LG ND8630 Owner's manual

LG ND8630 Owner's manual
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DRAADLOZE SPEAKER MET
DUBBEL AANSLUITINGSSTATION
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
ND8630
NEDERLANDS
MUZIEK MET STIJL
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Aan de slag
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOK. NIET OPEN MAKEN.
VOORZICHTIG: VERWIJDER DE HOES (OF
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN.
ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN
HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. NEEM
VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET ERKEND
SERVICEPERSONEEL.
Deze bliksemflits met de kop van
een pijl binnen een gelijkzijdige
driehoek is bestemd om de
gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing
die voldoende krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het product geleverde
documentatie.
WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET
BLOOT AAN REGEN EN VOCHTIGHEID OM HET
GEVAAR OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN.
WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
OPMERKING: Voor informatie over
veiligheidsmarkeringen inclusief product
identificatie en onderdeel classificeringen,
raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant
van het apparaat.
VOORZICHTIG met betrekking tot de
voedingskabel
Bij de meeste toestellen wordt geadviseerd deze op
een toepassingsgericht circuit aan te sluiten;
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel
van uw apparaat. Indien deze onregelmatigheden
vertoont, stopt u met het gebruik van het
apparaat door de stekker uit het stopcontact te
trekken. Bescherm de stroomkabel tegen verkeerd
fysiek of mechanisch gebruik, zoals verdraaien,
knikken, afknijpen, tussen een deur klemmen of
er overheen lopen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel
het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt
loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de
stekker uit het stopcontact. Als u het apparaat van
de stroomvoorziening wilt ontkoppelen, trekt u de
stekker uit het stopcontact.
Draag er zorg voor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare
batterij of accu: Verwijder de oude batterij of het
batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij
het plaatsen te werk. Om vervuiling van het milieu
en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude
batterij of de accu worden in de juiste container
worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt.
Gooi oude batterijen en accu’s nooit bij het
gewoon huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen
oplaadbare batterijen en batterijsets te gebruiken.
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
Aan de slag
VOORZICHTIG:
yy Stel het apparaat niet bloot aan druip- of
spatwater en plaats geen voorwerpen gevuld
met vloeistoffen, zoals een vaas op het apparaat.
yy Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van
een ander apparaat of van een andere fabrikant.
Het gebruik van een andere stroomkabel of
voedingsbron kan beschadigingen aan het
apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw
garantie.
yy Open de speler niet om brand of een elektrische
schok te vermijden. Alleen door gekwalificeerd
personeel.
yy Plaats de speler niet in de buurt van verwarming
of in direct zonlicht, vocht of bij mechanische
schokken.
yy Laat de speler niet op een onstabiele plaats staan
zoals op hoge planken. Het kan naar beneden
vallen door de vibratie van het geluid.
Uw oude apparatuur afvoeren
1.Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte vuilcontainer aan
een product is bevestigd, betekent
dit dat het product onder de
Europese richtlijn 2002/96/EG valt.
2.Alle elektrische en elektronische
producten dienen gescheiden
van de gemeentelijke
vuilnisophaaldienst te worden
weggegooid via daarvoor bestemde
inzamelpunten die daarvoor door
de overheid of de lokale overheden
zijn aangewezen.
3.Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
4.Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
1
Aan de slag
yy Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen,
dienen op het apparaat geplaatst te worden.
3
4
Aan de slag
Verwijdering van oude batterijen/verzamelaars
1
Aan de slag
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op (de verpakking van) het door
gebruikte product is afgebeeld, wil
dat zeggen dat het product valt onder
de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu
meer dan 0,0005% kwik, 0,002%
cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
5. Wiilt u meer informatie over
de verwijdering van uw oude
toestel?Neem dan contact
op met uw gemeente, de
afvalophaalophaaldienst of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze
product/producten voldoet/voldoen aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG,
2009/125/EG en 2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
DoC (Declaration of Conformity), te weten de
Conformiteitsverklaring.
Contactinformatie van het kantoor voor de
functionele standaardisatie van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de dealer
waarbij u dit product gekocht heeft.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
Problemen oplossen
2
6
6
6
7
8
10
11
11
Veiligheidsinformatie
Belangrijkste functies
Accessoires
Inleiding
Afstandsbediening
Bediening voorzijde
Achterzijde
De AC-adapter aansluiten
Over ferrietkernen (Optioneel)
28
Problemen oplossen
4
Appendix
29
30
30
31
Over de toestand van de LED
Handelsmerken en licenties
Omgaan met het apparaat
Specificaties
2
Bediening
12
12
13
14
15
Belangrijkste bedieningshandelingen
– Bediening van de iPod/iPhone/iPad
– Compatibele iPod/iPhone/iPad
– Bediening van het Android-toestel
– Naar muziek van uw externe
apparaten luisteren
Draadloze Bluetooth technologie
gebruiken
– Muziek van een Bluetooth-toestel
beluisteren
– De Bluetooth app gebruiken
AirPlay gebruiken
– Uw Wi-Fi-apparaat aansluiten op het
Wi-Fi-netwerk
– Audio vanaf uw iTunesmuziekbibliotheek naar dit apparaat
streamen
Andere Bedieningshandelingen
– LG Tag On
– LG Sound Sync
– Het BASS (BASS BLAST)geluidseffect instellen
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– De helderheid van de verlichting
– AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
16
16
18
20
21
24
26
26
26
27
27
27
27
1
2
3
4
6
Aan de slag
Belangrijkste functies
1
Aan de slag
Gemaakt voor iPod/iPhone/iPad en
Android-apparaten
Accessoires
Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg
ervoor dat u ze herkent.
Geniet dankzij een eenvoudige koppeling van
muziek op iPod/iPhone/iPad en Android-apparaten.
Portable In
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.
Afstandsbediening (1)
Batterij (1)
AC adapter (1)
Snoer+stekker (1)
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG tv die geschikt is
voor LG Sound sync.
AirPlay®
Luistert naar muziek opgeslagen op uw bluetoothapparaat.
LG Bluetooth Afstandsbediening
U kunt dit apparaat via uw Bluetooth bedienen met
uw iPod touch/iPhone/iPad of Android-toestel. Dit
apparaat en uw toestel dienen te zijn verbonden
met Bluetooth. Bezoek “Apple App Store” of “Google
Android Market (Google Play Store)” of gebruik de
hieronder getoonde QR-codeom te zoeken naar
“LG Bluetooth Remote” app. Raadpleeg pagina 1819 voor gedetailleerde informatie.
Pincet (1)
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken.
(Apple iOS)
(Android OS)
>>Let op!
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
Aan de slag
Afstandsbediening
7
Batterijen installeren
Er zijn twee manieren om de batterij te openen.
1. Draai de batterijklep naar links in met behulp
van een muntstuk of uw vinger. Vervolgens
neemt u de batterijklep af.
1
Aan de slag
Muntstuk
Vinger
1 (Stroom): Schakelt het apparaat AAN of UIT.
PFUNCTION : Selecteert de functie en
ingangsbron. (De functie LG Sound Sync is alleen
geselecteerd met behulp van de knop SOUND
SYNC aan de achterkant van het apparaat.)
2. Plaats en bevestig de batterij met de plus (+) in
dezelfde richting als de plus (+) op de batterij
klep.
+/- (Volume) : Stelt het volume van de speaker af.
BASS EQ : BASS (BASS BLAST)-geluidseffect
versterken.
Y/U(Overslaan/Zoeken):
-Gaat naar afspelen of vooruit.
-Zoekt naar een deel in een bestand.
(Afspelen/Pauzeren) : Het afspelen starten of
pauzeren.
3. Plaats de batterijklep van de afstandsbediening
en draai deze naar rechts om te sluiten.
@: Dempt het geluid.
? : De knop is niet beschikbaar voor functies.
>>Let op!
De in deze eenheid gebruikte batterij kan
gevaar op brand opleveren of chemische
brandwonden veroorzaken als het op onjuiste
wijze wordt gebruikt. Niet opladen, demonteren,
verbranden of verhitten boven 100°C (212°F).
Vervang alleen de batterij, bestelnr. CR2025 . Het
gebruik van een andere batterij kan een risico
op brand opleveren of explosie veroorzaken.
Gooi de gebruikte batterij weg. Houd de batterij
buiten bereik van kinderen. Niet uit elkaar halen
of in het vuur werpen.
Muntstuk
>>Let op!
Vinger
Als u lange nagels hebt, open de batterij
niet met uw vinger. Want dan zou uw nagel
kunnen breken.
8
Aan de slag
Bediening voorzijde
1
Aan de slag
Aan de slag
9
,,Opmerking
Hoe het aansluitingsstation te openen
1
Aan de slag
a Weergavevenster
Geeft elk van de functies weer
b Sensor van de afstandsbediening
c iPod/iPhone/iPad Dock (Lightning-connector)
Sluit een iPod/iPhone/iPad aan.
d Dock voor Android-apparaten (Micro-USB)
Sluit een Android-toestel aan.
e Luidspreker
f Tag on
Met LG Tag On kunt u de app “LG Bluetooth
Remote” op de NFC-geactiveerde telefoon
installeren en openen.
g 1/I : het apparaat AAN of UIT schakelen.
F : Selecteert de functie en ingangsbron.
(De functie LG Sound Sync is alleen
geselecteerd met behulp van de knop SOUND
SYNC aan de achterkant van het apparaat.)
+/- (Volume) : Past speakervolume aan.
>>Let op!
Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.
yy Gebruik de touch-knoppen met schone en
droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving al het
vocht van de touch-knoppen voordat u ze
gebruikt.
yy Druk niet hard op de touch-knoppen om ze
te laten werken.
- Indien u te veel kracht gebruikt kan
dit de sensor van de touch-knoppen
beschadigen.
yy Raak de knop van uw keuze aan om de
functie correct te laten werken.
yy Wees voorzichtig en zorg dat er
geen geleidend materiaal zoals
metaalvoorwerpen op de touch-knoppen
komt. Dit kan storingen veroorzaken.
10
Aan de slag
Achterzijde
1
Aan de slag
a LIGHTING
De helderheid van de verlichting wordt
aangepast.
e PORT.IN (3.5 mm)
Luister naar muziek vanaf uw draagbare
apparatuur.
b Wi-Fi SETTING
Sluit uw apparaat aan op het bestaande
Wi-Fi-netwerk.
c AIR DIRECT/RESET
f USB-Poort
- Speelt met behulp van uw USB-kabel
muziekbestanden op de iPod/iPhone/iPad af.
- Creëert een nieuw Wi-Fi-netwerk met uw
speler.
- Initialiseert de veiligheidsmodus van het Wi-Fi
netwerk
d SOUND SYNC
Synchroniseert deze eenheid en uw LG TV.
,,Opmerking
De knoppen Wi-Fi SETTING en AIR DIRECT/
RESET zijn alleen beschikbaar in de functie
“AirPlay”.
- Laadt uw draagbare apparaat op.
g DC IN (AC adapterinvoer)
Verbindt de bijgeleverde netadapter.
Aan de slag
11
Over ferrietkernen
(Optioneel)
1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de
AC-adapter.
Deze ferrietkern kan ruis verminderen.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op de DC
IN adapter.
1. Druk op de stopper [a] van de ferrietkern om te
openen.
3. Plaats het AC-snoer in een stopcontact voor
wisselstroom. Het apparaat schakelt nu over
naar de stand-by-modus.
2. Wikkel de draagbare kabel en USB kabel weer
op de ferrietkern.
>>Let op!
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron
van een ander apparaat of van een
andere fabrikant. Het gebruik van een
andere stroomkabel of voedingsbron kan
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken
en leidt tot verval van uw garantie.
Het aansluiten van de ferrietkern
3. Sluit de ferrietkern totdat deze klikt.
1
Aan de slag
De AC-adapter
aansluiten
12
Bediening
Belangrijkste
bedieningshandelingen
Bediening van de iPod/
iPhone/iPad
2
Bediening
Geniet van het geluid van uw apparaat met uw
iPod/iPhone/iPad. Raadpleeg de iPod/iPhone/iPad
gebruikershandleiding voor meer informatie over
de iPod/iPhone/iPad.
Een iPod/iPhone/iPad (30-Pin/
Lightning-connector) op een USBpoort aansluiten
1. Sluit uw iPod/iPhone/iPad (30-pins/Lightningconnector) met behulp van de juiste kabel op
de USB-poort aan.
Wanneer dit apparaat is aangesloten op stroom,
wordt uw iPod/iPhone/iPad automatisch
ingeschakeld en start het opladen, zelfs
wanneer het apparaat in de standby-modus is.
,,Opmerking
yy Het verdient aanbeveling de behuizing van
uw iPod/iPhone/iPad te verwijderen voordat
u uw iPod/iPhone/iPad in het dockstation
plaatst.
yy Voor het aansluiten, controleer eerst de
positie om aan te sluiten. Zie pagina 8 en 9.
Een iPod/iPhone/iPad (Lightningconnector) aansluiten op een
aansluitingsstation
1. Sluit uw iPod/iPhone/iPad (Lightning connector)
stevig aan op het aansluitingsstation.
Wanneer dit apparaat is aangesloten op stroom,
wordt uw iPod/iPhone/iPad automatisch
ingeschakeld en start het opladen, zelfs
wanneer het apparaat in de standby-modus is.
2. Druk op PFUNCTION of F om de iPodfunctie te selecteren.
2. Druk op PFUNCTION of F om de
functie te selecteren.
(USB)-
Bediening
Om
,,Opmerking
Doe dit
Afspelen
Druk op
.
Druk tijdens het afspelen op
.
Pauzeren
Als het minder dan 2 seconden
speelt, druk op Y om naar het
vorige bestand te gaan.
Als het na 3 seconden speelt,
drukt u op Y om naar het
begin van de bestand te gaan.
Zoeken
Druk op Y/U en houdt
deze ingedrukt tijdens het
afspelen en laat deze los op het
punt waar u wilt beluisteren.
Compatibele iPod/iPhone/
iPad
Het apparaat ondersteunt de volgende modellen ;
yy iPod touch 3G, 4G, 5G
yy iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
yy iPhone 5
yy iPhone 4S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPad mini
yy iPad 2G, 3G, 4G
yy iPad
yy Wanneer u uw iPod/iPhone/iPad tijdens het
afspelen ontkoppelt, wordt het afspelen
onderbroken.
yy Wanneer uw iPod/iPhone/iPad is gedockt,
kunt u de volumeknop van uw iPod/iPhone/
iPad niet regelen.
yy Als er een fout op de verbinding is,
controleert u deze problemen als volgt;
-- Uw iPod/iPhone/iPad is niet goed
aangesloten.
-- Dit apparaat uw iPod/iPhone/iPad herkent
als een onbekend apparaat.
-- Uw iPod/iPhone/iPad bijna leeg is.
/ De batterij moet worden opgeladen.
/ Wanneer u de batterij oplaadt terwijl de
iPod/iPhone/iPad bijna leeg is, kan het
langer duren voor het apparaat weer is
opgeladen.
yy U kunt uw iPod/iPhone/iPad niet bedienen
vanuit dit apparaat vanwege storingen aan
uw iPod/iPhone/iPad.
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/iPhone/iPadis het mogelijk dat u de
iPod/iPhone/iPad niet via het apparaat kunt
bedienen. Wij adviseren u de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod Touch/iPhone/iPad wilt gebruiken, wilt
bellen of een sms-bericht wilt verzenden,
moet u de iPod/iPhone/iPad eerst uit het
iPod-dock van dit apparaat halen.
yy Indien u een probleem ervaart met uw
iPod/iPhone/iPad, bezoek dan www.apple.
com/nl/support.
yy iPod touch en iPhone werken anders dan
een iPad. U hebt mogelijk aanvullende
bediening nodig om deze te gebruiken met
dit apparaat. (bijv. “slide to unlock”)
yy Verbind geen twee iPad’s tegelijk om op te
laden.
2
Bediening
Tijdens het afspelen, drukt u
op Y/U om naar het
volgende bestand of om terug
te keren naar het begin van het
huidige bestand.
Over te slaan
13
14
Bediening
Bediening van het Androidtoestel
2
Bediening
U kunt genieten van het geluid van uw LG Androidtoestel via de dock voor Android-toestel van dit
apparaat. Zie de Gebruikshandleiding voor het
Android-toestel voor meer informatie over uw
Android-toestel.
Om audio vanaf uw Android-toestel naar dit
apparaat te streamen, hebt u het volgende nodig :
yy Met Android-besturingssysteem : versie 4.1 (of
hoger).
yy Met een micro-USB-aansluiting
Met Android-besturingssysteem (Versie 4.0 of
ouder), kan dit apparaat het alleen opladen en u
kunt van uw audio genieten via Bluetooth.
,,Opmerking
yy Dit apparaat is niet compatibel met een apparaat
dat geen *AOA (Android Open Accessoire) 2.0
versie ondersteunt.
Het is mogelijk dat sommige apparaten de
AOA2.0 USB audiostandaard niet ondersteunen
of er compatibel mee zijn, waardoor het apparaat
kan vastlopen of herstarten onmiddellijk nadat
het aan het luidsprekersysteem werd gekoppeld
of ervan los werd gekoppeld. Als dit probleem
zich voordoet, neem dan contact op met uw
fabrikant van het apparaat. Uw apparaat moet
mogelijk worden bijgewerkt met de nieuwste
Jellybean-software en of de juiste AOA2.0 USBaudiostandaard.
*Over AOA (Android Open Accessoire) versie 2.0 ;
Audio-uitgang van het Android-apparaat naar
Accessoire en HID (Human Interface Device)
1. Controleer de richting van de micro-USBaansluiting op uw Android-toestel.
2. Sluit het Android-toestel stevig aan.
,,Opmerking
U kunt de aansluiting van uw Androidapparaat draaien. Als u de aansluiting wilt
draaien, trekt u de aansluiting naar boven en
draait u deze naar rechts of naar links.
Gebruik het bijgeleverde pincet.
b
a
3. Druk op PFUNCTION of F om de
(ANDROID)-functie te selecteren.
yy We raden u aan de behuizing van uw Androidtoestel te verwijderen voor u het Android-toestel
in de dock plaatst.
Afspelen
yy Voor het aansluiten, controleer eerst de positie
om aan te sluiten. Zie pagina 8 en 9.
Pauzeren
Druk tijdens het afspelen op
.
Over te slaan
Tijdens het afspelen, drukt u
op Y/U om naar het
volgende bestand of om terug
te keren naar het begin van het
huidige bestand.
Als het minder dan 2 seconden
speelt, druk op Y om naar het
vorige bestand te gaan.
Als het na 3 seconden speelt,
drukt u op Y om naar het
begin van de bestand te gaan.
Om
yy Afhankelijk van de grootte van uw Androidapparaat, is het mogelijk dat sommige
apparaten niet kunnen worden aangesloten
aan het docking-apparaat. In dit geval, kunt u
genieten van audio via Bluetooth.
Doe dit
Druk op
.
Bediening
,,Opmerking
yy Als er een fout op de verbinding is,
controleert u deze problemen als volgt;
yy De laadtijd verschilt, afhankelijk van uw
Android-toestel.
yy Sommige Android-toestellen kunnen
wellicht niet geladen worden.
yy Afhankelijk van de positie en oriëntatie
van de micro-USB-aansluiting op uw
Android-toestel, dient u deze in portret- of
landschappositie aan te sluiten.
yy U mag uw Android-toestel niet via dit
apparaat bedienen als gevolg van storing
van het Android-toestel.
yy Afhankelijk van de softwareversie op uw
Android-toestel kunt u uw Android-toestel
niet via het apparaat bedienen. Wij bevelen
aan om de nieuwste software versie te
installeren.
yy Indien u een app gebruikt, belt of een
SMS bericht verzendt of ontvangt, etc. op
een Android-toestel, ontkoppel deze dan
van het Android-dockingstation van dit
apparaat alvorens dit te doen.
yy Als uw Android-apparaat geen AOA
(Android Open Accessoire) versie 2.0
ondersteunt, kan deze eenheid alleen
uw Android-apparaat laden, ook al is het
Android-apparaat OS 4.1 (of hoger).
Naar muziek van uw externe
apparaten luisteren
U kunt de speler gebruiken om de muziek van
allerlei andere typen apparaten af te spelen. (kabel
wordt niet meegeleverd als accessoire met het
apparaat.)
2
Bediening
-- Uw Android-toestel is niet goed aangesloten.
-- Dit apparaat ziet uw Android-toestel aan
voor een onbekend apparaat.
-- Uw Android-toestel wordt niet opgestart.
-- Controleer de instelling van het USBverbindingstype op uw Android-apparaat.
yy Wanneer u uw Android-toestel tijdens het
afspelen van de dock ontkoppelt, wordt het
afspelen voortgezet.
yy Als er geen geluid uit dit apparaat komt,
past u het volume van uw Android-apparaat
aan.
15
Extern geluidsapparaat (bijv. MP3)
1. Sluit het externe apparaat aan op de
PORT.IN-aansluiting van het apparaat.
2. Schakel de stroom in door op 1 of 1/I te
drukken.
3. Selecteer de functie
(PORTABLE) door te
drukken op PFUNCTION of F.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt
beginnen met afspelen.
16
Bediening
Draadloze Bluetooth
technologie gebruiken
Over Bluetooth
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor korte afstanden.
2
Het bereik is ongeveer 10 meter.
Bediening
(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven of wanneer u een Bluetoothverbinding in een andere kamer tot stand brengt.)
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth® technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele
telefoon met draadloze Bluetooth® technologie
kan via de Cascade worden gebruikt als de
verbinding via draadloze Bluetooth® technologie is
opgebouwd.
Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3,
Laptop, PDA.
Bluetooth-profielen
Teneinde de draadloze Bluetooth techniek te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn
bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is
compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Muziek van een Bluetoothtoestel beluisteren
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie door de
PFUNCTION of F te gebruiken.
Bluetooth LED ( ) knippert.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat
gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er
mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het
scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk
van het type Bluetooth-apparaat. Uw apparaat
wordt weergegeven als “LG Docking (XX:XX)”.
,,Opmerking
XX:XX betekent de laatste vier cijfers van het BTadres. Bijvoorbeeld, als uw apparaat is voorzien
van een BT-adres, zoals 9C: 02:98:4 A: F7: 08, ziet u
“LG Docking (F7:08)” op uw Bluetooth-apparaat.
3. Voer de PIN-code in.
PIN-code : 0000
,,Opmerking
Afhankelijk van het Bluetooth-apparaattype,
hebben sommige apparaten geen PIN-code
nodig.
4. Wanneer deze eenheid met succes is
verbonden met uw Bluetooth-apparaat, stopt
de “Bluetooth” LED ( ) met knipperen.
,,Opmerking
yy De manier om een koppeling tot stand
te brengen kan afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat variëren.
yy Probeer de koppelingsprocedure als uw
apparaatnaam niet in de apparatenlijst staat.
5. Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
Het volumeniveau van Bluetooth wordt
aangepast volgens het volumeniveau van uw
Bluetooth-apparaat.
Bediening
,,Opmerking
,,Opmerking
yy Wanneer de afstand tussen Bluetooth
en het apparaat groter wordt, wordt de
geluidskwaliteit steeds lager. Wanneer de
ruimte tussen Bluetooth en het apparaat
buiten het bedieningsbereik van Bluetooth
raakt, wordt de verbinding verbroken.
yy De verbinding met het draadloze
Bluetooth®-apparaat wordt verbroken als u
het hoofdapparaat uitschakelt of wanneer
de afstand tussen beide apparaten groter is
dan 10 m.
yy U dient het Bluetooth-apparaat met
uw apparaat te verbinden wanneer de
verbinding is verbroken.
2
Bediening
yy Het geluid van de belangrijkste set kan
worden vervormd als u het volume van de
Bluetooth-apparaat tot tweederde of meer
verhoogt.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, past u
het volume van een Bluetooth-apparaat tot
een goed niveau om te luisteren.
yy Nadat het apparaat is aangesloten op
het apparaat met behulp van Bluetooth,
schakelt de functie automatisch over naar
BT. (Behalve voor AirPlay en de functie LG
Sound Sync)
yy In de functie LG Sound Sync, wordt
Bluetooth niet aangesloten op uw apparaat.
yy Nadat u op uw Bluetooth-apparaat naar
deze eenheid hebt gezocht, dient u uw
Bluetooth-apparaat met deze eenheid
te koppelen. Speel vervolgens de door u
gewenste muziek af.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met dit apparaat.
yy U kunt slechts verbinding maken met
één Bluetooth-apparaat. Het apparaat
biedt geen ondersteuning voor meerdere
verbindingen.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw
Bluetooth-apparaat en de set minder dan
10 m is, kan er mogelijk geen verbinding
worden gemaakt, omdat er zich obstakels
tussen beide bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het
type apparaat, de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
yy U kunt genieten van draadloze systeem met
behulp van telefoon, MP3, notebook, enz.
yy Wanneer u de Bluetooth niet heeft
aangesloten, knippert de Bluetooth LED ( ).
yy Wanneer er elektrische storing optreedt
als gevolg van apparaten die dezelfde
frequentie gebruiken, zoals medische
apparaten, magnetrons, of draadloze LANapparaten, wordt de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand gaat staan en de
communicatie tussen het Bluetoothapparaat en de speler verstoort, wordt de
verbinding verbroken.
17
18
Bediening
De Bluetooth app gebruiken
Installeer “LG Bluetooth Remote”
App op uw Bluetooth-toestel
Over de “LG Bluetooth Remote” App
1. Installeer de “LG Bluetooth Remote” app via de
QR-code. Gebruik de scansoftware om de QRcode te scannen.
“LG Bluetooth Remote” app brengt een serie
nieuwe functies naar dit apparaat.
We raden u aan de gratis “LG Bluetooth Remote”
app te downloaden en te installeren om van meer
functies te genieten.
2
Bediening
Installeer “LG Bluetooth Remote” App
via de “Apple App Store” of “Google
Android Market (Google Play Store)”
1. Toets op het pictogram van “Apple App Store” of
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Type in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” en
zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “LG
Bluetooth Remote” en toets erop om het
downloaden van de Bluetooth app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is voorzien
van "Apple App Store" of "Google Android
Market (Google Play Store)".
yy Indien u meer informatie wilt, raadpleeg
dan de uitleg van BT app in de “Apple App
Store” of de “Google Android Market (Google
Play Store)”.
(Apple iOS)
(Android OS)
2. Toets op een pictogram om te installeren.
3. Toets op een pictogram om te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien is
van een app voor het scannen. Hebt u deze
app niet, download deze dan uit “Apple App
Store” of "Google Android Market (Google
Play Store)".
Bediening
Activeer Bluetooth met “LG
Bluetooth Remote” App
“LG Bluetooth Remote” app helpt u verbinding te
maken tussen uw bluetooth-toestel en dit apparaat.
,,Opmerking
In het geval van een iOS-apparaat ;
Na het uitvoeren van de koppelingswerking,
activeert u Bluetooth met de LG Bluetooth
Remote App.
,,Opmerking
yy De BT-app zal beschikbaar zijn in de
softwareversie 4as volgt;
-- iOS O/S : versie 4.3 (of hoger)
-- Android O/S : versie 2.3.3 (of hoger)
yy Als u uw iPod touch/iPhone/ iPad in
de aansluiting van dit apparaat plaatst
terwijl uw iPod touch/iPhone/iPad op de
Bluetooth-verbinding van dit apparaat is
aangesloten, en u het apparaat naar de
iPod-modus schakelt, wordt de Bluetoothverbinding uitgeschakeld.
yy Als u uw Android-apparaat plaatst op de
aansluiting van deze eenheid terwijl uw
Android-apparaat is aangesloten op dit
apparaat d.m.v. Bluetooth-verbinding, wordt
de Bluetooth-verbinding uitgeschakeld.
yy Dit apparaat ondersteunt geen multipairing.
Is dit apparaat al verbonden met een
ander Bluetooth-apparaat, verbreek dan de
verbinding en probeer het opnieuw.
yy Gebruikt u de “LG Bluetooth Remote”
app voor de bediening, dan zijn er wat
verschillen tussen “LG Bluetooth Remote”
app en de bijgeleverde afstandsbediening.
Gebruik indien nodig de bijgeleverde
afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan
de “LG Bluetooth Remote” app mogelijk niet
werken.
yy “LG Bluetooth Remote” app voor Apple iOS
wijkt iets af van de app voor Android OS.
yy De verbinding die u hebt gemaakt, kan
worden verbroken wanneer u een andere
app kiest of wanneer u de instelling van
het verbonden apparaat wijzigt via de “LG
Bluetooth Remote” app. Controleer in dat
geval de verbindingsstatus.
yy Om storingen te voorkomen, is het
raadzaam slechts één toestel op dit toestel
aan te sluiten.
yy Sluit uw smart-apparaat niet aan op de
USB-poort met een kabel. Anders zal de
Bluetooth-verbinding worden verbroken.
yy Na verbinding van de BT app kan er
naar muziek op uw apparaat worden
geluisterd. Probeer in dit geval de
verbindingsprocedure nogmaals.
2
Bediening
1. Toets het pictogram van “LG Bluetooth Remote”
app op het startscherm om de “LG Bluetooth
Remote” app te openen.
2. Toets [Setting] en selecteer het apparaat van uw
keuze.
3. Wilt u meer informatie voor de bediening, toets
dan [Setting] en vervolgens [Help].
19
20 Bediening
AirPlay gebruiken
De Apple AirPlay technologie laat u uw iTunes muziekbibliotheek afspelen, gehost op een Mac, PC, iPhone,
iPod touch, of iPad op ieder AirPlay-ingeschakeld apparaat dat aangesloten is met het Wi-Fi-netwerk.
Om audio draadloos te streamen via AirPlay heeft u nodig :
Wi-Fi Sharing
2
Compatibel Appleapparaat
Bediening
iOS-versie:
Air Direct
iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G
Ver.5.0 (of later)
Ver.4.3.3 (of later)
iTunes-versie
Ver.10.2.2 (of later)
Draadloos LAN
(ingebouwde
antenne)
802.11 b/g
WPA(TKIP/AES)
Veiligheidsmodus
Adres van Webpage
Webpage
WPA2(TKIP/AES)
WEP met
Open-modus
-
WPA(TKIP/AES)
WEP met
Open- / Shared-modus
192.168.1.1
(Optioneel voor
veiligheid)
WPA2(TKIP/AES)
WEP met
Open-modus
192.168.1.111
yy Dit apparaat dient met hetzelfde lokale netwerk verbonden te zijn als uw iTunes host-apparaat via de
Wi-Fi router.
yy AirPlay functioneert mogelijk niet goed, afhankelijk van het type, het besturingssysteem of de
toepassingsversie en de statusinstelling van een AirPlay-ingeschakeld apparaat aangesloten op dit
apparaat.
yy Afhankelijk van het soort netwerkomgeving en de status van uw apparaat, kan het een poos duren om te
verbinden met de speler.
yy WPA ondersteunt eerst TKIP en WPA2 ondersteunt eerst AES.
yy Om een storing te vermijden wordt u aangeraden om slechts één apparaat tegelijk aan dit apparaat aan
te sluiten.
Bediening
Uw Wi-Fi-apparaat aansluiten
op het Wi-Fi-netwerk
Optie 1 : Wi-Fi Sharing gebruiken
,,Opmerking
Verzeker u ervan dat u de veiligheidsmodus
instelt op WPA-TKIP of WPA2-AES om sneller
met het netwerk te verbinden.
2. Druk op PFUNCTION op de
afstandsbediening of op F op het apparaat om
de AirPlay-functie te selecteren.
3. Druk op Wi-Fi SETTING op het apparaat. Het
pictogram “AirPlay” knippert afwisselend in de
kleuren wit en amber.
4. Tik op “Allow” uit het popup-scherm van de iPod
touch/iPhone/iPad. De netwerkinformatie zal
dan gedeeld worden met het apparaat.
5. Wanneer het apparaat op het netwerk is
aangesloten, knippert het pictogram “AirPlay”
en blijft de kleur amber.
Optie 2 : Air Direct (zonder
beveiliging) gebruiken
1. Druk op PFUNCTION op de
afstandsbediening of op F op het apparaat om
de AirPlay-functie te selecteren.
2. Druk op AIR DIRECT/RESET op het apparaat.
Het pictogram “AirPlay” knippert afwisselend in
de kleuren wit en amber. Wanneer het apparaat
naar de modus Air Direct is overgegaan, stopt
het pictogram “AirPlay” met knipperen en blijft
de kleur wit.
3. Zoek naar “LG AIR DIRECT XXXXXX” in de
netwerklijst en selecteer dit.
4. Gebruik Airplay nadat uw iPod touch/iPhone/
iPad of PC/MAC verbonden is.
,,Opmerking
yy Indien “LG AIR DIRECT XXXXXX” niet in de
lijst voorkomt, probeer dan de beschikbare
Wi-Fi-netwerken opnieuw te scannen.
yy Wanneer uw iPod touch/iPhone/iPad of
PC/MAC verbonden is met “LG AIR DIRECT
XXXXXX”, kunt het internet niet gebruiken.
yy Wanneer u de verbinding met Air Direct
verbreekt, zal deze eenheid automatisch
proberen om Wi-Fi-verbinding opnieuw tot
stand te brengen of de laatst geopende
webpagina opnieuw te openen.
2
Bediening
1. Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad eerst op het
netwerk aan, sluit het vervolgens aan op het
aansluitingsstation van de iPod/iPhone/iPad.
Raak de iPod touch/iPhone/iPad aan voor
gebruik.
21
22 Bediening
Het gebruik van Air Direct met
beveiligingsmodus
5. Lanceer de browser Apple Safari of Microsoft
Internet Explorer op uw iPod touch/iPhone/iPad
of PC/MAC.
6 Typ “192.168.1.1” in de adresbalk van de browser
en bevestig.
2
Bediening
7. Stel de veiligheidsmodus in en voer een
wachtwoord in.
- Hexadecimaal (0-9, A-F) 10 of 26 cijfers.
- 5 of 13 ASCII-karakters.
8. Tik of klik op “OK”.
,,Opmerking
yy Druk op AIR DIRECT/RESET indien u de Air
Direct-functie wilt deactiveren.
yy Houd AIR DIRECT/RESET ingedrukt indien
u de veiligheidsmodus van het Wi-Fi
netwerk wilt initialiseren.
yy Als u het beveiligingsniveau wilt wijzigen,
verbreekt u de bestaande verbinding en brengt
u de verbinding van de eenheid weer tot stand
met een met AirPlay geactiveerd apparaat.
yy Als het tot stand brengen van de verbinding
van de installatie is mislukt, drukt u op AIR
DIRECT/RESET en houdt u deze ingedrukt.
Optie 3 : Webpage gebruiken
Het door deze speler gecreëerde nieuwe WiFi-netwerk staat alleen toegang van één WiFi-ingeschakeld apparaat toe. Om storing van
andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, is het aan
te bevelen om de Wi-Fi-functie op uw andere
apparaten tijdelijk uit te zetten.
9. Vind en selecteer nogmaals “LG AIR DIRECT
XXXXXX” in de netwerklijst.
,,Opmerking
yy “LG AUDIO Setup XXXXXX” is het tijdelijke en
hulp-Wi-Fi-netwerk voor het aansluiten van
dit apparaat op uw Wi-Fi-thuisrouter.
yy Wanneer uw iPod touch/iPhone/iPad of
uw PC/Mac met ingeschakelde Wi-Fi een
verbinding maakt met het “LG AUDIO Setup
XXXXXX”-netwerk, kunt u op uw apparaat
geen gebruik maken van het internet.
1. Druk op PFUNCTION op de
afstandsbediening of op F op het apparaat om
de AirPlay-functie te selecteren.
10. Als u terug wilt keren naar de onbeveiligde
modus, selecteert u het type beveiliging als
None (geen).
2. Druk op Wi-Fi SETTING op het apparaat. Het
pictogram “AirPlay” knippert afwisselend in de
kleuren wit en amber.
3. Na 20 seconden, selecteert u “LG Audio Setup
XXXXXX” in de netwerklijst op uw iPod/iPhone/
iPad of PC/MAC. Het pictogram “AirPlay” zal
snel knipperen.
,,Opmerking
yy Indien “LG AUDIO Setup XXXXXX” niet in de
lijst voorkomt, probeer dan de beschikbare
W-Fi-netwerken opnieuw te scannen.
yy Als u de functie Webpagina uit wilt
schakelen, drukt u de Wi-Fi SETTING in en
houdt u deze ingedrukt.
Bediening 23
4. Lanceer de browser Apple Safari of Microsoft
Internet Explorer op uw iPod touch/iPhone/iPad
of PC/MAC.
-- Wacht a.ub. ongeveer 30 seconden en langer.
9. Als dit apparaat met succes op het
geselecteerde thuis Wi-Fi-netwerk is
aangesloten, stopt het pictogram “AirPlay” met
knipperen en blijft de kleur oranje.
10. Als u beveiliging heeft op uw accespoint, dient
u, indien noodzakelijk, de toegangscode in te
voeren.
yy Een WEP-beveiligingmodus heeft meestal
4 sleutels beschikbaar op een instelling
van een accesspoint. Als uw accesspoint of
draadloze router gebruik maken van WEP
beveiliging, voer dan de beveiligingscode
van sleutel “No. 1” in om verbinding te
maken met uw thuisnetwerk.
yy Een accesspoint is een apparaat waarmee u
draadloos verbinding kunt maken met uw
thuisnetwerk.
2
Bediening
5. Typ “192.168.1.111” in de adresbalk van de
browser en bevestig.
6. Selecteer uw netwerknaam (SSID) uit “Wireless
Network”.
7. Voer indien nodig de netwerk-key in.
8. Tik of klik op “OK” om door te gaan met de
verandering van de netwerkinstellingen.
-- Volg de instructies op het scherm om de interne
Wi-Fi-instellingen van dit apparaat te veranderen
en te bevestigen.
,,Opmerking
yy Wanneer u voor de SSID-naam voor uw
accesspoint of draadloze router andere
tekens of cijfers gebruikt dan het Engelse
alfabet, kan de naam anders worden
weergegeven.
24 Bediening
Audio vanaf uw iTunesmuziekbibliotheek naar dit
apparaat streamen
2. Tik op het pictogram AirPlay
.
,,Opmerking
2
Bediening
Zorg ervoor dat uw iTunes host-apparaat
verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als
deze speler. Uw iTunes-apparaat kan een Ipod
touch/iPhone/iPad zijn, uitgerust met iOS 4.3.3
(of later) of een Wi-Fi-ingeschakelde PC/Mac,
uitgerust meet iTunes 10.2.2 (of later).
Stream vanaf uw iPod touch/iPhone/
iPad
1. Lanceer de “Muziek”-applicatie op uw iPod
touch/iPhone/iPad.
3. Selecteer “LG AUDIO XXXXXX” (of een
aangepaste naam) uit de AirPlay-lijst.
Bediening 25
4. Selecteer een mediabestand en start met
afspelen.
-- Na een moment zult u de muziek uit dit
apparaat horen.
-- Afhankelijk van uw verbindingsomgeving en
de netwerkstatus, kan de audiouitvoer niet
normaal zijn
,,Opmerking
Als u na een succesvolle instelling geen muziek
hoort, onderneem dan één van de volgende
acties op uw iPod touch/iPhone/iPad:
yy Ontkoppel en maak dan opnieuw
verbinding met dezelfde Wi-Fi-router.
yy Sluit alle applicaties die op de achtergrond
lopen.
yy Zet uw iPod touch/iPhone/iPad uit en weer
aan.
2
Bediening
26 Bediening
Andere
Bedieningshandelingen
LG Tag On
2
Met LG Tag On kunt u de app “LG Bluetooth
Remote” op de NFC-geactiveerde telefoon
installeren en openen.
Bediening
1. Activeert de NFC-functie van uw NFCgeactiveerde telefoon.
2. Zet het apparaat aan.
3. Label de achterkant van uw NFC-geactiveerde
telefoon op het apparaat.
LG Sound Sync
U kunt sommige functies van dit apparaat
bedienen met de afstandsbediening van uw tv met
LG Sound Sync. Het is geschikt voor LG tv’s die LG
Sound Sync ondersteunen. Verzeker u van het logo
van LG Sound Sync op uw tv.
De bedienbare functies van de afstandsbediening
van de LG tv: volume harder/zachter, geluid
dempen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv
voor de details van LG Sound Sync.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken tijdens het gebruik van
LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening
van uw tv weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de tv.
yy Wanneer de verbindingen mislukken,
verzeker u er dan van dat de tv niets
mankeert en sluit hem af.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Als de app “LG Bluetooth Remote” niet is
geïnstalleerd op uw NFC-geactiveerde telefoon,
wordt het gekoppelde scherm met de app “LG
Bluetooth Remote” weergegeven.
-- Als “LG Bluetooth Remote ‘app is geïnstalleerd op
uw op de NFC-geactiveerde telefoon, wordt de
app “LG Bluetooth Remote” geactiveerd.
,,Opmerking
yy U moet de NFC-functie activeren van uw
met NFC geactiveerde telefoon.
yy Als uw NFC-geactiveerde telefoonscherm
is vergrendeld, kan de NFC niet worden
gelezen.
yy Als uw smartphone-behuizing met
chroom is bedekt, is NFC niet beschikbaar.
Afhankelijk van het materiaal of dikte van
uw uw behuizing, kan de NFC niet goed
worden gelezen.
-- Bij afsluiting van het apparaat.
-- Bij het veranderen van de functie naar de
anderen.
-- Bij het ontkoppelen van de draadloze
verbinding door een onderbreking of een te
grote afstand.
Met een draadverbinding
1. Zet het apparaat aan.
2. Druk op SOUND SYNC aan de achterzijde van
de eenheid om de functie
(LG Sound Sync)
te selecteren.
3. Stel LG Sound Sync (Draadloos) in op uw tv.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.
Als uw toestel en een LG TV op de juiste wijze
zijn aangesloten,
stopt het pictogram met
knipperen en blijft de kleur amber.
Bediening 27
,,Opmerking
yy Het apparaat met de draadloze Bluetooth®technologie wordt ontkoppeld, als de
functie LG Sound Sync is geselecteerd.
De Bluetooth-afstandsapp die u eerder
had aangesloten is inmiddels niet meer
aangesloten.
yy In de functie LG Sound Sync, kunt u dit
apparaat alleen met behulp van LG TV
opzoeken en aansluiten.
Het BASS (BASS BLAST)geluidseffect instellen
U kunt naar muziek luisteren door het BASS (BASS
BLAST)-geluidseffect in te stellen. Druk meermaals
op BASS EQ dan kunt u het BASS (BASS BLAST)geluidseffect versterken.
BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Druk op @om het geluid te dempen. U het
geluid dempen om bijvoorbeeld de telefoon te
beantwoorden. Om de dempfunctie te annuleren,
drukt u nogmaals [email protected] of past u het volume aan
door te drukken op +/- (Volume)
U kunt de helderheid van de verlichting aanpassen.
Druk herhaaldelijk op LICHTING. Dan wordt de
helderheid van de verlichting aangepast.
MAX -> MIDDEN -> UIT -> MAX -> ...
AUTOMATISCH
UITSCHAKELEN
Dit apparaat gaat vanzelf uit om elektronische
consumptie te besparen indien de hoofdeenheid
niet is aangesloten op een extern apparaat en
gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt.
Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur,
omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is
verbonden met andere apparaten.
2
Bediening
yy In de functie LG Sound Sync, wordt de
volumestap van dit apparaat gewijzigd naar
de volumestap van LG TV.
De helderheid van de
verlichting
3
Problemen oplossen
28 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Geen stroom.
Oorzaak en oplossing
yy Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
yy Druk op PFUNCTION of F en controleer de geselecteerde functie.
Geen geluid.
yy Verwijder het obstakel in het pad van de afstandsbediening en het apparaat.
yy Controleer of het geluid van het apparaat is gedempt.
iPod/iPhone/iPad werkt
niet.
3
Problemen oplossen
Er komt geen geluid
uit het op de dock
geplaatste Androidtoestel.
yy Sluit de iPod/iPhone/iPad goed aan op het apparaat.
yy Zorg ervoor dat u Android-systeem versie 4.1 of nieuwer heerft.
yy Sluit het Android-toestel goed aan op het apparaat.
yy De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het apparaat gericht.
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy De afstandsbediening is te ver van het apparaat.
yy Er is een hindernis aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat.
yy De batterij in de afstandsbediening is leeg.
yy Schakel Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het
koppelen dan opnieuw.
yy Weet zeker dat uw Bluetooth-apparaat aan staat.
yy Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de speler.
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het
mogelijk dat uw apparaat niet met de speler gekoppeld kan worden.
Het Bluetooth-koppelen yy Wanneer uw Bluetooth-apparaat al eerder aangesloten is geweest met een
werkt niet goed.
andere speler, ontkoppel de Bluetooth-verbinding dan eerst. Dan kunt u uw
speler via de BT app bedienen.
yy Het is mogelijk dat de BT app beperkt of niet werkt, afhankelijk van het
Bluetooth-apparaat.
yy De verbinding die u gemaakt heeft kan ontkoppeld worden als u een andere
applicatie selecteert of de instelling van het aangesloten apparaat verandert
via de BT app. Controleer in dit geval de verbindingsstatus.
4
Appendix
Appendix 29
Over de toestand van de LED
Functie
iPod
Toestand
LED
Beschrijving
iPod verbonden
Geen iPod
Knippert langzaam
Android verbonden
Android
Android opladen
Knippert snel
Geen Android
USB
Bluetooth
USB
Geen USB
Knippert langzaam
Bluetooth gekoppeld
Voorbereid voor Bluetooth
Draagbaar in
LG Sound
Sync
LG Sound Sync verbonden
Knippert langzaam
Voorbereid voor LG Sound Sync
De verbinding met de
AirPlay is verbroken
Wordt met behulp van
Wi-Fi-Sharing verbonden
Met behulp van
Wi-Fi-Sharing verbonden
Wordt met behulp van
Air Direct voorbereid
Met behulp van
Air Direct aangesloten
Knippert langzaam
Knippert langzaam
(Amber)
(Amber)
(Wit)
Knippert snel
(Amber)
(Amber)
(Wit)
Knippert snel
(Wit)
Webpage wordt gebruikt Het met
AirPlay ingeschakelde apparaat
wordt opgezocht
(Amber)
(Wit)
Webpage wordt gebruikt Het met
AirPlay ingeschakelde apparaat
werd opgezocht
(Amber)
(Wit)
Met behulp van webpagina
verbonden
4
Appendix
Draagbaar
AirPlay
Knippert langzaam
(Amber)
Knippert langzaam
Knippert snel
30 Appendix
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden
4
“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made for
iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made for iPad”
(geschikt voor iPad) houdt in dat een elektronisch
hulpapparaat specifiek ontworpen is om te
verbinden met, respectievelijk, een iPod, iPhone,
or iPad en gecertificeerd is door de ontwerper
om te voldoen aan de Apple prestatienorm.
Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening
van dit apparaat of voor de naleving van
veiligheidsregelgeving. Het gebruik van dit
apparaat in combinatie met een iPod of iPhone
kan de draadloze verbinding beïnvloeden.
Appendix
Bluetooth® draadloze techniek is een systeem
waarmee radiocontact tussen elektronische
apparaten met een maximale afstand van 10
meter mogelijk is.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth®
technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een
mobiele telefoon met draadloze Bluetooth®
technologie kan via de Cascade worden gebruikt
als de verbinding via draadloze Bluetooth®
technologie is opgebouwd.
Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn
eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en alle
gebruik van dergelijke woord- en beeldmerken
door LG Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
van hun respectievelijke eigenaars.
Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een
certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om de speler
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Appendix
31
Specificaties
Algemeen
Vereisten AC-adapter
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
48 W
Afmetingen (B x H x D)
(450 x 200 x 227) mm
Netto gewicht (Ca.)
5,8 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % tot 90 %
Busstroomtoevoer
USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V 0 2.1 A
Micro USB : 5 V 0 1.0 A
Invoer
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)
Versterker
4
40 W X 2 ch (4 Ω bij 1 kHz)
T.H.D
15 %
Luidsprekers
Type
ingebouwd
Impedantie
4Ω
Gewogen ingangsvermogen
40 W
Max. ingangsvermogen
80 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Appendix
Uitgangsvermogen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement