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 10
Het toestel aansluiten - wat u nog meer kunt
doen
Algemene informatie over de verbinding
Beeld en geluid
Digitale televisie is een zendtechnologie die de traditionele analoge techniek
vervangt.
Dit betekent dat diverse televisie- en radiokanalen en andere digitale diensten
uitgezonden kunnen worden op dezelfde ruimte als voorheen voor één
programmakanaal benodigd was. Als consument krijgt u toegang tot veel meer
kanalen en diensten dan voorheen terwijl ze met een perfecte beeld- en
geluidskwaliteit worden ontvangen. De recorder converteert het digitale signaal
naar een formaat geschikt voor uw televisie- en geluidssysteem.
Uw recorder aansluiten is net zo eenvoudig als het aansluiten van bijvoorbeeld
een videorecorder. U krijgt de beste beeldkwaliteit wanneer u gebruik maakt
van een HDMI-kabel voor de aansluiting van uw televisie. De beste
audio-ervaring verkrijgt u door uw geluidssysteem met een optische kabel aan
te sluiten.
Dekking
Wij gaan ervan uit dat u voor het kopen van dit product zich ervan verzekerd
heeft dat er digitale uitzendingen zijn in uw regio.
Antenne / signaalbron
Afhankelijk van de ontvangst kan uw recorder aangesloten zijn op een eenvoudige
binnenantenne of op een bestaand buitenantennesysteem. Als u in een appartementengebouw woont, dient u na te gaan of de digitale aardse signalen aan uw
wandantenne-aansluiting worden doorgegeven. Als u een eigen antennesysteem
heeft, dient u na te gaan of dit uitgerust is met antennes, een filter en/of een
versterker die geschikt zijn voor de frequenties waarover digitale programmakanalen worden uitgezonden.
Kabeltelevisie
Weet dat deze recorder niet ontworpen is voor de ontvangst van reguliere
digitale kabeltelevisiesignalen (QAM-signalen). Desondanks kunnen er
exploitanten van kleinere kabelnetwerken zijn die digitale aardse signalen
(COFDM-signaal) via het netwerk doorgeven. In dit geval kan deze recorder
gewoon gebruikt worden.
Neem contact op met uw woningverhuurder als u niet zeker weet welk type
TV-signaal via de wandantenne-aansluiting wordt doorgegeven.
10
Component aansluiting
Sluit een kant van de component (Y PB PR) kabel aan op de COMPONENT
UITGANG van het toestel en de andere kant op de COMPONENT INGANG van
uw TV.
Sluit een kant van de audiokabels (rood en wit) aan op de AUDIO UITGANG
van het toestel en de andere kant op de AUDIO INGANG van uw TV.
Indien u een hoge definitie of digitaal klaar televisie heeft, kunt u voordeel
opdoen met de progressieve scan uitvoer van het toestel voor de hoogst
mogelijke videoresolutie.
Indien uw TV het Progressieve Scanformaat niet accepteert, zal het beeld
gestoord worden bij het progressieve signaal.
Stel de resolutie op 576p met behulp van de RES. knop op het voorpaneel voor
het progressieve signaal.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 11
S-Video aansluiting
Digitale Audio aansluiting
Sluit een kant van de S-Video kabel aan op de S-VIDEO UITGANG van het
toestel en de andere kant op de S-VIDEO INGANG van uw TV.
Sluit een kant van de audiokabels (rood en wit) aan op de analoge AUDIO UITGANG van het toestel en de andere kant op de AUDIO INGANG van uw TV.
Aansluiten op een versterker/receiver, Dolby Digital/MPEG/DTS decoder of
andere apparatuur met een digitale ingang.
Sluit een kant van de digitale audiokabels (COAXIAL of OPTICAL) aan op de
digitale audio uitgang (COAXIAL of OPTICAL) van het toestel en de andere
kant op de digitale audio ingang (COAXIAL of OPTICAL) van uw versterker.
Deze recorder is niet geschikt voor het decoderen van interne (tweekanaals)
DTS-geluidssporen. Om van meerkanaals DTS-surroundsound-weergave te
kunnen genieten, sluit u deze recorder aan op een voor DTS geschikte receiver
via een van de digitale geluidsuitgangen van deze recorder.
11
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 12
HDMI-Aansluiting
Indien uw TV niet uitgerust is met DTS decoder, stelt u de optie [DTS] in
op [Uit] in het instellingenmenu (zie pagina 19). Om van DTS multikanaal
surround te genieten, dient u dit toestel aan te sluiten op een DTS compatibele versterker via een van de digitale audio uitgangen van dit toestel.
Indien er storingen of strepen op het scherm zijn, controleert u de HDMI
kabel.
Het wijzigen van de resolutie terwijl het toestel is aangesloten met een
HDMI aansluiting kan resulteren in foutmeldingen. Om het probleem op
te lossen, schakelt u het toestel uit en weer in.
Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat aansluit, controleert u
het volgende:
- Schakel het HDMI/DVI toestel en dit toestel uit. Schakel vervolgens
het HDMI/DVI toestel in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel
vervolgens dit toestel in.
Sluit een kant van de HDMI kabel aan op de HDMI UITGANG van het toestel
en de andere kant op de HDMI INGANG van uw TV.
Recorder
TV
Indien u de HDMI aansluiting gebruikt, kunt u de resolutie (576i, 576p,
720p,1080i of 1080p) wijzigen voor de HDMI uitvoer door Herhaaldelijk op de
RES knop te drukken.
- De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor
deze speler.
Over HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) ondersteunt zowel video als audio
op een enkele digitale aansluiting voor gebruik met DVD spelers, Set-Top
Boxes en andere AV toestellen.
HDMI werd ontworpen om te voorzien in de technologieën van HDCP (Highbandwith Digital Content Protection). HDCP wordt gebruikt ter bescherming van
digitale inhoud die is uitgezonden en ontvangen. HDMI heeft mogelijkheid om
standaard, verbeterde of high-definition video te ondersteunen plus standaard
naar multikanaal surround-sound audio, HDMI functies zijn niet samengedrukte
digitale video, een bandbreedte tot 5 gigabytes per seconde, een aansluiting (in
plaats van verschillende kabels en aansluitingen), en communicatie tussen de
AV bron en AV toestellen zoals DTV’s.
- Het aangesloten apparaat is compatibel met 720(1440)x576i,
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-invoer.
- Het beeld zal niet correct getoond worden bij een niet-HDCP-apparaat.
Wat is SIMPLINK?
Sommige functies van dit toestel worden bediend via de afstandsbediening
van de TV indien dit toestel en LG TV met SIMPLINK verbonden zijn via
een HDMI-aansluiting.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
Opmerkingen betreffende HDMI aansluiting
12
Indien uw TV NIET in staat is om 96 kHz samplingfrequentie te
verwerken, stelt u de optie [Frequentie] in op [48 kHz] in het
instellingenmenu (Zie pagina 19). Zodra u deze keuze heeft gemaakt, zal
het toestel automatisch alle 96 kHz signalen omzetten naar 48 kHz zodat
uw systeem ze kan decoderen.
Indien uw TV niet is uitgerust met Dolby Digital, DTS en MPEG decoder,
stelt u de [Dolby Digital] en [MPEG] opties in op [PCM] in het instellingenmenu (zie pagina 19).
Niet alle HDCP compatibele DVI apparaten zullen functioneren met deze
recorder.
•
Bedienbare functie met de LG TV afstandsbediening: Afspelen, Pauzeren,
Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.
•
Zie de handleiding van de TV voor details over de SIMPLINK functie.
•
LG TV met SIMPLINK functie heeft het bovenstaande logo.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 13
Betaal TV/Canal Plus Decoder Aansluiten
U kunt Betaal TV/Canal Plus programma’s bekijken en opnemen indien u een
decoder (niet geleverd) aansluit op dit toestel. Koppel de hoofdkabel van het
toestel los bij het aansluiten van de decoder. U hoeft het toestel niet in te
schakelen om de signalen van de aangesloten tuner op uw TV te bekijken.
Beelden met auteursrechtsignalen die kopiëren verbieden, kunnen niet
opgenomen worden.
Indien u het toestel signalen verstrekt via de VCR, kan het voorkomen dat u
geen duidelijk beeld op uw TV scherm krijgt.
Zorg dat u uw VCR aansluit op het toestel en uw TV zoals getoond in
onderstaande volgorde. Om videobanden te bekijken, bekijkt u de banden via
een tweede lijningang op uw TV.
Om Betaal TV/Canal Plus programma’s te bekijken of op te nemen,
stelt u de optie [AV2 Aansluiting] in
op [Decoder] (zie pagina 18) en
stelt u de [CANAL] optie van het
programma in op [Aan] in het
Instellingenmenu (pagina 15).
Betaal-TV/Canal
Plus decoder
SCART AV
Als u de hoofdkabel van het toestel
loskoppelt, kunt u niet kijken naar
de signalen van de aangesloten
decoder.
Achterzijde van de recorder
Invoerlijn 1
Invoerlijn 2
Indien u opneemt naar een VCR vanaf dit toestel, wisselt u niet van
invoerbron naar TV door op de TV/DVD knop te drukken op de
afstandsbediening.
Sluit de VCR SCART stekker van de tuner aan op de AV2 DECODER ingang
indien u gebruik maakt van een B Sky B tuner.
Als u de hoodfkabel van het toestel loskoppelt, kunt u niet kijken naar de
signalen van de aangesloten VCR of tuner.
Aansluiten op de AV2 DECODER ingang
Sluit een VCR of gelijkwaardig opnametoestel aan op de AV2 DECODER
ingang van dit toestel. U hoeft het toestel niet in te schakelen om de signalen
van de aangesloten tuner op uw TV te bekijken.
Videorecorder,
kabelaansluiting,
satelliettuner enz.
Om de bron van AV2 DECODER
ingang te bekijken of op te nemen,
stelt u de optie [AV2 Aansluiting] in op
[Overig] (zie pagina 18) en stelt u de
optie [AV2 Opnemen] in op
[Automatisch], [CVBS], [RGB] of [SVideo] zoals vereist (zie pagina 21).
Achterzijde van de recorder
13
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 14
Aansluiten op de AV In 3 Ingangen
USB Flash Drive gebruiken
Sluit de ingangcontactpunten (AV IN3) van het toestel aan op de audio/video
uitgangcontactpunten op uw accessoire, gebruik de audio/video kabels.
OP AFSTANDSBEDIENING
1. Een USB Flash Drive aansluiten op de USB poort: –
2 Toont het HOME menu:
HOME
3 Selecteer een hoofdoptie:
bB
[MUZIEK], [FOTO] of [FILM] optie
Aansluitpaneel voor randapparaten
(videorecorder, camcorderder
enzovoort).
Voorzijde van de
recorder
Een Digitale Camcorder aansluiten
Met behulp van de voorpaneel DV IN ingang is het mogelijk om een DV digitale
camcorder aan te sluiten en DV banden digitaal om te zetten naar DVD.
Gebruik een DV kabel (niet geleverd) om het DV in/uit contactpunt van uw DV
camcorder aan te sluiten op het voorpaneel DV IN contactpunt van dit toestel.
4 Selecteer de [USB] optie:
vV
5 Toont overeenkomende menulijst:
ENTER
Voor informatie over gebruik van alle bestanden
kijkt u op de relevante paginan.
USB Flash Drive gebruiken - wat u nog
meer kunt doen
Afspelen van een USB Flash Drive
Dit toestel kan MP3/WMA/JPEG/DivX bestanden op de USB Flash Drive
afspelen.
De USB Flash Drive insteken - Steek recht in totdat het volledig geplaatst is.
De USB Flash Drive verwijderen - Trek de USB Flash Drive voorzichtig
eruit als deze niet in gebruik is.
Opmerkingen betreffende een USB Flash Drive.
DV Digitale Camcorder
Voorzijde van de recorder
Het DV IN contactpunt is uitsluitend voor het aansluiten van een DV digitale
camcorder. Deze is niet compatibel met digitale satelliettuners of D-VHS
videodecks. Het loskoppelen van de DV kabel terwijl de inhoud van een
aangesloten digitale camcorder wordt opgenomen, kan leiden tot fouten.
14
De inhoud op de schijf of HDD kan niet verplaatst of gekopieerd worden
naar een USB Flash Drive.
Houd de USB Flash Drive buiten het bereik van kinderen. Zoek onmiddellijk
medische hulp indien ingeslikt.
Dit toestel ondersteunt alleen USB Flash Drive met FAT16 of FAT32 formaat.
USB Flash Drives die extra software nodig hebben, worden niet ondersteund.
Dit toestel is compatible met Flash type USB toestel dat USB 1.1 ondersteunt.
Dit toestel ondersteunt misschien niet alle USB Flash Drives.
Trek de USB Geheugenstick niet uit tijdens het gebruik (afspelen,
kopiëren, etc.). Dit kan een defect in het toestel veroorzaken.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 15
Auto setup
Indien het de eerste keer is dat u het toestel
inschakelt, worden de taal, klok en kanalen automatisch ingesteld door de initiële instellingen wizard.
1 Het toestel inschakelen: De initiële instellingen
wizard verschijnt op het scherm.
OP AFSTANDSBEDIENING
POWER
2 Kies een taal:
vV
3 Selecteer de gekozen taal:
ENTER
4
ENTER
Controleer de antenne en ga naar de volgende stap:
5 Kies een klok instelmodus:
vV
6 Selecteer de gekozen klok instelmodus:
ENTER
7 Stel de tijd in: Deze stap is niet beschikbaar
voor de modus Auto.
vVbB,
ENTER
8 Kies een uitzendtype:
Alle of Analoog
vV
9 Selecteer [Start] en start de kanaalscan:
B ENTER
10 Sluit de initiële setup:
ENTER
[Favorite] Stel het programma in op favoriet kanaal.
[Wissen]: Verwijder het geselecteerde kanaal uit de geprogrammeerde
kanaallijst.
[Verplaatsen] (Alleen analoog kanaal): Wijzig de volgorde van de kanalen en
de relevante numerieke toetsen.
[Blokkeren] Blokkeert het programma.
[Station Wijzigen] (Alleen analoog kanaal): Wijzig de naam van het
geselecteerde kanaal.
[Programma Bewerken] (Alleen analoog kanaal): Wijzig manueel de instellingen van een kanaal.
Een kanaal bewerken (Alleen analoog kanaal)
U kunt de instellingen van het geprogrammeerde kanaal wijzigen door de optie
[Programma Bewerken] te selecteren aan de linkerkant van het kanaal
bewerken scherm.
Auto setup - wat u nog meer kunt doen
De geprogrammeerde kanalen aanpassen
Druk op HOME, en selecteer de optie [Easy Menu] met behulp van b B. Druk
op ENTER terwijl [SETUP] geselecteerd is. Het SETUP menu verschijnt op het
scherm. Selecteer [Programma Bewerken] bij het tweede niveau opties en druk
op B om naar het derde niveau te gaan. Druk op ENTER terwijl de optie
[Bewerken] geselecteerd is. Het kanaal bewerken scherm wordt getoond.
Selecteer welk kanaal u wilt bewerken en druk op ENTER. Aan de linkerkant
van het scherm wordt een optiemenu gemarkeerd.
[PR]: Geeft de geselecteerde kanaalpositie weer.
[Seek]: Zoekt automatisch naar een kanaal. Stopt hetzoeken zodra het
toestel afstemt op een kanaal.
[Ch.] Wijzigt het kanaalnummer.
[MFT] Fijn afstemmen op het kanaal voor een helder beeld.
[CANAL]: Instellen van de kanalen voor de decoder.
U heeft deze instelling nodig voor het kijken naar of opnemen van Betaal
TV/Canal Plus programma’s.
[NICAM]: Instellen van de kanalen voor NICAM uitzendingen.
[OK]: Bevestigen van de instellingen en terugkeren naar het kanaallijst menu.
15
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 16
Van programmalijst veranderen op het scherm van kanaal bijwerken.
U kunt van programmalijst veranderen op het scherm van kanaal bijwerken.
Het Begin menu gebruiken
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toont het HOME menu:
HOME
2 Selecteer een hoofdoptie:
bB
3 Selecteer een suboptie:
vV
4 De geselecteerde optie uitvoeren
ENTER
5 Het HOME menu afsluiten:
HOME
Druk op v V om de gemarkeerde positie naar de bovenkant van de programmalijst te verplaatsen.
Druk op b B om [DIGITAL TV], [ANALOG TV] of [RADIO] te selecteren en druk
vervolgens op v V om een programma uit de lijst te selecteren.
Een favoriet programma instellen
U kunt een programma instellen als favoriet kanaal.
Begin menu gebruiken - wat u nog meer kunt
doen
FILM
Druk op v V om een programma uit de programmalijst te selecteren en druk op
ENTER om het optiemenu aan de linkerkant van het scherm te markeren. Druk
op v V om de optie [Favorite] te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Het
programma is ingesteld als favoriet programma en [FAV] zal in het TV-scherm
verschijnen.
De AV1 Decoder instellen
Instellen van de AV1 scart ingang voor invoer van gecodeerde videosignalen.
Deze optie stelt het toestel in om het gecodeerde signaal van AV1 scart ingang
uit te voeren naar AV2 (DECODER) scart ingang voor het decoderen. Het
gecodeerde signaal wordt vervolgens teruggestuurd via de AV2 (DECODER)
ingang zodat u PAL-TV/Canal Plus programma's kunt bekijken en opnemen.
Druk een keer op AV/INPUT terwijl het scherm kanaal bewerken getoond wordt.
De optie [Decoder Aan/Uit] in het optiemenu. Druk op ENTER om de optie in te
schakelen en druk opnieuw op ENTER om de optie uit te schakelen. [Canal+]
wordt getoond op het scherm als deze optie ingeschakeld is.
16
HDD – Toont het menu [Titeloverzicht] dat de op HDD opgenomen titels toont.
(pagina 33)
HDD DivX – Toont [Film Lijst] menu, wat DivX® filmbestanden op HDD toont.
(pagina 27)
DISC
– Toont [Titeloverzicht] menu toont opgenomen titels op de schijf toont.
(pagina 33)
– Toont [Film Lijst] menu dat de DivX® filmbestanden op de schijf toont
(pagina 27)
– Speelt DVD-Video schijf (pagina 25)
USB – Toont het menu [Film Lijst], wat DivX® filmbestanden op de USB Flash
Drive toont. (pagina 27)
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 17
FOTO
HDD – Toont het menu [Foto Lijst] dat de fotobestanden op de HDD toont.
(bladzijde 30)
DISC – Toont [Foto Lijst] menu toont fotobestanden op de schijf. (pagina 30)
USB – Toont het menu [Foto Lijst] dat de fotobestanden op de USB flash drive
toont. (bladzijde 30)
De SETUP instellingen aanpassen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toont het HOME menu:
HOME
MUZIEK
2 Selecteer de [Easy Menu] optie:
bB
HDD – Toont het menu [Muziek Lijst] dat de muziekbestanden op de HDD
toont. (bladzijde 29)
DISC – Toont [Muziek Lijst] menu toont muziekbestanden op de schijf. (pagina 29)
USB – Toont het menu [Muziek Lijst] dat de muziekbestanden op de USB flash
drive toont. (bladzijde 29)
3 Selecteer de [SETUP] optie:
V, ENTER
4 Selecteer een gewenste optie in het eerste niveau: v V
5 Ga naar het tweede niveau:
B
6 Selecteer een gewenste optie in het tweede niveau:
vV
Easy Menu
7 Ga naar het derde niveau:
B
SETUP – Toont Instellingenmenu. (bladzijde 17)
8 De instelling aanpassen of bevestigen:
v V, ENTER
Opname Mode – Toont optie [Opname Mode Inst.] in het Instellingenmenu.
(bladzijde 20)
9 Ga terug naar het vorige niveau:
b
Dubbing – Kopieert de momenteel afgespeelde titel van een voltooide DVD±R
of DVD-ROM titel zonder kopieerbeveiliging. (bladzijde 37)
TV
HDD – Keer terug naar live TV kijken in HDD modus. Door op de HDD knop op
de afstandsbediening te drukken kunt u deze optie direct kiezen.
DVD – Keer terug naar live TV kijken in DVD modus. Door op de DVD knop op
de afstandsbediening te drukken kunt u deze optie direct kiezen.
Timer Record – Toont [Timer Record] menu. (bladzijde 31)
Eerste niveau
Tweede niveau
Derde niveau
17
RH499D-P.BNLDLLW_5494_DUT
10/21/14
3:21 PM
Page 18
Pas de SETUP instellingen aan - wat u nog
meer kunt doen
De algemene instellingen aanpassen
Beeldscherm – Selecteert de beeldverhouding van de aangesloten TV.
[4:3 Letterbox]: Selecteer dit bij het aansluiten op een standaard 4:3 scherm
TV en u geeft de voorkeur aan balken boven- en onderin het scherm.
[4:3 Panscan]: Selecteer dit bij het aansluiten op een standaard 4:3 scherm
TV en u geeft de voorkeur aan het wegsnijden van de gedeeltes die niet
passen op het scherm.
[16:9 Wide]: Selecteer indien u aansluit op een breedbeeld TV.
AV2 Aansluiting – U kunt een decoder of ander toestel aansluiten op de
AV2(DECODER) ingang op het achter paneel.
[Decoder]: Selecteer dit indien u een PAY-TV of Canal Plus decoder aansluit
op de AV2(DECODER) ingang van het toestel.
[Overig]: Selecteer dit indien u een VCR of gelijkwaardig opnametoestel
aansluit op de AV2(DECODER) ingang van het toestel.
Auto. Programmeren – Deze optie verzorgt het automatisch scanne en
instellen van de beschikbare kanalen. Een wachtwoord is benodigd om toegang
te krijgen tot deze optie indien de optie [Sluitening Systeem] op [Aan] staat.
(pagina 20)
[Alle, Digital of Analog]: Selecteer een uitzendtype dat u automatisch wilt
scannen.
[Start]: Start het kanaal scannen.
Programma Bewerken – Deze optie stelt u in staat om kanalen toe te voegen en
geprogrammeerde kanalen te bewerken. Een wachtwoord is nodig om toegang te
krijgen tot deze optie indien de optie [Sluitening Systeem] op [Aan] staat. (pagina
20)
[Kanaal toevoegen]: Selecteer het uitzendtype tussen [Digital] en [Analog] en
druk vervolgens op v V om het kanaal te selecteren en druk op ENTER om
het geselecteerde kanaal toe te voegen.
[Bewerken]: Toont het scherm met programma kanaal lisjt en kanaal
bewerkingsopties. (bladzijde 15)
Tijdsinstelling– De klok moet ingesteld zijn om [Timer record] te kunnen
gebruiken.
[Automatisch]: Stel het kanaal in dat het kloksignaal uitzendt, en de klok
wordt automatisch ingesteld. Als de automatisch ingestelde tijd afwijkt van de
lokale tijd, kunt u meer tijd toevoegen met de optie [TijdVerschil]. (Als bijvoorbeeld de zomertijd is ingegaan.) Druk op B om de optie [TijdVerschil] te
selecteren. Druk op v V om een waarde te selecteren en druk op ENTER (0,
30, 60, 90, 120). Selecteer '0' als de tijd van de automatisch ingestelde klok
gelijk is aan uw lokale tijd.
[Handmatig]: Indien er in uw regio geen kanaal is dat een kloksignaal
uitzendt, kunt u de tijd en datum handmatig instellen.
18
Uitgangstype Video – Selecteer een optie volgens het aansluitingstype van de
TV.
[YPbPr]: Indien uw TV is aangesloten op de COMPONENT UITVOER van dit
toestel.
[RGB]: Indien uw TV is aangesloten op de SCART ingang van dit toestel.
Antenne Voeding 5V – Indien u een binnenantenne gebruikt, gebruik er dan één
met een signaalversterker met een waarde van DC 5V, 100mA en stel deze optie
in op [ Aan].
[Aan]: De aangesloten antenne wordt van voeding voorzien.
[Uit]: Het apparaat voorziet de aangesloten antenne niet van voeding.
Opstarten – U kunt het toestel resetten naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen en de HDD formatteren.
[FabriekInstelling]: U kunt het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Sommige opties kunnen niet hersteld worden (Beveiligingsniveau,
Wachtwoord, en Land Code). Het auto instellingenmenu wordt op het scherm
getoond na de fabrieksinstellingen.
[HDD formatteren]: Alles dat op de HDD opgenomen is, zal gewist worden.
Auto Power Uit – Als u deze optie op [Aan] instelt zal het apparaat zichzelf
automatisch afsluiten wanneer u het apparaat zo'n 20 minuten in de stopmodus
laat staan.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 19
Aanpassen van de taalinstellingen
Aanpassen van de audioinstellingen
Menu weergave – Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen
scherm.
Dolby Digital / DTS / MPEG – Selecteer het type digitaal audiosignaal bij
gebruik van het DIGITALE AUDIO UITVOER contactpunt.
Menu/Audio/Ondertiteling – Selecteer een taal voor Menu/Audio/Ondertiteling.
[Bitstream] – Selecteer indien u de DIGITALE AUDIO UITVOER van dit toestel aansluit op een versterker met ingebouwde Dolby Digital, DTS of MPEG
decoder.
[PCM] (voor Dolby Digital / MPEG) – Selecteer indien u de DIGITALE AUDIO
UITVOER van dit toestel aansluit op een versterker zonder ingebouwde
Dolby Digital of MPEG decoder.
[Uit] (voor DTS) – Selecteer indien u de DIGITALE AUDIO UITVOER van dit
toestel aansluit op een versterker zonder ingebouwde DTS decoder.
Frequentie (Frequency) – Selecteer de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal.
[48 kHz]: In geval van een DVD met 96kHz bemonstering, wordt de uitvoer
geconverteerd naar 48kHz. Indien uw ontvanger of versterker NIET in staat is
tot het verwerken van 96kHz signalen, selecteert u [48kHz].
[96 kHz]: De digitale audiosignalen worden uitgevoerd in hun oorspronkelijke
formaat.
DRC (Dynamic Range Control) – Zorgt dat het geluid helder blijft bij het
verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan].
Geluid – Selecteer [Aan] om karaoke kanalen te mengen naar normale stereo.
Deze functie is alleen effectief vor multikanaal karaoke DVD’s.
[Origineel]: Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.
[Overig]: Om een andere taal te selecteren, drukt u op de numerieke toetsen
en vervolgens op ENTER voor het invoeren van het overeenkomende 4cijferige nummer, volgens de taalcodelijst op bladzijde 33. Druk op CLEAR
indien u een fout maakt bij het invoeren van het getal.
[Uit] (voor schijfondertiteling): Uitschakelen van de ondertiteling.
DTV Audio – Digitale kanalen leveren soms meerdere audiotracks, vaak in
verschillende talen. U kunt met deze instelling een standaard audiotaal instellen.
Indien geleverd door de uitzender kunt u ook een verschillende audiotaal kiezen
terwijl u naar de TV kijkt door herhaaldelijk op AUDIO te drukken.
DTV Ondertiteling – Digitale kanalen leveren soms ondertitelingen, vaak in
verschillende talen. U kunt met deze instelling een standaard ondertitelingstaal
instellen als DTV-ondertiteling door de uitzender wordt geleverd.
Druk herhaaldelijk op SUBTITLE om een ondertitelingstaal te kiezen tijdens het
kijken naar digitale televisie.
Disc Ondertiteling – Selecteer een taalcode voor de DivX® ondertiteling.
19
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 20
Aanpassen van de vergrendelinginstellingen
Land Code – Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel
beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden
om DVD’s te controleren wat betreft ondervergrendeling. Zie de Regiocodes op
bladzijde 38.
DivX Reg. Code– We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand)
registratiecode waarmee u video’s kunt kopen en huren via de DivX® VOD
service. Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod.
Druk op ENTER indien het pictogram [Bekijken] gemarkeerd is, en u kunt de
registratiecode van het toestel zien.
De opname-instellingen aanpassen
Om toegang te krijgen tot het Vergrendelingssysteem, DVD-classificatie, DTVclassificatie, wachtwoord instellen of gebiedscode-opties, dient u het 4-cijferige
wachtwoord in te voeren. U wordt nu gevraagd een wachtwoord in te geven als
u dat nog niet gedaan heeft.
Een 4-cijferig wachtwoord invoeren. Voer opnieuw in ter controle. Druk op
CLEAR indien u een fout maakt bij het invoeren van het getal.
U kunt uw wachtwoord resetten als u dit vergeten bent. Toont het instellingenmenu. Voer ‘210499’ in en druk op ENTER. Het wachtwoord is nu gewist.
Sluitening Systeem – Met deze optie kunt u bepaalde programma's en classificaties instellen via blokkeerschema's. U kunt tevens alle eerder ingestelde
schema's activeren of uitschakelen. Er is een wachtwoord vereist voor toegang
tot de opties van het vergrendelingsmenu. Indien het Vergrendelingsysteem is
ingesteld op [Uit] , zal [DTV Rating] niet van kracht zijn.
Beveiligingsniveau – Selecteer een DVD beoordelingsniveau. Hoe lager het
niveau, hoe strenger de beoordeling. Selecteer [Deactiveren] om de
beoordeling uit te schakelen.
DTV Rating – U kunt de classificaties om alle programma's met een
classificatie boven een bepaald niveau te blokkeren instellen.
[Geen controle]: U kunt alle programma's bekijken.
[04 jaar] – [18 jaar]: Classificatie [04 jaar] heeft de meeste beperkingen en
[18 jaar] is het minst beperkend.
[Alles vergrend.]: Alle programma's zijn geblokkeerd. Om een programma te
bekijken, dient u het eerder door u aangemaakte 4-cijferige wachtwoord in te
voeren.
Instellen Wachtwoord – Wijzig of verwijder het wachtwoord.
[Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het
huidige wachtwoord.
[Verwijderen]: Verwijder het huidige wachtwoord na het invoeren van het
huidige wachtwoord.
20
Opname Mode Inst. – Selecteer de beeldkwaliteit voor opnames uit XP, SP, LP,
EP of MLP. Zie de opnametijd van elke modus op pagina 41.
[XP]: Hoogste beeldkwaliteit.
[SP]: Standaard beeldkwaliteit.
[LP]: Iets langere beeldkwaliteit dan [SP] modus.
[EP]: Laagste beeldkwaliteit.
[MLP]: De langste opnametijd met de laagste beeldkwaliteit.
Opname Aspect – Deze optie stelt de opname beeldverhouding in voor het
materiaal dat u op de DVD opneemt.
DV Opname Audio – U heeft deze instelling nodig als u een camcorder
gebruikt met 32kHz/12-bit geluid aangesloten op de voorpaneel DV IN ingang.
Sommige digitale camcorders hebben twee stereotracks voor audio. Een is
opgenomen op het tijdstip van filmen, de andere is voor kopiëren na het schieten.
Bij de Audio 1 instelling, wordt het geluid opgenomen tijdens het filmen,
gebruikt.
Bij de Audio 2 instelling wordt het gekopieerde geluid gebruikt.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 21
TV Opname Audio – Selecteer een audiokanaal om op te nemen tijdens het
opnemen van een tweetalig programma.
[Hoofd + sub]: Hoofdtaal en subtaal.
[Hoofd]: Alleen hoofdtaal
[sub]: Alleen subtaal
Auto Periode – Bij DVD opname worden hoofdstuk markers automatisch
toegevoegd op een gespecificeerd interval (5, 10 of 15 min.).
AV2 Opnemen – Selecter een methode voor het invoeren van de videosignalen
voor de AV2(DECODER) ingang. Het beeld zal niet duidelijk zijn indien deze
instelling niet overeenkomt met het type video invoersignaal.
[Automatisch]: Het video invoersignaal zal het ontvangen videosignaal
automatisch volgen.
[CVBS]: Invoeren van de DVBS (composite) videosignalen.
[RGB]: Invoeren van RGB signalen.
[S-VIDEO]: Invoeren van S-Video signalen.
Voltooien – Voltooien is noodzakelijk indien u een schijf die opgenomen is met
dit toestel, afgespeeld wordt op andere DVD apparatuur. De duur van het
voltooien is afhankelijk van de staat van de schijf, opgenomen lengte, en het
aantal bestanden.
[Voltooien]: Het [Voltooien] menu wordt geopend. Het toestel start na
bevestiging met voltooien.
[Ongedaan maken]: De voltooide DVD-RW schijven kunnen na bevestiging in
het menu [Ongedaan maken] onvoltooid gemaakt worden. Na onvoltooiing
kan de schijf bewerkt en opgenomen worden.
Voor het voltooien controleert u de kenmerken van de schijftypes in
onderstaande tabel.
De voltooide DVD-RW schijven kunnen onvoltooid
gemaakt worden zodat de schijf bewerkt kan worden en
er weer opgenomen kan worden op de schijf.
-RW
+R
-R
Zodra u een schijf voltooid, kunt u deze niet meer
bewerken of er iets opnemen.
Time Shift – Stel deze optie op [Aan] zodat dit toestel de Timeshift functie
automatisch gebruikt zonder dat u op de TIMESHIFT knop hoeft te drukken.
Timeshfit zal starten binnen 5 seconden nadat de TV tuner modus gestart is.
+RW
Schijven worden bij verwijdering uit het toestel
automatisch voltooid.
De schijfinstellingen aanpassen
RAM
De voltooiing is niet noodzakelijk.
Disc Label – Deze functie stelt u in staat om de standaard schijfnaam te
wijzigen naar een betere omschrijving. De naam verschijnt indien u de schijf
laadt en indien u schijfinformatie op het scherm toont. Het toetsenbordmenu
wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl [Bewerken] geselecteerd is.
Disc beveiliging – Deze functie stelt u in staat om schijven te beveiligen tegen
per ongeluk opnemen, wissen en bewerken door deze optie in te stellen op
[Aan]. De DVD-R en Videomodus geformatteerde DVD-RW schijven kunnen
niet beveiligd worden.
Disc Initialisatie – U kunt een DVD initialiseren door te drukken op ENTER
terwijl [Start] geselecteerd is. Het menu [Disc Initialisatie] wordt geopend. Het
toestel start na bevestiging met formatteren. U kunt kiezen uit VR en Video
modus voor DVD-RW schijven. Alles dat opgenomen is op de DVD wordt na
formatteren automatisch gewist.
Indien u een volledig blanco schijf laadt, zal het toestel de schijf automatisch
initialiseren. Zie “Formatteermodus (nieuwe schijf)” op pagina 5 voor meer
informatie.
21
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 22
Na een andere titel gaan HDD
Schijfinformatie tonen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 De in het toestel geladen schijf afspelen:
PLAY
2 Toont huidige status van afspelen:
DISPLAY
3 Toont het afspeelmenu:
DISPLAY
4 Selecteer een onderdeel:
vV
5 Aanpassen van de afspeelmenu instellingen:
bB
6 Afsluiten van schijf afspeelmenu:
DISPLAY
Tonen van schijfinformatie - wat u nog meer
kunt doen
Afspeel menu onderdeel aanpassen
Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de
instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken.
DVD ALL
Als een schijf meer dan één titel heeft, kunt u naar een andere titel gaan.
Druk twee keer op DISPLAY tijdens het afspelen en gebruik vervolgens v / V
om het titel pictogram te selecteren.
Druk vervolgens op de juiste nummertoets (0-9) of b / B om een titelnummer te
selecteren.
Afspelen starten op geselecteerd tijdstip HDD
DVD ALL
DivX
Druk twee keer tijdens het afspelen op DISPLAY. Het tijd zoeken vak toont de
verstreken afspeeltijd. Selecteer het tijd zoeken vak en voer de vereiste starttijd
in uren, minuten en seconden in, van links naar rechts. Voorbeeld, om een
scene te vinden op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden, voer “21020” in en druk
op ENTER.
Als u de verkeerde getallen invoert, drukt u op b / B om de cursor te
verplaatsen naar het verkeerde nummer. Voer dan de juiste nummers in.
Een ondertiteltaal selecteren DVD
DivX
Druk tijdens het afspelen twee keer op DISPLAY om het afspeelmenu te tonen.
Gebruik v V om de ondertiteloptie te selecteren en vervolgens b B om de
gewenste ondertiteltaal te selecteren.
OF
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
22
Huidige titel/track/bestand / Totaal aantal titels/tracks/bestanden
Huidig hoofdstuk / totaal aantal hoofdstukken
Verstreken afspeeltijd
Geselecteerde audiotaal of audiokanaal
Geselecteerde ondertiteling
Geselecteerde hoek / totaal aantal hoeken
Geselecteerde geluidsmodus
Tijdens het afspelen drukt u op SUBTITLE en vervolgens herhaaldelijk op b B
om een gewenste ondertitelingstaal te selecteren.
Bekijken vanuit een andere hoek DVD
Indien de schijf opnamen bevat die vanuit verschillende camerahoeken zijn
opgenomen, kunt u van camerahoek wisselen tijdens het afspelen.
Druk tijdens het afspelen twee keer op DISPLAY om het afspeelmenu te tonen.
Gebruik v V om de hoekoptie te selecteren en vervolgens b B om de
gewenste hoek te selecteren.
Een geluidsmodus selecteren DVD ALL
DivX
Dit toestel kan een 3D Surround effect produceren, wat multikanaal audio
afspelen simuleert uit twee gewone luidsprekers, in plaats van uit vijf of meer
luidsprekers die normaal nodig zijn om naar multikanaal audio te luisteren van
een thuistheater systeem.
Gebruik v V om de geluidoptie te selecteren en vervolgens b B om de
gewenste geluidsmodus (3D, SUR. of NORMAL) te selecteren.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 23
Informatie tonen tijdens het TV kijken
Van TV-programma wisselen
Druk tijdens het kijken naar de TV op DISPLAY om de informatie op het scherm
te tonen.
Gebruik PR+/PR- op de afstandsbediening om te wisselen tussen de programma's
in het geheugen of gebruik de nummertoetsen (0-9) om direct een programma te
kiezen.
e
a
Van TV-programma wisselen met programmalijst
b
c
U kunt de TV-programmalijst weergeven door de PR LIST-knop te gebruiken en
te wisselen naar een ander TV-programma uit de kanalenlijst.
Terwijl u naar een programma kijkt drukt u op PR LIST om de TV-programmalijst
weer te geven. Selecteer uw gewenste kanaal door v V te gebruiken en druk op
ENTER om het TV-programma te veranderen.
d
a Geeft kanaalnummer, stationnaam en audiosignaal (Stereo, Bilingual,
Mono) weer dat ontvangen wordt door de tuner.
(De indicatie van het audiosignaal is enkel beschikbaar voor analoge
kanalen.)
b Geeft medianaam en -formaat weer.
c Geeft de opnamemodus, vrije ruimte en verstreken tijd weer.
d Toont de huidige datum en tijd.
e Geeft programmatitel, begintijd, eindtijd, enz weer.
(Uitgebreid tekstberichtpictogram): Geeft aan dat er een Uitgebreid
tekstbericht beschikbaar is om gedetailleerde beschrijvingen van het
programma te verstrekken (zie pagina 24).
(DTV-ondertitelingspictogram): Geeft aan dat het huidige programma
een ondertiteling bevat.
(Breed pictogram): Geeft aan dat het huidige programma in
breedbeeldformaat getoond wordt.
(Teletekstpictogram): Geeft aan dat er Teletekst beschikbaar is (zie
pagina 25).
De programmalijst wisselen
U kunt de programmalijst wisselen naar DIGITAL TV, ANALOG TV of RADIO.
Druk op v om de gemarkeerde positie naar de bovenkant van de programmalijst
te verplaatsen.
Druk op b B om [DIGITAL TV] , [ANALOG TV] of [RADIO] te selecteren.
De geselecteerde programmalijst zal verschijnen.
De favoriete programmalijst weergeven.
U kunt de favoriete programmalijst weergeven die naar uw eigen smaak
georganiseerd is. Om een favoriet programma in te stellen gebruikt u de optie
[Programma Bewerken] uit het Instellingenmenu. (pagina 18)
Druk op de roodgekleurde knop terwijl u TV kijkt. De favoriete opties verschijnen.
Druk op v V om een gewenst programma te selecteren en druk op ENTER om
het geselecteerde programma te kijken.
23
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 24
Wisselen van EPG-menu
De digitale EPG gebruiken
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toont het EPG-menu:
Het EPG-scherm levert twee zoekmenu's.
Druk op de gele knop waneer het EPG-menu weergegeven is.
Nu/Volg.: Het schermt toont de huidige en volgende programma's.
EPG
2 Selecteer een TV-programma:
vV
3 Toont de volgende/vorige menulijst:
.>
4 Toont het huidig uitgezonden geselecteerde
programma:
ENTER
5 Verlaat het EPG-menu:
EPG of RETURN
De digitale EPG gebruiken - wat u nog meer
kunt doen
Over de digitale EPG
8 Dagen: Het scherm toont programma's in de komende 8 dagen. Wanneer
het EPG-menu met 8 dagen weergegeven is, kunt u ook de datum van het
EPG-menu veranderen door op de groene knop te drukken en vervolgens
b / B te gebruiken om een datum in te stellen.
De digitale EPG toont een tabel van geprogrammeerde digitale TV-programma's
en gedetailleerde informatie over ieder individueel programma. Het digitale
EPG-scherm bestaat uit programma-informatie, kanaallijst en een algemene
programmalijst. Weet dat de klok van het apparaat op de juiste tijd en datum
moet staan om te verzekeren dat alle relevante EPG-informatie weergegeven
wordt.
Het gedetailleerde informatiescherm laten zien
U kunt gedetailleerde informatie bekijken voor het gemarkeerde programma.
Druk op de blauwe knop om het gedetailleerde informatiescherm weer te
geven. Om het gedetaileerde informatiescherm te verlaten drukt u nogmaals op
de blauwe knop.
24
U kunt een timeropname instellen met behulp van het EPG menu voor 8
dagen. Selecteer een programma en druk op de rode knop. Het rode
timerpictogram zal getoond worden en het programma zal onthouden worden
door de recorder. U kunt de programmering controleren in het menu [Timer
Rec. List] (zie pagina 31). Om de timeropname te annuleren, selecteert u het
programma en drukt u vervolgens op de rode knop.
Het rode timerpictogram verdwijnt.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 25
Teletekst oproepen
Teletekst is een gratis uitzendservice door sommige TV-stations waarbij de
meest recente informatie betreffende nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer onderwerpen, verstrekt wordt.
De recorder geeft u toegang tot teletekst wat in diverse aspecten sterk verbeterd is zoals de tekst en de grafische weergave. Er kan toegang gekregen worden tot deze teletekst door speciale teletekstdiensten en specifieke diensten die
teletekst uitzenden.
Gebruik de nummertoetsen (0-9) of PR/CH op de afstandsbediening om te
veranderen naar het programma dat teletekst uitzendt. Druk op TEXT voor
toegang tot teletekst.
Volg de aanwijzingen op teletekst en ga door naar de volgende of vorige stap
door op de kleur (RED of GREEN) te drukken of SKIP ((. / >).
Druk op (TEXT) of RETURN ( O) om teletekst uit te zetten en terug te keren
naar het TV-programma.
Teletekstpagina's selecteren
Voer met de nummertoetsen het gewenste uit drie cijfers bestaande paginanummer in. Als u tijdens het kiezen op een verkeerd nummer drukt, moet u
eerst het (verkeerde) uit drie cijfers bestaande getal voltooien en vervolgens het
juiste paginanummer invoeren. Gebruik de RED/GREEN knoppen om naar de
volgende of vorige pagaina te gaan.
Een schijf afspelen
OP AFSTANDSBEDIENING
Z)
OPEN/CLOSE (Z
1 Open de schijflade:
2 Plaats een schijf:
-
3 Sluit de schijflade:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
4 Aanpassen van de schermmenu instellingen:
Een schijfmenu wordt misschien niet getoond,
afhankelijk van de schijf.
v V b B, ENTER
5 Start het afspelen:
N)
PLAY (N
6 Stop het afspelen:
x)
STOP (x
Een schijf afspelen - wat u nog meer kunt
doen
Een schijf met menu afspelen DVD
Het menuscherm wordt voor het eerst getoond indien u een DVD met een menu
laadt.
Gebruik de b / B / v / V knoppen om het titel/hoofdstuk dat u wilt bekijken te
selecteren en druk op ENTER om het afspelen te starten.
Druk op TITLE of MENU/LIST om terug te keren naar het menuscherm.
Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track/bestand
HDD
DVD ALL
ACD
MP3
WMA
DivX
Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/track/bestand te gaan.
Druk op SKIP (.) om terug te keren naar het begin van huidige
hoofdstuk/track/bestand.
Druk twee keer kort op SKIP (.) om een stap terug te gaan in huidige
hoofdstuk/track/bestand.
25
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 26
Afspelen pauzeren
Een specifiek gedeelte (A-B) herhalen HDD
Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren.
Druk op PLAY (N) om verder te gaan met afspelen.
Druk op REPEAT om [A-] te selecteren aan het begin van het gedeelte dat u
wilt herhalen, en druk op ENTER aan het einde van het gedeelte. Uw geselecteerde gedeelte zal voortdurend herhaald worden. U kunt een gedeelte korter dan 3 seconden niet selecteren. Om terug te keren naar normaal afspelen,
druk herhaaldelijk op REPEAT om [Uit] te selecteren.
Frame-voor-Frame afspelen HDD
DVD ALL
Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen.
U kunt frame voor frame voor- of achteruit in het beeld gaan door herhaaldelijk
op b / B te drukken in de PAUSE modus.
Snel vooruit of snel achteruit HDD
DVD ALL
ACD
DivX
Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het
afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op
SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY (N) om verder te gaan met
afspelen op normale snelheid.
Andere audio horen HDD
DVD ALL
DivX
Druk op AUDIO en vervolgens herhaaldelijk op b of B om een andere
audiotaal, audiotrack of coderingsmethode te horen.
Afspeelsnelheid vertragen HDD
DVD ALL
Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op SCAN (bb of BB) om het vooruit
of achteruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door
herhaaldelijk op SCAN (bb of BB) te drukken. Druk op PLAY (N) om verder
te gaan met afspelen op normale snelheid.
Het titelmenu bekijken DVD
Druk op TITLE om het titelmenu of schijfmenu te tonen. Indien de huidige DVD
een titel heeft, zal het titelmenu op het scherm worden getoond. Anders wordt
het schijfmenu getoond.
Herhaald afspelen HDD
DVD ALL
ACD
MP3
WMA
Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren. De
huidige titel, hoofdstuk, map of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden. Om
terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om [Uit] te
selecteren.
26
DVD ALL
ACD
Laatste scène geheugen DVD
Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste
scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het
toestel uitschakelt. Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is,
wordt de scène automatisch opgeroepen.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 27
DivX bestand vereiste
DivX® filmbestanden afspelen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toont het HOMEmenu:
HOME
2 Selecteer optie [FILM]:
bB
3 Selecteer een optie met een DivX bestand:
v V, ENTER
4 Selecteer een filmbestand uit het menu:
vV
5 Afspelen van het geselecteerde filmbestand:
PLAY
6 Stop het afspelen:
STOP
Een DivX® filmbestand afspelen - wat u nog
meer kunt doen
Beschikbare resolutiegrootte: 720x576 (B x H) pixel
DivX bestandextensies: “.avi”, “.divx”
Afspeelbare DivX ondertiteling: “.smi”, “.srt”, “.sub (uitsluitend Micro DVD
formaat)”, “.txt (uitsluitend Micro DVD formaat)”
Afspeelbaar Coderingsformaat: “DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
Afspeelbaar Audioformaat: “AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Bemonsteringsfrequentie: binnen 8 -48 kHz (MP3), binnen 32 - 48 kHz (WMA)
Bit rate: binnen 8 - 320 kbps (MP3), binnen 32 - 192 kbps (WMA)
CD-R Formaat: ISO 9660 en JOLIET.
DVD±R/RW Formaat: ISO 9660 (UDF Bridge formaat)
Maximum aantal Bestanden/Schijf: Minder dan 1999 (totaal aantal
bestanden en mappen)
Opmerkingen betreffende DivX formaat
Opties Menu Filmlijst
Selecteer welk bestand u wilt afspelen in het menu en druk op ENTER.
Aan de linkerkant van het scherm wordt een optiesmenu geopend.
De naam van het DivX ondertitelingbestand dient te herkennen te zijn met
de naam van het DivX bestand om op dit toestel getoond te kunnen worden.
Indien het ondertitelingbestand niet goed getoond wordt, wijzigt u de taalcode in de optie [Disc Ondertiteling]. (bladzijde 19)
Indien het aantal van het scherm frame groter is dan 29,97 frames per seconde, kan het voorkomen dat dit toestel niet goed werkt.
Als de video- en audiostructuur van het DivX-bestand niet doorgeschoten is,
kan het zijn dat de audio- en video-output niet volledig overeenkomen.
Indien er een onmogelijke code geplaatst is in de naam van het DivX
bestand, zal deze worden getoond als “_”.
Indien een bit rate van een DivX bestand op de USB groter is dan 4Mbps,
kan het voorkomen dat het bestand niet goed getoond wordt.
[Afspelen]: Start het afspelen van het geselecteerde bestand.
[Open]: Opent de map en een lijst met bestanden in de map wordt getoond.
[Wissen]: Verwijdert de bestand(en) of map(pen) van de harde schijf.
[Naam wijzigen]: Bewerken van de bestandsnaam in de HDD.
[Verplaatsen]: Verplaatst geselecteerde bestand(en) naar een andere map in
de HDD.
[Copie]: Kopieert geselecteerde bestand(en) naar een andere map in de
HDD.
Informatie filmbestand tonen
Druk op DISPLAY om de bestandsinformatie van het gemarkeerde bestand in
de filmlijst te tonen.
27
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 28
Selecteer meerdere bestanden of mappen in de lijst
Bestand(en) of map(pen) naar de HDD kopiëren
U kunt naast een enkel bestand ook meerdere bestanden selecteren met
behulp van de knop MARKER. Druk op MARKER op de gewenste
bestanden om meerdere bestanden te selecteren.
U kunt bestand(en) of map(pen) naar de HDD kopiëren.
Alle bestanden of mappen in de huidige lijst selecteren
Indien u alle bestanden en mappen in de lijst wilt selecteren, drukt u op
CLEAR op een bestand of map in de lijst. Druk opnieuw op CLEAR om
bestanden en mappen te deselecteren.
Een bestand of map op de HDD benoemen
U kunt een bestand of map op de HDD benoemen. De namen kunnen tot 32
karakters lang zijn.
Selecteer de bestand(en) of map(pen) die u wilt kopiëren en druk op ENTER.
Selecteer optie [Bewerken] en druk op ENTER om de subopties te tonen. Het
[Copie] menu wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl optie [Copie]
geselecteerd is. Selecteer de directory waar u naar toe wilt kopiëren. Selecteer
de optie [Copie] en druk op ENTER om het kopiëren te starten.
Bestand(en) of map(pen) naar een andere map op de HDD verplaatsen
U kunt teven bestand(en) of map(pen) naar een andere map op de HDD
verplaatsen.
Selecteer een bestand of map die u wilt hernoemen en druk op ENTER.
Selecteer optie [Bewerken] en druk op ENTER om de subopties te tonen.
Het toetsenbordmenu wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl [Naam
wijzigen] geselecteerd is.
Selecteer de bestand(en) of map(pen) die u wilt verplaatsen en druk op
ENTER. Selecteer optie [Bewerken] en druk op ENTER om de subopties te
tonen. Het [Verplaatsen] menu wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl optie [Verplaatsen] geselecteerd is. Selecteer de directory waar u naar toe wilt
verplaatsen. Selecteer de optie [Verplaatsen] en druk op ENTER om het verplaatsen te starten.
28
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 29
Tonen van MP3/WMA bestandsinformatie
Naar muziek luisteren
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toont het HOME menu:
HOME
2 Selecteer optie [MUZIEK]:
bB
3 Selecteer een optie met muziek:
v V, ENTER
4 Selecteer muziek uit het menu:
vV
5 Afspelen van het geselecteerde muziekbestand: PLAY
6 Stop het afspelen:
STOP
Luisteren naar muziek - wat u nog meer kunt
doen
Opties Muzieklijst
Selecteer welk bestand/track u wilt tonen in het menu en druk op ENTER.
Aan de linkerkant van het scherm wordt een menu geopend.
Audio CD
MP3/WMA
[Afspelen]: Start het afspelen van het geselecteerde bestand/track.
[Random]: Start of stopt het willekeurig afspelen.
[Open]: Opent de map en een lijst met bestanden in de map wordt getoond.
[Wissen]: Verwijdert de bestand(en) of map(pen) van de harde schijf.
[Naam wijzigen]: Bewerken van de bestandsnaam in de HDD.
[Verplaatsen]: Verplaatst geselecteerde bestand(en) naar een andere map in
de HDD.
[Copie]: Kopieert bestand(en) naar een andere map in de HDD.
[Program Add]: Een bestand/track toevoegen aan de [Programmalijst].
[Bewaren]: Opslaan van een [Programmalijst] die u in de HDD heeft ingesteld.
[laden]: Laden van een opgeslagen [Programmalijst] op de HDD.
Druk op DISPLAY terwijl het bestand waar u de informatie van wilt zien,
geselecteerd is. Het toestel toont de ID3 Tag informatie van het bestand.
Indien het bestand geen ID3 Tag informatie heeft, wordt [ID3-Tag: niet
gecontroleerd] op het scherm getoond.
MP3/WMA audiobestand vereisten
Bestandextensies: “.mp3”, “.wma”.
Bemonsteringsfrequentie: Binnen 8 - 48 kHz (MP3), binnen 32 - 48 kHz (WMA)
Bit rate: binnen 8 - 320 kbps (MP3), binnen 32 - 192 kbps (WMA)
CD-R Formaat: ISO 9660 en JOLIET.
DVD±R/RW Formaat: ISO 9660 (UDF Bridge formaat)
Maximum aantal Bestanden/Schijf: Minder dan 1999 (totaal aantal
bestanden en mappen)
Uw eigen programma maken
U kunt de inhoud afspelen in de volgorde die u wenst door de volgorde van de
muziek in te stellen. Het programma wordt gewist bij het afsluiten van het
scherm [Muziek Lijst].
Om muziek toe te voegen of te wissen uit de programmalijst, druk op
MENU/LIST om de [Programmalijst] te tonen.
Selecteer een gewenst muziekbestand uit de [Muziek Lijst] en druk op ENTER.
Indien u meerdere bestanden/tracks wilt selecteren, druk op MARKER bij ieder
gewenst bestand/track. Selecteer de optie [Program Add] en druk op ENTER
om de geselecteerde bestanden/tracks toe te voegen aan de [Programmalijst].
Selecteer muziek uit de [Programmalijst] en druk op PLAY om het geprogrammeerd afspelen te starten.
U kunt de afspeelvolgorde veranderen door de optie [Verplaatsen] uit het
programmalijstmenu te gebruiken.
Tracks/bestanden uit de Programmalijst wissen
Om muziek uit de programmalijst te verwijderen, selecteert u de te verwijderen
muziek en drukt u op ENTER. Aan de linkerkant van het scherm wordt een
optiemenu geopend. Selecteer de optie [Verwijderen] en druk op ENTER om de
muziek uit te lijst te verwijderen.
Uw Programmalijst opslaan (alleen HDD)
Dit toestel onthoudt de door u geprogrammeerde [Programmalijst]. Selecteer
een bestand in de [Programmalijst] en druk op ENTER. Selecteer de optie
[Bewaren] en druk op ENTER om de [Programmalijst] op te slaan.
29
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 30
Een foto roteren
Een foto bekijken
Roteer de foto met behulp van vV terwijl u deze bekijkt in volledig scherm.
OP AFSTANDSBEDIENING
Fotobestanden bekijken als diavoorstelling
Een foto bekijken - wat u nog meer kunt doen
Om foto’s in de [Foto Lijst] te bekijken als diavoorstelling, selecteert u de optie
[Diashow] aan de linkerkant van het scherm en drukt u op ENTER, het menu
[Diashow] wordt op het scherm getoond. Stel de opties [Onderwerp] en
[Snelheid] in en druk op ENTER terwijl de optie [Start] geselecteerd is. Het
toestel start de diavoorstelling zoals u deze heeft ingesteld.
[Onderwerp] optie:
[Selecteren] Bekijk een diavoorstelling van alleen de geselecteerde
bestanden.
Gebruik de MARKER toets voor het selecteren van meerdere bestanden.
[Alle] Bekijk alle bestanden in een diavoorstelling.
[Snelheid] optie:
Stel de snelheid van de Diavoorstelling in op [Langzaam], [Normaal], of [Snel].
Opties Fotolijst menu
Naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling
Selecteer welk bestand u wilt afspelen in het menu en druk op ENTER.
Aan de linkerkant van het scherm wordt een menu geopend.
U kunt de diavoorstelling fotobestanden bekijken terwijl u luistert naar
MP3/WMA muziekbestanden op de HDD. Druk op ETNER terwijl de optie
[Gelijkt. Muziek spelen] is geselecteerd in het menu [Diashow]. Het
menubestand selectiemenu wordt op het scherm getoond. Druk op MARKER bij
de af te spelen bestanden en druk op ENTER terwijl de optie [Start]
geselecteerd is. Het toestel start met de diavoorstelling terwijl de muziek
afgespeeld wordt.
[Select All]: Selecteer alle bestanden in de huidige directory.
[Deselect All]: Deselecteer alle bestanden.
1 Toont het HOME menu:
HOME
2 Selecteer optie [FOTO]:
bB
3 Selecteer een optie met een fotobestand:
v V, ENTER
4 Selecteer foto uit de lijst:
vVbB
5 Toon de geselecteerde foto in volledig scherm:
PLAY
6 Terug naar Fotolijst:
STOP
Pauzeren van een diavoorstelling.
[Totaal]: Toon het geselecteerde bestand in volledig scherm.
[Open]: Opent de map en een lijst met bestanden in de map wordt getoond.
[Wissen]: Verwijdert de bestand(en) of map(pen) van de harde schijf.
[Naam wijzigen]: Bewerken van de bestandsnaam in de HDD.
[Verplaatsen]: Verplaatst geselecteerde bestand(en) naar een andere map in
de HDD.
[Copie]: Kopieert bestand(en) naar een andere map in de HDD.
[Diashow]: Toont het menu [Diashow].
Overslaan naar volgende/vorige foto
Druk op SKIP (. of >) om de vorige/volgende foto te bekijken in
volledig scherm.
Druk op PAUSE/STEP om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op PLAY om
verder te gaan met de diavoorstelling.
Vereisten fotobestand
Bestandextensies: “.jpg”
Foto grootte: Aanbevolen wordt minder dan 4MB
CD-R Formaat: ISO 9660 en JOLIET.
DVD±R/RW Formaat: ISO 9660 (UDF Bridge formaat)
Maximum aantal Bestanden/Schijf: Minder dan 1999 (totaal aantal bestanden
en mappen)
Opmerkingen betreffende JPEG bestanden
30
Progressieve en compressie zonder verlies van JPEG beeldbestanden
wordt niet ondersteund.
Afhankelijk van de grootte en het aantal JPEG bestanden kan het enkele
minuten duren om de inhoud van de media te lezen.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 31
Een timeropname instellen
Opname
Volg onderstaande instructies op om een TV kanaal
of andere bron op te nemen. Het opnemen gaat door
totdat de media vol is, u de opname stopt of de voortgang van de opname langer is dan 12 uur.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Selecteer een opnamemodus: U kunt een
opnamemodus in het SETUP menu selecteren.
(XP, SP, LP, EP of MLP)
HOME,
v V b B,
ENTER
2 Selecteer een opnamemedia:
HDD of DVD
3 Selecteer een kanaal of bron die u wilt opnemen:
PR/CH, AV/INPUT
4 Start opname:
REC
5 Stop opname:
STOP
Opname - wat u nog meer kunt doen
TV audiokanaal wijzigen
Voor het opnemen kunt u het TV audiokanaal wijzigen voor stereo en tweetalige
uitzendingen. Druk herhaaldelijk op AUDIO om het audiokanaal te wijzigen. Het
huidige audiokanaal wordt op het scherm getoond. Stel de optie [TV Opname
Audio] in het SETUP menu in tijdens het opnieuw coderen van een tweetalige
uitzending.
Instant timer opname
Instant timer opname stelt u in staat om een opname van een ingestelde lengte
eenvoudig te maken.
Dit toestel kan geprogrammeerd worden om tot 16 timer opnames in een
maand uit te voeren. De tijd moet correct ingesteld zijn voordat een timer
ingesteld kan worden.
Druk op HOME en selecteer de optie TV. Druk op v V om [Timer Record] te
selecteren en druk op ENTER om het menu [Timer Rec. List] te tonen. Druk op
v V om [NIEUW] te selecteren en druk op ENTER om het menu [Timer Record]
te tonen. Pas elk veld aan zoals hieronder getoond met behulp van v V b B.
[Media]: Kies een op te nemen media (HDD of DVD).
[CH/PR]: Kies een opgeslagen programmanummer, of een van de externe
bronnen om op te nemen. U kunt de DV-input en het radiokanaal niet
selecteren.)
[Datum]: Kies een datum tot 1 maand vooruit.
[Start tijd]: Stel de starttijd in.
[Eind Tijd]: Stel de eindtijd in.
[Herhalen] Kies gewenste herhaling (Eenmalig, Dagelijks (ma-vrij), of
Wekelijks).
Opnames vanuit het EPG-menu zullen altijd ingesteld worden op [Eenmalig].
Druk herhaaldelijk op REC om de opnamemodus in te stellen (XP, SP, LP, EP of
MLP) en druk op ENTER om een timeropname in te stellen. “Rec OK” of “OK”
verschijnt in het [Controleren] veld in het menu [Timer Rec. List] wat aangeeft
dat de timeropname correct geprogrammeerd is.
Het opnemen start zodra REC de eerste keer ingedrukt wordt.
Druk herhaaldelijk op REC om een bepaalde tijdsduur te selecteren.
Met elke druk op REC wordt de opname tijd op het scherm verlengd.
U kunt de instant timer opname instellen tot 240 minuten op HDD of tot 720
minuten op DVD, afhankelijk van de beschikbare vrije ruimte.
31
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 32
Een timeropname annuleren
Tijd Slip
U kunt een timeropname annuleren voordat de timeropname daadwerkelijk
start. Selecteer een gewenste timeropname die u wilt annuleren in het menu
[Timer Rec. List] en druk ter bevestiging op CLEAR.
U kunt de titel die u momenteel opneemt met de HDD bekijken met behulp van
deze functie. Nadat het opnemen bezig is, na 15 seconden, drukt u op PLAY
om de titel die u nu opneemt, af te spelen. Als u het afspelen van de titel stopt,
keert u terug naar de huidige opnamepositie.
Problemen Timer Opname Oplossen
Het toestel zal niet opnemen, zelfs als de timer ingesteld is, indien:
– Er geen schijf geladen is of er geen vrije ruimte op de HDD aanwezig is.
– Een niet opneembare schijf geladen is en er is geen vrije ruimte op de HDD
aanwezig.
– [Disc beveiliging] optie is ingesteld op [Aan] in het instellingenmenu en er is
geen vrije ruimte op de HDD (zie pagina 21).
– Het toestel is in gebruik (opname, kopiëren, verwijderen, etc.)
– Er zijn reeds 99 titels (DVD-RW, DVD-R), 49 titels (DVD+R, DVD+RW)
opgenomen op de schijf en er zijn reeds 255 titels opgenomen op de HDD.
U kunt geen timerprogramma invoeren indien:
– Er is reeds een opname bezig.
– De tijd die u probeert in te stellen is reeds verstreken.
– Er zijn reeds 16 timerprogramma’s ingesteld.
Indien er twee of meer timerprogramma’s elkaar overlappen:
– Het eerdere programma heeft voorrang.
– Het latere programma start zodra het eerdere programma voltooid is.
– Indien twee programma’s ingesteld zijn om te starten op hetzelfde tijdstip,
zal het eerst ingevoerde programma voorrang hebben.
Gelijktijdig afspelen en opnemen
U kunt andere inhoud afspelen terwijl u opneemt. Druk op HOME en selecteer
de inhoud die u wilt afspelen tijdens het opnemen. U kunt geen andere inhoud
afspelen tijdens het kopiëren of dubben. Het DivX bestand kan niet afgespeeld
worden tijdens het opnemen. Als u een DVD opneemt, kan de inhoud van de
DVD niet afgespeeld worden.
32
Opnemen van een camcorder
U kunt opnemen van een DV camcorder naar een HDD door een aansluiting te
maken met een DV kabel. U kunt tevens opnemen van een digitale camcorder
aangesloten op de DV in ingang aan de voorkant van het toestel. Druk herhaaldelijk op AV/INPUT om de DV Input te selecteren. Vind de positie op de
camcorder opname waar u de opname wilt starten en druk op REC om het
opnemen te starten. Afhankelijk van uw camcorder kunt u de afstandsbediening
van deze recorder gebruiken om de STOP, PLAY en PAUSE functies van de
camcorder te kunnen bedienen. Druk op STOP om de opname te beëindigen.
Opnemen van externe invoer
U kunt opnemen van een externe component, zoals een camcorder of VCR,
aangesloten op een van de externe ingangen van de recorder.
Elke druk op de AV/INGANG wijzigt de invoerbron zoals hieronder beschreven.
Zorg dat de component waarvan u wilt opnemen goed aangesloten is op het
toestel voordat u gaat opnemen van een externe bron.
Tuner: Ingebouwde tuner
AV1: AV1 scart contactpunt op achterpaneel
AV2: AV2 DECODER scart contactpunt op achterpaneel
AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) geplaatst op voorpaneel
DV: DV IN bevestigd aan voorpaneel
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 33
Tijd shift functie gebruiken
Met deze functie kunt u live TV pauzeren of terug spoelen, zodat u niets mist
als u gestoord wordt.you were interrupted.
Druk op TIMESHIFT en druk vervolgens op PAUSE/STEP terwijl u naar live
uitzendingen kijkt voordat u de telefoon beantwoordt. De timeshift functie zal de
uitzending opnemen voor later
bekijken. Voordat u deze functie gebruikt, dient u er zeker van te zijn dat de
HDD modus actief is.
Een titel bewerken
Met behulp van het Titellijst menu kunt u video inhoud
bewerken.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Selecteer een opnamemedia:
HDD of DVD
2 Toon het menu [Titeloverzicht]:
MENU/LIST
Indien er 6 uren geen knop ingedrukt wordt, zal de timeshift automatisch stoppen. U kunt tijdens timeshift afspeelfuncties (langzaam, scan, etc.) gebruiken.
Zie het afspelen op pagina 25-26.
3 Selecteer de titel die u wilt bewerken:
vVbB
4 Toon het menu bewerken: De opties verschillen
per mediatype.
ENTER
Stop timeshift door te drukken op STOP en bevestig uw keuze met ENTER.
U keert terug naar de daadwerkelijke uitzending.
5 Selecteer een menu optie:
v V b B, ENTER
6 Sluit het menu [Titeloverzicht]:
RETURN
Ga naar start of einde tijdens timeshift
Druk op ENTER om de voortgangsbalk tijdens timeshift te zien. Druk op b om
naar het begin en op B om naar het einde van de timeshift te gaan.
Clip opname
Als u een timeshift programma wilt opnemen als titel, drukt u op REC op het
startpunt en eindpunt dat u wilt opnemen. De timeshift voortgangsbalk geeft de
door u geselecteerde clip aan met een rode balk. U kunt meer clips maken door
deze instructie te herhalen. De clips worden opgenomen terwijl u de timeshift
functie afsluit.
Timeshift functie automatisch gebruiken
Indien de optie [Time Shift] in het SETUP menu is ingesteld op [Aan], zal de
timeshift automatisch starten zonder dat u de TIMESHIFT knop in HDD modus
hoeft in te drukken.
Als u de timeshift functie wilt stoppen, stelt u de [Time Shift] functie in op [Uit].
Een titel bewerken - wat u nog meer kunt doen
Betreffende het menu titellijst
Druk op MENU/LIJST om het menu Titellijstmenu te openen. Het afspelen moet
gestopt zijn bij het uitvoeren van deze functie. U kunt tevens openen met
behulp van HOME menu, selecteer optie [FILM] en selecteer optie [HDD] of
[DISC] en druk op ENTER. Indien u een VR modus schijf bewerkt, drukt u op
MENU/LIST om te wisselen tussen de menu’s Origineel en Afspeellijst.
a
b
d
e
f
c
a Huidige media
b Geeft de opnamemodus, vrije ruimte en verstreken tijd weer.
c Menu opties: Om een menu optie te tonen, selecteert u een titel of hoofdstuk en drukt u op ENTER. De opties verschillen per schijftype.
d Momenteel geselecteerde titel.
e Miniatuur
f Toon de titelnaam, opgenomen datum en opnamelengte.
33
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 34
Voor het bewerken
Hoofdstuk zoeken HDD
Dit toestel biedt verschillende bewerkopties voor verschillende schijftypes.
Voordat u gaat bewerken, controleert u het schijftype en selecteert u de optie
die voor uw schijf beschikbaar is.
U kunt de start van een titel selecteren door te zoeken naar een hoofdstuk.
Selecteer een titel of hoofdstuk dat u wilt zoeken en druk op ENTER. Selecteer
[Hoofdstuk] in de [Zoek] optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en
druk op ENTER om het menu [Hoofdstukkenoverzicht] te tonen.
U kunt genieten van alle gevorderde bewerkfuncties met VR modus geformatteerde DVD (DVD-RW of DVD-RAM). Bewerk de originele opname (origineel
genoemd), of de afspeelinformatie gemaakt van het origineel (Afspeellijst
genoemd).
Bewerkingen aan het origineel zijn definitief. Indien u van plan bent een titel te
bewerken zonder de originele titel te bewerken, kunt u een afspeellijst voor
bewerking maken.
Een Afspeellijst is een groep met Afspeellijsttitel gemaakt van de originele titel
voor bewerkingen.
-RWVR
-RWVideo
+RW
+R
-R
RAM
Gebruik v V b B om het gewenste hoofdstuk te zoeken dat u wilt afspelen en
druk op PLAY om het afspelen te starten.
Een nieuwe Afspeellijst maken -RWVR
RAM
De Afspeellijst stelt u in staat om een titel of hoofdstuk te bewerken of opnieuw
te bewerken zonder de Originele opnamen te wijzigen. Gebruik deze functie om
een Originele titel of hoofdstuk toe te voegen aan een nieuwe Afspeellijst of de
geregistreerde Afspeellijst.
Titel in de originele inhoud van een schijf bevatten een of meer hoofdstukken.
Indien u een titel van een schijf plaatst in de Afspeellijst, verschijnen alle hoofdstukken in die titel er ook. Met andere woorden, hoofdstukken in de Afspeellijst
gedragen zich exact hetzelfde als die op een DVD/Video schijf. Gedeeltes zijn
secties van Origineel of Afspeellijst titels. Van het Origineel en Afspeellijst menu
kunt u tevens gedeeltes verwijderen of toevoegen. Het toevoegen van een
hoofdstuk of titel aan de Afspeellijst zorgt voor een nieuwe titel van dat gedeelte
(bijv. hoofdstuk) of een Originele titel. Het verwijderen van een gedeelte
verwijdert een gedeelte van een titel van het Origineel of Afspeellijst menu.
Hoofdstukmarkers toevoegen HDD
-RWVR
+RW
+R
RAM
U kunt hoofdstukken in een titel maken door hoofdstukmarkers te plaatsen op
het gewenste punt. Druk op MARKER op het gewenste punt tijdens het afspelen
of opnemen. Er wordt een hoofdstukmarker pictogram op het scherm getoond.
De hoofdstukmarkers kunnen automatisch op een regelmatig interval
toegevoegd worden door de optie [Auto Periode] in het SETUP menu in te
stellen.
Een titel of hoofdstuk verwijderen
Indien u een titel of hoofdstuk verwijdert uit de Afspeellijst, blijft de titel of het hoofdstuk nog steeds in het Origineel. Als u echter een hoofdstuk of titel verwijdert uit het
Origineel, dan wordt de titel of het hoofdstuk tevens verwijderd uit de Afspeellijst.
Selecteer een titel of hoofdstuk dat u wilt verwijderen en druk op ENTER.
Selecteer [Verwijderen] optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en
druk op ENTER om te bevestigen.
HDD – U kunt meerdere bestanden verwijderen met behulp van de MARKER
knop. Druk op MARKER op de gewenste bestanden om meerdere bestanden te
selecteren en volg bovenstaande instructies op.
34
Selecteer een Originele titel of hoofdstuk dat u in de Afspeellijst wilt plaatsen en
druk op ENTER. Selecteer de optie [Playlist Add] en druk op ENTER om het
menu [Kies PlayList] te tonen. Kies een Afspeellijst titel die in het geselecteerde
Origineel titel of hoofdstuk wilt plaatsen, of selecteer [New Playlist] om een
nieuwe Afspeellijst te maken.
Een Afspeellijst hoofdstuk verplaatsen -RWVR
RAM
Gebruik deze functie om de afspeelvolgorde van een Afspeellijst titel opnieuw in
te delen in het menu [Hoofdstukkenoverzicht-Playlist]. Selecteer [Verplaatsen]
optie in het menu aan de linkerkant van het scherm [HoofdstukkenoverzichtPlaylist] en druk op ENTER om te bevestigen. Kies de plek waar u het hoofdstuk naar toe wilt verplaatsen met behulp van v V b B en druk op ENTER. Het
bijgewerkte menu wordt getoond.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
Tijd zoeken HDD
12/27/12
-RWVR
-RWVideo
9:37 AM
+RW
+R
Page 35
-R
RAM
U kunt de start van een titel selecteren door te zoeken door de tijdsduur.
Selecteer een titel of hoofdstuk dat u wilt zoeken en druk op ENTER. Selecteer
[Tijd] in de [Zoek] optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en druk
op ENTER om het menu [Zoek] te tonen.
Een titel splitsen HDD
+RW
Gebruik deze functie om een titel te splitsen in twee titels. Selecteer een titel
die u wilt splitsen en druk op ENTER. Selecteer [verdelen] in de [Bewerken]
optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en druk op ENTER om het
menu [verdelen] te tonen. Vind het punt waar u wilt splitsen met behulp van de
PLAY, SCAN, PAUSE/STEP knoppen en druk op ENTER terwijl de optie
[verdelen] geselecteerd is. Het afspeelscherm toont het gedeelde punt.
Selecteer de optie [Voltooid] en druk op ENTER om te splitsen. U kunt een
gedeelte korter dan 3 seconden niet splitsen.
Een titel beveiligen -RWVR
Gebruik b B om de tijd te vinden waarop up wilt starten. Elke druk op b B
verplaatst 1 minuut en het inhouden van b B verplaatst 5 minuten.
Druk op ENTER om naar een titel vanaf een geselecteerde tijd te kijken.
Titels sorteren HDD
Druk op ENTER om het optiesmenu te openen. Selecteer optie [Sorteren] en
druk op ENTER om de verdere opties te bekijken. Hier kunt u kiezen om titels
te sorteren op [Datum] (waarop ze zijn opgenomen), [Titel] (alfabetische
volgorde) of op [Categorie] (sorteer op genre).
Titels samenvoegen HDD
Gebruik deze functies om de geselecteerde titel samen te voegen met een
andere titel. Kies een titel en druk op ENTER. Kies [Samenvoegen] in de
[Bewerken] optie en druk op ENTER. Selecteer een titel die u wilt combineren
met een huidige titel en druk op ENTER ter bevestiging.
Een titel of hoofdstuk verwijderen +RW
+R
U kunt door hoofdstukken of titels gaan zonder ze daadwerkelijk te verwijderen.
Selecteer een titel of hoofdstuk dat u wilt verbergen en druk op ENTER.
Kies [Hide] in de [Bewerken] optie en druk op ENTER.
+RW
+R
RAM
Gebruik deze functie om een titel te beveiligen tegen accidenteel opnemen,
bewerken of verwijderen. Selecteer een titel die u wilt beveiligen en druk op
ENTER. Selecteer optie [Beveilinging] in het menu aan de linkerkant en druk op
ENTER. Het slot wordt getoond op het miniatuur van de titel.
Als u de beveiliging van een titel wilt opheffen, selecteert u de beveiligde titel
en drukt u op ENTER. Selecteer optie [Onbeveiligd] in het menu aan de linkerkant en druk op ENTER.
Een gedeelte verwijderen HDD
-RWVR
RAM
U kunt een gedeelte dat u niet in de titel wenst, verwijderen.
Selecteer een titel waarvan u een gedeelte wilt verwijderen en druk op ENTER.
Selecteer [Deel wissen] in de [Bewerken] optie in het menu aan de linkerkant
van het scherm en druk op ENTER om het menu [Deel wissen] te tonen. U
kunt het punt vinden met behulp van de knoppen PLAY, SCAN, PAUSE/STEP.
[Start punt]: Selecteer het startpunt van een gedeelte dat u wilt verwijderen
en druk op ENTER.
[Eind punt]: Selecteer het eindpunt van een gedeelte dat u wilt verwijderen
en druk op ENTER.
[Next Part]: Druk op ENTER om een extra gedeelte te verwijderen
(uitsluitend HDD).
[Annuleren]: Druk op ENTER om het geselecteerde gedeelte te annuleren.
[Voltooid]: Druk op ENTER om het geselecteerde gedeelte te verwijderen.
Als u de verborgen titel of hoofdstuk wilt herstellen, selecteert u het verborgen
hoofdstuk of titel en drukt u op ENTER. Kies [Show] in de [Bewerken] optie en
druk op ENTER.
35
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 36
Een titel benoemen
Indien een titel met dit toestel wordt opgenomen, krijgt de titel een nummer als
naam. U kunt een titelnaam wijzigen door deze functie te gebruiken.
De hoofdstukken die u wilt samenvoegen gemaakt zijn door het
verwijderen van een deel van de Originele titel.
De hoofdstukken die u wilt combineren gemaakt zijn van verschillende
titels.
Een van het afspeellijst hoofdstuk dat u wilt samenvoegen, is verplaatst.
Het Schijfmenu gebruiken
Gebruik het Titellijstmenu in DVD modus om de schijfinstelling functies te
gebruiken zonder het instellingenmenu te openen.
Selecteer een titel waarvan u een naam wilt wijzigen en druk op ENTER.
Selecteer [Rename] in de [Titel] optie in het menu aan de linkerkant van het
scherm en druk op ENTER om het toetsenbordmenu te tonen.
Gebruik v V b B om een karakter te selecteren en druk op ENTER om uw
selectie op het toetsenbordmenu te bevestigen.
[OK]: Het benoemen voltooien.
[Annuleren]: Annuleer alle ingevoerde karakters
[Spatie]: Voer spatie in op de cursor positie
[Wissen]: Verwijder het vorige karakter op de cursor positie.
U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het invoeren van een naam.
PLAY (N): Voer spatie in op de cursor positie.
X (PAUSE/STEP): Voer spatie in op de cursor positie
x (STOP), CLEAR: Verwijder het vorige karakter op de cursor positie.
. / >: Verplaats cursor links of rechts.
MENU/LIST, DISPLAY: Wijzig de karakterset in het toetsenbordmenu.
Nummers [0-9]: Voer het overeenkomende karakter in op de cursorpositie.
U kunt een genre toepassen voor een geselecteerde titel op de HDD.
Indien een karakter gemarkeerd is op het toetsenbord menu, blijft u op b
drukken totdat de cursor in het Genre veld staat. Kies het gewenste genre en
druk op ENTER om het te selecteren. De gekozen genrenaam wordt getoond in
de linker benedenhoek van het titel miniatuur.
Hoofdstukken samenvoegen HDD
-RWVR +RW +R RAM
Gebruik deze functies om het geselecteerde hoofdstuk samen te voegen met een
ander hoofdstuk. Kies een hoofdstuk en druk op ENTER. Selecteer [Samenvoegen]
optie om de samenvoegen indicator te zien tussen de hoofdstuk miniaturen. Druk
op ENTER om de twee aangegeven hoofdstukken samen te voegen.
Deze functie is niet beschikbaar bij onderstaande omstandigheden.
Er is maar één hoofdstuk aanwezig in de titel.
Het eerste hoofdstuk is geselecteerd.
36
Selecteer de optie [Disc] met v V b B in het menu DVD titellijst en druk op
ENTER om de verdere opties te tonen.
[Disc Initialisatie]: Formatteer de geplaatste schijf (bladzijde 21)
[Voltooien]: Voltooi de geplaatste schijf (bladzijde 21)
[Ongedaan maken]: Onvoltooi de geplaatste schijf (bladzijde 21)
[Disc Label]: Gebruik dit om een naam voor de schijf in te voeren. De naam
verschijnt indien u de schijf laadt en indien u schijfinformatie op het scherm
toont (bladzijde 21)
[Beveilinging]: Gebruik deze functie om per ongeluk opnemen, bewerken,
verwijderen van de geplaatste schijf te voorkomen (bladzijde 21).
[Onbeveiligd]: Schakel de beveiligingsfunctie uit.
Overschrijven +RW
U kunt een niet beveiligde opgenomen titel overschrijven door een nieuwe
video. Selecteer het TV kanaal of de input bron die u wilt opnemen. Druk op
MENU/LIJST om het menu Titellijstmenu te openen. Markeer een titel die u wilt
overschrijven met v V b B en druk op REC om het overschrijven te starten.
Druk op STOP om de opname te stoppen.
Als u een langere opname overschrijft dan de huidige titel, dan wordt de volgende titel overschreven. Indien de volgende titel tegen schrijven beveiligd is,
dan stopt het overschrijven op het startpunt van de titel.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 37
Over Snel kopiëren
Een titel dubben
Met behulp van het Titellijst menu kunt u video inhoud
dubben.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Selecteer een opnamemedia:
HDD of DVD
2 Toon het menu [Titeloverzicht]:
MENU/LIST
3 Selecteer de titel die u wilt dubben:
vVbB
4 Toon het menu bewerken:
ENTER
5 Selecteer optie [Dubbing]:
vV
6 Toont het [Dubbing] menu:
ENTER
7 Stel de optie [Opname Mode] in:
XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO of Snel modi
vVbB
Kopiëren tussen DVD en HDD is een volledig digitaal proces en er is derhalve
geen kwaliteitsverlies wat betreft audio of video. Hierdoor is kopiëren op hoge
snelheid mogelijk voor gemakkelijk kopiëren.
Bij het kopiëren van HDD naar DVD is de kopieersnelheid afhankelijk van de
opnamemodus en het soort DVD schijf dat u gebruikt. Snel kopiëren is
beschikbaar voor niet bewerkte originele videotitels en kan misschien niet
gebruikt worden Bij een schijf die op een andere recorder geïnitialiseerd is.
Wanneer u een titel van de DVD naar HDD dubt, kan alleen een in VR-modus
geformatterde disk de [Snel] -modus gebruiken.
8 Markeer het pictogram [Start]:
vV
Indien u de titel op de HDD dubt naar VR modus DVD-RW of DVD-RAM schijf,
zal de [Snel] modus niet beschikbaar zijn voor de bewerkte HDD titel en Clip
Opname titel. En de [Snel] modus kan eveneens niet gebruikt worden bij het
dubben van een bewerkte titel van VR modus DVD-RW of DVD-RAM naar
HDD.
9 Start dubbing:
ENTER
Meerdere titels van HDD naar DVD dubben HDD
U kunt naast een enkele titel ook meerdere titels selecteren met behulp van de
knop MARKER. Druk op MARKER bij de gewenste titels om meerdere titels te
selecteren en druk op ENTER om het menu aan de linkerkant van het scherm
te openen. Selecteer [Dubbing] optie in het menu aan de linkerkant van het
scherm en druk op ENTER om het menu [Dubbing] te openen. Selecteer het
pictogram [Start] met v V b B en druk ter bevestiging op ENTER.
Een momenteel afgespeelde titel dubben +R
Een titel dubben - wat u nog meer kunt doen
Voor het dubben
Gebruik de kopieerfuncties van deze recorder om:
Back-ups te maken van belangrijke opnames op de HDD naar een DVD.
Een DVD kopie maken van een opname op de HDD om in een andere speler
af te spelen.
Video overzetten van een DVD naar de HDD voor bewerken.
Bewerkte video overzetten van HDD naar DVD.
-R
Deze functie kopieert een enkele titel naar de HDD terwijl deze afgespeeld
wordt. Zodra u het kopiëren start, gaat het afspelen terug naar het begin van de
titel, en gaat verder tot het einde van de titel, als het opnemen automatisch
stopt. De kopie wordt gemaakt in de opnamemodus (XP, SP, LP, EP of MLP) die
momenteel in het instellingenmenu ingesteld is.
Druk tijdens het DVD afspelen op HOME om het Beginmenu te openen.
Selecteer [Dubbing] in de optie [Easy Menu] en druk op ENTER om het dubben
te starten. De [Dubbing] optie in het Beginmenu wordt alleen geactiveerd indien
een titel van een voltooide DVD±R of DVD-ROM titel zonder kopieerbeveiliging
geselecteerd is.
37
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 38
Taalcodes
Gebruik deze lijst om uw gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren: Audio, Ondertiteling, Menu.
Taal
Afaars
Afrikaans
Albanees
Ameharisch
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymara
Azerbajaans
Bashkir
Basks
Bengali; Bangladesh
Bhutani
Bihari
Bretons
Bulgaars
Burmees
Wit-russisch
Chinees
Code
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Taal
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
English
Esperanto
Ests
Faroëse
Fijis
Fins
Frans
Fries
Keltisch
Georgies
Duits
Grieks
GRONELANDS
Guarani
Gujarati
Code
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Taal
Hausa
Hebreeuws
Hindi
Hongaars
Ijslands
Indonesisch
Interlingua
Iers
Italiaans
Javaans
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Koreaans
Koerdisch
Laothiaans
Latijns
Lets
Code
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Taal
Lingalaas
Litouws
Macedonies
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavies
Mongools
Nauru
Nepals
Noors
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisch
Pools
Portugees
Code
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Taal
Quechua
Rhaeto-Romance
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskrit
Schots Keltisch
Servisch
Serbo-Kroatisch
Shona
Sindhi
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Spaans
Soedanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Code
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Taal
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraïns
Urdu
Oezbeeks
Vietnamees
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Code
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Regiocodes
Kies een regiocode uit de lijst.
Gebied
Afghanistan
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Bhutan
Bolivia
Brazilië
Cambodia
Canada
Chili
China
Colombia
Congo
38
Code
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Gebied
Costa Rica
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Fijis
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Griekenland
Code
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Gebied
Groenland
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Kuweit
Libië
Luxemburg
Maleisië
Code
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Gebied
Maldiven
Mexico
Monaco
Mongolië
Marokko
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan
Panama
Code
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Gebied
Paraguay
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saudi Arabië
Senegal
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Code
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Gebied
Sri Lanka
Zweden
Zitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oeganda
Oekraïne
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Code
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 39
Problemen
Algemeen
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
b Steek de stroomkabel in een wandcontactdoos.
Er is geen beeld.
b Selecteer de juiste video inputmodus op de TV zodat het beeld op het TV
scherm getoond wordt.
b Sluit de videokabel goed aan.
b Controleer dat [Type Video-uitgangsignaal] in het Instellingenmenu is
ingesteld op het juiste onderdeel volgens uw video aansluiting.
Storing op het beeld.
b U speelt een schijf af in een andere kleurensysteem dan uw TV.
b Het videosignaal van het externe onderdeel is tegen kopiëren beveiligd.
b Stel de resolutie in op iets dat door uw TV geaccepteerd wordt.
Kanaal niet gevonden of opgeslagen.
b Controleer uw antenne aansluiting.
Er is geen geluid.
b Sluit de audiokabel goed aan.
b De input bron instelling op de versterker of de aansluiting met de versterker is onjuist.
b Het toestel is in scan, slow motion of pauze modus.
De afstandsbediening werkt niet goed.
b De afstandsbediening is niet gericht op de sensor in het toestel.
b De afstandsbediening bevindt zich te ver van het toestel.
b Er bevindt zich een obstakel in het pad van de afstandsbediening naar
het toestel.
b De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
Afspelen
Het toestel start het afspelen niet.
b Plaats een afspeelbare schijf. (controleer schijftype, kleursysteem en
regionale code).
b
b
b
b
Plaats de schijf met de afspeelkant naar beneden.
Plaats de schijf op de juiste manier in de schijflade.
Reinig schijf.
Annuleer de Beoordelingsfunctie of wijzig het beoordelingsniveau.
Kan een schijf opgenomen op dit toestel niet afspelen op een andere
speler.
b Voltooi de schijf.
b Controleer de schijfcompatibiliteit van de speler.
b Plaats de schijf op de juiste manier in de schijflade.
b Schijven waarop kopieer eenmaal materiaal staat, kunnen niet op andere
spelers afgespeeld worden.
De hoek kan niet gewijzigd worden.
b Meerdere hoeken worden niet opgenomen op de DVD Video die
afgespeeld wordt.
b De hoek kan niet gewijzigd worden voor de titels die op dit toestel
opgenomen zijn.
De ondertitel taal kan niet gewijzigd of uitgeschakeld worden.
b Ondertiteling niet opgenomen op de DVD Video die afgespeeld wordt.
b De ondertiteling kan niet gewijzigd worden voor de titels die op dit toestel
opgenomen zijn.
Kan geen MP3/WMA/JPEG/DivX bestanden afspelen.
b De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat door het toestel
afgespeeld kan worden.
b Het toestel ondersteunt de codering van het DivX filmbestand niet.
b De resolutie is hoger dan door het toestel ondersteunt wordt.
39
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 40
Opname
Kan niet opnemen of neemt niet succesvol op
b Controleer de resterende ruimte op de schijf.
b Controleer dat de bron die u wilt opnemen niet tegen kopiëren beveiligd
is.
b De stroom is misschien uitgevallen tijdens de opname.
b Gebruik een VR modus geformatteerde schijf voor kopieer eenmaal
materiaal.
Timer neemt niet succesvol op.
b Klok is niet ingesteld op de juiste tijd.
b De starttijd van de timeropname is verstreken.
b Twee timeropnames overlappen elkaar, waardoor de eerste helemaal zal
stoppen.
b Bij het instellen van het opnamekanaal zorgt u dat de ingebouwde tuner
van het toestel de instellingen verzorgt, niet de tuner van de TV.
Stereo Audio Opname en/of Afspelen niet aanwezig.
b TV is niet Stereo compatibel.
b Uitzendprogramma is niet in stereoformaat.
b De A/V Uitvoer contactputen op het toestel zijn niet aangesloten op de TV
A/V ingangen.
HDMI
Het aangesloten HDMI toestel toont geen beeld.
b Probeer de HDMi kabel los te koppelen en weer aan te sluiten.
b Probeer het vermogen van het HDMI toestel uit- en weer in te schakelen.
b De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor
deze speler.
b De HDMI kabel die u gebruikt is volledig geschikt voor HDMI. Indien u
geen standaard kabel gebruikt, kan dit leiden tot geen beeld.
b Niet alle HDCP compatibele DVI apparaten zullen functioneren met deze
recorder.
Het aangesloten HDMI toestel voert geen geluid uit.
b Sommige HDMI compatibele toestellen voeren geen geluid uit (controleer
de handleiding van het aangesloten toestel).
b Indien uw TV niet in staat is om 96 kHz samplingfrequentie te verwerken,
stelt u de optie [Frequentie] in op [48 kHz] in het instellingenmenu. Na
deze keuze zal het toestel alle 96 kHz signalen omzetten naar 48 kHz.
Zodat uw systeem ze kan decoderen.
40
b Indien uw TV niet is uitgerust met Dolby Digital, DTS en MPEG decoder,
stelt u de [Dolby Digital] en [MPEG] opties in op [PCM] in het
instellingenmenu.
b Indien uw TV niet uitgerust is met DTS decoder, stelt u de optie [DTS] in
op [Uit] in het instellingenmenu. Om van DTS multikanaal surround te
genieten, dient u dit toestel aan te sluiten op een DTS compatibele versterker via een van de digitale audio uitgangen van dit toestel
Het toestel resetten
Indien u een van de volgende symptomen aantreft…
Indien de speler ingeschakeld is, maar het toestel wilt niet aan of uit
schakelen.
Het voorpaneelscherm werkt niet.
Het toestel werkt niet normaal.
U kunt het toestel als volgt resetten:
Houd de POWER knop langer dan 5 seconden ingedrukt. Hierdoor
schakelt het toestel uit en weer in.
Trek de stroomkabel uit, wacht 5 seconden en steek weer in.
De afstandsbediening instellen voor de bediening van uw TV
U kunt uw TV bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening.
Stel de geschikte fabrikantcode in als uw TV genoemd wordt in onderstaande
tabel.
Gebruik de numerieke knoppen om de fabrikantcode voor uw TV in te voeren
(zie de tabel hieronder) terwijl u de knop TV POWER naar beneden houdt. Laat
de knop TV POWER los om uw instelling af te ronden.
Fabrikant
LG / GoldStar
Zenith
Codenummer
1 (Standaard), 2
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
Afhankelijk van uw TV is het mogelijk dat sommige of alle knoppen niet werken
op uw TV, zelfs niet nadat u de juiste fabrikantcode heeft ingevoerd. Wanneer u
de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt de opgegeven code
mogelijk hersteld naar de standaardinstelling. Stel in dat geval nogmaals de
juiste code in.
RH499D-P.BNLDLLW_DUT
12/27/12
9:37 AM
Page 41
Audio opnameformaat
Bemonsteringsfrequentie
Compressieformaat
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Energieverbruik
Afmetingen (Ongeveer)
Netto gewicht (Ongeveer)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Televisiesysteem
Opnameformaat
AC 200-240V, 50/60 Hz
30W
430 x 49 x 275 mm (B x H x D) zonder voet
3,5 kg
5°C tot 35°C
5 % tot 65 %
Analoge: PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1
kleurensysteem
Digitale: Voldoet aan de DVB-T-norm
PAL
Afspelen
Frequentie response
Signaal naar noise ratio
Harmonische distortie
Opneembare tijd
Video opnameformaat
Bemonsteringsfrequentie
Compressieformaat
DVD Video Opname, DVD-VIDEO
HDD (320 GB), DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R, DVD+R(Double Layer),
DVD-RAM
DVD (4,7 GB): Ongeveer 1 uur (XP modus),
2 uren (SP modus) 4 uren (LP modus),
6 uren (EP modus) 14 uren (MLP modus),
DVD+R DL (8.5GB): Ongeveer
3 uren (XP modus), 3,8 uren (SP modus),
7,3 uren (LP modus) 9,1 uren (EP modus),
21 uren (MLP modus)
HDD (320 GB, MPEG2 Opname):
Ongeveer 85 uren (XP modus),
165 uren (SP modus),
323 uren (LP modus),
456 uren (EP modus),
935 uren (MLP modus)
27MHz
MPEG2
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz tot 22 kHz,
CD: 8 Hz tot 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz tot 44 kHz
Meer dan 90 dB (AUDIO UIT aansluiting)
Minder dan 0.02% (AUDIO OUT aansluiting)
Invoer
ANTENNA IN
VIDEO IN
Opname
Opnameformaat
Opneembare media
48kHz
Dolby Digital
AUDIO IN
DV IN
USB IN
Antenne input, 75 ohms
1.0 Vp-p 75 ohms, sync negatief, RCA jack x 1/
SCART x 2
2.0 Vrms meer dan 47 kohms, RCA jack (L, R) x 1/
SCART x 2
4 pin (IEEE 1394 standaard)
4 pin (USB 1.1 standaard)
Uitvoer
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
1 Vp-p 75 Ω, sync negatief, SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief,
Mini DIN 4-pin x 1(C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief,
RCA ingang x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
RCA ingang x 2
HDMI video/audio output
19 pin (HDMI standard, Type A)
Audio uitvoer (digitale audio) 0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA ingang x 1
Audio uitvoer (optische audio) 3 V (p-p), Optische bus x 1
Audio uitvoer (analoge audio) 2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA jack (L, R) x 2 / SCART x 2
Accessoires
RF-kabel (1), Afstandsbediening (1), Batterij (1)
Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement