LG DA-3620AD Handleiding

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

LG DA-3620AD Handleiding | Manualzz
DA-3620(DUT)
DVD Thuis film
systeem
Gebruiksaanwijzing
MODEL
:
DA-3620
(Apparaat: DA-3620AD, Luidsprekers: FE-3620TE, FE-3620WE)
CD-R/RW
Lees eerst deze
dit apparaat
aan
handleiding volledig en aandachtig vooraleer
te sluiten, te gebruiken of te verstellen.
Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
WAARSCHUWING:
om
het risico
van een
trische schok te verminderen, het deksel
achterzijde)
niet
elek-
(of
de
verwijderen.
Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden.
Doe hiervoor
een beroep op erkend
onderhoudspersoneel
Een bliksem met
pijl in een gelijkbenige driehoek is
gebruiker attent te maken op de
aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geisoleerde
spanning in de behuizing van het product die zo
groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische
schok oplevert.
bedoeld
om
de
Het
uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is
om de gebruiker attent te maken op
belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in
bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.
bedoeld
de
WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT
AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF
EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.
OPGELET:
Deze
digitale videodisk ontvanger
een lasersysteem.
van
VD+VCR maakt
gebruikt
Lees deze
apparaat
voor
later
handleiding aandachtig om een juist gebruik van dit
waarborgen. Bewaar deze handleiding zorgvuldig
gebruik. Gelieve voor het onderhoud van deze
te
eenheid contact op te
nemen
met
een
erkende verdeler. Zie
onderhoudsprocedure.
Het
gebruik
van
andere
kan tot
van andere controles, regelingen of de uitvoering
procedures dan diegene die hierin worden vermeld,
blootstelling aan een gevaarlijke straling leiden.
Om
een rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te
vermijden, mag u niet proberen om de kast te openen. Als de
behuizing wordt geopend, is de laserstraling zichtbaar. KIJK
NOOIT IN DE STRAAL.
OPGELET: Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan
druipwater of spatten en met vloeistoffen gevulde voorwerpen,
zoals vazen, mogen niet op het
apparaat worden geplaatst.
Dit
product werd vervaardigd in
ming met de vereisten inzake
radio-interferentie
van
de EEC
89/336/EEC, 93/68/EEC
en
overeenstem-
Opmerkingen
73/23/EEC.
en
is beschermd door VS
patenten
en
andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere
eigenaars met rechten. Voor het gebruik van deze door
eigendomsrechten beschermde technologie is de toelating van
Macrovision Corporation vereist. Het gaat hierbij enkel om
huiselijk gebruik of ander beperkt kijkgebruik, tenzij enig ander
gebruik door Macrovision Corporation wordt toegelaten.
Omgekeerde engineering of het uit elkaar halen van het
apparaat zijn verboden.
SERIENUMMER: Het serienummer staat op de achterzijde van
uw apparaat vermeld. Het nummer is uniek voor dit apparaat
is niet
voor
andere
gevraagde informatie
gebruik te bewaren.
Model
Serie
2
copyrights:
bij de wet verboden om copyright materiaal zonder
toelating te kopieren, uit te zenden, te vertonen, per kabel uit
te zenden, in publiek weer te geven of te verhuren.
Dit product is voorzien van de door Macrovision ontwikkelde
kopieerbeveiligingsfunctie. Op sommige schijven worden
kopieerbeveiligingssignalen opgenomen. Bij het opnemen en
het afspelen van beelden op deze schijven op een VCR, zal de
beeldweergave worden gestoord.
Dit product bevat door auteursrechten beschermde technologie
en
richtlijnen
betreffende de
Het is
nr.
nr.
apparaten beschikbaar. Gelieve de
hier te noteren
en
deze
gids
voor
___________________________________
___________________________________
later
Inhoudstafel
SpecialeDVD-functies....................21
INLEIDING
TitleMenu..........................21
Veiligheidsvoorschriften....................2
DiscMenu..........................21
Inhoudstafel...............................3
Voordeingebruikneming...................4-5
Speelbarediscs..........................4
Voorzorgsmaatregelen.....................5
.5
Opmerkingenbetreffendedediscs.
Overdesymbolen........................5
.6
Voorpaneelenweergavevenster.
Afstandsbediening.........................7
Achterzijde................................8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Camerahoek........................21
.21
Wijzigenvandetaalweergave.
Ondertiteling........................21
.22
WerkingmetAudio-CDenMP3-disc.
Aansluitingen...........................9-11
AansluitenopdeTV.......................9
.10
Aansluitenopanderetoestellen.
Antenneverbindingen.....................10
11
Aansluiting van het luidsprekersysteem
.11
Hetplaatsenvandeluidsprekers.
Voordeingebruikneming.................12-16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VOORBEREIDING
.
.
Het weergeven van een Audio-CD- en
MP3-disc..............................22
Pauze.............................22
.22
Naareenanderspoorverspringen.
.22
Herhalenspoor/Alle/Uit(Off).
Search(zoeken).....................22
A-Bherhaling........................22
.22
WijzigenvanhetAudio-kanaal.
Geprogrammeerdeweergave................23
Geprogrammeerde weergave van een
.
.
.
.
SoundMode...........................12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
audioCDenMP3-disc....................23
Bijkomendeinformatie.....................24
Geheugen laatst gebruikte instelling
(LastConditionMemory)..................24
ScreenSaver...........................24
Geluidsniveau..........................12
.24
Instellingvandevideo-modus.
OpmerkingenoverMP3discs..............24
.
TestTone..............................13
Vertraagdetijd..........................13
Vertraagde tijd voor Dolby Digital en
DolbyProLogic.........................13
Algemeneuitleg.........................14
Displayophetscherm....................14
Beginwaarden........................15-16
Algemene werking voor het instellen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Referentie
Verhelpenvanproblemen................25-26
Lijstmetdetaalcodes......................27
Lijstmetdelandcodes.....................28
Specificaties.............................29
vandewaarden......................15
Taal...............................15
Beeld..............................15
Over de
symbolen
voor
de instructies
Ouderlijkecontrole....................16
duidt op gevaren die het apparaat zelf kunnen
schaden of die andere materi le schade kunnen
Werkwijze
veroorzaken.
Deradiobedienen......................17-18
Radiostationsvoorafinstellen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
verwijst
Listeningtotheradio.....................17
Ontvangst van RDS (Radio Data System) stations 18
Instellingslaaptimer......................18
naar
speciale werkingskenmerken
van
dit
apparaat.
verwijst naar tips en
vergemakkelijken.
.
hints
om
de taak te
Dimmer...............................18
Mute.................................18
.18
Aansluitingvoorhoofdtelefoon.
Selecterenvandeinputbron................18
.19-21
HetgebruikvaneenDVD-disc
.19
HetweergevenvaneenDVD-disc.
Algemenekenmerken....................19
Het verspringen naar een andere TITEL
19
MHet verspringen naar een ander
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby",
Logic" en het symbool van de dubbele D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk. Niet gepubliceerde werken.
Copyright 1992 1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbe"Pro
-
houden.
.
HOOFDSTUK.......................19
Vertraagdbeeld......................19
Stilstaand beeld en beeld-per-beeld weergave 20
Zoeken............................20
Herhalen...........................20
Digital Theater Systems
wereldwijde patenten
zijn verleend en in behandeling. "DTS" en "DTS Digital
Surround" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems
Inc. Copyright 1996 Digital Theater Systems Inc. Alle
Geproduceerd
Inc. US Pat.
onder licentie
nr.
5.451.942
en
van
andere
rechten voorbehouden.
HerhaalA-B(repeatA-B)...............20
TimeSearch........................20
Zoom..............................21
MarkerSearch.......................21
3
INLEDING
Voor de
Speelbare
ingebruikneming
Termen in verband met de discs
discs
Titel
(enkel
voor
De hoofdeenheid
DVD
(discsvan8cm/12cm)
(discs
van
begeleidend element,
element, of
Audio CD
DVD)
van
een
Daarnaast kan deze eenheid
een
audiotitels of MP3-bestanden
afspelen.
cm)
waardoor
film, of de inhoud
of de inhoud
van een
van een
bijkomend
muziekalbum.
Aan elke titel wordt
8 cm/12
de
u
de titel
Hoofdstuk
(enkel
een
referentienummer
gemakkelijk
kunt
toegekend
terugvinden.
CD-R of CD-RW met
Delen
voor
beeld of
van een
DVD)
een
muziekstuk die kleiner
zijn
dan titels.
--
Opmerkingen
Afhankelijk van de
of
--
van
--
de CD-R/RW-disc
van
de
Een titel bestaat uit een of meerdere hoofdstukken. Aan
opnameapparatuur
zelf, kunnen sommige CD-
R/RW-discs niet op deze eenheid afgespeeld worden.
De eenheid kan geen CD-R/RW-discs afspelen die
geen gegevens bevatten of die gegevens bevatten in
een
--
voorwaarden
ander formaat dan MP3 of CD-DA.
Breng geen plakband of etiket op een van de disczijden
aan (de geetiketteerde kant of de opgenomen kant).
Gebruik geen onregelmatig gevormde cd's (bv. in
hartvorm of achthoekig). Dit kan tot storingen leiden.
Opmerkingen over DVD's
mogelijk dat sommige weergavefuncties van
DVD's opzettelijk door de softwareproducenten werden
geblokkeerd. Als deze eenheid DVD's afspeelt volgens
de disc-inhoud die door de softwareproducent werd
voorzien, kan het zijn dat sommige weergavefuncties
van de eenheid niet beschikbaar zijn, of dat andere
functies worden toegevoegd. Zie ook de instructies die
op de DVD's van toepassing zijn.
Het is mogelijk dat sommige DVD's die voor ondernemingsdoeleinden zijn bedoeld zijn, niet op de eenheid
kunnen worden afgespeeld.
Het is
Regionale code van de DVD-speler en DVD's
De DVD-speler is ontworpen en gefabriceerd voor de
weergave van DVD-software met regionale code
"2". De regionale code op de etiketten van sommige
2
DVD-discs geeft aan op welk type DVD-spelers
deze discs kunnen worden afgespeeld. Deze
eenheid kan enkel DVD-discs afspelen met code "2" of
"ALLE". Als u probeert om andere discs af te spelen, zal
de boodschap "Check Regional Code" (Controleer de
regionale code) op uw TV-scherm verschijnen.
Sommige DVD-schijven hebben geen regionaal code-label,
alhoewel hun weergave door gebiedsbeperkingen is
beperkt.
Opmerkingen over CD's met DTS-codering
u een DTS-gecodeerde CD afspeelt, kan het
volume vanuit de analoge stereo-uitgang te hard zijn.
Pas het volume geleidelijk aan en houd het geluidsvolume
laag. Om van de DTS Digital SurroundTM weergave te
genieten, moet u een extern 5.1. kanaal DTS Digital
SurroundTM decodeersysteem op de digitale uitgang
Wanneer
van
4
de eenheid aansluiten.
elk hoofdstuk wordt
zodat
u
het
Afhankelijk
een
gewenst
van
de disc is het ook
hoofdstukken werden
Spoor (Enkel
Delen
hoofdstuknummer
voor
toegewezen,
hoofdstuk snel kunt
terugvinden.
mogelijk dat er geen
vastgelegd.
audio-CD)
een muziekstuk op een audioCD. Aan elk spoor wordt een spoornummer toegekend,
zodat u het gewenst spoor snel kunt terugvinden.
van een
beeld of
Voor de
ingebruikneming (vervolg)
Voorzorgsmaatregelen
Opmerkingen
De
behandeling
De
behandeling
Bij
het versturen
De
weergavezijde
van
van
de eenheid
de eenheid
Het
originele verzendkarton en het verpakkingsmateriaal zijn erg handig. Verpak het apparaat terug in zijn
originele verpakking als u het naar de fabriek moet
terugsturen, zodat het optimaal is beschermd.
regelen van de eenheid
u de DVD-speler dicht bij een TV, VCR of
radio heeft geplaatst, kan het zijn dat het beeld en het
geluid tijdens de weergave worden vervormd. Plaats de
DVD in dat geval wat verder weg van de TV, VCR of
radio, of schakel de eenheid uit en verwijder de disc.
Bij
Houd de disc
betreffende de discs
de discs
van
de disc niet aanraken.
van
de randen vast, zodat er geen vingerafdrukken op het oppervlak komen.
Geen papier of plakband op de discs bevestigen.
aan
het
Wanneer
Om het
oppervlak
van
schoon te maken
rubberen of
van
de discs
Bewaar de disc
na
het
kunststofproducten
met het
Stel de discs niet bloot
bronnen, of laat
wagen
waar ze aan
de warmte in de
Installatie
Het schoonmaken
kleine
ruimte, zoals
ingebouwde kast.
goede luchtcirculatie om
een
een
Zorg voor een
oververhitting te
Plaats het
een
in de daarvoor
interne
schoon
voorkomen.
apparaat nooit op tapijt, dekens,
enz.
doek,
geparkeerde
zijn blootgesteld,
wagen aanzienlijk kan
een
van
de discs
van
Vingerafdrukken en stof op
geluidsvervorming. Reinig
een
direct zonlicht of warmte-
direct zonlicht
kunnen nalaten.
Plaats het toestel niet in
aan
niet achter in
ze
aangezien
oplopen.
apparaat, aangezien deze sporen op het oppervlak
boekenkast of
afspelen
voorziene hoes of doos.
Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals een insectenspray, in de buurt van de eenheid. Vermijd langdurig
contact
Opslag
de discs veroorzaken beeldde disc
het midden
voor
naar
het
spelen
en
met
buiten toe.
of
stoffen zoals
dichtbij
gordijnen, enz., want de ventilatie
sleuven zouden vertopt kunnen raken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtbuizen, in rechtstreeks zonlicht, stof, mechanische vibraties of shoks.
Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
Het schoonmaken
Het
reinigen
Gebruik
een
extreem vuil
van
de
van
de eenheid
behuizing
zachte, droge doek. Als de oppervlakken
zijn, gebruik
u
het best
lichtjes
zachte detergento-
Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol, benzine,
verdunner, commerciele reinigingsmiddelen of antistatische
sprays
Over de
Om
een helder beeld te verkrijgen
DVD-speler is een hightech precisieapparaat. Als de
optische opnamelens en de onderdelen van de disc
drive vuil of versleten zijn, zal de kwaliteit van het beeld
De
gebruik is een onderhouds- en
inspectiebeurt aangeraden. (Dit hangt af van de
gebruiksomstandigheden).
Gelieve voor details met uw dichtstbijzijnde verdeler
contact op te
nemen.
vinyl lp's.
symbolen
Over de weergave
"
van
het
symbool
"
kan gedurende het gebruik op het TV-scherm
verschijnen.
Dit symbool betekent dat de in deze handleiding
beschreven functie niet beschikbaar is op die specifieke
disc
van uw
Over de
verminderen.
uur
oudere
een
bevochtigde zachte doek met een
plossing. Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol,
benzine of verdunner (thinner), aangezien deze het
oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
Na iedere 1.000
voor
DVD-video.
disc-symbolen
voor
de instructies
Een hoofdstuk waarvan de titel een van de volgende
symbolen heeft, is enkel van toepassing voor de disc
die door het symbool wordt weergegeven.
DVD
DVD
CD
Audio CD's
MP3
MP3 discs
5
INLEDING
Voorpaneel
en
weergavevenster
Stroomknop
en-indicator
Microfoonverbinding
Volumeregelaar
OPEN/DICHT-toets
(OPEN/CLOSE)
Sensor
voor
afstandsbediening
Functieknop
OVERSLAAN/ZOEKEN
(INSTELLEN/OVERSLAAN) knopen
Afspeel/pauzeknop
Stopknop (GEHEUGEN)
ENTER
MONO/STEREO-knop
FM/AM-knop
Indicator
Afgestemd
Indicators modus
Herhaald
geluidsmodus
afspelen
RDS-indicator
(RDS)-knop
indicator
Slaapindicator
Programma-indicator
Indicator
nummer
Stereo-indicator
hoofdstuk/nummer
STIL-indicator
Indicator titelnummer
Indicator
Indicator
Diskindicator
6
afspelen/pauzeren
hoekpictogram
Indicatoren totaal speeltijd/verstreken
tijd/frequentie/vertragingstijd/volume
etcetera
GEHEUGEN-indicator
Afstandsbediening
MUTE-knop
FM/AM-knop
POWER-knop
VIDEO
CD/DVD-knop
TONE-knop
TEST
?
OPEN/CLOSE-knop
?
1/2-knop
INLEDING
LEVEL-knop
DELAY-knop
BY-PASS-knop
Vooruit/terug vertraging
-knop
SOUND
REPEAT-knop
MARKER-knop
?
?
?
SEARCH-knop
SLOW
?
SCAN(+/-)-knop
SET
MODE-knop
PROGRAM-knop
SLEEP-knop
CLEAR-knop
REPEAT A-B-knop
VOLUME
(+/-)-knop
MENU-knop
UP-knop
Gebruik de menutoets
om
het
menuscherm te tonen dat is
ARROW buttons
For
use
on a
in
GUI
MENU
highlighting
menu
a
ingebouwd
selection
screen, TITLE and
AUDIO-knop
ZOOM-knop
screen.
ENTER-knop
RETURN-knop
SUBTITLE(S-TITLE)-knop
STOP-knop
PRESET -/+
DISPLAY-knop
PAUSE-knop
PLAY-knop
?
?
(Q / R)-knop
SKIP
Gebruik de titeltoets
om
(
Druk de
Titel-knop
titelscherm te tonen dat is
in de DVD
videodiscs.
/
knop
)-knop
in
en
houd
deze ongeveer twee
seconden ingedrukt om de
het
inge-
zoekfunctie te activeren.
bouwd in de DVD videodiscs.
ANGLE button
DIMMER-knop
Werkbereik
van
de
afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de afstandssensor en
druk op de toetsen.
Afstand: Ongeveer 23 voet (7 m) vanaf de voorkant
van
de afstandssensor.
Hoek:
Ongeveer
voorkant
van
30° in iedere
Aanbrengen van de batterijen
afstandsbediening
het deksel van het batterijvak aan
de achterkant van de afstandsbediening
en steek twee R03-batterijen (AAA-formaat) in het batterijvak. Let erop dat de
en
polariteiten overeenkomen
met de tekens in het batterijvak.
Open
AAA AAA
richting
in de
vanaf de
de afstandssensor.
Opgelet
Geen oude
Gebruik ook
nieuwe batterijen samen gebruiken.
nooit verschillende types van batterijen
en
(standaard, alkaline, enz.)
samen.
7
Achterzijde
Connector FM 75 Ohm antenne
Connector AM antenne
Connectoren Video 1
(ingang/uitgang)
Connectoren Video 2
(ingang)
Connector woofer uit
Connectoren
luidsprekers
Voedingssnoer
Alleen
aan
te sluiten op
een
Connector
stopcontact AC 220-240V, 50/60 Hz.
monitor uit
Connector
s-video uit
VIDEO SELECTOR-schakelaar
Zie onderstaande*
*
uitleg.
VIDEO SELECTOR-schakelaar
U kunt
Raak de binnenste
pinnen
het
achterpaneel
kan
permanente schade
niet
aan.
de
aansluitingen op
Elektrostatische ontlading
van
aan
het apparaat veroorzaken.
van
de NTSC of PAL disks
SELECTOR in te schakelen
het
signaal
maar
uit de linker-en rechter
luidsprekers uitgaan,
uitgang noch uit de
niet uit de VIDEO1 VIDEO OUT
aansluitingen
van
AUDIO OUT links
en
PAL:
Selecteer
NTSC:
Selecteer
wanneer
door VIDEO
gewenste systeem
AUTO:
Selecteer
wanneer
rechts.
Als de
het
?
de DVD
wanneer
is
de DVD
Schakel
van uw
System
aan een
ontvanger
aan een
ontvanger
aan een
aangesloten.
geselecteerde System
systeem
ontvanger
aangesloten.
Multisysteem-TV
?
de DVD
aangesloten.
NTSC-TV is
het beeldscherm
8
genieten
het
te kiezen.
PAL-TV is
Let op
Wanneer u de functimodus op VIDEO1 door middel van
de VIDEO1-toets op de afstandbediening selecteert, zal
om
TV
Select
regelaar
overeenkomt,
mogelijk
niet
niet met
zal de kleur op
verschijnen.
Select als het toestel uit is.
Aansluitingen
Aansluiten op de TV
AUDIO/VIDEO kabel
Achterzijde
(meegeleverd)
van
de TV
S-VIDEO
VIDEO
INPUT
INPUT
AUDIO INPUT
L
T
Achterkant
VORBEIDNG
R
L
de
van
DVD-ontvanger
SCART-RCA-adapter
TV/BEELDSCHERM
Sluit het toestel
aan
op
u
wenst
manieren
van
volgende
mogelijkheden
met de
bestaande installatie.
Tips
Naargelang
die
de
een van
toestellen, rekeninghoudende
van uw
het televisietoestel
aan
te
sluiten, zijn
het toestel
om
aan
en
er
de andere toestellen
verschillende
te sluiten. U kunt
de onderstaande aansluitmethodes
Raadpleeg
de
handleidingen
van uw
stereo-installatie of eventuele andere
de
S
(type SCART)
aansluiting
zo
goed mogelijk
uit te
A
V
S-Video
aansluiting
Sluit de S-VIDEO
1
vanger
aan
behulp
van
OUT-aansluiting van de DVD-ontop de video-ingang van de TV, met
de optionele S-Video kabel (S).
2
Sluit de linkse
Als
u
een
gebruiken.
en de rechtse AUDIO-uitgangen van
DVD-ontvanger aan op de linkse / rechtse audioingangen van de TV (A), met behulp van de
meegeleverde audiokabels.
de
televisietoestel,
toestellen, om
voeren.
Tip
--
--
Let op
Verzeker u ervan dat de DVD-ontvanger rechtstreeks
op de TV is aangesloten. Selecteer de juiste AV ingang
op de TV.
Sluit de DVD-ontvanger niet aan op de TV via uw
videospeler. Het DVD-videobeeld kan door het veiligheidssysteem vervormd zijn.
Videoaansluiting
1
Sluit de MONITOR
ontvanger
behulp
2
aan
van
de
OUT-aansluiting van de DVDop de video-ingang van de TV, met
meegeleverde kabel (V).
de
ingang
DVD-ontvanger
wenst
SCARTCA
aan
te
op
een
TV met
sluiten, gebruik
de
een
SCART
meegeleverde
adapter (T).
Opmerkingen
Het S-VIDEO OUT
signaal
wordt
uitgezonden
alleen
als de modusfunctie op CD/DVD is geselecteerd.
Wanneer u de DVD-ontvanger op de TV aansluit,
zorg
ervoor
dat
u
het toestel uitschakelt
stopcontact haalt alvorens het apparaat
en
uit het
aan
te
sluiten.
Sluit de linkse
en de rechtse AUDIO-uitgangen van
DVD-ontvanger aan op de linkse / rechtse audioingangen van de TV (A), met behulp van de
meegeleverde audiokabels.
de
9
LGEBN_DA-3620AD(DUT)-3828R-D019G
Aansluitingen (vervolg)
Aansluiten op andere toestellen
Sluit de TV
(Beeldscherm) op de MONITOR UIT of op de S-VIDEO OUT
Sluit de video op de VIDEO 1 ingangen aan.
Sluit de extra video op de VIDEO 2 ingangen aan.
Extra VCR
ingang
aan.
VCR
IN
OUT
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
AUDIO
(R)
Audio/Video uit
Audio/Video uit
Audio/Video in
Audio/Video in
Audio/Video uit
Audio/Video in
(VIDEO 1)
(VIDEO 1)
(VIDEO 2)
Opmerkingen
Als
u
de functie VIDEO 1 selecteert, komt
Als het audioformaat
vanger
een
van
de
er
geen
videosignaal
uit de
uitgangspoort.
niet met de
digitale uitgang
sterk vervormd, of helemaal geen
mogelijkheden
geluid voortbrengen.
van uw
ontvanger overeenstemt, zal de
Antenneverbindingen
Sluit de
meegeleverde
FM/AM-antennes
Sluit de AM-lusantenne
aan
Sluit de FM-draadantenne
aan om naar
de connector
aan
voor
de radio te luisteren.
de AM-antenne
aan.
de 75 Ohm coaxiale FM-connector
aan.
FM-draadantenne
AM-lusantenne
(meegeleverd)
(meegeleverd)
Opmerkingen
Om te voorkomen dat ruis opgepikt wordt dient
andere component te houden.
Zorg
er voor
de FM-draadantenne
Houd de FM-draadantenne
10
na
u
de AM-lusantenne niet
goed uit te strekken.
aangesloten te hebben
deze
zo
bij de DVD-ontvanger of
horizontaal
mogelijk.
een
ont-
Aansluitingen (vervolg)
Aansluiting
het
van
luidsprekersysteem
Sluit de
luidsprekers aan met behulp van
de meegeleverde luidsprekersnoeren
door de gekleurde snoeren aan de op
dezelfde wijze gekleurde eindpunten aan
te sluiten. Om het zo optimaal mogelijke
surround-sound te verkrijgen geeft u de
parameters van de luidsprekers (afstand,
niveau etcetera) op.
Voorste
luidspreker
(rechts)
Luidspreker
Subwoofer
Voorste
luidspreker
(links)
midden
(niet meegeleverd)
VORBEIDNG
Opmerkingen
Zorg er voor de polariteit van het luidsprekersnoer overeen te laten komen
met de polariteit van het eindpunt op
de componenten: + met + en met -.
Draait u dit om, dan zal het geluid
vervormd worden en zal de basis
daarvan ontbreken.
Wanneer u als voorste luidsprekers
-
luidsprekers gebruikt met een lage
maximale ingangsfrequentie, pas het
volume dan voorzichtig aan om
excessieve uitvoer op de luidsprekers
Wanneer
er te weinig
basfrequenties klinken
te voorkomen.
Haal de voorste
niet af.
bedekking
de
van
Sluit
er
aan
een
OUT
met
behulp van
geluidssnoer
(niet meegeleverd).
een
Rood
Zwart
actieve subwoofer
de connector WOOFER
aan
monauraal
Wanneer
Luidspreker achter
(rechts surround)
Luidspreker achter
(links surround)
u een
subwoofer
actieve
aansluit,
ver-
breek dan de
van
de
aansluiting
luidsprekerconnec-
tor WOOFER.
Het
plaatsen
Wanneer
woofer).
dient
?
u
de
luidsprekers
Wanneer
u een
van
u
de
normaal kunt
echter ook het
subwoofer
aan
luidsprekers
plaatsen, gebruikt u de 6 luidsprekers (2 voor, 1 in het midden, 2 achter en
basgeluid, de DTS digitale surround of de Dolby Digital surround wilt verbeteren,
subdan
te sluiten.
Voorste
Stel de
luidsprekers
luidsprekers op
dezelfde afstand in
en
houd
rekening
met
u
positie.
Stel het interval tussen
luidsprekers
in op 45
graden.
?
in het midden
Luidspreker
Het is ideaal
om
de
luidspreker
in het midden
op dezelfde hoogte te
op of onder de TV.
luidsprekers
worden
?
ze
Achterste
en
de voorste
Normaal
plaatsen.
Subwoofer
Luidspreker
luidsprekers
Plaats deze links
Voorste
luistergebied. Deze luidsprekers
reproduceren geluidsbeweging en de juiste omgeving voor surround
afspelen. Installeer voor de beste resultaten de achterste luidsprekers niet
te ver achter de luisterpositie en installeer deze op of boven het niveau van
het
oor van
en
rechts achter het
de luisteraar. Het is tevens effectief
luidsprekers naar een
verspreiden.
muur
of
een
Als de ruimte klein is
plafond
en u zich dicht bij
achterluidsprekers tegenover elkaar en
?
om
te leiden
de achterste
het
om
de achter
muur
60-90
boven
cm
geluid
Luidspreker
(links
surround)
achter
Voorste
luidspreker
(rechts)
Luidspreker
(rechts
surround)
achter
verder te
bevindt, kunt
u
luidspreker
(links)
midden
u
de
hoofd instellen.
Subwoofer
U kunt dit
aan
de
voorzijde
naar
wenst
plaatsten.
11
Voor de
ingebruikneming
Sound Mode
U kunt
Tip
surround-geluid genieten door een van de
voorgeprogrammeerde audiovelden te selecteren die
voor u gewenste programma zijn bestemd.
Druk herhaaldelijk op SOUND MODE totdat de
gewenste geluidsmodus in het display wordt
afgebeeld.
van
Zorgt ervoor dat u kan genieten van 5,1 (of 6) uitzendingen
digitale audio van hoge kwaliteit van DTS programma's die
commerciele merken ondersteunen zoals
DTS
enz.
helder
Surround zendt
Digital
geluid (identiek
handelsmerk
DTS
van
liefst 6 kanalen uit
Als de DVD is
selecteren door op
geladen.
U kunt de
geluidsmodus van de DVD (Dolby Digital, DTS, PRO
LOGIC, etc) veranderen door op de AUDIO-toets op de afstandbediening te drukken tijdens het afspelen.
Hoewel de DVD speler verschillende soorten disken accepteert,
kan het volgende het principe van deze functie verklaren.
Elke keer
van
u
de DVD
op de AUDIO-toets drukt, springt de
naar de volgende modus;
geluidsmodus
van
het origineel) en biedt uitstekende
graden geluidsveld. DTS is een
Technology, LLC. Met licentieakkoord
een
DTS
CD's,
en
(2CH STEREO)
BY PASS te drukken.
aan
helderheid d.m.v.
van
maar
disks, DVD
in
U kunt SURROUND OFF
→→
en
360
LLC.
Technology,
Tip
Dolby Digital
kanalen
van
surround formaat
zorgt
ervoor
kan
digitale surroundsgeluid
dat
tot
u
U kunt de PRO LOGIC-modus
5,1
vanaf
genieten
een
"
Dolby Digital programma. Wanneer u DVD's met de
markering afspeelt, zult u van een hogere geluidskwaliteit,
betere ruimte nauwkeurigheid en beter bereik genieten.
door op BY PASS te
u
live-of klassieke muziek
dat
u
de indruk zal
deze
afspeelt, zorgt
krijgen dat u zich werkelijk
in
optie
een
ervoor
klein
Ter informatie
?
De DVD
?
ontvanger onthoudt de laatste
live-of klassieke muziek
dat
u
de indruk zal
afspeelt, zorgt deze optie ervoor
dat
u zich werkelijk in een groot
krijgen
-
concertzaal bevindt.
Deze
met
optie zorgt voor
bioscoop.
een
dimensioneel effect
vergelijkbaar
een
Gebruik deze modus
Deze modus
zorgt
waant of
zaal met
een
film afspeelt
markering
wanner uw een
2 kanaal werkt dat als
een
of op
"
het effect dat
voor
het programma
Opmerking
u
zich in
live concert met
een
een
u geluidsnummers afspeelt op 96 kHz sampling frequentie, zullen de uitgaande signalen naar 48 kHz converteren
(sampling frequency).
een
"draagt.
filmzaal
intensiteit die
kan worden door DOLBY PRO LOGIC
gerealiseerd
van
markering in deze verpakking.
Dolby Digital-disken zijn met het
logo
gemarkeerd.
Dolby Surround gecodeerde programma's zijn met
het
logo gemarkeerd.
DTS Digital Surround disken zijn met DTS
gemarkeerd.
Wanneer
Dolby Digital
alleen
programmabron.
herkennen door de
-
u
elke
voor
U kunt het codeerformaat
-
concertzaal bevindt.
Als
uitschakelen
"
geluidsmodus
Als
(2CH STEREO)
drukken; de PRO LOGIC-indicator verdwijnt.
van de beweging voor/achter/links/
geluidsafbeelding, evenals het gevoel van een
vaste positie in de geluidsafbeelding, is veel helderder en
dynamischer dan voorheen.
Geluidsniveau
U kunt het niveau
van
het
geluid
op elke gewenste
kanaal instellen.
SURROUND. Het effect
rechts
van
de
2CH STEREO
Voert het
geluid
voor en
rechts
(stereo)
de
stelt
u
in
sprekers
van
voor
de
luidsprekers
en
de subwoofer links
2
links
uit. Standaard laten twee kanaalbronnen
voor en
rechts
voor en
display
op de SOUND MODE-toets drukt, wordt de
geluidsmodus naar de volgende modus omgezet;
HALL1
→
HALL2
→
Elke keer
/
om een
in de
display.
luidspreker
/ -toets
op de
volgorde veranderen:
u
FL
te selecteren.
drukt, zal het
het vol-
naar
C (Center)
FR (Voor Rechts)
(Voor links)
SL (Surround Links)
(Surround Rechts)
SW (Subwoofer)
FL (Voor links)
Op het 2-kanalen stereo modus kunt u de SW (subwoofer)
→
→
→
→
→
→
afstandsbediening op
u
→
Druk op
verschijnt
?
verschijnt:
PRO LOGIC
De niveau-indicator
SR
de subwoofer. U kunt
Als de PCM-indicator alleen in de
Elke keer
Druk op LEVEL.
gende
geluidsveldverwerking links liggen. Deze modus
staat elke bron af te spelen met behulp van de luid-
2CH STEREO selecteren door op de
BY PASS te drukken.
12
1
THEATER
selecteren.
3
4
5
Druk op
/
om het geluidsniveau
electeerde kanaal te regelen. (-6dB
Herhaal
van
stappen 2
en
3
en
stel het
van
het ges-
+6dB)
~
geluidsniveau
andere kanalen in.
Als de
instelling
klaar
is, druk op LEVEL.
Voor de
ingebruikneming (vervolg)
Test Tone
Met deze functie kunt
sprekers
vanaf
u
u de geluidsbalans van
luisterstandpunt regelen.
(A)
L
de luid-
DC
Selecteert de test tone-modus door op TEST
TONE te drukken.
1
?
Gedurende 2 seconden zult
u een
sissend
luidsprekers horen:
C (Center)
FR (Voor Rechts)
(Voor links)
SR (Surround Rechts)
SL (Surround Links)
SW (Subwoofer)
FL (Voor links)
DS
de
FL
→
→
→
DF
SW
vanuit
geluid
R
C
SL
SR
→
(B)
→
→
U kunt het
2 regelen:
/
de
geluidsniveau tijdens
luidsprekers
egaliseren.
?
de test tone
druk eerst op LEVEL en vervolgens op
-toetsen om het geluidsniveau van alle
Indien
u
het
vanuit
u
luisterstandpunt
te
de test tone
geluidsniveau tijdens
luispreker
zal de op dat moment werkende
regelt,
even
stil
Als de
instelling
klaar
is, druk op TEST TONE.
vertraagde tijd
Als de afstand
op de
blijven.
3
Surround
van
DS
stelt
tekening,
u
gelijk
U kunt ook de
de
Dolby Pro Logic modi wordt er
aangenomen dat u het geluid van alle luidsprekers
tegelijkertijd ontvangt. Anders, kunt u de vertraging
vanuit het midden-of achterluidsprekers instellen om het
geluid tegelijkertijd te ontvangen.
Als de afstand tussen u en de luidsprekers is dezelfde,
zal de vertraagde tijd bij Dolby Digital en Dolby Pro
Logic als volgt:
Met
Dolby Digital
en
Dolby Digital
Midden
:
0.5ms
groter is dan de DF
vertraagde tijd
op
de
tekening zetten.
voorluidspreker 3
meter is en tussen u en de achterluidspreker 1,5 m, zal
de vertraagde tijd achter bij Dolby Digital van 5 msec.
3m (DF)
1.5m (DS)
1.5m (B)
1.5m (B)
150cm / 30cm
5msec
instelling volgens
B.v.: Als de afstand tussen
Midden
u en
de
=
=
Bij
of
0ms.
-
Vertraagde tijd
aan
de Surround
=
vertraagde tijd (alleen Dolby Digital)
Als de afstand
gelijk is aan de DC op de tekenvertraagde tijd op 0ms. U kunt
ook de instelling volgens de tekening zetten.
B.v.: Als de afstand tussen u en de voorluidsprekers 3
m is en tussen u en de middenluidspreker 2,4 m, zal de
vertraagde tijd midden van 2 msec.
3m (DF)
2.4m (DC)
60cm (A)
60cm (A) / 30cm
2msec
ing,
stelt
u
van
DF
de Center
=
-
=
Vertraagde tijd voor Dolby Digital
Dolby Pro Logic
en
Achter: 0-15ms
Met
Dolby
Pro
Logic
Midden niet instelbaar
Achter
Als
:
1
15-30ms
bij Dolby Digital de vertraagde tijd instelt, wordt
deze ook bij Dolby Pro Logic automatisch ingesteld.
De vertraagde tijd is 1 msec per 30 cm.
Als de midden-en achter luidsprekers verder dan de
voorzijde luidsprekers van u staan, wordt de vertraagde
tijd op minimum ingesteld.
Druk op DELAY.
De huidige vertraagde surround
tijd verschijnt
in de
display.
U kunt de midden
u
op
/
te
2
Druk op
deren.
3
Als de
vertraagde tijd
selecteren door
drukken; alleen bij Dolby Digital-modus.
/
om
instelling
de
vertraagde tijd
klaar
te veran-
is, druk op DELAY.
Opmerkingen
U kunt de midden
vertraagde tijd
vertraagde tijd
alleen met
Dolby Digital.
De
wordt weergegeven.
13
VORBEIDNG
Voor de
ingebruikneming (vervolg)
Tijdelijke
verklaart de basisinstructies
gebruiksaanwijzing
DVD-speler. Sommige DVD's vereisen specifieke
functies, of laten tijdens de weergave slechts een
beperkt aantal functies toe. Als dit gebeurt, verschijnt
het symbool
op uw TV-scherm. Dit symbool wijst
erop dat de desbetreffende functie niet toegelaten is op
uw DVD-speler, of dat het niet beschikbaar is voor de disc.
het element
Herhaal A-B
AB
Herhalen UIT
OFF
Weergave
het scherm
hervatten vanaf dit
toegelaten
punt
of niet beschikbare functie
Opmerkingen
is mogelijk dat bij sommige discs niet alle o
nderstaande vermeldingen van de Display op het
scherm beschikbaar zijn.
Als er gedurende 10 seconden geen enkele toets
wordt ingedrukt, verdwijnt de On-Screen Display.
Het
algemene weergavestatus kan op het TV-scherm
worden bekeken. Sommige elementen kunnen op het
scherm worden veranderd.
van
van
Herhaal hoofdstuk
CHAPT
De
gebruik
instelling
feedback veldikonen
Niet
Het
de
Herhaal titel
TITLE
van uw
Display op
om
te veranderen.
U kunt ook de numerieke toetsen gebruiken om
getallen in te stellen (bv. titelnummer). Voor sommige functies moet u op ENTER drukken om de
instelling te bevestigen.
Algemene uitleg
Deze
Druk op 1 of 2
3
Caution:
Voordat u de afstandsbediening gebruikt, druk op de
DVD-of TV-toets om het apparaat dat u wilt bedienen te
selecteren.
de DISPLAY-functie op
het scherm
Druk
1
tijdens
de weergave op
Display.
Druk op 3 of 4 om een element te selecteren.
Het geselecteerde element zal oplichten.
2
DVD
Functie (Druk op 3/4
Elementen
Titelnummer
1/3
Hoofdstuknummer
Time search
van
1/12
(zoeken
0:16:57
tijd)
Audiotaal
en
Digitale
1
ENG
Audio
D
uitgangsmodus
Taal
van
de
ondertiteling
Hoek
14
het
om
gewenst element
te
selecteren)
6CH
OFF
1/1
Selectiemethode
Geeft het nummer van de huidige titel en het totaal
aantal titels weer, en kan dienen om naar het gewenste
titelnummer te verspringen.
1 /
Geeft het nummer van het
aantal hoofdstukken weer,
huidig
1 /
en
kan dienen
gewenste hoofdstuknummer
te
verspringen.
Toont de verstreken
weergavetijd
ten direct te selecteren
aan
de hand
en
hoofdstuk
en
het totaal
om naar
het
kan dienen om bepaalde punde verstreken tijd
van
2, of
met de numerieke
toetsen, ENTER
2, of met de numerieke
toetsen, ENTER
Met de numerieke toetsen,
ENTER
Toont de huidige taal van de filmmuziek,
de codeermethode, het kanaalnummer
en dient om de instellingen te veranderen.
AUDIO
Toont de huidige taal van de ondertiteling en het totaal
aantal hoeken, en dient om de instellingen te veranderen.
S-TITLE
Toont het huidig hoeknummer
en verandert het hoeknummer
/
/
/
ANGLE
Voor de
ingebruikneming (vervolg)
Selecteer
Beginwaarden
U kunt
uw
eigen
dat
voorkeurwaarden op de
u
taal
een
te zien
krijgt
voor
het instelmenu. Dit is het
als
op SETUP drukt.
u
menu
speler
instellen.
Algemene werking
van
het instellen
voor
de waarden
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
Disc Menu
French
Rating
German
Country
TV
1
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Country
Code
Beeld
TV
Spanish
Aspect
Menu
Language
verschijnt.
Disc Audio
TV
Italian
Aspect
DVD
DVD
4:3 Letterbox: Selecteer dit als
Chinese
Language
Polish
is
Hungarian
Russian
onder-
en
zwarte
streep.
4:3 Panscan: Selecteer dit als
2
aangesloten.
het gewenste element te
om
De huidige instelling voor
verschijnt op het scherm,
instelling(en).
het
geselecteerd element
met de mogelijke
samen
het gewenste element is
geselecteerd,
vervolgens op 3/4 om de
gewenste instelling te selecteren.
3 Terwijl
drukt
u
Druk
op 2,
op
4 Sommige
5
en
ENTER
om uw
keuze te
elementen vereisen
bevestigen.
bijkomende stappen.
Druk op SETUP, RETURN of PLAY
instelmenu (setup) te verlaten.
om
een
standaard 4:3 TV
De film wordt weergegeven en aan de
bovenkant van het scherm verschijnt een
aangesloten.
Other------------
Druk op 3/4
selecteren.
VORBEIDNG
Italian
Aspect
Menu
Druk op SETUP.
Het instelmenu (SETUP)
Code
een
standaard 4:3 TV is
De filmbeelden worden
zodanig
weergegeven dat uw TV-scherm is gevuld. De linkerrechterkant van het beeld zijn weggesneden.
16:9 Wide: Selecteer dit als
aangesloten
een
16:9 brede TV
is.
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
het
Taal
Disc-taal DVD
Selecteer
een
ondertiteling
DVD
taal
van
voor
Origineel : De originele
geselecteerd.
Andere
:
Om
een
het menu, de audio
en
de
de disc.
taal die
andere taal te
voor
de disc is
selecteren,
ingesteld,
moet
u
is
met de
numerieke toetsen de
overeenkomstige taalcode van 4 cijfers
ingeven die u op de lijst van pagina 27 kunt terugvinden. Als u
de verkeerde taalcode heeft ingegeven, drukt u op CLEAR.
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
Spanish
Italian
Chinese
Polish
Hungarian
Russian
Other------------
Taalmenu
15
en
Voor de
Ouderlijke
ingebruikneming (vervolg)
controle
Beoordeling
Landcode
DVD
Sommige DVD's bevatten scenes die niet voor kinderen
geschikt zijn. Daarom zijn sommige DVD's van
informatie voor ouderlijke controle (Parental Control)
voorzien die van toepassing is op de volledige disc of
op bepaalde scenes van de disc. Deze scenes worden
van 1 tot 8 beoordeeld en alternatief zijn op sommige
discs meer geschikte scenes beschikbaar. Deze
beoordelingen verschillen van land tot land. De functie
"Ouderlijke controle" (Parental Control) geeft de ouders
de mogelijkheid om hun kinderen ervan te beletten dat
zij deze discs kunnen afspelen, of om ervoor te zorgen
dat bepaalde discs met alternatieve scenes worden
afgespeeld.
Disc Audio
8
Disc Subtitle
7
Disc Menu
6
Rating
5
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
DVD
EGeef de code in
ceren.
3
1
land/gebied
de
waarvan
nor-
de DVD-video discs te classifi-
om
Zie hiervoor de
lijst (Zie "Lijst
met de landcodes"
Code Set
Disc Audio
Disc Subtitle
US
Disc Menu
Rating
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
Selecteer in het instelmenu (SETUP) de
landcode met behulp van de toetsen 3/4.
1
code"
Terwijl u "Country
uop2.
3
3 Volg stap
2
het
van
gebruikt
pagina 28).
op
2
4
werden
men
van
"Rating"
drukt
ingedrukt houdt,
links.
Unlock
Change
4
Selecteer "Rating" (Classificatie) door middel
van de 3/4 toetsen op het instelmenu.
1
2
Terwijl
3
Als
Om
u
"Rating" ingedrukt houdt,
drukt
u
Selecteer het eerste karakter door middel
de toetsen 3/4.
loper
5 Verplaats
selecteer het tweede karakter door middel
Druk
nog geen
om de gekozen
landcode te
druk vervolgens op SETUP om
het instelmenu te verlaten.
Als
en
Opmerking
u
de code
verandert,
cijfers bevestigen (zie
4-cijfers-code").
Verandering
van
de
Als u zich vergist voordat u op ENTER heeft gedrukt, druk
dan op CLEAR en geef het paswoord van 4 cijfers
opnieuw in.
2
Geef de oude code in
ENTER.
3
5
16
PDruk op ENTER om de gekozen classificatie te
en druk vervolgens op SETUP om
het menu te verlaten.
bevestigen
van
van
4
de
1-2 zoals links werd aangegeven
en
druk
vervolgens
op
Selecteer
Wijzigen (Change) door middel van
en druk vervolgens op ENTER.
Geef de nieuwe code van 4 cijfers in en druk
vervolgens op ENTER.
de
toetsen 3/4
met
classificatie worden weergegeven. Scenes met een
hogere classificatie worden dan niet weergegeven,
tenzij alternatieve scenes op de disc beschikbaar
zijn. Het alternatief moet dezelfde of een lagere
classificatie hebben. Als er geen geschikt alternatief
wordt gevonden, zal de weergave stoppen. Om de
disc weer te geven moet u dan het paswoord van 4
cijfers ingeven of het classificatieniveau aanpassen.
paswoord
"Verandering
u uw
4-cijfers-code
Volg
stappen
(Rating).
een classificatie (rating) van 1 tot 8
behulp van de toetsen 3/4. Een (1) geeft de
minste beperkingen voor de weergave en acht
(8) geeft de meeste beperkingen voor de weergave.
Ontgrendeling: Als u op Unlock (ontgrendelen)
drukt, is de ouderlijke controle uitgeschakeld. De
disc zal dan volledig worden weergegeven.
Classificaties van 1 tot 8: Sommige discs bevatten scenes die niet voor kinderen geschikt zijn. Als
u een classificatie voor de DVD-speler instelt,
zullen alle disc-scenes met dezelfde of een lagere
de
moet
hieronder:
1
Selecteer
van
ENTER
op
6 bevestigen
ENTER.
4
en
de toetsen 3/4.
op 2.
paswoord heeft ingegeven:
een persoonlijke beveiligingscode van 4 cijfers
te creeren, geeft u een paswoord van 4 cijfers in
met behulp van de numerieke toetsen. Geef het
paswoord van 4 cijfers nogmaals in en druk dan op
ENTER om te bevestigen.
Als u reeds een paswoord heeft ingegeven:
Om de beveiligingscode van 4 cijfers te bevestigen,
geeft u het paswoord van 4 cijfers in met behulp
van de numerieke toetsen en drukt u vervolgens op
u
met de toetsen 1/2
de
van
4
5
Tik
een
tweede maal exact dezelfde code in
deze door op ENTER te drukken.
en
bevestig
6
Druk op SETUP
Als
u uw
code
om
van
het instelmenu te verlaten.
4
cijfers vergeten
bent
Als u uw paswoord vergeten bent, moet u de
onderstaande procedure volgen om uw huidig
te wissen.
1
Druk op SETUP
2
Gebruik de numerieke toetsen om het volgend
nummer van 6 cijfers in te geven: "210499".
3
Geef
Uw
paswoord
een
van
om
4
het instelmenu
paswoord
cijfers
is
nu
weer
te geven.
gewist.
nieuwe code in zoals links werd
aangegeven
(Rating).
De radio bedienen
Radiostations vooraf instellen
U kunt 30 stations
de AM. Voordat
u
voor
de FM vooraf instellen
afstemt, is het raadzaam
en voor
er voor
te
zorgen dat het volume minimaal staat.
1
Druk
herhaaldelijk op FUNCTION op het voorpaneel of op FM/AM op de afstandsbediening totdat
FM of AM in het
FM of AM op het
3
of
in totdat de
Het zoeken
en
wanneer
Opmerking
"Tuned" verschijnt
frequentie-indicatie
laat de knop dan los.
alleen als het
Druk
mer
6
7
Druk
herhaaldelijk op PRESET
ingestelde station dat u
vooraf
FM
signaal
en
zal in het
display
flitsen.
of
TUNING/SKIP
het gewenste
te selecteren.
om
op het
voorinstellingsnum-
een
3
wanneer u
vooraf
op de knop drukt, zal de DVD-onvanger op
station afgestemd worden.
U stelt het volume in door
draaien
aan
herhaaldelijk te
(+) of (-) of door
de afstandsbediening).
de VOLUMEKNOP
Om de radio uit te zetten
of VIDEO
2).
Om te luisteren
Gebruik
naar
Druk
voor
of
seconden
station met
op het
op
voorpaneel.
automatisch afstemmen op TUNING/SKIP
of
een
afstemming bij
handmatige afstemming herhaaldelijk
Herhaal
voor
slaan.
Om af te stemmen op
ingestelde radiostations
of automatische
2.
Druk
tot 6 om andere stations op te
niet vooraf
handmatige
TUNING/SKIP
en
ingedrukt
houd deze
op het
knop
voorpaneel.
ongeveer twee
een
signaal
Tip
Druk
herhaaldelijk op TUNING/SKIP
bij stap 3 om handmatig op het station
Om alle
het
ingesteld
opnieuw op MEMORY.
Het station wordt opgeslagen.
zwak
om
selecteren.
Telkens
stap
Druk
stap 3
/
wilt horen te
Druk op POWER om de DVD-ontvanger uit te zetten of
selecteer een andere functiemodus (DVD/CD, VIDEO 1
voorinstellingsnummer
op
5 voorpaneel
ontvangen station afgestemd.
op VOLUME te drukken op
Druk op MEMORY.
Een
2
de
stereo is.
4
Er is op het laatst
display
knop
op het
DVD-ontvanger op een station afstemt. "TUNED" en "STEREO" (voor stereoprogramma's) wordt in het display weergegeven.
stopt
Druk op FM/AM totdat AM of FM in het
wordt weergegeven.
op FM/AM drukt,
worden weergeven.
Druk ongeveer twee seconden de
voorpaneel
begint te veranderen
1
DVD-ontvanger geheugen
geheugen opslaan).
"Radiozenders in het
wanneer u
display
TUNING/SKIP
Radio zenders eerst in de
opslaan (zie
wordt weergegeven.
display
zal telkens
2 Vervolgens
to the radio
Listening
opgeslagen
of
af te stemmen.
stations te wissen
Druk de
knop MEMORY in en houd deze ongeveer drie
ingedrukt. Vervolgens komt de tekst "CLEAR
ALL" in het display. Als u vervolgens weer op MEMORY
drukt, worden alle stations gewist.
seconden
Als
een
FM-programma luidruchtig
is
Druk op MONO/ST. op het voorpaneel zodat de aanduiding "STEREO" uit het display verdwijnt. Er zal nu
geen stereo-effect meer zijn, maar de ontvangst zal
beter worden. Druk opnieuw op de knop om het
stereo-effect te herstellen.
Om de
ontvangst
te verbeteren
Stel de
positie
de antenne
van
opnieuw
in.
Opmerking
Als alle stations al
zijn ingevoerd, zal de boodschap
display weergegeven worden.
Vervolgens zal een voorinstellingsnummer op het display flitsen. Om een voorinstellingsnummer te wijzigen
volgt u stap 5 en 6 zoals boven beschreven.
MEM FULL
een
tel in het
17
WERKIJZ
De radio bedienen
Ontvangst
van
RDS
(vervolg)
(Radio Data System)
Dimmer
stations
Deze functie licht de
RRDS (Radio Data System) is een systeem dat
gefaseerd op de FM in vele landen wordt geintroduceerd, waarbij een onhoorbare stroom gegevens
wordt uitgezonden naast het normale radiosignaal.
staat.
Deze gegevens bevatten verschillende informatie
waaronder de aanduiding van het station/de zender,
Druk op MUTE om het geluid uit te schakelen.
U kan bijvoorbeeld het geluid van uw toestel uitzetten
verkeersinformatie
om een
voor
1
2
lijst
alternatieve
het radiostation dat wordt
ontvangen.
en een
frequenties
Druk op FUNCTION om FM of AM te selecteren
druk vervolgens op FM/AM op FM te
selecteren.
Selecteer het gewenste station door op de
of
Wanneer de
display
de
knop
.
RDS-uitzending wordt ontvangen, toont het
de programmaservice (PS) nadat de
naam van
RDS-indicator wordt weergegeven.
Druk op RDS
3
om
de
frequentie
herhaaldelijk
op als het toestel
aan
op de DIMMER toets.
Mute
telefoon te beantwoorden. De "MUTE"-indicator
in het
knippert
en
PRESET
Druk
display
display.
Aansluiting
Sluit
voor
hoofdtelefoon
hoofdtelefoonplug (3,5mm) op de
PHONES ingang aan.
Wanneer u de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit
worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld.
een
stereo
Selecteren
van
de
inputbron
U kunt de videorecorder of andere toestellen aansluiten
op te slaan.
op de VIDEO1, VIDEO2-aansluitingen.
Raadpleeg de meegelevererde handleiding
voor
verdere
aansluitingsinformatie.
Druk herhaaldeijk op VIDEO1 of VIDEO2 op de
tandbediening om de gewenste inputbron te
Opmerkingen
RDS is alleen
De
naam van
mogelijk bij ontvangst op de FM.
de PS (PROGRAMMA SERVICE) wordt
tisch weergegeven
wanneer er een
RDS-station wordt
automa-
ontvangen.
selecteren.
Elke keer
naar
U kunt de
DVD-ontvanger zo instellen, dat
een bepaald tijdstip wordt
uitgeschakeld.
Druk op SLEEP
stellen.
om
De indicator SLEEP
display
de gewenste
en
de
deze
VIDEO2
u
slaaptijd
slaaptijd
in te
wordt in het
op SLEEP drukt, verandert de
deze volgorde:
2 instelling volgens
SLEEP120→90→60→50→40→30→20→10→OFF
Opmerkingen
tijd die zal verstrijken voordat de
DVD-ontvanger wordt uitgeschakeld controleren.
Druk op SLEEP. De overblijvende tijd wordt in het
display weergegeven.
U kunt de
18
: om
het
signaal
: om
het
signaal
VIDEO IN te selecteren.
weergegeven.
Elke keer dat
u op deze knop drukt, springt
volgende sequentie:
het
apparaat
uit VIDEO1 AUDIO IN
(L/R)
en
uit VIDEO2 AUDIO IN
(L/R)
en
VIDEO IN te selecteren.
automatisch op
1
de
VIDEO1
Instelling slaaptimer
afs-
Het
gebruik
Het weergeven
aan en
selecteer de
DVD-speler
de discs of
van
het
genieten, moet u het audiosysteem
ingangsbron selecteren die met de
de
is verbonden.
Druk op OPEN/CLOSE
1
van
AV-ingangsbron
wilt
audiosysteem
en
Algemene
DVD
op de DVD-ontvanger.
Als u van de klankweergave
aanzetten
DVD-disc
van een
Een DVD weergeven
Schakel de TV
DVD-disc
van een
om
openen.
2 Leg
gekozen
gericht.
Als een dubbelzijdige DVD wordt ingelegd, moet
zich ervan vergewissen dat de kant die u wilt
afspelen naar boven is gericht.
3
boven
u
vervolgens
verspringen
start de weergave automatisch. Als
andere TITEL
naar een
1/3
meer dan een titel heeft, kunt u op de
manier
volgende
op een andere titel overgaan:
Druk op DISPLAY als de weergave is gestopt en
druk vervolgens op de overeenkomstige numerieke
een
toets
Druk op OPEN/CLOSE om de disc-lade te sluiten.
Op het TV-scherm verschijnt de boodschap "READING"
en
Het
Als
disc in de lade, met het etiket
de
naar
Opmerking
Tenzij anders vermeld, zijn alle beschreven functies
gebaseerd op het gebruik van de afstandsbediening.
Sommige bewerkingen kunnen via het instelmenu
uitgevoerd worden.
DVD
de disc-lade te
kenmerken
MHet
disc
(0-9)
om een
verspringen
HOOFDSTUK
de weergave niet begint, drukt u op "PLAY".
In sommige gevallen kan het menu van de disc
Als
verschijnen.
hoofdstuk
een
titelnummer te selecteren.
titel op
heeft, kunt
u
een
op de
naar een
ander
1/12
DVD
schijf meer dan een hoofdstuk
volgende manier naar een ander
springen:
tijdens de weergave kort op SKIP . of >
om het volgend hoofdstuk te selecteren of om naar
het begin van het huidig hoofdstuk terug te keren.
Druk twee maal kort op . om naar het vorig hoofdstuk
Druk
Als het menuscherm
Het kan
zijn
dat
DVD-disc werd
er een
verschijnt
menuscherm
die
geladen
verschijnt
een menu
nadat
een
bevat.
terug
DVD
Om
Gebruik de toetsen
/
te selecteren die/dat
u
/
wilt
/
om
de titel of het hoofdstuk
bekijken
en
druk
vervolgens
op ENTER om de weergave te starten.
Druk op TITEL of MENU om naar het menuscherm
terug
te keren.
tijdens
de
DVD-weergave
naar
gelijk
welk
hoofdstuk te gaan, drukt u op "DISPLAY" en vervolgens
op 3/4 om het gewenst hoofdstuk te selecteren. Geef
vervolgens
behulp van
het
nummer van
het hoofdstuk in met
de numerieke toetsen
(0-9).
te keren.
Opmerking
--
--
Opmerkingen
Als de ouderlijke
Voor
controle
(Parental Control) ingesteld
is en de disc niet binnen de ingestelde Classificatie
(Rating) valt (niet toegelaten), moet de code van 4
cijfers worden ingegeven en/of moet toelating voor de
disc worden gegeven (zie "Ouderlijke Controle" op
pagina 16).
Sommige DVD-discs zijn van een regionale code
voorzien.
--
Als het
regio-nummer op de DVD-disc niet met het
regio-nummer van de DVD-speler overeenstemt, dan
kan de DVD-speler die disc niet weergeven. De
regionale code voor deze speler is 2 (twee).
na
met twee
nummers
cijfers
moet
u
de toetsen snel
elkaar indrukken.
Vertraagd
beeld
1 Druk
de weergave op SLOW SCAN
De
tijdens
DVD-speler
zal op de
DVD
vertraagde
-
of
+.
weergave overgaan.
2 Gebruik SLOW SCAN t of T
om de gewenste snel1/16, t 1/8, t 1/4 of t 1/2
(achterwaarts), of T 1/16, T 1/8, T 1/4 of T 1/2
heid te selecteren: t
(voorwaarts).
3 Om de
drukt
u
trage weergave (slow motion)
te
verlaten,
op "PLAY".
19
WERKIJZ
Het
gebruik
Algemene
van een
kenmerken
Stilstaand beeld
weergave
DVD-disc
en
(vervolg)
Herhaal A-B
(vervolg)
A*
beeld-per-beeld
DVD
Om
1 Druk
2
tijdens de weergave op PAUSE.
De speler wordt nu in de pauze-modus gezet.
U kunt nu beeld per beeld verdergaan door herhaaldelijk
PAUSE-toets van de afstandsbediening te drukken.
Zoeken
1 Druk
AB
een
2 Druk op het
in
een
titel te herhalen:
gekozen startpunt
het TV-scherm
Op
DVD
OFF
sequentie
1 Druk op het
op de
(repeat A-B)
verschijnt
op REPEAT A-B.
kort "A-".
op REPEAT A-B.
gekozen eindpunt nogmaals
het TV-scherm
verschijnt kort "A-B" en vervolgens wordt
de gekozen sequentie opnieuw weergegeven ("a-b repeat"
verschijnt op de display van de DVD-speler).
Op
DVD
tijdens de weergave op SKIP . of > en houd
gedurende ongeveer twee seconden inge-
de toetsen
3 Om met deze
sequentie
te
stoppen, drukt
u
terug op
REPEAT A-B.
drukt.
De
speler gaat
de zoek-modus
nu naar
2 Druk
herhaaldelijk op
toetsen ingedrukt om
(SEARCH)
SKIP . of >
de
en
over.
Time Search
houd de
gewenste
mX2, mX4, mX16, mX100 (achterwaarts) of MX2, MX4, MX16, MX100 (voorwaarts).
selecteren:
3 Om de Zoek-modus te
0:16:57
DVD
-:--:--
snelheid te
verlaten, drukt
u
op "PLAY".
De "Time Search"-functie biedt
gekozen tijdstip
beginnen.
een
u
de
mogelijkheid
met de weergave
1 Druk
Herhalen
CHAPT
DVD
TITLE
DVD Video discs
1 Om het
drukt
u
--
Herhaal hoofdstuk/titel/Uit
weergegeven hoofdstuk te herhalen,
op "REPEAT" (herhalen).
huidig
Het icoon
van
verschijnt
op het TV-scherm.
de functie
voor
herhaling
van
het hoofdstuk
huidig weergegeven titel te herhalen, drukt
tweede maal op "REPEAT" (herhalen).
Het icoon
jnt
van
de functie
voor
herhaling
van
u
de titel verschi-
op het TV-scherm.
Het icoon
scherm.
van
Het "Time Search"-kader toont de verstreken
weergavetijd
de
huidige
verlaten, druk
u een
derde
(herhalen).
de herhaalfunctie
verschijnt
op het TV-
om
het icoon
te
display
selecteren.
"-:--:--"
verschijnt
in het kader
van
de "Time Search".
3 Geef binnen de 10 seconden met
het kader
links
van
behulp
van
de
gewenste starttijd in. Geef in
naar
rechts de uren, minuten
en
seconden in.
Als
u
de verkeerde
de
om
de
juiste cijfers
cijfers heeft ingegeven, drukt u op
ingetikte cijfers te wissen. Geef vervolgens
in.
4 Druk binnen de 10 seconden op ENTER
tijd
te
om
de start-
bevestigen.
De weergave start vanaf de geselecteerde tijd op de disc.
u een ongeldige tijd heeft ingegeven, zal de weergave
Als
vanaf het
20
on-screen
disc.
2 Druk binnen de 10 seconden op 3/4
van de "time search" in de on-screen
"CLEAR"
3 Om de herhaalmodus te
maal op "REPEAT"
De
numerieke toetsen de
2 Om de
een
(off)
op
tijdens de weergave op "DISPLAY".
display verschijnt op het scherm.
van
OFF
om
de disc te
van
huidig punt
worden
voortgezet.
Het
gebruik
kenmerken
Algemene
Zoom
1
(vervolg)
Speciale
(vervolg)
DVD
De zoomfunctie biedt u de
videobeeld te vergroten en
te
DVD-disc
van een
mogelijkheid
om over
het
om
het
vergroot beeld
bewegen.
Druk tijdens
de weergave of tijdens de weergave van
stilstaand beeld op "ZOOM" om de zoomfunctie
een
te activeren.
Als u de ZOOM-toets
tot zes maal vergroot.
herhaaldelijk indrukt,
2 Gebruik de toetsen 1/2/3/4
beeld te
om over
wordt het beeld
het
bewegen.
CDe inhoud van DVD video-discs
controleren: menu's
DVD-discs kunnen menu's bevatten die
dat de zoomfunctie
DVD-discs niet werkt.
Het is mogelijk dat de zoomfunctie
bij sommige
toegang
om
het
overeenkomstige numerieke toets in om een element te
gebruik de toetsen 1/2/3/4 om uw keuze
te laten oplichten en druk vervolgens op ENTER.
selecteren. Of
DVD
1 Druk op "TITLE"
huidige titel een menu heeft, zal het menu op het
scherm verschijnen. Anders kan het zijn dat het disc-menu
verschijnt.
de
bij sommige
(TITEL)
Als de
2 Het
kan
menu
een
gesproken taal,
de hoofdstukken
multi-hoek scenes niet werkt
Marker Search
u
speciale functies. Druk op "MENU"
disc menu te gebruiken. Druk vervolgens de
geven tot
Title Menu
keren.
Opmerking
mogelijk
DVD
ingezoomde
3 Druk op "CLEAR" om de normale beeldweergave te
hervatten of om naar het gepauzeerd beeld terug te
Het is
DVD-functies
lijst
de
voor
op "TITLE"
de
camerahoeken,
de
ondertiteling
en
de titel.
3 Om het titelmenu te laten
DVD
van
voor
geven
opties
verdwijnen,
drukt
u
opnieuw
(TITEL).
MARKER SEARCH
1/9
U kunt de weergave vanaf een gemarkeerd
starten. Er kunnen tot negen punten worden
Volg
de
volgende stappen
om een
Disc Menu
opgeslagen.
markering (marker)
in te geven.
tijdens de weergave van de disc op MARKER
(markeren) als de weergave de plaats heeft bereikt
u
wilt markeren.
Het markeer-icoon zal kort op het TV-scherm
2 Herhaal stap 1
in te geven.
Het oproepen
1 Druk
Het
om
tot negen
van een
markeringen
van
op
een
disc
(zoeken
van
markeringen)
verschijnen.
1
tijdens
Druk
van een
de weergave
verwijderen,
Het
u
sequenties
1/1
bevat die vanuit verschillende
nummer van
van
de
huidige
de
hoek
verschijnt
op het scherm.
taalweergave
DVD
ENG
van
de disc op SEARCH.
(zoeken
van
markeringen)
3
Druk op "CLEAR"
(wissen).
Het
markering
de
stappen
2
en
6CH
Druk
een
Druk op 1/2 om het nummer te selecteren
markering die u wenst te wissen.
Herhaal de
drukt
tijdens de weergave herhaaldelijk op ANGLE
(camerahoek) om de gewenste hoek te selecteren.
scene starten.
2
4
DVD
tijdens de weergave herhaaldelijk op AUDIO
andere audiotaal of audiospoor te horen.
scene te wissen
Het menu van "MARKER SEARCH"
zal op het scherm verschijnen.
nummer van
verdwijnen,
D
gemarkeerde
menu "MARKER SEARCH" te
op "SEARCH".
markering
te laten
Druk
1
De weergave zal vanaf de
Om de
Camerahoek
Als de disc
terug
op "MENU".
Wijzigen
roepen.
3 Druk op ENTER.
u
opnieuw
camerahoek veranderen.
2 Druk binnen de 10 seconden op 1/2 om het nummer
te selecteren van de markering die u wenst op te
drukt
Het disc-menu wordt weergegeven.
camerahoeken werden opgenomen, knippert het
hoekicoon op het scherm. U kunt dan desgewenst de
de disc op SEARCH.
"MARKER SEARCH"
menu van
zal op het scherm
verschijnen.
gemarkeerde scene
de weergave
tijdens
4 Om het
1 Druk op "MENU"
2 Om het disc-menu
1 Druk
die
DVD
punt
3
zal uit de
om
lijst
andere
van
worden
de
gewist.
markeringen
Ondertiteling
DVD
1
om
ENG
Druk
tijdens de weergave herhaaldelijk op "S-TITLE"
(ondertiteling) om uw keuze te maken uit de verschillende
talen voor de ondertiteling
Opmerking
Als
op het scherm verschijnt, is deze functie niet
beschikbaar voor de betrokken disc.
te wissen.
5
Om het
drukt
u
menu "MARKER SEARCH" te
op "SEARCH".
verwijderen,
21
WERKIJZ
met Audio-CD en MP3-disc
Werking
Het weergeven
Audio-CD-
van een
en
De DVD-speler kan opnamen in MP3-formaat op CD-Rom,
CD-R of CD-RW-discs weergeven.
Alvorens MP3-opnamen weer te geven, dient u de
opmerkingen over MP3-opnamen op pagina 24 te lezen.
Steek
Het
De DVD-speler gaat
(zoeken).
MP3
Program
TRACK 1.MP3
TRACK 2
TRACK 2.MP3
TRACK 3
TRACK 3.MP3
TRACK 4
TRACK 4.MP3
TRACK 5
TRACK 5.MP3
TRACK 6
TRACK 6.MP3
mX2, mX4, mX8 (achterwaarts) of
MX2, MX4, MX8 (voorwaarts).
Clear All
TRACK 8
Audio CD
OFF
1
MP3
menu
Druk op 3/4
2 vervolgens
richting
worden op het
om een spoor te selecteren
op "PLAY".
De weergave begint.
Tijdens de weergave zal de verstreken
en
druk
speeltijd
van
het
huidig spoor op het scherm worden weergegeven.
De weergave zal stoppen op het einde van de disc.
Druk op "STOP" om de weergave op
moment te stoppen.
een
verlaten, drukt
Opmerking
Tijdens de SEARCH-modus
geschakeld.
Clear All
00:00
menu
de
4 Om de Zoek-modus te
TRACK 8.MP3
STER.
0:56:35
en
menuscherm weergegeven.
TRACK 7.MP3
TRACK 7
op de "SEARCH"-modus
selecteren:
3 De zoeksnelheid
Program
TRACK 1
nu over
2 Druk de toets SKIP . of > herhaaldelijk in en
houd hem ingedrukt om de gewenste snelheid te
verschijnt
CD
3
tijdens de weergave op de toets SKIP . of
> en houd hem gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt.
disc in het apparaat en sluit de lade.
op het TV-scherm.
een
menu
CD
(zoeken)
1 Druk
MP3-disc
1
Search
A-B
herhaling
u
op "PLAY".
wordt het
geluid
uit-
CD
Om een sequentie te herhalen.
1 Druk tijdens de weergave van de disc op het door
gekozen startpunt op REPEAT A-B.
Op
het menuscherm
verschijnt
de herhaalicoon
en
2 Druk
"A-".
nogmaals op "REPEAT A-B" als het door
gekozen eindpunt is bereikt.
ander
Op het menuscherm verschijnt
vervolgens wordt de sequentie
de herhaalicoon
en
u
u
"A B"
en
herhaald.
3 Om de
Pauze
1 Druk
tijdens
sequentie te verlaten en naar de normale
weergave terug te keren, drukt u nogmaals op
"REPEAT A-B".
MP3
CD
de weergave op "PAUSE".
2 Druk op "PLAY" om de weergave te
nogmaals op "PAUSE".
Op
Wijzigen
.
Naar
een
een
of
de weergave kort op SKIP . of >
het volgend spoor te gaan, of om naar het
van het huidig spoor terug te keren.
tijdens
om naar
begin
Druk twee maal kort op SKIP .
spoor terug te springen.
om naar
het
vorig
Om
bij een audio-CD direct naar gelijk welk spoor te
gaan, geeft u tijdens de weergave het spoornummer
in door middel van de numerieke toetsen (0-9).
Herhalen
spoor/Alle/Uit (Off)
1 Om het huidig weergegeven spoor te
u op "REPEAT" (herhalen).
De icoon voor de
menuscherm.
herhaling
van
het spoor
MP3
CD
herhalen, drukt
verschijnt
op het
2 Om alle sporen van de disc in het apparaat te herhalen,
drukt u een tweede maal op "REPEAT" (herhalen).
De icoon voor de
menuscherm.
3 Om de
drukt u
van
"alle"
verschijnt
op het
Repeat-modus (herhaalmodus) te verlaten,
een derde maal op "REPEAT" (herhalen).
De icoon
voor
menuscherm.
22
herhaling
"Repeat
Off"
verschijnt
de herhaalicoon
en
"OFF"
(Uit).
(herhalen uit) verschijnt
van
het Audio-kanaal
CD
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op "AUDIO" om
ander audiokanaal te beluisteren (STEREO, LINKS
verspringen
MP3
CD
Druk
ander spoor
het menuscherm
hervatten, of druk
op het
RECHTS).
Geprogrammeerde weergave
Geprogrammeerde weergave
audio CD
en
van een
MP3-disc
De
laat
toe
Herhaling
(sporen)
Om het
om uw
nummers
Het programma kan tot 32 sporen
sporen (MP3-disc) bevatten.
drukt
favoriete
programma-functie
(sporen) voor een bepaalde disc
geheugen van de DVD-speler te bewaren.
u
MP3
CD
u
nummers
voor
de
nummerherhaling (Repeat Track) verschijnt
op het menuscherm.
Om alle
(Audio CD)
geprogrammeerde
huidig weergegeven nummer te herhalen,
op "REPEAT" (Herhalen).
De icoon
in het
van
drukt
of 60
nummers van een
u een
De icoon
programmalijst
te
herhalen,
tweede maal op "REPEAT".
voor
de
herhaling
van
"Alle"
(Repeat All) verschijnt
op het menuscherm.
Steek de disc in het apparaat
1
Het
menu
en
Om de REPEAT-modus te
sluit de disc-lade.
derde maal op "REPEAT"
wordt op het TV-scherm weergegeven.
De icoon
2
Druk
de weergave of terwijl de weergave
is
gestopt
op "PROGRAM" (programma) om in
de "Program Edit"-modus te komen.
tijdens
Aan de rechterkant
woord
"Program"
het menuscherm zal naast het
van
een
E
"Repeat
Off"
verlaten, drukt
u een
(herhalen).
(herhalen uit) verschijnt
op het
menuscherm.
Een
nummer
1 Druk
-markering verschijnen.
tijdens
uit de
Programmalijst
de weergave of
gestopt op "PROGRAM"
om
terwijl
in de
wissen
de weergave is
Edit"-
"Program
modus te komen.
Opmerking
De
Druk op "PROGRAM"
(programma)
Edit"-modus te verlaten. De
E
om
de
-markering
"Program
E
markering
zal
verschijnen.
2 Druk op 2 om naar de Programmalijst te gaan.
3 Druk op 3/4 om het spoor te selecteren dat u uit de
zal
verdwijnen.
Programmalijst
wil wissen.
4 Druk op "CLEAR".
Druk op 3/4
3 vervolgens
aan
4
de
Herhaal
aan
de
om een spoor te selecteren en druk
op "ENTER" om het gekozen spoor
programmalijst
stap 3
De
toe te voegen.
bijkomende sporen (nummers)
programmalijst toe te voegen.
Audio CD
CD
om
MP3
menu
Program
E
menu
MP3
Program
TRACK 1
TRACK 12
TRACK 1.MP3
TRACK 8.MP3
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 2.MP3
TRACK 2.MP3
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 3.MP3
TRACK 4.MP3
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 4.MP3
TRACK 3.MP3
TRACK 5
TRACK 5.MP3
TRACK 6
TRACK 6.MP3
TRACK 7
0:56:35
E
00:00
zal uit de
Programmalijst
volledige Programmalijst
Volg de stappen 1-2 van "Een
Programmalijst wissen", zoals
2 Gebruik 3/4
om
Het
6
opgelicht
in de
spoor dat
u
uit de
hierboven aangegeven.
"Clear All" te selecteren en druk
op "ENTER".
Het
volledig Programma van de disc zal worden gewist.
programma's worden ook gewist als de disc uit de lade
wordt verwijderd.
De
OFF
1
na de geprogrammeerde weergave de
normale weergave te hervatten
Druk op de "PROGRAM"-toets
is
gewist.
wissen
nummer
en
tot de indicator "PROGRAM" in het
5Drukop2.
geprogrammeerde
worden
Om
Clear All
TRACK 8.MP3
STER.
1
nummer
vervolgens
TRACK 7.MP3
Clear All
TRACK 8
Het
laatst heeft
geselecteerd,
houd deze
ingedrukt
weergavevenster
verdwijnt.
programmalijst.
Druk op 3/4 om het spoor te selecteren
u de weergave wilt starten.
waarvan
Druk op "TITLE" (TITEL) om naar de volgende pagina te gaan.
Druk op "MENU" om naar de vorige pagina te gaan.
7
Druk op "PLAY"
om
te starten.
De weergave begint in de volgorde waarin
(sporen) heeft geprogrammeerd.
De weergave
sporen
u
de
nummers
stopt nadat alle op de lijst geprogrammeerde
(nummers)
een maal werden weergegeven.
23
WERKIJZ
Bijkomende informatie
Geheugen laatst gebruikte instelling
CD
(Last Condition Memory) DVD
Deze
Opmerkingen
Over MP3
instelling die u voor de
ingesteld. De ingestelde waarden
blijven in het geheugen opgeslagen, ook al verwijdert u
de disc uit de DVD-speler of schakelt u de DVD-speler
uit. Als u een disc laadt met opgeslagen instellingen, zal
de laatste stoppositie automatisch terug worden
DVD-speler
onthoudt de
Een MP3-bestand bevat
laatst bekeken disc heeft
primeerd
door
De
Opmerkingen
instellingen die
kunnen
--
om
het
in het
geheugen
even wanneer
Deze
worden
opgeslagen,
worden opgeroepen.
disc
DVD-speler slaat de instellingen van een
niet op als u de speler uitschakelt voordat u de
begint af te spelen.
disc
die
zijn
gecom-
een
"MP3"-
De DVD-speler kan geen MP3-bestand lezen dat
andere extensie heeft dan "mp3".
een
kan geen vals MP3-bestand lezen
"mp3" heeft.
DVD-speler
dat de extensie
De
audiogegevens
MPEG1, het "audio layer-3 file-coding
scheme". We roepen bestanden op met
extensie, de "MP3-bestanden".
opgeroepen.
--
MP3 discs
over
Deze
DVD-speler is op de volgende manier
beperkte verenigbaar met MP 3 discs:
1.
2.
3.
"Sampling Frequency" / enkel op 44,1 kHz.
Bit rate / binnen 96
192kbps
Het fysische formaat van de CD-R moet aan
-
"ISO
9660" voldoen.
Screen Saver
Het beeld
de Screen Saver
van
DVD-speler gedurende
stop-modus laat staan.
Instelling
4.
DVD
van
Bij sommige
verschijnt als
vijf minuten
u
de video-modus
discs kan het
zijn
de
5.
DVD
te passen.
6.
wijzigen, houdt u DISPLAY
ongeveer 3 seconden ingedrukt tijdens het afspelen
van een disk. Het gewijzigd nummer van de video-
procedure
gewenste
7.
procedure
MODE1
→
de videomodus is
van
MODE2
→
MODE3
→
gewijzigd;
MODE4
→
MODE5
→
de
u
de stroom
We raden
uitschakelt, zal de videomodus
status
(MODE 1) terugkeren.
ISO 9660 voldoet.
geen CD-RW discs te
Gelieve enkel afgewerkte CD-R discs te
u aan om
De bestandsnamen mogen maximum uit 8 karakters
en moeten de extensie ".mp3" bevatten.
bv. "********.MP3".
Gebruik geen
9.
De disc mag maximum 200 bestanden bevatten.
van 74 minuten (650 M).
speciale
"_?!><+*}{[@]:;V." enz.
karakters zoals
10. Gebruik CD-R discs
Gebruik geen software
oorspronkelijke
aan
met slechts een sessie moeten de
8.
MODE1
Als
creeert dat
bestaan
beeldkwaliteit is bereikt.
De
(file system)
Op een disc
gebruiken.
gebruiken.
modus wordt op het TV-scherm weergegeven.
Controleer of de videokwaliteit verbeterd is. U kunt de
herhalen tot de
met software die
weergegeven. Als u MP3-bestanden wilt weergeven,
moet u alle gegevens op de disc formatteren of een
nieuwe disc gebruiken.
Om de videomodus te
bovenstaande
opneemt
MP3-bestanden op het eerste spoor staan. Als er
geen MP3-bestand op het eerste spoor voorkomt,
kunnen de MP3-bestanden niet worden
dat het
aan
MP3-bestanden
weergegeven. Wij raden u dan ook aan om "EasyCD Creator" te gebruiken dat een bestandsysteem
weergavebeeld
flikkert of dat er "dot crawl" op rechte lijnen te zien is.
Dit betekent dat de vertikale interpolatie of de
De-interliniering (De-interlace) niet goed op de disc is
afgestemd. In dat geval kan de beeldkwaliteit verbeterd
worden door de videomodus
u
geen "FILE SYSTEM" kan creeren, zoals "DirectCD" enz., kunnen de MP3-bestanden niet worden
in de
ongeveer
Als
CD-R 80 minuten
voor
(700 M).
naar
Opdat
deze
optimale kwaliteit zou kunnen
discs/opnames aan bepaalde
voldoen. Vooropgenomen DVD-
DVD-speler
een
weergeven, moeten de
technische
normen
discs voldoen automatisch
een
groot
disc-formaten
(inclusief
De klanten worden
een
aan
aantal verschillende
toelating
er
deze
normen.
Er bestaat
types opneembare
CD-R met
MP3-bestanden).
bovendien op gewezen dat er
om MP3-bestanden en muziek
is vereist
onderneming heeft
dergelijke toelating te verlenen. De
toelating moet steeds van de eigenaar van het copyright
worden gevraagd.
van
het Internet te teleladen. Onze
geen recht
24
om
Verhelpen
Kijk
de
van
volgende gids
problemen
na voor
mogelijke
oorzaak
Geen stroom.
Er is wel stroom,
probleem
vooraleer zich tot de service te wenden.
Oorzaak
Symptoom
de
van een
maar
?
De netvoedingskabel
aangesloten.
?
Er zit geen disc in.
Correctie
is niet
?
Steek de netvoedingskabel
stopkontakt.
?
Steek
DVD-ontvanger
een
disc in het
in het
apparaat. (Ga
na
of de DVD of audio CD indicator in het
werkt niet.
DVD venster
Geen beeld.
?
De TV is niet
signaal
te
ingesteld
om
het DVD
juiste video ingang mode
op de TV zodat het DVD beeld op het
TV scherm verschijnt.
?
Sluit de videokabel
ontvangen.
?
De videokabel is niet
?
De verbonden TV is niet
?
De
goed aangesloten.
oplicht.)
?
Selecteer de
goed
in de
aan
contactbussen.
Er is geen
alleen een
geluid
geluid
of
audiokabel is niet
op
signalen
zwakke
een zeer
?
sterkte.
apparatuur
te
ingeschakeld.
verbonden met de
ingesteld
?
Schakel de TV in.
?
Selecteer de
DVD
om
audio
ontvangen.
De audiokabels
zijn
niet
van
goed
?
aangesloten.
?
Het
Het beeld is
De
van
slechte kwaliteit.
DVD-ontvanger
start
?
Het
?
De disc is vuil.
?
niet met weergave.
de
kan luisteren.
DVD-ontvanger
Sluit de audiokabel
mode op de
het geluid
u naar
goed
in de
aan
contactbussen.
apparaat verbonden
audiokabel is
juiste ingangs
ontvanger zodat
met de
?
uitgeschakeld.
geluidssnoer
is
Schakel het
apparaat verbonden
met de
audiokabel in.
beschadigd.
?
dit.
Vervang
?
Reinig
Er zit geen disc in.
?
Steek
Een
?
de disc.
een
disc in.
(Ga
na
of de
DVD, of
audio CD indicator in het DVD venster
oplicht.)
?
?
onspeelbare
De disc zit
disc werd
ingestoken.
speelbare
een
disc in.
disc, het kleursysteem
?
omgekeerd.
Steek
en
de
(Controleer het type van de
regionale code.)
Steek de disc met de
speelkant
naar
onder.
?
De disc zit niet in de leidraad.
?
?
De disc is vuil.
?
Reinig
?
Er staat
?
Druk op SET-UP toets om het
scherm uit te schakelen.
?
De classificatie is
?
Wis de classificatie functie uit of
?
De stekers
Steek de disc in de disc lade in de
leidraad.
Er wordt
een zware
een menu
en
op het TV scherm.
ingesteld.
?
?
?
de stekerbussen
zijn
vuil.
De disk is vuil.
De
luidsprekers en de componenten
zijnniet goed verbonden.
De DVD-ontvanger
geplaatst.
is te dicht
menu
verander het classificatie niveau.
?
bromtoon of ruis
gehoord.
de disc.
bij
de TV
Veeg ze af
bevochtigd
met
doek die
een
?
Maak de disk schoon.
?
Sluit de
luidsprekers
componenten goed
?
enigszins
is met alcohol.
en
vast
de
aan.
Verplaats uw TV, zodat deze verder
de geluidscomponenten staan
van
25
REF NTI
Verhelpen
van
problemen (vervolg)
Oorzaak
Symptoom
Opname
niet
mogelijk.
?
De
Correctie
componenten zijn onjuist
?
De bron is incorrect
?
Selecteer de bron met de
gekozen.
aangesloten.
?
Sluit de
componenten
correct
aan.
FUNCTION
VIDEO 2 of
Men kan niet op
radiostations afstemmen.
?
De antenne is
onjuist aangesloten
of
?
knop
VIDEO 1,
Sluit de antennes correct
aan.
geplaatst.
?
?
?
?
De
afstandsbediening
werkt niet goed.
Pas de antennes
aan en
sluit
indien
een
externe antenne
aan
?
Stem
op het station af.
Er zijn geen stations vooraf ingesteld of vooraf
ingestelde stations zijn gewist (bij afstemmen
door vooraf ingestelde stations te zoeken).
?
Stel de stations vooraf in
De
?
Richt de afstandsbediening op de
afstandssensor van de DVD-ontvanger.
De afstandsbediening is te ver
verwijderd van de DVD-ontvanger.
?
Opereer
Er is
?
Verwijder
?
Vervang
De
stations is te
zwak
signaalsterkte van de
(bij afstemmen met
afstemming).
automatische
afstandsbediening
de afstandssensor
van
is niet
gericht
op
de DVD-ont-
handmatig
nodig.
(pagina 29).
vanger.
?
?
een
bediening
?
26
(CD/DVD,
Tuner).
obstructie tussen de afstands
en
De batterijen
zijn uitgeput.
de
een
de
bereik
afstandsbediening
23 voet (7m).
binnen
van
de obstructie.
DVD-ontvanger.
in de
afstandsbediening
de
batterijen
door nieuwe.
Lijst
met de taalcodes
Geef het
juist
codenummer
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
6565
Afaars
7079
Faroees
7678
Lingala
8375
Slovaaks
6566
Abhaziaans
7082
Frans
7679
Laotiaans
8376
Sloveens
6570
Afrikaans
7089
Fries
7684
Lituaans
8377
Samoaans
6577
Ameharisch
7165
Iers
7686
Lets
8378
Shona
6582
Arabisch
7168
Keltisch
7771
Malagassisch
8379
Somali
6583
Assamees
7176
Galicisch
7773
Maori
8381
Albanees
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Macedonisch
8382
Servisch
6590
Azerbajaans
7185
Gujarati
7776
Malajalam
8385
Soedanees
6665
Bashkir
7265
Haussa
7778
Mongools
8386
Zweeds
6669
Wit-Russisch
7273
Hindi
7779
Moldavisch
8387
Swahili
6671
Bulgaars
7282
Kroatisch
7782
Marathi
8465
Tamil
6672
Bihari
7285
Hongaars
7783
Maleis
8469
Telugu
6678
Bengaals
7289
Armeens
7784
Maltees
8471
Tajikistaans
6679
Tibetaans
7365
Interlingua
7789
Birmaans
8472
Thai
6682
Bretoens
7378
Indonesisch
7865
Nauroe
8473
Tigrinia
6765
Catalaans
7383
IJslands
7869
Nepals
8475
Turkmeens
6779
Corsicaans
7384
Italiaans
7876
Nederlands
8476
Tagalog
6783
Tsjechisch
7387
Hebreeuws
7879
Noors
8479
Tonga
6789
Welsch
7465
Japans
7982
Oriya
8482
Turks
6865
Deens
7473
Jiddisch
8065
Panjabi
8484
Tartaars
6869
Duits
7487
Javaans
8076
Pools
8487
Twi
6890
Bhutani
7565
Georgiaans
8083
Pashto, Poesjtoe
8575
Oekraiens
6976
Grieks
7575
Kazak
8084
Portugees
8582
Oerdoe
6978
Engels
7576
Groenlands
8185
Quechua
8590
Uzbeeks
6979
Esperanto
7577
Cambodjaans
8277
Rhetoromaans
8673
Vietnamees
6983
Spaans
7578
Kanarees
8279
Roemeens
8679
Volapuk
6984
Estlands
7579
Koreaans
8285
Russisch
8779
Wolof
6985
Baskisch
7583
Kashmiers
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Perzisch
7585
Koerdisch
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Fins
7589
Kirghiz
8372
Servo-Kroatisch
9072
Chinees
7074
Fiji
7665
Latijn
8373
Singalees
9085
Zoeloe
(Wales)
voor
de
beginwaarden
"Disc
(Schots)
(Hamitisch)
Audio", "Disc Subtitle" en/of "Disc Menu" (Zie pagina 15).
REF NTI
27
met de landcodes
Lijst
Geef het
juist
codenummer
voor
de
beginwaarden "Country
Code"
(Zie pagina 16).
Code
Land
Code
Land
Code
Land
Code
Land
AD
Andorra
ER
Eritrea
LC
Sint-Lucia
SB
Salomoneilanden
AE
Verenigde Arabische
ES
Spanje
LI
Liechtenstein
SC
Seychellen
AF
ET
Ethiopie
LK
Sri Lanka
SD
Soedan
AG
Afghanistan
Antigua-en-Barbuda
Emiraten
FI
Finland
LR
Liberie
SE
Zweden
AI
Anguilla
FJ
Fiji
LS
Lesotho
SG
Singapore
AL
Albanie
FK
Falkland eilanden
LT
Litouwen
SH
Sint-Helena
AM
Armenie
FM
Micronesie
LU
Luxemburg
SI
Slovenie
AN
Nederlandse Antillen
FO
Faeroer eilanden
LV
Letland
SJ
Svalbard
AO
Angola
FR
Frankrijk
LY
Libie
AQ
Antarctica
FX
Marokko
SK
Slovaakse
Argentinie
Frankrijk (Europees
grondgebied)
MA
AR
MC
Monaco
SL
Sierra Leone
AS
Amerikaans Samoa
GA
Gabon
MD
Moldavie
SM
San Marino
AT
Oostenrijk
GB
Groot Brittannie
MG
Madagascar
SN
Senegal
AU
Australie
GD
Grenada
MH
Marshall eilanden
SO
Somalie
AW
Aruba
GE
MK
Macedonie
SR
Suriname
AZ
Azerbeidzjan
GF
Georgie
Frans Guyana
ML
Mali
ST
Sao
BA
Bosnie-Herzegovina
GH
Ghana
MM
SU
Vroegere Sovjetunie
BB
Barbados
GI
Gibraltar
MN
Myanmar
Mongolie
SV
El Salvador
BD
Bangladesj
GL
Groenland
MO
Macao
SY
Syrie
BE
Belgie
GM
Gambia
MP
BF
Burkina Faso
GN
Guinea
BG
Bulgarije
GP
BH
Bahrain
GQ
Guadeloupe (Frans)
Equatoriaal Guinea
BI
Boeroendi
GR
Griekenland
BJ
Benin
GS
S.
BM
Bermuda
BN
Brunei Darussalam
BO
en
Jan
Mayen
eilanden
Mariannen
Tome-en-Principe
SZ
Swaziland
eilanden
TC
Turks-
MQ
Martinique (Frans)
TD
MR
Mauretanie
TF
Tsjaad
Zuidelijke
MS
Montserrat
Noordelijke
Republiek
Caicoseilanden
en
Franse
MT
Malta
TG
gebieden
Togo
Sandwicheilanden.
MU
Mauritius
TH
Thailand
GT
Guatemala
MV
Malediven
TJ
Tadjikistan
Bolivie
GU
Guam
MW
Malawi
TK
Tokelau
BR
Brazilie
GW
Guinea Bissau
MX
Mexico
TM
Turkmenistan
BS
Bahama's
GY
MY
Maleisie
TN
Tunesie
BT
Bhoetan
HK
Guyana
Hong Kong
MZ
Mozambique
TO
Tonga
BV
Bouvet eiland
HM
Heard
NA
Namibie
TP
BW
Botswana
eilanden
NC
Nieuw Caledonie
TR
Oostelijk
Turkije
BY
Belarus
HN
Honduras
NE
Niger
TT
Trinidad
BZ
Belize
HR
Kroatie
NF
Norfolk eiland
TV
Tuvalu
CA
Canada
HT
Haiti
NG
Taiwan
Cocos
HU
Hongarije
NI
Nigeria
Nicaragua
TW
CC
TZ
Tanzania
CF
Centraal-Afrikaanse
ID
Indonesie
NL
Nederland
UA
Oekraine
CG
Congo
IE
Ierland
NO
UG
CH
Zwitserland
IL
Israel
NP
Noorwegen
Nepal
Oeganda
Verenigd Koninkrijk
CI
Ivoorkust
IN
Indie
NR
Nauru
UM
CK
Cookeilanden
IO
Brits
NU
Niue
CL
Chili
Oceaan
NZ
Nieuw-Zeeland
CM
Kameroen
IQ
Irak
OM
Oman
CN
China
IR
Iran
PA
Panama
UY
Uruguay
CO
Columbia
IS
IJsland
PE
Peru
UZ
Oezbekistan
CR
Costa Rica
IT
Italie
PF
Frans-Polynesie
VA
Vatikaanstad
CS
Vroeger Tsjechoslovakije
JM
Jamaica
PG
VC
Saint Vincent & Grenadines
CU
Cuba
JO
Jordanie
PH
Papoea Nieuw
Filippijnen
VE
Venezuela
CV
Kaapverdie
JP
Japan
PK
Pakistan
VG
(Britse) Maagdeneilanden
CX
Christmas eiland
KE
Kenia
PL
Polen
VI
Maagdeneilanden (USA)
CY
Cyprus
KG
Kirgistan
PM
Saint-Pierre-et-Miquelon
VN
Vietnam
CZ
Tsjechische Republiek
KH
Cambodja
PN
Pitcairn eianden
VU
Vanuatu
DE
Duitsland
KI
Kiribati
PR
Puerto Rico
WF
Wallis
DJ
Djibouti
KM
Comoren
PT
Portugal
WS
Samoa
DK
Denemarken
KN
Saint Kitts & Nevis
PW
Palau
YE
Jemen
DM
Dominica
KP
Noord Korea
PY
Paraguay
YT
Mayotte
DO
Dominicaanse
KR
Zuid Korea
QA
Qatar
YU
Joegoslavie
DZ
Algerije
KW
Koeweit
RE
Reunion
ZA
Zuid-Afrika
EC
Ecuador
KY
Cayman
RO
Roemenie
ZM
Zambia
EE
Estland
KZ
Kazachstan
RU
Russische Federatie
ZR
Zaire
EG
Egypte
LA
Laos
RW
Rwanda
ZW
Zimbabwe
EH
Westelijke
LB
Libanon
SA
Saoedi-Arabie
28
(Keeling)
eilanden
Republiek
republiek
Sahara
Georgie
&
.
(USA)
en
McDonald
gebied
in de Indische
eilanden
Anguilla
(Frans)
UK
Timor
Tobago
en
USA Minor
Outlying
eilanden
US
Verenigde
Staten
van
Amerika
Guinea
(Frans)
en
Futuna eilanden
Specificaties
[Algem n]
[CD/VD]
[Video]
Stroomtoevoer
AC 220-240V, 50/60Hz
Stroomverbruik
70W
Massa
4.6
Externeafmetingen(BxHxD)
Werkingscondities
Werkingsvochtigheid
360x72x350mm
kg
Temperatuur:
van
5 tot 35
graden Celsius. Werkingsstatus:
horizontaal.
5% tot 85%
Laser
Halfgeleiderslaser, golflengte 650 nm
PAL 625/50, NTSC 525/60
Signal system
4Hztot20kHz
Frequentiebereik (audio)
Verhouding signaal en ruis (audio) Meer dan 75 dB (1 kHz, NOP, 20 kHz LPF/A-Filter)
Meer dan 75 dB
Dynamisch bereik (audio)
Harmonische vervorming (audio)
0.5 % (1 kHz, bij 12W) (20 kHz LPF/A-Filter)
1.0 V (p-p), 75 Ohm, negatieve sync., RCA-stekerbus
Video-ingang
1.0 V (p-p), 75 Ohm, negatieve sync., RCA-stekerbus
Video-uitgang
S-video-uitgang
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ohm, negative sync., Mini DIN 4-pin
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ohm
87.5
108 MHz
Afstemmingsbereik
10.7 MHz
Tussenliggende frequentie
60 dB
Verhouding signaal en ruis
150
12000 Hz
Frequentierespons
522
1611 kHz
Afstemmingsbereik
450 kHz
Tussenliggende frequentie
Stereomodus
35W+35W(8Ohmbij1kHz,THD10%)
Surround mode
Voor: 35W + 35W (THD 10 %)
REF NTI
x
1
-
[Afstemr] AM FM
(MW)
[Verstk]
-
-
(* Afhankelijk van de instellingen
van de geluidsmodus en de bron,
kan geluidsuitvoer zijn. )
Midden*: 35W
Surround*: 35W
+
Subwoofer*: 35W
35W (8 Ohm bij 1 kHz,
(8 Ohm bij 30 Hz, THD
THD 10
10
%)
%)
VIDEO 1, VIDEO 2
Ingangen
Uitgangen
VIDEO 1
(AUDIO OUT)
:
2 V
WOOFER: 2 V
PHONES:
(32 Ω)
luidspreker (FE-3620TE)
kanaal 1 luidspreker
Satelliet
[Luidsprek]
[Meglvrde acesoir]
Passive Subwoofer (FE-3620WE)
1
1 kanaal 1 luidspreker
Type
8Ω
8Ω
Impedantie
Frequentierespons120 20000 Hz45 1500 Hz
83 dB/W (1m)
82 dB/W (1m)
Verhouding geluidsdrukte
Gemeten ingangsvermogen
35W
35W
Max. ingangsvermogen r
70W
70W
Netto afmetingen (B x H x D)
90x70x106.5mm
160x350x325mm
Netto gewicht
0.65 kg
4.5kg
-
-
?Audiokabel..........................1?Videokabel..........................1
?Luidsprekers........................6?Luidsprekerkabels....................5
?Afstandsbediening....................1?Batterijen...........................2
?AM-lusantenne.......................1?FM-antenne.........................1
?SCART-RCAadapter..................1
Ontwerpen
en
specificaties
kunnen zonder
tegenbericht gewijzigd
worden.
29
P/NO
:
3828R-D019G

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement