LG GC-399SLQW Owner's manual
NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING
KOEL
VRIESCOMBINATIE
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt en bewaar haar goed zodat u ze
later nog eens na kunt lezen.
www.lg.com
Inhoudstafel
Registratie
4
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
4
Identificatie van de onderdelen
7
Installatie
8
Opstarten
8
Temperatuurinstelling
9
Snel invriezen
9
Vakantie
10
Zelftest
10
IJsblokjes maken
10
Ontdooien
10
Raadgevingen voor
het bewaren van
voedsel
Voedsel bewaren
11
Energiebesparende
methode
Energiebesparende methode
12
Algemene informatie
13
Vervanging van de lamp
13
Reiniging
14
Storingen
opzoeken
Storingen opzoeken
15
De Deuren
Omkeren
Voorzorgsmaatregel
17
De Deur Omkeren
17
Inleiding
Installatie
Bediening
Onderhoud en
reiniging
3
Inleiding
Registratie
Inleiding
U vindt het model- en serienummer op de rugzijde van het
toestel. Dit nummer is uniek voor dit toestel en niet
beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie
hieronder invullen en deze gids bijhouden als blijvend
bewijs van uw aankoop. Niet uw ontvangstbewijs hier vast.
Aankoopdatum
:
Gekocht van dealer
Adres van dealer
:
:
Telefoonnr. van dealer
Modelnr.
Serienr.
:
:
:
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Voorzorgsmaatregelen
Deze koelkast-diepvriezercombinatie moet op de
juiste manier en plaats worden opgesteld, conform
de installatievoorschriften, vooraleer u ze in gebruik
neemt.
Trek nooit aan het netsnoer om de koelkastdiepvriezercombinatie los te koppelen van het net.
Grijp de stekker stevig vast en trek hem recht uit het
stopcontact.
Wanneer u uw toestel wegtrekt van de wand moetu
erop letten het niet over het netsnoer te verrijden of het
netsnoer niet op een andere manier te beschadigen.
Eens de koelkast-diepvriezercombinatie in bedrijf is
mag u de koude oppervlakken in het diepvriesvak
niet meer aanraken, vooral niet met natte of
klamme handen.De huid kan vastvriezen aan deze
uiterst koude oppervlakken.
LET OP
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door
personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,
gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies
betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4 Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat;
dat kan gevaarlijk zijn.
Inleiding
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Voorzorgsmaatregelen
Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer u de koelkastdiepvriezercombinatie begint schoon te maken.
Zorg ervoor het netsnoer niet te hard te vouwen, uit te trekken of te
torsen want een beschadigd netsnoer kan brand of elektrocutie
veroorzaken.
Plaats nooit glazen recipiënten in het vriesvak want ze kunnen
barsten wanneer de inhoud bevriest.
Gebruik geen
verlengsnoer
Verbind de koelkast-diepvriezercombinatie, voor zover mogelijk, met
een eigen, apart stopcontact om overbelasting door het toestel en
andere apparaten of huishoudelijke verlichting te voorkomen.
Bereikbaarheid van
netstekker
De netstekker van de koel- en diepvrieskast moet goed toegankelijk
zijn zodat u hem snel kunt uittrekken in noodgevallen.
Voedingsstekker
Vervanging
Als de voedingsstekker beschadigd is, moet die vervangen worden
door de fabrikand fo zijn serviceagent of een insgelijkse bevoegde
persoon om een toeval te vermijden.
Gevaar
Gevaar voor opsluiting van kinderen
Voor u uw oude koelkast dumpt moet u:
- de deuren verwijderen,
- de legplaten op hun plaats laten, zodat kinderen niet
gemakkelijk in de koelkast kunnen kruipen.
Bewaar geen
Bewaar of gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare vloeistoffen
of gassen in de nabijheid van dit of andere toestellen.
Aarding
De aardverbinding (aarding) verkleint het gevaar voor elektrocutie door
een afleidingsdraad te voorzien waarlangs de elektrische stroom kan
wegvloeien wanneer zich een elektrische kortsluiting voordoet.
Om mogelijke elektrocutie te voorkomen moet dit toestel worden geaard.
Onoordeelkundig gebruik van de aardingsklem kan elektrocutie
veroorzaken. Raadpleeg een bevoegd elektricien of een specialist van de
serviceafdeling als u de instructies betreffende het aarden niet goed
begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.
5
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet
ingebouwde toestel vrij blijven.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van
de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar
voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van
door de fabrikant aangeraden apparaten.
Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas
moet op een speciale manier worden verwerkt bij de
afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier
of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor
inlichtingen over de correcte procedure voor de
afvalverwerking.
6
Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaankoelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u
het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het
koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de
pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren
veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan
voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd
andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor
dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht.
De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt
welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is
nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar
gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a
koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan
welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt
Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij
twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.
Inleiding
Identificatie van de onderdelen
Temperatuurinstelling
van de diepvriezer
Eierschaaltje(s)
(1 of 2)
Uitneembare glazen
legplaten (2 of 3)
Kantelbare
deurvakjes
Lamp
Multi-Air
luchtstroomgeleiding
Universeel rek
(uitneembaar)
(Optie)
Vers zone
(Optie)
Temperatuurinstelling
van de koelkast
Flessenhouder
(Optie)
Groentelade
Gebruikt om groenten,
fruit enz. vers en
knapperig te houden.
(1 of 2)
2-flessenrek
in de deur
IJsbakje
Bewaarladen van
de diepvriezer
Afneembare plint
Stelschroef
Opmerking
Wanneer sommige onderdelen ontbreken in
uw koelkast, is het mogelijk dat die enkel
voorkomen in andere modellen.
7
Installatie
Installatie
1. Kies een goede plaats.
2.
3.
4.
Stel uw koelkast-diepvriezercombinatie op, waar ze
gemakkelijk toegankelijk is.
Plaats uw toestel niet vlakbij warmtebronnen,
noch in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn rond
de koelkast-diepvriezercombinatie om een efficiënte
werking te garanderen.
Om trillingen te voorkomen moet het toestel vlak
worden geplaatst. Indien nodig gebruikt u de
stelschroeven om oneffenheden van de vloer te
compenseren.
De voorzijde moet zich lichtjes hoger bevinden dan de
achterzijde om het dichtvallen van de deur te
vergemakkelijken.
De stelschroeven kunnen gemakkelijker worden
verdraaid als u de kast lichtjes achterover kantelt.
Draai de stelschroeven in tegenwijzerzin (
) om
het toestel hoger te plaatsen en in wijzerzin (
)
om het te laten zakken.
5. Maak uw koelkast-diepvriezercombinatie grondig
schoon en veeg al het stof weg dat zich tijdens het
transport heeft opgehoopt.
6. Installeer alle toebehoren, zoals het ijsbakje enz. op de
juiste plaats. Ze zijn samen verpakt om mogelijke
beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
7. Verbind het netsnoer (of de stekker) met een
stopcontact. Sluit geen andere apparatuur aan op
hetzelfde stopcontact.
8. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie
te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de
zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte
van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.
Opstarten
Nadat uw koelkast is geïnstalleerd, moet u ze 2 tot 3 uur
laten draaien om op normale bedrijfstemperatuur te
komen, vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel.
Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart wanneer de
stekker werd uitgetrokken.
Uw koelkast-diepvriezercombinatie is nu klaar voor gebruik.
8
Bediening
Temperatuurinstelling
Uw koelkast-diepvriezercombinatie is uitgerust met twee
temperatuurinstellingen waarmee u de temperatuur in de
koelkast en de diepvriezer afzonderlijk kan instellen.
Koelkast
• Draai de knop 'TEMP. CONTROL' eerst
op stand '4'. Stel later de temperatuur
in de koelruimte in naar wens.
COLD
7
6
5
WARM
• Als u een binnentemperatuur wenst
1
4
2
3
die iets minder koud is of kouder,
TEMP. CONTROL
draait u de knop resp. naar WARM of
COLD. Als de omgevingstemperatuur
laag is draait u de knop 'TEMP. CONTROL' naar 'WARM'.
Diepvriezer
• De temperatuurinstelling van de diepvriezer bevindt
zich bovenin de koelkast-diepvriezercombinatie. Stel de
diepvriezertemperatuur eerst halfweg in. Door te
drukken op de knop 'FREEZE TEMP.' stelt u de
temperatuur van de diepvriezer in zoals wordt
aangegeven door het aantal oplichtende lampjes (het
koelbereik bestaat uit 5 stappen, waarbij 5 brandende
lampjes de koudste stand aangeven).
• Wanneer u de koelkast-diepvriezercombinatie opstart
of de stekker in het stopcontact steekt springt de
temperatuur automatisch op de middenste stand.
VACATION
Snel invriezen
FREEZE TEMP
QUICK FREEZE
• Deze functie wordt gebruikt
QUICK FREEZE
wanneer u voedsel snel wilt
invriezen. Druk eenmaal op
de knop 'QUICK FREEZE' en
de snelle invriesfase begint,
waarbij het lampje brandt.
Het snelle invriezen duurt
ongeveer 3 uur.
Wanneer deze bewerking is
beëindigd keert de normale instelling automatisch weer.
Als u de snelle invriesbewerking wilt onderbreken, drukt
u nogmaals op de knop 'QUICK FREEZE'. De snelle
invriesbewerking stopt, het lampje dooft en de
diepvriezer keert terug naar zijn normale instelling.
9
Bediening
Vakantie
Deze functie zorgt ervoor dat de
VACATION
koelkast-diepvriezercombinatie
energiebesparend werkt. Dit is nuttig
wanneer u afwezig bent, met vakantie,
omdat het energieverbruik zoveel
mogelijk wordt gedrukt.
Een druk op de knop 'VACATION' start
deze functie en het lampje gaat branden.
Nogmaals drukken stopt deze functie.
Voor en nog betere werking draait u de knop
'TEMP. CONTROL' best in de stand 'WARM'.
Zelftest
Met deze functie kan u nagaan of het toestel
probleemloos werkt. Als u denkt dat er problemen zijn
met uw koelkast-diepvriezercombinatie, drukt u op de
temperatuurinstelknop.
- Als meer of minder verklikkerlampjes gaan branden,
dan is er geen probleem met uw koelkastdiepvriezercombinatie.
- Als er niet meer of minder lampjes gaan branden, dan
moet u het toestel aangesloten laten op het net en de
dichtstbijzijnde serviceafdeling bellen.
IJsblokjes maken
• Om ijsblokjes te maken vult u
het ijsbakje met water tot het
aangeduide niveau en plaatst
u het in de diepvriezer.
• Als u de ijsblokjes zeer snel
nodig heeft, drukt u op de
knop 'QUICK FREEZE'.
• Om de ijsblokjes los te maken houdt u het bakje langs
beide uiteinden vast en maakt u een lichte draaibeweging.
Tip
Om de ijsblokjes gemakkelijker los te doen komen laat
u even water stromen over het bakje voor u de
draaibeweging uitvoert.
Ontdooien
Het ontdooien gebeurt automatisch.
Het dooiwater stroomt omlaag naar de verdamperschaal
en wordt automatisch verdampt.
10
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel
Voedsel bewaren
• Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij
lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
• Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast
plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkastdiepvriezercombinatie kan ander voedsel bederven en
leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
• Gebruik dozen met een goed sluitend deksel voor het
bewaren van voedsel. Dit voorkomt dat het vocht eruit
verdampt en dat het voedsel zijn smaak en zijn
voedingswaarde verliest.
• Stop de luchtdoorlaten niet af met voedsel. Een vlotte
circulatie van de koude lucht zorgt voor een uniforme
temperatuur in de koelkast-diepvriezercombinatie.
• Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan
warme lucht de koelkast-diepvriezercombinatie
binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
• Stapel geen voedsel rond de temperatuurinstelknop,
zodat u de temperatuurknop gemakkelijk kunt
bedienen.
• Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan
de volledige sluiting van de deur hinderen.
• Plaats nooit flessen op de verdamper – die kunnen
barsten wanneer ze bevriezen.
• Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is
geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde
verliezen.
Opmerking
Als u de koelkast-diepvriezercombinatie hebt opgesteld
in een warme, vochtige plaats, als u de deur vaak opent
of als u er een grote hoeveelheid groenten in bewaart,
dan is condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen
invloed op de goede werking.
Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere
doek.
11
Energiebesparende methode
Energiebesparende methode
• Installeer de koelkast in een schaduwrijke, koele en
goed geventileerde ruimte.
• Doe de deur niet te vaak open en dicht, als het niet
echt nodig is.
• Laat de deur niet lang open staan, doe de deur zo
snel mogelijk dicht.
• Laat warme etenswaren afkoelen vóór deze weg te zetten.
• Het wordt afgeraden teveel etenswaren in de koelkast
te zetten. Er moet genoeg ruimte over zijn om koele
lucht vrij te laten circuleren.
• Stel de temperatuur van de koelkast niet lager in dan
nodig. Zet de etenswaren niet in de buurt van de
temperatuursensor.
• Het wordt aangeraden geen etenswaren in de koelkast
te zetten, die geen koeling nodig hebben.
• Zet de diepvries etenswaren in de koelkast om te
ontdooien; ze kunnen worden gebruikt om de koelkast
te koelen.
(Alleen van toepassing bij bepaalde modellen)
• Maak de achterste afdekplaat en de anti-condensatie
pijp op gezette tijden schoon (eenmaal per jaar), om
ervoor te zorgen dat de warmtewisseling goed werkt.
(Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet met etenswaren.
(Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)
12
11
Onderhoud en reiniging
Algemene informatie
Stroomonderbreking
• Een stroomonderbreking van 1 - 2 uur is niet schadelijk
voor het bewaarde voedsel. Open intussen de deur niet
te vaak.
Als u verhuist
• Verwijder alle voedsel uit de koelkastdiepvriezercombinatie en maak alle losse onderdelen
stevig vast met tape.
• Draai de stelschroeven volledig in vooraleer u de
koelkast-diepvriezercombinatie verhuist. Anders kan de
stelschroef de vloer beschadigen of kan de koelkast
misschien niet worden verplaatst.
Anticondensbuis
• Een condensatiewerende
Anticondensbuis
buisleiding is ingebouwd
rondom de voorkant van de
koelkast-diepvriezercombinatie
en in het tussenschot tussen de
diepvriezer en de koelkast, om
condensatievorming tegen te
gaan.
• Vooral vlak na de installatie of
bij hoge omgevingstemperatuur kan de koelkastdiepvriezercombinatie warm aanvoelen. Dit is absoluut
normaal.
Vervanging van de lamp
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de legplaten.
3. Om het lampkapje te verwijderen
4.
5.
13
steekt u een schroevendraaier van
het -type tussen de onderzijde
van het kapje en de wand en trekt
u het er voorwaarts uit.
Schroef de lamp uit door ze in
tegenwijzerzin te draaien.
Monteer alles opnieuw in de
omgekeerde volgorde van de demontage.
De vervangingslamp moet van hetzelfde type zijn als
de oorspronkelijke.
14
Storingen opzoeken
Loop deze lijst af vooraleer u de technische dienst belt.
Het kan u tijd en geld besparen.
Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet
te wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten in
dit toestel.
Probleem
Mogelijke oorzaken
De koelkastdiepvriezercombinatie
werkt niet
• De stekker zit misschien niet meer in het stopcontact.
Steek de stekker er stevig in.
• Is er een smeltveiligheid doorgebrand of een
automatische zekering afgeslagen?
Controleer en/of vervang de smeltveiligheid of de
automatische zekering.
• Stroomonderbreking?
Ga na of de verlichting in huis nog werkt.
Te hoge
temperatuur in de
koelkast of
diepvriezer
• De temperatuurinstelknop staat niet op de juiste
stand.
Zie hiervoor het hoofdstuk 'Temperatuurinstelling'.
• Het toestel staat te dicht bij een warmtebron.
• Het is zeer warm weer en/of de deur werd te vaak
geopend.
• De deur is lange tijd open blijven staan.
• Een product in het toestel belet de volledige
sluiting van de deur of sluit een luchtdoorlaat af in
het diepvriescompartiment.
Trillingen, geratel
of ongewoon
lawaai
• De vloer waarop de koelkast-diepvriezercombinatie
is geplaatst is oneffen of de koelkastdiepvriezercombinatie is niet stabiel opgesteld.
Zet ze pas met behulp van de stelschroef.
• Er bevinden zich overbodige voorwerpen in de
koelkast-diepvriezercombinatie tegen de achterwand.
IJslaag of
ijskristallen op
ingevroren voedsel
• U heeft de deur op een kier laten staan of een product
in het toestel heeft de sluiting van de deur belet.
• De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
• IJs in een verpakking is normaal.
Vochtvorming op
• Deze condensvorming is niet ongewoon in een
het oppervlak van
vochtige ruimte.
de kast. 15 Droog af met een droge handdoek.
Storingen opzoeken
Probleem
Mogelijke oorzaken
Vochtafzetting op
de binnenzijde
• De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
• In vochtige weersomstandigheden voert de lucht vocht
mee in de koelkast wanneer de deur wordt geopend.
De koelkast
verspreidt een
geurtje
• Sterk geurend voedsel moet goed worden afgedekt of
ingewikkeld.
• Controleer of er geen bedorven voedsel aanwezig is.
• De binnenkant moet worden schoongemaakt.
Zie hiervoor het hoofdstuk 'Reiniging'.
De deur sluit niet
goed
• Een voedselpakket houdt de deur open.
Verplaats verpakkingen die het sluiten van de deur
beletten.
• De koelkast-diepvriezercombinatie staat niet pas.
Regel de stelschroeven bij.
• De vloer waarop de koelkastdiepvriezercombinatie staat is oneffen of de
koelkast-diepvriezercombinatie is niet stabiel
opgesteld.
Stel de voorzijde wat hoger in met behulp van de
stelschroef.
De
binnenverlichting
werkt niet.
• Geen stroom op het stopcontact.
• De lamp moet worden vervangen.
Zie hiervoor het hoofdstuk 'Vervanging van de lamp'.
16
De Deuren Omkeren
Uw koelkast/vriezer is ontworpen met omkeerbare deuren, zodat ze open kunnen gaan
van zowel de rechter- of linkerkant om te voldoen aan uw keukenontwerp.
Voorzorgsmaatregel
1. Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals
planken of rekken die niet vast zitten in de koelkast/vriezer, te verwijderen.
2. Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen.
3. Leg de koelkast/vriezer niet plat. Dit kan problemen veroorzaken.
4. Let op dat de deuren niet vallen tijdens het monteren of demonteren.
7
6
De Deur Omkeren
5
1. Verwijder schroef 2 en verwijder Hoes 1
en verplaats Kaphoes 3 .En, verwijder
schroef 4 , Scharnier-L 5 en verwijder pin
6 .Verwijder de Vriezerdeur 21 en verplaats
de stand van de kap 7 .Verplaats de stand
van de deurhaak 8 en schroef 9 .
4
21
3
8
9
1
2
11
12
10
13
16
17
14
2. Verwijder de bout
10 en verwijder de
Scharnier-C 11 en Koelkastdeur 12 .
Verplaats de stand van de kap 13 . Verplaats
de stand van de deurhaak 16 en schroef 17 .
15
12
3. Verplaats de stand van de Scharnier-U pin
14 en Kap, Bovenste Hoes 15 . Monteer de
Koelkastdeur 12 , monteer Scharnier-C 11
en bout 10 .Monteer F-deur 21 . Monteer
Scharnier-L 5 en bout 4 . Monteer
Onderste Hoes 1 en schroef 2 .
10
11
21
Opmerking
Het omkeren van de deur valt niet
onder de garantie.
17
5
4
1
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement