LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MUZIEK MET STIJL
DOCKING LUIDSPREKER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
ND1520
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 1
2012-04-20
4:24:38
1
Aan de slag
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
OPMERKING: Voor informatie over
veiligheidsmarkeringen inclusief product
identificatie en onderdeel classificeringen,
raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant
van het apparaat.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 2
2012-04-20
4:24:38
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de
doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent
dit dat het product valt onder de
Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische
producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden
ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de
lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
3. De correcte verwijdering van
uw oude toestel helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op (de verpakking van) het door
gebruikte product is afgebeeld,
wil dat zeggen dat het product
valt onder de Europese Richtlijn
2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik
(Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb)
worden gebruikt als de batterij of
de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood
bevat.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij
of batterijset in een geschikte container op de
daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te
worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en
accu’s nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen
mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
3
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door
de landelijke of de plaatselijke
overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en
accu’s op de juiste manier weg te
doen helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van mens en dier te
voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen
en accu’s de afdeling Milieudienst
van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde
erkende inleveradres of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
LG Electronics verklaart hierbij dat
deze producten voldoen aan de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie
het garantiebewijs voor de gegevens
van de klantendienst of neem contact
op met de verdeler waarbij u dit
product gekocht heeft.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 3
2012-04-20
4:24:39
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
3
Problemen oplossen
14
Problemen oplossen
1
Aan de slag
4
Appendix
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
16
17
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Omgaan met het apparaat
6
7
8
Veiligheidsinformatie
Unieke functies
– Geschikt voor iPod/iPhone
– Portable In
– Alarm
– Radio(FM)
– Time Sync
Accessoires
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze handleiding
Bediening voorzijde
Achterzijde
De AC-adapter aansluiten
2
Bediening
9
10
10
10
11
11
Algemene werking
Belangrijkste bedieningshandelingen
– Bedieningen vooriPod/iPhone
– Compatibele iPod/iPhone
Klok instellen
– Uw apparaat als een alarmklok gebruiken
– SNOOZE
– Dimmer
– Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen
Radio Werking
– De antenne aansluiten
– Voorkeurstations vastleggen
Geavanceerde bedieningsmogelijkhe-den
– Naar muziek van andere apparaten
luisteren
11
11
12
12
12
13
13
13
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 4
2012-04-20
4:24:39
Aan de slag
Inleiding
Geschikt voor iPod/iPhone
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw
audiobestanden met iPod/iPhone.
,,Opmerking
Portable In
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.
Alarm
Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.
Radio(FM)
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken
1
Aan de slag
Unieke functies
5
>>Let op!
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
Naar de radio luisteren.
Time Sync
Stelt de klok van uw apparaat automatisch in door
uw iPod/iPhone te gebruiken.
Accessoires
Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg
ervoor dat u ze herkent.
AC adapter(1)
Snoer + stekker (1)
FM-antenne (1)
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 5
2012-04-20
4:24:39
6
Aan de slag
Bediening voorzijde
1
Aan de slag
a SNOOZE/SLEEP
- Wekt u iedere 10 minuten wanneer de
alarmfunctie wordt geactiveerd.
- Schakelt het apparaat na een aangegeven tijd
automatisch uit.
b - / + (VOLUME)
Luidsprekervolume aanpassen.
c iPod/iPhone Dock
Sluit een iPod/iPhone aan.
d P/1
- Selecteert de functie en de invoerbron.
- Inschakelen: Druk op P/1.
- Uitschakelen: Houd P/1ingedrukt.
e D/Pr
- Selecteer en beluister een radioprogramma:
Druk de FM-modus in op D/Pr.
- Radiostation opslaan: Houd D/Pr ingedrukt
in FM-modus.
- Een vooraf opgeslagen station ophalen.
f Display window
Toont de status.
/
(Overslaan/Zoeken)
g
- Overslaan : Druk op
/ .
- Zoeken : Houd ingedrukt
/ .
- In FM-modus, stemt af op het gewenste radiostation en selecteert een
vooraf ingesteld nummer.
h Luidspreker
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 6
2012-04-20
4:24:40
Aan de slag
7
Achterzijde
1
Aan de slag
a ALARM
- Stelt de alarmtimer in.
- Schakelt het alarm uit.
- Toont alarminstelling.
b FM ANT.
c PORT.IN
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.
d DC.IN 12 V 01.5 A (Invoer voor AC-adapter)
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 7
2012-04-20
4:24:40
8
Aan de slag
De AC-adapter
aansluiten
1
Aan de slag
1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de
AC-adapter.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op het
stopcontact van de “DC”-adapter.
3. Plaats het AC-snoer in een stopcontact voor
wisselstroom. Het apparaat schakelt nu over
naar de stand-by-modus.
>>Let op!
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron
van een ander apparaat of van een
andere fabrikant. Het gebruik van een
andere stroomkabel of voedingsbron kan
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken
en leidt tot verval van uw garantie.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 8
2012-04-20
4:24:40
Bediening
9
Algemene werking
U kunt het apparaat bedienen met deze knoppen. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.
Modus
IPOD
PORT
FM
Tijdens
alarminstelling
Tijdens werking
van het alarm
-/+
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Druk op
P/1
ingedrukt
Stroom
ingeschakeld
Wijzigt iedere
functie
Wijzigt iedere
functie
Wijzigt iedere
functie
Houd P/1
Stroom
ingeschakeld
Stroom
uitgeschakeld
Stroom
uitgeschakeld
Stroom
uitgeschakeld
Stopt
alarminstelling
Wijzigt iedere
functie
Stroom
uitgeschakeld
Stopt
alarminstelling
Stopt
alarmfunctie
Stroom
uitgeschakeld
Stroom
uitgeschakeld
2
Bediening
Stand-by
Knop
VOL -/+
/
-
Overslaan -/+
-
Tune -/+
Stelt een uur en
minuut in
-
Druk op D/Pr
-
Afspelen/Pauze
-
Naar
voorkeuzestations
luisteren
Alarmbronnen
opslaan
-
Houd D/Pr
ingedrukt
-
-
-
Selecteert een
vooringesteld
nummer
-
-
SNOOZE/
SLEEP
-
Slaap(Dimmer)
Slaap(Dimmer)
Slaap(Dimmer)
Stopt
alarminstelling
SNOOZE
Druk op
ALARM
Activeert of
deactiveert het
alarm
Activeert of
deactiveert het
alarm
Activeert of
deactiveert het
alarm
Activeert of
deactiveert het
alarm
Stopt
alarminstelling
Houd ALARM
ingedrukt
Start
alarminstelling
Start
alarminstelling
Start
alarminstelling
Start
alarminstelling
Stopt
alarminstelling
Slaap(Dimmer)
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 9
Stopt
alarmfunctie
Stroom
uitgeschakeld
Stopt
alarmfunctie
Stroom
uitgeschakeld
2012-04-20
4:24:40
10
Bediening
Belangrijkste
bedieningshandelingen
Om
dit te doen
Pauzeren
of opnieuw
starten
Druk op D/Pr.
Overslaan
Druk tijdens het afspelen op
/
om naar het volgende
bestand te gaan of om terug te
gaan naar het begin van het
huidige bestand.
Druk tijdens het afspelen twee
keer kort op
om terug te
gaan naar het vorige bestand.
Zoeken
Druk tijdens het afspelen op de
knop
/
en laat deze los
op het punt dat u wilt
beluisteren.
Bedieningen vooriPod/iPhone
2
Geniet van het geluid met uw iPod/ iPhone.
Raadpleeg de iPod/iPhone gebruikershandleiding
voor meer informatie over de iPod/ iPhone .
Bediening
1. Sluit de iPod/ iPhone stevig aan. Als u dit
apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone
automatisch mee aan en begint het met
opladen.
Compatibele iPod/iPhone
yy Het apparaat ondersteunt de volgende
modellen;
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2. Druk op P/1 om de IPOD-functie aan te
sluiten.
iPhone 3G
Afhankelijk van uw iPod/iPhone softwareversie, kunt u mogelijk uw
iPod/iPhone niet vanaf het apparaat bedienen.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone, kunt u mogelijk
uw iPod/iPhone niet vanaf het apparaat
bedienen.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 10
2012-04-20
4:24:41
Bediening
,,Opmerking
yy Als dit apparaat een foutbericht toont, volg
het bericht dan op. Een foutmelding “ERR”.
- Uw iPod/iPhone is niet goed aangesloten.
- Dit apparaat herkent uw iPod/iPhone als
een onbekend apparaat.
- Uw iPod/iPhone is bijna leeg.
yy Afhankelijk van de softwareversie van
de iPod/ iPhone is het mogelijk dat u de
iPod/ iPhone niet via het apparaat kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod Touch of iPhone wilt gebruiken, wilt
bellen of een sms-bericht wilt verzenden,
moet u de iPod/iPhone eerst uit het iPoddock van dit apparaat halen.
yy Indien u een probleem ervaart met uw
iPod/iPhone, bezoek dan www.apple.com/
nl/support.
yy In de stand-by-modus kunt u uw iPod/
iPhone opladen door deze aan te sluiten op
het iPod-/iPhone-Dock.
yy Wellicht dient u meer te ondernemen
om uw iPod touch of iPhone te laten
werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat
*ontgrendelen*.
Klok instellen
Sluit de iPod/iPhone stevig aan. De klokinstellingen
in het weergavevenster synchroniseren met uw
iPod/iPhone.
Nadat het apparaat de klokinstellingen heeft
gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone, zal er
een tijdverschil zijn tussen de iPod/iPhone en het
apparaat. In stand-by-modus zal het apparaat niet
worden gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 11
Uw apparaat als een alarmklok
gebruiken
1. Zet het apparaat aan of uit.
2. Houd ALARM ingedrukt om het alarm in te
stellen.
3. De bron van het alarmgeluid knippert.
(FM(TUNER)/IPOD). Selecteer, terwijl de
geluidsbronnen knipperen, een geluid door te
drukken op D/Pr. Wanneer u de FM(TUNER)
modus selecteert, kunt u het station dat u
eerder instelde, selecteren door te drukken op
/ .
4. De instelling “ON (TIME)” wordt weergegeven.
De ureninstelling knippert. Druk op /
om
het uur te selecteren en druk vervolgens op
D/Pr om op te slaan.
5. De minuteninstelling knippert. Druk op /
om de minuut te selecteren en druk vervolgens
op D/Pr om op te slaan.
2
Bediening
/ De batterij moet worden opgeladen.
/ Wanneer u de batterij oplaadt terwijl
de iPod/iPhone bijna leeg is, kan het
langer duren voor het apparaat weer is
opgeladen.
11
6. De volume-instelling knippert. Druk op /
om het volume te wijzigen en druk vervolgens
op D/Pr om op te slaan..
7. U kunt de gekozen instellingen controleren.
8. Als u het alarm opnieuw wilt instellen, herhaalt
u stappen 2-6.
SNOOZE
Wanneer het alarm wordt geactiveerd, wekt de
sluimerfunctie ("snooze") u iedere 10 minuten
wanneer u drukt op SNOOZE/SLEEP. Wanneer de
door u ingestelde tijd overschreden is, schakelt het
apparaat automatisch in en werkt de alarmfunctie.
Wanneer u op SNOOZE/SLEEPdrukt, stopt de
alarmfunctie. “ZZZ” en “ ” zullen knipperen. Het
alarm wekt u opnieuw na 10 minuten.
Dimmer
Druk eenmaal op SNOOZE/SLEEP . De lichtsterkte
van het display wordt met de helft verminderd.
Druk herhaaldelijk op SNOOZE/SLEEP om dit te
annuleren, tot het display helder wordt.
2012-04-20
4:24:41
12
Bediening
,,Opmerking
2
,,Opmerking
•• Wilt u de klok op uw iPod/iPhone niet
instellen, dan wordt de klok op het apparaat
niet gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone .
•• kunt de resterende tijd, voordat het toestel
wordt uitgeschakeld, controleren door op
SNOOZE/SLEEP te drukken.
•• Wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt, worden de klokinstellingen niet
opgeslagen.
•• De Slaapfunctie werkt na dimmen van het
scherm.
Bediening
•• Nadat u de klokfunctie hebt ingesteld, kunt
u een alarmfunctie instellen.
Radio Werking
•• Als het alarm afgaat, zal het alarm
automatisch ophouden als u gedurende 30
minuten niet op een knop drukt.
De antenne aansluiten
•• Wanneer
u de klok en het alarm instelt, kunt
u de tijd en het alarmsymbool “ “
controleren door op ALARM te drukken,
ook al is het apparaat in de stand-by-modus.
Sluit de FM draadantenne aan op de FM antenneaansluiting.
•• Als u het alarm activeert, zal het
alarmsymbool “ “ op het display
verschijnen.
•• Als u het alarm deactiveert, zal het
alarmsymbool “ “ van het display
verdwijnen.
•• De alarmfunctie werkt alleen wanneer het
apparaat is uitgeschakeld.
•• Wanneer de ingestelde tijd is verstreken,
wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
•• Nadat de alarmfunctie is geactiveerd, kunt
u deze uitschakelen door op ALARM of
P/1te drukken.
•• U kunt alleen 12: 00 instellen (voor PMweergave)
Slaapfunctie (Sleep Timer)
instellen
Druk herhaaldelijk op SNOOZE/SLEEP wanneer
u naar muziek of naar de radio luistert en een
vertraging tussen 10 en 180 minuten wilt
selecteren. Na de vertragingstijd wordt het systeem
uitgeschakeld. (U kunt de volgende volgorde zien:
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Druk herhaaldelijk op SNOOZE/SLEEP
om de slaapfunctie te annuleren, tot het display
helder wordt.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 12
1. Druk herhaaldelijk op P/1 tot op het
display FM verschijnt. De radiotuner stemt nu
af op het radiostation waarop u het laatst hebt
afgestemd.
2. Auto afstellen: Druk gedurende ongeveer 2
seconden op
/
tot de frequentie wordt
gewijzigd. Wanneer u de knop los laat, scant het
apparaat tot het een station ontvangt.
Handmatig afstellen: Druk herhaaldelijk op
/
.
3. Pas het volume aan door te drukken op - / +
(VOLUME).
2012-04-20
4:24:41
Bediening
Voorkeurstations vastleggen
U kunt 10 radiozenders voor FM instellen.
Stel het volume laag in alvorens u begint met
afstemmen.
1. Druk herhaaldelijk op P/1 tot op het
display FM verschijnt.
2. Selecteer met
/
de gewenste frequentie.
3. Houd D/Pr ingedrukt. In het display knippert
een vooringesteld nummer.
5. Druk Op D/Pr. Het station wordt opgeslagen.
Geavanceerde
bedieningsmogelijkheden
Naar muziek van andere
apparaten luisteren
U kunt de speler gebruiken om de muziek van
allerlei andere typen apparaten af te spelen (kabel
wordt niet meegeleverd als een accessoire met het
apparaat).
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere zenders op te
slaan.
7. Druk op D/Pr en vervolgens op
/
om
een opgeslagen station te selecteren en te
beluisteren.
2
Bediening
4. Druk op
/ om de voorinstelling van uw
keuze te selecteren.
13
MP3 of PMP etc.
,,Opmerking
•• Wanneer alle stations reeds zijn ingesteld,
verschijnt Kort “FULL” op het display.
Vervolgens klikt u op het vooringestelde
nummer. Wilt u het vooringestelde nummer
wijzigen, herhaal dan de stappen 4-5.
•• U kunt geen vooringestelde stations
verwijderen.
•• Hoewel alle stations vooringesteld waren,
kunt u een station voorinstellen door het
vorige station te overschrijven.
•• Wanneer u tijdens het beluisteren van
een radiostation D/Pr ingedrukt houdt,
knippert eerst het vooringestelde nummer
dat u het laatste beluisterde voor het vorige
opgeslagen station wordt overschreven.
•• Wanneer u naar een vooringesteld station
luistert en het vooringestelde nummer wilt
overschrijven met dezelfde frequentie,
houdt u D/Pr ingedrukt. Wijzig vervolgens
een vooringesteld nummer door
/
ingedrukt te houden.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 13
1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT.IN
aansluiting van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door te drukken op
P/1.
3. Selecteer de PORT (PORTABLE) functie door te
drukken op P/1.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt
beginnen met afspelen.
2012-04-20
4:24:41
3 Problemen oplossen
14
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Geen stroom.
Geen geluid.
Nauwkeurig afstemmen
op radiostations is niet
mogelijk.
3
Oorzaak en oplossing
yy Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Druk op P/1 en controleer de geselecteerde functie.
yy Pas de positie aan.
yy Stem handmatig af op het radiostation.
yy Stel opgeslagen radiostations in, zie page 13 voor details.
Problemen oplossen
iPod/iPhone werkt niet.
Sluit de iPod/iPhone goed aan op het apparaat.
De klok wordt niet
getoond.
Sluit de iPod/iPhone goed aan op het apparaat.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 14
2012-04-20
4:24:42
4 Appendix
Appendix
15
Handelsmerken en
licenties
Made for iPod” en “Made for iPhone” betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen voor aansluiting op een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar garandeert dat
het aan de prestatienormen van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of het voldoen aan de
veiligheids- en wettelijke voorschriften.
Het gebruik van dit apparaat in combinatie met
een iPod of iPhone kan de draadloze verbinding
beïnvloeden.
4
Appendix
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 15
2012-04-20
4:24:42
16
Appendix
Specificaties
Algemeen
Vereisten AC-adapter
DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240V, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik
18 W
Afmetingen (B x H x D)
158 x 88 x 67(87) mm
Netto gewicht (circa)
0. 57 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % tot 90 %
Voeding Bus
iPod/iPhone : 5 V 01 A
Invoer
PORT. IN
500mV (3.5 mm stereo-aansluiting)
Tuner
4
FM-afstembereik
87.5 MHz tot 108.0 MHz of 87.50 MHz tot 108.00 MHz
Appendix
Versterker
Uitgangsvermogen
5 W X 1ch (8 Ω bij 1kHz)
T.H.D
10 %
Luidsprekers
Type
ingebouwd
Impedantiegraad
8Ω
Gewogen ingangsvermogen
5W
Max. ingangsvermogen
10 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 16
2012-04-20
4:24:42
Appendix
17
Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
4
Appendix
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om de speler
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 17
2012-04-20
4:24:42
ND1520-FI.BDEULLK_6284-DUT.indd 18
2012-04-20
4:24:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement