LG | HT44S | Owner's Manual | LG HT44S Handleiding

LG HT44S Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DVD Receiversysteem
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in
gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.
MODEL
HT44S (HT44S, SH85S-F/ W)
P/NO : MFL63284234
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 1
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:52
1
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
1
Veiligheidsinformatie
LET OP
RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET
OPENEN.
WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO
OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER
DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET).
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN.
LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
op de aanwezigheid van niet geïsoleerd
“gevaarlijk voltage” in de kast van het
product, van voldoende kracht om een
risico op elektrocutie voor personen te
vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op
de aanwezigheid van belangrijke gebruik
en onderhoudinstructies in de handleiding
van het apparaat.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF
ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
WAARSCHUWING: Dit product gebruikt een
Laser Systeem. Lees voor correct gebruik de
gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar
voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat
onderhoud nodig hebben, neem contact op met
een erkend servicecentrum. Gebruik van bediening
of afstellingen of performance van procedures
anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen
directe blootstelling aan de laserstraal, open de
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 2
behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien
geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.
WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water
(druppels of spetters) en plaats geen met water
gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het
apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze
worden aangesloten op toegewezen circuit:
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van
stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of
stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in
deze handleiding.
Sluit niet teveel apparaten aan op
wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen
die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels,
kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten
kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.
Al deze omstandigheden kunnen leiden tot
elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de
kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van
schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik
van het toestel, en laat de kabel vervangen door een
exacte vervanging door erkend servicepersoneel
indien deze beschadigd blijkt te zijn.
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem
zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt.
Let op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de
kabel uit het toestel gaat.
Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor
loskoppeling uit het stopcontact. Plaats het product
zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:52
Veiligheidsinformatie
1. Indien dit doorkruiste afvalbak
symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/
96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische
producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd
te worden via door de overheid
of gemeente toegewezen
inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw
oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu
en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de
verwijdering van uw oude apparaat,
neemt u contact op met uw
gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Hierdoor verklaart LG Electronics dat
dit/deze product(en) voldoet/voldoen
aan de belangrijkste eisen en andere
relevante voorzieningen van de
Europese Richtlijnen 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
Europese vertegenwoordiger :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Nederland (Tel : +31-(0)36-547-8888))
WAARSCHUWING : Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
WAARSCHUWING : Blokkeer geen ventilatie
openingen. Installeer volgens de instructies van de
fabrikant.
Gleuven en openingen in de kast zijn er voor
ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik
van het product te garanderen, en te beschermen
tegen oververhitting. De openingen mogen nooit
geblokkeerd worden door het product op een
bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit
product mag niet ingebouwd worden waarbij er
onvoldoende ventilatie is, zoals een boekenkast of
rek, volg de instructies van de fabrikant op.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 3
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het
apparaat verwijderen:
Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in
omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk.
Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor
mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack
of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel
aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu’s
nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren
u gratis batterijen en accu’s te gebruiken die u tegen
vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu)
niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse
zonnestraling, een open haard e.d.
1
Veiligheidsinformatie
Verwijdering van uw oude apparaat
Auteursrechten
Het is wettelijk verboden auteursrechtelijk beschermd
materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden,
te vertonen, via de kabel uit te zenden, in het openbaar af
te spelen en/ of te verhuren. Dit product is voorzien van
een kopieerbeveiliging die ontwikkeld is door Macrovision.
Kopieerbeveiligingssignalen worden op sommige
schijven opgenomen. Bij het opnemen en afspelen van
beelden van deze schijven, zal er storing optreden. Dit
product bevat copyright-beveiligingstechnologie die
beschermd wordt door Amerikaanse patenten en andere
rechten op intellectuele eigendom. Het gebruik van deze
copyrightbeveiliging moet door Macrovision worden
toegestaan, Deze beveiliging is uitsluitend bedoeld voor
huiselijke en andere weergavetoepassingen tenzij door
Macrovision anders toegestaan. Terugconstrueren en
demonteren is verboden.
DE GEBRUIKER MOET ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE
HIGH DEFINITION TELEVISIESETS VOLLEDIG COMPATIBEL
ZIJN MET DIT PRODUCT, WAT KAN LEIDEN TOT STORINGEN
OP HET BEELD. WANNEER BIJ DE WEERGAVE VAN 525- OF
625-PROGRESSIVE SCAN BEELDEN PROBLEMEN OPTREDEN,
ADVISEREN WIJ DE GEBRUIKER DE VERBINDING TE
WIJZIGEN IN
“STANDAARD DEFINITIE” UITVOER. ALS U NOG VRAGEN
HEBT WAT BETREFT DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TVTOESTELLEN MET DE 525P- EN 626P-UITVOERINGEN VAN
DEZE APPARATUUR, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE
KLANTENSERVICE.
U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered]
om tijdens het formatteren van herschrijfbare schijven,
deze compatibel te maken met de LG-spelers. Indien u de
optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken
op LG-spelers.
(Mastered/ Live File Systeem : Schijfformatteringssyteem
voor Windows Vista)
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:53
Inhoudsopgave
Contents
1
Veiligheidsinformatie
2
2
4
5
7
18
Optionele apparatuur aansluiten
18
AUX-ingang
18
AUDIO-ingang (Portable-
18
Luisteren naar muziek van uw
ingang)
draagbare spelen of extern
apparaat
19
Usb-apparaten aansluiten
20
OPTICAL IN-aansluiting
6
Unieke eigenschappen
20
Antenne aansluiten
6
Toebehoren
21
Installatie-instellingen aanpassen
7
Inleiding
21
Taal beeldschermmenu's
21
Het installatiemenu weergeven
handleiding
22
LANGUAGE (Taal)
Regiocode
22
WEERGAVE
23
Audio
24
VERGRENDELEN (Ouderlijk
7
7
Weergave van het  symbool
7
Gebruikte symbolen in deze
7
8
Vereisten voor afspeelbare
9
Afstandsbediening
11
Frontpaneel
12
Achterzijde
Installeren
13
De luidsprekerboxen op het
apparaat aansluiten
14
instellen
Afspeelbare disks
bestanden
6
Video-uitvoerresolutie
LET OP
Voorbereiding
3
17
Op uw tv aansluiten
14
Component videoaansluiting
15
HDMI OUT-aansluiting
16
Videoaansluiting
16
Scart-aansluiting
17
De resolutie instellen
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 4
en afsluiten
toezicht)
25
ANDERE
Bediening
26
Het Home-menu gebruiken
26
De eerste bedieningshandelingen
27
Andere bediening-shandelingen
27
Informatie over disks op het
beeldscherm weergeven
28
Dvd-menu weergeven
28
De titels op een dvd weergeven
28
Dvd’s afspelen met 1,5x
normale snelheid
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:53
Inhoudsopgave
28
Schermbeveiliging
28
Starting play from selected
Onderhoud
time
36
Wat u over disks moet weten
28
Afspelen hervatten
36
Behandeling van het apparaat
29
Afspelen markeren
29
De ondertitel-codepagina
JPG-fotobestanden weergeven
30
Opties tijdens het weergeven
van foto’s
31
Slaapklok (Sleep Timer)
instellen
37
2
Problemen oplossen
Aanhangsel
38
Taalcodes
3
31
Dimmer
39
Regiocodes
31
Geluidsweergave tijdelijk
40
Handelsmerken en licenties
uitschakelen
41
Technische gegevens
31
Laatste Sc geheugen
31
Systeemkeuze - optie
31
Het luidsprekervolume
aanpassen
32
Radio bedienen
32
Radiostations programmeren
32
Alle opgeslagen stations
32
Een opgeslagen station wissen.
32
Slechte FM-ontvangst
33
Informatie over een radiostation
verwijderen
1
Problemen oplossen
wijzigen
30
4
5
6
verbeteren
7
bekijken
34
34
35
Geluid aanpassen
De surround-modus instellen
Geavanceerde bedieningsmogelijkheden
35
Opnemen naar USB
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 5
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:53
Voorbereiding
2
Voorbereiding
2
Unieke eigenschappen
Toebehoren
Voorbereiding
Portable-ingang
Controleer de meegeleverde toebehoren en
zorg ervoor dat u ze herkent.
Luister naar muziek van uw draagbare
apparaten. (Mp3-speler, notebook e.d.)
Rechtstreeks opnemen op usb
Muziek van cd’s op uw usb-apparaat opnemen.
Fm-antenne (1)
Luidsprekerkabels (3)
Afstandsbediening
(1)
batterij (1)
Upscalen naar Full-HD
Geeft een eenvoudig te installeren Full HDbeeldkwaliteit weer.
Luidsprekers van een
thuistheater installeren
U kunt het geluid van uw tv, dvd-speler en
digitale apparaten ruimtelijk weergeven in de
2.1 of 2.0-kanaals modus.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 6
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:54
Voorbereiding
Afspeelbare disks
Daarnaast kan dit toestel DVD+R/ RW en CD-R/
RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA
en/ of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD
±RW/ DVD±R of CD-RW/ CD-R kunnen niet
op dit toestel afgespeeld worden vanwege de
opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf,
of de eigenschappen van het opnametoestel
en beveiligingssoftware.
DVD-VIDEO (8/12 cm-disks)
Schijven met films die u kunt
kopen of huren.
DVD±R (8/12 cm-disks)
Alleen videomodus en
gefinaliseerd.
DVD-RW (8/12 cm-disks)
Uitsluitend videomodus en
gefinaliseerd.
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Alle hieronder vermelde schijven en
bestanden
ALL
MP3 bestanden
MP3
DVD en voltooide DVD±R/ RW
DVD
WMA bestanden
WMA
DivX bestanden
DivX
Audio CDs
ACD
JPG bestanden
JPG
Let op
Maakt u attent op speciale aanwijzingen en
bedieningsfuncties.
TIP
Maakt u attent op tips en wenken om de
bediening te vergemakkelijken.
WAARSCHUWING
DVD+R: Alleen videomodus.
Ook tweelaags schijven
worden ondersteund.
Vestigt uw aandacht op voorzorgsmaatregelen
die mogelijke schade door verkeerd gebruik
kunnen voorkomen.
DVD+RW (8/12 cm-disks)
Alleen videomodus en
gefinaliseerd.
Regiocode
Audio CD: Muziek CD’s of CD-R/
CD-RW in muziek CD formaat die
gekocht kunnen worden.
Weergave van het  symbool
“  ” kan tijdens gebruik op het TVscherm verschijnen. Dit symbool betekent
dat de functie die wordt uitgelegd in deze
gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij
die specifieke media.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 7
2
Voorbereiding
Inleiding
De regiocode is bij dit toestel op de achterkant
aangegeven. Dit toestel kan alleen DVD
schijven afspelen met dezelfde regiocode als
op de achterkant van het toestel of “ALL”.
•
De meeste DVD schijven hebben een
wereldbol met een of meer nummers erop,
afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet
overeenkomen met de regiocode van uw
toestel anders kan de schijf niet afgespeeld
worden.
•
Als u een DVD met een andere regiocode
dan op uw speler wilt afspelen, zal het
bericht “Controleer regiocode” op het tvscherm afgebeeld worden.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:54
Voorbereiding
Vereisten voor
afspeelbare
bestanden
2
Voorbereiding
Vereisten voor MP3/ WMAmuziekbestanden
MP3/ WMA Schijf compatibileit met dit toestel
is als volgt beperkt :
Vereisten voor DivX-bestanden
De compatibiliteit van DivX-schijven met deze
speler is als volgt beperkt:
•
Beschikbare resolutiegrootte : binnen
720x576 (W x H) pixels
•
De bestandsnaam van de DivX ondertiteling
is beschikbaar op 45 karakters.
•
Indien er een onmogelijke code geplaatst is
in de naam van het DivX bestand, zal deze
worden getoond als “_”.
•
Framesnelheid: Minder dan 30 fps
•
Indien de video- en audiostructuur van de
opgenomen bestanden niet gekruist is,
wordt er geen video of audio uitgevoerd.
•
Bemonsteringsfrequentie : binnen 32 tot 48
kHz (MP3), binnen 32 tot 48kHz (WMA)
•
Bit rate : binnen 32 tot 320 kbps (MP3), 40
tot 192 kbps (WMA)
•
•
Support Versie : v2, v7, v8, v9
Afspeelbaar DivX bestand: ".avi ", ".mpg ",
".mpeg ", ".divx"
•
Maximum aantal bestanden: Minder dan
999.
•
•
Bestandextensies : “.mp3”, “.wma”
Afspeelbaar Ondertitelformaat: SubRip(*.
srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.
ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer
2.0(*.sub/*.txt)
•
CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
•
•
We raden aan dat u gebruik maakt
van Easy-CD Creator, dat een ISO 9660
bestandsysteem aanmaakt.
Afspeelbaar Codecformaat : "DIVX3.xx",
"DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
•
Afspeelbaar Audioformaat : "AC3", "PCM",
"MP3", "WMA".
•
Bemonsteringsfrequentie : binnen 32 tot 48
kHz (MP3), binnen 32 tot 48kHz (WMA)
•
Bit rate : binnen 32 tot 320 kbps (MP3), 40
tot 192 kbps (WMA)
•
Schijven geformatteerd in het
bestandsysteem Live kunnen niet op deze
speler afgespeeld worden.
•
Indien de naam van het
filmbestand verschilt van die van
het ondertitelingbestand, wordt de
ondertiteling tijdens het afspelen van een
DivX bestand, niet getoond.
•
Indien u een DivX bestand afspeelt dat
verschilt van DivXspec, kan het voorkomen
dat dit niet goed werkt.
Vereisten fotobestand
De compatibiliteit van fotobestanden met
deze speler is tot het volgende beperkt:
•
Max pixel in breedte : 2760 x 2048 pixel
•
Maximum aantal bestanden: Minder dan
999.
•
Sommige schijven werken misschien niet,
afhankelijk van opnameformaat of de staat
van de schijf.
•
Bestandextensies : “.jpg”
•
CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 8
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:54
Voorbereiding
Afstandsbediening
Afstandsbediening
Z OPEN/CLOSE : Opent en sluit de schijflade.
SLEEP : Schakelt het systeem op een door u
gekozen tijd automatisch uit. (Dimmer : de
lichtsterkte van het beeldscherm wordt met de
helft verminderd.)
INFO/DISPLAY : Opent Display op scherm.
DISC MENU : Opent het menu van een DVD
schijf.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • b
U/u/I/i (omhoog/ omlaag/ links/ rechts):
Wordt gebruikt om te navigeren door onscreen
schermen.
2
Voorbereiding
a
HOME: Hiermee kunt u het [Start]-menu
oproepen of sluiten.
PRESET (+/-) : Selecteert een radioprogramma.
c
TUNING -/+ : Stemt af op het gewenste
radiostation.
 ENTER : Bevestigt menukeuze.
Radiostations programmeren
d
e
O RETURN : Achteruit in het menu of het
instellingenmenu afsluiten.
TITLE : Indien de huidige DVD een titel heeft, zal
het titelmenu op het scherm worden getoond.
Anders wordt het schijfmenu getoond.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • f
./> SKIP : Ga naar volgende of vorige
hoofdstuk/ track/ bestand.
m/M SCAN : Vooruit of achteruit zoeken.
x (STOP) : Stopt afspelen of opnemen.
B (PLAY), MONO/STEREO : Start het afspelen.
Mono/ Stereo
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • X (PAUSE/STEP) : Afspelen pauzeren.
t RADIO&INPUT: Hiermee kunt u
invoerbronnen wijzigen.
Plaats de batterijen in de
afstandsbediening
MARKER : Hiermee markeert u een afspeellijst.
Let op dat + (plus) en – (min) op de
batterij overeenkomen met die op de
afstandsbediening.
1 (POWER) : Schakel het toestel AAN/ UIT.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 9
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:55
10
Voorbereiding
Afstandsbediening
OPTICAL: Hiermee wijzigt u de invoerbron
rechtstreeks in optisch.
MUTE : Om het geluid stilt e zetten.
• • • • • • • • • • e • • • • • • • • • a
2
Voorbereiding
b
c
0-9 numerieke toetsen : Selecteert
genummerde opties in een menu.
CLEAR : Hiermee verwijdert u een markering
van een gemarkeerde list of een cijfer bij het
instellen van een wachtwoord.
s REPEAT : Selecteer een afspeelmodus.
(RANDOM, HERHAAL)
• • • • • • • • • • f • • • • • • • • • TV bedieningsknoppen : Bestuurt de TV.
(alleen LG TV)
z REC : Rechtstreekse usb-opnamen.
d
e
: Deze knop is niet beschikbaar.
RDS : Radiogegevenssysteem.
PTY : Toont de verschillende schermen van het
RDS.
De TV besturen
f
U kunt het geluidsniveau, de bronkeuze en
de aan/ uit-schakelaar van LG TV’s bedienen.
Druk de POWER (TV) knop in en druk
vervolgens een paar keer op de PR/CH (U/u)
knop om de TV in of uit te schakelen.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • SPEAKER LEVEL: Hiermee stelt u het
geluidsniveau van de gewenste luidspreker in.
SOUND EFFECT: Hiermee selecteert u de
modus voor geluidseffecten.
VOL -/+ (Volume) : ast het luidsprekervolume
aan.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 10
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:55
Voorbereiding
11
Frontpaneel
b
c
d
2
Voorbereiding
a
k j
ih g
f
e
a 1/\ (Voeding)
Hiermee schakelt u de speler in en uit.
g x (STOP)
Afspelen stoppen.
b Disklade
h N/X (Afspelen/pauzeren)
Start het afspelen.
Druk hierop om het afspelen tijdelijk
pauzeren. Druk nogmaals hierop om het
afspelen te hervatten.
c Informatievenster
Toont de status van de speler.
d VOLUME
Hiermee past u het luidsprekervolume aan.
e F (FUNCTION)
Hiermee wijzigt u de invoerbron of –
functie.
f ./> (Overslaan)
Hiermee gaat u naar het volgende of
vorige bestand, nummer of hoofdstuk.
Vooruit of achteruit zoeken. (Houd
ingedrukt)
Stemt af op de gewenste radiostations.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 11
i Z (OPENEN/SLUITEN)
Opent en sluit de disklade.
j Usb-poort
Hierop sluit u een usb-geheugenstick aan.
k PORT. IN
Hierop sluit u een draagbare speler met
audio-uitgangen aan.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:55
12
Voorbereiding
Achterzijde
a
b
c
d
e
f
2
Voorbereiding
jih
a Netvoedingskabel
b Luidsprekeraansluitingen
Hierop sluit u de luidsprekerkabels aan.
c Koelventilator
d Antenneaansluiting
FM – Hierop sluit u een fm-draadantenne
aan.
e Scart-aansluiting
f VIDEO OUT
Voor aansluiting van een tv met videoingangen.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 12
g
g HDMI OUT (Versie 1.2A)
Bestemd voor aansluiting op een tv met
HDMI-ingangen.
(Interface voor digitale audio en video)
h OPTICAL IN
Aansluiting voor optische audio-apparaten.
i COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Aansluiting voor een tv met Y Pb Pringangen.
j AUX (L/R) INPUT
Aansluiting voor een externe bron met
2-kanaals audio-uitgangen.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:56
Installeren
13
3
Installeren
1. Sluit de kabels op de speler aan.
Elke kabel is met een gekleurde band
gecodeerd. Zoek nu op de achterkant van
de speler de aansluitpunten met dezelfde
kleurcodering op. Druk vervolgens op het
lipje van elk aansluitpunt om dit te openen.
Steek het kabeluiteinde erin en laat het lipje
los.
Kleur
Luidspreker
Stand
Oranje
Subwoofer
Elke stand aan de
voorzijde
Rood
Voor
Rechts voor
Wit
Voor
Links voor
U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het
apparaat aan: druk op elk van de kunststof
lipjes om de kabelingangen aan de onderzijde
van elke luidspreker te openen. Steek het
kabeluiteinde erin en laat het lipje los.
3
Installeren
De luidsprekerboxen
op het apparaat
aansluiten
WAARSCHUWING
Let erop dat kinderen hun vingers of voorwerpen
niet in het *luidsprekerkanaal duwen
*Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel
basgeluid op luidsprekerkast (omhulling)
Sluit de zwarte kant van elke kabel aan op
de terminals gemarkeerd minus (-) en de
andere kant op de terminals gemarkeerd
Plus (+).
2. Sluit de kabels op de luidsprekers aan. Sluit
het andere uiteinde van elke kabel volgens
de kleurcodering op de juiste luidspreker
aan.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 13
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:56
14
Installeren
Op uw tv aansluiten
Maak een van de volgende verbindingen,
afhankelijk van de mogelijkheden van uw
bestaande apparatuur.
Let op
3
• Afhankelijk van de mogelijkheden van de
tv en andere apparaten kunt u de speler op
verschillende manieren aansluiten. Kies één
van de aansluitmogelijkheden die in deze
handleiding beschreven zijn.
Component videoaansluiting
Sluit de COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE SCAN) aansluitpunten van
de speler met componentkabels aan op de
daarmee corresponderende aansluitpunten
van de tv.
U kunt het geluid beluisteren via de
luidsprekers van het systeem.
Componentaansluiting
Installeren
• Zie de handleiding van uw tv, stereo-installatie
of andere apparaten voor de beste manier van
aansluiten.
Eenheid
• Sluit de speler rechtstreeks op de tv aan. Stem
de tv af op het juiste video-ingangskanaal.
• Sluit de speler niet aan via een videorecorder.
Het beeld kan door de kopie vervormd worden.
TV
Groen
Blauw
Rood
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 14
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:56
Installeren
Als u een tv of monitor met een HDMIaansluiting bezit, kunt u deze met een HDMIkabel op deze speler aansluiten. Sluit het
HDMI OUT-aansluitpunt van de speler aan op
het HDMI IN-aansluitpunt van een voor HDMI
geschikte tv of monitor.
Stel het bronsignaal van de tv in op HDMI (zie
de gebruikershandleiding van de tv).
HDMI-aansluiting
Let op
• Als een aangesloten HDMI-apparaat het audiouitgangssignaal van de speler niet accepteert, is
het mogelijk dat het audiosignaal van het HDMIapparaat vervormd is of niet wordt uitgevoerd.
• Let op het volgende wanneer u een voor HDMI
of DVI geschikt apparaat aansluit:
- Schakel het HDMI/DVI-apparaat en de speler
uit. Schakel het HDMI/DVI-apparaat vervolgens
weer in en laat het plm. 30 seconden met rust;
schakel vervolgens de speler in.
- Het video-ingangssignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler correct
ingesteld.
- Het aangesloten apparaat is compatibel
met 720x480i (of 576i), 720x480p (of 576p),
1280x720p,1920x1080i of 1920x1080p videoingangssignalen.
Eenheid
TV
• Niet alle met HDCP-compatibele HDMI- en DVIapparaten zijn voor aansluiting op de speler
geschikt.
- Bij niet-HDCP-apparaten wordt het beeld niet
storingvrij weergegeven.
3
Installeren
HDMI OUT-aansluiting
15
- In een dergelijk geval speelt de speler niet af
en gaat het tv-scherm over op zwart of groen
of is er alleen ruis (“sneeuw”) op het scherm te
zien.
• Als ruis of lijnen op het beeldscherm verschijnen,
controleer dan de HDMI-kabel en gebruik een
hogere versie dan 1.2A HDMI-kabel.
WAARSCHUWING
TIP
• Met deze HDMI-aansluiting kunt u volop
genieten van digitale audio- en videoweergave.
• Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, kunt u
de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal
aanpassen. (Zie “Resolutie instellen” op pagina
17.)
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 15
• Changing the resolution when the connection
has already been established may result in
malfunctions. To solve the problem, turn off the
unit and then turn it on again.
• When the HDMI connection with HDCP is
not verified, TV screen is changed to black or
green screen or the snow noise may occur on
the screen. In this case, check the the HDMI
connection, or disconnect the HDMI cable.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:56
16
Installeren
Videoaansluiting
Scart-aansluiting
Sluit de VIDEO OUT-stekkerbus op de speler
met een videokabel op de video-in stekkerbus
van de tv aan.
Sluit de scart-aansluiting van het apparaat
met een scart-videokabel aan op de scartaansluiting van de tv.
U kunt het geluid beluisteren via de
luidsprekers van het systeem.
U kunt het geluid beluisteren via de
luidsprekers van het systeem.
Videoaansluiting
Scart-aansluiting
Eenheid
Eenheid
3
Installeren
TV
TV
Geel
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 16
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:57
Installeren
De resolutie instellen
De speler levert verscheidene uitvoerresoluties
voor HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO OUTaansluitpunten. U kunt de resolutie aanpassen
in het [Configuratie] -menu.
1. Druk op
HOME.
2. Selecteer met I/i het [Configuratie]-menu
en druk op  ENTER. Het installatiemenu
verschijnt.
Videouitvoerresolutie
De in het afleesvenster aangegeven resolutie
en de uitgevoerde resolutie kunnen onderling
verschillen afhankelijk van het type aansluiting.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p en 480p (of
576p) en 480i (of 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (of 576i)
[SCART] : 480i (of 576i)
3
Installeren
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (of 576p) en
480i (of 576i)
3. Selecteer met U/u de optie [Display] en
druk vervolgens op i om naar het tweede
niveau te gaan.
17
4. Selecteer met U/u de optie [Resolution] en
druk vervolgens op i om naar het derde
niveau te gaan.
5. Selecteer met U/u de gewenste resolutie
en druk vervolgens op  ENTER om uw
keuze te bevestigen.
Let op
Als de tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie als
volgt op 480p (of 576p) instellen:
Druk minstens vijf seconden op x (STOP).
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 17
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:57
18
Installeren
Optionele apparatuur
aansluiten
AUDIO-ingang (Portableingang)
Sluit de uitgang van het draagbare apparaat
(mp3, pmp e.d.) aan op de AUDIO (PORT. IN)ingang.
PORT.IN -ingang
AUX-ingang
Sluit de uitgang van een hulpapparaat aan op
de AUX AUDIO-ingang (L/R).
AUX-ingang
3
Installeren
Eenheid
mp3-speler e.d.
Luisteren naar muziek van uw
draagbare spelen of extern
apparaat
De eenheid kan gebruikt worden om de
muziek van vele soorten draagbare spelers of
externe apparaten te spelen. (Zie pagina 14)
Naar de audio-uitgangen
van de component
(tv, videorecorder enz.)
Rood
Wit
Let op
Als uw tv maar één audio-uitgang (mono) heeft,
moet u deze aansluiten op de linkse (witte)
audiostekkerbus van het receiversysteem.
1. Sluit de draagbare speler aan op de
connector P. IN (PORTABLE IN) van de
eenheid.
Of
sluit het externe apparaat op de AUXconnector van de eenheid aan.
2. Druk op 1 (POWER) om de stroom in te
schakelen.
3. Druk op t RADIO&INPUT om de
PORTABLE- of AUX-functie in te schakelen.
4. Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en begin met spelen.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 18
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:58
Installeren
Usb-apparaten aansluiten
Sluit de usb-poort van een usb-geheugen (of
mp3-speler e.d.) aan op de usb-poort aan de
voorkant van het receiversysteem.
19
Compatible USB Devices
•
MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
•
USB-flashapparaat: a pparaten die USB 2.0 of
USB 1.1 ondersteunen.
•
De usb-functie van dit apparaat
ondersteunt niet alle usb-apparaten.
Usb-apparaten aansluiten
Eisen voor USB-apparaten
•Apparaten die extra programmainstallatie vereisen wanneer u deze hebt
aangesloten op een computer, worden niet
ondersteund.
1. Kies een andere functiemodus of druk
tweemaal achtereen op STOP (x).
2. Maak het usb-apparaat van de unit los.
Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.
•
Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan
het langer dan een paar minuten duren om
doorzocht te worden.
•
Om gegevensverlies te voorkomen moet u
een back-up van alle gegevens maken.
•
Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet
herkend.
•
Werken met het bestandssysteem NTFS
wordt niet ondersteund. (Alleen het
bestandssysteem FAT (16/32) wordt
ondersteund.)
•
Deze eenheid wordt niet ondersteund
wanneer het totaal aantal bestanden 1 000
of meer is.
3
Installeren
Een usb-apparaat van het apparaat
loskoppelen
•
•Externe HDD, vergrendelde apparaten of
USB-apparaten van het type hard worden
niet ondersteund.
•De USB-poort van de eenheid kan net
op de PC worden aangesloten. De
eenheid kan niet worden gebruikt als een
opslagapparaat.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 19
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:58
20
Installeren
OPTICAL IN-aansluiting
Antenne aansluiten
Hiermee kunt u de optische uitgang van een
extern apparaat (of een digitaal apparaat e.d.)
op de OPTICAL IN van deze speler aansluiten.
OPTICAL IN-aansluiting
Om radiostations te ontvangen moet u de
meegeleverde fm-antennes aansluiten.
Sluit de fm-draadantenne aan op de
aansluiting voor een fm-antenne op het
apparaat.
Antenne aansluiten
3
Installeren
Naar de digitale
optische uitgang
van de component
Luidsprekers van een
thuistheater installeren
U kunt het geluid van uw tv, dvd-speler en
digitale apparaten ruimtelijk weergeven in
de 2.1 of 2.0-kanaals modus. Zelfs als u de
netvoeding hebt uitgeschakeld (POWER OFFstand) is de voeding beschikbaar en wordt de
speler automatisch overgeschakeld naar de
AUX OPT-modus als u op OPTICAL drukt.
1. Sluit het OPTICAL IN-aansluitpunt van de
speler aan op de optische uitgang van de tv
(of digitaal apparaat e.d.).
Let op
Trek de fm-antenne over de volle lengte uit.
Nadat u de fm-draadantenne hebt aangesloten
kunt u deze het best zoveel mogelijk horizontaal
bevestigen.
2. Selecteer met OPTICAL de modus AUX
OPT. AUX OPT rechtstreeks selecteren:
3. Geluidsweergave over 2.1 of 2
luidsprekerkanalen.
4. De AUX OPT-modus verlaten met de optie
OPTICAL.
De functie wordt naar de vorige functie
teruggeschakeld.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 20
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:58
Installeren
Met behulp van het installatiemenu kunt u
verschillende onderwerpen zoals beeld en
geluid aanpassen.
Zo kunt u ondermeer ook een taal voor de
ondertitels en het installatiemenu instellen.
Zie pagina 21 tot 25 voor meer informatie over
elke soort installatiemenu.
Taal beeldschermmenu's
instellen
Het initiële taal instellingenmenu wordt bij
het eerste gebruik van het toestel op uw TV
scherm getoond. U dient de initiële taalselectie
te voltooien voordat u het toestel gaat
gebruiken. Engels zal als de begintaal gekozen
worden.
1. Druk op 1 (POWER) om het apparaat
in te schakelen. Het taalinstallatiemenu
verschijnt op het scherm.
2. Selecteer een taal met U u I i en druk
vervolgens op  ENTER.
Het bevestigingsmenu verschijnt.
Het installatiemenu weergeven
en afsluiten
1. Druk op HOME.
Het [Start]-menu verschijnt.
2. Selecteer met I i het [Configuratie]-menu.
3. Druk op  ENTER.
Het [Configuratie]-menu verschijnt.
4. Druk op HOME of O RETURN om het
[Configuratie]-menu te verlaten.
Helpmenu voor installeren
Menu
Knoppen
Bediening
Uu
Naar een ander
menu gaan
I
Naar het vorige
menu gaan
B
Move
i
Naar het volgende
menuniveau gaan
of een menu
selecteren
O
Close
O
RETURN
Het [Configuratie]menu of de
[luidspreker set-up]
sluiten

Select
 ENTER
vV
Move
b
Move
3
Installeren
Installatie-instellingen
aanpassen
21
Het menu
bevestigen
3. ebruik I i om de [Invoeren] te selecteren
en druk vervolgens op  ENTER om de
installatie van een taal te voltooien.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 21
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
22
Installeren
LANGUAGE (Taal)
Menutaal
Kies een taal voor het Instellingenmenu en
onscreen scherm.
Schijf Audio/ Disc Subtitel/
Schijfmenu
Selecteer de taal die u voor het audionummer
(geluid op de disk), de ondertiteling en het
diskmenu wilt gebruiken.
3
Installeren
[Standaard]
Verwijst naar de originele taal waarin de
schijf opgenomen is.
[Overige]
Voer met de cijfertoetsen een getal van vier
cijfers volgens de taalcodelijst op pagina 38
in en druk vervolgens op  ENTER om een
andere taal te selecteren. Als u de verkeerde
taalcode hebt ingevoerd, drukt u eenvoudig
op CLEAR.
[Uit (voor schijfondertiteling)]
Uitschakelen van de ondertiteling.
WEERGAVE
TV Beeldformaat
Selecteren van de schermverhouding
gebaseerd op de vorm van uw TV-scherm.
[4:3]
Kies deze mogelijkheid als een standaard
4:3 TV aangesloten is.
[16:9]
Kies deze mogelijkheid als een 16:9
breedbeeld TV aangesloten is.
Schermmodus
Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te
geven hoe u naar breedbeeldprogramma’s en
films wilt kijken op uw TV.
[Letterbox]
Toont een breed beeld met donkere
banden aan de bovenkant en de onderkant
van het scherm.
[Panscan]
Toont automatisch een schermvullend
breed beeld en knipt het overtollige
gedeelte van het tv-beeld weg. (Als de disk
of het bestand niet compatibel is met Pan
Scan, wordt het videobeeld in letterboxformaat weergegeven.)
TV Output Select
Selecteer een optie volgens het aansluitingstype
van de TV.
[RGB]
Indien uw TV aangesloten is met een SCART
stekkerbus.
[YPbPr]
Indien uw TV is aangesloten op de
COMPONENT/ PROGRESSIEVE SCAN
stekkerbussen van dit toestel.
Resolutie
Hiermee stelt u de uitgangsresolutie van het
HDMI- en Component-Video-signaal in. Zie “
Resolutie instellen” op pagina 17 voor meer
informatie over de resolutie.
[Auto]
Als het HDMI OUT-aansluitpunt is aangesloten
op een tv met de EDID-functie, wordt de
resolutie die het best voor de aangesloten
tv geschikt is automatisch ingesteld. Als
alleen een COMPONENT VIDEO-uitgang is
aangesloten, wordt een standaardresolutie
van 480i (of 576i) ingesteld.
[1080p]
Voert progressieve video van 1080 lijnen uit.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 22
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
Installeren
[720p]
Voert progressieve video van 720 lijnen uit.
[480p (of 576p)]
Voert progressieve video van 480 (of 576)
lijnen uit.
[480i (of 576i)]
Voert geïnterlinieerde video van 480 (of
576) lijnen uit.
Audio
2.1 Luidspreker set-up
Maak de volgende instellingen voor de
ingebouwde 2.1-kanaals surround-decoder.
1. Selecteer [luidspreker set-up] in het [Audio]menu.
2. Druk op  ENTER.
Het [luidspreker set-up]-menu verschijnt.
3. Selecteer de gewenste luidspreker met
I i.
4. Pas de opties met de U u I i-knoppen
aan.
5. Door op O RETURN te drukken gaat u
naar het vorige menu terug.
[Speaker selection]
Selecteer een luidspreker die u wilt
aanpassen.
Let op
Bepaalde luidsprekerinstellingen zijn door
de Dolby Digital licentieovereenkomst niet
toegestaan.
[Grootte]
Omdat de luidsprekerinstellingen vast
liggen, kunt u de instellingen niet
veranderen.
[Volume]
Druk op I i om het uitgangsniveau van de
geselecteerde luidspreker aan te passen.
Voorzijde L/R: 0 ~ -5
Subwoofer: 5 ~ -5
3
Installeren
[1080i]
Voert geïnterlinieerde video van 1080 lijnen
uit.
23
[Afstand]
Als u op uw systeem meerdere luidsprekers
hebt aangesloten, laat u de luidsprekers
door het instellen van de afstand weten hoe
ver het geluid moet reizen om het door u
ingestelde luisterpunt te bereiken. Hierdoor
bereikt het geluid van elke luidspreker de
luisteraar op hetzelfde moment. Druk op
I i om de afstand van de geselecteerde
luidspreker aan te passen.
[Test]
Selecteer [Speaker Test Start] met U u en
druk op  ENTER. Druk nogmaals op 
ENTER om te stoppen. Pas het volume aan
in overeenstemming met het volume van
de testsignalen die in het geheugen van
het systeem zijn opgeslagen.
DRC (Dynamic Range Control
– Regeling dynamisch bereik)
Zorgt dat het geluid helder blijft bij het
verlagen van het volume (alleen Dolby Digital).
Stel voor dit effect in op [Aan].
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 23
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
24
Installeren
Vokaal
Selecteer [Aan] om karaoke kanalen met
normale stereoweergave te mengen.
Deze functie is alleen geschikt voor DVD's met
de mogelijkheid van meerkanaals karaoke.
3. Selecteer met de U u-knoppen het eerste
teken.
4. Druk op  ENTER en selecteer met de
U u-knoppen het tweede teken.
5. Druk op  ENTER om de gekozen
regiocode te bevestigen.
HD AV Sync
3
Installeren
Soms komt bij digitale tv een vertraging tussen
beeld en geluid voor. Als u dit constateert, kunt
u dit verschijnsel compenseren door voor het
geluid een vertraging in te stellen waardoor
het geluid “wacht” op het bijbehorende beeld.
Dit wordt HD AV-synchronisatie genoemd. Met
behulp van U u (op de afstandsbediening)
kunt u de vertraging vergroten en verkleinen
die u traploos kunt instellen tussen 0 en 300
m/sec.
VERGRENDELEN (Ouderlijk
toezicht)
Regiocode instellen
Wanneer u dit apparaat voor de eerste maal
gebruikt, moet u de regiocode instellen.
1. Selecteer het [Sluiten]-menu en druk op i.
2. Druk op i.
Om toegang te krijgen tot de [Sluiten]opties, moet u het wachtwoord invoeren
dat u hebt aangemaakt. Voer uw
wachtwoord in en druk op  ENTER. Voer
dit wachtwoord nogmaals in en druk op
 ENTER. Als u een fout maakt voordat u
op  ENTER hebt gedrukt, druk dan op
CLEAR.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 24
Waardering
Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd
’s op grond van hun inhoud. Niet alle disks zijn
geclassificeerd.
1. Selecteer [Beveiligingsniveau] in het
[Sluiten]-menu en druk vervolgens op i.
2. Voer een wachtwoord in en druk op 
ENTER.
3. Selecteer door middel van de U u-knoppen
een waardering van 1 t/m 8.
[Beveiligingsniveau 1-8]
Waardering één (1) heeft de meeste
beperkingen en waardering acht (8) de
minste.
[Ontgrendelen]
Als u UNLOCK selecteert, is het ouderlijk
toezicht niet actief en wordt de disk zonder
beperkingen afgespeeld.
4. Druk op  ENTER om de door u gekozen
waardering te bevestigen.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
Installeren
U kunt een wachtwoord invoeren of
veranderen.
1. Selecteer [Wachtwoord] in het [Sluiten]menu en druk vervolgens op i.
2. Druk op ENTER.
3. Voer een wachtwoord in en druk op
 ENTER.
Om het wachtwoord te veranderen, drukt
u op  ENTER wanneer de optie [Change]
gemarkeerd is. Voer een wachtwoord in en
druk op  ENTER. Voer dit wachtwoord
nogmaals in en druk op  ENTER.
4. Druk op
HOME om het menu te sluiten.
Let op
Als u uw wachtwoord vergeten hebt, kunt u het
als volgt wissen:
regiocode te bevestigen.
ANDERE
DivX VOD
We geven u een DivX® VOD (Video On
Demand) registratiecode waarmee u video’s
kunt kopen en huren via de DivX® VOD service.
Voor meer informatie bezoekt u www.divx.
com/ vod.
Druk op  ENTER indien het [DivX(R) VOD]
gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode
van het toestel zien.
Let op
Alle van DivX® VOD gedownloade video’s kunt u
alleen op dit apparaat afspelen.
3
Installeren
Wachtwoord
25
1. Selecteer het [Configuratie]-menu in het
[Start]-menu.
2. Voer het uit zes cijfers bestaande getal “210499”
in en druk op  ENTER. Het wachtwoord wordt
gewist.
Regiocode
Voer de code in van de regio waarvan de
normen zijn gebruikt om aan de dvd-videodisk
een waarde toe te kennen die gebaseerd is op
de lijst op pagina 39.
1. Selecteer [Regiocode] in het [Sluiten]-menu
en druk vervolgens op i.
2. Voer een wachtwoord in en druk op 
ENTER.
3. Selecteer met de U u-knoppen het eerste
teken.
4. Druk op  ENTER en selecteer met de U
u-knoppen het tweede teken.
5. Druk op  ENTER om de gekozen
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 25
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
26
Bediening
4
Bediening
Het Home-menu
gebruiken
De eerste
bedieningshandelingen
1. Druk op HOME.
Het [Start]-menu verschijnt.
1. Plaats met behulp van Z OPEN/CLOSE een
disk in de disklade van het apparaat of sluit
een usb-geheugenstick op de usb-poort
aan.
4
Bediening
2. Druk op HOME.
Het [Start]-menu verschijnt.
2. Selecteer met I i een optie.
3. Druk op  ENTER waardoor het
geselecteerde optiemenu verschijnt.
[Muziek]: Toont het [MUZIEK]-menu.
[Film]: Start het afspelen van videomedia of
toont het [FILM]-menu.
[Foto]: Toont het [FOTO]-menu.
3. Selecteer met I i een optie.
Als u een van de opties [Film], [Foto]
of [Muziek] selecteert wanneer u een
usb-geheugenstick hebt aangesloten
en tevens een disk in de speler hebt
geplaatst, verschijnt het menu waarmee
u het gewenste medium kunt selecteren.
Selecteer een medium en druk vervolgens
op  ENTER.
[Configuratie]: Toont het [Configuratie]-menu.
Let op
U kunt de opties [Music] (Muziek), [Movie] (Film)
of [Foto] (Foto) niet selecteren wanneer er geen
usb-geheugenstick is aangesloten of geen cd in de
disklade is gelegd.
4. Druk op  ENTER waardoor het
geselecteerde optiemenu verschijnt.
Let op
• Bij de meeste audio-cd’s en dvd-rom-disks start
het afspelen automatisch.
• De speler speelt automatisch alleen
muziekbestanden die op een usbgeheugenstick of cd zijn opgeslagen.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 26
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
Bediening
Doe dit
Stoppen
Druk op x (STOP)
Afspelen
Druk op B (PLAY),
MONO/STEREO.
Pauzeren
Druk op X (PAUSE/STEP).
Beeld-voor-beeld
afspelen
Druk een paar keer op X
(PAUSE/STEP) om deze
titel beeld-voor-beeld af te
spelen. (Alleen DVD, DivX)
Naar het
volgende of
vorige hoofdstuk,
nummer
of bestand
overspringen.
Druk tijdens het afspelen
op ./> SKIP
om naar het volgende
hoofdstuk of nummer te
gaan of terug te gaan naar
het begin van het huidige
hoofdstuk of nummer.
Druk tweemaal kort op
. SKIP om terug te
gaan naar het vorige
hoofdstuk of nummer.
Druk tijdens het afspelen
Snel naar een
een paar keer op m/M
bepaald punt gaan SCAN om de vereiste
door een bestand scansnelheid te kiezen.
snel vooruit of
Druk op B (PLAY),
snel achteruit af te MONO/STEREO om naar
spelen.
de normale snelheid terug
te gaan.
Herhaald of in
willekeurige
volgorde afspelen
Druk een paar keer op s
REPEAT om de huidige
titel, het huidige hoofdstuk
of nummer herhaald of in
willekeurige volgorde af te
spelen.
- DVD : Hoofdstuk/ Titel/ Uit
- DivX : Titel/ Alles/ Uit
- Audio CD/ MP3/ WMA :
Track/ Alles/ Random/ Uit
Andere bedieningshandelingen
Informatie over disks op het
beeldscherm weergeven
U kunt uiteenlopende informatie over een
geladen disk op het beeldscherm weergeven.
1. Druk op INFO/DISPLAY om gevarieerde
informatie weer te geven. Afhankelijk van
het disktype en de afspeelstatus kunnen de
weergegeven onderwerpen verschillen.
2. U kunt een onderdeel selecteren met
behulp van U u en de instelling wijzigen of
selecteren door op I i te drukken.
Titel – Huidig titelnummer / totaal aantal titels.
Hoofdstuk – H
uidig hoofdstuknummer/ totaal
aantal hoofdstukken
Tijd – Verstreken afspeeltijd
4
Bediening
Voor
27
Audio – Geselecteerde audiotaal of kanaal
Ondertitels – G
eselecteerde ondertiteling
Hoek – Geselecteerde hoek/ totaal aantal
hoeken
Let op
De informatie op het beeldscherm verdwijnt als
u een paar seconden lang geen knoppen indrukt.
Druk in de pauzemodus
op SLOW (bb of BB) om
De
de gewenste snelheid te
weergavesnelheid kiezen. (Alleen DVD, DivX)
DivX-bestanden kunnen
vertragen
niet vertraagd achteruit
worden afgespeeld.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 27
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
28
Bediening
Dvd-menu weergeven
DVD
Wanneer u een dvd-disk afspeelt die
verschillende menu’s bevat, kunt u met behulp
van het Menu het gewenste menu selecteren.
1. Druk op DISC MENU.
Het menu van de disk verdwijnt.
2. Selecteer het menu met U u I i.
3. Druk ter bevestiging op B (PLAY), MONO/
STEREO.
De titels op een dvd weergeven
DVD
Wanneer u een dvd-disk afspeelt die
verschillende titels bevat, kunt u met behulp
van het Menu de gewenste titel selecteren.
4
Bediening
1. Druk op TITLE.
De titel van de disk verschijnt.
2. Selecteer het menu door op U u I i te
drukken.
3. Druk ter bevestiging op B (PLAY), MONO/
STEREO.
Starting play from selected
time DVD DivX
Het bestand of de titel op elk gewenst
moment afspelen
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/
DISPLAY.
2. Druk op U u om het klokpictogram te
selecteren en “--:--:--” verschijnt.
3. Voer de gewenste starttijd van links naar
rechts in uren, minuten en seconden
in. Druk op CLEAR om een of meer
verkeerd ingevoerde cijfers te wissen.
Voer vervolgens de juiste cijfers in. Om
bijvoorbeeld een bepaalde scène over 1
uur, 10 minuten en 20 seconden te starten,
voert u met de nummertoetsen “11020” in.
4. Druk op  ENTER om uw keuze te
bevestigen. Het afspelen start op het
ingevoerde tijdstip.
Afspelen hervatten
DVD
Dvd’s afspelen met 1,5x
normale snelheid DVD
Bij weergave met 1,5x normale snelheid kunt
u de beelden sneller bekijken en het geluid
sneller beluisteren dan bij afpelen met normale
snelheid.
1. Om het opgenomen materiaal met 1,5 maal
de normale snelheid af te spelen, drukt u
tijdens het afspelen op B (PLAY), MONO/
STEREO.
Op het scherm verschijnt “Bx1.5”.
2. Druk nogmaals op B (PLAY), MONO/
STEREO om af te sluiten.
DivX
ACD
MP3
WMA
Afhankelijk van de disk slaat het apparaat het
punt op waar u op x (STOP) hebt gedrukt.
Wanneer Xx (Resume Stop) kort op het
scherm verschijnt, drukt u op B (PLAY),
MONO/STEREO te hervatten.
Als u tweemaal op x (STOP) drukt of de disk uit
de disklade verwijdert, verschijnt x (Complete
Stop) op het scherm. Hierbij wordt het
opgeslagen stoppunt door het apparaat gewist.
Let op
Het hervattingspunt kan worden gewist wanneer
u een knop indrukt (bijvoorbeeld: 1 (POWER), Z
OPEN/CLOSE e.d.).
Schermbeveiliging
De schermbeveiliging wordt getoond indien
u het toestel ongeveer vijf minuten in de Stop
modus laat staan.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 28
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:30:59
Bediening
ACD
MP3
WMA
Met deze programmeringsfunctie kunt u
uw favoriete bestanden op elke disk of usbgeheugenstick in het geheugen van de speler
opslaan.
1. Selecteer [Muziek] in het [Start]-menu.
Muziekmenu
Naar de vorige map teruggaan (alleen
mp3/wma)
De bestandsinformatie wordt
weergegeven volgens de ID3TAGinformatie op het betreffende
muziekbestand. (Alleen mp3)
Let op
Als u alle bestanden in de lijst wilt selecteren,
selecteert u [Alles selecteren] en druk vervolgens
op  ENTER.
Markeringen wissen
1. Selecteer met U u het nummer dat u uit
het gemarkeerde bestand wilt verwijderen.
2. Druk op MARKER.
Alle markeringen wissen
Selecteer met U u I i de optie [Alles
deselect.] en druk vervolgens in de
programmabewerkingsmodus op  ENTER.
4
Let op
De markeringen worden ook gewist wanneer
u de disk of de usb-geheugenstick verwijdert,
de speler uitschakelt of naar een andere functie
overschakelt.
Alle nummers of bestanden selecteren.
De selectie van alle nummers of
bestanden ongedaan maken.
Naar de vorige of volgende
bestandslijst gaan.
2. Selecteer met U u de door u gewenste
muziek in de [Lijst] en druk vervolgens
op MARKER om uw keuze in de lijst te
markeren.
3. Druk op  ENTER of B (PLAY), MONO/
STEREO.
Toont de afspeelmodus.
4. Selecteer met U u de afspeelmodus en
druk op  ENTER.
[Afspelen markeren]
Gemarkeerd afspelen.
Bediening
Afspelen markeren
29
De ondertitel-codepagina
wijzigen DivX
Als de ondertiteling van een film niet goed
loopt, kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen
om het ondertitelbestand correct weer te
geven.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
om het OSD-beeldschermmenu weer te
geven.
2. Selecteer met U u de optie [Codepagina].
3. Selecteer met I i de gewenste codeoptie.
4. Druk op O RETURN om het OSDbeeldschermmenu te sluiten.
[Afspelen huid.]
Normaal afspelen.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 29
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
30
Bediening
JPG-fotobestanden weergeven
Naar het [Start]-menu teruggaan.
JPG
Menu
Deze speler is geschikt voor het afspelen van
disks met fotobestanden.
1. Select [Foto] on the [Start] menu and press
 ENTER.
Fotomenu
Naar de vorige of volgende
bestandslijst gaan.
Knoppen
INFO/
DISPLAY
Menu
b/B
Prev./ Next
I/i
O Close
O RETURN
Bediening
Het optiemenu
weergeven.
Naar een ander
bestand gaan
Naar het [Foto]menu teruggaan.
Opties tijdens het weergeven
van foto’s
Tijdens het schermvullend weergeven van foto
’s hebt u verschillende keuzemogelijkheden.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven
van foto’s op INFO/DISPLAY om het
optiemenu op te roepen.
4
Bediening
Naar de vorige map
teruggaan.
2. Selecteer met U u I i een optie.
2. Druk op U u om een map te selecteren en
druk vervolgens op  ENTER.
3. Als u een diapresentatie wilt weergeven,
drukt u op U u om een bestand te
markeren en druk vervolgens op B (PLAY),
MONO/STEREO.
Het helpmenu in het [Foto]-menu.
Menu
BSlide
Show
Knoppen
B (PLAY),
MONO/
STEREO
vVbB
Move
UuIi
 Select
 ENTER
O Close
O RETURN
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 30
Bediening
Een
diapresentatie
weergeven.
Naar een ander
bestand of ander
materiaal gaan.
Een bepaald
bestand
weereven
Selecteer ENTER
om een bepaald
bestand weer te
geven.
a
b
c
d
e
a Huidige foto / totaal aantal foto’s. –
Gebruik I i om de vorige of de volgende
foto weer te geven.
b Diashow N/ X– Druk op  ENTER
om een diapresentatie te starten of te
pauzeren.
c Snelheid x3/ x2/ x1 – Met behulp
van  ENTER kunt u de gewenste
vertragingssnelheid tussen foto’s in een
diapresentatie selecteren.
d Roteren – Druk op  ENTER om een foto
te draaien.
e Ga naar lijst – Druk op  ENTER om naar
het [Foto]-menu terug te gaan.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
Bediening
Slaapklok (Sleep Timer) instellen
Laatste Sc geheugen
Druk eenmaal of meerdere malen op SLEEP
om een tijd tussen 10 minuten en 3 uur
te kiezen waarna het apparaat zichzelf
automatisch uitschakelt.
Dit toestel onthoudt de laatste scène van de
laatst bekeken schijf. De laatste scène blijft in
het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit
het toestel of het toestel uitschakelt (standby).
Indien u een schijf laadt waarvan de scène
onthouden is, wordt de scène automatisch
opgeroepen.
Om de inslaapfunctie te annuleren, drukt u een
paar keer op SLEEP tot “SLEEP 10” verschijnt en
druk vervolgens nogmaals op SLEEP terwijl “
SLEEP 10” wordt weergegeven.
Let op
U kunt de resterende tijd controleren voordat het
apparaat zichzelf uitschakelt.
Druk op SLEEP waardoor de resterende tijd op
het beeldscherm wordt weergegeven.
Dimmer
Druk eenmaal op SLEEP. De lichtsterkte
van het beeldscherm wordt met de helft
verminderd. Om deze keuze te annuleren drukt
u herhaald op SLEEP tot de dimmerfunctie
wordt uitgeschakeld.
Geluidsweergave tijdelijk
uitschakelen
Met een druk op MUTE deze knop schakelt
u het geluid van het apparaat uit.
Zo kunt u het apparaat tijdelijk stilschakelen
om bijvoorbeeld de telefoon op te
nemen; hierbij knippert de indicatie MUTE
(Stilgeschakeld) op het beeldscherm.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 31
DVD
Systeemkeuze - optie
U dient een geschikte systeemmodus voor uw
TV systeem in te stellen. Houdt u PAUSE/STEP
(X) langer dan 5 seconden ingedrukt om een
systeem te selecteren.(PAL/ NTSC)
Let op
Deze functie is niet beschikbaar als een usbgeheugenstick is aangesloten of een cd in de
disklade is gelegd.
4
Bediening
Om de resterende tijd te controleren drukt u
op SLEEP.
31
Het luidsprekervolume
aanpassen
U kunt het niveau van elke luidsprekerbox
afzonderlijk instellen.
1. Om een bepaalde luidsprekerbox te
selecteren die u wilt instellen, drukt
u een paar keer op SPEAKER LEVEL
(Luidsprekerniveau).
2. Terwijl het niveau-instelmenu op het
beeldscherm zichtbaar is, drukt u op
VOL -/+ om het geluidsniveau van de
geselecteerde luidsprekerbox in te stellen.
3. Het geluidsniveau van de overige
luidsprekers stelt u op dezelfde manier in.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
32
Bediening
Radio bedienen
Zorg dat zowel de FM antennes aangesloten
zijn. (Zie pagina 20)
4. Druk op PRESET (-/+) om de gewenste
voorgeprogrammeerde frequentie te
selecteren.
5. Druk op  ENTER Het radiostation wordt
opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op
te slaan.
Naar de radio luisteren
1. Druk op t RADIO&INPUT tot FM op
het beeldscherm verschijnt. De radiotuner
stemt nu af op het radiostation waarop u
het laatst hebt afgestemd.
4
2. Druk ongeveer twee seconden op
TUNING (-/+) tot de frequentieaanduiding
begint te veranderen en laat de knop
vervolgens los). Het scannen stopt wanneer
het apparaat op een station afstemt.
Bediening
Of
Druk een paar keer kort achter elkaar op
TUNING (-/+).
3. U kunt het volume aanpassen door de knop
VOLUME op het frontpaneel te verdraaien
of door op de afstandsbediening een paar
keer op VOL+ of VOL- te drukken.
Radiostations programmeren
U kunt 50 fm- stations vooraf programmeren.
Zet het volume zo laag mogelijk (uit) voordat u
gaat afstemmen.
1. Druk op t RADIO&INPUT tot FM op het
beeldscherm verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
TUNING (-/+) te drukken. (-/+)
Alle opgeslagen stations
verwijderen
1. Houd CLEAR twee seconden ingedrukt.
ERASE ALL (alles wissen) knippert om het
scherm van de DVD Receiver.
2. Druk op CLEAR om alle opgeslagen stations
te wissen.
Een opgeslagen station wissen.
1. Druk op PRESET (-/+) om een presetnummer te selecteren dat u wilt wissen.
2. Druk vervolgens op CLEAR en het presetnummer gaat op het weergavescherm
knipperen.
3. Druk nogmaals op CLEAR om het
geselecteerde preset-nummer te wissen.
Slechte FM-ontvangst
verbeteren
Druk op B (PLAY), MONO/STEREO op de
afstandsbediening. Hierdoor wordt de tuner
van stereo naar mono gewijzigd en wordt
normaliter ontvangst verbeterd.
3. Druk op  ENTER Op het beeldscherm
knippert nu een voorgeprogrammeerde
stationsfrequentie.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 32
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
Bediening
33
Informatie over een radiostation
bekijken
De FM tuner wordt geleverd werd met RDS
(Radio Data System). Dit toont informatie over
het radiostation waarnaar geluisterd wordt.
Door herhaaldelijk op RDS om te bladeren
door de verschillende gegevenstypes :
PS (Programmaservice naam)
De naam van het kanaal wordt op
het scherm getoond.
PTY (Herkenning programmatype)
Het programmatype (bijv. Jazz
of Nieuws) wordt op het scherm
getoond.
CT (Tijd bestuurd door het station)
Dit toont de tijd en datum zoals
uitgezonden door het station.
4
Bediening
RT (Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale
informatie van het station dat
uitzendt, wordt getoond. Deze tekst
kan rollen over het scherm.
Door op RDS te drukken kunt u volgens
programmatype naar radiostations zoeken.
Op het display kunt u het laatst gekozen
programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal
of meerdere malen op PTY te drukken kunt
u uw favoriete programmatype kiezen. Druk
op I i . De tuner zoekt automatisch naar het
gewenste programmatype. Het zoeken stopt
zodra een station gevonden is.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 33
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
34
Bediening
Geluid aanpassen
De surround-modus instellen
Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde
surround sound-velden. U kunt kunt een
gewenste geluidsmodus selecteren door
SOUND EFFECT te gebruiken.
U kunt de SOUND EFFECT wijzigen met
behulp van de I i pijltoets terwijl de SOUND
EFFECT informatie getoond wordt.
De weergegeven items voor de equalizer
kunnen anders zijn, afhankelijk van
geluidsbronnen en effecten.
4
OP SCHERM
Bediening
NAT PLUS
NATURAL
Beschrijving
U kunt van een natuurlijke
geluidsweergave genieten
die even ruimtelijk is als bij
weergave via 5+1 kanalen.
U kunt zich vermaken met
comfortabel en natuurlijk
geluid.
Regionaal geoptimaliseerd
geluidseffect. (DANGDUT/
Local
ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/
Specialization
REGUETON/ MERENGUE/
equalizer
SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/
OP SCHERM
Beschrijving
MP3 OPT
Deze functie is
speciaal bedoeld voor
gecomprimeerde mp3bestanden. Hierbij worden
vooral de hoge tonen
verbeterd.
BASS
Tijdens het afspelen van
muziekbronnen kunt u de
hoge en lage tonen en het
surroundeffect versterken.
LOUDNESS
Hierbij worden vooral de
hoge tonen verbeterd.
VIRTUAL
U kunt meer genieten van
virtueel surround sound.
BYPASS
U geniet van het geluid
zonder effect van de equalizer.
Let op
• Bij bepaalde surround-standen komt het voor
dat bepaalde luidsprekers geen of weinig
gelid produceren. Tenzij de luidspreker defect
is heeft dit te maken met de ingestelde
surround-modus en de geluidsbron.
• Soms moet u na het kiezen van een andere
geluidsbron of een ander muzieknummer de
surround-modus opnieuw instellen.
AFRO)
AUTO EQ
Realiseer de geluidsequalizer
die het meest lijkt op het
genre dat op het MP3 ID3
label van songbestanden
staat.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Dit programma leent een
enthousiaste atmosfeer aan
het geluid en geeft u het
gevoel van een echt rock-,
pop-, jazz- of klassiek concert.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 34
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
Bediening
Opnemen naar USB
U kunt muziek en geluidsbronnen op een usbgeheugenstick opnemen via de usb-poort van
de speler.
1. Sluit de usb-geheugenstick op de speler
aan.
2. Selecteer de modus waarin u wilt opnemen.
Een geluidsbron als eerste afspelen.
3. Start de opname door op z REC te
drukken.
4. Stop de opname door op x (STOP) te
drukken.
[All tracks/ files recording]
In de stop- of afspeelmodus op usb
opnemen.
[Program list recording]
Nadat u de gewenste bestanden hebt
gemarkeerd, kunt u deze op een usbgeheugenstick opnemen (zie pagina 29).
Dit wordt als volgt opgeslagen.
Audio-cd
MP3/ WMA
De andere
bronnen
(Tuner, AUX,
Draagbaar, etc.)
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 35
Let op
• U kunt het opnamepercentage controleren
voor de USB-opname op het scherm tijdens de
opname. (Audio-cd of alleen mp3/ wma cd)
• Tijdens opname van MP3/WMA is er geen
geluid.
• Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen,
zal het bestand dat op dat moment is
opgenomen worden opgeslagen (alleen AUDIO
CD)
• Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de
eenheid niet uit tijdens opnemen op een USBstick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig
bestand worden gemaakt en niet op de PC
verwijderd.
•Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht
als “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” of “NO REC” op
het weergave-venster weergegeven.
• Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD
kunnen niet gebruikt worden voor USB opname.
• Een bestand wordt met 128 Mbyte (plm. 2 uur)
opgenomen wanneer u voor lange termijn
opneemt. Er zijn minder dan 4 bestanden
opgenomen.
• Indien u het opnemen stopt tijdens het afspelen,
zal het bestand niet opgeslagen worden.
•In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met
usb worden opgenomen.
• De bestanden in de sub-mappen worden
tijdens het opnemen van muzieknummers niet
opgenomen.
• U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
•De nummering van het opgenomen bestand
wordt ingevoerd vanaf het laagste getal.
Dus indien u een aantal van de opgenomen
bestanden verwijdert, kan het volgende
opgenomen bestand het laagste getal hebben.
4
Bediening
Geavanceerde
bedieningsmogelijkheden
35
Het zonder toestemming van de eigenaars
van het auteursrecht maken van kopieën
van auteursrechtelijk beschermd materiaal,
waaronder begrepen computerprogramma's,
bestanden, tv- en radio-uitzendingen en
geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als
een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk
worden vervolgd. Het is verboden deze
apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden
te gebruiken.
Ken uw verantwoordelijkheid.
Respecteer het auteursrecht.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:00
36
Onderhoud
5
Onderhoud
Wat u over disks moet Behandeling van het
weten
apparaat
Disks hanteren
Doe de disk na het afspelen terug in de
bijbehorende cassette. Stel disks niet bloot
aan direct zonlicht of warmtebronnen (bijv. de
verwarming) en laat disks nooit in uw auto in
de zon liggen.
Bewaar de originele doos en het
verpakkingsmateriaal waarin u het apparaat
hebt gekocht, Als u het apparaat veilig wilt
versturen, verpak het dan op dezelfde manier
waarop het in de fabriek is verpakt.
De buitenkant van het apparaat schoon houden.
• Gebruik in de buurt van het apparaat geen
vluchtige vloeistoffen door bijvoorbeeld
insecticide te verstuiven.
• Door het apparaat met kracht af te wrijven
kunt u het beschadigen.
• Laat geen rubber of kunststof voorwerpen
langdurig in contact met het apparaat.
Disks reinigen
Apparaat reinigen
Plak nooit papier of plakband op een disk.
Disks bewaren
5
Het apparaat vervoeren.
Onderhoud
Gebruik een zachte droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de buitenkant van het apparaat
erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u
met een sopje licht bevochtigt. Gebruik geen
krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen
of thinner omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen aantasten.
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen
zoals alcohol, benzeen, thinner, in de
handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
of antistatische sprays die voor oudere
vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 36
Apparaat onderhouden
Dit apparaat is een high-tech precisieapparaat.
Als de optische pick-uplens en de onderdelen
die de disks aandrijven vuil of versleten
zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
Neem voor meer informatie contact op met
uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:01
Problemen oplossen
37
6
Problemen oplossen
PROBLEEM
Geen beeld
Er is weinig of geen
geluid
De beeldkwaliteit
van de DVD is slecht
Selecteer de juiste video inputmodus op de TV
zodat het beeld van de DVD receiver op het TV
scherm getoond wordt.
Sluit de videokabels goed aan op zowel de TV als
De videokabels zijn niet goed aangesloten.
DVD receiver.
Apparatuur aangesloten via de audiokabel is Selecteer de juiste input modus van de audio
niet ingesteld op het ontvangen van de DVD ontvanger zodat u het geluid van de DVD receiver
signaaluitvoer.
kunt horen.
De audiokabels zijn niet goed aangesloten op Sluit de audiokabels goed aan op de
de luidsprekers of de receiver.
aansluitpunten.
De TV is niet afgesteld op het ontvangen van
het het DVD signaal.
De audiokabels zijn beschadigd.
Vervang door een nieuwe audiokabel.
De schijf is vuil.
Reinig de schijf met een zachte doek waarbij
u vanuit het midden van de schijf naar buiten
veegt.
Geen schijf geplaatst.
IPlaats een afspeelbare schijf.
Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.
Een DVD/ CD wordt
niet afgespeeld.
De schijf is verkeerd om geplaatst.
Het kinderslot is ingeschakeld waardoor
het afspelen van DVD’s met een bepaalde
beoordeling, niet mogelijk is.
Brommend geluid
te horen tijdens
afspelen DVD of CD
Goed afstemmen op
radiostations niet
mogelijk
De
afstandsbediening
werkt niet goed/
helemaal niet
CORRECTIE
Steek de netkabel in een stopcontact.
Plaats een afspeelbare schijf (controleer
schijftype, kleursysteem en regiocode).
Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant
naar boven.
Voer uw wachtwoord in of wijzig het
beoordelingsniveau.
Reinig de schijf met een zachte doek met
uitwaartse vegen.
De DVD receiver bevindt zich te dicht bij de TV Plaats de DVD receiver en audiocomponenten
wat feedback veroorzaakt.
verder weg van de TV.
Controleer de antenne aansluiting en pas de
De antenne is slecht geplaatst of slecht
stand aan.
aangesloten.
Monteer indien noodzakelijk een buitenantenne.
De signaalsterkte van het radiostation is te
Stem met de hand af op het station.
zwak.
Er zijn geen stations geprogrammeerd of
de geprogrammeerde stations zijn (tijdens
Programmeer bepaalde stations, zie bladzijde 32
het afstemmen door het scannen van
voor meer informatie.
geprogrammeerde kanalen).
De afstandsbediening wordt niet rechtstreeks
Richt de afstandsbediening direct op het toestel.
op het apparaat gericht.
De afstandsbediening is te ver van het
Gebruik de afstandsbediening binnen 7 meter
apparaat vandaan.
van de DVD receiver.
Er bevindt zich een obstakel tussen de
Verwijder de hindernis.
afstandsbediening en het toestel.
De batterijen in de afstandsbediening zijn
Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde
leeg.
type.
De schijf is vuil.
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 37
6
Problemen oplossen
Geen voeding
OORZAAK
De netkabel is losgekoppeld.
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:01
38
Aanhangsel
7
Aanhangsel
Taalcodes
Gebruik deze lijst om de gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren :
Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.
Aanhangsel
7
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Afaars
Afrikaans
Albanees
Amhaars
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymara
Azerbeidzjaans
Bashkir
Baskisch
Bengali;
Bangladesh
Bhutani
Bihari
Bretons
Bulgaars
Burmees
Wit-Russisch
Chinees
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Esperanto
Ests
Faroëse
Fiji
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
Fins
Frans
Fries
Keltisch
Georgisch
Duits
Grieks
Groenlands
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebreeuws
Hindi
Hongaars
IJslands
Indonesisch
Interlingua
Iers
Italiaans
Japans
Kannada
Kashmiri
Kazachstaans
Kirgizisch
Koreaans
Koerdisch
Laothiaans
Latijn
Lets
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Lingalees
Litouws
Macedonisch
Malagazisch
Maleis
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavisch
Mongools
Nauru
Nepalees
Noors
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Perzisch, Iraans
Pools
Portugees
Quechua
Rhetoromaans
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskriet
Schots Keltisch
Servisch
Servokroatisch
Shona
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
Sindhi
Singalees
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Soedanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Tajik
Tamil
Telugu
Thais
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraiens
Urdu
Oezbeeks
Vietnamees
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 38
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:01
Aanhangsel
39
Regiocodes
Gebied
Afghanistan
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Bhutan
Bolivia
Brazilië
Cambodja
Canada
Chili
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Fiji Eilanden
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Griekenland
Code
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Gebied
Groenland
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Kuweit
Libië
Luxemburg
Maleisië
Maladiven
Mexico
Monaco
Mongolië
Marokko
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan
Panama
Code
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Gebied
Paraguay
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saudi-Arabië
Senegal
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Sri Lanka
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oeganda
Oekraïne
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Viëtnam
Zimbabwe
Code
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Aanhangsel
Kies een regiocode uit de lijst.
7
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 39
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:01
40
Aanhangsel
Handelsmerken en
licenties
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. “Dolby” en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
What is SIMPLINK?
Sommige functies van dit toestel worden
bediend via de afstandsbediening van
de TV indien dit toestel en LG TV met
SIMPLINK verbonden zijn via een HDMIaansluiting. Bedienbare functie met de LG
TV afstandsbediening: Afspelen, Pauzeren,
Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen,
etc.
• Zie de handleiding van de TV voor
details over de SIMPLINK functie.
• LG TV met SIMPLINK functie heeft het
bovenstaande logo.
• Gebruik een hogere versie kabel dan
1.2A HDMI kabel.
Het dvd-logo is een handelsmerk van DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Aanhangsel
DivX® is een gedeponeerd handelsmerk van DivX,
Inc. en wordt onder licentie gebruikt.
7
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 40
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:02
Aanhangsel
Versterker
• Stereomodus : 135 W + 135 W (4 Ω bij 1 KHz)
• Subwoofer
Algemeen
• Voeding:
200 - 240 V, 50/60 Hz
• Opgenomen vermogen :
55 W
• Afmetingen (B x H x D) :
360 x 62,5 x 312,3 mm zonder voet
• Netto gewicht (plm.) :
2,8 kg
• Bedrijfstemperatuu:
41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
• Relatieve vochtigheid :
5 % tot 90 %
• Busvoeding (USB) :
DC 5 V
500 mA
Ingangen / uitgangen
• VIDEO OUT:
1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie, 1x
RCA-aansluiting
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie,
1 RCA-aansluiting, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohm, 2
RCA-aansluitingen
• HDMI OUT (video/audio):
19-polig (HDMI-norm, type A)
HDMI versie : 1.2A
• ANALOG AUDIO IN:
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohm, 1 RCA aansluiting
(L, R)
• DIGITAL IN (OPTICAL 1):
3 V (p-p), 1 optisch aansluitpunt
170 W (3 Ω bij 60 Hz)
Luidsprekers
• Front luidspreker
Type:
Impedantie :
Gewogen
ingangsvermogen :
Max. ingangsvermogen :
Netto afmatingen
(B x H x D) :
Netto gewicht :
• Passieve subwoofer
Type:
Impedantie:
Gewogen
ingangsvermogen :
Max. ingangsvermogen :
Netto afmatingen
(B x H x D) :
Netto gewicht :
2-wegs 2 luidspreker
4Ω
135 W
270 W
125 x 245 x 125 mm
0,7 kg
1-wegs 1 luidspreker
3Ω
170 W
340 W
190 x 385 x 278 mm
4,7 kg
Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd
zonder voorafgaande mededeling.
Aanhangsel
Technische gegevens
41
7
• PORT. IN:
0,5 Vrms (3,5 mm stereoaansluiting)
Tuner
• FM-afstembereik :
87.5 tot 108.0 MHz of 87.50 tot 108.00 MHz
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 41
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:02
HT805S-D0_BDEULL_DUT_4234.indd 42
2010-02-25 ¿ÀÈÄ 8:31:02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising