LG | HLS36W | Owner's Manual | LG HLS36W Handleiding

LG HLS36W Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Stijlvolle slanke
luidsprekerbalk
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
HLS36W (HLS36W, SHS36-D)
P/NO : MFL66306882
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 1
2011-01-21 �� 5:49:18
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt
in een gelijkzijdige driehoek,
is bedoeld als waarschuwing
voor de aanwezigheid van
niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing
van het product. Deze spanning
is dusdanig hoog dat het risico
bestaat op elektrische schokken.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET
WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in
een besloten ruimte zoals een boekenkast of een
vergelijkbare plaats.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van
de fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn
bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar
behoren functioneert en niet oververhit raakt.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het
apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een
andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit
product mag niet in een inbouwconstructie, zoals
een boekenkast of een rek, worden geplaatst,
tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of u de
instructies van de fabrikant opvolgt.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 2
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Oftewel een enkel stopcontact dat alleen wordt
gebruikt voor dit apparaat en dat niet beschikt over
extra stopcontacten of vertakkingen. Raadpleeg de
pagina met specificaties in deze handleiding om
hier zeker van te zijn. Voorkom overbelasting van
stopcontacten. Overbelaste wandcontactdozen,
loszittende of beschadigde wandcontactdozen,
verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels,
beschadigde kabels of kabels met gespleten
kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties
kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Inspecteer regelmatig de voedingskabel van uw
apparaat. Indien u sporen van beschadiging of
slijtage vindt, trekt u de stekker uit het stopcontact
en laat u de kabel bij een erkend servicecenter
vervangen door een identiek onderdeel. Bescherm
de voedingskabel tegen fysieke of mechanische
beschadigingen zodat de kabel niet kan worden
gedraaid, geknikt, afgeklemd of bekneld kan raken
tussen een deur en dat er niet op kan worden
gestaan. Let vooral op de stekkers, stopcontacten
en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat.
Als u het apparaat wilt loskoppelen van de
stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en het welzijn van dieren te voorkomen, moet de
oude batterij of accu worden afgedankt in de juiste
container bij een speciaal inzamelpunt. Voer de
batterij of de accu niet af met ander afval. U kunt
het beste naar een lokaal inzamelpunt gaan, waar
u de batterijen en accu's gratis kunt inleveren.
De batterij mag niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
2011-01-21 �� 5:49:18
Aan de slag
Kennisgeving voor Europa
U kunt zich richten tot het volgende adres om een
kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of
Conformity c.q. Conformiteitsverklaring).
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Alleen geschikt voor toepassing binnenshuis
Verklaring betreffende blootstelling aan
radiofrequente straling:
Deze apparatuur moet op minimaal 20 cm afstand
van de radiator en uw lichaam worden opgesteld
en bediend.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 3
Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor
use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity
subject to general authorization) for outdoor
use and article 105 (free use) for indoor use, in
both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access
to networks and telecom services.
1
Aan de slag
Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze
product(en) voldoet/voldoen aan de belangrijkste
eisen en andere relevante voorzieningen van de
Europese Richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
3
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
2011-01-21 �� 5:49:18
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
6
6
6
8
9
9
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
– Ingang voor draagbare apparaten
– Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Accessoires
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Afspeelbare bestanden
– Vereisten voor MP3-/WMAmuziekbestanden
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
2
Aansluiten
10
Het hoofdapparaat aan de muur
bevestigen
Instellen
– Draadloos koppelen
Aansluiten van optionele apparatuur
– audio(PORT. IN) In aansluiting
– Naar muziek op uw draagbare speler
luisteren
– OPTICAL IN-aansluiting
– Eenvoudige installatie van de
luidspreker
– USB-aansluiting
6
7
7
7
7
12
12
13
13
13
13
13
14
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 4
3
Bediening
15
15
15
15
Basisbediening
– USB-bediening
Andere bewerkingen
– DOLBY DRC (Dynamic Range
Control)
– AV Sync
– Slaaptimer instellen
– Dimmer
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– De niveau-instellingen voor de woofer
aanpassen
– Het bestand en de invoerbron
weergeven
Het geluid regelen
– De surroundmodus instellen
Een tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
2011-01-21 �� 5:49:18
Inhoudsopgave
4
Problemen oplossen
19
Problemen oplossen
5
Bijlage
20
20
21
22
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
Handelsmerken en licenties
Specificaties
5
1
2
3
4
5
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 5
2011-01-21 �� 5:49:18
6
Aan de slag
Unieke kenmerken
1
Aan de slag
Ingang voor draagbare
apparaten
Accessoires
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.
Luister naar de muziek van uw draagbaar apparaat.
(MP3, notebook, enzovoort)
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Afstandsbediening (1)
Batterijen (2)
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE (1)
Muurbevestigingsbeugel
(1)
Gebruik de 2.1- of 2-kanaals modus voor een
levendige weergave van het geluid van uw tv, dvd
of digitaal apparaat.
Optische kabel (1)
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 6
2011-01-21 �� 5:49:19
Aan de slag
7
Afspeelbare bestanden
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Vereisten voor MP3-/WMAmuziekbestanden
,,Opmerking
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
,,Tip
Indicatie voor tips en aanwijzingen die de taak
vereenvoudigen.
>>Let op
De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met
dit apparaat is als volgt beperkt:
yy Samplingfrequentie: binnen 32 - 48 kHz (MP3),
binnen 32 - 48 kHz (WMA)
1
Aan de slag
Inleiding
yy Bitsnelheid: binnen 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
yy Maximumaantal bestanden: minder dan 999
yy Bestandsextensies: '.mp3'/'.wma'
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke
schade of verkeerd gebruik te voorkomen.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 7
2011-01-21 �� 5:49:19
8
Aan de slag
Afstandsbediening
• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 POWER: het apparaat in- of uitschakelen.
AV SYNC.: synchroniseren van audio en video.
DOLBY DRC: de functie Dolby DRC instellen.
1
Aan de slag
MUTE: het geluid dempen.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
FOLDER: een map met MP3-/WMA-bestanden
zoeken. Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een
USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende
mappen staan, drukt u op MAP om de map te
selecteren die u wilt afspelen.
INPUT: de invoerbron wijzigen.
OPTICAL: de invoerbron rechtstreeks wijzigen in
optisch.
VOLUME: Het volume van de luidsprekers
aanpassen.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT: een modus voor geluidseffecten
selecteren.
WOOFER LEVEL: het geluidsniveau voor de woofer
instellen.
REPEAT: uw nummers/bestanden herhaaldelijk of
in willekeurige volgorde afspelen.
C/V: naar het volgende of vorige hoofdstuk/
nummer/bestand.
Z: het afspelen stoppen.
d/M: het afspelen starten. / het afspelen pauzeren
d/M: instellen dat het systeem automatisch op
een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld.
Batterijen installeren
Maak het deksel van het batterijenvak aan de
achterkant van de afstandsbediening open en
plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de
tekens 4 en 5 op de batterij op dezelfde tekens
in het batterijenvak aansluiten.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 8
INFO.: informatie over het bestand of de
invoerbron weergeven.
• • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • •
Bedieningstoetsen voor de tv: zie pagina 18.
Cijfertoetsen (0-9): de genummerde nummers of
bestanden selecteren. De pincode opgeven.
2011-01-21 �� 5:49:19
Aan de slag
9
Voorpaneel
B
A
1
Aan de slag
G
F
E
D
C
A Display
D I STOP
B USB-poort
E T PLAY / PAUSE
C F-FUNCTIE
Druk herhaaldelijk op deze toets om een
andere functie te selecteren.
F – VOL +
Het volume van de luidsprekers aanpassen.
G 1 STANDBY/ON
Achterpaneel
A
B
A PORT. IN (ingang voor draagbare apparaten) IN
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 9
B OPTICAL IN 1/ 2
2011-01-21 �� 5:49:19
10
Aansluiten
Het hoofdapparaat aan
de muur bevestigen
U kunt het hoofdapparaat aan een muur
bevestigen.
Leg de bijgeleverde schroeven en
bevestigingsbeugels klaar.
2
2. Wanneer u de tv aan een muur (beton)
bevestigt, gebruik dan muurpluggen (niet
meegeleverd). Boor de gaten. Voor het boren
van de gaten is er een installatiesjabloon (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE) bij het product
geleverd. Gebruik de sjabloon om te bepalen
waar u moet boren.
Stap 2
Voorbereiding
Aansluiten
Apparaat
Muurbevestigingsbeugel
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Lijn de INDICATIE VOOR ONDERZIJDE VAN TV op
de WALL BRACKET INSTALL GUIDE uit met de
onderkant van de tv en bevestig de sjabloon.
Stap 1
,,Opmerking
Er zijn geen schroeven en muurpluggen bij
het apparaat geleverd voor de bevestiging.
We raden u aan om voor de bevestiging Hiltipluggen (HUD-16 x 30) te gebruiken. Deze zijn
afzonderlijk verkrijgbaar.
TV
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 10
2011-01-21 �� 5:49:20
Aansluiten
3. Verwijder de WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Schroef de beugel vast met schroeven (niet
meegeleverd), zoals in de onderstaande
afbeelding.
11
5. Hang het hoofdapparaat aan de beugel zoals
hieronder wordt weergegeven.
Stap 5
Stap 4
2
Aansluiten
,,Opmerking
Koppel het apparaat los van de beugel, zoals
hieronder wordt weergegeven.
,,Opmerking
U kunt de voedingskabel langs de beugel
leiden zoals hieronder weergegeven .
Netsnoer
kabel
Power
cord cable
>>Let op
yy Hang niet op het geïnstalleerde apparaat
en zorg dat er geen druk op het apparaat
wordt uitgeoefend.
yy Bevestig het apparaat stevig aan de wand
zodat het niet naar beneden valt. Als
het apparaat valt, kan dit resulteren in
persoonlijk letsel of schade aan het product.
yy Wanneer het apparaat aan de muur is
bevestigd, moet u oppassen dat kinderen
niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan
dan vallen.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 11
2011-01-21 �� 5:49:20
12
Aansluiten
Instellen
Draadloos koppelen
LED-lampje van de draadloze
subwoofer
Handmatig draadloos koppelen
Wanneer de verbinding niet wordt voltooid, brandt
het rode LED-lampje op de woofer en geeft de
woofer geen geluid weer. Om dit probleem op te
lossen, volgt u de onderstaande procedure.
2
LED-kleur
Bewerking
Aansluiten
1. Druk tegelijkertijd op de toets I STOP op
het apparaat en de toets MUTE op de
afstandsbediening.
- Het bericht 'REMATE' wordt weergegeven.
Blauw
De draadloze woofer ontvangt
het signaal van het apparaat.
Blauw
(knipperend)
De draadloze woofer probeert
verbinding te maken.
3. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als het blauwe LED-lampje brandt is het
koppelingsproces voltooid.
Rood
De draadloze woofer bevindt
zich in de stand-bystand.
4. Als het blauwe LED-lampje niet brandt, herhaalt
u stap 1-3.
Uit (geen
weergave)
De draadloze woofer is
uitgeschakeld.
Een id voor de draadloze subwoofer
instellen
1. Sluit de voedingskabel van de draadloze
subwoofer aan op een stopcontact.
2. Schakel het hoofdapparaat in: het
hoofdapparaat en de draadloze subwoofer
worden automatisch verbonden.
2. Druk aan de achterzijde van de woofer op
PAIRING.
- Het blauwe LED-lampje gaat knipperen.
,,Opmerking
yy Als u het hoofdapparaat bedient, schakelt
de draadloze subwoofer (achterluidspreker)
binnen een paar seconden naar de standbystand.
yy Zorg dat de afstand tussen dit apparaat en
de ontvanger van de subwoofer niet groter
is dan 10 m.
yy Om ervoor te zorgen dat het apparaat en
de subwoofer optimaal presteren, plaatst
u ze niet verder dan 2 m tot 10 m uit
elkaar. Bij een grotere afstand kunnen er
communicatiestoringen optreden.
yy Het duurt een paar seconden (en mogelijk
langer) voordat de draadloze zender
en de subwoofer met elkaar kunnen
communiceren.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 12
2011-01-21 �� 5:49:20
Aansluiten
Aansluiten van
optionele apparatuur
audio(PORT. IN) In aansluiting
13
OPTICAL IN-aansluiting
Sluit de optische uitgang van het apparaat (of het
digitale apparaat enzovoort) aan op de aansluiting
OPTICAL IN 1/2.
OPTICAL IN-aansluiting
PORT.IN-aansluiting
2
Naar muziek op uw draagbare
speler luisteren
Het apparaat kan worden gebruikt voor het
afspelen van muziek op verschillende draagbare
spelers of apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de
AUDIO (PORT. IN) IN -ingang van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door op 1 POWER te
drukken.
3. Selecteer de functie DRAAGBAAR door op
INPUT te drukken.
4. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en speel de muziek af.
Aansluiten
MP3-speler
enzovoort...
Naar de digitale
optische uitgang
van uw component
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Geef het geluid van uw tv, dvd of digitaal apparaat
weer via de 2.1- of 2-kanaals modus.
1. Sluit de ingang OPTICAL IN 1/2 van het
apparaat aan op de optische uitgang van uw tv
(of digitaal apparaat enzovoort).
2. Gebruik de toets OPTICAL om een van de
optische ingangen te selecteren OPTICAL 1/2.
Rechtstreeks een optische ingang selecteren
(OPTICAL 1/2)
3. Beluister geluid via de 2.1- of 2-kanaals
luidsprekers.
4. Druk op OPTICAL om OPTICAL 1/2 te sluiten.
U keert terug naar de vorige functie.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 13
2011-01-21 �� 5:49:20
14
Aansluiten
USB-aansluiting
Compatibele USB-apparaten
Sluit de USB-poort van het USB-geheugen (of een
MP3-speler enzovoort) aan op de USB-poort aan de
voorzijde van het apparaat.
yy MP3-speler: Flash-MP3-spelers.
USB-aansluiting
yy USB-flashstation: apparaten die USB 2.0 of USB
1.1 ondersteunen.
yy Bepaalde USB-apparaten worden niet door de
USB-functie van dit apparaat ondersteund.
Vereisten voor USB-apparaten
2
Aansluiten
yy Apparaten waarvoor aanvullende software
moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
yy Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt
gebruikt.
yy Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit
kan het langer dan enkele minuten duren
voordat de inhoud is gelezen.
Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.
1. Kies een andere functie of druk twee keer kort
achter elkaar op I STOP.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.
yy Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het
beste een back-up van alle gegevens maken.
yy Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Het NTFS-bestandssysteem wordt niet
ondersteund. (Alleen het FAT-bestandssysteem
(16/32) wordt ondersteund.)
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer
het in totaal 1000 of meer bestanden bevat.
yy Het apparaat ondersteunt geen externe vaste
schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten of
harde USB-apparaten.
yy De USB-poort op het apparaat kan worden
aangesloten op een computer. Het apparaat kan
niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 14
2011-01-21 �� 5:49:21
Bediening
15
Basisbediening
Andere bewerkingen
USB-bediening
DOLBY DRC (Dynamic Range
Control)
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door op INPUT te
drukken.
3. Selecteer het bestand (of nummer) dat u wilt
afspelen door op C of V te drukken.
Doel
Stop
Handeling
Druk op Z
Druk op d/M
Pauze
Druk op d/M
Druk tijdens het afspelen kort
op C of V om naar het
volgende nummer/bestand
Naar het
te gaan of om naar het begin
volgende/
van het huidige nummer/
vorige nummer/ bestand te gaan.
bestand
Druk twee keer kort op C
om naar het vorige nummer/
bestand te gaan.
Herhaald of
willekeurig
afspelen
Druk herhaaldelijk op
de toets REPEAT op de
afstandsbediening. De
volgende opties worden
achtereenvolgens
weergegeven in het display
RPT 1 RPT D (DIRECTORY)
RPT ALL RANDOM OFF.
Rechtstreeks
bestanden
of nummers
selecteren
Druk op de cijfertoetsen op
de afstandsbediening (09) om rechtstreeks naar het
gewenste bestand of nummer
te gaan.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 15
AV Sync
Wanneer u audiosignalen van de tv ontvangt,
is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet
synchroon lopen. In dat geval kunt u met deze
functie de vertragingstijd aanpassen.
1. Druk op AV SYNC.
2. Gebruik de toetsen C V om door de
waarden voor de vertraging te bladeren. U kunt
een vertraging opgeven tussen 0 en 300 msec.
3
Bediening
Afspelen
Voor een helder geluid bij een laag volume (alleen
Dolby Digital). Gebruik de toets DOLBY DRC om
[DRC ON] in te stellen.
2011-01-21 �� 5:49:21
16
Bediening
Slaaptimer instellen
Druk een of meer keren op SLEEP om voor het
uitschakelen van het apparaat een vertragingstijd
van 10 tot 180 minuten te selecteren.
Om de resterende tijd te controleren, drukt u op
SLEEP.
Om de slaapfunctie uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat 'SLEEP 10' wordt
weergegeven. Druk vervolgens nog één keer op
SLEEP.
Het bestand en de invoerbron
weergeven
U kunt in de modi USB en OPTISCH IN 1/2
verschillende informatie weergeven door op INFO.
te drukken.
USB: MP3/WMA met bestandsinformatie.
OPTISCH IN 1/2: audio-indeling, audiokanaal.
,,Opmerking
U kunt controleren hoeveel tijd er nog resteert
voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
3
Bediening
Druk op SLEEP zodat de resterende tijd in het
display wordt weergegeven.
Dimmer
Druk één keer op SLEEP. De verlichting van het
display wordt gedimd. Om dit te annuleren drukt
u herhaaldelijk op SLEEP totdat de dimfunctie is
uitgeschakeld.
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Druk op
MUTE om het apparaat te dempen.
U kunt het apparaat dempen om bijvoorbeeld
de telefoon te beantwoorden. Wanneer u de
dempfunctie hebt ingeschakeld, verschijnt in het
display het pictogram
.
De niveau-instellingen voor de
woofer aanpassen
U kunt het geluidsniveau van de woofer aanpassen.
1. Druk opWOOFER LEVEL.
2. Druk op VOLUME -/+ om het geluidsniveau van
de woofer aan te passen.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 16
2011-01-21 �� 5:49:21
Bediening
Het geluid regelen
Op het display
Beschrijving
UPSCALER
De UPSCALER is voor
opschalen van MP3bestanden. Wanneer u
naar een MP3-bestand of
andere gecomprimeerde
muziek luistert, kunt u deze
functie gebruiken om de
geluidskwaliteit te verbeteren.
Deze modus is alleen
beschikbaar voor bronnen
met twee kanalen.
LOUDNESS
Voor volle lage en hoge tonen.
De surroundmodus instellen
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
gedefinieerde surround sound-velden. U kunt
met de toets SOUND EFFECT de gewenste
geluidsmodus selecteren.
Welke items er voor de equalizer worden
weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen
en -effecten.
Op het display
BYPASS
BASS
CLRVOICE
VIRTUAL
Hiermee krijgt u een
comfortabele en natuurlijke
geluidsweergave.
U geeft het geluid weer
zonder equalizereffect.
De BASS is Bass Blast. U
kunt tijdens het afspelen de
hoge tonen, lage tonen en
het surround sound-effect
versterken.
3
,,Opmerking
yy In bepaalde surroundmodi geven sommige
luidsprekers geen geluid of een zacht
geluid weer. Dit is afhankelijk van de
surroundmodus en de audiobron. Dit duidt
niet op een defect.
Bediening
NATURAL
Beschrijving
17
yy Mogelijk moet u de surroundmodus
resetten nadat u een andere invoer hebt
gekozen en soms zelfs nadat de soundtrack
is gewijzigd.
CLRVOICE staat garant voor
een helder stemgeluid.
Met deze functie wordt
het stemgeluid duidelijk
weergegeven en wordt de
kwaliteit van het stemgeluid
verbeterd. (We raden u aan
deze EQ te gebruiken wanneer
u een film met een 5.1-kanaals
geluidsweergave bekijkt.)
VIRTUAL is VSM Plus. U
krijgt een beter virtueel
surroundgeluid.
GAME
GAME is game-equalizer.
U krijgt een beter virtueel
surroundgeluid tijdens het
spelen van videogames.
NIGHT
Dit is de nachtmodus. Dit
kan handig zijn wanneer u
's avonds laat een film wilt
kijken en het volume laag wilt
houden.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 17
2011-01-21 �� 5:49:21
18
Bediening
Een tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de onderstaande toetsen gebruiken voor de
bediening van uw tv.
3
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als de tv wordt vermeld in de onderstaande tabel,
geeft u de juiste code voor de fabrikant op.
1. Houd de toets 1 (TV AAN/UIT) ingedrukt
en gebruik de cijfertoetsen om de code voor
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Fabrikant
Codenummer
LG
1 (standaard), 2
Zenit
1, 3, 4
Bediening
Toets
Bewerking
GoldStar
1, 2
1 (TV AAN/UIT)
De tv in- en uitschakelen.
Samsung
6, 7
Schakelen tussen de
invoerbron tv en andere
invoerbronnen.
Sony
8, 9
AV/INPUT
Hitachi
4
VOL +/–
Het volume van de tv
aanpassen.
PR/CH W/S
Door de kanalen in het
geheugen scannen.
,,Opmerking
Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de bediening
van uw tv.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 18
2. Laat de toets 1 (TV AAN/UIT) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat de toetsen
of een deel van de toetsen op de afstandsbediening
niet kunnen worden gebruikt voor uw tv, zelfs
niet nadat u de juiste code voor de fabrikant
hebt opgegeven. Wanneer u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt, wordt de opgegeven
code mogelijk hersteld naar de standaardinstelling.
Geef in dat geval nogmaals de juiste code op.
2011-01-21 �� 5:49:21
Problemen oplossen
19
Problemen oplossen
PROBLEEM
OPLOSSING
Steek de stekker in het stopcontact.
Geen stroom
Controleer de staat van het stopcontact door een ander apparaat aan te sluiten.
Druk op FUNCTIE en controleer de geselecteerde functie.
Geen geluid
De voedingskabel van de woofer is niet aangesloten. Steek de stekker van de
voedingskabel goed in het stopcontact.
De verbinding tussen het apparaat en de woofer wordt verbroken. Breng een
verbinding tussen het apparaat en de woofer tot stand (zie pagina 12).
De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat.
De
afstandsbediening
werkt niet goed.
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het
apparaat.
Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
Verwijder het obstakel.
De batterij in de afstandsbediening is leeg.
Vervang de batterij door een nieuwe.
4
Problemen oplossen
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 19
2011-01-21 �� 5:49:21
20 Bijlage
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing schoon.
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat reinigen
5
Bijlage
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 20
2011-01-21 �� 5:49:21
Bijlage
21
Handelsmerken en
licenties
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Geproduceerd onder licentie onder Amerikaans
patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die reeds zijn verkregen
en/of aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn
gedeponeerde handelsmerken, de DTS Digital
Surround- en DTS-logo's zijn handelsmerken van
DTS, Inc. Dit product bevat software. © DTS, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
5
Bijlage
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 21
2011-01-21 �� 5:49:21
22 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Stroomverbruik
30 W
Afmetingen (B x H x D)
1 000 x 80 x 500 mm zonder voet
Netto gewicht (circa)
2,3 kg
Bedrijfstemperatuur
41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 90 %
Voeding via bus (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Ingangen
DIGITALE INGANG (OPTICAL IN)
3 V (p-p), optische aansluiting x 2
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5mm-stereo-aansluiting)
Versterker
Stereomodus
70 W + 70 W (4 Ω bij 1 kHz)
Subwoofer
140 W (3 Ω bij 60 Hz)
5
Draadloze subwoofer
Bijlage
Stroomvereisten
200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Stroomverbruik
35 W
Ontvangstuitgang
5,8 GHz
Type
1-weg 1 luidspreker
Nominale impedantie
3Ω
ingangsvermogen
140 W
Max. ingangsvermogen
280 W
Afmetingen (B x H x D)
196 x 392 x 317 mm
Netto gewicht
6,88 kg
De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 22
2011-01-21 �� 5:49:21
HLS36W-N0_DDEULL_DUT_6882.indd 23
2011-01-21 �� 5:49:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising