LG SK5 Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Draadloze
Soundbar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt
en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
MODEL
SK5 (SK5, SPK5B-W)
www.lg.com
Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als
waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van het
product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het
risico bestaat op elektrische schokken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat er
belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET
WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
WAARSCHUWING: plaats deze apparatuur niet in
een besloten ruimte zoals een boekenkast of een
vergelijkbare plaats.
LET OP: Gebruik geen producten op hoge spanning
rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Dit
product kan uitvallen als gevolg van een elektrische
schok.
LET OP: Geen open vlammen, zoals brandende
kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van de
fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld
voor ventilatie, zodat het product naar behoren
functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de
sleuven en openingen niet door het apparaat op een
bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een
inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een
rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of u de instructies van de fabrikant
opvolgt.
Aan de slag
3
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn. Controleer de pagina met specificaties van
deze gebruikershandleiding om zeker te zijn
van de stroomeisen. Overbelast stopcontacten
niet. Overbelaste stopcontacten, loszittende
of beschadigde stopcontacten, verlengkabels,
versleten stroomkabels, of beschadigde of
gebroken draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kan leiden tot een elektrische
schok of brand. Controleer periodiek de kabel van uw
apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is beschadigd of
aangetast, ontkoppel hem dan, gebruik het apparaat
niet langer, en laat de kabel vervangen met eenzelfde
vervangend onderdeel door een geautoriseerd
reparatiecentrum. Bescherm de stroomkabel
tegen fysieke of mechanische mishandeling, zoals
verdraaiing, knikken, afknelling, tussen de deur zitten,
of overlopen worden. Besteed met name aandacht
aan stekkers, stopcontacten, en het punt waar de
kabel het toestel verlaat.
Veilige manier om de batterijen of accu uit
het apparaat te verwijderen: Volg de stappen
in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om
de oude batterijen of accu te verwijderen. Om
vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor
de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen,
moeten de oude batterijen of accu in de juiste
container worden gedeponeerd bij een daarvoor
aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen
en accu’s nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren
u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en
accu’s te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet
bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen
niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals
zonlicht, vuur of dergelijke.
OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie
over de veiligheidsmarkering waaronder de
productidentificatie en de voedingsspanning, het
hoofdlabel aan de onderkant of op een ander
oppervlak van het product.
LET OP: Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die
bij dit apparaat is meegeleverd. Gebruik geen voeding
van een ander apparaat of een andere fabrikant.
Door het gebruik van een andere voedingskabel of
voedingsbron kan het apparaat worden beschadigd
en uw garantie ongeldig worden.
1
Aan de slag
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
4
Aan de slag
Symbolen
1
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Aan de slag
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open
sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Deze
aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na
onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding
is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
Bediening
2
6
6
6
7
8
8
9
11
12
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
Inleiding
– Gebruikte symbolen in deze handleiding
Afstandsbediening
Voorpaneel
Achterpaneel
Over de toestand van de LED
De Sound Bar installeren
Het hoofdapparaat aan de muur bevestigen
24
24
24
24
2
Aansluiten
14
14
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
22
22
22
23
Organiseren van de kabels (optioneel)
De AC-adapter aansluiten
Draadloze subwoofer-aansluiting
Aansluiten op uw tv
– Met gebruik van een OPTISCHE kabel
– LG Sound Sync
– Met behulp van een HDMI-kabel
– Aanvullende informatie voor HDMI
Aansluiten van optionele apparatuur
– HDMI-aansluiting
– OPTICAL IN-aansluiting
– DRAAGBAAR IN aansluiting
– USB-aansluiting
– Compatibele USB-apparaten
– Vereisten voor USB-apparaten
– Afspeelbare bestanden
31
31
31
31
Basisbediening
– USB-bediening
Andere bewerkingen
– Met behulp van de afstandsbediening van
uw TV
– AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
– AUTO POWER AAN/UIT
– Verandering van de auto-functie
– Snel Starten
Met behulp van BLUETOOTH® technologie
– Muziek luisteren die op een BLUETOOTHapparaat is opgeslagen
BLUETOOTH App gebruiken
– Installeer de “Music Flow Bluetooth”-App
op uw Bluetooth apparaat
– Activateer Bluetooth met de “Music
Flow Bluetooth”-App
Het geluid regelen
– Geluidseffect instellen
– De wooferniveau-instellingen aanpassen
– Nachtmodus
4
Problemen oplossen
32
32
33
34
Problemen oplossen
– Algemeen
– OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
– OPMERKINGEN om de Demo modus te
starten
5
Bijlage
35
36
38
38
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
25
25
26
26
27
27
29
29
29
1
2
3
4
5
6
1
Aan de slag
Aan de slag
Unieke kenmerken
Inleiding
Automatisch afsluiten
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Dit apparaat ondersteunt het zichzelf afsluiten om te
besparen op energiegebruik.
LG Sound Sync
,,Opmerking
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG tv die geschikt is
voor LG Sound sync.
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
BLUETOOTH®
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade
of verkeerd gebruik te voorkomen.
Luister naar muziek opgeslagen op uw Bluetoothapparaat.
>>Let op
Aan de slag
Afstandsbediening
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Standby) : Schakelt de unit AAN of UIT.
VOL (Volume) o/p : Past het luidsprekervolume
aan.
F (Functie) : Selecteert de functie en de invoerbron.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
- Zoekt naar een sectie in een bestand.
N (Afspelen/Pauze) : Start afspelen. / Pauzeert
afspelen.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
ASC : Analyseert de eigenschappen van
de geluidsinvoer en speelt het geluid direct
geoptimaliseerd voor de inhoud af.
DTS V:X : selecteert filmisch surroundgeluid.
STANDARD : selecteert het standaardgeluid.
NIGHT ON/OFF :
- Zet de Nachtmodus aan of uit.
- Dit toestel wordt bediend met de afstandsbediening
van de tv. (pagina 24)
WOOFER o/p : Past het volume van de subwoofer
aan.
Vervangen van de batterij
AUTO POWER ON/OFF :
- Zet de AUTO POWER functie aan of uit. (pagina
25.)
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de Bluetooth
verbinding in of uit. (pagina 28.)
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met en correct overeenkomend.
Aan de slag
[ (Dempen) : Dempt het geluid.
1
8
Aan de slag
Voorpaneel
1
Aan de slag
A Sensor voor afstandsbediening
B Standby-LED (rood)
C Functie-LED (wit)
D o/p (Volume)
Stelt het volumeniveau in.
F (Functie)
Selecteert de functie en inputbron.
1(Standby) : Schakelt de unit AAN of UIT.
Achterpaneel
A DC IN : Verbind met de AC-adapter
B OPTICAL IN : Verbinding maken met een optisch
apparaat
C PORTABLE IN : Verbinding maken met een
draagbaar apparaat
: Verbinding maken met een USBD USB
apparaat
E HDMI OUT (TV ARC) : Verbinding maken met
een TV
F HDMI IN : Verbind met HDMI uit op een apparaat
Aan de slag
9
Over de toestand van de LED
: LED blijft aan.
,,Opmerking
: LED is uit.
Toestand
Beschrijving
De OPTICAL-LED gaat branden.
De functie OPTICAL wordt geselecteerd.
De OPTICAL-LED knippert
tweemaal en gaat branden.
De functie LG Sound Sync (Optisch)
wordt geselecteerd.
De USB-LED gaat branden.
De functie USB wordt geselecteerd.
De USB-LED knippert.
USB afspelen gepauzeerd.
De BT (Bluetooth)-LED gaat
branden.
Gekoppeld met Bluetooth-apparaat.
De BT (Bluetooth)-LED
knippert.
Wachten op Bluetooth-verbinding.
LG TV-LED gaat branden.
De functie LG Sound Sync (Draadloos)
wordt geselecteerd.
De HDMI IN-LED gaat branden.
De functie HDMI IN wordt geselecteerd.
De LG TV- en HDMI IN-LEDs
gaan branden.
De functie PORTABLE wordt geselecteerd.
De USB- en BT (Bluetooth)LEDs gaan branden.
De functie ARC wordt geselecteerd.
yy Als u op een willekeurige toets drukt, knippert de standby-LED (rood) op het hoofdapparaat.
yy Als u op de toets [(Dempen) drukt, knippert de standby-LED (rood) langzaam.
yy Als deze eenheid het minimumvolume bereikt, gaat de standby-LED (rood) 2 seconden branden en
knippert traag.
yy Als deze eenheid het maximumvolume bereikt, gaat de standby-LED (rood) 2 seconden branden.
yy Als u de volumeknop (o/p) ingedrukt houdt, knippert het standbylampje (rood) snel.
1
Aan de slag
LED
: LED knippert.
10 Aan de slag
Handige functies voor het gebruiken van het apparaat
Functie
1
Beschrijving
Te doen
Aan de slag
Afstandsbediening Hiermee kunt u het volume van AAN
van de TV aan/uit dit apparaat regelen met de
afstandsbediening van uw TV,
(pagina 24.)
zelfs met producten van andere
bedrijven.
UIT
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘aan’.
Dit te doen
Houd NIGHT ON op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
De standby LED knippert één keer.
Houd NIGHT OFF op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
De standby LED knippert één keer.
BT aan/uit
vergrendeld
(pagina 28.)
Hiermee kunt u een Bluetooth- AAN
apparaat alleen met Bluetooth
en LG TV-functies verbinden.
Houd AUTO POWER ON op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt in Bluetooth-functie.
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘uit’.
UIT
De standby LED knippert één keer.
Houd AUTO POWER OFF op de
afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt in Bluetooth-functie.
De standby LED knippert één keer.
Auto power aan/
uit
(pagina 25.)
Hiermee wordt het apparaat
automatisch aan- en uitgezet
door de invoer van signalen :
Optical, LG TV of Bluetooth
De oorspronkelijke instelling van
deze functie staat op ‘aan’.
AAN
Druk op AUTO POWER ON op de
afstandsbediening.
De standby LED knippert één keer.
UIT
Druk op AUTO POWER OFF op de
afstandsbediening.
De standby LED knippert één keer.
Aan de slag
11
De Sound Bar installeren
Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met het
gewenste apparaat. (pagina 14 - 23.)
>>Let op
yy Voor de beste prestaties van de draadloze
verbinding zoals Bluetooth of draadloze
subwoofer, mag de eenheid niet worden
geïnstalleerd op metaal meubilair omdat de
draadloze verbinding communiceert via een
aan de onderkant van de eenheid geplaatste
module.
yy Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op het
oppervlak van de Unit/Subwoofer wanneer u
hem installeert of verplaatst.
1
Aan de slag
U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan te
sluit op andere apparaten: TV, Blu-ray disc player, DVD
speler, etc.
12 Aan de slag
Het hoofdapparaat aan
de muur bevestigen
1
1. Zorg dat de ONDERKANT van de tv van de
Muurbeugel-installatiegeleider overeenkomt met
de onderkant van de tv en zet deze in de positie
vast.
U kunt de hoofdunit aan een muur monteren.
Aan de slag
>>Let op
Omdat het moeilijk is om een aansluiting te
maken na het installeren van deze unit, moet u
de kabels vóór de installatie aansluiten.
2. Wanneer u de tv aan een muur (beton) bevestigt,
gebruik dan muurpluggen. Boor de gaten. Voor het
boren van de gaten is er een installatiesjabloon
(Muurbeugel-installatiegeleider) bij het product
geleverd. Gebruik de sjabloon om te bepalen waar
u moet boren.
Voorbereidingsmaterialen
Apparaat
Muurbeugelinstallatiegeleider
Muurbevestigingsbeugel
Schroeven
(Niet meegeleverd)
Schroeven (A)
Stekker
3. Verwijder de Muurbeugel-installatiegeleider.
Aan de slag
4. Bevestig de beugels met schroeven (A), zoals in
de onderstaande afbeelding weergegeven.
13
>>Let op
yy Installeer het apparaat niet ondersteboven.
Dit kan de onderdelen van dit apparaat
beschadigen of de oorzaak van een
persoonlijke verwonding zijn.
,,Opmerking
Er zijn geen schroeven (A) en pluggen
meegeleverd voor de bevestiging van de eenheid.
Wij raden aan om Hilti-pluggen (HUD-1 6 x 30)
voor de montage te gebruiken.
5. Zet de eenheid op de beugels zodat deze
de schroefgaten in de onderkant van de
hoofdeenheid passen.
6. Bevestig de eenheid met de schroeven en draai
deze stevig vast.
,,Opmerking
Om de eenheid los te maken, voert u de volgorde
omgekeerd uit.
yy Bevestig het apparaat stevig aan de wand
zodat het niet naar beneden valt. Als het
apparaat valt, kan dit resulteren in persoonlijk
letsel of schade aan het product.
yy Wanneer het apparaat aan de muur is
bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet
aan de kabels trekken. Het apparaat kan dan
vallen.
1
Aan de slag
yy Hang niet op het geïnstalleerde apparaat en
zorg dat er geen druk op het apparaat wordt
uitgeoefend.
14 Aansluiten
Organiseren van de
kabels (optioneel)
De AC-adapter
aansluiten
U kunt de kabels organiseren met kabelbinders.
Sluit de luidspreker aan op de netvoeding met de
meegeleverde AC-adapter.
1. Houd de kabels bijeen met kabelbinders zoals
hieronder is weergegeven.
2. Draai de kabelbinders aan.
1. Sluit de meegeleverde AC-stroomkabel aan op de
AC-adapter.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op de
ingang van de DC IN-adapter.
2
Aansluiten
3. Steek de stekker van de AC-stroomkabel in een
AC-stopcontact.
,,Opmerking
yy Nadat alle verbindingen zijn voltooid, kunt u
de kabels plaatsen zoals nodig.
yy Kabelbinders worden niet ondersteund.
>>Voorzichtig
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde ACadapter. Gebruik geen voedingsbron van een
ander apparaat of van een andere fabrikant.
Het gebruik van een andere stroomkabel of
voedingsbron kan beschadigingen aan het
apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw
garantie.
Aansluiten
15
Draadloze subwooferaansluiting
Handmatig draadloos koppelen
LED-lampje van de draadloze
subwoofer
1. Druk op de Pairing-knop aan de achterkant van
de draadloze subwoofer.
Bewerking
Groen
(knippert)
De verbinding probeert tot stand
te worden gebracht.
Groen
De verbinding is voltooid.
Rood
De draadloze subwoofer is in
standby-modus of de verbinding
is mislukt.
Uit
(geen
weergave)
De stroomkabel van de
subwoofer-ontvanger is niet
aangesloten.
Een id voor de draadloze subwoofer
instellen
1. Sluit het netsnoer aan op de subwoofer en steek
de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
2. Schakel de hoofdunit in: de soundbar en de
draadloze subwoofer worden automatisch
verbonden.
-- De groene LED op de achterkant van de
draadloze subwoofer gaat branden.
2
Aansluiten
LED-kleur
Wanneer uw verbinding niet is voltooid, ziet u een
rood lampje op de draadloze subwoofer en maakt de
draadloze subwoofer geen geluid. Om dit probleem
op te lossen, volgt u de onderstaande stappen.
-- Het groene lampje op de achterkant van de
draadloze subwoofer knippert snel. (Als de
groene LED niet knippert, houdt de Pairing
toets ingedrukt.)
2. Schakel het apparaat in.
3. Het koppelen is voltooid.
-- Het groene lampje op de achterkant van de
draadloze subwoofer gaat branden.
16 Aansluiten
,,Opmerking
yy Het neemt een paar seconden in beslag (en
het kan langer duren) voordat de eenheid en
de subwoofer met elkaar communiceren.
2
yy Hoe dichter de eenheid en de subwoofer bij
elkaar staan, hoe beter de geluidskwaliteit
is. Het wordt aanbevolen om de eenheid en
de subwoofer zo dicht mogelijk bij elkaaar
te installeren om de gevallen hieronder te
voorkomen.
Aansluiten
-- Er is een obstakel tussen de eenheid en de
subwoofer.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
met deze draadloze verbinding gebruikt,
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN-apparaat.
Aansluiten op uw tv
Verbind a.u.b. met dit apparaat en de TV middels de
optische digitale kabel of de HDMI-kabel rekening
houdend met de status van de TV.
Met gebruik van een OPTISCHE
kabel
1. Sluit met de OPTISCHE kabel de OPT. INaansluiting op de achterkant van de unit aan op
de OPTICAL OUT-aansluiting van de TV.
-- Houd de soundbar en de subwoofer meer
dan 1 m uit de buurt van het apparaat
(bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om
draadloze interferentie te voorkomen.
!1 m
Optische
kabel
2. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
,,Opmerking
yy Voordat u de optische kabel aansluit, moet
u eerste de beschermhoes van de plug
verwijderen als uw kabel die heeft.
yy U kunt van het TV-geluid genieten middels
de luidsprekers van dit apparaat. Maar
bij sommige TV-modellen dient u in het
menu de status van de TV in te stellen op
externe luidsprekers. (Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw
TV.)
yy Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren :
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [Externe luidspreker
(Optisch)]
yy De details van het TV -instellingenmenu
variëren, afhankelijk van de fabrikant of van
het model van uw TV.
yy Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is
met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARCsignaal de hoogste prioriteit.
Aansluiten
LG Sound Sync
17
LG Sound Sync met bedrade verbinding
1. Verbind uw LG TV met het apparaat middels een
optische kabel.
U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen
met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound
Sync. Het is geschikt voor LG TV’s die LG Sound Sync
ondersteunen. Verzeker u van het logo van LG Sound
Sync op uw TV.
Optische
kabel
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor
informatie over LG Sound Sync.
Maak één van de volgende verbindingen, afhankelijk
van de mogelijkheden van uw installatie.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken terwijl u LG Sound
Sync gebruikt. Als u de afstandsbediening
van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de TV.
yy Wanneer de verbindingen mislukken, verzeker
u er dan van dat de TV niets mankeert en zet
hem uit.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Het apparaat is uitgeschakeld.
-- Bij het veranderen van de functie naar de
andere functies.
-- De optische kabel ontkoppelen.
-- Bij het ontkoppelen van de draadloze
verbinding door een onderbreking of een te
grote afstand.
yy De benodigde tijd om dit apparaat uit te zetten
verschilt afhankelijk van uw TV wanneer u de
functie AUTO POWER op AAN zet.
yy Details van het instellingenmenu van de TV
variëren afhankelijk van het model van uw TV.
2
Aansluiten
De bedienbare functies van de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen
2. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar
het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Optisch)]
3. Zet het apparaat aan door op 1 op het apparaat
of de afstandsbediening te drukken.
4. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
LG Sound Sync met bedrade verbinding
1. Zet het apparaat aan door op 1 op het apparaat
of de afstandsbediening te drukken.
2. Selecteer de invoerbron LG TV door herhaaldelijk
op de F-knop op de afstandsbediening of het
apparaat te drukken.
3. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar
het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Draadloos)]
,,Opmerking
Als u het apparaat hebt uitgeschakeld door op
1 op de afstandsbediening of het apparaat te
drukken, wordt de verbinding met LG Sound
Sync (Draadloos) verbroken. Om deze functie
opnieuw te gebruiken moet u de tv en het
toestel opnieuw met elkaar verbinden.
18 Aansluiten
Met behulp van een HDMI-kabel
ARC-functie (Audio Return Channel)
Indien u dit apparaat en de TV verbindt die HDMI CEC
en ARC (Audio Return Channel) ondersteunt, kunt
u van TV-geluid genieten middels de luidsprekers
op dit apparaat zonder de optische kabel aan te
sluiten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
TV wanneer u de HDMI CEC/ARC functie op uw TV
controleert.
De ARC functie zorgt ervoor dat op een TV met HDMI
de audiostroom naar 'HDMI OUT' van het andere
toestel wordt gezonden.
Deze functie gebruiken:
-- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie
ondersteunen en HDMI-CEC en ARC moeten zijn
ingeschakeld (Aan).
-- De instellingsmethode voor HDMI-CEC en ARC
kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij uw tv voor meer
informatie over de ARC-functie.
2
Aansluiten
HDMI-kabel
-- U moet de HDMI-kabel gebruiken (Type A, highspeed HDMI™-kabel met Ethernet).
-- U moet de HDMI OUT aansluiten op het toestel
met HDMI IN van de TV die de ARC functie
ondersteund bij gebruik van een HDMI kabel.
-- U kunt slechts één Sound Bar aansluiten op een
TV die verenigbaar is met ARC.
,,Opmerking
yy De ARC-functie wordt automatisch
geselecteerd als er een ARC- signaal komt
uit de tv, ongeacht wat voor soort functie u
gebruikt.
y
y U kunt van het TV-geluid genieten middels
de luidsprekers van dit apparaat. Maar
bij sommige TV-modellen dient u in het
menu de status van de TV in te stellen op
externe luidsprekers. (Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw
TV.)
yy Stel de geluidsuitvoer van TV in om het geluid
via dit apparaat te luisteren :
TV instellingenmenu [ [geluid] [ [TVgeluidsoutput] [ [Externe luidspreker
(HDMI ARC)]
yy Afhankelijk van uw LG TV-model dient u
mogelijk de SIMPLINK-functie in te schakelen
op uw LG TV.
yy Details van het TV instellingenmenu variëren
afhankelijk van de fabrikanten of modellen
van uw TV.
yy Als terugkeert naar de ARC-functie vanuit
een andere functie, dient u de invoerbron
OPTICAL te selecteren. Vervolgens schakelt
dit apparaat vanzelf over naar de ARC-functie.
Wat is SIMPLINK?
Wanneer dit apparaat en een tv van LG met
SIMPLINK zijn verbonden via een HDMI-kabel, kunnen
bepaalde functies van dit apparaat worden bediend
met de afstandsbediening van de tv.
Functies die met de afstandsbediening van de LGtv kunnen worden bediend : Stroom aan/uit, volume
hoger/lager, dempen, enz.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor
meer informatie over de SIMPLINK-functie.
Tv's van LG die zijn uitgerust met de SIMPLINKfunctie, zijn voorzien van het bovenstaande logo.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de status en instellingen
op het toestel, kunnen sommige SIMPLINK
handelingen verschillen van uw doelstelling of
niet werken.
yy Afhankelijk van een tv of een speler die is
aangesloten op dit apparaat, kan de werking
van SIMPLINK afwijken van uw doel.
Aansluiten
Aanvullende informatie voor
HDMI
yy Let op het volgende wanneer u een voor HDMI of
DVI geschikt apparaat aansluit:
- Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze speler
uit te schakelen. Schakel het HDMI/DVI-apparaat
vervolgens in en wacht ongeveer 30 seconden.
Zet dan deze speler aan.
-Het aangesloten apparaat is compatible met
720 x 576p (of 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i of 1920 x 1080p video-ingang.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten werken met deze speler.
- Het beeld zal niet goed worden weergegeven
met een niet-HDCP-apparaat.
,,Opmerking
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat het
audio-uitgangssignaal van de speler niet
accepteert, is het mogelijk dat het geluid
van het HDMI-apparaat vervormd of niet
uitgevoerd wordt.
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er al
een verbinding tot stand is gebracht, kunnen
er storingen optreden. U kunt dit probleem
oplossen door de speler uit te zetten en weer
in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP
niet geverifieerd is, wordt het tv scherm
gewijzigd naar een zwart scherm. In dat geval
controleert u de HDMI-aansluiting, of koppelt
u de HDMI-kabel los.
yy Als ruis ('sneeuw') of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan
de lengte van de HDMI-kabel (deze mag
maximaal 4,5 m lang zijn).
yy U kunt de videoresolutie niet wijzigen in de
modus HDMI IN. Wijzig de videoresolutie van
de aangesloten component.
yy Als het video-invoersignaal abnormaal is
wanneer uw PC verbonden is met HDMI INplug, verander dan de resolutie van uw PC in
576p (of 480p), 720p, 1080i of 1080p.
HDMI-kabel Checklist
Sommige HDMI-kabels ondersteunen de ARCfunctie niet, de output van geluid kan problemen
veroorzaken.
Wanneer met dit apparaat en de TV verbonden wordt
en er is geen geluid of er is geluid in de vorm van
storing en ruis, dan is er een probleem met de HDMIkabel. Verbind daarom met dit aparaat en de TV nadat
u gecontroleerd heeft of de kabel van Type A is, High
speed HDMI™-kabel met Ethernet.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Verbinding middels HDMI kabel
Om volledig te kunnen genieten van het geluid van
uw televisie op dit audiosysteem dient uw televisie
over de laatste HDMI functies (HDMI CEC1) / ARC
(Audio Return Channel)) te beschikken. Indien uw
televisie niet over deze functie beschikt, kan u uw
televisie middels een optische kabel verbinding met
dit audiosysteem.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control )
Consumer Electronics Control (CEC) is een HDMI
functie, ontwikkeld zodat u met 1 afstandsbediening
alle aangelosten en met CEC uitgerustte modellen
kan bedienen.
※ Handelsnamen voor CEC zijn Simplink (LG),
Anynet+ (Samsung, BRAVIA Sync/ Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic),
enz.
2
Aansluiten
- Het video-invoersignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler juist ingesteld.
19
20 Aansluiten
Aansluiten van optionele
apparatuur
Om te genieten van geluid én beeld
U kunt genieten van geluid en beeld vanuit het
externe apparaat dat u aansluit.
HDMI-aansluiting
U kunt genieten van het geluid en het beeld van de
HDMI-verbinding op een extern apparaat.
2
Aansluiten
Om enkel van het geluid te genieten
HDMI-kabel
U kunt genieten van het geluid op het externe
apparaat dat u aansluit.
HDMI-kabel
HDMI-kabel
Voor de Blu-ray disc
player, DVD speler, etc.
1. Sluit de HDMI IN-aansluiting op de achterkant van
de unit aan op de HDMI OUT-aansluiting van een
audio-apparaat zoals een Blu-ray speler, DVDspeler etc.
2. Selecteer de invoerbron op HDMI IN door
herhaald op de toets F te drukken.
1. Sluit de HDMI IN-aansluiting op de achterkant van
de unit aan op de HDMI OUT-aansluiting van een
extern apparaat zoals een Blu-ray speler, DVDspeler etc.
2. Verbind de HDMI OUT (TV ARC)-plug aan de
achterkant van het apparaat met de HDMI INplug op de tv.
3. Selecteer de invoerbron HDMI IN
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of het apparaat te drukken.
,,Opmerking
yy Het audio- en videosignaal kan niet passeren
wanneer deze unit is uitgeschakeld.
yy De HDMI OUT (TV ARC)-plug is voor de
aansluiting op de tv. Zelfs al worden meerdere
kanalen ingevoerd op het apparaat via een
HDMI-kabel, dan nog kan het apparaat alleen
het PCM 2-kanaal naar de tv uitvoeren.
Aansluiten
OPTICAL IN-aansluiting
21
DRAAGBAAR IN aansluiting
Sluit een optische uitgangsaansluiting van externe
apparaten aan op de OPTICAL IN-aansluiting.
Optische kabel
1. Verbind de OPTICAL IN-aansluiting op de
achterkant van het apparaat met de OPTICAL
OUT-aansluiting van uw externe apparaat.
2. Selecteer de invoerbron OPTICAL
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
3. Luister naar geluid.
,,Opmerking
Voordat u de optische kabel aansluit, moet u
eerste de beschermhoes van de plug verwijderen
als uw kabel die heeft.
>>Let op
Als de optische kabel niet in de juiste richting
is aangesloten, kan dit de optische aansluiting
beschadigen.
Optische
vijzel
Optische
kabel
<O>
Optische
vijzel
Optische
kabel
<X>
MP3-speler
enzovoort...
Naar muziek op uw draagbare speler
luisteren
Het toestel kan worden gebruikt voor afspelen van
muziek van verschillende typen draagbare spelers of
externe apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de DRAAGBAAR
IN connector van de unit met behulp van de 3,5
mm stereokabel.
2. Selecteer de invoerbron PORTABLE
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of de unit te drukken.
3. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en speel de muziek af.
2
Aansluiten
Op de digitale optische
uitvoer-aansluiting van de
externe eenheid.
Draagbaar
kabel
22 Aansluiten
USB-aansluiting
Vereisten voor USB-apparaten
Verbind USB geheugenapparaat met de USB poort
op de achterzijde van het toestel.
yy Apparaten waarvoor aanvullende software
moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
yy Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt
gebruikt.
yy Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit kan
het langer dan enkele minuten duren voordat de
inhoud is gelezen.
2
Aansluiten
yy Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het
beste een back-up van alle gegevens maken.
,,Opmerking
Als er een HDMI-kabel is aangesloten op de
unit, kan het inbrengen van een USB-apparaat
beperkt zijn afhankelijk van de vorm van het
USB-apparaat.
Voor meer informatie over het afspelen van
bestanden op een USB, zie pagina 24.
yy Dit apparaat herkent maximaal 2,000 bestanden.
yy De USB-poort op het apparaat kan worden
aangesloten op een computer. Het apparaat kan
niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
yy Dit apparaat ondersteunt het exFATbestandssysteem niet. (FAT16/FAT32/NTFSsystemen zijn beschikbaar.)
yy Afhankelijk van sommige apparaten, is het mogelijk
dat de volgende items niet herkend worden door
dit apparaat.
-- Externe HDD
Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.
-- Kaartlezers
1. Kies een andere functie/modus.
-- Geblokkeerde apparaten
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.
-- USB-apparaten van het harde type
Compatibele USB-apparaten
yy MP3-speler : Flash-MP3-spelers.
yy USB-flashstation : Toestellen die USB2.0
ondersteunen.
yy Bepaalde USB-apparaten worden niet door de
USB-functie van dit apparaat ondersteund.
-- USB-hub
-- USB-verlengkabel
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-apparaat
Aansluiten
Afspeelbare bestanden
Samplingfrequentie
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
inden for 32 til 48 kHz
inden for 32 til 48 kHz
inden for 32 til 48 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz og 192 kHz. (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz og 192 kHz. (16 bit/ 24 bit)
,,Opmerking
yy Mappen en bestanden op de USB worden als
volgt herkend.
: Map
: Bestand
a
yy Een beveiligd DRM (Digital Rights Management)
bestand kan niet worden afgespeeld op het
apparaat.
yy Videobestanden in het USB-opslagapparaat
kunnen niet afgespeeld worden.
yy Afhankelijk van de prestaties van uw USBapparaat, kan het afspelen niet goed werken
2
E
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Bestanden een voor een wordt afgespeeld
van bestand $A tot bestand $J.
yy Bestanden worden afgespeeld op volgorde
van opname en dit kan verschillen afhankelijk
van de omstandigheden tijdens de opname.
yy U kunt geen map of bestand zien met dit
apparaat.
Aansluiten
yy Maximumaantal bestanden: Maximaal 2,000
yy Maximum aantal directories: Maximaal 200
C
D
Bitrate
MP3 : inden for 80 til 320 kbps
WMA : inden for 56 til 128 kbps
OGG : inden for 64 til 500 kbps
23
24 Bediening
Basisbediening
Andere bewerkingen
USB-bediening
Het geluid tijdelijk uitschakelen
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
Druk op [(Dempen) om het apparaat te dempen.
2. Selecteer de invoerbron USB door herhaaldelijk
op de F-knop op de afstandsbediening of de unit
te drukken.
Doel
Afspelen
Pauze
3
Bediening
Naar het
volgende/vorige
bestand
Handeling
Druk op N.
Druk tijdens het afspelen op
N.
Druk tijdens het afspelen op
V op de afstandsbediening
om naar het volgende bestand
te gaan.
Druk in de eerste 2 seconden
van het afspelen op C op de
afstandsbediening om naar het
vorige bestand te gaan.
Druk na 3 seconden van
het afspelen op C op de
afstandsbediening om naar het
begin van het bestand te gaan.
Druk tijdens het afspelen op
Zoeken naar een
de knop C/V en laat deze
gedeelte binnen
los op het punt dat u wilt
het bestand
beluisteren.
Afspelen
hervatten
Deze eenheid onthoudt het
nummer dat op dat moment
werd afgespeeld voordat de
functie werd gewijzigd of de
eenheid werd uitgezet.
,,Opmerking
yy Het hervattingspunt kan worden gewist
wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt of het USB-apparaat van de unit
verwijderd.
yy Als de USB-functie niet werkt, controleer dan
of de USB-functie is geselecteerd.
yy Als u USB afspelen pauzeert, knippert de
USB-LED op het hoofdapparaat.
Om het te annuleren, druk weer op [(Dempen) op
de afstandsbediening of verander het volume.
Met behulp van de
afstandsbediening van uw TV
Kunt u sommige functies van deze unit regelen
met de afstandsbediening van uw TV, zelfs met een
product van een ander bedrijf.
Regelbare functies zijn volume hoger/lager en
dempen.
Houd de toets NIGHT ON op de afstandsbediening
ongeveer 2 seconden ingedrukt. De standby LED
knippert één keer.
Om deze functie uit te schakelen, houdt u NIGHT
OFF op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden
ingedrukt. De standby LED knippert één keer.
,,Opmerking
yy Ondersteunde TV-merken
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Zorg ervoor dat de geluidsuitvoer van uw TV
is ingesteld op [External speaker].
yy Afhankelijk van de afstandsbediening kan
deze functie mogelijk niet goed werken.
yy Deze functie werkt niet op de magische
afstandsbediening van LG TV.
yy Deze functie kan mogelijk niet goed werken
wanneer sommige TV-regelfuncties zoals
CEC, SIMPLINK en LG Sound Sync op AAN
zijn gezet.
Bediening 25
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen
op elektriciteitsverbruik als het apparaat niet is
aangesloten op een extern apparaat en gedurende
15 minuten niet is gebruikt.
Dit apparaat gaat ook na zes uur vanzelf uit als het
apparaat is verbonden met een ander apparaat dat
de analoge invoer gebruikt. (Bijv: mobiele telefoon,
enz.)
Hoe kunt u de draadloze
netwerkverbinding of het draadloze
apparaat ontkoppelen
AUTO POWER AAN/UIT
Deze unit wordt automatisch ingeschakeld door een
inputbron: optisch, LG TV of Bluetooth.
Wanneer u uw TV of een extern apparaat aansluit op
deze unit, dan herkent deze unit het inputsignaal en
selecteert u de juiste functie. U kunt het geluid van
uw apparaat horen.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en de unit zal worden verbonden
met uw Bluetooth-apparaat.
Deze functie schakelt iedere keer dat u op
AUTO POWER ON/OFF duwt, in en uit.
yy Nadat het apparaat aangezet is met de
functie AUTO POWER, zal dit automatisch
uitgaan indien er gedurende een bepaalde
tijdsperiode geen signaal is van de TV
verbonden met LG Sound Sync (Optisch/
Draadloos).
yy Nadat de unit ingeschakeld is met de functie
AUTO POWER, gaat deze automatisch uit,
indien er gedurende een bepaalde tijdsperiode
geen signaal meer is van het externe
apparaat.
yy Indien u de speler direct heeft uitgezet, kan
het niet automatisch meer aangezet worden
met de AUTO POWER-functie. Echter de
speler kan middels de AUTO POWER-functie
aangezet worden wanneer het optische
signaal na 5 seconden van geen signaal
binnenkomt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Als u de Bluetooth-verbinding met dit
apparaat verbreekt, proberen sommige
Bluetooth-apparaten voortdurend om
verbinding te maken met het apparaat.
Daarom wordt het aanbevolen om de
verbinding te verbreken voordat het apparaat
wordt uitgeschakeld.
yy Als u AUTO POWER wilt gebruiken, dient
SIMPLINK uitgeschakeld te zijn. Het duurt
ongeveer 30 seconden om SIMPLINK aan of
uit te schakelen.
yy Wanneer u deze unit de eerste keer aan zet,
wordt Auto Stroom functie op status gezet.
yy Om deze functie te gebruiken, moet de
hoofdunit geregistreerd zijn in de lijst met
gepaarde apparaten van het Bluetoothapparaat.
yy U kunt de AUTO POWER-functie alleen
instellen als deze unit is ingeschakeld.
3
Bediening
Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet
de unit uit.
,,Opmerking
26 Bediening
Verandering van de auto-functie
Snel Starten
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals optisch,
Bluetooth, LG TV en Draagbaar en schakelt
vervolgens automatisch over naar de geschikte
functie.
Deze unit kan in de standby-modus blijven met laag
energieverbruik, zodat de unit de opstarttijd kan
verkorten wanneer u de unit inschakelt.
Als het optisch signaal binnenkomt
Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat met
een optische kabel aangesloten op deze unit, schakelt
de unit over op optisch. U kunt het geluid van uw
apparaat horen.
Wanneer u probeert het BLUETOOTHapparaat aan te sluiten
3
Bediening
Als u probeert om uw Bluetooth- apparaat aan
te sluiten op deze unit, dan wordt de Bluetooth
functie gekozen. Speel uw muziek op het Bluetoothapparaat af.
Wanneer het LG TV-signaal binnenkomt
Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound
Sync (Draadloze verbinding) aan zet, verandert deze
unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw
TV horen.
Verbinden met een Draagbaar
apparaat.
Wanneer u uw draagbare apparaat verbindt door
middel van de 3,5 mm stereokabel, wijzigt dit
apparaat de functie naar ‘draagbaar’. U kunt het geluid
van uw apparaat horen.
,,Opmerking
yy Voor het omschakelen naar optische
functie, moet er 5 seconden geen signaal
binnenkomen.
yy Deze unit wisselt de functie niet in optisch
als SIMPLINK van de aangesloten TV, Blu-ray
discspeler, opzetbox en dergelijke apparaten
op aan is gezet of een verbonden CECondersteund apparaat is aangezet.
Als u gebruik wilt maken van de autom.
functiewijziging, schakel dan de SIMPLINKfunctie op uw LG TV uit. Het uitschakelen van
SIMPLINK duurt ongeveer 30 seconden.
yy Als de Bluetooth-verbinding
vergrendelfunctie is ingeschakeld, is de
Bluetooth-verbinding alleen beschikbaar voor
de Bluetooth- en LG TV-functie. (pagina 28.)
Om deze functie in te schakelen, drukt u drie
seconden op 1 op de unit wanneer de unit is
ingeschakeld.
Alle functie LEDs knipperen twee keer.
Om deze functie uit te schakelen, drukt u weer drie
seconden op 1 wanneer de unit is ingeschakeld.
De stand-by LED knippert twee keer en de huidige
functies LED gaat aan.
,,Opmerking
yy Als de Snel Starten-functie is geactiveerd en
de stroom wordt onderbroken, bijvoorbeeld
bij stroomuitval, dan wordt de Snel startenfunctie weer geactiveerd als de unit één keer
wordt ingeschakeld en weer uitgeschakeld.
yy Wanneer de Snel Starten-functie is
geactiveerd, is het stroomverbruik hoger dan
wanneer deze niet is geactiveerd.
yy Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het model.
Bediening 27
Met behulp van
BLUETOOTH®
technologie
Over BLUETOOTH
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie
voor verbindingen op korte afstanden.
Het geluid kan onderbroken worden wanneer er
storing optreedt met andere elektronische golven
die op dezelfde frequentie lopen of als u Bluetoothapparaten in andere kamers in de buurt verbindt.
yy Beschikbare apparaten: Smartphone, MP3-speler,
laptop, enz.
yy Versie: 4.0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth draadloze technologie te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde
profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Het apparaat en het BLUETOOTHapparaat koppelen
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw
uit te voeren.
1. Selecteer de invoerbron op BT (Bluetooth)
door herhaald op de toets F te drukken. De BT
(Bluetooth)-LED knippert.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure
voor het koppelen van de apparaten uit te voeren.
Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt
om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk
een lijst met gevonden apparaten in het display
van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth-apparaat. Dit apparaat wordt
weergegeven als "LG SK5 (XX)".
,,Opmerking
yy XX betekent de laatste twee cijfers van
het Bluetooth adres. Indien uw speler
bijvoorbeeld een Bluetooth-adres zoals
9C:02:98:4A:F7:08, heeft, zult u
“LG SK5 (08)” op uw Bluetooth-apparaat
zien.
yy De manier van koppelen kan variëren afhankelijk
van het type Bluetooth-apparaat. Voer de PIN
code (0000) in wanneer nodig.
3
Bediening
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door
middel van Bluetooth draadloze technologie zijn
geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met
Bluetooth draadloze technologie kan via de Cascade
worden gebruikt als de verbinding via Bluetooth
draadloze technologie tot stand is gebracht.
Muziek luisteren die op een
BLUETOOTH-apparaat is
opgeslagen
28 Bediening
3. Wanneer dit apparaat succesvol is verbonden
met je Bluetooth apparaat zal de BLUETOOTH
LED aan gaan.
4. Muziek luisteren
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
,,Opmerking
3
yy Wanneer u Bluetooth technologie gebruikt,
dient u een verbinding te maken tussen de
unit en het Bluetooth apparaat terwijl de
apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en
behoud deze afstand.
Het is echter mogelijk dat het in onderstaand
geval niet goed werkt:
,,Opmerking
yy Als er geen Bluetooth-apparaat is verbonden,
knippert de BT (Bluetooth)-LED.
yy Als u een Bluetooth-apparaat (iOS et cetera)
aansluit op dit apparaat, of het apparaat
bediend, dan kunt u het volumeniveau van
beide apparaten synchroniseren.
yy U kunt Bluetooth-apparaten bedienen met
de toetsen C/V (Overslaan) en N
(Afspelen/Pauze) op de afstandsbediening.
yy Als u naar een andere verbinding schakelt
nadat u met een Bluetooth-apparaat
verbonden bent, wordt de Bluetoothverbinding verbroken. Als u terugkeert naar
de Bluetooth-functie, wordt de Bluetoothverbinding vanzelf hersteld.
Bediening
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth technologie zoals
medische uitrusting, een magnetron of een
draadloos LAN apparaat.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding niet goed
werkt, probeer dan opnieuw te verbinden.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt van
andere elektronische golven.
yy Het koppelen is beperkt tot één Bluetoothapparaat per apparaat en het koppelen
van verschillende apparaten wordt niet
ondersteund.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt de Bluetooth-functie gebruiken op
uw telefoon, MP3-speler, Notebook, enz. …
yy Hoe groter de afstand tussen de unit en
het Bluetooth apparaat, hoe slechter de
geluidskwaliteit wordt.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth apparaat te ver van de unit af
komt.
yy Wanneer de Bluetooth verbinding ontkoppeld
wordt, verbindt het Bluetooth apparaat dan
opnieuw met de unit.
Vergrendeling van de BLUETOOTHverbinding (BT vergr.)
U kunt de Bluetooth-verbinding beperken tot alleen
de BT (Bluetooth)- en LG TV-functie om onbedoelde
verbinding met Bluetooth te voorkomen.
Houd AUTO POWER ON op de afstandsbediening
gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om deze
functie in te schakelen in BT (Bluetooth) functie.
Houd AUTO POWER OFF op de afstandsbediening
gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om deze
functie uit te schakelen in BT (Bluetooth) functie.
,,Opmerking
Zelfs als u de vergrendeling van de Bluetooth
verbinding op Aan instelt, gaat deze soundbar
aan met de Auto Power-functie. Schakel de Auto
Power-functie uit om dit te voorkomen. (pagina
25.)
Bediening 29
BLUETOOTH App
gebruiken
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth”-app kan voor dit
apparaat alleen met Android OS gebruikt
worden.
yy Er kunnen extra datakosten voorkomen
indien geïnstalleerd via 3G/4G, afhankelijk van
het abonnement bij uw apparaat.
Over de “Music Flow Bluetooth”-App
Om meer features te krijgen wordt u geadviseerd om
de “Music Flow Bluetooth”-app te downloaden.
Installeer “Music Flow Bluetooth”App middels “Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Tik op het icoon van “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Typ in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” in en
zoek ernaar.
Installeer de “Music Flow
Bluetooth”-App op uw
Bluetooth apparaat
3. Vind “Music Flow Bluetooth” in de
zoekresultatenlijst en tik erop om de Bluetooth
app te downloaden.
Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
5. Tik op het icoon voor downloading.
Installeer de “Music Flow Bluetooth”
app via QR -code
1. Installeer “Music Flow Bluetooth”-app middels de
QR-code. Gebruik scanning-software om de QRcode te scannen.
4. Tik op het icoon voor installatie.
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat
uitgerust is met “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activateer Bluetooth met de
“Music Flow Bluetooth”-App
2. Tik op het icoon voor installatie.
“Music Flow Bluetooth”-app helpt bij het verbinden
van uw Bluetooth apparaat met dit apparaat.
1. Tik op het icoon van de “Music Flow Bluetooth”app op het home-scherm om de
“Music Flow Bluetooth”-app te openen en ga naar
het hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie voor de bediening, tik dan
op [Instelling] en vervolgens op [Help].
3
Bediening
“Music Flow Bluetooth”-app brengt een suite aan
nieuw features aan dit apparaat.
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth apparaat met
het internet verbonden is.
yy Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat over
een scanning software applicatie beschikt.
Wanneer u er geen heeft, download er een
van “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Afhankelijk van de regio kan de QR code
mogelijk niet werken.
30 Bediening
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
yy Gebruikt u de “Music Flow Bluetooth” app
voor de bediening, dan zijn er wat verschillen
tussen “Music Flow Bluetooth” app en de
bijgeleverde afstandsbediening. Gebruik indien
nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-toestel kan
de “Music Flow Bluetooth” app mogelijk niet
werken.
3
Bediening
yy Na het aansluiten van de
“Music Flow Bluetooth” app, kan er muziek op
uw apparaat worden afgespeeld. In dit geval
kunt u proberen de verbindingsprocedure
opnieuw te volgen.
yy Als u de andere applicaties in werking zet of
de instellingen op uw Bluetooth-apparaat
verandert tijdens het gebruik van
"Music Flow Bluetooth" app, kan het zijn,
dat de "Music Flow Bluetooth" niet normaal
werkt.
yy Wanneer de "Music Flow Bluetooth" app niet
normaal werkt, controleer dan uw Bluetoothapparaat en de aansluiting van de "Music Flow
Bluetooth" app en probeer daarna opnieuw
verbinding te maken.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van uw
smartphone, zijn er een aantal verschillende
de "Music Flow Bluetooth" werkingen.
yy Zelfs al wordt de Bluetooth verbinding
ontkoppelt, dan nog kunt u de "Music Flow
Bluetooth"app gebruiken wanneer u de
functie verandert.
yy Het is mogelijk dat extra functies van de
app "Music Flow Bluetooth" niet werken,
afhankelijk van de afstand tussen deze
eenheid en het Bluetooth-apparaat en de
toestand van de draadloze verbinding.
Bediening 31
Het geluid regelen
De wooferniveau-instellingen
aanpassen
Geluidseffect instellen
U kunt het geluidsniveau van de subwoofer naar
wens aanpassen.
Dit systeem heeft een aantal vooraf
ingestelde surround-geluidsvelden. U kunt een
geluidsmodus naar voorkeur selecteren door de
geluidseffecttoetsen te gebruiken.
Geluidseffect
ASC
(Adaptieve
geluidsregeling)
DTS V:X
U kunt van geoptimaliseerd
geluid genieten.
U kunt genieten van
diepgaande omgevingsgeluiden,
ofwel surround sound.
,,Opmerking
yy In sommige geluidseffectmodi, sommige
luidsprekers, zit geen geluid of weinig geluid.
Dit hangt af van de geluidsmodus en de
audiobron, hij is niet defect.
yy Mogelijk moet u de geluidseffectmodus
resetten, na het veranderen van invoer, soms
zelfs nadat het geluidsbestand gewisseld is.
,,Opmerking
Als het subwooferniveau het maximum of
minimum bereikt, gaat de standby-LED (rood)
op het hoofdapparaat 2 seconden branden.
Nachtmodus
Deze functie is nuttig wanneer u films wilt bekijken
op laag volume 's avonds laat. Stel de nachtmodus in
op Aan om de geluidsintensiteit te verminderen en de
verfijndheid en zachtheid te verbeteren.
Druk op de toets NIGHT ON/OFF om de
nachtmodus in of uit te schakelen.
3
Bediening
STANDARD
Beschrijving
Analyseert de eigenschappen
van ingevoerd geluid en geeft
het geluid geoptimaliseerd
weer voor de content in realtime.
Druk op de toets WOOFER o/p om het
wooferniveau aan te passen.
32 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
PROBLEEM
Oorzaak & Correctie
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv,
subwoofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in.
Het apparaat werkt
niet goed.
yy Ontkoppel het netsnoer van zowel dit apparaat als het aangesloten externe
apparaat (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en probeer opnieuw een
verbinding tot stand te brengen.
yy Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het
apparaat wordt gehaald.
Geen stroom
4
yy De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
yy Kontroller, om der er strømafbrydelse.
van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
Problemen oplossen
yy Foute invoerbron gekozen.
Controleer de invoerbron en kies de juiste invoerbron.
Geen geluid
yy De stil-functie is geactiveerd.
Druk[ (Dempen) of pas het volume aan om de stil-functie te annuleren.
yy Wanneer u verbinding met een extern apparaat gebruikt (set-topbox, Bluetoothapparaat, enz.), past u het volume van het apparaat aan.
Er komt geen geluid
uit de woofer
yy De stroomkabel van de subwoofer is niet aangesloten.
Steek de stroomkabel op veilige wijze in het stopcontact.
yy De koppeling tussen de eenheid en de luidspreker is verbroken.
Verbind de eenheid en de subwoofer. (pagina 15).
yy De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat.
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het
apparaat.
De afstandsbediening yy Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat.
werkt niet goed.
Verwijder het obstakel.
yy De batterij van de afstandsbediening is leeg.
Vervang de batterijen.
yy Controleer de aansluiting van het externe apparaat, zoals de TV, DVD/Blu-Rayspeler of het Bluetooth-apparaat.
De AUTO POWERfunctie werkt niet.
yy Controleer de status van SIMPLINK op uw LG TV en schakel SIMPLINK uit.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet
werkt.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
LG Sound Sync werkt yy Controleer de aansluiting van LG Sound Sync (Optisch of draadloos).
niet.
yy Controleer het geluid van uw TV en dit apparaat.
Problemen oplossen
PROBLEEM
33
Oorzaak & Correctie
Het apparaat
verbindt niet met het yy Schakel de vergrendelfunctie voor de Bluetooth verbinding uit. (pagina 28.)
Bluetooth-apparaat.
Controleer de onderstaande gegevens en stel het apparaat overkomstig deze
gegevens af.
Wanneer u vindt dat
het geluid uit het
apparaat te laag is.
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de TV van [PCM]
naar [AUTO] of [Bitstream].
yy Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de Player van
[PCM] naar [PRIMARY Pass-Through] of [Bitstream].
yy Wijzig de Audio DRC-instelling in de instellingen van het verbonden apparaat naar
de [OFF]-status.
yy Zorg ervoor dat de Nachtstand niet Aan is. Schakel de Nachtstand [OFF].
OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
Oorzaak & Correctie
yy Draadloos kan mogelijk niet normaal werken in een gebied met een zwak signaal.
Dit apparaat kan
draadloze interferentie yy Installeer het apparaat dicht genoeg bij de draadloze subwoofer.
ondervinden.
yy Installeer het apparaat op metalen meubilair voor een optimale prestatie.
yy Wanneer een deel van uw lichaam contact maakt met de ontvanger van het
Bluetooth-apparaat of de soundbar.
yy Wanneer er een obstakel of wand staat of het apparaat is geïnstalleerd op een
afgesloten plaats.
Het Bluetoothapparaat kan mogelijk yy Wanneer er een apparaat (een draadloze LAN, een medisch apparaat of een
magnetron) is dat dezelfde frequentie gebruikt, maak dan de afstand tussen de
niet goed werken of
producten zodanig dat ze zo ver mogelijk van elkaar af staan.
geluid maken in de
volgende gevallen.
yy Maak bij het aansluiten van het apparaat op het Bluetooth-apparaat de afstand
tussen de producten zodanig dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan.
yy Wanneer het apparaat te ver van het Bluetooth-apparaat af staat, wordt de
verbinding verbroken en ook kan er storing optreden.
4
Problemen oplossen
PROBLEEM
34 Problemen oplossen
OPMERKINGEN om de Demo modus te starten
PROBLEEM
Kan de ingangsbron niet wijzigen met knop F zoals
BT (Bluetooth), HDMI etc. en alle functie LED's zijn
aan.
Afstandsbediening werkt niet. (Geen reactie)
4
Oorzaak & Correctie
yy Haal de stekker uit de wandcontactdoos en
stop deze er weer in. Als dat niet werkt, houdt
knop F ingedrukt (Ongeveer 15 seconden)
op de hoofdunit tot de functie LED de huidige
geselecteerde functie aangeeft.
Problemen oplossen
Bijlage 35
Handelsmerken en
licenties
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaren.
Het woordmerk Bluetooth en de logo’s van
Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
LG Electronics gebruikt deze items onder licentie.
De overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, en het dubbel-D symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten.
Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing
Limited. DTS, het symbool & DTS en het symbool
samen en DTS Virtual:X zijn geregistreerde
handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc.
In de Verenigde Staten en/of andere landen. ©
DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
5
Bijlage
Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten.
Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing
Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool
samen en Digital Surround zijn geregistreerde
handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc.
In de Verenigde Staten en/of andere landen. ©
DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
36 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Stroomverbruik
Netwerk standby : 1,2 W
(Als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
AC-adapter
yy
yy
yy
yy
Model : DA-38A25
Fabrikant: Asian Power Devices Inc.
Ingang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Uitgang: 25 V 0 1,52 A
Afmetingen (B x H x D)
Circa 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Zonder voet
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 90 %
Voeding via bus
5 V 0 500 mA
Beschikbare Digitale Invoer Audio
Sampling Frequency
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Beschikbaar Digitaal Invoer Audio
formaat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ingangen/uitgangen
5
Bijlage
OPTICAL IN (Digitale audio in)
3 V (p-p), optische aansluiting x 1
PORTABLE IN (Draagbaar in)
0,32 Vrms (3,5mm-stereo-aansluiting) x 1
HDMI IN
19 pins (type A, HDMI™-connector) x 1
HDMI OUT
19 pins (type A, HDMI™-connector) x 1
Versterker (RMS-uitgang)
Totaal
360 W RMS
Voorkant
80 W RMS x 2 (4 Ω bij 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer
200 RMS W (3 Ω bij 80 Hz, THD 10%)
Bijlage 37
Draadloze subwoofer
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op de subwoofer.
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op de subwoofer.
Type
1-weg 1 luidspreker
Impedantie
3Ω
Gewogen Ingangsvermogen
200 W RMS
Max. ingangsvermogen
400 W RMS
Afmetingen (B x H x D)
Circa 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
yy De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
5
Bijlage
38 Bijlage
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Het apparaat reinigen
5
Bijlage
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als
alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising