LG | GR-P207DLQ | Owner's Manual | LG GR-P207DLQ Handleiding

LG GR-P207DLQ Handleiding
GR
-
P207DLQ
Inhoudsopgave
Inleiding
Registratie
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Identificatie
Installatie
de onderdelen
van
Waar installeren?
Verwijderen
Opnieuw
de deuren
van
monteren
Aansluiting
van
de
van
de deuren
watertoevoerleiding
Hoogte-instelling
Bediening
De eerste start
De
temperatuur
en
De automatische
De huisbar
De
functies instellen
ijsmaker
en
dispenser
(enkel beschikbaar op bepaalde modellen)
legplaten
Wijnflessenhouder(enkel beschikbaar
Het
Omvorming
in de
groentelade
groentelade
van
tot vershoudlade
Geurfilter (enkel beschikbaar op
Raadgevingen
De
juiste plaats
voor
het voedsel
het bewaren
van voedsel
Voedsel bewaren
Reiniging
De onderdelen demonteren
en
onderhoud
bepaalde modellen)
eierbakje
Vochtigheidsregeling
voor
op
Algemene informatie
Reiniging
Oplossen
van
problemen
bepaalde modellen)
Registratie
U vindt het model-
serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het
Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en
niet beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie hieronder invullen
en deze gids bijhouden als blijvend bewijs van uw aankoop.
Niet uw
hier
vast.
ontvangstbewijs
en
koelkastcompartiment van dit toestel.
Aankoopdatum
:
Gekocht
:
Adres
van
van
dealer
dealer
Telefoonnr.
van
:
dealer
:
Modelnr.
:
Serienr.
:
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de
installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt.
Trek nooit
stevig
aan
het netsnoer
om
de koelkast los te
vast en trek hem recht uit het
Wanneer
koppelen
van
het net.
Grijp de
stekker
stopcontact.
toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het
verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen.
u uw
netsnoer te
koelkast-diepvriezercombinatie eenmaal in bedrijf is, mag u de koude
oppervlakken in het diepvriesvak niet meer aanraken, vooral niet met natte of
handen. De huid kan vastvriezen aan deze uiterst koude oppervlakken.
Als de
klamme
Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer u begint met het schoonmaken van de
koelkast of met andere werkzaamheden. Raak het nooit aan met natte handen: u zou
een elektrische schok kunnen krijgen of gewond kunnen worden.
Zorg ervoor het netsnoer niet te beschadigen, eraan te werken, sterk te buigen, met
geweld uit te trekken of te verwringen, want een beschadigd netsnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een elektricien als u twijfelt of het toestel
correct is geaard.
Plaats nooit glazen kommen e.d. in de
inhoud uitzet als ze bevriezen.
diepvriezer want
ze
kunnen barsten
Steek uw handen nooit in het ijsreservoir van de automatische ijsmaker. U
kunnen worden door de werking van de automatische ijsmaker.
Dit toestel is niet bestemd
zonder toezicht.
Jonge
voor
gebruik door jonge
kinderen moeten in het oog worden
wanneer
zou
de
gewond
kinderen of door mindervaliden
gehouden
om
te voorkomen dat ze
spelen
met het toestel.
Laat nooit iemand klimmen, zitten of staan op of hangen aan de deur van de huisbar. Dit
kan de koelkast beschadigen of doen kantelen, met risico voor ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik geen
verlengsnoer
Toegankelijkherd van
Voedingsstekker
Voedingsstekker
Vervanging
Verbind de koelkast, voor zover mogelijk, met een eigen, apart stopcontact om
overbelasting door het toestel en andere apparaten of huishoudelijke verlichting te
voorkomen. Dit zou een stroomonderbreking kunnen veroorzaken.
De koelkast-vrieskast moeten zo
van een geval gebeurd is.
plaatsen
dat de
voedingsstekker snel
kan scheiden in
geval
Als de voedingsstekker beschadigd is, moet die vervangen worden door de fabrikand
fo zijn serviceagent of een insgelijkse bevoegde persoon om een toeval te vermijden.
Inleiding
Waarschuwing
opsluiting
GEVAAR : Risico voor opsluiting van kinderen.
Voor u uw oude koelkast of diepvriezer dumpt, moet u de deuren verwijderen maar de
legplaten op hun plaats laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen
voor
van
kinderen
kruipen.
Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of door mindervaliden
zonder toezicht.
Jonge kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze spelen
met het toestel.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare vloeistoffen of gassen in
de nabijheid van dit of andere toestellen.
Bewaar geen...
Aarding
(aardverbinding)
De aardverbinding (aarding) verkleint het gevaar voor een elektrische schok door een
afleidingsdraad te voorzien waarlangs de elektrische stroom kan wegvloeien.
Om een mogelijke elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel worden geaard.
Onoordeelkundig gebruik van de aardklem kan een elektrische schok veroorzaken.
Raadpleeg een erkende elektricien of een onderhoudstechnicus als u de instructies
betreffende het aarden niet goed begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is
geaard.
Identificatie
van
Diepvriezergedeelte
de onderdelen
Koelkastgedeelte
Zuivelcompartiment
Lamp
Deurrek
Legplaat
Automatische
Deurrek
ijsmaker
Lamp
Wijnflessenhouder (optie)
Legplaat
Snacklade
Huisbar
Legplaat
(optie)
Eierbakje
Groentelade
Deurrek
Deurrek
Legplaat
Groentelade /
Vershoudlade
Lade
(1of2)
Deurrek
Onderste
Vochtigheidsschakelaar
Omschakelaar
(Groentelade /
afdekplaat
Vershoudlade)
OPMERKING
?
Wanneer
sommige
onderdelen ontbreken in
enkel voorkomen in andere modellen
ingebouwd).
88
(de
uw
koelkast, is het mogelijk dat die
"huisbar" is b.v. niet in alle modellen
Waar installeren?
Kies
een
geschikte plaats
1. Installeer
ze
toestel op
uw
makkelijk te gebruiken
een
plaats
waar
is.
2. Installeer het toestel niet vlak
bij
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan direct zonlicht of
vocht.
3. Om zeker te
zijn
Meer dan
5cm
achteraan
goede werking,
toestel een goede
van een
moet er rond het
zijn. Als uw toestel in de
ingebouwd, moet u een vrije
luchtcirculatie
muur
wordt
ruimte
van
minimaal 30
cm
laten boven
het toestel
en
moet er minimaal 5 cm
ruimte
zijn
tussen het toestel en de
vrije
De koelkast moet 2,5 cm van de
vloer worden gezet, vooral wanneer deze
muur.
met
4. Om
tapijt
is bekleed.
trillingen
te
vermijden,
moet het toestel
waterpas worden gesteld.
5. Installeer dit toestel niet op een plaats waar de temperatuur
het koelrendement negatief beinvloeden.
lager
is dan 5°. Dit kan
Installatie
Verwijderen van de deuren
Waarschuwing
Gevaar voor elektrische schok
Trek voor de installatie de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
Als de
uw woning te smal is om de koelkast door te laten,
de deuren van de koelkast verwijderen
het toestel zijdelings binnenschuiven.
moet
en
Verwijderen van de
onderste afdekplaat en
van
toegangsdeur van
u
Onderste
Til de onderste afdekplaat op om ze te
verwijderen. Maak dan de watertoevoerleiding
los door te drukken op de zone
zoals
in de afbeelding hiernaast.
de
getoond
watertoevoerleiding
afdekplaat
Watertoevoerleiding
OPMERKING
?
van
de
leiding
vervormd of versleten is moet
u een
Afdekkapje
Verwijderen
van
Als het uiteinde
diepvriezerdeur
verbindingsdraden los,
van de aardgeleider.
met
van
scharnier
het afdekkapje van het
scharnier door de schroeven los te
schroeven. Maak dan alle
1) Verwijder eerst
de
stuk
wegsnijden.
Verbindingsdraden
Bovenste
uitzondering
scharnier
Aardgeleider
Bovenste scharnier
2) Verwijder de vastzetklem door ze tegen
wijzers van de klok in te draaien en
vervolgens het bovenste scharnier op
Vastzetklem
de
te
lichten .
OPMERKING
?
Wees
voorzichtig bij
het
verwijderen
van
het bovenste scharnier: de deur
zou voorover
kunnen vallen.
3) Verwijder de
deur van de diepvriezer door ze
op te heffen. De deur moet voldoende hoog
worden getild om de watertoevoerleiding
volledig los te trekken.
Onderste scharnier
OPMERKING
?
neer,
Verwijderen
de deur
Breng
het diepvriezergedeelte binnen via de toegangsdeur en leg
voorzichtig dat u de watertoevoerleiding niet beschadigt.
van
maar wees
ze
1) Maak de schroeven
van het afdekkapje van
het scharnier los en verwijder het kapje.
Maak alle aanwezige verbindingsdraden los,
met uitzondering van de aardgeleider.
van
de koelkastdeur
Verbindingsdraden
2) Verwijder de vastzetklem door ze met de
wijzers van de klok mee te draaien en
verwijder vervolgens het bovenste
scharnier door het op te lichten
3) Verwijder de
door
ze
deur
van
het
Bovenste scharnier
.
koelkastgedeelte
op te heffen.
90
Onderste scharnier
Vastzetklem
Installatie
Schuif de koelkast
De koelkast
binnenbrengen
toegangsdeur,
zijdelings door de
getoond in de afbeelding
nu
zoals
hiernaast.
Opnieuw
monteren van de deuren
Monteer, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, de deuren in de
omgekeerde volgorde
van
het demonteren.
Aansluiting van de watertoevoerleiding
Voor de
Voor een goede werking heeft de automatische ijsmaker een waterdruk nodig
147 834 kPa (1,5 8,5 kgf/cm2). (Hiermee kan een papieren wegwerpbekertje
180 cm3 volledig worden gevuld in 3 seconden.)
aansluiting
-
-
van
van
van het voedingswater geen 147 kPa (1,5 kgf/cm2) bereikt, dan moet
afzonderlijke drukpomp worden aangekocht om de normale werking van de
automatische ijsmaker en de koudwaterdispenser mogelijk te maken.
De totale lengte van de watertoevoerleiding mag maximaal 12 m bedragen. Let
erop dat er geen knikken ontstaan in de leiding. Als de toevoerleiding langer is dan
12 m kunnen er problemen rijzen met de watertoevoer ten gevolge van het
Als de druk
een
drukverlies.
Leg
de
watertoevoerleiding
aan ver van
warmtebronnen.
Sluit het systeem uitsluitend op een drinkwaterleiding aan.
Volg de aanwijzingen bij de waterfilterset voor de installatie.
Waarschuwing
91
Installatie
Hoogte-instelling
Als de deur
van
de
Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ) in de gleuf van de linker
stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok
te draaien.
--
diepvriezer lager
hangt dan die van
Hoogteverschil
de koelkast
Hoogteverschil
Mx
5
3
1
Mn
RZ
RF
TEP
TEP
LET
Linker stelschroef
Als de deur van
de diepvriezer
hoger hangt dan
die van de
koelkast
op gelijke hoogte door
rechter stelschroef te steken en
Breng
ze
rechte schroevendraaier (
in de richting van de wijzers
een
ze
--
)
in de
van
gleuf
de klok
van
de
te draaien.
Hoogteverschil
Hoogteverschil
Max
5
3
1
Min
FRZ
EP
RE
TP
LT
Rechter stelschroef
Na de
hoogteinstelling van de
De deuren zullen
hoger opstelt
deuren
het rendement
1.
Vervolgens
Veeg
gemakkelijker dichtvallen als
behulp van de stelschroeven.
nadelig worden beinvloed.
met
al het stof weg dat zich
toestel
tijdens
u
de
voorzijde
van
Als de deuren niet
het transport heeft
de koelkast wat
goed sluiten,
opgehoopt
en
reinig
kan
uw
grondig.
2. Installeer het toebehoren, zoals het ijsblokbakje, de verdampingslade, enz. op de
daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging
tijdens
het transport te voorkomen.
3. Steek de stekker
aan
92
van
het netsnoer in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten
op hetzelfde stopcontact.
Bediening
De eerste start
Nadat uw koelkast is geinstalleerd, moet u ze 2 tot 3 uur laten draaien om op normale
bedrijfstemperatuur te komen, vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel.
Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart wanneer de stekker werd uitgetrokken.
De temperatuur
en
functies instellen
5
3
1
5
3
1
93
Temperatuurinstelling
van
het
diepvriesgedeelte
Deze lamp geeft de temperatuurstatus
het diepvriescompartiment weer.
Als
van
5
het eerst wordt opgestart of na
een stroomonderbreking zal 3 (Normaal)
branden. (Middelste instelling)
voor
3
1
Door te drukken op de knop
zal de
temperatuurinstelling van 3 (Normaal)
achtereenvolgens verder lopen naar 4
1 (Warmst)
2 (Normaal /
5 (Koudst)
Zwak).
Over het algemeen is stand 3 (Normaal) voldoende voor het bewaren van voedsel.
Kies anders tussen de standen 1 (Warmst), 2 of 4, en 5 (Koudst), afhankelijk van de
te bewaren hoeveelheid en de frequentie van het inbrengen van voedsel.
Temperatuurinstelling
Deze
het
Als
van
koelkastgedeelte
lamp geeft
voor
de temperatuurstatus
het eerst wordt opgestart of
van
het
koelkastcompartiment
weer.
na
stroomonderbreking zal 3 (Normaal)
branden. (Middelste instelling)
Door te drukken op de knop
zal de
temperatuurinstelling van 3 (Normaal)
achtereenvolgens verder lopen naar 4
1 (Warmst)
5 (Koudst)
2(Normaal
Zwak).
Over het algemeen is stand 3 (Normaal)
5
een
3
1
/
voldoende voor het bewaren van voedsel. Kies anders tussen de standen 1
(Warmst), 2 of 4, en 5 (Koudst), afhankelijk van de te bewaren hoeveelheid en de
frequentie van het inbrengen van voedsel.
Keuze
van
de
dispenserfuncties
Deze lamp geeft aan welke keuze er is
gemaakt voor water of ijs.
Bij het opstarten of na een
stroomonderbreking zal het pictogram
branden.
Met de
SELECT
kan u kiezen tussen
knop
gemalen ijs, gekoeld water of ijsblokjes.
SELECT
Bediening
Een
alarmsignaal zal 3 maal weerklinken als de koelkastdeur langer dan een minuut is
blijven openstaan. Dit alarm zal om de 30 seconden weerklinken tot de deur wordt
gesloten. Als het alarm niet stopt nadat de deuren van de koelkast en de diepvriezer
werden gesloten, moet u de serviceafdeling bellen.
Opendeuralarm
Zelfdiagnosefunctie
(foutdetectie)
De
zelfdiagnosefunctie
Als
een
treedt in
werking wanneer er wat fout loopt in het systeem.
onmiddellijk contact op met de serviceafdeling, maar
fout is ontdekt, neem
schakel het toestel NIET UIT.
Als de stroom werd
om
uitgeschakeld, zal de technieker veel meer tijd nodig
storing te lokaliseren.
fout optreedt, zal het indrukken van de functietoetsen geen
temperatuurinstelling.
de oorzaak
Wanneer
een
hebben op de
van
De automatische
Hoe
ijs
of
hebben
de
invloed
ijsmaker en dispenser
gekoeld in een reservoir in het koelkastcompartiment, vanwaar het naar
dispenser stroomt.
IJs wordt aangemaakt in de automatische ijsmaker en afgeleverd door de dispenser
als gemalen ijs of als ijsblokjes.
Water wordt
gekoeld
de
water worden
bereid
OPMERKING
?
Het gebruik van
de dispenser
Het is mogelijk dat het water in het begin
ijsblokjes toe aan het water in het glas.
Kies een
van
de
niet koud genoeg is.
dan wat
Voeg
opties, gemalen ijs, gekoeld water of ijsblokjes
met het glas of een andere kom e.d.
en
druk dan
lichtjes
tegen de drukhendel
Gemalen
Water
ijs
Druk op de keuzeknop
tot het lampje
Het gemalen ijs zal
worden afgegeven als
met het glas tegen de
drukhendel duwt.
SELECT
?
u
Het gekoelde water zal
worden afgegeven als u
met het glas tegen de
drukhendel duwt.
SELECT
Max
Max
95
De ijsblokjes zullen worden
afgegeven als u met het
glas tegen de drukhendel
duwt.
SELECT
Max
Min
i
REF
TEMP
FRZ
TEMP
REF
TEMP
SELECT
135
n
M
n
i
TEMP
'ijsblokjes' oplicht.
?
SELECT
135
SELECT
135
M
FRZ
Druk op de keuzeknop
tot het lampje
keuzeknop tot het
lampje 'water' oplicht.
'gemalen ijs' oplicht.
?
IJsblokjes
Druk op de
FRZ
TEMP
REF
TEMP
Bediening
OPMERKING
?
Na
stroomonderbreking of wanneer de stekker opnieuw in het stopcontact
gestoken, start het toestel in de stand 'gemalen ijs'.
Houd uw glas of andere voorwerpen zo dicht mogelijk bij de uitstroomopening. Anders
kan er ijs op de vloer vallen.
5 seconden na afgave van al het ijs hoort u een klikkend geluid. Dit betekent dat de
ijsafvoeropening zich sluit.
Laat uw glas 2 3 seconden onder de uitstroomopening staan nadat u de drukhendel
heeft losgelaten. Zo kan het laatste water of ijs erin vallen.
Veeg a.u.b. water, dat onder de dispenser is gelopen, weg. Neem hiervoor het deksel
van de wateropvangbak weg.
Als u 'ijsblokjes' kiest na 'gemalen ijs', dan is het mogelijk dat er nog wat gemalen ijs
voorkomt tussen de blokjes.
een
wordt
?
?
?
?
?
-
De
ijsmaker kan 8 ijsblokjes tegelijk maken en 80 blokjes per dag. Deze
hangt echter af van verschillende factoren, o.a. hoe vaak de deuren van
worden geopend en gesloten.
De automatische
ijsmaker
De
productie
Wanneer
van
ijs
valt stil
de
wanneer
ijsblokjesautomaat
ijsblokjesmachine op ON OFF.
Wanneer u de ijsblokjesautomaat
ijsblokjesmachine op OFF ON.
u
het
ijsvoorraadbakje
niet wilt
gebruiken,
zet
hoeveelheid
het toestel
vol is.
u
de schakelaar
van
de
-
weer
wilt
gebruiken,
zet
u
de schakelaar
van
de
-
OPMERKING
?
Het is normaal dat
voorraadbakje
u
wat lawaai hoort wanneer het
geproduceerde ijs
in het
valt.
Het ijs is samengeklonterd
Als het ijs is samengeklonterd, moet u het uit het voorraadbakje
losbreken. Leg de kleine stukjes terug in het voorraadbakje.
Als de ijsmaker
niet vlot werkt
Als de
ijsmaker
nemen en
weinig of samengeklonterd ijs produceert, moet de hoeveelheid
aangevoerd naar de ijsmaker misschien worden bijgeregeld. Neem
de serviceafdeling.
regelmatig wordt verbruikt, kan het samenklonteren.
te
water die wordt
contact op met
Als het
ijs
niet
Stroomonderbreking
Er kan smeltend ijs in
leeg en droog het uit.
de diepvriezer lekken. Verwijder het ijsvoorraadbakje, giet het
Plaats het dan terug. Zodra de machine weer stroom krijgt, zal
automatisch de stand 'gemalen ijs' worden gekozen.
Het toestel is pas geinstalleerd
Een pas geinstalleerd toestel heeft ongeveer 12
aangemaakt in het diepvriezercompartiment.
96
uur
nodig
vooraleer
er
ijs
wordt
Bediening
het eerste
geproduceerde ijs (ongeveer 20 blokjes) en het eerste gekoelde
(ongeveer
glazen) weg, onmiddellijk na de installatie van de koelkast.
Het eerste water en ijs kan een geur of smaak hebben of verontreinigingen bevatten,
afkomstig van de watertoevoerleiding of het voedingswaterreservoir. Dit is ook geldig
wanneer de koelkast lange tijd buiten gebruik is gebleven.
Werp
Voorzorgsmaatregelen
water
zeven
Houd kinderen uit de buurt
van
de
dispenser.
Kinderen zouden de drukhendel verkeerd kunnen bedienen of de
lampen
kunnen
beschadigen.
Let
op dat de ijsdoorgang niet wordt
gehinderd door voedsel.
er
Wanneer
er
voedsel wordt
gestapeld
voor
de
Diepvriezerdeur
ijsdoorgang kan geen ijs worden afgegeven.
Wanneer uitsluitend gemalen ijs wordt
gebruikt,
kan de
ijsdoorgang
ook worden
verstopt door ijskorrels. Verwijder in dat
geval het opgehoopte ijspoeder.
Plaats nooit drankblikken in het
Dit kan de automatische
ijsvoorraadbakje
ijsmaker beschadigen.
om ze
Gebruik geen fijne kristallen glazen of breekbaar vaatwerk
De glazen of andere voorwerpen zouden kunnen breken.
de
Leg
ijsblokjes altijd
eerst in
uw
glas,
vooraleer
u
snel af te koelen.
om
het
ijs op
te vangen.
het vult met water of
andere dranken.
Het water
zou
kunnen spatten als de
ijsblokjes
in de vloeistof in het
glas
vallen.
Raak de
Dit
zou
ijsuitvoeropening niet aan met de handen of met gereedschap.
hetzij verwondingen, hetzij beschadiging kunnen veroorzaken.
Verwijder
nooit het deksel
van
de
ijsmaker.
Spreid af en toe het ijs uniform uit over de gehele oppervlakte van het
ijsvoorraadbakje.
Het ijs valt normaal op een hoopje, vlakbij de ijsmaker. Als de top van de stapel te hoog
wordt, kan de ijsmaker veronderstellen dat het voorraadbakje vol is en bijgevolg
stoppen met de ijsproductie.
Als het
afgegeven ijs gekleurd is, moet u onmiddellijk contact opnemen
serviceafdeling en het niet meer gebruiken.
Gebruik nooit
een
De
zou
ijsdoorvoer
te smal of te
met de
diep glas.
kunnen verstopt raken, wat
een
defect
aan
de koelkast kan
veroorzaken.
Houd het
Als
u
valt.
97
glas op een voldoende afstand van de ijsuitvoeropening.
het te dicht bij de opening houdt, dan kan het beletten dat het ijs uit het toestel
Bediening
De huisbar
Gebruik
Open
de deur
(enkel beschikbaar op bepaalde modellen)
van
de huisbar.
U kan in de huisbar komen zonder de
koelkastdeur te openen, zodat elektriciteit
wordt bespaard.
De
binnenverlichting van de koelkast gaat
het deurtje van de huisbar
wordt geopend. Zo kan u gemakkelijk zien
aan wanneer
wat er zich in dit vak bevindt.
Bewaar vaak
De huisbar wordt op de
juiste
temperatuur gehouden met behulp van
een temperatuursensor die alleen voor
gebruikte
producten, zoals
dranken, in de
de huisbar dient.
huisbar
Gebruik de opengeklapte huisbardeur nooit
als snijplank en beschadig ze niet met
Gebruik de
huisbardeur als
scherpe voorwerpen.
hulptafeltje
Leun er nooit op
beneden.
Verwijder nooit
het binnendeksel
van de huisbar
en
druk
ze
niet
naar
De huisbar zal niet correct werken zonder
dit deksel.
Plaats geen
Er bestaat niet alleen gevaar voor
beschadiging van de deur, maar ook
zware
verwonding
voorwerpen op
de huisbardeur
en laat er geen
kinderen aan
hangen
98
van
de kinderen.
voor
Bediening
De
Hoogte-instelling
van de legplaten
legplaten
De
het
op de
het best beantwoordt
legplaten van
hoogte die
producten.
koelkastcompartiment zijn verstelbaar, zodat u ze kan installeren
aan de ruimte die nodig is voor de verschillende
1
De
legplaten losmaken :
de legplaat op
en hef ze omhoog
Til
.
2
De
legplaten terugplaatsen :
legplaat op de gewenste hoogte
steek de haken in de gleuven. Laat dan
voorzijde zakken zodat de steunen in de
1
Plaats de
en
de
2
groeven vallen.
OPMERKING
?
Zorg
ervoor
dat de
legplaten
horizontaal
hangen,
Wijnflessenhouder
(enkel beschikbaar op
bepaalde modellen)
In deze wijnflessenhouder kunnen flessen
langs de zijkant liggend worden bewaard.
De houder kan aan alle legplaten worden
bevestigd.
Hoogte-instelling
van
de
wijnflessenhouder
Hoogte-instelling van de
wijnflessenhouder :
De wijnflessenhouder kan worden
losgemaakt door hem recht vooruit te
trekken. Dan plaatst u hem tegen de
voorkant van de legplaat waar u hem wilt
hebben
99
en
duwt
u
hem recht achteruit.
anders zouden
ze
kunnen vallen.
Bediening
Het
eierbakje
U kan het
eierbakje plaatsen
waar u
het
wenst.
OPMERKING
?
?
Gebruik het
Plaats het
eierbakje nooit als ijsvoorraadbakje, het zou kunnen breken.
eierbakje nooit in de diepvriezer of in de vershoudlade.
Vochtigheidsregeling in de groentelade
Wanneer
de lade
u
fruit
regelen
en
groenten bewaart in de groentelade, kan
door de
vochtigheidsregelaar
naar
u
de
vochtigheid
in
links of rechts te verschuiven.
Hoge vochtigheid
Lage vochtigheid
Omvorming van groentelade tot vershoudlade
De onderste lade in de koelkast kan worden
vershoudlade.
gebruikt
als
groentelade
of als
De vershoudlade houdt de temperatuur op een lager niveau dan in het
koelkastcompartiment. Hierdoor kunnen vlees of vis langer vers worden bewaard.
OPMERKING
?
Groenten
en
fruit zullen bevriezen als de conversieschakelaar in de stand
'vershoudlade' staat. Controleer dus de stand vooraleer
100
u
voedsel in de lade
legt.
Geurfilter (enkel beschikbaar op
bepaalde modellen)
Het systeem absorbeert zeer doeltreffend
sterke geuren met behulp van een
katalysator. Het systeem heeft geen
bijwerking op het bewaarde voedsel.
Geurfilter
enkele
Groentelade
Groentelade
/Vershoudlade
Gebruik
van
het
geurfilter
Er is geen afzonderlijke installatie nodig, aangezien het systeem reeds is
op de toevoerleiding voor koude lucht van het koelkastcompartiment.
Gebruik
gesloten
dozen
voor
het bewaren
Anders kan deze geur worden
compartiment.
van
voedsel met
geabsorbeerd
gemonteerd
een doordringende geur.
door ander voedsel in hetzelfde
Raadgevingen
De
(Zie
juiste plaats voor
"Identificatie
van
Wijnflessenhouder
Voor het bewaren
Snacklade
Voor het bewaren
van
broodjes, snacks,
enz.
Legplaten van de
diepvriezer
diepvriessnacks,
van
wijn.
klein voedsel, zoals
enz.
Voor het bewaren
van kleine verpakkingen
diepvriesvoedsel.
Hier stijgt de temperatuur bij het openen
van de deur. Deze rekken zijn dus niet
geschikt voor het langdurig bewaren van
producten zoals b.v. roomijs.
de
Voor het bewaren van vlees, vis, kip
die gewikkeld zijn in aluminiumfolie.
Droog bewaren
diepvriezer
Zuivelcompartiment
Voor het bewaren van
zoals boter, kaas, enz.
Eierbakje
U kan dit
bakje op
enz.
zuivelproducten,
de meest
geschikte plaats
zetten.
Voor het bewaren van producten
vaak wordt gegrepen, zoals dranken
Huisbar
van de
koelkast
Legplaten
waarnaar
enz.
Voor het bewaren van bereide schotels en
ander voedsel, op voldoende afstand van
elkaar.
Deurrekken van
de koelkast
Voor het bewaren van kleine
voedsel of drank, zoals melk,
verpakkingen
fruitsap, bier
enz.
Groentelade
Voor het bewaren
Convertibele
Voor het bewaren
groentelade/
om
te
van
groenten
en
fruit.
van groenten, fruit, vlees
ontdooien, vis enz., afhankelijk van de
stand van de conversieschakelaar.
Controleer altijd de stand van de
conversieschakelaar vooraleer u voedsel in
deze lade legt.
vershoudlade
102
het bewaren
het voedsel
onderdelen")
Voor het bewaren van diverse soorten
ingevroren voedsel, zoals vlees, vis, roomijs,
Deurrekken van
de diepvriezer
Laden
van
de
voor
van
voedsel
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel
Voedsel bewaren
Bewaar
vers
ingevroren
voedsel in het
en
koelkastcompartiment.
ontdooid, is doorslaggevend
voor
De manier waarop voedsel wordt
van de versheid en de
het bewaren
smaak.
Bewaar geen voedsel dat
meloenen.
Laat
warm
bederft
gemakkelijk
voedsel afkoelen
voor u
bij lage temperatuur,
het in de koelkast
Het
plaatst.
voedsel in de koelkast kan ander voedsel bederven
zoals bananen of
plaatsen
leiden tot
en
van warm
een
hoger
energieverbruik.
u in de koelkast plaatst in vinylfolie of leg het in een doos die is
afgesloten met een deksel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampt en dat het
voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
Stop de luchtdoorgangen niet dicht met voedsel. Een vlotte doorstroming van koude
Wikkel voedsel dat
lucht zorgt
voor een
uniforme temperatuur in de koelkast.
Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan
binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
warme
lucht de koelkast
Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan botsen tegen voedsel op de
legplaten en zo de volledige sluiting van de deur beletten.
Plaats nooit flessen in de
Diepvriesgedeelte
diepvriezer
--
die kunnen barsten
wanneer ze
opnieuw voedsel in dat al ontdooid is geweest. Het
voedingswaarde verliezen.
Vries nooit
Om bevroren voedsel, zoals roomijs, lange tijd te bewaren moet
legplaat in de diepvriezer leggen en niet in het deurrek.
Koelkastgedeelte
Leg geen vochtig voedsel op de bovenste legplaten
bevriezen bij rechtstreeks contact met de ijskoude lucht.
Maak het voedsel schoon
voor u
het in de koelkast
van
u
smaak
het op de
legt. Groenten en fruit moeten worden
schoongewreven, zodat
voedsel moet worden
en
na
of
ze vers
OPMERKING
?
Als
u
opent
het toestel hebt
of als
u er een
opgesteld
grote
in
een
hoeveelheid
warme,
vochtige plaats,
groenten
in
bewaart,
als
u
de deur vaak
dan is
condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking.
Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere doek.
103
en
de koelkast. Het kan
gewassen
afgedroogd,
verpakt
het omringende voedsel niet kan worden aangetast.
Als u eieren wilt bewaren in het eierrekje of -bakje, kijk dan eerst
Plaats ze altijd rechtop, waardoor ze langer vers blijven.
en
bevriezen.
zijn
zou
zijn.
Reiniging
en
onderhoud
De onderdelen demonteren
OPMERKING
Het demonteren
?
ervoor
altijd
verloopt
in de
de stekker uit het
omgekeerde volgorde
stopcontact
of monteren. Oefen nooit te veel kracht uit
U kan de onderdelen
Lamp in het
diepvriezercompar-
Lamp van de
dispenser
te
koop.
Maak de
lamp los door ze vooruit te trekken
verwijder vervolgens het lampje. Er wordt
een lamp voor koelkasten van max. 15 W bij
240 V gebruikt. Die is bij alle serviceafdelingen
te koop.
en
Legplaten van de
diepvriezer
Om een legplaat te verwijderen, moet u de
linkerkant een weinig oplichten, naar links
schuiven ( ), de rechterkant oplichten ( ) en
vervolgens de plaat uitnemen.
Deurrek
Grijp het rek bij de beide uiteinden vast, schuif
het omhoog ( ) en trek het dan uit de deur
( ).
steun
Grijp het ijsvoorraadbakje vast zoals getoond in
afbeelding hiernaast en trek het vooruit ( )
terwijl u het een weinig oplicht ( ).
Wij raden aan het ijsvoorraadbakje niet de
demonteren, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Gebruik beide handen om het ijsvoorraadbakje
te verwijderen, zodat het niet op de vloer kan
IJsvoorraadbakje
de
vallen.
Als het
moet
u
ijsvoorraadbakje niet perfect past
draaivoorziening lichtjes verdraaien.
de
De
wateropvangbak heeft geen afloop. Hij
regelmatig worden gereinigd. Druk
op de linkerzijde van het deksel van de
wateropvangbak om het los te maken en
droog het af met een doek.
Druk op de plaats die wordt aangegeven in de
afbeelding hiernaast om het deksel van de
wateropvangbak te verwijderen.
gebruik van de
dispenser
moet dus
104
het monteren.
begint
Max
Min
Zorg
te demonteren
onderdelen los te maken.
Maak de lamp los door ze uit te trekken ( )
u de afdekkap een weinig oplicht ( , ).
Draai het lampje tegen de wijzers van de klok
in. Er wordt een lamp voor koelkasten van
max. 40 W bij 240 V gebruikt. Die is bij alle
serviceafdelingen
Na
om
beschadigen.
terwijl
timent
en
van
te trekken voor u
Reiniging en onderhoud
Om de
afdekkap van de lamp te verwijderen, drukt u het lipje onder de afdekkap naar
trekt u vervolgens de kap vooruit. Draai het lampje tegen de wijzers van de
klok in. Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 40 W bij 240 V gebruikt. Die u bij
alle serviceafdelingen te koop vindt.
Lamp in het
koelkastcompartiment
voren en
Maak het bovenste rek van de huisbar los
De huisbar
trek het deksel
van
de huisbar
De huisbar kan worden
omhoog
1
en
( ) weg.
verwijderd door
ze
te trekken.
OPMERKING
?
Let erop de onderdelen van de koelkastdeur weg te nemen
snacklade en het huisbardeksel te kunnen verwijderen.
om
de
2
Deksel
van
Om het deksel van de groentelade te
verwijderen, de groentelade iets naar voren
trekken ( ), de voorkant van het deksel
oplichten ( ) en het deksel verwijderen.
de
groentelade
1
105
groentelade,
de
Algemene informatie
Vakantieperiode
Voor
middellange vakantie is het verkieslijk uw koelkast aan te laten staan. Leg
producten in de diepvriezer om ze langer te bewaren.
Wanneer u een lange afwezigheid voorziet, moet u al het voedsel verwijderen, de
stekker uit het stopcontact trekken, de binnenkant grondig schoonmaken en de deur
OPEN laten staan om geurtjes te voorkomen.
een
invriesbare
Stroomonderbreking
De meeste
stroomonderbrekingen
worden binnen een tot twee
verholpen.
Die
gedurende
de
uur
zullen geen grote invloed hebben op de temperatuur in uw koelkast.
U moet er wel op letten de deur zo weinig mogelijk te openen
stroomonderbreking.
Als
u
verhuist
Verwijder alle losse toebehoren uit de koelkast of maak ze stevig vast.
Om beschadiging van de stelvoeten te voorkomen, moet u ze volledig
indraaien in
de basis.
Condensatiewerende
leiding
De buitenwanden
van
de koelkast kunnen
soms warm
worden, vooral vlak
na
de
installatie.
Geen
paniek!
warme
Dit fenomeen is te
lucht stroomt
om
wijten aan de condensatiewerende leiding waardoor
"transpiratie" (condensatie) op de buitenwanden van de
koelkast te voorkomen.
Reiniging
Het is
belangrijk
dat
u
uw
koelkast zuiver houdt
voorkomen. Gemorst voedsel moet
verzuren en
De buitenkant
Gebruik
een
eindlaag
Wrijf ze af
de
plastic oppervlakken aantasten,
lauwwarme
van uw
De binnenkant
Na het
schoonmaken
Waarschuwing
van
ongewenste geurtjes
opgeveegd,
te
want het kan
het laat aankoeken.
u
zachte zeep of
zuivere, vochtige doek
schoonmaken
aanbevolen. Was alle
oplosmiddel
oplossing
als
om
worden
oplosmiddel
om
de duurzame
koelkast schoon te maken.
met een
Regelmatig
onmiddellijk
en warm
van
en
droog
de binnenkant
met een
compartimenten
water. Spoel na en droog
Controleer of het netsnoer niet
beschadigd is,
ze
nadien af.
inwendige onderdelen is
soda-oplossing (baksoda) of een zacht
en
de
af.
of het stopcontact niet oververhit is
en
of de stekker correct in het stopcontact zit.
Trek
van
altijd
de stekker uit het stopcontact vooraleer
elektrische onderdelen
u
gaat schoonmaken in de nabijheid
(lampen, schakelaars, instelknoppen, enz.).
Neem het overtollige water op met
binnenlekt in elektrische onderdelen
spons of een doek om te voorkomen dat het
gevaar voor een elektrische schok oplevert.
Gebruik nooit metalen schuursponsen of -borstels, ruwe schuurpoeders, sterk
alkalische
een
en
oplossingen of ontvlambare of giftige schoonmaakproducten op om het
oppervlak van de koelkast.
Raak de bevroren oppervlakken niet aan met natte of klamme handen, want vochtige
voorwerpen zullen vastvriezen of blijven plakken aan deze uiterst koude oppervlakken.
even
welk
Oplossen van problemen
Overloop deze lijst vooraleer u de serviceafdeling belt. Het kan u tijd en geld besparen.
Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet te wijten zijn aan constructie- of
materiaalfouten in dit toestel.
Probleem
Mogelijke
oorzaak
Oplossing
Normale werking
van de koelkast
De compressor
de koelkast
werkt niet.
van
De temperatuurinstelling van de
koelkast is uitgeschakeld.
Stel de temperatuur correct in.
Zie "De eerste start".
De koelkast is
Dit is normaal voor een koelkast met
volautomatische ontdooiing. De
ontdooicyclus wordt periodiek uitgevoerd.
bezig
met een
ontdooicyclus.
De koelkast
draait te vaak
of te lang.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Controleer of de stekker
in het stopcontact.
Stroomonderbreking. Controleer
verlichting in huis.
Bel uw plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
De koelkast is groter dan
model.
uw
Hoge kamertemperatuur
of
de
vorig
stevig
vastzit
Dit is normaal. Grotere, meer efficiente
toestellen draaien langer onder deze
omstandigheden.
warm weer
buiten..
Het is normaal dat de koelkast onder deze
moet draaien.
omstandigheden langer
De koelkast is pas gedurende enige tijd
uitgeschakeld geweest.
Er werd zopas een grote hoeveelheid
of heet voedsel in de koelkast
warm
geplaatst.
De deuren werden te vaak of te
lang
De koelkast heeft een paar
volledig af te koelen.
De deur
van
de koelkast of de
Als
er warm
warme
lucht de koelkast
ze meer
na
staat.
Zie verder, OPENEN/SLUITEN
deuren..
De temperatuurinstelling
ingesteld.
is te
laag
De dichting van de koelkast- of
diepvriezerdeur is vuil, versleten,
gescheurd of ze zit slecht vast.
draaien.
de deur minder vaak.
of de koelkast volledig waterpas
Zorg ervoor dat voedsel of
verpakkingen de deur niet blokkeren.
Kijk
staat misschien op een kier.
om
moet de koelkast
Open
diepvriezer
nodig
voedsel in werd geplaatst,
langer draaien om weer
de gewenste temperatuur te bereiken.
Als
binnenstroomt, moet
geopend.
uur
weer
van
Stel de
temperatuurinstelling wat
hoger in, tot de koelkasttemperatuur
voldoening schenkt.
Reinig of vervang de dichting. Door
lekken in de deurdichting moet de
koelkast langer draaien om de
gewenste temperatuur te handhaven.
Probleem
De compressor
de koelkast
draait niet.
van
Te
Mogelijke
Oplossing
oorzaak
De thermostaat houdt de koelkast op
een
constante
temperatuur.
Dit is normaal. De koelkast slaat slechts
nodig om de temperatuur
constant te houden.
aan wanneer
lage
temperaturen
De temperatuur in
de diepvriezer is te
laag, die van de
koelkast is correct.
De temperatuur in de
koelkast is te laag,
die van de
diepvriezer is correct.
Het voedsel in de
laden bevriest.
Het vlees in de
vershoudlade
bevriest.
Te
De
temperatuurinstelling van de
diepvriezer is te koud ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer warmer in, tot de gewenste
temperatuur in de diepvriezer is bereikt.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te koud ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling
koelkast warmer in.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te koud ingesteld.
Zie de
Vlees moet worden bewaard bij een
temperatuur net onder het vriespunt
van water (0 °C) om het zo lang
mogelijk vers te bewaren.
Door het vochtgehalte van vlees is het
normaal dat er zich ijskristallen vormen.
De temperatuurinstelling van
diepvriezer is te hoog ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer of koelkast kouder in, tot de
gewenste temperatuur in de diepvriezer
oplossing
van
de
hierboven
hoge
temperaturen
De temperatuur
in de diepvriezer
of de koelkast is
te
de
hoog.
of koelkast is bereikt.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te hoog ingesteld.
De temperatuurinstelling van de
koelkast heeft enige invloed op de
temperatuur van de diepvriezer.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer of koelkast kouder in, tot de
gewenste temperatuur in de diepvriezer
De deuren werden te vaak of te
Telkens als de deuren worden geopend,
dringt warme lucht de koelkast of
diepvriezer binnen.
Open de deuren minder vaak.
lang
geopend.
Een deur staat op
een
kier.
Er werd pas een grote hoeveelheid
of heet voedsel in het toestel
warm
geplaatst.
De koelkast is pas
De temperatuur in de
koelkast is te hoog,
die van de
diepvriezer is correct.
of koelkast is bereikt.
Sluit die deur
volledig.
Wacht tot de koelkast of diepvriezer de
kans hebben gekregen om de gewenste
temperatuur te bereiken.
gedurende enige
tijd uitgeschakeld geweest.
om weer
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te hoog ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling
koelkast kouder in.
De koelkast heeft een paar uur
volledig af te koelen.
nodig
van
de
Mogelijke
Probleem
Lawaai
en
oorzaak
Oplossing
geluiden
Een hoger
geluidsniveau als
Hedendaagse
koelkasten hebben
een
de koelkast draait.
grotere opslagcapaciteit en houden de
temperatuur constanter aan.
Een hoger
geluidsniveau als
Bij de start
koelkast bij
koelcyclus
hogere druk.
van een
een
werkt de
Het is normaal dat het
is.
of
ratelend
Trillingen
geluid.
De vloer is oneffen of te zacht.
De koelkast wiebelt op de vloer als
lichtjes wordt verplaatst.
Dit is normaal. Het
Ga
ze
de koelkast trillen
Voorwerpen bovenop
wat
geluid zal verzwakken
langer draait.
naarmate de koelkast
de compressor
aanslaat.
een
geluidsniveau
hoger
na
of de vloer vlak en voldoende
de koelkast behoorlijk
stevig is en of hij
kan dragen.
Verwijder deze voorwerpen.
mee.
Schotels trillen op de
koelkast.
legplaten
in de
De koelkast raakt de wanden of kasten.
Het is normaal dat schotels lichtjes
trillen. Verplaats de schotels een weinig.
Controleer of de koelkast waterpas staat
en of ze stevig op de vloer rust.
de koelkast zodat
of de kast niet meer raakt.
Verplaats
ze
de wand
Water, vocht of
ijs
in de
koelkast
Vochtafzetting op
de binnenwanden
van de koelkast.
Het
vochtig, waardoor
of vochtcondensatie
voorkomt op de binnenwanden.
Dit is normaal.
De deur staat op
Zie verder onder
deuren.
weer
meer
is
warm en
ijsafzetting
een
kier.
De deur werd te vaak of te
lang geopend.
Open
openen/sluiten
van
de deur minder vaak.
Water, vocht of
ijs op de
buitenwanden
van de koelkast.
Er ontstaat
condensaat op de
buitenwanden van
de koelkast of
tussen de deuren.
Het
weer
is
vochtig.
Dit is normaal
bij vochtig
weer.
in de lucht daalt,
condensaat moeten verdwijnen.
vochtgehalte
De deur staat op een kier, waardoor
koude lucht uit de koelkast in aanraking
komt met warme, vochtige
omgevingslucht.
Sluit de deur
volledig.
Als het
het
zou
Probleem
Mogelijke
oorzaak
Oplossing
Geurtjes in de koelkast
De binnenzijde moet
schoongemaakt.
worden
Maak de binnenkant schoon met
warm
spons,
water en
een
soda-oplossing
(baksoda).
Voedsel met
koelkast.
een
sterke geur in de
Sommige voorwerpen of
verpakkingsmaterialen verspreiden
Dek dit voedsel
een
volledig
af.
Gebruik een ander voorwerp of een
ander merk verpakkingsmateriaal.
geur.
Openen/sluiten van
deuren/laden
Deur(en) sluit(en)
Een
voedselverpakking
niet.
van
de deur.
belet het sluiten
de verpakkingen die het
de deur beletten.
Verplaats
sluiten
van
Een deur werd te hard dichtgeslagen en
de andere is daardoor lichtjes opengegaan.
Sluit de beide deuren wat zachter.
De koelkast staat niet waterpas. Ze
wiebelt op de vloer als ze een weinig
wordt verplaatst.
Regel
De vloer is oneffen of te zacht.
De koelkast wiebelt op de vloer als
een weinig wordt verplaatst.
Ganaofdevloervlakisenofhijde
koelkast kan dragen. Neem contact
ze
de stelschroeven
De laden
glijden
moeilijk.
op
met een timmerman om een hellende of
verzakte vloer
De koelkast raakt de wanden of kasten.
bij.
Verplaats
bij
te werken.
de koelkast.
Bewaar minder voedsel in de lade.
Het voedsel wrijft tegen het deksel
de lade.
bovenop
De geleider
vuil.
waarover
de lade
glijdt,
is
Maak de
geleider
en
de lade schoon.
Dispenser
De
dispenser
geeft geen ijs af
Het
ijsvoorraadbakje
is
Zodra
leeg.
een
eerste
lading ijs
voorraadbakje valt,
zou
de
in het
dispenser
moeten werken.
De diepvriezertemperatuur
ingesteld.
De kraan
van
de
watertoevoer is
De deur
huishoudelijke
gesloten.
de koelkast of de
is niet gesloten.
van
diepvriezer
is te
warm
Stel de diepvriezertemperatuur kouder in,
zodat ijsblokjes aangemaakt kunnen
worden. Zodra een eerste lading ijs in het
voorraadbakje valt, zou de dispenser
moeten werken.
Open de watertoevoerkraan en gun de
diepvriezer voldoende tijd om ijs aan te
maken. Zodra er ijs geproduceerd is, zou
de dispenser moeten werken.
Zorg
zijn.
ervoor
dat beide deuren
gesloten
Probleem
De dispenser
geeft geen ijs af.
De
ijsdispenser is
verstopt.
Mogelijke
Het
stroomonderbreking.
Er zitten
gesmolten
en
dan
Oplossing
Verwijder het ijsvoorraadbakje en laat de
inhoud ontdooien. Giet het bakje leeg, maak
het schoon, droog het af en zet het terug op
zijn plaats. Zodra er nieuw ijs geproduceerd
is, zou de dispenser moeten werken.
ijs
is
oorzaak
weer
aaneengevroren doordat er te weinig
gebruik van wordt gemaakt, door
temperatuurschommelingen of door een
verstoppen.
het
ijsblokjes vast tussen de arm
ijsmaker en de achterwand van
voorraadbakje.
Verwijder de ijsblokjes
de
De
ijsblokjes zijn aaneengevroren.
Gebruik de dispenser vaker, zodat de
blokjes niet aaneenvriezen.
van
Er werden in de
dispenser ijsblokjes
die werden aangekocht of die op
andere manier werden geproduceerd.
gebruikt
een
De dispenser
levert geen
water.
De kraan
"
De deur
de koelkast of de
is niet gesloten.
Enkel ijsblokjes geproduceerd door de
ijsmaker mogen in de dispenser worden
gebruikt.
Open
Het water is te
blijven
lang
in het reservoir
staan.
Tap
ervoor
van
de
watertoevoer
Overige
dat beide deuren
gesloten zijn.
7
glazen water om de voorraad te
Tap nogmaals 7 glazen om
reservoir volledig uit te spoelen.
verversen.
het
Sluit het toestel
op de
die water levert
de keuken.
aan
koudwaterleiding
kraan
Geluid
de watertoevoerkraan.
af".
Zorg
van
Het toestel is niet met de juiste
koudwaterleiding verbonden.
Geluid van
vallend ijs
dispenser
watertoevoer is
diepvriezer
Het water heeft
een vreemde
geur en/of
smaak.
de
huishoudelijke
gesloten. Zie het
probleem De dispenser geeft geen ijs
van
die de
van
aan
Dit geluid ontstaat normaal wanneer het automatisch geproduceerde ijs in het
ijsvoorraadbakje valt. De geluidssterkte hangt af van de plaats van het toestel.
Dit geluid ontstaat normaal wanneer de ijsmaker wordt voorzien
nadat het automatisch geproduceerde ijs in het voorraadbakje is
Lees a.u.b.
grondig
handleiding.
het
gedeelte
"De automatische
ijsmaker
en
van vers
water,
gevallen.
dispenser" in
deze
de
Garantiecertificaat
Voor dit
apparaat verlenen wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
herstellen of de
niet
meer naar
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te
vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het
behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn
uitgesloten.
Kosten
risico's die ontstaan door overmacht of het
en
verpakkingskosten, vallen niet onder
vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype
Naam
van
garantie.
gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
overige gelden de op de keerzijde
Voor het
Serienr
:
de
deze
koper
Aankoopdatum
:
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
Garantievoorwaarden
1. De
2.
garantietermijn begint
met de
aankoopdatum
de garantie
termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet
overeenstemmen met het ingevulde nummer op
de garantiekaart!
en
duurt 24 maanden. Het
begin
van
-
Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden
dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of
materiaalfouten.
3. De
garantie is niet van toepassing voor
beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige
behandeling, het niet in acht nemen van de
handleiding en normale slijtage. De garantie geldt
ook niet
voor
breekbare delen
versleten onderdelen
en
licht
(zoals bijv. kijkvensters, glim-
en
gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en
ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen
niet onder deze garantie.
voor
koelkast
4. De
beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of
vervangen onderdelen worden onze eigendom.
Door herstelling of vervanging van onderdelen
wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De
het
garantie
vervalt zodra
herstellingen
aan
het
apparaat verricht worden door personen
die niet
voor
service
LG Electronics
en
geautoriseerd zijn
door
vervalt tevens zodra het
apparaat ingezet wordt
voor
professionele
doeleinden.
6. Het is
noodzakelijk
dat de
originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling
zonder risico op beschadigingen te kunnen tran-
sporteren.
7. Om de
garantie
wenden tot
uw
aan
te
spreken
handelaar of
een
moet
u
zich
geautoriseerd
servicecenter.
8. Andere
aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen
bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze
naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beinvloed.
van
deze
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising