LG | NB2520A | Owner's Manual | LG NB2520A Handleiding

LG NB2520A Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Woofer ingebouwde
sound bar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
NB2520A
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 1
2012-11-07
2:59:28
1
Aan de slag
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt
in een gelijkzijdige driehoek,
is bedoeld als waarschuwing
voor de aanwezigheid van
niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing
van het product. Deze spanning
is dusdanig hoog dat het risico
bestaat op elektrische schokken.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET
WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in
een besloten ruimte zoals een boekenkast of een
vergelijkbare plaats.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van
de fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld
voor ventilatie, zodat het product naar behoren
functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven
en openingen niet door het apparaat op een bed, bank,
vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te
plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie,
zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij
er voldoende ventilatie aanwezig is of u de instructies
van de fabrikant opvolgt.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 2
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Oftewel een enkel stopcontact dat alleen wordt
gebruikt voor dit apparaat en dat niet beschikt over
extra stopcontacten of vertakkingen. Raadpleeg de
pagina met specificaties in deze handleiding om
hier zeker van te zijn. Voorkom overbelasting van
stopcontacten. Overbelaste wandcontactdozen,
loszittende of beschadigde wandcontactdozen,
verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels,
beschadigde kabels of kabels met gespleten
kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties
kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
Inspecteer regelmatig de voedingskabel van uw
apparaat. Indien u sporen van beschadiging of
slijtage vindt, trekt u de stekker uit het stopcontact
en laat u de kabel bij een erkend servicecenter
vervangen door een identiek onderdeel. Bescherm
de voedingskabel tegen fysieke of mechanische
beschadigingen zodat de kabel niet kan worden
gedraaid, geknikt, afgeklemd of bekneld kan raken
tussen een deur en dat er niet op kan worden
gestaan. Let vooral op de stekkers, stopcontacten
en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat.
Als u het apparaat wilt loskoppelen van de
stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het
stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig
bereikbaar is wanneer u het product installeert.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om vervuiling van het
milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid
en het welzijn van dieren te voorkomen, moet de
oude batterij of accu worden afgedankt in de juiste
container bij een speciaal inzamelpunt. Voer de
batterij of de accu niet af met ander afval. U kunt
het beste naar een lokaal inzamelpunt gaan, waar
u de batterijen en accu's gratis kunt inleveren.
De batterij mag niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
2012-11-07
2:59:28
Aan de slag
Uw oude toestel wegdoen
2. Elektrische en elektronische
producten mogen niet
worden meegegeven met het
huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de
lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
3. De correcte verwijdering van
uw oude toestel helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Disposal of waste batteries/accumulators
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op (de verpakking van) het door
gebruikte product is afgebeeld,
wil dat zeggen dat het product
valt onder de Europese Richtlijn
2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu
meer dan 0,0005% kwik, 0,002%
cadmium of 0,004% lood bevat.
1
Aan de slag
1. Als het symbool met de
doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent
dit dat het product valt onder de
Europese Richtlijn 2002/96/EC.
3
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door
de landelijke of de plaatselijke
overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en
accu’s op de juiste manier weg te
doen helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van mens en dier te
voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen
en accu’s de afdeling Milieudienst
van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde
erkende inleveradres of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/
deze product(en) in overeenstemming
is (zijn) met de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van
richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en
2009/125/EG.
European Standards Centre:
Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 3
2012-11-07
2:59:29
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
6
6
6
7
8
8
9
9
10
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
– Ingang voor draagbare apparaten
– Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Accessoires
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
De geluidsbalk installeren
Installeer de voethouder
Aansluiting IR zender
2
Aansluiten
11
11
11
12
12
13
14
14
15
15
Aansluiten op uw tv
– Gebruik van een HDMI kabel
– Wat is SIMPLINK?
– ARC-functie (Audio Return Channel)
– Aanvullende informatie voor HDMI
– Met gebruik van een OPTISCHE kabel
Aansluiten van optionele apparatuur
– HDMI-aansluiting
– PORT. (Draagbare) IN-aansluiting
– Naar muziek op uw draagbare speler
luisteren
– OPTICAL IN-aansluiting
– Eenvoudige installatie van de
luidspreker
– USB-aansluiting
– Afspeelbare bestanden
6
6
6
15
15
16
16
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 4
3
Bediening
17
17
17
17
Basisbediening
– USB-bediening
Andere bewerkingen
– DOLBY DRC (Dynamic Range
Control)
– AV Sync
– AUTO STROOM AAN/UIT
– Let op de auto. uitschakelfunctie
– Het geluid tijdelijk uitschakelen
– Het bestand en de invoerbron
weergeven
– De sleeptimer instellen
Het geluid regelen
– De surroundmodus instellen
– 3D-geluidseffect
– De niveau-instellingen voor de woofer
aanpassen
Een tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
21
21
2012-11-07
2:59:29
Inhoudsopgave
4
Problemen oplossen
22
Problemen oplossen
5
Bijlage
23
24
25
25
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
5
1
2
3
4
5
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 5
2012-11-07
2:59:29
6
Aan de slag
Unieke kenmerken
1
Aan de slag
Ingang voor draagbare
apparaten
Luister naar de muziek van uw draagbaar apparaat.
(MP3, notebook, enzovoort)
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Gebruik de 2.1- of 2-kanaals modus voor een
levendige weergave van het geluid van uw tv, dvd
of digitaal apparaat.
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>Let op
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke
schade of verkeerd gebruik te voorkomen.
Accessoires
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.
Afstandsbediening (1)
Batterijen (2)
HDMI kabel (1)
Voetsteun (2)
IR zender (1)
Schroef (4)
Gaas (1)
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 6
2012-11-07
2:59:30
Aan de slag
Afstandsbediening
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Voeding) : Het apparaat in- of uitschakelen.
INPUT : Selecteert de functie en invoerbron.
OPTICAL : De invoerbron rechtstreeks wijzigen in
optisch.
1
Aan de slag
W/S FOLDER : Een map met MP3-/WMAbestanden zoeken. Wanneer u MP3-/WMAbestanden van een USB wilt afspelen en de
bestanden in verschillende mappen staan, drukt u
op W/S FOLDER om de map te selecteren die u
wilt afspelen.
MUTE @ : Het geluid dempen.
VOL +/- : Het volume van de luidsprekers
aanpassen.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Deze functie op het toestel wordt
automatisch ingeschakeld. (Zie pagina 18)
AV SYNC : Synchroniseren van audio en video.
INFO : Geeft de informatie van de map of de
invoerbron weer.
REPEAT : Uw bestanden herhaaldelijk of in
willekeurige volgorde afspelen.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
- Snel terug en Snel vooruit spoelen.
- Zoekt een sectie in een bestand.
Z (Stop) : Het afspelen stoppen.
d/M (Afspelen/Pauzeren) : Het afspelen starten. /
het afspelen pauzeren
SOUND EFFECT : Een modus voor geluidseffecten
selecteren.
Batterijen installeren
Maak het deksel van het batterijenvak aan de
achterkant van de afstandsbediening open en
plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de
tekens 4 en 5 op de batterij op dezelfde tekens
in het batterijenvak aansluiten.
3D SOUND : Schakelt de 3D geluidsmodus in en
uit.
WOOFER LEVEL : Het geluidsniveau voor de
woofer instellen.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
Cijfertoetsen (0-9): Selecteert direct een bestand.
DOLBY DRC : De functie Dolby DRC instellen.
SLEEP : Instellen dat het systeem automatisch op
een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Bedieningstoetsen voor de tv : Zie pagina 21.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 7
2012-11-07
2:59:30
8
Aan de slag
Voorpaneel
A
1
B
C
DE
Aan de slag
F
A 1/!
G
>>Let op
B F (Functie)
Selecteert de functie en inputbron.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de
tiptoetsen.
C - / + (Volume -/+)
Stelt het volumeniveau in.
yy Gebruik de tiptoetsen met schone en droge
handen.
- Veeg in een vochtige omgeving eerst
het vocht van de toetsen voordat u deze
gebruikt.
D T (Afspelen/Pauzeren)
E I (Stop)
F Sensor voor afstandsbediening
G Schermvenster
yy Druk niet te hard op de toetsen.
-A
ls u te veel kracht uitoefent, kunt u de
sensor van de tiptoetsen beschadigen.
yy Raak de toets voor de gewenste functie aan
om deze uit te voeren.
yy Raak de tiptoetsen niet aan met geleidend
materiaal, zoals een metalen voorwerp. Dit
kan een defect veroorzaken.
Achterpaneel
A
B
C
A Netvoedingskabel
B HDMI OUT TO TV
HDMI IN 1/2/3
C IR OUT
USB-poort
PORT. IN
OPTICAL IN
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 8
2012-11-07
2:59:31
Aan de slag
Installeer de
voethouder
U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan
te sluiten met andere apparaten : TV, Blu-ray disc
player, DVD speler, etc.
U kunt de hoogte van het toestel verlengen.
1
Aan de slag
De geluidsbalk
installeren
9
Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met
het gewenste apparaat. (Zie op p.11-16)
1. Zet het toestel op zijn kop.
2. Plaats het voetstuk op het toestel.
3. Zet het vast met de schroeven zoals getoond
op bovenstaande illustratie.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 9
2012-11-07
2:59:31
10
Aan de slag
Aansluiting IR zender
1
Aan de slag
De IR zender wordt geleverd als een onderdeel met
het toestel voor een goede communicatie met de
afstandsbediening en de TV.
De afstandsbediening van uw TV kan niet worden
gebruikt als het toestel de afstandssensor verbergt.
U kunt het probleem oplossen door de IR zender
aan te sluiten met de LG TV.
>>Let op
yy Ventilatie niet blokkeren wanneer u de IR
zender op het toestel plaatst.
yy Het netsnoer niet uitschakelen. Als u de IR
zender wilt gebruiken, laat u het toestel op
stand-by modus staan.
,,Opmerking
Naargelang uw televisietoestel, kunnen
sommige of alle toetsen niet functioneren op
de TV.
Afstandsbedieningssensor van de TV
Sensor van de IR
zender
1. Verwijder de beschermingsvinyl van de IR
zender.
2. Plaats de IR zender op de achterzijde van het
toestel met de sensor in de richting van de
afstandsbediening van uw TV
3. Sluit het einde van de IR zender op de IR OUT
afsluiting.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 10
2012-11-07
2:59:31
2
Aansluiten
Aansluiten
Aansluiten op uw tv
U kunt geluid beluisteren vanaf uw TV via het
toestel. Er zijn twee mogelijkheden om het toestel
op uw TV aan te sluiten.
11
Wat is SIMPLINK?
Voor geluid uit uw TV via HDMI sluit u de HDMI
kabel aan op de ARC functie van de TV naar de
HDMI Out van het Sound System.
Functies die met de afstandsbediening van de LGtv kunnen worden bediend : Aan/Uit toets, Volume
hoger/lager etc.
1. Verbind de HDMI OUT TO TV aansluiting op de
achterkant van het toestel, om ARC aansluiting
van de TV door gebruik van een HDMI kabel
(Type A, Hoge Snelheid HDMI™ kabel met
Ethernet).
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv
voor meer informatie over de SIMPLINK-functie.
Tv's van LG die zijn uitgerust met de SIMPLINKfunctie, zijn voorzien van het bovenstaande logo.
2
Aansluiten
Gebruik van een HDMI kabel
Wanneer dit apparaat en een tv van LG met
SIMPLINK zijn verbonden via een HDMI-kabel,
kunnen bepaalde functies van dit apparaat worden
bediend met de afstandsbediening van de tv.
,,Opmerking
Afhankelijk van de status en instellingen
op het toestel, kunnen sommige SIMPLINK
handelingen verschillen van uw doelstelling of
niet werken.
HDMI-kabel
2. Zet de TV en het toestel aan. ARC functie wordt
automatisch geselecteerd
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 11
2012-11-07
2:59:31
12
Aansluiten
ARC-functie (Audio Return
Channel)
Aanvullende informatie voor
HDMI
De ARC functie zorgt ervoor dat op een TV met
HDMI de audiostroom naar 'HDMI OUT TO TV' van
het andere toestel wordt gezonden.
yy Let op het volgende wanneer u een voor HDMI
of DVI geschikt apparaat aansluit:
Deze functie gebruiken:
2
-- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie
ondersteunen en HDMI-CEC en ARC moeten zijn
ingeschakeld (Aan).
Aansluiten
-- De instellingsmethode voor HDMI-CEC en ARC
kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij uw tv voor meer
informatie over de ARC-functie.
-- U moet de HDMI-kabel gebruiken (Type A, highspeed HDMI™-kabel met Ethernet).
-- U moet de HDMI OUT TO TV aansluiten op
het toestel met HDMI IN van de TV die de ARC
functie ondersteund bij gebruik van een HDMI
kabel.
- Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze
speler uit te schakelen. Schakel het HDMI/DVIapparaat vervolgens in en wacht ongeveer 30
seconden. Zet dan deze speler aan.
- Het video-invoersignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler juist ingesteld.
- Het aangesloten apparaat is compatibel met
de volgende video-invoer: 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i of 1920 x 1080p.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten werken met deze speler.
- Het beeld zal niet goed worden weergegeven
met een niet-HDCP-apparaat.
-- U kunt slechts één Geluidsbalk aansluiten op een
TV die verenigbaar is met ACR.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 12
2012-11-07
2:59:31
Aansluiten
,,Opmerking
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat het
audio-uitgangssignaal van de speler niet
accepteert, is het mogelijk dat het geluid
van het HDMI-apparaat vervormd of niet
uitgevoerd wordt.
yy Als ruis ('sneeuw') of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan
de lengte van de HDMI-kabel (deze mag
maximaal 4,5 m lang zijn).
Met gebruik van een
OPTISCHE kabel
1. Met de optische kabel verbindt u OPTICAL IN
aan de achterkant van het toestel naar OPTICAL
OUT van de TV.
2
Aansluiten
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er
al een verbinding tot stand is gebracht,
kunnen er storingen optreden. U kunt dit
probleem oplossen door de speler uit te
zetten en weer in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP
niet geverifieerd is, wordt het tv scherm
gewijzigd naar een zwart scherm. In dat
geval controleert u de HDMI-aansluiting, of
koppelt u de HDMI-kabel los.
13
Optische kabel
yy U kunt de videoresolutie niet wijzigen in de
modus HDMI IN. Wijzig de videoresolutie
van de aangesloten component.
yy Als er sprake is van een abnormaal
uitvoersignaal wanneer uw computer is
aangesloten op de HDMI IN-aansluiting, dan
wijzigt u de resolutie van uw computer naar
576p, 720p, 1080i of 1080p.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 13
2. Stel de INPUT bron op OPTICAL. Druk
herhaaldelijk INPUT op de afstandsbediening of
F op het toestel tot de functie gekozen wordt.
Om direct de OPTICAL functie te kiezen, druk
OPTICAL op de afstandsbediening.
2012-11-07
2:59:32
14
Aansluiten
Aansluiten van
optionele apparatuur
Om te genieten van geluid én beeld
U kunt genieten van geluid en beeld vanuit het
externe apparaat dat u aansluit.
HDMI-aansluiting
2
Om enkel van het geluid te genieten
Aansluiten
U kunt genieten van het geluid op het externe
apparaat dat u aansluit.
Blu-ray disc
player, DVD
speler, etc.
1. Verbind HDMI IN 1, 2, of 3 aansluiting op de
achterzijde van het toestel naar HDMI OUT
aansluiting op het externe apparaat zoals Bluray disc player, DVD speler, etc.
Voor de Blu-ray disc
player, DVD speler, etc.
1. Verbind HDMI IN 1, 2, of 3 aansluiting op de
achterzijde van het toestel om HDMI OUT
aansluiting met het audio apparaat zoals Blu-ray
disc player, DVD speler, etc.
2. Zet de INPUT bron op HDMI IN 1, 2, of 3. Druk
herhaaldelijk INPUT op de afstandsbediening of
F op het toestel tot de functie gekozen is.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 14
2. Verbind HDMI OUT TO TV aansluiting op
de achterzijde van het toestel met HDMI IN
aansluiting op de TV
3. Stel de INPUT bron op HDMI IN 1, 2, of 3. Druk
herhaaldelijk INPUT op de afstandsbediening of
F tot de functie gekozen is op het toestel
,,Opmerking
Zelf als er een PCM multikanaal is ingevoerd
op het toestel via een HDMI kabel, kan het
toestel enkel 2.1 kanaal uitvoeren.
2012-11-07
2:59:32
Aansluiten
PORT. (Draagbare) INaansluiting
15
OPTICAL IN-aansluiting
Verbind een optische uitvoer-aansluiting van een
extern apparaat op de OPTICAL IN aansluiting.
2
Aansluiten
MP3-speler
enzovoort...
Naar muziek op uw draagbare
speler luisteren
Het toestel kan worden gebruikt voor afspelen van
muziek van verschillende typen draagbare spelers
of externe apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de PORT. INaansluiting (Draagbare) van het apparaat
2. Schakel het apparaat in door op 1 (Voeding) te
drukken.
3. Selecteer de functie DRAAGBAAR door op
INPUT te drukken.
4. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en speel de muziek af.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 15
Op de digitale
optische uitvoeraansluiting van het
externe apparaat.
Eenvoudige installatie van de
luidspreker
Luister naar het geluid op TV, DVD of
DigitaalApparaat met 2.1 of 2 kanaal modus.
1. Verbind de OPTICAL IN aansluiting op de
achterzijde van het toestel met de optische uituitvoering op uw TV ( of digitale apparaat etc).
2. Kies voor de invoeringsbron OPTICAL door
direct te drukken op OPTICAL.
3. Luister naar geluid met 2.1 of 2ch luidspreker.
4. Druk om OPTICAL te verlaten op OPTICAL.
Functie is her-afgestemd naar het vorige.
2012-11-07
2:59:33
16
Aansluiten
USB-aansluiting
Compatibele USB-apparaten
Verbind USB geheugenapparaat met de USB poort
op de achterzijde van het toestel.
yy MP3-speler: Flash-MP3-spelers.
yy USB-flashstation: Toestellen die USB1.1
ondersteunen.
yy Bepaalde USB-apparaten worden niet door de
USB-functie van dit apparaat ondersteund.
Vereisten voor USB-apparaten
2
yy De bestandsnaam is beperkt tot 255 karakters.
Aansluiten
yy Het NTFS-bestandssysteem wordt niet
ondersteund.
(Alleen het FAT-bestandssysteem (16/32) wordt
ondersteund.)
yy Afhankelijk van het enkele en het aantal
bestanden kan het verschillende minuten duren
om de inhoud op de media te lezen.
Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.
1. Kies een andere functie of druk twee keer kort
achter elkaar op Z.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.
Afspeelbare bestanden
Vereisten voor MP3-/WMAmuziekbestanden
De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met
dit apparaat is als volgt beperkt:
yy Samplingfrequentie: binnen 32 - 48 kHz (MP3),
binnen 32 - 48 kHz (WMA)
yy Bitsnelheid: binnen 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
yy Maximumaantal bestanden: minder dan 999
yy Bestandsextensies: '.mp3'/'.wma'
yy Een beveiligd DRM (Digital Rights Management)
bestand kan niet worden afgespeeld op het
apparaat.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 16
yy Apparaten waarvoor aanvullende software
moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
yy Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt
gebruikt.
yy Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit
kan het langer dan enkele minuten duren
voordat de inhoud is gelezen.
yy Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het
beste een back-up van alle gegevens maken.
yy Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer
het in totaal 1000 of meer bestanden bevat.
yy Het apparaat ondersteunt geen externe vaste
schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten of
harde USB-apparaten.
yy De USB-poort op het apparaat kan worden
aangesloten op een computer. Het apparaat kan
niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
2012-11-07
2:59:33
3
Bediening
Bediening
17
Basisbediening
Andere bewerkingen
USB-bediening
DOLBY DRC (Dynamic Range
Control)
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door op INPUT te
drukken.
3. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen door
op C of V te drukken.
Doel
Stop
Afspelen
Druk op Z.
Druk op d/M.
Druk tijdens het afspelen op
d/M.
Druk tijdens het afspelen kort
op C of V om naar het
volgende bestand te gaan of
Naar het
om naar het begin van het
volgende/vorige huidige bestand te gaan.
bestand
Druk twee keer kort op C
om naar het vorige bestand te
gaan.
AV Sync
Wanneer u audiosignalen van de tv ontvangt,
is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet
synchroon lopen. In dat geval kunt u met deze
functie de vertragingstijd aanpassen.
1. Druk op AV SYNC.
2. Gebruik de toetsen C/V om door de
waarden voor de vertraging te bladeren. U kunt
een vertraging opgeven tussen 0 en 300 ms.
3
Bediening
Pauze
Handeling
Voor een helder geluid bij een laag volume (alleen
Dolby Digital). Gebruik de toets
DOLBY DRC om
[DRC ON] in te stellen.
Druk tijdens het afspelen op
Zoeken naar een
de knop C/V en laat
gedeelte binnen
deze los op het punt dat u wilt
het bestand
beluisteren.
Herhaald of
willekeurig
afspelen
Druk herhaaldelijk op
de toets REPEAT op de
afstandsbediening. De
volgende opties worden
achtereenvolgens
weergegeven in het display
RPT 1 RPT D (DIRECTORY)
RPT ALL RANDOM OFF.
Rechtstreeks
bestanden
selecteren
Druk op de cijfertoetsen op
de afstandsbediening (09) om rechtstreeks naar het
gewenste bestand te gaan.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 17
2012-11-07
2:59:33
18
Bediening
AUTO STROOM AAN/UIT
Voor u deze functie bedient, dient u te controleren
of u OPTICAL hebt geselecteerd. Schakel
AUTO POWER in. Deze functie schakelt de unit
automatisch aan/uit wanneer u het externe
apparaat (TV, DVD-speler, Bluray Disc Player,
etc.) dat via een optische kabel op dit toestel is
aangesloten, in-/uitschakelt. Deze functie schakelt
iedere keer dat u op AUTO POWER duwt, in en uit.
Display
3
Gebruik
AUTO POWER ON
AUTO POWER is
ingeschakeld.
AUTO POWER OFF
AUTO POWER is
uitgeschakeld.
Bediening
,,Opmerking
yy Deze functie is bewust ontworpen om
het apparaat na 15 minuten inactiviteit
uit te schakelen. Wanneer u geen externe
apparaten middels een optische kabel
aansloot of wanneer er geen digitaal
audiosignaal naar het apparaat gaat, zal het
apparaat na 15 minuten uitschakelen indien
AUTO POWER is ingeschakeld.
yy Afhankelijk van het via een optische kabel
aangesloten apparaat, kan deze functie niet
werken.
yy Als u AUTO POWER wilt gebruiken, dient
SIMPLINK uitgeschakeld te zijn. Het duurt
ongeveer 30 seconden om SIMPLINK aan of
uit te schakelen.
Let op de auto.
uitschakelfunctie
Dit apparaat gaat vanzelf uit om elektronische
consumptie te besparen indien de hoofdeenheid
niet is aangesloten op een extern apparaat en
gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt.
Hetzelfde geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur,
omdat de hoofdeenheid via analoge invoer is
verbonden met andere apparaten.
Maar het apparaat kan automatisch inschakelen op
basis van de ingstelde [AUTO POWER]-functie.
Het geluid tijdelijk
uitschakelen
Druk op MUTE@ om het apparaat te dempen.
Zo kunt u het apparaat tijdelijk stilschakelen om
bijvoorbeeld de telefoon op te nemen; hierbij
knippert de indicatie “MUTE” op het beeldscherm.
Om het te annuleren, druk weer op MUTE@ op
de afstandsbediening of verander het volume.
Het bestand en de invoerbron
weergeven
U kunt informatie weergeven uit de invoerbron
door op INFO te drukken.
USB: MP3/WMA met bestandsinformatie.
OPTICAL/ARC/HDMI IN 1/2/3 : audio-indeling,
audiokanaal.
yy Als SIMPLINK AAN staat, "AUTO POWER OFF"
ook als u AUTO POWER drukt.
yy Als AUTO POWER is ingesteld, zal het toestel
automatisch de volgende keer starten in
de OPTICAL modus, omdat dit uw laatst
gekozen functie was.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 18
2012-11-07
2:59:33
Bediening
19
De sleeptimer instellen
Druk een paar keer op SLEEP (Inslapen) om de
gewenste tijdsduur (in minuten) te selecteren:
(Beeldscherm uit (LCD UIT) -> Sleep timerinstelling -> Beeldscherm aan)
Op het beeldscherm ziet u “LCD OFF” (Lcd
uitgeschakeld) of de sleep timerwaarde en
het beeldscherm worden uitgeschakeld. Om
de resterende tijd te controleren drukt u op
SLEEP (Slaapstand). Om de slaapfunctie te
annuleren, drukt u een paar keer op SLEEP tot
“SLEEP 10” verschijnt. Druk daarna nog een
keer op SLEEP terwijl “SLEEP 10” te zien is.
3
Bediening
,,Opmerking
yy U kunt de resterende tijd controleren
voordat het apparaat zichzelf uitschakelt. Als
u op SLEEP drukt, verschijnt de resterende
tijd op het beeldscherm.
yy Als u het apparaat in de SLEEP-modus
gebruikt, kunt u op het beeldscherm
gedurende plm. 5 seconden
gebruiksinformatie bekijken waarna het
beeldscherm wordt uitgeschakeld.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 19
2012-11-07
2:59:33
20 Bediening
Het geluid regelen
Op het display
Beschrijving
UPSCALER
De UPSCALER is voor opschalen
van MP3-bestanden. Wanneer
u naar een MP3-bestand of
andere gecomprimeerde
muziek luistert, kunt u deze
functie gebruiken om de
geluidskwaliteit te verbeteren.
Deze modus is alleen
beschikbaar voor bronnen met
twee kanalen.
LOUDNESS
Voor volle lage en hoge tonen.
De surroundmodus instellen
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
gedefinieerde surround sound-velden. U kunt
met de toets SOUND EFFECT de gewenste
geluidsmodus selecteren.
Welke items er voor de equalizer worden
weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen
en -effecten.
Op het display
3
Bediening
NATURAL
BYPASS
Beschrijving
Hiermee krijgt u een
comfortabele en natuurlijke
geluidsweergave.
U geeft het geluid weer
zonder equalizereffect.
BASS
De BASS is Bass Blast. U
kunt tijdens het afspelen de
hoge tonen, lage tonen en
het surround sound-effect
versterken.
CLRVOICE
CLRVOICE staat garant voor
een helder stemgeluid.
Met deze functie wordt
het stemgeluid duidelijk
weergegeven en wordt de
kwaliteit van het stemgeluid
verbeterd.
GAME
GAME is game-equalizer.
U krijgt een beter virtueel
surroundgeluid tijdens het
spelen van videogames.
NIGHT
Dit is de nachtmodus. Dit kan
handig zijn wanneer u 's avonds
laat een film wilt kijken en het
volume laag wilt houden.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 20
,,Opmerking
yy In bepaalde surroundmodi geven sommige
luidsprekers geen geluid of een zacht
geluid weer. Dit is afhankelijk van de
surroundmodus en de audiobron. Dit duidt
niet op een defect.
yy Mogelijk moet u de surroundmodus
resetten nadat u een andere invoer hebt
gekozen en soms zelfs nadat de soundtrack
is gewijzigd.
3D-geluidseffect
3D-geluid zorgt ervoor dat het geluid in een
bredere omgeving wordt afgespeeld, zodat u
kunt genieten van meer meeslepend en filmisch
omgevingsgeluid. Druk op 3D SOUND om de 3D
geluidsmodus in of uit te schakelen.
De niveau-instellingen voor de
woofer aanpassen
U kunt het geluidsniveau van de woofer aanpassen.
1. Druk op WOOFER LEVEL.
2. Druk op VOL +/- om het geluidsniveau van de
woofer aan te passen.
2012-11-07
2:59:33
Bediening
Een tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de onderstaande toetsen gebruiken voor de
bediening van uw tv.
AV/INPUT
VOL +
PR/CH
VOL -
PR/CH
Bewerking
MUTE@
Schakel het geluid van de
tv aan of uit.
AV/INPUT
Schakelen tussen de
invoerbron tv en andere
invoerbronnen.
1 (TV AAN/UIT)
De tv in- en uitschakelen.
VOL +/–
Het volume van de tv
aanpassen.
PR/CH W/S
Door de kanalen in het
geheugen scannen.
,,Opmerking
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als de tv wordt vermeld in de onderstaande tabel,
geeft u de juiste code voor de fabrikant op.
1. Houd de toets 1 (TV AAN/UIT) ingedrukt
en gebruik de cijfertoetsen om de code voor
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Fabrikant
Codenummer
LG
1(Default), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
3
Bediening
Toets
21
2. Laat de toets 1 (TV AAN/UIT) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat de toetsen
of een deel van de toetsen op de afstandsbediening
niet kunnen worden gebruikt voor uw tv, zelfs
niet nadat u de juiste code voor de fabrikant
hebt opgegeven. Wanneer u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt, wordt de opgegeven
code mogelijk hersteld naar de standaardinstelling.
Geef in dat geval nogmaals de juiste code op.
yy Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de
bediening van uw tv.
yy Met de afstandsbediening van het apparaat
kunt u basisbedieningen van uw TV
uitvoeren. Gebruik de afstandsbediening
van uw TV voor toegang tot geavanceerde
bedieningen van uw TV.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 21
2012-11-07
2:59:34
4
Problemen oplossen
22 Problemen oplossen
Problemen oplossen
PROBLEEM
Geen stroom
Geen geluid
Geen LED
Oorzaak & Correctie
yy De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
yy Foute invoerbron gekozen.
Controleer de invoerbron en kies de juiste invoerbron.
yy De stil-functie is geactiveerd.
Druk MUTE@ of pas het volume aan om de stil-functie te annuleren.
yy De Dimmer of slaapfunctie is geactiveerd.
Druk op SLEEP om de functie te annuleren.
yy De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat.
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het
apparaat.
4
De afstandsbediening yy Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
werkt niet goed.
Verwijder het obstakel.
Problemen oplossen
yy De batterij van de afstandsbediening is leeg.
Vervang de batterijen.
De AUTO POWERfunctie werkt niet.
yy Controleer de status van SIMPLINK en zet SIMPLINK uit.
yy Afhankelijk van het via een optische kabel aangesloten apparaat, kan deze
functie niet werken.
Controleer de onderstaande gegevens en stel het apparaat overkomstig deze
gegevens af.
yy Schakel met de afstandsbediening stand [ON] van de DRC-functie op stand
[OFF].
Wanneer u merkt dat yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de TV van [PCM]
het uitgangssignaal
naar [AUTO] of [Bitstream].
van het apparaat laag
is.
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de Player van
[PCM] naar [PRIMARY Pass-Through] of [Bitstream].
yy Verander Audio DRC-instelling op het instelmenu van de Player naar de stand
[OFF].
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 22
2012-11-07
2:59:34
5
Bijlage
Bijlage 23
Handelsmerken en
licenties
Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Onder licentie geproduceerd onder Amerikaanse
patentnummers​​: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
& andere Amerikaanse en wereldwijde patenten
uitgegeven en in behandeling. & DTS, het
symbool, en & DTS en het symbool samen
zijn geregistreerde handelsmerken en DTS
2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc.
Product omvat software. © DTS, Inc Alle rechten
voorbehouden.
5
Bijlage
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 23
2012-11-07
2:59:34
24 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomverbruik
25 W
Afmetingen (B x H x D)
880 x 81 (94) x 119 mm (inclusief voetsteun)
Netto gewicht (circa)
3,5 kg
Bedrijfstemperatuur
41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 90 %
Voeding via bus
DC 5 V 0 500 mA
Ingangen/uitgangen
OPTICAL IN
3 V (p-p), optische aansluiting x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5mm-stereo-aansluiting)
HDMI IN
19 pins (type A, HDMI™-connector) x 3
HDMI OUT
19 pins (type A, HDMI™-connector) x 1
Versterker
5
Stereomodus
18 W + 18 W (4 Ω bij 1 kHz)
Subwoofer
44 W (4 Ω bij 80 Hz) : Ingebouwde
Bijlage
De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 24
2012-11-07
2:59:34
Bijlage 25
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing schoon.
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Bijlage
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 25
5
2012-11-07
2:59:34
NB2520A-NU_DDEULLK_DUT.indd 26
2012-11-07
2:59:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising