LG GC-051SS.ASWQBNL Owner's manual

LG GC-051SS.ASWQBNL Owner's manual
Gebruiksaanwijzing
KOELKAST
GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
AANDACHTIG TE LEZEN VOOR GEBRUIK EN ZE
BINNEN HANDBEREIK TE BEWAREN VOOR
LATERE NASLAG.
INHOUDSTAFEL
INSTALLATIE
2
OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN
3
4~5
WERKING
GOEDE RAAD M.B.T. HET BEWAREN VAN
EETWAREN
6
REINIGING
7
ALGEMENE INFORMATIE
8
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
9
ALVORENS DE HULP VAN EEN VAKMAN IN TE
ROEPEN
10
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd
bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
DEZE KOELKAST IS MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG VERVAARDIGD EN MAAKT GEBRUIK VAN DE
NIEUWSTE TECHNOLOGIE.
WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U VOLLEDIG TEVREDEN ZAL ZIJN VAN DE PRESTATIES EN DE
BETROUWBAARHEID VAN DIT TOESTEL.
LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS UW KOELKAST IN GEBRUIK TE NEMEN.
ZIJ BEVAT NAUWKEURIGE INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN, ALSOOK
ENKELE NUTTIGE TIPS.
INSTALLATIE
1. Kies een geschikte plaats.
Installeer uw koelkast op een plaats waar ze makkelijk te
gebruiken is.
2. Installeer de koelkast niet vlak bij warmtebronnen of op een
plaats waar ze is blootgesteld aan direct zonlicht of vocht.
3. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie
te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de
zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een
ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.
4. Om trillingen te vermijden, moet het toestel op een effen
ondergrond staan. Stel indien nodig de stelschroef bij om
oneffenheid van de vloer te compenseren. De voorkant
moet iets hoger staan dan de achterkant, zodat de deur
makkelijker sluit. De stelschroef kan gemakkelijk worden
verdraaid wanneer u de kast iets kantelt. Draai de
2
stelschroef rechtsom om de koelkast hoger te zetten en
linksom om ze lager te zetten.
5. Reinig uw koelkast grondig en veeg al het stof weg dat
zich tijdens het transport heeft opgehoopt.
6. Installeer de accessoires, zoals het ijsbakje, de rekken,
enz. op de daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen
verpakt om mogelijke beschadiging tijdens het transport
te voorkomen.
7. Steek het netsnoer (of de stekker) in het stopcontact. Sluit
geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
8. Laat uw koelkast 2 à 3 uur acclimatiseren alvorens ze te
gebruiken.
Controleer de stroming van koude lucht op de verdamper
om zeker te zijn van een goede koeling. Uw koelkast is nu
klaar voor gebruik.
3
OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN
1
4
2
5
6
3
7
1. Verdamper
2. IJsbakje
3. Lekbak & rek
Vangt het water op dat van de verdamper druipt tijdens
het ontdooien, neemt de volledige breedte in beslag en
kan worden uitgeschoven.
4. Thermostaatknop
Regelt de temperatuur in de koelkast.
5. Magnetische deurafdichting
6. Deurrek
7. Stelschroef
4
WERKING
INGEBRUIKNEMING
THERMOSTAATKNOP
Wanneer u uw koelkast voor het eerst installeert, moet u ze
2 à 3 uur laten acclimatiseren tot ze de
Uw koelkast is uitgerust met een regelknop waarmee u de
temperatuur in de koelkast kan regelen.
normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt alvorens er verse
eetwaren in te plaatsen.
Zet de knop aanvankelijk op de middelste stand.
Als de werking is onderbroken, moet u 5 minuten wachten
alvorens de koelkast opnieuw te gebruiken.
Voor koudere temperaturen stelt u de knop in op een hogere
waarde en voor warmere temperaturen stelt u hem op een
lagere waarde af.
5
4
3
6
2
1
0
7
5
WERKING
IJS MAKEN
ONTDOOIEN
• Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsbakje met water en
plaats u het op de verdamper.
• Om zeker te zijn van een blijvend goede werking van uw
koelkast, moet u ze regelmatig ontdooien.
Als de ijslaag op het oppervlak van de verdamper meer
dan 6 mm dik is, moet u de koelkast ontdooien.
• Om ijsblokjes uit het bakje te verwijderen, houd u het
bakje bij de zijkanten vast en plooit u het lichtjes.
• Draai om te ontdooien de knop op “0”.
TIP
De ijsblokjes komen makkelijker los als u
water op het bakje laat lopen voor u het plooit.
• Verwijder voor het ontdooien alle eetwaren van de
verdamper en plaats de lekbak in de juiste positie.
• Na het ontdooien verwijdert u de lekbak, giet u het water
eruit, droogt u hem af en plaatst u hem terug in zijn
normale positie. Draai de thermostaatknop in de gewenste
stand.
OPGELET: Gebruik nooit een scherp of metalen
voorwerp om ijs of het ijsbakje van de
verdamper te verwijderen.
GOEDE RAAD M.B.T. HET BEWAREN VAN EETWAREN
6
BEWAREN VAN EETWAREN
• Bewaar verse eetwaren in de koelkast. De manier waarop
eetwaren worden ingevroren en ontdooid is van groot
belang voor het behoud van de versheid en de smaak van
de eetwaren.
• Bewaar in de koelkast geen eetwaren die bederven bij lage
temperaturen, zoals bananen, ananas en meloenen.
• Laat warme eetwaren afkoelen voor u ze in de koelkast
plaatst. Het plaatsen van warme eetwaren in de koelkast
kan andere eetwaren bederven en leiden tot een hogere
elektriciteitsrekening!
• Dek eetwaren af met plasticfolie of bewaar ze in een doos
met een deksel. Zo voorkomt u dat het vocht verdampt en
zorgt u ervoor dat de eetwaren hun smaak en
voedingswaarde behouden.
• Open de deur niet meer dan nodig. Wanneer u de deur
opent, komt er warme lucht in de koelkast, waardoor de
temperatuur stijgt.
• Plaats nooit flessen in het vriesvak. Die kunnen immers
breken wanneer ze bevriezen.
• Maak eetwaren altijd schoon voor u ze in de koelkast
opbergt. Groenten en fruit moeten worden gewassen en
schoongemaakt en de verpakking van verpakte eetwaren
moet worden gereinigd voor u ze in de koelkast plaatst,
om te voorkomen dat naastliggende eetwaren slecht
worden.
7
REINIGING
Om kwalijke geuren te vermijden, is het van belang dat uw
koelkast schoon blijft. Veeg gemorste eetwaren steeds
onmiddellijk op, want als ze aankoeken kunnen ze gaan
verzuren en zodoende vlekken maken op de plastic
oppervlakken.
Gebruik nooit schuursponsen, borstels, agressieve
schuurmiddelen of krachtige alkalische oplossingen om
gelijk welk oppervlak te reinigen.
Denk er voor het reinigen evenwel aan dat vochtige
voorwerpen blijven vastplakken aan zeer koude
oppervlakken. Raak bevroren oppervlakken niet aan met
natte of vochtige handen.
BUITENKANT - Reinig de duurzame afwerking van uw
koelkast met een lauwe oplossing van een zachte zeep of
reinigingsmiddel. Vervolgens schoonvegen met een schone,
vochtige doek en afdrogen.
BINNENKANT - Het verdient aanbeveling de binnenkant
en de inwendige onderdelen regelmatig te reinigen. Trek het
netsnoer uit en verwijder de eetwaren, de rekken, de bakjes,
enz. Was alle vakken, rekken, bakjes enz. af met een
sodaoplossing. Vervolgens afspoelen en afdrogen.
WAARSCHUWING
Trek steeds het netsnoer uit het stopcontact alvorens te
reinigen in de buurt van elektrische onderdelen. Veeg
overtollig vocht op met een spons of een doek om te
voorkomen dat water of vloeistof in een elektrisch
onderdeel binnendringt en een elektrische schok
veroorzaakt. Gebruik geen ontvlambare of toxische
reinigingsvloeistoffen.
ALGEMENE INFORMATIE
8
VAKANTIE
Tijdens korte vakanties is het wellicht best dat de koelkast ingeschakeld blijft.
Wanneer u voor langere tijd weggaat, verwijdert u alle eetwaren uit de koelkast, trekt u het netsnoer uit het stopcontact, reinigt
u de binnenkant grondig en laat u de deur OPEN om geuren te voorkomen.
STROOMPANNE
De meeste stroompannes duren slechts 1 à 2 uur en hebben geen invloed op de temperatuur in uw koelkast.
Zorg er wel voor dat u de deur niet te dikwijls opent gedurende een stroompanne. Plaats in geval van een langdurige
stroompanne een blok droog ijs boven op ingevoren eetwaren.
ALS U VERHUIST
Verwijder alle losse voorwerpen uit de koelkast of zet ze stevig vast.
Draai de stelschroeven helemaal naar binnen om te vermijden dat ze worden beschadigd.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
9
LET OP
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale
mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn
verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.
ALVORENS DE HULP VAN EEN VAKMAN IN TE ROEPEN
10
VAAK MOET U GEEN BEROEP DOEN OP EEN VAKMAN OM EEN PROBLEEM OP TE LOSSEN!
ALS U DENKT DAT UW KOELKAST NIET NAAR BEHOREN WERKT, CONTROLEER DAN EERST DE VOLGENDE
PUNTEN:
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAKEN
KOELKAST WERKT NIET
• Is een zekering doorgeslagen of is een stroomonderbreker in werking
getreden?
• Is de stekker van het netsnoer uitgetrokken of zit hij los in het stopcontact?
TEMPERATUUR TE HOOG
•
•
•
•
•
ABNORMA(A)L(E) GELUID(EN)
• De koelkast staat op een onstabiele of oneffen ondergrond of de
stelschroeven moeten worden bijgesteld.
• Onnodige voorwerpen achteraan in de koelkast.
KOELKAST GEEFT EEN GEUR
AF
• Eetwaren met een sterke geur moeten goed worden afgedekt of verpakt.
• Binnenkant moet worden gereinigd.
CONDENSATIEDRUPPELS OP
DE KAST
• Niet ongewoon tijdens periodes van hoge vochtigheid.
• Misschien is de deur op een kier blijven staan.
Thermostaatknop staat niet op de juiste stand.
Toestel bevindt zich dicht bij een muur of warmtebron.
Warm weer of deur veelvuldig geopend.
Deur is lange tijd blijven openstaan.
Er worden vele eetwaren in de koelkast bewaard.
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!
Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet
meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Kosten en risico’s die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype :
Serienr :
Naam van de koper :
Aankoopdatum :
stempel/ handtekening van de handelaar
Garantievoorwaarden voor koelkast
1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum
en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de
garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat
ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling,
het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals
bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en
ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen
niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door
herstelling of vervanging van onderdelen wordt de
garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het
het apparaat verricht worden door personen die
niet voor service geautoriseerd zijn door LG
Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling
zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden
tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen
van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze
naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement