LG | RC9055AP2F | Owner's Manual | LG RC9055AP2F Manuel utilisateur

LG RC9055AP2F Manuel utilisateur
HANDLEIDING
LG
WARMTEPOMPDROGER
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens uw droger
in gebruik te nemen en bewaar hem zorgvuldig voor
toekomstige raadpleging.
RC9055*P*F
MFL68721032
www.lg.com
Kenmerken
Extra grote vulcapaciteit
De extra grote vultrommel van deze LG droger laat u meer
was tegelijkertijd drogen zodat u tijd bespaart!
Energie
Lager energieverbruik
LG Warmtepompdrogers verbruiken minder energie dan
conventionele drogers door de geoptimaliseerde warmtewisselaar en
Auto Reiniging™ technologie.
Deze LG Warmtepompdroger is ontwikkeld om u geld te laten
besparen.
Gereduceerde droogtijden
Bespaar
De droogtijden zijn nu korter door het hybride hittesysteem en
geoptimaliseerde warmtewisselaar van deze LG droger.
Gebruiksgemak
Het grote, elektronisch bediende LED-scherm op deze machine is
zeer eenvoudig in gebruik. Selecteer eenvoudigweg het gewenste
programma en uw LG droger doet de rest.
Smart Diagnosis™ is beschikbaar middels een telefoon.
INHOUD
Veiligheidsinstructies ..........3
Installatie-instructies.............6
Uiterlijk & Ontwerp ..............10
Gids ter oplossing van
problemen ............................28
Uw droger bedienen ............11
Technische gegevens .........31
Additionele functies ............17
Garantie ................................32
Voor het gebruik van de
functie Tag On
De NFC-functie van de smartphone
inschakelen......................................19
Tag On-gids .....................................20
Uw droger onderhouden.....21
2
Additionele tips voor slim
gebruik..................................23
Veiligheidsinstructies
Voor uw veiligheid adviseren wij u om de informatie in deze handleiding nauwkeurig op te
volgen om het risico op brand, een explosie of een elektrische schok te minimaliseren of om
schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of dood te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Niet-naleving van de volgende regels kan zwaar letsel of zelfs de dood tot gevolg
hebben.
• Het is absoluut verboden om dit product voor iets anders te gebruiken dan het door de
fabrikant geautoriseerd gebruik. LG is niet verantwoordelijk voor schade door
onzorgvuldig en onjuist gebruik.
• Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de droger en voer geen
onderhoudswerkzaamheden uit tenzij specifiek aanbevolen in de gebruikershandleiding
of gepubliceerd gebruikersonderhoud dat u begrijpt en waartoe u de juiste vaardigheden
heeft.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of geestelijke
vermogens, of die ervaring en kennis missen, tenzij ze onder
toezicht staan of geïnstrueerd zijn betreffende het gebruik door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze
niet met het apparaat spelen.
Voor gebruik in Europa:
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of
geestelijke vermogens of die ervaring en kennis missen, als ze
onder toezicht staan of geïnstructueerd zijn betreffende het
gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken
gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden
gedaan door kinderen zonder toezicht.
• Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt gehouden
worden, tenzij ze continu onder toezicht staan.
Risico’s
• Zorg ervoor dat de stroomkabel geaard is en aangesloten op een stroomonderbreker alvorens de
droger aan te sluiten.
Geen aarde kan leiden tot storingen of een elektrische schok.
• Sluit niet aan op een adapter. Gebruik niet in combinatie met een verlengsnoer.
Abnormale verhitting van het stopcontact kan brand tot gevolg hebben.
• Verwijder de bovenplaat niet tijdens de installatie van de droger.
• Breng aan dit product geen wijzigingen aan.
Dit kan storingen, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Houd de droger uit de buurt van kookplaten, open vuur of enige andere ontvlambaar objecten.
Dit kan leiden tot brand of tot het smelten van onderdelen.
• Gebruik geen beschadigde stroomkabel en plaats ook geen zware objecten op de kabel.
Een beschadigde stroomkabel kan leiden tot brand of een elektrische schok.
3
Veiligheidsinstructies
• Raak de stekker of de schakelaar nooit aan met natte handen.
Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Haal de stekker uit het stopcontact terwijl u de stekker vasthoudt, niet de kabel.
Anders kan er schade aan de stroomkabel ontstaan wat leidt tot brand of een elektrische
schok.
• Maak de stroomkabel schoon van viezigheid en vlekken en steek de stekker stevig in het
stopcontact.
Viezigheid en slechte aansluitingen kan brand tot gevolg hebben.
• Niet gebruiken indien de stroomkabel, stekker of het stopcontact beschadigd is.
Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Installeer of sla de droger niet op daar waar deze blootgesteld is aan het weer.
Dit kan brand, een elektrische schok of storingen tot gevolg hebben.
• Gebruik geen verlengsnoer of een adapter om de stroomkabel aan te sluiten.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Spetter geen water op de droger.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Haal de stekker uit het stopcontact indien u de droger schoonmaakt of niet gebruikt.
Water of viezigheid kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Laat kinderen of huisdieren niet op of in de droger spelen.
Kinderen en huisdieren kunnen stikken.
• Houd huisdieren uit de buurt van de droger.
Huisdieren kunnen de droger beschadigen of een elektrische schok krijgen.
• Druk de knoppen niet in met puntige voorwerpen, zoals messen en schroevendraaiers.
Dit kan de droger beschadigen of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Droog geen spullen die schoongemaakt, gewassen, geweekt of bevlekt zijn met brandbare of
explosieve vloeistoffen (zoals wax, olie, verf, gasoline, ontvetters, chemische oplosmiddelen,
kerosine, enz.).
Dit kan brand of een explosie tot gevolg hebben.
• Plaats geen ontvlambare spullen in de buurt van de droger.
Dit kan leiden tot giftige gassen, schade aan onderdelen, brand of een explosie.
• Indien dit apparaat verplaatst wordt om niet meer te gebruiken, haal dan de stekker uit het
stopcontact, haal de deur eruit en knip de stroomkabel af om misbruik te voorkomen.
Dit kan een ongeluk of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
• De verpakkingszak is geen speelgoed. Vernietig deze na openen.
Houd de verpakking uit de buurt van baby’s en kinderen om de mogelijkheid op stikken te
vermijden.
• Indien dit apparaat gebruikt wordt met een verlengsnoer of een elektrische aansluiting dient dit
draagbare stroompunt dusdanig geplaatst te worden zodat het niet blootgesteld is aan vocht of
spetters.
Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand, storingen of vervorming.
• Spullen die bevlekt of geweekt zijn in plantaardige of bakolie kunnen een brand veroorzaken en
dienen niet in de droger geplaatst te worden.
• Spullen die bevuild zijn met vloeistoffen zoals bakolie, aceton, alcohol,
benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, wax en waxverwijderaars dienen eerst gewassen te worden met een extra
hoeveelheid wasmiddel alvorens in de droger gedroogd te worden.
Dit kan leiden tot een spontane verbranding wat een explosie of
brand tot gevolg heeft.
• Spullen gemaakt van schuim, rubber, plastic of andere hittegevoelige textielen (zoals
badkamerkleden, antislip-matten of regenjassen) dienen niet met warme lucht gedroogd te
worden.
4
Veiligheidsinstructies
• Spullen
zoals schuimrubber (latex schuim), douchemuts, waterbestendig
textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met
een schuimrubberen inleg dienen niet gedroogd te worden in de droger.
Dit kan leiden tot een spontane verbranding wat een explosie of
brand tot gevolg heeft.
• Spullen van plastic zoals douchemutsen of waterbestendige luierbroekjes dienen niet gedroogd
te worden in de droger.
Dit kan leiden tot een spontane verbranding wat een explosie of brand tot gevolg heeft.
• Indien de droger op een tapijt geplaatst is, kan het beschadigd worden door slechte
luchtventilatie.
Dit kan leiden tot een spontane verbranding wat een explosie of brand tot gevolg heeft.
• Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt
zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
• De trommeldroger mag niet worden gebruikt als er industriële
chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
• Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
• Wasverzachter of vergelijkbare producten dienen gebruikt te worden zoals vermeld in de
wasverzachter-instructies.
• Om het risico op ongelukken te verminderen, adviseren wij u zich te houden aan de door de
industrie aanbevolen veiligheidsprocedures inclusief het gebruik van lange handschoenen en
veiligheidsbrillen.
Indien niet alle veiligheidswaarschuwingen uit deze handleiding opgevolgd worden, kan dat
schade aan eigendommen, persoonlijke ongelukken of de dood tot gevolg hebben.
• Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde
personen ten einde gevaar te vermijden.
• Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur,
een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover die
van de trommeldroger, zodanig dat het volledig openen van de deur van
de trommeldroger beperkt wordt.
• Droog geen ongewassen kleding in de droger.
• Stop de droger nooit voor het einde van een droogprogramma, behalve
als alle spullen snel verwijderd worden en uitgespreid, zodat de hitte eruit
kan.
• Het pluizenfilter moet regelmatig schoongemaakt worden, indien van
toepassing.
• Voorkom dat pluizen zich opstapelen in de trommel.
• Het filter dient na ieder programma schoongemaakt te worden.
5
Installatie-instructies
De volgende instructies leiden u door de verschillende stappen om uw droger te installeren.
Wees u ervan bewust dat ieder onderdeel van deze handleiding belangrijke informatie bevat
inzake de voorbereiding en het gebruik van uw droger, en dat het belangrijk is dat u de volledige
handleiding leest voordat u verdergaat met de installatie of het gebruik van de droger. Verzeker
u ervan dat u alle vermelde waarschuwingen opvolgt. Deze installatie-instructies zijn geschreven
voor gekwalificeerde installateurs. Lees deze installatie-instructies volledig en met aandacht.
Veiligheidsinformatie
Risico op verwonding
De droger is heel zwaar dus probeer hem
niet alleen op te tillen.
Til deze droger niet op door vast te
houden aan enige uitstekende
onderdelen, zoals de selectieknop of de
deur, deze kunnen afbreken.
Risico op vallen of struikelen
Verzeker u ervan dat er geen losse
leidingen of kabels zijn.
Controleer de droger op schade door
transport.
Sluit de droger niet aan indien er
zichtbare beschadigingen zijn.
Indien u niet 100% zeker bent, neem dan
contact op met uw plaatselijke LG
agentschap. Leeg de droger altijd volledig
voordat u deze verplaatst.
Uw droger dient niet geplaatst te zijn in de
buurt van een gaskraan, kookplaat,
verwarming of grill, aangezien vlammen van
branders uw droger kunnen beschadigen.
Indien de droger geplaatst wordt onder een
werkblad, laat dan 30-50 cm ruimte over aan
beide kanten van de droger en aan de
achterkant zodat de lucht uit het rooster kan
stromen. Deze luchtstroom is belangrijk voor
de condensatie van water tijdens het
droogproces.
Indien u deze droger gebruikt in de buurt van
of bovenop uw wasmachine, dienen aparte
stopcontacten gebruikt te worden voor ieder
apparaat. Gebruik geen 2-weg adapter of een
verlengsnoer.
U kunt uw droger bovenop uw wasmachine
plaatsen om ruimte te besparen. Een
verbindingsset is beschikbaar bij uw
plaatselijke witgoed-handelaar.
■ Installatie-instructies voor de verbindingsset
Uw LG droger kan boven op een voorlaad- wasmachine geplaatst worden en stevig worden
vastgezet met een verbindingsset (zie de volgende pagina voor de instructies). Deze installatie
dient uitgevoerd te worden door een ervaren installateur om een juiste installatie te verzekeren.
Een installateur zal u verzekeren dat u de juiste verbindingsset voor uw model wasmachine
heeft en dat het stevig geplaatst is. Hiervoor is deskundige plaatsing essentieel.
LET OP
LET OP: wees voorzichtig met de stroomkabel
Het wordt aanbevolen om ieder apparaat op een eigen stroomcircuit aan te sluiten; dit houdt
in een circuit met een stopcontact dat alleen voor die machine gebruikt wordt zonder
verdere stopcontacten of aansluitingen op het circuit.
Controleer voor de zekerheid de pagina met specificaties van deze handleiding.
U mag de stopcontacten niet overbelasten. Overbelaste, losse of beschadigde
stopcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomkabels, beschadigde of gebroken
snoerisolaties zijn gevaarlijk. Deze kunnen allen resulteren in een elektrische schok of
brand. Bekijk regelmatig de stroomkabel van uw apparaat en als deze onregelmatigheden
of beschadigingen vertoont, koppel hem dan los en stop het gebruik van het apparaat totdat
de kabel vervangen is door het juiste onderdeel door een geautoriseerde servicemonteur.
Bescherm de stroomkabel tegen fysiek of mechanisch misbruik: draaien, in een hoek
buigen, vastzitten tussen een deur, erop lopen. Geef extra aandacht aan stekkers,
stopcontacten en het punt waar de stroomkabel uit het apparaat komt.
6
Installatie-instructies
Verbindingsset
Om dit apparaat bovenop een ander te
plaatsen is de LG verbindingsset vereist.
Droger
Wasmachine
Deze droger kan enkel bovenop een LG
wasmachine geplaatst worden. Probeer
NIET om deze droger op enige andere
wasmachine te plaatsen, aangezien
schade, letsel of schade aan eigendommen
het gevolg kan zijn.
Bovenkant-afmeting
wasmachine
Assembla
gerichting
21.7 inch
(550mm)
WAARSCHUWING
• Onjuiste installatie kan tot serieuze
ongelukken leiden.
• Het gewicht en de hoogte van de
droger maakt de verbindingsinstallatie
te riskant voor een persoon. Deze
installatie dient uitgevoerd te worden
door minstens 2 ervaren
installatiemonteurs.
• De droger is niet geschikt voor inbouwinstallatie. Installeer dit apparaat niet
als een inbouw- apparaat.
• Niet bedienen indien de droger uit
elkaar gehaald is.
3. Zorg dat de schroefgaten in de
verbindingsset passen op die van de
achterkant-beschermkap.
3-1) 23.6 inch(600mm)
23.6 inch
(600mm)
Installatieprocedure
1. Plaats de LG droger op de LG
wasmachine.
2. Verwijder de twee schroeven uit de
onderkant van de achterkantbeschermkap aan iedere kant zoals
hieronder afgebeeld.
3-2) 21.7 inch(550mm)
• Draai de 2 schroeven die u eerder uit de
droger heeft verwijderd vast in de
verbindingsset.
• Gebruik de 4 meegeleverde schroeven
[0.6inch(16mm)] om de achterkantbeschermkap van de wasmachine en de
verbindingsset weer dicht te maken.
• Herhaal deze procedure voor de andere kant.
7
Installatie-instructies
Aardingsinstructies
Dit apparaat moet geaard zijn. In geval van
een storing zal een geaard apparaat het
risico op een elektrische schok verminderen
door een pad van lage resistentie te bieden
aan de elektrische stroom.
Dit apparaat is uitgerust met een geaarde
stroomkabel en een geaarde stekker. De
stekker moet in een geschikt stopcontact
gestoken worden dat juist geïnstalleerd en
geaard is in overeenstemming met de
geldende standaarden.
OPMERKING:
- Houd voldoende afstand tussen de
muur en de achterkant van het
product voor een beter
droogresultaat.
- Plaats het apparaat niet daar waar er
een risico op bevriezing (stof) is.
• De droger kan beschadigd worden
of niet goed functioneren door
bevriezing van condenswater in de
pomp en de afvoerleiding.
Additionele aardingsprocedure
Sommige landen kunnen een afzonderlijke
aarding vereisen. In deze gevallen zullen de
vereiste accessoires zoals een
aardingsdraad, een klem en schroef
afzonderlijk gekocht moeten worden.
Muur
Afvoer van gecondenseerd water.
Dit apparaat kan direct op de afvoer
aangesloten worden met de meegeleverde
adapter.
Gecondenseerd water zal afgevoerd
worden. Hiervoor is een loodgieter vereist.
WAARSCHUWING
De droger dient niet naast een
koelingsapparaat geplaatst te worden.
Plaats de Warmtepompdroger niet
naast een apparaat met een hoge
temperatuur, zoals een koelkast,
oven of kookplaat, enz.
Dit kan leiden tot een slecht
droogresultaat en – tijd en het kan
een juiste werking van de
compressor negatief beïnvloeden.
De Warmtepompdroger levert het
beste resultaat bij kamertemperatuur
(23°)
8
30cm~50cm
WAARSCHUWING
Vermijd installatie van het product in de
buurt van hitte.
De warme lucht die uit de achterkant
van de droger komt moet goed
geventileerd worden.
Onvoldoende ventilatie kan tot
problemen leiden.
Installatie-instructies
■ Het waterpas plaatsen van de droger
1. Het waterpas plaatsen van de droger
voorkomt onnodig geluid en vibratie.
Plaats uw droger op een stevige en
horizontale vloer.
Plaats de droger op een plek vrij van
ontvlambare materialen, condensatie en
daar waar deze niet blootgesteld is aan
bevriezing.
2. Indien de droger niet volledig waterpas
staat, stel de voorpootjes dan bij zover
als nodig.
Verstelbare
pootjes
Droger wordt verhoogd Droger wordt verlaagd
Verstelbare
pootjes
Draai ze met de klok mee om te
verhogen en tegen de klok in om te
verlagen, net zo lang tot de droger niet
meer wiebelt, zowel aan de voorkant, de
zijkant, de achterkant als diagonaal.
Verstelbare
pootjes
Diagonale controle
Indien u de hoeken van de machine naar
beneden duwt, mag de machine niet
wiebelen.
(Controleer beide richtingen).
Als de machine wiebelt indien u diagonaal
op de bovenplaat duwt, pas dan de pootjes
opnieuw aan.
9
Uiterlijk & Ontwerp
■ Uitzicht van het product
- RC9055*P*F
Bedieningspaneel
Watercontainer
Glazen
deur
Ondoorzichtige deur
Luchtventilatierooster
■ Bedieningspaneel
De Smart Diagnosis™ functie
is alleen beschikbaar voor
producten met het Smart
Diagnosis™ embleem.
Opties
• Startuitstel
• Antikreuk
• Favoriet
• Zoemer
Additioneel
programma
Aan/Uit
Start/Pauze
Programmakiezer
10
•
• Eco Hybrid
• Optie
• Droogniveau
(*Kinderbeveiliging)
• Trommelverlichting
•
Uw droger bedienen
■ Programmaselectie-tabel
Sensordrogen programma
Programma
Katoen
Soort was
Droogtegraad
Handdoeken, kamerjassen
en beddengoed
Voor dik en opgevuld textiel
Extra
Badstof handdoeken,
theedoeken, handdoeken en
beddengoed
Voor dik en opgevuld textiel dat
niet gestreken dient te worden
Zeer
Badhanddoeken,
theedoeken, ondergoed en
katoenen sokken
Voor textiel dat niet gestreken
dient te worden
Kast
Lakens, kussenslopen en
handdoeken
Voor textiel dat niet gestreken
dient te worden
Licht
Beddengoed, tafellakens,
handdoeken, T-shirts,
poloshirts en werkkleding
Voor textiel dat gestreken dient te
worden
Beddengoed, tafellakens,
trainingspakken, anoraks en
dekens
Voor dik en opgevuld textiel dat
niet gestreken dient te worden
Zeer
Voor textiel dat niet gestreken
dient te worden
Kast
Gemengd Overhemden en blouses
Wasgoed
Synthetisch
Detail
Strijken
Broeken, jurken, rokken en
blouses
Voor textiel dat gestreken dient te
worden
Strijken
Overhemden, T-shirts,
broeken, ondergoed en
sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat niet gestreken dient
te worden
Kast
Overhemden, T-shirts,
ondergoed, anoraks en
sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat gestreken dient te
worden
Strijken
11
Uw droger bedienen
Sensordrogen programma
Programma
Soort was
Detail
Droogtegraad
Groot
Wasgoed
Beddengoed, lakens
Voor volumineus wasgoed
-
Jeans
Jeans en gekleurde kleding.
Voor jeans die niet gestreken
dienen te worden
-
Anti
Allergie
T-shirts, kussenslopen en
handdoeken
Voor katoen dat niet gestreken
dient te worden
-
Voor polyester materiaal
-
en
Sportkleding Voetbaltenue
trainingsspullen
Snel
droog
Beddengoed en handdoeken,
exclusief textiel dat een
Voor kleine ladingen van geschikt
delicaat, sportkleding,
textiel met een korte droogtijd
volumineus wasgoed
programma vereist.
Delicaat
Zijde, fijn textiel en lingerie
Voor hittegevoelig textiel zoals
synthetisch materiaal
-
Wol
Wol
Voor wollen textiel
-
-
Op tijd drogen
Kastdroog Zijde, wol, Delicaat lingerie
Verfris kleding zonder te drogen
-
Koude
lucht
Alle textiel dat verfrissing
nodig heeft
Draait zonder hitte
-
Warme
lucht
Badhanddoeken, badjassen,
theedoeken en opgevuld
textiel gemaakt van acryl
Kleine spullen & vochtige kleding
Alledaagse spullen geschikt voor
hittedroging
-
LET OP
Indien er minder dan 1 kg geladen is, gebruik dan de “warme lucht” optie uit het Op tijd
drogen gamma. Wollen spullen dienen gedroogd te worden met het “Wol”-programma
en warmtegevoelig textiel zoals zijde, ondergoed en lingerie dient gedroogd te worden
met het “Delicaat”-programma. Houd u aan de aanbevolen waslading indien u uw
gewenste programma selecteert – zie pagina 23,24. Uw kleding kan anders
beschadigd raken.
12
Uw droger bedienen
■ Lees dit eerst aandachtig door alvorens uw LG droger voor de eerste keer te gebruiken
Nadat u de verpakking verwijderd heeft, voert u eerst de volgende controlestappen uit om u
ervan te verzekeren dat de LG droger juist geïnstalleerd en klaar is voor gebruik. (Zie de
installatie-instructies)
1. Controleer of de droger goed uitgebalanceerd is met een waterpas. Als dit niet het geval is,
stel dan de pootjes van de LG droger opnieuw in totdat de machine goed uitgebalanceerd is.
2. Controleer de watercontainer, het filter, het bedieningspaneel en de trommel om zeker te zijn
dat alles in orde is.
3. Stel de machine in op 5 minuten drogen om de trommel op te warmen.
4. Laat de eerste paar keer dat u de machine gebruikt de deur tussen droogbeurten openstaan
om geurtjes uit de binnenkant van de LG droger te verwijderen.
OPMERKING:
Het laatste gedeelte van het droogprogramma gebeurt zonder warmte (afkoelprogramma) om ervoor te zorgen dat de spullen op een temperatuur komen
waarop ze niet beschadigd raken.
Zet de
machine
aan.
1. Zet de machine aan.
Druk eerst op de “Aan/Uit”-knop. Het
lampje boven de knop zal aangaan wat
aangeeft dat de machine klaar is om te
draaien.
2. Open de deur.
3. Controleer dat het filter en de
watercontainer schoon zijn.
Het filter bevindt zich in de rand van de
deur of aan de achterzijde van de deur.
Dit dient schoongemaakt te worden voor
en na iedere droogbeurt.
Open de deur en controleer of het filter
schoon is. Als dit niet het geval is,
raadpleeg dan pagina 21 om het schoon
te maken. Controleer ook of de
watercontainer leeggemaakt dient te
worden voor een beter droogresultaat.
4. Plaats de was in de trommel nadat dit
gesorteerd is.
De kleding dient gesorteerd te worden op
type textiel en droogtegraad en alle
touwtjes en riemen van kleding dienen
vastgezet en geknoopt te zijn alvorens ze
in de trommel te stoppen.
Duw de was goed naar achteren om ze
uit de buurt van de deurstrip te houden.
Als dit niet gebeurt kan de deurstrip en de
kleding beschadigd raken.
Open de
deur.
Glazen deur Ondoorzichtige deur
Controleer het filter
13
Uw droger bedienen
5. Sluit de deur.
Zorg ervoor dat voordat u de deur sluit de
kleding goed geplaatst is en dat vreemde
objecten, met name ontvlambare, niet
vast komen te zitten in de deur.
LET OP
- Zorg ervoor dat er geen was tussen de
deur en de rubberen strip vast komt te
zitten.
Glazen deur Ondoorzichtige deur
6. Selecteer het gewenste
droogprogramma.
U kunt een programma kiezen door de
programmaknop te draaien totdat het
juiste programma aangewezen wordt.
Als u de Start/Pauze-knop indrukt zonder
een programma te kiezen, zal de droger
het kast-programma volgen. [Raadpleeg
de Programmaselectie-tabel (pagina
11,12) voor gedetailleerde informatie.
Selecteer
het gewenste
programma.
7. Druk op de startknop
U zult de trommel horen ronddraaien.
Haal de
was eruit.
8. Als het programma beëindigd is, open
dan de deur en haal de was eruit.
LET OP
Wees voorzichtig! De trommel kan nog
warm zijn.
(De tijdsduur varieert afhankelijk van uw
programmakeuze of opties.)
14
Uw droger bedienen
OPMERKING:
Het laatste gedeelte van het
droogprogramma gebeurt zonder
warmte (afkoel-programma) om
ervoor te zorgen dat de spullen op
een temperatuur komen waarop ze
niet beschadigd raken.
Maak het filter
schoon.
(Vervang
het filter
indien het
beschadigd
is.)
9. Maak het filter schoon en leeg de
watercontainer.
Het filter dient na iedere lading gereinigd
te worden.
10. Zet de droger uit.
Druk op de “Aan/Uit”-knop.
LET OP
- Wees voorzichtig indien u een
stofzuiger gebruikt om het filter te
reinigen, omdat deze snel beschadigd
kan worden.
Als er viezigheid op het filter
achterblijft, schrob het filter dan schoon
met een borstel.
- Als u de deur wilt openen terwijl de
droger in werking is, druk dan eerst op
de Start/Pauze- knop, wacht totdat de
trommel stilstaat en open dan de deur.
LET OP
Deze droger dient niet voor iets anders
gebruikt te worden dan waar het voor
ontworpen is.
15
Uw droger bedienen
■ Kastdroog
( Afhankelijk van het model )
Het droogrek wordt in de droger geplaats
zoals in de afbeelding. Verwijder het
verpakkingsmateriaal voor gebruik.
Het Kastdroog is ontworpen om gebruikt te
worden voor spullen die liggend gedroogd
dienen te worden, zonder ronddraaien,
inclusief truien en Delicaat weefsels.
Het Kastdroog gebruiken:
1. Open de deur.
OPMERKING:
Controleer het filter en verwijder alle
opgehoopte stof van spullen die op het
rek gedroogd worden. Indien gewenst
stelt u de machine in op Eco door op de
Eco Hybrid™ knop te drukken.
1. Steek de
draad in de
centrale
opening.
2. Verwijder het filter niet.
3. Plaats het droogrek op de bodem van
de deuropening van de droger.
Bevestig het rek aan de achterzijde
van de droger.
Druk het frame naar beneden om hem
stevig te bevestigen over het filter.
4. Leg natte spullen op het rek.
Laat voldoende ruimte om de spullen
om de lucht te laten ventileren.
Het rek zal blijven staan, maar de
trommel draait.
5. Sluit de deur.
6. Zet de droger aan en selecteer
Kastdroog.
16
2. Plaats
Delicaat
weefsels of
sportschoenen
op het
droogrek.
Additionele functies
Optieknoppen
Aan/Uit Programma- Start/Pauze
kiezer
Additionele programmaknoppen
Aan/Uit
• Druk op de Aan/Uit-knop om de machine
aan of uit te zetten.
• Om de Startuitstel-functie te onderbreken
drukt u op de Aan/Uit-knop.
Programmakiezer
• Er zijn programma’s beschikbaar voor
ieder soort was.
• Het lampje zal gaan branden om het
geselecteerde programma aan te geven.
Additioneel programma
• Gebruik deze knoppen om de gewenste
opties voor het geselecteerde programma
te selecteren.
Opties
• Hiermee kunt u additionele opties kiezen
en het lampje zal gaan branden indien
geselecteerd.
Start/Pauze
• Deze Start/Pauze-knop wordt gebruikt om
het droogprogramma te starten of te
pauzeren.
• Druk op de Start/Pauze-knop om de cyclus
tijdelijk te stoppen.
• Als de machine op Pauze staat zal de
stroom na 4 minuten automatisch uitgaan.
17
Additionele functies
■ Startuitstel
U kunt de Tijdvertragingsoptie gebruiken om de
eindtijd van het droogprogramma uit te stellen.
De maximale Startuitstel is 19 uur.
De minimale Startuitstel is 3 uur.
1. Zet de droger aan.
2. Selecteer een programma.
3. Stel de tijdvertraging per uur in door op de
“ ”, “ ” -knop te drukken.
4. Druk op de Start/Pauze-knop.
■ Antikreuk
De Antikreuk-optie voorkomt kreukvorming in
de kleding indien de was niet direct uit de
droger gehaald kan worden aan het einde van
het droogprogramma.
Als Antikreuk geselecteerd is, blijft de droger
gedurende 2 uur regelmatig draaien en
pauzeren om u extra tijd te geven de was eruit
te halen. Indien de deur tijdens de Antikreukoptie geopend wordt, zal de optie afgebroken
worden.
■ Favoriet
De Favoriet-optie laat u een eigen
droogprogramma opslaan voor toekomstig
gebruik.
1. Zet de droger aan.
2. Selecteer een programma.
3. Selecteer een optie of additioneel
programma. (Anti-kreuk, Eco Hybrid™, enz.)
4. Houd de Favoriet-knop gedurende 3
seconden ingedrukt.
De Favoriet-optie is nu opgeslagen voor
toekomstig gebruik. Om het opgeslagen
programma te gebruiken selecteert u de
Favoriet-optie en drukt u op Start/Pauze.
■ Trommelverlichting
Als de droger aan het draaien is, kunt u in de
droger kijken door de Trommelverlichtingfunctie te selecteren.
- Licht aan : De deur is geopend.
- Licht uit : De deur is gesloten.
Automatisch uit.
■ Eco HybridTM
Dit additionele programma bespaart energie of
tijd.
- Eco: energiebesparend programma (alleen
Warmtepomp)
- Turbo: tijdsbesparend programma.
(Warmtepomp + Warmte) U zult de
“Turbo”- indicator zien op de LED.
18
■ Optie
Makkelijk strijken
Met deze functie blijft de kleding vochtiger
dan met de Strijk-functie.
OPMERKING:
Programma Droogniveau
Optie
Katoen
Makkelijk
strijken-functie
Strijken
Gemengd Wasgoed
is beschikbaar
Synthetisch
Strijkdroog signaal
Deze functie laat u weten wanneer de
kleding klaar is om gestreken te worden.
OPMERKING:
Programma
Droogniveau
Optie
Extra / Zeer Strijkdroog
Kast / Licht
signaal is
Gemengd Wasgoed Zeer / Kast
beschikbaar
Kast
Synthetisch
Katoen
■ Kinderbeveiliging (
&
)
Voor de veiligheid van uw kinderen drukt u
op de Droogniveau-knop gedurende 3
seconden.
U zult “
” aangegeven zien op de LED.
U zult het “
” -teken zien op het
LEDscherm.
- Alle bedieningsknoppen zullen niet beschikbaar
zijn, behalve het Kinderslot en Aan/Uit.
- Aan het einde van het programma blijft de
Kinderbeveiliging aan.
OPMERKING:
Om de Kinderbeveiliging weer uit te
zetten, drukt u nogmaals gedurende 3
seconden op de Droogniveau-knop.
■ Zoemer
Met deze optie past u de volume aan van
het piepsignaal.
Voor het gebruik van de functie Tag On
• Met de functie Tag On kunt u eenvoudig gebruik maken van de functies LG
SmartDiagnosis™ en Download Programma, zodat u communicatie kunt bewerkstelligen
tussen uw eigen smartphone en uw apparatuur.
• De functie Tag On gebruiken:
1. Download de app LG Smart Laundry & DW op uw smartphone.
2. Schakel de functie NFC (Near Field Communication) in op uw smartphone.
• De functie Tag On kan alleen worden gebruikt met het merendeel van de smartphones
die de NFC-functie hebben en die op het besturingssysteem Android lopen.
■ De NFC-functie van de smartphone inschakelen
1. Ga naar het menu 'Instellingen' van de smartphone
en selecteer 'Share & Connect' (Delen en
verbinden) onder 'WIRELESS & NETWORKS'
(Draadloos en netwerken).
2. Stel 'NFC' en 'Direct Android Beam' in op ON (AAN)
en selecteer 'NFC'.
3. Vink 'Use Read and Write/P2P receive' (Lezen en
schrijven gebruiken/P2P ontvangen) aan.
OPMERKING:
• Het NFC-activatieproces kan variëren afhankelijk
van de fabrikant van de smartphone en versie van
het Android-besturingssysteem.
• Raadpleeg de handleiding van uw smartphone
voor meer informatie.
19
Voor het gebruik van de functie Tag On
■ De Tag On-gids
Plaats Tag On
•
Tag On:
Zoek het Tag On-pictogram naast het LED-scherm
van het bedieningspaneel.
Dit is de plek waar u uw smartphone houdt bij het
gebruik van de functie Tag On met de functies LG
SmartDiagnosis™ en Download Programma van de
app LG Smart Laundry & DW App.
• Als u de Tag On-functie wilt gebruiken, houdt u uw
smartphone zo dat de NFC-antenne aan de achterkant
van de smartphone zich tegen het Tag On-pictogram
van de apparatuur bevindt.
Als u niet weet waar uw NFC-antenne zich bevindt,
maakt u met uw smartphone een kleine circulaire
beweging, totdat de toepassing de verbinding bevestigt.
• De kenmerken van NFC zorgen ervoor dat de transmissie niet goed verloopt als de
afstand te groot is of als er een metalen sticker op of een dikke behuizing rond te
telefoon zit. In sommige gevallen werkt de transmissie niet goed bij telefoons met NFC.
• Druk op
in de app LG Smart Laundry & DW voor meer gedetailleerde informatie
over het gebruik van de functie TagOn.
Verordening
■ Kennisgeving van EU-conformiteit:
LG Electronics verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en
andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen:
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
EMC-richtlijn 2004/108/EG
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
RoHS-richtlijn 2011/65/EU
Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG 1275/2008/EG, 932/2012/EU
20
Uw droger onderhouden
Onderhoud en Schoonmaken is zeer
belangrijk.
Het is niet moeilijk om uw droger te verzorgen,
maar het is wel belangrijk dat u dit doet. Volg de
hieronder beschreven instructies op.
Filter reinigen
Maak het filter na ieder gebruik schoon en
controleer het voor ieder gebruik. Het dient ook
schoongemaakt te worden indien het “Filter
reinigen”-lampje gaat branden en de zoemer
klinkt tijdens de werking van de droger.
Het schoonmaken of legen van het filter zal de
droogtijd verkorten, energie besparen en de
levensduur van uw droger verlengen.
Maak de watercontainer leeg.
Gecondenseerd water wordt verzameld in
de watercontainer.
Leeg de watercontainer na ieder gebruik.
Indien u dit niet doet zal de prestatie van uw
droger verminderen.
Als de watercontainer vol is, zal het “Leeg
water”- lampje opbranden en de zoemer zal
klinken gedurende de werking van de droger.
Indien dit zich voordoet moet de watercontainer
binnen een uur geleegd worden.
1. Haal de
watercontainer
eruit.
1. Open de
deur.
2. Haal het filter
eruit.
3. Maak het filter
schoon met
een stofzuiger
of onder de
kraan.
4. Plaats het filter
terug.
- Druk het filter
helemaal
naar beneden
zodat het niet
tussen de
deur komt te
zitten.
5. Sluit de deur.
2. Leeg de container
in een wastafel.
3. Druk het terug in
de droger.
4. Druk op de
Start/Pauze-knop.
OPMERKING:
Een hoge omgevingstemperatuur en
een kleine kamer zullen beiden de
droogtijd en het energieverbruik
verhogen.
WAARSCHUWING
Drink het gecondenseerde water niet.
LET OP
- Droog het filter volledig na het
wassen.
- Voorkom dat stof zich opstapelt in
de trommel.
OPMERKING:
Indien het filter niet in de droger zit
kunt u de droger niet bedienen.
LET OP
Indien de was niet op een hoog niveau
gecentrifugeerd wordt tijdens het
wassen, zal het energieverbruik en de
droogtijd verhoogd worden.
In sommige gevallen zal het LEDscherm “ ” (Leeg water-symbool)
tonen en de droger zal stoppen omdat
de watercontainer vol is.
Als “Filter reinigen” getoond wordt tijdens de werking, maak het filter dan direct schoon.
1.Laat de droger afkoelen en volg de hierboven beschreven stappen.
2.Druk op de Start/Pauze-knop
21
Uw droger onderhouden
■ Ventilatierooster en Koele
luchtinlaatrooster
Stofzuig het ventilatierooster aan de
voorkant 3-4 keer per jaar om ervoor te
zorgen dat er geen stof of viezigheid
opstapelt dat de luchtstroom blokkeert.
3. Sluit de
afvoerleiding aan op
de kit.
■ Vochtigheids-sensor?
OPMERKING:
- Warme lucht wordt uit het
ventilatierooster geblazen.
- De kamer dient goed geventileerd te
zijn om te voorkomen dat gassen
van apparaten die gas verbranden in
de ruimte komen, zoals open vuur
■ Afvoer van gecondenseerd water
Normaal gesproken wordt het
gecondenseerde water opgepompt naar de
watercontainer om het water te verzamelen
totdat het handmatig geleegd wordt. Het
water kan ook direct afgevoerd worden naar
de hoofdafvoer, zeker indien de droger
bovenop de wasmachine geplaatst is. Met
een aansluitingskit voor de hoofdafvoer kunt
u het waterverloop eenvoudig veranderen
en direct op de afvoer aan laten sluiten
zoals hieronder beschreven:
1. Haal de
aansluitingskit
tevoorschijn.
2. Haal de
watercontainerleiding los van
de kit.
22
Het apparaat voelt het vochtigheidsniveau
van de was tijdens de werking, wat inhoudt
dat het regelmatig schoongemaakt moet
worden om de opbouw van viezigheid te
verwijderen van het oppervlakte van de
sensor.Veeg de sensors aan de binnenkant
van de trommel schoon. (zoals afgebeeld)
Additionele tips voor slim gebruik
■ Droog-gids
PROGRAMMA
Synthetisch
Toon droogtijd
(Inclusief afkoeltijd)
Eco
Turbo
Extra
9 kg
200 min
125 min
Zeer
9 kg
190 min
120 min
Kast
9 kg
180 min
115 min
Katoen
Gemengd
Wasgoed
Capaciteit van
de droger
Licht
9 kg
170 min
103 min
Strijken
9 kg
160 min
97 min
Zeer
4 kg
100 min
53 min
Kast
4 kg
90 min
48 min
Strijken
4 kg
70 min
41 min
Kast
4 kg
70 min
41 min
Strijken
4 kg
60 min
35 min
Groot Wasgoed
2 kg
120 min
70 min
Jeans
3 kg
110 min
60 min
Anti Allergie
4.5 kg
-
135 min
Sportkleding
2 kg
50 min
-
Snel droog
3 kg
-
50 min
Delicaat
1.5 kg
48 min
-
Wol
1 kg
29 min
23
Additionele tips voor slim gebruik
Wollen stoffen
Droog wollen stoffen met het “Wol”programma. Volg altijd eerst de
fabriekslabels aan de binnenkant van kleding
op. Het kan zijn dat wol niet volledig
gedroogd wordt in het programma, herhaal
het programma niet. Vorm wollen stoffen
eerst weer in hun originele vorm en droog ze
liggend.
Hieronder vindt u de labels voor
het onderhoud van stoffen.
Symbolen
Instructies
Drogen
Drogen in de trommel
Strijkvrij / Kreukvrij
Geweven en gebreide stoffen
Sommige geweven en gebreide stoffen
kunnen krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.
Voorzichtig / Delicaat
Strijkvrije en synthetische stoffen
Overbelast uw droger niet. Haal de strijkvrije
spullen direct uit de machine zodra de droger
stopt om kreuken te voorkomen.
Niet drogen
Babykleding en nachthemden
Volg altijd de voorschriften van de fabrikant
op.
Minder warm
Rubber en kunststof
Droog geen spullen gemaakt van of met
rubber of kunststof zoals:
a) schorten, slabbetjes en stoelhoezen
b) gordijnen en tafellakens
c) badmatten
Glasvezel
Droog geen voorwerpen met glasvezel in uw
droger.
Glasdeeltjes kunnen achterblijven in de
droger en in uw kleding komen in het
volgende droogprogramma en zo uw huid
irriteren.
Labels voor het onderhoud van stoffen
Kleding is altijd voorzien van labels voor het
onderhoud, dus volg deze instructies altijd
op. Sorteer de was ook op grootte en soort
textiel. Overbelast de droger niet voor het
beste droogresultaat en het meest efficiënte
energieverbruik.
24
Niet drogen in de trommel
Zeer heet
Gemiddeld warm
Geen hitte / lucht
Lijndroog / hang te drogen
Laten uitdruppen
Liggend drogen
In de schaduw
Additionele tips voor slim gebruik
■ Bedieningsgegevens
Product fiche_commissionDelegated Regulation(EU) No 392/2012
LG Electronics
Naam of handelsmerk leverancier
Identificatie model van leverancier
Capaciteit in kg voor katoenen was, bij het standaardprogramma voor katoen
met een volle machine
Type droger
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 'X' kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het
standaardprogramma voor katoen met een volle en halfvolle machine, en het
verbruik van de ecologische modi. Het daadwerkelijke energieverbruik per
cyclus is afhankelijk van het gebruik van de apparatuur.
RC9055*P*F
9
kg
Huishoudelijkeconden
sdroger
A++
259.0
kWh/
jaar
Automatische droogtrommel
EU-milieukeur' toegekend onder verordening (EC) no. 66/2010
Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen bij een volle machine (Edry)
Ja
Nee
2.20
kWh
Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen bij een halfvolle machine (Edry1/2)
1.15
kWh
0.4
W
0.4
W
Energieverbruik in de uit-modus van het standaardprogramma voor katoen bij
een volle machine(Po)
Energieverbruik als de machine ingeschakeld is gebleven van het
standaardprogramma voorkatoen bij een volle machine (Pl)
Duur dat de machine ingeschakeld blijft (Tl)
10
min.
Het ‘Katoen Kast Eco-programma’ bij een volle of halfvolle machine is het standaarddroogprogramma
waar de informatie in hetlabel en de fiche aan refereert. Hier staat dat dit programma geschikt is voor
het drogen van normale natte katoenenwas en dat het in termen van energieverbruik het meest
efficiënte programma is voor katoen.
De gewogen tijd van het programma (T t ) of het ‘standaardprogramma voor
164
min.
katoen bij een volle of halfvolle machine'
De programmatijd van het ‘standaardprogramma voor katoen bij een volle
machine’ (T dry )
214
min.
De programmatijd van het ‘standaardprogramma voor katoen bij een halfvolle
machine’ (Tdry1/2 )
127
min.
Condensatie-efficiëntie klasse ‘X’ op een schaal van G (het minst efficiënt) tot
A (het meest efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie C dry van het standaardprogramma voor
katoen bij een volle machine
Gemiddelde condensatie-efficiëntie C dry1/2 van het standaardprogramma
voor katoen bij een halfvolle machine
Gewogen condensatie-efficiëntie (Ct ) voor het ‘standaardprogramma voor
katoen bij een volle of een halfvolle machine'
Geluidsenergieniveau
Vrijstaand
A
93
%
93
%
93
%
64
dB(A)
25
Additionele tips voor slim gebruik
OPMERKING:
• Getest in overeenstemming met EN61121 en Richtlijn 932/2012
• Stel het programma in op “Katoen Kast Eco (volle & halve lading)” voor een test in
overeenstemming met conformiteit met EN61121 en Richtlijn 932/2012
- Standaard katoenprogramma: Katoen
+ Kast + Eco -optie (standaard)
(Dit is het meest efficiënte programma in relatie tot de testvoorwaarden voorgesteld
door EN61121 en Richtlijn 932/2012)
• Informatie over het 'standaard katoenprogramma' zal specificeren dat dit geschikt is
voor het drogen van katoenen wasgoed dat normaal nat is en dat dit het meest
efficiënte programma is wat betreft het energieverbruik voor het drogen van katoenen
wasgoed;
• De testresultaten zijn afhankelijk van kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading,
ronddraai-conditie, hardheid van het water en de temperatuur van de waterinvoer.
• Als het product geïnstalleerd is als onderbouw, is het mogelijk dat het een
verminderde prestatie levert.
26
Additionele tips voor slim gebruik
■ Reserveonderdelen
■ Accessoires
Gedurende de garantieperiode worden de
benodigde reserveonderdelen gratis
verstrekt.
Als de garantieperiode beëindigd is dienen
de reserveonderdelen gekocht te worden bij
een servicecenter.
• Beschikbare accessoires voor dit product
( Afhankelijk van het model )
1. Condenswater-afvoerleiding en een
leidinghouder (Apart verkocht)
■ Verwijderen van de droger
Er wordt van u verwacht dat u uw droger
veilig verwijdert om uw kinderen en
anderen te beschermen tegen mogelijk
letsel.
Verwijder de deur, deksel en uitstekende
onderdelen en knip de stroomkabel af
voordat u uw apparaat veilig verwijderd.
2. Droogrek (Apart verkocht)
■ Servicecontact
Indien er zich een probleem voordoet met
uw droger, raadpleeg dan eerst de gids voor
het oplossen van problemen. Indien u de
fout niet kunt vinden of niet op kunt lossen,
neem dan contact op met het Servicecenter.
3. Verbindingsset (Apart verkocht)
Een medewerker van de klantenservice zal
u de volgende vragen stellen:
1. Naam, adres en postcode.
2. Telefoonnummer.
3. Beschrijving van het probleem.
4. Modelnummer en serienummer van uw
droger.
5. Aankoopdatum.
Houder : 2EA, Schroef : 4EA
• De verbindingsset kan gebruikt worden
voor een wasmachine met een
bovenplaat-maat van 550mm en 600mm
Als stapelen noodzakelijk is, moet u
de droger bovenop een LG
wasmachine plaatsen. Een
verbindingsset wordt apart verkocht.
27
Gids ter oplossing van problemen
■ Tips om problemen op te lossen
Om tijd en geld te besparen zal de volgende pagina u antwoorden geven op uw vragen
voordat u een servicecenter belt.
Vragen
De droger werkt niet
Het drogen duurt te lang
De droger werkt, maar de
“Overgebleven tijd” in het
scherm verandert niet.
Wat te doen
1. Controleer of de droger op stroom aangesloten is.
2. Controleer of de “Start/Pauze”-knop ingedrukt is.
3. Controleer of de deur gesloten is.
4. Controleer of de kamertemperatuur onder de 5°C is.
5. Controleer of er een stop gesprongen is of dat de
circuit-onderbreker omgeslagen is en vervang indien
nodig.(Let op:) elektrische drogers gebruiken in het
algemeen twee stoppen of onderbrekers) Nadat u de
watercontainer geleegd heeft en het filter gereinigd,
moet u de Start/Pauze-knop weer indrukken om de
droger verder te laten gaan.
1. De filter dient na iedere droogbeurt gereinigd te worden.
2. Controleer of de watercontainer geleegd is.
3. Selecteer het juiste programma voor het soort textiel.
4. Controleer of het ventilatierooster of de roosters aan de
achterzijde niet geblokkeerd zijn.
5. Controleer of de kleding niet extreem nat is.
6. Controleer of de droger overbeladen is.
Dit is geen defect. De droogtijd is een inschatting en
wordt bijgesteld gedurende het programma als de droger
de droogte van de lading voelt.
Controleer of het filter schoon is.
Kleding is bedekt met stof
1. Controleer of het filter schoon is.
2. Controleer dat alle spullen in de droger schoon zijn.
3. Controleer of alle was gesorteerd is naar textielsoort.
4. Controleer of de droger niet overbeladen is.
5. Controleer of er papier, zakdoekjes of ander afbreekbaar
materiaal tussen de was zit en verwijder dit.
De droogtijd is niet
consistent
De droogtijd voor een lading is afhankelijk van de instelling
van de hitte, de grootte van de lading, het soort textiel, de
natheid van de kleding en de conditie van het filter.
Er lekt water
Controleer of de waterafvoer goed aangesloten is.
Kleding is gekreukt
Controleer of de droger niet overbeladen is. Probeer een
korter droogprogramma en haal spullen eruit terwijl ze
nog een beetje vochtig zijn. Gebruik de anti-kreuk-optie.
Kleding is gekrompen
Om krimpen te voorkomen, volg de verzorgingsinstructies
van uw kleding op aangezien sommige materialen
natuurlijk krimpen indien ze gewassen worden en niet in
de droger geplaatst mogen worden.
Controleer of het filter in de droger zit.
28
Gids ter oplossing van problemen
■ Fout modus
•
: De deur dient gesloten te zijn en er moet op de Start/Pauze-knop gedrukt
worden om uw machine weer in werking te stellen.Als de foutmelding blijft
terugkeren, haal dan de stekker uit het stopcontact en bel het servicecenter
voor advies.
•
,
,
,
,
,
: Als de foutmelding blijft terugkeren, haal dan de stekker uit het stopcontact en bel het
servicecenter voor advies.
■ De trommelverlichting werkt niet.
• Neem contact op met het servicecenter.
29
Gids ter oplossing van problemen
OPMERKING:
De Smart Diagnosis™ functie is
alleen beschikbaar voor producten
met het Smart Diagnosis™ embleem.
Indien u een mobiele telefoon met
een statische optie heeft, zal de smart
diagnose-functie niet werken.
3. Houd de “ (Meer)”-knop gedurende 3
seconden ingedrukt, terwijl u het
■ Smart Diagnosis™ gebruiken
praatgedeelte van uw telefoon dichtbij het
• Gebruik deze optie alleen maar als u
"Smart Diagnosis™"- icoon en de
gevraagd wordt dit te doen door het
Aan/Uit-knop houdt.
servicecenter. Het doorgeven heeft hetzelfde
4. Houd de telefoon daar totdat het
geluid als een faxmachine en heeft alleen
doorgeven van de tonen beëindigd is.
maar betekenis voor het servicecenter.
De resterende tijd staat op het display
• Smart Diagnosis™ kan niet geactiveerd
• Verplaats de telefoon niet tijdens het
worden als de droger niet opstart. Als dit
doorgeven voor het beste resultaat.
gebeurt dan dient de fout opgelost te worden
zonder Smart Diagnosis™.
• Als het servicecenter de tonen niet
Indien u problemen ondervindt met uw
goed of onjuist doorkrijgt, kan het zijn
droger, neem dan contact op met het
dat u gevraagd wordt het nogmaals uit
klanteninformatiecenter. Volg de instructies
te voeren.
op van het servicecenter en neem de
5. Als het aftellen klaar is en de tonen zijn
volgende stappen indien gevraagd:
gestopt, kunt u uw gesprek weer
voortzetten en kan de persoon bij het
1. Druk op de Aan/Uit-knop om de droger aan
servicecenter u verder helpen met de
te zetten. Druk op geen enkele andere knop
informatie doorgegeven voor analyse bij
of draai aan de programmaknop.
het servicecenter.
OPMERKING:
2. Als u erom gevraagd wordt door het
servicecenter, houd dan het praatgedeelte
van uw telefoon dichtbij het "Smart
Diagnosis™"icoon en de
Aan/Uit-knop
30
"Smart Diagnosis is een
probleemoplossende funtie
ontworpen als aanvulling op de
traditionele manier van het serviceproces.
De effectiviteit van deze functie is
afhankelijk van verschillende
factoren, waaronder de
ontvangstkwaliteit van de mobiele
telefoon en externe geluiden tijdens
de transmissie.
Daarom kan LG niet garanderen dat
Smart Diagnosis altijd een exacte
diagnose kan stellen in elke situatie."
Technische gegevens
850 mm
640 mm
600 mm
■ Elektrische vereisten
Netto gewicht : 54.9kg, Ondoorzichtige deur
56.3kg, Glazen (Cr) deur
■ Ventilatie vereisten
Volt
Hertz
Watt
230 V
50 Hz
1800
Verzeker u ervan dat u de droger aan de
juiste elektrische voltage aansluit. Het
gegevensplaatje op uw droger laat u zien
welke voltage u nodig heeft.
■ MAX. capaciteit : 9 kg
Onder een
werkblad
Zorg voor een
luchtstroom van
112 cu.ft./min
door de droger
Kast
De kastdeur moet
voorzien zijn van 2
(louvre) openingen,
ieder met een
minimale ruimte van 60
sq. inches (387 cm2), 3
inches (8 cm) aan de
onder- en bovenkant
van de deur.
■ Geschikte temperatuur :
5 ~ 35°C
■ Diepte met de deur geopend :
1090mm
31
Garantie
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
gemeentelijke afval verwijderd te worden via hiervoor geschikte
verzamelfaciliteiten aangegeven door de regering of de lokale
gemeente.
2. De juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt mee om potentiele
negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid te
voorkomen.
3. Voor meer gedetailleerde informatie inzake de verwijdering van uw
oude apparaat neemt u contact op met uw gemeentekantoor,
afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product gekocht heeft.
• Informatie inzake de gebruikte broeikasgassen als koeling voor deze
droger
Chemische naam
Opbouw van de gassen
Totale GWP (kg CO2 –eq)
R – 134a
100% HFC – 134a
1430
OPMERKING:
Indien u dit apparaat verwijderd, knip dan de stroomkabel af, vernietig de stekker
en haal de deur uit elkaar om te voorkomen dat kinderen erin klem komen te zitten.
■ Wat niet gedekt is.
• Service aan huis om het gebruik aan u uit te leggen.
Indien het product aangesloten is aan een ander voltage dan vermeld op het gegevensplaatje.
• Defecten veroorzaakt door onvoorziene schade, verwaarlozing, misbruik en overmacht.
Indien het defect veroorzaakt is door redenen behalve voor thuisgebruik of gebruik in
overeenstemming met de gebruikershandleiding.
• Defecten veroorzaakt door ongedierte, zoals ratten, muizen, enz.
• Geluid of vibratie dat als normaal geldt, zoals het geluid van afgevoerd water, draaigeluid of
waarschuwingspiepjes.
• Het corrigeren van de installatie, bijvoorbeeld het uitlijnen van het product, aanpassen van de
afvoer.
• Normaal onderhoud aanbevolen door de gebruikershandleiding.
• Verwijdering van vreemde voorwerpen/vloeistoffen van de machine, inclusief de pomp en
inlaatfilter, bijvoorbeeld, grit, nagels, bh-baleinen en knopen, enz.
• Vervangen van afvoeren, verbeteren van bedrading of afvoer.
• Verbetering van ongeautoriseerde reparaties.
Incidentele of constante schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door mogelijke
defecten aan dit apparaat.
• Indien dit product gebruikt wordt voor commercieel gebruik wordt de garantie ongeldig.
(Bijvoorbeeld: openbare ruimtes zoals een openbare badkamer, hotel, trainingscentrum,
slaapzaal)
• Als dit product geïnstalleerd wordt buiten het normale servicegebied worden alle kosten van
transport nodig voor de reparatie van het product of het vervangen van defecte onderdelen in
rekening gebracht.
32
Garantievoorwaarden voor droger
1. De garantietermijn begint met de
aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het
begin van de garantietermijn geldt als
bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaatr.
Het serienummer van het product moet
overeenstemmen met het ingevulde nummer
op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden
dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of
materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor
beschadigingen die voortkomen uit
ondeskundige behandeling, het niet in acht
nemen van de handleiding en normale slijtage.
De garantie geldt ook niet voor versleten
onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv,
kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van
transport en okk de verzendings- en
verpakkingskosten vallen niet onder deze
garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling,
omruiling of vervanging is aan ons
voorbehouden.
Omgeruilde of vervangen onderdelen worden
onze eigendom. Door herstelling of vervanging
van onderdelen wordt de garantietermijn niet
verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het
het apparaat verricht worden door personen die
niet voor service geautoriseerd zijn door LG
Electronics en vervalt tevens zodra het
apparaat ingezet wordt voor professionele
doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor
herstelling zonder risico op beschadigingen te
kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich
wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd
servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien
delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan
gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de
andere bepalingen wordt hierdoor niet
beïnvloed.
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!
Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat
gratis te herstellen of de vervangstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw
vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage-of
materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype :
Serienr
Naam van de koper :
Aankoopdatum :
Stempel/ handtekening van de handelaar
33
MANUEL D'UTILISATION
SÈCHE-LINGE À POMPE
À CHALEUR LG
Veuillez lire attentivement ce manuel avant
Fonctionnement de votre sèche-linge et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.
RC9055*P*F
www.lg.com
Caractéristiques
Tambour Maxi-Space
Le tambour de très grande capacité de ce sèche-linge
LG vous permet de sécher des charges de linge plus
volumineuses, d'où un gain de temps.
Consommation d'énergie réduite
Énergie
Les sèche-linge à pompe à chaleur LG consomment moins d'énergie
que les sèche-linge conventionnels, grâce à une technologie d’Auto
Nettoyage™ et un échangeur thermique optimisés. Ce sèche-linge à
pompe à chaleur LG a été conçu pour vous faire économiser de
l'argent.
Temps de séchage réduit
Gain
de
temps
Les temps de séchage sont raccourcis grâce au système de
chauffage hybride et à l'échangeur thermique optimisé de ce
sèche-linge LG.
Facilité d'utilisation
Le panneau de commande électronique de ce sèche-linge, équipé
d'un grand afficheur LED, est très simple d'utilisation. Il vous suffit
de sélectionner le cycle que vous voulez, et votre sèche-linge LG
s'occupera du reste. La fonction de diagnostic intelligent
SmartDiagnosis™ est disponible sur votre smartphone.
Table des matières
Consignes de sécurité .........3
Instructions d'installation .....6
Aspect extérieur et
conception ...........................10
Conseils supplémentaires
pour une utilisation
optimale................................23
Fonctionnement de votre
sèche-linge...........................11
Guide de dépannage ...........28
Fonctions
supplémentaires ..................17
Avant d'utiliser la fonction
"Tag On" (ajouter)
Pour activer la fonction NFC sur le
smartphone......................................19
Le guide Tag On ..............................20
2
Entretien de votre
sèche-linge...........................21
Informations techniques ....31
Garantie ................................32
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité, respectez les consignes présentées dans ce manuel afin de minimiser le
risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter des dommages matériels, des
blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT
• Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.
• Il est strictement interdit d'utiliser le produit pour un usage autre que celui autorisé par le fabricant. LG décline
toute responsabilité en cas de dommages causés par un usage inexact et inapproprié.
• Ne réparez pas et ne remplacez pas une pièce du sèche-linge, ou ne tentez aucune intervention d'entretien à
moins que le guide de dépannage ou d'utilisation ne le recommande spécifiquement et que vous compreniez cette
intervention et possédiez les compétences nécessaires pour la mener à bien.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Pour une utilisation en Europe
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent
pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Il convient d’éloigner les enfants de moins de 3 ans à moins d’être surveillés en
permanence.
Dangers
• Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que la prise est reliée à la terre et protégée par un
disjoncteur.
L'absence de raccordement à la terre peut provoquer des pannes ou un choc électrique.
• N'utilisez pas d'adaptateur. N'utilisez pas non plus de rallonge.
Cela pourrait entraîner une surchauffe de la prise et provoquer un incendie.
• Ne démontez pas la plaque supérieure lors de l'installation du sèche-linge.
• Ne modifiez pas cet appareil.
Cela pourrait entraîner une panne, un incendie ou un choc électrique.
• Tenez le sèche-linge à l'écart des cuisinières, des flammes ou de tout autre objet inflammable.
Cela pourrait entraîner un incendie ou une détérioration de l'appareil.
• N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé et ne placez pas d'objets lourds sur celui-ci.
Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Ne touchez pas la fiche ou l'interrupteur d'alimentation avec les mains mouillées.
Cela pourrait entraîner un choc électrique.
• Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur sa fiche, et non sur le cordon.
Vous risqueriez d'endommager le cordon et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Enlevez la poussière et les salissures du cordon d'alimentation et insérez la fiche fermement dans la prise.
La poussière et les mauvais branchements peuvent provoquer un incendie.
3
Consignes de sécurité
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou la prise sont endommagés.
Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
• N'installez pas ou n'entreposez pas votre sèche-linge dans un lieu exposé aux intempéries.
Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
• N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur pour brancher le cordon d'alimentation.
Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
• Ne versez pas d'eau sur le sèche-linge.
Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
• Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez ou n'utilisez pas votre sèche-linge.
L'eau ou la poussière peuvent provoquer un choc électrique.
• Ne laissez pas des enfants ou animaux jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans
surveillance.
• Ne laissez pas vos animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.
Ils pourraient l'endommager ou recevoir un choc électrique.
• N'appuyez pas sur les touches avec des objets pointus tels que couteaux et tournevis.
Cela pourrait endommager le sèche-linge ou provoquer un choc électrique.
• Ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés avec un produit inflammable
(tel que cire, huile, peinture, essence, dégraissant, solvant de nettoyage à sec, kérosène, etc.).
Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
• Ne placez pas d'objets inflammables près du sèche-linge.
Cela pourrait libérer des gaz toxiques, endommager des éléments et provoquer un incendie ou
une explosion.
• Avant de mettre l'appareil hors service ou au rebut, débranchez-le, démontez la porte et coupez le
cordon d'alimentation pour empêcher toute mauvaise utilisation.
Sinon, cela pourrait provoquer un accident et des blessures.
• Le sac d'emballage n'est pas un jouet. Détruisez-le après ouverture.
Pour éviter le risque d'étouffement, tenez le sac d'emballage éloigné des bébés et des enfants.
• Si ce sèche-linge est alimenté via une rallonge ou un connecteur électrique, le dispositif doit être
positionné de sorte à ne pas être exposé aux éclaboussures ou à l'humidité.
Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une déformation.
• Les articles tachés ou imprégnés d'huile végétale ou de cuisson présentent un risque d'incendie et ne
doivent pas être placés dans le sèche-linge.
• Les articles qui ont été tachés par des substances telles que huile de cuisson,
acétone, alcool, essence, kérosène, produit détachant, térébenthine, cire et
dissolvant de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité
supplémentaire de lessive avant d'être séchés dans le sèche-linge.
Cela pourrait provoquer une explosion ou un départ d'incendie par
combustion spontanée.
• Les articles composés de mousse, caoutchouc, plastique ou autres tissus sensibles à la chaleur (tels que
les tapis de bain, les tapis antidérapants ou les imperméables) ne doivent pas être séchés à chaud dans
un sèche-linge.
• Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets
de bain, les textiles imperméables, les articles à renfort de caoutchouc et les
vêtements ou oreillers garnis de tampons en caoutchouc mousse ne doivent
pas être séchés dans le sèche-linge.
Cela pourrait provoquer une explosion ou un départ d'incendie par
combustion spontanée.
4
Consignes de sécurité
• Les articles en plastique tels que les bonnets de bain ou les housses imperméables ne doivent pas être
placés dans le sèche-linge.
Cela pourrait provoquer une explosion ou un départ d'incendie par combustion spontanée.
• Si le sèche-linge est installé sur de la moquette, celle-ci risque d'être abîmée par le manque de
ventilation.
Cela pourrait provoquer une explosion ou un départ d'incendie par combustion spontanée.
• Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés en respectant les
instructions du fabricant de l'assouplissant ou du produit.
• Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont
servi au nettoyage.
• Retirez tous les objets des poches, tels que briquets et allumettes.
• Pour réduire le risque de blessure, respectez toutes les procédures de sécurité recommandées par
l'industrie, notamment l'utilisation de gants et de lunettes de protection.
Le non-respect des consignes de sécurité présentées dans ce manuel peut entraîner des
dommages matériels, des blessures ou la mort.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin
d'éviter un danger.
• Si les instructions d’installation indiquent que le sèche-linge à tambour peut
être placé sur le dessus d'une machine à laver, elles doivent indiquer quelles
machines à laver sont appropriées. Des instructions doivent être données
concernant l'assemblage du sèche-linge à tambour et de la machine à laver.
Les instructions doivent indiquer comment obtenir les dispositifs de fixation
nécessaires, à moins qu’ils ne soient fournis avec l’appareil.
• Ne séchez pas d'articles sales dans votre sèche-linge.
• N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que
vous ne sortiez rapidement tous les articles et que vous ne les étaliez pour que
la chaleur se dissipe.
• Nettoyez fréquemment le filtre à peluches, le cas échéant.
• Les peluches ne doivent pas pouvoir s'accumuler dans le sèche-linge.
• Le filtre doit être nettoyé à la fin de chaque cycle.
5
Instructions d'installation
Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre
sèche-linge. Veuillez noter que tous les chapitres de ce manuel vous donnent des informations
importantes concernant la préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important
de prendre connaissance de l'ensemble de ce manuel avant de procéder à l'installation ou
l'utilisation de votre sèche-linge. Veillez à respecter l'ensemble des précautions et mises en
garde stipulées. Ces instructions d'installation sont destinées à être appliquées par des
installateurs qualifiés. Lisez l'ensemble de ces instructions très attentivement.
Consignes de sécurité
Risque de blessure
Le sèche-linge est très lourd. N'essayez
pas de le soulever seul.
Ne soulevez pas le sèche-linge en le
tenant par une pièce en saillie telle que la
molette ou la porte : elles pourraient se
détacher.
Risque de chute ou de trébuchement
Assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau
n'est détaché.
Vérifiez que le sèche-linge n'a pas subi
de dommages pendant son transport.
Ne branchez pas le sèche-linge s'il
présente des signes visibles
d'endommagement.
En cas de doute, contactez votre
revendeur LG local. Videz toujours
complètement votre sèche-linge avant de
le transporter.
Votre sèche-linge ne doit pas être placé près d'une
table de cuisson au gaz, d'une cuisinière, d'un
réchaud ou d'un gril, car les flammes émises par
les brûleurs peuvent endommager votre sèchelinge.
Lorsque le sèche-linge est placé sous un plan de
travail, laissez un espace de 30 à 50 cm de
chaque côté du sèche-linge et à l'arrière pour que
l'air puisse s'évacuer par la grille arrière. Cette
circulation de l'air est essentielle pour évacuer
l'eau de condensation générée durant le
processus de séchage.
Si vous utilisez ce sèche-linge à proximité de votre
lave-linge ou superposé sur celui-ci, des fiches et
prises distinctes doivent être utilisées pour chaque
appareil. N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge.
Vous pouvez superposer le sèche-linge au-dessus
de votre lave-linge pour économiser de l’espace.
Un kit de superposition est disponible auprès de
votre spécialiste en électroménager local.
■ Instructions pour une installation en superposition
Votre sèche-linge LG peut être placé au-dessus d'un lave-linge à chargement frontal et
fixé solidement à l'aide d'un kit de superposition (voir les instructions page suivante). Cette
installation doit être effectuée par un installateur expérimenté pour s'assurer qu'elle est
réalisée correctement.
Un installateur s'assurera que vous avez le kit de superposition approprié pour votre
modèle de lave-linge et veillera à ce qu'il soit fixé solidement.
ATTENTION
ATTENTION concernant le cordon d'alimentation
Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié, autrement
dit un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et
qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de
ce manuel d'utilisation pour plus de détails.
Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou
endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les
gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces
conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez
régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré,
débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon
strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.
Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé,
coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux
prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.
6
Instructions d'installation
Kit de superposition
Pour installer ce sèche-linge sur un lavelinge, vous devez utiliser un kit de
superposition LG.
Sèchelinge
Lavelinge
AVERTISSEMENT
• Une installation incorrecte peut
provoquer des accidents graves.
• En raison du poids du sèche-linge et
de la hauteur de l'installation, il est
dangereux pour une personne seule
d'effectuer la superposition. Au moins
deux personnes expérimentées doivent
se charger de cette procédure.
• Le sèche-linge n'est pas adapté à une
installation encastrée. Ne l'installez pas
comme un appareil encastré.
• Ne faites pas fonctionner le sèchelinge s'il est démonté.
Ce sèche-linge peut uniquement être
superposé sur un lave-linge LG. NE
TENTEZ PAS de superposer ce sèche-linge 3. Alignez les trous du kit de superposition
sur un autre lave-linge, car cela pourrait
avec les trous du capot arrière.
provoquer des dommages, des blessures
3-1) 600mm
ou des égâts matériels.
Profondeur top du
lave-linge
Forme et
assemblage
550 mm
600 mm
Procédure d'installation
1. Placez le sèche-linge LG sur le lave-linge
LG.
2. Retirez les deux vis situées sur chaque
côté en bas à l'arrière, comme illustré cidessous.
3-2) 550mm
• Vissez les deux vis retirées
précédemment du sèche-linge au kit de
superposition.
• Utilisez les quatre vis (16 mm) du sac des
ac cessoires pour assembl er le capot
arrière du lave-linge et le kit de
superposition.
• Répétez la procédure de l'autre côté.
7
Instructions d'installation
Instructions de mise à la terre
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas
de dysfonctionnement ou de panne, la mise
à la terre réduira le risque de choc
électrique en fournissant une trajectoire de
moindre résistance au courant électrique.
Cet appareil est muni d'un cordon relié à la
terre et d'une fiche de mise à la terre. La
fiche doit être enfoncée dans une prise
murale appropriée qui est correctement
installée et mise à la terre conformément
aux normes.
Procédure de mise à la terre
supplémentaire
REMARQUE
- Pour de meilleures performances de
séchage, laissez de l'espace entre
l'arrière de l'appareil et le mur.
- N'installez pas le sèche-linge à un
endroit exposé au gel (poussière).
• Le sèche-linge risque de ne pas
fonctionner correctement ou d'être
endommagé si l'eau de
condensation gèle dans la pompe
et le tuyau d'évacuation.
Mur
Certains pays peuvent exiger une prise de
terre distincte. Dans ce cas, les conducteurs
de terre, raccords et vis requis doivent être
achetés séparément.
Évacuation de l'eau de condensation
Cet appareil peut être raccordé directement
au tuyau d'évacuation d'eau à l'aide de
l'adaptateur fourni.
L'eau de condensation sera ainsi évacuée.
Vous devrez confier cette opération à un
plombier.
30cm~50cm
AVERTISSEMENT
Le sèche-linge ne doit pas être installé à
proximité d'un appareil de réfrigération.
N'installez pas le sèche-linge à
pompe à chaleur à côté d'un appareil
dont la température s'élève, comme
un réfrigérateur, un four ou une
gazinière.
Cela pourrait entraîner de mauvaises
performances de séchage, diminuer
la durée de vie du sèche-linge et
endommager gravement le bon
fonctionnement du compresseur.
Le sèche-linge à pompe à chaleur
fonctionne dans des conditions
optimales à température ambiante
(23 °C)
8
AVERTISSEMENT
N'installez pas le sèche-linge à un
endroit soumis à une forte chaleur.
L'aération d'air chaud à l'arrière du
sèche-linge doit être bien ventilée.
Si ce n'est pas le cas, des problèmes
peuvent se poser.
Instructions d'installation
■ Mise à niveau du sèche-linge
1. La mise à niveau du sèche-linge
empêche les bruits et vibrations inutiles.
Installez votre sèche-linge sur un sol
stable et à niveau.
Placez le sèche-linge à un endroit
exempt de matériaux inflammables, sans
condensation et à l'abri du gel.
2. Si le sèche-linge n'est pas correctement
à niveau, réglez les pieds de mise à
niveau à l'avant si nécessaire.
Pied réglable
Tournez-les dans le sens des aiguilles
d'une montre pour les élever et dans le
sens contraire pour les abaisser jusqu'à
ce que le sèche-linge ne vacille plus
d'avant en arrière, latéralement ou en
diagonale.
Soulevez le sèche-linge Abaissez le sèche-linge
Pied
réglable
Pied
réglable
Vérification d'appui en diagonale
Le sèche-linge doit rester parfaitement
stable lorsque vous appuyez sur l'un des
angles supérieurs. (Vérifiez bien dans les
deux directions diagonales.)
Si le sèche-linge bouge lorsque vous
appuyez sur les angles en diagonale,
réajustez les pieds.
9
Aspect extérieur et conception
■ Disposition de l'appareil
- RC9055*P*F
Panneau de
commande
Bac de récupération
d'eau
Porte à
hublot
Porte
opaque
Grille de
ventilation
■ Panneau de commande
La fonction SmartDiagnosis™
est disponible uniquement pour
les produits portant la mention
SmartDiagnosis™.
Options
• Fin différée
• Anti-froissage
• Favori
• Signal sonore
Programmes
supplémentaires
Marche/Arrêt
Départ/Pause
Sélecteur de
cycle
10
•
• Eco Hybrid
• Option
• Niveau de
séchage
(*Verrouillage
enfant)
• Éclairage
tambour
•
Fonctionnement de votre sèche-linge
■ Tableau de sélection des cycles
Cycle Séchage par sondes
Programme
Coton
Mix
Type de textile
Détail
Résultat de
séchage
Serviettes de toilette,
peignoirs et draps
Textiles épais ou matelassés
Extra sec
Serviettes éponge, torchons,
serviettes de toilette et draps
Textiles épais ou matelassés
n'ayant pas besoin d'être
repassés
Très sec
Serviettes de bain, torchons,
sousvêtements et
chaussettes en coton
Textiles n'ayant pas besoin d'être
repassés
Prêt à
ranger
Draps, taies d'oreiller et
serviettes de toilette
Textiles n'ayant pas besoin d'être
repassés
Prêt à
porter
Draps, linge de table,
serviettes de toilette, Tshirts,
polos et vêtements de travail
Draps, linge de table,
survêtements, anoraks et
couvertures
Textiles ayant besoin d'être
repassés
Prêt à
repasser
Textiles épais ou matelassés
n'ayant pas besoin d'être
repassés
Très sec
Chemises et chemisiers
Textiles n'ayant pas besoin d'être
repassés
Pantalons, robes, jupes et
chemisiers
Textiles ayant besoin d'être
repassés
Chemises, T-shirts,
pantalons, sousvêtements et
chaussettes
Synthétiques
Chemises, T-shirts,
sousvêtements, anoraks et
chaussettes
Textiles en polyamide, acrylique
et polyester n'ayant pas besoin
d'être repassés
Textiles en polyamide, acrylique
et polyester ayant besoin d'être
repassés
Prêt à
ranger
Prêt à
repasser
Prêt à
ranger
Prêt à
repasser
11
Fonctionnement de votre sèche-linge
Cycle Séchage par sondes
Programme
Type de textile
Détail
Résultat de
séchage
Couette
Couvertures, draps
Couette
-
Jeans
Jeans et vêtements se
décolorant
Jeans n'ayant pas besoin d'être
repassés
-
Peaux
sensibles
T-shirts, taies d'oreiller et
serviettes de toilette
Textiles en coton n'ayant pas
besoin d'être repassés
-
Textiles
sport
Vêtements de sport et
survêtements
Textiles en polyester
-
Séchage
rapide
Linge de maison et
serviettes, à l'exception
des textiles s'appliquant aux
programmes Délicat, Textiles
Sport et Couette.
Faible charge de textiles
particuliers séchant rapidement
-
Délicat
sensibles à la chaleur,
Soie, tissus fragiles et lingerie Textiles
tels que les textiles synthétiques
-
Laine
Laine
-
Textiles en laine
Cycle Séchage par minuterie
Séchage
à plat
Soie, laine, lingerie délicate
Rafraîchit les vêtements sans les
culbuter
-
Air froid
Tous les textiles qui ont
besoin d'être rafraîchis
Fait culbuter les vêtements, sans
chaleur
-
Air chaud
Serviettes de bain, peignoirs
de bain, torchons à vaisselle
et textiles matelassés en
acrylique
Petits articles et vêtements
humides
Articles quotidiens convenant au
séchage à chaud
-
ATTENTION
Si la charge pèse moins de 1 kg, utilisez le programme "Air chaud" en mode Séchage
par minuterie.
Les articles en laine doivent être séchés à l'aide du cycle "Laine", et les textiles
sensibles à la chaleur tels que la soie, les sousvêtements et la lingerie doivent être
séchés à l'aide du cycle "Délicat". Respectez la charge de linge recommandée selon le
cycle choisi. Reportez-vous page 23,24. Sinon, vous risquez d'abîmer vos vêtements.
12
Fonctionnement de votre sèche-linge
■ À lire avant d'utiliser votre sèche-linge LG pour la première fois
Après avoir retiré l'emballage, vérifiez les points suivants pour vous assurer que le
sèche-linge LG est correctement installé et prêt à être utilisé. (Reportez-vous aux
instructions d'installation.)
1. Vérifiez que le sèche-linge est bien à niveau en utilisant un niveau. Sinon, réglez les
pieds du sèche-linge LG jusqu'à ce qu'il soit bien à niveau.
2. Vérifiez le bac de récupération d'eau, le filtre, le panneau de commande et le tambour
pour vous assurer que tout est en place.
3. Procédez à un séchage de 5 minutes pour vous assurer que le tambour devient chaud.
4. Durant les premières utilisations, laissez la porte ouverte entre les charges afin
d'évacuer d'éventuelles odeurs à l'intérieur du sèche-linge LG.
REMARQUE
La dernière partie d'un cycle de séchage correspond à une phase de refroidissement
afin que les articles ne restent pas à une température qui risquerait de les abîmer.
Mettez le
sèchelinge
sous tension.
1. Mettez le sèche-linge sous tension.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
voyant au-dessus de la touche s'allume
pour indiquer que l'appareil est prêt à
fonctionner.
2. Ouvrez la porte.
3. Assurez-vous que le filtre est propre et
que le bac de récupération d'eau est vide.
Le filtre se trouve dans le rebord de la
porte ou à l'arrière de celle-ci. Il doit être
nettoyé avant et après le séchage.
Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre est
propre. S'il ne l'est pas, nettoyez-le
conformément aux instructions données
en page 21.
Vérifiez également si le bac de
récupération d'eau doit être vidé pour de
meilleurs résultats de séchage.
4. Placez le linge dans le tambour après
l'avoir trié.
Les vêtements doivent être triés par type
de textile et résultat de séchage. Tous les
cordons et ceintures des vêtements
doivent être bien attachés et fermés
avant leur insertion dans le tambour.
Poussez le linge dans le fond du tambour
pour éviter qu'il se coince dans le joint de
la porte. Dans le cas contraire, le joint de
la porte et les vêtements peuvent être
endommagés.
Ouvrez la
porte.
Porte à hublot Porte opaque
Vérifiez le filtre.
13
Fonctionnement de votre sèche-linge
5. Fermez la porte.
Avant de fermer la porte, assurez-vous
que le linge est bien placé à l'intérieur et
qu'aucun objet étranger, notamment des
objets inflammables, n'est bloqué dans la
porte.
ATTENTION
Veillez à ne pas coincer de linge entre la
porte de chargement et le joint en
caoutchouc.
Porte à hublot Porte opaque
6. Sélectionnez le cycle de séchage
souhaité.
Vous pouvez choisir un cycle en tournant
la molette de sélection des cycles
jusqu'au cycle requis. Si vous appuyez
sur la touche Départ/Pause sans avoir
choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le
cycle Prêt à ranger.
Reportez-vous au tableau de sélection
des cycles, page 11,12, pour les
informations détaillées.
Sélectionnez
le cycle
souhaité.
7. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Vous entendez le bruit de rotation du
tambour.
Sortez le
linge.
8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la
porte et retirez le linge.
ATTENTION
Attention ! Le tambour peut être très
chaud.
(La durée de fonctionnement varie en
fonction du cycle et des options
sélectionnés.)
14
Fonctionnement de votre sèche-linge
REMARQUE
La dernière partie d'un cycle de
séchage correspond à une phase de
refroidissement afin que les articles
ne restent pas à une température qui
risquerait de les abîmer.
Nettoyez le
filtre.
(Remplacez
le filtre s'il
est abîmé.)
9. Nettoyez le filtre et videz le bac de
récupération d'eau.
Le filtre doit être nettoyé après chaque
utilisation.
10. Éteignez le sèche-linge.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
ATTENTION
- Faites très attention si vous utilisez un
aspirateur pour nettoyer le filtre, car il
peut facilement être endommagé et
déchiré. S'il reste des résidus sur le
filtre, vous pouvez utiliser une brosse
pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte
pendant le fonctionnement du sèchelinge, appuyez d'abord sur la touche
Départ/Pause, puis attendez
l'immobilisation complète du tambour
avant d'ouvrir la porte.
ATTENTION
Ce sèche-linge ne doit pas être utilisé à
des fins autres que celles auxquelles il
est destiné.
15
Fonctionnement de votre sèche-linge
■ Séchage à plat
( selon le modèle )
Le panier de séchage est placé à l'intérieur
du sèche-linge, comme illustré sur la figure.
Retirez et jetez l'emballage avant toute
utilisation.
Le panier de séchage est conçu pour les
articles qui doivent être séchés à plat, tels
que les pullovers et les textiles délicats.
Pour utiliser le panier de séchage
1. Ouvrez la porte.
REMARQUE
Vérifiez le filtre et retirez toute peluche
provenant des articles séchés sur le
panier.
Vous pouvez aussi choisir un cycle Eco
en appuyant sur la touche Eco Hybrid™.
1. Insérez la
tige
métallique
au centre
du
tambour.
2. Ne retirez pas le filtre.
3. Placez le panier de séchage au niveau
du bas de la porte du sèchelinge.
Disposez le panier dans le logement à
l'arrière du sèche-linge.
Appuyez sur l'avant de la structure
pour la fixer sur le filtre.
4. Placez les vêtements à sécher sur le
panier. Espacez-les pour permettre à
l'air de circuler.
Le panier ne bougera pas, mais le
tambour tournera.
5. Fermez la porte.
6. Allumez le sèche-linge et sélectionnez
l'option Séchage à plat.
16
2. Placez des
textiles
délicats ou
des
chaussures
de sport sur
le panier.
Fonctions supplémentaires
Touches
d'options
Marche/Arrêt Sélecteur
de cycle
Départ/
Pause
Touches de programmes
supplémentaires
Marche/Arrêt
• Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
mettre en marche et éteindre le sèchelinge.
• Cette touche permet également d'annuler
la fonction Fin différée.
Sélecteur de cycle
• Différents cycles sont disponibles en
fonction du type de linge.
• Un voyant s'allumera pour indiquer le
cycle sélectionné.
Programmes supplémentaires
• Utilisez ces touches pour sélectionner les
options de votre choix pour le cycle
sélectionné.
Options
• Les options vous permettent de
sélectionner 10des fonctions
supplémentaires et s'allument lorsqu'elles
sont sélectionnées.
Départ/Pause
• La touche Départ/Pause permet de
démarrer un cycle de séchage ou de le
suspendre temporairement.
• Appuyez sur la touche Départ/Pause pour
arrêter temporairement le cycle.
• Au bout de 4 minutes de pause, le
sèchelinge s'éteint automatiquement.
17
Fonctions supplémentaires
■ Fin différée
■ Option
L'option Fin différée permet de déterminer
l'heure de fin du cycle de séchage.
La valeur maximale est de 19 heures.
La valeur minimale est de 3 heures.
1. Mettez le sèche-linge sous tension.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Définissez l'heure de fin différée en appuyant
sur la touche “ ”ou “ ” .
4. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Repassage facile
Cette fonction laisse le linge suffisamment
humide pour faciliter le repassage.
■ Anti-froissage
Cette fonction permet d'éviter les froissements
et les plis qui peuvent se former lorsque le linge
n'est pas sorti rapidement une fois le cycle de
séchage terminé. Lorsque cette option est
activée, le sèche-linge tourne et se met en
pause de manière répétée, vous laissant 2
heures pour retirer le linge. Le fait d'ouvrir la
porte du sèchelinge annule l'option Antifroissage lorsque celleci est en cours.
■ Favori
L'option Favoris vous permet d'enregistrer un cycle
de séchage personnalisé en vue de le réutiliser.
1. Mettez le sèche-linge sous tension.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Sélectionnez l'option ou le programme
supplémentaire (Anti-froissage, Eco Hybrid™, etc.).
4. Maintenez enfoncée la touche Favoris pendant
3 secondes.
L'option Favoris est maintenant enregistrée en vue
d'une utilisation future. Pour réutiliser le cycle
mémorisé, sélectionnez l'option Favoris et
appuyez sur la touche Départ/Pause.
REMARQUE
Programme Résultat de séchage
Option
Coton
L'option
Prêt à
Repassage
facile
Mix
repasser
est disponible.
Synthétiques
Bip repassage
Cette fonction vous permet de savoir quand
les vêtements sont prêts à être repassés.
REMARQUE
Programme Résultat de séchage
Option
Extra sec / Très sec
Coton
Prêt à ranger / L'option Bip
Prêt à porter repassage
Très sec /
est
Mix
Prêt à ranger disponible.
Synthétiques Prêt à ranger
■ Verrouillage enfant (
et
)
Pour la sécurité de vos enfants, maintenez
enfoncée la touche "Niveau de séchage"
pendant 3 secondes.
La fonction Éclairage tambour permet de voir
l'intérieur du tambour pendant le fonctionnement L'indication “ ” s'affiche sur l'écran LED.
L'indication “ ” s'affiche sur l'écran LED.
du sèche-linge.
- Lumière allumée : Quand la porte est ouverte. - Toutes les touches hormis celles du verrouillage
enfant et marche/arrêt seront désactivées.
- Lumière éteinte : Quand la porte est fermée.
Automatiquement au bout d'un certain laps de - Le verrouillage enfant perdure après la fin du cycle.
temps.
■ Éclairage tambour
■ Eco Hybrid™
Ce programme supplémentaire permet
d'économiser de l'énergie ou de gagner du temps.
- Eco : programme d'économie d'énergie. (Pompe
à chaleur uniquement)
- Rapide : programme de gain de temps.
(Pompe à chaleur + résistance).
L'indication de Rapide s'affiche sur
l'écran LED.
18
REMARQUE
Pour désactiver cette fonction,
appuyez sur la touche "Niveau de
séchage" pendant 3 secondes.
■ Signal sonore
Cette option permet de régler le volume du
signal sonore.
Avant d'utiliser la fonction "Tag On" (ajouter)
• La fonction Tag On vous permet d'utiliser commodément les fonctions LG
SmartDiagnosis™ et Cycle Download pour communiquer avec votre appareil
directement à partir de votre propre smartphone.
• Utilisation de la fonction Tag On :
1. Téléchargez l'appli LG Smart Laundry & DW vers votre smartphone.
2. Activez la fonction NFC (Near Field Communication) sur votre smartphone.
• La fonction Tag On peut uniquement être utilisée avec la plupart des smartphones
équipés de la fonction NFC et basés sur le système d'exploitation (OS) Android.
■ Pour activer la fonction NFC sur le smartphone
1. Accédez au menu "Paramètres" (Settings) du
smartphone et sélectionnez "Partager et connecter"
(Share & Connect) sous "WIRELESS &
NETWORKS".
2. Réglez "NFC" et "Direct Android Beam" sur
"marche" (ON) et sélectionnez "NFC".
3. Cochez "Utiliser lecture et écriture/réception P2P"
(Use Read and Write/P2P receive).
REMARQUE
• En fonction du fabricant du smartphone et de la
version de l'OS Android, le processus d'activation
de NFC peut différer.
• Consultez le manuel de votre smartphone pour
plus de détails.
19
Avant d'utiliser la fonction "Tag On" (ajouter)
■ Le guide Tag On
Position Tag On
•
Tag On:
Cherchez l'icône Tag On à côté de l'écran LED sur le
panneau de commande.
C'est là que vous positionnez votre smartphone
lorsque vous utilisez la fonction Tag On avec les
fonctions LG SmartDiagnosis™ et Cycle Download
de l'appli LG Smart Laundry & DW.
• Lorsque vous utilisez la fonction Tag On, placez votre
smartphone de manière à ce que l'antenne NFC à
l'arrière de votre smartphone correspond à la position
de l'icône Tag On de l'appareil.
Si vous ne connaissez pas la position de votre
antenne NFC, déplacez très légèrement votre
smartphone en un mouvement circulaire jusqu'à ce
que l'application vérifie la connexion.
• En raison des caractéristiques de NFC, si la distance de transmission est trop éloignée,
ou s'il y a un autocollant métallique ou un épais boîtier sur le téléphone, la transmission
ne sera pas bonne. Dans certains cas, les téléphones équipés de NFC pourraient être
incapables de transmettre avec succès.
• Appuyez sur
sur l'appli LG Smart Laundry & DW pour obtenir des instructions plus
détaillées sur le mode d'utilisation de la fonction Tag On.
Réglementation :
■ Avis de conformité CE :
LG Electronics déclare par la présente que ce produit respecte les exigences de base et
les autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.
Directive R&TTE 1999/5/CE
Directive CEM 2004/108/CEE
Directive sur la BASSE TENSION 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/EU
Directive ErP 2009/125/CE Réglementations 1275/2008/CE, 932/2012/EU
20
Entretien de votre sèche-linge
Importance de l'entretien et du nettoyage
L'entretien de votre sèche-linge n'est pas
très difficile, mais il est important ne pas le
négliger. Suivez les instructions ci-dessous.
Nettoyage du filtre
Nettoyez le filtre après chaque utilisation et
vérifiezle avant chaque utilisation. Il doit
également être nettoyé lorsque le voyant
"Nettoyage du filtre" s’allume et que le
signal sonore retentit pendant le
fonctionnement du sèche-linge. Le
nettoyage du filtre réduira le temps de
séchage et la consommation d'énergie et
allongera la durée de vie du sèche-linge.
1. Ouvrez la
porte.
Vidage du bac de récupération d'eau
L'eau de condensation est collectée dans le
bac de récupération d'eau.
Videz le bac après chaque utilisation.
Les performances de séchage pourraient en
pâtir sinon. Lorsque le bac de récupération
d'eau est plein, le voyant "Bac plein"
s'allume et un signal sonore retentit pendant
le fonctionnement du sèche-linge.
Dans ce cas, le bac de récupération d'eau
doit être vidé dans l'heure qui suit.
1. Retirez le bac de
récupération d'eau.
2. Sortez le
filtre.
3. Nettoyez le
filtre en
utilisant un
aspirateur ou
en le rinçant
sous le robinet
Séchez-le.
2. Videz le bac de
récupération d'eau
dans un évier.
4. Remettez le
filtre en place.
- Enfoncez le
filtre au
maximum
pour éviter
qu'il
n'interfère
avec la porte.
4. Appuyez sur la
touche Départ/Pause.
5. Fermez la
porte.
ATTENTION
- Après avoir nettoyé le filtre, séchezle soigneusement.
- Les peluches ne doivent pas pouvoir
s'accumuler dans le sèche-linge.
REMARQUE
Si le filtre est absent, vous ne pouvez
pas faire fonctionner le sèche-linge.
3. Remettez-le en
place dans le
sèche-linge.
REMARQUE
Une température atmosphérique
élevée et une pièce exigüe peuvent
augmenter le temps de séchage, ainsi
que la consommation d'énergie.
AVERTISSEMENT
Ne buvez pas l'eau de condensation.
ATTENTION
Si le linge n'est pas soumis à une vitesse
de rotation élevée durant le lavage, la
consommation d'énergie et la durée du
séchage augmenteront.
Dans certains cas, il se peut que
l'afficheur LED affiche le symbole “
”
("Bac plein") et que le sèche-linge
s'arrête parce que le bac de récupération
d'eau est plein.
Si le symbole "Nettoyage du filtre" s'affiche en cours de fonctionnement, nettoyez le
filtre sans attendre.
1. Laissez le sèche-linge refroidir et suivez les étapes ci-dessus.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
21
Entretien de votre sèche-linge
■ Grille de ventilation et grille
d'entrée d'air froid
Aspirez la grille de ventilation avant trois à
quatre fois par an pour vous assurer
qu'aucune accumulation de poussière ou de
peluches n'empêche la circulation de l'air.
3. Raccordez
le tuyau
d'évacuatio
n avec le kit.
■ Détecteur d'humidité
REMARQUE
- L'air chaud est évacué par la grille
de ventilation.
- Assurez une aération correcte de la
pièce pour éviter le retour de gaz
d'appareils brûlant des
combustibles, tels qu'une cheminée.
■ Évacuation de l'eau de condensation
Normalement, l'eau de condensation est
pompée jusqu'au bac de récupération d'eau
où l'eau est collectée avant d'être vidée
manuellement. Il est également possible
d'évacuer l'eau directement vers l'extérieur via
un tuyau d'évacuation, notamment lorsque le
sèche-linge est superposé à un lave-linge.
Un kit de raccordement au tuyau d'évacuation
vous permet de modifier facilement le circuit
d'eau et de rediriger l'eau vers le système
d'évacuation.
1. Retirez le
kit de
raccordement.
2. Séparez le
tuyau du
bac de
récupération
d'eau du kit.
22
Ce dispositif mesure le niveau d'humidité
restant dans le linge pendant le
fonctionnement.
Il doit être nettoyé régulièrement pour retirer
les dépôts de calcaire à la surface du
capteur. Essuyez les capteurs à l'intérieur
du tambour (voir l'illustration).
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale
■ Guide de séchage
Programme
Coton
Mix
Synthétiques
Capacité du
sèche-linge
Temps de séchage affiché
(y compris le temps de refroidissement)
Eco
Rapide
Extra sec
9 kg
200 min
125 min
Très sec
9 kg
190 min
120 min
Prêt à ranger
9 kg
180min
115 min
Prêt à porter
9 kg
170 min
103 min
Prêt à repasser
9 kg
160 min
97 min
Très sec
4 kg
100 min
53 min
Prêt à ranger
4 kg
90 min
48 min
Prêt à repasser
4 kg
70 min
41 min
Prêt à ranger
4 kg
70 min
41 min
Prêt à repasser
4 kg
60 min
35 min
Couette
2 kg
120 min
70 min
Jeans
3 kg
110 min
60 min
Peaux sensibles
4,5 kg
-
135 min
Textiles Sport
2 kg
50 min
-
Séchage rapide
3 kg
-
50 min
Délicat
1,5 kg
48 min
-
Laine
1 kg
29 min
23
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale
Lainages
Pour sécher la laine, utilisez le cycle
"Laine". Assurez-vous avant tout de suivre
les symboles indiqués sur les étiquettes
d'entretien des vêtements. Si la laine n'est
pas complètement sèche à la fin du cycle,
ne recommencez pas un cycle. Étirez les
lainages dans leur forme d'origine et faitesles sécher à plat.
Textiles tissés et tricotés
Certains textiles tissés et tricots de laine
bouclette peuvent rétrécir, en fonction de
leur qualité.
Signification des étiquettes
d'entretien des vêtements
Symboles
Instructions
Séchage autorisé
Séchage en machine autorisé
Tissu sans repassage /
infroissable
Doux/délicat
Ne pas sécher en machine
Ne pas sécher
Textiles synthétiques et infroissables
Ne surchargez pas votre sèche-linge.
Sortez les articles infroissables dès l'arrêt
du sèche-linge pour réduire les plis.
Séchage haute température
Vêtements de bébé et chemises de nuit
Vérifiez toujours les instructions du
fabricant.
Séchage basse température
Caoutchouc et plastique
Ne séchez aucun article constitué de ou
contenant du caoutchouc ou du plastique,
notamment :
a) tabliers, bavoirs et assises de chaise ;
b) rideaux et linge de table ;
c) tapis de bain.
Séchage suspendu (cintre)
Fibre de verre
Ne séchez pas d'article en fibre de verre
dans votre sèche-linge. Des particules de
verre restées dans votre sèche-linge
pourraient entrer dans votre linge lors d'un
séchage ultérieur et vous irriter la peau.
Étiquettes d'entretien des vêtements
Les vêtements portent leur propre étiquette
d'entretien, aussi est-il recommandé de les
sécher en fonction de ces étiquettes. De
plus, les vêtements doivent être triés en
fonction de leur taille et du type de textile.
Pour des performances de séchage et une
consommation d'énergie optimales, ne
surchargez pas votre sèche-linge.
24
Séchage moyenne
température
Ne pas sécher par la chaleur
ou de l'air ventilé
Séchage à l'air libre
Séchage à plat
Séchage à l'ombre
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale
■ DONNEES D’EXPLOITATION
Product fiche_commission Règlement Délégué (CE) n° 392/2012
LG Electronics
Nom du fournisseur ou marque
Référence du modèle établie par le fournisseur
Capacité nominale, en kg, du cycle correspondant au programme coton
standard à pleine charge,
Type de sèche-linge
Classe d’efficacité énergétique,
Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de
séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge,
et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation
d’énergie effective par cycle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
RC9055*P*F
9
kg
Sèche-linge domestique
à condensateur
A++
259.0
kWh /
an
Sèche-linge domestique à tambour automatique
“Label écologique UE” attribué en vertu du règlement (CE) n° 66/2010
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (Edry)
Oui
Non
2.20
kWh
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à charge partielle (Edry1/2)
1.15
kWh
0.4
W
0.4
W
Consommation d'énergie du mode désactivé pour le programme coton
standard à pleine charge (Po)
Consommation d'énergie du mode "laissé en marche" pour le programme
coton standard à pleine charge (Pl)
Durée en mode "laissé sur marche" (Tl)
minutes
10
Le ‘programme Coton Prêt-à-ranger Eco’ utilisé à pleine charge et à charge partielle est le
programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et
sur la fiche, que ce programme convient au séchage du linge en coton normal humide et que c'est le
programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
Le temps de programme pondéré (T t ) du ‘programme coton standard à
minutes
164
pleine charge et à charge partielle'
Le temps de programme du ‘programme coton standard à pleine charge’ (T dry )
214
minutes
Le temps de programme du ‘programme coton standard à charge partielle'’ (T dry1/2 )
Classe d’efficacité de condensation ‘X’, sur une échelle allant de G (appareils
les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).
Efficacité de condensation moyenne C dry du programme coton standard à
pleine charge
Efficacité de condensation moyenne C dry1/2 du programme coton standard à
charge partielle
L'efficacité de condensation pondérée (Ct ) du ‘programme coton standard à
pleine charge et à charge partielle'.
Le niveau de puissance acoustique
Autonome
127
minutes
A
93
%
93
%
93
%
64
dB(A)
25
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale
REMARQUE
• Testé dans le respect de la norme EN61121 et de la Directive 932/2012
• Utilisation du programme Coton Prêt-à-ranger Eco (pleine et demie charge) pour les
tests de la norme EN61121 et de la Directive 932/2012
- Programme Coton Standard : Coton
+ Prêt à ranger + Option Eco (par défaut)
(Ce sont les programmes les plus efficaces selon les conditions d'essai de la norme
EN61121 et de la Directive 932/2012)
• Informations sur le « programme coton standard » indiquant qu'il convient au
séchage du linge courant en coton mouillé et qu'il s'agit du programme le plus
efficace sur le plan de la consommation énergétique pour le séchage du linge en
coton mouillé.
• Les résultats des tests dépendent de la température dans la pièce, du type et de la
quantité de chargement, des conditions de rotation, de la dureté de l'eau et de sa
température.
• Si le produit est encastré, il peut causer des dégradations.
26
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale
■ Pièces de rechange
■ Accessoires
Les pièces de rechange couvertes par la
• Accessoires disponibles pour ce produit
( selon le modèle )
garantie sont fournies gratuitement. Si la
garantie a expiré, les pièces de rechange
1. Tuyau d'évacuation de l'eau de
doivent être achetées auprès d'un centre de
condensation et support du tuyau
service après-vente.
(vendus séparément)
■ Mise au rebut du sèche-linge
Avant de mettre votre sèche-linge au rebut,
il est important de le préparer afin qu'il ne
présente pas de danger, en particulier pour
les enfants.
La porte, le couvercle et les autres éléments
qui dépassent doivent être retirés et le
cordon d'alimentation doit être coupé avant
toute mise au rebut.
2. Panier de séchage (vendus séparément)
■ Avant de contacter le centre de
service aprèsvente
Si votre sèche-linge présente une anomalie,
reportez-vous d'abord au guide de
dépannage.
Si le problème rencontré n'y est pas décrit
et si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème par vous-même, contactez le
centre de service après-vente.
Le représentant du service après-vente
pour posera les questions suivantes :
1. Nom, adresse et code postal.
2. Numéro de téléphone.
3. Description du problème.
4. Numéro de modèle et numéro de série de
votre sèche-linge.
5. Date d'achat.
3. Kit de superposition (vendus séparément)
Attache : x2, Vis : x4
• Le kit de superposition peut être utilisé
avec un lave-linge dont la profondeur top
est de 550 mm ou 600 mm.
Si une superposition est nécessaire,
vous devez superposer le sèchelinge
sur le lave-linge LG.
Un kit de superposition est vendu
séparément.
27
Guide de dépannage
■ Conseils de dépannage
Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le tableau suivant avant d'appeler le centre
de service après-vente.
Problèmes
Le sèche-linge ne
fonctionne pas
Le séchage prend
beaucoup de temps
Solutions
1. Vérifiez que sèche-linge est branché.
2. Vérifiez que la touche "Départ/Pause" a été actionnée.
3. Vérifiez que la porte est correctement fermée.
4. Vérifiez que la température ambiante est supérieure à 5°C.
5. Vérifiez qu'aucun fusible n'est grillé ou que le disjoncteur ne s'est
pas déclenché. Remplacez le ou les fusibles et/ou réenclenchez le
disjoncteur. (Attention : les sèche-linge électriques utilisent
généralement deux fusibles ou disjoncteurs.) Si vous avez vidé
l'eau du bac de récupération d'eau et nettoyé le filtre pendant le
fonctionnement du sèche-linge, vous devez appuyer sur la touche
"Départ/Pause" pour remettre le sèche-linge en marche.
1. Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.
2. Vérifiez que le bac de récupération d'eau est vide.
3. Vérifiez que vous avez sélectionné le cycle approprié au type de textile.
4. Vérifiez que la grille de ventilation et les orifices de ventilation à
l'arrière du sèche-linge ne sont pas obstrués.
5. Vérifiez que les vêtements ne sont pas excessivement mouillés.
6. Ne surchargez pas le sèche-linge.
Le sèche-linge fonctionne, Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
mais le temps restant dans La durée du séchage est estimée et est recalculée par les capteurs
l'afficheur ne change pas.
pendant le cycle en fonction de l'état de séchage du linge.
Vérifiez que le filtre est propre.
Les vêtements sont
recouverts de peluches
1. Vérifiez que le filtre est propre.
2. Vérifiez que tous les articles présents dans le sèche-linge sont propres.
3. Vérifiez que le linge est correctement trié par type de textile.
4. Vérifiez que le sèche-linge n'est pas surchargé.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de papier, mouchoirs jetables ou autres
éléments dégradables dans les poches des vêtements.
La durée de séchage n'est
pas régulière
Le temps de séchage d'une charge dépend de la température
sélectionnée, du volume de linge à sécher, du type de textile, de
l'humidité du linge et de l'état du filtre.
De l'eau fuit
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau d'évacuation est
correctement raccordé.
Les vêtements sont
froissés
Vérifiez que le sèche-linge n'est pas surchargé. Essayez une durée
de séchage plus courte et retirez les articles lorsqu'ils sont encore un
peu humides. Utilisez l'option Anti-froissage.
Les vêtements rétrécissent Pour éviter le rétrécissement, suivez les instructions d'utilisation et
d'entretien de vos vêtements, car certains textiles rétrécissent
naturellement au lavage et ne doivent pas être séchés dans un
sèche-linge.
Vérifiez que le filtre est mis en place.
28
Guide de dépannage
■ Mode d'erreur
•
: Pour remettre le sèche-linge en marche, fermez la porte et appuyez sur la
touche Départ/Pause.
Si le message d'erreur reste affiché, débranchez le cordon d'alimentation et
appelez le centre de service après-vente.
•
,
,
,
,
,
: Si le message d'erreur reste affiché, débranchez le cordon d'alimentation et appelez
le centre de service après-vente.
■ L'éclairage du tambour ne fonctionne pas
• Contactez le centre de service après-vente.
29
Guide de dépannage
REMARQUE
La fonction SmartDiagnosis™ est
disponible uniquement pour les produits
portant la mention SmartDiagnosis™. Dans
le cas d'un téléphone mobile en régime
statique, il est possible que la fonction de
diagnostic intelligent soit inopérante.
10
mmmax.
■ Utilisation de la fonction
3. Maintenez enfoncée la touche “ (Plus)”
pendant 3 secondes, tout en maintenant
le micro de votre téléphone près de
• N'utilisez cette fonctionnalité que si le centre
l'icône "SmartDiagnosis™" et de la
de service après-vente vous le demande. La
touche Marche/Arrêt.
transmission fonctionne de la même manière
4.
Maintenez le téléphone en place jusqu'à
qu'un fax et n'a de signification que pour le
la fin de la transmission sonore. L’écran
centre de service après-vente.
va décompter le temps restant.
• La fonction SmartDiagnosis™ ne peut pas
• Pour des résultats optimaux, ne
être activée si le sèche-linge ne s'allume pas.
déplacez pas le téléphone pendant la
Dans ce cas, le dépannage devra se faire
transmission des signaux sonores.
sans la fonction SmartDiagnosis™.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre
• Si l'agent du centre d'appels n'est pas à
sèchelinge, appelez le centre d'informations
même d'obtenir un enregistrement
des clients.
précis des données, il est possible qu'il
Suivez les instructions de l'agent du centre
vous demande d'essayer de nouveau.
d'appels, puis effectuez les étapes suivantes 5. Lorsque le compte à rebours arrive à
lorsqu'il vous le demandera :
zéro et que les signaux sonores
s'arrêtent, reprenez votre conversation
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
avec l'agent du centre d'appels, qui
allumer le sèche-linge. N'appuyez sur
pourra alors vous aider à l'aide des
aucune autre touche et ne tournez pas la
informations transmises à des fins
molette de sélection des cycles.
d'analyse au centre d'informations des
clients.
SmartDiagnosis™
REMARQUE
2. Lorsque le centre d'appels vous le
demande, placez le micro de votre
téléphone près de l'icône
"SmartDiagnosis™" et de la touche
Marche/Arrêt.
30
"Smart Diagnosis (diagnostic
intelligent) est une aide au
dépannage conçue pour aider, et non
remplacer, la méthode traditionnelle
de résolution des pannes par le biais
du service après vente. L'efficacité de
cette fonction dépend de divers
facteurs, y compris, mais sans s'y
limiter, la réception du téléphone
utilisé pour la transmission, tous
bruits externes qui peuvent être
présents lors de la transmission, et
l'acoustique de la pièce où se trouve
la machine. En conséquence, LG ne
garantit pas que la fonction Smart
Diagnosis puisse résoudre
précisément un problème donné."
Informations techniques
850 mm
640 mm
600 mm
■ Conditions électriques
Poids net : 54,9 kg, porte opaque
56,3 kg, porte à hublot
■ Conditions de ventilation
Volts
Hertz
Watts
230 V
50 Hz
1800
Veillez à brancher le sèche-linge sur la
tension d'électricité correcte. La tension à
utiliser est indiquée sur la plaque
signalétique de votre sèche-linge.
■ Capacité maximale : 9 kg
Niche ou sous
le plan de
travail
Veillez à avoir
un flux d'air de
3,17 m3/min. à
travers le
sèche-linge.
Placard
La porte du placard
doit comporter deux
ouvertures
(persiennes),
présentant chacune
une surface minimale
de 387 cm2˜, situées à
8 cm du haut et du bas
de la porte.
■ Température admissible :
5 ~ 35 °C
■ Profondeur avec la porte ouverte :
1090 mm
31
Garantie
Mise au rebut des produits
1. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être
collectés séparément et transportés par les services de voirie
municipaux vers des installations spécifiques de collecte des
déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par
les autorités locales.
2. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger
l'environnement et la santé des personnes.
3. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin
de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au
service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.
• Informations concernant les gaz à effet de serre fluorés utilisés
comme réfrigérant de ce sèche-linge.
Dénomination chimique
Composition des gaz
Équivalent carbone total en kg
R – 134a
100% HFC – 134a
1430
REMARQUE
• Lors de la mise au rebut du sèche-linge, coupez le cordon d'alimentation,
détruisez la fiche et retirez la porte pour éviter que des enfants ne restent
coincés à l'intérieur.
■ Exclusions de garantie
• Les déplacements des techniciens à domicile pour vous expliquer l'utilisation du produit.
Le raccordement de l'appareil à une tension autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.
• Les pannes provoquées par un dommage accidentel, une négligence, une mauvaise utilisation
ou une catastrophe naturelle.
Une panne ayant pour origine des raisons sortant du cadre de l'utilisation domestique normale ou
du mode d'utilisation.
• Les pannes provoquées par les animaux nuisibles, par exemple des rats, des souris, etc.
• Le bruit ou les vibrations considérés comme normaux, par exemple le bruit de l'évacuation de
l'eau, de la rotation du tambour ou les signaux sonores d'avertissement.
• La correction de l'installation, par exemple la mise à niveau de l'appareil ou l'ajustement de
l'évacuation.
• NL'entretien normal recommandé par le manuel d'utilisation et d'entretien.
• Le retrait de corps ou objets étrangers de l'appareil, y compris la pompe et le filtre du tuyau
d'arrivée, par exemple des gravillons, des clous, des baleines de soutien-gorge, des boutons, etc.
• Le remplacement de fusibles, la correction des branchements d'électricité ou de plomberie.
• Les réparations non autorisées.
La détérioration d'effets personnels provoquée par un défaut éventuel de l'appareil.
• L'utilisation de cet appareil à des fins commerciales. (Par exemple : dans des lieux publics tels
que bains publics, pensions de famille, clubs de sport, dortoirs.)
• Si cet appareil est installé en dehors de sa zone de fonctionnement normale, tout frais de
transport lié à la réparation de l'appareil ou au remplacement d'une pièce défectueuse est à la
charge de l'utilisateur.
32
Conditions de garantie du sèche-linge
1. La période de garantie commence à la
date d’achat et est valide pendant 24
mois. Le début de la période de garantie
est prouvé si l’acheteur soumet le ticket
de caisse accompagné de la carte de
garantie, dûment remplie et signée par le
vendeur. Le numéro de série du produit
doit correspondre au numéro inscrit sur
la carte de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous
corrigerons tous défauts sans frais pour
vous, s’il peut être prouvé que ceux-ci
sont dus à des défauts de fabrication ou
matériels.
3. Les dommages dus à la manipulation
inappropriée, au non-respect des
instructions d’utilisation et à l’usure
normale ne sont pas couverts par
cette garantie. De même, la garantie ne
couvre pas les pièces d’usure ou pièces
se cassant facilement (par exemple,
hublot, ampoules). L’acheteur est
responsable de tout dommage effectué
pendant le transport ainsi que des coûts
de transport et d’emballage.
4. Nous décidons s’il est préférable de
procéder à des réparations,
d’échanger le produit ou de changer
des pièces. Les pièces échangées ou
remplacées sont notre propriété. La
période de garantie d’origine n’est pas
prolongée si le sèche-linge est réparé ou
certaines pièces remplacées.
5. La garantie est annulée en cas de toute
intervention personnelle non autorisée
par LG Electronics, ou si l’appareil est
utilisé à des fins commerciales.
6. Conservez toujours l’emballage
d’origine, de telle sorte que si l’appareil
doit être envoyé en réparation, il puisse
être transporté sans être endommagé.
7. Si une réparation est couverte par
cette garantie, contactez toujours votre
revendeur ou un centre de service
après-vente agréé.
8. Toute autre prétention est exclue. Si
des éléments de ces termes ne sont pas
valides, ils s’appliquent dans le sens du
libellé. La validité des autres termes
n’est pas affectée.
Certificat de garantie
Pour couvrir cet appareil d’une garantie de 24 mois
Pendant la période de garantie de 24 mois, nous réparerons votre appareil à nos frais ou
mettrons gratuitement à disposition les pièces de rechange auprès de votre revendeur, si
la panne de l’appareil est due à des défauts de fabrication ou matériels. Toute autre
prétention est exclue.
Vos conditions de garantie à l’arrière s’appliquent également !
Type d’appareil :
Numéro de série :
Nom de l’acheteur :
Date d’achat :
Tampon et signature du revendeur
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising