LG CM2820 Owner's manual

LG CM2820 Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Micro Hifi-systeem
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
CM2820
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 1
2012-04-19
3:46:29
1
Aan de slag
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Volg voor de installatie van het apparaat de
instructies van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en
openingen voor voldoende ventilatie om ervoor
te zorgen dat product naar behoren functioneert
en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer
de sleuven en openingen niet door het apparaat
op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een inbouwconstructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies
van de fabrikant zijn opgevolgd.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 2
LET OP: BIJ HET OPENEN KAN ZICHTBARE EN
ONZICHTBARE LASERSTRALING KLASSE 1M
VRIJKOMEN. KIJK NIET RECHTSTREEKS MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN.
Het gebruik van regelaars, instellingen of het doen
van uitvoeringen anders dan hier beschreven, kan
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
2012-04-19
3:46:29
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste
verrijdbare afvalbak op een product
staat, betekent dit dat het product
valt onder de Europese Richtlijn
2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische
producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden ingeleverd
bij speciale inza-melingspunten die
door de lokale of landelijke overheid
zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 3
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op (de verpakking van) het door
gebruikte product is afgebeeld, wil
dat zeggen dat het product valt onder
de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu
meer dan 0,0005% kwik, 0,002%
cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu’s
op de juiste manier weg te doen
helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid van
mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen
en accu’s de afdeling Milieudienst
van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde
erkende inleveradres of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
2012-04-19
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij
of batterijset in een geschikte container op de
daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te
worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en
accu’s nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen
mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
3
3:46:30
4
1
Aan de slag
Aan de slag
LG Electronics verklaart hierbij dat deze
producten voldoen aan de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 2004/108/EC, 2006/95/EC en
2009/125/EC.
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met
de verdeler waarbij u dit product gekocht
heeft.
Uitsluitend geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Verklaring omtrent blootstelling aan
RF-straling
Dit apparaat moet met een
minimumafstand van 20 cm tussen
de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 4
U dient de optie schijfformaat in te stellen op
[Mastered] om tijdens het formatteren van
herschrijfbare schijven, deze compatibel te maken
met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op
Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LGspelers.
(Mastered/Live File Systeem :
Schijfformatteringssyteem voor Windows Vista)
LG Bluetooth Remote
U kunt deze speler via uw Bluetooth bedienen met
uw iPhone of Android-telefoon. Deze speler en uw
telefoon dienen te zijn verbonden met Bluetooth.
Bezoek Bezoek Apple App Store” of “Google
Android Market (Google Play Store)”. En gebruik
deze QR-code om te zoeken naar “LG Bluetooth
Remote”-app (Alleen Android). (Raadpleeg pagina
25)
2012-04-19
3:46:30
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
9
10
10
11
11
Veiligheidsinformatie
Unieke functies
– USB directe opname
– Portable In
– Timer
– Time Sync
Accessoires
Vereisten voor afspeelbare bestanden
– Eisen aan MP3/ WMA-muziekbestanden
– Ondersteunde USB-apparatuur
– Vereisten voor USB-apparaten
Belangrijkste
Afstandsbediening
Bovenste paneel
Rechter paneel
Linker paneel
De AC-adapter aansluiten
Monteren van de hoofdunit aan de muur.
2
Bediening
13
13
bedieningshandelingen
– Bedieningen voor de iPod/iPhone/
iPad
– Bediening van de CD
– USB-bediening
Andere edieningshandelingen
– Geprogrammeerd afspelen .
– Een map en een MP3-/WMA-bestand kiezen.
– Een MP3-/WMA-bestand verwijderen
– Bestandsinformatie tonen
(ID3 TAG)
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
De radio bedienen
– De antenne aansluiten
– Naar de radio luisteren
– De radiostations vooraf instellen
– Alle opgeslagen stations verwijderen
– Slecht FM-ontvangst verbeteren
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 5
18
5
25
– Informatie over een Radiostation
bekijken
Geluid aanpassen
– De geluidsmodus instellen
De klok instellen
– De speler als wekker gebruiken
– Instellingen Sleep Timer
– Dimmer
Geavanceerde dieningsmogelijkheden
– Naar muziek van andere apparaten
luisteren
– Opnemen op USB
– Om een bitrate en snelheid voor het
opnemen te selecteren
Draadloze Bluetooth technologie gebruiken
– Muziek van een Bluetooth-toestel
beluisteren
– LG Bluetooth Remote App gebruiken
3
Problemen oplossen
27
Problemen oplossen
4
Appendix
28
29
30
30
30
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Opmerkingen over schijven
– Omgaan met het apparaat
19
19
19
20
21
21
21
21
22
22
23
23
2012-04-19
1
2
3
4
3:46:30
6
1
Aan de slag
Unieke functies
Accessoires
USB directe opname
Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg
ervoor dat u ze herkent.
Aan de slag
Neemt muziek op uw USB-apparaat op.
Portable In
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur
(MP3, Notebook, etc).
FM-antenne (1)
Afstandsbediening (1)
Batterijen (2)
Wandsteun (1)
Snoer + stekker (1)
AC adapter(1)
Timer
Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.
Time Sync
Stelt de klok van uw apparaat automatisch in door
uw iPod/iPhone/iPad en Bluetooth-apparaat te
gebruiken (LG Bluetooth Remote app).
INSTALLATIEHANDLEIDING
VOOR WANDSTEUN(1)
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 6
2012-04-19
3:46:32
Aan de slag
7
Ondersteunde USB-apparatuur
Eisen aan MP3/ WMAmuziekbestanden
Compatibiliteit met MP3- / WMA-bestanden onder
de volgende voorwaarden:
•
S amplingfrequentie: tussen 8 tot 48 kHz (MP3),
tussen 8 tot 48 kHz (WMA)
•
it rate: van 8 to 320 kbps (MP3),
B
40 tot 192 kbps (WMA)
•
Maximumaantal bestanden: minder dan 999
•
Bestandsextensies: '.mp3'/ '.wma'
•
CD-ROM-bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
•
MP3-speler: MP3-speler met flashgeheugen.
•
SB-geheugenstick:
U
Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1. ondersteunen.
•
e USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet
D
alle USB-apparaten.
Vereisten voor USB-apparaten
•
pparaten waarvoor een extra programma
A
moet worden geïnstalleerd, wanneer u het op
een computer heeft aangesloten, wordt niet
ondersteund.
•
erwijder het USB-apparaat nooit terwijl het in
V
gebruik is.
•
oor USB-geheugens met grote capaciteit
V
kan het verscheidene minuten duren om het
geheugen te doorzoeken.
•
Maak altijd een reservekopie om eventueel
dataverlies te voorkomen.
•
ls u een USB-verlengkabel of een USB-hub
A
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
•
et NTFS-bestandssysteem wordt niet
H
ondersteund (alleen FAT16- en FAT32 –
bestandssystemen worden ondersteund).
•
USB-apparaten met meer dan 1000 bestanden
erop worden niet ondersteund.
•
E xterne harde schijven met USB-aansluting, USBkaartlezers, tegen schrijven beveiligde USBgeheugens en mobiele telefoons worden niet
ondersteund.
•
e USB-poort van het apparaat kan niet worden
D
aangesloten op de computer. Het is niet mogelijk
het apparaat als opslagtoestel te gebruiken.
•
et kan voorkomen dat sommige USB sticks niet
H
werken met dit apparaat.
1
Aan de slag
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
• Wanneer de stroom is ingeschakeld, kunt u geen
iPad uploaden door een USB-poort te gebruiken.
• Als het apparaat ingeschakeld is, kunt u een iPod/
iPhone/Smartphone opladen via een USB-poort.
• Wanneer u een Smartphone aansluit op de USBpoort, kunt u alleen opladen als het apparaat
ingeschakeld is.(Het kan voorkomen dat sommige
smartphones niet opgeladen zijn.)
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 7
2012-04-19
3:46:32
8
Aan de slag
Belangrijkste
• • • • • • • • • a• • • • • • • • 1 (Voeding): het apparaat AAN
of UIT schakelen.
1
Aan de slag
B (OPENEN/SLUITEN) :
Verwijdert de schijf uit de sleuf.
PRESET.FOLDER W/S :
USB REC
DELETE
-- Zoekt naar een map met
mp3- of wma-bestanden.
Wanneer u MP3-/WMAbestanden van een CD/USB
wilt afspelen en de bestanden
in verschillende mappen
staan, drukt u op PRESET.
FOLDER W/S om de map te
selecteren die u wilt afspelen.
-- Een vooraf ingesteld nummer
van een radiostation kiezen.
FUNCTION : Selecteert de
functie en inputbron.
TIMER
USB REC : Start opnemen
DELETE : Verwijdert MP3/WMAbestanden (alleen USB).
• • • • • • • • • c• • • • • • • • MUTE @ : Schakelt het geluid
uit.
VOL (+/-) : Past speakervolume
aan.
CLOCK : Stelt een klok in
controleert de tijd.
• • • • • • • • • b• • • • • • • • TIMER : Gebruikt de speler als
alarmklok.
SOUND EFFECT :
Geluidseffecten kiezen.
INFO : Bekijk informatie over
uw muziek. MP3-bestanden
bevatten vaak ID3-tags. Deze
tags geven informatie over de
titel, artist, album en tijdsduur.
Verwijder de batterijklep achter
op de afstandsbediening en
plaats twee AAA-batterijen. Let
erop dat de 4- en 5-polen
correct zijn geplaatst.
SLEEP : Schakelt de slaapstand
in; het apparaat gaat na een
bepaalde tijd automatisch uit.
(Dimmer: De lichtsterkte van
het display wordt met de helft
verminderd.)
0-9 numerieke knoppen
: Selecteert genummerde
muziekbestanden, bestanden of
vooringestelde nummers.
PROGRAM/MEMORY :
- Slaat radiostations op.
- Maakt een afspeellijst waarnaar
u wilt luisteren.
Batterijen installeren
ZENTER :
- Afspelen of opnemen stoppen.
- Annuleert DELETE-functie.
- Bevestig de klok- en
alarminstellingen
d/M (Play/Pause) : Afspelen
starten of stoppen.
• • • • • • • • • d• • • • • • • • RDS/SET :
- RDS(Radio Data System)
- Bevestig de klok- en
alarminstellingen
PTY : Zoekt radiostations
volgens uitzendtype op.
REPEAT (MENU) : U kunt uw
muzieknummers/bestanden
herhaald of in willekeurige
volgorde beluisteren.
TUNING(-/+) : Selecteert de
radiostations.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
-Snel terug en Snel vooruit
overslaan.
-Zoekt een gedeelte in een
nummer/bestand.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 8
2012-04-19
3:46:33
Aan de slag
9
Afstandsbediening
1
Aan de slag
a Sensor van de afstandsbediening
d
b Displayvenster
c iPod/iPhone/iPad Dock
iPod OPEN
Opent en sluit het iPod/iPhone/iPad Dock.
(Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt
het met deze knop geactiveerd)
T (Afspelen / Pauzeren)
Start en pauzeert het afspelen. I (Stop)
Afspelen of opnemen stoppen.
-/+ (VOLUME)
Stelt het volumeniveau in.
Bovenste paneel
PORT.IN
a PHONES
Contrastekker voor hoofdtelefoon
PORT.IN (3.5 mm)
Luister naar muziek vanaf uw draagbare
apparatuur.
b USB-Poort
Sleept muziekbestanden af door het aansluiten
van het USB-apparaat.
c Schijflade
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 9
d 1 (Voeding)
het apparaat AAN of UIT schakelen.
FUNC.
Selecteert de functie en inputbron.
CD EJECT
CD EJECT Werpt een CD uit het apparaat
2012-04-19
3:46:34
10
Aan de slag
Rechter paneel
1
Aan de slag
a FM ANTENNA
Voor verbinding met de FM- draadantenne.
Linker paneel
a DC18 V (AC adapterinvoer)
>>Let op!
Voorzorgen bij gebruik van touchknoppen.
yy Gebruik de touchknoppen met schone en
droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving alle vocht
van de touchknoppen af vóór gebruik.
yy Druk niet hard op de touchknoppen om ze
te laten werken.
-A
ls u teveel druk uitoefent, kan het de
sensor van de touchknoppen beschadigen.
yy Raak de knop aan die u bedoelt om de
functie correct te laten werken.
yy Kijk uit met alle geleidend materiaal op de
touchknoppen – zoals metalen voorwerpen.
Het kan storingen veroorzaken.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 10
2012-04-19
3:46:34
Aan de slag
De AC-adapter
aansluiten
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op het
stopcontact van de DC-adapter.
Monteren van de
hoofdunit aan de muur.
U kunt de hoofdunit aan een muur monteren. Leg
de meegeleverde schroeven en steunen klaar.
Voorbereiding
1
Aan de slag
1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de
AC-adapter.
11
3. Plaats het AC-snoer in een stopcontact voor
wisselstroom.
plug
hoofdunit
Unit
Wandsteun
schroef Wall
Bracket
WALL BLACKET INSTALL GUIDE VOOR
INSTALLATIEHANDLEIDING
WANDSTEUN
1. Breng de TV ONDERKANTLIJN van de
MUURSTEUN INSTALLATIEGIDS op hetzelfde
niveau als de onderkant van de TV en bevestig
deze in die positie.
>>Let op!
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron
van een ander apparaat of van een
andere fabrikant. Het gebruik van een
andere stroomkabel of voedingsbron kan
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken
en leidt tot verval van uw garantie.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 11
2012-04-19
3:46:35
12
1
Aan de slag
2. Wanneer u de muursteun aan een muur monteert
(beton), gebruik dan de muursteun om het
boorpunt te controleren. Boor vervolgens een
aantal gaten.
Aan de slag
3. Verwijder de MUURSTEUN-INSTALLATIEGIDS.
4. Bevestig met schroeven (niet meegeleverd) zoals
getoond in onderstaande illustratie.
>>Let op!
yy Hang niet op het geïnstalleerde apparaat en
zorg dat er geen druk op het apparaat wordt
uitgeoefend.
yy Bevestig het apparaat stevig aan de wand zodat
het niet naar beneden valt. Als het apparaat valt,
kan dit resulteren in persoonlijk letsel of schade
aan het product.
,,Opmerking
Er zijn geen schroeven en pluggen
meegeleverd voor de bevestiging. We raden u
aan de FAB31058701 schroef en MEG62598701
plug te gebruiken. Deze zijn afzonderlijk
verkrijgbaar.
yy Wanneer het apparaat aan de wand is bevestigd,
moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels
trekken. Het apparaat kan dan vallen.
,,Opmerking
Maak de unit los van de steun zoals hieronder
getoond.
5. Hang de hoofdunit aan de steunen, zoals
hieronder getoond.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 12
2012-04-19
3:46:36
Bediening
bedieningshandelingen
Bedieningen voor de iPod/
iPhone/iPad
Geniet van het geluid met uw iPod/ iPhone/iPad.
Raadpleeg de iPod/ iPhone/iPadgebruikershandleiding
voor meer informatie over de iPod/ iPhone/iPad .
Compatibele iPod/iPhone/iPad
yy Het apparaat ondersteunt de volgende modellen;
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2
iPhone 3G
iPad 2
iPad
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad
softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/
iPad niet vanaf het apparaat bedienen.
Bediening
1. Druk op
iPod OPEN op het apparaat. Het
iPod/iPhone/iPad Dock schuift naar buiten. Sluit
de iPod/ iPhone/iPad stevig aan. Als u dit
apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone/iPad
automatisch aan en begint het met opladen.
13
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad, kunt u
mogelijk uw iPod/iPhone/iPad niet vanaf het
apparaat bedienen.
2. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening of
op FUNC. op het apparaat om een IPOD-functie
te kiezen.
Dit te doen
Om
OP HET
APPARAAT
OP DE
AFSTANDSBEDIENING
Pauzeren of
opnieuw starten
T
d/M
Overslaan
-
C/V
Zoeken
-
C/V
Houd
ingedrukt
Naar het vorige
menu te gaan
Naar het
gewenste stuk
te gaan
Een stuk te
kiezen
-
REPEAT
(MENU)
-
PRESET.FOLDER
W/S
I
Z ENTER
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 13
2012-04-19
3:46:36
14
Bediening
,,Note
yy Als dit apparaat een foutbericht toont,
volg het bericht dan op. Een foutmelding
“ERROR”.
2
Bediening
- Uw iPod/iPhone/iPad is niet goed
aangesloten.
- Dit apparaat herkent uw iPod/iPhone/
iPad als een onbekend apparaat.
- Uw iPod/iPhone/iPad is bijna leeg.
/ De batterij moet worden opgeladen.
/ Wanneer u de batterij oplaadt terwijl de
iPod/iPhone/iPad bijna leeg is, kan het
langer duren voor het apparaat weer is
opgeladen.
Bediening van de CD
1. Plaats een schijf in de schijflade. Zorg dat het
label aan de voorzijde zit.
2. Selecteer de CD-functie door op FUNCTION de
afstandsbediening of op FUNC. op het apparaat
te drukken.
3. Selecteer een muziekbestand/bestand dat u
wilt afspelen door op de afstandsbediening op
C/V te drukken.
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/iPhone/iPad is het mogelijk dat u de
iPod/iPhone/iPad niet via het apparaat kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod Touch of iPhone wilt gebruiken, wilt
bellen of een sms-bericht wilt verzenden,
moet u de iPod/iPhone/iPad eerst uit het
iPod-dock van dit apparaat halen.
yy Indien u een probleem ondervindt met uw
iPod/iPhone/iPad/ iPhone/iPad, bezoek dan
www.apple.com/nl/support.
yy Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt
u uw iPod/ iPhone/iPad opladen door deze
aan te sluiten op het iPod-/ iPhone-/iPadDock.
,,Opmerking
U kunt alleen muziek-CD’s of CD-R/CD-RW met
muziek-CD formaat (12mm schijfjes) afspelen.
USB-bediening
Sluit de USB-poort of het USB-geheugen (of de
MP3-speler, etc.) aan op de USB-poort op het
apparaat.
yy Wellicht dient u meer te ondernemen
om uw iPod touch of iPhone te laten
werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat
ontgrendelen.
PORT.IN
,,Opmerking
Het USB-apparaat uit het HiFi-systeem
verwijderen
1. Kies een andere functie/modus of druk
op Z ENTER op de afstandsbediening
of twee keer achtereen op I op het
HiFi-systeem.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het HiFsysteem.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 14
2012-04-19
3:46:38
Bediening
Om
Zoeken
naar een
Druk op PRESET.FOLDER W/S.
onderdeel in
een map
Druk op de afstandsbediening
een paar keer op REPEAT(MENU)
Herhaald of
waardoor de weergave als volgt
willekeurig
verandert: RPT1 -> RPT DIR
afspelen
(alleen MP3/ WMA) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF.
,,Opmerking
yy USB-mappen/bestanden worden herkend
zoals hieronder getoond
* hoofdmap
map
bestand
map1
map3
bestand 5
bestand 6
2
bestand 7
map4
map7
bestand 8
bestand 9
bestand 3
map8
bestand 10
Bediening
dit te doen
Druk op Z ENTER van de
Stop
afstandsbediening of op I op het
apparaat.
Druk op d/M de afstandsbediening
Afspelen
of op T van het Hifi-systeem.
Druk tijdens het afspelen op d/M
Pauzeren de afstandsbediening of op T
van het Hifi-systeem.
Druk tijdens het afspelen op C/
V op de afstandsbediening
Naar de/het om naar het volgende nummer
volgende/ of bestand te gaan of om terug
vorige track/ te gaan naar het begin van het
huidige nummer of bestand.
bestand
springen Druk tijdens het afspelen twee keer
kort op C om terug te gaan naar
het vorige bestand.
Een gedeelte
in een
Druk tijdens het afspelen op de
nummer/ knop C/V en laat deze los op
bestand
het punt dat u wilt beluisteren.
zoeken
15
bestand 4
map2
map5
bestand 11
bestand 12
map6
bestand 13
bestand 14
bestand 1
bestand 2
yy Wanneer er geen bestand in een map is,
wordt de map niet getoond
yy Mappen worden in de volgende volgorde
getoond;
hoofdmap map1 map3 map7
map8 map5 map6
yy Bestanden worden achtereenvolgens
afgespeeld van $ bestand Nr. 1 tot $
bestand Nr. 14.
yy Bestanden en mappen worden in de
opgenomen volgorde getoond en kunnen
anders worden getoond vanwege de
opname-omstandigheden.
yy *HOOFDMAP: Het eerste scherm dat u ziet
wanneer een computer de USB herkent,
wordt “HOOFDMAP” genoemd.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 15
2012-04-19
3:46:38
16
Bediening
Andere
Bedieningshandelin-gen
Geprogrammeerd afspelen .
Met deze programmeringsfunctie kunt u uw
favoriete muziekbestanden/bestanden van elke
disk of USB-apparaat opslaan.
2
Bediening
Een programma kan 20 nummers of bestanden
bevatten.
1. Plaats een cd of USB en wacht even tot alles is
ingeladen.
2. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening terwijl het afspelen gestopt
is.
3. Druk op C/V op de afstandsbediening
om het volgende muzieknummer/bestand te
selecteren.
4. Druk nogmaals op PROGRAM/MEMORY voor
het opslaan en het volgende muzieknummer/
bestand te selecteren
5. Druk op d/M om de geprogrammeerde
nummers af te spelen.
6. Druk op Z ENTER om uw selectie te wissen.
,,Opmerking
De programma´s worden ook gewist wanneer
de schijf of het USB-apparaat wordt verwijderd,
het apparaat wordt uitgeschakeld of de functie
wordt gewijzigd.
Een map en een MP3-/WMAbestand kiezen.
1. Druk herhaaldelijk op PRESET.FOLDER W/S op
de afstandsbediening totdat de gewenste map
verschijnt.
2. d/M om het bestand af te spelen. Het eerste
bestand uit de map wordt afgespeeld.
Een MP3-/WMA-bestand
verwijderen
U kunt bestanden en mappen verwijderen
of formatteren door op DELETE op de
afstandsbediening te drukken. Deze functie wordt
alleen in de stop-modus ondersteund (alleen USB).
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 16
1. -Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen
met C/V. Druk op DELETE.
-Selecteer de map die wilt verwijderen met
PRESET.FOLDER W/S. Druk op DELETE.
-Houd DELETE ingedrukt om het USB-apparaat
te formatteren.
Of
Druk herhaaldelijk op DELETE tijdens het
zoeken naar een map.
Het scherm wordt in de volgende volgorde
getoond.
- DEL FILE : Verwijdert bestand
- DEL DIR : Verwijdert map
- FORMAT : Formatteert USB
2. Druk op d/M om een bestand/map te
verwijderen of de formatteren.
3. Wilt u de huidige modus beëindigen, druk dan
op Z ENTER.
>>Let op!
yy Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
bediening. (afspelen, verwijderen, etc.)
yy Om gegevensverlies te voorkomen, worden
regelmatige reservekopieën aanbevolen.
yy Afhankelijk van de USB-status wordt
de functie verwijderen wellicht niet
ondersteund. (vergrendeling, etc.)
Bestandsinformatie tonen
(ID3 TAG)
Tijdens het afspelen van een MP3-bestand met
bestandsinformatie kunt u de informatie tonen
door op de afstandsbediening op INFO te drukken.
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Druk op de afstandsbediening op MUTE @ om
het geluid te dempen.
U kunt het geluid bijvoorbeeld dempen om een
telefoontje te plegen. In het scherm verschijnt
"MUTE". Wilt u de functie dempen annuleren,
druk dan nogmaals op MUTE @ of pas het
volumeniveau aan door op +/-(VOLUME) te
drukken.
2012-04-19
3:46:39
Bediening
De radio bedienen
De antenne aansluiten
Sluit de FM ANTENNA aan op de stekker voor de
FM-antenne.
17
De radiostations vooraf
instellen
U kunt 50 stations opslaan voor FM .
Zet het volume heel laag voordat u op een
radiostation afstemt.
1. Druk op FUNCTION tot FM in het venster
verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
TUNING (-/+) te drukken.
4. Druk op PRESET.FOLDER W/S om het
voorkeursnummer van uw wensen te
selecteren.
2
Bediening
3. Druk op PROGRAM/MEMORY. In het display
knippert een vooringesteld nummer.
5. Druk op PROGRAM/MEMORY. Het station
wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 om andere
stations op te slaan.
7. Druk op PRESET.FOLDER W/S om naar een
voorkeursstation te luisteren.
Alle opgeslagen stations
verwijderen
,,Opmerking
Zorg dat u de FM-draadantenne volledig
uittrekt. Nadat u de FM-draadantenne heeft
aangesloten, dient u deze zo horizontaal
mogelijk te houden.
Naar de radio luisteren
1. Druk op FUNCTION tot FM in het venster
verschijnt.
Er wordt afgestemd op het laatst beluisterde
station.
1. Houdt PROGRAM/MEMORY gedurende twee
seconden ingedrukt. Op het scherm knippert
"ERASEALL".
2. Druk op PROGRAM/MEMORY om alle
opgeslagen radiostations te verwijderen.
Slecht FM-ontvangst
verbeteren
Druk op de afstandsbediening op d/M Hiermee
wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono.
Het ontvangst is nu beter dan eerst.
2. Auto afstellen: Houd TUNING (-/+) gedurende
circa 2 ingedrukt tot de frequentie verandert.
Laat de knop daarna los. Het scannen stopt
wanneer het apparaat een station ontvangt.
Handmatig afstemmen: Druk herhaaldelijk op
TUNING (-/+).
3. Pas het volume aan door te drukken op VOL
(+/-).
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 17
2012-04-19
3:46:39
18
Bediening
Informatie over een
Radiostation bekijken
De FM-tuner is voorzien van RDS (Radio Data
System). Hierdoor krijgt u informatie te zien over het
radiostation dat u beluistert. Druk herhaaldelijk op
RDS/SET om te schakelen tussen de verschillende
gegevenssoorten. :
2
Bediening
PS (Programme Service Name)
De naam van het kanaal verschijnt in
het scherm
PTY (Programme Type Recognition)
Het programmatype (bijv. Jazz of
Nieuws) verschijnt in het scherm.
RT (Radio Text)
Er verschijnt een tekstbericht
met speciale informatie van het
uitzendstation. Deze tekst kan over de
display lopen.
CT (Time controlled by the channel)
Hiermee worden datum en tijd van de
uitzending door het station getoond.
U kunt de radiostations doorzoeken op
programmatype door op RDS/SET te drukken. Het
scherm toont de laatst gebruikte PTY. Druk op PTY
tot het gewenste programmatype verschijnt en
selecteer dit. Houd C/V ingedrukt. De tuner
zoekt automatisch. De zoektocht stopt wanneer er
een station is gevonden.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 18
2012-04-19
3:46:39
Bediening
Geluid aanpassen
De geluidsmodus instellen
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste
geluidsmodus selecteren door op de
afstandsbediening SOUND EFFECT te gebruiken.
Op het
scherm
Beschrijving
NATURAL
Voor een natuurlijk en
comfortabel geluid.
AUTO EQ
Stelt de geluidsequalizer in
op de modus die het meest
overeenkomst met het
genre dat in de MP3 ID3tag of geluidsbestanden is
opgenomen.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Dit programma geeft het geluid
een enthousiaste sfeer en geeft
u het gevoel dat u echt op een
rock-, pop-, jazz- of klassiek
concert aanwezig bent.
MP3 -- OPT
Deze functie is speciaal bedoeld
voor gecomprimeerde mp3bestanden. Hierbij worden
vooral de hoge tonen verbeterd.
BASS
(BASS BLAST)
De klok instellen
U kunt de klok op drie manieren instellen.
De klok instellen door deze te synchroniseren
met uw iPod/iPhone/iPad.
Sluit de iPod/iPhone/iPad stevig aan. De
klokinstellingen in het weergavevenster
synchroniseren met uw iPod/iPhone/iPad.
Nadat de klokinstellingen op het apparaat
gesynchroniseerd is met uw iPod/iPhone/iPad, is er
een tijdverschil tussen de iPod/iPhone/iPad en het
apparaat. Wanneer de stroom uit is, wordt de klok
niet gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone/iPad.
,,Opmerking
2
Bediening
De getoonde items voor de Equalizer kunnen
verschillen, afhankelijk van de geluidsbronnen en
effecten.
19
yy Stelt u de klok in door eerst op de knoppen
op het apparaat te drukken, dan wordt de
klok niet gesynchroniseerd met uw iPod/
iPhone/iPad.
yy Controleer of de huidige tijd op de iPod/
iPhone/iPad klopt. Klopt de tijd niet,
stel deze dan juist in op de huidige tijd.
Verkeerde tijd op de iPod/iPhone/iPad kan
resulteren in een tijdverschil tussen uw
iPod/iPhone/iPad en het apparaat.
De klik instellen door de BT.app aan te sluiten.
Stel uw gewenste tijd in op uw Bluetooth-toestel
en sluit het Bluetooth-toestel op uw apparaat
aan via de BT-app. De klokinstellingen in het
weergavevenster synchroniseren automatisch met
uw Bluetooth-apparaat.
Versterkt de treble-, bass en
surround sound-effecten.
LOUDNESS
Voor een verbeterde
geluidskwaliteit van de laagste
en hoogste frequenties.
BYPASS
U kunt van het geluid genieten
zonder equalizer-effect.
,,Opmerking
U dient wellicht de geluidsmodus te resetten
nadat u de input heeft gewijzigd, soms
zelfs nadat het muzieknummer/bestand is
gewijzigd.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 19
2012-04-19
3:46:39
20 Bediening
De klok instellen door de knoppen te
gebruiken.
1. Schakel de speler in.
2. Druk op CLOCK.
3. Kies de tijdmodus door te drukken op C/
V.
12:00 (voor AM- en PM-weergave) of 0:00 (voor
24-uurs weergave)
2
Bediening
4. Druk op Z ENTER of op RDS/SET om uw
selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op C/
V.
6. Druk op Z ENTER of op RDS/SET.
7. Selecteer de minuten door te drukken op C/
V.
8. Druk op Z ENTER of op RDS/SET.
9. Wilt u de klok resetten, herhaal dan de stappen
3-8.
De speler als wekker gebruiken
1. Schakel de speler in.
2. Houd TIMER ingedrukt om de alarmfunctie in
te stellen.
3. De alarmgeluidsbronnen knipperen. Selecteer
één van de alarmgeluidsbronnen door op Z
ENTER of RDS/SET te drukken.
,,Opmerking
•• Wanneer u uw klok op uw iPod/iPhone/
iPad niet instelt, dan wordt de klok op het
apparaat niet gesynchroniseerd met uw
iPod/iPhone/iPad.
•• Wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt, worden de klokinstellingen niet
opgeslagen.
•• Wanneer u de iPod/iPhone/iPad en BTapp aansluit voor het instellen van de klok,
worden de BT-app eerst gesynchroniseerd.
•• Als u het apparaat synchroniseert met uw
BT apparaat voor de klok, gebruikmakend
van de BT app, kunt u kiezen tussen een 12uurs klok (bv – PM 11:00) of een 24-uurs klok
(bv – 23:00).(Alleen Android)
u de klok instelt, kunt u de tijd
yy Wanneer
controleren door op CLOCK te drukken,
zelfs wanneer de speler is uitgeschakeld.
u klok en het alarm instelt, kunt
yy Wanneer
u de instellingen controleren door op
TIMER te drukken, zelfs wanneer de speler
is uitgeschakeld. Deze functie werkt dan
iedere dag.
yy De alarmfunctie werkt alleen wanneer het
apparaat is uitgeschakeld.
4. "ON TIME" knippert. Dit is uw gewenste tijd
waarop het apparaat wordt ingeschakeld.
Druk op C/V om de uren en minuten te
wijzigen en druk op Z ENTER of op RDS/SET
voor opslaan.
5. "OFF TIME" knippert. Dit is uw gewenste tijd
waarop het apparaat wordt uitgeschakeld.
Druk op C/V om de uren en minuten te
wijzigen en druk op Z ENTER of op RDS/SET
voor opslaan.
6. De volume-instellingen knipperen Druk op
C/V om het volume te wijzigen en druk
op Z ENTER of op RDS/SET voor opslaan.
7. Druk op TIMER om de alarminformatie te
controleren.
8. Wilt u de klok resetten, herhaal dan de stappen
3-6.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 20
2012-04-19
3:46:39
Bediening
Instellingen Sleep Timer
Druk op de afstandsbediening op SLEEP om
de vertragingstijd tussen 10 en 180 minuten te
kiezen. Na de vertragingstijd wordt het systeem
uitgeschakeld. (U kunt de volgende volgorde zien:
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40
-> 30 -> 20 -> 10) Druk op herhaaldelijk op SLEEP
tot het venster helder wordt om de slaapfunctie te
annuleren.
yy U kunt de resterende tijd voor het apparaat
uitschakelt, controleren. Druk op SLEEP
(Slaapstand). De resterende tijd verschijnt in
het scherm.
Geavanceerde
Bedieningsmogelijkheden
Naar muziek van andere
apparaten luisteren
U kunt de speler gebruiken om de muziek
van allerlei andere typen apparaten te spelen.
(Draagbare kabel wordt niet meegeleverd als een
accessoire met het apparaat)
Extern geluidsapparaat
2
Bediening
,,Opmerking
21
(bijv. MP3)
yy De Slaapfunctie werkt na dimmen van het
scherm.
Dimmer
Druk eenmaal op SLEEP (Slaapstand). De
lichtsterkte van het display wordt met de helft
verminderd. Druk op herhaaldelijk op SLEEP tot
het venster helder wordt om de slaapfunctie te
annuleren.
Wanneer u de toetsen in de Slaap Timer modus
aanraakt, lichten ze gedurende 5 seconden op en
daarna worden ze weer donker.
PORT.IN
1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT. INingang van het apparaat.
2. Schakel de stroom in door op 1.
3. Selecteer de functie PORTABLE door op de
afstandsbediening op FUNCTION of op het
apparaat op FUNC. te drukken.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt
beginnen met afspelen.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 21
2012-04-19
3:46:39
22 Bediening
Opnemen op USB
1. Sluit de USB-geheugenstick op de speler aan.
2. Selecteer een functie door op de
afstandsbediening op FUNCTION of op het
apparaat op FUNC. te drukken.
2
Bediening
Eén muzieknummer/bestand opnemen - U kunt
een muzieknummer/bestand opnemen op USB
terwijl het gewenste bestand wordt afgespeeld.
Alle muzieknummers/bestanden opnemen - U
kunt muzieknummers/bestanden opnemen op
USB wanneer het apparaat gestopt is.
Programmalijst opnemen - Nadat u een
programmalijst heeft gemaakt, kunt u deze op
USB opnemen.
3. Start de opname door op de afstandsbediening
op USB REC te drukken.
4. Druk op Z ENTER om de opnamen te stoppen.
Opnemen pauzeren
Druk tijdens het opnemen om USB REC om het
opnemen te pauzeren. Druk nog een keer op USB
REC om de opname weer te starten (alleen functie
Radio/Portable).
Om een bitrate en snelheid
voor het opnemen te
selecteren
1. Druk langer dan 3 seconden op USB REC.
2. Gebruik C/V om een bitrate te selecteren.
,,Opmerking
•• U kunt de voortgang van de USB-opname
in percentage op de display venster volgen
tijdens de opname (alleen MP3-/WMA-CD).
•• Tijdens de opname van MP3/WMA, wordt
geen geluid afgespeeld.
•• Wanneer u de opname stopt, zal het bestand
dat tot dat moment is opgenomen worden
opgeslagen (met uitzondering van MP3/
WMA-bestanden).
•• Tijdens een USB-opname mag u het USBgeheugen niet verwijderen of de stereoset
uitschakelen. Er kan een onvolledig bestand
worden aangemaakt die niet op de PC kan
worden verwijderd indien dit wel gebeurt.
•• Als de USB-opname niet lukt, staat er een
foutmelding zoals “NO USB”, “ERROR”, “FULL” of
“NO REC” op het display.
•• USB-kaartlezers en externe harde schijven
kunnen niet gebruikt worden voor USBopname.
•• Wanneer u gedurende lange tijd opneemt,
wordt een bestand tot ongeveer 512 Mb
opgenomen.
•• U kan niet meer dan 999 bestanden opslaan.
•• Deze bestanden worden als volgt
opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/ WMA
De andere
bron*
3. Druk nogmaals op USB REC om de
opnamesnelheid te selecteren.
4. Druk op C/V om een gewenste
opnamesnelheid te kiezen (Alleen CD Functie)
X1 SPEED
- U kunt naar muziek luisteren terwijl u deze
muziek opneemt (Alleen Audio CD)
X2 SPEED
- U kunt alleen het muziekbestand opnemen.
5. Druk op USB REC om de instellingen te
voltooien.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 22
* : TUNER, Portable en dergelijke.
BT, IPOD zijn niet ondersteund.
Het vervaardigen van onbevoegde kopieën
van met auteursrechten beschermde
materialen, waaronder computerprogramma's,
bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen,
kan een inbreuk op auteursrechten vormen en
als misdaad worden beschouwd.
De apparatuur dient niet voor dergelijke
doeleinden te worden gebruikt.
Neem uw verantwoordelijkheid
Respecteer auteursrechten
2012-04-19
3:46:40
Bediening 23
Draadloze Bluetooth
technologie gebruiken
Over Bluetooth
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor korte afstanden.
Het bereik is ongeveer 10 meter.
Bluetooth-profielen
Teneinde de draadloze Bluetooth techniek te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn
bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is
compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie door op de
afstandsbediening FUNCTION te kiezen of
door te drukken op FUNC. op het apparaat.
Achtereenvolgens verschijnen “BT” en “BT
READY” op het scherm.
2
Bediening
(Het geluid kan onderbroken worden wanneer
de verbinding wordt verstoord door andere
elektronische golven of wanneer u de bluetooth in
andere ruimtes verbindt.)
De losse apparaten aansluiten
met behulp van de draadloze Bluetooth® techniek
leidt niet tot wijzigingen. Een mobiele telefoon met
draadloze Bluetooth® techniek kan via de Cascade
worden bediend wanneer de verbinding via de
draadloze Bluetooth® techniek tot stand werd
gebracht.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
Muziek van een Bluetoothtoestel beluisteren
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u met een Bluetoothtoestel naar dit apparaat zoekt, kan een lijst met
gevonden toestellen op het scherm van het
Bluetooth-toestel getoond worden, afhankelijk
van het soort Bluetooth-toestel dat u hebt. Uw
apparaat verschijnt als "LG AUDIO CM2820".
3. Voer de PIN-code in.
PIN-code: 0000
4. Wanneer dit apparaat met succes is gekoppeld
met uw Bluetooth-apparaat, gaat de Bluetooth
LED op uw apparaat branden en verschijnt het
woord "PAIRED".
,,Opmerking
De manier om een koppeling tot stand
te brengen kan afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat variëren.
5. Naar muziek luisteren
Raadpleeg de gebruikshandleiding bij uw
Bluetooth-toestel om op uw Bluetoothtoestel opgeslagen muziek af te spelen. Het
volumeniveau van Bluetooth wordt aangepast
overeenkomstig het volumeniveau van uw
mobiele telefoon.
,,Opmerking
yy Geluid uit de hoofdset kan verstoord raken
wanneer u het volume van het Bluetoothtoestel verhoogt tot tweederde of meer.
yy Gebruikt u de Bluetooth-functie, pas dan
het volume van een Bluetooth-toestel aan
tot een goed te beluisteren niveau.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 23
2012-04-19
3:46:40
24 Bediening
,,Opmerking
yy Nadat u op uw Bluetooth-toestel naar dit
apparaat hebt gezocht, dient u uw Bluetoothtoestel met dit apparaat te koppelen. Speel
vervolgens het bestand af.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
2
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen
met dit apparaat.
Bediening
yy U kunt slechts verbinding maken met één
Bluetooth-apparaat. Het apparaat biedt geen
ondersteuning voor meerdere verbindingen.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw Bluetoothapparaat en de set minder dan 10 m is, kan er
mogelijk geen verbinding worden gemaakt,
omdat er zich obstakels tussen beide
bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt het draadloos systeem gebruiken in
combinatie met uw telefoon, MP3-speler,
notebook enzovoort.
yy Wanneer er geen Bluetooth-apparaat is
verbonden, wordt het bericht ‘BT READY’
weergegeven op het display.
yy Wanneer er elektrische storing optreedt als
gevolg van apparaten die dezelfde frequentie
gebruiken, zoals medische apparaten,
magnetrons, of draadloze LAN-apparaten,
wordt de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand gaat staan en de
communicatie tussen het Bluetooth-apparaat
en de speler verstoort, wordt de verbinding
verbroken.
yy Naarmate de afstand tussen het Bluetoothapparaat en de speler toeneemt, zal
de geluidskwaliteit afnemen en zal de
verbinding uiteindelijk worden verbroken
wanneer de afstand te groot wordt.
yy De verbinding met het draadloze Bluetoothapparaat wordt verbroken als u het
hoofdapparaat uitschakelt of wanneer de
afstand tussen beide apparaten groter is dan
10 meter.
yy U dient uw Bluetooth-toestel op het apparaat
aan te sluiten wanneer dat nog niet het geval
is.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 24
2012-04-19
3:46:40
Bediening 25
LG Bluetooth Remote App
gebruiken
Over LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App brengt een serie nieuwe
eigenschappen naar uw apparaat. Om van nog
meer functies gebruik te maken, raden we u aan de
gratis “LG Bluetooth Remote” app te downloaden en
te installeren.
1. Installeer “ LG Bluetooth Remote” middels een
QR-code. Gebruik de scansoftware om de QRcode te scannen (alleen Android).
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.
1. Sluit uw iPod/iPhone/iPad aan op het iPod/
iPhone/iPad Dock. Het scherm voor het
downloaden van “LG Bluetooth Remote” wordt
automatisch Gekoppeld (alleen iOS).
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.
Installeer “ LG Bluetooth Remote
app” via “ Apple App Store” of
“Google Andoird Market (Play Store)”
1. Toets op het pictogram van de Apple App Store
of Google Android Market(Google Play Store).
2
Bediening
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via de QR-code.
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” door uw iPod/iPhone/iPad op
uw speler aan te sluiten.
2. Type in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” en
druk op zoeken.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “LG
Bluetooth Remote” en druk hierop om het
downloaden van de Bluetooth-app te starten.
4. Toets op een pictogram voor installatie.
5. Toets op een pictogram voor downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel
verbinding heeft met internet.
yy Zorg dat het aangesloten Bluetoothtoestel is voorzien van “ Apple App Store” of
“Google Play Store”
,,Opmerking
yy Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel
verbinding heeft met internet.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat een
QR-scan software applicatie bevat. Indien dit
niet het geval is, kunt u er een downloaden
via de Google Android Market (Google Play
Store).
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 25
2012-04-19
3:46:40
26 Bediening
Activate Bluetooth with LG
Bluetooth Remote app
LG Bluetooth Remote app helpt u uw aangesloten
bluetooth-toestel op het apparaat aan te sluiten.
2
1. Druk op het pictogram van LG Bluetooth
Remote app op de homepage om de LG
Bluetooth Remote app te openen en ga naar het
hoofdmenu.
Bediening
2. Druk op [Setting] en selecteer het juiste
apparaat.
3. Wilt u meer informatie over de bediening van
de app, druk dan op [Setting] en vervolgens op
[Help].
,,Opmerking
yy Sluit na het verbinding maken van het
Bluetooth-toestel met het apparaat via de
iOS BT app, de iPod/iPhone/iPad aan op
het apparaat. De functie wordt vervolgens
automatisch overgeschakeld naar de IPODfunctie. Wanneer u de verbinding van
de iPod/iPhone/iPad met het apparaat
verbreekt, wordt het Bluetooth-toestel
automatisch verbonden met uw apparaat.
yy Tijdens het gebruik van Bluetooth, kunt
u de BT App niet bedienen. Verbreek de
verbinding met het Bluetooth-toestel
dat u aansloot om de BT App te kunnen
gebruiken.
yy Gebruikt u de Bluetooth-app voor
bediening, dan zullen er verschillen zijn
tussen de Bluetooth-app en de geleverde
afstandsbediening. Gebruik, indien nodig,
de geleverde afstandsbediening.
yy Wanneer u de BT app bedient terwijl het
Bluetooth-toestel is aangesloten, kan de
Blutooth-verbinding die u eerder tot stand
bracht, verbroken worden (dit proces
verschilt per O/S, afhankelijk van uw
smartphone).
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan de
BT-App mogelijk niet werken.
yy Wanneer u in de Bluetooth-functie de
BT app gebruikt, werkt de meegeleverde
afstandsbediening mogelijk niet.
yy Wanneer u de BT-app als
afstandsbediening gebruikt, kan
de bediening verschillen van de
meegeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem
van uw smartphone, kunnen er wat
verschillen zijn in de bediening van de
BT-app.
yy Wanneer uw Bluetooth-toestel al verbinding
heeft gemaakt met het andere apparaat,
dient u eerst de Bluetooth-verbinding te
verbreken. U kunt de speler dan bedienen
via de BT-app.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 26
2012-04-19
3:46:40
3
Problemen oplossen
Problemen oplossen 27
Problemen oplossen
Probleem
Geen stroom.
Geen geluid.
oplossing
yy Sluit de stroomkabel aan.
yy Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
yy Druk op FUNCTION (FUNC.) en controleer de geselecteerde functie.
yy Plaats een afspeelbare disk in de speler.
Het apparaat start niet
met afspelen.
3
yy Plaats de schijf met het label of met de afgedrukte zijde naar voren.
Problemen oplossen
Er kan niet goed op
radiostations worden
afgestemd.
yy Reinig de schijf (zie pagina 30).
yy Sluit de antenne stevig aan.
yy Stem met de hand op het radiostation af.
yy Stel een aantal radiostations in. Zie pagina 17 voor meer gegevens.
yy De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter.
De afstandsbedieningen yy Verwijder het object tussen de afstandsbediening en het apparaat.
functioneert niet goed.
yy Vervang de batterij door een nieuw exemplaar.
iPod/iPhone/iPad werkt
niet.
yy Sluit de iPod/iPhone/iPad goed aan op het apparaat.
De klok wordt niet
getoond
yy Sluit de iPod/iPhone/iPad goed aan op het apparaat.
yy Maak verbinding met uw mobiele telefoon en het apparaat via de BT-app
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 27
2012-04-19
3:46:40
4 Appendix
28 Appendix
Handelsmerken en
licenties
4
“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made for
iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made for iPad”
(geschikt voor iPad) houdt in dat een elektronisch
hulpapparaat specifiek ontworpen is om te
verbinden met, respectievelijk, een iPod, iPhone,
or iPad en gecertificeerd is door de ontwerper
om te voldoen aan de Apple prestatienorm.
Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening
van dit apparaat of voor de naleving van
veiligheidsregelgeving. Het gebruik van dit
apparaat in combinatie met een iPod of iPhone
kan de draadloze verbinding beïnvloeden.
Appendix
Bluetooth® draadloze techniek is een systeem
waarmee radiocontact tussen elektronische
apparaten met een maximale afstand van 10
meter mogelijk is.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth®
technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een
mobiele telefoon met draadloze Bluetooth®
technologie kan via de Cascade worden gebruikt
als de verbinding via draadloze Bluetooth®
technologie is opgebouwd.
Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn
eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en alle
gebruik van dergelijke woord- en beeldmerken
door LG Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
van hun respectievelijke eigenaars.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 28
2012-04-19
3:46:41
Appendix 29
Specificaties
Algemeen
Vereisten AC-adapter
DC 18 V, 200 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
30 W
Afmetingen (B x H x D)
(470 x 210 x 116) mm
Netto gewicht (Ca.)
3.2 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % tot 90 %
Voeding Bus
USB : 5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad : 5 V 0 2.1 A
Invoer
PORT. IN
1.0 Vrms (3.5 mm stereo jack)
Tuner
4
87.5 MHz tot 108.0 MHz of 87.50 MHz tot 108.00 MHz
Appendix
FM-afstembereik
Versterker
Stereomodus
20 W + 20 W (8Ω bij 1kHz)
T.H.D
10 %
CD
Frequentierespons
30 tot 20000 Hz
Signaal-naar-ruis
verhouding
75 dB
Dynamisch bereik
80 dB
Luidsprekers
Type
ingebouwd
Impedantiegraad
8Ω
Gewogen ingangsvermogen
10 W
Max. ingangsvermogen
20 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 29
2012-04-19
3:46:41
30 Appendix
Onderhoud
Opmerkingen over schijven
Omgaan met schijven
Plak nooit papier of plakband op de schijf.
Schijven opbergen
Berg de schijf na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht,
of hittebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
Schijven reinigen
4
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is
bedoeld voor oudere vinyl platen.
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
Appendix
Gebruik een zachte, droge doek om de speler
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Het apparaat onderhouden
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details
contact op met uw dichtst bijzijnde bevoegde
onderhoudscentrum.
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 30
2012-04-19
3:46:41
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 31
2012-04-19
3:46:41
CM2820-DM.DDEULLK-6258-DUT.indd 32
2012-04-19
3:46:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement