LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Network 3D Blu-ray™
Sound Bar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
LET OP
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOKTE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg
voor de installatie van het apparaat de instructies
van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en
openingen voor voldoende ventilatie om ervoor
te zorgen dat product naar behoren functioneert
en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer
de sleuven en openingen niet door het apparaat
op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een inbouwconstructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies
van de fabrikant zijn opgevolgd.
LET OP : BIJ HET OPENEN KAN ZICHTBARE EN
ONZICHTBARE LASERSTRALING KLASSE 1M
VRIJKOMEN. KIJK NIET RECHTSTREEKS MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
Aanpassingen, de prestatie van procedures of
het gebruik van regelaars, andere dan de welke
hier bepaald, kunnen leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling.
LET OP betreffende de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude toestel wegdoen
1. Elektrische en elektronische producten
mogen niet worden meegegeven met
het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
2. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
3. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
1. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt
als de batterij of de accu meer
Pb
dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of
0,004% lood bevat.
Pb
2. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
3. Door afgewerkte batterijen en accu’s
op de juiste manier weg te doen helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid van mens
en dier te voorkomen.
4. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen en
accu’s de afdeling Milieudienst van het
gemeentehuis van uw woonplaats, het
dichtstbijzijnde erkende inleveradres
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij
of batterijset in een geschikte container op de
daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te
worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en
accu’s nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen
mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
3
4
Aan de slag
Kennisgeving over draadloze producten in de
Europese Unie
1
Aan de slag
LG Electronics verklaart hierbij dat deze producten
voldoen aan de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en
2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
conformiteitsverklaring (DOC; Declaration Of
Conformity).
Neem voor productnaleving contact op met
ons kantoor:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.
Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring omtrent blootstelling aan RF-straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Opmerkingen over de auteursrechten
yy Er zijn bepaalde beperkingen voor het afspelen,
de analoge signaaluitvoer e.d. van door AACS
(Advanced Access Content System) beschermde
inhoud omdat AACS goedgekeurd is als
inhoudbeschermingsysteem voor het Blu-ray
diskformaat, vergelijkbaar met het gebruik van
CSS (Content Scramble System). De werking van
dit apparaat en beperkingen op dit apparaat zijn
afhankelijk van het tijdstip waarop u het heeft
gekocht, omdat die beperkingen door AACS
kunnen worden opgelegd en/of gewijzigd na de
productie van dit apparaat.
yy Bovendien zijn het BD-ROM logo en BD+
naderhand aanvaard als
inhoudbeveiligingssystemen voor het Blu-ray
diskformaat, wat bepaalde beperkingen evenals
afspeelbeperkingen oplegt aan door het
BD-ROM logo en/of door BD+ beschermde
inhoud. Voor extra informatie over AACS,
het bd-rom merkteken, bd+ of dit product,
neemt u contact op met een erkend
Klantenservicecentrum.
yy Veel bd-rom’s/dvd’s zijn gecodeerd met
kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u uw
speler alleen rechtstreeks op uw tv aansluiten
en niet op een videorecorder. Aansluiting op
een videorecorder kan leiden tot vervormde
weergave van schijven met kopieerbeveiliging.
yy Dit product bevat technologie ter bescherming
van het auteursrecht dat is beschermd middels
in de Verenigde Staten geregistreerde patenten
en intellectuele-eigendomsrechten. Het gebruik
van deze auteursrechtbeveiliging moet door
Rovi worden toegestaan. Deze beveiliging is
uitsluitend bedoeld voor huiselijke en andere
weergavetoepassingen tenzij anders door
Rovi toegestaan. Reverse engineering of
deconstructie is verboden.
yy Geproduceerd onder licentie onder Amerikaans
patentnummer. Volgens de copyrightwetten van
de Verenigde Staten en van andere landen, kunt
u burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld voor het illegaal opnemen,
gebruiken, weergeven, verdelen of bewerken
van televisieprogramma’s, videobanden, BDrom’s, dvd’s, cd’s en andere materialen.
Aan de slag
5
Belangrijke informatie over het tvkleurensysteem
Het door deze speler gebruikte tv-kleurensysteem
richt zich naar de afgespeelde schijven.
Alleen kleurentelevisies die voor meerdere
kleurensystemen geschikt zijn, kunnen alle door de
speler uitgevoerde signalen verwerken.
yy Als uw tv uitsluitend geschikt is voor het PALkleurensysteem, worden er vervormde beelden
weergegeven wanneer u schijven of videoinhoud gebruikt die in NTSC zijn opgenomen.
yy Een kleuren-tv die voor meerdere systemen
geschikt is, past het kleurensysteem automatisch
aan bij het ingevoerde signaal. Wanneer
het kleurensysteem niet automatisch wordt
gewijzigd, schakelt u de tv uit en weer
aan waardoor een normaal beeld op het
beeldscherm verschijnt.
yy Ook wanneer volgens het NTSC-kleurensysteem
opgenomen schijven door uw tv correct
worden weergegeven, is het mogelijk dat dit
signaaltype niet correct door uw recorder wordt
opgenomen.
>>Let op!
yy Door langdurig naar stereoscopisch
3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van
duizeligheid en vermoeidheid.
yy Zieken, kinderen en zwangere vrouwen
kunnen beter niet naar films in 3D-modus
kijken.
yy Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal
hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt
of duizelig wordt, is het verstandig het
afspelen te stoppen en even uit te rusten.
1
Aan de slag
Wanneer de speler bijvoorbeeld een volgens het
NTSC-kleurensysteem opgenomen schijf afspeelt,
wordt het beeld als NTSC-signaal uitgevoerd.
6
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
2
8
8
Veiligheidsinformatie
Inleiding
– Afspeelbare schijven en symbolen die
in deze handleiding worden gebruikt
– Over de weergave van het symbool
‘7’
– Regiocode
– Selecteren systeem
Afstandsbediening
Frontpaneel
Achterpaneel
Actieve woofer
9
9
9
10
11
12
12
31
– Menu [ANDERS]
4
Bediening
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Geluidseffecten
3D-geluidseffect
Standaard menuweergave
– Het menu [HOME] gebruiken
– Smart Share gebruiken
De aangesloten apparaten afspelen
– Een schijf afspelen
– Blu-ray 3D-disks afspelen
– Een bestand op een schijf/USBapparaat afspelen
– Een bestand op een netwerkserver
afspelen
Verbinden met de thuisnetwerkserver
voor PC
– Nero MediaHome 4 Essentials
installeren
– Bestanden en mappen delen
– Informatie over Nero MediaHome 4
Essentials
– Systeemvereisten
Afspelen in het algemeen
– Basisfuncties voor video- en audioinhoud
– Basisfuncties voor foto-inhoud
– Schijfmenu gebruiken
– Afspelen hervatten
– Laatste scène onthouden
Weergave op scherm
– Het afspelen van video regelen
– De fotoweergave bedienen
Geavanceerd afspelen
– Afspelen herhalen
– Een bepaald gedeelte herhalen
– Afspelen vanaf de geselecteerde tijd
– Een taal voor de ondertiteling
selecteren
– U hoort een ander geluid
– Vanuit een andere hoek kijken
– De hoogte-breedteverhouding van
het tv-beeld aanpassen
– De ondertitel-codepagina wijzigen
– Beeldmodus wijzigen
– Informatie over inhoud weergeven
38
39
39
2
Aansluiten
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Monteren van de hoofdunit aan de muur
Configureren
– Radioverbinding
Aansluiten op uw tv
– Wat is SIMPLINK?
– ARC-functie (Audio Return Channel)
– De resolutie instellen
De antenne aansluiten
Op een extern apparaat aansluiten
– PORT. IN-aansluiting
– OPTICAL IN-aansluiting
– HDMI IN-aansluiting
Aansluiten op uw thuisnetwerk
– Aansluiting voor bekabeld netwerk
– Een bekabeld netwerk installeren
3
Systeeminstellingen
24
25
25
26
27
28
29
30
Begininstellingen
Afspelen in het algemeen
– De Setup-instellingen aanpassen
– Menu [NETWERK]
– Menu [SCHERM]
– Menu [TAAL]
– Menu [AUDIO]
– Menu [SLOT]
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
Inhoudsopgave
48
48
49
49
50
50
50
51
52
52
52
52
52
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
– De weergave van het inhoudsoverzicht
wijzigen
– Een bestand met ondertitels
selecteren
– Muziek afspelen tijdens een
diavoorstelling
– 2D-inhoud omzetten naar 3D
Geavanceerde functies
– Genieten van BD-Live™
– LG AV Remote
– Informatie van de Gracenotemediadatabase weergeven
Radiofuncties
– Naar de radio luisteren
– Radiostations programmeren
– Een opgeslagen station verwijderen
– Alle opgeslagen stations verwijderen
– Een slecht FM-signaal verbeteren
– Informatie over een radiostation
weergeven
Een USB-toetsenbord of muis bedienen
Gebruik van de Premium
De LG Smart World gebruiken
– Aanmelden
– Online inhoud zoeken
Het menu My Apps gebruiken
Met behulp van Bluetooth technologie
– Muziek luisteren die op een
Bluetooth-apparaat is opgeslagen
5
Problemen oplossen
58
58
59
60
60
60
60
Problemen oplossen
– Algemeen
– Netwerk
– Beeld
– Geluid
– Klantenondersteuning
– Kennisgeving met betrekking tot
open source-software
6
Bijlage
61
61
62
62
62
64
64
65
66
66
66
67
68
69
70
73
75
75
75
76
7
Uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
Netwerksoftware-update
– Kennisgeving van netwerkupdate
– Software-update
Aanvullende informatie
– Bestandsvereisten
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Wat betekent DLNA
– Systeemvereisten
– Opmerkingen over de compatibiliteit
Audio-uitvoerspecificaties
Regiocodelijst
Taalcodelijst
Handelsmerken en licenties
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
– Opmerkingen over schijven
Belangrijke informatie met betrekking tot
de netwerkservices
Bepaalde inhoud in deze handleiding kan afwijken van uw speler, afhankelijk van de software van
de speler of uw serviceprovider.
1
2
3
4
5
6
8
Aan de slag
Inleiding
1
Aan de slag
Afspeelbare schijven en symbolen die in deze handleiding
worden gebruikt
Media/term
Logo
Symbool
Beschrijving
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
e
yy 'Blu-ray 3D'-schijven en 'Blu-ray 3D ONLY'schijven
yy BD-R/RE-schijven die worden opgenomen in
een BDAV-indeling.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
yy Alleen voor filmmodus en gesloten modus
yy Ondersteunt ook tweelaags schijven
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Gefinaliseerde AVCHD-indeling
y
u
i
yy DVD±R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
r
Alleen VR-modus en voltooid
t
Audio-cd’s
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
yy CD-R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
Opmerking
–
,
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken.
Let op!
–
>
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
Aan de slag
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de opnamesoftware en de
voltooiing worden sommige opgenomen
schijven (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE)
niet afgespeeld.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW en CD-R/RW-schijven
die zijn opgenomen met een computer of
een dvd- of cd-recorder worden mogelijk
niet afgespeeld als de schijf is beschadigd
of vuil is, of als er vuil of condens op de lens
van de speler zit.
yy Indien u een schijf opneemt met een
computer, zelfs bij een compatibele indeling,
kan het gebeuren dat de schijf niet wordt
afgespeeld, vanwege de instellingen van
de software waarmee de schijf is gemaakt.
(Neem contact met de uitgever van de
software op voor meer informatie.)
yy Deze recorder vereist schijven en opnames
die voldoen aan bepaalde technologische
normen zodat de best mogelijk weergave
wordt bereikt.
yy Vooraf opgenomen dvd’s zijn automatisch
ingesteld op deze normen. Er zijn veel
verschillende soorten opneembare
schijfformaten op de markt (inclusief cd-r
met MP3 bestanden) en deze vereisen
bepaalde bestaande omstandigheden (zie
hierboven) om compatibele weergave te
garanderen.
yy Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat
toestemming vereist is voor het downloaden
van MP3/WMA-bestanden en muziek van
internet. Ons bedrijf heeft geen rechten
om dergelijke machtigingen te verlenen.
Toestemming dient altijd verkregen te
worden van de auteursrechthebbende.
yy U moet de optie voor het formatteren van
de schijf instellen op [Mastered] om ervoor
te zorgen dat de schijven compatibel zijn
met LG-spelers als u herschrijfbare schijven
formatteert. Als u de optie instelt op Live
System, kunt u deze niet gebruiken op
de LG-speler. (Mastered/LiveFileSystem:
Windows Vista-systeem voor het formatteren
van schijven)
Over de weergave van het
symbool ‘7’
‘7’ kan eventueel op uw tv-scherm verschijnen
tijdens de bediening en geeft aan dat de functie
die uitgelegd wordt in deze gebruikershandleiding,
niet beschikbaar is op dat specifieke medium.
Regiocode
Achter op de speler staat de regiocode voor deze
speler. Dit apparaat kan alleen BD-ROM’s of dvd’s
afspelen met hetzelfde label als aan de achterkant
van het apparaat of met het label ‘ALL’.
Selecteren systeem
Druk B (OPEN/CLOSE) als een cd ingevoerd is en
haal de cd er niet uit. Houd M (PAUSE) meer dan 5
seconden ingedrukt indien [OPEN] in het display.
1
Aan de slag
yy Naargelang de toestand van de
opnameapparatuur of van de CD-R/RW (of
van een DVD±R/RW), kunnen sommige
CD-R/RW-schijven (of DVD±R/RW-schijven)
niet op het toestel worden afgespeeld.
9
10
Aan de slag
Afstandsbediening
1
Aan de slag
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): de speler in- en
uitschakelen.
B (OPEN/CLOSE): Werpt een
schijf uit en neemt een schijf op.
FUNCTION: hiermee wijzigt u de
invoermodus.
0-9 cijfertoetsen: genummerde
opties in een menu.
CLEAR: Verwijdert een cijfer
tijdens het instellen van
het wachtwoord of van de
netwerkverbinding.
REPEAT (h): een gewenste
sectie of reeks herhalen.
Vervangen van de
batterij
Verwijder de batterijklep
aan de achterkant van de
afstandbediening, en plaats twee
R03 (grootte AAA) batterijen met
4 en 5 correct geplaatst.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): vooruit of
achteruit zoeken.
C/V (SKIP): naar het
volgend of vorige hoofdstuk/
nummer/bestand.
Z (STOP): het afspelen stoppen.
z (PLAY): het afspelen starten.
M (PAUSE): het afspelen
onderbreken.
SPEAKER LEVEL: hiermee stelt
u het geluidsniveau van de
gewenste luidspreker in.
SOUND EFFECT: hiermee
selecteert u de modus voor
geluidseffecten.
VOL +/-: hiermee past u het
luidsprekervolume aan.
OPTICAL/TV SOUND: hiermee
wijzigt u de invoermodus
rechtstreeks naar optisch.
MUTE: hiermee kunt u het
systeem dempen.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): het [Home]
weergeven of sluiten.
3D SOUND: hiermee selecteert
u een modus voor een
3D-geluidseffect.
INFO/MENU (m): het
schermmenu weergeven of
afsluiten.
Richtingstoetsen: een optie in
het menu selecteren.
PRESET +/-: selecteert het
radioprogramma.
TUNING +/-: stemt af op het
gewenste radiostation.
ENTER (b): menuselectie
bevestigen.
BACK ( ): Verlaat het menu
of keert terug naar het vorige
scherm.
TITLE/POPUP: het titelmenu
van dvd of het POPUPmenu van
de BD-ROM weergeven, indien
beschikbaar.
DISC MENU: het menu van een
schijf weergeven.
• • • • • • d • • • • • •
Gekleurde toetsen (R, G, Y, B):
- Gebruik om door de BD-ROM
menus te navigeren. Ze worden
tevens gebruikt als sneltoetsen
voor bepaalde menu’s.
- B knop: hiermee selecteert u
mono of stereo in de FM-modus.
RDS: radio Data System.
PTY: controleert het type
programma van RDS.
PTY SEARCH:
een bepaald type programma
zoeken.
SUBTITLE: Selecteert een taal
voor ondertiteling.
AUDIO: Selecteert een audiotaal
of -kanaal.
SLEEP: hiermee stelt u een
bepaalde tijdsduur in waarna het
systeem zichzelf automatisch
uitschakelt.
MUSIC ID: Wanneer dit apparaat
is aangesloten op een netwerk ,
kan het tijdens het afspelen van
films informatie leveren over het
nummer dat op dat moment
wordt afgespeeld.
Bedieningstoetsen voor de tv:
zie pagina 61.
Aan de slag
11
Frontpaneel
a
b
1
Aan de slag
e
c
d
a schijflade
b Bedieningstoetsen
1/! (Power)
-/+ (Volume)
DM (Afspelen / Pause)
Z (Stop)
F (Functie)
Hiermee wijzigt u de invoerbron of –functie.
R(Openen / Sluiten)
c USB-poort
d Displayvenster
>>Let op!
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de
tiptoetsen.
yy Gebruik de tiptoetsen met schone en droge
handen.
- Veeg in een vochtige omgeving eerst
het vocht van de toetsen voordat u deze
gebruikt.
yy Druk niet te hard op de toetsen.
- Als u te veel kracht uitoefent, kunt u de
sensor van de tiptoetsen beschadigen.
yy Raak de toets voor de gewenste functie aan
om deze uit te voeren.
yy Raak de tiptoetsen niet aan met geleidend
materiaal, zoals een metalen voorwerp. Dit
kan een defect veroorzaken.
12
Aan de slag
Achterpaneel
1
Aan de slag
a
b
d
e
f
c
a LAN-poort
d Antenneaansluiting
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Actieve woofer
a
b
a LED (verbindingssstatus)
Geel-groen: De verbinding is voltooid.
Geel-groen (knippert): De woofer probeert
een verbinding te maken.
Rood: De verbinding bevindt zich in de standbymodus of is mislukt.
c
b Luidsprekerkanaal
>>Let op!
Zorg ervoor dat kinderen hun vingers of
voorwerpen niet in het luidsprekerkanaal
steken.
c Verbindingsknop
Aansluiten
Monteren van de
hoofdunit aan de muur
U kunt de hoofdunit aan een muur monteren.
Leg de meegeleverde schroeven en steunen klaar.
d.
2. Als u aan een muur (beton) bevestigt, gebruik
dan muurpluggen (niet meegeleverd). U zult
enige gaten moeten boren. Een instructieblad
voor het boren is meegeleverd (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE). Gebruik het instructieblad om
de boorplek te controleren.
Voorbereiding
2
Aansluiten
Unit
13
Muursteun
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Breng de TV BOTTOM LINE van de WALL
BRACKET INSTALL GUIDE op hetzelfde niveau als
de onderkant van de TV en bevestig deze in die
positie.
TV
,,Opmerking
De schroeven en de muurpluggen voor het
bevestigen van het apparaat worden niet
meegeleverd. Wij adviseren de Hilti (HUD-1 6 x
30) voor de montage. Deze kunt u afzonderlijk
aanschaffen.
3. Verwijder de WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Bevestig met schroeven (niet meegeleverd)
zoals getoond in onderstaande illustratie..
14
Aansluiten
5. Bevestig de unitsteun aan de unit met de
schroeven (meegeleverd) zoals getoond in de
onderstaande illustratie.
>>Let op!
yy Hang niet op aan de geïnstalleerde unit en
vermijd het aanstoten van de unit.
yy Bevestig de unit stevig aan de muur, zodat
deze niet er niet afvalt. Als de unit eraf valt,
kan het letsel veroorzaken of schade aan
het product.
2
Aansluiten
yy Als de unit aan de muur wordt geïnstalleerd,
zorg er dan alstublieft voor dat een kind aan
geen enkele van de verbindingskabels kan
trekken, waardoor de unit er af zou kunnen
vallen.
,,Opmerking
Maak de unit los van de steun zoals hieronder
getoond.
Aansluiten
Configureren
Draadloos koppelen
LED-indicator van radio-subwoofer
Gebruik
Geel-groen
De radio-subwoofer ontvangt
het signaal van de unit.
Geel-groen
(knippert)
De radio-subwoofer probeert
een verbinding tot stand te
brengen.
Rood
De radio-subwoofer staat in
de standby modus.
Uit (geen
display)
De stroomkabel van de
subwoofer-ontvanger is niet
aangesloten.
De stroomkabel van de subwooferontvanger is niet aangesloten
1. Verbind de voedingskabel van de radiosubwoofer naar de uitgang.
2. Zet de hoofdunit uit: De hoofdunit en de
radio-subwoofer zullen automatisch worden
verbonden.
Handmatig draadloos koppelen
Wanneer de verbinding niet wordt voltooid, brandt
het rode LED-lampje op de woofer en geeft de
woofer geen geluid weer. Om dit probleem op te
lossen, volgt u de onderstaande procedure.
1. Druk tegelijkertijd op de toets Z STOP
op het apparaat en de toets MUTE op de
afstandsbediening.
- Het bericht ‘REMATE’ wordt weergegeven.
2. Druk aan de achterzijde van de woofer op
PAIRING.
- De geel-groene LED zal knipperen.
3. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Indien u de “geel-groene” LED ziet is het
succesvol.
4. Indien u de “geel-groene” LED niet ziet, probeer
Stap 1 - Stap 3 dan nogmaals.
,,Opmerking
yy Als er een product met sterke
elektromagnetische golven in de buurt is,
kan storing optreden. Plaats de unit (radiosubwoofer en de hoofdunit) daar uit de
buurt.
yy Als u de hoofdunit bedient, dan is het
geluid van de radio-subwoofer (achterste
speakers) binnen een paar seconden in de
standby modus.
yy Stel de afstand tussen deze unit en de
subwoofer-ontvanger in binnen de 10 m
(32 ft.).
yy Optimale prestatie kan alleen worden
verkregen als de unit en de radio-subwoofer
binnen een afstand van 2 m (6 ft.) tot 10
m (32 ft.) worden gebruikt, aangezien
communicatiefouten kunnen optreden als
een grotere afstand wordt toegepast.
yy Het neemt een paar seconden (en het kan
langer duren) voor de radiozender en de
subwoofer om met elkaar te communiceren.
2
Aansluiten
LED-kleur
15
16
Aansluiten
Aansluiten op uw tv
Als u een tv of monitor met een HDMI-aansluiting
hebt, kunt u een HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMI™-kabel) gebruiken om de tv of monitor aan
te sluiten op de speler. Sluit het HDMI-aansluitpunt
van de speler aan op het HDMI-aansluitpunt van
een tv of monitor, geschikt voor HDMI.
2
Aanvullende informatie voor HDMI
yy Let op het volgende wanneer u een voor HDMI
of DVI geschikt apparaat aansluit:
-- Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze
speler uit te schakelen. Schakel het HDMI/
DVI-apparaat vervolgens in en wacht
ongeveer 30 seconden. Zet dan deze speler
aan.
Aansluiten
-- Het video-invoersignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler juist
ingesteld.
Achterkant van
het apparaat
-- Het aangesloten apparaat is compatibel met
de volgende video-invoer: 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i of 1920 x 1080p.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten werken met deze speler.
HDMI-kabel
TV
Stel voor de tv-bron de optie HDMI in (raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding bij de tv).
,,Opmerking
Kijk in de handleiding van uw tv of de
andere aangesloten apparaten om de beste
verbinding te maken.
-- Het beeld zal niet goed worden weergegeven
met een niet-HDCP-apparaat.
,,Opmerking
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat het
audio-uitgangssignaal van de speler niet
accepteert, is het mogelijk dat het geluid
van het HDMI-apparaat vervormd of niet
uitgevoerd wordt.
yy Als u een HDMI-verbinding gebruikt, kunt u
de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal
aanpassen. (Zie 'De resolutie instellen' op
pagina 18.)
yy Selecteer het type video uitvoer van het
HDMI OUT-contactpunt met behulp van
de optie [HDMI Kleur instelling] in het
instellingenmenu (zie pagina 28).
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er
al een verbinding tot stand is gebracht,
kunnen er storingen optreden. U kunt dit
probleem oplossen door de speler uit te
zetten en weer in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP
niet geverifieerd is, wordt het tv scherm
gewijzigd naar een zwart scherm. In dat
geval controleert u de HDMI-aansluiting, of
koppelt u de HDMI-kabel los.
yy Als ruis ('sneeuw') of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan
de lengte van de HDMI-kabel (deze mag
maximaal 4,5 m (15 ft.) lang zijn).
Aansluiten
Wat is SIMPLINK?
Wanneer dit apparaat en een tv van LG met
SIMPLINK zijn verbonden via een HDMI-kabel,
kunnen bepaalde functies van dit apparaat worden
bediend met de afstandsbediening van de tv.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv
voor meer informatie over de SIMPLINK-functie.
Tv’s van LG die zijn uitgerust met de SIMPLINKfunctie, zijn voorzien van het bovenstaande logo.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type schijf of de
afspeelstatus is het mogelijk dat bepaalde
SIMPLINK-bewerkingen afwijken van uw
bedoeling of niet werken.
ARC-functie (Audio Return
Channel)
Met de ARC-functie kan een voor HDMI geschikte
tv de audiostroom naar de uitgang HDMI OUT van
deze speler versturen.
Deze functie gebruiken:
-- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie
ondersteunen en HDMI-CEC en ARC moeten zijn
ingeschakeld (Aan).
-- De instellingsmethode voor HDMI-CEC en ARC
kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij uw tv voor meer
informatie over de ARC-functie.
-- U moet de HDMI-kabel gebruiken (Type A, highspeed HDMI™-kabel met Ethernet).
-- U moet de HDMI IN-ingang die de ARC-functie
ondersteunt, aansluiten op de HDMI-uitgang op
deze speler.
-- U kunt slechts één Home Theater-systeem
aansluiten op een tv die compatibel is met ARC.
,,Opmerking
Stel de functie [SIMPLINK / ARC] op [aan] om
de functie te activeren. (pagina 33)
2
Aansluiten
Functies die met de afstandsbediening van de LG-tv
kunnen worden bediend: afspelen, pauze, scannen,
overslaan, stoppen, uitschakelen, enzovoort.
17
18
Aansluiten
De resolutie instellen
De speler voorziet in verschillende uitgangresoluties
voor HDMI OUT-uitgangen. U kunt de resolutie
veranderen via het menu [Instellingen].
1. Druk op HOME ( ).
2. Gebruik A/D om [Instellingen] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b). Het
installatiemenu verschijnt.
2
Aansluiten
3. Gebruik W/S om de optie [SCHERM] te
selecteren en druk vervolgens op D om naar
het tweede niveau te gaan.
4. Gebruik de toetsen W/S om de optie
[Resolutie] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b) om naar het derde niveau te gaan.
5. Gebruik W/S om de gewenste resolutie te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
,,Opmerking
yy Als de tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie
als volgt op 576p instellen:
1. Druk op HOME ( ) om het HOME-menu
af te sluiten.
2. Houd de toets Z (STOP) minimaal 5
seconden ingedrukt.
yy Wanneer u handmatig een resolutie
selecteert, en vervolgens de HDMIstekker
aansluit op uw tv en uw tv dit niet
accepteert, dan wordt de resolutie instelling
ingesteld op [Auto].
yy Als u een resolutie kiest die uw tv niet
accepteert, verschijnt er een waarschuwing.
Wanneer u de resolutie hebt gewijzigd, en
er geen beeld wordt weergegeven, wacht u
ongeveer 20 seconden.
yy Hierna wordt automatisch de vorige
resolutie weer ingesteld.De beeldfrequentie
voor een video-uitvoer van 1080p wordt
automatisch ingesteld op 24 Hz of 50 Hz,
afhankelijk van de capaciteit en voorkeur van
de aangesloten tv en gebaseerd op de video
framesnelheid van de BD-ROM.
Aansluiten
De antenne aansluiten
Sluit voor de ontvangst van radio-uitzendingen de
meegeleverde antenne aan.
19
Op een extern
apparaat aansluiten
PORT. IN-aansluiting
Achterkant van het
apparaat
U kunt het geluid van uw draagbare audiospeler via
de luidsprekers van dit systeem weergeven.
U kunt ook de F-toets (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
Achterkant van het apparaat
,,Opmerking
Zorg dat u de FM-draadantenne volledig
uitschuift nadat u hem geplaatst heeft.
MP3-speler enzovoort...
2
Aansluiten
Sluit de hoofdtelefoonaansluiting (of de uitgang
line out ) van de draagbare audiospeler aan op de
PORT. IN-aansluiting van dit apparaat. Selecteer
vervolgens de optie [PORTABLE] door op FUNCTION
te drukken.
20 Aansluiten
2
OPTICAL IN-aansluiting
HDMI IN-aansluiting
U kunt het geluid van een component met een
digitale optische verbinding via de luidsprekers van
dit systeem weergeven.
U kunt het beeld en het geluid van uw component
via deze aansluiting weergeven.
Sluit de optische uitgang van uw component
aan op de ingang OPTICAL IN op het apparaat.
Selecteer de optie [OPTICAL] door op FUNCTION te
drukken. Of druk op de toets OPTICAL/TV SOUND
om deze optie rechtstreeks te selecteren.
Aansluiten
U kunt ook de F-toets (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
Sluit de HDMI OUT-uitgang van uw component aan
op de HDMI IN-ingang op dit apparaat. Selecteer
de optie [HDMI IN] door op FUNCTION te drukken.
U kunt ook de F-toets (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
Achterkant van
het apparaat
Achterkant van
het apparaat
Naar de digitale
optische uitgang
van de component
Naar de HDMI-Uitgang van
de component (set-top box,
digitale satellietontvanger,
videogameapparaat e.d.).
,,Opmerking
yy U kunt de videoresolutie niet wijzigen in de
modus HDMI IN. Wijzig de videoresolutie
van de aangesloten component.
yy Als er sprake is van een abnormaal
uitvoersignaal wanneer uw computer is
aangesloten op de HDMI IN-aansluiting, dan
wijzigt u de resolutie van uw computer naar
576p, 720p, 1080i of 1080p.
yy De speler stuurt audio van de HDMIingangen naar de HDMI-uitgang en naar de
luidsprekers van het apparaat.
Aansluiten
Aansluiten op uw
thuisnetwerk
Breedbanddienst
Dit toestel kan op een lokaal netwerk (LAN)
worden aangesloten via de LAN poort op het
achterste bord. Door het apparaat op een
breedband thuisnetwerk aan te sluiten, hebt u
toegang tot diensten als software-updates, BD-Live
interactiviteit en online diensten.
2
Zie voor nadere instructies de documentatie van
uw netwerkapparaat.
Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN- of
Ethernet-kabel (CAT5 of beter met RJ45-connector)
om de LAN-poort van de speler aan te sluiten op
de bijbehorende poort op uw modem of router.
,,Opmerking
yy Wanneer u de LAN-kabel aansluit of
loskoppelt, houdt u de kabelstekker vast.
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, trek
dan niet aan de kabel. Houdt de stekker
vast en druk tegelijkertijd de vergrendeling
omlaag.
yy Sluit geen modulaire telefoonkabel op de
LAN-poort aan.
yy Aangezien er verschillende
aansluitconfiguraties zijn, kunt u
het beste de specificaties van uw
telefoonmaatschappij of internetprovider
volgen.
yy Als u toegang wilt krijgen tot bestanden
op pc’s of DLNA-servers moet de speler
daarmee verbinding kunnen maken via een
router binnen hetzelfde LAN (Local Area
Network).
yy Om uw PC als een DLNA server in te stellen,
moet u het meegeleverd Nero MediaHome
4 installeren op uw PC. (zie pagina 39)
DLNA gecertificeerde
servers
Achterkant van het apparaat
Aansluiten
Router
Aansluiting voor bekabeld
netwerk
Door gebruik te maken van een bekabeld
netwerk bereikt u de beste prestaties, omdat
de aangesloten apparaten rechtstreeks met het
netwerk in verbinding staan en niet vatbaar zijn
voor radiofrequente storing.
21
22 Aansluiten
Een bekabeld netwerk
installeren
2
Als er een DHCP-server via een kabelverbinding
op het LAN-netwerk is aangesloten, krijgt deze
speler automatisch een IP-adres toegewezen.
Bij sommige thuisnetwerken is het nodig de
netwerkinstelling van de speler aan te passen nadat
de fysieke verbinding tot stand is gebracht. Pas de
[NETWERK]-instelling als volgt aan.
Geavanceerde instelling
Als u de netwerkinstellingen handmatig wil
instellen, gebruik dan W/S om [Geavanceerde
instelling] te selecteren in het [Netwerkinstelling]
menu en druk op ENTER (b).
1. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
Aansluiten
Voorbereiding
Voordat u het bedrade netwerk installeert,
moet u uw thuisnetwerk op een breedbandinternetverbinding aansluiten.
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in
het menu [Instellingen] en druk vervolgens op
ENTER (b).
2. Lees de voorbereiding voor de
netwerkinstellingen en druk dan op ENTER (b)
terwijl [Start] geaccentueerd wordt.
Het netwerk zal automatisch verbonden
worden met de unit.
,,Opmerking
Als er een DHCP-server in het netwerk aanwezig
is en u wilt het IP-adres met de hand instellen,
selecteer dan [Statisch] en stel vervolgens de
opties [IP Adres], [Subnet Mask], [Gateway] en
[DNS Server] met behulp van W/S/A/D
en de cijfertoetsen in. Als u bij het invoeren van
een getal een fout maakt, druk dan op CLEAR
om het gemarkeerde gedeelte te wissen.
2. Selecteer [Volgende] en druk op ENTER (b) om
de netwerkinstellingen toe te passen.
De status van de Netwerkverbinding wordt
getoond op het scherm.
3. Druk op ENTER (b) terwijl [OK] geaccentueerd
wordt, om de kabelnetwerkinstellingen te
voltooien.
Aansluiten 23
Belangrijke informatie over
netwerkverbindingen
2
Aansluiten
yy Problemen bij het tot stand brengen van een
netwerkverbinding kunt u vaak oplossen door de
router of de modem te resetten. Nadat u de speler
op het thuisnetwerk hebt aangesloten, schakelt u
de stroom even uit of maakt u de stroomkabel van
de router van het thuisnetwerk of de kabelmodem
los. Vervolgens schakelt u de stroom weer in en/of
sluit u de stroomkabel weer aan.
yy Uw internetleverancier (ISP) kan contractueel
bepalen hoeveel voor internet geschikte
apparaten u op één internetaansluiting mag
aansluiten. Neem voor meer informatie contact
op met uw internetleverancier.
yy LG Electronics is niet verantwoordelijk
voor storingen in de speler en/of de
internetverbinding ten gevolge van
communicatiefouten/storingen die verband
houden met uw breedbandinternetaansluiting
of andere aangesloten apparatuur.
yy De functies van BD-ROM schijven die via een
internetverbinding beschikbaar zijn, worden niet
door ons ontwikkeld of geleverd en wij zijn dan
ook niet verantwoordelijk voor de functionaliteit
of beschikbaarheid ervan. Bepaalde aan
schijven gerelateerde inhoud die via een
internetaansluiting beschikbaar kan komen, is
mogelijk niet voor deze speler geschikt. Als u
vragen hebt over dergelijk materiaal, neem dan
contact op met de producent van de schijf.
yy Bepaald internetmateriaal kan een
internetverbinding met een grotere bandbreedte
vereisen.
yy Zelfs als de speler op de juiste wijze is
aangesloten en geconfigureerd, is het mogelijk
dat bepaald internetmateriaal niet op de
juiste wijze werkt door internetopstoppingen,
de kwaliteit of de bandbreedte van uw
internetverbinding of problemen bij de
leverancier van het materiaal.
y
y Het is mogelijk dat een aantal functies van de
internetverbinding niet beschikbaar is wegens
bepaalde beperkingen die door de leverancier
van uw breedband-internetverbinding (ISP) zijn
ingesteld.
yy Alle kosten, inclusief de kosten van
telefoonverbindingen die door uw
internetprovider aan u in rekening worden
gebracht, komen voor uw rekening.
yy Voor een kabelaansluiting op deze speler is een
10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort nodig. Als
uw internetleverancier een dergelijke aansluiting
niet toestaat, kunt u de speler niet aansluiten.
yy Voor het gebruik van een xDSL-service moet u
een router aansluiten.
yy Voor het gebruik van DSL-diensten is een
DSL-modem vereist en voor het gebruik van
kabelmodemdiensten is een kabelmodem
vereist. Afhankelijk van de toegangsmethode
van, en de abonnementsovereenkomst met,
uw internetleverancier is het mogelijk dat u de
internetverbindingsfunctie van deze speler niet
kunt gebruiken of dat uw internetleverancier
beperkingen heeft gesteld aan het aantal
apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten.
(Als uw serviceprovider het abonnement heeft
beperkt tot één apparaat, is het mogelijk dat u
met deze speler geen verbinding met internet
kunt maken als u al een computer op internet
hebt aangesloten.)
24 Systeeminstellingen
Begininstellingen
Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt,
verschijnt het hulpprogramma voor de eerste
setup op het scherm. Stel de taal in en ook de
netwerkinstellingen in het het hulpprogramma
voor de eerste setup.
4. Selecteer [Volgende] en druk op ENTER (b).
5. U kunt automatisch via de luidsprekers van dit
apparaat naar tv-geluid luisteren wanneer de tv
is ingeschakeld. De tv en dit apparaat dienen via
een optische kabel verbonden te worden.
1. Druk op 1 (POWER).
Het hulpprogramma voor de eerste setup
verschijnt op het scherm.
2. Gebruik W/S/A/D om de taal in te stellen
en druk op ENTER (b).
3
Druk op W om te verplaatsen en op A/D om
[aan] of [uit] te selecteren. Selecteer [Volgende]
en druk op ENTER (b).
Systeeminstellingen
6. Controleer alle instellingen die u heeft ingesteld
in de voorgaande stappen.
3. Lees en doe de voorbereiding voor de
netwerkinstellingen en druk dan op ENTER (b)
terwijl [Start] geaccentueerd wordt.
Druk op ENTER (b) terwijl [Beëindigen]
geaccentueerd wordt om het hulpprogramma
voor de eerste setup te voltooien. Als er
instellingen veranderd moeten worden, gebruik
dan W/S/A/D om 1 te selecteren en druk
op ENTER (b).
Als het kabelnetwerk is verbonden, zullen
de instellingen van de netwerkverbinding
automatisch voltooid worden.
Als u beveiliging heeft op uw toegangspunt,
dient u, indien noodzakelijk, de toegangscode
in te voeren.
7. Toont de privé-geluidsmodusgids. Druk op
ENTER (b).
Systeeminstellingen 25
Afspelen in het
algemeen
De Setup-instellingen
aanpassen
U kunt de instellingen van de speler in het menu
[Instellingen] wijzigen.
1. Druk op HOME ( ).
3
3. Selecteer de eerste setup-optie met W/S en
druk op D om naar het tweede niveau te gaan.
4. Gebruik de toetsen W/S om een tweede
setup-optie te selecteren en druk op ENTER (b)
om naar het derde niveau te gaan.
5. Gebruik de toetsen W/S om de gewenste
instelling te selecteren en druk op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
Systeeminstellingen
2. Gebruik A/D om [Instellingen] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b).
Het [Instellingen] menu verschijnt.
26 Systeeminstellingen
Menu [NETWERK]
De [NETWERK]-instellingen zijn noodzakelijk voor
het gebruik van software-updates, BD-Live en
online functies.
[Landinstelling]
Verbindingsinstelling
[Initialiseren]
Als uw thuisnet klaar is om aangesloten te
worden op het toestel, moet het toestel op
netwerkcommunicatie worden ingesteld. (Zie
‘Aansluiten op uw thuisnetwerk’ op pagina 21.)
Afhankelijk van de regio kan de functie
[Initialiseren] niet beschikbaar zijn.
Verbindingsstatus
3
Smartservice-instelling
Systeeminstellingen
Als u op deze speler de netwerkstatus wilt
controleren, selecteert u de optie [Verbindingsstatus]
en drukt u op ENTER (b) om te controleren of een
verbinding met het netwerk en internet tot stand is
gebracht.
BD-LIVE aansluiting
U kunt de internettoegang beperken indien de BDLive functies gebruikt worden.
[Toegestaan]
Internettoegang is toegestaan voor alle
BD-Live inhoud.
[Deels toegestaan]
Internettoegang is alleen toegestaan voor
BD-Live inhoud met eigenaarscertificaat.
Internettoegang en AACS Online functies zijn
verboden voor alle BD-Live inhoud zonder
certificaat.
[Verboden]
Internettoegang is verboden voor alle BD-Live
inhoud.
Selecteer uw regio om de juiste online
inhoudsdiensten te zien.
Naam van apparaat
U kan een netwerknaam aanmaken via een virtueel
toestenbord. Dit toestel zal herkend worden door
de naam die u op uw thuisnetwerk invoert.
Afspelen via netwerk
Met deze functie kunt het afspelen regelen
van media die met behulp van een DLNAgecertificeerde smartphone vanaf een DLNA-server
gestreamd zijn. De meeste DLNA-gecertificeerde
smartphones hebben een functie waarmee u
de afspeelbare media op uw thuisnetwerk kunt
regelen. Stel deze optie in op [aan] waardoor uw
smartphone dit apparaat kan bedienen. Zie voor
meer informatie de handleiding van uw DLNAgecertificeerde smartphone of van de applicatie.
,,Opmerking
yy Dit apparaat en de DLNA-gecertificeerde
smartphone moeten op hetzelfde netwerk
worden aangesloten.
yy Om de [Afspelen via netwerk]-functie met
behulp van een DLNA-gecertificeerde
smartphone te kunnen gebruiken, drukt u
op HOME ( ) om het startmenu weer te
geven voordat u een verbinding met dit
apparaat maakt.
yy Wanneer u het apparaat met behulp van de
[Afspelen via netwerk]-functie bedient, is de
afstandsbediening buiten werking.
yy De op pagina 64 beschreven beschikbare
bestandsformaten worden niet altijd door de
[Afspelen via netwerk]-functie ondersteund.
Systeeminstellingen 27
Menu [SCHERM]
Resolutie
Beeldverhouding
Stelt de uitgangsresolutie van het HDMI-videosignaal in. Zie pagina 18 voor meer informatie over
de instelling van de resolutie.
Selecteer de hoogte-breedteverhouding (aspect
ratio) die met uw tv overeenstemt.
[Auto]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
Toont films met balken boven en onder het
beeld.
Als uw HDMI OUT-uitgang is aangesloten op de
tv voor het verstrekken van scherminformatie
(EDID), wordt automatisch de meest geschikte
resolutie voor de tv geselecteerd.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
De beelden worden bijgesneden om uw tvscherm te vullen. Beide kanten van het beeld
wordt afgesneden.
[1080i]
[4:3 Letterbox]
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding 4:3
wordt weergegeven met de oorspronkelijke
hoogte-breedteverhouding van 4:3. Links en
rechts van het beeld worden zwarte randen
weergegeven.
[16:9 Volledig]
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding
4:3 wordt horizontaal aangepast (in lineaire
proporties) en schermvullend weergegeven.
,,Opmerking
U kunt de opties [4:3 Letter Box] en [4:3
Pan Scan] niet selecteren wanneer voor de
resolutie een waarde is ingesteld van meer dan
720p.
Voert 1080 beeldlijnen interlaced video uit.
[720p]
Voert 720 beeldlijnen progressieve video uit.
[576p]
Voert 576 beeldlijnen progressieve video uit.
Ultra HD-upscaling
Met deze functie kan het apparaat de originele
videoresolutie verhogen naar een Ultra HDresolutie en -uitgang. Hiervoor wordt de HDMIaansluiting gebruikt.
[Auto]
Wanneer u een scherm aansluit dat een
resolutie van Ultra HD kan tonen, zal het
apparaat automatisch videosignalen in een
resolutie van Ultra HD genereren.
[uit]
Het apparaat schakelt de opschaalfunctie uit.
,,Opmerking
yy Dit apparaat voert videosignalen uit in een
resolutie van Ultra HD wanneer het BD-ROM
discs met 24 Hz-formattering afspeelt.
yy Het afspelen van afbeeldingen kan tijdens
het veranderen van de resolutie even
onderbroken worden.
3
Systeeminstellingen
[16:9 Origineel]
Voert 1080 beeldlijnen progressieve video uit.
28 Systeeminstellingen
1080p fullHD beeld
Wanneer de resolutie is ingesteld op 1080p,
selecteert u [24 Hz] voor een vloeiende weergave
van filmmateriaal (1080p/24 Hz) op een HDMIcompatibel scherm met 1080p/24 Hz-invoer.
,,Opmerking
yy Wanneer u [24 Hz] selecteert, is het mogelijk
dat het beeld enigszins wordt verstoord
wanneer er tussen video- en filmmateriaal
wordt geschakeld. Selecteer in dat geval
[50 Hz].
3
Systeeminstellingen
yy Zelfs wanneer [1080p fullHD beeld] is
ingesteld op [24 Hz], als uw tv niet compatibel
is met 1080p/24 Hz, zal de werkelijke
beeldfrequentie van de video-uitvoer worden
aangepast aan de indeling van de videobron
en nooit hoger zijn dan 50 Hz.
HDMI Kleur instelling.
Selecteer het type uitvoer van de HDMI UIT-stekker.
Raadpleeg voor deze instelling de handleidingen
van uw weergavetoestel.
Menu [TAAL]
Schermmenu
Kies een taal voor het [Instellingen] menu en
onscreen scherm.
Disk Menu / Audio disk /
Disk ondertiteling
Selecteer tijdens het afspelen van een dvd de
gewenste taal voor de audiotrack (schijf audio),
ondertitels en het schijfmenu.
[Origineel]
Verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de
schijf is opgenomen.
[Anders]
Druk op ENTER (b) om een andere taal te
selecteren. Gebruik de nummertoetsen en
vervolgens ENTER (b) om de overeenkomende
4-cijferige code in te voeren volgens de
taalcodelijst op pagina 69.
[uit] (alleen ondertiteling schijf)
[YCbCr]
De ondertiteling uitschakelen.
Selecteer deze optie wanneer u een HDMIweergaveapparaat aansluit.
,,Opmerking
[RGB]
Selecteer deze optie wanneer u een DVIweergaveapparaat aansluit.
3D-modus
Selecteer het type uitvoermodus voor het afspelen
van Blu-ray 3D-schijven.
[uit]
Een Blu-ray 3D-schijf wordt net als bij het
afspelen van normale BD-ROM's uitgevoerd in
de 2D-modus.
[aan]
Blu-ray 3D-schijven worden in 3D-modus
afgespeeld.
Hoofd menu handleiding
Met deze functie kunt u de informatie voor het
Home Menu weergeven of verbergen. Als u
informatie wilt weergeven, stelt u deze optie in op
[aan].
Afhankelijk van het type schijf is het mogelijk
dat de door u gekozen taalinstelling niet werkt.
Systeeminstellingen 29
Menu [AUDIO]
Voor elke schijf zijn er verschillende opties voor
de uitvoer van audio beschikbaar. Stel de audioopties voor de speler in op basis van het type
audiosysteem dat u gebruikt.
,,Opmerking
Zie voor meer informatie 'Audio
uitvoerspecificaties' op pagina 67 omdat
allerlei factoren van invloed zijn op het type
audio-uitvoer.
Digitale uitgang
[PCM Stereo] (alleen HDMI)
[PCM Multi-Ch] (alleen HDMI)
Selecteer deze optie als u de HDMI OUTaansluiting verbindt met een digitale decoder
met meerdere kanalen.
[DTS hercodering] (alleen HDMI)
Selecteer deze optie als u de HDMI OUTaansluiting verbindt met een DTS decoder
[BitStream] (alleen HDMI)
Selecteer deze optie als u de HDMI OUT
aansluiting van dit apparaat aansluit op een
apparaat met een LPCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS en DTS-HD
decoder
,,Opmerking
yy Wanneer de optie [Digitale uitgang] is
ingesteld op [PCM Multi-Ch], wordt het
geluid mogelijk uitgevoerd als PCM Stereo,
wanneer de PCM Multi-Ch-informatie van
het HDMI-apparaat niet wordt gedetecteerd
met EDID.
yy Als u de optie [Digitale uitgang] instelt
op [DTS hercodering], wordt de volgens
DTS hergecodeerde audio voor BD-ROM
schijven met secundaire audio uitgestuurd
en wordt de originele audio voor andere
schijven (zoals [BitStream]) uitgestuurd.
yy Deze instelling is niet beschikbaar op het
inputsignaal van een extern apparaat.
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid van een
film met een lager geluidsvolume beluisteren
zonder dat het geluid minder helder wordt.
[Auto]
Het dynamisch bereik van het Dolby TrueHD
audio-uitgangssignaal is stelt zichzelf in.
Het dynamisch bereik van het Dolby Digital- en
het Dolby Digital Plus-uitgangssignaal kunt u
op dezelfde wijze instellen als de modus [aan].
[aan]
Comprimeert het dynamisch bereik van het
Dolby Digital, Dolby Digital Plus of het Dolby
TrueHD audio-uitgangssignaal.
[uit]
Schakelt deze functie uit.
,,Opmerking
U kunt de DRC-instelling alleen wijzigen
wanneer er geen schijf in het apparaat aanwezig
is of wanneer het apparaat volledig is gestopt.
3
Systeeminstellingen
Selecteer deze optie als u de HDMI OUTaansluiting verbindt met een digitale decoder
met twee kanalen.
Post DRC (Dynamisch Bereik
Controle)
30 Systeeminstellingen
HD AV Sync
Menu [SLOT]
Soms treedt er bij digitale tv een vertraging tussen
het beeld en het geluid op. In dat geval kunt u
de vertraging compenseren door een vertraging
voor het geluid in te stellen, zodat het geluid
daadwerkelijk ‘wacht’ op het bijbehorende beeld.
Dit wordt HD AV-synchronisatie genoemd. Gebruik
A D om door de vertragingswaarden te bladeren.
U kunt een waarde opgeven tussen de 0 en 300 ms.
De instellingen voor [SLOT] zijn alleen van invloed
op het afspelen van Blu-ray Disc’s en DVD’s.
Auto volume
3
Systeeminstellingen
Met de Auto volume-functie aan, past de unit
automatisch het uitgevoerde volumeniveau aan
om deze te verhogen/verlagen als het geluid te
zacht/hard is. Zo kunt u genieten van het geluid op
een comfortabel niveau dat niet te hard of te zacht
klinkt.
Als u functies wilt gebruiken wanneer [SLOT] is
ingesteld, moet u de beveiligingscode van vier
cijfers opgeven.
Als u nog geen wachtwoord hebt opgegeven,
wordt u gevraagd dit te doen. Voer een wachtwoord
van vier cijfers tweemaal in en druk up ENTER (b)
om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Wachtwoord
U kunt een wachtwoord aanmaken of een
bestaand wachtwoord wijzigen.
[Geen]
Voer een wachtwoord van vier cijfers tweemaal
in en druk up ENTER (b) om een nieuw
wachtwoord aan te maken.
[Wijzig]
Geef het huidige wachtwoord op en druk op
ENTER (b). Voer een wachtwoord van vier
cijfers tweemaal in en druk up ENTER (b) om
een nieuw wachtwoord aan te maken.
Indien u uw wachtwoord vergeet
Als u het wachtwoord vergeet, kunt u dit
verwijderen door de volgende stappen uit te
voeren:
1. Als de speler een schijf bevat, verwijdert u de
schijf.
2. Selecteer de optie [Wachtwoord] in het men
[Instellingen].
3. Voer met de cijfertoetsen ‘210499’ in. Het
geregistreerde wachtwoord wordt gewist.
,,Opmerking
Als u een fout maakt voordat u op ENTER (b)
hebt gedrukt, drukt u op CLEAR. Voer
vervolgens het juiste wachtwoord in.
DVD Beoordeling
Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd’s
op grond van hun inhoud. (Niet alle schijven zijn
geclassificeerd.)
[Waardering 1-8]
Classificatie (1) bevat de meeste beperkingen
en niveau (8) de minste.
Systeeminstellingen
[Ontgrendelen]
Menu [ANDERS]
Als u dit selecteert, is het ouderlijk toezicht
('parental control') niet actief en wordt de schijf
volledig afgespeeld.
Aanwijzer
Blu-ray disk Beoordeling
Geef een leeftijdslimiet voor het afspelen van
de Bd-rom op. Voer met de cijfertoetsen een
leeftijdslimiet in voor het weergeven van de
BD-ROM.
[255]
Alle BD-ROM's kunnen worden afgespeeld.
[0-254]
,,Opmerking
De [Blu-ray disk Beoordeling] wordt alleen
toegepast voor Blu-rayschijven die zijn
voorzien van een Advanced Rating Control.
Regiocode
Raadpleeg de lijst op pagina 68 en geef de code op
van de regio waarop de classificatie van de dvd is
gebaseerd.
Stelt de snelheid en omvang van de cursor van de
USB-muis in.
[Snelheid]
Stelt de snelheid waarmee de cursor van een
USB-muis beweegt in.
[Grootte]
Kiest de omvang van de cursor van een USBmuis.
,,Opmerking
De cursor is geoptimaliseerd voor het gemak
van gebruik op internet.
DivX VOD
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal
videoformaat dat ontwikkeld is door DivX, LLC, een
dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit
is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivXvideo kan afspelen. Ga naar de website divx.com
voor meer informatie en software-hulpmiddelen
om uw bestanden in DivX-video’s om te zetten.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®apparaat moet worden geregistreerd om
gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) films af
te kunnen spelen. Zoek voor de registratiecode in
het DivX VOD-gedeelte in het instellingenmenu
van uw apparaat. Ga naar vod.divx.com voor
meer informatie over hoe u uw registratie moet
afwikkelen.
[Registreren]
Toont de registratiecode van de speler.
[Deregistreren]
Deactiveert de speler en toont de
deactivatiecode.
,,Opmerking
Alle video’s die met de registratiecode van de
speler via DivX VOD zijn gedownload, kunnen
alleen worden afgespeeld op dit apparaat.
3
Systeeminstellingen
BD-ROM’s met de betreffende classificatie
kunnen niet worden afgespeeld.
31
32 Systeeminstellingen
Snelle start
Aansluiten van het TV-geluid
Deze speler kan in de standby-modus met laag
stroomverbruik blijven, zodat de speler direct kan
worden gestart zonder vertraging wanneer dit
toestel ingeschakeld wordt. Stel deze optie in op
[aan] voor het activeren van de functie [Snelle start].
U kunt automatisch via de luidsprekers van dit
apparaat naar tv-geluid luisteren wanneer de tv is
ingeschakeld. De tv en dit apparaat dienen via een
optische kabel verbonden te worden.
,,Opmerking
yy De functie [Snelle start] is mogelijk niet
beschikbaar op dit moment. Deze functie
wordt beschikbaar nadat de software is
bijgewerkt.
3
Systeeminstellingen
yy Als de optie [Snelle start] is ingesteld op
[aan] en een wisselstroomvoeding wordt
per ongeluk weer verbonden met de speler
na een stroomstoring, enz., wordt de speler
automatisch gestart in de standby-stand.
Voordat u de speler start, wacht even totdat
de speler in de standby-stand staat.
yy Wanneer [Snelle start] is ingesteld op [aan]
zal het stroomverbruik hoger zijn dan
wanneer [Snelle start] is ingesteld op [uit].
Druk op W om te verplaatsen en op A/D om
[aan] of [uit] te selecteren. Selecteer [OK] en druk
op ENTER (b).
Initialiseren
[Fabrieksinstelling]
Hierdoor wordt de speler naar zijn
oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet.
[Blu-ray opslag wissen]
Auto Power uitschakelen
Initialiseert de inhoud van BD-Live vanaf de
aangesloten usb-memorystick.
De screensaver verschijnt wanneer u het systeem
ongeveer vijf minuten in de stopstand laat staan.
Als u deze optie op [aan] zet, schakelt het apparaat
zichzelf automatisch uit binnen 15 minuten vanaf
het moment dat de screensaver zichtbaar is. Als
u deze optie uitschakelt [uit], blijft de screensaver
actief tot u het apparaat bedient.
Als u de optie [Fabrieksinstelling] wilt
gebruiken om de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen te herstellen, moet u
de activering van alle online diensten en de
netwerkinstellingen opnieuw instellen.
,,Opmerking
Wanneer u in het instellingenmenu de functie [Auto
Power uitschakelen] inschakelt, gaat dit apparaat
vanzelf uit om stroomverbruik te besparen in het
geval de hoofdeenheid niet is aangesloten op een
extern apparaat en gedurende 20 minuten niet
wordt gebruikt.
Dat geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat de
Hoofdeenheid via analoge invoer is verbonden met
andere apparaten.
,,Opmerking
Systeeminstellingen 33
Software
[Informatie]
Toont de huidige softwareversie.
[Update]
U kunt de software bijwerken door het
apparaat rechtstreeks op de software
updateserver aan te sluiten (zie pagina 62).
SIMPLINK / ARC
-- Met de functie SIMPLINK kunt u dit apparaat
bedienen via de afstandsbediening van de tv
van LG.
Stel de functie [SIMPLINK / ARC] op [aan] om de
functie te activeren. (Pagina 17)
3
Systeeminstellingen
-- Met de ARC-functie kunt u via een HDMIcompatibele tv een geluidssignaal naar de HDMI
OUT van deze ontvanger zenden.
34 Bediening
Geluidseffecten
U kunt een geschikte geluidsmodus instellen.
Druk een paar keer op SOUND EFFECT totdat de
gewenste geluidsmodus op het display aan de
voorkant van het apparaat wordt weergegeven
of zichtbaar is op de tv. De weergegeven
onderwerpen voor de equalizer kunnen verschillen,
afhankelijk van de gekozen geluidsbronnen en
effecten.
[Natural Plus]: U kunt genieten van hetzelfde
natuurlijke geluidseffect als u heeft bij een
3.1-kanaal.
[Natural]: als u deze optie selecteert, kunt u
genieten van een aangenaam, natuurlijk geluid.
[Bypass]: software met meerkanaals
surroundgeluid wordt volgens de oorspronkelijke
opname weergegeven.
4
Bediening
[Bass Blast]: als u deze optie selecteert, worden de
lage tonen van de linker en rechter frontluidsprekers
en van de subwoofer extra versterkt.
[Zangstem]: als u deze optie selecteert, wordt het
geluid van de menselijke stem bijzonder helder
weergegeven.
[Game]: deze stand is speciaal ontwikkeld voor een
dynamische geluidsweergave van videogames.
[Nacht]: als u in de late uren films wilt kijken zonder
anderen te storen, is dit de ideale optie.
[Up Scaler]: instelling waarmee u de kwaliteit van
het geluid kunt verbeteren bij het luisteren naar
MP3-muziekbestanden en ander gecomprimeerd
geluid. Deze modus is alleen geschikt voor het
afspelen van tweekanaals bronmateriaal.
[Loudness]: voor volle lagen en hoge tonen.
[Gebruik. EQ]: u kunt het geluid aanpassen door
een bepaalde frequentie aan te passen.
De [Gebruik. EQ] instellen
1. Gebruik de toetsen W/S om de gewenste
frequentie te selecteren.
2. Gebruik de toetsen A/D om het gewenste
niveau te selecteren.
Selecteer de optie [Annuleren] en druk vervolgens
op ENTER (b) om de instelling te annuleren.
Selecteer de optie [Reset] en druk vervolgens op
ENTER (b) om alle aanpassingen te herstellen.
3D-geluidseffect
3D-geluid zorgt ervoor dat het geluid in een
bredere omgeving kan worden gehoord,
zodat u kunt genieten een meer ruimtelijk en
bioscoopachtig surround-geluid. Druk herhaaldelijk
op 3D SOUND totdat de gewenste modus op het
display of tv-scherm verschijnt.
[3D Muziek]: deze modus produceert een
uitstekend surround geluid, zodat u zich thuis in
een concertzaal waant.
[3D Film]: deze modus produceert een uitstekend
surround geluid, zodat u thuis kunt genieten van
het echte bioscoopgevoel.
Bediening 35
Standaard
menuweergave
Smart Share gebruiken
Het menu [HOME] gebruiken
1. Druk op HOME ( ) om het startmenu weer te
geven.
Het menu Home verschijnt wanneer u op HOME
( ) drukt. Gebruik de toetsen W/S/A/D om
de categorie te selecteren en druk op ENTER (b).
U kunt video-, foto- en audiobestanden op het
apparaat afspelen door een schijfje te plaatsen, een
USB-apparaat aan te sluiten of het thuisnetwerk
(DLNA) te gebruiken.
2. Selecteer [Smart Share] en druk op ENTER (b).
4
[LG Smart World], [Mijn Apps] en de [Zoeken]functionaliteit kunnen niet beschikbaar zijn,
afhankelijk van de regio waarin u woont.
a [Smart Share] - Toont het Smart Sharemenu.
b [Premium] - Toont het Premiumstartscherm. (pagina 53)
c [LG Smart World] - Toont LG-apps die op
het apparaat aanwezig zijn. (pagina 54)
d [Mijn Apps] - Toont het scherm [Mijn Apps].
(pagina 55)
e [Invoer] - Hiermee wijzigt u de
invoermodus.
f [Instellingen] - Hier kunt u de
systeeminstellingen aanpassen.
g [Zoeken] - Zoekt de gewenste LG/apps en
andere inhoud.
h [Log In] - Toont het menu waarin u zich
kunt aanmelden.
a Toont alle aangesloten apparaten.
b Toont video-, foto- en audiobestanden.
c Toont het bestand of de map op een
aangesloten apparaat.
Bediening
,,Opmerking
36 Bediening
De aangesloten
apparaten afspelen
Een schijf afspelen
erot
Deze speler kan Blu-ray 3D-schijven afspelen die
afzonderlijke weergaven bevatten voor het linkeren rechteroog.
Voorbereiding
1. Plaats een schijf in de lade.
Bij de meeste audio-cd’s, bd-rom- en dvdromdisks start het afspelen automatisch.
Om Blu-ray 3D-titels in 3D-modus
stereoscopisch af te spelen moet u het
volgende doen:
2. Druk op HOME ( ) en kies vervolgens [Smart
Share].
yy Controleer of uw tv voor 3D geschikt is en
HDMI-ingangen heeft.
3. Selecteer het pictogram met het schijfje.
yy Om 3D te ervaren moet u waarschijnlijk een
3D-bril gebruiken.
,,Opmerking
4
Blu-ray 3D-disks afspelen
e
Bediening
yy De in deze handleiding beschreven
afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden
en media beschikbaar. Afhankelijk van
allerlei factoren kunnen bepaalde functies
beperkt beschikbaar zijn.
yy Afhankelijk van de BD-ROM-titels is het
mogelijk dat u een USB-aansluiting nodig
hebt om het bestand af te kunnen spelen.
yy Niet voltooide DVD-VR-schijven worden
misschien niet afgespeeld in dit toestel.
yy Sommige DVD-VR-schijven zijn opgenomen
met CPRM (Copy Protection for Recordable
Media) kopieerbeveiliging. Dit toestel
ondersteunt dit soort schijven niet.
yy Controleer of de bd-romtitel die u wilt
afspelen wel of geen Blu-ray 3D-schijf is.
yy Sluit een HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMI™-kabel) op de HDMI-uitgang van de
speler en de HDMI-ingang van de tv aan.
1. Druk op HOME ( ) en stel de optie [3D-modus]
in het menu [Instellingen] in op [aan] (zie
pagina 28).
2. Plaats een schijf in de lade.
Het afspelen start automatisch.
3. Zie voor meer aanwijzingen de
gebruikershandleiding van uw voor
3D-weergave geschikte televisie.
Om het stereoscopische 3D-effect te verbeteren
kunt u de weergave-instellingen aanpassen en
voor uw tv scherpstellen.
>>Let op
yy Door langdurig naar stereoscopisch
3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van
duizeligheid en vermoeidheid.
yy Zieken, kinderen en zwangere vrouwen
kunnen beter niet naar films in 3D-modus
kijken.
yy Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal
hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt
of duizelig wordt, is het verstandig het
afspelen te stoppen en even uit te rusten.
Bediening 37
Een bestand op een schijf/
USB-apparaat afspelen
yui
Deze speler kan video, audio en fotobestanden
afspelen, die in de disc of USB-stick zitten
opgeslagen.
1. Plaats een schijf waarop data is opgeslagen in
de schijflade of sluit een USB-apparaat aan.
Opmerkingen over het USBapparaat
yy Voor het openen van bestanden (film, foto
en muziek) ondersteunt deze speler USBflashgeheugens en volgens FAT 32 en NTFS
geformatteerde harde schijven (HDD). Voor
BD-live dient u echter de USB-geheugenstick/
externe HDD met FAT32-formattering te
gebruiken.
yy Dit apparaat ondersteunt totaal vier partities van
een USB-apparaat.
yy Haal het USB-toestel er tijdens bedrijf (afspelen,
enz.) niet uit.
yy Een USB-apparaat waarvoor een extra
programma moet worden geïnstalleerd, wanneer
u het op een computer hebt aangesloten, wordt
niet ondersteund.
yy USB-toestel: USB-toestel dat USB1.1 en USB2.0.
ondersteunt.
Afhankelijk van het aantal bestanden dat op de
USB-geheugenstick is opgeslagen kan de laadtijd
een paar minuten duren. Om het laden te stoppen
drukt u op ENTER (b) nadat u [Annuleren] hebt
geselecteerd.
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [Smart Share] en druk op ENTER (b).
4. Selecteer het gewenste aangesloten apparaat
in de categorie.
5. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek].
6. Selecteer een bestand met de toetsen W/S/
A/D en druk op d(PLAY) of ENTER (b) om
het bestand af te spelen.
yy Om gegevensverlies te voorkomen, worden
regelmatige reservekopieën aanbevolen.
yy Als u een USB-verlengkabel, een USB-Hub of een
USB-multireader gebruikt, is het mogelijk dat de
USB-geheugenstick niet wordt herkend
yy Sommige USB-toestellen werken mogelijk niet
met deze unit.
yy Digitale camera’s en mobiele telefoons worden
niet ondersteund.
yy Het is niet mogelijk de USB-poort van het
apparaat op een pc aan te sluiten. Het is niet
mogelijk het apparaat als opslagtoestel te
gebruiken.
4
Bediening
Indien u de USB adapter aan het HOME
menu aansluit zal de speler automatisch een
muziekbestand afspelen dat op het USBopslagapparaat is opgeslagen. Als het USBopslagapparaat verschillende typen bestanden
bevat, verschijnt een menu voor het selecteren van
het bestandstype.
yy Video-, audio- en fotobestanden kunnen worden
afgespeeld. Zie de betreffende pagina’s voor
bijzonderheden over het uitvoeren van elk
bestand.
38 Bediening
Een bestand op een
netwerkserver afspelen
yui
Deze speler kan video-, audio- en fotobestanden
afspelen vanop een DLNA-server via uw
thuisnetwerk.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 21).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [Smart Share] en druk op ENTER (b).
,,Opmerking
yy De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 64.
yy U kunt wel de miniaturen van onspeelbare
bestanden weergeven, maar u kunt deze
bestanden niet op deze speler afspelen.
yy De namen van het ondertitelbestand en het
videobestand moeten dezelfde zijn en deze
bestanden moeten zich in dezelfde map
bevinden.
yy De afspeel- en bedieningskwaliteit kan
worden beïnvloed door de kwaliteit van uw
thuisnetwerk.
yy Afhankelijk van uw pc-omgeving is
het mogelijk dat u problemen met de
verbinding krijgt.
4
4. Selecteer een DLNA-mediaserver in de
categorie.
Bediening
5. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek].
6. Selecteer een bestand met de toetsen W/S/
A/D en druk op d(PLAY) of ENTER (b) om
het bestand af te spelen.
yy Om uw PC als een DLNA server in te stellen,
moet u het meegeleverd Nero MediaHome
4 installeren op uw PC. (pagina 39)
Bediening 39
Verbinden met de
thuisnetwerkserver
voor PC
DLNA staat voor Digital Living Network Alliance,
wat gebruikers toegang verschaft tot op een server
opgeslagen video-/ muziek-/ fotobestanden en
deze op TV laat bekijken via een thuisnetwerk.
Voor het aansluiten op de PC om een bestand af te
spelen, dient het programma Nero MediaHome 4
Essentials geïnstalleerd te worden op uw PC.
Nero MediaHome 4 Essentials
installeren
Windows
2. Plaats de meegeleverde cd-rom in het cdromstation van de computer.
3. Klik op [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik op [Run] om installatie te starten.
5. Klik op [Nero MediaHome 4 Essentials].
De installatie wordt voorbereid en de
installatiewizard verschijnt.
6. Klik op de knop [Next] om het invoerscherm
voor serienummers weer te geven. Klik op [Next]
om naar de volgende stap te gaan.
7. Als u met alle voorwaarden akkoord gaat, klikt
u achtereenvolgens op het selectievakje bij [I
accept the License Conditions] en op [Next] .Als
u niet niet akkoord gaat met deze overeenkomst,
kunt u de installatie niet uitvoeren.
8. Klik op [Typical] en klik daarna op [Next].
De installatieprocedure wordt gestart.
9. Schakel het selectievakje in en klik op [Next] als
u bereid bent deel te nemen aan het anoniem
verzamelen van gegevens.
10. Klik op de knop [Exit] om de installatie te
voltooien.
1. Start de computer en plaats de meegeleverde
cd-rom in het cd-romstation van de computer.
2. Doorzoek de cd-rom en open de map
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Dubbel-klik op het “Nero MediaHome.dmg”
afbeeldingenbestand. Het Nero MediaHome
venster wordt geopend.
4. Sleep, in het Nero MediaHome venster, het Nero
MediaHome-icoon ofwel naar de Applications
(Toepassingen) map binnen het venster ofwel
naar elke andere gewenste locatie.
5. U kunt nu de toepassing starten door te
dubbel-klikken op het Nero MediaHome icoon
in de locatie waarheen u het gesleept heeft.
Bestanden en mappen delen
U moet de mappen op uw computer waarin de
film-, muziek- en/of fotobestanden zijn opgeslagen,
delen om ze met deze speler af te kunnen spelen.
Dit deel legt de procedure voor het selecteren van
gedeelde mappen op uw computer uit.
1. Dubbel-klik op het “Nero MediaHome 4
Essentials” icoon.
2. Klik aan de linkerkant op het pictogram
[Network] en typ de naam van uw netwerk in
het veld [Network name]. De netwerknaam die
u opgeeft, wordt door de speler herkend.
3. Klik aan de linkerkant op het pictogram [Shares].
4. Klik in het scherm [Shares] op het tabblad [Local
Folders].
5. Klik op het pictogram [Add] om het venster
[Browse Folder] te openen.
6. Selecteer de map die de bestanden bevat die u
wilt delen. De geselecteerde map wordt aan de
lijst van gedeelde mappen toegevoegd.
7. Klik op het pictogram [Start Server] om de
server te starten.
,,Opmerking
yy Als de gedeelde mappen of bestanden niet
op de speler worden weergegeven, klikt u
op de map op het tabblad [Local Folders]
en vervolgens klikt u bij de knop [More] op
de optie [Rescan Folder].
yy Ga voor meer informatie en softwaretools
naar www.nero.com.
4
Bediening
Start de computer en plaats de meegeleverde
cd-rom in het cd-romstation van de computer.
Een installatiewizard begeleidt u door de snelle
eenvoudige installatieprocedure. Ga als volgt te werk
om Nero MediaHome 4 Essentials te installeren:
1. Sluit alle Microsoft Windows programma’s
af en schakel tevens alle geactiveerde
antivirussoftware uit.
Mac OS X
40 Bediening
Informatie over Nero
MediaHome 4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials is software voor
het delen van op uw computer opgeslagen film, muziek- en fotobestanden met deze speler die
fungeert als met DNLA-compatibele digitale
mediaserver.
,,Opmerking
yy De cd-rom met Nero MediaHome 4
Essentials is alleen geschikt voor computers
en mag niet op deze speler of op andere
apparaten dan een computer worden
afgespeeld.
yy De meegeleverde cd-rom met Nero
MediaHome 4 Essentials is een aangepaste
editie die alleen geschikt is voor het delen
van bestanden en mappen met deze speler.
Systeemvereisten
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger),
Windows Vista® (geen Service Pack vereist),
Windows® 7 (geen Service Pack vereist),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 of hoger), Windows Server® 2003.
yy Windows Vista® 64-bits editie (toepassing wordt
in 32-bits modus uitgevoerd).
yy Windows® 7 64-bits editie (applicatie draait in 32bits modus)
yy Vaste schijfruimte: 200 MB vaste schuifruimte
voor een standaardinstallatie van Nero
MediaHome stand-alone.
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III of AMD
Sempron™ 2200+ processors
yy De geleverde Nero MediaHome 4 Essentialssoftware biedt geen ondersteuning
voor de volgende functies: converteren,
gebruikersinterface op afstand, tvbediening, internetservices en Apple iTunes.
yy Geheugen: 256 MB RAM
yy De bijbehorende software Nero MediaHome
4 Essentials kan worden gedownload van
yy DirectX® 9.0c revision 30 (Augustus 2006) of
hoger
yy Grafische kaart met tenminste 32 MB
videogeheugen, een minimum resolutie van
800x600 pixels en 16-bits kleurinstellingen
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 of hoger
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
Macintosh
yy Deze handleiding verklaart de bewerkingen
met de Engelse versie van Nero MediaHome
4 Essentials als voorbeeld. Volg de uitleg
die naar de feitelijke bewerkingen van uw
taalversie verwijst.
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) of 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh computer met een Intel x86 processor
yy Vaste schijfruimte: 200 MB vaste schuifruimte
voor een standaardinstallatie van Nero
MediaHome stand-alone.
yy Geheugen: 256 MB RAM
Bediening
Afspelen in het
algemeen
Basisfuncties voor video- en
audio-inhoud
Afspelen stoppen
Druk tijdens het afspelen op Z (STOP).
Afspelen pauzeren
Druk tijdens het afspelen op M (PAUSE).
Druk op d (PLAY) om het afspelen te hervatten.
Beeld-voor-beeld afspelen
Vooruit of achteruit scannen
Druk op c of v om tijdens het afspelen over
te schakelen op versnelde weergave vooruit of
achteruit.
Basisfuncties voor foto-inhoud
Een diavoorstelling (slideshow)
afspelen
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie te starten.
Een diapresentatie stoppen
Druk op Z (STOP) terwijl de diapresentatie loopt.
Een diapresentatie pauzeren
Druk op M (PAUSE) terwijl de diapresentatie loopt.
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie opnieuw te
starten.
Naar de vorige of volgende foto
overspringen
Wanneer u foto’s schermvullend weergeeft, kunt
u op A of D te drukken om naar de vorige of
volgende foto te gaan.
Schijfmenu gebruiken
ero
Schijfmenu weergeven
U kunt tussen de verschillende afspeelsnelheden
schakelen door herhaaldelijk op c of v te
drukken.
Nadat u een schijf die een menu bevat hebt
geladen, verschijnt meestal eerst het schijfmenu.
Als u het schijfmenu tijdens het afspelen wilt
weergeven, drukt u op DISC MENU.
Speelsnelheid vertragen
Gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
U kunt verschillende slowmotion-snelheden
kiezen terwijl het afspelen is onderbroken, door
herhaaldelijk op v te drukken.
Naar het volgende/vorige
hoofdstuk/nummer/bestand
Druk tijdens het afspelen op C of V om naar
het volgende nummer of bestand te gaan of terug
te gaan naar het begin van het huidige nummer of
bestand.
Druk twee keer kort op C om terug te gaan naar
het vorige hoofdstuk/nummer/bestand.
In de bestandslijst van een server staan mogelijk
vele verschillende typen inhoud in één map. Druk
in dat geval op C of V om naar de vorige of
de volgende inhoud van hetzelfde type te gaan.
POPUP menu weergeven
Sommige BD-ROM schijven bevatten POPUPmenu’s
die tijdens het afspelen verschijnen.
Druk tijdens het afspelen op TITLE/POPUP en
gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
4
Bediening
Druk tijdens het afspelen van een film op
M (PAUSE).
Druk herhaaldelijk op M (PAUSE) om de beelden
frame voor frame weer te geven.
41
42 Bediening
Afspelen hervatten
eroyt
u
Afhankelijk van de schijf slaat het apparaat het punt
op waar u op Z (STOP) hebt gedrukt.
Als ‘MZ (Hervatten/stoppen)’ kort op het scherm
wordt weergegeven, drukt u op d (PLAY) om het
afspelen (vanaf het opgeslagen punt) te hervatten.
Als u tweemaal op Z (STOP) drukt of de schijf uit
de schijflade verwijdert, verschijnt ‘Z (Complete
Stop)’ op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen
stoppunt door het apparaat gewist.
,,Opmerking
yy Het punt waarop het afspelen wordt hervat
is mogelijk gewist, toen er op een toets is
gedrukt (bijvoorbeeld; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), etc).
4
yy De functie voor hervatten van afspelen
werkt niet op BD-ROM disks met BD-J.
Bediening
yy Als u tijdens het afspelen van een
interactieve BD-ROM titel één keer op
Z (STOP) drukt, wordt het apparaat volledig
uitgeschakeld (Complete Stop).
Laatste scène onthouden
er
Dit apparaat onthoudt de laatste scène van de
laatste schijf die is afgespeeld. De laatste scène
blijft in het geheugen staan, zelfs als u de schijf uit
het apparaat verwijdert of het apparaat uitschakelt.
Wanneer u een schijf laadt met daarop een scène
die is opgeslagen in het geheugen, wordt de scène
automatisch herinnerd.
,,Opmerking
yy De functie Laatste Scène Geheugen voor
een vorige schijf wordt gewist zodra er een
andere schijf afgespeeld wordt.
yy Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf,
misschien niet.
yy Bij BD-ROM-disks met BD-J, werkt de
geheugenfunctie voor de laatste scene niet.
yy De speler onthoudt geen instellingen van
een schijf als u de speler uitschakelt voordat
het afspelen van de schijf is gestart.
Bediening 43
Weergave op scherm
Inhoudsinformatie op het
beeldscherm weergeven
U kunt verschillende informatie en instellingen over
de inhoud weergeven en aanpassen.
eroy
Het afspelen van video regelen
eroy
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
U kunt zelf het afspelen regelen en tijdens het
kijken van video’s opties instellen.
Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
a Voortgangsbalk - toont de huidige positie
en totale speelduur.
4
c [Titel/Popup] - toont het menu van de dvd
of het pop-upmenu van de bd-rom, indien
beschikbaar.
d [Optie] - toont informatie over het afspelen.
e [Muziek ID] - Wanneer dit apparaat is
aangesloten op een netwerk , kan het tijdens
het afspelen van films informatie leveren
over het nummer dat op dat moment wordt
afgespeeld.
f [Herhaal] - herhaalt een gewenste sectie of
reeks. (pagina 45)
g [3D] - hier kunt u de 3D-weergaveinstellingen
aanpassen. (pagina 49)
a Titel – huidige titel/totaal aantal titels.
b Hoofdstuk – huidig hoofdstuk/totaal aantal
hoofdstukken.
c Tijd – verstreken afspeeltijd/totale
afspeelduur.
d Audio – de geselecteerde audiotaal of -kanaal
e Ondertiteling – de geselecteerde
ondertiteling.
f Hoek – geselecteerd hoek/totaal aantal
hoeken.
g Beeldverhouding – geselecteerde hoogtebreedteverhouding voor de tv.
h Beeldmodus – geselecteerde beeldmodus.
i Filminformatie - Selecteer deze optie en druk
op ENTER (b) om informatie over films van
de Gracenote-mediadatabase (alleen bij
BD-ROM/DVD) weer te geven.
Bediening
b [Disk Menu] - opent het menu van een schijf.
44 Bediening
,,Opmerking
De snelheid van de diashow instellen
yy Als er een paar seconden niet op een toets
wordt gedrukt, verdwijnt het schermmenu.
Tijdens het schermvullend weergeven van foto’s
hebt u verschillende keuzemogelijkheden.
yy Op bepaalde schijven kan er geen
titelnummer worden geselecteerd.
1. Druk tijdens het bekijken van afbeeldingen op
INFO/MENU (m).
yy Afhankelijk van de disks en de titels kunnen
de beschikbare onderwerpen variëren.
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
yy Tijdens het afspelen van een interactieve
Blu-ray disk kan informatie over de instelling
worden weergegeven maar deze kan niet
worden gewijzigd.
yy Voor het gebruik van de optie
[Filminformatie] moet de speler zijn
aangesloten op internet voor toegang tot
de Gracenote-mediadatabase.
4
yy LG beschikt over een licentie van de
Gracenote® technologie maar is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor
informatie van de Gracenote® Media
Database.
Bediening
De fotoweergave bedienen
i
Beheert het afspelen en stelt opties in tijdens het
bekijken van afbeeldingen in het volledige scherm.
U kunt het afspelen regelen en opties instellen
tijdens het bekijken van afbeeldingen in het
volledige scherm.
Druk tijdens het bekijken van afbeeldingen op
INFO/MENU (m).
a [Diavoor.] - start of pauzeert een
diavoorstelling.
b [Muziek] - selecteer de achtergrondmuziek
voor de diavoorstelling (pagina 49).
c [Optie] - toont opties voor de diavoorstelling.
d [Roteren] - draait de foto naar rechts.
e [Zoomen] - toont het menu [Zoomen].
a [Snelheid] - Gebruik de toetsen A/D om
een vertragingstijd tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
b [Effect] - Gebruik de toetsen A/D om
de overgang tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
c [Kies Muziek] – Selecteer de
achtergrondmuziek voor de diavoorstelling
(pagina 49).
Bediening 45
Geavanceerd afspelen
Een bepaald gedeelte herhalen
eroty
Afspelen herhalen
erotu
y
Deze speler kan een door u geselecteerd gedeelte
van een bestand herhalen.
Blu-ray schijf/dvd/videobestanden
Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h) om een
gewenste herhaalmodus te selecteren.
2. Druk aan het einde van het gedeelte op ENTER
(b). Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
A-B – Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
3. Druk op CLEAR om naar de normale
afspeelmodus terug te gaan.
Chapter – Het momenteel geselecteerde
hoofdstuk wordt continu herhaald.
Title – De momenteel geselecteerde titel wordt
continu herhaald.
All – Alle nummers of bestanden worden continu
herhaald.
Off – Keert terug naar de normale afspeelmodus.
Audio-cd’s/audiobestanden
Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h) om de
gewenste herhaalmodus te selecteren.
,,Opmerking
yy U kunt geen deelpunt korter dan 3
seconden selecteren.
yy Bij bepaalde disks en titels werkt deze
functie wellicht niet.
4
Afspelen vanaf de
geselecteerde tijd
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
– Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald. (Alleen audio-cd’s)
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
Track– Het geselecteerde nummer of bestand
wordt continu herhaald.
3. Selecteer de optie [Tijd] en geef vervolgens
van links naar rechts de gewenste starttijd op in
uren, minuten, en seconden.
All – Alle nummers of bestanden worden
continu herhaald.
All – Alle nummers of bestanden worden
in willekeurige volgorde afgespeeld.
– De nummers of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Druk op CLEAR om naar de normale afspeelmodus
terug te gaan.
,,Opmerking
Bij bepaalde disks en titels werkt deze functie
wellicht niet.
Om bijvoorbeeld een scène op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden te vinden, voert u
“21020” in.
Druk op A/D om tijdens het afspelen 60
seconden vooruit of achteruit te gaan.
4. Druk op ENTER (b) om het afspelen vanaf het
geselecteerde tijdstip te starten.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet bij alle schijven of titels
beschikbaar.
yy Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het bestandstype en de mogelijkheden
van de DLNA-server.
Bediening
Druk op CLEAR om naar de normale afspeelmodus
terug te gaan.
1. Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h) om
[A-B] te selecteren en druk aan het begin van
het gedeelte dat u wilt herhalen opENTER (b).
46 Bediening
Een taal voor de ondertiteling
selecteren
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Subtitle]
te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste taal
voor de ondertiteling te selecteren.
Door op ENTER (b) te drukken kunt u verschillende
opties voor de ondertiteling instellen.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te sluiten.
,,Opmerking
4
Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het schijfmenu
te wijzigen. Indien dit het geval is drukt u op
TITEL/POPUP of DISC MENU knop en kiest u de
juiste taal uit de keuzes van het schijfmenu.
Vanuit een andere hoek kijken
er
Als de disk scènes bevat die met verschillende
camerastandpunten zijn opgenomen, kunt u tijdens
het afspelen naar een ander camerastandpunt
overschakelen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Angle]
te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
hoek te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
Bediening
De hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld aanpassen
eoy
U hoort een ander geluid
eroy
U kunt de ingestelde hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld tijdens het afspelen aanpassen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om een optie voor
[Audio] te selecteren.
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
audiotaal en het audionummer of audiokanaal
te selecteren.
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
,,Note
yy Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het
schijfmenu te wijzigen. In dit geval drukt
u op de toets TITLE/POPUP of DISC MENU
en kiest u de juiste audio-optie in het
schijfmenu.
yy Meteen nadat u naar een ander geluid bent
geschakeld, kan er een tijdelijke discrepantie
optreden tussen de weergaven en het geluid.
yy Op een bd-rom wordt de meervoudige
audio-indeling (5.1- of 7.1-kanaals) op het
schermmenu weergegeven met [MultiCH].
yy U kan de [Audio] optie van het On-Screen
display kiezen door rechtstreeks op de
AUDIO knop te drukken.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldverhouding].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
,,Opmerking
Ook als u in het OSD-beeldschermmenu
de waarde van de optie [Beeldverhouding]
(Hoogte-breedteverhouding van het tv-beeld)
wijzigt, wordt de optie [Beeldverhouding] in
het [Instellingen]-menu niet gewijzigd.
Bediening 47
De ondertitel-codepagina
wijzigen
y
De optie [Gebr. Inst.] instellen
Als de ondertiteling van een film niet goed loopt,
kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen om het
ondertitelbestand correct weer te geven.
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
4. Gebruik de toetsen A/D om [Gebr. Inst.] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie
[Codepaginamenu].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
code-optie te selecteren.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de opties
voor [Beeldmodus] aan te passen.
6. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [Sluit] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om de instellingen af te sluiten.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
Beeldmodus wijzigen
eroy
Informatie over inhoud
weergeven
y
De speler kan informatie over de inhoud tonen.
Tijdens het afspelen kunt u ook de optie
[Beeldmodus] wijzigen.
1. Selecteer een bestand met behulp van de
toetsen W/S/A/D.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Druk op INFO/MENU (m) om het optiemenu
weer te geven.
2. Selecteer een [Optie] met de knoppen A/D
en druk op ENTER (b).
3. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
4. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
5. Druk op BACK (1) om het schermmenu te
sluiten.
De bestandsinformatie verschijnt op het
scherm.
Tijdens het afspelen van een video kunt u de
bestandsinformatie weergeven door op TITLE/
POPUP te drukken.
,,Opmerking
De informatie die op het scherm verschijnt
correspondeert niet altijd nauwkeurig met de
inhoud van het medium.
4
Bediening
Selecteer de optie [Standaard] en druk
vervolgens op ENTER (b) om alle videoinstellingen naar de fabrieksinstelling terug te
zetten.
48 Bediening
De weergave van het
inhoudsoverzicht wijzigen
yui
Een bestand met ondertitels
selecteren
y
In het menu [Smart Share] kunt u de weergave van
het inhoudsoverzicht wijzigen.
Als de naam van het ondertitelbestand niet
gelijk is aan die van het videobestand, moet u
het ondertitelbestand voordat u de film afspeelt
selecteren in het menu [Film].
Druk herhaaldelijk op de rode knop (R).
1. Gebruik de toetsen W/S/A/D om in het
menu [Film] het ondertitelbestand dat u wilt
afspelen te selecteren.
2. Druk op ENTER (b).
4
Bediening
Druk nogmaals op ENTER (b) om de selectie
van het ondertitelbestand ongedaan te maken.
Wanneer u het videobestand afspeelt wordt
ook het ondertitelbestand weergegeven.
,,Opmerking
yy Als u tijdens het afspelen op Z (STOP)
drukt, wordt de selectie van de ondertitel
geannuleerd.
yy Deze functie is niet beschikbaar wanneer
u een bestand op een server via het
thuisnetwerk wilt afspelen.
Bediening 49
Muziek afspelen tijdens een
diavoorstelling
i
Tijdens het luisteren naar uw audiobestanden kunt
u ook fotobestanden weergeven.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven van
foto’s op INFO/MENU (m) om het optiemenu
op te roepen.
2. Selecteer een [Optie] met behulp van A/D en
druk op ENTER (b)
3. Selecteer met W/S de optie [Kies Muziek] en
druk op ENTER (b) om het menu [Kies Muziek].
4. Gebruik de toetsen W/S om een apparaat te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
De beschikbaarheid van het apparaat kan
afhankelijk zijn van de locatie van het huidige
fotobestand.
Beschikbaar
apparaat
Disc, USB
Schijf, USB
DLNA-server
DLNA-server
5. Selecteer met W/S een bestand of een map
om af te spelen.
Selecteer g en druk op ENTER (b) om de
bovenste map weer te geven.
,,Opmerking
Wanneer u een audiobestand op een server
selecteert, kunt u geen map selecteren. U kunt
alleen bestanden selecteren.
6. Selecteer met D de optie [OK] en druk op
ENTER (b) om de muziekselectie te voltooien.
Met deze functie kunt u 2D-inhoud omzetten naar
3D. Tijdens het afspelen kunt u de diepte en afstand
voor 3D instellen via de optie [3D].
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/MENU (m).
2. Selecteer een [3D] en druk op ENTER (b).
3. Gebruik W/S/A/D om de gewenste opties
te selecteren.
Selecteer de optie [Standaard] en druk
vervolgens op ENTER (b) om alle instellingen
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
4. Gebruik W/S/A/D om de optie [Sluit]
en druk op ENTER (b) om de instelling te
voltooien.
,,Opmerking
yy Wanneer u een Ultra HD-resolutie hebt
ingesteld en in [3D] [aan] selecteert, wordt
de Ultra HD-resolutie automatisch gewijzigd
naar de oorspronkelijke resolutie.
yy Filmbestanden met een hoger framerate
dan 30 fps kunnen wellicht niet omgezet
worden naar 3D.
4
Bediening
Fotolocatie
2D-inhoud omzetten naar 3D
eroy
50 Bediening
Geavanceerde functies
Genieten van BD-Live™
e
BD-Live dat BD-ROM ondersteunt heeft een
netwerkuitbreidingsfunctie waarmee u - door
dit apparaat aan te sluiten op het internet gebruik kunt maken van meer functies zoals het
downloaden van nieuwe filmtrailers.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 21).
2. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
Een USB-geheugen is nodig voor het
downloaden van extra bonuscontent.
4
3. Druk op HOME ( ) en stel de optie [BDLIVE aansluiting] in het menu [Instellingen] in
(pagina 26).
Bediening
Afhankelijk van de schijf is de BD-Live-functie
misschien niet beschikbaar indien de [BDLIVE aansluiting] optie ingesteld is [Deels
toegestaan].
4. Plaats een BD-ROM-disk met BD-Livefunctionaliteit.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van het
type disk. Zie de handleiding die met de disk is
meegeleverd.
>>Let op
Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat niet
tijdens het downloaden van data of wanneer
er nog een Blu-ray-schijf in de schijflade
zit. Als u dit advies niet opvolgt, kan het
aangesloten USB-apparaat beschadigd worden
en werken de BD-Live-functies niet meer
met het beschadigde USB-apparaat samen.
Als het aangesloten USB-apparaat per abuis
beschadigd is, kunt u het met uw PC opnieuw
formatteren en opnieuw samen met deze
speler gebruiken.
,,Opmerking
yy De toegang tot bepaalde BD-Live-inhoud
kan in bepaalde regio's naar inzicht van de
provider worden beperkt.
yy Het laden en starten van BD-Live inhoud
kan enkele minuten duren.
yy Voor BD-live dient u alleen de USBgeheugenstick/externe HDD met FAT32formattering te gebruiken.
LG AV Remote
U kunt deze speler via uw thuisnetwerk bedienen
met uw iPhone of Android-telefoon. Deze
speler en uw telefoon moeten verbonden zijn
met een draadloos netwerkapparaat, zoals een
toegangspunt. Bezoek “Apple iTunes” of “Google
Android Market (Google Play Store)” voor meer
informatie over “LG AV Remote”.
Bediening
Informatie van de Gracenotemediadatabase weergeven
Met deze speler hebt u toegang tot de Gracenotemediadatabase. Zo kunt u muziekinformatie laden
en de namen van nummers en artiesten, het
genre en andere tekstinformatie in een overzicht
weergeven.
Audio-cd
Wanneer u een audio-cd in de speler legt, start deze
automatisch met afspelen terwijl de muziektitel uit
de Gracenote-mediadatabase wordt geladen.
Als de gezochte informatie niet in de database
aanwezig is, worden geen muziektitels op het
scherm weergegeven.
Muziekbestanden
Blu-rayschijf-, DVD- en filmbestanden
1. Wilt u meer informatie over de in de film
afgespeelde muziek, druk dan op INFO/MENU
(m).
2. Selecteer met behulp van A/D een [Muziek
ID] en druk op ENTER (b).
Het afspeelapparaat opent de muziekinformatie die
in de Gracenote-mediadatabase aanwezig is.
,,Opmerking
U kunt ook de muziekinformatie rechtstreeks
ophalen door op MUSIC ID te drukken.
,,Opmerking
yy Om de Gracenote-mediadatabase te
kunnen openen, moet u de speler op een
breedband-internetverbinding aansluiten.
yy Als de gezochte muziek informatie niet in
de Gracenote-mediadatabase aanwezig is,
verschijnt daarover op het beeldscherm een
bericht.
yy Van geval tot geval kan het een paar
minuten duren om muziekinformatie uit de
Gracenote-mediadatabase te laden.
yy Als de Gracenote-mediadatabase niet
over door u gekozen taal beschikt, is het
mogelijk dat de desbetreffende informatie
onleesbaar wordt weergegeven.
yy Deze functie is niet beschikbaar voor onlinemateriaal en materiaal op DNLA-servers.
yy LG beschikt over een licentie van de
Gracenote® technologie maar is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor
informatie van de Gracenote® Media
Database.
yy Audio-cd’s die u voor eigen gebruik maakt
worden door deze functie niet ondersteund
omdat ze niet in de Gracenotemediadatabase aanwezig zijn.
yy Ondersteunde extensies van
muziekbestanden: mp3, wma, m4a, wav
4
Bediening
Selecteer een muziekbestand met W/S/A/D
en druk op INFO/MENU (m) of op MUSIC ID.
Het apparaat opent de Gracenote-mediadatabase
voor informatie over de muziek.
51
52 Bediening
Radiofuncties
Een opgeslagen station
verwijderen
Zorg ervoor dat de antennes zijn aangesloten.
(Zie pagina 19.)
1. Druk op PRESET (-/+) om het voorkeuzenummer
te selecteren dat u wilt verwijderen.
Naar de radio luisteren
2. Wanneer u op CLEAR drukt, wordt het
voorkeuzenummer knipperend in het display
weergegeven.
1. Druk op FUNCTION totdat RADIO (FM) in het
display verschijnt. De radiotuner stemt nu af
op het radiostation waarop u het laatst hebt
afgestemd.
2. Houd TUNING (-/+) ongeveer twee seconden
ingedrukt totdat de frequentie-indicatie wordt
gewijzigd. Het zoeken stopt zodra een zender
wordt ontvangen. Of druk herhaaldelijk op
TUNING (-/+).
3. Pas het volume aan door te drukken op VOL
(+/-).
4
Radiostations programmeren
Bediening
U kunt 50 FM-voorkeuzestations instellen.
Zet het volume zo laag mogelijk voordat u begint
met het zoeken van zenders.
1. Druk op FUNCTION totdat RADIO (FM) in het
display verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie met TUNING
(-/+).
3. Wanneer u op ENTER (b) drukt, knippert er een
voorkeuzenummer in het display.
4. Druk op PRESET (-/+) om de gewenste
voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren.
5. Druk op ENTER (b). Het radiostation wordt
opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 tot 5 om meer station op te
slaan.
3. Druk nogmaals op CLEAR om het geselecteerde
voorkeuzenummer te verwijderen.
Alle opgeslagen stations
verwijderen
Houd CLEAR twee seconden in gedrukt.
‘ALLES WISSEN’ wordt weergegeven. Druk nogmaals
op CLEAR. Alle opgeslagen stations worden
verwijderd.
Een slecht FM-signaal
verbeteren
Druk op de blauwe toets B (MONO/STEREO) op de
afstandsbediening. Hiermee schakelt u van een
stereo naar een mono weergave en is de ontvangst
doorgaans beter.
Informatie over een
radiostation weergeven
De FM-tuner is voorzien van het RDS-systeem
(Radio Data System). Hiermee wordt er informatie
weergegeven over het radiostation waarnaar u
luistert. Druk regelmatig op RDS om tussen de
verschillende soorten gegevens te schakelen.
PS
(Naam van het programma)
De naam van het kanaal wordt
weergegeven in het display.
PTY
(Herkenning van het type programma)
Het type programma (bijvoorbeeld Jazz of
Nieuws) wordt weergegeven in het display.
RT
(Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale informatie
van de zender. Deze tekst schuift door
het display.
CT
(De tijd van het kanaal)
De datum en tijd zoals ze worden
uitgezonden door het station
Bediening 53
Een USB-toetsenbord
of muis bedienen
Gebruik van de
Premium
U kunt een USB-toetsenbord en/of -muis aansluiten
om tekst in te voeren en door de menu’s te
navigeren.
Met de Premium optie kunt u diverse
inhoudsdiensten via internet gebruiken .
1. Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op de
USB-poort.
2. Gebruik het toetsenbord om tekst te typen
of gebruik de muis om door de menu’s te
navigeren.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 21).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer de optie [Premium] met A/D en
druk op ENTER (b).
,,Opmerking
4. Selecteer een online service met behulp van
W/S/A/D en druk op ENTER (b).
,,Opmerking
yy Voor gedetailleerde informatie over elke
dienst kunt u contact opnemen met de
inhoudprovider of de ondersteuningslink
voor de dienst bezoeken.
yy De inhoud van de Premium diensten en
hieraan gerelateerde informatie, inclusief
de gebruikerstoegang, kunnen worden
gewijzigd. Ga naar de websites van deze
diensten voor de meest recente informatie.
yy Als u de landinstelling wilt wijzigen, gaat
u naar [Instellingen] > [NETWERK] >
[Smartservice-instelling] > [Landinstelling].
Selecteer [Manueel] en druk op ENTER (b)
in het menu [Landinstelling].
4
Bediening
We raden de volgende toetsenborden en
muizen aan.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
54 Bediening
De LG Smart World
gebruiken
U kunt de applicatiediensten van LG op deze
speler gebruiken via internet. U kun eenvoudig
verschillende applicaties vinden en downloaden in
LG Smart World.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 21).
2. Druk op HOME ( ).
3. Selecteer [LG Smart World] en druk op ENTER
(b).
Aanmelden
u zich aanmelden met uw account.
1. In het hoofdmenu selecteert u het pictogram
[ ] en druk op ENTER (b).
2. Gebruik het virtuele toetsenbord om in
de velden [ID] en [Wachtwoord] uw id en
wachtwoord op te geven.
Als u geen account hebt, drukt u op de rode (R)
toets om u te registreren.
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [OK] te
selecteren en druk op ENTER (b) om u aan te
melden met uw account.
Als u het selectievakje [Auto Inloggen]
inschakelt, worden uw id en wachtwoord
onthouden en wordt u automatisch aangemeld
zonder dat u ze hoeft op te geven.
,,Opmerking
4
Bediening
4. Selecteer met A/D een categorie en druk op
ENTER (b).
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
applicatie te selecteren en druk op ENTER (b)
om de informatie te tonen.
6. Druk op ENTER (b) wanneer het pictogram
[Installatie] is gemarkeerd. De applicatie wordt
op de speler geïnstalleerd.
Om een applicatie op het apparaat te installeren
dient een gebruiker zich aan te melden.
Raadpleeg pagina 54 voor meer informatie over
aanmelden.
7. Druk op de rode (R) knop om de [Mijn Apps]
weer te geven.
8. Selecteer de geïnstalleerde applicatie en druk
op ENTER (b) om deze uit te voeren.
,,Opmerking
yy [LG Smart World], [Mijn Apps] en de
[Zoeken]-functionaliteit kunnen niet
beschikbaar zijn, afhankelijk van de regio
waarin u woont.
yy Als u een betaalde applicatie wilt installeren,
moet u een betalend lid zijn. Bezoek www.
lgappstv.com voor meer informatie.
Om de informatie van uw account en
toepassingen weer te geven, selecteert u het
pictogram [ ] en drukt u op ENTER (b) op het
startmenu, en selecteert u de optie [My Page].
Bediening 55
Online inhoud zoeken
Hebt u problemen met het vinden van specifieke
inhoud van online diensten dan kunt u de alles-inéén zoekfunctie gebruiken door in het menu [ ]
zoekwoorden inte voeren.
1. Druk op HOME ( ).
2. Selecteer in het startmenu het pictogram
[ ] met behulp van de toetsen W/S/A/D
en druk op ENTER (b).
Het menu My Apps
gebruiken
U kunt een geïnstalleerde applicatie verplaatsen of
verwijderen via het menu [Mijn Apps].
1. Druk op HOME ( ).
2. Selecteer [Mijn Apps] en druk op ENTER (b).
In het scherm verschijnt het menu [ ], evenals
een virtueel toetsenbord.
3. Druk op ENTER (b). Het virtuele toetsenbord
wordt automatisch weergegeven.
4. Gebruik de toetsen W/S/A/D om letters
te selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om uw selectie op het virtuele toetsenbord te
bevestigen.
6. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de
gewenste inhoud te selecteren en druk op
ENTER (b) om de direct naar de geselecteerde
inhoud te gaan.
,,Opmerking
Een applicatie verplaatsen
1. Selecteer een toepassing en druk op ENTER (b)
om de opties weer te geven.
4
2. Gebruik de toetsen W/S om [Ga] te selecteren
en druk op ENTER (b).
Bediening
5. Druk na het voltooien van het zoekwoord op
[ ] en druk vervolgens op ENTER (b) om de
zoekresultaten weer te geven.
3. In het menu [Mijn Apps] drukt u op de rood (R)
gekleurde toets.
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
positie selecteren die u wilt verplaatsen en druk
op ENTER (b).
yy [LG Smart World], [Mijn Apps] en de
[Zoeken]-functionaliteit kunnen niet
beschikbaar zijn, afhankelijk van de regio
waarin u woont.
Een applicatie verwijderen
yy De zoekfunctie zoekt niet naar inhoud in
alle online-diensten. Het werkt alleen in
bepaalde online-diensten.
2. Gebruik de toetsen W/S om [Verwijderen] te
selecteren en druk op ENTER (b).
1. Selecteer een toepassing en druk op ENTER (b)
om de opties weer te geven.
3. Gebruik de toetsen A/D om [OK] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b).
,,Opmerking
[LG Smart World], [Mijn Apps] en de [Zoeken]functionaliteit kunnen niet beschikbaar zijn,
afhankelijk van de regio waarin u woont.
56 Bediening
Met behulp van
Bluetooth technologie
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Over Bluetooth
Het apparaat en het Bluetoothapparaat koppelen
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor korte afstanden.
Het bereik is ongeveer 10 meter.
4
Bediening
(Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven of wanneer u een Bluetoothverbinding in een andere kamer tot stand brengt.)
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van draadloze Bluetooth® technologie
zijn geen kosten verschuldigd.
Een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth®
technologie kan via de Cascade worden gebruikt als
de verbinding via draadloze Bluetooth® technologie
is opgebouwd.
Beschikbare apparaten : Omit obiele telefoon, MP3speler, laptop, PDA
Bluetooth-profielen
Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken,
moeten apparaten bepaalde profielen kunnen
interpreteren. Dit apparaat is compatibel met de
volgende profielen.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Voordat u de procedure voor het koppelen van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van
het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw
Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten
zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet
opnieuw uit te voeren.
1. Gebruik FUNCTION om de Bluetooth-functie te
selecteren.
“BT READY” verschijnt op het scherm.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de
procedure voor het koppelen van de apparaten
uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat
gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt
er mogelijk een lijst met gevonden apparaten
in het scherm van het Bluetooth-apparaat,
afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Dit
apparaat wordt weergegeven als ‘LG AUDIO’. Uw
apparaat wordt weergegeven als “LG-HTS”.
3. Wanneer dit apparaat en uw Bluetoothapparaat zijn gekoppeld, gaat het Bluetoothlampje op dit apparaat branden en wordt de
tekst “BTPAIRED” weergegeven.
,,Opmerking
De manier om een koppeling tot stand
te brengen kan afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat variëren.
4. Muziek luisteren.
Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat
hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd.
,,Opmerking
Als u de functie van het apparaat wijzigt, wordt
de Bluetooth-functie uitgeschakeld en moet u
het apparaat weer koppelen.
Bediening 57
,,Opmerking
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt
van andere elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet
bedienen met dit apparaat.
yy U kunt slechts een koppeling tot stand
brengen met één Bluetooth-apparaat. Het
apparaat biedt geen ondersteuning voor
meerdere koppelingen.
yy Ondanks dat de afstand tussen uw
Bluetooth-apparaat en de set minder dan
10 m is, kan er mogelijk geen verbinding
worden gemaakt, omdat er zich obstakels
tussen beide bevinden.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het
type apparaat, de Bluetooth-functie niet
kunt gebruiken.
yy Wanneer er geen Bluetooth-apparaat is
verbonden, wordt het bericht “BT READY”
weergegeven in het display.
yy Wanneer iemand gaat staan en de
communicatie tussen het Bluetoothapparaat en de speler verstoort, wordt de
verbinding verbroken.
yy Naarmate de afstand tussen het Bluetoothapparaat en de speler toeneemt, zal
de geluidskwaliteit afnemen en zal de
verbinding uiteindelijk worden verbroken
wanneer de afstand te groot wordt.
yy De verbinding met het draadloze
Bluetooth-apparaat wordt verbroken als u
het hoofdapparaat uitschakelt of wanneer
de afstand tussen beide apparaten groter is
dan 10 m.
Bediening
yy Wanneer er elektrische storing optreedt
als gevolg van apparaten die dezelfde
frequentie gebruiken, zoals medische
apparaten, magnetrons, of draadloze LANapparaten, wordt de verbinding verbroken.
4
58 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
Symptoom
Oorzaak en oplossing
De stroom wordt niet
ingeschakeld.
yy Bevestig de netkabel goed in het stopcontact.
Het apparaat start niet met
afspelen.
yy Plaats een afspeelbare schijf. (Controleer het type schijf, kleursysteem
en de regio-code.)
yy Leg de schijf met de afspeelkant naar beneden.
yy Maak de schijf schoon.
yy Annuleer de Classificatiefunctie of verander het Classificatieniveau.
Het aangesloten USBopslagmedium is niet herkend.
yy Probeer een andere USB-kabel te gebruiken: sommige USB-kabels
ondersteunen niet genoeg vermogen voor normaal gebruik van de
USB-functies.
yy Wanneer u een USB-verlengsnoer of USB HUB gebruikt, kunnen USBapparaten niet altijd herkend worden.
yy Een USB-apparaat waarvoor een extra programma moet worden
geïnstalleerd, wanneer u het op een computer hebt aangesloten,
wordt niet ondersteund.
5
Problemen oplossen
yy Dit apparaat ondersteunt alleen USB-flashgeheugens en externe USB
HDD’s met FAT32- of NTFS-formattering.
De hoek kan niet worden
veranderd.
yy Op de dvd-video die u afspeelt zijn geen verschillende
camerastandpunten (multi-angles) opgenomen.
Ik kan geen film-, foto- of
muziekbestanden afspelen.
yy De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat de speler kan
afspelen.
yy De speler ondersteunt de codec van het filmbestand niet.
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het apparaat
gericht.
yy De afstandsbediening is te ver van het apparaat.
yy Er is een hindernis aanwezig tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
yy De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
De speler is op de stroom
aangesloten, maar schakelt
niet in of uit.
Het apparaat functioneert niet
normaal.
U kunt de recorder als volgt resetten:
yy Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 5 seconden en steek de
stekker weer in het stopcontact.
Problemen oplossen 59
Netwerk
Symptoom
Oorzaak en oplossing
BD-Live functie werkt niet.
yy De aangesloten USB-geheugenstick heeft niet genoeg opslagruimte .
Sluit een USB-geheugenstick aan met minstens 1 GB vrij beschikbare
geheugenruimte.
yy Zorg dat het apparaat goed is aangesloten op het LAN-netwerk en
toegang heeft tot internet (zie pagina 21).
yy Uw breedbandsnelheid is te traag voor het gebruik van BDLive functies. Wij adviseren u contact op te nemen met uw
internetprovider en deze om een hogere breedbandsnelheid te
vragen.
yy De optie [BD-LIVE aansluiting] in het menu [Instellingen] is ingesteld
op [Verboden].Stel de optie in op [Toegestaan].
Streaming-video-diensten
(zoals YouTube enz.) kunnen
tijdens het afspelen vaak
stoppen of 'bufferen'.
yy De snelheid van uw breedband-internetverbinding is waarschijnlijk
niet hoog genoeg voor streaming-video-diensten. Wij adviseren
u contact op te nemen met uw internetprovider en deze om een
hogere breedbandsnelheid te vragen.
Media servers worden niet
vermeld op de lijst met
toestellen.
yy Er is een firewall of antivirusprogramma op uw mediaserver
actief. Schakel de firewall of het antivirusprogramma op uw pc of
mediaserver uit.
yy Het toestel is niet aangesloten op de LAN waarop uw mediaserver is
aangesloten.
5
Problemen oplossen
60 Problemen oplossen
Beeld
Symptoom
Oorzaak en oplossing
Er is geen beeld.
yy Selecteer het geschikte video-ingangssignaal op de tv waardoor het
beeld van het speler op het beeldscherm van de tv verschijnt.
yy Zorg dat de videoverbinding stevig is aangesloten.
yy Controleer of de [HDMI Kleur Instelling] in het men [Instellingen]
is ingesteld op de component die met uw videoverbinding
overeenstemt.
yy Mogelijk ondersteunt uw tv de resolutie die u voor de speler
hebt ingesteld, niet. Stel een resolutie in die door uw tv wordt
geaccepteerd.
yy De HDMI-uitgang van de speler is aangesloten op een dvi-apparaat
dat de kopieerbeveiligingsfunctie niet ondersteunt.
Er verschijnt beeldruis.
yy U speelt een disc af die opgenomen is met een kleurensysteem dat
niet bij uw tv past.
yy Stel een resolutie in die uw tv accepteert.
Bij het afspelen van een
3D-schijf worden geen
3D-beelden weergegeven.
yy Gebruik een HDMI-kabel (type A, High Speed HDMI™-kabel) om de
speler op uw tv aan te sluiten.
yy Het is mogelijk dat uw televisie het 'HDMI 3D mandatory format' niet
ondersteunt.
yy De optie [3D Modus] in het menu [Instellingen] is uitgeschakeld ([uit]).
Schakel de optie in ([aan]).
5
Problemen oplossen
Geluid
Symptoom
Oorzaak en oplossing
Er is geen geluid of het geluid
is vervormd.
yy Het apparaat is op scannen, slow motion of pauzeren ingesteld.
yy Het volume is te laag.
Klantenondersteuning
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of
nieuwe functies toe te voegen. Als u de meest recente software voor deze speler wilt downloaden (indien er
een update is uitgebracht), gaat u naar http://www.lg.com of neemt u contact op met de klantenservice van
LG Electronics.
Kennisgeving met betrekking tot open source-software
Als u de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL en andere open source-licenties wilt downloaden, gaat u
naar http://opensource.lge.com. Alle vermelde licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en kennisgevingen
met betrekking tot het auteursrecht, kunt u downloaden met de broncode.
Bijlage
Uw tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
Met de onderstaande toetsen kunt u de tv functies
bedienen.
Druk op
Kunt u
1 (TV POWER)
De tv in en uitschakelen.
AV/INPUT
De ontvanger van de tv
tussen de tv en andere
signaalontvangers
schakelen.
PR/CH W/S
Scant omhoog of omlaag
door opgeslagen kanalen.
VOL +/–
Het volume van de tv
regelen
Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de bediening
van uw tv.
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als uw tv op de hieronder getoonde lijst staat, kunt
u de code van de bijbehorende fabrikant ingeven.
1. Houd de toets 1 (TV POWER) ingedrukt en
gebruik de cijfertoetsen om de code van
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Merk
Codenummer
LG
1 (standaard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Laat de toets 1 (TV POWER) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv kan het zijn dat uw tv niet
reageert op bepaalde of alle toetsen, zelfs niet
nadat u de juiste fabrikantscode hebt ingevoerd.
Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer dat u hebt
opgegeven, mogelijk vervangen door de
standaardinstelling. Geef nogmaals het juiste
codenummer op.
6
Bijlage
,,Opmerking
61
62 Bijlage
Netwerksoftwareupdate
Kennisgeving van
netwerkupdate
Regelmatig worden prestatieverbeteringen en/of
extra functies of diensten beschikbaar gesteld voor
apparaten die op een breedband-thuisnetwerk zijn
aangesloten. Als nieuwe software beschikbaar komt
en het apparaat is aangesloten op een breedbandthuisnetwerk, informeert de speler u als volgt over
de update.
Software-update
Met behulp van de nieuwste software kunt u de
speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren
en/of nieuwe functies toe te voegen. U kunt de
software bijwerken door de speler rechtstreeks op
de software-updateserver aan te sluiten.
,,Opmerking
yy Verwijder vóór het bijwerken van de
software de schijf en de USB-geheugenstick
die zich eventueel nog in de speler
bevinden.
yy Schakel de speler uit en vervolgens weer
in voordat u de software van de speler
bijwerkt.
1. Wanneer u toestel uitschakelt, verschijnt het
updatemenu op het beeldscherm.
yy Schakel tijdens het bijwerken van de
software de speler niet uit, maak de
stroomkabel van de speler niet los en
druk op geen enkele knop.
2. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
yy Als u het bijwerken annuleert, moet u de
speler weer uit- en inschakelen voor een
stabiele werking.
Optie 1:
yy Dit apparaat kan niet worden teruggezet
naar eerder uitgebrachte softwareversies.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 21).
2. Selecteer de optie [Software] in het menu
[Instellingen] en druk vervolgens op ENTER (b).
6
Bijlage
[OK]
Start de software-update.
[Annuleren]
Verlaat het update menu en
schakelt de stroom uit.
3. Selecteer de optie [Update] en druk vervolgens
op ENTER (b).
Optie 2:
Wanneer er een software-update beschikbaar is
op de updateserver, wordt het pictogram ‘Update’
weergegeven in het menu Home. Druk op de
blauwe (B) knop om de updateprocedure te
starten.
De speler zoekt de nieuwste software-update op.
,,Opmerking
yy Als u op ENTER (b) drukt terwijl u
controleert of er updates beschikbaar zijn,
wordt het proces beëindigd.
yy Als er geen update beschikbaar is, wordt
het bericht 'Geen update gevonden'
weergegeven. Druk op ENTER (b) om terug
te keren naar het [Beginmenu].
Bijlage 63
4. Als er een nieuwere versie beschikbaar is,
verschijnt het bericht ‘Wilt u updaten?’.
5. Selecteer OK om de software bij te werken.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt de
update beëindigd.)
6. De speler start met het downloaden van de
nieuwste update van de server. (Afhankelijk
van de conditie van uw thuisnetwerk kan het
downloaden even duren).
7. Wanneer het downloaden is voltooid, verschijnt
het bericht “Download voltooid. Wilt u
updaten?”.
8. Selecteer [OK] om het bijwerken te starten.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt het
bijwerken beëindigd. Het gedownloade bestand
kan niet opnieuw worden gebruikt. Wanneer
een volgende keer een update van de software
wilt uitvoeren, moet u de updateprocedure van
begin af opnieuw starten.)
>>Let op!
Schakel tijdens het bijwerken van de software
de stroom niet uit.
9. Wanneer de update is voltooid wordt de
stroom automatisch na een paar seconden
uitgeschakeld.
10. Schakel de stroom opnieuw in. Het systeem
werkt nu met de nieuwe softwareversie.
,,Opmerking
6
Bijlage
De functie voor het bijwerken van de software
werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van
uw internetomgeving. In dat geval kunt
u de meest recente software verkrijgen
via een geautoriseerd servicecentrum van
LG Electronics en uw speler vervolgens
bijwerken. Raadpleeg het gedeelte
'Klantenondersteuning' op pagina 60.
64 Bijlage
Aanvullende informatie
Bestandsvereisten
Filmbestanden
Audioindeling
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Bestandsvereisten
Extension
Codecindeling
Schijf,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM free),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (alleen standaard
afspelen)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM free),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (alleen standaard
afspelen)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
ONDERTITEL
Muziekbestanden
Bestandsvereisten
Fotolocatie
6
Bijlage
Schijf,
USB
DLNA
Bestandsvereisten
Extension
Samplingfrequentie
Bitrate
Opmerking
“mp3”, “.wma”,
binnen 32 - 48 kHz
“.wav”, “.m4a”
(WMA),
(DRM free), “.flac” binnen 16 - 48 kHz
(MP3)
binnen 32 - 192 kbps
(WMA),
binnen 32 - 320 kbps
(MP3)
Sommige wavbestanden worden
op deze speler niet
ondersteund.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
binnen 32 - 192 kbps
(WMA),
binnen 32 - 320 kbps
(MP3)
Sommige wavbestanden worden
op deze speler niet
ondersteund.
binnen 32 - 48 kHz
(WMA),
binnen 16 - 48 kHz
(MP3)
Fotobestanden
File
Location
Schijf,
USB,
DLNA
File
Extension
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Recommended
Size
Minder dan 4.000 x 3.000 x 24 bits/
pixel
Minder dan 3.000 x 3.000 x 32 bits/
pixel
Note
Progressieve en lossless
gecomprimeerde fotobestanden
worden niet ondersteund.
yy De meegeleverde bundel voor de DLNA server voor de Macintosh editie heeft beperkingen in de
bestandscomptabiliteit, zoals voor ASF, WMA and WMV.
Bijlage 65
,,Opmerking
yy De bestandsnaam kan maximaal 180 tekens
bevatten.
yy Maximum aantal bestanden/mappen:
Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden
en mappen)
yy Afhankelijk van de grootte en het aantal
bestanden kan het enige minuten duren
om de inhoud op het medium in te lezen.
yy De bestandscompatibiliteit kan verschillen,
afhankelijk van de server.
yy Aangezien de compatibiliteit met de DLNAserver is getest op de meegeleverde DLNAsoftware (Nero MediaHome 4 Essentials),
kunnen de bestandsvereisten en
afspeelfuncties verschillen, afhankelijk van
de mediaserver.
yy De bestandsvereisten 64 zijn
niet altijd compatibel. Er kunnen
bepaalde beperkingen gelden voor
bestandseigenschappen en de
mogelijkheden van de mediaserver.
yy Het afspelen van videoondertitelingsbestanden is alleen
beschikbaar op DLNA mediaserver, gemaakt
door de bij deze player meegeleverde Nero
MediaHome 4 Essentials software.
yy Soms kunnen bestanden van mobiele
media zoals USB- en dvd-stations en
dergelijke op uw mediaserver niet worden
gedeeld.
yy De totale afspeeltijd die voor het
audiobestand wordt weergegeven op het
scherm, is mogelijk niet correct voor VBRbestanden.
yy De HD-filmbestanden op de CD/DVD of
USB 1.0/1.1 worden mogelijk niet goed
afgespeeld. Blu-ray disk of USB 2.0 wordt
aanbevolen voor het afspelen van HD-films.
yy Deze speler ondersteunt H.264/MPEG4 AVC Profiel Hoofd, Hoog bij Niveau 4.1.
Een bestand met een hoger niveau wordt
wellicht niet ondersteund.
yy Deze speler ondersteunt geen bestanden
die met GMC*1 of Qpel*2 zijn opgenomen.
*1 GMC- Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Deze speler kan AVCHD-schijven afspelen. Deze
schijven worden normaliter opgenomen en
gebruikt in camcorders.
yy De AVCHD-indeling is een indeling voor
videogegevens met een hoge definitie.
yy Met de indeling MPEG-4 AVC/H.264
kunnen afbeeldingen nog verder worden
gecomprimeerd dan met een conventionele
gecomprimeerde indeling voor afbeeldingen.
yy Deze speler kan schijven met een AVCHDschijven met een ‘x.v.Colour’-indeling afspelen.
yy Bepaalde AVCHD-schijven worden mogelijk
niet afgespeeld. Dit hangt af van de
opnamecondities.
yy AVCHD-schijven moeten worden afgesloten.
yy ‘x.v.Colour’ biedt een breder kleurenspectrum
dan een normale camcorder-dvd.
6
Bijlage
yy Dit apparaat ondersteunt geen ID3 tagembedded mp3-bestanden.
,,Opmerking
yy Een “avi” bestand dat als “WMV 9 codec” is
gecodeerd, wordt niet ondersteund.
y
y De speler ondersteunt UTF-8 bestanden
zelfs als die Unicode ondertitelingen
bevat. Zuivere bestanden met Unicode
ondertitelingen worden door dit toestel niet
ondersteund.
yy Afhankelijk van het bestandstype of de
manier van opname, kan het afspelen van
bepaalde bestanden onmogelijk zijn.
yy Een disc die werd opgenomen via een
multi-sessie op een gewone PC wordt op
dit toestel niet ondersteund.
yy Om een filmbestand te kunnen afspelen,
moeten de bestandsnamen van de film en
de ondertiteling identiek zijn.
yy Wanneer u een videobestand met een
extensie zoals “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” of
“.m2t” afspeelt, ondersteunt uw apparaat
wellicht geen ondertitelingsbestanden.
yy De totale afspeeltijd van muziekbestanden
weergegeven op het scherm, kan fout zijn
voor VBR-bestanden.
yy De compatibiliteit van de Video-/ Audiocodec kan verschillen, afhankelijk van het
videobestand.
66 Bijlage
Wat betekent DLNA
Deze speler is een DNLA-gecertificeerde digitale
mediaspeler die film-, foto- en muziekmateriaal
afkomstig van een met DNLA compatibele digitale
mediaserver (pc en consumentenelektronica) kan
weergeven en afspelen.
De Digital Living Network Alliance (DLNA)
is een breedgeoriënteerde organisatie van
bedrijven die actief is op het gebied van
consumentenelektronica, computers en
mobiele digitale apparaten. Digital Living biedt
consumenten de mogelijkheid om hun digitale
media eenvoudig te delen via hun thuisnetwerk.
Producten die aan de richtlijnen voor onderlinge
samenwerking van de DLNA voldoen, zijn
gemakkelijk te vinden met het certificeringslogo
van de DLNA. Dit apparaat voldoet aan de DLNA
Interoperability Guidelines v 1.5.
Wanneer er DLNA-serversoftware op een computer
wordt uitgevoerd of er een ander met DLNA
compatibel apparaat is aangesloten op deze speler,
is het mogelijk dat er enkele instellingen in de
software of voor andere apparaten moeten worden
gewijzigd. Zie voor meer informatie de handleiding
van de software of van het betreffende apparaat.
Systeemvereisten
Voor het afspelen van HD-video:
yy Hoge definitie display met HDMI contact.
6
yy BD-ROM schijf met HD-inhoud.
Bijlage
yy Voor bepaalde inhoud moet het apparaat over
een DVI-ingang met ondersteuning voor HDMI
of HDCP beschikken (zoals opgegeven door de
auteurs van de schijf ).
Opmerkingen over de
compatibiliteit
yy Omdat BD-ROM een nieuw formaat is, kunnen
onder andere bij bepaalde schijven en digitale
aansluitingen compatibiliteitsproblemen
ontstaan. Neem contact op met het LG
Klantenservicecentrum indien u
compatibiliteitsproblemen ondervindt.
yy Met dit apparaat kunt u gebruik maken van
functies zoals beeld-in-beeld (PIP), secundaire
audio, virtuele pakketten e.d. met het BD-ROM
ondersteunende BONUSVIEW (BD-ROM versie
2, Profile 1 version 1.1). U kunt secundaire video
en audio afspelen van schijven die geschikt
zijn voor de beeld-in-beeld functie. Zie voor de
afspeelmethode de aanwijzingen op de schijf.
yy Om HD-inhoud weer te geven en standaard dvdinhoud te converteren, hebt u mogelijk een met
HDMI- of HDCP-compatibele DVI-ingang op uw
speler nodig.
yy Bepaalde BD-ROM’s en dvd’s kunnen het gebruik
van bepaalde bedieningscommando’s of functies
beperken.
yy U kunt een USB-apparaat gebruiken om
bepaalde aan schijven gerelateerde informatie
op te slaan, waaronder gedownload online
materiaal. De schijf die u gebruikt bepaalt hoe
lang deze informatie wordt vastgehouden.
Bijlage 67
Audio-uitvoerspecificaties
Aansluiting/
instelling
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS hercodering *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
Bron
*1 Het secundaire en interactieve audiosignaal
wordt mogelijk niet opgenomen in de
uitgevoerde bitstream als de optie [Digitale
uitgang] is ingesteld op [BitStream].(Met
uitzondering van de LPCM-codec: deze uitvoer
bevat altijd interactieven en secundaire
audiosignalen.)
*2 Deze speler selecteert automatisch
de HDMI-audio op basis van de
decoderingmogelijkheden van het aangesloten
HDMI-apparaat, zelfs als de optie [Digitale
uitgang] is ingesteld op [BitStream].
yy Bij digitale audio-aansluiting (HDMI OUT) zijn de
knopgeluiden voor het schijfmenu van de bdrom mogelijk niet hoorbaar wanneer de optie
[Digitale uitgang] is ingesteld op [BitStream].
yy Wanneer de audio-indeling van de digitale
uitvoer niet overeenkomt met de mogelijkheden
van uw receiver, dan zal deze een sterk vervormd
geluid of helemaal geen geluid produceren.
yy U kunt alleen een meerkanaals digitaal
surroundgeluid via een digitale aansluiting
verkrijgen als uw ontvanger over een digitale
decoder voor meerdere kanalen beschikt.
yy Deze instelling is niet beschikbaar op het
invoersignaal van een extern apparaat.
6
Bijlage
*3 Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op
[DTS hercodering], is de audio-uitvoer beperkt
tot 48 kHz en 5.1Ch. Als u de optie [Digitale
uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt het
DTS-hercoderingsaudiosignaal voor bd-rom’s en
het originele audiosignaal voor andere schijven
(zoals [BitStream]) uitgestuurd.
yy De audio wordt tijdens het afspelen uitgevoerd
als PCM 48 kHz/16-bits voor MP3/WMAbestanden en als PCM 44,1kHz/16-bits voor
audio-cd’s.
68 Bijlage
Regiocodelijst
Kies een regiocode uit deze lijst.
Regio
6
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code
Afghanistan
AF Fiji Eilanden
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentinië
AR Finland
FI Mongolië
MN Slowakije
SK
Australië
AU Frankrijk
FR Marokko
MA Slovenië
Oostenrijk
AT Duitsland
DE Nepal
NP Zuid-Afrika
ZA
België
BE Groot-Brittannië
GB Nederland
NL Zuid-Korea
KR
Bhoetan
BT Griekenland
GR Nederlandse
GL Antillen
Spanje
ES
Bolivia
BO Groenland
Brazilië
BR Hong Kong
Cambodia
KH Hongarije
Canada
CA India
Chili
CL Indonesië
China
CN Israël
Colombia
CO Italië
Congo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Bijlage
Kroatië
HR Kenia
Tsjechië
CZ Koeweit
Denemarken
DK Libië
Ecuador
EC Luxemburg
Egypte
EG Maleisië
El Salvador
SV Maldiven
Ethiopië
ET Mexico
HK Nieuw-Zeeland
HU Nigeria
IN Noorwegen
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippijnen
KE Polen
KW Portugal
LY Roemenië
LU Russische
Federatie
MY
Saudi-Arabië
MV
Senegal
MX
SI
AN Sri Lanka
NZ Zweden
LK
NG Zwitserland
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Turkije
TH
PA Oeganda
PY Oekraïne
UG
PH Verenigde Staten
PL Uruguay
US
PT Oezbekistan
RO Viëtnam
RU
SA
SN
Zimbabwe
TR
UA
UY
UZ
VN
ZW
Bijlage 69
Taalcodelijst
Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste taal voor de volgende startinstellingen invoeren: [Audio disk],
[Disk ondertiteling] en [Disk Menu].
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Afaars
6565
Frans
7082
Litouws
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fries
7089
Macedonisch
7775
Singalees
8373
Albanees
8381
Keltisch
7176
Malagazisch
7771
Slowaaks
8375
Amhaars
6577
Georgisch
7565
Maleis
7783
Sloveens
8376
Arabisch
6582
Duits
6869
Malayalam
7776
Spaans
6983
Armeens
7289
Grieks
6976
Maori
7773
Soedanees
8385
Assamees
6583
Groenlands
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavisch
7779
Zweeds
8386
Azerbeidzjaans
6590
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tagalog
8476
Bashkiri
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basks
6985
Hebreeuws
7387
Nepalees
7869
Tamil
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindi
7273
Noors
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hongaars
7285
Oriya
7982
Thais
8472
Bihari
6672
IJslands
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretons
6682
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto
8083
Turks
8482
Bulgaars
6671
Interlingua
7365
Perzisch
7065
Turkmeens
8475
Burmees
7789
Iers
7165
Pools
8076
Twi
8487
Wit-russisch
6669
Italiaans
7384
Portugees
8084
Oekraïens
8575
Chinees
9072
Japans
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Kroatisch
7282
Canada
7578
Rheto-romaans
8277
Oezbeeks
8590
6
Tsjechisch
6783
Kashmiri
7583
Roemeens
8279
Viëtnamees
8673
Deens
6865
Kazachstaans
7575
Russisch
8285
Volapük
8679
Nederlands
7876
Kirgizisch
7589
Samoaans
8377
Welsh
6789
Bijlage
Code
English
6978
Koreaans
7579
Sanskriet
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Koerdisch
7585
Schots-keltisch
7168
Xhosa
8872
Ests
6984
Laotiaans
7679
Servisch
8382
Yiddish
7473
Faroees
7079
Latijn
7665
Servokroatisch
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Lets
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Fins
7073
Lingalees
7678
70 Bijlage
Handelsmerken en
licenties
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ en de logo’s zijn handelsmerken
van de Blu-ray Disc Association.
Het “DVD”-woordmerk is een handelsmerk van
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Java is een handelsmerk van Oracle en/of haar
dochterondernemingen.
6
Bijlage
HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing,
LLC, in de Verenigde Staten en andere landen.
‘x.v.Colour’ is een handelsmerk van Sony Corporation.
Geproduceerd onder vergunning van Dolby
Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED®
zijn handelsmerken, servicemerken of
certificeringsmerken van de Digital Living
Network Alliance.
Geproduceerd onder licentie van Amerikaanse patent
nummers 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere
verleende en nog in behandeling zijnde Amerikaanse
en wereldwijde patenten. DTS-HD, het symbool, &
DTS-HD en het symbool samen zijn geregistreerde
handelsmerken & DTS-HD Master Audio Essential is
een handelsmerk van DTS, Inc. Het produkt is inclusief
software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
‘AVCHD’ en het ‘AVCHD’-logo zijn handelsmerken
van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® en daaraan verbonden logo’s
zijn handelsmerken van Rovi Corporation en haar
dochterondernemingen en worden in licentie gebruikt.
Bijlage
71
Mededeling van Cinavia
Via de draadloze Bluetooth® -technologie kunnen twee elektronische apparaten radiocontact
maken binnen een afstand van maximaal 10
meter
Voor aansluiten van afzonderlijke apparaten door
middel van draadloze Bluetooth® technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobie het
le telefoon met draadloze Bluetooth® technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de
verbinding via draadloze Bluetooth® technologie
is opgebouwd.
Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s van
Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG®,
Inc. en LG Electronics gebruikt deze items onder
licentie.
De overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.
Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie
om het gebruik van onbevoegde kopieën van een
aantal voor de handel gemaakte films en video’s en
hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden
gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt,
verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of
kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinavia technologie
is verkrijgbaar bij het Cinavia Online
Klanteninformatiecentrum op http://www.cinavia.
com. Indien u aanvullende informatie over Cinavia
per post wenst te ontvangen, stuur dan een
briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Dit product bevat eigendomstechnologie onder
vergunning van Verance Corporation en is
beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677
en andere patenten die in de VS en de rest van de
wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door
auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde
aspecten van dit soort technologie. Cinavia
is een handelsmerk van Verance Corporation.
Auteursrecht 2004-2012 Verance Corporation. Alle
rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen
of demontage is verboden.
6
Bijlage
72 Bijlage
Gracenote®, het Gracenote-logo en -logotype
en het logo “Powered by Gracenote”
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Gracenote in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Muziekherkenningstechnologie en verwante
gegevens worden verschaft door Gracenote®.
6
Bijlage
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van
Gracenote®
Deze toepassing of het apparaat bevat software van
Gracenote, Inc., Emeryville, California (“Gracenote”).
Met de software van Gracenote (“Gracenotesoftware”) kan deze toepassing disk- en of
bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante
gegevens ophalen, waaronder informatie over de
naam, artiest, track en titel (“Gracenote-gegevens”)
vanuit online-servers of ingesloten databases
(samen “Gracenote-servers”). De toepassing
kan tevens andere functies verrichten. U mag
Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door
middel van de beoogde eindgebruikersfuncties
van deze toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in de Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en Gracenote-servers
uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel
privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de
Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens
dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren,
over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE
IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTESOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS
UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE
HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie
om de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers te gebruiken,
zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze
beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd,
stemt u ermee in op geen enkele wijze meer
gebruik te maken van de Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot de Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en de Gracenote-servers,
inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is
Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor
informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat
Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar
eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving
van haar rechten jegens u.
De Gracenote-service gebruikt een unieke
identificatiecode om query’s na te sporen voor
statistische doeleinden. Het doel van deze
willekeurig toegewezen numerieke code is om de
Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te
weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de
webpagina over het privacybeleid van Gracenote
voor de Gracenote-service.
De licentie voor de Gracenote-software en alle
onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt
verstrekt op “AS IS”-basis. Gracenote doet geen
toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk
of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle
Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich het recht voor om
gegevens te verwijderen van de Gracenoteservers of om gegevenscategorieën te wijzigen als
Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt
geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software
of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten
of dat het functioneren van de Gracenotesoftware of Gracenote-servers ononderbroken
zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien
van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen
of -categorieën die Gracenote mogelijk in de
toekomst verschaft; Gracenote mag haar diensten
op elk moment beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES
MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK
MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE
HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES
TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE
WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN
GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTESERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN
INKOMSTEN.
© Gracenote, Inc. 2009
Bijlage 73
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Zie typeplaatje.
Opgenomen vermogen
Zie typeplaatje.
Afmetingen (B x H x D)
Circa 950 mm x 136 mm x 75 mm
Netto gewicht (circa)
4,5 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % tot 90 %
Ingangen/uitgangen
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pins (type A, HDMI™-connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optische aansluiting x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereoaansluiting) x 1
Radio
Bereik FM-radio
87,5 tot 108,0 MHz of 87,50 tot 108,00 MHz
Versterker
Uitgangsvermogen, (RMS), THD 10 %
330 W
Voorzijde
60 W x 2
Achter
30 W x 2
Subwoofer
150 W
6
Bijlage
Totaal
74 Bijlage
Systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
golflengte
405 nm / 650 nm
Signaalsysteem
Standaard PAL/NTSC-kleuren-tv
LAN-poort
Ethernet-aansluiting x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
USB-busvoeding
5 V 0 500 mA
Luidsprekers
Subwoofer
Type
eenweg, 1 luidspreker
Max.
ingangsvermogen
300 W
Nominale
impedantie
3Ω
Nettoafmetingen
(B x H x D)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Ingangsvermogen
150 W
Nettogewicht
7,4 kg
Zie typeplaatje.
Opgenomen
vermogen
Zie typeplaatje.
Stroomvereisten
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
6
Bijlage
Bijlage 75
Onderhoud
Opmerkingen over schijven
Omgaan met schijven
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
Houd het oppervlak van de behuizing schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
Raak de afspeelzijde van de schijf niet aan.
Houd de schijf aan de randen vast zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak maakt. Plak nooit
papier of plakband op de schijf.
Schijven opbergen
Berg de schijf na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht,
of hittebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
Schijven reinigen
Vingerafdrukken en stof op de schijf kunnen zorgen
voor een slechte beeldkwaliteit en geluidsstoringen.
Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een
schone doek. Wrijf de schijf voorzichtig vanuit het
midden schoon.
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is
bedoeld voor oudere vinyl platen.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat onderhouden
Bijlage
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met een geautoriseerd
Service Center bij u in de buurt.
6
76 Bijlage
Belangrijke informatie
met betrekking tot de
netwerkservices
Voor alle informatie, gegevens, documenten,
communicaties, downloads, bestanden, teksten,
afbeeldingen, foto’s, grafische voorstellingen,
video’s, webcasts, publicaties, hulpprogramma’s,
bronnen, software, code, programma’s, applets,
widgets, toepassingen, producten en andere
inhoud (‘Inhoud’) en alle services en aanbiedingen
(‘Services’) die via een derde partij (elk een
‘Serviceprovider’) wordt geleverd of beschikbaar
wordt gesteld, geldt dat de Serviceprovider hier
volledig verantwoordelijk voor is.
De beschikbaarheid van en toegang tot de
Inhoud en Services die via het LGE-apparaat door
de Serviceprovider worden verschaft kunnen
op elk gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd, inclusief, maar niet
beperkt tot opschorting, verwijdering, beëindiging
van alle of een deel van de Inhoud of Services.
6
Bijlage
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot de Inhoud of Diensten, raadpleegt u de
website van de Serviceprovider voor de meest
actuele informatie. LGE is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking
tot de Inhoud en Diensten. Alle vragen of
serviceverzoeken met betrekking tot de Inhoud of
Diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan
de desbetreffende Inhoud en Dienstenproviders.
LGE is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of
Diensten die door de Serviceprovider wordt
verstrekt of voor de wijzigingen, verwijdering of
beëindiging van dergelijke Inhoud of Diensten
en biedt geen garantie ten aanzien van de
beschikbaarheid of toegankelijkheid van dergelijke
Inhoud of Diensten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement