LG | HB650SA | Owner's Manual | LG HB650SA Handleiding

LG HB650SA Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Blu-ray Disc / DVD Home
Cinema netwerksysteem
TM
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem
in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.
MODEL
HB650SA (HB650SA, SB95SA-F/S/C/W)
P/NO : MFL63740428
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 1
2010.2.2 11:52:1 AM
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 2
2010.2.2 11:52:4 AM
Veiligheidsinformatie
1
Veiligheidsinformatie
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: om het risico van een elektrische schok
te voorkomen, het deksel (of de achterzijde)
niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend
onderhoudspersoneel.
Een bliksem met pijl in een
gelijkbenige driehoek is bedoeld
om de gebruiker attent te maken
op de aanwezigheid van een
gevaarlijke, niet-geïsoleerde
spanning in de behuizing van het
product die zo groot kan zijn dat zij
gevaar voor een elektrische schok
oplevert.
Het uitroepteken in een
gelijkbenige driehoek is bedoeld
om de gebruiker attent te
maken op belangrijke gebruiksen onderhoudsinstructies in
de bij het apparaat geleverde
gebruiksaanwijzing.
1
Veiligheidsmaatregelen en
waarschuwingen
WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT
AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND
OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.
Veiligheidsinformatie
OPGELET
3
WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een
kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke
afgesloten ruimte.
WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen
niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter
ventilatie en te zorgen voor betrouwbaar gebruik van
het product, en om oververhitting te voorkomen.
De openingen mogen nooit geblokkeerd worden
door het product op een bed, bank, tapijt of
soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product
mag niet geplaatst worden in een inbouwmeubel,
zoals een boekenkast of rek tenzij er gezorgd wordt
in voldoende ventilatie en de instructies van de
fabrikant opgevolgd worden.
WAARSCHUWING: Dit product is uitgerust met een
lasersysteem. U dient, voor een correct gebruik van
dit product, de gebruikershandleiding aandachtig
door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig
gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig
heeft, neem dan contact op met een erkend
servicecentrum.
Het gebruik van een of meer bedieningsknoppen,
instellingen of procedures op een andere wijze dan
in deze handleiding is aangegeven kan blootstelling
aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.
Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal
en open het apparaat niet. Zichtbare laser straling
indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 3
2010.2.2 11:52:4 AM
4
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING betreffende de
netvoedingskabel
Wij adviseren de meeste apparaten aan te sluiten op
een eigen circuit,
1
Veiligheidsinformatie
namelijk een enkelvoudig stopcontact dat alleen
dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere
aansluitingen betreft. Controleer de specificaties
in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn.
Sluit niet teveel apparaten aan op hetzelfde
stopcontact. Overbelaste stopcontacten, loszittende
of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren,
beschadigde netvoedingskabels of beschadigde of
gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kunnen leiden tot kortsluiting
of brand. Periodieke controle van de kabel van uw
apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat
tekenen van beschadiging of slijtage toont, trek dan
de stekker uit het stopcontact, gebruik het apparaat
niet, en laat de kabel door een erkend servicecentrum
vervangen door een goedgekeurd gelijkwaardig
exemplaar. Bescherm de netvoedingskabel tegen
fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen,
vastklemmen, klemmen tussen een gesloten
deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat. Verwijder de netvoedingskabel
door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let
erop dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u
het product hebt geïnstalleerd.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit
het apparaat verwijderen: Verwijder de oude
batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde
volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom
milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor mens
en dier en werp de oude batterij, het batterijpack
of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een
officieel aangewezen inzameladres. Doe oude
batterijen en accu’s nooit samen met het gewone
huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen
en accu’s te gebruiken die u tegen vergoeding
weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet
bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse
zonnestraling, een open haard e.d.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 4
WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te
worden blootgesteld aan druip- of spatwater en
plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals
vazen, op het apparaat.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste
verrijdbare afvalbak op een product
staat, betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten
mogen niet worden meegegeven
met het huishoudelijk afval maar
moeten worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude
toestel helpt negatieve gevolgen voor
het milieu en de menselijke gezondheid
voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over het
wegdoen van oude toestellen? Neem
dan contact op met uw gemeente, de
afvalophaaldienst of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Hierdoor verklaart LG Electronics dat
dit/deze product(en) voldoet/voldoen
aan de belangrijkste eisen en andere
relevante voorzieningen van de
Europese Richtlijnen 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
2010.2.2 11:52:4 AM
Veiligheidsinformatie
Wat u moet weten over copyright
• Verder worden BD-ROM Mark en BD+ nog
gebruikt als inhoudbeveiligingssyteem voor het
BD-formaat, dat bepaalde beperkingen oplegt
inclusief afspeelbeperkingen aan met BD-ROM
Mark en/of BD+ beveiligde inhoud. Voor extra
informatie over AACS, BD-ROM teken, BD+, of dit
product, neemt u contact op met een erkend
Klantenservicecentrum.
• Veel BD-ROM/DVD schijven zijn gecodeerd met
kopieerbeveiliging. Hierdoor dient u uw speler
rechtstreeks op uw TV aan te sluiten, niet op
een VCR. Het aansluiten op een VCR heeft een
gestoord beeld van tegen kopiëren beveiligde
schijfs tot gevolg.
Belangrijke informatie over het tvkleurensysteem
Het door deze speler gebruikte tv-kleurensysteem
richt zich naar de afgespeelde disks.
Wanneer de speler bijvoorbeeld een volgens het
NTSC-kleurensysteem opgenomen disk afspeelt,
wordt het beeld als NTSC-signaal uitgevoerd.
Alleen kleurentelevisies die voor meerdere
kleurensystemen geschikt zijn, kunnen alle door de
speler uitgevoerde signalen verwerken.
• Als uw tv uitsluitend geschikt is voor PAL
kleurensignalen toont het beeldscherm
vervormde beelden wanneer u disks of videoinhoud gebruikt die in NTSC zijn opgenomen.
1
Veiligheidsinformatie
• Er zijn bepaalde beperkingen voor afspelen,
analoge signaaluitvoer, etc van door AACS
beschermde inhoud, omdat AACS (Advanced
Access Content System) goedgekeurd is als
inhoudbeschermingsysteem voor BD-formaat,
gelijk aan het gebruik van CSS (Content
Scramble System). Het gebruik van dit product
en beperkingen op dit product kunnen variëren
afhankelijk van uw tijd van aankoop aangezien die
beperkingen zijn toegepast en/of gewijzigd door
AACS na de productie van dit product.
5
• Een kleuren-tv die voor meerdere systemen
geschikt is, past het kleurensysteem automatisch
aan bij het ingevoerde signaal. Wanneer
het kleurensysteem niet automatisch wordt
overgeschakeld, schakelt u de tv uit en weer aan
waardoor een normaal beeld op het beeldscherm
moet verschijnen.
• Ook wanneer volgens het NTSC-kleurensysteem
opgenomen disks door uw tv correct worden
weergegeven is het mogelijk dat dit signaaltype
niet correct door uw recorder wordt opgenomen.
• Dit product maakt gebruik van technologie voor
bescherming van auteursrechten die beschermd
wordt door U.S. patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Gebruik van deze technologie
ter bescherming van auteursrechten moet
geautoriseerd worden door Macrovision, en is
bedoeld voor thuisgebruik en beperkt aantal
kijkbeurten, tenzij anderszins aangegeven
door Macrovision. Omgekeerde engineering of
demontage is verboden.
• Volgens Amerikaanse Auteursrecht wetgeving
en Auteursrecht wetgeving van andere landen,
is niet bevoegde opname, gebruik, tonen,
distributie of revisie van televisieprogramma’s,
videobanden, BD-ROM schijven, DVD’s, CD’s en
andere materialen onderhevig aan burgerlijke
en/of criminele wetgeving.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 5
2010.2.2 11:52:5 AM
6
Inhoud
3
Installeren
16
16
1
17
Veiligheidsinformatie
18
3
18
Veiligheidsmaatregelen en
waarschuwingen
Luidsprekers aansluiten
Luidsprekers op de speler
aansluiten
Het systeem opstellen
Aansluitingen op uw tv
HDMI-aansluiting
19
Wat is SIMPLINK?
20
Component Videoaansluiting
2
20
Videoverbinding
Voorbereiding
21
8
8
Inleiding
Weergave van het symbool
“ ”
Resolutie instellen
22
Antenneaansluiting
22
Op een extern apparaat aansluiten
22
AUX-aansluiting
Symbolen die in deze
handleiding worden
gebruikt
23
PORT. IN-aansluiting
23
OPTICAL IN 1/2-aansluiting
24
HDMI IN 1/2-aansluiting
9
Meegeleverde toebehoren
25
Aansluiten op uw thuisnetwerk
9
Afspeelbare schijfs
25
11
Bestandscompatibiliteit
Aansluiting voor bekabeld
netwerk
12
Regiocode
26
12
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
Een bekabeld netwerk
installeren
28
Usb-apparaat aansluiten
12
Bepaalde systeemvereisten
30
Instellingen
12
Opmerkingen betreffende
compatibiliteit
30
8
De instellingen voor Setup
aanpassen
Afstandsbediening
30
[SCHERM]-menu
14
Voorpaneel
32
[TAAL]-menu
15
Achterpaneel
32
[AUDIO]-menu
33
[SLOT]-menu
34
[NETWERK]-menu
35
[ANDERS]-menu
13
36
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 6
Geluidseffecten
2010.2.2 11:52:5 AM
7
4
7
Bediening
Bijlage
38
Afspelen in het algemeen
77
40
Geavanceerd afspelen
Een TV regelen met de geleverde
astandbediening
44
Beeldscherminformatie (OSD)
78
Regiocodelijst
47
De ongekende mogelijkheden van
BD-Live
79
Taalcodelijst
80
Netwerksoftware-update
Film- en VR-disks afspelen
80
Kennisgeving van
netwerkupdate
Software-update
48
1
2
50
Een foto bekijken
52
Naar muziek luisteren
80
56
iPod afspelen
82
Resolutie video-uitvoersignaal
58
Radio
83
Handelsmerken en licenties
59
Inhoud via uw thuisnetwerk
afspelen
85
Technische gegevens
87
BELANGRIJKE INFORMATIE
BETREFFENDE
NETWERKDIENSTEN
3
64
De NetCast™ gebruiken
Entertainment openen
64
YouTube™
88
Open bron software melding
68
Picasa™-webalbum
weergeven
89
Licentieovereenkomst voor
eindgebruikers van Gracenote®
71
AccuWeather
weerinformatie gebruiken
4
5
5
Onderhoud
73
Wat u over disks moet weten
73
Behandeling van het apparaat
6
7
6
Oplossen van problemen
74
Algemeen
75
Beeld
75
Geluid
76
Netwerk
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 7
8
2010.2.2 11:52:5 AM
8
Voorbereiding
2
Voorbereiding
2
Inleiding
Voorbereiding
Een hoofdstuk waarvan de titel een van
de volgende symbolen bevat is alleen van
toepassing op de schijf die waarnaar het
symbool verwijst.
Weergave van het symbool “ ”
BD
“ ” kan op uw tv-scherm verschijnen tijdens
gebruik en geeft aan dat de functie die wordt
uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet
beschikbaar is bij die specifieke media.
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW
in Video modus of VR
modus en voltooid
AVCHD
DVD±R/RW in AVCHD
formaat
ACD
Audio cd
Symbolen die in deze
handleiding worden gebruikt
LET OP
Geeft aan dat er bijzondere opmerkingen en
bedieningskenmerken zijn.
BD-ROM schijf
MOVIE
Filmbestanden
MUSIC
Muziekbestanden
PHOTO
Fotobestanden
VOORZICHTIG
Vestigt uw aandacht op voorzorgsmaatregelen
die mogelijke schade door verkeerd gebruik
kunnen voorkomen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 8
2010.2.2 11:52:6 AM
Voorbereiding
Meegeleverde toebehoren
9
Afspeelbare schijfs
Blu-ray Disc
- Schijfs met films die u kunt
kopen of huren.
- BD-R/RE disks die film-, muziekof fotobestanden bevatten.
Videokabel (1)
Fm-antenne (1)
Batterijen (2)
Cd-rom met Nero
MediaHome4
Essentials software
(1)
DVD-VIDEO
8 / 12 cm
Schijfs met films die u kunt kopen
of huren.
DVD±R
8 / 12 cm
- Alleen video-opnamen, mits
gefinaliseerd
- Ook tweelaags schijfs worden
ondersteund
- Gefinaliseerd AVCHD-formaat
- DVD±R disks die film-, muziekof fotobestanden bevatten.
2
Voorbereiding
Afstandsbediening
(1)
Luidsprekerkabel
met kleurcodering
(5)
DVD-RW
8 / 12 cm
- Alleen VR modus, Videomodus
en voltooid
- Gefinaliseerd AVCHD-formaat
- DVD-RW disks die film-,
muziek- of fotobestanden
bevatten.
DVD+RW
8 / 12 cm
- Alleen video-opnamen, mits
gefinaliseerd
- AVCHD-formaat
- Gefinaliseerd AVCHD-formaat
- DVD+RW disks die film-,
muziek- of fotobestanden
bevatten.
Audio CD
8 / 12 cm
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 9
2010.2.2 11:52:6 AM
10
Voorbereiding
CD-R/RW
8 / 12 cm
- CD-R/RW disks die audiotitels
evenals film-, muziek- en
fotobestanden kunnen
bevatten.
LET OP
2
Voorbereiding
• Afhankelijk van de conditie van de
opnameapparatuur of van de CD-R/RW
(of DVD±R/RW)-schijf zelf, kunt u sommige
CD-R/RW (of DVD±R/RW)-schijfs niet met deze
speler weergeven.
• Afhankelijk van de opnamesoftware en de
finalisering is het mogelijk dat u sommige
opgenomen schijfs (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) niet met deze speler kunt weergeven.
• Hybride disks zijn aan één zijde voorzien van
een BD-ROM- en een DVD (of CD)-laag. Op deze
speler kunt u alleen de BD-ROM-laag van dit
type disks afspelen.
• Wij nemen aan dat u weet dat u toestemming
moet hebben voor het downloaden van mp3en wma-bestanden van het internet. Ons bedrijf
heeft niet het recht deze toestemming te
verlenen. U moet toestemming hebben van de
eigenaar van het auteursrecht (“copyright”).
• U moet de optie voor diskformattering
instellen op [Mastered] om de disks bij het
formatteren van opnieuw beschrijfbare disks
geschikt te maken voor LG spelers. Wanneer u
de optie instelt op Live Player kunt u daardoor
geformatteerde disks niet op LG spelers
gebruiken. (Mastered/Live bestandssysteem:
Diskformatteringssysteem voor Windows Vista)
• Het is mogelijk dat u CD-R/RW- en BD-R/RE,
DVD±R/RW-schijfs die met behulp van een pc
of dvd- of cd-recorder zijn opgenomen niet
met deze speler kunt weergeven als de schijf
beschadigd of als er vuil of condens op de lens
van de speler aanwezig is.
• Als u een schijf met behulp van een pc
opneemt, is het mogelijk dat u de schijf - zelfs
als u deze in een compatibel formaat opneemt
- niet kunt weergeven als gevolg van de
instellingen van de applicatiesoftware die u hebt
gebruikt om de schijf te beschrijven. (Neem voor
meer informatie contact op met de leverancier
van de software.)
• eze speler vereist dat de gebruikte schijfs en
opnamen aan bepaalde technische normen
voldoen om een optimaal opname- en
weergaveresultaat te bereiken.
• Vooraf opgenomen dvd-schijfs worden
automatisch op deze normen ingesteld. Er is een
groot aantal verschillende typen opneembare
dicsformaten (waaronder begrepen cd-rschijfs die mp3- of wma-bestanden bevatten)
en deze vereisen bepaalde vooraf aanwezige
voorwaarden om het compatibel afspelen
mogelijk te maken.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 10
2010.2.2 11:52:7 AM
Voorbereiding
Bestandscompatibiliteit
binnen 32 kbps t/m 320 kbps (MP3)
Volledig
LET OP
Beschikbare bestandsextensies:
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “
.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”
•
• Het kan voorkomen dat HD filmbestanden op
een CD of USB 1,0/1,1 niet goed afgespeeld
worden. BD, DVD of USB 2,0 worden aanbevolen
om HD filmbestanden af te spelen.
De beschikbare bestandsextensies zijn
verschillend, afhankelijk van de DNLAservers.
Sommige “.wav”-bestanden worden op
deze speler niet ondersteund.
•
De bestandsnaam is tot 180 tekens beperkt.
• Deze speler ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC
profile Main, High op niveau 4,1. Bij titels met
een hoger niveau verschijnt een waarschuwing
op het beeldscherm.
• Deze speler ondersteunt geen bestanden die
met GMC*1 of Qpel*2 zijn opgenomen. Dat zijn
videocoderingstechnieken volgens de MPEG4norm zoals DivX en XviD.
•
Afhankelijk van de grootte en het aantal
bestanden kan het enige minuten duren
om de inhoud op het medium in te lezen.
Maximum bestanden/mappen: Minder dan
2 000 (totaal aantal bestanden en mappen)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE formaat:
ISO 9 660+JOLIET, UDF en UDF Bridge formaat
MOVIE (Film)
Beschikbare resolutiegrootte: 1 920 x 1 080
(B x H) pixels
Afspeelbare ondertitel: SubRip (.srt / .txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer
1,0 (.sub), SubViewer 2,0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
MUSIC (Muziek)
Bemonsteringsfrequentie:
binnen 8 t/m 48 KHz (wma),
binnen 11 t/m 48 KHz (mp3),
Bitsnelheid:
binnen 8 t/m 320 Kbps (wma, mp3),
LET OP
• Dit apparaat ondersteunt geen ID3 tagembedded mp3-bestanden.
•
VobSub (.sub) is niet beschikbaar in de
[HomeLink]-functie.
Afspeelbare DivX ondertiteling: “DIVX3.xx”,
“DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (alleen
standaard afspelen), H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Afspeelbaar Audioformaat: “Dolby Digital”, “
DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
•
Niet alle wma- en aac-audioformaten zijn
voor dit apparaat geschikt.
Bemonsteringsfrequentie:
binnen 32 kHz t/m 48 kHz (WMA),
binnen 16 kHz t/m 48 kHz (MP3)
Bitsnelheid:
binnen 20 kbps t/m 320 kbps (WMA),
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 11
2
Voorbereiding
•
11
• De totale afspeeltijd aangeduid op het scherm
kan niet voor VBR-bestanden gecorrigeerd
worden.
PHOTO (Foto)
Geadviseerde grootte:
Minder dan 4.000 x 3.000 x 24 bits/pixels
Minder dan 3.000 x 3.000 x 32 bits/pixels
•
Progressieve en lossless-compression
fotobeeldbestanden worden niet
ondersteund.
2010.2.2 11:52:7 AM
12
Voorbereiding
Regiocode
Achterop deze speler is een regiocode
aangegeven. Deze speler is uitsluitend geschikt
voor het afspelen van BD-ROM- en DVD-schijfs
waarop dezelfde regiocode of de tekst “Alles” is
aangegeven.
2
Voorbereiding
AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition)
•
Deze speler kan AVCHD geformatteerde
schijven afspelen. Deze schijven worden
normaliter opgenomen en gebruikt in
camcorders.
•
Het AVCHD formaat is een hoog definitie
digital videocamera formaat.
•
Het MPEG-4 AVC/H.264 formaat is
in staat tot het comprimeren van
beelden in een hogere efficiëntie
dan die van het conventionele beeld
comprimeringsformaat.
•
Sommige AVCHD schijven gebruiken het “
x.v.Colour” formaat.
•
Deze speler kan AVCHD schijven afspelen
met het “x.v.Colour” formaat.
•
Sommige schijven in AVCHD formaat
worden niet afgespeeld, afhankelijk van de
opname omstandigheden.
•
AVCHD schijven moeten voltooid worden.
•
“x.v.Colour” biedt een groter kleurbereik dan
normale DVD camcorder schijven.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 12
Bepaalde systeemvereisten
Voor hoge definitie video afspelen:
•
Hogedefinitie-beeldscherm met
COMPONTENT of HDMI ingangen.
•
BD-Rom schijf met hoge definitie inhoud.
•
Voor de weergave van bepaald materiaal
is een monitor nodig met een voor
HDMI of HDCP geschikte DVI-ingang (als
aangegeven door de makers van de schijf ).
•
Voor de up-conversie van DVD’s die
materiaal van standaard-definitie bevatten
is voor de weergave van tegen kopiëren
beveiligd materiaal een beeldscherm nodig
met een DVI-ingang die voor HDMI of HDMI
eschikt is.
Opmerkingen betreffende
compatibiliteit
•
Omdat BD-ROM een nieuw formaat is,
kunnen bij bepaalde schijven, digitale
aansluitingen compatibiliteitsproblemen
ontstaan. Neem contact op met het LG
Klantenservicecentrum indien u compatibili
teitsproblemen aantreft.
•
De weergave van hogedefinitiemateriaal en
het omzetten van standaard DVD inhoud
kan een monitor vereisen met ingangen die
geschikt zijn voor HDMI of een voor HDMI
geschikte DVI.
•
Sommige BD-ROM en DVD schijven
kunnen het gebruik van bepaalde
bedieningscommando’s of functies
beperken.
•
U kunt een usb-apparaat gebruiken dat
wordt gebruikt om bepaalde aan disks
gerelateerde informatie op te slaan
waaronder gedownload on-line materiaal.
De disk die u gebruikt bepaalt hoe lang
deze informatie wordt vastgehouden.
2010.2.2 11:52:7 AM
Voorbereiding
13
Afstandsbediening
• • • • • • •a • • • • • •
1 (POWER): Schakel het toestel
AAN/UIT.
1
Z OPEN/CLOSE: Opent of sluit de
disklade.
0-9 numerieke toetsen: Selecteert
genummerde opties in een menu.
2
CLEAR: Verwijdert een markering
in het zoeken menu of een getal
tijdens het instellen van het
wachtwoord.
REPEAT: Hiermee herhaalt u een
bepaald hoofdstuk.
• • • • • • •b • • • • • •
m/M SCAN: Zoekt
achterwaarts of voorwaarts.
3
./> SKIP: Ga naar volgende
of vorige bestand/track/hoofdstuk.
x (STOP): Stopt de weergave.
B (PLAY): De weergave starten.
4
Open het batterijenvak
aan de achterkant van de
afstandsbediening en plaats
daarin twee R03 (grootte
AAA) batterijen en wel zó dat
de plus en mintekens
op de batterij aansluiten
bij deze tekens in het
batterijenvak.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 13
Richtingknoppen: Hiermee
selecteert u een optie in het menu.
ENTER: Bevestigt de
menukeuze.
O RETURN: Sluit het menu af en
hervat het afspelen.
DISC MENU: Opent een menu op
een schijf.
• • • • • • •d • • • • • •
Gekleurde (R, G, Y, B) knoppen:
Hiermee navigeert u door menu’s.
RDS: Radio Data System.
PTY: Toont het het programmatype
van het RDS.
SPEAKER LEVEL: Hiermee stelt u
het geluidsniveau van de gewenste
luidspreker in.
PTY SEARCH:
Zoekt het programmatype op.
MONO/STEREO: Hiermee
selecteert u mono of stereo in de
fm-modus.
VOL +/- : Hiermee past u het
luidsprekervolume aan.
MARKER: Hiermee kunt u tijdens
het afspelen een herkenningspunt
vastleggen.
OPTICAL: Hiermee wijzigt u de
invoermodus rechtstreeks in
optisch.
SEARCH: Hiermee kunt u het
zoekmenu oproepen of sluiten.
MUTE: Hiermee kunt u het systeem
stilschakelen.
• • • • • • •c • • • • • •
HOME: Geeft het [Beginmenu]
weer of stopt hiermee.
2
TITLE/POPUP: Toont het DVD
titelmenu of BD-ROM popupmenu
indien beschikbaar.
X (PAUSE): Pauzeert het afspelen.
SOUND EFFECT: Hiermee
selecteert u de modus voor
geluidseffecten.
Batterijen installeren
INFO/DISPLAY: Opent of sluit
de On-Screen Display.
Voorbereiding
RADIO&INPUT: Hiermee kunt u de
invoermodus wijzigen.
MUSIC ID: Wanneer dit apparaat
op een netwerk is aangesloten
kan het tijdens het afspelen van
films informatie leveren over het
momenteel afgespeelde nummer.
SLEEP: Hiermee stelt u een
bepaalde tijdsduur in waarna het
systeem zichzelf automatisch
uitschakelt.
z REC: Hiermee neemt u een
audio-cd op.
Tv-bedieningsknoppen: Zie
pagina 77.
2010.2.2 11:52:8 AM
14
Voorbereiding
Voorpaneel
1
2
3
4
5
6
2
Voorbereiding
7
8
9
a 1/\ Knop voor (VOEDING)
h Usb-poort
b Disklade
i Bedieningsknoppen
Z (OPEN/CLOSE)
B/X (PLAY / PAUSE)
x (STOP)
./> (SKIP)
F (Functie)
Hiermee wijzigt u de invoerbron of –
functie.
c iPod dock
d Sensor van de afstandsbediening
e Informatievenster
f Volumeregeling
g PORT. IN
1
2
7
8
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 14
3
4
5
6
9
2010.2.2 11:52:9 AM
1
2
3
4
5
6
7
Voorbereiding
Achterpaneel
8
9
10
1
15
11
2
3
4
5
2
1
2
3
4
7
8
5
9
10
Voorbereiding
6
11
6
a Netvoedingskabel
Bevestig deze kabel in een stopcontact.
g COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
b Luidsprekeraansluitingen
h OPTICAL IN 1(TV) / 2
c Koelventilator
i HDMI IN (type A, versie 1.3) 1/2
d Antenneaansluiting
j HDMI OUT (type A, versie 1.3)
Bestemd
voor
aansluiting
op een tv met
10
11 12
7 8
9
HDMI-ingangen
e VIDEO OUT
f AUX (L/R) INPUT
1
k LAN-poort
2
3
4
5
6
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 15
7
8
9
10
11
2010.2.2 11:52:9 AM
16
Installeren
3
Installeren
2. Sluit de luidsprekerkabel aan op het
aansluitpunt op de luidspreker.
Luidsprekers
aansluiten
3
Installeren
Luidsprekers op de speler
aansluiten
Zorg ervoor dat u de kabel met de zwarte
markering aansluit op het aansluitpunt met
de markering “–“ (min) en de andere kabel
op het aansluitpunt met de markering “+”
(plus).
1. Sluit de luidsprekerkabels op het
systeem aan. Elke luidsprekerkabel is
van een kleurcode voorzien. Bevestig de
luidsprekerkabels in aansluitingen van
dezelfde kleur.
VOORZICHTIG
Kleur
Luidspreker Stand
Grijs
Achter
Achter rechts
Blauw
Achter
Achter links
Groen
Center
Center
Oranje
Subwoofer
Op elke plaats aan
de voorzijde
Rood
Voorzijde
Voorzijde rechts
Wit
Voorzijde
Voorzijde links
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 16
• Zorg ervoor dat kinderen hun vingers of
voorwerpen niet in het luidsprekerkanaal
steken. *Luidsprekerkanaal: Resonantieruimte
in de luidsprekerkast die voor een rijke
lagetonenweergave zorgt.
• Plaats de centerluidspreker buiten bereik van
kinderen.
Wanneer een luidspreker valt, kan hij worden
beschadigd en lichamelijk letsel en/of materiële
schade veroorzaken.
2010.2.2 11:52:10 AM
Installeren
Het systeem opstellen
De volgende afbeelding toont een voorbeeld
van de opstelling van een systeem. U moet er
rekening mee houden dat de afbeeldingen in
deze handleiding omwille van de duidelijkheid
kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering
van de apparaten. U bereikt de best mogelijke
surround-sound door alle luidsprekers – met
uitzondering van de subwoofer – op dezelfde
afstand van uw luisterpositie (A) te plaatsen.
17
A Frontluidspreker linkerzijde (L)
B Frontluidspreker rechterzijde (R):
Plaats de frontluidsprekers links en rechts van
de tv of de monitor en op dezelfde lijn als het
beeldscherm.
C Centerluidspreker:
Plaats de centerluidspreker boven of onder het
beeldscherm van de tv of de monitor.
D Surround-luidsprekers linkerzijde
E Surround-luidsprekers rechterzijde:
Plaats deze luidsprekers enigszins naar binnen
gericht achter uw luisterpositie.
B
C
G
F
A
A
A
A
D
A
E
F Subwoofer:
De plaats van de subwoofer luistert niet
zo nauw omdat lage tonen nauwelijks
richtinggevoelig zijn. Het is echter beter om de
subwoofer in de buurt van de frontluidsprekers
te plaatsen. Plaats de subwoofer min of
meer naar het midden van de kamer gericht
om geluidsreflecties tegen de wanden te
voorkomen.
3
Installeren
A
G Hoofdapparaat
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 17
2010.2.2 11:52:10 AM
18
Installeren
Aansluitingen op uw
tv
Maak een van de volgende aansluitingen,
afhankelijk van de mogelijkheden van uw
bestaande apparatuur.
•
HDMI-aansluiting (pagina 18-19)
•
Component Video-aansluiting (pagina 20)
•
Videoverbinding (pagina 20)
HDMI-aansluiting
Indien u een HDMI TV of monitor heeft, kunt u
deze aansluiten op de speler met behulp van
een HDMI kabel (Type A, versie 1.3). Sluit het
HDMI OUT-aansluitpunt van de speler aan op
het HDMI IN-aansluitpunt van een voor HDMI
geschikte tv of monitor.
HDMI-aansluiting
Speler
Player
3
Installeren
LET OP
• Afhankelijk van de mogelijkheden van de
tv en andere apparaten kunt u de speler op
verschillende manieren aansluiten. Kies één
van de aansluitmogelijkheden die in deze
handleiding beschreven zijn.
• Zie de handleiding van uw tv, stereo-installatie
of andere apparaten voor de beste manier van
aansluiten.
HDMI IN 2
TV
TV
• Sluit de speler rechtstreeks op de tv aan.
Stem de tv af op het juiste video-ingangskanaal.
• Sluit de speler niet aan via een videorecorder.
Het kopieerbeveiligingssysteem kan het beeld
vervormen.
Stel de TV bron in op HDMI (zie de handleiding
van de TV).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 18
2010.2.2 11:52:11 AM
Installeren
19
Wat is SIMPLINK?
LET OP
• Er kunnen foutmeldingen ontstaan indien u
de resolutie wijzigt terwijl de aansluiting reeds
voltooid is. Om het probleem op te lossen,
schakelt u de speler uit en weer in.
• Indien de HDMI aansluiting met HDCP niet
geverifieerd is, wordt het TV scherm gewijzigd
naar een zwart scherm. In dat geval controleert
u de HDMI-aansluiting, of koppelt u de HDMIkabel los.
• Als een aangesloten HDMI-apparaat het audiouitgangssignaal van de speler niet accepteert,
is het mogelijk dat het geluid van het HDMIapparaat is vervormd of niet wordt uitgevoerd.
Bedienbare functies met de afstandsbediening
van een LG tv: Afspelen, Pauzeren, Scannen,
Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.
Zie de handleiding van de tv voor meer
informatie over de SIMPLINK functie.
LG tv’s met SIMPLINK functie hebben het
bovenstaande logo.
LET OP
• Als u een HDMI-verbinding gebruikt, kunt u
de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal
aanpassen. (Zie “Resolutie instellen” op pagina
21.)
• Afhankelijk van het disctype of de manier van
afspelen is het mogelijk dat bepaalde SIMPLINKbesturingsfuncties een ander effect hebben dan
uw bedoeling is of helemaal niet werken.
• Selecteer het type video-uitvoer van de HDMIuitgang met gebruikmaking van de optie
[HDMI Kleur instelling.] in het [Instellen]-menu
(zie pagina 31).
• Wanneer u gebruik maakt van de SIMPLINKfunctie, moet u het apparaat op de OPTICAL IN
1-bus aansluiten om het geluid van de tv via uw
luidsprekersysteem weer te geven.
3
Installeren
• Als ruis (“sneeuw”) of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan de
lengte van de HDMI-kabel (de lengte is meestal
beperkt tot 4,5 m en u moet een high-speed
HDMI-kabel (versie 1.3) gebruiken).
Sommige functies van dit toestel worden
bediend via de afstandsbediening van de tv
indien dit toestel en een LG tv met SIMPLINK
verbonden zijn via een HDMI-aansluiting.
• Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat
aansluit, controleert u het volgende:
- Schakel het HDMI/DVI toestel en deze speler
uit. Schakel vervolgens het HDMI/DVI toestel
in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel
vervolgens deze speler in.
- De video ingang van het aangesloten toestel is
correct ingesteld voor deze speler.
- Het aangesloten apparaat is compatibel
met 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i of
1920x1080p video-invoer.
• Niet alle HDCP compatibele HDMI of DVI
apparaten zullen werken met deze speler.
- Het beeld zal niet correct getoond worden bij
een niet-HDCP-apparaat.
- Deze speler spelt niet af en het TV scherm
wordt gewijzigd naar een zwart scherm.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 19
2010.2.2 11:52:11 AM
20
Installeren
Component Video-aansluiting
Videoverbinding
Verbind de COMPONENT VIDEO OUT
stekkerbussen van de speler met Y Pb Pr-kabels
met de overeenkomstige stekkerbussen op de
tv. U kunt het geluid via de luidspreker van het
systeem weergeven.
Sluit de VIDEO UIT stekkerbus van de speler
aan op de video in ingang van de tv. Gebruik
hiervoor een videokabel. U kunt het geluid via
de luidspreker van het systeem weergeven.
Videoverbinding
Componentaansluiting
Speler
Player
Speler
Player
3
Installeren
Geel
Yellow
Groen
Green
Blauw
Blue
Rood
Red
TV
TV
TV
TV
LET OP
Indien u gebruik maakt van een COMPONENT
VIDEO UIT-aansluiting, kunt u de resolutie voor
de uitvoer wijzigen. (Zie “Resolutie instellen” op
bladzijde 21.)
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 20
2010.2.2 11:52:11 AM
Installeren
Resolutie instellen
De speler voorziet in verschillende
uitvoerresoluties voor HDMI en COMPONENT
VIDEO uitgangen. U kunt de resolutie
aanpassen in het [Instellen]-menu.
1. Druk op HOME (
).
2. Gebruik I/i om [Instellen] te selecteren
en druk op ENTER ( ). Het installatiemenu
verschijnt.
21
LET OP
• Als de tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie als
volgt op 576p instellen:
1. Druk op Z om het schijfplateau te openen.
2 Druk minstens vijf seconden op x.
• De resolutie van de video-uitvoer is van
verschillende factoren afhankelijk. Zie “Resolutie
video-uitvoersignaal” op pagina 82.
3
Installeren
3. Selecteer met U/u de optie [SCHERM] en
druk vervolgens op i om naar het tweede
niveau te gaan.
4. Selecteer met U/u de optie [Resolutie] en
druk vervolgens op ENTER ( ) of i om
naar het derde niveau te gaan.
5. Selecteer met U/u de gewenste instelling
en druk vervolgens op ENTER ( ) om uw
keuze te bevestigen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 21
2010.2.2 11:52:12 AM
22
Installeren
Antenneaansluiting
Op een extern
apparaat aansluiten
Sluit voor de ontvangst van radio-uitzendingen
de meegeleverde antenne aan.
Antenneaansluiting
AUX-aansluiting
U kunt het geluid van een component
weergeven met gebruikmaking van de
analoge audio-uitgangen van de luidsprekers
van het systeem.
Sluit de analoge audio-uitgangen van de
component aan op de AUX L/R (INGANG)
van het hoofdapparaat. Selecteer vervolgens
de optie [AUX] op RADIO&INPUT en druk
vervolgens op ENTER ( ).
3
Installeren
U kunt de invoermodus ook met knop F aan
de voorzijde van het apparaat selecteren.
Speler
Player
AUX-aansluiting
Speler
Player
LET OP
Nadat u de fm-draadantenne hebt aangesloten
kunt u deze het best zoveel mogelijk horizontaal
bevestigen.Trek de fm-antenne over de volle
lengte uit.
Rood
Red
Wit
White
Naar
de audio
audio-uitgangen
To the
output jacks
van
de component
of your
component
(tv,
videorecorder
(TV,
VCR, etc.) enz.)
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 22
2010.2.2 11:52:12 AM
Installeren
PORT. IN-aansluiting
U kunt ook het geluid van uw draagbare audioapparaten via de luidsprekers van het systeem
weergeven.
Sluit de hoofdtelefoon- of lijnuitgang van de
draagbare audiospeler aan op de PORT INaansluiting van het hoofdapparaat. Selecteer
vervolgens de optie [PORTABLE] door op
RADIO&INPUT en vervolgens op ENTER ( ) te
drukken.
U kunt de invoermodus ook met knop F aan
de voorzijde van het apparaat selecteren.
OPTICAL IN
1/2-aansluiting
U kunt het geluid van componenten ook
met gebruikmaking van de digitale optische
aansluiting van de luidsprekers van het
systeem weergeven.
Sluit de optische digitale uitgang van de
betreffende component aan op de OPTICAL
IN 1/2-aansluitpunten van het hoofdapparaat.
Selecteer vervolgens de optie [OPTICAL 1/2]
door op RADIO&INPUT en vervolgens op
ENTER ( ) te drukken. U kunt ook op OPTICAL
drukken om deze aansluiting rechtstreeks te
selecteren.
U kunt de invoermodus ook met knop F aan
de voorzijde van het apparaat selecteren.
3
Installeren
PORT.IN-aansluiting
23
Optische verbinding
MP3-SPELER
E.D.
twZG—“ˆ
Œ™SGŒ›ŠUUU
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 23
Naar
dedigital
digitale
To the
optische
uitgang
van
optical output
jack
de
component
of your
component
2010.2.2 11:52:13 AM
24
Installeren
HDMI IN 1/2-aansluiting
Met behulp van deze aansluitmogelijkheid
kunt u beeld en geluid van een component
weergeven.
Sluit de HDMI OUT-aansluitbus van de
component aan op de HDMI IN 1 of 2
aansluitingen van het hoofdapparaat.
Selecteer vervolgens de optie [HDMI IN 1/2]
door op RADIO&INPUT en ENTER ( ) te
drukken.
3
U kunt de invoermodus ook met knop F aan
de voorzijde van het apparaat selecteren.
LET OP
• In de HDMI IN 1/2-modus is het niet mogelijk de
videoresolutie te wijzigen. U als u dat wenst de
videoresolutie van de component wijzigen.
• Als het video-uitgangssignaal abnormaal is
wanneer uw pc is aangesloten op de HDMI
1/2-aansluiting, wijzig dan de resolutie van uw
pc in 576p, 720p, 1080i of 1080p.
• Het videosignaal van de HDMI-ingang kan
niet worden uitgestuurd via de component of
composiet-video-uitgangen.
• De speler stuurt audio van de HDMI-ingangen
naar de HDMI-uitgang en naar de luidsprekers
van het apparaat.
Installeren
HDMI 1/2-aansluiting
Naar de HDMI OUTaansluitbus
vanOUT
de jack
To the HDMI
component
(setof your component
top
box, digitale
(set-top
box, digital
satellite receiver,
satellietontvanger,
video game machine,
videogameapparaat
etc.)
e.d.).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 24
2010.2.2 11:52:13 AM
Installeren
Aansluiten op uw
thuisnetwerk
U kunt deze speler via de LAN-poort achterop
de speler op een lokaal netwerk (LAN)
aansluiten.
Door het apparaat op een breedbandthuisnetwerk aan te sluiten hebt u toegang tot
diensten als software-updates, Homelink,
BD-Live interactiviteit en stremmingservices.
Aansluiting voor bekabeld netwerk
Router
Router
Breedbanddienst
Broadband
Service
WAN
LAN 1
LAN 2
PC
PC
3
LAN 3
Installeren
Aansluiting voor bekabeld
netwerk
Door gebruik te maken van een bekabeld
netwerk bereikt u de beste prestaties omdat
de aangesloten apparaten rechtstreeks met
het netwerk in verbinding staan en ongevoelig
zijn voor radiofrequente storing.
Zie voor nadere aanwijzingen de documentatie
van uw netwerkapparaat.
Sluit de LAN-poort van de speler met een in
de handel verkrijgbare LAN- of Ethernetkabel
(CAT5 of beter met RJ45-connector) aan op
de daarmee overeenkomende poort van
uw modem of router. In de onderstaande
voorbeeldconfiguratie voor bedrade
aansluitingen heeft de speler toegang tot
bestanden op alle aangesloten pc’s.
25
Speler
Player
LET OP
• Houd een LAN-kabel bij het aansluiten en
ontkoppelen altijd bij de stekker vast. Trek bij
het ontkoppelen niet aan de LAN-kabel maar
ontkoppel de kabel terwijl u het blokkeernokje
indrukt.
• Sluit geen modulaire telefoonkabel op een LANpoort aan.
• Omdat er verschillende aansluitingsconfigura
ties mogelijk zijn, moet u de specificaties van
uw telefoonverbinding of internetleverancier
opvolgen.
• Als u toegang wilt krijgen tot bestanden op
pc’s of DLNA-servers moet de speler daarmee
verbinding kunnen maken via een router binnen
hetzelfde LAN (Local Area Network).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 25
2010.2.2 11:52:13 AM
26
Installeren
Een bekabeld netwerk
installeren
Voordat u het bedrade netwerk installeert,
moet u uw thuisnetwerk op een breedbandinternetverbinding aansluiten.
Als er een DHCP-server via een kabelverbinding
op het LAN-netwerk is aangesloten, krijgt deze
speler automatisch een IP-adres toegewezen.
Bij sommige thuisnetwerken is het nodig de
netwerkinstelling van de speler aan te passen
nadat de fysieke verbinding is opgebouwd. Pas
de [NETWERK]-instelling als volgt aan.
3
LET OP
Als er een DHCP-server in het netwerk aanwezig
is en u wilt het IP-adres met de hand instellen,
selecteer dan [Statisch] en stel vervolgens de
opties [IP Adres], [Subnet Mask], [Gateway] en
[DNS Server] met behulp van U/u/I/i en de
cijfertoetsen in.Als u bij het invoeren van een
getal een fout maakt, druk dan op CLEAR om het
gemarkeerde gedeelte te wissen.
3. Selecteer [OK] en druk op ENTER ( ) om de
netwerkinstellingen toe te passen.
Installeren
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in
het [Instellen]-menu en druk vervolgens op
ENTER ( ).
4. Vervolgens vraagt de speler u de
netwerkverbinding te testen. Selecteer
[OK] en druk op ENTER ( ) om de
netwerkverbinding te voltooien.
2. Gebruik U/u/I/i om de IP-modus tussen
[Dynamisch] en [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch]
selecteren om automatisch een IP-adres toe
te wijzen.
5. Als u bij de bovenstaande stap 4 de optie
[Test] selecteert en op ENTER ( ) drukt,
wordt de verbindingsstatus van het netwerk
op het scherm weergegeven.
U kunt het netwerk ook testen met behulp
van de optie [Verbindingsstatus] in het
[Instellen]-menu.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 26
2010.2.2 11:52:14 AM
Installeren
Belangrijke informatie over
netwerkverbindingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 27
Het is mogelijk dat een aantal functies van
de internetverbinding niet beschikbaar
is wegens bepaalde beperkingen die
door de leverancier van uw breedbandinternetverbinding (ISP) zijn ingesteld.
Alle kosten, inclusief de kosten van
telefoonverbindingen die door uw
internetleverancier aan u in rekening
worden gebracht, komen voor uw rekening.
Voor een kabelaansluiting op deze speler
is een 10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort
nodig. Als uw internetleverancier een
dergelijke aansluiting niet toestaat, kunt u
de speler niet aansluiten.
Voor het gebruik van een xDSL-service
moet u een router aansluiten.
Voor het gebruik van DSL-diensten is
een DSL-modem vereist en voor het
gebruik van kabelmodemdiensten is
een kabelmodem vereist. Afhankelijk
van de toegangsmethode van, en de
abonnementsovereenkomst met, uw
internetleverancier is het mogelijk dat u
de internetverbindingsfunctie van deze
speler niet kunt gebruiken of dat uw
internetleverancier beperkingen heeft
gesteld aan het aantal apparaten dat
u gelijktijdig kunt aansluiten. (Als uw
internetleverancier de met u gesloten
abonnementsovereenkomst tot één
apparaat heeft beperkt, is het mogelijk
dat u deze speler niet op het internet kunt
aansluiten als u al een pc op het internet
hebt aangesloten.)
Mogelijk is het gebruik van een router niet
of slechts onder beperkende voorwaarden
toegestaan, afhankelijk van het beleid van
uw internetleverancier en de door deze
bedongen beperkingen. Neem voor meer
informatie rechtstreeks contact op met uw
internetleverancier.
Schakel alle niet gebruikte
netwerkapparaten in uw thuisnetwerk
(LAN) uit. Sommige apparaten kunnen
netwerkverkeer veroorzaken.
Met het oog op een betere ontvangst kunt
u de speler het best zo dicht mogelijk bij
het accesspoint plaatsen.
3
Installeren
•
Problemen bij het opbouwen van een
netwerkverbinding kunt u vaak oplossen
door de router of de modem te resetten.
Nadat u de speler op het thuisnetwerk hebt
aangesloten, schakelt u de stroom even uit
of maakt u de stroomkabel van de router
van het thuisnetwerk of de kabelmodem
los. Vervolgens schakelt u de stroom weer
in en/of sluit u de stroomkabel weer aan.
Uw internetleverancier (ISP) kan
contractueel bepalen hoeveel voor
internet geschikte apparaten u op één
internetaansluiting mag aansluiten. Neem
voor meer informatie contact op met uw
internetleverancier.
LG Electronics is niet verantwoordelijk
voor storingen in de speler en/of de
internetverbinding ten gevolge van
communicatiefouten/storingen die verband
houden met uw breedbandinternetaansluit
ing of andere aangesloten apparatuur.
De functies van BD-ROM-disks die via een
internetverbinding beschikbaar zijn, worden
niet door ons ontwikkeld of geleverd en
wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor
de functionaliteit of leverbaarheid ervan.
Bepaalde aan disks gerelateerde inhoud
die via een internetaansluiting beschikbaar
kan komen, is mogelijk niet voor met deze
speler geschikt. Als u vragen hebt over
dergelijk materiaal, neem dan contact op
met de producent van de disk.
Bepaald internetmateriaal kan een
internetverbinding met een grotere
bandbreedte vereisen.
Zelfs als de speler op de juiste wijze is
aangesloten en geconfigureerd, is het
mogelijk dat bepaald internetmateriaal
niet op de juiste wijze werkt door
internetopstoppingen, de kwaliteit of de
bandbreedte van uw internetverbinding
of problemen bij de leverancier van het
materiaal.
•
27
2010.2.2 11:52:14 AM
28
Installeren
Usb-apparaat
aansluiten
De speler kan op een usb-geheugenstick
opgeslagen films, muziek en fotobestanden
afspelen.
2. Selecteer met I/i de optie [Film], [Foto] of
[Muziek] en druk op ENTER ( ).
3. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op PLAY of ENTER ( ) om het bestand
af te spelen.
De vrij beschikbare ruimte op de
usb-geheugenstick kunt u op het
beeldscherm controleren.
1. Plaats de usb-geheugenstick in de usbpoort en zet hem goed vast.
Usb-aansluiting - 1
3
Installeren
4. Selecteer een andere modus. Maak de usbgeheugenstick vervolgens voorzichtig los.
Usb-aansluiting - 2
Wanneer u een usb-geheugenstick in
het openingsmenu aansluit, speelt speler
automatisch muziekbestanden die op de usbgeheugenstick zijn opgeslagen. Als de usbgeheugenstick verschillende typen bestanden
bevat, verschijnt een menu voor het selecteren
van het bestandstype.
De laadtijd kan een paar minuten bedragen
afhankelijk van het aantal bestanden dat op
de usb-geheugenstick is opgeslagen. Om het
laden te stoppen drukt u op ENTER ( ) nadat
u [Annuleren] hebt geselecteerd.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 28
2010.2.2 11:52:15 AM
Installeren
29
LET OP
• Voor het openen van bestanden (film, foto
en muziek) ondersteunt deze speler usbflashgeheugens en volgens FAT 16, FAT 32 en
NTFS geformatteerde harde schijven (HDD).
Voor het opnemen van BD-LIVE en audiocd’s worden alleen volgens FAT 16 en FAT 32
geformatteerde media ondersteund. Gebruik
het usb-flashgeheugen of een externe HDD
die volgens FAT16 of FAT32 zijn geformatteerd
wanneer u BD-LIVE of audio-cd’s wilt opnemen.
• U kunt een usb-apparaat gebruiken voor
plaatselijke opslag van BD-Live disks via het
internet.
• Ontkoppel nooit een usb-apparaat als de speler
ingeschakeld is (afspelen, kopiëren e.d.).
• Usb-apparaten die na aansluiting op een
computer de installatie van extra programma’s
vereisen, worden niet ondersteund.
3
Installeren
• Dit apparaat ondersteunt totaal vier partities van
een usb-apparaat.
• Usb-apparaat: Usb-apparaat dat USB 1,1 en USB
2,0 ondersteunt.
• Film-, muziek- en fotobestanden kunnen worden
afgespeeld. Voor informatie over gebruik van elk
bestand kijkt u op de relevante bladzijdes.
• We raden het regelmatig maken van back-ups
aan om gegevensverlies te voorkomen.
• Als u een usb-verlengkabel, een usb-hub of een
usb-multireader gebruikt, is het mogelijk dat de
usb-geheugenstick niet wordt herkend.
• Sommige usb-apparaten zijn niet geschikt voor
dit apparaat.
• Digitale camera’s en mobiele telefoons worden
niet ondersteund.
• USB poort van het toestel kan niet aangesloten
worden op de PC. Het toestel kan niet gebruikt
worden als opslagtoestel.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 29
2010.2.2 11:52:15 AM
30
Installeren
Instellingen
4. Gebruik U/u om een tweede setup-optie te
selecteren en druk op ENTER ( ) om naar
het derde niveau te gaan.
De instellingen voor Setup
aanpassen
U kunt de instellingen van de speler in het
[Instellen]-menu aanpassen.
1. Druk op HOME (
).
5. Selecteer de gewenste instelling met U/u
en druk op i of ENTER ( ) om uw keuze te
bevestigen.
3
Installeren
[SCHERM]-menu
2. Gebruik I/i om [Instellen] te selecteren
en druk op ENTER ( ). Het installatiemenu
verschijnt.
Beeldverhouding
Selecteer de hoogte-breedteverhouding
(aspect ratio) die met uw tv overeenstemt.
[4:3 Letter Box]
Selecteer deze optie wanneer een
standaard 4:3-tv is aangesloten. Shows,
theatervoorstellingen e.d. worden met
zwarte balken aan de boven- en onderkant
van het beeld weergegeven.
3. Selecteer de eerste setup-optie met U/u
en druk op i om naar het tweede niveau te
gaan.
[4:3 Pan Scan]
Selecteer deze optie wanneer een
standaard 4:3-tv is aangesloten. Het tvbeeld wordt beeldvullend weergegeven. Bij
deze optie wordt het tv-beeld echter links
en rechts aangesneden.
[16:9 Origineel]
Selecteer deze optie wanneer een
standaard 4:3-tv is aangesloten. Het tvbeeld wordt beeldvullend weergegeven. Bij
deze optie wordt het tv-beeld echter links
en rechts aangesneden.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 30
2010.2.2 11:52:15 AM
Installeren
[16:9 Volledig]
Selecteer wanneer een 16:9 brede TV
aangesloten is. Het 4:3 beeld wordt
weergegeven met een oorspronkelijke 4:3
hoogte/breedte-verhouding, met zwarte
balken aan de linker en rechter kant.
31
1080p fullHD beeld
Indien de resolutie ingesteld is op 1080p,
selecteert u [24 Hz] voor soepele presentatie
van filmmateriaal (1080p/24 Hz) met een HDMI
uitgerust scherm compatibel met 1080p/24 Hz
invoer.
LET OP
LET OP
De opties [4:3 Letter Box] en [4:3 Pan Scan] zijn niet
beschikbaar wanneer u een hogere resolutie dan
720p kiest.
Hiermee stelt u de uitgangsresolutie van het
HDMI- en Component-Video-signaal in.
Zie pagina 21 en 82 voor meer informatie over
de instelling van de resolutie.
• Zelfs indien het [1080p fullHD beeld] is ingesteld
op [24 Hz] zal de daadwerkelijke framefrequentie
van de video uitvoer 50 Hz bedragen volgens
het videobronformaat, indien uw TV niet
compatibel is met 1080p/24 Hz.
3
Installeren
Resolutie
• Wanneer u [24 Hz] selecteert, moet u rekening
houden met de mogelijkheid van enige
beeldstoring wanneer de video overschakelt
tussen video- en filmmateriaal. Als dat het geval
is, selecteert u [50 Hz].
HDMI Kleur instelling.
[Auto]
Indien uw HDMI ingang is aangesloten
op de TV voor het verstrekken van
scherminformatie (EDID), wordt
automatisch de resolutie die het best bij
de aangesloten TV past, geselecteerd.
Indien de COMPONENT VIDEO UIT alleen
aangesloten is, wijzigt dit de standaard
resolutie naar 1080i als standaard.
[1080p]
Stuurt progressieve video van 1080 lijnen
uit.
Selecteer het type uitvoer van de HDMI UIT
stekker. Voor deze instelling kijkt u in de
handleidingen van uw weergavetoestel.
[YCbCr]
Selecteer bij het aansluiten op een HDMI
weergavetoestel.
[RGB]
Selecteer bij het aansluiten op een DVI
(RGB) weergavetoestel.
[1080i]
Stuurt geïnterlinieerde video van 1080
lijnen uit.
[720p]
Stuurt progressieve video van 720 lijnen uit.
[576p]
Stuurt progressieve video van 576 lijnen uit.
[576i]
Stuurt geïnterlinieerde video van 576 lijnen
uit.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 31
2010.2.2 11:52:16 AM
32
Installeren
[TAAL]-menu
Schermmenu
Luidspreker Set-up
Selecteer een taal voor het menu [Instellen] en
de display op het scherm.
U bereikt de best mogelijke geluidsweergave
met behulp van het scherm voor
luidsprekeropstelling om vervolgens
het geluidsvolume van de aangesloten
luidsprekers en de afstand van de luidsprekers
tot de luisterpositie in te stellen. Maak gebruik
van de test om het geluidsvolume van de
luidsprekers op een gelijk niveau af te stellen.
Disk Menu/Audio disk/
Disk ondertiteling
Selecteer de taal die u voor het audionummer
(geluid op de schijf ), de ondertiteling en het
schijf menu wilt gebruiken.
3
[AUDIO]-menu
Installeren
[Origineel]
Verwijst naar de oorspronkelijke taal die op
de schijf is opgenomen.
[Anders]
Druk op ENTER ( ) om een andere taal te
selecteren. Gebruik de nummertoetsen
en vervolgens ENTER ( ) om de
overeenkomende 4-cijferige code in te
voeren volgens de taalcodelijst op bladzijde
79.
[Uit] (alleen voor diskondertitels)
Schakelt de ondertiteling uit.
LET OP
Afhankelijk van het type disk is het mogelijk dat de
door u gekozen taalinstelling niet werkt.
[Luidspreker]
Hiermee selecteert u een luidspreker die u
wilt afstellen.
[Volume]
Hiermee past u het geluidsvolume van elke
luidspreker afzonderlijk aan.
[Afstand]
Hiermee kunt u de ideale afstand tussen de
luidsprekers afzonderlijk en de luisterpositie
bepalen.
[Teste/ Stop testoon]
De luidsprekers zenden een testtoon uit.
[OK]
Hiermee bevestigt u de instelling.
[Annuleren]
Hiermee maakt u de instelling ongedaan.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 32
2010.2.2 11:52:16 AM
Installeren
HD AV Sync
Soms komt bij digitale tv een vertraging tussen
beeld en geluid voor. Als u dit constateert,
kunt u dit verschijnsel compenseren door
voor het geluid een vertraging in te stellen
waardoor het geluid daadwerkelijk “wacht”
op het bijbehorende beeld. Dit wordt HD AVsynchronisatie genoemd. Met behulp van U
u kunt u de mate van vertraging vergroten en
verkleinen die u traploos kunt instellen tussen
0 en 300 m/sec.
33
[SLOT]-menu
Om toegang te krijgen tot functies in [SLOT]instellingen moet u de beveiligingscode van
vier cijfers invoeren die u hebt gemaakt.
Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd,
wordt u dit nu gevraagd. Voer een wachtwoord
van vier cijfers tweemaal in en druk up ENTER
( ) om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Wachtwoord
U kunt een wachtwoord aanmaken of een
bestaand wachtwoord wijzigen.
De vertraging is afhankelijk van het digitale
tv-kanaal waarop uw tv is afgestemd.
Het is mogelijk dat u een andere HD AVsynchronisatie moet instellen wanneer u een
ander kanaal kiest.
DRC (Dynamic Range Control)
Tijdens het afspelen van een disk die in Dolby
Digital of Dolby Digital Plus is gecodeerd, kunt
u het dynamische bereik van het audiosignaal
comprimeren (d.w.z. het verschil tussen de
sterkste en zwakste geluiden verkleinen).
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid
van een film met een lager geluidsvolume
beluisteren zonder dat het geluid minder
helder wordt. Om dit effect te bereiken stelt u
DRC in op [aan].
Installeren
[Geen]
Voer een wachtwoord van vier cijfers
tweemaal in en druk up ENTER ( ) om een
nieuw wachtwoord aan te maken.
3
[Wijzig]
Voer het huidige wachtwoord in en druk op
ENTER ( ). Voer een wachtwoord van vier
cijfers tweemaal in en druk up ENTER ( )
om een nieuw wachtwoord aan te maken.
LET OP
Als u een fout maakt voordat u op ENTER ( ) hebt
gedrukt, druk dan op CLEAR. Voer vervolgens het
juiste wachtwoord in.
Indien u uw wachtwoord bent
vergeten,
U kunt het wachtwoord wissen, indien u dit hebt
vergeten, door de volgende stappen uit te voeren:
1. Verwijder de schijf die eventueel in de speler
aanwezig is.
LET OP
U kunt de DRC-instelling alleen wijzigen wanneer
er geen disk in het apparaat aanwezig is of
wanneer het apparaat volledig is gestopt.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 33
2. Selecteer de optie [Slot] in het menu
[Instellen].
3. Gebruik de cijfertoetsen om “210499” in het
[Slot] menu in te voeren. Het wachtwoord
wordt gewist.
2010.2.2 11:52:17 AM
34
Installeren
DVD Beoordeling
Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd
’s op grond van hun inhoud. (Niet alle disks zijn
geclassificeerd.)
[Waardering 1-8]
Censuurcijfer één (1) heeft de hoogste
beperkingen en censuurcijfer acht (8) de
laagste.
[Ontgrendelen]
Als u dit selecteert, is het ouderlijk toezicht
(“parental control”) niet actief en wordt de
disk volledig afgespeeld.
[NETWERK]-menu
De [NETWERK]-instellingen zijn nodig voor het
gebruik van de functies voor software updates,
BD-LIVE, Homelink en Netcast.
Verbindingsinstelling
Als uw thuisnetwerkomgeving klaar is voor
het aansluiten van de speler, moet de speler
worden ingesteld op netwerkcommunicatie.
(Zie “Aansluiten op uw thuisnetwerk” op pagina
25.)
3
Installeren
BD Beoordeling
Een leeftijdsgrens voor het afspelen van een
BD-ROM instellen. Gebruik de cijferknoppen
om een leeftijdsgrens in te voeren voor het
bekijken van BD-ROM’s.
[255]
De hele BD-ROM kan worden afgespeeld.
[0-254]
Maakt het onmogelijk de BD-ROM waarop
de betreffende leeftijdsgrens is vastgelegd
af te spelen.
LET OP
De [BD Beoordeling] is alleen van toepassing op
BD-disks met Advanced Rating Control.
Regiocode
Voer de code in van de regio waarvan de
normen zijn gebruikt om aan de DVD Videoschijf een waarde toe te kennen die gebaseerd
is op de lijst op pagina 78.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 34
Verbindingsstatus
Als u op deze speler de netwerkstatus
wilt controleren, selecteert u de optie
[Verbindingsstatus] en drukt u op ENTER ( )
om te controleren of een verbinding met het
netwerk en het internet is opgebouwd.
BD-LIVE aansluiting
U kunt de internettoegang beperken indien de
BD-LIVE functies gebruikt worden.
[Toegestaan]
Internettoegang is toegestaan voor alle
BD-LIVE inhoud.
[Deels toegestaan]
Internettoegang is alleen toegestaan voor
BD-LIVE inhoud met eigenaar certificaat.
Internettoegang en AACS Online functies
zijn vebroden voor alle BD-LIVE inhoud
zonder certificaat.
[Verboden]
Internettoegang is verboden voor alle BDLIVE inhoud.
2010.2.2 11:52:17 AM
Installeren
[ANDERS]-menu
DivX VOD
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO DivX® is een
digitaal videoformaat dat door DivX, Inc. is
ontwikkeld. Dit is een officieel door DivX
gecertificeerd apparaat dat geschikt is voor de
weergave van DivX video. Ga naar
www.divx.com voor meer informatie en
softwaretools voor het omzetten van uw
beeldbestanden in DivX.
[Registreren]
Toont de registratiecode van uw speler.
[Deregistreren]
Deactiveert de speler en toont de
deactivatiecode.
Auto Power uitschakelen
De screensaver verschijnt wanneer u het
systeem ongeveer vijf minuten in de stopstand
laat staan. Als u deze optie op [aan] instelt,
schakelt de speler zichzelf uit nadat de
screensaver 25 minuten op het beeldscherm is
weergegeven.
Als u deze optie op [uit] instelt, blijft de
screensaver actief tot u het apparaat bedient.
Initialiseren
Fabrieksinstelling
Hierdoor wordt de speler naar zijn
oorspronkelijke fabrieksinstellingen
teruggezet.
3
BD opslag wissen
Initialiseert de inhoud van de BD vanaf de
aangesloten usb-geheugenstick.
Installeren
INFORMATIE OVER VIDEO-ON-DEMAND: Voor
het afspelen van DivX Video-on-Demand
(VOD) materiaal moet dit DivX Certified®apparaat worden geregistreerd.
Ga voor het genereren van de registratiecode
naar het hoofdstuk over DivX VOD in het
installatiemenu van het apparaat. Ga met deze
code naar de website vod.divx.com om de
registratieprocedure te voltooien en voor meer
informatie over DivX VOD.
35
LET OP
Als u de speler met de optie [Fabrieksinstelling]
naar zijn oorspronkelijke fabrieksinstellingen
terugzet, moet u de activering van alle on-line
diensten en de netwerkinstellingen opnieuw
instellen.
LET OP
Alle met de registratiecode van deze speler van
DivX VOD (Video on Demand) gedownloade
videobestanden kunnen alleen op deze speler
worden afgespeeld.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 35
2010.2.2 11:52:18 AM
36
Installeren
Software
Geluidseffecten
Informatie
Toont de huidige softwareversie.
Update
U kunt de software bijwerken door het
apparaat rechtstreeks op de software
updateserver aan te sluiten (zie pagina 80).
Disclaimer Melding
3
Druk op ENTER ( ) om de informatie over de
netwerk-servicevrijwaring op pagina 87 weer
te geven.
U kunt naar eigen wens een bepaalde
geluidsmodus instellen. Druk een paar keer
op SOUND EFFECT (Geluidseffect) tot de
gewenste geluidsmodus op n het display
aan de voorkant van het apparaat of op het
tv-scherm zichtbaar is. De weergegeven
onderwerpen voor de equalizer kunnen
verschillen, afhankelijk van de gekozen
geluidsbronnen en effecten.
Installeren
[Natural]: Met deze stand luistert u naar een
ontspannen, natuurlijk geluid.
[Bypass]: Software met meerkanaals surroundsound wordt volgens de oorspronkelijke
opname weergegeven.
[Bass Blast]: In deze stand worden de lage
tonen van de linker en rechter frontluidsprekers
en van de subwoofer extra versterkt.
[PL ll Movie]: Geluidskleur die speciaal is
afgestemd op decodering van het signaal van
de Pro Logic III filmmodus. Deze maakt het
mogelijk vijf uitvoerkanalen met een volledige
bandbreedte te creëren met gebruikmaking
van slechts twee kanaalbronnen. Deze stand
is ideaal voor het bekijken van video’s van
overgedubde of oudere films. Deze stand
is alleen geschikt voor het afspelen van
tweekanaals bronmateriaal.
[PL ll Music]: Geluidskleur die speciaal is
afgestemd op decodering van het signaal
van de Pro Logic II muziekmodus. Creëert
vijf uitvoerkanalen met een volledige
bandbreedte met gebruikmaking van slechts
twee kanaalbronnen. Deze stand is ideaal
voor normale stereobronnen zoals cd’s. Deze
modus is alleen geschikt voor het afspelen van
tweekanaals bronmateriaal.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 36
2010.2.2 11:52:18 AM
Installeren
37
[Clear Voice]: Met behulp van deze modus
wordt het geluid van de menselijke stem
bijzonder helder weergegeven.
[Virtual]: Stand waarbij het geluid met veel
dynamiek wordt weergegeven en vooral het
centerkanaal extra wordt verbeterd.
[Game]: Deze stand is speciaal ontwikkeld
voor een dynamische geluidsweergave van
videogames.
[Night]: Als u in de late uren films wilt kijken
zonder anderen te storen, is dit de ideale stand.
3
Installeren
[Mus. ReTouch]: Stand waarmee u de kwaliteit
van het geluid kunt verbeteren bij het
luisteren naar mp3-muziekbestanden en ander
gecomprimeerd geluid. Deze modus is alleen
geschikt voor het afspelen van tweekanaals
bronmateriaal.
[Loudness]: Hierdoor kunt u de weergave van
de hoge en lage tonen verbeteren.
[Natural Plus]: Hierbij wordt het geluid even
natuurlijk weergegeven als bij weergave over
5.1 kanalen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 37
2010.2.2 11:52:18 AM
38
Bediening
4
Bediening
Afspelen in het
algemeen
4. Selecteer [Film], [Foto] of [Muziek] met I/i,
en druk op ENTER ( ).
5. Selecteer met I/i de optie Schijf en druk
op ENTER ( ).
Disks afspelen
1. Druk op OPEN/CLOSE Z en leg een disk in
de disklade.
4
Bediening
Wanneer u een of twee apparaten aansluit,
ontstaat de bovenstaande situatie.
6. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op B (PLAY) of ENTER ( ) om het
bestand af te spelen.
2. Druk op OPEN/CLOSE Z om de disklade te
sluiten.
Bij de meeste audio-cd’s, bd-rom- en cdromdisks start het afspelen automatisch.
3. Druk op HOME (
).
LET OP
• De in deze handleiding beschreven
afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden
en media beschikbaar. Afhankelijk van allerlei
factoren kunnen bepaalde functies beperkt
beschikbaar zijn.
• Afhankelijk van de BD-ROM titels is het mogelijk
dat u een usb-aansluiting nodig hebt om het
bestand af te kunnen spelen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 38
2010.2.2 11:52:18 AM
Bediening
Afspelen stoppen
Druk tijdens het afspelen op x (STOP).
Diskmenu gebruiken
BD
DVD
AVCHD
Afspelen pauzeren
Diskmenu weergeven
Druk tijdens het afspelen op X (PAUZE).
Druk op B (PLAY) om het afspelen te
hervatten.
Nadat u een disk die een menu bevat hebt
geladen, verschijnt meestal eerst het diskmenu.
ls u het diskmenu tijdens het afspelen wilt
weergeven, drukt u op DISC MENU.
Beeld-voor-beeld afspelen
Met de U/u/I/i knoppen kunt u door de
menuonderwerpen navigeren.
Druk tijdens het afspelen van een film op X
(PAUSE).
Druk herhaaldelijk op X (PAUSE) om frame
voor frame af te spelen.
Vooruit of achteruit scannen
Speelsnelheid vertragen
Pop-upmenu weergeven
Sommige BD-ROM-disks bevatten popupmenu’s die tijdens het afspelen verschijnen.
Druk tijdens het afspelen op TITLE/POPUP en
gebruik de U/u/I/i knoppen om door de
menuonderwerpen te navigeren.
4
Bediening
Druk op m of M om tijdens afspelen snel
naar voren of achteren te spoelen.
U kunt de verschillende afspeelsnelheden
veranderen door herhaaldelijk op m of M
te drukken.
39
U kunt verschillende slowmotion-snelheden
kiezen door terwijl het afspelen is gepauzeerd
een paar keer op M te drukken.
Naar het volgende of vorige
hoofdstuk, nummer of bestand
overspringen
Druk tijdens het afspelen op . of >
om naar het volgende hoofdstuk/nummer/
bestand of nummer te gaan of om terug
te gaan naar het begin van het lopende
hoofdstuk/nummer/bestand.
Druk tweemaal kort op . om terug te gaan
naar het vorige hoofdstuk/nummer/bestand of
nummer.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 39
2010.2.2 11:52:19 AM
40
Bediening
Afspelen hervatten
BD
MUSIC
DVD
AVCHD MOVIE
ACD
Afhankelijk van de disk slaat het apparaat het
punt op waar u op x (STOP) hebt gedrukt.
Druk op B (PLAY) om het afspelen (vanaf
het opgeslagen punt) te hervatten wanneer
“Xx (Afspelen hervatten)” kortstondig op het
scherm verschijnt.
Als u tweemaal op x (STOP) drukt of de disk
uit de disklade verwijdert, verschijnt “x”
(Volledige stop) op het scherm. Hierbij wordt
het opgeslagen stoppunt door het apparaat
gewist.
LET OP
4
Bediening
• Het hervattingspunt kan worden gewist
wanneer u een knop indrukt (bijvoorbeeld: 1
(POWER), Z (OPEN/CLOSE), etc).
• De functie voor afspelen hervatten werkt niet bij
BD-Video-disks met BD-J.
• Als u tijdens het afspelen van een interactieve
bd-rom-tiitel één keer op x (STOP) drukt, wordt
het apparaat volledig uitgeschakeld (Complete
Stop).
Geavanceerd afspelen
Afspelen herhalen
BD
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
Druk tijdens het afspelen een paar keer
op REPEAT (Herhalen) om de gewenste
herhalingsmodus te selecteren.
BD’s / DVD’s
A- – Het geselecteerde gedeelte wordt
continu herhaald.
Hoofdstuk – Het momenteel
geselecteerde hoofdstuk wordt continu
herhaald.
Titel
Title – De momenteel geselecteerde
titel wordt continu herhaald.
Druk een paar keer op REPEAT om [uit] te
selecteren en naar normaal afspelen terug
te gaan.
Audio-cd’s / muziekbestanden
– Het geselecteerde nummer of
bestand wordt continu herhaald.
– Alle nummers of bestanden
worden continu herhaald.
– De nummers of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
– Alle nummers of bestanden
worden herhaald in willekeurige volgorde
afgespeeld.
– Het geselecteerde gedeelte wordt
continu herhaald. (Alleen audio-cd’s)
Druk op CLEAR om naar de normale
afspeelsnelheid terug te gaan.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 40
2010.2.2 11:52:19 AM
Bediening
2. Door stap 1 te herhalen kunt u totaal negen
markeringen toevoegen.
LET OP
• Als u tijdens [Repeat Chapter/Track]
(Hoofdstuk/nummer herhalen) eenmaal op
> drukt, wordt de functie “Afspelen herhalen”
geannuleerd.
• Bij bepaalde disks en titels werkt deze functie
niet.
Een bepaald gedeelte herhalen
BD
DVD
AVCHD
ACD
Deze speler kan een door u geselecteerd
gedeelte van een bestand herhalen.
1. Druk tijdens het afspelen op REPEAT
om [A-] te selecteren aan het begin van
het gedeelte dat u wilt herhalen. Druk
vervolgens op ENTER ( ).
3. Om naar normaal afspelen terug te gaan
drukt u een paar keer op REPEAT om [uit] te
selecteren of drukt u op CLEAR.
LET OP
U kunt geen gedeelte selecteren dat korter is dan 3
seconden.
Markering Zoeken
DVD
AVCHD MOVIE
Gemarkeerde scènes terugzoeken
1. Druk op SEARCH en het Markering Zoeken
menu wordt geopend.
2. Druk op een nummertoets om een
markeringnummer dat u wilt oproepen,
te selecteren. Het afspelen start vanaf de
gemarkeerde scène.
Markeringen wissen
1. Druk op SEARCH en het Markering Zoeken
menu wordt geopend.
2. Druk op u om een markeringsnummer
te markeren. Selecteer met I/i de
gemarkeerde scène die u wilt wissen.
3. Druk op CLEAR om de gemarkeerde
scène van het Marker Zoeken menu te
verwijderen.
4
Bediening
2. Druk aan het einde van het gedeelte
op ENTER ( ). Het gedeelte dat u hebt
geselecteerd wordt nu continu herhaald.
BD
41
LET OP
• Soms werkt deze functie niet, afhankelijk van de
disks, titels en mogelijkheden van de server.
• Als de betreffende titel zich de Complete Stopmodus (x) bevindt, is gewijzigd of als u de disk
uit de speler haalt, worden alle gemarkeerde
punten gewist.
• Als de totale lengte van de titel minder dan 10
seconden is, is deze functie niet beschikbaar.
U kunt beginnen met afspelen vanaf een
totaal van negen punten die in het geheugen
worden opgeslagen
Een markering invoeren
1. Druk tijdens het afspelen op het gewenste
punt op MARKER. Het markeerpictogram
verschijnt even op het tv-scherm.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 41
2010.2.2 11:52:20 AM
42
Bediening
Werken met het menu Search
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Met behulp van het zoekmenu kunt u het punt
waar u het afspelen wilt starten gemakkelijk
terugvinden.
Weergave inhoudsoverzicht
wijzigen
MOVIE MUSIC PHOTO
In de menu’s [Film], [Muziek], [Foto] en
[Homelink] kunt u de weergave van het
inhoudsoverzicht wijzigen.
Een punt opzoeken
1. Tijdens afspelen drukt u op SEARCH om het
menu Search weer te geven.
Methode 1
Druk een paar keer op de rode knop (R).
2. Druk op I/i om afspelen 15 seconden
naar voren of achteren te halen. U kunt een
punt selecteren dat u wilt overslaan door de
knop I/i in te drukken en vast te houden.
4
Bediening
Het afspelen vanaf een gemarkeerde
scène starten
1. Druk op SEARCH en het Markering Zoeken
menu wordt geopend.
2. Druk op u om een markeringsnummer
te markeren. Selecteer met I/i de
gemarkeerde scène die u wilt afspelen.
3. Druk op ENTER ( ) om het afspelen vanaf
de gemarkeerde scène te starten.
LET OP
• Soms werkt deze functie niet, afhankelijk van de
disks, titels en mogelijkheden van de server.
• Afhankelijk van het bestandstype en de
mogelijkheden van de DLNA-server is het
mogelijk dat deze functie bij bepaalde
[Homelink] inhoud niet werkt.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 42
2010.2.2 11:52:20 AM
Bediening
Methode 2
1. Druk in het inhoudsoverzicht op
INFO/DISPLAY ( ) om het optiemenu weer
te geven.
2. Selecteer met U/u de optie
[Wijziging weergeven].
3. Druk op ENTER ( ) om het
inhoudsoverzicht te wijzigen.
Informatie over inhoud
weergeven
MOVIE
De speler kan informatie over de inhoud tonen.
1. Selecteer een bestand met U/u/I/i.
2. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu weer te geven.
De bestandsinformatie verschijnt op het
scherm.
Laatste scène-geheugen
BD
DVD
Deze speler legt de laatst afgespeelde
scène van de laatst afgespeelde schijf in zijn
geheugen vast. De laatste scène blijft in het
geheugen aanwezig, ook als u de schijf uit de
speler neemt of de speler uitschakelt. Als u een
schijf laadt waarvan een scène is het geheugen
is opgeslagen, wordt deze scène automatisch
opgeroepen.
LET OP
• De functie Laatste Scène Geheugen voor een
vorige schijf wordt gewist zodra er een andere
schijf afgespeeld wordt.
• Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf,
misschien niet.
• De speler onthoudt geen instellingen van een
disk als u de speler uitschakelt voordat het
afspelen van de disk is gestart.
4
Bediening
3. Selecteer met U/u de optie [Informatie] en
druk op ENTER ( ).
43
Tijdens het afspelen van films kunt u door op
TITLE/POPUP te drukken de bestandsinformatie
weergeven.
LET OP
De informatie die op het scherm verschijnt
correspondeert niet altijd nauwkeurig met de
inhoud van het medium.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 43
2010.2.2 11:52:21 AM
44
Bediening
Beeldscherminformatie
(OSD)
f Hoek – Geselecteerde
camerastandpunten/ totaal aantal
standpunten.
g Beeldverhouding – geselecteerde
hoogte-breedteverhouding van het tvbeeld.
U kunt verschillende soorten informatie óver
en instellingen van de inhoud weergeven en
aanpassen.
Inhoudsinformatie op het
beeldscherm weergeven
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Druk tijdens het afspelen op
INFO/DISPLAY ( ) om verschillende soorten
informatie over het afspelen weer te geven.
4
h Beeldmodus – geselecteerde
beeldmodus.
i Filminformatie – Selecteer deze optie
en druk op ENTER ( ) om informatie over
films weer te geven.
2. Selecteer een optie met U/u.
3. Gebruik I/i om de geselecteerde
optiewaarde aan te passen.
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
LET OP
Bediening
a
b
c
• Als u een paar seconden lang geen knop
indrukt, zal het on-screen scherm verdwijnen.
d
• Een titelnummer kan bij sommige schijven niet
geselecteerd worden.
e
f
g
h
i
a Titel – nummer van huidige titel / totaal
aantal bestanden.
b Hoofdstuk – Huidige
hoofdstuknummer/totaal aantal
hoofdstukken.
c Tijd – verstreken speeltijd / totale
afspeeltijd.
d Audio – Geselecteerde audiotaal of
-kanaal.
• Afhankelijk van de disks en de titels kunnen de
beschikbare onderwerpen variëren.
• Indien een BD interactieve titel afgespeeld
wordt, wordt sommige instellinginformatie
getoond op het scherm, maar kan deze
informatie niet gewijzigd worden.
• Om toegang te krijgen tot de Gracenote
Media Database en de optie [Filminformatie] te
gebruiken moet de speler aangesloten zijn op
het internet.
• Als de muziekinformatie van de Gracenote®
mediadatabase niet juist of niet beschikbaar is,
neem dan voor ondersteuning contact op met
Gracenote® at http://www.gracenote.com.
• LG beschikt over een licentie van de
Gracenote® technologie maar is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie
van de Gracenote Media Database®.
e Ondertiteling – Geselecteerde
ondertiteling.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 44
2010.2.2 11:52:21 AM
Bediening
Afspelen van geselecteerde tijd
BD
DVD
LET OP
AVCHD MOVIE
1. Druk tijdens afspelen op INFO/DISPLAY ( ).
Het tijdzoekvak toont de verstreken
afspeeltijd.
2. Selecteer de optie [Tijd] en voer dan
de vereiste starttijd in uren, minuten en
seconden in van links naar rechts.
Om bijvoorbeeld een scène op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden te vinden, voert u
“21020” in.
Druk op I/i om afspelen 60 seconden
naar voren of achteren te halen.
45
• Bij sommige schijven kunt u de verschillende
mogelijkheden voor geluidsweergave alleen
via het discmenu kiezen. Druk in dat geval
op de knoppen TITLE/POPUP of DISC MENU
en kies de gewenste geluidsweergave uit de
keuzemogelijkheden in het discmenu.
• Het is mogelijk dat het beeld en geluid korte
tijd niet gelijk lopen nadat u het geluid hebt
overgeschakeld.
• Bij het afspelen van BD-ROM-schijven wordt
het multi-audioformaat (5.1 kanalen of 7.1
kanalen) door een druk op [MulitCH] in het
beeldschermmenu weergegeven.
3. Druk op ENTER ( ) om het afspelen vanaf
het geselecteerde tijdstip te starten.
LET OP
• Afhankelijk van het bestandstype en de
mogelijkheden van de DLNA-server is het
mogelijk dat deze functie bij bepaalde
[Homelink] inhoud niet werkt.
BD
DVD
4
AVCHD MOVIE
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
( ) om het OSD (On-Screen Display)
beeldscherm weer te geven.
Bediening
• Deze functie is niet bij alle schijven of titels
beschikbaar.
De taal voor ondertitels
selecteren
2. Selecteer met U/u de optie [Ondertiteling].
3. Selecteer met I/i de gewenste
ondertiteltaal.
Naar een andere audio luisteren
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Druk tijdens het afspelen op
INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen
Display) beeldscherm weer te geven.
2. Selecteer met U/u de optie [Audio].
3. Selecteer met I/i de gewenste audiotaal
en het audionummer of audiokanaal.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 45
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
LET OP
Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het schijfmenu te
wijzigen. Indien dit het geval is drukt u op TITLE/
POPUP of DISC MENU knop en kiest u de juiste taal
uit de keuzes van het schijfmenu.
2010.2.2 11:52:22 AM
46
Bediening
Kijken vanuit een andere hoek
BD
DVD
BD
Als de schijf beelden heeft die onder
verschillende camerahoeken opgenomen
zijn, kunt u overschakelen naar een andere
camerahoek tijdens afspelen.
1. Druk tijdens het afspelen op
INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen
Display) beeldscherm weer te geven.
2. Selecteer met U/u de optie [Hoek].
3. Selecteer met I/i de gewenste
camerahoek.
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
4
Bediening
De hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld aanpassen
BD
DVD
Beeldmodus wijzigen
AVCHD MOVIE
Tijdens het afspelen kunt u de ingestelde
hoogte-breedteverhouding van het tv-beeld
aanpassen.
DVD
AVCHD MOVIE
Tijdens het afspelen kunt u de optie
[Beeldmodus] wijzigen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
( ) om het OSD (On-Screen Display)
beeldscherm weer te geven.
2. Selecteer met U/u de optie [Beeldmodus].
3. Selecteer met I/i de gewenste optie.
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
[Gebr. Inst.] optie instellen
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
( ) om het OSD (On-Screen Display)
beeldscherm weer te geven.
2. Selecteer met U/u de optie [Beeldmodus].
3. Selecteer met I/i de optie [Gebr. Inst.] en
druk op ENTER ( ).
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
( ) om het OSD (On-Screen Display)
beeldscherm weer te geven.
2. Selecteer met U/u de optie
[Beeldverhouding].
3. Selecteer met I/i de gewenste optie.
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
LET OP
Ook als u in het OSD-beeldschermmenu de waarde
van de optie [Beeldverhouding] wijzigt, wordt de
optie [Beeldverhouding] in het [Instellen]-menu
niet gewijzigd.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 46
4. Gebruik U/u/I/i om de opties van
[Beeldmodus] aan te passen.
Selecteer de optie [Standaard] en druk
vervolgens op Enter om alle videoinstellingen naar de fabrieksinstelling terug
te zetten.
5. Selecteer met U/u/I/i de optie [Sluit]
en druk op ENTER ( ) om de instelling te
voltooien.
2010.2.2 11:52:22 AM
Bediening
De ongekende
mogelijkheden van
BD-Live
Dit toestel stelt u in staat om te genieten van
functies zoals beeld-in-beeld, secundaire audio
en virtuele pakketten, etc. met BD-Video met
BONUSVIEW (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie
1.1 / Definitieve standaard profiel).
U kunt secundaire video en audio afspelen van
disks die geschikt zijn voor de beeld-in-beeld
functie. Zie voor de playbackmethode de
aanwijzingen op de disk.
1. De aansluitingen en de instellingen van het
netwerk controleren (pagina 25-27).
3 . Druk op Home ( ), en stel de optie [BDLIVE aansluiting] in het [Instellen]-menu in
(pagina 34).
Afhankelijk van de schijf is de BD-LIVE
functie misschien niet beschikbaar indien
de [BD-LIVE aansluiting] optie ingesteld is
[Deels toegestaan].
4 . Plaats een BD-ROM-disk met BD-Live
functionaliteit.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van het
type disk. Zie de handleiding die met de
disk is meegeleverd.
LET OP
• Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat
niet tijdens het downloaden van beeld- en/of
audiomateriaal of wanneer er nog een Bluray-disk in de disklade zit. Als u dit advies niet
opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat
beschadigd worden en werken de BD-LIVEfuncties niet meer met het beschadigde USBapparaat samen. Als het aangesloten USBapparaat door een dergelijke actie beschadigd
lijkt, kunt u het aangesloten USB-apparaat vanaf
de PC formatteren en deze met deze speler
opnieuw gebruiken.
2. Bevestig een usb-geheugen aan de usbpoort op het frontpaneel.
• Sommige BD-LIVE inhoud kan, zoals bepaald
door de provider van de inhoud, in sommige
gebieden maar beperkt toegankelijk zijn.
Een usb-geheugen is nodig voor het
downloaden van extra bonuscontent.
• Het laden en starten van BD-LIVE inhoud kan
enkele minuten duren.
4
Bediening
Naast de BONUSVIEW functie, heeft BDVideo dat BD-Live (BD-ROM version 2 Proile
2) ondersteunt een netwerkextensiefunctie
waarmee u door dit apparaat aan te sluiten
op het internet gebruik kunt maken van meer
functies zoals het downloaden van nieuwe
filmtrailers.
47
Usb-aansluiting
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 47
2010.2.2 11:52:23 AM
48
Bediening
Film- en VR-disks
afspelen
U kunt dvd-rw-disks afspelen die in Video
Recording (VR)-formaat zijn opgenomen en
filmbestanden die op een disk of usb-apparaat
zijn opgeslagen.
1. Druk op HOME (
).
LET OP
• De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 11.
• U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken.
Zie pagina 38-46.
• Niet voltooide DVD-VR schijven worden
misschien niet afgespeeld in dit toestel.
• Sommige dvd-vr-disks zijn opgenomen met
CPRM (Copy Protection for Recordable Media)
kopieerbeveiliging. Dit toestel ondersteunt dit
soort schijven niet.
Wat is CPRM?
CPRM is een beveiligingsysteem tegen
kopiëren (met coderingsysteem) dat alleen het
opnemen van “één maal kopiëren” programma’s
toestaat. CPRM betekent Content Protection for
Recordable Media (Inhoudsbescherming voor
opneembare media).
4
Bediening
2. Selecteer met I/i de optie [Film] en druk
op ENTER ( ).
3. Selecteer het apparaat met behulp van I/i
en druk op ENTER ( ).
Wanneer u een of twee apparaten aansluit,
ontstaat de bovenstaande situatie.
4. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op PLAY of ENTER ( ) om het bestand
af te spelen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 48
2010.2.2 11:52:23 AM
Bediening
Een bestand met ondertitels
selecteren
De ondertitel-codepagina
wijzigen
MOVIE
MOVIE
Als de naam van een filmbestand en het
betreffende ondertitelbestand gelijk zijn, wordt
het ondertitelbestand automatisch tegelijk
met het filmbestand afgespeeld.
Als de ondertiteling van een film niet goed
loopt, kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen
om het ondertitelbestand correct weer te
geven.
Als de naam van het ondertitelbestand niet
gelijk is aan die van het filmbestand, moet
u het ondertitelbestand voordat u de film
afspeelt selecteren in het [Film]-menu.
1. Druk tijdens het afspelen op
INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen
Display) beeldscherm weer te geven.
1. Selecteer met U/u/I/i in het [Film]-menu
het ondertitelbestand dat u wilt afspelen.
49
2. Selecteer met U/u de optie
[Codepaginamenu].
3. Selecteer met I/i de gewenste codeoptie.
2. Druk op ENTER ( ).
4
Bediening
Druk nogmaals op ENTER ( ) om de
selectie van het ondertitelbestand
ongedaan te maken. Wanneer u het
filmbestand afspeelt wordt ook het
ondertitelbestand weergegeven.
4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
LET OP
• ls u tijdens het afspelen op x (STOP) drukt,
wordt de selectie van de ondertitel geannuleerd.
• Het is mogelijk dat deze functie in de
[Homelink]-functie niet werkt.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 49
2010.2.2 11:52:24 AM
50
Bediening
Een foto bekijken
Een diavoorstelling (slideshow)
afspelen
Druk op B (PLAY) (Afspelen) om de
diapresentatie te starten.
U kunt met deze speler ook fotobestanden
weergeven.
1. Druk op HOME (
).
Een diapresentatie stoppen
Druk op x (STOP) terwijl de diapresentatie
loopt.
Een diapresentatie pauzeren
Druk op X (PAUSE) terwijl de diapresentatie
loopt.
Druk op B (PLAY) om de diapresentatie
opnieuw te starten.
2. Selecteer met I/i de optie [Foto] en druk
op ENTER ( ).
4
3. Selecteer het apparaat met behulp van I/i
en druk op ENTER ( ).
Naar de vorige of volgende foto
overspringen
Bediening
Wanneer u foto’s schermvullend weergeeft,
kunt u door op I of i te drukken naar de
vorige of volgende foto springen.
LET OP
• De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 11.
Wanneer u een of twee apparaten aansluit,
ontstaat de bovenstaande situatie.
• U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken.
Zie pagina 38-46.
4. Selecteer met U/u/I/i een bestand en
druk op ENTER ( ) om de foto weer te
geven.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 50
2010.2.2 11:52:25 AM
Bediening
Opties tijdens het weergeven
van foto’s
Tijdens het schermvullend weergeven
van foto’s hebt u verschillende
keuzemogelijkheden.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven
van foto’s op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu op te roepen.
3. Druk op RETURN (O) om het optiemenu
te verlaten.
Muziek luisteren tijdens een
diapresentatie
Tijdens het luisteren naar uw muziekbestanden
kunt u ook fotobestanden weergeven.
1. Druk op HOME (
2. Selecteer een optie met U/u.
51
).
a
b
c
d
e
2. Select met I/i, de optie [Foto] of
[Homelink] en druk op ENTER ( ).
4
3. Selecteer met I/i, de optie [Schijf ] of [USB]
en druk op ENTER ( ).
a Huidige foto / totaal aantal foto’s –
Gebruik I/i om de vorige of de volgende
foto weer te geven.
Bediening
f
g
h
b Diavoor. – Druk op ENTER ( ) om de
diapresentatie te starten of te pauzeren.
c Kies Muziek – De achtergrondmuziek
voor uw diapresentatie selecteren
d Muziek – Druk op ENTER ( ) om
achtergrondmuziek te starten of te
pauzeren.
e Roteren – Druk op ENTER ( ) om de foto
rechtsom te draaien.
f Zoomen – Druk op ENTER ( ) om het
[Zoomen]-menu op te roepen.
g Effect – Selecteer met I/i een
overgangseffect tussen de foto’s in een
diapresentatie.
h Snelheid – Selecteer met I/i de
tijdvertraging tussen foto’s in een
diapresentatie.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 51
Om gebruik te kunnen maken van het
[Homelink]-menu moet u een server
selecteren of een map delen.
4. Selecteer met U/u/I/i, een bestand en
druk op ENTER ( ) om een foto weer te
geven.
5. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu weer te geven.
6. Selecteer metU/u de optie [Kies Muziek]
en druk op ENTER ( ) om het [Kies Muziek]
-menu weer te geven.
2010.2.2 11:52:25 AM
52
Bediening
7. Selecteer met U/u een apparaat en druk op
ENTER ( ).
De apparaten die u kunt selecteren zijn
verschillend afhankelijk van de locatie van
het fotobestand dat u beeldschermvullend
weergeeft.
Fotolocatie
Beschikbaar apparaat
Disk
Disk, USB
USB
Disk, USB
Naar muziek luisteren
De speler is geschikt voor het afspelen van
audio-cd’s en muziekbestanden.
1. Druk op HOME (
).
Mappen op uw CIFS
pc (CIFS) delen
DLNA-server
DLNA-server
8. Selecteer met U/u een bestand of een map
om af te spelen.
2. Selecteer met I/i de optie [Muziek] en
druk op ENTER ( ).
3.Selecteer het apparaat met behulp van I/i
en druk op ENTER ( ).
4
Bediening
Selecteer een map en druk op ENTER ( )
om de onderste directory weer te geven.
Selecteer en druk o ENTER ( ) om de
bovenste directory weer te geven.
LET OP
U kunt geen muziek in de map [Homelink]
selecteren. In [Homelink] kunt u alleen bestanden
selecteren.
9. Selecteer met i de optie [OK] en druk
op ENTER ( ) om de muziekselectie te
voltooien.
Wanneer u een of twee apparaten aansluit,
ontstaat de bovenstaande situatie.
4. Selecteer met U/u/I/i een muziekbestand
of –nummer en druk op ENTER ( ) om de
muziek af te spelen.
LET OP
• De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 11.
• U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken.
Zie pagina 38-46.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 52
2010.2.2 11:52:26 AM
Bediening
53
Audio-cd’s opnemen
U kunt een bepaald nummer of alle nummers
van een audio-cd naar een usb-opslagapparaat
(geheugenstick) overzetten.
1. Bevestig een usb-geheugenstick in de usbpoort op het frontpaneel.
2. Druk op Z (OPEN/CLOSE) en leg een audiocd in de disklade.
Druk op Z (OPEN/CLOSE) om de disklade
te sluiten. Het afspelen start automatisch.
3. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu weer te geven.
Of
Druk op de afstandsbediening op de RECknop z. U kunt alle muzieknummers op de
audio-cd opnemen.
Herhaal deze stap om zoveel mogelijk
nummers te selecteren.
Voer met het virtuele toetsenbord een
mapnaam in en druk op ENTER ( ) terwijl
[OK] is geselecteerd.
8. Selecteer met U/u/I/i de optie [OK] en
druk op ENTER ( ) om met het opnemen
van audio-cd’s te beginnen.
Als u tijdens het opnemen van een audiocd wilt stoppen, drukt u op ENTER ( )
nadat u eerst [Annuleren] hebt gemarkeerd.
9. Er verschijnt een bericht wanneer het
opnemen van de audio-cd is voltooid. Druk
op ENTER ( ) om het muziekbestand te
controleren dat u in de bestemmingsmap
hebt gemaakt.
4
Bediening
4. Selecteer met U/u de optie [Cd opnem]
en druk op ENTER ( ) om het [Cd opnem]menu weer te geven.
Als u een nieuwe map wilt maken, gebruik
dan U/u/I/i om [Nieuwe map] te
selecteren en druk op ENTER ( ).
5. Selecteer met U/u een nummer dat u wilt
kopiëren en druk op ENTER ( ).
Herhaal deze stap om zoveel mogelijk
nummers te selecteren.
Selecteer alle nummers op een
audio-cd.
Selecteer in het pop-upmenu
een coderingsoptie (128, 192 of
320 kbps of Lossless)
Annuleert de opname en gaat
terug naar het vorige scherm.
6. Selecteer met U/u/I/i de optie [Start] en
druk op ENTER ( ).
7. Selecteer met U/u/I/i de
bestemmingsmap die moet worden
gekopieerd.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 53
2010.2.2 11:52:27 AM
54
Bediening
Informatie van de Gracenote
Media Database weergeven
LET OP
• De onderstaande tabel bevat een overzicht van
de gemiddelde opnametijden met bijvoorbeeld
een snelheid van 192 Kbps vanaf een nummer
met een afspeeltijd van 4 minuten naar een
muziekbestand.
Stopmodus
Tijdens afspelen
1,4 min.
2 min.
• Alle tijden in de bovenstaande tabel zijn
gemiddelden.
• De werkelijke riptijd voor een usb-geheugenstick
is afhankelijk van de mogelijkheden van de usbgeheugenstick.
• Zorg ervoor dat u minimaal 50 MB vrije
geheugenruimte nodig hebt wanneer u op een
usb-geheugenstick opneemt.
4
• Voor de feitelijke opname moet de muziek
minimaal 20 seconden lang zijn.
Bediening
• Schakel de speler niet uit en trek de usbgeheugenstick niet uit de speler tijdens het
opnemen van een audio-cd.
Met deze speler hebt u toegang tot de
Gracenote Media Database. Zo kunt u
muziekinformatie laden en de namen van
nummers en artiesten, het genre en andere
tekstinformatie in een overzicht weergeven.
Audio-cd
Wanneer u een audio-cd in de speler legt,
start deze automatisch met afspelen terwijl de
muziektitel uit de Gracenote® Media Database
wordt geladen.
Als de gezochte informatie niet in de database
aanwezig is, worden geen muziektitels op het
scherm weergegeven.
Muziekbestanden
1. Selecteer met U/u/I/i een muziekbestand
of muzieknummer.
2. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu weer te geven.
Het zonder toestemming van de eigenaars
van het auteursrecht maken van kopieën van
auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder
begrepen computerprogramma’s, bestanden,
tv- en radio-uitzendingen en geluidsopnamen,
kan worden aangemerkt als een inbreuk op het
auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd.
Het is verboden deze apparatuur voor de
bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Neem uw verantwoordelijkheid
Respecteer auteursrechten
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 54
3. Selecteer met U/u de optie [Informatie] en
druk op ENTER ( ).
De speler opent de Gracenote Media
Database om informatie over de muziek op
te zoeken.
2010.2.2 11:52:27 AM
Bediening
55
BD/DVD
Terwijl u luistert naar muziek van de film die
u afspeelt, drukt u op MUSIC ID om het laden
van muziekinformatie uit de Gracenote Media
Database te starten.
LET OP
• Om de Gracenote® Media Database te kunnen
openen, moet u de speler op een breedbandinternetverbinding aansluiten.
• Als de gezochte informatie niet in de
Gracenote® Media Database aanwezig is,
verschijnt daarover op het beeldscherm een
bericht.
• Als de muziekinformatie van de Gracenote®
mediadatabase niet juist of niet beschikbaar is,
neem dan voor ondersteuning contact op met
Gracenote® at http://www.gracenote.com.
• Als uw eigen taal in de Gracenote® Media
Database niet beschikbaar is, wordt de
informatie in het Engels weergegeven.
4
Bediening
• Van geval tot geval kan het een paar minuten
duren om muziekinformatie uit de Gracenote®
Media Database te laden.
• Deze functie is niet beschikbaar voor NetCast
on-line-materiaal en materiaal in DNLA-servers.
• LG beschikt over een licentie van de Gracenote®
technologie maar is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor informatie van de Gracenote®
Media Database.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 55
2010.2.2 11:52:28 AM
56
Bediening
iPod afspelen
U kunt een iPod op dit systeem afspelen. Zie
voor meer informatie de handleiding van de
iPod.
Wanneer u de iPod in het HOME-menu aansluit,
speelt de speler automatisch muzieknummers
af. Of verschijnt een menu voor het selecteren
van het bestandstype.
Voorbereiding
•
4
Bediening
•
Houd rekening met het volgende als u
op een iPod opgeslagen video’s en foto’s
op het beeldscherm van een tv wilt
weergeven.
- Gebruik een videoaansluiting via
het VIDEO OUT-aansluitpunt aan de
achterzijde van dit apparaat. Selecteer de
geschikte video-ingangsmodus op de tv.
- Zorg er afhankelijk van de iPod voor dat u
Video’s > Video-instellingen is geselecteerd
en stel vervolgens de tv-uitgang in op
“Ask” of “On” van uw iPod.
Zie de iPod handleiding voor meer
informatie over video-instellingen.
- De weergave van foto’s is alleen
beschikbaar als u dit apparaat overschakelt
naar de “IN”-modus van de iPod en u kunt
foto’s alleen als diapresentatie weergeven.
Om foto’s op een tv weer te geven, moet
u een diapresentatie op uw iPod starten.
Zie de handleiding van de iPod voor meer
informatie over diapresentaties.
Schakel dit apparaat uit en zet het geluid
zo zacht mogelijk voordat u een iPod op dit
apparaat aansluit.
1. Sluit de iPod stevig aan.
Trek aan het iPod dock om het iPod dock te
openen.
2. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op ENTER om het bestand af te spelen.
iPod op het scherm weergeven
1. Sluit de iPod stevig aan.
2. Druk op HOME (
).
3. Select met I/i de optie [Muziek] of [Film]
en druk op ENTER ( ).
Nadat u het andere apparaat hebt
aangesloten, selecteert u de iPod in het
menu.
4. Selecteer met U/u/I/i, het opgenomen
materiaal en druk op ENTER ( ).
U kunt het muziekmateriaal gemakkelijk
opzoeken door over het scherm te
schuiven.
Sluit de iPod goed aan
Power scroll
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 56
2010.2.2 11:52:28 AM
Bediening
LET OP
Als u in het OSD-menu van de iPod vereenvoudigd
Chinees selecteert, werkt de power scroll-functie niet.
Naar een iPod luisteren in de
iPod IN-modus
U kunt uw iPod bedienen met behulp van
de meegeleverde afstandsbediening en de
bedieningsknoppen op uw iPod.
1. Sluit de iPod stevig aan.
Als u dit apparaat inschakelt, wordt uw
iPod automatisch ingeschakeld en start het
opladen.
2. Druk op RADIO&INPUT om de iPod INmodus te selecteren.
Selecteer met een van de
menu/opties.
B
/ENTER
Start het afspelen van de
muziek of video met.
X
Met kunt u het afspelen
pauzeren. Druk nog een keer
op B (PLAY) om het afspelen
te hervatten.
m/M
Een muzieknummer of video
snel vooruit “spoelen”.
./>
Het afspelen vooruit of
achteruit overslaan.
REPEAT
Een geselecteerde
herhaalmodus selecteren:
Nummer ( ), Alles ( ), Uit
(Geen weergave).
LET OP
• Het foutbericht “CHECK IPOD” (iPod controleren)
of “Connected iPod model is not supported”
(Aangesloten model iPod wordt niet
ondersteund) wanneer:
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 57
• - Uw iPod niet geschikt is voor de functie die u
wilt bedienen.
• Het foutbericht “CHECK IPOD” (iPod controleren)
of “Please update iPod’s software” (Software van
iPod bijwerken) verschijnt als:
- Uw iPod met een verouderde softwareversie
werkt.
t Update uw iPod naar de nieuwste versie.
• Als dit apparaat een foutbericht toont, volg het
bericht dan op. Het foutbericht “CHECK IPOD”
(Ipod controleren) of “Please check your iPod”
(Controleer uw iPod) verschijnt als:
- De verbinding tussen dit apparaat en uw iPod
is verbroken.
t Ontkoppel uw iPod van dit apparaat en
plaats hem vervolgens in het dock terug.
- Uw iPod is niet goed aangesloten.
- Dit apparaat herkent uw iPod als onbekend
apparaat.
- De accu van uw iPod is vrijwel uitgeput.
t De accu moet opnieuw worden geladen.
t Als de accu van uw iPod bijna leeg is, kan
het wat meer tijd kosten om uw iPod weer
te laden.
• Het best kunt u de meegeleverde dock-adapter
in het dock gebruiken om uw iPod goed aan te
sluiten. Vraag advies van uw iPod leverancier
als u een adapter nodig hebt.
4
Bediening
U/u/I/i
57
• De compatibiliteit met uw iPod is afhankelijk van
het type iPod dat u gebruikt.
• De bediening van een iPod touch en iPhone
verschilt van de bediening van een “normale”
iPod. Het is mogelijk dat u een aanvullende
bedieningsmogelijkheid nodig hebt om ze met
dit apparaat te gebruiken. (bijv. “slide to unlock”
ofwel “openschuiven om te ontgrendelen”)
• Als u een toepassing gebruikt, bel dan op of
stuur en ontvang een SMS’-tekstbericht e.d.
over uw iPod touch of iPhone, neem hem uit
de iPod dock van dit apparaat en gebruik hem
vervolgens opnieuw.
• Afhankelijk van de softwareversie van uw iPod is
het mogelijk dat u de iPod niet met dit apparaat
kunt gebruiken. Wij adviseren de nieuwste
softwareversie te installeren.
• De videokwaliteit is afhankelijk van het
videobronmateriaal op uw iPod
• Als u problemen met uw iPod hebt, ga dan naar
www.apple.com/support/ipod.
2010.2.2 11:52:28 AM
58
Bediening
Radio
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om meer stations op te
slaan.
Alle opgeslagen stations wissen
Zorg ervoor dat de antenne is aangesloten.
(Zie pagina 22)
Naar de radio luisteren
1. Druk op RADIO&INPUT tot TUNER (FM)
op het weergavescherm verschijnt. De
radiotuner stemt nu af op het radiostation
waarop u het laatst hebt afgestemd.
4
2. Druk ongeveer twee seconden op TUNING
(-/+) tot de frequentie-indicatie verandert.
Het scannen stopt wanneer het apparaat
op een station afstemt. Of Druk een paar
keer op TUNING (-/+).
Bediening
3. U regelt het geluidsvolume door aan
de VOLUME-knop op het frontpaneel te
draaien of door op de afstandsbediening
op VOL (+/-) te drukken.
Voorkeurstations vastleggen
U kunt de afstemming op 50 fm-radiostations
vooraf programmeren. Zet voordat u met
afstemmen begint het volume zo laag mogelijk.
Druk twee seconden op CLEAR (Wissen).
De tekst “ERASE ALL” (Verwijder alles) gaat
knipperen. Vervolgens worden alle opgeslagen
stations gewist.
Slechte fm-ontvangst
verbeteren
Druk op de afstandsbediening op de blauwe
(MONO/STEREO) knop B. Hierdoor schakelt de
tuner over van stereo naar mono waardoor de
ontvangst doorgaans beter wordt.
Informatie over radiostations
De fm-tuner is geschikt voor de ontvangst van
Radio Data System (RDS)-informatie. Hierdoor
krijgt u informatie te zien over het radiostation
dat u beluistert. Door herhaald op RDS te
drukken, kunt u de verschillende soorten
informatie bekijken.
PS
(Programme Service Name)
Met deze functie kunt u de naam
van de afgestemde radiostations
ofwel programma’s op het
weergavescherm bekijken.
PTY
(Programme Type Recognition)
Het programmatype (bijv. Jazz of
Nieuws) verschijnt op het display.
RT
(Radio Text)
Er verschijnt een bericht met
speciale informatie over het
uitgezonden station. Deze tekst
kan over het display lopen.
CT
(Time controlled by the channel)
Dit toont de tijd en de datum
die door het station worden
uitgezonden.
1. Druk op RADIO&INPUT tot TUNER (FM) op
het weergavescherm verschijnt.
2. Selecteer met TUNING (-/+) de
frequentie van een radiostation dat u als
voorkeurstation wilt vastleggen.
3. Druk vervolgens op ENTER ( ) en de
afgestemde frequentie gaat op het
weergavescherm knipperen.
4. Druk op PRESET (-/+) om de gewenste
voorkeurfrequenties te selecteren.
5. Druk op ENTER ( ). De door u gekozen
frequentie wordt nu als voorkeurstation
opgeslagen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 58
2010.2.2 11:52:29 AM
Bediening
Inhoud via uw
thuisnetwerk afspelen
Een DLNA-mediaserver openen
1. De aansluitingen en de instellingen van het
netwerk controleren (pagina 25-27).
2. Druk op HOME (
De speler kan materiaal opzoeken en
afspelen dat in uw pc en op uw thuisnetwerk
aangesloten DLNA-gecertificeerde
mediaservers is opgeslagen.
59
).
3. Selecteer met I/i de optie [Homelink] en
druk op ENTER ( ).
4. Selecteer met U/u een van de DLNAmediaservers in het overzicht en druk op
ENTER ( ).
Wat betekent DLNA?
Deze speler is een voor DNLA gecertificeerde
digitale mediaspeler die film-, foto- en
muziekmateriaal afkomstig van een met DNLA
compatibele digitale mediaserver (pc en
consumentenelektronica) kan weergeven en
afspelen.
Producten die aan de richtlijnen voor
onderlinge samenwerking van de
DLNA voldoen, zijn gemakkelijk aan
het certificeringslogo van de DLNA te
herkennen. Dit apparaat voldoet aan de DLNA
Interoperability Guidelines (Richtlijnen voor
onderlinge samenwerking) versienummer 1.5.
4
Druk op de groene knop (G) als u de
beschikbare mediaserver opnieuw wilt
scannen.
Bediening
De Digital Living Network Alliance (DLNA)
is een breedgeoriënteerde organisatie
van bedrijven die actief zijn op het gebied
van consumentenelektronica, computers
en mobiele digitale apparaten. De Digital
Living-technologie biedt de consument
de mogelijkheid digitale media eenvoudig
te delen door middel van een bedraad of
draadloos netwerk in huis.
LET OP
Afhankelijk van de mediaserver is het mogelijk
dat deze speler toestemming van de server moet
krijgen.
5. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op ENTER ( ) om het bestand af te
spelen.
Wanneer een pc die DLNA software uitvoert
of die op een ander met DLNA compatibel
apparaat is aangesloten met deze speler
wordt verbonden, kan het nodig zijn bepaalde
instellingen voor software of andere apparaten
aan te passen. Zie voor meer informatie
de handleiding van de software of van het
betreffende apparaat.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 59
2010.2.2 11:52:30 AM
60
Bediening
LET OP
• De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 11.
• U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken.
Zie pagina 38-46.
• Omdat de compatibiliteit en de beschikbare
afspeelfuncties in het [Homelink]-menu worden
getest in de bundel-DLNA serveromgeving
(Nero MediaHome 4 Essentials), is het mogelijk
dat de bestandsvereisten en afspeelfuncties
in het [Homelink]-menu afhankelijk van de
mediaservers verschillen.
Informatie over Nero
MediaHome 4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials is software voor
het delen van op uw computer opgeslagen
film-, muziek- en fotobestanden met deze
speler die fungeert als met DNLA compatibele
digitale mediaserver.
LET OP
• De cd-rom met Nero MediaHome 4 Essentials
is alleen voor pc’s geschikt en mag niet op
deze speler of op andere apparaten dan een pc
worden afgespeeld.
• De bestandsvereisten op pagina 11 zijn niet altijd
compatibel. Er kunnen bepaalde beperkingen
gelden voor bestandseigenschappen en de
mogelijkheden van de mediaserver.
4
• In het [Homelink]-menu kunt u de miniaturen
van onspeelbare bestanden weergeven maar
u kunt deze bestanden niet op deze speler
afspelen.
Bediening
• Als het [Homelink]-menu een onspeelbaar
muziekbestand bevat, slaat de speler dit bestand
over en speelt daarna het eerstvolgende
afspeelbare bestand.
• De meegeleverde cd-rom met Nero MediaHome
4 Essentials is een aangepaste editie die alleen
geschikt is voor het delen van bestanden en
mappen met deze speler.
• De volgende functies worden niet door de
meegeleverde Nero MediaHome 4 Essentials
software ondersteund: Transcoderen,
afstandsbediening, tv-bediening,
internetdiensten en Apple iTunes.
• Deze handleiding verklaart de bewerkingen
met de Engelse versie van Nero MediaHome 4
Essentials als voorbeeld. Volg de uitleg die naar
de feitelijke bewerkingen van uw taalversie
verwijst.
• Het afspelen van filmondertitelingsbestanden
op een DNLA-mediaserver is alleen mogelijk
als ze gemaakt zijn met de meegeleverde Nero
MediaHome 4 Essentials software op deze
speler.
• De namen van het ondertitelbestand en het
filmbestand moeten dezelfde zijn en deze
bestanden moeten zich in dezelfde map
bevinden.
• De afspeelkwaliteit en de
bedieningsmogelijkheden van de [Homelink]functie zijn afhankelijk van de conditie van uw
thuisnetwerk.
Nero MediaHome 4 Essentials
installeren
Controleer voordat u Nero MediaHome
4 Essentials installeert de onderstaande
systeemvereisten.
•
Windows® XP (Service Pack 2 of hoger),
Windows Vista® (geen Service Pack vereist),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 of hoger), Windows Server®
2003.
•
Windows Vista® 64-bits editie (toepassing
wordt in 32-bits modus uitgevoerd).
•
Hardeschijfruimte: 200 MB hardeschijfruimte
voor een standaardinstallatie van Nero
Mediahome vrijstaand
• Soms kunnen bestanden van mobiele media
zoals usb- en dvd-stations en dergelijke op uw
mediaserver niet worden gedeeld.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 60
2010.2.2 11:52:30 AM
Bediening
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III of AMD
Sempron™ 2200+ processors
•
Geheugen: 256 MB RAM
•
Grafische kaart met ten minste 32
MB videogeheugen, een minimum
resolutie van 800 x 600 pixels en 16-bits
kleurinstellingen
•
Windows® Internet Explorer® 6.0 of hoger
•
DirectX® 9.0c revision 30 (Augustus 2006) of
hoger
•
Netwerkomgeving: 100 MB Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
Start de computer en plaats de cd-rom
met Nero MediaHome 4 Essentials in
het cd-romstation van de computer. Een
installatiewizard begeleidt u door de snelle
eenvoudige installatieprocedure. Ga als volgt
te werk om Nero MediaHome 4 Essentials te
installeren:
2. Plaat de cd-rom met de Nero MediaHome 4
Essentials software in het cd-romstation van
de computer.
3. Klik op [Nero MediaHome 4 Essentials].
De installatie wordt voorbereid en de
installatiewizard verschijnt.
4. Klik op de knop [Next] om het invoerscherm
voor serienummers weer te geven. Klik op
[Next] om naar de volgende stap te gaan.
5. Als u met alle voorwaarden akkoord gaat,
klikt u op het selectievakje bij [I accept the
License Conditions] en klik op [Next]. Als u
met deze overeenkomst niet akkoord gaat,
kunt u de installatie niet uitvoeren.
6. Klik op [Typical] en klik daarna op [Next]. De
installatieprocedure wordt gestart.
7. Vink het selectievakje aan en klik op [Next]
als u bereid bent deel te nemen aan het
anoniem verzamelen van gegevens.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 61
8. Klik op de knop [Exit] om de installatie te
voltooien.
Bestanden en mappen delen
U moet de op uw computer in mappen
opgeslagen film-, muziek- en/of fotobestanden
delen om ze met behulp van [Homelink]functies af te spelen.
In dit deel wordt de procedure uitgelegd voor
het selecteren van de gedeelde mappen op
uw computer.
1. Dubbelklik op het “Nero MediaHome 4
Essentials”-pictogram op uw bureaublad.
2. Klik aan de linkerkant op het [Network]pictogram en typ de naam van uw
netwerk in het veld [Network name]. De
netwerknaam die u invoert wordt door de
speler herkend.
3. Klik aan de linkerkant op het pictogram
[Shares].
4. Klik op het [Shares]-scherm op het tabblad
[Local Folders].
4
Bediening
1. Sluit alle Microsoft Windows programma’s
en schakel tevens alle geactiveerde
antivirussoftware uit.
61
5. Klik op het pictogram [Add] om het venster
[Browse Folder] te openen.
6. Selecteer de map die de bestanden bevat
die u wilt delen. De geselecteerde map
wordt aan de lijst van gedeelde mappen
toegevoegd.
7. Klik op het pictogram [Start Server] (Server
starten) om de server te starten.
LET OP
• Als de gedeelde mappen of bestanden niet
op de speler worden weergegeven klikt u
op de map op het tabblad [Local Folders] en
vervolgens klikt u bij de knop [More] op de optie
[Rescan Folder].
• Ga voor meer informatie en softwaretools naar
www.nero.com
2010.2.2 11:52:30 AM
62
Bediening
Gedeelte mappen vanaf uw pc
openen
LET OP
• De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 11.
1. Start de pc die op uw LAN (plaatselijke
netwerk) is aangesloten.
• U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken.
Zie pagina 38-46.
2. Op uw pc kunt u mappen met films, foto’s
en muziek delen.
• In het [Homelink]-menu kunt u de miniaturen
van onspeelbare bestanden weergeven maar
u kunt deze bestanden niet op deze speler
afspelen.
3. Controleer op de speler de
netwerkverbinding en netwerkinstellingen
(pagina 25-27).
4. Druk op HOME (
• Als het [Homelink]-menu een onspeelbaar
muziekbestand bevat, slaat de speler dit bestand
over en speelt daarna het eerstvolgende
afspeelbare bestand.
).
5. Selecteer met I/i de optie [Homelink] en
druk op ENTER ( ).
• De namen van het ondertitelbestand en het
filmbestand moeten dezelfde zijn en deze
bestanden moeten zich in dezelfde map
bevinden.
6. Selecteer met U/u in de lijst een map om te
delen en druk op ENTER ( ).
• De afspeelkwaliteit en de
bedieningsmogelijkheden van de [Homelink]functie zijn afhankelijk van de conditie van uw
thuisnetwerk.
4
Bediening
• Het is mogelijk dat u bestanden op verwisselbare
media zoals usb-stations, dvd-stations e.d. op
uw pc niet probleemloos kunt delen.
• You may experience connection problems
depending on your PC’s environment.
Druk op de groene knop (G) als u de
beschikbare mediaservers opnieuw wilt
scannen.
PC vereisten
•
Windows® XP (Service Pack 2 of hoger),
Windows Vista® (geen Service Pack vereist)
Windows 7®
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III of AMD
Sempron™ 2200+ processors
•
Netwerkomgeving: 100 MB Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
LET OP
Afhankelijk van de te delen map is het mogelijk
dat u met deze speler de gebruikersnaam van de
netwerkgebruiker en het wachtwoord voor het
openen van de map moet invoeren.
7. Selecteer een bestand met U/u/I/i en
druk op ENTER ( ) om het bestand af te
spelen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 62
2010.2.2 11:52:31 AM
Bediening
LET OP
Als u Windows® XP of Windows Vista® gebruikt, ga
dan naar de hieronder vermelde link voor meer
informatie over instellingen voor het delen van
bestanden.
63
[Wis] – Alle ingevoerde tekens wissen.
[Spatie] – Voert een spatie op de cursorpositie
in.
[<–] – Verwijder het vorige teken bij de
cursorpositie.
[ABC / abc / #+-=&] – Verandert de instelling
van het toetsenbordmenu in hoofdletter,
kleine letter of symbolen.
Uw netwerkgebruikersnaam en
wachtwoord invoeren
Afhankelijk van uw pc-omgeving kan het nodig
zijn dat u de naam van de netwerkgebruiker
en een wachtwoord moet invoeren om een
gedeelde map te openen.
2. Gebruik U/u/I/i om een teken te
selecteren en druk vervolgens op ENTER
( ) om uw keuze in het toetsenbordmenu
te bevestigen.
Om het u gemakkelijk te maken worden uw
netwerkgebruikersnaam en wachtwoord
in een geheugen opgeslagen nadat u
de map hebt geopend. Als u niet wilt
dat de netwerkgebruikersnaam en het
wachtwoord worden opgeslagen, drukt
u voordat u de map opent op de rode (R)
knop om het kruisje uit het selectievakje
[Onthoud] te verwijderen.
4
Bediening
1. Het toetsenbordmenu
verschijnt automatisch als een
netwerkgebruikersnaam en een
wachtwoord vereist zijn.
3. Wanneer u klaar bent met het invoeren
van uw netwerkgebruikersnaam en
wachtwoord selecteert u met U/u/I/i de
optie [OK] en drukt u op ENTER ( ) om de
map te openen.
Letters met een accentteken (á, à, é, è, â,
ê, ã enzovoort) kunt u in de uitgebreide
tekenset (extended character set) vinden en
van daaruit invoeren.
Voorbeeld: Selecteer “D” en druk op
INFO/DISPLAY ( ) om de uitgebreide
tekenset te tonen. Selecteer “D” or “Ď” met
behulp van I/i en druk op ENTER( ).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 63
2010.2.2 11:52:31 AM
64
Bediening
De NetCast™ gebruiken
Entertainment openen
Met de functie NetCast Entertainment
Access kunt u via het internet verschillende
diensten openen die ondermeer
entertainmentmateriaal aanbieden.
Met uw LG BD-speler kunt u via het internet
en op uw tv YouTube™-video’s doorkijken,
opzoeken en bekijken.
1. De aansluitingen en de instellingen van het
netwerk controleren (pagina 25-27).
YouTubeTM video’s op uw tv bekijken
2. Druk op HOME (
1. Selecteer op de speler met I/i in het
[Netcast]-menu de optie [YouTubeTM] en
druk op ENTER ( ).
).
3. Selecteer met I/i de [Netcast] en druk op
ENTER ( ).
4. Selecteer met I/i een optie en druk op
ENTER ( ).
4
YouTube™
TM
Bediening
YouTube – Zie pagina 64 t/m 67.
PicasaTM Web Albums – Zie pagina 68 t/m
70.
AccuWeather – Zie pagina 71 t/m 72.
5. Terwijl u on-line-materiaal van NestCast
bekijkt, kunt u op de blauwe (B)
knop drukken om naar het NetCast
openingsscherm te gaan.
LET OP
• De inhoud van NetCast diensten en van
informatie die hiermee verband houdt, inclusief
de gebruikersinterface, kan worden gewijzigd.
Ga naar de websites van deze diensten voor de
meest recente informatie,
• Het achtergrondbeeld van het NetCast
openingsscherm geeft via de AccuWeatherfunctie informatie over het weer in uw favoriete
stad.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 64
2. Druk op U om de menubalk met opties te
selecteren.
3. Selecteer met I/i een optie en druk op
ENTER ( ) om video’s op te zoeken.
4. Selecteer met I/i een video en druk op
ENTER ( ) of N (Play) om de video af te
spelen.
Knop
Bediening
B of ENTER Start met afspelen van de
video met inhouddetails.
INFO/
DISPLAY
Overschakelen tussen afspelen
in volledig scherm en scherm
afspelen met inhouddetails.
X
Om een video te pauzeren
wanneer deze wordt
afgespeeld. Om een
gepauzeerde video weer te
laten afspelen drukt u opnieuw
op B.
x
Stopt de video en geeft lijst
met verwante video’s weer.
./>
Afspelen naar voren en naar
achteren overslaan.
2010.2.2 11:52:32 AM
Bediening
65
Over het menu YouTubeTM
Er zijn verschillende opties in het menu
YouTubeTM. Gebruik U/u/I/i om een optie te
selecteren en druk op ENTER ( ) om de opties
te selecteren zoals hieronder beschreven.
Aanrader – De lijst met video’s waar het om
gaat zal worden weergegeven.
Recente video’s – De meest recent geüpdate
videolijst zal worden weergegeven.
Populair – De lijst met meest bekeken video’s
zal worden weergegeven. De periode-optie
wordt aan de onderkant van het scherm
weergegeven.
Toppers – De lijst met best geëvalueerde
video’s van de server van YouTubeTM zal
worden weergegeven. De periode-optie
wordt aan de onderkant van het scherm
weergegeven.
Historie – De lijst van video’s die u onlangs
op dit apparaat hebt afgespeeld verschijnt.
Er kunnen maximaal 25 video’s worden
opgeslagen.
Favoriet – Deze optie zal alleen worden
weergegeven als de eenheid in intekenstatus
is. Geeft de lijst video’s weer die is gerangschikt
in de YouTubeTM-server onder uw account.
Sommige video’s komen niet voor in uw lijst
[Favoriet], zelfs niet als de video’s op de server
gerangschikt zijn.
• Het YouTubeTM-menu kan vijf video’s in de
videolijst weergeven. Druk op de groene (G)
knop om de vorige vijf video’s weer te geven
en op de gele (Y) knop voor de volgende vijf
video’s.
• Als u de opties [Populair] of [Toppers] in het You
Tube-menu selecteert, verschijnen de periodeopties onderaan het scherm. Selecteer met
U/u/I/i een periode-optie en druk op
ENTER ( ) om de lijst van video’s binnen de
geselecteerde periode weer te geven.
• De videolijst die op de speler doorzocht werd,
kan verschillen van de lijst doorzocht door een
web-browser op de PC.
• Het afspelen van YouTubeTM-video’s kan
gepauzeerd, gestopt of gebufferd worden
afhankelijk van uw breedbandsnelheid. Wij
raden een minimale verbindingssnelheid aan
van 1,5 Mbps. Voor de beste afspeelconditie
is een verbindingssnelheid van 4,0 Mbps
vereist. Soms varieert uw breedbandsnelheid
op basis van de netwerkcondities van uw
provider. Neem contact op met uw provider als
u problemen hebt om een snelle verbinding
te onderhouden die betrouwbaar is of als u
de verbindingssnelheid wilt verhogen. Vele
providers bieden een scala aan snelheidopties
voor breedband.
4
Bediening
Zoeken – Het virtuele toetsenbord verschijnt.
Zie “Zoeken in video’s” op pagina 67 voor meer
details.
LET OP
Inloggen (Uitloggen) – Toont het virtuele
toetsenbord om u aan te melden of gaat
terug naar de status “Sign-out” (Afmelden).
Zie voor meer informatie “Intekenen met uw
YouTubeTM-account” op pagina 67.
Lokaal – Kies een land waarvan u video’s wilt
weergeven. De landen die u in het [Lokaal]menu aantreft kunnen veschillen van de
landen die op de website van YouTubeTM
worden vermeld.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 65
2010.2.2 11:52:32 AM
66
Bediening
Virtueel toetsenbord gebruiken
Keypad-stand
Op het virtuele toetsenbord kunt u een teken
op twee manieren invoeren. Druk op de gele
(Y) knop om heen en weer te schakelen tussen
de toetsenbordstand en de keypad-stand.
In deze stand kunt u met de knoppen van
de afstandsbediening lettertekens invoeren.
Druk een-, twee-, drie- of viermaal op de
knop met de vereiste letter tot de letter wordt
weergegeven.
Toetsenbordstand
Selecteer met U/u/I/i een letter op het
scherm en druk op ENTER ( ) om uw keuze te
bevestigen.
4
[Annuleren] – Terug naar het vorige scherm.
Bediening
[Spatie] – Voert een spatie op de cursorpositie
in.
[Backspace] – Verwijder het vorige teken bij
de cursorpositie.
[ABC / abc / #+-=&] – U kunt de instelling van
de virtuele toetsenbord overschakelen van
hoofdletters naar kleine letters of symbolen.
Druk op CLEAR (Wissen) om alle ingevoerde
tekens te wissen.
Knop
Bediening
CLEAR
Verwijder het vorige teken bij
de cursorpositie.
REPEAT
Voert een spatie op de
cursorpositie in.
m/M
De tekenset van de
afstandsbediening (#+-=&, 123,
ABC or abc) wijzigen
LET OP
De keypad-stand is alleen beschikbaar bij de
functies [YouTubeTM] en [PicasaTM Web Albums].
Letters met een accentteken voert u als volgt
in:
1. Selecteer met U/u/I/i een letter op het
virtuele toetsenbord.
2. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om de
uitgebreide tekenset weer te geven.
3. Selecteer met I/i een teken en druk op
ENTER ( ).
In de toetsenbordstand kunt u volgende talen
invoeren: Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits,
Nederlands, Portugees, Zweeds, Pools en
Tsjechisch.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 66
2010.2.2 11:52:33 AM
Bediening
Zoeken in video’s
U kunt video’s doorzoeken door zoekwoorden
in te voeren tot 128 tekens.
1. Selecteer in het menu met I/i de optie
[Zoeken] en druk op ENTER ( ) om het
virtuele toetsenbord weer te geven.
Zie voor meer informatie “Virtueel
toetsenbord gebruiken” op pagina 66.
Wanneer u een teken invoert, worden
maximaal vijf gesuggereerde woorden
getoond.
67
3. Wanneer u klaar bent met het invoeren
van uw gebruikersnaam en wachtwoord,
selecteert u [OK] en drukt u op ENTER ( )
om u aan te melden.
4. Als u zich wilt afmelden, selecteert u
[Uitloggen] in het menu YouTubeTM en drukt
op ENTER ( ).
Dit apparaat kan automatisch in totaal vijf
gebruikersnamen opslaan die op voorhand
zijn aangemeld. De lijst met ID’s wordt
weergegeven wanneer u de optie [Inloggen]
selecteert.
Selecteer in de lijst een van de opgeslagen
gebruikersnamen en druk opENTER ( ) om
het toetsenbordmenu met de ingevoerde
gebruikersnaam weer te geven. U moet
alleen het wachtwoord nog invoeren om in te
tekenen.
4
Bediening
2. Wanneer u klaar bent met het invoeren van
de zoektermen, selecteert u [OK] en drukt
op ENTER ( ) om de lijst met verwante
video’s weer te geven.
Intekenen met uw YouTubeTM-account
Om video’s te bekijken van de videolijst met
[Favoriet] op de YouTubeTM-server met uw
account, dient u in te tekenen op uw account
van YouTubeTM.
Selecteer he [X]-symbool en druk op ENTER
( ) om de opgeslagen gebruikersnaam te
wissen.
1. Selecteer met I/i in het menu de optie
[Inloggen] en druk op ENTER
( ) om het virtuele toetsenbord weer te
geven.
2. Selecteer met U/u/I/i een teken en druk
vervolgens op ENTER ( ) om uw keuze op
het virtuele toetsenbord te bevestigen.
Zie voor meer informatie “Virtueel
toetsenbord gebruiken” op pagina 66.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 67
2010.2.2 11:52:33 AM
68
Bediening
Picasa™-webalbum weergeven
Opties tijdens het weergeven van
foto’s
Tijdens het schermvullend weergeven
van foto’s hebt u verschillende
keuzemogelijkheden.
Met Picasa™ on-line-software kunt u digitale
foto’s van vrienden en familie op een simpele
en leuke manier op uw computer bekijken,
organiseren, bewerken en delen.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven
van foto’s op INFO/DISPLAY ( ) om het
optiemenu op te roepen.
2. Selecteer een optie met U/u.
Picasa™-webalbums op uw tv
weergeven
1. Selecteer op de speler met I/i in het
[Netcast]-menu de optie [Picasa™ Web
Albums] en druk op ENTER ( ).
De aanbevolen foto’s verschijnen op het
scherm.
4
Bediening
2. Selecteer met U/u/I/i een foto en druk
op ENTER ( ) om de betreffende foto
schermvullend weer te geven.
a
b
c
d
e
f
g
Knop
Bediening
a Huidige foto / totaal aantal foto’s –
Gebruik I/i om de vorige of de volgende
foto weer te geven.
B
Start een diapresentatie
(“slide-show”).
b Diavoor. – Druk op ENTER ( ) om een
diapresentatie te starten of te pauzeren.
INFO/
DISPLAY
Roept het foto-optiemenu op.
X
Pauzeert een diapresentatie.
Druk nog een keer op B om
de diapresentatie te hervatten.
x
Stopt de diapresentatie en
zorgt ervoor dat u teruggaat
naar het Picasa™-menu.
I/i
Hiermee gaat u naar de
volgende of de vorige foto.
c Aan NetCast vriendenlijst toevoegen
– Voegt de huidige foto-eigenaar toe aan
mijn vriendenlijst.
d Roteren – Druk op ENTER ( ) om de foto
rechtsom te draaien.
e Zoomen – Druk op ( ) om het [Zoomen]menu op te roepen.
f Effect – Selecteer met I/i een
overgangseffect tussen de foto’s in een
diapresentatie.
g Snelheid – Selecteer met I/i de
tijdvertraging tussen foto’s in een
diapresentatie.
3. Druk op RETURN (O) om het optiemenu
te verlaten.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 68
2010.2.2 11:52:34 AM
Bediening
Het Picasa™ Web Albums-menu
Vrienden toevoegen
Het Picasa™ Web Albums-menu biedt een
aantal opties. Selecteer met U/u/I/i een van
de menuopties en druk op ENTER ( ) om een
of meer opties zoals hieronder beschreven te
selecteren.
Door uw vrienden en vriendinnen aan het
[NetCast vrienden]-menu toe te voegen, kunt
u hun foto’s rechtstreeks bekijken.
Home – Een lijst van aanbevolen foto’s wordt
weergegeven.
NetCast vrienden – Uw vriendenlijst wordt
weergegeven.
Mijn foto’s – Toont de foto’s die in Mijn
Picasa™ Web Albums zijn geordend. Deze
optie is alleen beschikbaar als het apparaat in
de status [Inloggen] verkeert.
Favorieten – Kan in totaal 50 favoriete
webalbums weergeven die op uw account in
de Picasa™ webserver worden gerangschikt.
Deze optie is alleen beschikbaar als het
apparaat in de status [Inloggen] verkeert.
Inloggen (Uitloggen) – Toont het virtuele
toetsenbord waarmee u zich kunt aanmelden
of brengt u terug naar de status [Uitloggen].
Zie pagina 70 voor meer informatie.
1. Selecteer met U/u/I/i in het Picasa™ Web
Albums-menu de optie [NetCast vrienden]
en druk op ENTER ( ).
2. Druk op ENTER ( ) om het virtuele
toetsenbord weer te geven.
3. Voer met het virtuele toetsenbord een
naam in.
Zie voor meer informatie “Virtueel
toetsenbord gebruiken” op pagina 66.
4. Selecteer met U/u/I/i de optie [OK] en
druk op ENTER ( ) om het webalbum van
uw vriend of vriendin te bekijken.
4
Bediening
Zoeken – Voer een zoekwoord in om de
foto’s die daaraan voldoen op te zoeken. Het
virtuele toetsenbord wordt weergegeven
(pagina 70).
69
LET OP
• Als u een of meer vrienden en/of vriendinnen
uit de lijst wilt verwijderen drukt u op de groene
(G) knop terwijl het webalbum is geselecteerd.
• Als u een of meer vrienden en/of vriendinnen
aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op de rode
(R) knop in de lijst.
• U kunt totaal 50 webalbums van vrienden
toevoegen.
LET OP
Foto’s die in [Mijn foto’s] en [Favorieten] worden
weergegeven, kunnen verschillen van de foto’s van
een webbrowser op pc.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 69
2010.2.2 11:52:34 AM
70
Bediening
Foto’s zoeken
U kunt een zoekwoord invoeren om de foto’s
die daaraan voldoen op te zoeken.
1. Selecteer met U/u/I/i in het Picasa™ Web
Albums-menu de optie [Zoeken] en druk
op ENTER ( ).
2. Voer met het virtuele toetsenbord een
zoekwoord in.
Zie voor meer informatie “Virtueel
toetsenbord gebruiken” op pagina 66.
3. Selecteer met U/u/I/i de optie [OK] en
druk op ENTER ( ) om het zoekresultaat
weer te geven.
LET OP
4
Het zoekresultaat van de speler kan verschillen van
het zoekresultaat van een webbrowser op pc.
3. Voer uw wachtwoord met het virtuele
toetsenbord in en druk terwijl [OK] is
geselecteerd op ENTER ( ).
Uw webalbum verschijnt op het
beeldscherm.
4. Als u zich wilt afmelden, selecteert u in
het Picasa™ Web Albums-menu de optie
[Uitloggen] en drukt u vervolgens op ENTER
( ).
Dit apparaat kan automatisch totaal vijf tevoren
aangemelde gebruikersnamen opslaan.
Wanneer u de optie [Inloggen] selecteert,
verschijnt de lijst van gebruikersnamen.
Selecteer in de lijst een opgeslagen
gebruikersnaam en druk op ENTER ( ). om het
virtuele toetsenbord weer te geven waarmee
de geselecteerde gebruikersnaam is ingevoerd.
Om u aan te melden is het voldoende dat u
uw wachtwoord invoert.
Bediening
Aanmelden met uw account
Om foto’s in uw webalbum op het
beeldscherm weer te geven, moet u zich met
uw Picasa™ Web Albums account aanmelden.
1. Selecteer met U/u/I/i in het Picasa™ Web
Albums-menu de optie [Inloggen] en druk
op ENTER ( ).
Selecteer het symbool [X] en druk op ENTER
( ) om de opgeslagen gebruikersnaam te
wissen.
2. Voer uw gebruikersnaam met het virtuele
toetsenbord in en druk terwijl [OK] is
geselecteerd op ENTER ( ).
Zie voor meer informatie “Virtueel
toetsenbord gebruiken” op pagina 66.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 70
2010.2.2 11:52:35 AM
Bediening
AccuWeather weerinformatie
gebruiken
71
5. Selecteer met U/u/I/i een stad en druk
op ENTER ( ).
6. Selecteer met U/u/I/i de optie [Home] en
druk op ENTER ( ) om de weerinformatie
voor de geselecteerde stad weer te geven.
U vindt meer informatie over de plaatselijke
weersomstandigheden en het weer over de
hele wereld op Accuweather.com.
Weersinformatie bekijken
1. Selecteer op de speler met I/i in het
[Netcast]-menu de optie [AccuWeather] en
druk op ENTER ( ).
Op uw beeldscherm verschijnt een
keuzemenu met steden over de hele
wereld.
Druk op de rode (R) knop om heen
en weer te schakelen tussen de
temperatuurweergave in graden Fahrenheit
en Celsius.
7. Selecteer met I/i de vorige of de
volgende stad en druk op ENTER ( ) om de
weersinformatie weer te geven.
Bediening
Deze stap werkt alleen als u meer dan één
stad aan de [Voorkeurstad] toevoegt.
4
LET OP
• De weersinformatie klopt niet altijd met de
werkelijke situatie.
2. Druk op ENTER ( ) nadat u [Stad aan
lijst Voorkeursteden toevoegen] hebt
geselecteerd.
• Als uw eigen taal niet op de AccuWeather
service beschikbaar is, wordt de weersinformatie
doorgaans in het Engels weergegeven.
3. Selecteer met U/u een regio en druk op
ENTER ( ).
4. Selecteer met U/u/I/i een land en druk
op ENTER ( ).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 71
2010.2.2 11:52:36 AM
72
Bediening
Meer plaatsen toevoegen
1. Selecteer met I/i in het AccuWeathermenu de optie [Voorkeurstad] en druk op
ENTER ( ).
2. Druk op ENTER ( ) nadat u [Stad aan
lijst Voorkeursteden toevoegen] hebt
geselecteerd.
3. Selecteer met U/u/I/i een regio, land en
stad en druk vervolgens op ENTER ( ).
4
Bediening
4. Herhaal stap 2 en 3 om totaal vijf steden toe
te voegen.
Selecteer het symbool [X] en druk op ENTER
( ) om een opgeslagen stad te wissen.
5. Selecteer met U/u een stad in de
[Voorkeurstad], en druk op ENTER ( ) om
de weersinformatie weer te geven.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 72
2010.2.2 11:52:36 AM
Onderhoud
73
5
Onderhoud
Wat u over disks moet Behandeling van het
weten
apparaat
Disks hanteren
Het apparaat vervoeren
Bewaar de originele doos en het
verpakkingsmateriaal waarin u het apparaat
hebt gekocht, Als u het apparaat veilig wilt
versturen, verpak het dan op dezelfde manier
waarop het in de fabriek is verpakt.
Plak nooit papier of plakband op een disk.
Disks bewaren
Disks reinigen
5
Onderhoud
Doe de disk na het afspelen terug in de
bijbehorende cassette. Stel disks niet bloot
aan direct zonlicht of warmtebronnen (bijv. de
verwarming) en laat disks nooit in uw auto in
de zon liggen.
De buitenkant van het apparaat schoon
houden
• Gebruik in de buurt van het apparaat geen
vluchtige vloeistoffen door bijvoorbeeld
insecticide te verstuiven.
• Door het apparaat met kracht af te wrijven
kunt u het beschadigen.
• Laat geen rubber of kunststof voorwerpen
langdurig in contact met het apparaat.
Apparaat reinigen
Gebruik een zachte droge doek om het
apparaat te reinigen. Als de buitenkant van
het apparaat erg vuil is, gebruik dan een zachte
doek die u met een sopje licht bevochtigt.
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals
alcohol, benzeen of thinner omdat deze het
oppervlak van het apparaat kunnen aantasten.
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen
zoals alcohol, benzeen, thinner, in de
handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
of antistatische sprays die voor oudere
vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 73
Apparaat onderhouden
Dit apparaat is een high-tech precisieapparaat.
Als de optische pick-uplens en de onderdelen
die de disks aandrijven vuil of versleten
zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
Neem voor meer informatie contact op met
uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
2010.2.2 11:52:37 AM
74
Oplossen van problemen
6
Oplossen van problemen
Algemeen
6
Oplossen van problemen
De stroom wordt niet
ingeschakeld.
•
Steek de stroomkabel goed in het stopcontact.
Het apparaat start niet met
afspelen.
•
Leg een afspeelbare disk in de speler (en controleer of u
het juiste type disk met het juiste kleurensysteem en dito
regiocode gebruikt.)
•
Leg de disk met de afspeelkant naar beneden.
•
Leg de disk in de disklade goed in de geleider.
•
Maak de disk schoon.
•
Annuleer de waarderingsfunctie of verander het
waarderingsniveau.
De hoek kan niet worden
veranderd.
•
Op de dvd-video die u afspeelt zijn geen verschillende
camerastandpunten (multi-angles) opgenomen.
U kunt de taal van de
ondertitels niet veranderen
of uitschakelen.
•
Op de dvd-video die u afspeelt zijn geen ondertitels
opgenomen.
Kan geen mp3-, wma-,
jpeg- of DivX-bestanden
afspelen.
•
De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat de
speler kan afspelen.
•
De speler ondersteunt de codec van het filmbestand niet.
De afstandsbediening
werkt niet goed.
•
De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het
apparaat gericht.
•
U gebruikt de afstandsbediening te ver van het apparaat.
•
Er is een hindernis aanwezig tussen de afstandsbediening en
het apparaat.
•
De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 74
2010.2.2 11:52:37 AM
Oplossen van problemen
75
Beeld
Er is geen beeld.
Er verschijnt beeldruis
•
Selecteer het geschikte video-ingangssignaal op de tv
waardoor het beeld van het speler op het beeldscherm van
de tv verschijnt.
•
Zorg dat de videoverbinding stevig is aangesloten.
•
Controleer of de [HDMI Kleur instelling.] in het [Instellen]menu is ingesteld op de component die met uw
videoverbinding overeenstemt.
•
Het is mogelijk dat uw tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet ondersteunt. Verander deze in een resolutie die
uw tv kan verwerken.
•
De HDMI-uitgang van de speler is aangesloten op een dviapparaat dat de kopieerbeveiligingsfunctie niet ondersteunt.
•
U speelt een disk af die opgenomen is met een
kleurensysteem dat verschilt van het kleurensysteem van uw
tv.
•
Stel een resolutie in die uw tv accepteert.
•
Het apparaat is op scannen, slow motion of pauzeren
ingesteld.
•
Het geluidsvolume is te zwak.
•
Controleer of de luidsprekerkabel goed is aangesloten.
(pagina 16)
Geluid
Er is geen geluid of het
geluid is vervormd.
6
Oplossen van problemen
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 75
2010.2.2 11:52:37 AM
76
Oplossen van problemen
Netwerk
BD-LIVE functie werkt niet. •
De aangesloten usb-geheugenstick heeft niet genoeg
opslagruimte. Sluit een usb-geheugenstick aan met minstens
1 GB vrij beschikbare geheugenruimte.
•
Zorg dat het toestel correct aangesloten is op het LAN
netwerk en toegang heeft tot het internet (zie bladzijde
25-27).
•
Uw zendsnelheid is te traag voor het gebruik van BD-Live
functies. Wij adviseren u contact op te nemen met uw
leverancier van internetdiensten en deze om een hogere
breedbandsnelheid te vragen.
•
De optie [BD-LIVE aansluiting] in het [Instellen]-menu is
ingesteld op [Verboden]. Stel de optie in op [Toegestaan].
Streaming-video-diensten
(zoals YouTubeTM enz.)
kunnen tijdens het
afspelen vaak stoppen of
“bufferen”.
•
De snelheid van uw breedband-internetverbinding is
waarschijnlijk niet hoog genoeg voor streaming-videodiensten. Wij adviseren u contact op te nemen met uw
leverancier van internetdiensten en deze om een hogere
breedbandsnelheid te vragen.
Gedeelde mappen of
bestanden van uw pc of
een mediaserver worden
niet weergegeven op het
[Homelink]-menu.
•
Er is een firewall of antivirusprogramma op uw mediaserver
actief. Schakel de firewall of het antivirusprogramma op uw
pc of mediaserver uit.
•
De speler heeft geen verbinding met het LAN (Local Area
Network) waarop uw pc of mediaserver zijn aangesloten.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
6
Oplossen van problemen
Klantenondersteuning
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te
verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen. Ga naar http://lgservice.com of neem contact
op met de klantenservice van LG Electronics om de nieuwe software voor deze speler te
verkrijgen (mits bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn).
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 76
2010.2.2 11:52:37 AM
Bijlage
77
7
Bijlage
Een TV regelen
met de geleverde
astandbediening
U kunt uw tv bedienen met behulp van
onderstaande knoppen.
Uw astandbediening instellen
om uw TV te regelen
U kunt uw LG/ GoldStar TV bedienen met de
geleverde afstandsbediening.
Terwijl u de TV POWER knop ingedrukt houdt,
drukt u op PR/CH U/u.
Laat de knop TV POWER los om de instelling te
voltooien.
Het kan noodzakelijk zijn om, na het vervangen
van de batterijen, de afstandsbediening te
resetten.
TV bedieningsknoppen
Bediening
1 (TV Power)
De tv in- en uitschakelen.
AV/ INPUT
Schakelen tussen de
ingangsbronnen van de tv
en andere bronnen.
VOL +/-
Het geluidsvolume van de
tv aanpassen.
PR/CH U/u
Omhoog en omlaag
scannen door
geprogrammeerde kanalen.
Bijlage
Knop
7
LET OP
Afhankelijk van het aangesloten toestel, kan het
gebeuren dat u uw tv met bepaalde knoppen niet
kunt bedienen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 77
2010.2.2 11:52:38 AM
78
Bijlage
Regiocodelijst
Kies een regiocode uit de lijst.
Gebied
Afghanistan
Bijlage
7
Code Gebied
AF Fijis
Code Gebied
Code Gebied
Code
FJ Monaco
MC Singapore
SG
SK
Argentinië
AR Finland
FI Mongolië
MN Slowakije
Australië
AU Frankrijk
FR Marokko
MA Slovenië
Oostenrijk
AT Duitsland
DE Nepal
NP Zuid-Afrika
ZA
België
BE Groot-Brittanië
GB Nederland
NL Zuid-Korea
KR
Bhoetan
BT Griekenland
GR Nederlandse
GL Antillen
Spanje
ES
Bolivia
BO Groenland
Brazilië
BR Hong Kong
Cambodia
KH Hongarije
Canada
CA India
Chili
CL Indonesië
China
CN Israël
Colombia
CO Italië
Congo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Kroatië
HR Kenia
Tsjechië
CZ Koeweit
Denemarken
DK Libië
Ecuador
EC Luxemburg
Egypte
EG Maleisië
El Salvador
SV Maldiven
Ethiopië
ET Mexico
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 78
HK Nieuw Zeeland
HU Nigeria
IN Noorwegen
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filipijnen
KE Polen
KW Portugal
LY Roemenië
LU Russische
Federatie
MY
Saudi Arabië
MV
Senegal
MX
SI
AN Sri Lanka
NZ Zweden
LK
NG Zwitserland
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Turkije
TH
PA Oeganda
PY Oekraïne
UG
TR
UA
PH Verenigde Staten
PL Uruguay
PT Oezbekistan
RO Vietnam
RU
Zimbabwe
US
UY
UZ
VN
ZW
SA
SN
2010.2.2 11:52:39 AM
Bijlage
79
Taalcodelijst
Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste taal voor de volgende startinstellingen invoeren:
[Audio disk], [Disk ondertiteling] en [Disk Menu].
Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code
Afaars
6565
Frans
7082
Litouws
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fries
7089
Macedonies
7775
Singalees
8373
Albanees
8381
Keltisch
7176
Malagasy
7771
Slovaaks
8375
Amharisch
6577
Georgies
7565
Maleis
7783
Sloveens
8376
Arabisch
6582
Duits
6869
Malayalam
7776
Spaans
6983
Armeens
7289
Grieks
6976
Maori
7773
Soedanees
8385
Assamees
6583
Groenlands
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
Guarani
7178
Moldavisch
7779
Zweeds
8386
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basks
6985
Hebreeuws
7387
Nepalees
7869
Tamil
8465
Bengali; Bangladesh
6678
Hindi
7273
Noors
7879
Telugu
8469
Hongaars
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bhutani
6890
Ijslands
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bihari
6672
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto 8083
Turks
8482
Bretons
6682
Interlingua
7365
Perzisch
7065
Turkmeens
8475
Bulgaars
6671
Iers
7165
Pools
8076
Twi
8487
Burmees
7789
Italiaans
7384
Portugees
8084
Oekraïens
8575
Wit-russisch
6669
Japans
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Chinees
9072
Canada
7578
Reto-romaans
8277
Oezbeeks
8590
Kroatisch
7282
Kashmiri
7583
Roemeens
8279
Vietnamees
8673
Tsjechisch
6783
Kazakh
7575
Russisch
8285
Volapük
8679
Deens
6865
Kirghiz
7589
Samoaans
8377
Welsh
6789
Nederlands
7876
Koreaans
7579
Sanskriet
8365
Wolof
8779
English
6978
Koerdisch
7585
Schots Keltisch 7168
Xhosa
8872
Esperanto
6979
Laothiaans
7679
Servisch
8382
Yiddish
7473
Ests
6984
Latijns
7665
Servo-Kroatisch 8372
Yoruba
8979
Faroëse
7079
Lets
7686
Shona
Zulu
9085
Fijis
7074
Lingalaas
7678
Fins
7073
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 79
8378
Bijlage
6588
Azerbeidzjaans 6590
7
2010.2.2 11:52:39 AM
80
Bijlage
Netwerksoftwareupdate
Kennisgeving van
netwerkupdate
Regelmatig worden prestatieverbeteringen
en/of extra functies of diensten beschikbaar
gesteld voor apparaten die op een breedbandthuisnetwerk zijn aangesloten. Als nieuwe
software beschikbaar komt en het apparaat is
aangesloten op een breedband-thuisnetwerk,
informeert de speler u als volgt over de update.
Optie 1:
1. Wanneer u de speler inschakelt, verschijnt
het updatemenu op het beeldscherm.
2. Selecteer met I/i de gewenste optie en
druk vervolgens op ENTER ( ).
Optie 2:
Als de software-update beschikbaar is bij
de updateserver, verschijnt het “Update”pictogram onderaan het Home-menu. Druk op
de blauwe (B) knop om de updateprocedure
te starten.
Software-update
Met behulp van de nieuwste software kunt
u de speler bijwerken om de werking ervan
te verbeteren en/of nieuwe functies toe
te voegen. U kunt de software bijwerken
door de speler rechtstreeks op de softwareupdateserver aan te sluiten.
VOORZICHTIG
• Verwijder vóór het bijwerken de disk en de usbgeheugenstick die eventueel in de speler zijn
achtergebleven.
• Schakel de speler eerst uit en vervolgens weer in
voordat u de software in de speler bijwerkt.
• Schakel tijdens de softwareupdateprocedure de speler niet uit, maak de
stroomkabel van de speler niet los en druk
op geen enkele knop.
Bijlage
• Als u het bijwerken annuleert, moet u de
speler uit- en weer inschakelen om van stabiele
prestaties verzekerd te zijn.
[OK]
Start de software-update.
7
[Annuleren]
Sluit het updatemenu en geeft dit weer
wanneer de speler opnieuw wordt
opgestart.
[Verbergen]
Sluit het updatemenu en wordt pas
opnieuw weergegeven nadat de volgende
softwareversie naar de updateserver is
geupload.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 80
• Dit apparaat kan niet worden teruggezet naar
eerder uitgebrachte softwareversies.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 25-27).
2. Selecteer de optie [Software] in het
[Instellen]-menu en druk vervolgens op
ENTER ( ).
3. Selecteer de optie [Update] en druk
vervolgens op ENTER ( ).
2010.2.2 11:52:39 AM
Bijlage
81
8. Selecteer OK om het bijwerken te starten.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt
het bijwerken beëindigd. Het gedownloade
bestand kan niet opnieuw worden gebruikt.
Wanneer een volgende keer een update
van de software wilt uitvoeren, moet u de
updateprocedure van begin af opnieuw
starten.)
De speler zoekt de nieuwste softwareupdate op.
LET OP
VOORZICHTIG
Schakel tijdens het updaten van de software de
stroom niet uit.
• Als u drukt op ENTER ( ) als men de update
nagaat, zal dit het proces beëindigen.
• Als er geen update beschikbaar is, zal het bericht
“Geen update gevonden.” worden weergegeven.
Druk op ENTER ( ) om terug te keren naar het
[Beginmenu].
4. Als een nieuwere versie beschikbaar is,
verschijnt het bericht “Een nieuwe update is
gevonden. Wilt u dit downloaden?”.
LET OP
Als de software ook een update van het
stuurprogramma inhoudt, kan de schijflade tijdens
het proces geopend worden.
9. Wanneer het bijwerken is voltooid,
verschijnt het bericht “Update voltooid”
en wordt de stroom na vijf seconden
automatisch uitgeschakeld.
10. Schakel de stroom opnieuw in. Het systeem
werkt nu met de nieuwe softwareversie.
Bijlage
LET OP
5. Selecteer OK om de update te downloaden.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt
de update beëindigd.)
6. De speler start met het downloaden van de
nieuwste update van de server. (Afhankelijk
van de conditie van uw thuisnetwerk kan
het downloaden even duren).
De functie Software Update kan niet goed werken
afhankelijk van uw internet-omgeving. In dat geval
kunt u de meest recente software krijgen van
uw geautoriseerde centrum voor service van LG
Electronics en update uw speler vervolgens.
Zie “ Klantondersteuning” op pagina 76.
7
7. Wanneer het downloaden is voltooid,
verschijnt het bericht “Download voltooid.
Wilt u updaten?”.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 81
2010.2.2 11:52:40 AM
82
Bijlage
Resolutie video-uitvoersignaal
Wanneer de niet tegen kopiëren beschermde media worden afgespeeld
Video-uitgang
Resolutie
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI aangesloten
HDMI ontkoppeld
576i
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Bij afspelen van beveiligde media
Video-uitgang
Resolutie
HDMI OUT
576p
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
Bijlage
•
Bij de 576i resolutie instelling, zal de echte
uitgevoerde resolutie van HDMI OUT
wijzigen naar 576p.
•
Indien u een resolutie manueel selecteert
en vervolgens de HDMI contrastekker
aansluit op uw TV en uw TV accepteert dit
niet, dan is de resolutie instelling ingesteld
op [Auto].
•
HDMI ontkoppeld
576i
HDMI OUT aansluiting
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI aangesloten
Als u een resolutie kiest die uw tv niet
accepteert, verschijnt een waarschuwing.
Wacht als u na aanpassing van de resolutie
geen beeld ziet ca. 20 seconden waarna
de resolutie automatisch teruggaat naar de
vorige resolutie..
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 82
576i
576p
•
De 1080p video uitvoer framesnelheid
wordt automatisch ingesteld op 24 Hz
of 50 Hz afhankelijk van de mogelijkheid
en voorkeur van de aangesloten TV en
gebaseerd op de video framesnelheid van
de BD-ROM schijf.
COMPONENT VIDEO OUT
aansluiting
BD of DVD kan het upscaling van analoge
uitvoer voorkomen.
VIDEO OUT aansluiting
De resolutie van de VIDEO OUT steker wordt
altijd uitgevoerd op resolutie 576i.
2010.2.2 11:52:40 AM
Bijlage
83
Handelsmerken en licenties
“Blu-ray Disc” is een handelsmerk.
HDMI, het HDMI logo en Hoge Definitie Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
“BD-LIVE” logo is een handelsmerk van Blu-Ray
organisatie.
“BONUSVIEW” is een handelsmerk van Blu-Ray Disc
Association.
Java en all op Java gebaseerde handelsmerken
en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
DLNA®, het DLNA logo en DLNA CERTIFIED®
zijn handelsmerken, servicemerken of
certificeringsmerken van Digital Living Network
Alliance.
DivX is een gedeponeerd handelsmerk van DivX, Inc.
en wordt in licentie gebruikt.
Bijlage
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro-Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DVD Logo” is een handelsmerk van DVD Format/
Logo Licentiebedrijf.
“x.v.Colour” is een handelsmerk van Sony Corporation.
7
Gefabriceerd onder licentie van een of meer van
de volgende Amerikaanse patenten: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 en andere
verleende en aangevraagde Amerikaanse en
wereldwijde patenten. DTS is een gedeponeerd
handelsmerk en de DTS logo’s, het DTS symbool,
DTS-HD en DTS HD Master audio | Essential zijn
handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008 DTS Inc.
Alle rechten voorbehouden.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 83
PicasaTM Web Albums is een handelsmerk van Google
Inc.
2010.2.2 11:52:40 AM
84
Bijlage
YouTubeTM is een handelsmerk van Google Inc.
Gracenote®, het Gracenote-logo en -logotype en het
logo “Powered by Gracenote” zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Gracenote in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
“AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en Sony Corporation.
Dit product is gelicenseerd volgens de AVC patent
portfolio licentie en VC-1 patent portfolio licentie
voor het persoonlijke en niet-commercieel gebruik
van een consument voor het (i) coderen van video
volgens de AVC Standaard en VC-1 Standaard (“AVC/
VC-1 Video) en/of (ii) coderen van AVC/VC-1 video die
gecodeerd werd door een consument die betrokken
is bij persoonlijke en niet-commercieel activiteiten
en/of werd verkregen van een video provider die
een licentie heeft om AVC/VC-1 Video te verstrekken.
Er wordt geen licentie toegekend voor enig ander
gebruik, impliciet of expliciet. Extra informatie kan
verkregen worden van MPEG LA, LLC. Zie http://www.
mpegla.com.
Muziekherkenningstechnologie en verwante
gegevens worden verschaft door Gracenote®.
Energiebesparing
(Extreem laag energiegebruik)
Op LG producten wordt een innovatief systeem
voor opgenomen vermogen in stand-by-modus
ingebouwd.
In de stand-by-modus neemt dit systeem niet meer
dan 0,09 W op.
Hier wordt ook als de netvoedingskabel op het
stopcontact is aangesloten een uiterst geringe
hoeveelheid elektriciteit gebruikt.
De naam iPod is een handelsmerk van Apple
Computer, Inc. dat gedeponeerd is in de Verenigde
Staten en andere landen.
Bijlage
7
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.
“Made for iPod” betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal voor aansluiting op een iPod is
ontwikkeld en door de ontwerper goedgekeurd
volgens de kwaliteitsnormen van Apple.
“Works with iPod” betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal voor aansluiting op een iPod is
ontwikkeld en door de ontwerper goedgekeurd
volgens de kwaliteitsnormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of het voldoen ervan aan de
veiligheidsnormen en de wettelijke normen.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 84
2010.2.2 11:52:41 AM
Bijlage
Technische gegevens
85
Tuner
• Afstembereik fm-band:
87,5 t/m 108,0 MHz
Algemeen
Versterker
• Voeding:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
• Opgenomen vermogen:
150 W
• Afmetingen (bxhxd):
Plm. 430 x 63 x 281 mm zonder voet
• Netto gewicht (plm.):
4,0 kg
• Bedrijfstemperatuur:
41 °F t/m 95 °F (5 °C t/m 35 °C)
• Relatieve vochtigheid omgeving:
5 % t/m 90 %
• Usb-busvoeding:
5 V gelijkstroom over
• Uitgangsvermogen (4 Ω), (piekvermogen)
Totaal
1 100 W
Voorzijde
180 W x 2
Centre
180 W
Achter
180 W x 2
Subwoofer
200 W (Passive)
• Uitgangsvermogen (4 Ω), (RMS),
THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)
Totaal
980 W
Voorzijde
160 W x 2
Centre
160 W
Achter
160 W x 2
SubWoofer
180 W (Passive)
500 mA
Ingangen / uitgangen
• VIDEO OUT:
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatieve synchronisatie,
1x RCA-aansluiting
• HDMI IN/OUT (video/audio):
19-polig (HDMI-norm, type A, Versie 1.3)
• Analogue AUDIO IN:
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
1 RCA aansluiting (L, R)
• Laser:
Halfgeleiderlaser,
Golflengte: 405 nm / 650 nm
• Signaalsysteem:
Standaard NTSC/PAL kleurentelevisiesysteem
• Frequentiegebied:
20 Hz – 20 kHz
(bemonstering bij 48, 96 en 192 kHz)
• Signaal/ruisafstand:
Meer dan 85 dB
• Totale harmonische vervorming:
0,05 % bij 1 W
• DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), 2 optische aansluitpunten
• Dynamisch bereik:
Beter dan 95 dB
• PORT. IN:
0,5 Vrms (3,5 mm stereoaansluiting)
• LAN-poort:
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 85
Bijlage
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatieve synchronisatie,
1x RCA-aansluiting, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohm,
2 RCA-aansluitingen
Systeem
7
2010.2.2 11:52:41 AM
86
Bijlage
Luidsprekers
• Frontluidsprekers (links/rechts)
Type:
tweeweg, 2 uidsprekers
Gewogen impedantie:
4Ω
Ingangsvermogen:
180 W
Max. ingangsvermogen: 360 W
Afmetingen
100 x 186 x 97 mm
(bxhxd):
Netto gewicht:
0,5 kg
• Achtergrondluidsprekers (links/rechts)
Type:
eenweg, 1 luidspreker
Gewogen impedantie:
4Ω
Ingangsvermogen:
180 W
Max. ingangsvermogen: 360 W
Afmetingen
100 x 186 x 97 mm
(bxhxd):
Netto gewicht:
0,45 kg
• Centerluidspreker
Type:
Gewogen impedantie:
Ingangsvermogen:
Max. ingangsvermogen:
Afmetingen
(bxhxd):
Netto gewicht:
Bijlage
• Subwoofer (draadloos)
Type:
Gewogen impedantie:
Ingangsvermogen:
Max. ingangsvermogen:
Afmetingen
(bxhxd):
Netto gewicht:
eenweg, 1 luidspreker
4Ω
180 W
360 W
200 x 103 x 86 mm
0,5 kg
eenweg, 1 luidspreker
3Ω
200 W
400 W
198 x 385 x 275 mm
4,3 kg
7
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 86
2010.2.2 11:52:42 AM
Bijlage
BELANGRIJKE
INFORMATIE
BETREFFENDE
NETWERKDIENSTEN
IN GEEN GEVAL EN VOLGENS GEEN ENKELE
WETGEVING, CONTRACTUEEL OF ONRECHTMATIG,
STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF ANDERSZINS,
ZAL LG VERANTWOORDING VERSCHULDIG ZIJN
AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, WETTELIJKE,
GEVOLG OF ANDERE SCHADE OF PROCESKOSTEN OF
KOSTEN VOORTKOMEND UIT DE NETWERKDIENSTEN,
ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN ZULKE
SCHADE OF INDIEN ZULKE SCHADE VOORZIEN HAD
KUNNEN WORDEN.
LEES ZORGVULDIG. HET GEBRUIK VAN DE
NETWERKDIENSTEN IS ONDERHEVIG AAN DE
VOLGENDE VOORWAARDEN.
De Netwerkdiensten kunnen op ieder moment
beëindigd of onderbroken worden, en LG geeft
geen garantie dat een Netwerkdienst gedurende
een bepaalde tijd beschikbaar is. Gebruik van de
Netwerkdiensten kan onderhevig zijn aan extra
voorwaarden van de respectievelijke derde partij
service provider. De Netwerkdiensten worden
uitgezonden door derde partijen via een netwerk
of verzendingsmogelijkheden waarover LG geen
controle heeft. LG UITDRUKKELIJK VERWERPT
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ONDERBREKINGEN OF OPSCHORTEN VAN EEN
NETWERKDIENST.
Voor het gebruik van de Netwerkdiensten is een
Internetverbinding vereist. Deze wordt afzonderlijk
verkocht, en u alleen bent hier verantwoordelijk voor.
De Netwerkdiensten kunnen beperkt zijn, afhankelijk
van de kwaliteit, mogelijkheden en technische
beperkingen van uw internetservice.
LG IS NIET VERANTWOORDLEIJK VOOR UW GEBRUIK
VAN DE NETWERKDIENSTEN. DE NETWERKDIENSTEN
WORDEN VERSTREKT “ZOALS ZE ZIJN”. VOOR ZOVER
WETTELIJK TOEGESTAAN VERSTREKT LG GEEN
VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES VOOR
(i) DE ACCURATESSE, GELDIGHEID, TIJDLIJNEN,
WETTIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN EEN
NETWERKDIENST DIE BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA
DIT PRODUCT; OF (ii) DAT DE NETWERKDIENSTEN
VIRUSVRIJ ZIJN OF VRIJ ZIJN VAN ANDERE
ONDERDELEN DIE DIT PRODUCT, UW COMPUTER,
TELEVISIE, ANDERE APPARATUUR OF ANDERE
EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN, BENADELEN
OF BESCHADIGEN. LG VERWERPT EXPLICIET
IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET
BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 87
LG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
klantenservice gerelateerd aan Netwerkdiensten.
Vragen of verzoeken moeten direct gesteld
worden aan de respectievelijke verstrekkers van de
Netwerkdiensten.
“Netwerkdienst(en)” betekent diensten van derde
partijen die toegankelijk zijn via dit product, inclusief
maar niet beperkt tot alle gegevens, software,
koppelingen, berichten, video en andere inhoud
die hierin aangetroffen worden of in combinatie
hiermee gebruikt worden.
“LG” staat voor LG Electronics, Inc., het
moederbedrijf en alle andere respectievelijke
dochterondernemingen, filialen en gerelateerde
bedrijven, wereldwijd.
Bijlage
De Netwerkdiensten zijn eigendom van derde
partijen en kunnen beschermd worden door
auteursrechten, patent, handelsmerken en/of andere
wetgeving betreffende intellectuele eigendommen.
De Netwerkdiensten worden alleen voor uw
persoonlijke, en niet commerciële gebruik, verstrekt.
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar van
de inhoud of de service provider, mag u inhoud of
diensten die beschikbaar zijn via dit product niet
aanpassen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden,
plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide
werken maken, exploiteren of distribueren op welke
manier dan ook.
87
7
2010.2.2 11:52:42 AM
88
Bijlage
Open bron software
melding
Bijlage
7
De volgende in dit product gebruikte uitvoerbare
GPL-bestanden en LGPL-programmabibliotheken
zijn onderworpen aan licentieovereenkomsten voor
GPL2.0/LGPL2.1:
UITVOERBARE GPL-BESTANDEN: Linux kernel
2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk,
mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b,
sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
LGPL-PROGRAMMABIBLIOTHEKEN: uClibc,
DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb,
mpg123
gSOAP Public License 1.3 BIBLIOTHEEK: gsoap
LG Electronics is bereid op cd-rom broncode aan u
te leveren tegen een vergoeding die de kosten van
een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van
het medium, de verzending en de verwerking. Een
desbetreffend verzoek kunt u per e-mail richten aan:
opensource@lge.com
Dit aanbod geldt gedurende een periode van drie
(3) jaar vanaf de datum van levering van dit product
door LG Electronics.
Een exemplaar van de GPL en LGPL-licenties is
verkrijgbaar via http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html en http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
U kunt ook een exemplaar van de openbare gSOAPlicentie downloaden van
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op de
inbreng van de onafhankelijke JPEG Group copyright
© 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
Dit product bevat:
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares: copyright © 1998 by the Massachusetts
Institute of Technology
• curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op
de inbreng van de onafhankelijke JPEG Group
copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
• mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp: copyright © David L. Mills 1992-2006
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 88
• OpenSSL:
– cryptografische software geschreven door Eric
Young (eay@cryptsoft.com).
– software geschreven door Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
– Software ontwikkeld door het OpenSSL Project
voor gebruik in de OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org)
• png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• portmap: copyright © 1990 The Regents of the
University of California.
• ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
• UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis and
Charles Nicholson
• UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel
Corporation
• strace :
copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
copyright © 1993 Branko Lankester
copyright © 1993 Ulrich Pegelow
copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
• xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
• XML-RPC For C/C++:
• copyright © 2001 by First Peer, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
• copyright © 2001 by Eric Kidd. Alle rechten
voorbehouden.
• zlib: copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly en
Mark Adler.
Alle rechten voorbehouden.
Hierbij wordt aan elke persoon die een
exemplaar van deze software en de bijbehorende
documentatiebestanden (de “Software”) verkrijgt
zonder kosten toestemming verleend om deze
software onbeperkt te verhandelen, inclusief het
onbeperkte recht tot het gebruiken, kopiëren,
wijzigen, integreren, publiceren, distribueren, in
onderlicentie geven en/of verkopen van kopieën
van de software en personen aan wie de software is
verstrekt toe te staan aldus te handelen, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG VERSTREKT
ZONDER ENIGE NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE
GARANTIE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN
NIET-INBREUKMAKING. DE SCHRIJVERS OF DE
RECHTHEBBENDEN OP DE AUTEURSRECHTEN
ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN
VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE
AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN
CONTRACTUELE VERPLICHTING, ONRECHTMATIGE
DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN
VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN
OF ANDERE TRANSACTIES IN DE SOFTWARE.
2010.2.2 11:52:42 AM
Bijlage
Licentieovereenkomst
voor eindgebruikers
van Gracenote®
Dit toepassing of het apparaat bevat software van
Gracenote, Inc., Emeryville, California (“Gracenote”).
Met de software van Gracenote (“Gracenotesoftware”) kan deze toepassing schijf- en of
bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante
gegevens ophalen, waaronder informatie over de
naam, artiest, track en titel (“Gracenote-gegevens”)
vanuit online-servers of ingesloten databases
(samen “Gracenote-servers”). De toepassing kan
tevens andere functies verrichten. U mag Gracenotegegevens uitsluitend gebruiken door middel van
de beoogde eindgebruikersfuncties van deze
toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om
de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software
en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden
beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen.
Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in
op geen enkele wijze meer gebruik te maken van
de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software
en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich
alle rechten voor met betrekking tot de Gracenotegegevens, de Gracenote-software en de Gracenoteservers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen
geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u
voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat
Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar
eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving
van haar rechten jegens u.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 89
De Gracenote-service gebruikt een unieke
identificatiecode om query’s na te sporen voor
statistische doeleinden. Het doel van deze
willekeurig toegewezen numerieke code is om de
Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te
weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de
webpagina over het Privacybeleid van Gracenote
voor de Gracenote-service.
De licentie voor de Gracenote-software en
alle onderdelen van de Gracenote-gegevens
wordt verstrekt op “AS IS”-basis. Gracenote doet
geen toezeggingen of geeft geen garantie,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid
van alle Gracenote-gegevens in de Gracenoteservers. Gracenote behoudt zich het recht voor
om gegevens te verwijderen van de Gracenoteservers of om gegevenscategorieën te wijzigen als
Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt
geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software
of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten
of dat het functioneren van de Gracenote-software
of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn.
Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe,
verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën
die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft;
Gracenote mag haar services op elk moment
beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK
OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING
TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN
INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE
HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES
TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN
VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTESOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN
OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE
WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.
Bijlage
U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend
voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te
gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software
of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan
derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of
door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTEGEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE
GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN
OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT
TOEGESTAAN.
89
7
© Gracenote, Inc. 2009
2010.2.2 11:52:42 AM
Als Energy Star® Partner heeft
LG bepaald dat dit product of
productmodellen voldoen aan de
Energy Star® richtlijnen voor energie
efficiëntie.
Energy Star® is een in de Verenigde
Staten geregistreerd merk.
HB905SA-DH.BNLDLL_DUT_0428.indd 90
2010.2.2 11:52:42 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising