LG PA36 Owner's manual

LG PA36 Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Docking luidspreker
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
PA36 (PA36)
P/NO : MFL67233873
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 1
11. 09. 09 �� 6:53
1
Aan de slag
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN
ELEKTRISCHESCHOK TE BEPERKEN, DIENT U
DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE
VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN
WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD.
LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN
GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
et symbool dat bestaat uit een
H
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de
behuizing van het product. Deze
spanning is dusdanig hoog dat het
risico bestaat op een elektrische
schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde
kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn
gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot een
elektrischeschok of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
Het hoofdetiket bevindt zich aan de onderkant van
het apparaat.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 2
11. 09. 09 �� 6:53
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude apparatuur afvoeren
1. Wanneer een product is voorzien
van het label met een doorgekruiste
vuilniscontainer, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische
producten moeten gescheiden
van het huishoudelijk afval
worden afgevoerd via speciale
inzamelpunten die door de
overheid of lokale overheid zijn
aangewezen voor de verwerking
van dergelijke apparaten.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude
batterij of de accu worden in de juiste container
worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt.
Gooi de oude batterijen en accu’s nooit bij het
gewone huisvuil. Wij adviseren u het lokale
inzamelsysteem voor batterijen en accu’s te
gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
3
3.Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
4.Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Hierdoor verklaart LG Electronics
dat dit/deze product(en) voldoet/
voldoen aan de belangrijkste eisen en
andere relevante voorzieningen van
de Europese Richtlijnen 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
Europese vertegenwoordiger :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31–(0)36–547–8888)
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 3
11. 09. 09 �� 6:53
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
5
5
5
5
5
5
5
5
7
8
Veiligheidsinformatie
Unieke functies
– Draagbaar
– Alarm timer
– Geschikt voor iPod/ iPhone
– USB afspelen
– Radio
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Benodigdheden voor een afspeelbaar
bestand
– Compatibele USB-apparaten
– Benodigdheden voor USB-apparaten
– Benodigdheden voor MP3/ WMA
audiobestanden
Bovenste paneel
Venster weergeven
2
Bediening
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
Basisbedieningen
– Bedieningen voor de iPod/ iPhone
– Compatibel met iPod/ iPhone
– USB-bediening
– Geprogrammeerd afspelen
– Afspelen hervatten
– Een map selecteren
Geluid aanpassen
– Modus instellen
Klok instellen
– Uw apparaat als een alarmklok
gebruiken
– Het alarm activeren en deactiveren.
(De alarmgegevens weergeven.)
– Slaaptimer instellen
– SLUIMER-functie
Radio
– Naar de radio luisteren
– Radiozenders voorinstellen
– Alle opgeslagen zenders wissen
5
5
5
6
13
13
13
14
14
14
14
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 4
14
14
15
15
– Ontvangst verbeteren
– Informatie over een radiostation
bekijken
Geavanceerde functies
– Audiobestanden vanuit andere
apparaten beluisteren
3
Problemen oplossen
16
Problemen oplossen
4
Bijlage
17
18
18
18
Algemeen technische gegevens
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
Handelsmerken en licenties
11. 09. 09 �� 6:53
Aan de slag
Unieke functies
Draagbaar
Alarm timer
Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.
Geschikt voor iPod/ iPhone
Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw
audiobestanden met iPod/ iPhone.
USB afspelen
Benodigdheden voor
een afspeelbaar
bestand
Compatibele USB-apparaten
yy LMP3-speler: MP3-speler flash type.
yy USB-flash drive: Apparaten die USB 2.0 of USB
1.1. ondersteunen
yy De USB-functie van dit apparaat ondersteunt
niet alle USB-apparaten.
Benodigdheden voor USBapparaten
Geniet met een eenvoudige USB-aansluiting van
uw audiobestanden.
yy Apparaten, aangesloten op een computer, die
een extra programma-installatie vereisen worden
niet ondersteund.
Radio
yy Het USB-apparaat niet loskoppelen terwijl het in
werking is.
Naar de radio luisteren.
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Duidt op speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>LET OP
Duidt op waarschuwingen om mogelijke schade
door misbruik te voorkomen.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 5
1
Aan de slag
Naar audiobestanden vanuit uw draagbare
apparaat beluisteren.
5
yy Bij een grote USB capaciteit, kan een zoekactie
langer dan een paar minuten duren.
yy Creëer back-ups van alle gegevens, om
gegevensverlies te voorkomen.
yy Indien u gebruik maakt van een USBverlengkabel of een USB-hub, wordt het USBapparaat mogelijk niet herkend.
yy Het gebruik van een NTFS-bestandssysteem
wordt niet ondersteund. (Alleen het FATbestandssysteem (16/32) wordt ondersteund.)
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer
het totaal aantal bestanden 1000 of meer
bedraagt.
yy Externe HDD, kaartlezers, vergrendelde
apparaten, of harde schijf type USB-apparaten
worden niet ondersteund.
yy De USB-poort van het apparaat kan niet worden
aangesloten op de computer. Het apparaat kan
niet gebruikt worden als opslagruimte.
11. 09. 09 �� 6:53
6
1
Aan de slag
Aan de slag
Benodigdheden voor MP3/
WMA audiobestanden
Batterij plaatsen
MP3/ WMA-bestand compatibiliteit met dit
apparaat is als volgt beperkt:
Draai het apparaat om. Trek de batterijhouder eruit
en plaats de batterij met de (-) gezicht in dezelfde
richting als de (-) op de batterijhouder. Duw het
batterijvak terug en draai de eenheid weer om.
yy Testfrequentie: tussen 32 tot 48 kHz (MP3),
binnen 32 tot 48 kHz (WMA)
yy Bitsnelheid: tussen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot
320 kbps (WMA)
yy Maximale bestanden: Onder 999
yy Bestandsextensies: “.mp3”/ “.wma”
U kunt alleen gebruik maken van wisselstroom als
stroombron.De batterij is voor back-updoeleinden.
Vervang de accu van het apparaat met een 3V
micro lithium accu, zoals CR2032 of het equivalent
daarvan.
Verwijder batterij en accu in overeenstemming met
de lokale wetgeving. Niet in het vuur gooien.
>>Waarschuwing
De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt
kan bij incorrect gebruik brand of een
chemisch brandgevaar tot gevolg hebben.
Niet opladen, demonteren, verbranden of
verhitten boven 100 °C (212 °F). Vervang de
batterij met Matsushita Elec. Alleen Ind Co, Ltd
(Panasonic), bestelnr. CR2032 . Het gebruik van
een andere batterij kan brand of explosie tot
gevolg hebben. Verwijder gebruikte batterijen.
Houd batterijen uit de buurt van kinderen Niet
demonteren of in het vuur gooien.
,,Opmerking
Indien u de batterij er verkeerd om indoet, zal
de klok niet ingeschakeld worden.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 6
11. 09. 09 �� 6:53
Aan de slag
7
Bovenste paneel
1
Aan de slag
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
ALARM
SNOOZE
RDS
a EQ
Kiest verschillende geluidsimpressies.
b 1/! (POWER)
c MEMORY/ CLOCK SET
GEHEUGEN gebruikt voor het opslaan van
radiozenders en voor het bladeren door
opgeslagen zender. Op de USB-modus kunt
u uw eigen afspeellijst aanmaken. Wordt ook
gebruikt voor het instellen van de klok en het
controleren van de tijd.
d USB-poort / PORT. IN
U kunt muziekbestanden afspelen door het
aansluiten van het USB-apparaat.
Luister naar audiobestanden vanuit uw
draagbare apparaat.
e VOL (+ / -)
Past het volume van de geluidspreker aan
Y/U
- Overslaan : Druk Y/U
- Search : Houd Y/U ingedrukt
T
- Starts afspelen en pauzeren : druk T
- Stopt afspelen: houdt T ingedruk T
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 7
PTY
SNOOZE
f PRESET
Selecteert een vooringesteld nummer voor
een radiozender.
g FUNC.
Selecteert de functie of ingangsbron.
ALARM
Met de ALARM-functie kunt u de IPOD/
IPHONE, USB, BUZZER en TUNER aan- of
uitzetten bij een gewenste tijd.
h SLEEP
Stelt het systeem in om automatisch uit te
schakelen bij een ingestelde tijd.
i RDS/ PTY
RDS (Radio Data System)/ Zoeken naar
radiostations op radiotype.
SNOOZE
De SNOOZE-functie waakt u iedere 5 minuten
wanneer u op SNOOZE drukt.
j iPod/ iPhone HOUDER
k Venster weergeven
11. 09. 09 �� 6:53
8
Aan de slag
Venster weergeven
1
Aan de slag
SLEEP
PM
EQ
1
2
SUN
MON
a FUNCTION-indicatoren
IPOD
TUNER
USB
PORTABLE
b PROGRAM-indicator
Informatie over iPod/iPhone/Tuner/USB/
Draagbaar
CLOCK/ ALARM/ VOLUME-informatieindicator
c TIMER/ CLOCK-indicator
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 8
TUE
WED
THU
FRI
SAT
d SLEEP-indicator
e EQ
f ALARM-indicator
g ALARM-periodes
11. 09. 09 �� 6:53
2
Bediening
Bediening
Basisbedieningen
Bedieningen voor de iPod/
iPhone
Geniet van het geluid met de iPod/ iPhone. Voor
meer informatie over de iPod/ iPhone, raadpleeg
de iPod/ iPhone gebruikershandleiding.
Om
dit uit te voeren.
Pauzeren of
herstarten
Druk op T
Overslaan
1. De iPod/ iPhone stevig aansluiten. Als u
dit apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone
automatisch aan en begint het laden.
9
Druk tijdens het afspelen op
Y/U om naar de volgende
bestand te gaan of om terug
te gaan naar het begin van de
huidige bestand.
Druk tweemaal kort op Y om
terug te gaan naar de vorige
bestand.
Zoeken
Compatibel met iPod/ iPhone
2
Bediening
Druk tijdens het afspelen op
de knop Y/U en laat
deze los op het punt dat u wilt
beluisteren.
yy Het apparaat ondersteunt de volgende
modellen;
2. Druk FUNC. op het apparaat om de iPod functie
te selecteren.
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
Voor sommige modellen werkt het apparaat niet,
afhankelijk van de firmware-versie.
yy Afhankelijk van uw iPod / iPhone softwareversie,
kunt u mogelijk uw iPod / iPhone niet vanaf het
apparaat bedienen.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 9
11. 09. 09 �� 6:53
10
Bediening
,,Opmerking
yy Als dit apparaat een foutmelding geeft, volg
dan de foutmelding “ERROR(FOUT)”.
-- Uw iPod/ iPhone is niet goed
aangesloten.
-- Dit toestel herkent uw iPod/ iPhone als
een onbekend apparaat.
-- De voeding van uw iPod/ iPhone is
uitzonderlijk laag.
USB-bediening
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door te drukken op
FUNC. op het apparaat.
/ De batterij moet worden opgeladen.
/ Als u de accu oplaadt terwijl de voeding
van de iPod/ iPhone extreem laag is, zal
het langer duren om op te laden.
2
MEMORY/
CLOCK SET
Bediening
yy Afhankelijk van de softwareversie van de
iPod/ iPhone is het mogelijk dat u de
iPod/ iPhone niet via het apparaat kunt
bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste
softwareversie te installeren.
yy Als u gebruik maakt van een applicatie, een
gesprek voert, of een SMS-bericht verzendt
en ontvangt, enz. op de iPod touch of
iPhone, koppel deze dan eerst los van de
iPod-houder van dit apparaat voordat u het
ingebruik neemt.
yy Indien u een probleem hebt met uw iPod/
iPhone, bezoek dan www.apple.com/
support/ipod.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 10
VOL
PRESET
FUNC.
+
yy iPod/ iPhone ondersteunt niet de
opnamefunctie als deze is aangesloten.
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
Om
Stoppen
Afspelen
Pauzeren
RDS
ALARM
PTY
SNOOZE
dit uit te voeren.
Houd T ingedrukt.
Druk op T.
Druk tijdens het afspelen op T.
Druk tijdens het afspelen op
Y/U om naar de volgende
bestand te gaan of om terug te
gaan naar het begin van de huidige
bestand.
Naar het
volgende/
vorige
bestand
versprongen Druk tweemaal kort op Y om
terug te gaan naar de vorige
bestand.
Zoeken naar
Druk tijdens het afspelen op de
een gedeelte
knop Y/U en laat deze los
binnen het
op het punt dat u wilt beluisteren.
bestand
11. 09. 09 �� 6:53
Bediening
Geprogrammeerd afspelen
Met deze programmeringsfunctie kunt u uw
favoriete bestanden van uw USB-apparaat opslaan.
Een programma kan 20 bestanden bevatten
1. Plaats een USB en wacht totdat het het opstart.
2. Druk op MEMORY/ CLOCK SET op het apparaat
in de stoptoestand.
3. Druk op Y/U om een bestand te
selecteren.
4. Druk nogmaals op MEMORY/ CLOCK SET
voor het opslaan en hetvolgende bestand te
selecteren.
5. Druk op T om de geprogrammeerde
audiobestanden af te spelen.
Afspelen hervatten
Het apparaat onthoudt het punt waar u de T
in hebt gedrukt. Druk op T om het afspelen
te hervatten. Als u T ingedrukt houdt, zal het
opgeslagen stoppunt door het apparaat worden
gewist.
Geluid aanpassen
Modus instellen
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste
geluidsmodus selecteren met EQ.
De weergegeven onderdelen voor de Equalizer
kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de
geluidsbronnen en effecten.
Beschrijving
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
BASS
BYPASS
op het display
Dit programma verleent een
enthousiaste sfeer aan het
geluid, waardoor u in de juiste
stemming geraakt.
Herforceert het geluid en
geluidseffect.
2
Bediening
6. Om uw selectie te wissen houdt u MEMORY/
CLOCK SET ingedrukt in het stopstandbeeld.
11
U kunt genieten van het geluid
zonder het equalizer effect.
Een map selecteren
1. Druk herhaaldelijk op PRESET op het apparaat
totdat een gewenste map wordt weergegeven.
2. Druk op T om het af te spelen. De eerste
bestandsmap zal afspelen. (alleen USB )
,,Opmerking
yy Als u tijdens het afspelen het apparaat
uit- en weer aanzet, wordt normaal het
laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt
afgespeeld.
yy Als u tijdens het afspelen de functiemodus
wijzigt, wordt normaal het laatste bestand
waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld.
wordt normaal het laatste bestand waarnaar
u geluisterd hebt afgespeeld.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 11
11. 09. 09 �� 6:53
12
Bediening
Klok instellen
Uw apparaat als een alarmklok
gebruiken
1. Apparaat uitschakelen.
1. Zet het apparaat aan or uit.
2. Druk minstens voor 2 seconden op
MEMORY/ CLOCK SET.
2. Houd ALARM ingedrukt om het alarm in te
stellen.
3. Selecteer de tijdsmodus door te drukken op
Y/U.
3. Kies een alarmmodus door te drukken op Y/
U.
- 12:00 (‘savonds en overdag) of 00:00
(voor een 24-uurs weergave)
4. Druk op T om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op MEMORY/ CLOCK SET om uw selectie
te bevestigen.
2
5. Druk op Y/U om uren of minuten in te
stellen.
6. Druk op MEMORY/ CLOCK SET.
Bediening
7. Selecteer het jaar, de maand en de dag door te
drukken op Y/U.
jaar
Year
dag
Day
maand
Month
8. Druk op MEMORY/ CLOCK SET.
9. Als u de klok opnieuw wilt instellen, herhaalt u
stappen 1-8.
10. Als u wilt stoppen terwijl u de klok aan het
instellen bent, moet u MEMORY/ CLOCK SET
ingedrukt houden.
,,Opmerking
yy Als u 12-uursklok wilt instellen, verschijnt
“PM” op het display.
yy Als u 24-uursklok wilt instellen, verdwijnt
“PM” van het display.
5. De ureninstelling knippert.
Druk op Y/U om de uren te wijzigen en
druk nogmaals op ALARM voor het opslaan.
6. De minuteninstelling knippert.
Druk op Y/U om de minuten te wijzigen
en druk nogmaals op ALARM voor het opslaan.
7. In deze volgorde kunt u wijzigingen uitvoeren,
TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD met
Y/U.
Druk op ALARM om op te slaan.
8. De instelling voor alarmperiodes knippert.
Druk op Y/U om de alarmperiodes te
wijzigen, en druk op ALARM voor het opslaan.
alarmperiodes : 7dagen -> 5dagen -> 2dagen
7 dagen: Elke dag
5 dagen: Weekdag
2 dagen: Weekend
9. De volume-instelling knippert.
Druk op Y/U om het volume te wijzigen
en druk op ALARM voor het opslaan.
10. De tijd na welk u het afgaan wilt laten stoppen
knippert.
Druk op Y/U om het uur en de minuten
te wijzigen. Druk vervolgens op ALARM om op
te slaan.
11. U kunt de instelling van de status controleren.
12. Als u het alarm opnieuw wilt instellen, herhaalt
u stappen 2-10.
,,Opmerking
Wanneer u de alarmgegevens instelt (tijd,
geluidsbron, alarmperiodes, volume), zal het
alarmpictogram “ ” knipperen op het display.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 12
11. 09. 09 �� 6:53
Bediening
,,Opmerking
yy Als u ALARM1 en ALARM2 op dezelfde tijd
instelt, werkt alleen de ALARM1-functie.
yy Als tijdens het afspelen de ingestelde tijd
om is, schakelt de functie naar de functie
die u voor ALARM hebt ingesteld.
yy Als de ingestelde alarmfunctie niet werkt, zal
de Afstemfunctie automatisch in werking
treden.
Het alarm activeren en
deactiveren.(De alarmgegevens
weergeven.)
1. Druk op ALARM om het alarm te activeren
deactiveren Als u ALARM1 en ALARM2 instelt,
selecteert u er één door te drukken op Y/
U.
2. Druk op T om uw keuze te bevestigen.
yy Als het alarm stopt, werkt de door u
ingestelde functie normaal.
,,Opmerking
yy Als u het alarm activeert, zal
display verschijnen.
yy In de modus TUNER, BUZZER, USB, IPOD,
wordt het apparaat uitgeschakeld op de
vooraf ingestelde tijd.
yy Als u het alarm activeert, kunt u de
alarmgegevens zien.
yy Als u het alarm deactiveert, zal
het display verdwijnen.
yy Als u het netsnoer niet aansluit op het
stopcontact, treedt de alarmfunctie niet in
werking.
yy Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd
controleren door te drukken op ALARM.
yy Als u de kloktijd en het alarm instelt, kunt
u het alarmpictogram
controleren
en informatie instellen door op ALARM
te drukken, zelfs wanneer het apparaat
is uitgeschakeld. Ook in dit geval zal de
functie werken.
yy Als het alarm afgaat, zal het alarm
automatisch ophouden als u gedurende 10
minuten niet op een knop drukt.(Alleen in
de BUZZER-modus.)
yy Als het alarm afgaat, kunt u het alarm
uitschakelen door op alle knoppen te
drukken. (Alleen in de BUZZER-modus.)
1
of
1
2
of
op het
2
2
van
Bediening
ls u de klok niet instelt, zal de alarmfunctie
yy A
niet werken.
yy Als u een fout maakt bij het instellen van het
alarm, moet u ALARM ingedrukt houden
om het alarm opnieuw in te stellen.
13
Slaaptimer instellen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om een vertragingstijd
tussen 10 en 180 minuten in te stellen. Na de
vertragingstijd wordt het systeem uitgeschakeld.
(U krijgt de volgende volgorde te zien,
180 ->150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat “OFF” wordt
weergegeven.
SLUIMER-functie
Deze functie wekt u iedere 5 minuten als u drukt
op SNOOZE. Als de ingestelde tijd om is, wordt uw
iPod automatisch ingeschakeld en gaat het alarm
af. Als u drukt op SNOOZE, stopt het alarmgeluid
en schakelt het apparaat uit. Het alarm gaat na 5
minuten weer af.

,,Opmerking
yy Als u de “OFF time(OFF-tijd)” instelt binnen
de SNOOZE-tijd, zal de SNOOZE-tijd
prioriteit zijn.
yy Als u op ALARM drukt, zal de SNOOZEfunctie stoppen met werken.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 13
11. 09. 09 �� 6:53
14
Bediening
Radio
Naar de radio luisteren
1. Druk op FUNC. totdat de Tuner in het
weergavevenster verschijnt.
Er wordt op de laatst ontvangen zender
afgestemt.
2. Auto afstellen: Houd gedurende 2
seconden Y/U ingedrukt totdat het
frequentielampje begint te veranderen en laat
het dan los. Het scannen stopt wanneer het
apparaat op een zender afstemt.
2
Handmatig afstellen: Druk herhaaldelijk op
Y/U.
Bediening
3. Pas het volume aan door op VOL (+/-) op het
bovenpaneel te drukken.
Radiozenders voorinstellen
U kunt 6 radiozenders voorinstellen.
Voordat u gaat afstemmen, controleert u dat u het
volume laag hebt ingesteld.
1. Druk op FUNC. totdat de Tuner in het
weergavevenster verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie met
Y/U.
3. Druk op MEMORY/ CLOCK SET totdat er een
voorkeuzenummer op het display knippert.
4. Druk op PRESET om het voorkeurnummer te
selecteren dat u wilt.
5. Druk op MEMORY/ CLOCK SET om het
voorkeurnummer te selecteren dat u wilt.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 om andere zenders op
te slaan.
7. Voor het luisteren naar een voorkeurzender
drukt u op PRESET.
Alle opgeslagen zenders
wissen
Ontvangst verbeteren
Druk op T op het apparaat. Hierdoor schakelt de
afstemmer over van stereo naar mono waardoor de
ontvangst doorgaans verbetert.
,,Opmerking
Zorg ervoor dat de antenne volledig
uitgestoken is.Pas de antenne aan voor een
betere receptie.
Informatie over een
radiostation bekijken
De FM tuner wordt geleverd werd met RDS
(Radio Data System). Dit toont informatie over
het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door
herhaaldelijk op RDS om te bladeren door de
verschillende gegevenstypes.
PS
De naam van het kanaal
(Programmaservice wordt op het scherm
naam)
getoond.
Het programmatype (bijv.
PTY (Herkenning
Jazz of Nieuws) wordt op het
programmatype)
scherm getoond.
RT (Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale
informatie van het station
dat uitzendt, wordt getoond.
Deze tekst kan rollen over
het scherm.
Dit toont de tijd en datum
CT (Tijd bestuurd
zoals uitgezonden door het
door het station)
station.
Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display
kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY)
aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op PTY
te drukken kunt u uw favoriete programmatype
kiezen. Druk op Y/U. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het
zoeken stopt zodra een station gevonden is.
Druk voor minstens 2 seconden op
MEMORY/ CLOCK SET . “CLEAR” zal op het display
van het apparaat knipperen.
Druk op MEMORY/ CLOCK SET om alle opgeslagen
radiostations te wissen.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 14
11. 09. 09 �� 6:53
Bediening
15
Geavanceerde functies
Audiobestanden vanuit andere
apparaten beluisteren
Het apparaat kan gebruikt worden om
audiobestanden vanuit verschillende andere
apparaten af te spelen. (Draagbare kabel wordt niet
meegeleverd als een accessoire met het apparaat)
2
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
Bediening
MEMORY/
CLOCK SET
SLEEP
-
ALARM
1. Sluit het externe apparaat op de POORT aan. INaansluiting van het apparaat
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
2. Zet de voeding aan door te drukken op
1/! (POWER).
3. Selecteer de PORTABLE functie door te drukken
op FUNC. .
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt
beginnen met afspelen.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 15
11. 09. 09 �� 6:53
3
Problemen oplossen
16
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Geen stroom.
Er is weinig of geen
geluid.
Oplossing
Steek de netkabel goed in het stopcontact.
Selecteer het geschikte ingangssignaal van het apparaat zodat u het geluid van
het apparaat hoort.
yy De positie aanpassen.
Nauwkeurig afstemmen
op radiozenders is niet yy Stem met de hand op de radiozender af.
mogelijk.
yy Voor meer informatie over vooringestelde radiozenders bekijk page 14.
Controleer of het apparaat correct is aangesloten op het apparaat. Sluit het op
iPod/iPhone werkt niet. de juiste wijze aan op het apparaat
3
Problemen oplossen
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 16
11. 09. 09 �� 6:53
4
Bijlage
Bijlage
17
Algemeen technische gegevens
Algemeen
Voeding
110-240 V, 50-60 Hz
Stroomverbruik
15 W
Nettogewicht
0,65 kg
Uitwendige afmetingen (bxhxd)
200 x 112 x 176 mm
Bedrijfstemperatuur
5 °C to 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Bedrijfsstatus: Horizontaal
Relatieve vochtigheid
5 % tot 85 %
Afstemmer
Afstembereik
87.5 tot 108.0 MHz of 87.50 tot 108.00 MHz
Versterker
Uitgangsvermogen
1,5 W + 1,5 W
T.H.D
Minder dan 1 %
USB
USB 2.0 of USB 1.1
Busvoeding
USB : DC 5 V
500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V
1A
Luidsprekers
Type
1-wegs 2 luidsprekers
Impedantie
4Ω
Gewogen ingangsvermogen
1,5 W
Max. ingangsvermogen
2W
4
Bijlage
USB-versie
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 17
11. 09. 09 �� 6:53
18
Bijlage
Onderhoud
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met het apparaat
Het apparaat terugsturen
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
wilt terugsturen, kunt u deze voor maximale
bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk werd aangeleverd.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals het spuiten
van insecticiden, in de buurt van het apparaat.
Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afveegt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zorg ervoor dat de behuizing niet langdurig in
aanraking blijft met rubberen of plastic voorwerpen.
Het apparaat reinigen
4
Bijlage
Gebruik voor het reinigen van het toestel een
zachte, droge doek. Als de oppervlakken erg vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of verdunner. Deze middelen
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 18
iPod is een handelsmerk van Apple Inc,
geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone
is een handelsmerk van Apple Inc “Made for
iPod” en “Made for iPhone” betekent dat een
elektronisch accessoire specifiek is ontworpen
voor respectievelijk de iPod of iPhone, en is
gecertificeerd door de producent om aan de
prestatienormen van Apple te voldoen.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of de naleving met betrekking
tot de regel- en veiligheidsvoorschriften.
Houdt er rekening mee dat het gebruik van
dit apparaat in combinatie met een iPod of
iPhone de kwaliteit van de draadloze verbinding
negatief kan beïnvloeden.
11. 09. 09 �� 6:53
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 19
11. 09. 09 �� 6:53
PD36D-DP-ADEULL_DUT-3873.indd 20
11. 09. 09 �� 6:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement