LG | 55SK8500PLA | Owner's Manual | LG 49SK8500PLA Handleiding

LG 49SK8500PLA Handleiding
*MFL70319702*
(1712-REV00)
www.lg.com
SK85*
1
2
3
4
5
6
7
8
AA
X4
(M4 X L12)
X4
(M5 X L25)
12
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
14
16
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Македонски
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
20
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van
het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de
model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në
varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
/
0
1
2
A
E
D
B
F
49SK8500PLA
49SK8500LLA
55SK8500PLA
55SK8500LLA
65SK8500PLA
65SK8500LLA
G
C
A
B
C
D
E
F
1096
707
248.4
638
62.5
15.5
14.0
1232
778
248.4
709
62.5
18.7
17.2
1455
903
318.7
835
62.5
28.1
26.6
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
F
G
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Veiligheid en referentie
LED TV*
*D
e LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u
deze in de toekomst kunt raadplegen.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Waarschuwing!
Veiligheidsinstructies
LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET OM HET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. ER ZITTEN GEEN
DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET
PRODUCT. RAADPLEEG ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in
de behuizing van het product die van een dusdanige hoogte kan
zijn dat er een risico bestaat op elektrische schokken.
Dit symbool is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat
er zich belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in
de meegeleverde documentatie van het apparaat bevinden.
WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF
VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN.
NEDERLANDS
• OM VERSPREIDING VAN VUUR TE VOORKOMEN, MOET U KAARSEN
OF ANDERE ZAKEN MET OPEN VLAMMEN ALTIJD UIT DE BUURT VAN
DIT PRODUCT HOUDEN.
• Plaats de TV en afstandsbediening niet in de volgende
omgevingen:
-- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
-- Vochtige ruimten, zoals een badkamer
-- In de buurt van een warmtebron, zoals een kachel, of andere
apparaten die warmte produceren.
-- In de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar
ze kunnen worden blootgesteld aan stoom of olie.
-- Plekken die blootstaan aan regen of wind.
-- Niet blootstellen aan druppels of spatten; plaats geen met
vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekers enz. op of
boven het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het
apparaat).
-- Houd de tv uit de buurt van brandbare stoffen, zoals brandstof
of kaarsen, en airconditioning.
-- Plaats het product niet op zeer stoffige plekken.
Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken,
verbranding/explosie, storingen of vervorming van het product.
2
• Ventilatie
-- Plaats de tv op een goed geventileerde locatie. Plaats het
product niet in een kleine ruimte zoals een boekenkast.
-- Installeer het product niet op een tapijt of kussen.
-- Blokkeer of bedek het product niet met doek of andere
materialen terwijl deze ingeschakeld is.
• Raak de ventilatie-openingen niet aan. Als u de tv lang gebruikt,
kunnen de ventilatie-openingen heet worden.
• Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals
draaien, vastzetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat
erop wordt gelopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten en het
punt waar de kabel uit het toestel komt.
• Verplaats de tv niet terwijl het netsnoer in het stopcontact zit.
• Gebruik geen beschadigd of los zittend netsnoer.
• Pak de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Trek
niet aan het netsnoer om de tv uit het stopcontact te halen.
• Doe niet te veel apparaten in hetzelfde AC-stopcontact, dit kan
leiden tot brand of elektrische schokken.
• Apparaat loskoppelen van het stroomnet
-- De stekker is het ontkoppelingsapparaat. In geval van nood
moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan
gaan hangen. Hierdoor kan de TV omvallen en ernstig letsel
veroorzaken.
• Aarden van buitenantennes (kan verschillen per land):
-- Als een buitenantenne is geïnstalleerd, volg dan de volgende
instructies.
Een buitenantennesysteem mag niet in de buurt van
elektriciteitskabels of andere elektrische circuits of
spanningscircuits worden geplaatst, of op zo'n manier dat de
antenne in contact kan komen met zulke elektriciteitskabels of
-circuits, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Aard het antennesysteem om enige bescherming te bieden
tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.
Sectie 810 van de Amerikaanse National Electrical Code
(NEC) geeft informatie over het op de juiste manier aarden
van de mast en draagconstructie, het aarden van de
antennekabel naar de antenne-ontladingseenheid, formaat
van de aardingsgeleiders, de locatie van de antenneontladingseenheid, het aansluiten van aardingselektroden en
vereisten voor aardingselektroden.
Aarden van de antenne conform de National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70
• Batterijen
-- Berg de accessoires (batterij etc.) op een veilige locatie op, buiten
bereik van kinderen.
-- Sluit de batterijen nooit kort, haal deze niet uit elkaar en zorg
ervoor dat ze niet oververhit raken. Gooi de batterijen nooit in
vuur. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme
hitte.
• Verplaatsen
-- Als u het apparaat verplaatst, zorg er dan voor dat het product
uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet is en alle
kabels verwijderd zijn. Er zijn wellicht 2 of meer mensen voor
nodig om grotere tv's te transporteren. Oefen geen druk uit op
het frontpaneel van de tv. Anders kan het leiden tot schade aan
het product, brand of letsel.
• Houd het zakje met antivochtigheidsmateriaal en alle plastic
verpakking buiten het bereik van kinderen.
• Stoot nergens tegenaan met het product, laat geen objecten op
het product vallen en laat niets vallen op het scherm.
• Druk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp object,
zoals een nagel, pen of potlood. Voorkom krassen. Dit kan leiden
tot schade aan het scherm.
• Reinigen
-- Bij het reinigen moet u de stekker uit het stopcontact halen
en het apparaat met een zachte/droge doek afvegen. Spuit
geen water of andere vloeistoffen direct op de tv. Gebruik nooit
glasreiniger, luchtverfrisser, insecticide, smeermiddel, was (auto,
industrieel), schurende middelen, thinner, benzeen, alcohol enz.
Deze kunnen de TV en het scherm beschadigen. Dit kan leiden
tot elektrische schokken of schade aan het product.
NEDERLANDS
• Aarden (niet voor apparaten die niet geaard zijn)
-- Tv met geaarde AC-stekker met drie pinnen moet worden
verbonden met een geaard AC-wandcontactdoos voor stekkers
met drie pinnen. Sluit de aardingsdraad aan om elektrische
schokken te voorkomen.
• Raak het apparaat of de antenne nooit aan tijdens een onweersbui.
Dat is levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt
gewond raken.
• Sluit het netsnoer goed en stevig aan op de tv en het stopcontact.
Als dit niet gebeurt, kan het leiden tot schade aan de stekker en
het stopcontact en in extreme gevallen kan dit leiden tot brand.
• Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in het product. Als
een vreemd voorwerp in het product valt, haal dan het netsnoer uit
het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
• Raak het uiteinde van het netsnoer niet aan terwijl deze is
aangesloten op het stroomnet. Dit kan leiden tot elektrocutie.
• Als enig van het volgende voorkomt, moet u het apparaat
meteen loskoppelen van het stroomnet en contact
opnemen met de klantenservice in uw regio.
-- Het product is beschadigd.
-- Als water of enig andere stof in het product terecht komt (zoals
een AC-adapter, netsnoer, of tv).
-- Als u rook ruikt of andere vreemde geuren verspreid worden
door de tv
-- Bij onweersbuien of bij het gedurende lange tijd niet gebruiken
van het product.
Zelfs als de tv is uitgeschakeld met behulp van de
afstandsbediening of de knop op de tv, blijft de AC-spanningsbron
verbonden met het apparaat zolang deze niet wordt losgekoppeld
van het stroomnet.
• Gebruik geen elektrische hoogspanningsapparatuur in de buurt
van de tv (zoals een elektrische insectenverdelger). Dit kan leiden
tot storingen.
• Probeer dit product niet aan te passen op enige wijze zonder
schriftelijke toestemming van LG Electronics. Dit kan leiden
tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met de
klantenservice in uw regio voor onderhoud of reparaties. Zonder
toestemming aangebrachte wijzigingen kunnen ertoe leiden dat
het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen vervalt.
• Gebruik uitsluitend door LG Electronics goedgekeurde hulpstukken/
accessoires. Anders kan het leiden tot brand, elektrische schokken,
storingen of schade aan het product.
• Demonteer de AC-adapter of het netsnoer nooit. Dit kan brand of
een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Ga voorzichtig om met de adapter om te voorkomen dat deze valt
of ergens tegenaan botst. Schokken kunnen leiden tot schade aan
de adapter.
• Om het risico op elektrische schokken tot een minimum te
beperken, moet u de tv niet met natte handen aanraken. Als de
pennen van de stekker nat of stoffig zijn, moet u de stekker drogen
of schoonmaken.
3
Voorbereiden
Afzonderlijk aan te schaffen
• Als de TV voor het allereerste gebruik wordt ingeschakeld, duurt de
initialisatie van de TV mogelijk een paar minuten.
• Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
• De OSD (schermweergave) van uw TV kan enigszins afwijken van
de afbeeldingen in deze handleiding.
• De beschikbare menu’s en opties kunnen per gebruikte invoerbron
en per model verschillen.
• Mogelijk wordt deze TV in de toekomst voorzien van nieuwe
functies.
• Het apparaat moet aangesloten worden op een makkelijk
toegankelijk stopcontact in de buurt. Sommige apparaten
beschikken niet over een fysieke aan/uit-knop en kunnen enkel
uitgeschakeld worden door het netsnoer uit het stopcontact te
halen.
• De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen
afhankelijk van het model.
• Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg
van doorgevoerde verbeteringen in het product.
• Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en
USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10
mm dik en 18 mm breed is. Gebruik een verlengkabel die
ondersteunt als de USB-kabel of de USB-geheugenstick niet in de
USB-poort van de tv past.
B
B
NEDERLANDS
A
A
*A ≦ 10 mm
*B ≦ 18 mm
• Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is
bevestigd.
• Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout
optreden. (Aanbevolen HDMI-kabeltypen)
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel (niet langer dan 3 meter)
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet (niet langer dan 3
meter)
• Het gebruik van de ferrietkern (Afhankelijk van het model)
-- Gebruik de ferrietkern om de elektromagnetische interferentie
in het netsnoer te verminderen. Wind het netsnoer eenmaal om
de ferrietkern.
[Muurzijde]
10 cm (+ / -2 cm)
4
[TV-zijde]
Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te
verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze
onderdelen wilt kopen. Deze apparaten werken alleen met bepaalde
modellen.
De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van
verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het
beleid van de fabrikant.
Magic-afstandsbediening
(Afhankelijk van het model)
AN-MR18BA
Controleer of uw model tv Bluetooth ondersteunt in de Draadloze
module-specificatie om na te gaan of deze met de Magicafstandsbediening kan worden gebruikt.
Muurbevestigingssteun
(Afhankelijk van het model)
Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun die voldoen aan
de VESA-norm. De standaardafmetingen voor muurbevestigingssets
worden beschreven in de onderstaande tabellen.
A
Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te
voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig
wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.
• Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het
verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd.
• Voordat u de TV verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en alle
kabels los.
• Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd
om beschadiging te voorkomen.
B
55SK81*
55SK80*
55UK75*
55UK65*
55UK69*
55UK67*
49/55UK64*
49/55UK63*
49LK59*
49LK60*
49/55/60UK62*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
• Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u
de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker
of het luidsprekerrooster.
NEDERLANDS
49SK85*
49SK81*
49SK80*
49UK75*
43/50UK65*
43/50UK69*
43/50UK67*
Modellen
43/50UK64*
43/50UK63*
32/43/49LK61*
32/43/49LK62*
43LK59*
43LK60*
43UK62*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
Standaardschroef
M6
Aantal schroeven
4
LSW240B
Muurbevestigingssteun
MSW240
55/65SK95*
55/65SK85*
65SK81*
65SK80*
65UK75*
Modellen
65UK65*
65UK69*
65UK67*
65UK64*
65UK63*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standaardschroef
M6
Aantal schroeven
4
Muurbevestigingssteun OLW480B
De TV optillen en
verplaatsen
• Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen
nodig.
• Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast
zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
75SK81*
70/75/86UK65*
75/86UK67*
75UK62*
600 x 400
M8
4
LSW640B
• Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld
aan schokken of buitensporige trillingen.
• Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn
kant en kantel deze niet naar links of rechts.
• Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm beschadigd
raken.
• Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u de TV
verplaatst.
5
• Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt,
aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
• De kabelhouders kunnen afbreken bij het verplaatsen van
de TV waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen
worden veroorzaakt.
• Als u de standaard aan het TV-toestel wilt bevestigen,
leg dan het scherm voorover op een zachte of platte
ondergrond om krassen op het scherm te voorkomen.
Op een tafelblad plaatsen
1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. • Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een
goede ventilatie.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Afhankelijk van het model)
NEDERLANDS
2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
• Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.)
aan de schroeven aan tijdens de montage van het product.
(Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd raken.)
• Als u de TV op een standaard installeert, moet u
maatregelen treffen om te voorkomen dat het product
kantelt. Hierdoor kan het product omvallen en letsel
veroorzaken.
• Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en
levensduur van het product te garanderen.
• Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van nietgoedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
• Zorg ervoor dat de schroeven juist zijn geplaatst en stevig
zijn aangedraaid. (Indien ze niet stevig zijn vastgedraaid,
kan de TV na installatie naar voren kantelen.) Gebruik niet
te veel kracht en draai de schroeven niet al te stevig aan;
anders kan de schroef beschadigd raken en doldraaien.
6
De tv aan de muur hangen
(Afhankelijk van het model)
1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de
achterkant van de TV.
• Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst,
verwijdert u deze eerst.
2 Monteer de muurbeugels met bouten aan de muur.
Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de
achterkant van de TV.
3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan
elkaar te bevestigen. Zorg ervoor dat het touw horizontaal loopt aan
het platte oppervlak.
• Gebruik een platform dat of kast die sterk en groot genoeg is om
de TV veilig te dragen.
• Beugels, bouten en touwen zijn niet bijgeleverd. U kunt
additionele accessories bij uw locale dealer verkrijgen.
De tv aan de muur hangen
Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de
achterkant van de TV en monteer de muurbevestigingssteun aan een
massieve muur die loodrecht op de vloer staat. Als u de TV monteert
op andere bouwmaterialen, vraagt u advies aan vakmensen. LG raadt
aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt door een erkende
professionele installateur. We raden aan om een muurbevestigingssteun
van LG te gebruiken. De muurbevestigingssteun van LG kan eenvoudig
worden verplaatst terwijl de kabels zijn aangesloten. Wanneer u
niet de muurbevestigingssteun van LG gebruikt, gebruik dan een
muurbevestigingssteun waarbij het apparaat goed aan de muur wordt
bevestigd met genoeg ruimte om externe apparaten aan te sluiten. Het
is raadzaam om alle kabels aan te sluiten voordat u vaste muursteunen
plaatst.
• Gebruik geen scherp voorwerp voor het verwijderen van
het kabeldeksel. Dit kan de kabel of de kast beschadigen.
Het kan ook leiden tot persoonlijk letsel. (Afhankelijk van
het model)
• Als de muurbevestigingssteun wordt gemonteerd, is het raadzaam
om het montagegat te blokkeren om te voorkomen dat er stof en
insecten via de tape in terecht komen. (Afhankelijk van het model)
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Montagegat
(Afhankelijk van het model)
NEDERLANDS
• Draai de schroeven goed vast om te voorkomen dat de TV
naar voren kantelt en draai ze niet te vast.
• Zie uw aparte aankoop voor meer informatie over
schroeven en de muurbevestiging.
• Als u het product aan een muur wilt monteren, monteert
u de VESA-compatibele muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) aan de achterzijde van het product. Bij
installatie met de muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) dient u de TV zorgvuldig te bevestigen, zodat
deze niet kan vallen.
• Als u een tv aan de muur hangt, zorg er dan voor dat de
stroom- en signaalkabels zich niet aan de achterkant van
de tv bevinden.
• Bevestig dit product niet aan een muur als het kan worden
blootgesteld aan olie of olienevel. Dit kan het product
beschadigen en ervoor zorgen dat het product valt.
7
Aansluitingen
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op de TV en de invoerbron
wijzigen om het externe apparaat te kiezen. Zie voor meer informatie
over het aansluiten van externe apparaten de handleiding die bij elk
extern apparaat is geleverd.
Antenne/kabel
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een
antenneaansluiting op de muur.
• Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV’s te gebruiken.
• Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker
om de beeldkwaliteit te verbeteren.
• Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten,
probeert u de antenne in de juiste richting te draaien.
• Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
• Als een locatie ULTRA HD-uitzendingen niet ondersteunt, kan
deze TV geen rechtstreekse ULTRA HD-uitzendingen ontvangen.
(Afhankelijk van het model)
Satelliet
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een
satellietschotel. (Afhankelijk van het model)
CI-module
NEDERLANDS
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitale TV-modus.
(Afhankelijk van het model)
• Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de
PCMCIA-kaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan
dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA kaartsleuf.
• Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is
aangesloten, neem dan contact op met de antenne-/kabel-/
satellietexploitant.
8
Overige verbindingen
Sluit uw TV aan op externe apparaten. Sluit het externe apparaat voor
de beste beeld- en geluidskwaliteit op de TV aan met de HDMI-kabel.
Bepaalde kabels worden niet als accessoire meegeleverd.
HDMI
• Ondersteunde HDMI-audio-indeling :
(Afhankelijk van het model)
DTS (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Alleen UHD-modellen)
•
→ → ( ) → Beeld → Aanvullende
instellingen → HDMI ULTRA HD Deep Colour
-- Aan : Ondersteunt 4K bij 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2 en 4:2:0)
-- Uit : Ondersteunt 4K bij 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Als het apparaat dat verbonden is met Ingang ook ULTRA HD Deep
Colour ondersteunt, kan uw afbeelding helderder zijn. Maar als het
apparaat dit niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct. In
dat geval verbindt u het apparaat met een andere HDMI-poort of
zet u de HDMI ULTRA HD Deep Colour -instelling van de TV Uit.
USB
Sommige USB-hubs werken mogelijk niet. Als een USB-apparaat dat
via een USB-hub is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit u het
apparaat direct aan op de USB-poort van de TV.
Externe apparatuur
De mogelijke externe apparaten zijn: Blu-ray-speler, HD-ontvangers,
dvd-spelers, videorecorders, audiosystemen, usb-opslagapparaten, pc,
spelcomputers en andere externe apparatuur.
• De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
• Sluit externe apparaten aan op de TV, ongeacht de volgorde van
de TV-poort.
• Als u een tv-programma opneemt op een dvd-, Blu-Ray of
videorecorder, moet u ervoor zorgen dat de tv-kabel via de
dvd-, Blu-Ray of videorecorder op de tv is aangesloten. Zie voor
meer informatie over het opnemen de handleiding die bij het
aangesloten apparaat is geleverd.
• Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat voor
bedieningsinstructies.
• Als u een game-apparaat aansluit op de TV, gebruik dan de kabel
die bij het game-apparaat is geleverd.
• Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het
verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld.
Wijzig in dat geval de PC-uitvoer in een andere resolutie, verander
de vernieuwingsfrequentie in een andere frequentie of pas de
helderheid en het contrast in het menu Beeld aan tot het beeld
duidelijk is.
• Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutieinstellingen in de PC-modus mogelijk niet juist.
• Als er ULTRA HD-inhoud op uw PC wordt afgespeeld, kan de video
of GELUID mogelijk worden verstoord, afhankelijk van de prestaties
van uw PC. (Afhankelijk van het model)
• Als u verbinding maakt via een bekabeld LAN, wordt gebruik van
een CAT 7-kabel aanbevolen. (Alleen als
poort aanwezig is.)
• Voor de LK serie kunnen HDR (High Dynamic Range) beelden
bekeken worden over streaming of via USB en HDMI 1.4
compatibele spelers.
Instellen van de
afstandsbediening RS-232C
Ga naar www.lg.com voor informatie over het instellen van de
afstandsbediening RS-232C. Download en lees de handleiding.
(Afhankelijk van het model)
U kunt de TV bedienen door op de knop te drukken.
Basisfuncties
Inschakelen (Drukken)
Uitschakelen 1 (Indrukken en vasthouden)
Menuknop (Drukken 2)
Menuselectie (Indrukken en vasthouden 3)
1 Alle geopende apps worden gesloten, en eventuele opnamen
worden gestopt.
2 Druk kort op de knop terwijl de TV is ingeschakeld om naar het menu
te navigeren.
3 U kunt deze functie gebruiken via het bedieningsmenu.
NEDERLANDS
• Laat het product niet vallen of omkantelen wanneer u
externe apparaten aansluit. Hierdoor kunt u zich bezeren
of het product beschadigen.
• Controleer bij het aansluiten van externe apparaten zoals
videogameconsoles of de verbindingskabels lang genoeg
zijn. Als dit niet het geval is, kan het product omvallen en
zodoende letsel veroorzaken of beschadigd raken.
Gebruik van de knoppen
Het menu aanpassen
Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop . U kunt de
menu-items aanpassen door op de knop te drukken.
Schakel de TV uit.
Hiermee verandert u de invoerbron.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
9
Gebruik van de
afstandsbediening
(Afhankelijk van het model)
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de
afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en bedien
de TV op de juiste wijze.
Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak,
vervangt u de batterijen (1,5 V AAA-formaat) waarbij u let op de juiste
richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak, en
sluit u het klepje van het batterijvak. Voer de installatiehandelingen in
omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de
afstandsbediening op de TV.
NEDERLANDS
1
2
1
(Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van het model of de regio.)
10
* Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om deze te
gebruiken.
(Aan/uit-knop) Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.
Hiermee selecteert u een radio-, TV- of digitaal
TV-programma.
(INPUT) Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
(Snelle instellingen) Hiermee wordt het menu Snelle
instellingen geopend.
Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze
als volledig scherm weergeven.
Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijst.
Toont de programmagids.
Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
* Via de cijfertoetsen die overeenkomen met de functies
krijgt u toegang tot de applicatie of Live TV.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Hiermee kunt u de informatie over het huidige programma
en scherm bekijken.
(ZOEKEN) Zoeken naar inhoud, zoals TV-programma’s, films
en andere video’s, of zoeken op internet door het invoeren van uw
zoektermen in het zoekvak.
(DEMPEN) Hiermee wordt het geluid gedempt.
* (DEMPEN) Open het menu Toegankelijk-Heid.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
Hiermee gaat u naar het vorige of volgende scherm.
1 , 2 Knoppen voor Streaming-Service Kan op de
videostreamingservice worden aangesloten.
(BEGINSCHERM) Hiermee hebt u toegang tot het
BEGINSCHERM.
* (BEGINSCHERM) Hiermee wordt de geschiedenis
weergegeven.
Geeft de lijst met Kanalen en Aanbevolen weer.
Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar
TV-kijken.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) Hiermee
doorloopt u de menu’s of opties.
Hiermee kiest u menu’s of opties en bevestigt u uw invoer.
Teleteksttoetsen (
) Met deze toetsen bedient u
teletekst.
,
De functie voor audiobeschrijvingen wordt ingeschakeld.
(Afhankelijk van het model)
Beginnen met opnemen en het opnamemenu weergeven.
(Alleen van toepassing op modellen met Time MachineReady )
(Afhankelijk van het model)
Besturingsknoppen (
) Hiermee bedient u de
media-inhoud.
,
,
,
Hiermee heeft u toegang tot speciale
functies in sommige menu’s.
De Magic-afstandsbediening
gebruiken
(Afhankelijk van het model)
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de
afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en bedien
de TV op de juiste wijze.
Als het bericht “Batterij Magic-afstandsbediening leeg. Vervang de
batterij.” verschijnt, moet u de batterij vervangen.
Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak,
vervangt u de batterijen (1,5 V AA-formaat) waarbij u let op de juiste
richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak,
en sluit u het klepje van het batterijvak. Zorg ervoor dat u de
afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op de
TV. Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de
batterijen te verwijderen.
2
1
(Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van het model of de regio.)
(Aan/uit-knop) Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.
U kunt uw set-top-box in- of uitschakelen door de set-top-box aan
de universele afstandsbediening voor uw TV toe te voegen.
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijst.
(Afstandsbediening op scherm) Hiermee wordt de afstandsbediening
op het scherm weergegeven.
-- Hiermee wordt ook het menu Universele afstandsbediening
geopend in sommige regio’s.
* De functie voor audiobeschrijvingen wordt ingeschakeld.
* Via de cijfertoetsen die overeenkomen met de functies
krijgt u toegang tot de applicatie of Live TV.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
(DEMPEN) Hiermee wordt het geluid gedempt.
* (DEMPEN) Open het menu Toegankelijk-Heid.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen doorlopen.
* (Spraakherkenning)
Een netwerkverbinding is vereist voor het gebruik van de functie voor
spraakherkenning.
Zodra de stemweergavebalk op het TV-scherm wordt geactiveerd, houdt u de
knop ingedrukt en spreekt u uw opdracht luid en duidelijk in.
(BEGINSCHERM) Hiermee hebt u toegang tot het BEGINSCHERM.
* (BEGINSCHERM) Hiermee wordt de geschiedenis weergegeven.
Hiermee wordt het hoofdmenu van de set-top-box
weergegeven.
-- Wanneer u geen TV kijkt met een set-top-box: het scherm voor
de set-top-box wordt weergegeven.
Wiel (OK) Druk in het midden van de wielknop om een menu te
selecteren. Met de wielknop kunt u een ander programma kiezen.
(omhoog/omlaag/links/rechts) Druk op de knop omhoog,
omlaag, links of rechts om door het menu te bladeren. Als u op de knoppen
drukt terwijl de aanwijzer in gebruik is, verdwijnt de aanwijzer
van het scherm en werkt de Magic-afstandsbediening als een normale
afstandsbediening. Schud de Magic-afstandsbediening naar links en rechts
om de aanwijzer opnieuw weer te geven.
Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
* Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar de laatste
invoer.
Toont de programmagids.
1 , 2 Knoppen voor Streaming-Service Kan op de
videostreamingservice worden aangesloten.
(INPUT) Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
* (INPUT) Geeft een lijst weer met alle externe ingangen.
(Snelle instellingen) Hiermee wordt het menu Snelle instellingen
geopend.
* (Snelle instellingen) Opent het menu Alle instellingen.
,
,
,
Hiermee heeft u toegang tot speciale functies in
sommige menu’s.
* (Rode knop) Voert de registratiefunctie uit.
Teleteksttoetsen (
,
) Met deze toetsen bedient u teletekst.
Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als
volledig scherm weergeven.
* U kunt inzoomen op het gebied waarop de afstandsbediening is
gericht.
NEDERLANDS
1
* Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om deze te
gebruiken.
11
De Magic-afstandsbediening registreren
Problemen oplossen
Zo registreert u de Magic-afstandsbediening
Koppel de Magic-afstandsbediening met uw TV voor het eerste gebruik.
De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening.
1 Plaats batterijen in de Magic-afstandsbediening en schakel de TV in.
2 Wijs met de Magic-afstandsbediening richting uw TV en druk op
Wiel (OK) op de afstandsbediening.
* Wanneer registratie van de Magic-afstandsbediening mislukt, schakel dan de TV uit en weer in en probeer het vervolgens opnieuw.
• Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer
het opnieuw.
• Controleer of zich een obstakel tussen het product en de
afstandsbediening bevindt.
• Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst (
naar , naar ).
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.
De registratie van de Magic-afstandsbediening
ongedaan maken
Druk vijf seconden lang tegelijkertijd op de knoppen
en
(BEGINSCHERM) om de Magic-afstandsbediening van uw TV los te
koppelen.
* Houd de knop
ingedrukt om de registratie van de Magicafstandsbediening te annuleren en direct opnieuw te registreren.
NEDERLANDS
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk. Hierdoor
kunnen de batterijen oververhit raken en gaan lekken.
• Als de polen van de batterij niet juist zijn geplaatst, kan
dit ertoe leiden dat de batterij barst of gaat lekken, wat
tot brand, lichamelijk letsel of milieuvervuiling kan leiden.
• Dit apparaat gebruikt batterijen. Volg de lokale
regelgeving inzake het verwijderen van deze batterijen
voor het behoud van het milieu. Neem contact op met uw
gemeentedienst voor informatie inzake het verwijderen
en recyclen.
• Batterijen in het product mogen niet worden blootgesteld
aan overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur e.d.
12
• Controleer of het product is ingeschakeld.
• Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is
gestoken.
• Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een
ander product op aan te sluiten.
De TV wordt plotseling uitgeschakeld.
• Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan
zijn onderbroken.
• Controleer of de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd
is in het instellingenmenu.
• Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV
automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
Bij het verbinden met een pc (HDMI) wordt er geen signaal herkend.
• Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
• Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
• Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
Afwijkende weergave
• Als het product koud aanvoelt, flikkert het mogelijk even wanneer
het wordt ingeschakeld. Dit is normaal en er mankeert niets aan
het product.
• Dit paneel is een geavanceerd product dat uit miljoenen pixels
bestaat. U ziet mogelijk kleine zwarte puntjes en/of fel gekleurde
puntjes (rood, blauw of groen) met een grootte van 1 ppm op
het scherm. Dit duidt niet op een storing en tast de prestaties en
betrouwbaarheid van het product niet aan.
Dit verschijnsel doet zich ook voor bij producten van andere
leveranciers en is geen reden voor vervanging of terugbetaling.
• De helderheid en kleur van het scherm kunnen variëren al naar
gelang uw kijkpositie (links/rechts/boven/beneden).
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de kenmerken van het
scherm. De productprestaties hebben hiermee niets te maken en er
is geen sprake van een storing.
• De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere
periode kan beeldinbranding veroorzaken. Voorkom dat een
stilstaand beeld lang op het TV-scherm wordt weergegeven.
Gegenereerd geluid
• “Kraken”: Een krakend geluid dat te horen is tijdens tv-kijken of
wanneer de TV wordt uitgeschakeld, wordt gegenereerd door
de samentrekking van plastic als gevolg van veranderingen in
temperatuur en vochtigheid. Dit geluid is normaal voor producten
waarvoor thermische vervorming vereist is.
• Elektrische brom: Een zacht zoemgeluid dat wordt gegenereerd
door een snelle schakeling, die een grote hoeveelheid stroom
genereert voor het gebruik van een product. Dit geluid verschilt
per product.
Dit gegenereerde geluid tast de prestaties en betrouwbaarheid van
het product niet aan.
• Als u het product reinigt, voorkom dan dat er vloeistoffen
of vreemde voorwerpen in de opening tussen de boven-,
linker of rechter zijde van het paneel en het richtpaneel
terecht komen. (Afhankelijk van het model)
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat u de doek uitwringt zodat overtollig water
of reinigingsmiddel worden verwijderd.
• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
TV scherm.
• Zorg ervoor dat u net genoeg water of reinigingsmiddel
op een droge doek aanbrengt om het scherm af te kunnen
nemen.
13
Specificaties
(Afhankelijk van het land)
Broadcastingspecificaties
Televisiesysteem
DVB-S/S2
Kanaalbereik
(Band)
950 ~ 2150 MHz
Digitale TV
Analoge TV
DVB-S/S21
DVB-C
DVB-T
DVB-T21
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
46 ~ 890 MHz
DVB-T/T2
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
46 ~ 862 MHz
S Band II : 230 ~ 300 MHz
S Band III : 300 ~ 470 MHz
Maximumaantal
programma's dat kan
worden opgeslagen
6000
3000
Externe antenneimpedantie
75 Ω
CI-module (b x h x d)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Afhankelijk van het land
NEDERLANDS
(Alleen LK59*, LK60*, LK61*A, 32LK615*)
Frequentiebereik
Draadloze module (LGSWFAC71) specificaties
Draadloze LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Uitgangsvermogen (max.)
2400 tot 2483,5 MHz
5150 tot 5725 MHz
5725 tot 5850 MHz (Voor buiten de EU)
13 dBm
16,5 dBm
10 dBm
Omdat bandkanalen kunnen verschillen per land, kan de gebruiker de bedieningsfrequentie niet wijzigen of aanpassen. Dit product is
geconfigureerd voor de regionale frequentietabel.
Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.
“IEEE 802.11ac” is niet in alle landen beschikbaar.
14
(Met uitzondering van LK59*, LK60*, LK61*A, 32LK615*)
Draadloze module (LGSBWAC72) specificaties
Draadloze LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frequentiebereik
Uitgangsvermogen (max.)
2400 tot 2483,5 MHz
5150 tot 5725 MHz
5725 tot 5850 MHz (Voor buiten de EU)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Frequentiebereik
2400 tot 2483,5 MHz
Uitgangsvermogen (max.)
8,5 dBm
Omdat bandkanalen kunnen verschillen per land, kan de gebruiker de bedieningsfrequentie niet wijzigen of aanpassen. Dit product is
geconfigureerd voor de regionale frequentietabel.
Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.
“IEEE 802.11ac” is niet in alle landen beschikbaar.
Omgevingsomstandigheden
Gebruikstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik
Minder dan 80%
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag
Minder dan 85 %
NEDERLANDS
15
Informatiebericht over Open
Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL,
MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van
garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen
op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor
media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per
e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste
zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die
deze informatie ontvangt.
Licenties
Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen.
NEDERLANDS
16
GEBRUIKERSHANDLEIDING
EXTERN BEDIENINGSAPPARAAT INSTELLEN
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en
bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
www.lg.com
2
TOETSCODES
NEDERLANDS
NLD
TOETSCODES
• Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Code
(Hexa)
LG Apps.
OPMERKING
Code
(Hexa)
LG Apps.
OPMERKING
00
CH +, PR +
Knop R/C
53
List (Lijst)
Knop R/C
01
CH -, PR -
Knop R/C
5B
Exit
Knop R/C
02
Volume +
Knop R/C
60
PIP(AD)
Knop R/C
03
Volume -
Knop R/C
61
Blauw
Knop R/C
06
> (Pijlknop/rechts)
Knop R/C
63
Geel
Knop R/C
07
> (Pijlknop/links)
Knop R/C
71
Groene
Knop R/C
08
Power
Knop R/C
72
Red
Knop R/C
09
Mute
Knop R/C
79
Ratio / Aspect
Ratio (Verhouding/
beeldverhouding)
Knop R/C
0B
Input
Knop R/C
91
AD (Audiobeschrijving)
Knop R/C
0E
SLEEP (Slaapstand)
Knop R/C
7A
User Guide
(Gebruikershandleiding)
Knop R/C
0F
TV, TV/RAD
Knop R/C
7C
Smart / Home
Knop R/C
Knop R/C
7E
SIMPLINK
Knop R/C
10 - 19 * Cijfertoets 0 - 9
1A
Q.View / Flashback
Knop R/C
8E
►► (Vooruit)
Knop R/C
1E
FAV (Favoriete kanaal)
Knop R/C
8F
◄◄ (Terugspoelen)
Knop R/C
20
Text (Teletext)
Knop R/C
AA
Info
Knop R/C
21
T. Opt (Teletext-optie)
Knop R/C
AB
Program Guide
(Programmagids)
Knop R/C
28
Return (TERUG)
Knop R/C
B0
► (Afspelen)
Knop R/C
30
AV-modus (Audio / video)
Knop R/C
B1
ꕗ (Stoppen / File List)
Knop R/C
39
Caption/Subtitle
(Ondertiteling)
Knop R/C
BA
ꕘ (Stilzetten / Langzaam
afspelen / Pauzeren)
Knop R/C
40
Λ (Pijlknop / cursor
omhoog)
Knop R/C
BB
Voetbal
Knop R/C
41
V (Pijlknop / cursor
omlaag)
Knop R/C
BD
ꔄ (OPN)
Knop R/C
42
Mijn Apps
Knop R/C
DC
3D
Knop R/C
43
Menu/Settings (Menu/
instellingen)
Knop R/C
99
AutoConfig
Knop R/C
44
OK / Enter
Knop R/C
9F
App / *
Knop R/C
45
Q.Menu
Knop R/C
9B
TV/PC
Knop R/C
4C
Lijst, - (Alleen ATSC)
Knop R/C
* Toetscode 4C (0x4C) is beschikbaar op modellen met ATSC/ISDB die hoofd- en subkanalen gebruiken.
(Model voor Zuid-Korea, Japan, Noord-Amerika en Latijns-Amerika behalve Colombia)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
3
• Uw tv kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Verbind de USB-naar-serieel converter/RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een
computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van het product extern te besturen.
Opmerking: Het type bedieningspoort op de TV kan per model verschillen.
* Wees ervan bewust dat deze aansluiting niet op alle modellen aanwezig is.
* Kabel is niet meegeleverd.
USB-naar-serieel converter kabel
USB IN
USB-type
(PC)
(TV)
• LGTV ondersteunt de PL2303 chip-gebaseerde (leveranciers-id:
0x0557,
product-id: 0x2008) USB-naarRS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
serieel converter welke niet wordt gemaakt of geleverd door LG.
• Deze is te koop in computerzaken waar accessoires voor IT-worden verkocht.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C met RS232C-kabel
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9 (9-pins D-SUB) Type
1
• U dient de RS-232C (DE9, 9-pins D-SUB type vrouwelijk-naar-vrouwelijk)
naar RS-232C-kabel te kopen
3
die vereist is voor de verbinding tussen de PC en de TV welke in de handleiding wordt beschreven.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
De interface verbindingen verschilt mogelijk met de vai1n uw TV.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
NEDERLANDS
NLD
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
USB USB
IN IN
4
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROLDeze
& SERVICE)is vereist voor de verbinding
• U dient de kabel van mini-jack -naar-RS-232 zelf aan te schaffen.
tussen de PC en de TV, zoals is aangegeven in de handleiding.RS-232C IN
(PC)
(PC)
* Voor andere modellen maakt u verbinding via de USB-poort.
(CONTROL & SERVICE)
* De interface verbindingen verschilt mogelijk met die van uw TV.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- of
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Computer
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
NEDERLANDS
NLD
Type mini-jack aansluiting
RS-232C-configuraties
Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
6
9
RS-232C
(Seriële poort)
TV
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

PC
OF
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefoon
Set ID
Voor het instellen van het ID-nummer, zie "Bestaande datatoewijzing" op p.6
1. Druk op INSTELLINGEN voor toegang tot de hoofdmenu's.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar (*Algemeen → Over deze tv of OPTIE) te gaan en druk op OK.
3. Druk op de navigatietoetsen om naar Instellen id te gaan en druk op OK.
4. Ga naar links of naar rechts om een ID te kiezen en selecteer SLUITEN. Het instelbereik gaat van 1 tot
99.
5. Als u klaar bent, drukt u op AFSLUITEN.
*(Afhankelijk van het model)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
5
• Baudsnelheid: 9600 bps (UART)
• Datalengte: 8 bits
• Pariteit: Geen
• Stopbit: 1 bit
• Communicatiecode: ASCII
• Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
Commandoreferentielijst
(Afhankelijk van het model)
COMMAND1 COMMAND2
01. Aan/uit*
02.
Beeldverhouding
03. Screen
Mute (Scherm
dempen)
k
a
k
c
k
d
04. Volume
k
dempen
05. Volume
Control (Volume k
regelen)
06. Contrast
k
DATA
(Hexadecimaal)
00 - 01
15. Balance
16. Kleur
(p.7)
Temperatuur
17. ISM Method
(ISM-methode;
(p.7)
alleen plasmaTV)
x
u
00 - 64
j
p
(p.8)
00 tot 01
18. Equalizer
j
v
(p.8)
f
00 - 64
19.
Energiebesparing
j
q
00 - 05
g
00 - 64
m
a
(p.9)
m
b
00 tot 01
m
m
c
g
Toetscodes
00 - 64
x
b
(p.11)
x
t
(p.11)
x
v
(p.11)
j
u
(p.12)
k
h
00 - 64
08. Kleur
k
i
00 - 64
09. Tint
k
j
00 - 64
10. Scherpte
k
k
00 - 32
l
00 tot 01
m
00 tot 01
13. Treble (Hoge
k
tonen)
r
00 - 64
14. Bass (Lage
tonen)
s
00 - 64
k
t
e
07. Helderheid
11. OSD
k
selecteren
12. Remote
Control
Lock Mode
k
(Vergrendelingsmodus
afstandsbediening)
k
DATA
(Hexadecimaal)
00 - 64
COMMAND1 COMMAND2
20. Tune
Command
(Afstemcommando)
21. Kanaal
(Programma)
Toevoegen/
verwijderen
(overslaan)
22. Key (Toets)
23. Control
BackLight,
Control Panel
Light (Regeling
achtergrondverlichting,
regeling
paneelverlichting)
24. Ingang
selecteren
(Main)
25. 3D (alleen
3D-modellen)
26. Extended
3D (Uitgebreide
3D; alleen
3D-modellen)
27. Auto
Configure
* Opmerking: Tijdens het afspelen of opnemen van media worden alle commando's behalve In-/uitschakelen
(ka) en Sleutel (mc) niet uitgevoerd en beschouwd als NG.
Met de RS232C-kabel kan de TV in de aan- of uit-status een "ka command" communiceren.
maar met de USB-naar-serieel-converteerkabel werkt het commando alleen als de TV aan staat.
NEDERLANDS
NLD
Communicatieparameters
6
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
Protocol voor versturen/ontvangen
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : eerste commando om de TV te bedienen. (j, k, m of x)
[Command 2] : tweede commando om de TV te bedienen.
[Set ID]
:u kunt [Set ID] aanpassen om een gewenst scherm-ID-nummer te kiezen in het menu
Optie.
Het aanpassingsbereik van de TV is 1 tot 99. Als de waarde [Set ID] is ingesteld op '0',
kan elke aangesloten set worden bediend.
* [Set ID] wordt weergegeven met een decimaal (1 tot 99) in het menu en met een
hexadecimaal (0x00 tot 0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.
[DATA]
: om commandodata (hexadecimaal) te versturen. ‘FF’-gegevens versturen om de status
van het commando te lezen.
[Cr]
: Carriage Return (wagenterugloop) - ASCII-code '0x0D'
[ ]
: Spatie - ASCII-code '0x20'
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* De TV verzendt ACK (acknowledgement of bevestiging) gebaseerd op dit formaat, wanneer normale data
worden ontvangen. Als op dat moment de data in de dataleesmodus staan, wordt de huidige datastatus
getoond. Als de data in dataschrijfmodus staan, wordt de data van de PC teruggestuurd.
Fouterkenning
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* De TV verzendt ACK (acknowledgement of bevestiging) gebaseerd op deze indeling, wanneer abnormale
data van niet-bruikbare functies of communicatiefouten worden ontvangen.
Data 00: ongeldige code
Real data mapping (Hexadecimaal b Decimaal)
* Raadpleeg de volgende conversietabel als u [data] in hexadecimalen wilt invoeren.
* De opdracht Channel Tune (Zenderafstemming) (ma) gebruikt hexadecimale waarden ([data]) van twee
byte om een zendernummer te selecteren.
00: Stap 0
01: Stap 1 (Set ID 1)
...
0A: Stap 10 (Set-ID 10)
...
0F: Stap 15 (Set-ID 15)
10: Stap 16 (Set-ID 16)
...
32: Stap 50 (Set ID 50)
33: Stap 51 (Set ID 51)
...
63: Stap 99 (Set ID 99)
...
C7: Stap 199
C8: Stap 200
...
FE: Stap 254
FF: Stap 255
...
01 00: Stap 256
...
27 0E: Stap 9998
27 0F: Stap 9999
...
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
7
01. In-/uitschakelen (Command: k a)
►► Om de *aan/uit-knop van de monitor of TV te
bedienen.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Uitgeschakeld
01: *Inschakelen
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Om de status te beijken, staat de monitor / TV aan of *uit
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Op dezelfde wijze toont bevestigingsfeedback de
status van elke functie als andere functies 'FF'-data
in deze indeling overbrengen.
02. Beeldverhouding (Command: k c)
(Beeldgrootte hoofdbeeld)
►► Om het formaat van het scherm aan te passen.
(Hoofdbeeldformaat)
U kunt het schermformaat ook aanpassen met
Beeldverhouding in het Q.MENU. of het menu
PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Normal screen 07: 14:9
(Normaal
(Europa, Colombia, MiddenOosten en Azië behalve Zuidscherm; 4:3)
02: W
ide screen
Korea en Japan)
09: * scannen
(Breedbeeld;
0B: Volledige breedte
16:9)
04: Zoom
(Europa, Colombia,
05: Zoom 2
Midden-Oosten en Azië
(Latijns-Amerika,
behalve Zuid-Korea en
met uitzondering van Japan)
Colombia)
10 - 1F: Bioscoopzoom
06: S
et by Program/
1 - 16
Original
(ingesteld door
programma/
origineel)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Met de PC-ingang kiest u de
beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
* In de modus DTV/HDMI/Component (highdefinition) is Scannen beschikbaar.
* De modus Volledige breedte werkt mogelijk
anders per model en wordt volledig ondersteund
voor DTV, en deels voor ATV en AV.
03. Scherm dempen (Command: k d)
►► Om scherm dempen in of uit te schakelen.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: s cherm dempen uit (beeld aan)
Video dempen uit
01: s cherm dempen aan (Beeld uit)
10: video dempen aan
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Als alleen Video mute (video dempen)
is ingeschakeld, geeft de TV de OSD
(schermweergave) weer. Maar wanneer Screen
mute (Scherm dempen) is ingeschakeld, wordt de
OSD niet getoond.
04. Volume dempen (Command: k e)
►► Hiermee kunt u het dempen van het geluid in- en
uitschakelen.
U kunt de functie voor geluid uit/aan ook gebruiken
via de toets MUTE op de afstandsbediening.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Volume dempen aan (volume uit)
01: Volume dempen uit (volume aan)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volumeregeling (Command: k f)
►► Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de
volumetoetsen op de afstandsbediening.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Contrast (Command: k g)
►► Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Helderheid (Command: k h)
►► Om de helderheid van het scherm aan te passen.
U kunt de helderheid ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Kleur (Command: k i)
►► Om de kleur van het scherm aan te passen.
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
NEDERLANDS
NLD
* Commando's werken mogelijk anders, afhankelijk van het model en het signaal.
8
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (afhankelijk van het model)
09. Tint (Command: k j)
14. Lage tonen (Command: k s)
►► Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu PICTURE.
►► Om het basgeluid aan te passen.
U kunt dit ook aanpassen in het menu AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Rood: 00 tot Groen: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Scherpte (Command: k k)
►► Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 - max.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (afhankelijk van het model)
15. Balans (Command: k t)
►► Om de balans aan te passen.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu
AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
11. Schermweergave kiezen (Command: k l)
►► Hiermee schakelt u de OSD (On Screen Display,
ofwel schermweergave) in of uit bij gebruik van de
afstandsbediening.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD uit
16. Kleurtemperatuur (commando: x u)
►► De kleurtemperatuur aanpassen. U kunt de
kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu
PICTURE.
01: OSD aan
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening
(Command: k m)
►► De besturingselementen op de voorzijde van de
TV en de afstandsbediening vergrendelen.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Lock off
(Vergrendeling uit)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
01: Vergrendeling aan
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gebruik deze modus als u de afstandsbediening
niet gebruikt.
Wanneer de hoofdstroomvoorziening wordt
in- of uitgeschakeld, (uitschakelen en weer
inschakelen na 20-30 seconden), wordt de externe
vergrendeling vrijgegeven.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM Methode (Commando: j p) (Alleen plasmaTV)
►► Om de ISM-methode te regelen. U kunt de ISMmethode ook instellen in het menu OPTIE.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 02: Orbiter
08: Normaal
20: Colour Wash
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Equalizer (commando: j v)
►► Hiermee kunt u de Equalizer van de TV
aanpassen.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
* In de stand-bymodus (stroom uit na Uittijd of de opdrachten 'ka' of 'mc') en als de
toetsvergrendeling is ingeschakeld, wordt de TV
niet ingeschakeld wanneer u op de aan-uitknop op
de afstandsbediening of het apparaat drukt.
13. Hoge tonen (Command: k r)
►► Om de balans aan te passen.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu
AUDIO.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
6
0
0
0
Frequentie

7
LSB
0
5
Frequentie
4
0
0
0
Data
3
2
1
0
Stap
0
0
0
1e band
0
0
0
0
0
0 (decimaal)
0
0
1
2e band
0
0
0
0
1
1 (decimaal)
0
1
0
3e band
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4e band
1
0
0
1
1
19 (decimaal)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
0
0
5e band
1
0
1
0
1
20 (decimaal)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Dit verschilt per model en kan worden aangepast
als de geluidsmodus is ingesteld op Equalizer
aangepaste waarden.
19. Stroombesparing (Commando: j q)
►► Het stroomverbruik van de TV verminderen. U kunt de
stroombesparing ook instellen in het menu PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: uit
01: minimaal
02: midden
03: maximaal
04: Automatisch (voor LCD TV / LED TV) /
Intelligente sensor (voor PDP TV)
05: scherm uit
* (Afhankelijk van het model)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Afstemcommando (Commando: m a)
* Dit commando werkt mogelijk anders, afhankelijk
van het model en het signaal.
• Model voor Europa, Midden-Oosten, Colombia,
Azië behalve Zuid-Korea en Japan
►► Stel het kanaal af op het volgende fysieke getal.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analoog via de ether/kabel
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 10 = 00 0a
Data 02 = Analoge TV via ether = 00
Resultaat = ma 00 00 0a 00
2. Afstemmen op het digitale etherkanaal (DVB-T) 01.
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 1 = 00 01
Data 02 = Digitale TV via ether = 10
Resultaat = ma 00 00 01 10
3. Afstemmen op satellietkanaal (DVB-S) 1000.
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitale TV via satelliet = 40
Resultaat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Model voor Zuid-Korea en Noord-Amerika/
Latijns-Amerika behalve Colombia
►► Kanaal afstemmen op het volgende fysieke/hoofd-/
tweede kanaalnummer.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitale kanalen hebben een fysiek kanaalnummer,
een hoofdkanaalnummer en een tweede
kanaalnummer. Het fysieke nummer is het werkelijke
digitale kanaalnummer, het hoofdnummer is het
nummer waar het kanaal aan toegewezen dient te
worden, en het tweede nummer is het subkanaal.
Aangezien de ATSC-tuner automatische het kanaal
toewijst met behulp van het hoofdnummer/tweede
nummer, is het fysieke nummer niet vereist bij het
verzenden van een commando in Digitaal.
[Data 00][Data 01] kanaaldata
Data 00 : data uit het hoge bytekanaal
Data 01 : data uit het lage bytekanaal
- 00 00 ~ 00 C7 (decimaal: 0 ~ 199)
* Analoog via de ether/kabel
Data 02: ingangsbron (analoog)
- 00: TV via de ether (ATV)
- 80: kabel-TV (CATV)
[Data 01 ~ 04]: hoofd-/tweede kanaalnummer
Data 01 & 02: xx (maakt niet uit)
Data 03 & 04: xx (maakt niet uit)
Data 05: ingangsbron (analoog)
- 00: TV via de ether (ATV)
- 01: kabel-TV (CATV)
* Digitaal via de ether/kabel/satelliet
[Data 00][Data 01]: kanaaldata
Data 00: data uit het hoge kanaal
Data 01: data uit het lage kanaal
- 00 00 ~ 27 0F (decimaal: 0 ~ 9999)
Data 02: ingangsbron (digitaal)
- 10: TV via de ether (DTV)
- 20: radio via de ether (Radio)
- 40: satelliet-TV (SDTV)
- 50: satellietradio (S-Radio)
- 90: kabel-TV (CADTV)
- a0: kabelradio (CA-Radio)
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1. Afstemmen op het analoge etherkanaal (PAL) 10.
Data 00 : fysiek kanaalnummer
- Ether (ATV): 02~45 (decimaal: 2 ~ 69)
- Kabel (CATV): 01, 0E~7D (decimaal: 1, 14~125)
* Digitaal via de ether/kabel
Data 00: xx (maakt niet uit)
[Data 01][Data 02]: hoofdkanaalnummer
Data 01: data uit het hoge bytekanaal
Data 02: data uit het lage bytekanaal
- 00 01 ~ 27 0F (decimaal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: tweede kanaalnummer
Data 03: data uit het hoge bytekanaal
Data 04: data uit het lage bytekanaal
Data 05: ingangsbron (digitaal)
- 02: TV via de ether (DTV) – fysiek kanaalnummer
gebruiken
- 06: kabel-TV (CADTV) – fysiek kanaalnummer
NEDERLANDS
NLD
1
9
10 EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
gebruiken
- 22: TV via de ether (DTV) – fysiek kanaalnummer
niet gebruiken
- 26: kabel-TV (CADTV) - fysiek kanaalnummer
niet gebruiken
- 46: kabel-TV (CADTV) – alleen
hoofdkanaalnummer gebruiken (kanaal met
subkanalen)
Er zijn twee bytes beschikbaar voor kanaaldata van
zowel hoofd- als subkanalen, maar meestal wordt
alleen de lage byte gebruikt (de hoge byte is 0).
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1.Afstemmen op het analoge kabelkanaal (NTSC) 35.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kanaaldata is 35 = 23
Data 01 & 02 = Geen hoofdnummer = 00 00
Data 03 & 04 = Geen tweede nummer = 00 00
Data 05 = Analoge kabel-TV = 01
Totaal = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Afstemmen op het digitale etherkanaal (ATSC) 30-3.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Tweede nummer is 3 = 00 03
Data 05 = Digitale TV via ether = 22
Totaal = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Model voor Japan
Data 05 = Digitale TV via ether = 02
Totaal = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Afstemmen op het BS-kanaal (ISDB-BS) 30.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Maakt niet uit = 00 00
Data 05 = Digitale BS-TV = 07
Totaal = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Deze functie varieert per model.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Kanaal (programma) toevoegen/verwijderen
(overslaan) (commando: m b)
►► Het huidige kanaal (programma) de volgende keer
overslaan.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
01:
Toevoegen
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Stel de opgeslagen kanaalstatus in op del
(verwijderen) (ATSC, ISDB)/overslaan (DVB) of op
toevoegen.
22. Sleutel (Commando: m c)
►► Kanaal afstemmen op het volgende fysieke/hoofd-/
tweede kanaalnummer.
►► Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IRafstandsbediening.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitaal via de ether/satelliet
Data 00: xx (maakt niet uit)
[Data 01][Data 02]: hoofdkanaalnummer
Data 01: data uit het hoge bytekanaal
Data 02: data uit het lage bytekanaal
- 00 01 ~ 27 0F (decimaal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: tweede kanaalnummer
(maakt niet uit bij satelliet)
Data 03: data uit het hoge bytekanaal
Data 04: data uit het lage bytekanaal
Data 05: ingangsbron (digitaal/satelliet voor Japan)
- 02: TV via de ether (DTV)
- 07: BS (uitzendsatelliet)
- 08: CS1 (communicatiesatelliet 1)
- 09: CS2 (communicatiesatelliet 2)
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1 Afstemmen op het digitale etherkanaal (ISDB-T)
17-1.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Tweede nummer is 1 = 00 01
Data sleutelcode - p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Regeling achtergrondverlichting (Commando:
m g)
• Voor LCD-TV / LED-TV
►► Voor het regelen van de achtergrondverlichting.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 - max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Regeling paneelverlichting (commando: m g)
• Voor plasma-TV
►► Voor het regelen van het lampje op het
bedieningspaneel.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 - max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
►► Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het
hoofdbeeld.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: DTV
01: CADTV
02: Satelliet DTV
10: ATV
ISDB-BS (Japan)
03: ISDB-CS1 (Japan)
04: ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
20: AV of AV1
21: AV2
40: Component1
60: RGB
41: Component2
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Deze functie is afhankelijk van het model en het
signaal.
25. 3D(commando: x t) (alleen 3D-modellen)
(Afhankelijk van het model)
►► De 3D-modus voor de TV wijzigen.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (afhankelijk van het model)
Data Structuur
[Data 00]00: 3D aan
01: 3D uit
02: 3D naar 2D
03: 2D naar 3D
[Data 01]00: boven en onder
01: naast elkaar
02: dambord (ruitpatroon)
03: frame sequentieel
04: kolom samenvoegen
05: rij samenvoegen
[Data 02]00: rechts naar links
01: links naar rechts
[Data 03]3D-effect (3D-diepte): min: 00 - max: 14
(*verzenden als hexadecimale code)
* [Data 02], [Data 03] functies afhankelijk van model
en signaal.
* Als [Data 00] 00 (3D aan) is, heeft [Data 03] geen
betekenis.
* Als [Data 00] 01 (3D uit) of 02 (3D naar 2D) is,
hebben [Data 01], [Data 02] en [Data 03] geen
betekenis.
* Als [Data 00] 03 (2D naar 3D) is, hebben [Data 01] en
[Data 02] geen betekenis.
* Als [Data 00] 00 (3D aan) of 03 (2D naar 3D) is,
werkt [Data 03] alleen wanneer de 3D-modus
(genre) op handmatig is ingesteld.
* Afhankelijk van het video-uitzendsignaal zijn
er mogelijk geen 3D-patroonopties ([Data 01])
beschikbaar.
[Data 00]
00
01
02
03
[Data 01]
O
X
X
X
[Data 02]
O
X
X
O
[Data 03]
O
X
X
O
X: maakt niet uit
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Uitgebreide 3D (Command: x v) (alleen
3D-modellen)
(Afhankelijk van het model)
►► De 3D-optie voor de TV wijzigen.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-optie
00: 3D-beeldcorrectie
01: 3D-diepte (alleen bij handmatige
3D-modus)
02: 3D-gezichtspunt
06: 3D-kleurcorrectie
07: zoomen 3D-geluid
08: normale beeldweergave
09: 3D-modus (genre)
[Data 01]Heeft een eigen bereik voor elke 3D-optie
bepaald door [Data 00].
1) Wanneer[Data 00] is 00
00: rechts naar links
01: links naar rechts
2) Wanneer[Data 00] is 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*verzenden als
hexadecimale code)
Waardebereik data (0 - 20) converteert
gezichtspuntbereik (-10 - +10) automatisch
(afhankelijk van model)
* Deze knop werkt alleen wanneer de 3D-modus
(genre) handmatig is.
3) Wanneer[Data 00] is 06, 07
00: uit
01: aan
4) Wanneer[Data 00] is 08
00: omzetten naar 3D-video van
3D-naar-2D-geconverteerde
2D-video
01: 3D-video wijzigen naar 2D-video,
behalve 2D - naar - 3D-video
* Als niet wordt voldaan aan de conversievoorwaarde,
wordt de opdracht beschouwd als NG.
5) Wanneer [Data 00] is 09
00: Standaard
02: Bioscoop
04: Handmatig
01: Sport
03: Extreem
05: Automatisch
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
NEDERLANDS
NLD
24. Ingangskeuze (commando: x b)
(Ingang hoofdbeeld)
11
12 EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
27. Auto Configure (Automatisch configureren)
(Command: j u)
(Afhankelijk van het model)
►► De beeldpositie automatisch aanpassen en het
trillen van het beeld automatisch minimaliseren.
Dit werkt alleen in RGB-modus (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Automatisch configureren uitvoeren
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising