LG CM2460 Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Micro Hi-Fi
Audio
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler
in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.
MODEL
CM2460 (CM2460, CMS2460F)
*MFL69389527*
www.lg.com
Copyright © 2009-2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.
Beginnen
3
Veiligheidsinformatie
LET OP
WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO
OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER
DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET).
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN.
LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool waarschuwt de
gebruiker op de aanwezigheid van
niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage”
in de kast van het product, van
voldoende kracht om een risico
op elektrocutie voor personen te
vormen.
Dit symbool waarschuwt de
gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruik en
onderhoudinstructies in de
handleiding van het apparaat.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF
ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT
NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
WAARSCHUWING : Blokkeer geen ventilatie
openingen. Installeer volgens de instructies van de
fabrikant.
Gleuven en openingen in de kast zijn er voor
ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik
van het product te garanderen, en te beschermen
tegen oververhitting. De openingen mogen nooit
geblokkeerd worden door het product op een bed,
tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product
mag niet ingebouwd worden waarbij er onvoldoende
ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de
instructies van de fabrikant op.
WAARSCHUWING: Dit product gebruikt een
Laser Systeem. Lees voor correct gebruik de
gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar
voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat
onderhoud nodig hebben, neem contact op met een
erkend servicecentrum. Gebruik van bediening of
afstellingen of performance van procedures anders
dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke
blootstelling aan straling. Voorkomen directe
blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing
niet.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze
worden aangesloten op toegewezen circuit:
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van
stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of
stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in
deze handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op
wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen
die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels,
kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten
kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk. Al deze
omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of
brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel
en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek
de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en
laat de kabel vervangen door een exacte vervanging
door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd
blijkt te zijn. Bescherm de kabel tegen fysiek of
mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten,
perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop
gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten,
en het punt waar de kabel uit het toestel gaat. De
stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van
nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
1
Beginnen
RISICO OP ELEKTROCUTIE.
NIET OPENEN.
4
Beginnen
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
1
Beginnen
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig
uit het apparaat verwijderen: Verwijder de oude
batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde
als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling
en gezondheidsgevaren voor mens en dier en werp de
oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor
bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres.
Doe oude batterijen en accu’s nooit samen met het gewone
huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen en accu’s te
gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren. Stel
de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van
rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.
WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water
(druppels of spetters) en plaats geen met water
gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het
apparaat.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
hoogspanningsapparaten in de nabijheid van
dit product (bijvoorbeeld, een elektrische
vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een
hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de
werking van dit product kunnen verstoren.
Beginnen
5
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
1
Verwijst naar klasse II apparatuur.
Beginnen
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
6
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Beginnen
3
8
8
9
9
9
9
10
12
13
Veiligheidsinformatie
Unieke eigenschappen
Toebehoren
Vereisten voor afspeelbare bestanden
– Vereiste muziekbestand
– Compatibele USB-apparaten
– Eisen voor USB-apparaten
Afstandsbediening
Frontpaneel
Achterzijde
2
Aansluiten
14
14
15
15
15
Luidsprekers aansluiten
– De luidsprekers op het apparaat aansluiten
Optionele apparatuur aansluiten
– USB-apparaten aansluiten
– PORT. IN Aansluiting
3
Bediening
16
16
16
17
17
17
17
18
De eerste bediening-shandelingen
– CD/USB bedienen
– Auto Play
Andere bediening-shandelingen
– Geprogrammeerd afspelen
– De geprogrammeerde lijst verwijderen
– Bestands informatie tonen (ID3 TAG)
– Zoeken naar een map en een MP3/WMA/
FLAC bestand.
– Een MP3/WMA/FLAC bestand verwijderen
– Geluidsweergave tijdelijk uitschakelen
– Slaapklok instellen
– Dimmer
– DEMO
– Automatisch afsluiten
– AUTO POWER Aan
– Verandering van de auto-functie
Een BLUETOOTH® draadloze technologie
gebruiken
– Naar muziek luisteren die op BLUETOOTHapparaten opgeslagen is
De Music Flow Bluetooth app gebruiken
– De “Music Flow Bluetooth” app op uw
Bluetooth-apparaat installeren
Radio bedienen
– Naar de radio luisteren
– Slechte FM-ontvangst verbeteren
– Radiostations programmeren
– Alle opgeslagen stations verwijderen
– Informatie over een radiostation bekijken
Geluid aanpassen
Geavanceerde bedieningsfuncties
– Opnemen naar USB
– Bitwaarde en snelheid voor opnamen
instellen
Tijd instellen
– Het instellen van de klok via de “Music Flow
Bluetooth” app.
– Uw systeem als een alarmklok gebruiken
LG Sound Sync
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
23
23
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
28
28
28
29
Inhoudsopgave
4
Problemen oplossen
30
Problemen oplossen
5
Aanhangsel
31
32
33
33
33
33
Hoofdunit
Speakers
Onderhoud
– Behandeling van het apparaat
– Wat u over disks moet weten
Handelsmerken en licenties
7
1
2
3
4
5
8
1
Beginnen
Unieke eigenschappen
Toebehoren
BLUETOOTH
Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg
ervoor dat u ze herkent.
Beginnen
Naar muziek luisteren die op uw Bluetoothapparaat opgeslagen is.
Rechtstreeks opnemen op USB
Neemt muziek op uw USB-apparaat op.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth is een app ontworpen om u de
controle te geven over de nieuwste audioapparatuur
van LG. Raadpleeg bladzijde 23-24
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met
LG Sound sync.
Afstandsbediening (1x)
Batterij (2x)
Beginnen
9
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
Compatibele USB-apparaten
Vereiste muziekbestand
yy De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet
alle USB-apparaten.
MP3/WMA/FLAC Schijf compatibileit met dit toestel
is als volgt beperkt :
Eisen voor USB-apparaten
yy USB-flashapparaat : apparaten die USB 2,0 of USB
1,1 ondersteunen.
yy Apparaten die extra programma-installatie
vereisen wanneer u deze hebt aangesloten op een
computer, worden niet ondersteund.
yy Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.
yy Bit rate : binnen 32 kbps tot 320 kbps (MP3), 40
kbps tot 192 kbps (WMA)
yy Bij USB-geheugens met grote capaciteit kan het
doorzoeken verscheidene minuten duren.
yy Maximaal aantal bestanden : Data-CD: 999 /
USB : 2000
yy Om gegevensverlies te voorkomen moet u een
back-up van alle gegevens maken.
yy Maximaal aantal mappen : Data-CD: 99 /
USB : 200
yy Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt,
wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Bestandextensies : “.mp3”, “.wma”, “.flac”
yy Werken met het bestandssysteem NTFS wordt
niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem
FAT (16/32) wordt ondersteund.)
yy Afhankelijk van het type bestandsformaat kan
het zijn dat niet alle MP3/WMA/FLAC-bestanden
worden afgespeeld.
yy CD-ROM bestandsformaat : ISO9660/JOLIET
yy We raden aan dat u gebruik maakt van EasyCD Creator, dat een ISO9660 bestandsysteem
aanmaakt.
yy Kanaalondersteuning (FLAC) : Maximaal 2 kanalen
yy Ondersteunende outputbit/voorbeeld (FLAC) : 24 bit
yy bps (FLAC) : Maximaal 2,5 Mbps
De DTS wordt niet ondersteund. In het geval van DTS
audioformaat, audio is geen uitvoer.
U dient de optie schijfformaat in te stellen op
[Mastered] om tijdens het formatteren van
herschrijfbare schijven, deze compatibel te maken
met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live
File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers.
(Mastered/Live File Systeem :
Schijfformatteringssyteem voor Windows Vista)
yy Dit apparaat herkent maximaal 2000 bestanden.
yy Externe HDD, vergrendelde apparaten of
USB-apparaten van het type hard worden niet
ondersteund.
yy De USB-poort van de eenheid kan net op de PC
worden aangesloten. De eenheid kan niet worden
gebruikt als een opslagapparaat.
yy Sommige USB-sticks werken mogelijk niet met
deze speler.
1
Beginnen
yy Bemonsteringsfrequentie :
MP3 : binnen 8 tot 48 kHz
WMA : binnen 8 tot 48 kHz
FLAC : binnen 8 tot 192 kHz (USB),
binnen 8 tot 48 kHz (CD)
yy MP3-speler : MP3-speler van het type Flash.
10 Beginnen
Afstandsbediening
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Voeding) : Schakel het toestel AAN/UIT.
B (Open/Close) : Opent en sluit de schijflade.
VOL +/- : Past het luidsprekervolume aan.
1
Beginnen
PRESET/FOLDER W/S :
-- Wanneer u MP3-/WMA-/FLAC- bestanden
van een CD wilt afspelen en de bestanden in
verschillende mappen staan, drukt u op PRESET/
FOLDER
W/S om de map te selecteren die u wilt afspelen.
-- Kies een voorkeuzenummer voor een radiostation.
FUNCTION : Selecteert de functie en invoerbron.
@ : Om het geluid stilt e zetten.
PROGRAM/MEMORY :
-- Slaat radiostations op.
-- Wist alle opgeslagen zenders.
-- Creëert een geprogrammeerde speellijst die u
kunt beluisteren.
REPEAT : Speelt nummers/bestanden herhaald of
willekeurig af.
DELETE :
-- Verwijdert MP3-/WMA-/FLAC-bestanden.
-- Verwijdert een song uit de geprogrammeerde
speellijst.
Vervangen van de batterij
)
(R03
(R03)
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met 4 en 5 correct overeenkomend.
Beginnen 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : U kunt geluidsimpressies kiezen.
INFO :
-- Bekijkt informatie over uw muziek. Een MP3bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven
informatie over de titel, artiest, album en tijdsduur.
-- Ziet het adres van het via de Bluetooth-modus
verbonden Bluetooth-apparaat.
TUN. -/+ : Stemt af op het gewenste radiostation.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
-- Springt snel achteruit of vooruit naar een ander
gedeelte op een disk.
-- Zoekt een gedeelte in een nummer/bestand.
d/M (Afspelen/Pauzeren) :
-- Start of pauzeert het afspelen.
-- Selecteert STEREO/MONO.
Z (Stoppen) :
-- Stopt afspelen of opnemen.
-- Annuleert DELETE-functie.
DIMMER : Het displayscherm dimt in een paar
stappen.
SLEEP : stelt het systeem in om automatisch af te
sluiten op een gespecificeerde tijd.
CLOCK :Stelt een klok in en controleert de tijd.
ALARM : Met behulp van de ALARM-functie kunt
u het starten van het afspelen van de CD-speler of
USB-apparaat en het inschakelen van de Tuner op elk
gewenst moment laten beginnen.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Bevestigt de instelling van de klok en het alarm.
USB REC : USB directe opname.
? : De knop is niet beschikbaar voor iedere functie.
PTY : Zoeken naar radiostations op radiotype.
1
Beginnen
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Beginnen
Frontpaneel
1
Beginnen
a
b
c
d
e
f
h
g
i
j
k
a 1/! (Voeding)
Schakel het toestel AAN/UIT.
f Sensor voor afstandsbediening
b F
Selecteert de functie en de invoerbron.
h Volumeknop
Past volume van de luidspreker aan.
c Y/U (Overslaan/Zoeken)
- Zoekt achter- of voorwaarts.
- Gaat door naar het vorige/volgende nummer/
bestand.
i USB
Speelt de geluidsbestanden af door het USBapparaat te verbinden.
TUNING - / +
Stemt af op het gewenste radiostation.
d T (Afspelen/Pauzeren)
- Start afspelen en pauzeren.
- Selecteert STEREO/MONO.
e R
Opent en sluit de schijflade.
g Schermvenster
j Disk-lade
k PORT. IN
Verbindt met een Draagbaar apparaat.
Beginnen 13
Achterzijde
1
Beginnen
a
b
a FM ANTENNA
b SPEAKERS (L/R) aansluitingen
c POWER IN
R (6 Ω)
L (6 Ω)
c
14 Aansluiten
Luidsprekers aansluiten
De luidsprekers op het apparaat
aansluiten
2
U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het apparaat
aan: druk op elk van de kunststof lipjes om de
kabelingangen te openen. Steek het kabeluiteinde
erin en laat het lipje los.
Aansluiten
Verbind het zwarte deel van iedere draad met de
uitgangen gemarkeerd met een – (min) en het andere
eind met de uitgangen gemarkeerd met een + (plus).
Kleur
Luidspreker
Rood
Voor R
Wit
Voor L
>>Let op!
yy Let erop dat kinderen hun vingers of
voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal
duwen.
*Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel
basgeluid op luidsprekerkast (omhulling)
yy Gebruik alleen de luidspreker die bij deze unit
wordt geleverd. Het gebruik van een andere
luidspreker kan storing veroorzaken.
yy De luidsprekerboxen bevatten magnetische
onderdelen waardoor de kleurenweergave
van uw tv-scherm of pc-monitorscherm kan
worden vervormd. Plaats de luidsprekerboxen
op grotere afstand van de tv of de pcmonitor.
Aansluiten 15
Optionele apparatuur
aansluiten
PORT. IN Aansluiting
Verbind een uitvoer (oortelefoon of lijn uit) van een
draagbaar apparaat (MP3 of PMP enz.) met de
PORT. IN connector.
USB-apparaten aansluiten
Sluit een USB-apparaat aan op de USB poort van het
apparaat.
2
Aansluiten
Kabel voor draagbare
apparaten
MP3-speler enz.
,,Opmerking
Een USB-apparaat van het apparaat loskoppelen
1. Kies een andere functie/modus of druk
tweemaal achter elkaar op Z op de
afstandsbediening
2. Maak het USB-apparaat van de unit los.
Luisteren naar muziek van uw
draagbare speler of extern apparaat
Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare
spelers en andere externe apparaten afspelen.
1. Verbind de draagbare speler met de PORT. IN
connector van de unit.
2. Zet de stroom erop door te drukken op 1/!.
3. Druk op F Voor het selecteren van de functie
PORTABLE.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat
aan en start het afspelen.
16 Bediening
De eerste bedieningshandelingen
CD/USB bedienen
1. Plaats de disk door op B op de
afstandsbediening te drukken of op R op het
apparaat.
Of sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de functie CD of USB door te drukken
op FUNCTION op de afstandsbediening, of op F
op het apparaat.
3
Stoppen
Bediening
Voor
Afspelen
Pauzeren
Doe dit
Druk
herhaaldelijk
op REPEAT op
Herhaald of in
willekeurige de afstandsbediening. Raadpleeg de
volgorde
opmerking voor informatie over de
afspelen
verandering van het display.
,,Opmerking
yy Het display verandert in de volgende
volgorde.
USB
MP3/WMA/FLAC
CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
Doe dit
RPT*DIR
RPT DIR
-
Druk op Z op de afstandsbediening.
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
Druk op d/M op de
afstandsbediening of op T op
de unit.
Druk op d/M op de
afstandsbediening of op T op
de unit.
Houd C/V op de
Een deel van afstandsbediening of Y/U
een nummer op de unit tijdens het afspelen
opzoeken ingedrukt en laat op het punt los
waar u wilt luisteren.
-- Druk in de stopstatus
Druk op C/V op de
afstandsbediening of Y/U op
de unit om naar de volgende/vorige
nummer/bestand te gaan.
Naar het
volgende/
vorige
nummer/
bestand
springen
Voor
-- Druk tijdens het afspelen
Druk V op de afstandsbediening
of U op de unit om naar het
volgende nummer/bestand te gaan.
Na minder dan 2 seconden
afspelen, drukt u op C op de
afstandsbediening of Y op de
unit om naar het vorige nummer/
bestand.
Na 3 seconden afspelen, drukt u op
C op de afstandsbediening of
Y op de unit om naar het begin
van het nummer/bestand te gaan.
*DIR: Directory
yy Wanneer u de programmalijst afspeelt zijn
alleen RPT 1 en RPT ALL beschikbaar.
yy Zelfs na het herstarten van het systeem of
het wisselen van een functie naar een andere
kunt u naar muziek luisteren vanaf het punt
waarop het als laatste afspeelde.
yy Als u de disc-gleuf gedurende 5 minuten
open laat, zal het automatisch sluiten.
Auto Play
Een AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD wordt automatisch
afgespeeld disk lade werd geopend en daarna
gesloten.
Schakelt automatisch over naar de CD-functie als de
disk lade wordt geopend en gesloten als er geen CD
in de lade zit.
Bediening 17
Andere bedieningshandelingen
De geprogrammeerde lijst
verwijderen
Geprogrammeerd afspelen
1. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening in de stopstand.
Met deze programmeringsfunctie kunt u uw
favoriete bestanden vanaf elke disk of elk USBapparaat in het geheugen van de receiver opslaan.
Een programma kan 20 nummers/bestanden voor
elk medium bevatten (CD,USB). Mogelijk om een
totaal van 40 nummers/bestanden op te slaan.
,,Opmerking
Wanneer u de geprogrammeerde lijst maakt of
wijzigt, staat de REPEAT modus uit.
2. Selecteer een liedje door herhaaldelijk op
PROGRAM/MEMORY of PRESET/FOLDER W/S
te drukken.
3. Druk op DELETE terwijl een liedje geselecteerd is.
,,Opmerking
yy De geprogrammeerde lijst wordt in
onderstaande gevallen verwijderd.
-- Het uithalen van de disc of het USBapparaat.
-- Het verwijderen of opnemen van
muziekbestanden in het USB-apparaat.
-- De voedingskabel wordt afgekoppeld.
yy Het programma wordt uitgeschakeld in
onderstaande gevallen.
-- Er wordt overgeschakeld naar een andere
functie.
-- Het aan- en uitzetten van het systeem.
Bestands informatie tonen (ID3
TAG)
Terwijl u een MP3-bestand met informatie afspeelt
kunt u op INFO drukken om de informatie te laten
zien.
3
Bediening
1. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening in de stopstand.
2. Druk op C/V op de afstandsbediening om
een nummer/bestand te selecteren.
3. Druk op PROGRAM/MEMORY om een volgend
nummer/bestand op te slaan en te selecteren.
4. Herhaal stappen 2-3 om andere nummers/
bestanden op te slaan. (U kunt de lijst wijzigen
door op PRESET/FOLDER W/S te drukken om
het programmanummer te selecteren.)
5. Druk nogmaals op PROGRAM/MEMORY.
Om de geprogrammeerde lijst af te spelen, druk op
d/M nadat u de lijst gemaakt heeft.
De functie verwijderen werkt alleen in de modus
Bewerken.
18 Bediening
Zoeken naar een map en een
MP3/WMA/FLAC bestand.
Een MP3/WMA/FLAC bestand
verwijderen
1. Druk herhaaldelijk op PRESET/FOLDER W/S
op de afstandsbediening totdat een gewenste
map in het display verschijnt.
U kunt het bestand, de folder of formaat verwijderen
door op DELETE op de afstandsbediening te
drukken. Deze functie wordt alleen in de stop-modus
ondersteund. (Alleen USB)
2. Druk op d/M om af te spelen. Het eerste
bestand van de map zal worden afgespeeld.
,,Opmerking
yy CD / USB Mappen/Bestanden worden als
volgt herkend.
ROOT
FOLDER
FILE
3
FOLDER1
FOLDER3
Bediening
FILE 7
FOLDER7
FILE 8
FILE 9
FILE 3
FOLDER8
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
-Kies de map die u wilt verwijderen door
op PRESET/FOLDER W/S op de
afstandsbediening te drukken, en druk daarna
op DELETE op de afstandsbediening.
-Houd DELETE op de afstandsbediening
ingedrukt om het USB-apparaat te formatteren.
ofwel
Druk herhaaldelijk op DELETE op de
afstandsbediening tijdens het selecteren van een
MP3/WMA/FLAC bestand.
FILE 5
FILE 6
FOLDER4
1. -Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en
druk op DELETE op de afstandsbediening.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Indien er geen bestand in een map bevindt,
dan wordt de map niet getoond.
yy Mappen zullen in de volgende volgorde
getoond worden;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Bestanden zullen afgespeeld worden van $
bestand nr.1 tot $ bestand nr.14, één voor
één.
yy Bestanden en mappen zullen in volgorde van
opname getoond worden en kunnen volgens
de opname-omstandigheden anders getoond
worden.
yy *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet wanneer
een computer de CD/USB herkent, wordt
“ROOT” genoemd.
Het scherm verandert in de volgende volgorde.
- DEL FILE : verwijdert bestand
- DEL DIR : verwijdert map
- FORMAT : formaten USB
2. Om een bestand/map of formaat ver verwijderen,
druk op d/M op de afstandsbediening of unit.
Als u de huidige modus wilt afsluiten, drukt u op
Z op de afstandsbediening of het apparaat.
>>Let op!
yy Verwijder het USB-apparaat niet wanneer het
actief is (afspelen, verwijderen, etc.)
yy Er wordt geadviseerd een regelmatige
back-up van de gegevens te maken om
gegevensverlies te voorkomen.
yy De functie ‘verwijderen’ wordt niet altijd
ondersteund, afhankelijk van de USB-status.
Geluidsweergave tijdelijk
uitschakelen
Druk op @ op de afstandsbediening om uw geluid
te dempen.
U kunt uw apparaat dempen om bijvoorbeeld de
telefoon aan te nemen, “MUTE” zal dan in het display
verschijnen en knipperen.
Druk nogmaals op @ om het te annuleren, of
verander het volumeniveau.
Bediening 19
Slaapklok instellen
Automatisch afsluiten
Druk herhaaldelijk op SLEEP om een vertragingstijd
tussen de 10 en 180 minuten te selecteren. Nadat
de vertragingstijd verstreken is zal het systeem
uitschakelen.
Deze unit gaat vanzelf uit om te besparen op
electriciteitsverbruik, indien het hoofdapparaat niet
is aangesloten op een extern apparaat en gedurende
20 minuten niet wordt gebruikt.
Om de Slaap functie uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat “SLEEP10” verschijnt,
en dan drukt u nog één keer op SLEEP
De unit zal zichzelf na zes uren uitschakelen als
het hoofdapparaat via analoge aansluitingen was
verbonden met een ander apparaat.
,,Opmerking
yy U kunt de resterende tijd zien voordat het
systeem uitgeschakeld wordt.
yy Druk op SLEEP. De resterende tijd wordt op
het beeldscherm weergegeven.
Druk eenmaal op DIMMER.
Het displayscherm dimt in een paar stappen.
Om het te annuleren, drukt u nogmaals op DIMMER.
DEMO
In de ingeschakelde status stelt u het volumeniveau
van het hoofdapparaat af op minimum en houd
vervolgens F ongeveer 7 seconden ingedrukt op het
apparaat. Het apparaat geeft elk van de functies
weer in het weergavevenster.
Voor het annuleren van de functie DEMO, houdt u F
ongeveer 7 seconden ingedrukt op het apparaat.
Zet het apparaat uit door langer dan 5 seconden op
de aan/uit-knop te drukken.
3
Bediening
Dimmer
Hoe u de draadloze netwerkverbinding
of het draadloze apparaat kunt
ontkoppelen.
20 Bediening
AUTO POWER Aan
Verandering van de auto-functie
Deze unit wordt automatisch aangezet door een
invoerbron: LG TV of Bluetooth
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals Bluetooth
en LG TV en wijzigt vervolgens automatisch naar de
geschikte functie.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en de unit zal worden verbonden
met uw Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat,
gaat dit apparaat aan, maar de Bluetoothfunctie is mogelijk niet verbonden.
3
Bediening
yy Als u de Bluetooth verbinding ontkoppelt
op deze unit, proberen sommige Bluetooth
apparaten continu verbinding te maken met
de unit. Daarom wordt aanbevolen om de
verbinding te ontkoppelen voordat u de unit
uit zet.
yy Als u probeert te verbinden met de “Music
Flow Bluetooth” app, wordt de Bluetoothfunctie van dit apparaat aangezet.
yy Als u de unit aanzet met de LG TV of
Bluetooth functie, wordt de correcte functie
van deze unit aangezet.
yy Als u reeds heeft gepaard met deze unit kan
deze unit automatisch worden ingeschakeld
als deze unit wordt uitgeschakeld.
yy Als u het apparaat uitzet door langer dan 5
seconden op de aan/uit-knop te drukken zal
de automatische inschakelfunctie worden
uitgeschakeld. Schakel het apparaat in om het
weer in te schakelen.
yy Om deze functie te gebruiken, moet de
hoofdunit geregistreerd zijn in de lijst met
gepaarde apparaten van het Bluetoothapparaat.
Wanneer u probeert het Bluetoothapparaat aan te sluiten
Als u uw Bluetooth-apparaat probeert aan te
sluiten op dit apparaat wordt de Bluetooth-functie
geselecteerd. Muziek afspelen op het Bluetoothapparaat.
Als de LG TV wordt aangesloten
Als u uw via LG Sound Sync aangesloten LG TV
inschakelt, zal dit apparaat overschakelen naar de LG
TV. Het geluid komt uit uw TV.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet beschikbaar tijdens het
opnemen of verwijderen.
yy Deze functie werkt alleen bij apparaten die
eerder waren aangesloten.
Bediening 21
Een BLUETOOTH®
draadloze technologie
gebruiken
Over BLUETOOTH
Bluetooth is draadloze communicatietechnologie
voor verbinding op korte afstand.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
BLUETOOTH profielen
Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken
moeten apparaten in staat zijn bepaalde profielen
te interpreteren. Dit systeem is compatibel met het
volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Code : SBC
Paren met uw unit en BLUETOOTHapparaat
Voordat u de procedure voor het paren start,
moet u de Bluetooth-functie van het Bluetoothapparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat
is geleverd. Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u
deze procedure niet opnieuw uit te voeren.
1. Zet het apparaat aan.
2. Bedien het Bluetooth-apparaat en voer de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt
om deze speler te zoeken, verschijnt er mogelijk
een lijst met gevonden apparaten in het display
van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth-apparaat. Uw speler verschijnt
als “LG CM2460(XX)”.
,,Opmerking
yy XX staat voor de laatste twee cijfers
van het Bluetooth-adres. Indien uw
speler bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:08
als Bluetooth-adres heeft verschijnt
“LG CM2460(08) op uw Bluetoothapparaat.
yy Sommige apparaten hebben een afwijkend
paringsproces, afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat. Voer de PIN code
(0000) in wanneer nodig.
yy U kunt via de bovenstaande methode
dit apparaat op maximaal 3 Bluetoothapparaten tegelijkertijd aansluiten. Dit is alleen
mogelijk in de Bluetooth-functie.
yy De meervoudige paringsverbinding wordt
alleen ondersteund op Android ofwel iOS
apparaten. (Meervoudige paringsverbinding
wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk
van de specificaties van het aangesloten
apparaat.)
yy Verwijderbaar/ontkoppelbaar Bluetoothapparaat (bijv.: Dongle etc.) ondersteunt geen
multiparing.
3
Bediening
Het geluid kan worden onderbroken als de
verbinding last heeft van storing veroorzaakt door
andere elektronische apparatuur, of als u met een
Bluetooth-apparaat vanuit een andere kamer
verbinding probeert te maken.
Het verbinden van individuele apparaten met
Bluetooth draadloze technologie brengt geen
kosten met zich mee. Een mobiele telefoon met
Bluetooth draadloze technologie kan bediend
worden via Cascade wanneer de verbinding via
Bluetooth draadloze technologie gemaakt werd.
Naar muziek luisteren die
op BLUETOOTH-apparaten
opgeslagen is
22 Bediening
3. Als deze unit succesvol verbinding heeft gemaakt
met uw Bluetooth-apparaat verschijnt “PAIRED”
op het displayscherm. Na een korte tijdsperiode
wordt de naam van het Bluetooth-apparaat
weergegeven.
,,Opmerking
yy “PAIRED” verschijnt voor een kort ogenblik
in het display als u andere apparaten voor
multiparing aansluit.
yy Als de naam van het apparaat niet
beschikbaar is, verschijnt “_” in het display.
3
Bediening
4. Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u de
gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
,,Opmerking
yy Wanneer u Bluetooth technologie gebruikt,
moet u een verbinding maken tussen het
systeem en het Bluetooth-apparaat op een
zo kort mogelijke afstand en behoud deze
afstand.
In de onderstaande tekst wordt duidelijk
gemaakt dat dit misschien in bepaalde
situaties niet goed functioneert :
-- Er bevindt zich een obstakel tussen het
systeem en het Bluetooth-apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde
frequentie als de Bluetooth technologie
gebruikt zoals medische apparatuur,
een magnetron of een draadloos LANapparaat.
yy U zult uw Bluetooth-apparaat opnieuw met
dit apparaat moeten verbinden als u opnieuw
opstart.
yy Zelfs als deze unit is verbonden met
maximaal 3 Bluetooth-apparaten in de
Bluetooth-modus, kunt u muziek afspelen
en regelen door slechts één van de verbonden
apparaten te gebruiken.
,,Opmerking
yy Als dit apparaat is aangesloten op meerdere
Bluetooth-apparaten zal alleen het apparaat
waarmee u afspeelt de Bluetooth-verbinding
in stand houden zelfs als u de functie van de
andere apparaten verandert.
yy Het geluid kan worden onderbroken als de
verbinding last heeft van storing veroorzaakt
door andere elektronische apparatuur.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met deze unit.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler,
Notebook, etc., genieten van uw draadloze
systeem.
yy Hoe meer afstand er tussen het systeem
en het Bluetooth-apparaat is, des te lager
wordt de geluidskwaliteit.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth apparaat te ver van de unit
af komt.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding verbroken
wordt, verbindt u het Bluetooth-apparaat
opnieuw met het systeem.
yy Als een Bluetooth-apparaat niet is
aangesloten verschijnt de tekst: “BT READY”
in het display.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, moet
u het volumeniveau op het Bluetoothapparaat op het juiste niveau afstellen.
yy Zonder de Bluetooth-functie kan slechts één
apparaat worden aangesloten.
yy Als een Bluetooth-apparaat wordt
aangesloten tijdens het gebruik van LG
TV, wordt LG TV afgekoppeld en wordt er
verbinding gemaakt met het Bluetoothapparaat.
yy Als u een Bluetooth-apparaat (iOS apparaat
etc.) aansluit op dit apparaat, of het apparaat
bedient, dan kunt u het volumeniveau van
beide apparaten synchroniseren.
Bediening 23
De Music Flow
Bluetooth app gebruiken
,,Opmerking
Alleen Android OS is beschikbaar om “Music
Flow Bluetooth” app te gebruiken met deze unit.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien is
van een app voor het scannen. Hebt u deze
app niet, download deze dan uit “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy Afhankelijk van de regio werkt de QR-code
misschien niet.
Over de app “Music Flow Bluetooth”
De “Music Flow Bluetooth” app brengt een serie
nieuwe functies naar dit apparaat.
De “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat
installeren
Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
Installeer de app “Music Flow
Bluetooth” via de QR-code.
1. Installeer de app “Music Flow Bluetooth” via de
QR-code. Gebruik de scansoftware om de QRcode te scannen.
(Android OS)
2. Tik op een pictogram om te installeren.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.
1. Tik op het “Google Android Market (Google Play
Store)” icoon.
2. Type in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” en
zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “Music
Flow Bluetooth” en tik erop om het downloaden
van de Bluetooth app te starten.
4. Tik op een pictogram om te installeren.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-apparaat is
aangesloten op het internet.
yy Verzeker u ervan dat uw Bluetooth-apparaat
uitgerust is met “Google Android Market
(Google Play Store)”.
3
Bediening
We raden u aan de gratis “Music Flow Bluetooth”
app te downloaden en te installeren om van meer
functies te genieten.
Installeer “Music Flow Bluetooth”
app middels “Google Android Market
(Google Play Store)”
24 Bediening
Activeer Bluetooth met de “Music
Flow Bluetooth” app.
Met de “Music Flow Bluetooth” app kunt u uw
Bluetooth-apparaat verbinden met dit apparaat.
1. Tik in het hoofdscherm op het pictogram
van “Music Flow Bluetooth” om de “Music
Flow Bluetooth” app te openen en ga naar het
hoofdmenu.
2. Tik op [Menu] en selecteer de unit die u wilt.
3. Als u meer informatie wilt over de werking, tik
dan op [Help] in het menu [Setting].
,,Opmerking
3
yy De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
Bediening
-- Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
yy Als u de “Music Flow Bluetooth” app
gebruikt voor bediening, dan zullen er
enkele verschillen zijn tussen de “Music
Flow Bluetooth” app en de geleverde
afstandsbediening. Gebruik indien nodig de
bijgeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat
werkt de “Music Flow Bluetooth” app
misschien niet.
yy Nadat de “Music Flow Bluetooth” app
is aangesloten kan er muziek worden
afgespeeld vanaf uw apparaat. Probeer in dit
geval de verbindingsprocedure nogmaals.
yy Als u de andere applicaties in werking zet of
de instellingen op uw Bluetooth-apparaat
verandert tijdens het gebruik van de “Music
Flow Bluetooth” app, kan het zijn, dat de
“Music Flow Bluetooth” app niet normaal
werkt.
yy Als de “Music Flow Bluetooth” app niet
normaal werkt, moet u uw Bluetoothapparaat en de verbinding van de “Music Flow
Bluetooth” app controleren en het nog een
keer proberen.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van
uw smartphone, is er een aantal verschillende
de “Music Flow Bluetooth” werkingen.
yy Controleer de Bluetooth-instellingen op
uw Bluetooth-apparaat als uw “Music Flow
Bluetooth” app niet goed functioneert.
Bediening 25
Radio bedienen
Naar de radio luisteren
1. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening
of op F op het apparaat totdat FM wordt
weergegeven in het weergavevenster.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen
station.
Handmatig afstemmen :
Druk herhaaldelijk op TUN. -/+ op de
afstandsbediening of Y/U op het apparaat.
3. Pas het volume aan door aan het aanraakwiel op
het apparaat te draaien of door herhaaldelijk te
drukken op VOL +/- op de afstandsbediening.
Slechte FM-ontvangst
verbeteren
Druk op d/M op de afstandsbediening of op T
op de unit.
Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar
mono waardoor de ontvangst doorgaans beter
wordt.
Radiostations programmeren
U kunt 50 FM-radiozenders vooraf programmeren.
Zet het volume heel laag voordat u gaat afstemmen.
1. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening
of op F op het apparaat totdat FM wordt
weergegeven in het weergavevenster.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
TUN. -/+ op de afstandsbediening of op
Y/U op het apparaat te drukken.
3. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening. In het display zal een vooraf
ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op de afstandsbediening op
PRESET/FOLDER W/S op het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op te
slaan.
7. Om naar een voorgeprogrammeerde radiozender
te luisteren, drukt u op PRESET/FOLDER W/S
op de afstandsbediening.
Alle opgeslagen stations
verwijderen
1. Houd PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening gedurende twee seconden
ingedrukt.
“ERASEALL” zal op het display knipperen.
2. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening om alle opgeslagen
radiozenders te wissen.
Informatie over een radiostation
bekijken
De FM tuner wordt geleverd werd met RDS
(Radio Data System). Dit toont informatie over
het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Druk
herhaaldelijk op RDS/SET op de afstandsbediening
om de diverse soorten gegevens te doorlopen.
PS (Programmaservice naam) De naam van
het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY (Herkenning programmatype) Het
programmatype (bijv. Jazz of Nieuws)
wordt op het scherm getoond.
RT (Radiotekst) Een tekstbericht met
speciale informatie van het station dat
uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan
rollen over het scherm.
CT (Tijd bestuurd door het station)
Dit toont de tijd als uitzending door het
zendstation.
U kunt de radiostations op programmatype
opzoeken door op RDS/SET op de afstandsbediening
te drukken. Op het display kunt u het laatst gekozen
programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of
meerdere malen op PTY te drukken kunt u uw
favoriete programmatype kiezen. Druk op TUN. -/+.
De tuner zoekt automatisch naar het gewenste
programmatype. Het zoeken stopt zodra een station
gevonden is.
3
Bediening
2. Auto afstellen :
Houd TUN. -/+ op de afstandsbediening of
Y/U op het apparaat twee seconden lang
ingedrukt tot de frequentie-indicatie wijzigt. Laat
dan de knop los. Het scannen stopt wanneer het
apparaat op een zender afstemt.
Or
5. Druk op PROGRAM/MEMORY op de
afstandsbediening. De zender fwordt opgeslagen.
26 Bediening
Geluid aanpassen
Dit systeem heeft een aantal vooraf
geprogrammeerde surround-sound velden. De
weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn,
afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.
U kunt een gewenste geluidsmodus selecteren
door SOUND EFFECT op de afstandsbediening te
gebruiken.
Op Scherm
3
Bediening
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Beschrijving
Dit programma leent
een enthousiaste
atmosfeer aan het
geluid en geeft u het
gevoel van een echt
rock-, pop-, jazz- of
klassiek concert.
BASS
Versterkt de hoge
tonen, bas en surround
sound effect.
STANDARD
U kunt van
geoptimaliseerd geluid
genieten
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de ingestelde geluidsmodus
is het geluid bij bepaalde luidsprekers niet of
alleen zacht hoorbaar.
yy U dient wellicht de geluidsmodus te resetten
nadat u de input heeft gewijzigd, soms zelfs
nadat de soundtrack is gewijzigd.
Geavanceerde
bedieningsfuncties
Opnemen naar USB
U kunt verschillende geluidsbronnen op USB opnemen.
(CD, Tuner, PORTABLE)
1. Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan.
2. Selecteer een functie door te drukken op
FUNCTION op de afstandsbediening of op F op
het apparaat.
Eén track/bestand opnemen – U kunt op USB
opnemen nadat u de/het gewenste track/bestand
hebt afgespeeld.
Opnemen van alle nummers/bestanden - Na het
volledig stoppen kunt u op de USB opnemen.
Lijst met geprogrammeerde opnames - Ga naar
de betreffende geprogrammeerde lijst en neem
deze vervolgens op USB op. (Zie pagina 17)
3. Start het opnemen door USB REC op de
afstandsbediening te drukken.
4. Om de opname te stoppen, drukt u op Z op de
afstandsbediening.
Bitwaarde en snelheid voor opnamen
instellen
Druk tijdens het opnemen op d/M op de
afstandsbediening of op T op de unit om het
opnemen te pauzeren.
Druk nogmaals om de opname weer te starten.
(Alleen Tuner, PORTABLE)
Bediening 27
Bitwaarde en snelheid voor
opnamen instellen
1. Druk langer dan 3 seconden op USB REC op de
afstandsbediening.
2. Gebruik C/V op de afstandsbediening
of Y/U op de unit om de bitsnelheid te
selecteren.
3. Druk nogmaals op USB REC op de
afstandsbediening om de opnamesnelheid te
selecteren.
4. Druk op C/V op de afstandsbediening
of Y/U op de unit om een gewenste
opnamesnelheid te selecteren:
(alleen AUDIO CD)
5. Druk op USB REC op de afstandsbediening om
de instelling te beëindigen.
Het zonder toestemming van de eigenaars
van het auteursrecht maken van kopieën
van auteursrechtelijk beschermd materiaal,
waaronder begrepen computerprogramma’s,
bestanden, tv- en radio-uitzendingen en
geluidsopnamen, kan worden aangemerkt
als een inbreuk op het auteursrecht en
strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden
deze apparatuur voor de bovengenoemde
doeleinden te gebruiken.
Ken uw verantwoordelijkheid
Respecteer het auteursrecht
yy Tijdens opname van MP3/WMA/FLAC is er
geen geluid hoorbaar.
yy Wanneer u tijdens afspelen stopt met
opnemen, zal het bestand dat op dat
moment is opgenomen worden opgeslagen
(Met uitzondering van MP3-/WMA-/FLACbestanden)
yy Tijdens een USB-opname het USB-geheugen
niet verwijderen en de stereoset niet
uitschakelen. Als u dat wel doet kan er een
incompleet bestand ontstaan dat u op een
PC niet kunt verwijderen.
yy Als de USB-opname niet lukt, staat er een
foutmelding zoals “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL” of “NO REC” op het displayvenster.
yy Multicard-readers en externe vaste schijven
kunnen niet gebruikt worden voor USB
opname.
yy Indien u een bestand voor langere tijd opslaat,
wordt dit opgeslagen op 512 Mbyte.
yy U kunt niet meer dan 2000 bestanden
opslaan.
yy Het opnemen van bestanden kan worden
onderbroken als er gebruik wordt gemaakt
van niet ondersteunde MP3/WMA/FLAC
bestanden.
yy Dit wordt als volgt opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/WMA/FLAC
AUX
Tuner
Tuner : De frequentie die momenteel
opgenomen wordt, wordt getoond.
3
Bediening
X1 SPEED
- U kunt de muziek tijdens de opname beluisteren.
X2 SPEED
- Bij deze snelheid kunt u het muziekbestand
alleen opnemen.
,,Opmerking
yy U kunt het opnamepercentage controleren
voor de USB-opname op het scherm tijdens
de opname (MP3/WMA/FLAC CD).
28 Bediening
Tijd instellen
Uw systeem als een alarmklok
gebruiken
1. Schakel het apparaat in.
1. Zet het systeem aan.
2. Houd CLOCK ingedrukt.
2. Houd ALARM ingedrukt.
3. Selecteer de tijdmodus door op C/V op de
afstandsbediening te drukken.
- AM 12.00 (voor 12-uurs tijdsaanduiding tijdens
voormiddag (AM) en namiddag (PM) of 0.00
(voor een 24-uurs tijdsaanduiding).
3. Druk op C/V op de afstandsbediening of
Y/U op de unit om de uren en minuten te
veranderen en druk op RDS/SET om te bewaren.
4. Druk op RDS/SET om uw keuze te bevestigen.
5. Selecteer de uren door op C/V op de
afstandsbediening te drukken.
3
6. Druk op RDS/SET.
Bediening
7. Selecteer de minuten door op C/V op de
afstandsbediening te drukken.
8. Druk op RDS/SET.
Het instellen van de klok via de
“Music Flow Bluetooth” app.
De “Music Flow Bluetooth” app op uw Android
installeren. (Zie pagina 23)
De klok van uw unit wordt automatisch
gesynchroniseerd met uw toestel wanneer uw
Bluetooth-verbinding wordt geactiveerd via de
“Music Flow Bluetooth” app.
4. Druk op C/V op de afstandsbediening
of op Y/U op de unit om een functie te
selecteren en druk op RDS/SET om te bewaren.
-- Druk op C/V om een geheugennr. te
selecteren wanneer u Tuner selecteert en druk
dan op RDS/SET. Als er geen geheugennr. is
wordt deze stap overgeslagen.
5. Druk op C/V op de afstandsbediening
of Y/U op de unit om het volume te
veranderen en druk op SET/RDS om te bewaren.
Het klok-icoon “(“ geeft aan dat het alarm is
ingesteld.
,,Opmerking
yy Als u de klok hebt ingesteld, kunt u de tijd
controleren door op CLOCK te drukken, zelfs
wanneer de speler is uitgezet.
yy U kunt het alarm instellen nadat u de klok
heeft ingesteld.
yy Als u de klok en het alarm heeft ingesteld,
kunt u het alarmpictogram “(“ controleren
door kort te drukken op CLOCK, zelfs
wanneer de speler is uitgezet.
yy Als u de klok en het alarm heeft ingesteld
kunt u het pictogram alarm “(“ en de
instellingsgegevens controleren door op
ALARM te drukken, zelfs wanneer het
apparaat is uitgezet.
yy U kunt de ALARM-modus in- of uitschakelen
door op ALARM te drukken.
Bediening 29
LG Sound Sync
1. Zet de speler aan door op 1 (Aan/Uit) op de
afstandsbediening te drukken.
2. Druk op FUNCTION op de afstandsbediening of
op F Op het apparaat totdat de functie LG TV is
geselecteerd.
U kunt sommige functies van deze unit bedienen
met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound
Sync. Het is compatibel met LG TV dat werkt met LG
Sound Sync. Controleer of uw TV het LG Sound Sync
logo heeft.
De bedienbare functies van de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, dempen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor
meer informatie over LG Sound Sync.
,,Opmerking
“PAIRED” verschijnt gedurende 3 seconden in het
display en dan ziet u “LG TV” in het display als er
een normale verbinding is tussen deze unit en uw
TV.
3
Bediening
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit apparaat
gebruiken tijdens het gebruik van LG Sound
Sync. Als u de afstandsbediening van uw TV weer
gebruikt, zal het apparaat synchroniseren met de TV.
yy Als het maken van de verbinding niet lukt, moet u
de condities van deze unit en uw TV controleren:
voeding, functie
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync van
dat deze unit en de verbindingen in onderstaande
gevallen in orde zijn.
-- Bij afsluiting van het apparaat.
-- Het veranderen van de functie naar de anderen.
-- Het ontkoppelen van de draadloze verbinding
door een onderbreking of een te grote afstand.
yy De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is
verschillend en hangt af van uw TV.
yy De details van het TV-instellingenmenu variëren,
afhankelijk van de fabrikant of van het model van
uw TV.
yy Als u LG Sound Sync probeert te verbinden terwijl
er verbinding is met de app “Music Flow Bluetooth”,
wordt bediening via de app mogelijk.
yy Als u het apparaat hebt uitgeschakeld door direct
op 1/! (Aan/Uit) te drukken, wordt de verbinding
met LG Sound Sync verbroken. Als u deze functie
weer wilt gebruiken, moet u de TV en het apparaat
weer op elkaar aansluiten.
yy Als een LG TV wordt aangesloten tijdens het gebruik
van Bluetooth, wordt Bluetooth afgekoppeld en
wordt er verbinding gemaakt met de LG TV.
yy Als u probeert de functie te veranderen terwijl
u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume
worden veranderd in overeenstemming met het
volumeniveau van de LG TV.
3. Stel de geluidsuitvoer van TV in om via deze unit
naar het geluid te luisteren :
TV-Instellingenmenu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
30 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy Schakel de stroom van dit apparaat en de aangesloten externe apparaat ( TV,
Woofer, DVD - speler, versterker, enzovoort ) en zet hem weer aan.
Het apparaat werkt niet
goed.
yy Haal het netsnoer van dit apparaat en de aangesloten externe apparaat ( TV, Woofer,
DVD - speler, versterker, enzovoort ) en probeer opnieuw verbinding te maken.
yy Eerdere instelling wordt mogelijk niet bewaard wanneer de stroom van het
apparaat wordt afgehaald.
Geen stroom.
Geen geluid.
yy De netvoedingskabel is niet aangesloten.
Sluit de netvoedingskabel aan op een stopcontact.
yy Controleer of er misschien een stroomstoring is. Controleer de toestand van het
apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
yy Controleer of u de juiste functie hebt geselecteerd.
Druk op FUNCTION en controleer de geselecteerde functie.
yy Controleer of de speakers op de juiste manier op het apparaat zijn aangesloten.
4
Problemen oplossen
yy Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst.
IPlaats een afspeelbare disk in de speler.
Het apparaat start niet
met afspelen.
yy Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat.
yy De disk is vuil. Maak de disk schoon. (Zie pagina 33)
yy De disk is ondersteboven in het apparaat geplaatst.
Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven.
yy De antenne staat verkeerd of is niet goed aangesloten.
Sluit de antenne stevig aan.
Nauwkeurig afstemmen
op radiostations is niet
mogelijk.
yy De signaalsterkte van het radiostation is te zwak.
Stem met de hand op het radiostation af.
yy Er zijn geen radiostations geprogrammeerd of de geprogrammeerde
radiostations zijn gewist (bij afstemmen door geprogrammeerde stations te
scannen).
Programmeer een paar radiostations (zie pagina 25 voor meer informatie).
yy U gebruikt de afstandsbediening te ver van het apparaat.
De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter.
De afstandsbediening
werkt niet goed.
yy Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het toestel.
Verwijder de hindernis.
yy De batterij van de afstandsbediening is uitgeput.
Vervang de batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde type.
LG Sound Sync werkt
niet.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
yy Controleer de verbinding van LG Sound Sync.
yy Controleer het geluid van uw TV en dit apparaat.
Aanhangsel 31
Hoofdunit
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het algemene label.
Raadpleeg het algemene label.
Stroomverbruik
Stand-by netwerk: 0,5 W
(Als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
Afmetingen (B x H x D)
Ong. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Netto gewicht (ongeveer)
Ong. 2,1 kg
Vereisten aan
omgevingstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Vereisten aan vochtigheid
5 % tot 90 %
Ingangen
Draagbaar in (PORT. IN)
0,4 Vrms (stereostekker van 3,5 mm) x 1
Tuner
Afstembereik fm-band
87,5 tot 108,0 MHz of 87,50 tot 108,00 MHz
Versterker (Vermogen RMS Uitgang)
100 W
Voorkant
50 W (6 Ω bij 1 kHz, 10 % THD)
Systeem
Frequentiegebied
80 tot 20,000 Hz
Signaal/ruisverhouding
80 dB
Dynamisch bereik
75 dB
Busvoeding
5 V 0 500 mA
Aanhangsel
Totaal
5
32 Aanhangsel
Speakers
Voorkant
Type
2 Wegs 2 Luidspreker
Impedantie
6Ω
Gemeten ingangsvermogen
50 W
Maximaal ingangsvermogen
100 W
Netto afmetingen (B x H x D)
Ong. 150 mm x 250 mm x 140 mm
Netto gewicht
Ong. 1,52 kg
yy Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.
5
Aanhangsel
Aanhangsel 33
Onderhoud
Behandeling van het apparaat
Wat u over disks moet weten
Disks hanteren
Plak nooit papier of plakband op een disk.
Het apparaat vervoeren
Disks bewaren
Bewaar de originele doos en het
verpakkingsmateriaal waarin u het apparaat hebt
gekocht, Als u het apparaat veilig wilt versturen,
verpak het dan op dezelfde manier waarop het in de
fabriek is verpakt.
Doe de disk na het afspelen terug in de bijbehorende
cassette. Stel disks niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen (bijv. de verwarming) en laat disks
nooit in uw auto in de zon liggen.
De buitenkant van het apparaat schoon
houden
Gebruik in de buurt van het apparaat geen vluchtige
vloeistoffen door bijvoorbeeld insecticide te
verstuiven.
Door het apparaat met kracht af te wrijven kunt u
het beschadigen.
Laat geen rubber of kunststof voorwerpen langdurig
in contact met het apparaat.
Disks reinigen
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals
alcohol, benzeen, thinner, in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays die voor
oudere vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn.
Handelsmerken en
licenties
Apparaat reinigen
Apparaat onderhouden
Dit apparaat is een high-tech precisieapparaat. Als de
optische pick-uplens en de onderdelen die de disks
aandrijven vuil of versleten zijn, kan de beeldkwaliteit
achteruitgaan. Neem voor meer informatie contact
op met uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
5
Aanhangsel
Gebruik een zachte droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de buitenkant van het apparaat
erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u met
een sopje licht bevochtigt. Gebruik geen krachtige
oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner
omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen
aantasten.
Bluetooth draadloze technologie is een systeem
dat radioverbinding toestaat tussen elektronische
apparaten.
Wanneer u een apparaat aansluit via de draadloze
Bluetooth-technologie, brengt dit geen extra
kosten met zich mee. Een mobiele telefoon die is
voorzien van de draadloze Bluetooth-technologie,
kan worden bediend via de Cascade als er via de
draadloze Bluetooth-technologie een verbinding
tot stand is gebracht.
Het woordmerk Bluetooth en de logo’s van
Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en LG Electronics gebruikt deze items onder
licentie.
De overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising