LG ND2531 Owner's manual

LG ND2531 Owner's manual
NEDERLANDS
HANDLEIDING
Draadloze speaker voor
Android-aansluiting
MUZIEK IN STIJL
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set
gebruikt en bewaar deze voor latere naslag.
ND2531
ND2531_01_130225_Dutch.indd 1
2013-03-15
9:12:50
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. IET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de kop van een
pijl binnen een gelijkzijdige driehoek
is bestemd om de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning
binnenin de productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen een risico op
een elektrische schok te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het product geleverde
documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
OPMERKING: Voor informatie over
veiligheidsmarkeringen inclusief product
identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg
dan het hoofdetiket aan de onderkant van het
apparaat.
LET OP wat betreft de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een enkelvoudig stopcontact zonder
extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze gebruikershandleiding
om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen
niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig de
kabel van uw apparaat. Als deze zichtbaar
beschadigd of versleten is, ontkoppel deze dan,
gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel
door een bevoegd servicecenter vervangen door
exact dezelfde vervangingskabel. Bescherm de
voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik,
zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de
deur, of erop lopen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen
van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude
batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde
volgorde dan bij plaatsing. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude
batterij of de accu worden in de juiste container
worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt.
Gooi oude batterijen en accu’s nooit samen met
het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het
lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu’s
te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vocht
(druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof
gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 2
2013-03-15
9:12:50
Aan de slag
Uw oude apparatuur afvoeren
2.Alle elektrische en elektronische
producten dienen gescheiden
van het gemeentelijke huisvuil te
worden weggedaan via daarvoor
bestemde inzamelpunten die door
de landelijke of plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
3.Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
4.Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Verwijdering van oude batterijen/accu’s
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op aan de batterijen/accu’s van uw
product gehecht is, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
Richtlijn 2006/66/EG.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik
(Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb)
worden gebruikt als de batterij of
de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood
bevat.
1
Aan de slag
1.Wanneer een product is voorzien
van het label met een doorgekruiste
vuilniscontainer, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EG.
3
3. Alle batterijen en accu’s moeten
altijd gescheiden van het
gemeentelijke huisvuil worden
weggedaan via daarvoor bestemde
inzamelpunten die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van
uw oude batterijen/accu’s helpt
mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
5. Voor meer gedetailleerde informatie
over de verwijdering van uw oude
batterijen/accu’s kunt u contact
opnemen met uw gemeente, de
vuilnisophaaldienst of de winkel
waar u het product gekocht heeft.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 3
2013-03-15
9:12:51
4
1
Aan de slag
Aan de slag
LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze
product/producten voldoet/voldoen aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/
EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
DoC (Declaration of Conformity), te weten de
Conformiteitsverklaring.
Contactinformatie van het kantoor voor de
functionele standaardisatie van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Vertegenwoordiging, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland
yy Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
dealer waarbij u dit product gekocht heeft.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 4
2013-03-15
9:12:51
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
Problemen oplossen
2
6
6
6
7
8
8
9
9
Veiligheidsinformatie
Algemene kenmerken
Accessoires
Introductie
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
De netdapter aansluiten
Hoe de ferrietkern (Alleen voor EMI)
bevestigen
17
Problemen oplossen
4
Bijlage
18
18
19
Handelsmerken en licenties
Omgaan met het apparaat
Specificaties
2
Gebruik
10
10
Basishandelingen
– Naar de stand-bymodus
overschakelen
– Schakel over naar Stroom Uit
– Android-apparaat gebruiken
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– Automatisch uitschakelen
– BASS-geluidseffect instellen
– Naar muziek van uw draagbare
apparaat luisteren
Met behulp van een draadloze Bluetoothtechnologie
– Naar muziek van een Bluetoothapparaat luisteren
De Bluetooth-app gebruiken
10
10
12
12
12
12
13
13
14
ND2531_01_130225_Dutch.indd 5
1
2
3
4
2013-03-15
9:12:51
6
1
Aan de slag
Algemene kenmerken
Accessoires
Gemaakt voor Android-apparaat
Controleer en identificeer de bijgeleverde
accessoires.
Aan de slag
Van muziek genieten op uw Android-apparaat met
een eenvoudige aansluiting.
Draagbaar in
Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat.
Afstandsbediening (1)
Batterij (1)
Netsnoer (1)
AC-adapter (1)
Bluetooth®
Luistert naar muziek op uw Bluetooth-apparaat.
BASS
BASS-geluidseffect versterken..
LG Bluetooth Afstandsbediening
U kunt deze speler bedienen met uw Androidtelefoon via Bluetooth. Deze speler en uw Androidapparaat moeten verbonden worden met
Bluetooth. Bezoek “Google Android Market (Google
Play Store)”. En gebruik deze QR-code om te zoeken
naar “LG Bluetooth Remote” app. Raadpleeg pagina
15 voor gedetailleerde informatie.
Introductie
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,N.B.
Geeft bijzondere opmerkingen en operationele
functies aan.
>>Voorzichtig
Geeft waarschuwingen aan voor het voorkomen
van mogelijke schade door misbruik.
(Android OS)
ND2531_01_130225_Dutch.indd 6
2013-03-15
9:12:52
Aan de slag
Afstandsbediening
7
Batterijen installeren
Er zijn twee manieren om de batterij te openen.
1. Draai de batterijklep tegen de klok in met
behulp van een muntstuk of uw vinger.
Vervolgens neemt u de batterijklep af.
1
Aan de slag

Muntstuk
Vinger
1 (Stroom): Schakelt het apparaat AAN of UIT.
PFUNCTION : Selecteert de functie en
ingangsbron.
+/- (Volume) : Stelt het volume van de speaker af.
2. Plaats en bevestig de batterij met de plus (+)
naar in dezelfde richting als de plus (+) op de
batterijklep.
BASS EQ : Het BASS-geluidseffect versterken
Y/U(Overslaan/Zoeken):) :
Gaat naar afspelen of snel vooruit
(Afspelen/Pauzeren) : Het afspelen starten of
pauzeren
@(Dempen) : Dempt het geluid.
? : De knop is niet beschikbaar voor functies.
>>Voorzichtig
De in dit apparaat gebruikte batterij kan
gevaar op brand opleveren of chemische
brandwonden veroorzaken als het op
onjuiste wijze wordt gebruikt. Niet opladen,
demonteren, verbranden of verhitten boven
100°C (212°F). Vervang alleen de batterij,
bestelnr. CR2025 . Het gebruik van een andere
batterij kan een risico op brand opleveren
of explosie veroorzaken. Gooi de gebruikte
batterij weg. Houd batterijen uit de buurt van
kinderen Niet uit elkaar halen of in het vuur
werpen.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 7
3. Plaats de batterijklep van de afstandsbediening
en draai deze naar rechts om te sluiten.

Muntstuk

Vinger
>>Voorzichtig
Als u lange nagels hebt, open de batterij
niet met uw vinger. Want dan zou uw nagel
kunnen breken.
2013-03-15
9:12:54
8
Aan de slag
Voorpaneel
1
Aan de slag
a Android-apparaataansluiting
Verbindt uw Android-apparaat
b Ondersteuning voor Android-apparaat
c Speaker
d Weergavevenster
Geeft elk van de functies weer
e 1/F(Stroom/functie)
- Inschakelen: Druk op 1/F om de eenheid in
te schakelen.
- Uitschakelen: Druk op 1/F en houd deze
ongeveer 3 seconden ingedrukt om de
eenheid uit te schakelen.
- Selecteert de functie en ingangsbron.
+/- (Volume)
Stelt het volume van de luidspreker af.
Achterpaneel
BASS
Het BASS-geluidseffect versterken
(USB) (alleen opladen)
b
Laadt uw draagbare apparaat op.
a
ND2531_01_130225_Dutch.indd 8
PORT.IN
Naar muziek op uw draagbare apparaat.
luisteren
d DC IN ((netdapteringang)
Verbindt de meegeleverde netdapter.
c
2013-03-15
9:12:55
Aan de slag
>>Voorzichtig
Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.
yy Druk niet hard op de touch-knoppen om ze
te laten werken.
- Indien u te veel kracht gebruikt kan
dit de sensor van de touch-knoppen
beschadigen.
yy Raak de knop van uw keuze aan om de
functie correct te laten werken.
yy Wees voorzichtig en zorg dat er
geen geleidend materiaal zoals
metaalvoorwerpen op de touch-knoppen
komt. Dit kan storingen veroorzaken.
>>Voorzichtig
Gebruik alleen de bij dit apparaat
meegeleverde netdapter. Gebruik geen
stroomtoevoer van een ander apparaat
of fabrikant. Als u een ander netsnoer of
stroomtoevoer gebruikt, kan dit schade
veroorzaken aan het apparaat en wordt uw
garantie ongeldig.
1
Aan de slag
yy Gebruik de touch-knoppen met schone en
droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving al het
vocht van de touch-knoppen voordat u ze
gebruikt.
9
Hoe de ferrietkern
(Alleen voor EMI)
bevestigen
U dient de kernen (meegeleverd met het model dat
u hebt aangeschaft) aan te brengen om elektrische
interferentie te verminderen of te elimineren.
De netdapter
aansluiten
1. Trek de stopper [a] van de ferrietkern om te
openen.
2. Wikkel de draagbare kabel en USB kabel weer
op de ferrietkern.
3. Sluit de ferrietkern totdat u een klik hoort.
1. Sluit de netdapter aan op de gelijkstroomadapter.
2. Sluit de netdapter aan op gelijkstroom-INadapteringang.
3. Steek het wisselstroomsnoer in een stopcontact.
Dan gaat het apparaat in de stand-bymodus.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 9
2013-03-15
9:12:55
2
Gebruik
10
Gebruik
Basishandelingen
Naar de stand-bymodus
overschakelen
2
2. U kunt de aansluiting van uw Android-apparaat
draaien.
Als u de aansluiting wilt draaien, trekt u de
aansluiting naar boven en draait u deze naar
rechts of naar links.
Druk op 1 of druk in en houd 1/F ingedrukt. De
LED-indicatoren lichten op en de laatste functie die
u hebt geselecteerd knippert.Vervolgens schakelt
het apparaat naar de stand-bymodus.
Gebruik
Schakel over naar Stroom Uit
Druk op 1 of druk in en houd 1/F ingedrukt. De
LED-indicatoren lichten op en het apparaat wordt
uitgeschakeld.
Android-apparaat gebruiken
U kunt genieten van het geluid van uw Androidapparaat via de aansluiting voor het Androidapparaat van deze eenheid. Voor meer informatie
over het Android-apparaat, raadpleegt u de
handleiding van het Android-apparaat
3. Installeer Ondersteuning voor het Androidapparaat.
Om audio van uw Android-apparaat via deze
eenheid te streamen, moet u:
yy Met het Android-besturingssysteem : Ver 4.1 (of
hoger) en AOA 2.0
yy Met een micro-USB-connector
Met het Android-besturingssysteem (versie 4.0 of
lager), kan deze eenheid het alleen laden en kunt u
genieten van audio via Bluetooth.
4. Sluit het Android-apparaat stevig aan.
,,N.B.
U wordt aangeraden om de behuizing te
verwijderen voor uw Android-apparaat(Ver
4.1 of hoger) voordat u uw Android-apparaat
aansluit.
1. Controleer de richting van de micro-USBaansluiting op uw Android-apparaat.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 10
2013-03-15
9:12:56
Gebruik
5. Druk op PFUNCTION of 1/F selecteer de
(telefoon)functie.
Om
Afspelen
Pauze
Drukt u op
.
Tijdens het afspelen, drukt u
op
.
Tijdens het afspelen, drukt u
op Y/U om naar het
volgende bestand te gaan of om
terug te keren naar het begin
van het huidige bestand.
Tijdens het afspelen, drukt u
twee keer kort op Y om
terug te gaan naar het vorige
bestand.
,,N.B.
yy Als de telefoonverbinding een fout heeft,
controleert u deze problemen als volgt;
-- uw Android-apparaat niet goed is
aangesloten.
-- Dit apparaat herkent uw Android-apparaat
als een onbekend apparaat.
-- uw Android-apparaat wordt niet opgestart.
-- Controleer de instelling van het USBverbindingstype op uw Android-apparaat.
yy De zoekfunctie is niet beschikbaar.
yy Wanneer u tijdens het afspelen uw Androidapparaat loskoppelt van de aansluiting, kan
het afspelen doorgaan.
2
Gebruik
Overslaan
Dit te doen
11
yy Als u uw Android-apparaat aansluit op de
aansluiting terwijl uw Android-apparaat
op een zeer laag volume staat, kan er geen
geluid worden weergegeven vanaf deze
eenheid. In dit geval moet u het volume van
uw Android-apparaat afstellen.
yy Wanneer u Bluetooth aansluit tijdens het
afspelen van uw Android-apparaat, is de
audio-uitgang is tijdelijk uitgeschakeld.
yy De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van
uw Android-apparaat.
yy Sommige Android apparaten kunnen niet
zijn opgeladen.
yy Afhankelijk van de positie en oriëntatie van
de micro-USB-aansluiting op uw Androidapparaat, sluit u het in portret- of landschap
positie aan. U kunt de micro-USB-connector
draaien
ND2531_01_130225_Dutch.indd 11
2013-03-15
9:12:57
12
Gebruik
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Naar muziek van uw draagbare
apparaat luisteren
Druk op @om het geluid te dempen. U kunt het
geluid dempen om bijvoorbeeld de telefoon te
beantwoorden. Om de dempfunctie te annuleren,
drukt u nogmaals op @ of kunt u het volume
aanpassen door te drukken op +/- (Volume).
De eenheid kan worden gebruikt om de muziek af
te spelen van vele soorten draagbare apparatuur.
(Draagbare kabel wordt niet als accessoire met dit
apparaat meegeleverd.)
2
Automatisch uitschakelen
Gebruik
Deze eenheid zal uit zichzelf de elektronische
consumptie besparen in het geval het apparaat
niet is aangesloten op een extern apparaat en 25
minuten lang niet wordt gebruikt.
Dat geldt ook voor dit apparaat na zes uur, omdat
de hoofdeenheid met behulp van de analoge
ingang is aangesloten op een ander apparaat .
BASS-geluidseffect instellen
U kunt naar muziek luisteren door het BASSgeluidseffect in te stellen. Druk meermaals op BASS
EQ of
BASS, u kunt dan het BASS-geluidseffect
versterken.
1. Sluit het draagbare apparaat aan op de
PORT.IN-connector van de eenheid.
2. Schakel de stroom in met behulp van 1 of
1/F.
3. Selecteer de
(PORTABLE) functie door te
drukken op PFUNCTION of 1/F.
4. Zet het draagbare apparaat aan en start het
afspelen van muziek.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 12
2013-03-15
9:12:57
Gebruik
Met behulp van een
draadloze Bluetoothtechnologie
Over Bluetooth
Bluetooth® is draadloze communicatieyechnologie
voor korteafstandverbinding.
(Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt gestoord door de andere
elektronische golf of u verbindt de bluetooth in de
andere kamers.)
Het aansluiten van afzonderlijke apparaten onder
Bluetooth® draadloze technologie brengt geen
kosten met zich mee. Een mobiele telefoon met
Bluetooth® draadloze technologie kan via de
Cascade worden bediend als de verbinding werd
gemaakt via Bluetooth® draadloze technologie.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
Bluetooth-profielen
Om de draadloze Bluetooth-technologie te kunnen
gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen
kunnen interpreteren. Deze eenheid is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Naar muziek van een
Bluetooth-apparaat luisteren
Voordat u begint met de koppelingsprocedure,
zorgt u ervoor dat de Bluetooth-functie is
ingeschakeld in uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg
de handleiding van uw Bluetooth-apparaat. Zodra
een koppeling tot stand is gebracht, hoeft deze niet
opnieuw te worden uitgevoerd.
1. Selecteer de Bluetooth-functie met behulp van
de PFUNCTION of 1/F. Bluetooth LED “
“ knippert in het weergavevenster.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 13
2. Bedien het Bluetooth-apparaat en voer de
koppelbewerking uit. Bij het zoeken naar
dit apparaat met het Bluetooth-apparaat,
kan een lijst van gevonden apparaten in het
weergavevenster van het Bluetooth-apparaat
worden weergegeven, afhankelijk van het
type Bluetooth-apparaat. Uw eenheid wordt
weergegeven als "LG Docking (XX: XX)".
,,N.B.
XX: XX betekent de laatste vier cijfers van het BTadres. Bijvoorbeeld, als uw apparaat is voorzien
van een BT-adres, zoals 9C: 02:98:4 A: F7: 08, ziet u
LG Docking (F7:08)” op uw Bluetooth-apparaat.
2
Gebruik
Het beschikbare bereik is maximaal 10 meter.
13
3. Voer de PIN-code in.
PIN-code : 0000
4. Wanneer dit apparaat met succes is verbonden
met uw Bluetooth-apparaat, stopt de LED
"Bluetooth" met knipperen.
,,N.B.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaattype,
zijn sommige apparaten op een andere
manier gekoppeld.
yy Probeer de koppelingsprocedure als uw
apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.
5. Naar muziek luisteren.
Om muziek die op uw Bluetooth-apparaat
is opgeslagen af te spelen, raadpleegt u de
handleiding van uw Bluetooth-apparaat.
Het volumeniveau van Bluetooth wordt
aangepast volgens het volumeniveau van uw
Bluetooth-apparaat.
,,N.B.
yy Het geluid van de belangrijkste set kan
worden vervormd als u om het volume van
de Bluetooth-apparaat met twee-derde of
meer verhoogt.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, stelt u
het volume van een Bluetooth-apparaat tot
het juiste niveau af om te beluisteren.
2013-03-15
9:12:57
14
Gebruik
,,N.B.
2
Gebruik
yy Nadat uw apparaat is aangesloten op de
eenheid via Bluetooth, schakelt de functie
automatisch naar BT over.
yy Na een zoektocht van deze eenheid op uw
Bluetooth-apparaat, sluit u het Bluetoothapparaat op deze eenheid aan. Dan kunt u
de door uw gewenste muziek afspelen.
yy Het geluid kan worden onderbroken
wanneer de verbinding wordt gestoord
door de andere elektronische golf.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet met dit
apparaat besturen.
yy Koppelen is beperkt tot een een Bluetoothapparaat per eenheid en worden meerdere
koppelingen niet ondersteund.
yy Hoewel de afstand tussen uw Bluetooth
en de set minder dan 10 m bedraagt,
als er obstakels tussen beide zijn, kan
uw Bluetooth-apparaat niet worden
aangesloten.
yy Afhankelijk van het type van het apparaat,
kan het zijn dat u de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
yy U kunt genieten van het draadloze systeem
met behulp van telefoon, MP3, notebook,
enz.
yy Wanneer er geen verbinding is met de
Bluetooth, " ” knippert de LED in het
weergavevenster.
yy De Elektrische storingen door apparaten
met dezelfde frequentie zoals medische
apparatuur, magnetrons of draadloze LAN
apparaten, wordt de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand staat en de communicatie
tussen Bluetooth-apparaat en de speler
onderbreekt, wordt de verbinding
verbroken.
yy Als de afstand tussen Bluetooth en
de eenheid, groter wordt, wordt de
geluidskwaliteit steeds lager. De verbinding
wordt verbroken wanneer de ruimte
tussen de Bluetooth en de eenheid uit het
werkingsgebied van Bluetooth komt.
yy het apparaat met de draadloze Bluetoothtechnologie is ontkoppeld, als het apparaat
is uitgeschakeld of zet het apparaat meer
dan 10m uit de buurt van het apparaat.
yy Als het Bluetooth-apparaat is ontkoppeld,
moet u het Bluetooth-apparaat aansluiten
op uw apparaat.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 14
De Bluetooth-app
gebruiken
Over LG Bluetooth Remote-app
LG Bluetooth Remote-app biedt een reeks van
nieuwe functies voor uw apparaat. Om meer functies te genieten, raden wij u aan om gratis de “ LG
Bluetooth Remote” te downloaden en te installeren.
BT-app zal beschikbaar zijn in de software-versie Ver
2.3.3 (of hoger).
Installeer “LG Bluetooth Remote
App” tot en met de “Google Android
Market”
1. Tik op het pictogram Google Android Market
(Google Play Store).
2. In de zoekbalk typt u in de “LG Bluetooth
Remote” en zoekt u het op
3. In de lijst met zoekresultaten en tik “LG
Bluetooth Remote" om te beginnen met het
downloaden van de Bluetooth-app.
4. Tik op een pictogram voor de installatie.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.
,,N.B.
yy Zorg ervoor dat uw actieve Bluetoothapparaat is aangesloten op het internet.
yy Zorg ervoor dat uw actieve Bluetoothapparaat is uitgerust met “ Google Android
Market(Google Play Store)”.
yy Wilt u meer informatie wilt, zie uitleg van
BT-app in “Google Android Market (Google
Play Store)”.
2013-03-15
9:12:57
Gebruik
15
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via de QR-code
Activeer Bluetooth met LG Bluetooth
Remote-app
1. Installeer "LG Bluetooth Remote App" met
behulp van QR-code. Gebruik de scaning
software om de QR-code te scannen.
LG Bluetooth Remote-app helpt u om uw actieve
Bluetooth-apparaat met het apparaat te verbinden.
2. Tik op een pictogram voor de installatie.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.
1. Tik op het pictogram LG Bluetooth Remoteapp op het scherm van uw apparaat om de
applicatie het LG Bluetooth Remote-app te
openen, en ga naar het hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer het apparaat dat u
wilt.
Gebruik
3. Als u meer informatie wilt krijgen voor de
werking, tikt u op [Setting] en [Help].
2
(Android OS)

,,N.B.
yy Zorg ervoor dat uw actieve Bluetoothapparaat is aangesloten op het internet.
yy Zorg ervoor dat uw actieve Bluetoothapparaat een scanning-software-applicatie
heeft. Als u daar niet over niet beschikt, kunt
u er een downloaden via “Google Android
Market (Google Play Store)”.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 15
2013-03-15
9:12:57
16
Gebruik
,,N.B.
2
Gebruik
yy BT-app zal beschikbaar zijn in de softwareversie als volgt;
Android O/S : Ver 2.3.3 (of hoger
yy Als u uw Android-apparaat plaatst op de
aansluiting van deze eenheid terwijl uw
Android-apparaat is aangesloten op dit
apparaat d.m.v. Bluetooth-verbinding, wordt
de Bluetooth-verbinding uitgeschakeld.
yy Tijdens het gebruik van Bluetooth, mag u
de BT-app. niet activeren. Ontkoppel het
Bluetooth-apparaat dat u hebt aangesloten
voordat u de BT-app op de juiste wijze
gebruikt.
yy Als u Bluetooth-app voor de werking
gebruikt, dan zou er een aantal verschillen
tussen Bluetooth-app en de meegeleverde
afstandsbediening. Gebruik de meegeleverde
afstandsbediening als dat nodig is.
yy Als u actief bent BT-app met het aangesloten
Bluetooth-apparaat, kan de Bluetoothverbinding die u eerder hebt aangesloten,
worden losgekoppeld. (Afhankelijk van het
besturingssysteem van de smartphone,
verschilt deze werkwijze.)
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, kan
de BT-app niet werken
yy Bij het gebruik van BT-app voor
afstandsbediening, kan de werking verschillen
van de meegeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het type besturingssysteem,
zijn er een aantal verschillen voor de werking
van BT-apps.
yy Als uw Bluetooth-apparaat zijn al met andere
eenheid is verbonden, ontkoppelt u eerst de
stekker van de Bluetooth-verbinding. Dan kunt
u uw speler via BT-app bedienen.
yy De verbinding die u hebt gemaakt kan
worden verbroken als u andere toepassing
selecteert of u de instelling van de
aangesloten apparaten via BT-app wijzigt. In
een dergelijk geval, controleer dan de status
van de verbinding.
y
Sluit
uw Android-apparaat niet d.m.v. een
y
kabel op de USB-poort.. Anders wordt de
Bluetooth-verbinding verbroken.
yy Na het aansluiten van BT-app, kan muziek
worden afgespeeld vanaf uw apparaat. In dit
geval probeert u het procedure opnieuw.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 16
2013-03-15
9:12:57
3
Problemen oplossen
Problemen oplossen
17
Problemen oplossen
Probleem
Correctie
yy Steek de stekker in het stopcontact.
Geen stroom.
yy Controleer de toestand door het bedienen van andere elektronische
apparaten.
yy Druk op PFUNCTION of op 1/F en controleer de geselecteerde
functie.
Geen geluid.
yy Controleer of het besturingssysteem van uw apparaat ver 4.1 (of hoger)
is.
yy Controleer of uw apparaat wordt ondersteund door AOA 2.0.
3
yy Volume aanpassen van uw draagbare apparaat.
yy Verwijder het obstakel in het pad van de afstandsbediening en het
apparaat.
yy Vervang de batterij door een nieuwe.
het Android-apparaat werkt
niet.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 17
Sluit uw Android-apparaat naar de eenheid op de juiste wijze af.
2013-03-15
Problemen oplossen
yy Gebruik de afstandsbediening binnen ongeveer 23 voet (7 m).
De afstandsbediening werkt
niet goed.
9:12:58
4
Bijlage
18
Bijlage
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden
Bluetooth® draadloze technologie is een systeem
waarmee radiocontact tussen elektronische
apparaten met een maximale afstand van 10
meter mogelijk is.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth®
technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een
mobiele telefoon met Bluetooth® draadloze
technologie kan via Cascade worden gebruikt
als de verbinding via Bluetooth® draadloze
technologie is opgebouwd.
4
Bijlage
Het woordmerk Bluetooth® en logo’s zijn
eigendom van het bedrijf Bluetooth® SIG, Inc. en
ieder gebruik van deze woordmerken door LG
Electronics geschiedt onder licentie.
Andere handelsmerken en -namen zijn die van
hun respectievelijke eigenaren.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 18
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insekticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze
producten kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
2013-03-15
9:12:58
Bijlage
19
Specificaties
Algemeen
Netdaptervereisten
Gelijkstroom 12 V 0 1,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik
18 W
Afmetingen (W x H x D)
275 X 90 X 170 mm
Nettogewicht (bij
benadering)
1,3 kg
Bedrijfstemperatuur
5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Luchtvochtigheid, in
bedrijf
5% to 90%
Ingangen
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereosteker)
USB
4
USB 1.1
Busstroomtoevoer
USB : DC 5 V 0 1 A, Android-appraat : DC 5 V 0 1,5 A
Bijlage
USB-versie
Versterker
Uitgangsstroom
5 W + 5 W (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10%
Speakers
Type
ingebouwd
Impedantie-nominaal
8Ω
Nominaal ingangsvermogen
5W
Max. ingangsstroom
10 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ND2531_01_130225_Dutch.indd 19
2013-03-15
9:12:58
ND2531_01_130225_Dutch.indd 20
2013-03-15
9:12:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement