LG ND4520 Owner's manual

LG ND4520 Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MUZIEK MET STIJL
DOCKING LUIDSPREKER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
ND4520
1
2
Aan de slag
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing van het product.
Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico
bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat
er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden zijn
in de documentatie die bij het product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
OPMERKING: Voor informatie over
veiligheidsmarkeringen inclusief product
identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg
dan het hoofdetiket aan de onderkant van het
apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde
kabels of kabels met gespleten kabelisolatie
zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden
tot elektrische schokken of brand. Controleer
regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de
voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik,
zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de
deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen
van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling en
een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens
en dier te voorkomen, dient de batterij of batterijset
in een geschikte container op de daarvoor
aangewezen gratis inzamelpunten te worden
weggegooid. Gooi de oude batterijen en accu’s
nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen mogen
niet worden blootgesteld aan overmatige warmte,
zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Aan de slag
Uw oude toestel wegdoen
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen op
(de verpakking van) het door gebruikte
product is afgebeeld, wil dat zeggen
dat het product valt onder de Europese
Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu meer
dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of
0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu’s
op de juiste manier weg te doen helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid van mens
en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen en
accu’s de afdeling Milieudienst van het
gemeentehuis van uw woonplaats, het
dichtstbijzijnde erkende inleveradres
of de winkel waar u het product
hebt gekocht. gemeentehuis van
uw woonplaats, het dichtstbijzijnde
erkende inleveradres of de winkel waar
u het product hebt
Kennisgeving over draadloze
producten in de Europese Unie
LG Electronics verklaart hierbij dat
deze producten voldoen aan de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/
EC.
U kunt contact opnemen met
het volgende adres om een
kopie te ontvangen van de
conformiteitsverklaring (DOC;
Declaration Of Conformity).
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst.
Zie het garantiebewijs voor de
gegevens van de klantendienst of
neem contact op met de verdeler
waarbij u dit product gekocht heeft.
Uitsluitend geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Verklaring omtrent blootstelling aan
RF-straling
Dit apparaat moet met een
minimumafstand van 20 cm tussen
de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
1
Aan de slag
1. Als het symbool met de doorgekruiste
verrijdbare afvalbak op een product staat,
betekent dit dat het product valt onder
de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten
mogen niet worden meegegeven met
het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen voor
het milieu en de menselijke gezondheid
voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw gemeente,
de afvalophaaldienst of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
3
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
3
Problemen oplossen
20
Problemen oplossen
1
Aan de slag
4
Appendix
2
5
5
5
5
5
5
5
5
21
22
23
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Omgaan met het apparaat
6
6
7
7
8
8
9
10
10
Veiligheidsinformatie
Unieke functies
– Geschikt voor iPod/iPhone/iPad
– Portable In
– USB afspelen
– Bluetooth
Accessoires
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Benodigdheden voor een afspeelbaar
bestand
– Benodigdheden voor MP3/ WMA
audiobestanden
– Compatibele USB-apparaten
– Benodigdheden voor USB-apparaten
Afstandsbediening
– Batterij-installatie
Bediening voorzijde
Achterzijde
Bovenste paneel
De AC-adapter aansluiten
Batterijen installeren
2
Bediening
11
12
12
13
14
14
14
15
15
Algemene werking
Belangrijkste bedieningshandelingen
– Bedieningen voor iPod/iPhone/iPad
– USB-bediening
– Schakel het geluid tijdelijk uit
– Afspelen hervatten
– AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Geavanceerde functies
– Audiobestanden vanuit andere
apparaten beluisteren
Met behulp van Bluetooth technologie
– Muziek luisteren die op een
Bluetooth-apparaat is opgeslagen
– Bluetooth-apps gebruiken.
6
6
16
16
18
Aan de slag
Unieke functies
Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw
audiobestanden met iPod/iPhone/iPad.
Portable In
Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur..
USB afspelen
Geniet met een eenvoudige USB-aansluiting van
uw audiobestanden.
Bluetooth
Geniet van muziek van elk Bluetooth-apparaat
dankzij een simpele verbinding
Accessoires
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken
>>Let op!
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
LG Bluetooth Remote
U kunt dit apparaat bedienen met uw iPhone of
Android telefoon, via Bluetooth. Voor gebruik van
Bluetooth dienen dit apparaat en uw telefoon
gekoppeld te worden. Bezoek Apple App Store”
of “Google Android Market (Google Play Store)”.
En gebruik deze QR-code om te zoeken naar “LG
Bluetooth Remote”-app. Raadpleeg pagina 18 voor
gedetailleerde informatie.
Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg
ervoor dat u ze herkent.
Afstandsbediening (1)
Netkabel (1)
(Android OS)
AC adapter(1)
batterij (1)
(Apple iOS)
1
Aan de slag
Geschikt voor iPod/iPhone/
iPad
5
6
1
Aan de slag
Aan de slag
Benodigdheden voor
een afspeelbaar
bestand
Benodigdheden voor MP3/
WMA audiobestanden
MP3/ WMA-bestand compatibiliteit met dit
apparaat is als volgt beperkt:
yy Testfrequentie: tussen 32 tot 48 kHz (MP3), binnen
32 tot 48 kHz (WMA)
yy Bitsnelheid: tussen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot
320 kbps (WMA)
yy Maximale bestanden: Onder 999
yy Maximae mappen : Onder 99
yy Bestandsextensies: “.mp3”/ “.wma”
Compatibele USB-apparaten
yy LMP3-speler: MP3-speler flash type.
yy USB-flash drive: Apparaten die USB 1.1.
ondersteunen
yy De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet
alle USB-apparaten.
Benodigdheden voor USBapparaten
yy Apparaten, aangesloten op een computer, die
een extra programma-installatie vereisen worden
niet ondersteund.
yy Het USB-apparaat niet loskoppelen terwijl het in
werking is.
yy Bij een grote USB capaciteit, kan een zoekactie
langer dan een paar minuten duren.
yy Creëer back-ups van alle gegevens, om
gegevensverlies te voorkomen.
yy Indien u gebruik maakt van een USB-verlengkabel
of een USB-hub, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend.
yy Het gebruik van een NTFS-bestandssysteem
wordt niet ondersteund. (Alleen het FATbestandssysteem (16/32) wordt ondersteund.)
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer het
totaal aantal bestanden 1000 of meer bedraagt.
yy Externe HDD’s, Kaartlezers, Vergrendelde
apparaten of hardware USB-apparaten en
mobiele telefoons worden niet ondersteund.
yy De USB-poort van het apparaat kan niet worden
aangesloten op de computer. Het apparaat kan
niet gebruikt worden als opslagruimte.
yy sommige USB-aansluitingen werken niet op dit
apparaat.
yy Wanneer de stroom aan is, kunt u geen iPad via
de USB-poort opladen.
yy Als het apparaat ingeschakeld is, kunt u een iPod/
iPhone/Smartphone opladen via een USB-poort.
yy Wanneer u een Smartphone aansluit op de USBpoort, kunt u alleen opladen als het apparaat
ingeschakeld is. (Sommige smartphones kunnen
mogelijk niet worden opgeladen.)
Aan de slag
Afstandsbediening
7
Batterij-installatie
U kunt het batterijenvak op twee manieren openen.
Muntje
1 (vermogen) : het apparaat AAN of UIT schakelen.
Vinger
2. Plaats de batterij met de plus(+) in dezelfde
richting als de plus(+) in het batterijenvak.
FUNCTION : Selecteert de functie en de
invoerbron.
+/- (VOL) : Past speakervolume aan.
/
(Overslaan/Zoeken) :
-- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
-- Zoekt naar een deel in een bestand.
(Afspelen/Pauze) : Afspelen starten of stoppen.
@ : Schakelt het geluid uit.
3. Plaats het batterijenvak op de afstandsbediening
en draai deze naar rechts om te sluiten.
: Deze knop is niet beschikbaar.
>>Let op!
De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt
kan bij incorrect gebruik brand of een
chemisch brandgevaar tot gevolg hebben.
Niet opladen, demonteren, verbranden of
verhitten boven 100 °C (212 °F). Vervang alleen
batterij met onderdeelnr. CR2025. Het gebruik
van een andere batterij kan brand of explosie
tot gevolg hebben. Verwijder de gebruikte
batterij. Houd de batterij buiten bereik van
kinderen. Demonteer de batterij niet en stel
deze niet bloot aan vuur.
Muntje
>>Let op!
Vinger
Hebt u geen nagels, opent u dan het
batterijenvak niet met uw vingers. Anders
breekt uw nagel.
1
Aan de slag
1. Draai het batterijenvak met een muntje of met
uw vinger naar links. Neem vervolgens het
batterijenvak uit.
8
Aan de slag
Bediening voorzijde
1
Aan de slag
PORT. IN
a indicator
b 1 (vermogen)
Schakelt het apparaat ON of OFF.
c VOL (+/-)
Luidsprekervolume aanpassen.
Achterzijde
a Usb-poort
Speelt een muziekbestand af door deze aan te
sluiten op het USB-apparaat.
b PORT. IN (3.5mm)
Luister naar muziek vanaf uw draagbare
apparatuur.
c DC IN12 V 02.5A (Invoer voor AC-adapter)
d F (FUNCTIE)
Selecteert de functie en de invoerbron.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
Aan de slag
9
Bovenste paneel
1
Aan de slag
a iPod/iPhone/iPad Dock
Sluit de iPod/iPhone/iPad. aan.
b Luidsprekers
10
Aan de slag
De AC-adapter
aansluiten
1
Batterijen installeren
Aan de slag
1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de
AC-adapter.
2. Bevestig de AC adapter kabel aan de DC.IN
adapter ingang.
3. Stop de AC-stroomkabel in een AC-stopcontact.
2
1. Druk het batterijklepje aan de onderzijde van
het apparaat in en open het klepje.
2. Plaats zes “AA-batterijen” (niet meegeleverd)
in het compartiment en zorg dat de 2 en 3
correct geplaatst zijn.
3. Sluit het batterijenvak.
>>Let op!
yy Houd de batterijen buiten het apparaat
wanneer u ze gedurende lange tijd niet
gebruikt.
yy Vervang de nieuwe batterijen door nieuwe
exemplaren wanneer dit nodig is.
yy Voor gebruik worden Alkaline of NiMHbatterijen aanbevolen.
>>Let op!
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron
van een ander apparaat of van een
andere fabrikant. Het gebruik van een
andere stroomkabel of voedingsbron kan
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken
en leidt tot verval van uw garantie.
,,Opmerking
yy Opladen via dit toestel is alleen beschikbaar
als het netsnoer in het stopcontact zit.
Bediening
11
Algemene werking
U kunt het apparaat bedienen met deze knoppen. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.
Mode
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Stroom
ingeschakeld/
uitgeschakeld
Stroom
ingeschakeld/
uitgeschakeld
Stroom
ingeschakeld/
uitgeschakeld
Stroom
ingeschakeld/
uitgeschakeld
Overslaan -/+
-
Overslaan -/+
-
Achteruit
scannen
Vooruit scannen
-
Achteruit
scannen
Vooruit scannen
-
Afspelen/Pauze
-
Afspelen/Pauze
-
Wijzigt iedere
functie
Wijzigt iedere
functie
Wijzigt iedere
functie
Wijzigt iedere
functie
Het geluid in-/
uitschakelen
Het geluid in-/
uitschakelen
Het geluid in-/
uitschakelen
Het geluid in-/
uitschakelen
Houd
/
Houd /
ingedrukt
P
FUNCTION
F
@
2
Bediening
IPOD/IPAD
Button
12
Bediening
Belangrijkste
bedieningshandelingen
Om
Pauzeren
of opnieuw
starten
Bedieningen voor iPod/
iPhone/iPad
2
Bediening
Geniet van het geluid met uw iPod/iPhone/
iPad. Raadpleeg de iPod/iPhone/iPad
gebruikershandleiding voor meer informatie over
de iPod/ iPhone/iPad .
1. Sluit de iPod/iPhone/iPad stevig aan. Als u dit
apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone/iPad
automatisch aan en begint het laden.
Overslaan
dit te doen
Druk op
Druk tijdens het afspelen op
om naar de volgende
/
bestand te gaan of om terug te
gaan naar het begin van de
huidige bestand.
Druk tijdens het afspelen twee
keer kort op
om terug te
gaan naar het vorige bestand.
Zoeken
Druk tijdens het afspelen twee
keer kort op
/
om terug
te gaan naar het vorige bestand.
Compatibele iPod/iPhone/iPad
Het apparaat ondersteunt de volgende modellen;
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
2. Druk op
FUNCTION of F om de iPod/iPad
functie aan te sluiten.
yy iPad
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad’s
softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/
iPad niet vanaf het apparaat bedienen.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad,
kunt u mogelijk uw iPod/iPhone/iPad niet vanaf
het apparaat bedienen.
Bediening
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/ iPhone/iPad is het mogelijk dat u de
iPod/ iPhone/iPad niet via het apparaat kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
13
USB-bediening
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door te drukken op
FUNCTION of F.
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod Touch of iPhone/iPad wilt gebruiken,
wilt bellen of een sms-bericht wilt
verzenden, moet u de iPod touch, iPhone
or iPad eerst uit het iPod/iPhone/iPad dock
van dit apparaat halen.
yy U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen in de
aan/uit-stand door deze te verbinden met
de iPod/iPhone/iPad dock.
yy Wellicht dient u meer te ondernemen
om uw iPod touch of iPhone te laten
werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat
“ontgrendelen”.
yy Uw iPod/iPhone/iPad wordt niet opgeladen
wanneer de stekker van het toestel niet
is aangesloten, zelfs als uw batterijen zich
bevinden in het dit toestel.
,,Opmerking
Een usb-apparaat van het apparaat
loskoppelen
1. Kies een andere functie/modus.
2. Maak het usb-apparaat van de unit los.
Om
dit uit te voeren.
Afspelen
Druk op
Pauzeren
Druk tijdens het afspelen op
Druk tijdens het afspelen op
/
om naar de volgende
bestand te gaan of om terug te
gaan naar het begin van de huidige
bestand.
Naar het
volgende/
vorige
bestand
versprongen Druk tijdens het afspelen twee keer
kort op
om terug te gaan naar
het vorige bestand.
Zoeken naar Druk tijdens het afspelen op de
een gedeelte
knop
/
en laat deze los op
binnen het
het
punt
dat
u
wilt beluisteren.
bestand
Bediening
yy Indien u een probleem hebt met uw iPod/
iPhone/iPad, bezoek dan www.apple.com/
support.
2
14
Bediening
,,Opmerking
yy Als u tijdens het afspelen het apparaat
uit- en weer aanzet, wordt normaal het
laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt
afgespeeld.
2
yy Wanneer u tijdens het afspelen de
functiemodus wijzigt en terugkeert naar
de vorige functie-modus, wordt het
laatste bestand dat u beluisterde, normaal
afgespeelt.
Bediening
yy USB-mappen/bestanden worden herkend
zoals hieronder getoond
hoofdmap
map
bestand
map1
map3
bestand 7
map7
bestand 8
bestand 9
bestand 3
map8
bestand 10
bestand 4
map2
map5
bestand 11
bestand 12
map6
Druk op de afstandsbediening op @ om het
apparaat te dempen.
U kunt het geluid bijvoorbeeld dempen om de
telefoon op te nemen. Druk nogmaals op @ of
op VOL UP of DOWN om het dempen op te heffen.
Afspelen hervatten
Het apparaat onthoudt het punt waarop u op
drukte. Druk op
om het afspelen te hervatten.
AUTOMATISCH
UITSCHAKELEN
Dit apparaat gaat vanzelf uit om elektronische
consumptie te besparen indien de hoofdeenheid
niet is aangesloten op een extern apparaat en
gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt.
bestand 5
bestand 6
map4
Schakel het geluid tijdelijk uit
bestand 13
bestand 14
bestand 1
bestand 2
yy Bestanden worden achtereenvolgens
afgespeeld van $ bestand Nr. 1 tot $
bestand Nr. 14.
yy *HOOFDMAP: Het eerste scherm dat u kunt
zien wanneer een computer de USB erkent,
woordt “HOOFDMAP” genoemd
Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur,
omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is
verbonden met andere apparaten.
Bediening
15
Geavanceerde functies
Audiobestanden vanuit andere
apparaten beluisteren
Het apparaat kan gebruikt worden om
audiobestanden vanuit verschillende andere
apparaten af te spelen. (Draagbare kabel wordt niet
meegeleverd als een accessoire met het apparaat)
PORT.IN
1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT.IN
aansluiting van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door te drukken of 1.
3. Selecteer de PORT.IN-functie door op
FUNCTION of F te drukken.
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt
beginnen met afspelen.
Bediening
MP3 speler, etc
2
16
Bediening
Met behulp van
Bluetooth technologie
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Over Bluetooth
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor korte afstanden.
2
Het bereik is ongeveer 10 meter.
Bediening
(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven of wanneer u een Bluetoothverbinding in een andere kamer tot stand brengt.)
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth® technologie
zijn geen kosten verschuldigd.
Een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth®
technologie kan via de Cascade worden gebruikt
als de verbinding via draadloze Bluetooth®
technologie is opgebouwd.
Beschikbare apparaten : Mobiele telefoon, MP3speler, laptop, PDA
Bluetooth-profielen
Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken,
moeten apparaten bepaalde profielen kunnen
interpreteren. Dit apparaat is compatibel met de
volgende profielen.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Gebruik P FUNCTION of de F om de
Bluetooth-functie te selecteren.
De Bluetooth LED van dit apparaat gaat
branden en knipperen.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat
gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt
er mogelijk een lijst met gevonden apparaten
in het scherm van het Bluetooth-apparaat,
afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat.
Dit apparaat wordt weergegeven als “LG AUDIO
ND4520”.
3. Geef de pincode op.
Pincode: 0000
4. Wanneer dit apparaat succesvol is aangesloten
op uw Bluetooth apparaat, gaat de Bluetooth
LED branden zonder te knipperen.
,,Opmerking
De manier om een koppeling tot stand
te brengen kan afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat variëren.
5. Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
,,Opmerking
yy Het geluid van de hoofdset kan worden
vervormd als u het volume van het apparaat
tot tweederde of meer verhoogt.
yy Wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt,
past u het volume van een Bluetoothapparaat aan tot een goed niveau om naar
te luisteren.
Bediening
17
,,Opmerking
yy Nadat u naar dit toestel hebt gezocht op
uw Bluetooth-apparaat, koppelt u het
Bluetooth-apparaat met dit toestel. Daarna
speelt u het bestand af dat u wilt.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met dit apparaat.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw
Bluetooth-apparaat en de set minder dan
10 m is, kan er mogelijk geen verbinding
worden gemaakt, omdat er zich obstakels
tussen beide bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het
type apparaat, de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler,
Notebook, etc., genieten van uw draadloze
systeem.
yy Wanneer er elektrische storing optreedt
als gevolg van apparaten die dezelfde
frequentie gebruiken, zoals medische
apparaten, magnetrons, of draadloze LANapparaten, wordt de verbinding verbroken.
yy Wanneer iemand gaat staan en de
communicatie tussen het Bluetoothapparaat en de speler verstoort, wordt de
verbinding verbroken.
yy Naarmate de afstand tussen het Bluetoothapparaat en de speler toeneemt, zal
de geluidskwaliteit afnemen en zal de
verbinding uiteindelijk worden verbroken
wanneer de afstand te groot wordt.
yy De verbinding met het apparaat met
draadloze Bluetooth-technologie wordt
verbroken als u het toestel uitzet of het
apparaat langer dan 10 min. uit de buurt
van het toestel houdt.
yy Als de Bluetooth-verbinding wordt
verbroken, moet u het Bluetooth-apparaat
aansluiten op uw toestel.
2
Bediening
yy U kunt slechts een koppeling tot stand
brengen met één Bluetooth-apparaat. Het
apparaat biedt geen ondersteuning voor
meerdere koppelingen.
18
Bediening
Bluetooth-apps gebruiken.
Over LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App beschikt over een reeks
nieuwe functies voor uw toestel.
Om van nog meer functies gebruik te maken,
raden we u aan het gratis “LG Blutooth Remote” te
downloaden en te installeren.
2
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” door uw iPhone/iPad/iPod op
uw speler aan te sluiten.
1. Sluit uw iPhone/iPad/iPod aan op het iPod/
iPhone/iPad Dock. Het scherm voor het
downloaden van “LG Bluetooth Remote” wordt
automatisch gekoppeld (alleen iOS).
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.
Bediening
Installeer “ LG Bluetooth app” op uw
Bluetooth-toestel
Er zijn twee manieren voor installatie van “ LG
Bluetooth Remote”.
1. Installeer “LG Bluetooth app” door de QR-code
te scannen. Installeer “ LG Bluetooth Remote”
middels een QR-code. Gebruik de scansoftware
om de QR-code te scannen.
2. Toets op een pictogram voor installatie.
3. Toets op een pictogram voor downloaden.
Installeer “LG Bluetooth Remote
app” via Apple App Store” of Google
Android Market”
1. Tik op het pictogram Apple App Store of
Google Android Market(Google Play Store).
2. Type in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” en
druk op zoeken.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “LG
Bluetooth Remote” en druk hierop om het
downloaden van de Bluetooth-app te starten.
4. Toets op een pictogram voor installatie.
5. Toets op een pictogram voor downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw aangesloten Bluetooth
apparaat is aangesloten op het Internet.
yy Zorg ervoor dat uw aangesloten Bluetooth
apparaat de beschikking heeft over “Apple
App Store” of “Google Android Market”
(Google Play Store)”
(Android OS)
,,Opmerking
(Apple iOS)
yy Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel
verbinding heeft met internet.
yy Zorg dat uw aangesloten Bluetooth-toestel
beschikt over een scanapp. Beschikt u hier
niet over, download dan een exemplaar
in “Apple App Store” of “Google Android
Market(Google Play Store)”.
Bediening
Activeer Bluetooth met de LG
Bluetooth Remote app
LG Bluetooth app helpt u uw aangesloten
bluetooth-toestel op het apparaat aan te sluiten.
1. Druk op het pictogram van LG Bluetooth app
op de homepage om de LG Bluetooth app te
openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Druk op [Setting] en selecteer het juiste
apparaat.
,,Opmerking
yy Na het verbinden van het Bluetooth-toestel
via de iOS BT app, sluit u de iPod/iPhone/
iPad aan. Hierdoor zal automatisch de
IPOD/IPAD functie worden ingeschakeld.
Wanneer de iPod/iPhone/iPad weer wordt
losgekoppeld, zal het Bluetooth apparaat
automatisch worden verbonden.
yy Tijdens het gebruik van Bluetooth, kunt
u de BT App niet bedienen. Verbreek de
verbinding met het Bluetooth-toestel dat u
aansloot om de BT App juist te gebruiken.
yy Gebruikt u de Bluetooth-app voor
bediening, dan zullen er verschillen zijn
tussen de Bluetooth-app en de geleverde
afstandsbediening. Gebruik, indien nodig,
de geleverde afstandsbediening.
yy Wanneer u de BT app bedient terwijl het
Bluetooth-toestel is aangesloten, kan de
Blutooth-verbinding die u eerder tot stand
bracht, verbroken worden. (Dit proces
verschilt per O/S, afhankelijk van uw
smartphone.)
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan de
BT-App mogelijk niet werken.
yy Wanneer u in de Bluetooth-functie de
BT app begruikt, werkt de meegeleverde
afstandsbediening mogelijk niet.
yy Wanneer u de BT-app als
afstandsbediening gebruikt, kan
de bediening verschillen van de
meegeleverde afstandsbediening.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het besturingssysteem
van uw smartphone, kunnen er wat
verschillen zijn in de bediening van de
BT-app.
yy Wanneer uw Bluetooth-toestel al verbinding
heeft gemaakt met het andere apparaat,
dient u eerst de Bluetooth-verbinding te
verbreken. U kunt de speler dan bedienen
via de BT-app.
yy La connessione che hai stabilito potrebbe
essere disconnessa se selezioni altre
applicazioni o se modifichi tramite BT app la
configurazione del dispositivo connesso. In
simili casi, per favore controlla lo stato della
connessione.
yy De bluetooth-aansluiting wordt
gedeactiveerd, wanneer u uw iPod/iPhone/
iPad in het docking station plaatst met
ingeschakelde bluetooth.
yy Wanneer de iPod/iPhone/iPad in het
docking station is geplaatst, is de bluetoothaansluiting niet ingeschakeld.
2
Bediening
3. Wilt u meer informatie over de bediening van
de app, druk dan op [Setting] en vervolgens op
[Help].
19
3
Problemen oplossen
20 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
Geen stroom.
yy Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
yy Vervang lege batterijen door nieuwe exemplaren.
Geen geluid.
yy Druk op
FUNCTION of F en controleer de geselecteerde functie.
yy De afstandsbedieningen functioneert niet goed.
3
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy Verwijder het object tussen de afstandsbediening en het apparaat.
Problemen oplossen
iPod/iPhone/iPad werkt
niet.
yy Sluit het goed aan op het apparaat.
yy Vervang de batterij door een nieuw exemplaar.
4
Appendix
Appendix
21
Handelsmerken en
licenties
Bluetooth® draadloze technologie is een
systeem dat radiocontact tussen elektronische
apparaten mogelijk maakt binnen een gebied
van maximaal 10 m.
Het draadloos verbinden van afzonderlijke
apparaten door middel van Bluetooth® technologie is kosteloos. Een mobiele telefoon met
Bluetooth® draadloze technologie kan via de
Cascade worden bediend als de verbinding met
behulp van Bluetooth® draadloze technologie is
opgebouwd.
Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s van
Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc.
en voor het gebruik daarvan is aan LG Electronics
licentie verleend.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van de betreffende eigenaren.
4
Appendix
“Made for iPod,” (Geschikt voor iPod) “Made for
iPhone,” (geschikt voor iPhone) en “Made for iPad”
(geschikt voor iPad) houdt in dat een elektronisch
hulpapparaat specifiek ontworpen is om te
verbinden met, respectievelijk, een iPod, iPhone,
or iPad en gecertificeerd is door de ontwerper
om te voldoen aan de Apple prestatienorm.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of het voldoen aan de
veiligheids- en wettelijke voorschriften.
Het gebruik van dit apparaat in combinatie met
een iPod of iPhone kan de draadloze verbinding
beïnvloeden.
22 Appendix
Specificaties
Algemeen
Vereisten AC-adapter
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
30 W
Afmetingen (B x H x D)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Netto gewicht (circa)
1.54 Kg
Gebruikstemperatuur
5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % to 90 %
Voeding Bus
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Invoer
PORT. IN
0.5mV (3.5 mm stereo-aansluiting)
4
Appendix
Versterker
Uitgangsvermogen
5 W + 5 W (8Ω at 1kHz)
T.H.D
10 %
Luidsprekers
Type
ingebouwd
Impedantiegraad
8Ω
Gewogen ingangsvermogen
5W
Max. ingangsvermogen
10 W
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Appendix 23
Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Appendix
Het apparaat reinigen
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement