LG CM3330G, CM3330W, CM3330B Owner's manual

LG CM3330G, CM3330W, CM3330B Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Micro Hifi-systeem
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler
in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
CM3330B
CM3330W
CM3330G
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 1
2013-02-25
11:09:31
1
Aan de slag
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP:
Aan de slag
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. IET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de kop van
een pijl binnen een gelijkzijdige
driehoek is bestemd om de
gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing
die voldoende krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het product geleverde
documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
LET OP: blokkeer geen ventilatieopeningen.
Installeer het systeem volgens de aanwijzingen van
de fabrikant.
De gleuven en openingen in de behuizing zijn
voor voldoende ventilatie om een betrouwbare
functionering te verzekeren en als bescherming
tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en
openingen niet door het apparaat op een bed,
bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in
een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of
een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende
ventilatie aanwezig is of de instructies van de
fabrikant zijn opgevolgd.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 2
LET OP: dit product is voorzien van een
lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig
door voor een juist gebruik van dit product en
bewaar de handleiding om indien nodig later te
kunnen raadplegen. Indien het product onderhoud
nodig heeft, neem dan contact op met een
bevoegd servicecenter.
Gebruik van de bedieningen, het maken van
aanpassingen of het uitvoeren van andere
procedures dan in deze handleiding uitgelegd kan
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
Om directe blootstelling aan de laserstraal te
voorkomen dient u de behuizing niet open te
maken.
LET OP wat betreft de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een enkelvoudig stopcontact zonder
extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze gebruikershandleiding
om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen
niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde
kabels of kabels met gespleten kabelisolatie
zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden
tot elektrische schokken of brand. Controleer
regelmatig de kabel van uw apparaat. Als deze
zichtbaar beschadigd of versleten is, ontkoppel
deze dan, gebruik het apparaat niet meer en laat de
kabel door een bevoegd servicecenter vervangen
door exact dezelfde vervangingskabel. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop lopen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
2013-02-25
11:09:31
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vocht
(druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof
gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
Uw oude apparatuur afvoeren
Verwijdering van oude batterijen/accu's
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op aan de batterijen/accu's van uw
product gehecht is, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
Richtlijn 2006/66/EG.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik
(Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb)
worden gebruikt als de batterij of
de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood
bevat.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude
batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde
volgorde dan bij plaatsing. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude
batterij of de accu worden in de juiste container
worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt.
Gooi oude batterijen en accu’s nooit samen met
het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het
lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu’s
te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
3
3. Alle batterijen en accu’s moeten
altijd gescheiden van het
gemeentelijke huisvuil worden
weggedaan via daarvoor bestemde
inzamelpunten die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
1.Wanneer een product is voorzien
van het label met een doorgekruiste
vuilniscontainer, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EG.
4. De correcte verwijdering van
uw oude batterijen/accu's helpt
mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
2.Alle elektrische en elektronische
producten dienen gescheiden
van het gemeentelijke huisvuil te
worden weggedaan via daarvoor
bestemde inzamelpunten die door
de landelijke of plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
5. Voor meer gedetailleerde informatie
over de verwijdering van uw oude
batterijen/accu's kunt u contact
opnemen met uw gemeente, de
vuilnisophaaldienst of de winkel
waar u het product gekocht heeft.
3.Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
4.Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 3
2013-02-25
11:09:32
4
Aan de slag
LG Bluetooth Afstandsbediening
1
Aan de slag
LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze
product/producten voldoet/voldoen aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/
EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
DoC (Declaration of Conformity), te weten de
Conformiteitsverklaring.
U kunt deze speler bedienen met uw iPhone of
Android-telefoon via Bluetooth. Deze speler en
uw telefoon moeten verbonden worden met
Bluetooth. Bezoek “Apple App Store” of “Google
Android Markt (Google Play Store)” . En gebruik deze
QR-code om te zoeken naar “LG Bluetooth Remote”
app. Raadpleeg pagina 25 voor gedetailleerde
informatie.
Contactinformatie van het kantoor voor de
functionele standaardisatie van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Vertegenwoordiging, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland
yy Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
dealer waarbij u dit product gekocht heeft.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 4
2013-02-25
11:09:32
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
6
6
7
8
10
10
11
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
Accessoires
Vereisten voor afspeelbare bestanden
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
De AC adapter aansluiten
2
Bediening
12
12
13
15
15
16
Basis bediening-shandelingen
– Bediening van de iPod/iPhone/iPad
– Bediening van het Android-apparaat.
– USB-bediening
– Bediening van de CD
– Nnaar muziek van uw draagbaar
apparaat luisteren
– Naar muziek luisteren met uw
hoofdtelefoon
Andere bedieningsfuncties
– Geprogrammeerd afspelen .
– Het selecteren van een map en een
MP3-/WMA-/FLAC-bestand.
– Afspelen hervatten
– Een MP3-/WMA-/FLAC-bestand
verwijderen
– Tonen van bestandsinformatie
– Het geluid tijdelijk uitzetten
– Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen
– Dimmer
– Automatisch afsluiten
Geluid aanpassen
– De geluidsmodus instellen
Radiobediening
– De antenne aansluiten
– Naar de radio luisteren
– Slechte FM-ontvangst verbeteren
– Radiostations voorprogrammeren
– Alle opgeslagen stations wissen
– Informatie over radiostations bekijken
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 5
21
22
23
23
23
5
25
Tijd instellen
– De speler als wekker gebruiken
Geavanceerde bediening
– Opnemen op USB
– Bitsnelheid en opnamesnelheid
selecteren
Draadloze Bluetooth-technologie
gebruiken
– Naar muziek van een Bluetoothapparaat luisteren
De LG Bluetooth Remote App gebruiken
3
Probleemoplossing
27
Probleemoplossing
4
Appendix
28
29
30
30
30
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Opmerkingen over disks
– Omgaan met het apparaat
24
24
1
2
3
4
2013-02-25
11:09:32
6
1
Aan de slag
Unieke kenmerken
Accessoires
USB directe opname
Controleer a.u.b. de meegeleverde accessoires en
zorg ervoor dat u ze herkent.
Aan de slag
Neemt muziek op uw USB-apparaat op.
Portable In
Luistert naar muziek van uw draagbaar apparaat.
(MP3, Notebook, enz.)
Afstandsbediening (1)
Batterij (1)
AC adapter(1)
Voedingskabel (1)
Timer
Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.
Time Sync
Stelt de klok van uw speler automatisch in door
gebruik te maken van uw Bluetooth-apparaat. (LG
Bluetooth Remote app)
Bluetooth®
Luistert naar muziek opgeslagen op uw bluetoothapparaat.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 6
FM-antenne (1)
2013-02-25
11:09:32
Aan de slag
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
Compatibiliteit met MP3-/WMA-/FLAC-bestanden
is voor dit apparaat als volgt beperkt:
emonsteringsfrequentie:
yy B
MP3: tussen 8 en 48 kHz
WMA: tussen 8 en 48 kHz
FLAC: tussen 8 en 96 kHz (USB),
tussen 8 en 48 kHz (CD)
Compatibele USB-apparatuur
yy MP3-speler: Flash type MP3-speler.
SB Flash-drive:
yy U
Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
e USB-functie van dit apparaat ondersteunt
yy D
niet alle USB-apparaten.
Vereisten voor USB-apparaten
pparaten die de installatie van een additioneel
yy A
programma vereisen wanneer u deze
aangesloten heeft op een computer worden niet
ondersteund.
yy K oppel een USB-apparaat nooit los terwijl het in
gebruik is.
itsnelheid: tussen 8 en 320 kbps (MP3),
yy B
40 en 192 kbps (WMA)
et doorzoeken van een USB met hoge
yy H
capaciteit kan enkele minuten langer duren.
yy Maximaal aantal bestanden: minder dan 999
aak altijd een reservekopie om eventueel
yy M
gegevensverlies te voorkomen.
yy Bestandextensies: “.mp3”/ “.wma”/ ".flac"
yy CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/ JOLIET
yy Ondersteuning kanaal (FLAC): Tot 2 kanalen
yy Ondersteuning output bit/monster (FLAC): 16bit
yy bps (FLAC): Tot 2,5Mbps
yy Indien u herschrijfbare disks formatteert,
dient u de formatteeroptie in te stellen op
[Mastered] om de disks compatibel te maken
met de LG-spelers. Wanneer u de optie instelt
op Live-bestandssysteem, kunt u de disk niet
op LG-spelers gebruiken. (Mastered/ Livebestandssysteem: Disk formatteersysteem voor
Windows Vista)
1
Aan de slag
Eisen aan MP3-/WMA-/FLACmuziekbestanden
7
ls u een USB-verlengkabel of een USB-hub
yy A
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
ebruik van het NTFS-bestandssysteem
yy G
wordt niet ondersteund. (Alleen FAT(16/32)bestandssystemen worden ondersteund.).
it apparaat wordt niet ondersteund indien het
yy D
totaal aantal bestanden 1.000 of meer bedraagt.
yy E xterne harde schijven, kaartlezers, vergrendelde
apparaten, of harde USB-apparaten worden niet
ondersteund.
e USB-poort van de speler kan niet aan een PC
yy D
worden verbonden. Het apparaat kan niet als
een opslagapparaat gebruikt worden.
yy Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet
werken met dit apparaat.
yy Wanneer het apparaat aan staat, kunt u uw iPod/
iPhone/iPad/Android-apparaat opladen via de
USB-poort. (Dit is mogelijk wanneer u de USBfunctie selecteert.)
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 7
2013-02-25
11:09:33
8
Aan de slag
Afstandsbediening
SLEEP: Stelt het systeem in op automatisch uitgaan
op een specifieke tijd.
REPEAT(MENU) :
- Luistert herhaald of willekeurig naar uw nummers/
bestanden.
- Gaat naar het vorige menu wanneer u de USBfunctie selecteert om iPod/iPhone/iPad af te spelen.
1
Aan de slag
DELETE : Verwijdert MP3/WMA/FLAC bestanden.
(enkel USB)
Y/U (Overslaan/Zoeken):
- Slaat snel achter- of voorwaarts over.
- Zoekt een sectie binnen een nummer/bestand.
TUNING-/+ :
Stemt af op het gewenste radiostation.
IENTER :
- Stopt afspelen of opnemen.
- Annuleert de DELETE-functie.
- Bevestigt de instelling van de klok en het alarm.
• • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.
• • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
T (Afspelen/Pauze):
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono.
TIMER : Gebruikt uw speler als een alarmklok.
(Invoeren/Uitgooien) : Voert een disk in of gooit
hem uit de lader.
RDS/SET :
- RDS (Radio Data System)
- Bevestigt de instelling van de klok en het alarm.
(Raadpleeg pagina 21)
VOL +/- : Past het luidsprekervolume aan.
USB REC : Start het opnemen
FUNCTION: selecteert de functie en de invoerbron.
PTY : Zoekt naar radiostations op type radio.
1 (Power): schakelt het toestel AAN of UIT.
PRESET/FOLDER W/S:
-- Zoekt naar een map met of MP3/WMA/FLAC
bestanden. Wanneer u MP3/WMA/FLAC
bestanden van een CD/USB wilt afspelen en de
bestanden in verschillende mappen staan, drukt
u op PRESET/FOLDER W/S om de map te
selecteren die u wilt afspelen.
-- Kiest een voorgeprogrammeerd nummer voor
een radiostation.
@ MUTE: Dempt het geluid.
• • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
PROGRAM/MEMORY :
- Slaat radiostations op.
- Creëert een afspeellijst waarnaar u wilt luisteren.
SOUND EFFECT : Kiest geluidsimpressies.
INFO : Toont informatie over uw muziek.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 8
2013-02-25
11:09:33
Aan de slag
Batterijen installeren
U heeft twee manieren om de batterijhouder te
openen.
9
3. Plaats de batterijhouder op de
afstandsbediening en draai deze rechtsom om
te sluiten.
1. Draai de batterijhouder linksom met een munt
of uw vinger. Haal vervolgens de batterijhouder
eruit.
1
Aan de slag
>>Voorzichtig
Als u lange nagels heeft maak de
batterijhouder dan niet met uw vinger open.
Hierdoor zou uw nagel kunnen breken.
>>Voorzichtig
De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt
kan bij incorrect gebruik brand of een
chemisch brandgevaar tot gevolg hebben.
Niet opladen, demonteren, verbranden of
verhitten boven 100 °C (212 °F). Vervang de
batterij alleen met onderdeelnr. CR2025. Het
gebruik van een andere batterij kan brand
of explosie tot gevolg hebben. Verwijder de
gebruikte batterij. Houd de batterij buiten
bereik van kinderen. Niet demonteren of in het
vuur gooien.
2. Stop de batterij er stevig in met het minteken
(-) in dezelfde richting als het minteken (-) in de
houder.
+
+
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 9
2013-02-25
11:09:34
10
Aan de slag
Voorpaneel
1
Aan de slag
a Luidspreker
b 1/!(AAN/UIT)
Schakelt de speler ON (AAN) of OFF (UIT).
F(Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.
T(Afspelen/Pauze)
- Start en pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono.
I(Stop)
Stopt het afspelen.
-/+ (Volume)
Past het volumeniveau aan.
R (Invoeren/Uitgooien)
Voert een disk in of gooit hem uit de lader.
c Display
d Disklade
Laad een disk.
Achterpaneel
a FM ANT.
Sluit de FM-draadantenne aan.
b DC IN(AC adapter-ingang)
c PORT.IN
Luistert naar muziek van uw draagbaar
apparaat.
PHONES
Luistert naar muziek met uw hoofdtelefoon.
(3,5 mm)
d USB-poort
Speelt de audiobestanden af en neemt ze op
door de verbinding van het USB-apparaat.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 10
2013-02-25
11:09:34
Aan de slag
>>Voorzichtig
Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.
yy Druk niet hard op de touch-knoppen om ze
te laten werken.
- Indien u te veel kracht gebruikt kan
dit de sensor van de touch-knoppen
beschadigen.
De AC adapter
aansluiten
1. Sluit de meegeleverde AC-voedingskabel aan
op de AC adapter.
2. Sluit de kabel van de AC adapter aan op de DC
IN adapter.
3. Stop de AC-voedingskabel in een ACstopcontact.
1
Aan de slag
yy Gebruik de touch-knoppen met schone en
droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving al het
vocht van de touch-knoppen voordat u ze
gebruikt.
11
yy Raak de knop van uw keuze aan om de
functie correct te laten werken.
yy Wees voorzichtig en zorg dat er
geen geleidend materiaal zoals
metaalvoorwerpen op de touch-knoppen
komt. Dit kan storingen veroorzaken.
>>Voorzichtig
Er zijn luidsprekers aan de onderkant van
uw speler. Wees hier attent op wanneer u de
speler gebruikt.
>>Voorzichtig
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC
adapter. Gebruik geen voedingsbron van een
ander apparaat of van een andere fabrikant.
Het gebruik van een andere stroomkabel of
voedingsbron kan beschadigingen aan het
apparaat veroorzaken en leidt tot verval van
uw garantie.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 11
2013-02-25
11:09:34
12
Bediening
Basis bedieningshandelingen
Bediening van de iPod/
iPhone/iPad
2
Bediening
Geniet van het geluid met uw iPod/iPhone/iPad.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod/
iPhone/iPad voor meer informatie over de iPod/
iPhone/iPad.
1. Sluit de iPod/iPhone/iPad aan op de USB-poort
met de kabel van de iPod/iPhone/iPad.
Om
Doe dit
OP HET
APPARAAT
OP DE
AFSTANDSBEDIENING
Pauzeert of
herstart
T
T
Overslaan
-
Y/U
Zoeken
-
Houd
Y/U
ingedrukt
Naar het vorige
menu te gaan
-
REPEAT
(MENU)
Naar het
gewenste
onderdeel te
gaan
-
PRESET/
FOLDER
W/S
Kiest een
onderdeel
I
I ENTER
Compatibele iPod/iPhone/iPad
yy Het apparaat ondersteunt de volgende
modellen;
iPad mini
iPad 4G
Als u dit apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone/
iPad automatisch aan en begint het laden.
2. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening
of op F op het apparaat om de USB-functie
te selecteren. U kunt uw iPod/iPhone/iPad
bedienen middels het display van de iPod/
iPhone/iPad met de afstandsbediening en uw
iPod/iPhone/iPad beheren.
iPad 3G
iPad 2G
iPad
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch 5G
iPod touch 4G
iPod touch 3G
iPod nano 7G
iPod nano 6G
iPod nano 5G
iPod nano 4G
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad
softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/
iPad niet vanaf het apparaat bedienen.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad, kunt u
mogelijk uw iPod/iPhone/iPad niet vanaf het
apparaat bedienen.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 12
2013-02-25
11:09:35
Bediening
,,Opmerking
yy Indien er een fout optreedt bij de bediening
van de iPod/iPhone/iPad, controleer dan de
volgende problemen;
- Uw iPod/iPhone/iPad is niet stevig
aangesloten.
- Deze speler herkent uw iPod/iPhone/iPad
als een onbekend apparaat.
- Uw iPod/iPhone/iPad heeft nog maar
uiterst weinig voeding.
13
,,Opmerking
U wordt aangeraden de behuizing van uw
Android-apparaat te verwijderen voordat u uw
Android-apparaat aan de USB-poort aansluit
met de kabel.
1. Sluit het Android-apparaat aan de USB-poort
aan middels de kabel van het Android-apparaat.
2
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/iPhone/iPad is het mogelijk dat u de
iPod/iPhone/iPad niet via het apparaat kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u een applicatie gebruikt, belt of een
SMS-bericht verzendt of ontvangt enz. op
een iPod touch of iPhone, ontkoppel deze
dan voor gebruik van deze speler.
yy Indien u een probleem heeft met uw iPod/
iPhone/iPad, bezoek dan www.apple.com/
support.
Bediening
/ De batterij moet opgeladen worden.
/ Indien u de batterij op laadt terwijl de
iPod/iPhone/iPad nog maar uiterst
weinig voeding heeft, duurt het
mogelijk langer voordat hij opgeladen
is.
2. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening
of op F op het apparaat om de USB-functie te
selecteren.
3. Als uw apparaat stevig aangesloten is, zal
‘ANDROID’ in het display verschijnen.
U kunt uw Android-apparaat bedienen middels
het display van het Android-apparaatmet de
afstandsbediening en uw Android-apparaat
beheren.
yy U moet misschien iets extra’s doen op
uw iPod touch/iPhone/iPad, bijvoorbeeld
“ontgrendelen” voor gebruik.
Bediening van het Androidapparaat.
U kunt van het geluid van uw Androidapparaat middels de USB-poort genieten. Zie de
gebruikshandleiding voor het Android-apparaat,
voor meer informatie over uw Android-apparaat.
Om audio vanaf uw Android-apparaat naar deze
speler te streamen, heeft u het volgende nodig:
yy Met het Android-bedieningssysteem: Ver 4.1(of
later) en AOA 2.0 (of later)
yy Met een micro-USB-kabel
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 13
2013-02-25
11:09:35
14
Bediening
Om
Doe dit
Afspelen
Druk op T.
Pauzeren
Druk tijdens het afspelen op T.
Overslaan
Druk tijdens het afspelen
op Y/U om naar het
volgende bestand te gaan of
terug te gaan naar het begin
van het huidige bestand.
Druk tijdens het afspelen
tweemaal kort op Y om
terug te gaan naar het vorige
bestand.
2
Bediening
Wanneer u de USB-functie selecteert kunt u de
volgende berichten zien:
Bericht
USB
Oorzaak
Uw apparaat wordt niet
ondersteund door AOA 2.0 (Alleen
opladen)
Aantal
Dit apparaat herkent uw USB.
bestanden
IPOD
ANDROID
NO USB
Deze speler herkent uw iOSapparaat als een onbekend
apparaat.
Deze speler herkent uw Androidapparaat ondersteund door AOA 2.0
als een onbekend apparaat.
Ieder apparaat is niet aangesloten
aan de USB-poort.
Deze speler herkent uw Androidapparaat als een onbekend
apparaat.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type apparaat zal het
bericht op een andere manier weergegeven
worden.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 14
,,Opmerking
yy Indien de USB-verbinding een fout
weergeeft, controleer dan de volgende
problemen:
-- Uw Android-apparaat is niet stevig aangesloten.
-- Deze speler herkent uw Android-apparaat
als een onbekend apparaat.
-- Uw Android-apparaat is niet opgestart.
yy De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van
uw Android-apparaat.
yy Sommige Android-apparaten kunnen niet
opgeladen worden.
yy Het is mogelijk dat u uw Android-apparaat
niet vanaf deze speler kunt bedienen door
een defect aan uw Android-apparaat.
yy Afhankelijk van de softwareversie van uw
Android-apparaat is het mogelijk dat u uw
Android-apparaat niet via deze speler kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u een applicatie gebruikt, belt of een
SMS-bericht verzendt of ontvangt enz. op
een Android-apparaat, ontkoppel deze dan
voor gebruik van deze speler.
yy Ondanks dat u softwareversie 4.1 of zelfs de
nieuwste versie gebruikt, kunt u hem toch
niet laden. Dit komt doordat uw apparaat
niet ondersteund wordt door AOA 2.0.
yy Ontkoppel uw apparaat van de USBpoort in geval van storing, ondanks dat de
softwareversie van uw apparaat versie 4.1 (of
later) is.
yy Terwijl het apparaat uw Android-apparaat
herkent, is het mogelijk dat u “USB
CONNECT” in uw apparaat ziet.
yy Wanneer u uw Android-apparaat aan de
USB-poort verbindt terwijl uw Androidapparaat extreem laag in volume is, is het
mogelijk dat de audio niet via dit apparaat
te horen is. In dit geval dient u het volume
van uw Android-apparaat aan te passen.
2013-02-25
11:09:35
Bediening
USB-bediening
Om
Sluit de USB-poort van het USB-geheugen (of MP3speler, enz.) aan op de USB-poort van het apparaat.
Stop
Afspelen
Pauzeren
Het USB-apparaat van de speler verwijderen
1. Kies een andere functie/modus of druk
tweemaal achter elkaar op IENTER op
de afstandsbediening of op I op de
speler.
Naar de/het
volgende/
vorige track/
bestand
springen
2. Verwijder het USB-apparaat van de speler.
Bediening van de CD
1. Voer een disk in de disklade met het label naar
boven.
2. Selecteer de CD-functie door op FUNCTION op
de afstandsbediening of op F op het apparaat
te drukken.
3. Selecteer een nummer/bestand dat u
wilt afspelen door op Y/U op de
afstandsbediening te drukken.
Zoeken
naar een
gedeelte in
een nummer/
bestand
Zoeken
naar een
onderdeel in
een map
Doe dit
Druk op I ENTER op de
afstandsbediening of op I op het
apparaat.
Druk op T op de
afstandsbediening.
Druk tijdens het afspelen op T
op de afstandsbediening.
Druk tijdens het afspelen op U
op de afstandsbediening om naar
het volgende nummer/bestand te
gaan.
Druk in de eerste 2 seconden
van het afspelen op Y op de
afstandsbediening om naar het
vorige nummer/bestand te gaan.
2
Bediening
,,Opmerking
15
Druk in de eerste 3 seconden
van het afspelen op Y op de
afstandsbediening om naar het
begin van het nummer/bestand te
gaan.
Houd tijdens het afspelen Y/
U op de afstandsbediening
ingedrukt en laat los op het punt
waar u wilt luisteren.
Druk op PRESET/FOLDER W/S
op de afstandsbediening.
Druk herhaaldelijk op
REPEAT(MENU) op de
afstandsbediening, het display
Playing
zal in de volgende volgorde
repeatedly or
veranderen:
randomly
RPT1 -> RPT DIR (enkel MP3/ WMA/
FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM ->
OFF
,,Opmerking
yy U kunt alleen muziek-CD's of CD-R/CD-RW
met muziek-CD formaat afspelen (12 cm
disks).
yy DTS wordt niet ondersteund. In het geval
van een DTS-audioformaat wordt de audio
niet uitgezonden.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 15
2013-02-25
11:09:35
16
Bediening
Nnaar muziek van uw
draagbaar apparaat luisteren
Naar muziek luisteren met uw
hoofdtelefoon
Deze speler kan gebruikt worden om muziek van
veel verschillende draagbare apparaten af te spelen.
(Draagbare kabel wordt niet als een accessoire met
dit apparaat meegeleverd.)
Sluit een hoofdtelefoon ( 3,5 mm telefoonaansluiting) op de PHONES-aansluiting op het
apparaat voor luisteren in privé.(Hoofdtelefoon
wordt niet ondersteund als een accessoire met dit
apparaat.)
2
Bediening
1. Sluit het draagbare apparaat aan op de PORT.
IN-aansluiting van de speler.
2. Zet het apparaat aan door te drukken op 1/!.
,,Opmerking
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidsprekers
terwijl de hoofdtelefoonaansluiting in de
PHONES-aansluiting zit.
3. Selecteer de PORTABLE-functie door op
FUNCTION op de afstandsbediening te
drukken.
4. Zet het draagbare apparaat aan en start met
afspelen.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 16
2013-02-25
11:09:36
Bediening
Andere
bedieningsfuncties
Geprogrammeerd afspelen .
Met deze programmafunctie kunt u uw favoriete
nummers/bestanden van elke disk of USB-apparaat
opslaan.
,,Opmerking
yy USB/CD-mappen/-bestanden worden zoals
hieronder herkend
map
FOLDER
* hoofdmap
ROOT
bestand
FILE
map1 1
FOLDER
map3
FOLDER3
6. Druk tweemaal op IENTER om uw selectie te
wissen.
,,Opmerking
De programma's worden ook gewist wanneer
de disk of het USB-apparaat verwijderd
wordt, de speler uitgezet wordt of de functie
verandert wordt naar een andere.
Het selecteren van een map
en een MP3-/WMA-/FLACbestand.
1. Druk herhaaldelijk op PRESET/FOLDER W/
Sop de afstandsbediening totdat de gewenste
map verschijnt.
map7
FOLDER7
FILE
88
bestand
map8
FOLDER8
bestand
FILE
1010
bestand
FILE
99
bestand
FILE 3 3
Bediening
map4
FOLDER4
2. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening terwijl het apparaat in de
stopmodus staat.
5. Druk op T om de geprogrammeerde
muzieknummers/-bestanden af te spelen.
2
bestand
FILE 7 7
1. Voer een CD in of sluit een USB-apparaat aan en
wacht tot deze geladen is.
4. Druk nogmaals op PROGRAM/MEMORY om
op te slaan en een volgend nummer/bestand te
selecteren.
FILE
55
bestand
FILE 6 6
bestand
Een programma kan 20 nummers/bestanden
bevatten.
3. Druk op Y/U op de afstandsbediening
om een volgend nummer/bestand te
selecteren.
17
bestand
FILE
44
map2 2
FOLDER
map5
FOLDER5
bestand
FILE
1111
map6
FOLDER6
bestand
FILE
1313
bestand
FILE
1212
bestand
FILE
1414
bestand
FILE
11
bestand
FILE 2 2
yy Wanneer er geen bestand in een map zit,
wordt de map niet getoond
yy Mappen zullen in de volgende volgorde
getoond worden;
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Bestanden worden achtereenvolgens
afgespeeld van $ bestand Nr. 1 tot $
bestand Nr. 14.
yy Bestanden en mappen worden in de
opgenomen volgorde getoond en kunnen
anders worden getoond vanwege de
opname-omstandigheden.
yy *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet
wanneer een computer de USB/CD herkent,
wordt "ROOT" genoemd.
2. Druk op T om af te spelen. Het eerste
bestand uit de map zal afspelen.
Afspelen hervatten
Tijdens het afspelen kunt u naar een andere functie
overgaan, dan terugkeren naar de USB/CD-functie
en drukken, waardoor u naar de muziek luistert
waar u gebleven was voor de handelingen.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 17
2013-02-25
11:09:36
18
Bediening
Een MP3-/WMA-/FLACbestand verwijderen
U kunt het bestand, de folder of formaat
verwijderen door op DELETEop de
afstandsbediening te drukken. Deze functie wordt
alleen in de stop-modus ondersteund. (enkel USB)
2
1. -Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen
middels Y/U. En druk op DELETE.
Bediening
-Selecteer de map die u wilt verwijderen door
op PRESET/FOLDER W/S te drukken. Druk
dan op DELETE.
-Houd DELETE ingedrukt om het USB-appraat
te formatteren.
Of
Druk tijdens het zoeken van een bestand
herhaaldelijk op DELETE.
Het display zal in de volgende volgorde
veranderen.
- DEL FILE: Verwijdert het bestand
- DEL DIR?: Verwijder de map
- FORMAT?: Formatteert de USB
2. Om het bestand/map te verwijderen of te
formatteren drukt u op T.
3. Als u de huidige modus wilt verlaten drukt u op
I ENTER.
>>Voorzichtig
yy Koppel een USB-apparaat nooit los wanneer
deze in gebruik is. (afspelen, verwijderen,
enz.)
yy Een regelmatige back-up wordt geadviseerd
om gegevensverlies te voorkomen.
yy De functie verwijderen wordt niet altijd
ondersteund, afhankelijk van de USB-status.
(vergrendelen, enz.)
Tonen van bestandsinformatie
Tijdens het afspelen van een MP3-/FLAC-bestand
met bestandsinformatie kunt u deze informatie
tonen door op INFO op de afstandsbediening te
drukken.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 18
Het geluid tijdelijk uitzetten
Druk op @MUTE op de afstandsbediening om
uw geluid te dempen.
U kunt het geluid dempen om bijvoorbeeld de
telefoon te beantwoorden. “MUTE” zal dan in
het display verschijnen. Om de mute-functie te
annuleren, drukt u nogmaals op @MUTE of
past u het volumeniveau aan door op VOL+/- te
drukken.
Slaapfunctie (Sleep Timer)
instellen
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de
afstandsbediening om de tijdvertraging tussen
de 10 en 180 minuten te selecteren. Na de
vertragingstijd wordt het systeem uitgeschakeld. (U
kunt de volgende volgorde zien: 180 -> 150 ->120
-> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 ->
10)
Om de slaapfunctie te annuleren drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat het display helder
wordt.
,,Opmerking
yy Druk op SLEEP. De resterende tijd verschijnt
in het display.
yy De slaapfunctie werkt na dimmen van het
scherm.
Dimmer
Druk eenmaal op SLEEP. De lichtsterkte van het
display wordt met de helft verminderd. Druk
herhaaldelijk op SLEEP totdat het display helder
wordt om de dimmerfunctie te annuleren.
Automatisch afsluiten
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op
electriciteitsverbruik, indien het hoofdapparaat
niet is aangesloten op een extern apparaat en
gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt. Dat
geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat het
hoofdapparaat via analoge invoer verbonden is
met andere apparaten.
2013-02-25
11:09:36
Bediening
Geluid aanpassen
Radiobediening
De geluidsmodus instellen
De antenne aansluiten
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
ingestelde geluidsvelden. Met behulp van SOUND
EFFECT op de afstandsbediening kunt u een
gewenste geluidsmodus selecteren.
19
Sluit de FM-draadantenne aan op de FM ANT.aansluiting.
2
Op het
display
Beschrijving
NATURAL
Voor een natuurlijk en
comfortabel geluid.
AUTO EQ
Stelt de equalizer in op
de modus die het meest
overeenkomt met het genre dat
is ingesloten in de MP3 ID3-tag
van muziekbestanden.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Dit programma geeft het geluid
een enthousiaste sfeer en geeft
u het gevoel dat u echt bij een
rock-, pop-, jazz- of klassiek
concert aanwezig bent.
MP3 -- OPT
Deze functie is geoptimaliseerd
voor gecomprimeerde MP3bestanden. Hierbij worden
vooral de hoge tonen verbeterd.
BASS
(BASS BLAST)
LOUDNESS
BYPASS
Bediening
Welke onderdelen er voor de Equalizer worden
weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen
en -effecten.
,,Opmerking
Zorg ervoor dat u de FM-draadantenne
volledig uittrekt.
Versterkt de hoge tonen, bas en
surround sound-effecten.
Verbetert de lage en hoge
tonen.
U kunt genieten van het geluid
zonder het equalizer-effect.
,,Opmerking
U dient wellicht de geluidsmodus te resetten
nadat u de input heeft gewijzigd, soms zelfs
nadat het nummer/bestand is gewijzigd.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 19
2013-02-25
11:09:36
20 Bediening
Naar de radio luisteren
1. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening
totdat FM in het display verschijnt.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen
radiostation.
2
2. Auto tuning: Houd gedurende ongeveer 2
seconden TUNING-/+ ingedrukt
totdat de frequentie-indicatie begint te
veranderen, laat dan los. Het scannen stopt
wanneer het apparaat op een station afstemt.
Bediening
Manual tuning: Druk herhaaldelijk op
TUNING-/+.
3. Pas het volume aan door te drukken op VOL+/-.
Slechte FM-ontvangst
verbeteren
Druk op T op de afstandsbediening. Dit zal de
tuner veranderen van stereo naar mono. Dan zal
het ontvangst beter zijn dan daarvoor.
Radiostations
voorprogrammeren
U kunt 50 FM-radiostations voorprogrammeren.
Zorg ervoor dat u het volume laag draait voordat u
gaat afstemmen.
1. Druk op FUNCTION tot FM op het display
verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
TUNING-/+ te drukken.
3. Druk op PROGRAM/MEMORY. In het display zal
een voorgeprogrammeerd nummer knipperen.
4. Druk op PRESET/FOLDER W/S om een
voorgeprogrammeerd nummer van uw keuze
te selecteren.
5. Druk op PROGRAM/MEMORY. Het station
wordt opgeslagen.
6. Herhaal stappen 2 tot 5 om andere stations op
te slaan.
7. Om naar een voorgeprogrammeerd station te
luisteren drukt u op
PRESET/FOLDER W/S.
Alle opgeslagen stations
wissen
1. Houd PROGRAM/MEMORY gedurende twee
seconden ingedrukt. “ERASEALL” zal op het
display knipperen.
2. Druk op PROGRAM/MEMORY om alle
opgeslagen stations te wissen.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 20
2013-02-25
11:09:36
Bediening
Informatie over radiostations
bekijken
De FM-tuner is uitgerust met de mogelijkheid
voor RDS (Radio Data System). Hierdoor krijgt
u informatie te zien over het radiostation dat
u beluistert. Door herhaaldelijk op RDS/SET te
drukken, kunt u de verschillende soorten informatie
bekijken :
U kunt de radiostations zoeken op programmatype
door op RDS/SET te drukken. Het scherm toont
de laatst gebruikte PTY. Druk één of meerdere
keren op PTYom uw gewenste programmatype te
selecteren. Houd TUNING-/+ ingedrukt. De tuner
zal automatisch zoeken. Het zoeken zal stoppen
zodra een station gevonden is.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 21
Tijd instellen
Er zijn drie manieren om de tijd in te stellen.
Tijd instellen middels de knoppen
1. Zet de speler aan.
2. Houd CLOCK ingedrukt.
3. Kies de tijdsmodus door op Y/U te
drukken.
- 12:00 (voor een AM en PM weergave) of 0:00
(voor 24-uursweergave)
4. Druk op IENTER of RDS/SET om uw selectie
te bevestigen.
2
Bediening
PS (Naam van het programma)
De naam van het kanaal wordt in het
display weergegeven.
PTY (Herkenning van het programmatype)
Het programmatype (bijv. Jazz
of Nieuws) wordt in het display
weergegeven.
RT (Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale informatie
van het radiostation. Deze tekst kan over
het display lopen.
CT (Tijd gecontroleerd door het kanaal)
Dit toont de tijd en datum zoals
uitgezonden door het station.
21
5. Kies de uren door op Y/U te drukken.
6. Druk op IENTER of RDS/SET.
7. Kies de minuten door op Y/U te
drukken.
8. Druk op IENTER of RDS/SET.
9. Als u de tijd opnieuw wilt instellen, houd u
CLOCK ingedrukt. Herhaal dan stappen 3-8.
Tijd instellen door de BT.app aan te
sluiten.
Stel uw gewenste tijd in op een Bluetooth-apparaat
en sluit het Bluetooth-apparaat op uw speler aan
via de BT-app. De klokinstelling in het display
zal dan automatisch synchroniseren met het
Bluetooth-apparaat.
2013-02-25
11:09:37
22 Bediening
2
Tijd instellen door te synchroniseren
met uw iPod/iPhone/iPad
De speler als wekker gebruiken
Sluit de iPod/iPhone/iPad aan op de USB-poort met
de kabel van de iPod/iPhone/iPad en selecteer de
USB-functie. De klokinstelling in het display zal dan
automatisch synchroniseren met uw iPod/iPhone/
iPad.
2. Houd TIMER ingedrukt om de alarmfunctie in
te stellen.
Bediening
Nadat de speler met uw iPod/iPhone/iPad
gesynchroniseerd is voor de klokinstelling, zal een
tijdsverschil zijn tussen de iPod/iPhone/iPad en de
speler. Als het apparaat uit staat zal de klok niet
synchroniseren met uw iPod/iPhone/iPad.
,,Opmerking
Controleer of de huidige tijd op de iPod/
iPhone/iPad klopt. Klopt de tijd niet, stel deze
dan in op de juiste tijd. Een verkeerde tijd op
de iPod/iPhone/iPad kan resulteren in een
tijdverschil tussen uw iPod/iPhone/iPad en het
apparaat.
1. Zet de speler aan.
3. De alarm geluidsbronnen zullen knipperen.
Terwijl iedere geluidsbron knippert, selecteert
u degene die u wilt door op IENTER of RDS/
SET te drukken.
4. “ON TIME” zal knipperen. Dit is uw gewenste tijd
waarop het apparaat aangaat. Druk op Y/
U om de uren en minuten te veranderen en
druk op IENTER of RDS/SET om op te slaan.
5. “OFF TIME” zal knipperen. Dit is uw gewenste
tijd waarop het apparaat uitgaat. Druk op Y/
U om de uren en minuten te veranderen en
druk op IENTER of RDS/SET om op te slaan.
6. De volume-instelling zal knipperen. Druk op
Y/U om het volume te veranderen en
druk op IENTER of RDS/SET om op te slaan.
7. Druk op TIMER om de alarminformatie te
controleren.
8. Als u de tijd opnieuw wilt instellen, houd u
TIMER ingedrukt. Herhaal dan stappen 3-6.
,,Opmerking
yy Wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt, worden de tijdsinstellingen niet
opgeslagen.
yy Als u het apparaat synchroniseert met uw
BT-apparaat voor de klok, gebruikmakend
van de BT app, kunt u kiezen tussen een 12uurs klok (bv – PM 11:00) of een 24-uurs klok
(bv – 23:00). (enkel Android O/S)
u de klok instelt, kunt u de tijd
yy Als
controleren door op CLOCK te drukken,
zelfs als de speler uitgeschakeld is.
u de klok en het alarm instelt, kunt u de
yy Als
instellingen controleren door op TIMER te
drukken, zelfs als de speler uitgeschakeld is.
Deze functie zal dan dagelijk werken.
yy De alarmfunctie werkt alleen als het
apparaat uit staat.
yy Als het alarm afgaat, kunt u het alarm
uitschakelen door op TIMER te drukken.
yy Als het alarm afgaat met de USB-kabel
aangesloten in de USB-poort, zal de
functie naar tuner overgaan. (Afhankelijk
van het type apparaat is dit wellicht niet
beschikbaar.)
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 22
2013-02-25
11:09:37
Bediening 23
Geavanceerde
bediening
Opnemen op USB
1. Sluit het USB-apparaat op de speler aan.
2. Selecteer een functie door op FUNCTION op
de afstandsbediening of op F op het apparaat
te drukken.
3. Start het opnemen door op USB REC op de
afstandsbediening te drukken.
4. Druk op IENTER om het opnemen te
stoppen.
Opnemen pauzeren
Druk tijdens het afspelen op USB REC om het
opnemen te pauzeren. Druk nog een keer om het
opnemen weer te starten. (Alleen FM/Draagbare
functie)
yy Er is geen geluid tijdens het opnemen van
MP3/ WMA/ FLAC,.
yy Wanneer u het opnemen tijdens het
afspelen stopt, zal het bestand dat tot
dat moment is opgenomen worden
opgeslagen. (Behalve MP3/WMA/ FLACbestanden)
yy Verwijder het USB-apparaat niet en zet het
apparaat niet uit tijdens de USB-opname.
Als u dat wel doet kan er een incompleet
bestand ontstaan dat op een PC niet te
verwijderen is.
yy Indien de USB-opname niet werkt, zal er
een bericht als “NO USB”, “ERROR(USB ERR)”,
“FULL(USB FULL)”, ”NO SUPPO”of “NO REC”
getoond worden op het display.
yy Mulit-kaartlezers, externe harde schijven
en mobiele telefoons kunnen niet worden
gebruikt voor USB-opnames.
yy Een bestand wordt opgenomen door
ongeveer 512 Mb wanneer u gedurende
een langere tijd opneemt.
yy U kunt niet meer dan 999 bestanden
opslaan.
yy Dit zal als volgt opgeslagen worden.
AUDIO CD
MP3/ WMA/FLAC
2
Bediening
Opnemen van één nummer/bestand - U
kunt een nummer/bestand op USB opnemen
terwijlhet bestand van uw keuze afspeelt.
Opnemen van alle nummers/bestanden - U
kunt nummers/bestanden op USB opnemen in
de stopstatus.
Opnemen van programmalijst - Na het maken
van een programma lijst kunt u deze opnemen
op USB.
(Raadpleeg pagina 17)
,,Opmerking
yy U kunt tijdens het opnemen de voortgang
van de USB-opname in percentage op het
display volgen. (enkel AUDIO CD, MP3/
WMA/ FLAC CD)
De andere
bron*
Bitsnelheid en
opnamesnelheid selecteren
1. Druk langer dan 3 seconden op USB REC.
*: FM, PORTABLE en meer.
2. Gebruik Y/U om een bitsnelheid te
selecteren.
BT worden niet ondersteund.
3. Druk weer op USB REC om de opnamesnelheid
te selecteren.
4. Druk op Y/U om een gewenste
opnamesnelheid te selecteren. (Enkel CDfunctie)
X1 SPEED
- U kunt naar de muziek luisteren terwijl u het
opneemt. (Enkel audio-CD’s)
X2 SPEED
- U kunt het muziekbestand alleen maar
opnemen.
Het maken van ongeautoriseerde kopieën
van kopie-beschermd materiaal, inclusief
computerprogramma's, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnames, kan een
schending van de auteursrechten zijn en als
een criminele handeling gezien worden.
Deze apparatuur dient niet voor zulke
doeleinden gebruikt te worden.
Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten
5. Druk op USB REC om de instelling te voltooien.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 23
2013-02-25
11:09:37
24 Bediening
Draadloze Bluetoothtechnologie gebruiken
Over Bluetooth
2
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor verbindingen op
korte afstanden.
Bediening
Het beschikbare bereik is binnen de 10 meter.
(Het geluid kan onderbroken worden wanneer
de verbinding verstoord wordt door andere
elektronische golven of wanneer u bluetooth in
een andere kamer verbindt.)
Het verbinden van individuele apparaten met
Bluetooth® draadloze technologie resulteert niet in
kosten. Een mobiele telefoon met
Bluetooth® draadloze technologie kan gebruikt
worden via Cascade indien de verbinding gemaakt
is via Bluetooth® draadloze technologie.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth draadloze technologie
te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn
bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is
compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Naar muziek van een
Bluetooth-apparaat luisteren
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie door op
FUNCTION op de afstandsbediening of op Fop
het apparaat te drukken. “BT READY” verschijnt
in het display.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 24
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u het Bluetoothapparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken,
verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden
apparaten in het scherm van het Bluetoothapparaat, afhankelijk van het type Bluetoothapparaat. Dit apparaat wordt weergegeven als
"LG MICRO(XX:XX)".
,,Opmerking
XX:XX betekent de laatste 4 cijfers van het BTadres. Indien uw speler bijvoorbeeld een BTadres zoals 9C:02:98:4A:F7:08 heeft, zult u “LG
MICRO (F7:08)” op uw Bluetooth-apparaat zien.
3. Voer de PIN code in.
PIN code: 0000
4. Wanneer dit apparaat succesvol gekoppeld is
met uw Bluetooth-apparaat, zal "BT CONN" en
"BT PAIR" in het display verschijnen.
,,Opmerking
yy De manier om een koppeling tot stand te
brengen kan variëren afhankelijk van het
type Bluetooth-apparaat.
yy Probeer de koppelingsprocedure indien uw
apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.
5. Naar muziek luisteren.
Om muziek af te spelen die op uw
Bluetooth-apparaat staat raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat. Het volumeniveau van Bluetooth zal
aangepast worden volgens het volumeniveau
van uw Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Geluid uit het hoofdapparaat kan
vervormen wanneer u het volume van het
Bluetooth-apparaat met tweederde of meer
verhoogt.
yy Wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt,
past u het volume van een Bluetoothapparaat aan tot een goed niveau om naar
te luisteren.
2013-02-25
11:09:37
Bediening 25
,,Opmerking
yy Nadat uw apparaat aangesloten is met
de speler via Bluetooth, zal de functie
automatisch naar BT springen.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 25
Over de LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App brengt een serie nieuwe
eigenschappen naar uw apparaat. We raden u aan
de gratis "LG Bluetooth Remote" app te downloaden en te installeren om van meer functies te
genieten.
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via “ Apple App Store” of
“Google Android Market”
2
Bediening
yy Na het zoeken naar deze speler op uw Bluetoothapparaat koppelt u het Bluetooth-apparaat met
deze speler. Speel dan het bestand van uw keuze
af.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen
met deze speler.
yy U kunt slechts verbinding maken met één
Bluetooth-apparaat, meerdere koppelingen
worden niet ondersteund.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw Bluetoothapparaat en de speler minder dan 10 m is, kan
er geen verbinding worden gemaakt als er zich
obstakels tussen beiden bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook,
etc., genieten van uw draadloze systeem.
yy Wanneer er niet met Bluetooth verbonden is,
wordt het bericht 'BT READY' weergegeven in
het display.
yy Wanneer er elektrische storing optreedt als
gevolg van apparaten die dezelfde frequentie
gebruiken, zoals medische apparaten,
magnetrons, of draadloze LAN-apparaten, wordt
de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand gaat staan en de communicatie
tussen het Bluetooth-apparaat en de speler
verstoort, wordt de verbinding verbroken.
yy Indien de afstand tussen Bluetooth en de
speler groter wordt, wordt de geluidskwaliteit
almaar slechter. De verbinding wordt verbroken
wanneer de afstand tussen Bluetooth en
de speler buiten het bedieningsbereik van
Bluetooth komt.
yy De verbinding met Bluetooth draadloze
technologie wordt verbroken als u het
hoofdapparaat uitschakelt of wanneer de afstand
tussen beide apparaten groter is dan 10 m.
yy Indien het Bluetooth-apparaat ontkoppeld
wordt, dient u het Bluetooth-apparaat met uw
speler verbinden.
De LG Bluetooth
Remote App gebruiken
1. Tik op het pictogram van de Apple App Store of
Google Android Market(Google Play Store).
2. Type in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” en
zoek het op.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten “LG Bluetooth
Remote” en tik erop om het downloaden van
de Bluetooth app te starten.
4. Tik op een pictogram om te installeren.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan staat
en aangesloten is op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat voorzien
is van “Apple App Store” of “Google Android
Market(Google Play Store)”
yy Wilt u meer informatie voor de
bediening,eaadpleeg “Apple App Store” op
“Google Android Market(Google Play Store)”.
2013-02-25
11:09:37
26 Bediening
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via de QR-code
1. Installeer "LG Bluetooth Remote app" via de QRcode. Gebruik de scansoftware om de QR-code
te scannen.
2. Tik op een pictogram om te installeren.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.
2
Bediening
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan staat
en aangesloten is op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan
staat en voorzien is van een app voor
het scannen. Indien u niet over zo'n app
beschikt, kunt u er een downloaden van de
“Apple App Store” of de “Google Android
Market(Google Play Store)”.
Activeer Bluetooth met de LG
Bluetooth Remote app
LG Bluetooth Remote app helpt u uw Bluetoothapparaat op de speler aan te sluiten.
1. Tik op het pictogram van LG Bluetooth Remote
app op het startscherm om de LG Bluetooth
Remote app te openen en ga vervolgens naar
het hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer het apparaat van
uw keuze.
3. Wilt u meer informatie voor de bediening, tik
dan op [Setting] en vervolgens op [Help].
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 26
,,Opmerking
yy BT app zal als volgt beschikbaar zijn in de
software-versie;
Android O/S : 2.3.3(of later)
iOS O/S : 4.3(of later)
yy U kunt de BT app niet activeren terwijl u
Bluetooth gebruikt. Ontkoppel het Bluetoothapparaat dat u eerder aangesloten heeft om
de BT app juist te gebruiken.
yy Gebruikt u de Bluetooth app voor bediening,
dan zullen er enkele verschillen zijn
tussen de Bluetooth app en de geleverde
afstandsbediening. Gebruik indien nodig de
bijgeleverde afstandsbediening.
yy Wanneer u de BT app bedient terwijl het
Bluetooth-toestel is aangesloten, kan de
Blutooth-verbinding die u eerder tot stand
bracht, verbroken worden. (Afhankelijk van de
softwareversie van de smartphone heeft dit
proces een verschil.)
yy Het is mogelijk dat de BT app niet werkt,
afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
yy Indien u de BT app gebruikt in de Bluetoothfunctie, is het mogelijk dat de meegeleverde
afstandsbediening niet werkt.
yy Wanneer u de BT app als afstandsbediening
gebruikt, kan de werking verschillen van de
geleverde afstandsbediening.
yy Er zijn enkele verschillen in de werking van
de BT app in overeenstemming met het
operating system van de smartphone.
yy Wanneer uw Bluetooth-apparaat al eerder
aangesloten is geweest met een andere speler,
ontkoppel de Bluetooth-verbinding dan eerst.
Dan kunt u uw speler via de BT app bedienen.
yy De verbinding die u gemaakt heeft kan
ontkoppeld worden als u een andere
applicatie selecteert of de instelling van
het aangesloten apparaat verandert via
de BT app. Controleer in dit geval a.u.b. de
verbindingsstatus.
yy Om een storing te vermijden wordt u
aangeraden om slechts één apparaat
tegelijk aan dit apparaat aan te sluiten.
yy Sluit uw smart-apparaat niet aan op de
USB-poort met een kabel. Anders zal de
Bluetooth-verbinding worden verbroken.
yy Na verbinding van de BT app kan er naar
muziek op uw apparaat worden geluisterd.
Probeer in dit geval de verbindingsprocedure
nogmaals.
2013-02-25
11:09:37
Probleemoplossing 27
Probleemoplossing
Probleem
Oplossing
yy Steek de voedingskabel in het stopcontact.
Geen stroom:
yy Controleer het stopcontact door er andere elektronische apparaten op aan te
sluiten.
Geen geluid.
Druk op F en controleer de geselecteerde functie.
yy Voer een afspeelbare disk in.
Het apparaat start niet
met afspelen.
yy Maak de disk schoon. (Raadpleeg pagina 30)
3
yy Plaats de cd met het label of geprinte zijde naar boven in de speler.
Probleemoplossing
yy Sluit de antenne stevig aan.
Nauwkeurig afstemmen
op radiostations is niet yy Stem met de hand op het radiostation af.
mogelijk.
yy Stel enkele voorgeprogrammeerde stations in, zie pagina 20
yy De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter (23 ft).
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy Verwijder het obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
iPod/iPhone/iPad werkt
niet.
Sluit uw iPod/iPhone/iPad met de USB-kabel stevig aan.
Android-apparaat werkt
niet.
De klok wordt niet
getoond
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 27
yy Vervang de batterij met een nieuwe.
yy Controleer of de softwareversie van uw apparaat versie 4.1 (of later) of AOA 2.0
(of later) is.
yy Sluit uw Android-apparaat stevig aan met de USB-kabel.
yy Sluit uw Bluetooth-apparaat aan uw speler aan via de BT app.
yy Sluit uw iPod/iPhone/iPad met de USB-kabel stevig aan voor het
synchroniseren van de tijd.
2013-02-25
11:09:38
28 Appendix
Handelsmerken en
licenties
4
“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made
for iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made
for iPad” (geschikt voor iPad) houdt in dat een
elektronisch hulpapparaat specifiek ontworpen
is om te verbinden met, respectievelijk, een
iPod, iPhone, of iPad en gecertificeerd is door
de ontwerper om te voldoen aan de Apple
prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat of het voldoen
aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften.
Weet dat het gebruik van deze accessoire met
een iPod, iPhone of iPad de draadloze verbinding
kan beïnvloeden.
Appendix
Bluetooth® draadloze technologie is een systeem
waarmee radiocontact tussen elektronische
apparaten met een maximale afstand van 10
meter mogelijk is.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth®
technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een
mobiele telefoon met Bluetooth® draadloze
technologie kan via Cascade worden gebruikt
als de verbinding via Bluetooth® draadloze
technologie is opgebouwd.
Het woordmerk Bluetooth® en logo's zijn
eigendom van het bedrijf Bluetooth® SIG, Inc. en
ieder gebruik van deze woordmerken door LG
Electronics geschiedt onder licentie.
Andere handelsmerken en -namen zijn die van
hun respectievelijke eigenaren.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 28
2013-02-25
11:09:38
Appendix 29
Specificaties
Algemeen
Veristen aan de Ac adapter DC IN 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Stroomverbruik
Raadpleeg het label.
Afmetingen (B x H x D)
520 x 87 x 180 mm
Nettogewicht (circa)
3,7 kg
Temperatuur tijdens bedrijf 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Vochtigheid tijdens bedrijf
5 % tot 90 %
Voeding Bus
DC 5 V 0 2100 mA
Inputs
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-aansluiting)
Tuner
FM-afstemmingsbereik
4
87,5 MHz tot 108,0 MHz of 87,50 MHz tot 108,00 MHz
Appendix
Versterker
Stereo-modus
5 W + 5 W(Voor), 30 W(Dual Woofer)
T.H.D
10 %
CD
Frequentie-response
30 to 20000 Hz
Signaal-tot-storing ratio
80 dB
Dynamisch bereik
80 dB
Subwoofer
Type
Ingebouwd
Impedantie
8Ω
Gewogen Ingangsvermogen
10 W
Max. Ingangsvermogen
20 W
Luidspreker voor
Type
Ingebouwd
Impedantie
6Ω
Gewogen Ingangsvermogen
5W
Max. Ingangsvermogen
10 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 29
2013-02-25
11:09:38
30 Appendix
Onderhoud
Opmerkingen over disks
Omgaan met disks
Plak nooit papier of plakband op de disk.
Disks opbergen
Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen en laat de disk nooit liggen in een in
de zon geparkeerde auto.
Disks reinigen
4
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, verdunner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is
bedoeld voor oudere vinyl-platen.
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insekticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
Appendix
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze
producten kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Het apparaat onderhouden
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
diskstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor meer
informatie contact op met het dichtstbijzijnde
geautoriseerde servicecenter.
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 30
2013-02-25
11:09:38
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 31
2013-02-25
11:09:38
CM3330G-DG.DDEULLG_DUT.indd 32
2013-02-25
11:09:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement