LG NB3540 Handleiding

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

LG NB3540 Handleiding | Manualzz
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2.1 ch
Sound Bar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt
en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
NB3540 (NB3540, S34A2-D)
www.lg.com
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt
in een gelijkzijdige driehoek,
is bedoeld als waarschuwing
voor de aanwezigheid van
niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing
van het product. Deze spanning
is dusdanig hoog dat het risico
bestaat op elektrische schokken.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET
WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in
een besloten ruimte zoals een boekenkast of een
vergelijkbare plaats.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van
de fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn
bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar
behoren functioneert en niet oververhit raakt.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het
apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een
andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit
product mag niet in een inbouwconstructie, zoals
een boekenkast of een rek, worden geplaatst,
tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of u de
instructies van de fabrikant opvolgt.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Oftewel een enkel stopcontact dat alleen wordt
gebruikt voor dit apparaat en dat niet beschikt over
extra stopcontacten of vertakkingen. Raadpleeg de
pagina met specificaties in deze handleiding om
hier zeker van te zijn. Voorkom overbelasting van
stopcontacten. Overbelaste wandcontactdozen,
loszittende of beschadigde wandcontactdozen,
verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels,
beschadigde kabels of kabels met gespleten
kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties
kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Inspecteer regelmatig de voedingskabel van uw
apparaat. Indien u sporen van beschadiging of
slijtage vindt, trekt u de stekker uit het stopcontact
en laat u de kabel bij een erkend servicecenter
vervangen door een identiek onderdeel. Bescherm
de voedingskabel tegen fysieke of mechanische
beschadigingen zodat de kabel niet kan worden
gedraaid, geknikt, afgeklemd of bekneld kan raken
tussen een deur en dat er niet op kan worden
gestaan. Let vooral op de stekkers, stopcontacten
en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat.
Als u het apparaat wilt loskoppelen van de
stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
OPMERKING: Raadpleeg de productsticker aan
de onderkant van de Speler voor informatie over
Productidentificatie en Conformiteit / Veiligheid.
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Uw oude toestel wegdoen
Lege batterijen inleveren/weggooien
1
1. Dit symbool kan samen met de chemische
symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en
lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de
accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium
of 0,004% lood bevat.
2. Batterijen en accu’s moeten altijd gescheiden
van het gemeentelijke huisvuil worden
weggedaan via speciale inzameladressen die
door de landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
3. Door afgewerkte batterijen en accu’s op de
juiste manier weg te doen helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van mens en dier te voorkomen.
1. Elektrische en elektronische producten mogen
niet worden meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden ingeleverd bij
speciale inzamelingspunten die door de lokale
of landelijke overheid zijn aangewezen.
2. De correcte verwijdering van uw oude toestel
helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid voorkomen.
3. Wilt u meer informatie over de verwijdering van
uw oude toestel? Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft gekocht.
4. Bel voor meer informatie over het opruimen
van afgewerkte batterijen en accu’s de afdeling
Milieudienst van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende
inleveradres of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en het welzijn van dieren te voorkomen, moet de
oude batterij of accu worden afgedankt in de juiste
container bij een speciaal inzamelpunt. Voer de
batterij of de accu niet af met ander afval. U kunt
het beste naar een lokaal inzamelpunt gaan, waar
u de batterijen en accu's gratis kunt inleveren.
De batterij mag niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
3
4
Aan de slag
Kennisgeving voor Europa
1
Aan de slag
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/deze
product(en) voldoet/voldoen aan de belangrijkste
eisen en andere relevante voorzieningen van de
Europese Richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC en 2011/65/EU.
U kunt zich richten tot het volgende adres om een
kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of
Conformity c.q. Conformiteitsverklaring).
Neem voor productnaleving contact op met
ons kantoor:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.
Alleen geschikt voor toepassing binnenshuis
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling
Deze apparatuur moet op minimaal 20 cm afstand
van de radiator en uw lichaam worden opgesteld
en bediend.
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
22
23
23
1
Aan de slag
2
6
6
6
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
De Sound Bar installeren
Het hoofdapparaat aan de muur
bevestigen
7
8
8
9
10
24
25
25
25
25
26
26
– Muziek luisteren die op een
Bluetooth-apparaat is opgeslagen
Bluetooth App gebruiken
– Installeer de “LG Bluetooth Remote”App op uw Bluetooth apparaat
– Activateer Bluetooth met de “LG
Bluetooth Remote”-App
Het geluid regelen
– Geluidseffect instellen
– Pas het volumeniveau automatisch
aan
– De niveau-instellingen voor de woofer
aanpassen
Een tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
2
Aansluiten
4
Problemen oplossen
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
16
De AC-adapter aansluiten
Draadloze subwoofer-aansluiting
Aansluiten op uw tv
– Met gebruik van een OPTISCHE kabel
Aansluiten van optionele apparatuur
– PORT. (Draagbare) IN-aansluiting
– OPTICAL IN-aansluiting
– USB-aansluiting
– Compatibele USB-apparaten
– Vereisten voor USB-apparaten
– Afspeelbare bestanden
27
Problemen oplossen
5
Bijlage
29
30
31
31
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
3
Bediening
17
17
18
18
18
18
18
Basisbediening
– USB-bediening
Andere bewerkingen
– DRC (Dynamic Range Control)
– AV Sync
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– Het bestand en de invoerbron
weergeven
– De sleeptimer instellen
– AUTO POWER AAN/UIT
– Verandering van de auto-functie
– LG Sound Sync
Met behulp van Bluetooth technologie
18
19
19
20
22
5
1
2
3
4
5
6
Aan de slag
Unieke kenmerken
1
Automatisch afsluiten
Aan de slag
Dit apparaat ondersteunt het zichzelf afsluiten om
te besparen op energiegebruik.
Ingang voor draagbare apparaten
Luister naar de muziek van uw draagbaar apparaat.
(MP3, notebook, enzovoort)
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Luister naar het geluid van tv, dvd of digitaal
apparaat met levendige 2.1 ch-modus.
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG tv die geschikt is
voor LG Sound sync.
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>Let op
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke
schade of verkeerd gebruik te voorkomen.
Aan de slag
Afstandsbediening
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Voeding) : het apparaat in- of uitschakelen.
FUNCTION : Selecteert de functie en invoerbron.
FOLDER W/S : Doorzoekt een map op een USBapparaat.
1
OPTICAL : de invoerbron rechtstreeks wijzigen in
optisch.
Aan de slag
MUTE i : het geluid dempen.
VOL o/p : Het volume van de luidsprekers
aanpassen.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Hiermee wordt de AUTO POWERfunctie aan-of uitgezet. (Zie pagina 19.)
AV SYNC : synchroniseren van audio en video.
INFO : Geeft de informatie van de map of de
invoerbron weer.
REPEAT : uw bestanden herhaaldelijk of in
willekeurige volgorde afspelen.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
- Snel terug en Snel vooruit spoelen.
- Zoekt een sectie in een bestand.
Z (Stop) : het afspelen stoppen.
d/M (Afspelen/Pauzeren) : het afspelen starten. /
het afspelen pauzeren.
SOUND EFFECT : een modus voor geluidseffecten
selecteren.
AUTO VOLUME : Hiermee kan de AUTO VOLUMEmodus in- of uitgeschakeld worden.
WOOFER LEVEL : het geluidsniveau voor de
woofer instellen.
Vervangen van de batterij
Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de
afstandsbediening, en plaats twee R03 (type AAA)
batterijen met en correct geplaatst.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
Cijfertoetsen (0-9): Selecteert direct een bestand.
DRC : Hiermee wordt de DRC-functie aan-of
uitgezet.
SLEEP : instellen dat het systeem automatisch op
een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Bedieningstoetsen voor de tv : zie pagina 26.
(R0
(R03)
3)
8
Aan de slag
Voorpaneel
1
Aan de slag
A Schermvenster
B Sensor voor afstandsbediening
Standby-LED
Het licht wordt rood op de standby-modus.
C F (Functie)
Selecteert de functie en inputbron.
D p/o (Volume)
Stelt het volumeniveau in.
E 1/! (Standby/Aan)
Achterpaneel
A DC. IN 25 V 0 2 A
C USB port
B PORT. IN : Draagbare ingang
D OPT. IN : Optische ingang
Aan de slag
9
De Sound Bar
installeren
Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met
het gewenste apparaat. (Zie op p. 13 - 15.)
>>Let op
Voor de beste prestaties van de draadloze
verbinding zoals Bluetooth of draadloze
subwoofer, mag de eenheid niet worden
geïnstalleerd op metaal meubilair omdat de
draadloze verbinding communiceert via een
aan de onderkant van de eenheid geplaatste
module.
1
Aan de slag
U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan
te sluit op andere apparaten: TV, Blu-ray disc player,
DVD speler, etc.
10
Aan de slag
Het hoofdapparaat aan
de muur bevestigen
1
U kunt de hoofdunit aan een muur monteren.
1. Zorg dat de ONDERKANT van de tv van de
Muurbeugel-installatiegeleider overeenkomt
met de onderkant van de tv en zet deze in de
positie vast.
TV
Aan de slag
Voorbereidingsmaterialen
Apparaat
Muurbeugelinstallatiegeleider
Muurbevestigingsbeugel
Schroeven
(Niet meegeleverd)
Schroeven (A)
Stekker
2. Wanneer u de tv aan een muur (beton)
bevestigt, gebruik dan muurpluggen. Boor
de gaten. Voor het boren van de gaten is
er een installatiesjabloon (Muurbeugelinstallatiegeleider) bij het product geleverd.
Gebruik de sjabloon om te bepalen waar u
moet boren.
,,Opmerking
U dient eerst de meegeleverde USBgeslachtswijziger te verbinden voordat u de
eenheid op de muur monteert om een USBverbinding te gebruiken.
3. Verwijder de Muurbeugel-installatiegeleider.
Aan de slag
4. Bevestig de beugels met schroeven (A), zoals in
de onderstaande afbeelding weergegeven.
11
6. Bevestig de eenheid met de schroeven en draai
deze stevig vast.
1
Aan de slag
,,Opmerking
Er zijn geen schroeven (A) en pluggen
meegeleverd voor de bevestiging van de
eenheid. Wij raden aan om Hilti-pluggen (HUD1 6 x 30) voor de montage te gebruiken.
5. Zet de eenheid op de beugels zodat deze
de schroefgaten in de onderkant van de
hoofdeenheid passen.
,,Opmerking
Om de eenheid los te maken, voert u de
volgorde omgekeerd uit.
>>Let op
yy Installeer het apparaat niet ondersteboven.
Dit kan de onderdelen van dit apparaat
beschadigen of de oorzaak van een
persoonlijke verwonding zijn.
yy Hang niet op het geïnstalleerde apparaat
en zorg dat er geen druk op het apparaat
wordt uitgeoefend.
yy Bevestig het apparaat stevig aan de wand
zodat het niet naar beneden valt. Als
het apparaat valt, kan dit resulteren in
persoonlijk letsel of schade aan het product.
yy Wanneer het apparaat aan de muur is
bevestigd, moet u oppassen dat kinderen
niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan
dan vallen.
12
Aansluiten
De AC-adapter
aansluiten
1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de
AC-adapter.
2. Bevestig de AC adapter kabel aan de DC.IN
adapter ingang.
2
3. Stop de AC-stroomkabel in een AC-stopcontact.
Aansluiten
>>Let op
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde
AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron
van een ander apparaat of van een
andere fabrikant. Het gebruik van een
andere stroomkabel of voedingsbron kan
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken
en leidt tot verval van uw garantie.
Draadloze subwooferaansluiting
LED-lampje van de draadloze
subwoofer
LED-kleur
Bewerking
Geel-groen
(knippert)
De verbinding probeert tot
stand te worden gebracht.
Geel-groen
De verbinding is voltooid.
Rood
De draadloze subwoofer
is in standby-modus of de
verbinding is mislukt.
Uit (geen
weergave)
De stroomkabel van de
subwoofer-ontvanger is niet
aangesloten.
Een id voor de draadloze subwoofer
instellen
1. Sluit de voedingskabel van de draadloze
subwoofer aan op een stopcontact.
2. Schakel het hoofdapparaat in: het
hoofdapparaat en de draadloze subwoofer
worden automatisch verbonden.
Handmatig draadloos koppelen
Wanneer uw verbinding niet is voltooid, kunt u
de rode LED of het knipperen van de geel-groene
LED op de draadloze subwoofer zien en maakt de
subwoofer geen geluid. Om dit probleem op te
lossen, volgt u de onderstaande procedure.
1. Pas het geluidsniveau van de hoofdeenheid aan
tot het minimum.
-- ”VOL MIN” wordt op het scherm
weergegeven.
2. Houd MUTEi (Mute) op de afstandsbediening
ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.
-- “W RESET” wordt kort op het scherm
weergegeven.
Aansluiten
3. Indien de LED van de draadloze subwoofer al
continu geel-groen knippert, kunt u deze stap
overslaan.
Houd PAIRING aan de achterkant van de
draadloze ontvanger meer dan 5 seconden
ingedrukt.
-- De LED van de draadloze subwoofer brandt
afwisselend in rood en geel-groen.
4. Ontkoppel het netsnoer van de eenheid en de
draadloze subwoofer.
13
Aansluiten op uw tv
Met gebruik van een
OPTISCHE kabel
1. Sluit met de OPTISCHE kabel de OPT. INaansluiting op de achterkant van de unit aan op
de OPTICAL OUT-aansluiting van de TV.
Aansluiten
5. Sluit deze opnieuw aan nadat de LED van de
hoofdeenheid en de draadloze subwoofer
volledig is uitgeschakeld.
De eenheid en de draadloze subwoofer worden
automatisch gekoppeld wanneer u de eenheid
aanzet.
Optische
kabel
-- Wanneer de verbinding is voltooid, kunt u de
geel-groene LED op de subwoofer zien.
,,Opmerking
yy Het neemt een paar seconden in beslag (en
het kan langer duren) voordat de eenheid
en de subwoofer met elkaar communiceren.
yy Hoe dichter de eenheid en de subwoofer bij
elkaar staan, hoe beter de geluidskwaliteit
is. Het wordt aanbevolen om de eenheid en
de subwoofer zo dicht mogelijk bij elkaaar
te installeren (binnen 5 m) om de gevallen
hieronder te voorkomen.
-- Er is een obstakel tussen de eenheid en
de subwoofer.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
met deze draadloze verbinding gebruikt,
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN-apparaat.
2
2. Stel de INPUT bron op OPTICAL.
Druk herhaaldelijk FUNCTION op de
afstandsbediening of F op het toestel tot de
functie gekozen wordt.
Om direct de OPTICAL functie te kiezen, druk
OPTICAL op de afstandsbediening.
,,Opmerking
yy U kunt van het TV-geluid genieten middels
de luidsprekers van dit apparaat. Maar
bij sommige TV-modellen dient u in het
menu de status van de TV in te stellen op
externe luidsprekers. (Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruikershandleiding van
uw TV.)
yy Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren :
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [Externe luidspreker
(Optisch)]
yy De details van het TV -instellingenmenu
variëren, afhankelijk van de fabrikant of van
het model van uw TV.
14
Aansluiten
Aansluiten van
optionele apparatuur
OPTICAL IN-aansluiting
Sluit een optische uitgangsaansluiting van externe
apparaten aan op de OPT. IN-aansluiting.
PORT. (Draagbare) INaansluiting
2
Aansluiten
Op de digitale optische
uitvoer-aansluiting van de
externe eenheid.
MP3-speler
enzovoort...
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Luister naar het geluid op TV, DVD of
DigitaalApparaat met 2.1 of 2 kanaal modus.
Naar muziek op uw draagbare speler
luisteren
Het toestel kan worden gebruikt voor afspelen van
muziek van verschillende typen draagbare spelers
of externe apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de PORT. INaansluiting (Draagbare) van het apparaat
2. Schakel het apparaat in door op 1 (Voeding) te
drukken.
3. Selecteer de PORTABLE-functie door op
FUNCTION op de afstandsbediening of F op de
hoofdeenheid te drukken totdat de functie is
geselecteerd.
4. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en speel de muziek af.
1. Verbind de OPT. IN aansluiting op de
achterzijde van het toestel met de optische uituitvoering op uw TV ( of digitale apparaat etc).
2. Selecteer de ingangsbron OPTICAL door op
FUNCTION op de afstandsbediening of F op
de eenheid te drukken totdat de functie is
geselecteerd.
Om rechtstreeks de OPTICAL-functie
te selecteren, druk op OPTICAL op de
afstandsbediening.
3. Luister naar geluid met 2.1 of 2ch luidspreker.
4. Druk om OPTICAL te verlaten op OPTICAL.
Functie is her-afgestemd naar het vorige.
USB-aansluiting
Verbind USB geheugenapparaat met de USB poort
op de achterzijde van het toestel.
Aansluiten
Verbind een USB met de USB-geslachtswijziger
wanneer de eenheid aan de muur gemonteerd is.
15
Vereisten voor USB-apparaten
yy Apparaten waarvoor aanvullende software
moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
yy Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt
gebruikt.
yy Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit
kan het langer dan enkele minuten duren
voordat de inhoud is gelezen.
Voor meer informatie over het afspelen van
bestanden op een USB, zie pagina 17.
Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.
1. Kies een andere functie of druk twee keer kort
achter elkaar op Z.
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer
het in totaal 1000 of meer bestanden bevat.
yy De USB-poort op het apparaat kan worden
aangesloten op een computer. Het apparaat kan
niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.
yy Dit apparaat ondersteunt het exFATbestandssysteem niet. (FAT16/FAT32/NTFSsystemen zijn beschikbaar.)
Compatibele USB-apparaten
yy Afhankelijk van sommige apparaten, is het
mogelijk dat de volgende items niet herkend
worden door dit apparaat.
yy MP3-speler: Flash-MP3-spelers.
yy USB-flashstation: Toestellen die USB1.1
ondersteunen.
yy Bepaalde USB-apparaten worden niet door de
USB-functie van dit apparaat ondersteund.
-- Externe HDD
-- Kaartlezers
-- Geblokkeerde apparaten
-- USB-apparaten van het harde type
-- USB-hub
-- USB-verlengkabel
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-apparaat
Aansluiten
yy Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het
beste een back-up van alle gegevens maken.
2
16
Aansluiten
Afspeelbare bestanden
Samplingfrequentie
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
2
binnen 32 tot 48 kHz
binnen 32 tot 48 kHz
binnen 32 tot 48 kHz
binnen 32 tot 192 kHz
binnen 32 tot 48 kHz
,,Opmerking
yy Mappen en bestanden op de USB worden
als volgt herkend.
: Map
*ROOT
: Bestand
a
D
Bitrate
Aansluiten
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
C
binnen 80 tot 320 kbps
binnen 56 tot 128 kbps
binnen 50 tot 500 kbps
binnen 500 tot 5000 kbps
binnen 500 tot 5000 kbps
E
b
G
c
yy Maximumaantal bestanden: minder dan 999
yy Een beveiligd DRM (Digital Rights Management)
bestand kan niet worden afgespeeld op het
apparaat.
yy Videobestanden in het USB-opslagapparaat
kunnen niet afgespeeld worden.
yy Afhankelijk van de prestaties van uw USBapparaat, kan het afspelen niet goed werken
F
H
I
A
d
J
B
yy Indien er zich geen bestand in een map
bevindt, dan wordt de map niet getoond.
yy Bestanden een voor een wordt afgespeeld
van bestand $A tot bestand $J.
yy Bestanden en mappen worden in de
opgenomen volgorde getoond en kunnen
anders worden getoond vanwege de
opnameomstandigheden.
yy Dit apparaat kan alleen bestand- of
mapnamen met cijfers of Engelse karakters
weergeven.
yy *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet
wanneer een computer de USB herkent,
wordt "ROOT" genoemd.
Bediening
Basisbediening
USB-bediening
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door op FUNCTION
op de afstandsbediening of F op de eenheid te
drukken totdat de functie is geselecteerd.
Doel
Stop
Afspelen
Pauze
Handeling
Druk op Z.
Druk op d/M.
Druk tijdens het afspelen op
d/M.
Druk tijdens het afspelen op
Zoeken naar een de knop C/V en laat
gedeelte binnen deze los op het punt dat u wilt
het bestand
beluisteren. (behalve FLAC en
OGG-bestanden)
Herhaald of
willekeurig
afspelen
Druk herhaaldelijk op
de toets REPEAT op de
afstandsbediening. De
volgende opties worden
achtereenvolgens
weergegeven in het display
OFF RPT 1 RPT DIR
(DIRECTORY) RPT ALL
RANDOM.
Rechtstreeks
bestanden
selecteren
Druk op de cijfertoetsen op
de afstandsbediening (09) om rechtstreeks naar het
gewenste bestand te gaan.
Een map
doorzoeken
Druk op FOLDER W/S op
de afstandsbediening.
Handeling
Afspelen
hervatten
Deze eenheid onthoudt het
nummer dat op dat moment
werd afgespeeld voordat de
functie werd gewijzigd of de
eenheid werd uitgezet.
,,Opmerking
yy Het hervattingspunt kan worden gewist
wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt of het USB-apparaat van de unit
verwijderd.
yy Weergave herhalen/willekeurig afspelen
werkt als volgt.
Op het display
Beschrijving
OFF
Speelt nummers op
een USB-apparaat in
volgorde af.
RPT1
Speelt eenzelfde
nummer herhaaldelijk
af.
RPT DIR
Speelt nummers in een
map herhaaldelijk af.
RPT ALL
Speelt alle nummers
op een USB-apparaat
herhaaldelijk af.
RANDOM
Speelt nummers in
willekeurige volgorde
af.
3
Bediening
Druk tijdens het afspelen op
V op de afstandsbediening
om naar het volgende
bestand te gaan.
Druk in de eerste 2 seconden
van het afspelen op C op
Naar het
volgende/vorige de afstandsbediening om
naar het vorige bestand te
bestand
gaan.
Druk na 3 seconden van
het afspelen op C op de
afstandsbediening om naar
het begin van het bestand
te gaan.
Doel
17
18
Bediening
Andere bewerkingen
Het bestand en de invoerbron
weergeven
DRC (Dynamic Range Control)
U kunt informatie weergeven uit de invoerbron
door op INFO te drukken.
USB : Bestandsinformatie op een USB (MP3/WMA/
OGG/FLAC/WAV)
OPTICAL : audio-indeling, audiokanaal.
Voor een helder geluid bij een laag volume (alleen
Dolby Digital). Gebruik de toets DRC om [DRC ON]
in te stellen.
AV Sync
3
Bediening
Wanneer u audiosignalen van de tv ontvangt,
is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet
synchroon lopen. In dat geval kunt u met deze
functie de vertragingstijd aanpassen.
1. Druk op AV SYNC.
2. Gebruik C/V om door de hoeveelheid
vertraging, die u kunt instellen tussen 0 en 300
ms, omhoog en omlaag te scrollen.
,,Opmerking
Deze functie werkt niet op de USB-functie.
Het geluid tijdelijk uitschakelen
Druk op MUTEi om het apparaat te dempen.
Zo kunt u het apparaat tijdelijk stilschakelen om
bijvoorbeeld de telefoon op te nemen; hierbij
knippert de indicatie “MUTE” op het beeldscherm.
Om het te annuleren, druk weer op MUTEi op de
afstandsbediening of verander het volume.
De sleeptimer instellen
Druk een paar keer op SLEEP om de gewenste
tijdsduur (in minuten) te selecteren:
DISPLAY OFF (scherm wordt uitgeschakeld) ->
DIMMER (de lichtsterkte van het scherm wordt
met de helft verminderd) -> Waarde slaaptimer ->
Display aan
Om de resterende tijd te controleren drukt u op
SLEEP.
Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u een paar
keer op SLEEP tot “10MIN” verschijnt. Druk daarna
nog een keer op SLEEP terwijl “10MIN” te zien is.
,,Opmerking
U kunt de resterende tijd controleren voordat
het apparaat zichzelf uitschakelt. Als u op
SLEEP drukt, verschijnt de resterende tijd op
het beeldscherm.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Wanneer het apparaat niet aangesloten is aan
een extern apparaat of wanneer het gedurende
20 minuten niet gebruikt is, zal dit aparaat zichzelf
uitzetten om het gebruik van elektriciteit te
besparen.
Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur,
omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is
verbonden met andere apparaten.
Bediening
AUTO POWER AAN/UIT
Deze unit wordt automatisch ingeschakeld door
een inputbron: optisch, LG TV of Bluetooth.
Wanneer u uw TV of een extern apparaat
aansluit op deze unit, dan herkent deze unit het
inputsignaal en selecteert u de juiste functie. U
kunt het geluid van uw apparaat horen.
Als u probeert om uw Bluetooth-apparaat aan te
sluiten, dan wordt deze unit ingeschakeld en is
deze klaar om samen een toestel te vormen. Sluit
uw Bluetooth-apparaat aan en speel uw muziek af.
,,Opmerking
yy Nadat het apparaat aangezet is met de
functie AUTO POWER, zal dit automatisch
uitgaan indien er gedurende een bepaalde
tijdsperiode geen signaal is van de TV
verbonden met LG Sound Sync (Optisch/
Draadloos).
yy Nadat de unit ingeschakeld is met de functie
AUTO POWER, gaat deze automatisch
uit, indien er gedurende een bepaalde
tijdsperiode geen signaal meer is van het
externe apparaat.
yy Indien u de speler direct heeft uitgezet, kan
het niet automatisch meer aangezet worden
met de AUTO POWER-functie. Echter de
speler kan middels de AUTO POWER-functie
aangezet worden wanneer het optische
signaal na 5 seconden van geen signaal
binnenkomt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Als u de Bluetooth-verbinding met dit
apparaat verbreekt, proberen sommige
Bluetooth-apparaten voortdurend om
verbinding te maken met het apparaat.
Daarom wordt het aanbevolen om de
verbinding te verbreken voordat het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Verandering van de autofunctie
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals
optisch, Bluetooth en LG TV en wijzigt vervolgens
automatisch naar de geschikte functie.
Als het optisch signaal binnenkomt
Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat
met een optische kabel aangesloten op deze unit,
schakelt de unit over op optisch. U kunt het geluid
van uw apparaat horen.
Wanneer u probeert het Bluetoothapparaat aan te sluiten
3
Als u probeert om uw Bluetooth- apparaat aan
te sluiten op deze unit, dan wordt de Bluetooth
functie gekozen. Speel uw muziek op het
Bluetooth-apparaat af.
Bediening
Deze functie schakelt iedere keer dat u op AUTO
POWER duwt, in en uit.
19
Wanneer het LG TV-signaal
binnenkomt
Bij het verbinden van uw LG TV die is verbonden via
LG Sound Sync, wijzigt dit apparaat de functie naar
LG TV. U kunt het geluid uit uw televisie horen.
Bij het verbinden van de app "LG
Bluetooth Remote"
Bij het aansluiten van uw Bluetooth-apparaat
met gebruik van de app "LG Bluetooth Remote",
behoudt dit apparaat de huidige functie en u kunt
het apparaat regelen via de app.
20 Bediening
,,Opmerking
yy Voor het omschakelen naar optische
functie, moet er 5 seconden geen signaal
binnenkomen.
yy Als u gebruik maakt van de LG TV-functie,
dan reageert deze unit niet op de Bluetoothverbinding.
yy Als u gebruikmaakt van de Bluetoothfunctie, reageert dit apparaat niet op LG TVverbinding.
yy Automatische functiewijziging werkt niet als
uw Bluetooth-apparaat of LG TV nog nooit is
gekoppeld met dit apparaat.
3
Bediening
yy Als u de Bluetooth-verbinding met dit
apparaat verbreekt, proberen sommige
Bluetooth-apparaten voortdurend om
verbinding te maken met het apparaat.
Daarom wordt aanbevolen om de
verbinding te verbreken voordat de functie
wordt gewijzigd.
yy Als u het Bluetooth-apparaat aansluit via
de app "LG Bluetooth Remote" wanneer
dit apparaat gereed is voor koppelen met
LG TV, wijzigt het apparaat de functie naar
Bluetooth.
LG Sound Sync
U kunt sommige functies van dit apparaat
bedienen met de afstandsbediening van uw TV
met LG Sound Sync. Het is geschikt voor LG TV’s die
LG Sound Sync ondersteunen. Verzeker u van het
logo van LG Sound Sync op uw TV.
De bedienbare functies van de afstandsbediening
van de LG TV: volume harder/zachter, geluid
dempen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV
voor informatie over LG Sound Sync.
Maak één van de volgende verbindingen,
afhankelijk van de mogelijkheden van uw installatie.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken terwijl u LG Sound
Sync gebruikt. Als u de afstandsbediening
van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de TV.
yy Wanneer de verbindingen mislukken,
verzeker u er dan van dat de TV niets
mankeert en zet hem uit.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Bij afsluiting van het apparaat.
-- Bij het veranderen van de functie naar de
andere functies.
-- De optische kabel ontkoppelen.
-- Bij het ontkoppelen van de draadloze
verbinding door een onderbreking of een
te grote afstand.
yy De benodigde tijd om dit apparaat uit
te zetten verschilt afhankelijk van uw TV
wanneer u de functie AUTO POWER op AAN
zet.
Bediening
Met een draadverbinding
Met een draadverbinding
1. Verbind uw LG TV met het apparaat middels
een optische kabel.
1. Zet het apparaat aan door op 1 (Stroom) op
de afstandsbediening te drukken.
21
2. Selecteer LG TV-functie met FUNCTION van de
afstandsbediening of F op de eenheid totdat de
functie is geselecteerd.
Optische
kabel
“PAIRED” verschijnt gedurende 3 seconden in
het display en dan ziet u “LG TV” in het display
als er een normale verbinding is tussen dit
apparaat en uw tv.
,,Opmerking
3. Zet het apparaat aan door op 1 (Stroom) op
de afstandsbediening te drukken.
yy Als u het apparaat direct uitgezet heeft door
op 1 (Aan/Uit) te drukken, zal LG Sound
Sync (Draadloos) ontkoppeld worden. Om
deze functie opnieuw te gebruiken zult u
de TV en het apparaat opnieuw met elkaar
moeten verbinden.
4. Selecteer de OPTICAL-functie met FUNCTION
van de afstandsbediening of F op de eenheid
totdat de functie is geselecteerd.
yy De details van het TV -instellingenmenu
variëren, afhankelijk van de fabrikant of van
het model van uw TV.
U zult “LG OPT” in het display zien als er een
normale verbinding is tussen dit apparaat en
uw tv.
yy Het apparaat met draadloze Bluetooth®technologie wordt verbroken als de
functie LG Sound Sync is geselecteerd. De
verbinding van de LG Bluetooth remote app,
die u al hebt aangesloten wordt eveneens
verbroken.
3
Bediening
2. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Optisch)]
3. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Draadloos)]
22 Bediening
Met behulp van
Bluetooth technologie
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Over Bluetooth
Het apparaat en het Bluetoothapparaat koppelen
Bluetooth is een draadloze
communicatietechnologie voor verbindingen op
korte afstanden.
Het geluid kan onderbroken worden wanneer er
storing optreedt met andere elektronische golven
die op dezelfde frequentie lopen of als u Bluetoothapparaten in andere kamers in de buurt verbindt.
3
Bediening
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van Bluetooth® draadloze technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele
telefoon met Bluetooth® draadloze technologie kan
via de Cascade worden gebruikt als de verbinding
via Bluetooth® draadloze technologie tot stand is
gebracht.
Beschikbare apparaten: mobiele telefoon, MP3,
laptop, PDA enz.
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth® draadloze technologie
te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn
bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is
compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie met FUNCTION
van de afstandsbediening of F op de eenheid
totdat de functie is geselecteerd.
In het display verschijnt achtereenvolgens de
tekst ‘BT’ en ‘READY’.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat
gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt
er mogelijk een lijst met gevonden apparaten
in het display van het Bluetooth-apparaat,
afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Dit
apparaat wordt weergegeven als ‘LG SOUND BAR
(XX:XX)’.
,,Opmerking
yy XX:XX betekent de laatste 4 cijfers van
het Bluetooth-adres. Indien uw speler
bijvoorbeeld een Bluetooth-adres
zoals 9C:02:98:4A:F7:08 heeft, zult u “LG
SOUND BAR (F7:08)” op uw Bluetoothapparaat zien.
yy De manier van koppelen kan variëren
afhankelijk van het type Bluetoothapparaat. Voer de PIN code (0000) in
wanneer nodig.
3. Wanneer deze unit met succes is aangesloten
op uw Bluetooth-apparaat, verschijnt 'PAIRED'
op het displayvenster.
4. Muziek luisteren
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
Bediening 23
,,Opmerking
yy Wanneer u Bluetooth® technologie gebruikt,
dient u een verbinding te maken tussen de
unit en het Bluetooth apparaat terwijl de
apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn
en behoud deze afstand.
Het is echter mogelijk dat het in
onderstaand geval niet goed werkt:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth® technologie
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN apparaat.
-- Wanneer u dit apparaat opnieuw start.
-- Wanneer u terugkeert naar de Bluetoothfunctie na het gebruik van LG TV-functie.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
,,Opmerking
De “LG Bluetooth Remote”-app kan voor dit
apparaat alleen met Android OS gebruikt
worden.
Over de “LG Bluetooth Remote”App
“LG Bluetooth Remote”-app brengt een suite aan
nieuw features aan dit apparaat.
Om meer features te krijgen wordt u geadviseerd
om de “LG Bluetooth Remote”-app te downloaden.
Installeer de “LG Bluetooth
Remote”-App op uw Bluetooth
apparaat
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met dit apparaat.
Er zijn twee manieren om de “LG Bluetooth Remote”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
yy Het koppelen is beperkt tot één Bluetoothapparaat per apparaat en het koppelen
van verschillende apparaten wordt niet
ondersteund.
Installeer de “LG Bluetooth Remote”
app via QR -code
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het
type apparaat, de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
1. Installeer “LG Bluetooth Remote”-app middels
de QR-code. Gebruik scanning-software om de
QR-code te scannen.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler,
Notebook, enz., genieten van uw draadloze
systeem.
yy Hoe groter de afstand tussen de unit en
het Bluetooth apparaat, hoe slechter de
geluidskwaliteit wordt.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth apparaat te ver van de unit af
komt.
yy Wanneer de Bluetooth verbinding
ontkoppeld wordt, verbindt het Bluetooth
apparaat dan opnieuw met de unit.
yy Wanneer er geen Bluetooth-apparaat is
verbonden, wordt het bericht 'READY'
weergegeven in het display.
2. Tik op het icoon voor installatie.
3. Tik op het icoon voor downloading.
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat over
een scanning software applicatie beschikt.
Wanneer u er geen heeft, download er een
van “Google Android Market (Google Play
Store)”.
3
Bediening
yy Deze eenheid ondersteunt het automatisch
koppelen van Bluetooth. Maar het werkt
niet in het volgende geval:
Bluetooth App
gebruiken
24 Bediening
Installeer “LG Bluetooth Remote”App middels “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Tik op het icoon van “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Typ in de zoekbalk “LG Bluetooth Remote” in en
zoek ernaar.
3. Vind “LG Bluetooth Remote” in de
zoekresultatenlijst en tik erop om de Bluetooth
app te downloaden.
4. Tik op het icoon voor installatie.
5. Tik op het icoon voor downloading.
3
,,Opmerking
Bediening
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat
uitgerust is met “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activateer Bluetooth met de
“LG Bluetooth Remote”-App
“LG Bluetooth Remote”-app helpt bij het verbinden
van uw Bluetooth apparaat met dit apparaat.
1. Tik op het icoon van de “LG Bluetooth Remote”app op het home-scherm om de “LG Bluetooth
Remote”-app te openen en ga naar het
hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer het apparaat van
uw keuze.
3. Als u meer informatie over de bediening wilt,
tikt u op [Setting] en op [Help].
,,Opmerking
yy De “LG Bluetooth Remote” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 2.3.3 (of later)
yy Dit apparaat ondersteunt geen multipairing.
Is dit apparaat al verbonden met een
ander Bluetooth-apparaat, verbreek dan de
verbinding en probeer het opnieuw.
yy Gebruikt u de “LG Bluetooth Remote”
app voor de bediening, dan zijn er wat
verschillen tussen “LG Bluetooth Remote”
app en de bijgeleverde afstandsbediening.
Gebruik indien nodig de bijgeleverde
afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan
de “LG Bluetooth Remote” app mogelijk niet
werken.
yy Na het aansluiten van de “LG Bluetooth
Remote” app, kan er muziek op uw
apparaat worden afgespeeld. In dit geval
kunt u proberen de verbindingsprocedure
opnieuw te volgen.
yy Als u de andere applicaties in werking zet of
de instellingen op uw Bluetooth-apparaat
verandert tijdens het gebruik van "LG
Bluetooth Remote" app, kan het zijn, dat de
"LG Bluetooth Remote" niet normaal werkt.
yy Wanneer de "LG Bluetooth Remote" app
niet normaal werkt, controleer dan uw
Bluetooth-apparaat en de aansluiting van
de "LG Bluetooth Remote" app en probeer
daarna opnieuw verbinding te maken.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem
van uw smartphone, zijn er een aantal
verschillende de "LG Bluetooth Remote"
werkingen.
yy Als u de Bluetooth-functie selecteert
nadat de "LG Bluetooth Remote" app is
afgekoppeld, dan vormen deze unit en uw
Bluetooth-apparaat automatisch een paar,
maar u kunt deze unit niet bedienen door
de "LG Bluetooth Remote" app. Verbind de
“LG Bluetooth Remote” app weer, om deze
functie te gebruiken.
yy Ook al wordt de Bluetooth-verbinding
verbroken, u kunt de "LG Bluetooth Remote"
app gebruiken, als u de functie elders
wijzigt, behalve bij de LG TV-functie.
Bediening 25
Het geluid regelen
Pas het volumeniveau
automatisch aan
Geluidseffect instellen
Dit apparaat ondersteunt de functie Autovolume
dat het volumeniveau automatisch aanpast.
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
gedefinieerde surround sound-velden. U kunt
met de toets SOUND EFFECT de gewenste
geluidsmodus selecteren.
Welke items er voor de equalizer worden
weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen
en -effecten.
Op het display
STD (Standaard)
Beschrijving
U geeft het geluid weer
zonder equalizereffect.
MUSIC
Hiermee krijgt u een
comfortabele en natuurlijke
geluidsweergave.
CINEMA
U kunt genieten
van diepgaande
omgevingsgeluiden, ofwel
surround sound.
SPORTS
Hiermee kunt u van
dynamischer geluid genieten.
BASS
De BASS is Bass Blast. U
kunt tijdens het afspelen de
hoge tonen, lage tonen en
het surround sound-effect
versterken.
,,Opmerking
yy In bepaalde surroundmodi geven sommige
luidsprekers geen geluid of een zacht
geluid weer. Dit is afhankelijk van de
surroundmodus en de audiobron. Dit duidt
niet op een defect.
yy Mogelijk moet u de surroundmodus resetten
nadat u een andere invoer hebt gekozen en
soms zelfs nadat de soundtrack is gewijzigd.
yy Omdat dit apparaat een exclusief
geluidseffect voor het FLAC-bestand heeft,
wordt tijdens het afspelen van het FLACbestand het geluidseffect gestabiliseerd.
De niveau-instellingen voor de
woofer aanpassen
U kunt het geluidsniveau van de woofer aanpassen
van -40 dB naar 6 dB.
1. Druk op WOOFER LEVEL.
2. Druk op VOL o/p om het geluidsniveau van
de woofer aan te passen.
3
Bediening
NEWS
Met deze functie wordt
het stemgeluid duidelijk
weergegeven en wordt de
kwaliteit van het stemgeluid
verbeterd.
Als het volume te hard of te zacht is drukt u op
AUTO VOLUME op de afstandsbediening. Op deze
manier kunt u van het geluid genieten op het juiste
volumeniveau.
Om deze functie te annuleren drukt u opnieuw op
de knop.
26 Bediening
Een tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de onderstaande toetsen gebruiken voor de
bediening van uw tv.
AV/INPUT
VOL+
PR/CH
VOL-
PR/CH
3
Bediening
Toets
Bewerking
MUTEi
Schakel het geluid van de
tv aan of uit.
AV/INPUT
Schakelen tussen de
invoerbron tv en andere
invoerbronnen.
1 (TV AAN/UIT)
De tv in- en uitschakelen.
VOL o/p
Het volume van de tv
aanpassen.
PR/CH W/S
Door de kanalen in het
geheugen scannen.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de
bediening van uw tv.
yy Met de afstandsbediening van het apparaat
kunt u basisbedieningen van uw TV
uitvoeren. Gebruik de afstandsbediening
van uw TV voor toegang tot geavanceerde
bedieningen van uw TV.
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als de tv wordt vermeld in de onderstaande tabel,
geeft u de juiste code voor de fabrikant op.
1. Houd de toets 1 (TV AAN/UIT) ingedrukt
en gebruik de cijfertoetsen om de code voor
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Fabrikant
Codenummer
LG
1(Default), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Laat de toets 1 (TV AAN/UIT) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat de toetsen
of een deel van de toetsen op de afstandsbediening
niet kunnen worden gebruikt voor uw tv, zelfs
niet nadat u de juiste code voor de fabrikant
hebt opgegeven. Wanneer u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt, wordt de opgegeven
code mogelijk hersteld naar de standaardinstelling.
Geef in dat geval nogmaals de juiste code op.
Problemen oplossen 27
Problemen oplossen
PROBLEEM
Het apparaat werkt
niet goed.
Geen stroom
Oorzaak & Correctie
yy Zet de stroom van zowel dit apparaat als het aangesloten externe apparaat uit
(TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en zet het apparaat weer aan.
yy Ontkoppel het netsnoer van zowel dit apparaat als het aangesloten externe
apparaat (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en probeer opnieuw
een verbinding tot stand te brengen.
yy De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
yy Foute invoerbron gekozen.
Controleer de invoerbron en kies de juiste invoerbron.
Geen geluid
yy De stil-functie is geactiveerd.
Druk MUTEi of pas het volume aan om de stil-functie te annuleren.
yy Wanneer u verbinding met een extern apparaat gebruikt (set-topbox, Bluetoothapparaat, enz.), past u het volume van het apparaat aan.
Geen weergave
yy De koppeling tussen de eenheid en de luidspreker is verbroken.
Verbind de eenheid en de subwoofer. (Zie pagina 12).
yy De DISPLAY OFF-functie is geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de functie te annuleren. (Zie pagina 18).
yy De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat.
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het
apparaat.
De afstandsbediening yy Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
werkt niet goed.
Verwijder het obstakel.
yy De batterij van de afstandsbediening is leeg.
Vervang de batterijen.
De AUTO POWERfunctie werkt niet.
yy Controleer de aansluiting van het externe apparaat, zoals de TV, DVD/Blu-Rayspeler of het Bluetooth-apparaat.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet
werkt.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
LG Sound Sync werkt yy Controleer de aansluiting van LG Sound Sync (Optisch of draadloos).
niet.
yy Controleer het geluid van uw TV en dit apparaat.
4
Problemen oplossen
Er komt geen geluid
uit de woofer
yy De stroomkabel van de subwoofer is niet aangesloten.
Steek de stroomkabel op veilige wijze in het stopcontact.
28 Problemen oplossen
PROBLEEM
Oorzaak & Correctie
Controleer de onderstaande gegevens en stel het apparaat overkomstig deze
gegevens af.
yy Schakel met de afstandsbediening stand [ON] van de DRC-functie op stand
[OFF].
Wanneer u vindt dat
het geluid uit het
apparaat te laag is.
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de TV van [PCM]
naar [AUTO] of [Bitstream].
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de Player van
[PCM] naar [PRIMARY Pass-Through] of [Bitstream].
yy Verander Audio DRC-instelling op het instelmenu van de Player naar de stand
[OFF].
4
Problemen oplossen
Bijlage 29
Handelsmerken en
licenties
Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Voor DTS-octrooien, zie http://patents.dts.
com. Geproduceerd onder licentie van DTS
Licensing Limited. DTS, het beeldmerk & DTS
en het beeldmerk gezamelijk zijn geregistreerd
als handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een
handelsmerk van DTS, Inc c DTS, Inc. Alle rechten
zijn voorbehouden.
Wanneer u een apparaat aansluit via de draadloze
Bluetooth®-technologie, brengt dit geen extra
kosten met zich mee. Een mobiele telefoon
die is voorzien van de draadloze Bluetooth®technologie, kan worden bediend via de Cascade
als er via de draadloze Bluetooth®-technologie
een verbinding tot stand is gebracht.
Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s van
Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en LG Electronics gebruikt deze items onder
licentie.
De overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.
5
Bijlage
Bluetooth® draadloze technologie is een
systeem dat radioverbinding toestaat tussen
elektronische apparaten.
30 Bijlage
Specificaties
Algemeen (NB3540)
Vereisten AC-adapter
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Afmetingen (B x H x D)
(770 x 35 x 75) mm
Netto gewicht (circa)
1,3 kg
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 90 %
Ingangen/uitgangen
OPT. IN
3 V (p-p), optische aansluiting x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5mm-stereo-aansluiting) x 1
Beschikbare Digitale Invoer Audio
Sampling Frequency
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
USB
5
Versie
1,1
Voeding via bus
5 V 0 500 mA
Versterker
Bijlage
Totaal
320 W
Voor
80 W x 2 (4 Ω bij 1 kHz)
Subwoofer
160 W (3 Ω bij 80 Hz)
THD (totale harmonische
vervorming)
10 %
Draadloze subwoofer (S34A2-D)
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op de subwoofer.
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op de subwoofer.
Type
1-weg 1 luidspreker
Impedantie
3Ω
Gewogen Ingangsvermogen
160 W
Max. ingangsvermogen
320 W
Afmetingen (B x H x D)
(170 x 360 x 316) mm
Netto gewicht (Circa)
5,55 kg
yy De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bijlage
31
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat reinigen
5
Bijlage
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.

advertisement

Key Features

  • 2.1 channels 320 W Dolby Digital, DTS 2.0, DTS Digital Surround
  • Soundbar speaker RMS power: 160 W
  • Wireless Active subwoofer Subwoofer RMS power: 160 W
  • Silver
  • Wired & Wireless Bluetooth

Related manuals

Download PDF

advertisement