LG ND2530 Owner's manual
NEDERLANDS
HANDLEIDING
Draadloze speaker met
Lightning-aansluiting
MUZIEK IN STIJL
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u
uw set gebruikt en bewaar deze voor latere naslag.
ND2530
ND2530_01_130225_Dutch.indd 1
2013-03-16
6:49:18
1
2
Aan de slag
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP:
Aan de slag
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. IET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de kop van een
pijl binnen een gelijkzijdige driehoek
is bestemd om de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning
binnenin de productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen een risico op
een elektrische schok te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het product geleverde
documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
OPMERKING: Voor informatie over
veiligheidsmarkeringen inclusief product
identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg
dan het hoofdetiket aan de onderkant van het
apparaat.
LET OP wat betreft de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een enkelvoudig stopcontact zonder
extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze gebruikershandleiding
om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen
niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig de
kabel van uw apparaat. Als deze zichtbaar
beschadigd of versleten is, ontkoppel deze dan,
gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel
door een bevoegd servicecenter vervangen door
exact dezelfde vervangingskabel. Bescherm de
voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik,
zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de
deur, of erop lopen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen
van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude
batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde
volgorde dan bij plaatsing. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude
batterij of de accu worden in de juiste container
worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt.
Gooi oude batterijen en accu’s nooit samen met
het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het
lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu’s
te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vocht
(druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof
gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 2
2013-03-16
6:49:19
Aan de slag
Uw oude apparatuur afvoeren
2.Alle elektrische en elektronische
producten dienen gescheiden
van het gemeentelijke huisvuil te
worden weggedaan via daarvoor
bestemde inzamelpunten die door
de landelijke of plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
3.Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
4.Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Verwijdering van oude batterijen/accu’s
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op aan de batterijen/accu’s van uw
product gehecht is, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
Richtlijn 2006/66/EG.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik
(Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb)
worden gebruikt als de batterij of
de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood
bevat.
1
Aan de slag
1.Wanneer een product is voorzien
van het label met een doorgekruiste
vuilniscontainer, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EG.
3
3. Alle batterijen en accu’s moeten
altijd gescheiden van het
gemeentelijke huisvuil worden
weggedaan via daarvoor bestemde
inzamelpunten die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van
uw oude batterijen/accu’s helpt
mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
5. Voor meer gedetailleerde informatie
over de verwijdering van uw oude
batterijen/accu’s kunt u contact
opnemen met uw gemeente, de
vuilnisophaaldienst of de winkel
waar u het product gekocht heeft.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 3
2013-03-16
6:49:19
4
1
Aan de slag
Aan de slag
LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze
product/producten voldoet/voldoen aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/
EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
DoC (Declaration of Conformity), te weten de
Conformiteitsverklaring.
Contactinformatie van het kantoor voor de
functionele standaardisatie van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Vertegenwoordiging, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland
yy Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
dealer waarbij u dit product gekocht heeft.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 4
2013-03-16
6:49:19
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
Problemen oplossen
2
6
6
6
7
8
8
9
9
Veiligheidsinformatie
Hoofdkenmerken
Accessoires
Introductie
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
De netadapter aansluiten
Hoe de ferrietkern (alleen voor EMI) te
bevestigen
17
Problemen oplossen
4
Bijlage
18
18
19
Handelsmerken en licenties
Omgaan met het apparaat
Specificaties
2
Gebruik
10
10
10
10
11
13
13
13
13
Basishandelingen
– Schakel over naar de stand-bymodus
– Schakel over naar Stroom Uit
– iPod/iPhone/iPad-werking
– Compatibele iPod/iPhone/iPad
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– Automatisch Stroom Uitschakelen
– Het BASS-geluidseffect instellen
– Luisteren naar muziek van uw
draagbare apparaat
Met behulp van een draadloze Bluetoothtechnologie
– Naar muziek van een Bluetoothapparaat luisteren
De Bluetooth app gebruiken
14
14
15
ND2530_01_130225_Dutch.indd 5
1
2
3
4
2013-03-16
6:49:19
6
1
Aan de slag
Hoofdkenmerken
Accessoires
Gemaakt voor iPod/iPhone/iPad
Controleer en identificeer de bijgeleverde
accessoires.
Aan de slag
Geniet van muziek van uw iPod/iPhone/iPad met
eenvoudige aansluiting.
Draagbaar in
Naar muziek op uw draagbare apparaat luisteren.
Afstandsbediening(1)
Batterij (1)
Netsnoer (1)
AC-adapter(1)
Bluetooth®
Van muziek op uw iPod/iPhone/iPad genieten met
eenvoudige aansluiting.
BASS
BASS-geluidseffect versterken.
LG Bluetooth Afstandsbediening
U kunt deze speler bedienen met uw iPod/iPhone/
iPad via Bluetooth. Deze speler en uw iPod/iPhone/
iPad moeten verbonden worden met Bluetooth.
Bezoek “Apple App Store”. En gebruik deze QRcode om te zoeken naar “LG Bluetooth Remote”
app. Raadpleeg pagina 16 voor gedetailleerde
informatie.
Introductie
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,N.B.
Geeft bijzondere opmerkingen en operationele
functies aan.
>>Voorzichtig
Geeft waarschuwingen aan voor het voorkomen
van mogelijke schade door misbruik.
(Apple iOS)
ND2530_01_130225_Dutch.indd 6
2013-03-16
6:49:20
Aan de slag
Afstandsbediening
7
Batterijen installeren
Er zijn twee manieren om de batterij te openen.
1. Draai de batterijklep naar links in met behulp
van een muntstuk of uw vinger. Vervolgens
neemt u de batterijklep af.
Aan de slag

Muntstuk
1 (Stroom): Schakelt het apparaat AAN of UIT.
PFUNCTION : Selecteert de functie en
ingangsbron.
+/- (Volume) : Stelt het volume van de speaker af.
1
Vinger
2. Plaats en bevestig de batterij met de plus (+) in
dezelfde richting als de plus (+) op de batterij
klep.
BASS EQ : BASS-geluidseffect versterken.
Y/U(Overslaan/Zoeken):
-Gaat naar afspelen of vooruit
-Zoekt naar een deel in een bestand.
(Afspelen/Pauzeren) : Het afspelen starten of
pauzeren
@(Dempen) : Dempt het geluid.
? : De knop is niet beschikbaar voor functies.
3. Plaats de batterijklep van de afstandsbediening
en draai deze naar rechts om te sluiten.
>>Voorzichtig
De in deze eenheid gebruikte batterij kan
gevaar op brand opleveren of chemische
brandwonden veroorzaken als het op
onjuiste wijze wordt gebruikt. Niet opladen,
demonteren, verbranden of verhitten boven
100°C (212°F). Vervang alleen de batterij,
bestelnr. CR2025 . Het gebruik van een andere
batterij kan een risico op brand opleveren
of explosie veroorzaken. Gooi de gebruikte
batterij weg. Houd de batterij buiten bereik
van kinderen. Niet uit elkaar halen of in het
vuur werpen.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 7

Muntstuk

Vinger
>>Voorzichtig
Als u lange nagels hebt, open de batterij
niet met uw vinger. Want dan zou uw nagel
kunnen breken.
2013-03-16
6:49:21
8
Aan de slag
Voorpaneel
1
Aan de slag
a
b
c
d
iPod/iPhone Dock (Lightning-connector)
Ondersteuning voor iPod/iPhone/iPad
Speaker
Weergavevenster
Geeft elk van de functies weer
e 1/F(Stroom/Functie)
- Inschakelen: Druk op 1/F om de eenheid in
te schakelen.
- Uitschakelen: Druk op 1/F en houd deze
ongeveer 3 seconden ingedrukt om de
eenheid uit te schakelen.
- Selecteert zowel de functie als de
ingangsbron.
+/- (Volume)
VOL +/- Stelt het volume van de luidspreker af.
Achterpaneel
BASS
BASS-geluidseffect versterken.
(USB)
b
(alleen opladen) Laadt uw draagbare apparaat
op.
a
ND2530_01_130225_Dutch.indd 8
PORT.IN
Luistert naar muziek op uw draagbare
apparaat.
d DC IN (netadapteringang)
Verbindt de bijgeleverde netadapter.
c
2013-03-16
6:49:21
Aan de slag
>>Voorzichtig
Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.
yy Druk niet hard op de touch-knoppen om ze
te laten werken.
- Indien u te veel kracht gebruikt kan
dit de sensor van de touch-knoppen
beschadigen.
yy Raak de knop van uw keuze aan om de
functie correct te laten werken.
yy Wees voorzichtig en zorg dat er
geen geleidend materiaal zoals
metaalvoorwerpen op de touch-knoppen
komt. Dit kan storingen veroorzaken.
De netadapter
aansluiten
>>Voorzichtig
Gebruik alleen de bij deze eenheid bijgeleverde
netadapter. Gebruik geen stroomtoevoer van
een ander apparaat of fabrikant. Als u een
ander netsnoer of stroomtoevoer gebruikt, kan
dit schade veroorzaken aan het apparaat en
wordt uw garantie ongeldig.
1
Aan de slag
yy Gebruik de touch-knoppen met schone en
droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving al het
vocht van de touch-knoppen voordat u ze
gebruikt.
9
Hoe de ferrietkern
(alleen voor EMI) te
bevestigen
U dient de kernen (meegeleverd met het model dat
u hebt aangeschaft) aan te brengen om elektrische
interferentie te verminderen of te elimineren.
1. Trek de stopper [a] van de ferrietkern om te
openen.
2. Wikkel de draagbare kabel en USB kabel weer
op de ferrietkern.
3. Sluit de ferrietkern totdat u een klik hoort.
1. Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de
netadapter.
2. Sluit de netadapter aan op gelijkstroom-INadapteringang.
3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Dan
gaat het apparaat in de stand-bymodus.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 9
2013-03-16
6:49:22
2
10
Gebruik
Gebruik
Basishandelingen
Schakel over naar de standbymodus
2
2. Sluit de iPod/iPhone(Lightning-connector)
stevig aan. Als u deze eenheid inschakelt, wordt
uw iPod/iPhone automatisch ingeschakeld en
begint het opladen.
Druk op 1 of druk en houd 1/F ingedrukt. De
LED-indicatoren lichten op en de laatste functie die
u hebt geselecteerd knippert. Vervolgens schakelt
het apparaat naar de stand-bymodus.
Gebruik
Schakel over naar Stroom Uit
Druk op 1 of druk en houd 1/F ingedrukt. De
LED-indicatoren gaan uit en de eenheid wordt
uitgeschakeld.
iPod/iPhone/iPad-werking
U kunt genieten van het geluid van uw iPod /
iPhone /iPad met behulp van deze eenheid.
Voor meer informatie over de iPod /iPhone /
iPad, raadpleegt u de iPod /iPhone /iPadgebruikershandleiding.
Van muziek genieten met Docking
Uw iPod /iPhone (Lightningconnector) van de eenheid
3 Druk op PFUNCTION or 1/F om de
(IPOD) functie te selecteren.
1. Installeer de iPod /iPhone (Lightningconnector)-ondersteuning.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 10
2013-03-16
6:49:22
Gebruik
Genieten van muziek door uw iPod/
iPhone/iPad (30 Pin /Lightningconnector) op de eenheid aan te
sluiten
11
Compatibele iPod/iPhone/
iPad
yy Het apparaat ondersteunt de modellen als volgt;
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2
iPad 3G, 4G
Gebruik
iPad 2
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
Afhankelijk van de softwareversie van uw iPod/
iPhone/iPad’mag u uw iPod/iPhone/iPad niet
vanuit de eenheid bedienen.
Afhankelijk van het apparaat van uw iPod/
iPhone/iPad mag u uw iPod/iPhone/iPad niet
vanuit de eenheid bedienen.
1. Sluit de iPod/iPhone/iPad (30 Pin /Lightningconnector) aan op de USB-poort van het
apparaat met behulp van de iPod/iPhone/iPadkabel. Als u deze eenheid inschakelt, wordt uw
iiPod/iPhone/iPad (30 Pin/Lightning-connector)
automatisch ingeschakeld en begint met
opladen.
2. Druk op PFUNCTION of 1/F om de
(USB) functie te selecteren. U kunt uw iPod/
iPhone/iPad (30 Pen/Lightning-connector) door
middel van het display van een iPod /iPhone /
iPad (30 Pen /Lightning-connector) met behulp
van de afstandsbediening en door uw iPod/
iPhone/iPad (30 Pin/Lightning-connector) te
bedienen.
Om dit
Pauzeert u
of start u
opnieuw
Druk op
.
Tijdens het afspelen, drukt u
op Y/U om naar het
volgende bestand of om terug
te keren naar het begin van het
huidige bestand.
Overslaan
Als het minder dan 2 seconden
speelt, druk op Y om naar het
vorige track/bestand te gaan.
Als het na 3 seconden speelt,
drukt u op Y om naar het
begin van de track/bestand te
gaan.
Zoeken
ND2530_01_130225_Dutch.indd 11
te doen
Druk op Y/U en houdt
deze ingedrukt tijdens het
afspelen en laat deze los op het
punt waar u wilt beluisteren.
2013-03-16
6:49:22
12

Gebruik
,,N.B.
yy Als de iPod /iPhone /iPad-bedieing een fout
heeft, controleer deze problemen als volgt;
- Uw iPod/iPhone/iPad is niet goed
aangesloten.
Deze eenheid herkent uw iPod/
iPhone/iPad als een onbekend apparaat.
- Uw iPod/iPhone/iPad is bijna leeg.
2
Gebruik
/ De batterij moet worden opgeladen.
/ Wanneer u de batterij oplaadt terwijl de
iPod/iPhone/iPad bijna leeg is, kan het
langer duren voor het apparaat weer is
opgeladen.
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/ iPhone /iPadis het mogelijk dat u de
iPod/ iPhone /iPad niet met behulp van het
apparaat kunt bedienen. Wij adviseren u de
nieuwste softwareversie te installeren.
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod touch/iPhone/iPad wilt gebruiken, wilt
bellen of een sms-bericht wilt verzenden
of ontvangen, moet u de eerst van
deze eenheid te halen en het daarna te
gebruiken.
yy Als u een probleem hebt met uw iPod/
iPhone/iPad, kunt u terecht op www.apple.
com /support.
yy U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen in de
standbymodus.
yy Wellicht dient u meer te ondernemen
om uw iPod touch of iPhone te laten
werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat
"ontgrendelen".
ND2530_01_130225_Dutch.indd 12
2013-03-16
6:49:22
Gebruik
13
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Luisteren naar muziek van uw
draagbare apparaat
Druk op @om het geluid te dempen. U het
geluid dempen om bijvoorbeeld de telefoon te
beantwoorden. Om de dempfunctie te annuleren,
drukt u nogmaals [email protected] of past u het volume aan
door te drukken op +/- (Volume)
De eenheid kan worden gebruikt om de muziek af
te spelen van vele soorten draagbare apparatuur.
(Er wordt geen draagbare kabel meegeleverd als
accessoire met deze eenheid.)
Automatisch Stroom
Uitschakelen
2
Gebruik
Deze eenheid zal zichzelf uitschakelen om het
elektronische verbruik op te slaan in het geval
het apparaat niet is aangesloten op een extern
apparaat en 25 minuten niet wordt gebruikt.
Dat geldt ook voor deze eenheid na zes uur, omdat
de hoofdeenheid is aangesloten op een ander
apparaat met behulp van de analoge ingang.
Het BASS-geluidseffect
instellen
U kunt naar muziek luisteren door het BASSgeluidseffect in te stellen. Druk meermaals op BASS
EQof BASS dan kunt u het BASS-geluidseffect
versterken.
1. Sluit het externe apparaat aan op de
IN connector van de eenheid.
PORT.
2. Zet de stroom aan met behulp van 1 of 1/F.
3. Selecteer de
(PORTABLE) functie door te
drukken op PFUNCTION of 1/F.
4. Zet het draagbare apparaat aan en begin met
afspelen.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 13
2013-03-16
6:49:23
14
Gebruik
Met behulp van een
draadloze Bluetoothtechnologie
Over Bluetooth
2
Bluetooth® is draadloze communicatietechnologie
voor korte afstandverbinding.
Gebruik
Het beschikbare bereik is maximaal 10 meter.
(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven of wanneer u een Bluetoothverbinding in een andere kamer tot stand brengt.)
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth® technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele
telefoon met draadloze Bluetooth® technologie kan
met behulp van de Cascade worden gebruikt als de
verbinding via draadloze Bluetooth® technologie is
opgebouwd.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
Bluetooth-profielen
Teneinde de draadloze Bluetooth techniek te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn
bepaalde profielen te interpreteren. deze eenheid
is compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Naar muziek van een
Bluetooth-apparaat luisteren
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie met behulp van
de PFUNCTION of 1/F. Bluetooth LED ”
“knippert in het displayvenster.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 14
2. Bedien het Bluetooth-apparaat en voer de
koppelbewerking uit. Wanneer u met een
Bluetooth-apparaat naar deze eenheid zoekt,
kan een lijst met gevonden apparaten op het
scherm van het Bluetooth-apparaat worden
weergegeven, afhankelijk van het soort
Bluetooth-apparaat. Uw apparaat verschijnt als
“LG Docking (XX:XX)”.
,,N.B.
XX:XX betekent de laatste vier cijfers van het BTadres. Bijvoorbeeld, als uw apparaat is voorzien
van een BT-adres, zoals 9C: 02:98:4 A: F7: 08, ziet u
“LG Docking (F7:08)” op uw Bluetooth-apparaat.
3. Voer de PIN-code in.
PIN-code : 0000
4. Wanneer deze eenheid met succes is
verbonden met uw Bluetooth-apparaat, stopt
de "Bluetooth" LED met knipperen.
,,N.B.
yy De manier om een koppeling tot stand
te brengen kan afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat variëren.
yy Probeer de koppelingsprocedure als uw
apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.
5. Naar muziek luisteren
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
Het volumeniveau van Bluetooth wordt
aangepast volgens het volumeniveau van uw
Bluetooth-apparaat.
,,N.B.
yy Het geluid van de belangrijkste set kan
worden vervormd als u het volume van de
Bluetooth-apparaat tot tweederde of meer
verhoogt.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, past u
het volume van een Bluetooth-apparaat tot
een goed niveau om te luisteren.
2013-03-16
6:49:23
Gebruik
,,N.B.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 15
De Bluetooth app
gebruiken
Over de LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote” app brengt een serie nieuwe
functies naar uw apparaat. Om van meer functies
te kunnen genieten, raden we u aan de gratis
"LG Bluetooth Remote" app te downloaden en
te installeren. De BT-app zal beschikbaar zijn in de
softwareversie 4.3 (of hoger). Sluit uw apparaat aan
op de eenheid met behulp van scherm voor het
instellen van het apparaat, niet met de BT-app.
2
Gebruik
yy Nadat het apparaat is aangesloten op
het apparaat met behulp van Bluetooth,
schakelt de functie automatisch over naar
BT.
yy Nadat u op uw Bluetooth-apparaat naar deze
eenheid hebt gezocht, dient u uw Bluetoothapparaat met deze eenheid te koppelen. Speel
vervolgens de door u gewenste muziek af.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met dit apparaat.
yy U kunt slechts verbinding maken met één
Bluetooth-apparaat. Het apparaat biedt geen
ondersteuning voor meerdere verbindingen.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw
Bluetooth-apparaat en de set minder dan
10 m is, kan er mogelijk geen verbinding
worden gemaakt, omdat er zich obstakels
tussen beide bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het
type apparaat, de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
yy U kunt genieten van draadloze systeem met
behulp van telefoon, MP3, notebook, enz.
yy Wanneer er geen Bluetooth-verbinding
bestaat, knippert “ " LED in het display.
yy Wanneer er elektrische storing optreedt
als gevolg van apparaten die dezelfde
frequentie gebruiken, zoals medische
apparaten, magnetrons, of draadloze LANapparaten, wordt de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand gaat staan en de
communicatie tussen het Bluetoothapparaat en de speler verstoort, wordt de
verbinding verbroken.
yy Wanneer de afstand tussen Bluetooth
en de eenheid groter wordt, wordt de
geluidskwaliteit steeds lager. Wanneer de
ruimte tussen Bluetooth en de eenheid
buiten het bedieningsbereik van Bluetooth
raakt, wordt de verbinding verbroken.
yy De verbinding met het draadloze
Bluetooth-apparaat wordt verbroken als u
het hoofdapparaat uitschakelt of wanneer
de afstand tussen beide apparaten groter is
dan 10 m.
yy U dient het Bluetooth-apparaat met
uw apparaat te verbinden wanneer de
verbinding is verbroken.
15
Installeer“ LG Bluetooth Remote
App” met behulp van de “ Apple
App Store”.
1. Tik op het Apple App Store-pictogram
2. Type in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” en
zoek de app op.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar“LG
Bluetooth Remote” en toets erop om het
downloaden van de Bluetooth app te starten.
4. Tik op een pictogram om te installeren.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.
,,N.B.
yy Zorg ervoor dat uw aangezette Bluetoothtoestel is aangesloten op het internet.
yy Zorg ervoor dat uw aangezette Bluetoothtoestel voorzien is van “ Apple App Store”.
yy Als u meer informatie wilt, zie uitleg van de
BT-app in de “Apple App Store”.
2013-03-16
6:49:23
16
Gebruik
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via de QR-code
1. Installeer de “ LG Bluetooth Remote app” met
behulp van QR-code. Gebruik de scansoftware
om de QR-code te scannen.
2. Tik op een pictogram om te installeren.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.
2
Gebruik

(Apple iOS)
,,N.B.
yy Zorg ervoor dat uw aangezette Bluetoothtoestel is aangesloten op het internet.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth-toestel is
voorzien van een app voor het scannen.
Hebt u deze app niet, download deze dan uit
"Google Android Market (Google Play Store)".
Activeer Bluetooth met de LG
Bluetooth Remote App
Met de “LG Bluetooth Remote” app kunt u
verbinding maken tussen uw bluetooth-apparaat
en deze eenheid. Na het uitvoeren van de
koppelingswerking, activeert u Bluetooth met de
LG Bluetooth Remote App.
1. Tik op het pictogram van “LG Bluetooth Remote”
app op het scherm van uw apparaat om de “LG
Bluetooth Remote” app te openen. Ga daarna
naar het hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer de eenheid van uw
keuze.
3. Wilt u meer informatie voor de bediening, tik
dan [Setting] en vervolgens [Help].
ND2530_01_130225_Dutch.indd 16
,,N.B.
yy De BT-app zal beschikbaar zijn in de
softwareversie 4as volgt; iOS O/S : versie 4.3
(of hoger).
yy Als u uw iPod/iPhone(Lightning-connector)
op de aansluiting van deze eenheid plaatst nadat
de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht,
wordt de Bluetooth-verbinding uitgeschakeld.
yy Tijdens het gebruik van Bluetooth, kunt u de
BT-app wellicht niet activeren. Verbreek de
verbinding met het Bluetooth-toestel dat u
aansloot om de BT-app of de juiste manier te
gebruiken.
yy Gebruikt u de Bluetooth-app dan zijn er wat
verschillen tussen de Bluetooth-app en de
bijgeleverde afstandsbediening. Gebruik indien
nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
yy Als u de BT-app met de aangesloten
Bluetooth-apparaat bedient, kan de Bluetoothverbinding die u eerder hebt aangesloten,
worden losgekoppeld. (Afhankelijk van het
besturingssysteem van de smartphone, heeft
deze werkwijze een verschil.)
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan de
BT-app mogelijk niet werken.
yy Wanneer u in de Bluetooth-functie de BT-app
opnieuw gebruikt, werkt de meegeleverde
afstandsbediening mogelijk niet.
yy Bij het gebruik van de BT-app voor de
afstandsbediening, kan de werking verschillen
van de meegeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het type besturingssysteem,
zijn er een aantal verschillen voor het gebruikt
van de BT-app.
yy Als uw Bluetooth-apparaat reeds is verbonden
met een andere eenheid, verbreekt u eerst de
Bluetooth-verbinding. Dan kunt u uw speler
met behulp van de BT-app bedienen.
yy De verbinding die u hebt gemaakt kan
worden verbroken als u een andere
toepassing selecteert of u de instelling van de
aangesloten apparaten met behulp van de BTapp wijzigt. In een dergelijk geval, controleer
dan de status van de verbinding.
yy Sluit uw Appel niet met behulp van een
kabel op de USB-poort aan. Anders wordt
de Bluetooth-verbinding verbroken.
yy Na het aansluiten van de BT-app, kan muziek
worden afgespeeld vanaf uw apparaat. In dit
geval probeert u de verbindingsprocedure
opnieuw.
yy Om storingen te voorkomen, is het
raadzaam slechts één apparaat op dit
apparaat aan te sluiten.
2013-03-16
6:49:23
Problemen oplossen
17
Problemen oplossen
Problem
Correctie
yy Steek de stekker in het stopcontact.
Geen stroom.
Geen geluid.
yy Controleer de toestand door andere elektronische apparaten te
bedienen.
yy Druk op PFUNCTION of op 1/F en controleer dan de geselecteerde
functie.
yy Stel het volume van uw draagbare apparaat af..
yy Gebruik de afstandsbediening binnen ongeveer 23 voet (7 m).
De afstandsbediening werkt
niet goed.
yy Verwijder het obstakel in het pad van de afstandsbediening en het
apparaat.
iPod/iPhone/iPad werkt niet.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 17
Problemen oplossen
yy Vervang de batterij door een nieuwe.
3
Sluit de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze op het apparaat aan.
2013-03-16
6:49:23
18
Bijlage
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden
4
“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made
for iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made
for iPad” (geschikt voor iPad) houdt in dat een
elektronisch hulpapparaat specifiek ontworpen
is om te verbinden met, respectievelijk, een
iPod, iPhone, of iPad en gecertificeerd is door
de ontwerper om te voldoen aan de Apple
prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat of het voldoen
aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften.
Weet dat het gebruik van deze accessoire met
een iPod, iPhone of iPad de draadloze verbinding
kan beïnvloeden.
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insekticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Bijlage
Het apparaat reinigen
Bluetooth® draadloze technologie is een systeem
waarmee radiocontact tussen elektronische
apparaten met een maximale afstand van 10
meter mogelijk is.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth®
technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een
mobiele telefoon met Bluetooth® draadloze
technologie kan via Cascade worden gebruikt
als de verbinding via Bluetooth® draadloze
technologie is opgebouwd.
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze
producten kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Het woordmerk Bluetooth® en logo's zijn
eigendom van het bedrijf Bluetooth® SIG, Inc. en
ieder gebruik van deze woordmerken door LG
Electronics geschiedt onder licentie.
Andere handelsmerken en -namen zijn die van
hun respectievelijke eigenaren.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 18
2013-03-16
6:49:24
Bijlage
19
Specificaties
Algemeen
Netadaptervereisten
Gelijkstroom 12 V 0 2,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik
25 W
Afmetingen (B x H x D)
275 X 90 X 170 mm
Nettogewicht (bij
benadering)
1,3 kg
Bedrijfstemperatuur
5 °C to 35° C (41°F to 95°F)
Luchtvochtigheid, in
bedrijf
5 % to 90 %
Ingangen
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereosteker)
USB
4
USB 1.1
Busstroomtoevoer
USB : DC 5 V 0 2,1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2,5 A
Bijlage
USB-versie
Versterker
Uitgangsstroom
5 W + 5 W (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10%
Speakers
Type
ingebouwd
Impedantie-nominaal
8Ω
Nominaal ingangsvermogen
5W
Max. ingangsstroom
10 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ND2530_01_130225_Dutch.indd 19
2013-03-16
6:49:24
ND2530_01_130225_Dutch.indd 20
2013-03-16
6:49:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement