LG | RC90U2AV2W | Owner's Manual | LG RC90U2AV2W Manuel utilisateur

LG RC90U2AV2W Manuel utilisateur
HANDLEIDING
DROGER
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal
de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is
geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie
voor toekomstig gebruik.
NL
NEDERLANDS
FR
FRANÇAIS
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
MFL69702090
Rev.01_040618
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of
inhoud bevatten die verschillen van het
aangeschafte model.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN............................................3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES............................................ 3
Verwijdering van uw oude apparaat............................................................ 9
INSTALLATIE..........................................................................10
Specificaties.............................................................................................. 10
Accessoires............................................................................................... 10
Vereisten voor de installatieplaats............................................................. 11
Instructies voor stapelinstallatie................................................................. 12
Omkeren van de deur................................................................................ 15
GEBRUIK.................................................................................17
Het apparaat gebruiken............................................................................. 17
Het wasgoed sorteren............................................................................... 18
Bedieningspaneel...................................................................................... 19
Programmatabel........................................................................................ 20
Programmaopties...................................................................................... 22
Droogrek (Séchage à plat)........................................................................ 24
SMART FUNCTIES.................................................................25
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken................................................... 25
Smart Diagnosis™ gebruiken.................................................................... 29
ONDERHOUD..........................................................................30
Het pluizenfilter reinigen............................................................................ 30
Het waterbakje legen................................................................................. 31
Het rooster voor toevoer van koude lucht reinigen.................................... 31
De vochtsensor afvegen............................................................................ 31
PROBLEEMOPLOSSING.......................................................32
Problemen opsporen................................................................................. 32
Foutcodes.................................................................................................. 36
GARANTIE...............................................................................37
OPERATIONELE GEGEVENS...............................................38
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het
product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP
' zoals hieronder beschreven.
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en
handelingen aan te geven die risico's kunnen
veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel
of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het
gebruik van dit product te verminderen de
basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
op:
Kinderen in het gezin
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met
betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of
onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden
om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
3
NL
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
Installatie
•Zorg
•
ervoor dat het apparaat overeenkomstig de installatieinstructies op de juiste manier is geïnstalleerd, geaard en
afgesteld door een geautoriseerde onderhoudsmonteur.
•Probeer
•
nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•Dit
• apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer
mensen die het apparaat veilig vasthouden.
•Installeer
•
het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat
is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht,
wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
•Draai
•
de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze
losraakt.
•Als
• de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact
op met een geautoriseerd servicecentrum.
•Geen
•
meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of
adaptor met dit apparaat aansluiten.
•Items
•
zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen,
waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of
kussens met vulling van schuimrubber mogen niet in het apparaat
worden gedroogd.
4
NL
•Dit
• apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer
kan worden geopend.
•Dit
• apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of
storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door
een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische
stroom.
•Dit
• apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens
alle lokale wetten en verordeningen.
•Onjuiste
•
aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien
of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is
geaard.
•Voer
•
geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit.
Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend
stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
•Het
•
apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een
extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten
op een circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en
uitgeschakeld.
Gebruik
•Tracht
•
geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren.
Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om
het apparaat te bedienen.
•Herstel
•
of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
•Hou
•
de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
•Zet
• geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
5
NL
•Laat
•
de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen
aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor
schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
•Steek
•
uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht
tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•Was
•
of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd,
gewassen, geweekt in, of bevlekt zijn met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen
gebruikte oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie,
enz.). Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
•Haal
•
de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•Duw
•
de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
•Gebruik
•
de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat
geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een
waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
•Raak
•
de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
•Gebruik
•
geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
•Wanneer
•
de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter,
gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
•Houd
•
alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
•Raak
•
de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•Buig
•
de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
6
NL
Onderhoud
•Steek
•
de stekker stevig in het stopcontact na het volledig
verwijderen van al het vocht en stof.
•Ontkoppel
•
het apparaat van de voeding alvorens het apparaat te
reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie
schakelt het apparaat niet uit van de voeding.
•Spuit
•
geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
•Haal
•
de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel
te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit
het stopcontact.
Technische veiligheid voor het gebruik van de droger
•Droog
•
geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
•Wasverzachters
•
of vergelijkbare producten moeten worden
gebruikt zoals gespecificeerd in de instructies voor de
wasverzachter.
•Verwijder
•
alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en
lucifers.
•Stop
•
het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij
alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte
wordt verdreven.
•Het
•
apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën
zijn gebruikt voor het reinigen.
•Items
•
die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie,
aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars,
terpentine, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water
worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat
ze worden gedroogd in het apparaat.
•Drink
•
het gecondenseerde water niet. Als u dit wel doet, kan dit tot
voedselvergiftiging leiden.
•Indien
•
de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen
worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren
te vermijden.
7
NL
•Het
•
pluizenfilter moet regelmatig worden gereinigd.
•Pluizen
•
mogen zich niet ophopen rond het apparaat.
•Spuit
•
droogreinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat
en gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding met
droogreinigingsmiddel.
•Droog
•
geen kleding die bevlekt is met resten van olie. Olievlekken
(waaronder eetbare oliën) op kleding kunnen niet volledig worden
verwijderd, zelfs niet na het wassen met water.
•Het
•
apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een
extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten
op een circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en
uitgeschakeld.
•Verwijder
•
kleding meteen uit het product wanneer het klaar is met
drogen of wanneer het product is uitgeschakeld tijdens het
droogproces. Laat kleding die in het apparaat gedroogd is niet
onbewaakt achter. Dit kan leiden tot brand. Kleding die na het
drogen uit het apparaat wordt gehaald, kan brand veroorzaken.
Verwijder kleding onmiddellijk na het drogen en hang de kleding
op of leg de kleding plat neer om te laten afkoelen.
8
NL
Verwijdering
•Trek
•
de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel
weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om
misbruik te voorkomen.
•Gooi
•
alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg
uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen
verstikking veroorzaken.
•Verwijder
•
de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u
ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren
erin vast komen te zitten.
Verwijdering van uw oude apparaat
••Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden
verwijderd.
••Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering
van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die
gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere
waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte
grondstoffen.
••U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt
contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw
dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde
informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling
•Bevat
•
gefluoreerde broeikasgassen. R134a (GWP:1430):
0,500 kg / 0,715 ton CO2-equivalent. Hermetisch
afgesloten.
9
INSTALLATIE
NL
Specificaties
1
2
1 Waterbakje
3
2 Bedieningspaneel
3 Deur
Model
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
Stroomvoorziening
220 - 240 V~, 50 Hz
Grootte
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Gewicht van het product
56 kg
Toegestane temperatuur
5 - 35°C
Max. capaciteit
8 kg
9 kg
••Vormgeving en specificaties kunnen afwijken zonder kennisgeving om de kwaliteit van het apparaat te
verbeteren.
Accessoires
Neem contact op met het LG Electronics Customer Information Centre voor aanschaf.
Slang voor afvoeren
condens en slanghouder
10
Droogrek
Stapelkit
NL
Vereisten voor de
installatieplaats
Plaatsing
••Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer.
Plaats
••Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten,
vloerkleden, enz.
••Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de
wasmachine te corrigeren met stukken hout,
karton of soortgelijke materialen.
5 cm
1 cm
1 cm
Vlakke vloer : Toegestane helling onder de hele
wasmachine is 1°.
Stopcontact : Moet zich binnen 1,5 meter vanaf de
plaats van het apparaat bevinden.
••Overbelast het stopcontact niet met meer dan
één apparaat.
Extra opruiming : Voor de muur, 5 cm: achterkant
/1 cm: rechter- & linkerkant
••Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine. Deze producten kunnen de deklaag
of de bedieningstoetsen beschadigen.
OPMERKING
••Houd voor betere droogprestaties de achterkant
van het apparaat van de muur vandaan.
••Installeer het apparaat niet op een plaats waar
het kan vriezen of op een stoffige plaats.
••Het apparaat werkt dan misschien niet goed of
het kan beschadigd raken door het bevriezen van
gecondenseerd water in de pomp en afvoerslang.
••Installeer het apparaat niet naast een apparaat
met hoge temperatuur, zoals een koelkast, oven
enz., waardoor de droogprestaties kunnen
verslechteren en wat de programmaduur en het
goed functioneren van de compressor kan
beïnvloeden. Het apparaat werkt het beste bij een
kamertemperatuur van 23°C.
••Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes waar
vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren
slangen kunnen barsten onder druk. De
betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen onder
het vriespunt.
••Indien de machine wordt bezorgd in de winter en
het vriest, laat u de wasmachine enkele uren
staan bij kamertemperatuur voordat u deze in
gebruik neemt.
••Zorg ervoor dat wanneer het apparaat is
geïnstalleerd, de droger gemakkelijk toegankelijk
is voor een technicus in het geval van een
storing.
••Stel de vier voetjes af met een steeksleutel als
het apparaat geplaatst is, om te zorgen dat het
apparaat stabiel staat en zorg voor een ruimte
van ongeveer 20 mm tussen de bovenkant van
het apparaat en de onderkant van een werkblad.
Ventilatievereiste
••Muurnis of onder aanrecht
−−Zorg voor een luchtstroom van ongeveer 3,17
kubieke meter/min door het apparaat
••Kast
−−De kastdeur moet 2 (louvre-)openingen hebben,
elk met een minimum oppervlak van 387
vierkante cm, 8 cm vanaf de boven- en
onderkant van de deur.
11
NL
WAARSCHUWING
••Vermijd installatie van het apparaat bij een
warmtebron. De achterkant van het apparaat
moet goed geventileerd worden. Het niet
opvolgen van deze instructies kan tot problemen
leiden.
••Installeer het apparaat niet naast een koelkast.
••Het apparaat is niet ontworpen voor maritiem
gebruik of voor gebruik in mobiele installaties
zoals caravans, vliegtuigen, enz.
Elektrische aansluiting
••Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
••Ontkoppel het apparaat altijd na gebruik.
••Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
••De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
Instructies voor stapelinstallatie
Uw droger kan boven op een LG-wasmachine
worden geplaatst en stevig worden bevestigd met
een stapelkit. Deze installatie moet worden
uitgevoerd door een geautoriseerde
onderhoudsmonteur voor een correcte installatie.
De geautoriseerde onderhoudsmonteur controleert
of u de juiste stapelkit voor uw model wasmachine
hebt en zorgt voor een stevige installatie. Het is om
deze redenen van belang dat de installatie door
een deskundige wordt uitgevoerd.
Stapelkit
Voor het stapelen van deze droger is een
LG-stapelkit vereist.
Droger
Wasmachine
Deze droger mag alleen op een LG-wasmachine
worden gestapeld. Probeer deze droger niet te
stapelen op een andere wasmachine. Dit kan
schade, letsel of schade aan eigendommen
veroorzaken.
Grootte van bovenplaat van
wasmachine
Vorm en
richting van
assemblage
12
550 mm
600 mm
NL
Installatieprocedure
WAARSCHUWING
1
Plaats de LG-droger op de LG-wasmachine.
••Verkeerde installatie kan tot ernstige ongelukken
leiden.
2
Verwijder de twee schroeven onder aan de
achterplaat aan elke zijde, zoals hieronder
aangegeven.
••Vanwege het gewicht van het apparaat en de
hoogte van de installatie is de stapelprocedure te
riskant voor één persoon. Deze procedure moet
worden uitgevoerd door twee of meer
geautoriseerde onderhoudsmonteurs.
••Het apparaat is niet geschikt voor een
ingebouwde installatie. Installeer het product niet
als een ingebouwd apparaat.
••Gebruik het apparaat niet wanneer het niet op de
juiste manier is gestapeld.
3
Breng de gaatjes van de stapelkit en de
gaatjes van de achterplaat op één lijn.
••3-1) 600 mm
••3-2) 550 mm
4
Bevestig de twee schroeven die eerder van de
droger waren verwijderd, aan de stapelkit.
5
Gebruik de vier schroeven in de
accessoiredoos (16 mm) om de achterplaat
van de wasmachine aan de stapelkit te
bevestigen.
6
De procedure voor de andere kant is gelijk.
13
NL
Afvoer van gecondenseerd water
Waterpas maken van het toestel
Normaal wordt gecondenseerd water weggepompt
naar het waterbakje waar het water wordt
verzameld tot het bakje handmatig wordt geleegd.
Water kan ook direct worden afgevoerd naar een
hoofdafvoer, met name wanneer de droger op een
wasmachine is gestapeld. Het waterpad kan met
een aansluitkit voor de hoofdafvoerslang eenvoudig
worden gewijzigd en zoals hieronder naar de
afvoerfaciliteit worden geleid:
Door het apparaat waterpas te zetten voorkomt u
onnodig geluid en trillingen. Plaats het apparaat op
een stevige, vlakke ondergrond.
1
Scheid het anti-terugloopdeksel ( ) en de
slang van de watercontainer ( ) van de
verbindingsset.
Als het apparaat niet waterpas staat, kan dit
worden verholpen met de voetjes aan de voorkant.
Draai ze met de klok mee om het apparaat omhoog
te brengen of tegen de klok in om omlaag te
brengen tot het apparaat niet meer wiebelt, noch
van voren naar achteren, noch van zijkant naar
zijkant, noch van hoek naar hoek.

Verstelbare voetjes

2
Bevestig het anti-terugloopdeksel ( ) aan de
kop van de verbindingsset en sluit vervolgens
de afvoerslang ( ) aan op de andere kant van
de verbindingsset.
Verstelbare voetjes
Verstelbare voetjes
Diagonale controle


LET OP
••Als de slang zodanig wordt geïnstalleerd dat deze
verbogen of geknikt blijft, kan de afvoer mogelijk
niet goed werken.
14
••Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten
van de bovenplaat drukt, mag het apparaat
helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide
kanten). Als het apparaat schommelt bij het
diagonaal duwen van de bovenplaat, stelt u de
voetjes weer af.
NL
2
Omkeren van de deur
U kunt de deur voor uw gemak omkeren.
Verwijder 8 schroeven op het scharniergeheel
van de deur.
••Er zijn 6 schroeven aan de voorkant en 2
schroeven aan de zijkant.
WAARSCHUWING
••Draai de deur niet om als de wasmachine op het
apparaat is gestapeld.
••Alvorens de scharnierschroeven te verwijderen,
laat een assistent het gewicht van de deur
steunen. De deur zou op de grond kunnen vallen
vanwege het gewicht van de deur.
Scharnierassemblage
••Om veiligheidsredenen moeten twee of meer
mensen samenwerken om de deur om te keren.
OPMERKING
••Het uiterlijk van de schroeven varieert en de
schroeven moeten afhankelijk van de positie
anders worden geplaatst. Zorg ervoor dat de
schroef goed is geselecteerd voordat u hem
aandraait.
1
3
Verwijder de 3 schroeven uit de
deurvergrendeling die tussen de deur en het
samenstel is bevestigd en verwijder vervolgens
de schroef die op de deurhaak is bevestigd.
Open de deur en verwijder 2 schroeven op het
deurscharnier. Nadat u de schroeven hebt
verwijderd, plaatst u de deur voorzichtig met de
voorkant naar beneden op de vloer.
Assemblage
deurvergrendeling
Kast
4
Deurscharnier
WAARSCHUWING
••Verwijder eerst de onderste schroef. De deur kan
vanwege zijn gewicht op de grond vallen en de
deur kan worden beschadigd.
Schakel tussen de positie van het
scharniergeheel en de deurvergrendelingsset
en draai vervolgens de schroeven in
omgekeerde volgorde vast.
••Draai de schroef in de juiste positie vast,
verwijzend van 2 naar 4 stappen.
Assemblage
deurvergrendeling
Scharnierassemblage
15
NL
5
Verwijder de deurvanger van het frame van het
apparaat door 2 schroeven te verwijderen en
vervolgens aan de andere kant te monteren.
Deurvanger
6
16
Verwijder de 2 decoratieve schroeven uit het
frame van het apparaat en monteer ze
vervolgens aan de andere kant.
7
Installeer de deur met de schroeven verwijderd
in stap 1 en controleer vervolgens of de deur
goed sluit.
GEBRUIK
Het apparaat gebruiken
Stel voor de eerste cyclus in dat het apparaat
gedurende vijf minuten droogt om de trommel op te
warmen. Open de deur tussen ladingen wanneer u
het apparaat de eerste keren gebruikt, om
eventuele geurtjes uit het binnenste van het
apparaat te laten verdwijnen.
1
NL
LET OP
••Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur
en de rubberen afdichting vast komt te zitten.
3
Schakel de stroom in.
4
Selecteer het gewenste droogprogramma.
Zorg ervoor dat het pluizenfilter en waterbakje
schoon zijn.
••Druk op de knop Inschakelen. Het
indicatorpictogram boven de knop wordt
verlicht. Dit betekent dat het apparaat klaar is
voor gebruik.
••Het pluizenfilter bevindt zich in de deurrand.
Het filter moet worden gereinigd vóór elke
droogcyclus.
••Open de deur en controleer of het
pluizenfilter schoon is. Zo niet, dan reinigt u
het.
••Controleer ook of het waterbakje moet
worden geleegd voor optimale
droogresultaten.
WAARSCHUWING
••Drink het gecondenseerde water niet.
••U kunt een programma kiezen door de knop
voor het selecteren van een programma te
draaien totdat het gewenste programma
wordt aangegeven.
••Als u op de knop Start/Pauze drukt zonder
een programma te kiezen, gaat het apparaat
verder met het programma Katoen.
Raadpleeg de programmatabel voor
gedetailleerde informatie.
5
Druk op de knop Start/Pauze.
6
Nadat de cyclus is beëindigd, opent u de deur
en verwijdert u het wasgoed.
7
Zet het apparaat uit.
OPMERKING
••In sommige gevallen ziet u in het LED-venster
(symbool Waterbakje legen) en kan het
apparaat stoppen omdat het waterbakje vol is.
2
Plaats het wasgoed in de trommel nadat u het
hebt gesorteerd.
••De kleren moeten op type stof en
droogteniveau worden gesorteerd en alle
touwtjes en riemen moeten goed zijn
vastgebonden voordat u de kleren in de
trommel doet. Duw het wasgoed naar
achteren om het bij de afdichting van de deur
vandaan te houden. Anders kunnen de
afdichting en de kleren beschadigd raken.
Sluit de deur.
••Druk op de knop Inschakelen.
17
NL
LET OP
••Wees voorzichtig! De trommel kan nog heet zijn.
••Het apparaat mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan waarvoor het is
ontworpen.
OPMERKING
••Het laatste deel van een droogcyclus vindt zonder
warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen
dat het wasgoed een temperatuur heeft waarbij
de kleding niet wordt beschadigd.
••Bij een hoge atmosferische temperatuur en kleine
ruimte kan de droogtijd langer zijn en het
energieverbruik hoger.
Rubber en plastic
••Droog geen rubberen of plastic items of items die
rubber of plastic bevatten, zoals:
−−Schorten, slabbetjes en stoelbekleding
−−Gordijnen en tafelkleden
−−Badmatten
Glasvezel
••Droog geen kledingstukken van glasvezel in het
apparaat. Glasdeeltjes die in het apparaat
achterblijven, kunnen later bij een andere cyclus
in uw kleren terechtkomen.
Pictogram
Beschrijving
Het wasgoed sorteren
Dry (Drogen)
Kleren hebben een eigen label voor onderhoud.
Het wordt aanbevolen de kleding volgens dit
onderhoudslabel te drogen.
Drogen met droogtrommel
Bovendien moet u de kleren sorteren op grootte en
type stof.
Overlaad het apparaat niet. U behaalt dan de beste
droogprestaties en dit is energiezuiniger.
Wollen wasgoed
••Droog wol met het programma Wol. Bekijk eerst
welke symbolen er op het onderhoudslabel staan.
Wol wordt tijdens de cyclus misschien niet
helemaal droog. Herhaal de cyclus niet. Trek wol
in de oorspronkelijke vorm en leg het kledingstuk
plat.
Geweven en lussteekmateriaal
••Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen
krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.
Permanent geperst en synthetisch materiaal
••Overlaad het apparaat niet. Haal permanent
geperste kledingstukken uit het apparaat zodra
het apparaat stopt om kreukels te verminderen.
Babykleertjes en nachtkleding
••Bekijk altijd wat er op de onderhoudslabels van
de kledingstukken staat.
18
Permanente pers /
Kreukbestendig
Voorzichtig / Delicaat
Niet met droogtrommel drogen
Niet drogen
Hoge temperatuur
Middelhoge temperatuur
Lage temperatuur
Niet verwarmen / Lucht
Aan de lijn drogen / Hangen om
te drogen
Nat ophangen
Plat drogen
In de schaduw
NL
Bedieningspaneel
1 Knop Inschakelen
••Druk op de knop Inschakelen om de stroom
in en uit te schakelen.
Scherm
••
−−Reinigingsmelding: wanneer u op de knop
Inschakelen drukt, wordt het pictogram
weergegeven.
••Druk op de knop Inschakelen om de functie
Startuitstel te annuleren.
−−Verstoppingsmelding: dit pictogram wordt
weergegeven met een zoemergeluid terwijl het
apparaat in bedrijf is.
2 Programmakiezer
••Programma's zijn beschikbaar op basis van
het type wasgoed.
••Het lampje gaat branden om het
geselecteerde programma aan te geven.
••
−−Melding voor vol bakje: dit pictogram wordt
weergegeven met een zoemergeluid terwijl het
apparaat in bedrijf is.
••
: Dit pictogram geeft aan dat het pluisfilter is
geplaatst. Als het pluisfilter niet is geplaatst, werkt
het apparaat niet en wordt het pictogram
weergegeven.
••
: dit pictogram geeft de automatische
reinigingsstatus van de condensor aan. Het
pictogram wordt tijdens watersproeistromen naar
de condensor weergegeven.
4 Extra programmaknoppen
••Gebruik deze knoppen om de gewenste
opties voor het geselecteerde programma te
kiezen.
••Om de functie Starten op afstand te
gebruiken, zie SMART FUNCTIONS (slimme
functies).
: Dit pictogram geeft aan dat het waterbakje
moet worden geleegd of dat het vol is.
−−Melding voor leegmaken: wanneer u op de knop
Inschakelen drukt, wordt dit pictogram
weergegeven.
3 Knop Start/Pauze
••Deze knop Start/Pauze wordt gebruikt om
een droogcyclus te starten of te onderbreken.
••De stroom wordt in de pauzestand na 14
minuten automatisch uitgeschakeld.
: Dit pictogram geeft aan dat het pluizenfilter
moet worden gereinigd of dat het verstopt is.
19
NL
Programmatabel
Droogprogramma
Programma's voor sensordrogen
Programma
Type wasgoed
Details
Droogniveau
Capaciteit
Handdoeken, badjassen en
beddengoed
Voor dikke en gewatteerde
stoffen
Extra (Extra
sec)
8 kg / 9 kg
Badhanddoeken,
theedoeken, ondergoed en
katoenen sokken
Voor items die niet hoeven
worden gestreken
Kast (Prêt à
ranger)
8 kg / 9 kg
Beddengoed, tafellinnen,
handdoeken, T-shirts,
poloshirts en werkkleding
Voor items die moeten
worden gestreken
Strijken
(Prêt à
repasser)
8 kg / 9 kg
Beddengoed, tafellinnen,
trainingspakken, windjacks
en dekens
Voor dikke en gewatteerde
items die niet hoeven
worden gestreken
Extra (Extra
sec)
Overhemden en blouses
Voor items die niet hoeven
worden gestreken
Kast (Prêt à
ranger)
Broeken, jurken,
overhemden en blouses
Voor items die moeten
worden gestreken
Strijken
(Prêt à
repasser)
Overhemden, t-shirts,
broeken, ondergoed en
sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat niet hoeft
worden gestreken
Kast (Prêt à
ranger)
Overhemden, t-shirts,
ondergoed en sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat moet worden
gestreken
Strijken
(Prêt à
repasser)
Donsdeken
(Couette)
Beddengoed, lakens
Voor grote items
-
2,5 kg
Handdoek
(Linge de
maison)
Handdoeken, kussenslopen
Voor katoenen stoffen die
niet hoeven worden
gestreken
-
4,5 kg
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
Katoen, ondergoed, lakens
en babykleren
Helpt allergenen zoals
huismijten te verwijderen
-
4,5 kg
Snel 30 (Rapide
30)
Lichte en kleine items
minder dan 3ea.
Voor een kleine
hoeveelheid artikelen van
polyamide, acryl en
polyester
-
1 kg
8 kg / 9 kg
Katoen (Coton)
Mix (Mix)
Easy Care
(Synthétiques)
20
4 kg
3,5 kg
NL
Programma's voor sensordrogen
Programma
Type wasgoed
Details
Droogniveau
Capaciteit
8 kg / 9 kg
Sportkleding
(Textiles sport)
Voetbalkleren en
trainingskleding
Voor polyester stoffen
-
2 kg
Wol (Laine)
Wol
Voor wollen stoffen
-
1 kg
Zijde, fijne stoffen en
lingerie
Voor stoffen die
hittegevoelig zijn, zoals
synthetische stoffen
-
1,5 kg
Droogniveau
Capaciteit
Delicaat
(Délicat)
Programma's met ingestelde droogtijd
Programma
Type wasgoed
Details
8 kg / 9 kg
Droogrek
(Séchage à plat)
Zijde, wol, delicate lingerie
Verfrist kleren zonder
drogen met trommel
-
-
Koude lucht (Air
froid)
Alle stoffen die moeten
worden opgefrist
Droogt zonder warmte
-
-
Warme lucht
(Air chaud)
Badhanddoeken,
badjassen, theedoeken en
met acryl gewatteerde
stoffen
Kleine items en vochtige
stoffen, alledaagse items
die geschikt zijn voor
drogen met warmte
-
-
LET OP
••Als de lading minder dan 1 kg is, gebruikt u het programma Warme lucht (Air chaud) in programma's
met ingestelde droogtijd. Wollen items moeten worden gedroogd met het programma Wol (Laine) en
warmtegevoelige stoffen, zoals zijde, ondergoed en lingerie, moeten worden gedroogd met het programma
Delicaat (Délicat). Houd u aan de aanbevolen lading wanneer u het gewenste programma kiest. Uw
kleren kunnen anders worden beschadigd.
OPMERKING
••Getest in overeenstemming met EN61121 en richtlijn 932/2012
••Stel het programma in op Cotton Cupboard Energy (Full & Half Load) voor testen in overeenstemming met
EN61121 en Richtlijn 932/2012
••Standaard katoenprogramma:
Optie (standaard) (Dit is het meest efficiënte
programma op gebied van de testcondities voorgesteld door EN61121 en Richtlijn 932/2012)
••Het is geschikt om normale natte katoenen stoffen te drogen en het is het meest efficiënte programma om
zo energiezuinig mogelijk natte katoenen wasgoed te drogen.
••De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, de
hardheid van het water en de temperatuur van de watertoevoer.
••Als het apparaat ergens onder is geïnstalleerd, kunnen de prestaties verslechteren.
••Als het wasgoed niet op een hoog toerental is gecentrifugeerd bij het wassen, nemen het energieverbruik
en de droogtijd toe.
21
NL
Programmaopties
Favoriet (Favori)
Einduitstel (Fin différée)
Met de optie Favoriet kunt u een aangepast
droogprogramma opslaan voor toekomstig gebruik.
U kunt de optie Startuitstel gebruiken om de
voltooiingstijd van de droogcyclus uit te stellen. De
maximale startuitstel is 19 uur. De minimale
startuitstel is 3 uur.
1
Zet het apparaat aan.
1
Zet het apparaat aan.
2
Kies een programma.
2
Kies een programma.
3
Selecteer de optie of het extra programma.
(Antikreuk, EcoHybrid enz.)
3
Druk op de Einduitstel knop.
4
Houd de knop Favoriet drie seconden
ingedrukt.
4
Stel tijdvertragingsuur (s) in door op de knop
Meer tijd, Minder tijd te drukken.
5
Druk op de knop Start/Pauze.
Antikreuk (Défroissage)
De optie Antikreuk voorkomt kreukels die ontstaan
doordat het wasgoed aan het einde van de
droogcyclus niet direct uit de trommel wordt
gehaald. Als Antikreuk is geselecteerd, gaat de
trommel zo nu en dan rond waarna deze weer
stopt. U hebt dan twee uur om het wasgoed eruit te
halen. Als de deur tijdens de optie Antikreuk wordt
geopend, wordt de optie geannuleerd.
De optie Favoriet is nu opgeslagen voor toekomstig
gebruik. Als u het opgeslagen programma opnieuw
wilt gebruiken, selecteert u de optie Favoriet en
drukt u op de knop Start/Pauze.
Trommelverlichting (Éclairage
tambour)
Als het apparaat in bedrijf is, kunt u in de trommel
kijken wanneer u de functie Trommelverlichting
kiest.
••Houd de Droogniveau knop 3 seconden
ingedrukt op de Drum Light-functi te activeren.
••Licht aan: deur is geopend.
••Licht uit: deur is gesloten. De verlichting gaat
automatisch uit.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Eco: optie voor energiebesparing.
••Energie: energiebesparende optie.
••Tijd: tijdbesparende optie. U ziet Tijd indicatie op
de LED.
22
NL
Kinderslot (Verrouillage enfant)
Gebruik deze optie om de bediening uit te
schakelen. Deze functie kan voorkomen dat
kinderen het programma wijzigen of het apparaat
gebruiken.
Het bedieningspaneel vergrendelen
1
Houd de Favoriet en Einduitstel knoppen
gelijktijdig ingedrukt gedurende drie seconden.
2
Er klinkt een pieptoon en op het display wordt
CL weergegeven.
Als Kinderbeveiliging is ingesteld, zijn alle
knoppen geblokkeerd met uitzondering van de
knop Inschakelen.
OPMERKING
••Door het uitschakelen van de stroom of voltooien
van alle programma's zal de functie
Kinderbeveiliging niet worden gereset. U moet de
kinderbeveiliging deactiveren voordat u toegang
krijgt tot alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de Favoriet en Einduitstel knoppen
gelijktijdig ingedrukt gedurende drie seconden.
••Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor
het huidige programma verschijnt weer op het
display.
Zoemer (Signal sonore)
Met deze optie kunt u het volume van de pieptoon
aanpassen.
Meer tijd / Minder tijd (Ajouter du
temps / Réduction du temps)
Gebruik deze knoppen met de Handmatige
droogprogramma’s om de droogtijd te verhogen of
te verlagen.
Druk op de Meer tijd knop om de geselecteerde
programmatijd per vijf minuten te verhogen.
Druk op de Minder tijd knop om de geselecteerde
programmatijd per vijf minuten te verlagen.
23
NL
Droogrek (Séchage à plat)
5
Sluit de deur.
Het droogrek wordt binnen in het apparaat
geplaatst, zoals in de afbeelding hieronder te zien
is. Verwijder het verpakkingsmateriaal voor het
gebruik.
6
Zet het apparaat aan en kies Droogrek.
7
Druk op de knop Start/Pauze.
Droogrek is ontworpen voor het gebruik bij
wasgoed dat plat en zonder draaien moet worden
gedroogd, inclusief truien en delicate stoffen.
1
Open de deur
2
Plaats de haak in het midden van de trommel.
3
Plaats het droogrek op de structuur boven het
pluizenfilter en druk erop om het te bevestigen.
4
Plaats natte items boven op het rek. Laat
ruimte vrij rond de items zodat er lucht kan
circuleren.
••Het rek beweegt niet, maar de trommel
draait.
24
OPMERKING
••Controleer het pluizenfilter en verwijder
opgehoopte pluizen van de items die op het rek
zijn gedroogd.
••De More Time / Less Time knoppen kunnen
gebruikt worden om de droogtijd verfijnd in te
stellen.
SMART FUNCTIES
De LG SmartThinQ-applicatie
gebruiken
DIngen die u moet controleren
voordat u de LG SmartThinQ
gebruikt
••Voor apparaten met het logo
1
of
Controleer de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
••Als de afstand tussen het toestel en de
draadloze router te groot wordt kan het
signaal zwak worden. Het registreren kan
lange tijd duren of de installatie kan
mislukken.
2
Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
uit.
••Schakel gegevens voor iPhones uit via
Instellingen → Mobiel → Mobiele
gegevens.
NL
OPMERKING
••Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u
of het Wi-Fi
-pictogram op het controlepaneel
aan is.
••Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken
van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
internetprovider of raadpleeg de handleiding van
uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
controleren.
••LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding of
voor gebreken, een verkeerde werking of fouten
die door de netwerkverbinding worden
veroorzaakt.
••Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver
verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
van het Wifi-signaal te verbeteren.
••De omgeving van het thuisnetwerk kan
veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding
met de applicatie kan worden gemaakt.
••Indien de netwerkverbinding niet correct werkt
kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
••De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
3
Verbind uw smartphone met de draadloze
router.
••Het toestel kan niet geregistreerd worden
vanwege problemen met het draadloze signaal.
Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact
en wacht één minuut om het opnieuw te
proberen.
••As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
uitzondering toe.
••De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
••De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
••Als het beveiligingsprotocol van de router is
ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het netwerk
niet instellen. Gebruik andere
beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt aanbevolen)
en registreer het product opnieuw.
25
NL
De applicatie installeren LG
SmartThinQ
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google
Play Store & Apple App Store voor een
smartphone. Volg de instructies om de applicatie te
downloaden en te installeren.
OPMERKING
••Als u kiest voor eenvoudig aanmelden om
toegang te verkrijgen tot de LG SmartThinQtoepassing moet u het registratieproces doorlopen
telkens wanneer u van smartphone verandert of
de toepassing opnieuw installeert.
Wifi-functie
••Voor apparaten met het logo
of
Communiceer met het apparaat via een
smartphone met gebruik van de gemakkelijke
smartphone-functies.
Drogercyclus (starten op afstand, cyclus
downloaden)
Stel een gewenst programma in of download het en
bedien het van op afstand.
Smart Diagnosis™
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Pushnotificatie
Wanneer de cyclus voltooid is of het apparatuur
problemen heeft, hebt u de optie om
pushmeldingen op een smartphone te ontvangen.
Energiebewaking
Het energieverbruik van de droger wordt beïnvloed
door de cyclus en opties. U kunt dus enkele
wijzigingen in het energieverbruik van de ene
cyclus naar de andere zien.
Instellingen
Stel de bijnaam van het product in en verwijder het
product.
OPMERKING
••Als u uw draadloze router, uw internetprovider of
uw wachtwoord wijzigt nadat u het apparaat heeft
geregistreerd, verwijdert u het uit de LG
SmartThinQ Instellingen → Bewerk product en
registreert u het opnieuw.
••De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
••Functies kunnen per model variëren.
26
NL
Drogercyclus gebruiken
Starten op afstand (Dém. à distance)
Gebruik een smartphone om uw apparaat op
afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
Om Starten op afstand te gebruiken:
Download prog. (Programme téléchargé)
Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn
opgenomen in de basiscycli van het apparaat.
Apparaten die zijn geregistreerd kunnen een
verscheidenheid aan speciale cycli voor het
specifieke apparaat downloaden.
Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het
apparaat worden opgeslagen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is
voltooid, behoudt het product de gedownloade
cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.
2
Doe het wasgoed in de trommel.
Wireless LAN Module-specificaties
3
Houd de Zoemer knop 3 seconden ingedrukt
om de Remote Start-functie in te schakelen.
4
Start een programma met de LG SmartThinQapplicatie op uw smartphone.
Model
OPMERKING
••Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de
applicatie LG SmartThinQ. Als de cyclus niet
wordt gestart, zal de wasmachine wachten om de
cyclus te starten tot deze op afstand wordt
uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de modus
'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
••Als de deur open is, is Starten op afstand niet
mogelijk.
Om Starten op afstand te deactiveren:
Wanneer de When Remote Start is geactiveerd,
houd de Zoemer knop 3 seconden ingedrukt.
LCW-004
Frequentiebereik 2412 tot 2472 MHz
Output
-vermogen
(Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Draadloze functie S/W-versie: V 1.0
Het is in het belang van de gebruiker dat dit
apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een
minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat
en het lichaam.
Stroomverbruik bij standbymodus /
0,42 W
Stroomverbruik bij
netwerkstand-by
2,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat
automatisch laat overschakelen
20 min.
naar de stand-bymodus en/of
uit-stand en/of de toestand
waarin netwerkgebonden
stand-by beschikbaar is
27
NL
Conformiteitsverklaring
Smart Diagnosis ™ met behulp van
een Smart Phone
••Voor apparaten met het logo
Hierbij verklaart LG Electronics dat de
radioapparatuur van het type droger in
overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van
drie jaar na onze laatste zending van dit product.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
informatie ontvangt.
28
of
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt.
Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
tenzij het apparaat is aangesloten op het
stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in
te schakelen, moet het oplossen van problemen
worden gedaan zonder het gebruik van Smart
Diagnosis™.
NL
Smart Diagnosis™ gebruiken
4
Smart Diagnosis ™ via het
klanteninformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om
contact op te nemen met de servicemedewerker,
niet tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de Inschakelen Knop om het
apparaat aan te zetten. Druk geen andere
knoppen in en draai niet aan de
programmakeuzeknop.
2
Wanneer u door het callcenter wordt
geïnstrueerd dit te doen, plaatst u het
mondstuk van uw telefoon dicht bij het
pictogram Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
0
1
3
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
••Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
••Als de callcentermedewerker niet in staat is
om een nauwkeurige registratie van de
gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn
gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in staat
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor
analyse doorgegeven informatie.
OPMERKING
••De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van
de lokale gesprekskwaliteit.
••De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt
een betere service als u gebruik maakt van de
vaste telefoon.
••Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
beste Smart Diagnosis™-dienst.
Houd de knop Meer tijd gedurende drie
seconden ingedrukt, terwijl u het mondstuk van
de telefoon bij het pictogram en de aan/
uit-knop houdt.
29
ONDERHOUD
NL
WAARSCHUWING
••Open het tweede pluizenfilter.
••Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het
apparaat reinigt. Het niet verwijderen van de
stekker kan een elektrische schok veroorzaken.
Het pluizenfilter reinigen
Reinig het pluizenfilter vóór elke droogcyclus.
Reinig dit ook als het pictogram
wordt verlicht
en de zoemer te horen is terwijl het apparaat in
bedrijf is.
5
Spoel de pluizen weg met warm water.
6
Droog de pluizenfilters helemaal, sluit ze en
plaats beide pluizenfilters terug.
Door het pluizenfilter te reinigen verkort u de
droogtijd en wordt er minder energie verbruikt.
1
Open de deur
2
Verwijder het eerste pluizenfilter.
3
Verwijder het tweede pluizenfilter.
OPMERKING
••Verwijder vocht uit het raster. Het pluizenfilter kan
anders verstopt raken door een waterlaag, zodat
het apparaat niet goed werkt.
4
Open beide pluizenfilters en verwijder alle
pluizen.
••Open het eerste pluizenfilter.
30
••Als het pluizenfilter zich niet in het apparaat
bevindt, kunt u het apparaat niet gebruiken.
NL
Het waterbakje legen
Condenswater wordt in het waterbakje verzameld.
Leeg het waterbakje na elk gebruik. Als u dit niet
doet, verslechteren de droogprestaties.
Als het waterbakje vol is, gaat het pictogram
branden en hoort u een zoemtoon terwijl het
apparaat in bedrijf is. In dat geval moet u het
waterbakje binnen een uur leegmaken.
1
Het rooster voor toevoer van
koude lucht reinigen
Zuig het rooster voor toevoer van koude lucht 3 tot
4 keer per jaar schoon, zodat de toevoer van lucht
niet wordt belemmerd door opgehoopte pluizen of
vuil.
Trek het waterbakje eruit.
OPMERKING
2
Leeg het waterbakje in de gootsteen.
••Door het ventilatierooster wordt warme lucht
uitgeblazen.
••Er is voldoende ventilatie nodig om te voorkomen
dat gassen in de kamer van units die andere
stoffen verbranden (bijvoorbeeld open vuren)
terugstromen.
De vochtsensor afvegen
3
Duw het weer in het apparaat.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Deze sensor stelt vast wat het vochtniveau van het
wasgoed is terwijl het apparaat in bedrijf is. De
sensor moet regelmatig worden gereinigd om de
kalk op het oppervlak van de sensor te verwijderen.
Veeg de sensoren binnen in de trommel schoon.
LET OP
••Veeg de vochtsensor niet met agressieve
middelen schoon. Reinig de sensor altijd met een
ruwe spons.
31
PROBLEEMOPLOSSING
NL
Het apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een
vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als het apparaat niet naar behoren of helemaal niet
functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Problemen opsporen
Symptomen
Het apparaat
wordt niet
ingeschakeld.
Apparaat
verwarmt niet.
Het duurt te lang
tot de kleren
droog zijn.
32
Reden
Oplossing
Het netsnoer is niet goed aangesloten.
••Zorg ervoor dat de stekker goed in een
geaard stopcontact zit dat past bij de
classificatieplaat van het apparaat.
Huiszekering is gesprongen,
stroomonderbreker is doorgeslagen of
een stroomstoring is opgetreden.
••Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering. Verhoog de capaciteit van
de zekering niet. Als het probleem een
overbelasting van het circuit is, laat het
dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Huiszekering is gesprongen,
stroomonderbreker is doorgeslagen of
een stroomstoring is opgetreden.
••Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering. Verhoog de capaciteit van
de zekering niet. Als het probleem een
overbelasting van het circuit is, laat het
dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
De lading is niet goed gesorteerd.
••Scheid de zware en lichte items van
elkaar. Het drogen van grotere en
zwaardere items duurt langer. Als één
lading zowel lichte als zware items
bevat, kan dit voor de sensor
verwarrend zijn omdat lichte items
sneller droog zijn.
Grote lading zware stoffen.
••Voor zware stoffen is een langere
droogtijd nodig, omdat ze meer vocht
vasthouden. Zorg voor kortere en meer
consistente droogtijden voor grote en
zware items door deze items op te
delen in kleinere ladingen met dezelfde
grootte.
De instellingen voor het apparaat zijn
niet goed ingesteld.
••Gebruik de juiste instellingen voor het
type lading dat u droogt. Voor sommige
ladingen moet het droogniveau worden
aangepast om op de juiste manier te
drogen.
Het pluizenfilter moet worden
gereinigd.
••Verwijder voor elke cyclus de pluizen
van het pluizenfilter. Houd het filter
hierna omhoog tegen het licht om te
controleren of er nog vuil of iets anders
op zit. Bij sommige ladingen waarbij
veel pluis wordt geproduceerd, zoals bij
nieuwe badhanddoeken, kan het nodig
zijn de cyclus te onderbreken en het
filter tussentijds te reinigen.
NL
Symptomen
Reden
Oplossing
••Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering. Verhoog de capaciteit van
Huiszekering is gesprongen,
de zekering niet. Als het probleem een
stroomonderbreker is doorgeslagen of
overbelasting van het circuit is, laat het
een stroomstoring is opgetreden.
dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Het apparaat is met teveel geladen.
••Verdeel extra grote ladingen in kleinere
ladingen voor betere droogprestaties en
efficiëntie.
Het apparaat heeft te weinig lading.
••Als u heel weinig items laadt, kunt u
het beste wat extra toevoegen om
ervoor te zorgen dat de trommel van de
droger goed zijn werk doet. Als de
lading erg klein is en u programma's
voor sensordrogen gebruikt, kan de
elektronische regeling de droogte van
de lading niet goed bepalen en kan het
apparaat te gauw uitgaan. Gebruik
programma's met ingestelde droogtijd
of voeg wat extra natte kleding aan de
lading toe.
Het duurt te lang
tot de kleren
droog zijn.
De lengte van de
droogtijd is niet
consistent.
Er blijven vette of
vieze plekken op
de kleding achter.
••De droogtijd voor een lading zal
variëren afhankelijk van het gebruikte
type warmte (elektrisch), de grootte van
De warmte-instellingen, de grootte van
de lading, het type stof, de natheid van
de lading of de vochtigheid van de
de kleding en het pluizenfilter. Zelfs een
kleding is niet consistent.
niet-uitgebalanceerde lading in het
apparaat kan tot slecht draaien van de
trommel leiden, zodat het langer duurt
voordat nattere kleren droog zijn.
De wasverzachter is niet op de juiste
manier gebruikt.
••Wanneer u kleren wast die in het
apparaat moeten worden gedroogd,
moet u ervoor zorgen dat u de juiste
hoeveelheid wasverzachter gebruikt die
door de fabrikant van de wasverzachter
wordt aanbevolen.
Schone en vuile kleding worden
samen gedroogd.
••Gebruik het apparaat om alleen schone
items te drogen. Het vuil van kleren die
niet schoon zijn, kan op schone kleren
gaan zitten als u deze in dezelfde
lading of een volgende lading droogt.
Kleren zijn niet goed schoongemaakt
of uitgespoeld voordat ze in het
apparaat worden gedaan.
••Vlekken op gedroogde kleren kunnen
vlekken zijn die tijdens het wassen niet
zijn verwijderd. Zorg ervoor dat kleren
helemaal schoon zijn en goed zijn
uitgespoeld volgens de instructies voor
uw wasmachine en waspoeder. Het kan
bij een bepaald soort vuil nodig zijn de
kleren voor te behandelen voordat u ze
gaat wassen.
33
NL
Symptomen
De kleren zijn
gekreukt.
Kleren zijn
gekrompen.
Er blijven pluizen
op de kleding
achter.
De kleding is erg
statisch na het
drogen.
34
Reden
Oplossing
De kleren zijn te lang gedroogd.
••Door het wasgoed te lang te drogen
kunnen er kreukels ontstaan. Probeer
een kortere droogtijd.
Kleren zijn te lang in het apparaat
gebleven nadat de cyclus was
beëindigd.
••Gebruik de optie Antikreuk.
De onderhoudsinstructies voor de
kleren zijn niet gevolgd.
••Om het krimpen van kleren te
vermijden, moet u altijd de
onderhoudsinstructies voor de kleding
raadplegen. Sommige stoffen krimpen
van nature als ze worden gewassen.
Andere stoffen kunnen worden
gewassen, maar krimpen wanneer ze in
het apparaat worden gedroogd. Gebruik
een lagere instelling of geen warmte.
••Verwijder voor elke cyclus de pluizen
van het pluizenfilter. Houd het filter
hierna omhoog tegen het licht om te
controleren of er nog vuil of iets anders
op zit. Als het er vies uitziet, volgt u de
Het pluizenfilter is niet goed gereinigd.
reinigingsinstructies. Bij sommige
ladingen waarbij veel pluis wordt
geproduceerd, kan het nodig zijn de
cyclus te onderbreken en het filter
tussentijds te reinigen.
Het wasgoed is niet goed gesorteerd.
••Sommige stoffen produceren veel
pluizen (bijvoorbeeld een nieuwe
badhanddoek) en moeten apart worden
gedroogd van kleren die veel stof
aantrekken (zoals een zwarte broek).
Het apparaat is met teveel geladen.
••Verdeel bij het drogen extra grote
ladingen in kleinere ladingen.
Er is een papieren zakdoekje of iets
dergelijks in een zak achtergebleven.
••Controleer de zakken goed voordat u
kleren droogt.
De kleren zijn te lang gedroogd.
••Wanneer het wasgoed te lang wordt
gedroogd, kan er statische elektriciteit
worden opgebouwd. Pas instellingen
aan en gebruik een kortere droogtijd of
gebruik programma's voor
sensordrogen.
Synthetische stoffen, permanent
geperste kledingstukken of gemengde
synthetische stoffen drogen.
••Deze stoffen zijn van nature gevoelig
voor opbouw van statische lading.
Probeer het gebruik van wasverzachter
of gebruik kortere droogtijden bij
programma's met ingestelde droogtijd.
NL
Symptomen
Waterlekken.
Kleren hebben
vochtige plekken
na een
programma voor
sensordrogen.
Reden
Oplossing
De slang van het waterbakje
of de afvoerslang is niet
goed aangesloten.
••Sluit de slang van het waterbakje of de
afvoerslang goed aan.
De deur is gesloten terwijl
er wasgoed of iets anders
tussen de deur vastzit.
••Controleer of er iets tussen de deur is gekomen
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als er
continu water lekt, neem dan contact op met het
LG Electronics Customer Information Centre.
Erg grote of erg kleine
lading. Eén groot item zoals
een deken of dekbed.
••Als items te stijf zijn samengedrukt of als er te
weinig items zijn, kan de sensor moeilijk het
droogniveau van de lading bepalen. Gebruik een
programma met ingestelde droogtijd voor zeer
kleine ladingen.
••Grote items zoals dekens of dekbedden kunnen
zich soms tot een dichte bal stof vormen. De
buitenkant zal dan droog worden wat door de
sensoren wordt vastgesteld, maar de bal blijf
binnenin vochtig. Als u één groot item droogt, kunt
u de cyclus het beste één of twee keer
onderbreken en de bal uit elkaar halen zodat ook
de vochtige gedeeltes bloot komen te liggen.
••Als u een paar resterende items uit een zeer grote
lading of een paar vochtige plekken op een groot
item wilt drogen nadat een programma voor
sensordrogen is voltooid, maakt u het pluizenfilter
leeg en stelt u vervolgens een programma met
ingestelde droogtijd in om de item(s) verder te
drogen.
Het WiFi-wachtwoord
••Zoek het WiFi-netwerk waarmee uw smartphone
waarmee u verbinding
verbonden is en verwijder het, registreer daarna
probeert te maken is onjuist.
uw toestel op LG SmartThinQ.
Mobiele gegevens voor uw
••Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone
smartphone is ingeschakeld.
en registreer het toestel via het WiFi-netwerk.
Uw
huishoudtoestel
en smartphone
zijn niet
verbonden met
het WiFi-netwerk.
De naam van het draadloze
netwerk (SSID) is foutief
ingesteld.
••De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
De frequentie van de router
is niet 2,4 GHz.
••Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz
wordt ondersteund. Stel de draadloze router in op
2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider of de
fabrikant van de router om de frequentie van de
router te controleren.
De afstand tussen het
toestel en de router is te
groot.
••Als de afstand tussen het toestel en de router te
groot is kan het signaal zwak zijn en wordt de
verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd.
Verplaats de router zodat deze zich dichter bij het
toestel bevindt.
35
NL
Foutcodes
Symptomen
Reden
Oplossing
dE
De deur is geopend terwijl het
••Sluit de deur volledig.
apparaat in bedrijf was of het apparaat
••Als dE niet wordt opgelost, moet u voor
is gebruikt terwijl de deur niet goed
ondersteuning bellen.
was gesloten.
dE4
De detectie van de deurschakelaar
werkt niet juist.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
Temperatuursensor heeft niet goed
gewerkt.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
F1
De temperatuur in de trommel is
plotseling omhoog gegaan.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
LE1
De motor is plotseling gestopt.
••Controleer of de hoeveelheid wasgoed
de maximale lading overschrijdt.
••Haal de stekker eruit en bel om
ondersteuning.
De compressor is plotseling gestopt.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
De motor van de afvoerpomp heeft
een storing gehad.
••Trek de stekker uit het stopcontact en
bel voor service.
De omgevingstemperatuur voor
installatie is onder nul.
••De aanbevolen omgevingstemperatuur
voor installatie is 5 - 35°C.
tE1
tE2
LE2
AE
OE
36
GARANTIE
NL
DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:
••Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de
klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading
of leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
••Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
••Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte
afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
••Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de
instructies in de handleiding van het product.
••Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand,
overstromingen, of overmacht.
••Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt
gebruikt voor ander doeleinden, of waterlekkage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
••Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of
industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen
(schoonmaakmiddelen) die niet zijn goedgekeurd door LG.
••Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade,
en/of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van
materiaal- en fabricagefouten.
••Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
••Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen
worden bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor
goedkeuring van de garantie.
••Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
••Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk
gebruik of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
••Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
••Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke
locatie of niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's
gebruikers- en installatiehandleidingen geïnstalleerd.
••Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste
reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.
••Geluid en trillingen die bij een normale werking horen, bijvoorbeeld het geluid bij het afvoeren van water,
draaien van de trommel of waarschuwingspieptonen.
Het filter is verstopt.
- Geen opwarming, lange
droogtijd
Maak het pluizenfilter schoon.
Niet goed aangesloten
voedingskabel of problemen met
stopcontact.
Sluit de voedingskabel opnieuw
aan, vervang de huiszekering of
reset de stroomonderbreker. Bij
problemen met het stopcontact
moet u misschien een elektricien
om hulp vragen.
- Geen stroom
- Geen warmte
37
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche_Commissie Gedelegeerde Reglementering(EU) No 392/2012
Naam of handelsmerk leverancier
LG Electronics
Typeaanduiding van de leverancier
RC9*U2*V*W
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma
bij een volledige lading
9 kg
Type droger
Huishoudtrommeldroger
met condenser
Energie efficiëntieklasse
A+++
Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard
katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de
energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop
het apparaat wordt gebruikt.
175,0 kWh/jaar
Automatische trommeldroger
Ja
Een 'EU Ecolabel' toegekend onder Reglementering (EC) nr 66/2010
Nee
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle lading (Edry)
1,44 kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (Edry1/2)
0,79 kWh
Stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma bij volledige
lading (Po)
0,42 W
Stroomverbruik van de sluimerstand voor het standaard katoenprogramma bij
volledige lading (Pl)
0,42 W
Duur van de sluimertijd (Tl)
10 min
Het ‘
’ gebruikt bij een volle en gedeeltelijke lading is het standaard
droogprogramma naarwaar de informatie op het label en de fiche verwijst, dat dit programma geschikt is
voor het drogen van normaal natte kantoenen was en dat het het meest efficiënte programma op vlak van
energieverbruik voor katoen.
De gewogen programmaduur (Tt) van het ‘standaard katoenprogramma bij volle of
gedeeltelijke lading’
177 min
De programmatijd van het 'standaard katoenprogramma bij volledige lading' (T dry)
239 min
De programmaduur van het “standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(Tdry1/2)
130 min
condensatie-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest
efficiënt)
A
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry van het standaard katoenprogramma bij volle
91 %
lading
Gemiddelde condensatie-efficiëntie C dry1/2 van het standaard katoenprogramma bij
91 %
gedeeltelijke lading
De gewogen condensatie-efficiëntie (Ct) voor het 'standaard katoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading'
91 %
Het geluidsniveau
62 dB(A)
Vrijstaand
38
Memo
Memo
Memo
Memo
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
SÈCHE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela
simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en
toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation
pour référence ultérieure.
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.
TABLE DES MATIÈRES
Ce manuel peut contenir des images ou un
contenu différent du modèle que vous avez
acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le
fabricant.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ...................................................3
Consignes importantes relatives à la sécurité............................................. 3
Recyclage de votre ancien appareil............................................................ 9
INSTALLATION.......................................................................10
Caractéristiques......................................................................................... 10
Accessoires............................................................................................... 10
Exigences du lieu d'installation.................................................................. 11
Instructions d'installation par superposition............................................... 12
Inverser la porte......................................................................................... 15
UTILISATION...........................................................................17
Utilisation de l'appareil............................................................................... 17
Trier le linge............................................................................................... 18
Panneau de commande............................................................................ 19
Tableau des programmes.......................................................................... 20
Programme en option................................................................................ 22
Droogrek (Séchage à plat)........................................................................ 24
FONCTIONS SMART..............................................................25
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ................................................ 25
Utilisation de Smart Diagnosis™............................................................... 29
MAINTENANCE.......................................................................30
Nettoyage du filtre à peluches................................................................... 30
Vider le réservoir d'eau.............................................................................. 31
Nettoyage de la grille d'entrée d'Air froid................................................... 31
Essuyer le capteur d'humidité................................................................... 31
DÉPANNAGE...........................................................................32
Diagnostic de problèmes........................................................................... 32
Codes d'erreur........................................................................................... 36
GARANTIE...............................................................................37
DONNÉES D'UTILISATION....................................................38
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FR
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les
risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse
ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION'
comme décrit ci-dessous.
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et
des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire
attentivement la partie qui comporte ce symbole et
suivre les instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures légères ou endommager
l'appareil.
Consignes importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de
choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de
personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les
précautions de base, y compris les suivantes :
Enfants au sein du foyer
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient
reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3
FR
Pour une utilisation en Europe :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de
connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils
comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par
l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf
s'ils sont surveillés en permanence.
Installation
•Assurez-vous
•
que l'appareil soit correctement installé, relié à la
terre et ajusté par un personnel qualifié suivant les instructions
d'installation.
•Ne
• jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,
défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes
ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
•Cet
•
appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou
plus tenant l'appareil en toute sécurité.
•Ne
• pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux.
Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air,
ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière
du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à
zéro.
•Serrer
•
le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
•Si
• le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la
prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et
contacter un centre de service agréé.
•Ne
• pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de
câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
•Les
•
articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex),
bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à
renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en
caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
4
FR
•Cet
•
appareil ne doit pas être installé derrière une porte
verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une
charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une
ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
•Cet
•
appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement
ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc
électrique en donnant un chemin de moindre résistance au
courant électrique.
•Cet
•
appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un
conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être
branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre
conformément à tous les codes et règlements locaux.
•Une
•
mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un
risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un
personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à
savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
•Ne
• pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si
elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise
adéquate par un électricien qualifié.
•L'appareil
•
ne doit pas être alimenté par un dispositif de
commutation externe, tel qu'une minuterie, ni branché sur un
circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un
service public.
Utilisation
•Ne
• pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter
l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de
commande afin de faire fonctionner l'appareil.
•Ne
• pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel
qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du
propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
•Garder
•
la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des
produits chimiques, etc.
•Ne
• pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des
animaux domestiques.
5
FR
•Ne
• pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent
s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant
des dommages ou des blessures.
•Ne
• jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que
le tambour soit complètement arrêté.
•Ne
• pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou
explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de
l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du
pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute
utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
•En
• cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le
centre d'information client LG Electronics.
•Ne
• pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est
ouverte.
•Utiliser
•
un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une
fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
•Ne
• pas toucher la porte au cours d'un programme haute
température.
•Ne
• pas utiliser de gaz inflammables et de substances
combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près
de l'appareil.
•Si
• le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser
qu'après dégel.
•Conserver
•
toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
•Ne
• pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de
l'appareil avec des mains mouillées.
•Ne
• pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un
objet lourd sur celui-ci.
6
FR
Maintenance
•Brancher
•
correctement le cordon d'alimentation dans la prise de
courant après avoir enlevé complètement toute humidité et
poussière.
•Débrancher
•
l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer
l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de
veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
•Ne
• pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil
pour le nettoyer.
•Ne
• jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble
d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la
tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge
•Ne
• pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
•Les
•
assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés
comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
•Enlever
•
tous les objets des poches tels que les briquets et
allumettes.
•Ne
• jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à
moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et
étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
•L'appareil
•
ne doit pas être utilisé si des produits chimiques
industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
•Les
•
articles qui ont été souillés par des substances telles que de
l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de
l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des
cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude
avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés
dans l'appareil.
•Ne
• pas boire l'eau condensée. Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des maladies d'origine alimentaire.
•Si
• le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne
qualifiée afin d'éviter tout danger.
7
FR
•Le
• filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.
•Il
• ne faut pas laisser les peluches s'accumuler autour de l'appareil.
•Ne
• vaporisez pas un produit de nettoyage à sec directement dans
le sèche-linge et n'utilisez pas ce dernier pour sécher du linge
imprégné d'un produit de nettoyage à sec.
•Ne
• faites pas sécher du linge présentant des taches de
substances huileuses. Les taches de substances huileuses (huiles
comestibles incluses) ne peuvent pas être complètement
éliminées du linge, même après un lavage à l'eau.
•L'appareil
•
ne doit pas être alimenté par un dispositif de
commutation externe, tel qu'une minuterie, ni branché sur un
circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un
service public.
•Retirez
•
le linge du sèche-linge immédiatement après la fin du
séchage ou si l'alimentation est coupée pendant le processus de
séchage. Les vêtements laissés sans surveillance dans le sèchelinge après avoir été séchés peuvent provoquer un incendie. Les
vêtements retirés du sèche-linge trop longtemps après le séchage
peuvent provoquer un incendie. Lorsque le séchage est terminé,
retirez immédiatement les vêtements du sèche-linge, puis
étendez-les ou disposez-les à plat pour les laisser refroidir.
8
FR
Élimination
•Avant
•
de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher.
Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute
mauvaise utilisation.
•Éliminer
•
tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en
plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux
d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
•Enlever
•
la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou
éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits
animaux soient piégés à l'intérieur.
Recyclage de votre ancien appareil
••Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement électrique et
électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’objet
d’un tri et d’une collecte sélective séparée.
••Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses.
Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d’éviter des impacts négatifs sur
l’environnement et la santé humaine. L’équipement que vous jetez peut également contenir
des pièces réutilisables pour la réparation d’autres produits ainsi que des matériaux
précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
••Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l’a vendu ou contacter votre
collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez
également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.
quefairedemesdechets.fr
•Contient
•
des gaz à effet de serre fluorés. R134a
(PRP:1430): 0,500 kg / 0,715 tonnes équivalent CO2.
Hermétiquement scellé.
9
INSTALLATION
FR
Caractéristiques
1
2
1 Réservoir d'eau
2 Panneau de
3
commande
3 Porte
Modèle
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
Alimentation électrique
220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensions
600 mm (L) X 690 mm (P) X 850 mm (H)
Poids de l'appareil
56 kg
Température admissible
5 - 35°C
Capacité maximale
8 kg
9 kg
••L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
Accessoires
Veuillez contacter le centre d'information client LG Electronics pour tout achat.
Tuyau de vidange de la
condensation et support
de tuyau
10
Support de séchage
Kit de superposition
FR
Exigences du lieu d'installation
Positionnement
Emplacement
••Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
••S'assurer que la circulation d'air autour de
l'appareil ne soit pas entravée par des tapis,
carpettes, etc.
••Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou des
matériaux similaires sous l'appareil.
5 cm
1 cm
1 cm
Niveau du sol : La pente admissible sous la
totalité de l'appareil est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1,5 mètre
de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
••Ne pas surcharger la prise avec plus d'un
appareil.
Espace Libre Supplémentaire : Pour le mur, 5
cm: arrière /1 cm: côté droit et gauche
••Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive
sur le dessus de l'appareil. Ces produits peuvent
endommager la finition ou les commandes.
••Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui
puissent atteindre une température négative. Des
tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La
fiabilité de l'unité de commande électronique peut
être altérée à des températures inférieures au
point de congélation.
••Si l'appareil est livré en hiver et que la
température est négative, placer l'appareil à
température ambiante pendant quelques heures
avant de le mettre en service.
••Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est
installé, il soit facilement accessible à un
technicien en cas de panne.
••Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds
à l'aide d'une clé pour le boulon de transport afin
de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un
espace libre d'environ 20 mm soit laissé entre le
dessus de l'appareil et le dessous de n'importe
quel plan de travail.
REMARQUE
••Pour une meilleure performance de séchage,
veuillez garder l'arrière de l'appareil à distance du
mur.
••Ne pas installer l'appareil s'il existe un risque de
gel ou de poussière.
••L'appareil peut ne pas être en mesure de
fonctionner correctement ou peut être
endommagé par le gel de l'eau de condensation
dans la pompe et le tuyau de vidange.
••Ne pas installer l'appareil à côté d'un appareil à
haute température comme un réfrigérateur, un
four ou un poêle, etc., car cela peut provoquer
des difficultés de séchage et une mauvaise durée
du programme, et nuire au bon fonctionnement
du compresseur. L'appareil fonctionne mieux à
une température ambiante de 23°C.
Exigences relatives à la ventilation
••Alcôve ou sous-plan de travail
−−Respecter un débit d'air de 3,17 m3/min à
travers l'appareil
••Armoire
−−La porte de l'armoire doit comporter 2
ouvertures (persiennes), chacune ayant une
superficie minimale de 387 cm², située à 8 cm
du haut et du bas de la porte.
11
FR
AVERTISSEMENT
••Éviter d'installer l'appareil autour d'un d'une
source chaleur. L'arrière de l'appareil doit être
bien ventilé. Le non-respect de ces instructions
peut entraîner des problèmes.
••L'appareil ne doit pas être installé à côté d'un
appareil de réfrigération.
••L'appareil n'est pas conçu pour un usage
maritime ou dans des installations mobiles
comme des caravanes, avions, etc.
Instructions d'installation par
superposition
Votre sèche-linge peut être placé sur le dessus
d'un lave-linge LG et solidement fixé avec un kit de
superposition. Cette installation doit être effectuée
par un personnel qualifié pour s'assurer qu'il soit
correctement installé.
Raccordement électrique
Le personnel de service qualifié fera en sorte que
vous ayez le bon kit de superposition pour votre
modèle de lave-linge et s'assurera qu'il soit
solidement fixé. Pour ces raisons, un montage
expert est essentiel.
••Ne pas utiliser de rallonge ni de double
adaptateur.
Kit de superposition
••Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
••Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le câblage
électrique en vigueur.
••L'appareil doit être positionné de sorte que la
prise soit facilement accessible.
Pour superposer ce sèche-linge, un kit de
superposition LG est nécessaire.
Sèche-linge
Lave-linge
Ce sèche-linge ne peut être superposé que sur le
dessus d'un lave-linge LG. Ne pas tenter de
superposer ce sèche-linge sur un autre lave-linge,
car il peut en résulter des dégâts, des blessures ou
des dommages matériels.
Taille de la plaque supérieure du
lave-linge
Forme et
directives
d'assemblage
12
550 mm
600 mm
FR
Procédure d'installation
AVERTISSEMENT
1
Placer le sèche-linge LG sur le lave-linge LG.
••Une installation incorrecte peut provoquer des
accidents graves.
2
Retirer les deux vis de la partie inférieure du
capot arrière de chaque côté, comme illustré
ci-dessous.
••Le poids de l'appareil et la hauteur de l'installation
rendent la procédure de superposition trop
risquée pour une seule personne. Cette
procédure doit être effectuée par deux personnels
d'entretien qualifiés ou plus.
••L'appareil ne convient pas pour une installation
intégrée. Ne pas installer comme un appareil
intégré.
••Ne pas utiliser si l'appareil n'est pas correctement
superposé.
3
Aligner les trous du kit de superposition et les
trous du capot arrière.
••3-1) 600 mm
••3-2) 550 mm
4
Fixer les deux vis qui ont été retirées
auparavant du sèche-linge sur le kit de
superposition.
5
Utiliser les quatre vis de la boîte d'accessoires
(16 mm) pour assembler le capot arrière du
lave-linge et le kit de superposition.
6
La procédure du côté opposé sera identique.
13
FR
Vidange des condensats
Mise à niveau de l'appareil
Normalement, l'eau condensée est pompée dans le
réservoir d'eau où l'eau est collectée jusqu'à une
vidange manuelle. L'eau peut également être
évacuée directement vers une vidange au réseau,
en particulier lorsque le sèche-linge est superposé
sur le dessus d'un lave-linge. Avec un kit de
connexion pour tuyau de vidange au réseau, il suffit
de modifier le chemin de l'eau et de le rediriger
vers le dispositif de vidange comme ci-dessous :
La mise à niveau de l'appareil empêche les bruits
et des vibrations inutiles. Placer l'appareil sur un
sol résistant et de niveau.
1
Séparer le couvercle anti-retour( ) et le tuyau
du réservoir d'eau( ) du kit de raccordement.
Si l'appareil n'est pas correctement mis à niveau,
ajuster les pieds de nivellement avant selon le
besoin.
Les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
pour monter et dans le sens inverse pour
descendre jusqu'à ce que l'appareil ne vacille plus,
à la fois d'avant-arrière, de côté à côté et de coin à
coin.


2
Pieds réglables
Fixer le couvercle anti-retour( ) à la tête du
kit de raccordement, puis connecter le tuyau de
drainage( ) sur le côté opposé du kit de
raccordement.
Pieds réglables
Pieds réglables
Vérifier en diagonale


ATTENTION
••Si le tuyau est installé de manière qu'il peut être
plié ou pincé, le drainage risque de ne pas
fonctionner correctement.
14
••Si l'on appuie sur les bords de la plaque
supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas
monter et descendre du tout (vérifier les deux
sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la
plaque supérieure en diagonale, ajuster de
nouveau les pieds.
FR
2
Inverser la porte
Vous pouvez inverser la porte pour votre
commodité.
Retirer les 8 vis de l'ensemble charnière de la
porte.
••Il existe 6 vis à l'avant et 2 vis sur le côté.
AVERTISSEMENT
••Ne pas inverser la porte lorsque la machine à
laver est empilée sur l'appareil.
••Avant de retirer les vis de la charnière, demander
à un assistant de supporter le poids de la porte.
La porte pourrait tomber sur le sol en raison de
son poids.
Ensemble de
charnière
••Pour des raisons de sécurité, deux personnes ou
plus doivent travailler ensemble pour inverser la
porte.
REMARQUE
••L'apparence des vis varie et les vis doivent être
insérées différemment en fonction de la position.
S'assurer que la vis est correctement
sélectionnée avant de serrer.
1
3
Retirer les 3 vis de l'ensemble verrou de porte
qui est fixé entre la porte et l'ensemble, puis
retirer la vis qui est fixée sur le crochet de la
porte.
Ouvrir la porte et retirer les 2 vis sur la
charnière de la porte. Après avoir retiré les vis,
poser la porte avec précaution, la face avant
tournée vers le sol.
Ensemble de
verrou de porte
Armoire
4
Charnière de porte
Basculer entre la position de l'ensemble de
charnière et l'ensemble de verrou de porte,
puis serrer les vis dans l'ordre inverse.
••Serrer la vis dans la bonne position en se
référant aux étapes 2 à 4.
AVERTISSEMENT
••Retirer d'abord la vis inférieure. La porte peut
tomber sur le sol en raison de son poids et la
porte peut être endommagée.
Ensemble de
verrou de porte
Ensemble
charnière
15
FR
5
Retirer le loquet de la porte du cadre de
l'appareil en retirant les 2 vis, puis les
assembler du côté opposé.
Loquet de porte
6
16
Retirer les 2 vis décoratives du cadre de
l'appareil, puis les assembler du côté opposé.
7
Installer la porte avec les vis retirées à l'étape
1, puis vérifier que la porte se ferme
correctement.
UTILISATION
Utilisation de l'appareil
Avant le premier cycle, régler l'appareil pour sécher
pendant cinq minutes afin de réchauffer le tambour.
Ouvrir la porte entre des charges les premières fois
que vous utilisez l'appareil afin de permettre à
toutes les odeurs de l'intérieur de l'appareil de se
disperser.
1
FR
ATTENTION
••Veillez à ne pas coincer de linge entre la porte et
le joint en caoutchouc.
3
Mettre l'alimentation en marche.
4
Sélectionner le programme de séchage que
vous voulez.
••Appuyer sur le bouton Power. L'icône du
voyant au-dessus du bouton s'allume,
indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.
S'assurer que le filtre à peluches et le réservoir
d'eau soient propres.
••Le filtre à peluches est à l'intérieur du cercle
de la porte. Il doit être nettoyé avant chaque
cycle de séchage.
••Ouvrir la porte et s'assurer que le filtre à
peluches soit propre. Si ce n'est pas le cas,
veuillez nettoyer le filtre à peluches.
••Vous pouvez choisir un programme en
tournant le bouton sélecteur de programme
jusqu'à ce que le programme désiré soit
indiqué.
••Vérifier également que le réservoir d'eau est
vide pour des résultats de séchage optimaux.
••Si vous appuyez sur le bouton Start/Pause
sans choisir un programme, l'appareil passe
au programme Coton. Veuillez vous reporter
au tableau des programmes pour des
informations détaillées.
AVERTISSEMENT
••Ne buvez pas l'eau condensée.
REMARQUE
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
6
Une fois le cycle terminé, ouvrir la porte et
sortir le linge.
7
Arrêter l'appareil.
••Dans certains cas, la fenêtre LED peut afficher
(Symbole d'eau vide) et l'appareil peut
s'arrêter parce que le réservoir d'eau est plein.
2
Placer le linge dans le tambour après tri.
••Les vêtements doivent être triés par type de
tissu et niveau de séchage et toutes les
sangles et ceintures de vêtements doivent
être bien attachées et fixées avant d'être
mises dans le tambour. Pousser le linge à
l'arrière pour l'éloigner du joint de la porte.
Sinon, le joint de la porte et les vêtements
peuvent être endommagés. Fermer la porte.
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
17
FR
ATTENTION
••Faites attention ! Le tambour à l'intérieur peut être
encore chaud.
••L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres
que celles pour lesquelles il a été conçu.
REMARQUE
••La dernière partie d'un cycle de sèche-linge se
produit sans chaleur (cycle de refroidissement)
afin de garantir que la lessive reste à une
température qui assure que le linge ne soit pas
endommagé.
••Une température atmosphérique élevée et une
petite pièce peuvent à la fois augmenter le temps
de séchage et la consommation d'énergie.
Caoutchouc et plastiques
••Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou
contenant du caoutchouc ou des matières
plastiques, tels que :
−−tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
−−rideaux et nappes
−−tapis de bain
Fibre de verre
••Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans
l'appareil. Des particules de verre laissées dans
l'appareil peuvent être ensuite collectées par vos
vêtements dans des cycles ultérieurs.
Icône
Description
Trier le linge
Séchage
Les vêtements disposent de leurs propres
étiquettes de soins de lavage, donc il est
recommandé d'effectuer un séchage selon
l'étiquette de soins de lavage.
Séchage en machine
En plus de cela, le linge doit être trié en fonction de
la taille et du type de tissu.
Doux / Délicat
Pour la meilleure performance de séchage et la
consommation d'énergie la plus efficace, ne pas
surcharger l'appareil.
Ne pas sécher en machine
Lainages
Chauffage Fort
••Sécher les lainages sur le programme Laine.
Assurez-vous de suivre d'abord les symboles de
l'étiquette de soins du tissu. La laine peut ne pas
être complètement sèche avec le cycle, donc ne
répétez pas le séchage. Remettre les lainages
dans leur forme d'origine et les sécher à plat.
Matières tissées et tricotées
••Certaines matières tissées et tricotées peuvent se
contracter en fonction de la qualité.
Pressage permanent et synthétiques
••Ne pas surcharger l'appareil. Sortir les articles de
pressage permanent dès que l'appareil s'arrête
pour réduire les plis.
Vêtements de bébé et chemises de nuit
••Toujours vérifier les étiquettes d'entretien des
tissus.
18
Pressage permanent /
Résistance au froissement
Ne pas sécher
Chauffage Moyen
Chauffage Faible
Pas de chauffage / Air
Étendre pour sécher / Suspendre
pour sécher
Égoutter pour sécher
Séchage à plat
À l'ombre
FR
Panneau de commande
1 Bouton Marche/Arrêt
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge en marche et à l'arrêt.
Affichage
••
−−Notification de nettoyage : Lorsque vous
appuyez sur le bouton Marche l'icône s'affiche.
••Druk op de knop Inschakelen om de functie
Startuitstel te annuleren.
−−Notification d'encrassement : Cette icône
s'affiche avec un son de signal sonore lorsque
l'appareil est en marche.
2 Sélecteur de programme
••Les programmes sont disponibles selon le
type de linge.
••
••Le voyant s'allume pour indiquer le
programme sélectionné.
−−Notification d'eau pleine : L'icône s'affiche et un
son de signal sonore est audible lorsque
l'appareil est en marche.
••
: Cette icône indique le statut de l'insertion du
filtre à charpie. Si le filtre à charpie n’est pas
inséré, l'appareil ne fonctionnera pas et l'icône
s’affichera.
••
: Cette icône indique l'état de nettoyage
automatique du condenseur. L'icône s'affichera
pendant les pulvérisations d'eau dans le
condenseur.
••En pause, l'alimentation se coupe
automatiquement après 14 secondes.
4 Boutons de programme supplémentaires
••Utiliser ces boutons pour sélectionner les
options souhaitées pour le programme
sélectionné.
: Cette icône indique que le réservoir d'eau
doit être vidé ou est plein.
−−Notification de vidange : Lorsque vous appuyez
sur le bouton Marche, cette icône s'affiche.
3 Bouton Départ/Pause
••Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour
démarrer ou mettre en pause un cycle de
séchage.
: Cette icône indique que le filtre à peluches
doit être nettoyé ou est bouché.
••Pour utiliser la fonction de démarrage à
distance, reportez-vous à la partie
FONCTIONS SMART.
19
FR
Tableau des programmes
Programme de séchage
Programmes de Séchage Sonde
Programme
Type de linge
Détail
Niveau de
séchage
Katoen (Coton)
Capacité
8 kg / 9 kg
Serviettes de bain, robes
de chambre et linge de lit
Pour des tissus épais et
matelassés
Extra (Extra
sec)
8 kg / 9 kg
Serviettes de bain,
torchons, sous-vêtements
et chaussettes en coton
Pour des tissus ne
nécessitant pas de
repassage
Kast (Prêt à
ranger)
8 kg / 9 kg
Strijken
(Prêt à
repasser)
8 kg / 9 kg
Linge de lit, linge de table,
Pour des tissus nécessitant
serviettes, t-shirts, polos et
un repassage
vêtements de travail
Linge de lit, linge de table,
survêtements, anoraks et
couvertures
Pour des tissus épais et
matelassés ne nécessitant
pas de repassage
Extra (Extra
sec)
Chemises et chemisiers
Pour des tissus ne
nécessitant pas de
repassage
Kast (Prêt à
ranger)
Pantalons, commodes,
jupes et chemisiers
Pour des tissus nécessitant
un repassage
Strijken
(Prêt à
repasser)
Chemises, t-shirts,
pantalons, sous-vêtements
et chaussettes
Pour le polyamide,
l'acrylique et le polyester
ne nécessitant pas de
repassage
Kast (Prêt à
ranger)
Chemises, t-shirts,
sous-vêtements, anoraks et
chaussettes
Pour le polyamide,
l'acrylique, le polyester
nécessitant un repassage
Strijken
(Prêt à
repasser)
Donsdeken
(Couette)
Literie, draps
Pour des couettes
-
2,5 kg
Handdoek
(Linge de
maison)
Serviettes, Taies d'oreillers
Pour des tissus en coton
ne nécessitant pas de
repassage
-
4,5 kg
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
Coton, sous-vêtements,
draps de lit et vêtements
de bébé
Aide à éliminer les
allergènes tels que les
acariens
-
4,5 kg
Snel 30 (Rapide
30)
Les objets légers et petits
de moins de 3ea.
Pour les articles à petite
quantité de polyamide,
d'acrylique et de polyester
-
1 kg
Mix (Mix)
Easy Care
(Synthétiques)
20
4 kg
3,5 kg
FR
Programmes de Séchage Sonde
Programme
Type de linge
Détail
Niveau de
séchage
Sportkleding
(Textiles sport)
Tenue de football et
vêtements de formation
Wol (Laine)
Delicaat
(Délicat)
Capacité
8 kg / 9 kg
Pour des matières
polyester
-
2 kg
Laine
Pour la laine
-
1 kg
Soie, tissus raffinés et
lingerie
Pour des tissus sensibles à
la chaleur, tels que des
tissus synthétiques
-
1,5 kg
Niveau de
Capacité
Programmes de Minuterie
Programme
Type de linge
Détail
séchage
Droogrek
Soie, laine, lingerie délicate
(Séchage à plat)
8kg / 9kg
Rafraîchit les vêtements
sans sèche-linge
-
-
Koude lucht (Air
froid)
Tous tissus ayant besoin
de rafraîchissement
Séchage sans chaleur
-
-
Warme lucht
(Air chaud)
Serviettes de bain,
peignoirs de bain, torchons
de vaisselle et tissus
acryliques matelassés
Petits articles et vêtements
humides, articles du
quotidien adaptés au
séchage thermique
-
-
ATTENTION
••Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le programme Warme lucht (Air chaud) dans les
programmes de Minuterie. Les articles de laine doivent être séchés en utilisant le programme Wol (Laine)
et les tissus sensibles à la chaleur, y compris la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés
en utilisant le programme Delicaat (Délicat). Veuillez respecter la charge de linge recommandée lorsque
vous sélectionnez le programme souhaité. Sinon, vos vêtements peuvent être endommagés.
REMARQUE
••Testé conformément à la norme EN61121 et à la directive 932/2012
••Régler le programme sur Coton Prêt à Ranger Énergie (pleine et demi-charge) pour un test conformément
à la norme EN61121 et à la directive 932/2012
••Programme Coton Standard : Option (par défaut)
(C'est le programme le plus
efficace en termes de conditions d'essai proposées par EN61121 et la directive 932/2012)
••Il convient au séchage du linge habituel humide en coton et il s'agit du programme le plus efficace en
termes de consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton.
••Les résultats des tests dépendent de la température ambiante, du type et de la quantité de charge, de la
dureté de l'eau et de la température d'arrivée de l'eau.
••Si l'appareil est encastré, cela peut causer une dégradation des performances.
••Si le linge n'est pas essoré à une vitesse élevée pendant le lavage, la consommation d'énergie et le
temps de séchage augmentent.
21
FR
Programme en option
Favoriet (Favori)
Einduitstel (Fin différée)
L'option Favori vous permet de stocker un
programme de séchage personnalisé pour une
utilisation ultérieure.
Vous pouvez utiliser l'option Fin différée pour
retarder l'heure de fin du cycle de séchage. La Fin
différée maximale est de 19 heures. La Fin différée
minimale est de 3 heures.
1
Mettre l'appareil sous tension.
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Sélectionner un programme.
2
Sélectionner un programme.
3
3
Appuyer sur le bouton Einduitstel.
Sélectionner l'option ou un programme
supplémentaire.
(Antikreuk, EcoHybrid etc.)
4
Régler les heures de retard en appuyant sur le
bouton Meer tijd, Minder tijd.
4
Appuyer et maintenir le bouton de l'option
Favoriet pendant trois secondes.
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
L'option Favori est maintenant enregistrée pour une
utilisation ultérieure. Pour réutiliser le programme
enregistré, sélectionner l'option Favoriet et appuyer
sur le bouton Départ/Pause.
Antikreuk (Défroissage)
L'option Anti-froissage empêche des plis de se
former lorsque le linge n'est pas déchargé
rapidement à la fin du cycle de séchage. Lorsque
Antikreuk est sélectionné, l'appareil fonctionne et
se met en pause à plusieurs reprises, vous
donnant deux heures pour décharger le linge. Si la
porte est ouverte pendant l'option Anti-froissage,
l'option est annulée.
Trommelverlichting (Éclairage
tambour)
Lorsque l'appareil est en marche, il est possible de
voir l'intérieur du tambour si vous sélectionnez la
fonction Éclairage tambour.
••Appuyer et maintenir le bouton Droogniveau
pendant 3 secondes pour activer la fonction
Eclairage du tambour.
••Lumière allumée : La porte est ouverte.
••Lumière éteinte : La porte est fermée. La lumière
s'éteint automatiquement.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Ce programme supplémentaire offre la possibilité
d'économiser de l'énergie ou du temps.
••Eco: Option d'économie d'énergie.
••Rapide: Option d'économie de temps. Vous
verrez l'indication Rapide sur l'écran LED.
22
FR
Kinderslot (Verrouillage enfant)
Utiliser cette option pour désactiver les
commandes. Cette fonction peut empêcher les
enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.
Verrouillage du panneau de commande
1
Appuyer et maintenir les boutons Favoriet et
Einduitstel simultanément pendant trois
secondes.
2
Un signal sonore retentit et CL s'affiche à
l'écran.
Lorsque le Verrouillage enfant est activé, tous
les boutons sont verrouillés, sauf le bouton
Marche/Arrêt.
REMARQUE
••La mise hors tension ou l'exploitation de tous les
cycles ne réinitialise pas la fonction de
verrouillage enfant. Vous devez désactiver le
verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à
d'autres fonctions.
Déverrouillage du panneau de commande
Appuyer et maintenir les boutons Favoriet et
Einduitstel simultanément pendant trois secondes.
••Un signal sonore retentit et le temps restant pour
le programme actuel réapparaît à l'écran.
Zoemer (Signal sonore)
Cette option vous permet de régler le volume du
bip sonore.
Meer tijd / Minder tijd (Ajouter du
temps / Réduction du temps)
Utiliser ces boutons avec les programmes de
Séchage Manuel pour augmenter ou réduire
manuellement le temps de séchage.
Appuyer sur le bouton Meer tijd pour augmenter
la durée du programme sélectionné de cinq
minutes.
Appuyer sur le bouton Minder tijd pour diminuer la
durée du programme sélectionné de cinq minutes.
23
FR
Droogrek (Séchage à plat)
5
Fermer la porte.
Le support de séchage est placé à l'intérieur de
l'appareil, comme dans l'image ci-dessous. Retirer
et jeter le matériel d'emballage avant utilisation.
6
Mettre l'alimentation sous tension et
sélectionner Droogrek.
Le Séchage à plat est conçu pour une utilisation
avec du linge qui doit être séché à plat, sans
tambour, comme des chandails et des tissus
délicats.
7
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
1
Ouvrir la porte.
2
Insérer le crochet au centre du tambour.
3
Placer le support de séchage sur la structure
au-dessus du filtre à peluches et appuyer
dessus pour terminer l'assemblage.
4
Placer les articles mouillés sur le support.
Laisser de l'espace autour des articles pour
que l'air circule.
••Contrôler le filtre à peluches et retirer les
peluches accumulées des articles séchés sur le
support.
••Les touches More Time / Less Time peuvent être
utilisées pour un réglage fin du temps de
séchage.
••Le support ne bouge pas, mais le tambour
tourne.
24
REMARQUE
FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application LG
SmartThinQ
Les choses à vérifier avant
d'utiliser LG SmartThinQ
••Pour les appareils avec le logo
1
ou
Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil (Réseau Wi-Fi),
••Si la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil est trop éloignée, la puissance du
signal devient faible. L'installation peut
prendre trop de temps ou l'installation peut
échouer.
2
Désactiver les Données Mobiles ou les
Données cellulaires sur votre smartphone.
••Pour les iPhones, désactivez les données en
allant sur Paramètres → Données
cellulaires → Données cellulaires.
FR
REMARQUE
••Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l’icône
Wi-Fi
sur le tableau de commande est
allumée.
••L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4
GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de
votre réseau, contacter votre fournisseur de
services Internet ou consulter le manuel de votre
routeur sans fil.
••LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable
en cas de problèmes de connexion au réseau, ou
de problèmes/dysfonctionnements/erreurs
provoqués par la connexion réseau.
••Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il
se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez
un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du
signal.
••La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir,
ou peut être coupée à cause d'un environnement
gênant.
••La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.
••L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
3
Connectez votre smartphone au routeur sans
fil.
••L'appareil ne peut pas être enregistré en raison
de problèmes liés à la transmission du signal
sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ
une minute avant de réessayer.
••Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé,
désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à
ce dernier.
••Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être
composé d'une combinaison de chiffres et de
lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont
pas autorisés)
••L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut
varier en fonction du système d'exploitation du
téléphone (SE) et du fabricant.
••Si le protocole de sécurité du routeur est
configuré sur WEP, il est possible que vous ne
puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le
modifier par d'autres protocoles de sécurité
(WPA2 est recommandé) et enregistrer le produit
à nouveau.
25
FR
Installation de LG SmartThinQ
Chercher l’application LG SmartThinQ dans Google
Play Store & Apple App Store sur un smartphone.
Suivez les instructions pour télécharger et installer
l’application.
Smart Diagnosis™
Cette fonction fournit des informations utiles pour le
diagnostic et la résolution de problèmes avec
l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.
Alertes de notification
REMARQUE
••Si vous choisissez la connexion simple pour
accéder à l'application LG SmartThinQ, vous
devez passer par le processus d'enregistrement
de l'appareil chaque fois que vous changez votre
smartphone ou réinstallez l'application.
Lorsque le cycle est terminé ou que l'appareil
rencontre des problèmes, vous disposez de l'option
vous permettant de recevoir des notifications sur un
smartphone.
Contrôle de l'Énergie
Fonction Wi-Fi
Communiquez avec le dispositif depuis un
SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.
La consommation d'énergie du sèche-linge est
affectée par le cycle et les options de façon que
vous pouvez voir quelques modifications au niveau
de la consommation d'énergie d'un cycle à un
autre.
Cycle de séchage (Démarrage à distance,
Réglages
Télécharger Cycle)
Définir le nom du produit et supprimer un produit.
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.
REMARQUE
••Pour les appareils avec le logo
ou
••Si vous changez votre routeur sans fil, votre
fournisseur de services Internet ou votre mot de
passe après l'enregistrement de l'appareil,
veuillez les supprimer de LG SmartThinQ
Paramètres → Modifier le produit et
s'enregistrer à nouveau.
••L'application peut changer, dans le but d'améliorer
le produit, sans que les utilisateurs n'en soient
informés.
••Les caractéristiques peuvent varier selon le
modèle.
26
FR
Utilisation du Cycle de Séchage
Starten op afstand (Dém. à distance)
Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil
à distance. Vous pouvez également surveiller le
fonctionnement de votre programme de sorte que
vous sachiez combien de temps il reste pour ce
programme.
Pour utiliser le Démarrage à distance :
Download prog. (Programme téléchargé)
Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui
ne sont pas inclus dans les cycles de base de
l'appareil.
Les appareils enregistrés avec succès peuvent
télécharger une variété de cycles de spécialité
spécifiques à l'appareil.
Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à
la fois.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
Une fois le téléchargement d'un cycle dans
l'appareil est treminé, le produit garde le cycle
téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.
2
Mettez le linge dans le tambour.
Caractéristiques du module LAN sans fil
3
Appuyer et maintenir le bouton Zoemer appuyé
pendant 3 secondes pour activer la fonction de
Démarrage à distance.
4
Lancez un programme depuis l'application LG
SmartThinQ sur votre smartphone.
REMARQUE
••Lorsque le mode Démarrage à distance est
activé, vous pouvez lancer un cycle à partir de
l'application Smartphone LG SmartThinQ. Si le
cycle n'est pas démarré, la machine attendra pour
démarrer le cycle jusqu'à ce qu'il soit éteint à
distance depuis l'application ou que le mode
Démarrage à distance soit désactivé.
••Si la porte est ouverte, Démarrage à distance est
désactivé.
Pour désactiver le Démarrage à distance :
Lorsque le Démarrage à distance est activé,
appuyer et maintenir le bouton Zoemer pendant 3
secondes.
Modèle
LCW-004
Bande de
fréquence :
2412 à 2472 MHz
Puissance de
sortie (Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0
À l’égard de l’utilisateur, cet appareil doit être
installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm
entre l’appareil et le corps.
Consommation d'énergie en
veille
0,42 W
Consommation d'énergie du
réseau en veille
2,0 W
Le laps de temps à l’issue
duquel la fonction de gestion
de la consommation, ou une
fonction similaire, fait passer
automatiquement l’appareil en
mode veille et/ou d’arrêt et/ou
dans l’état assurant la veille en
réseau
20 min.
27
FR
Déclaration de conformité
Smart Diagnosis™ à l'aide d'un
smartphone
••Pour les appareils avec le logo
Par la présente, LG Electronics déclare que le type
d'équipement radio Sèche-linge est conforme à la
directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la
déclaration de conformité EU est disponible à
l'adresse internet suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas
Informations sur les logiciels libres
Pour obtenir le code source sous la licence
publique générale, la licence publique générale
limitée, la licence publique Mozilla ou les autres
licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://
opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la
licence, ainsi que les exclusions de garantie et les
droits d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code
source sur CD-ROM moyennant le paiement des
frais de distribution (support, envoi et manutention)
sur simple demande adressée par e-mail à
opensource@lge.com. Cette offre est valable pour
une période de trois ans à compter de la date de la
dernière distribution de ce produit. Cette offre est
valable pour toute personne possédant cette
information.
28
ou
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un
diagnostic précis par un centre d'information client
LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de
panne de l'appareil.
Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que
l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation
électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous
tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide
de Smart Diagnosis™.
FR
Utilisation de Smart
Diagnosis™
4
Smart Diagnosis™ Par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un
diagnostic précis par un centre de service LG
Electronics lorsque l’appareil fonctionne mal ou
présente une défaillance. Utiliser cette fonction
uniquement pour contacter le service après - vente,
et non pas en fonctionnement normal.
1
Appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt pour mettre l’appareil en marche.
s sur d’autres boutons ni tournez le sélecteur de
programme.
2
Lorsque vous êtes invité à le faire par le centre
d’appels, placez le microphone de votre
téléphone près de l’icône Smart Diagnosis™
x.
Ma
mm
0
1
3
Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que
la transmission du signal soit terminée. Le
temps restant pour le transfert des données
s'affiche.
••Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer
le téléphone lorsque les tonalités sont
transmises.
••Si l'agent du centre d'appel n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement précis
des données, vous pouvez être invité à
réessayer.
5
Une fois le compte à rebours terminé et les
tonalités arrêtées, reprendre la conversation
avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors
en mesure de vous aider grâce aux
informations transmises pour analyse.
REMARQUE
••La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la
qualité de l'appel local.
••Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur
service si vous utilisez le téléphone fixe.
••Si le transfert des données du Smart Diagnosis™
est médiocre en raison de la mauvaise qualité de
l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur
service du Smart Diagnosis™.
Maintenir le bouton Meer tijd appuyé pendant
trois secondes, en tenant le microphone du
téléphone à l'icône et le bouton Power.
29
MAINTENANCE
FR
AVERTISSEMENT
••Ouvrir le deuxième filtre à peluches.
••Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous
nettoyez l'appareil. Si vous ne débranchez pas la
fiche, cela peut provoquer un choc électrique.
Nettoyage du filtre à peluches
Nettoyer le filtre à peluches avant chaque cycle de
séchage. Il doit également être nettoyé si l'icône
s'allume et que le signal sonore retentit lorsque
l'appareil est en fonctionnement.
5
Rincer les peluches à l'eau chaude courante.
6
Sécher les filtres à peluches complètement, les
fermer et réinsérer les deux filtres à peluches.
Le nettoyage du filtre à peluches permet de réduire
le temps de séchage et la consommation d'énergie.
1
Ouvrir la porte.
2
Enlever le premier filtre à peluches.
3
Enlever le deuxième filtre à peluches.
REMARQUE
••Enlever l'humidité de la maille. Sinon, le filtre à
peluches peut s'obstruer en raison du film d'eau
et l'appareil peut ne pas fonctionner.
4
Ouvrir les deux filtres à peluches et enlever
toutes les peluches.
••Ouvrir le premier filtre à peluches.
30
••Si le filtre à peluches ne se trouve pas dans
l'appareil, vous ne pouvez pas faire fonctionner
l'appareil.
FR
Vider le réservoir d'eau
L'eau condensée est collectée dans le réservoir
d'eau.
Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation. Ne
pas le faire affecte les performances de séchage.
Si le réservoir d'eau est plein, l'icône
rougeoie
et le signal sonore retentit lorsque l'appareil est en
marche. Si cela se produit, le réservoir d'eau doit
être vidé dans l'heure suivante.
1
Nettoyage de la grille d'entrée
d'Air froid
Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée d'Air froid 3
ou 4 fois par an pour s'assurer qu'il n'y ait pas
d'accumulation de peluches ou de saleté qui puisse
provoquer une mauvaise circulation de l'air.
Retirer le réservoir d'eau.
REMARQUE
••L'air chaud est évacué à travers la grille de
ventilation.
2
Vider le réservoir d'eau dans l'évier.
••Une ventilation adéquate doit être fournie pour
éviter tout refoulement de gaz dans la pièce à
partir d'unités consumant d'autres combustibles,
tels que des feux ouverts.
Essuyer le capteur d'humidité
3
Le remettre dans l'appareil.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Cet appareil détecte le niveau d'humidité du linge
pendant le fonctionnement, ce qui signifie qu'il doit
être nettoyé régulièrement pour éliminer toute
accumulation de calcaire sur la surface du capteur
d'humidité.
Essuyer les capteurs à l'intérieur du tambour.
ATTENTION
••Ne pas essuyer le capteur d'humidité avec des
matériaux abrasifs. Toujours nettoyer le capteur
avec une éponge rugueuse.
31
DÉPANNAGE
FR
L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer
les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du
tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :
Diagnostic de problèmes
Symptômes
L'appareil ne se
met pas sous
tension.
L'appareil ne
chauffe pas.
Les vêtements
prennent trop de
temps à sécher.
32
Cause
Solution
Le cordon d'alimentation n'est pas
correctement branché.
••S'assurer que la fiche soit bien
branchée dans une prise mise à la
terre correspondant à la plaque
signalétique de l'appareil.
Un fusible est grillé au domicile, le
disjoncteur est déclenché ou une
panne de courant s'est produite.
••Réenclencher le disjoncteur ou
remplacer le fusible. N'augmentez pas
la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la
corriger par un électricien qualifié.
Un fusible est grillé au domicile, le
disjoncteur est déclenché ou une
panne de courant s'est produite.
••Réenclencher le disjoncteur ou
remplacer le fusible. N'augmentez pas
la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la
corriger par un électricien qualifié.
La charge n'est pas correctement
triée.
••Séparer les articles lourds des articles
légers. Les articles plus grands et plus
lourds prennent plus de temps à
sécher. Les articles légers dans une
charge avec des objets lourds peuvent
tromper le capteur parce que les objets
légers sèchent plus vite.
Grande charge de tissus lourds.
••Les tissus lourds prennent plus de
temps à sécher parce qu'ils ont
tendance à retenir davantage
d'humidité. Pour aider à réduire et à
maintenir des temps de séchage plus
cohérents pour les tissus grands et
lourds, séparer ces articles en charges
plus petites de taille uniforme.
Les commandes de l'appareil ne sont
pas correctement définies.
••Utiliser les paramètres de commande
appropriés au type de charge à sécher.
Certaines charges peuvent nécessiter
un ajustement du niveau de séchage
pour un bon séchage.
Le filtre à peluches doit être nettoyé.
••Avant chaque cycle, enlever les
peluches du filtre à peluches. Une fois
les peluches retirées, tenir le filtre à
peluches à la lumière pour voir s'il est
sale ou obstrué. Avec certaines charges
qui produisent de grandes quantités de
peluches, telles que les nouvelles
serviettes de bain, il peut être
nécessaire de faire une pause du cycle
et de nettoyer le filtre au cours du
cycle.
FR
Symptômes
Cause
Un fusible est grillé au domicile, le
disjoncteur est déclenché ou une
panne de courant s'est produite.
L'appareil est surchargé.
••Diviser les grosses charges
supplémentaires en charges plus
petites pour une meilleure performance
et une efficacité de séchage.
L'appareil est sous-chargé.
••Si vous séchez une charge très faible,
ajouter quelques articles
supplémentaires pour garantir une
action appropriée du tambour. Si la
charge est très faible et que vous
utilisez des programmes de Séchage
Sonde, le contrôle électronique ne peut
pas correctement détecter le séchage
de la charge et peut se couper trop tôt.
Utiliser des programmes de Minuterie
ou ajouter des vêtements mouillés
supplémentaires à la charge.
Les réglages de chaleur, taille de
charge ou humidité de vêtements ne
sont pas cohérents.
••Le temps de séchage pour une charge
varie en fonction du type de chaleur
utilisé (électrique), de la taille de la
charge, du type de tissus, de l'humidité
des vêtements et du filtre à peluches.
Même une charge déséquilibrée dans
l'appareil peut entraîner un mauvais
essorage, résultant en des vêtements
humides qui prendront plus de temps à
sécher.
L'assouplissant est utilisé de manière
incorrecte.
••Lors du lavage du linge qui doit être
séché dans l'appareil, utiliser la bonne
quantité d'assouplissant suivant les
recommandations du fabricant de
l'adoucissant.
Des vêtements propres et sales sont
séchés ensemble.
••Utiliser l'appareil pour sécher
uniquement des articles propres. La
saleté des vêtements sales peut se
transférer sur des vêtements propres
dans la même charge ou une charge
ultérieure.
Les vêtements
prennent trop de
temps à sécher.
Le temps de
séchage n'est pas
compatible.
Des tâches
graisseuses ou
sales restent sur
les vêtements.
Solution
••Réenclencher le disjoncteur ou
remplacer le fusible. N'augmentez pas
la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la
corriger par un électricien qualifié.
••Des tâches sur des vêtements secs
peuvent être des tâches qui ne sont
pas parties lors du processus de
lavage. Assurez-vous que les
Les vêtements n'ont pas été
vêtements soient complètement
correctement nettoyés ou rincés avant
nettoyés ou rincés conformément aux
d'être placés dans l'appareil.
instructions de votre lave-linge et de la
lessive. Certaines tâches tenaces
peuvent nécessiter de pré-traitement
avant lavage.
33
FR
Symptômes
Les vêtements
sont froissées.
Les vêtements
sont rétrécis.
Des peluches
restent sur les
vêtements.
Cause
Solution
Les vêtements ont séché trop
longtemps (sur-séchage).
••Au cours du séchage, une charge de
lavage peut donner des vêtements
froissés. Essayer un temps de séchage
plus court.
Les vêtements ont été laissés dans
l'appareil pendant trop longtemps
après la fin du cycle.
••Utiliser l'option Anti-froissage.
Les instructions d'entretien des
vêtements ne sont pas suivies.
••Pour éviter le rétrécissement de vos
vêtements, toujours consulter et suivre
les instructions d'entretien du tissu.
Certains tissus rétrécissent
naturellement au lavage. D'autres tissus
peuvent être lavés mais rétrécissent
lorsqu'ils sont séchés dans l'appareil.
Utiliser un réglage de chaleur faible ou
nulle.
Le filtre à peluches n'a pas été
correctement nettoyé.
••Avant chaque cycle, enlever les
peluches du filtre à peluches. Une fois
les peluches retirées, tenir le filtre à
peluches à la lumière pour voir s'il est
sale ou obstrué. S'il est sale, suivre les
instructions de nettoyage. Avec
certaines charges qui produisent de
grandes quantités de peluches, il peut
être nécessaire de faire nettoyer le filtre
au cours du cycle.
Le linge n'a pas été trié correctement.
••Certains tissus sont des producteurs de
peluches (par exemple une serviette
blanche en coton duveteux) et doivent
être séchés séparément des vêtements
qui attirent les peluches (par exemple
un pantalon en lin noir).
L'appareil est surchargé.
••Diviser les grosses charges
supplémentaires en charges plus
petites pour le séchage.
Des mouchoirs, du papier, etc., ont été ••Vérifier les poches minutieusement
laissés dans des poches.
avant le séchage des vêtements.
Électricité statique
excessive dans
les vêtements
après séchage.
34
Les vêtements ont séché trop
longtemps (sur-séchage).
••Le sur-séchage d'une charge de lavage
peut causer une accumulation
d'électricité statique. Régler les
paramètres et utiliser un temps de
séchage plus court, ou utiliser des
programmes Séchage Sonde.
Séchage synthétique, pressage
permanent ou mélanges synthétiques.
••Ces tissus sont naturellement plus
enclins à l'accumulation statique.
Essayer d'utiliser un adoucissant ou
utiliser des paramètres de temps de
Minuterie plus courts.
FR
Symptômes
Fuite d'eau.
Des vêtements ont
des points
humides après un
programme de
Séchage Sonde.
Votre appareil
ménager et votre
smartphone ne
sont pas
connectés au
réseau Wi-Fi.
Cause
Solution
Le tuyau du réservoir d'eau
••Connecter correctement le tuyau du réservoir
ou le tuyau de vidange n'est
d'eau ou le tuyau de vidange.
pas correctement branché.
La porte est fermée alors
que du linge ou un corps
étranger est coincé dans la
porte.
••Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si du linge ou un
corps étranger est pris dans la porte. Si l'eau fuit
en continu, contacter le centre d'information client
LG Electronics.
Charge très importante ou
charge très faible. Grand
article unique comme une
couverture ou une couette.
••Si les articles sont trop serrés ou trop clairsemés,
le capteur peut avoir des difficultés à lire le niveau
de séchage de la charge. Utiliser un programme
de Minuterie pour des charges très petites.
••Les grandes couettes telles que des couvertures
ou des duvets peuvent parfois s'enrouler
elles-mêmes en une boule serrée de tissu. Les
couches externes sèchent et les capteurs les
enregistrent, tandis que le cœur reste humide.
Lors du séchage d'un article volumineux unique, il
peut être utile de mettre en pause le cycle une ou
deux fois et de réorganiser l'article pour le démêler
et d'exposer toutes les zones humides.
••Pour sécher quelques éléments humides restants
d'une très grande charge ou quelques points
humides sur un grand article une fois un
programme Séchage Sonde terminé, vider le filtre
à charpie, puis définir un programme de Séchage
Minuté pour terminer le séchage du ou des
articles.
Le mot de passe du Wi-Fi
auquel vous essayez de
vous connecter est
incorrect.
••Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre
smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre
appareil sur LG SmartThinQ.
Les Données mobiles sont
activées sur votre
smartphone.
••Désactiver les Données Mobiles de votre
smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du
réseau Wi-Fi.
Le nom du réseau sans fil
(SSID) est défini de manière
incorrecte.
••Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être
composé d'une combinaison de chiffres et de
lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont
pas autorisés)
La fréquence du routeur
n'est pas de 2,4 GHz.
••Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est
prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4
GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil.
Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez
votre fournisseur de services Internet ou le
fabricant du routeur.
La distance entre l'appareil
et le routeur est trop
éloignée.
••Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop
éloignée, le signal peut être faible et la connexion
peut ne pas être configurée correctement.
Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus
proche de l'appareil.
35
FR
Codes d'erreur
Symptômes
Cause
Solution
dE
La porte a été ouverte alors que
l'appareil est en fonctionnement ou
l'appareil est mis en marche tandis
que la porte est mal fermée.
••Fermer la porte complètement.
••Si dE n'est pas libéré, appeler le
service.
dE4
La détection de l'interrupteur de porte
ne fonctionne pas correctement.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
Le capteur de température a mal
fonctionné.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
F1
La température à l'intérieur du
tambour a soudainement augmenté.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
LE1
Le moteur s'est arrêté brusquement.
••Vérifier si la quantité de linge dépasse
la charge maximale.
••Débrancher la fiche d'alimentation et
appeler le service.
LE2
Le compresseur s'est arrêté
brusquement.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
Le moteur de la pompe de vidange a
mal fonctionné.
••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.
La température ambiante de
l'installation est en dessous de zéro.
••La température ambiante recommandée
pour l'installation est de 5 - 35°C.
tE1
tE2
AE
OE
36
GARANTIE
FR
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :
••Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le
fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la
plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
••Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique
inadéquat.
••Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation
restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
••Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux
instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
••Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou
catastrophes naturelles.
••Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à
des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
••Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects,
utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de
nettoyage consommables non agréés par LG.
••Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres
dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de
matériaux ou de fabrication.
••Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
••Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les
numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation
de la garantie.
••Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
••Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un
foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
••Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
••Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé
conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
••Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou
maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.
••Bruit ou vibrations considérées comme normales, par exemple des bips sonores d'évacuation d'eau, son
d'essorage ou bips d'avertissement.
Le filtre est bouché.
- Pas de chauffage, temps de
séchage long
Nettoyer le filtre à peluches.
Cordon d'alimentation mal
connecté ou problème de prise
électrique.
Rebrancher le cordon
d'alimentation, remplacer le
fusible du domicile ou
réenclencher le disjoncteur. Si la
prise est défectueuse, un
électricien peut être nécessaire.
- Pas d'alimentation
- Pas de chauffage
37
DONNÉES D'UTILISATION
FR
Fiche produit_Règlement délégué de la commission (UE) n° 392/2012
Nom du fournisseur ou marque
LG Electronics
Identifiant modèle du fournisseur
RC9*U2*V*W
Capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton standard à
pleine charge
9 kg
Type de sèche-linge
Sèche-linge à
tambour ménager à
condenseur
Classe d'efficacité énergétique
A+++
Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage
pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la
consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par
cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.
175,0 kWh/an
Sèche-linge automatique
Oui
Récompensé par "l'Ecolabel européen" en vertu du règlement (CE) n° 66/2010
Non
Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge (Edry)
1,44 kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (Edry1/2)
0,79 kWh
Consommation d'énergie du mode arrêt pour le programme coton standard à pleine
charge (Po)
0,42 W
Consommation d'énergie du mode laissé sur marche pour le programme coton
standard à pleine charge (Pl)
0,42 W
Durée du mode laissé sur marche (Tl)
10 min
Le ‘
’ utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage
standard auquel se rapportent les informations de l'étiquette et de la fiche, que ce programme convient au
séchage du linge de coton humide normal et que c'est le programme le plus efficace en termes de
consommation d'énergie pour le coton.
La durée pondérée du programme (Tt) du ‘programme coton standard à pleine
charge et à charge partielle'
177 min
Durée du programme pour le 'programme coton standard à pleine charge' (T sec)
239 min
La durée pondérée du programme du ‘programme coton standard à pleine charge et
130 min
à charge partielle' (Tdry1/2)
Classe de taux de condensation “X” sur une échelle allant de G (appareils les moins
efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
A
Efficacité moyenne de condensation Cdry du programme coton standard à pleine
charge
91 %
Efficacité de condensation moyenne C dry1/2 du programme coton standard à
charge partielle
91 %
Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le 'programme coton standard à
charges pleine et partielle'
91 %
Niveau de puissance acoustique
62 dB(A)
Autonome
38
Note
Note
Note
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising