LG | HX906SX | Owner's Manual | LG HX906SX Handleiding

LG HX906SX Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Blu-ray™ Home Theater
met 3D-geluid
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen.
HX906SX (HX906SX, SH96SX-S/W, SH96TX-C)
P/NO : SAC35373302
Aan de slag
3
Veiligheidsinformatie
VOORZICHTIG
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOKTE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF
GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in
een gelijkzijdige driehoek, is
bedoeld als waarschuwing voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat
het risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen
dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het product is
geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Volg voor de installatie van het apparaat de
instructies van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en
openingen voor voldoende ventilatie om ervoor
te zorgen dat product naar behoren functioneert
en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer
de sleuven en openingen niet door het apparaat
op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een inbouwconstructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies
van de fabrikant zijn opgevolgd.
LET OP: dit product is voorzien van een
lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt en bewaar
de handleiding om, indien nodig, later te kunnen
raadplegen. Neem contact op met een erkend
servicecentrum indien het apparaat onderhoud
nodig heeft.
Het gebruik van regelaars, instellingen of het doen
van uitvoeringen anders dan hier beschreven, kan
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
Ter voorkoming van rechtstreekse blootstelling
aan de laserstraal mag de behuizing niet worden
geopend. De laserstraal is zichtbaar wanneer de
behuizing wordt geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.
WAARSCHUWING betreffende de
voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig
de kabel van uw apparaat. Wanneer deze
onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker
uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik
van het apparaat en laat u de kabel vervangen
door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm
de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen,
tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op
bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar
de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat
wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt
u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
1
Aan de slag
Schokgevaar!
NIET OPENEN
4
1
Aan de slag
Aan de slag
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij
of accu.
Kennisgeving over draadloze producten in de
Europese Unie
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij
of batterijset in een geschikte container op de
daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te
worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en
accu’s nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen
mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
LG Electronics verklaart
hierbij dat deze
producten voldoen
aan de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
Uw oude apparatuur afvoeren
1. Wanneer een product is voorzien
van het label met een doorgekruiste
vuilniscontainer, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische
producten moeten gescheiden van het
huishoudelijk afval worden afgevoerd
via speciale inzamelpunten die door
de overheid of lokale overheid zijn
aangewezen voor de verwerking van
dergelijke apparaten.
3. Een juiste verwerking van uw oude
apparatuur helpt potentiële negatieve
gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de
verwerking van uw oude apparatuur
contact op met uw plaatselijke
milieudienst, uw afvalverwerker of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
conformiteitsverklaring (DOC; Declaration Of
Conformity).
Europese vertegenwoordiger: LG Electronics Service
Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Verklaring omtrent blootstelling aan RF-straling
Dit apparaat moet met een minimumafstand van
20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Aan de slag
Opmerkingen over de auteursrechten
yy Bovendien zijn het BD-ROM logo
en BD+ naderhand aanvaard als
inhoudbeveiligingssystemen voor het Blu-ray
diskformaat, wat bepaalde beperkingen evenals
afspeelbeperkingen oplegt aan door het
BD-ROM logo en/of door BD+ beschermde
inhoud. Voor extra informatie over AACS,
het bd-rom merkteken, bd+ of dit product,
neemt u contact op met een erkend
Klantenservicecentrum.
yy Veel bd-rom's/dvd's zijn gecodeerd met
kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u uw
speler alleen rechtstreeks op uw tv aansluiten
en niet op een videorecorder. Aansluiting op
een videorecorder kan leiden tot vervormde
weergave van schijven met kopieerbeveiliging.
yy Dit product bevat technologie ter bescherming
van het auteursrecht dat is beschermd middels
in de Verenigde Staten geregistreerde patenten
en intellectuele-eigendomsrechten. Het gebruik
van deze auteursrechtbeveiliging moet door
Rovi worden toegestaan. Deze beveiliging is
uitsluitend bedoeld voor huiselijke en andere
weergavetoepassingen tenzij anders door
Rovi toegestaan. Reverse engineering of
deconstructie is verboden.
yy Geproduceerd onder licentie onder Amerikaans
patentnummer. Volgens de copyrightwetten van
de Verenigde Staten en van andere landen, kunt
u burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld voor het illegaal opnemen,
gebruiken, weergeven, verdelen of bewerken
van televisieprogramma's, videobanden, BDrom's, dvd's, cd's en andere materialen.
Belangrijke informatie over het tvkleurensysteem
Het door deze speler gebruikte tv-kleurensysteem
richt zich naar de afgespeelde schijven.
Wanneer de speler bijvoorbeeld een volgens het
NTSC-kleurensysteem opgenomen schijf afspeelt,
wordt het beeld als NTSC-signaal uitgevoerd.
Alleen kleurentelevisies die voor meerdere
kleurensystemen geschikt zijn, kunnen alle door de
speler uitgevoerde signalen verwerken.
yy Als uw tv uitsluitend geschikt is voor het PALkleurensysteem, worden er vervormde beelden
weergegeven wanneer u schijven of videoinhoud gebruikt die in NTSC zijn opgenomen.
yy Een kleuren-tv die voor meerdere systemen
geschikt is, past het kleurensysteem automatisch
aan bij het ingevoerde signaal. Wanneer
het kleurensysteem niet automatisch wordt
gewijzigd, schakelt u de tv uit en weer
aan waardoor een normaal beeld op het
beeldscherm verschijnt.
yy Ook wanneer volgens het NTSC-kleurensysteem
opgenomen schijven door uw tv correct
worden weergegeven, is het mogelijk dat dit
signaaltype niet correct door uw recorder wordt
opgenomen.
1
Aan de slag
yy Er zijn bepaalde beperkingen voor het afspelen,
de analoge signaaluitvoer e.d. van door AACS
(Advanced Access Content System) beschermde
inhoud omdat AACS goedgekeurd is als
inhoudbeschermingsysteem voor het Blu-ray
diskformaat, vergelijkbaar met het gebruik van
CSS (Content Scramble System). De werking van
dit apparaat en beperkingen op dit apparaat zijn
afhankelijk van het tijdstip waarop u het heeft
gekocht, omdat die beperkingen door AACS
kunnen worden opgelegd en/of gewijzigd na de
productie van dit apparaat.
5
6
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Aan de slag
3
8
8
11
12
12
12
12
12
13
14
15
Veiligheidsinformatie
Inleiding
– Afspeelbare schijven en symbolen die
in deze handleiding worden gebruikt
– Over de weergave van het symbool
'7'
– Bestandsvereisten
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Wat betekent DLNA.
– Systeemvereisten
– LG Remote
– WOL (Wake On LAN)
– Regiocode
– Opmerkingen over de compatibiliteit
Afstandsbediening
Frontpaneel
Achterpaneel
2
Aansluiten
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26
Het systeem positioneren
Luidsprekers aansluiten
– Luidsprekers op de speler aansluiten
Aansluiten op uw tv
– HDMI-aansluiting
– Wat is SIMPLINK?
– ARC-functie (Audio Return Channel)
– Component Video-aansluiting
– Video-aansluiting
– De resolutie instellen
De antenne aansluiten
Op een extern apparaat aansluiten
– AUX-aansluiting
– PORT. IN-aansluiting
– OPTICAL IN-aansluiting
– HDMI IN 1/2-aansluiting
Aansluiten op uw thuisnetwerk
– Aansluiting voor bekabeld netwerk
– Een bekabeld netwerk installeren
– Draadloze netwerkverbinding
9
10
11
26
29
29
– Draadloos netwerk installeren
Een USB-apparaat aansluiten
– Inhoud van een USB-apparaat
afspelen
3
Systeeminstellingen
30
30
30
32
32
33
34
35
37
37
Instellingen
– De Setup-instellingen aanpassen
– Menu [SCHERM]
– Menu [TAAL]
– Menu [AUDIO]
– Menu [SLOT]
– Menu [NETWERK]
– Menu [ANDERS]
Geluidseffecten
3D-geluidseffect
4
Bediening
38
38
38
38
Afspelen in het algemeen
– Het menu [HOME] gebruiken
– Een schijf afspelen
– Een bestand op een schijf/USBapparaat afspelen
– Blu-ray 3D-schijven afspelen
– De ongekende mogelijkheden van
BD-LIVE
– Een bestand op een netwerkserver
afspelen
– Wi-Fi Direct™-verbinding
– Basisfuncties voor video- en audioinhoud
– Basisfuncties voor foto-inhoud
– Schijfmenu gebruiken
– Afspelen hervatten
Geavanceerd afspelen
– Afspelen herhalen
– Een bepaald gedeelte herhalen
– Markering Zoeken
– Het zoekmenu gebruiken
– Weergave inhoudsoverzicht wijzigen
– Informatie over inhoud weergeven
– Een bestand met ondertitels
selecteren
– Laatste scène onthouden
– Uw foto als achtergrond toepassen
39
39
40
41
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
47
Inhoudsopgave
48
57
57
58
58
– Opties tijdens het weergeven van
foto’s
– Muziek en foto’s tegelijk weergeven
Beeldscherminformatie (OSD)
– Inhoudsinformatie op het
beeldscherm weergeven
– Afspelen vanaf de geselecteerde tijd
– U hoort een ander geluid
– Een taal voor de ondertiteling
selecteren
– Vanuit een andere hoek kijken
– De hoogte-breedteverhouding van het
tv-beeld aanpassen
– De ondertitel-codepagina wijzigen
– Beeldmodus wijzigen
Audio-cd’s opnemen
Informatie van de Gracenotemediadatabase weergeven
iPod afspelen
– De iPod weergeven op het scherm
– De modus iPod IN
Radiofuncties
– Naar de radio luisteren
– Radiostations programmeren
– Een opgeslagen station verwijderen
– Alle opgeslagen stations verwijderen
– Een slecht FM-signaal verbeteren
– Informatie over een radiostation
weergeven
Gebruik van de Premium
Gebruik van de LG Apps
– Aanmelden
– Mijn Apps beheren
5
Problemen oplossen
59
59
60
61
61
61
61
Problemen oplossen
– Algemeen
– Netwerk
– Beeld
– Geluid
– Klantenondersteuning
– Kennisgeving met betrekking tot open
source-software
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
53
54
54
55
56
56
56
56
56
56
56
6
Appendix
62
Uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening
– De afstandsbediening instellen voor
de bediening van uw tv
Netwerksoftware-update
– Kennisgeving van netwerkupdate
– Software-update
Informatie over Nero MediaHome 4
Essentials
– Nero MediaHome 4 Essentials
installeren
– Bestanden en mappen delen
Regiocodelijst
Taalcodelijst
Handelsmerken en licenties
Resolutie video-uitvoer
Specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
– Opmerkingen over schijven
Belangrijke informatie met betrekking tot
de netwerkservices
62
63
63
63
65
65
66
67
68
69
71
72
74
74
74
75
7
1
2
3
4
5
6
8
Aan de slag
Inleiding
1
Aan de slag
Afspeelbare schijven en symbolen die in deze handleiding
worden gebruikt
Media/term
Logo
Symbool
Beschrijving
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
e
yy 'Blu-ray 3D'-schijven en 'Blu-ray 3D ONLY'schijven
yy BD-R/RE-schijven die worden opgenomen in
een BDAV-indeling.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
yy Schijven zoals films die u kunt kopen of huren.
yy Alleen voor filmmodus en gesloten modus
yy Ondersteunt ook tweelaags schijven
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Gefinaliseerde AVCHD-indeling
y
u
i
yy DVD±R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
r
Alleen VR-modus en voltooid
t
Audio-cd’s
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
yy CD-R/RW-schijven die film-, muziek- of
fotobestanden bevatten.
yy ISO 9660+JOLIET-, UDF- en UDF Bridge-indeling
Opmerking
–
,
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningskenmerken
Let op!
–
>
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade
door misbruik te voorkomen.
Aan de slag
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de opnamesoftware en de
voltooiing worden sommige opgenomen
schijven (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE)
niet afgespeeld.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW en CD-R/RW-schijven
die zijn opgenomen met een computer of
een dvd- of cd-recorder worden mogelijk
niet afgespeeld als de schijf is beschadigd
of vuil is, of als er vuil of condens op de lens
van de speler zit.
yy Indien u een schijf opneemt met een
computer, zelfs bij een compatibele indeling,
kan het gebeuren dat de schijf niet wordt
afgespeeld, vanwege de instellingen van
de software waarmee de schijf is gemaakt.
(Neem contact met de uitgever van de
software op voor meer informatie.)
yy Deze recorder vereist schijven en opnames
die voldoen aan bepaalde technologische
normen zodat de best mogelijk weergave
wordt bereikt.
yy Vooraf opgenomen dvd’s zijn automatisch
ingesteld op deze normen. Er zijn veel
verschillende soorten opneembare
schijfformaten op de markt (inclusief cd-r
met MP3 bestanden) en deze vereisen
bepaalde bestaande omstandigheden (zie
hierboven) om compatibele weergave te
garanderen.
yy Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat
toestemming vereist is voor het downloaden
van MP3/WMA-bestanden en muziek van
internet. Ons bedrijf heeft geen rechten
om dergelijke machtigingen te verlenen.
Toestemming dient altijd verkregen te
worden van de auteursrechthebbende.
yy U moet de optie voor het formatteren van
de schijf instellen op [Mastered] om ervoor
te zorgen dat de schijven compatibel zijn
met LG-spelers als u herschrijfbare schijven
formatteert. Als u de optie instelt op Live
System, kunt u deze niet gebruiken op
de LG-speler. (Mastered/LiveFileSystem:
Windows Vista-systeem voor het formatteren
van schijven)
Over de weergave van het
symbool '7'
'7' kan eventueel op uw tv-scherm verschijnen
tijdens de bediening en geeft aan dat de functie
die uitgelegd wordt in deze gebruikershandleiding,
niet beschikbaar is op dat specifieke medium.
1
Aan de slag
yy Naargelang de toestand van de
opnameapparatuur of van de CD-R/RW (of
van een DVD±R/RW), kunnen sommige
CD-R/RW-schijven (of DVD±R/RW-schijven)
niet op het toestel worden afgespeeld.
9
10
Aan de slag
Bestandsvereisten
Filmbestanden
1
Aan de slag
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Schijf,
USB:
DLNA, PC
Audioindeling
Bestandsvereisten
Extension
Codecindeling
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(alleen standaard
afspelen), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(alleen standaard
afspelen), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
ONDERTITEL
Muziekbestanden
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Schijf,
USB,
DLNA, PC
Bestandsvereisten
Extension
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
Samplingfrequentie
Bitrate
binnen 32 - 48 kHz (WMA),
binnen 16 - 48 kHz (MP3)
binnen 20 - 320 kbps
(WMA),
binnen 32 - 320 kbps
(MP3)
Opmerking
Sommige wavbestanden worden
op deze speler niet
ondersteund.
Fotobestanden
Bestandsvereisten
Fotolocatie
Schijf,
USB,
DLNA, PC
Bestandsvereisten
Extension
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”,
Aanbevolen
grootte
Minder dan 4.000 x 3.000 x 24 bits/
pixel
Minder dan 3.000 x 3.000 x 32 bits/
pixel
Opmerking
Progressieve en lossless
gecomprimeerde
fotobestanden worden niet
ondersteund.
Aan de slag
,,Opmerking
11
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Maximum aantal bestanden/mappen:
Minder dan 2000 (totaal aantal bestanden
en mappen)
yy Deze speler kan AVCHD-schijven afspelen. Deze
schijven worden normaliter opgenomen en
gebruikt in camcorders.
yy Afhankelijk van de grootte en het aantal
bestanden kan het enige minuten duren
om de inhoud op het medium in te lezen.
yy De AVCHD-indeling is een indeling voor
videogegevens met een hoge definitie.
yy De bestandscompatibiliteit kan verschillen,
afhankelijk van de server.
yy Aangezien de compatibiliteit met de
DLNA-server is getest op de meegeleverde
DLNA-software (Nero MediaHome 4
Essentials), kunnen de bestandsvereisten en
afspeelfuncties verschillen, afhankelijk van
de mediaserver.
yy De bestandsvereisten 10 zijn
niet altijd compatibel. Er kunnen
bepaalde beperkingen gelden voor
bestandseigenschappen en de
mogelijkheden van de mediaserver.
yy Het afspelen van
filmondertitelingsbestanden op een
DNLA-mediaserver is alleen mogelijk als ze
gemaakt zijn met de meegeleverde Nero
MediaHome 4 Essentials op deze speler.
yy Soms kunnen bestanden van mobiele
media zoals USB- en dvd-stations en
dergelijke op uw mediaserver niet worden
gedeeld.
yy Dit apparaat ondersteunt geen ID3 tagembedded mp3-bestanden.
yy De totale afspeeltijd die voor het
audiobestand wordt weergegeven op het
scherm, is mogelijk niet correct voor VBRbestanden.
yy De HD-filmbestanden op de cd of USB
1.0/1.1 worden mogelijk niet goed
afgespeeld. Blu-ray disk, DVD of USB 2.0
wordt aanbevolen voor het afspelen van
HD-films.
yy Deze speler ondersteunt H.264/MPEG4 AVC Profiel Hoofd, Hoog bij Niveau 4.1.
Bij een bestand met een hoger niveau zal
het waarschuwingsbericht op het scherm
getoond worden.
yy Deze speler ondersteunt geen bestanden
die met GMC*1 of Qpel*2 zijn opgenomen.
*1 GMC- Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
yy Met de indeling MPEG-4 AVC/H.264
kunnen afbeeldingen nog verder worden
gecomprimeerd dan met een conventionele
gecomprimeerde indeling voor afbeeldingen.
yy Deze speler kan schijven met een AVCHDschijven met een 'x.v.Colour'-indeling afspelen.
yy Bepaalde AVCHD-schijven worden mogelijk
niet afgespeeld. Dit hangt af van de
opnamecondities.
yy AVCHD-schijven moeten worden afgesloten.
yy 'x.v.Colour' biedt een breder kleurenspectrum
dan een normale camcorder-dvd.
Wat betekent DLNA.
Deze speler is een DNLA-gecertificeerde digitale
mediaspeler die film-, foto- en muziekmateriaal
afkomstig van een met DNLA compatibele digitale
mediaserver (pc en consumentenelektronica) kan
weergeven en afspelen.
De Digital Living Network Alliance (DLNA)
is een breedgeoriënteerde organisatie van
bedrijven die actief is op het gebied van
consumentenelektronica, computers en
mobiele digitale apparaten. Digital Living biedt
consumenten de mogelijkheid om hun digitale
media eenvoudig te delen via hun thuisnetwerk.
Producten die aan de richtlijnen voor onderlinge
samenwerking van de DLNA voldoen, zijn
gemakkelijk te vinden met het certificeringslogo
van de DLNA. Dit apparaat voldoet aan de DLNA
Interoperability Guidelines v 1.5.
Wanneer er DLNA-serversoftware op een computer
wordt uitgevoerd of er een ander met DLNA
compatibel apparaat is aangesloten op deze speler,
is het mogelijk dat er enkele instellingen in de
software of voor andere apparaten moeten worden
gewijzigd. Zie voor meer informatie de handleiding
van de software of van het betreffende apparaat.
1
Aan de slag
yy De bestandsnaam kan maximaal 180 tekens
bevatten.
12
Aan de slag
Systeemvereisten
Voor het afspelen van HD-video:
1
yy HD-beeldscherm met HDMI-ingangen.
yy BD-ROM schijf met HD-inhoud.
Aan de slag
yy Voor bepaalde inhoud moet het apparaat over
een DVI-ingang met ondersteuning voor HDMI
of HDCP beschikken (zoals opgegeven door de
auteurs van de schijf ).
Als u via het thuisnetwerk bestanden uit de
gedeelde map op uw computer wilt afspelen,
moet de computer voldoen aan de onderstaande
vereisten.
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger),
Windows Vista® (geen Service Pack vereist)
Windows 7® (geen Service Pack nodig)
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III of AMD
Sempron™ 2200+ processors
yy Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11a/b/g/n)
yy Er moeten meerdere mappen op uw computer
worden gedeeld. Klik voor meer informatie
over het delen van bestanden op de link voor
ondersteuning m.b.t. uw besturingssysteem .
LG Remote
U kunt deze speler via uw thuisnetwerk bedienen
met uw iPhone of Android-telefoon. Deze
speler en uw telefoon moeten verbonden zijn
met het draadloze netwerkapparaat, zoals een
toegangspunt.
Bezoek 'Apple iTunes' of 'Google Apps Marketplace'
voor meer informatie over 'LG Remote'.
WOL (Wake On LAN)
U kunt deze speler ook via het thuisnetwerk
inschakelen door gebruik te maken van de
WOL-functie op uw computer of smartphone.
Om deze functie te gebruiken, moet de speler
worden aangesloten op het beschikbare WOLtoegangspunt of op een router met een bedrade
netwerkaansluiting. Kijk in de handleiding van het
(netwerk)apparaat voor meer informatie.
Regiocode
Achter op de speler staat de regiocode voor deze
speler. Dit apparaat kan alleen BD-ROM's of dvd's
afspelen met hetzelfde label als aan de achterkant
van het apparaat of met het label 'ALL'.
Opmerkingen over de
compatibiliteit
yy Omdat BD-ROM een nieuw formaat is, kunnen
onder andere bij bepaalde schijven en digitale
aansluitingen compatibiliteitsproblemen
ontstaan. Neem contact op met het
LG Klantenservicecentrum indien u
compatibiliteitsproblemen ondervindt.
yy Met dit apparaat kunt u gebruik maken van
functies zoals beeld-in-beeld (PIP), secundaire
audio, virtuele pakketten e.d. met het BD-ROM
ondersteunende BONUSVIEW (BD-ROM versie
2, Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile).
U kunt secundaire video en audio afspelen
van schijven die geschikt zijn voor de beeld-inbeeld functie. Zie voor de afspeelmethode de
aanwijzingen op de schijf.
yy Om HD-inhoud weer te geven en standaard dvdinhoud te converteren, hebt u mogelijk een met
HDMI- of HDCP-compatibele DVI-ingang op uw
speler nodig.
yy Bepaalde BD-ROM's en dvd's kunnen het gebruik
van bepaalde bedieningscommando’s of functies
beperken.
yy U kunt een USB-apparaat gebruiken om
bepaalde aan schijven gerelateerde informatie
op te slaan, waaronder gedownload online
materiaal. De schijf die u gebruikt bepaalt hoe
lang deze informatie wordt vastgehouden.
Aan de slag
13
Afstandsbediening
Batterijen installeren
Verwijder de batterijklep
aan de achterkant van de
afstandbediening, en plaats twee
R03 (grootte AAA) batterijen met
4 en 5 correct geplaatst.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): vooruit of
achteruit zoeken.
C/V (SKIP): naar het
volgend of vorige hoofdstuk/
nummer/bestand.
Z (STOP): het afspelen stoppen.
z (PLAY): het afspelen starten.
M (PAUSE): het afspelen
onderbreken.
SPEAKER LEVEL: hiermee stelt
u het geluidsniveau van de
gewenste luidspreker in. Deze
aanpassing is niet beschikbaar in
de modus 3D-geluid.
SOUND EFFECT: hiermee
selecteert u de modus voor
geluidseffecten.
VOL +/-: hiermee past u het
luidsprekervolume aan.
OPTICAL: hiermee wijzigt u de
invoermodus rechtstreeks naar
optisch.
MUTE: hiermee kunt u het
systeem dempen.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): het [Beginmenu]
weergeven of sluiten.
3D SOUND: hiermee selecteert
u een modus voor een
3D-geluidseffect.
INFO/DISPLAY (m): het
schermmenu weergeven of
afsluiten.
Richtingstoetsen: een optie in
het menu selecteren.
PRESET +/-: selecteert het
radioprogramma.
TUNING +/-: stemt af op het
gewenste radiostation.
ENTER (b): menuselectie
bevestigen.
BACK (x): het menu sluiten
of het afspelen hervatten. Of de
functie voor ‘afspelen hervatten’
werkt, is afhankelijk van de
BD-ROM.
TITEL/POP-UP: het titelmenu
van dvd of het pop-upmenu van
de BD-ROM weergeven, indien
beschikbaar.
DISC MENU: het menu van een
schijf weergeven.
• • • • • • d • • • • • •
Gekleurde toetsen (R, G, Y, B):
- in de menu’s van een BD-ROM
navigeren. Deze kunnen ook
worden gebruikt voor de menu’s
[Film], [Foto], [Muziek], [Premium]
en [LG Apps].
- B knop: hiermee selecteert u
mono of stereo in de FM-modus.
RDS: radio Data System.
PTY: controleert het type
programma van RDS.
PTY SEARCH:
een bepaald type programma
zoeken.
MARKER: tijdens het afspelen een
stoppunt markeren.
SEARCH: opent of sluit het
zoekmenu.
SLEEP: hiermee stelt u een
bepaalde tijdsduur in waarna het
systeem zichzelf automatisch
uitschakelt.
MUSIC ID: Wanneer dit apparaat
is aangesloten op een netwerk ,
kan het tijdens het afspelen van
films informatie leveren over het
nummer dat op dat moment
wordt afgespeeld.
X (REC): hiermee kunt u een
audio-cd opnemen.
Bedieningstoetsen voor de tv:
zie pagina 62.
1
Aan de slag
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): de speler in- en
uitschakelen.
B (OPEN/CLOSE): de schijflade
openen en sluiten.
RADIO&INPUT: hiermee wijzigt u
de invoermodus.
0-9 cijfertoetsen: genummerde
opties in een menu of letters in
het toetsenblokmenu invoeren.
CLEAR: markeringen in een
zoekmenu of cijfers bij het
instellen van een wachtwoord
verwijderen.
REPEAT (h): een gewenste
sectie of reeks herhalen.
14
Aan de slag
Frontpaneel
1
Aan de slag
a 1/! (POWER)-toets
b Schijflade
c Sensor van de afstandsbediening
d Displayvenster
e Volumeregeling
f PORT. IN
g USB-poort
h Bedieningstoetsen
B (OPENEN/SLUITEN)
d/M (AFSPELEN/PAUZE)
Z (STOPPEN)
C/V (OVERSLAAN)
FUNC. (Functie)
Hiermee wijzigt u de invoerbron of –functie.
>>Let op!
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de
tiptoetsen.
yy Gebruik de tiptoetsen met schone en droge
handen.
- Veeg in een vochtige omgeving eerst
het vocht van de toetsen voordat u deze
gebruikt.
yy Druk niet te hard op de toetsen.
- Als u te veel kracht uitoefent, kunt u de
sensor van de tiptoetsen beschadigen.
yy Raak de toets voor de gewenste functie aan
om deze uit te voeren.
yy Raak de tiptoetsen niet aan met geleidend
materiaal, zoals een metalen voorwerp. Dit
kan een defect veroorzaken.
Aan de slag
15
Achterpaneel
1
Aan de slag
a AC-voedingskabel
h VIDEO OUT
b Luidsprekeraansluitingen
i COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
c Koelventilator
d LAN-poort
e OPTICAL IN
f HDMI IN 1/2
g HDMI OUT
j Antenneaansluiting
k iPod (24 pins)
Aansluiten op de meegeleverde iPod-houder.
l AUX (L/R) INPUT
Aansluiten B
16
C
F
2
>>Let op!
G
Het systeem
A A
positioneren
A
A
Aansluiten
De volgende afbeelding toont een voorbeeld
E
A U moet er
van de opstelling van het systeem.
rekening mee houden dat de afbeeldingen in deze
handleiding omwille van de duidelijkheid kunnen
afwijken
van de werkelijke uitvoering van de
A
D
apparaten.
U bereikt het best mogelijke surroundgeluid
door alle luidsprekers, met uitzondering van
de subwoofer, op dezelfde afstand van uw
luisterpositie (A) te
Aplaatsen.
BCD E F G
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
C
G
F
C
A
A
GB
B
A
A
E
A
A
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
links (L)
A A Frontluidspreker
BCD
EE F G
A D E F G rechts (R):
C
A A B Frontluidspreker
E
A
Plaats de frontluidsprekers links en rechts van
de tv of de monitor en op dezelfde lijn als het
beeldscherm.
E
A AA
B C Middenluidspreker:
D E F G
Plaats de middenluidspreker boven of onder de tv
of monitor.
linkerzijde (L)
A A B C D Surroundluidspreker
E F G
rechterzijde (R):
F G
A B C D E Surroundluidspreker
Plaats deze luidsprekers enigszins naar binnen
gericht achter uw luisterpositie.
F Subwoofer:
BCD EE
G
A
De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw,
omdat de lage tonen minder richtingsgevoelig
zijn. U kunt de subwoofer echter het beste in de
buurt van de frontluidsprekers te plaatsen. Plaats
de subwoofer min of meer naar het midden van
de kamer gericht om geluidsreflecties tegen de
wanden te voorkomen.
C D E F G Hoofdapparaat
yy Plaats de middenluidspreker op veilige
afstand buiten het bereik van kinderen.
Anders kan de luidspreker vallen en letsel
en/of schade veroorzaken.
yy De luidsprekers bevatten magnetische
onderdelen, waardoor de kleur op de CRT
onregelmatig kan worden weergegeven.
Plaats de luidsprekers uit de buurt van de tv
of het computerscherm.
yy Dit product is speciaal ontwikkeld voor
het weergeven van driedimensionaal
(3D) geluid. Andere luidsprekers werken
waarschijnlijk niet normaal als u ze op dit
systeem aansluit.
B
A
yy Zorg ervoor dat kinderen geen vingers
of voorwerpen in het *luidsprekerkanaal
steken.
*Luidsprekerkanaal: een opening in
de behuizing van de luidspreker voor
voldoende lage tonen.
Aansluiten
17
Luidsprekers
aansluiten
Luidsprekers op de speler
aansluiten
Kleur
aansluiting
Luidspreker
Stand
Grijs
Achter
rechts
Achter rechts
Blauw
Achter links
Achter links
Groen
Midden
Midden
Oranje
Subwoofer
Een van de
frontluidsprekers
Rood
Front rechts
Front rechts
Wit
Front links
Front links
2. Sluit de luidsprekerkabel aan op de aansluiting
op de luidspreker.
2
Aansluiten
1. Sluit de luidsprekerkabels op de speler aan.
Elke luidsprekeraansluiting is voorzien van een
kleurcode. Zorg ervoor dat de kleur van de
aansluiting en de luidspreker overeenkomen.
Wanneer u de luidsprekerkabels aansluit op de
speler, duwt u het aansluitstuk aan totdat deze
vastklikt.
18
Aansluiten
Aansluiten op uw tv
Maak een van de volgende aansluitingen,
afhankelijk van de mogelijkheden van uw tv.
yy HDMI-aansluiting (pagina 18)
yy Component Video-aansluiting (pagina 20)
yy Video-aansluiting (pagina 20)
2
HDMI-aansluiting
Als u een tv of monitor met een HDMI-aansluiting
hebt, kunt u een HDMI-kabel (Type A, high-speed
HDMI™-kabel met Ethernet) gebruiken om de tv
of monitor aan te sluiten op de speler. Sluit het
HDMI-aansluitpunt van de speler aan op het HDMIaansluitpunt van een tv of monitor, geschikt voor
HDMI.
,,Opmerking
Aansluiten
yy U kunt de speler op verschillende manieren
aansluiten, afhankelijk van de tv en andere
apparatuur die u wilt aansluiten. Kies één
van de aansluitmogelijkheden die in deze
handleiding beschreven zijn.
Achterkant van het
apparaat
yy Kijk in de handleiding van uw tv of de
andere aangesloten apparaten om de beste
verbinding te maken.
yy Zorg ervoor dat de speler rechtstreeks is
aangesloten op de tv. Stem de tv af op het
juiste video-ingangskanaal.
yy Sluit de speler niet aan via uw videorecorder.
Het dvd-videobeeld kan door het
veiligheidssysteem vervormd zijn.
HDMIkabel
Tv
Stel voor de tv-bron de optie HDMI in (raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding bij de tv).
Aanvullende informatie voor HDMI
yy Let op het volgende wanneer u een voor HDMI
of DVI geschikt apparaat aansluit:
-- Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze
speler uit te schakelen. Schakel het HDMI/DVIapparaat vervolgens in en wacht ongeveer 30
seconden. Zet dan deze speler aan.
-- Het video-invoersignaal van het aangesloten
apparaat is nu voor deze speler juist
ingesteld.
-- Het aangesloten apparaat is compatibel met
de volgende video-invoer: 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i of 1920 x 1080p.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten werken met deze speler.
-- Het beeld zal niet goed worden weergegeven
met een niet-HDCP-apparaat.
Aansluiten
,,Opmerking
Wat is SIMPLINK?
Wanneer dit apparaat en een tv van LG met
SIMPLINK zijn verbonden via een HDMI-kabel,
kunnen bepaalde functies van dit apparaat worden
bediend met de afstandsbediening van de tv.
Functies die met de afstandsbediening van de LG-tv
kunnen worden bediend: afspelen, pauze, scannen,
overslaan, stoppen, uitschakelen, enzovoort.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv
voor meer informatie over de SIMPLINK-functie.
Tv's van LG die zijn uitgerust met de SIMPLINKfunctie, zijn voorzien van het bovenstaande logo.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type schijf of de
afspeelstatus is het mogelijk dat bepaalde
SIMPLINK-bewerkingen afwijken van uw
bedoeling of niet werken.
ARC-functie (Audio Return
Channel)
Met de ARC-functie kan een voor HDMI geschikte
tv de audiostroom naar de uitgang HDMI OUT van
deze speler versturen.
Deze functie gebruiken:
-- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie
ondersteunen en HDMI-CEC en ARC moeten zijn
ingeschakeld (Aan).
-- De instellingsmethode voor HDMI-CEC en ARC
kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij uw tv voor meer
informatie over de ARC-functie.
-- U moet de HDMI-kabel gebruiken (Type A, highspeed HDMI™-kabel met Ethernet).
-- U moet de HDMI IN-ingang die de ARC-functie
ondersteunt, aansluiten op de HDMI-uitgang op
deze speler.
-- U kunt slechts één Home Theater-systeem
aansluiten op een tv die compatibel is met ARC.
2
Aansluiten
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat het
audio-uitgangssignaal van de speler niet
accepteert, is het mogelijk dat het geluid
van het HDMI-apparaat vervormd of niet
uitgevoerd wordt .
yy Als u een HDMI-verbinding gebruikt, kunt u
de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal
aanpassen. (Zie 'Resolutie instellen' op
pagina 21.)
yy Selecteer het type video uitvoer van het
HDMI OUT-contactpunt met behulp van
de optie [HDMI Kleurinstelling] in het
instellingenmenu (zie pagina 31).
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er
al een verbinding tot stand is gebracht,
kunnen er storingen optreden. U kunt dit
probleem oplossen door de speler uit te
zetten en weer in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP
niet geverifieerd is, wordt het tv scherm
gewijzigd naar een zwart scherm. In dat
geval controleert u de HDMI-aansluiting, of
koppelt u de HDMI-kabel los.
yy Als ruis ('sneeuw') of strepen op het
beeldscherm verschijnen, controleer dan
de lengte van de HDMI-kabel (deze mag
maximaal 4,5 m lang zijn).
19
20 Aansluiten
2
Component Video-aansluiting
Video-aansluiting
Sluit de COMPONENT VIDEO-uitgangen van de
speler met een component videokabel aan op
gelijksoortige ingangsbussen van de tv. U kunt
het geluid via de luidsprekers van het systeem
weergeven.
Gebruik een videokabel om de uitgang VIDEO OUT
op de speler aan te sluiten op de video-ingang op
de tv. U kunt het geluid via de luidsprekers van het
systeem weergeven.
Achterkant van
het apparaat
Aansluiten
Achterkant van
het apparaat
Video-kabel
Component
Videokabel
Tv
,,Opmerking
Als u een COMPONENT VIDEO OUTverbinding gebruikt, kunt u de resolutie van
het uitgangssignaal aanpassen. (Zie 'Resolutie
instellen' op pagina 21.)
Tv
Aansluiten
De resolutie instellen
De speler voorziet in verschillende uitgangresoluties
voor HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO-uitgangen.
U kunt de resolutie veranderen via het menu
[Instellen].
21
De antenne aansluiten
Sluit voor de ontvangst van radio-uitzendingen de
meegeleverde antenne aan.
1. Druk op HOME (n).
2. Gebruik A/D om [Instellen] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b). Het
installatiemenu verschijnt.
2
Aansluiten
3. Gebruik W/S om de optie [SCHERM] te
selecteren en druk vervolgens op D om naar
het tweede niveau te gaan.
4. Gebruik de toetsen W/S om de optie
[Resolutie] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b) om naar het derde niveau te gaan.
Achterkant van het apparaat
,,Opmerking
5. Gebruik W/S om de gewenste resolutie te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
,,Opmerking
yy Als de tv de door u op de speler ingestelde
resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie
als volgt op 576p instellen:
1. Druk op B om de schijflade te openen.
2 Houd de toets Z (STOP) minimaal 5
seconden ingedrukt.
yy De resolutie van de video-uitvoer is van
verschillende factoren afhankelijk. Zie
'Resolutie video-uitvoer' op pagina 71.
Nadat u de FM-draadantenne hebt
aangesloten, kunt u deze het best zoveel
mogelijk horizontaal bevestigen. Trek de FMantenne over de volle lengte uit.
22 Aansluiten
Op een extern
apparaat aansluiten
AUX-aansluiting
U kunt het geluid van een externe component via
de luidsprekers van dit systeem weergeven.
2
Aansluiten
Sluit de analoge audio-uitgangen van de
component aan op de AUX L/R-ingangen van het
hoofdapparaat. Selecteer vervolgens de optie [AUX]
door achtereenvolgens op RADIO&INPUT en ENTER
(b) te drukken.
PORT. IN-aansluiting
U kunt het geluid van uw draagbare audiospeler via
de luidsprekers van dit systeem weergeven.
Sluit de hoofdtelefoonaansluiting (of de uitgang
line out ) van de draagbare audiospeler aan
op de PORT.IN-aansluiting van dit apparaat.
Selecteer vervolgens de optie [PORTABLE] door op
RADIO&INPUT en ENTER (b) te drukken.
U kunt ook de FUNC. (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
U kunt ook de FUNC. (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
Achterkant van het
apparaat
MP3-speler
enzovoort...
twZG—“ˆ
Œ™SGŒ›ŠUUU
Wit
Rood
Naar de audio-uitgangen
op uw component (tv,
videorecorder enzovoort)
Aansluiten 23
OPTICAL IN-aansluiting
HDMI IN 1/2-aansluiting
U kunt het geluid van een component met een
digitale optische verbinding via de luidsprekers van
dit systeem weergeven.
U kunt het beeld en het geluid van uw component
via deze aansluiting weergeven.
Sluit de optische uitgang van uw component
aan op de ingang OPTICAL IN op het apparaat.
Selecteer vervolgens de optie [OPTICAL] door op
RADIO&INPUT en ENTER (b) te drukken. Of druk
op de toets OPTICAL om deze optie rechtstreeks te
selecteren.
Sluit de HDMI OUT-uitgang van uw component
aan op de HDMI IN 1- of 2-ingang op dit apparaat.
Selecteer vervolgens de optie [HDMI IN 1/2] door
achtereenvolgens op RADIO&INPUT en ENTER (b)
te drukken.
U kunt ook de FUNC. (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
Achterkant van
het apparaat
Achterkant van
het apparaat
Naar de digitale
optische uitgang
van de component
Naar de HDMIUitgang van de
component (settop box, digitale
satellietontvanger,
videogameapparaat
e.d.).
,,Opmerking
yy U kunt de videoresolutie niet wijzigen in de
modus HDMI IN 1/2. Wijzig de videoresolutie
van de aangesloten component.
yy Als er sprake is van een abnormaal
uitvoersignaal wanneer uw computer is
aangesloten op de HDMI IN 1/2-aansluiting,
dan wijzigt u de resolutie van uw computer
naar 576p, 720p, 1080i of 1080p.
yy Het videosignaal van de HDMI-ingang kan
niet worden uitgestuurd via de component
of composiet-video-uitgangen.
yy De speler stuurt audio van de HDMIingangen naar de HDMI-uitgang en naar de
luidsprekers van het apparaat.
Aansluiten
U kunt ook de FUNC. (Functie) op het voorpaneel
gebruiken om de invoermodus te selecteren.
2
24 Aansluiten
Aansluiten op uw
thuisnetwerk
2
Breedbanddienst
Aansluiten
Via de LAN-poort op de achterzijde van de speler
of de ingebouwde draadloze module kunt u deze
speler op een LAN (Local Area Network) aansluiten.
Door het apparaat op een breedband thuisnetwerk
aan te sluiten, hebt u toegang tot diensten als
software-updates, BD-Live interactiviteit en online
diensten.
Aansluiting voor bekabeld
netwerk
Router
Door gebruik te maken van een bekabeld
netwerk bereikt u de beste prestaties, omdat
de aangesloten apparaten rechtstreeks met het
netwerk in verbinding staan en niet vatbaar zijn
voor radiofrequente storing.
Zie voor nadere instructies de documentatie van
uw netwerkapparaat.
Computer en/of DLNA-gecertificeerde
server
Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN- of
Ethernet-kabel (CAT5 of beter met RJ45-connector)
om de LAN-poort van de speler aan te sluiten op
de bijbehorende poort op uw modem of router.
,,Opmerking
yy Wanneer u de LAN-kabel aansluit of
loskoppelt, houdt u de kabelstekker vast.
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, trek
dan niet aan de kabel. Houdt de stekker
vast en druk tegelijkertijd de vergrendeling
omlaag.
yy Sluit geen modulaire telefoonkabel op de
LAN-poort aan.
yy Aangezien er verschillende
aansluitconfiguraties zijn, kunt u
het beste de specificaties van uw
telefoonmaatschappij of internetprovider
volgen.
yy Als u toegang wilt krijgen tot bestanden
op pc’s of DLNA-servers moet de speler
daarmee verbinding kunnen maken via een
router binnen hetzelfde LAN (Local Area
Network).
Achterkant van het apparaat
Aansluiten 25
Een bekabeld netwerk
installeren
Als er een DHCP-server via een kabelverbinding
op het LAN-netwerk is aangesloten, krijgt deze
speler automatisch een IP-adres toegewezen.
Bij sommige thuisnetwerken is het nodig de
netwerkinstelling van de speler aan te passen nadat
de fysieke verbinding tot stand is gebracht. Pas de
[NETWERK]-instelling als volgt aan.
Voordat u het bedrade netwerk installeert,
moet u uw thuisnetwerk op een breedbandinternetverbinding aansluiten.
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in het
menu [Instellen] en druk vervolgens op ENTER
(b).
2. Het menu [VERBINDINGSINSTELLING] verschijnt
op het scherm. Gebruik W/S om [Bekabeld]
te selecteren en druk op ENTER (b).
3. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
4. Selecteer [OK] en druk op ENTER (b) om de
netwerkinstellingen toe te passen.
5. Vervolgens vraagt de speler u de
netwerkverbinding te testen. Selecteer [OK] en
druk op ENTER (b) om de netwerkverbinding
te voltooien.
6. Als u bij stap 5 de optie [Test] selecteert en op
ENTER (b) drukt, wordt de verbindingsstatus
van het netwerk op het scherm weergegeven.
U kunt het netwerk ook testen met behulp
van de optie [Verbindingsstatus] in het menu
[Instellen].
2
Aansluiten
Voorbereiding
,,Opmerking
Als er een DHCP-server in het netwerk
aanwezig is en u wilt het IP-adres met de
hand instellen, selecteer dan [Statisch] en stel
vervolgens de opties [IP Adres], [Subnet Mask],
[Gateway] en [DNS Server] met behulp van
W/S/A/D en de cijfertoetsen in. Als u bij
het invoeren van een getal een fout maakt,
druk dan op CLEAR om het gemarkeerde
gedeelte te wissen.
26 Aansluiten
Draadloze netwerkverbinding
Deze verbindingsmogelijkheid maakt gebruik
van een toegangspunt of een draadloze router.
De netwerkconfiguratie en de aansluitmethode
kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte
apparatuur en de netwerkomgeving.
2
Aansluiten
Deze speler is voorzien van een draadloze IEEE
802.11n-module (Dual-band, 5 GHz en 2,4 GHz
band) die ook de 802.11a/b/g-standaarden
ondersteunt. Voor de beste draadloze prestaties
adviseren wij een gecertificeerd IEEE 802.11n Wi-Finetwerk te gebruiken (toegangspunt of draadloze
router).
Draadloze
communicatie
,,Opmerking
Onderstaand vindt u het beschikbare
frequentiebereik en de beschikbare kanalen
voor een 5 GHz band. Het is echter mogelijk
dat afhankelijk van het land de gegevens
enigszins afwijken of dat er beperkingen
gelden. Probeer uw toegangspunt in te
stellen voor een ander kanaal wanneer u
problemen ondervindt met de draadloze
netwerkverbinding.
Regio
Frequentiebereik
Noord- 5,15-5,25 GHz (kanaal 36-48),
Amerika 5,725-5,825 GHz (kanaal 149-161),
5,825-5,850 GHz (kanaal 165)
Europa 5,15-5,25 GHz (kanaal 36-48)
Overige 5,15-5,25 GHz (kanaal 36-48),
5,725-5,825 GHz (kanaal 149-161),
5,825- 5,850 GHz (kanaal 165)
Draadloos netwerk installeren
Computer en/of
DLNA-gecertificeerde
server
Toegangspunt of
draadloze router
Voor aansluiting op een draadloos netwerk moet
de speler op netwerkcommunicatie worden
afgesteld. Deze aanpassing kan in het menu
[Instellen] worden uitgevoerd. Pas de [NETWERK]instelling als volgt aan. Voordat u de speler op een
netwerk aansluit, moet u het toegangspunt of de
draadloze router instellen.
Voorbereiding
Breedbandservice
Voordat u het draadloze netwerk in gebruik kunt
nemen moet u:
-- het draadloze thuisnetwerk aansluiten op een
breedband-internetverbinding.
Raadpleeg de installatie-instructies die u bij
het toegangspunt of de draadloze router
hebt ontvangen voor meer informatie over de
aansluittechniek en de netwerkinstellingen .
-- het toegangspunt of de draadloze router
instellen.
De beste optie voor betrouwbare resultaten is een
rechtstreekse kabelverbinding van de speler met
de router of een kabel/DSM-modem.
Als u voor een draadloze verbinding kiest, moet
u er rekening mee houden dat de prestaties van
uw installatie soms door andere elektronische
apparaten in huis kunnen worden gestoord.
1. Selecteer de optie [Verbindingsinstelling] in het
menu [Instellen] en druk vervolgens op ENTER
(b).
-- de netwerknaam (SSID) en de beveiligingscode
van het netwerk kennen.
Aansluiten 27
2. Het menu [VERBINDINGSINSTELLING] verschijnt
op het scherm. Gebruik W/S om [Draadloos]
te selecteren en druk op ENTER (b).
3. Selecteer [Ja] en druk op ENTER (b) om door
te gaan. De bestaande netwerkinstellingen
worden door de nieuwe instellingen vervangen.
[drukknop] – Als uw toegangspunt of
draadloze router de drukknopconfiguratiemethode
ondersteunt, selecteert u deze optie en
drukt u binnen 120 tellen op de knop op uw
toegangspunt of draadloze router. In dit geval
hoeft u de naam van het toegangspunt (SSID) en
de beveiligingscode van het toegangspunt of de
draadloze router niet te kennen.
5. Gebruik W/S/A/D om de IP Mode-opties
[Dynamisch] of [Statisch] te selecteren.
Meestal kunt u het best [Dynamisch] selecteren
om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
Als uw toegangspunt of draadloze router van
een beveiliging zijn voorzien, controleert u
of de WEP- of WPA-sleutel die in de speler is
opgegeven overeenkomt met de informatie
van de router. U moet eventueel een
beveiligingscode invoeren.
,,Opmerking
yy Een WEP-beveiligingmodus heeft meestal 4
sleutels beschikbaar voor een toegangspunt
of draadloze router. Als uw toegangspunt
of draadloze router gebruikmaakt van WEPbeveiliging, voert u de beveiligingscode van
sleutel 'No. 1' in om verbinding te maken
met uw thuisnetwerk.
yy Een toegangspunt is een apparaat waarmee
u draadloos verbinding kunt maken met uw
thuisnetwerk.
yy Als u een pincode voor uw toegangspunt
of draadloze router kunt opgegeven,
gebaseerd op WPS (Wi-Fi Protected Setup),
drukt u op de gele (Y) toets en noteert
u het codenummer dat op het scherm
wordt weergegeven. Vervolgens geeft u
deze pincode op in het instellingenmenu
van uw toegangspunt of draadloze router
om verbinding te maken. Raadpleeg de
documentatie bij uw netwerkapparaat.
,,Opmerking
Als er een DHCP-server in het netwerk
aanwezig is en u wilt het IP-adres met de
hand instellen, selecteer dan [Statisch] en stel
vervolgens de opties [IP Adres], [Subnet Mask],
[Gateway] en [DNS Server] met behulp van
W/S/A/D en de cijfertoetsen in. Als u bij
het invoeren van een getal een fout maakt,
druk dan op CLEAR om het gemarkeerde
gedeelte te wissen.
6. Selecteer [OK] en druk op ENTER (b) om de
netwerkinstellingen toe te passen.
7. Vervolgens vraagt de speler u de
netwerkverbinding te testen. Selecteer [OK] en
druk op ENTER (b) om de netwerkverbinding
te voltooien.
8. Als u bij stap 7 de optie [Test] selecteert en op
ENTER (b) drukt, wordt de verbindingsstatus
van het netwerk op het scherm weergegeven.
U kunt het netwerk ook testen met behulp
van de optie [Verbindingsstatus] in het menu
[Instellen].
2
Aansluiten
4. De speler scant alle beschikbare
toegangspunten of draadloze routers die
binnen bereik zijn en toont ze in een lijst.
Gebruik W/S om een een toegangspunt of
draadloze router in deze lijst te selecteren en
druk vervolgens op ENTER (b).
[Manueel] – Het is mogelijk dat uw
toegangspunt geen netwerknaam (SSID)
uitzendt. Controleer de instellingen van uw
router met behulp van uw computer en stel uw
router in voor het uitzenden van de SSID of geef
handmatig de naam van het toegangspunt
(SSID) in het veld [Manueel] op.
28 Aansluiten
Belangrijke informatie over
netwerkverbindingen:
2
Aansluiten
yy Problemen bij het tot stand brengen van een
netwerkverbinding kunt u vaak oplossen door
de router of de modem te resetten. Nadat u de
speler op het thuisnetwerk hebt aangesloten,
schakelt u de stroom even uit of maakt u de
stroomkabel van de router van het thuisnetwerk
of de kabelmodem los. Vervolgens schakelt u
de stroom weer in en/of sluit u de stroomkabel
weer aan.
yy Uw internetleverancier (ISP) kan contractueel
bepalen hoeveel voor internet geschikte
apparaten u op één internetaansluiting mag
aansluiten. Neem voor meer informatie contact
op met uw internetleverancier.
yy LG Electronics is niet verantwoordelijk
voor storingen in de speler en/of de
internetverbinding ten gevolge van
communicatiefouten/storingen die verband
houden met uw breedbandinternetaansluiting
of andere aangesloten apparatuur.
yy De functies van BD-ROM schijven die via een
internetverbinding beschikbaar zijn, worden niet
door ons ontwikkeld of geleverd en wij zijn dan
ook niet verantwoordelijk voor de functionaliteit
of beschikbaarheid ervan. Bepaalde aan
schijven gerelateerde inhoud die via een
internetaansluiting beschikbaar kan komen, is
mogelijk niet voor deze speler geschikt. Als u
vragen hebt over dergelijk materiaal, neem dan
contact op met de producent van de schijf.
yy Bepaald internetmateriaal kan een
internetverbinding met een grotere bandbreedte
vereisen.
yy Zelfs als de speler op de juiste wijze is
aangesloten en geconfigureerd, is het mogelijk
dat bepaald internetmateriaal niet op de
juiste wijze werkt door internetopstoppingen,
de kwaliteit of de bandbreedte van uw
internetverbinding of problemen bij de
leverancier van het materiaal.
yy Het is mogelijk dat een aantal functies van de
internetverbinding niet beschikbaar is wegens
bepaalde beperkingen die door de leverancier
van uw breedband-internetverbinding (ISP) zijn
ingesteld.
yy Alle kosten, inclusief de kosten van
telefoonverbindingen die door uw
internetprovider aan u in rekening worden
gebracht, komen voor uw rekening.
yy Voor een kabelaansluiting op deze speler is een
10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort nodig. Als
uw internetleverancier een dergelijke aansluiting
niet toestaat, kunt u de speler niet aansluiten.
yy Voor het gebruik van een xDSL-service moet u
een router aansluiten.
yy Voor het gebruik van DSL-diensten is een
DSL-modem vereist en voor het gebruik van
kabelmodemdiensten is een kabelmodem
vereist. Afhankelijk van de toegangsmethode
van, en de abonnementsovereenkomst met,
uw internetleverancier is het mogelijk dat u de
internetverbindingsfunctie van deze speler niet
kunt gebruiken of dat uw internetleverancier
beperkingen heeft gesteld aan het aantal
apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten.
(Als uw serviceprovider het abonnement heeft
beperkt tot één apparaat, is het mogelijk dat u
met deze speler geen verbinding met internet
kunt maken als u al een computer op internet
hebt aangesloten.)
yy Mogelijk is het gebruik van een router niet
of slechts onder beperkende voorwaarden
toegestaan, afhankelijk van het beleid van
uw internetleverancier en de door deze
bedongen beperkingen. Neem voor meer
informatie rechtstreeks contact op met uw
internetleverancier.
yy Draadloze netwerken gebruiken een
radiofrequentie van 2,4 GHz die ook door
andere huishoudelijke apparaten zoals mobiele
telefoons, Bluetooth®-apparaten en magnetrons
worden gebruikt en daardoor kunnen worden
gestoord.
yy Schakel alle niet gebruikte netwerkapparaten in
uw thuisnetwerk (LAN) uit. Sommige apparaten
kunnen netwerkverkeer veroorzaken.
yy Plaats de speler zo dicht mogelijk bij het
toegangspunt voor een betere ontvangst
yy Soms kunt u ook een betere ontvangst bereiken
door het toegangspunt of de draadloze router
ten minste 45 cm boven de vloer te plaatsen.
yy U kunt ook proberen de stand van de speler te
veranderen en ervoor te zorgen dat niets zich
tussen de speler en het toegangspunt bevindt.
yy De ontvangstkwaliteit via een draadloze
verbinding is afhankelijk van allerlei factoren
zoals het type toegangspunt, de afstand tussen
de speler en het toegangspunt en de plaats van
de speler.
yy Stel uw toegangspunt of draadloze router in op
de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt
niet ondersteund.
Aansluiten 29
Een USB-apparaat
aansluiten
De speler kan in een USB-apparaat opgeslagen
films, muziek en fotobestanden afspelen.
Inhoud van een USB-apparaat
afspelen
yy U kunt een USB-apparaat gebruiken voor
plaatselijke opslag van BD-Live schijven via
internet.
yy Dit apparaat ondersteunt totaal vier partities
van een USB-apparaat.
yy Koppel een USB-apparaat nooit los wanneer
de speler is ingeschakeld (afspelen, kopiëren
enz.).
Wanneer u in het openingsmenu een USBgeheugenstick aansluit, speelt de speler
automatisch muziekbestanden die op de USBgeheugenstick zijn opgeslagen. Als de USBgeheugenstick verschillende typen bestanden
bevat, verschijnt een menu voor het selecteren van
het bestandstype.
Afhankelijk van het aantal bestanden dat op de
USB-geheugenstick is opgeslagen kan de laadtijd
een paar minuten duren. Om het laden te stoppen
drukt u op ENTER (b) nadat u [Annuleren] hebt
geselecteerd.
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Film], [Foto] of
[Muziek] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
4. Gebruik de toetsen W/S om de optie [USB] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
yy USB-apparaten die na aansluiting op
een computer de installatie van extra
programma’s vereisen, worden niet
ondersteund.
yy USB-apparaat: USB-apparaat dat USB 1.1 en
USB 2.0 ondersteunt.
yy Film-, muziek- en fotobestanden kunnen
afgespeeld worden. Voor informatie over
het gebruik van elk bestand, kijk op de
relevante pagina’s.
yy We raden aan regelmatig back-ups te
maken om gegevensverlies te voorkomen.
yy Als u een USB-verlengkabel, een USB-hub
of een USB-multireader gebruikt, wordt de
USB-geheugenstick mogelijk niet herkend
yy Bepaalde USB-apparaten zijn niet geschikt
voor dit apparaat.
yy Digitale camera’s en mobiele telefoons
worden niet ondersteund.
yy De USB-poort van het toestel kan niet
worden aangesloten op de computer.
Het toestel kan niet gebruikt worden als
opslagtoestel.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op PLAY of ENTER
(b) om het bestand af te spelen.
6. Maak het USB-apparaat voorzichtig los.
2
Aansluiten
1. Plaats een USB-apparaat in de USB-poort zodat
het goed vast zit.
,,Opmerking
yy Voor het openen van bestanden (film, foto
en muziek) ondersteunt deze speler USBflashgeheugens en volgens FAT 16, FAT 32
en NTFS geformatteerde harde schijven
(HDD). Voor het opnemen van BD-Live en
audio-cd’s worden alleen volgens FAT 16 en
FAT 32 geformatteerde media ondersteund.
Gebruik het USB-flashgeheugen of een
externe HDD die volgens FAT16 of FAT32 zijn
geformatteerd wanneer u BD-Live of audiocd’s wilt opnemen.
30 Instellen van systeem
Instellingen
Menu [SCHERM]
Beeldverhouding
De Setup-instellingen
aanpassen
U kunt de instellingen van de speler in het menu
[Instellen] wijzigen.
1. Druk op HOME (n).
Selecteer de hoogte-breedteverhouding (aspect
ratio) die met uw tv overeenstemt.
[4:3 Letterbox]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
Toont films met balken boven en onder het
beeld.
[4:3 Pan Scan]
Kies dit als u een standaard 4:3 monitor hebt.
De beelden worden bijgesneden om uw tvscherm te vullen. Beide kanten van het beeld
wordt afgesneden.
3
Instellen van systeem
2. Gebruik A/D om [Instellen] te selecteren en
druk vervolgens op ENTER (b).
Het [Instellen] menu verschijnt.
[16:9 Origineel]
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding 4:3
wordt weergegeven met de oorspronkelijke
hoogte-breedteverhouding van 4:3. Links en
rechts van het beeld worden zwarte randen
weergegeven.
[16:9 Volledig]
3. Selecteer de eerste setup-optie met W/S en
druk op D om naar het tweede niveau te gaan.
Selecteren indien een 16:9 breedbeeld-tv is
aangesloten. Het beeld met de verhouding
4:3 wordt horizontaal aangepast (in lineaire
proporties) en schermvullend weergegeven.
,,Opmerking
U kunt de opties [4:3 Letter Box] en [4:3
Pan Scan] niet selecteren wanneer voor de
resolutie een waarde is ingesteld van meer dan
720p.
4. Gebruik de toetsen W/S om een tweede
setup-optie te selecteren en druk op ENTER (b)
om naar het derde niveau te gaan.
5. Gebruik de toetsen W/S om de gewenste
instelling te selecteren en druk op ENTER (b)
om uw selectie te bevestigen.
Instellen van systeem
31
Resolutie
HDMI Kleur instelling.
Hiermee stelt u de uitgangsresolutie van het HDMIen Component-Video-signaal in. Zie pagina 21 en
71 voor meer informatie over de instelling van de
resolutie.
Selecteer het type uitvoer van de HDMI UIT-stekker.
Raadpleeg voor deze instelling de handleidingen
van uw weergavetoestel.
[Auto]
Als uw HDMI OUT-uitgang is aangesloten op de
tv voor het verstrekken van scherminformatie
(EDID), wordt automatisch de meest geschikte
resolutie voor de tv geselecteerd.
[1080p]
[YCbCr]
Selecteer deze optie wanneer u een HDMIweergaveapparaat aansluit.
[RGB ]
Selecteer deze optie wanneer u een DVIweergaveapparaat aansluit.
Voert 1080 beeldlijnen progressieve video uit.
Achtergrond
[1080i]
Wijzigt de achtergrond van het initiële scherm.
3
3D-modus
Instellen van systeem
Voert 1080 beeldlijnen interlaced video uit.
[720p]
Voert 720 beeldlijnen progressieve video uit.
576p
Voert 576 beeldlijnen progressieve video uit.
576i
Voert 576 beeldlijnen interlaced video uit.
1080p fullHD beeld
Wanneer de resolutie is ingesteld op 1080p,
selecteert u [24 Hz] voor een vloeiende weergave
van filmmateriaal (1080p/24 Hz) op een HDMIcompatibel scherm met 1080p/24 Hz-invoer.
,,Opmerking
yy Wanneer u [24 Hz] selecteert, is het mogelijk
dat het beeld enigszins wordt verstoord
wanneer er tussen video- en filmmateriaal
wordt geschakeld. Selecteer in dat geval
[50 Hz].
yy Zelfs wanneer [1080p fullHD beeld]
is ingesteld op [24 Hz], als uw tv niet
compatibel is met 1080p/24 Hz, zal de
werkelijke beeldfrequentie van de videouitvoer worden aangepast aan de indeling
van de videobron en nooit hoger zijn dan
50 Hz.
Selecteer het type uitvoermodus voor het afspelen
van Blu-ray 3D-schijven.
[Uit]
Een Blu-ray 3D-schijf wordt net als bij het
afspelen van normale BD-ROM's uitgevoerd in
de 2D-modus.
[Aan]
Blu-ray 3D-schijven worden in 3D-modus
afgespeeld.
Hoofd menu handleiding
Met deze functie kunt u de informatie voor het
Home Menu weergeven of verbergen. Als u
informatie wilt weergeven, stelt u deze optie in op
[Aan].
32 Instellen van systeem
Menu [TAAL]
Menu [AUDIO]
Schermmenu
Luidspreker Set-up
Kies een taal voor het [Instellen] menu en onscreen
scherm.
Voor een zo goed mogelijke geluidsweergave kunt
u het scherm Speaker Setup gebruiken om het
volume van de aangesloten luidsprekers en de
afstand van de luidsprekers tot de luisterpositie in
te stellen. Gebruik de test om het volume van de
luidsprekers op een gelijk niveau af te stellen.
Disk Menu/Audio disk/
Disk ondertiteling
Selecteer tijdens het afspelen van een dvd de
gewenste taal voor de audiotrack (schijf audio),
ondertitels en het schijfmenu.
[Origineel]
3
Verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de
schijf is opgenomen.
Instellen van systeem
[Anders]
Druk op ENTER (b) om een andere taal te
selecteren. Gebruik de nummertoetsen en
vervolgens ENTER (b) om de overeenkomende
4-cijferige code in te voeren volgens de
taalcodelijst op pagina 68.
[Uit] (alleen ondertiteling schijf)
De ondertiteling uitschakelen.
,,Opmerking
Afhankelijk van het type schijf is het mogelijk
dat de door u gekozen taalinstelling niet werkt.
[Luidspreker]
Selecteer de luidspreker die u wilt aanpassen.
[Volume]
Hiermee kunt u het volume voor de
afzonderlijke luidsprekers aanpassen.
[Afstand]
Hiermee kunt u de ideale afstand tussen de
afzonderlijke luidsprekers en de luisterpositie
bepalen.
[Teste/ Stop testoon]
De luidsprekers zenden een testtoon uit.
[OK]
Hiermee bevestigt u de instelling.
[Annuleren]
Hiermee maakt u de instelling ongedaan.
Instellen van systeem 33
HD AV Sync
Menu [SLOT]
Soms treedt er bij digitale tv een vertraging tussen
het beeld en het geluid op. In dat geval kunt u
de vertraging compenseren door een vertraging
voor het geluid in te stellen, zodat het geluid
daadwerkelijk ‘wacht’ op het bijbehorende beeld.
Dit wordt HD AV-synchronisatie genoemd. Gebruik
W S om door de vertragingswaarden te bladeren.
U kunt een waarde opgeven tussen de 0 en 300 ms.
De instellingen voor [SLOT] zijn alleen van invloed
op het afspelen van BD-ROM's en DVD's.
Als u functies wilt gebruiken wanneer [SLOT] is
ingesteld, moet u de beveiligingscode van vier
cijfers opgeven.
Als u nog geen wachtwoord hebt opgegeven,
wordt u gevraagd dit te doen. Voer een
wachtwoord van vier cijfers tweemaal in en druk
up ENTER (b) om een nieuw wachtwoord aan te
maken.
Wachtwoord
U kunt een wachtwoord aanmaken of een
bestaand wachtwoord wijzigen.
Post DRC (Dynamisch Bereik
Controle)
Voer een wachtwoord van vier cijfers tweemaal
in en druk up ENTER (b) om een nieuw
wachtwoord aan te maken.
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid van een
film met een lager geluidsvolume beluisteren
zonder dat het geluid minder helder wordt.
[Wijzig]
[Uit]
Schakelt deze functie uit.
[Aan]
Comprimeert het dynamisch bereik van het
Dolby Digital, Dolby Digital Plus of het Dolby
TrueHD audio-uitgangssignaal.
[Auto]
Het dynamisch bereik van het Dolby TrueHD
audio-uitgangssignaal is stelt zichzelf in.
Het dynamisch bereik van het Dolby Digital- en
het Dolby Digital Plus-uitgangssignaal kunt u
op dezelfde wijze instellen als de modus [Aan].
,,Opmerking
U kunt de DRC-instelling alleen wijzigen
wanneer er geen schijf in het apparaat aanwezig
is of wanneer het apparaat volledig is gestopt
Geef het huidige wachtwoord op en druk op
ENTER (b). Voer een wachtwoord van vier
cijfers tweemaal in en druk up ENTER (b) om
een nieuw wachtwoord aan te maken.
Indien u uw wachtwoord vergeet
Als u het wachtwoord vergeet, kunt u dit
verwijderen door de volgende stappen uit te
voeren:
1. Als de speler een schijf bevat, verwijdert u de
schijf.
2. Selecteer de optie [Wachtwoord] in het menu
[Instellen].
3. Voer met de cijfertoetsen '210499' in. Het
geregistreerde wachtwoord wordt gewist.
,,Opmerking
Als u een fout maakt voordat u op ENTER
(b) hebt gedrukt, drukt u op CLEAR. Voer
vervolgens het juiste wachtwoord in.
Instellen van systeem
[Geen]
3
34 Instellen van systeem
DVD Beoordeling
Menu [NETWERK]
Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd’s
op grond van hun inhoud. (Niet alle schijven zijn
geclassificeerd.)
De [NETWERK]-instellingen zijn noodzakelijk voor
het gebruik van software-updates, BD-Live en
online functies.
[Waardering 1-8]
Classificatie (1) bevat de meeste beperkingen
en niveau (8) de minste.
[Ontgrendelen]
Als u dit selecteert, is het ouderlijk toezicht
('parental control') niet actief en wordt de schijf
volledig afgespeeld.
3
Blu-ray disk Beoordeling
Instellen van systeem
Geef een leeftijdslimiet voor het afspelen van
de Bd-rom op. Voer met de cijfertoetsen een
leeftijdslimiet in voor het weergeven van de
BD-ROM.
Als uw thuisnetwerkomgeving klaar is voor het
aansluiten van de speler, moet u de speler met het
oog op de netwerkcommunicatie instellen op een
draadloze of bekabelde verbinding. (Zie 'Aansluiten
op uw thuisnetwerk' op pagina 24-28.)
Verbindingsstatus
Als u op deze speler de netwerkstatus
wilt controleren, selecteert u de optie
[Verbindingsstatus] en drukt u op ENTER (b) om te
controleren of een verbinding met het netwerk en
internet tot stand is gebracht.
Wi-Fi Direct
[255]
Alle BD-ROM's kunnen worden afgespeeld.
[0-254]
BD-ROM’s met de betreffende classificatie
kunnen niet worden afgespeeld.
,,Opmerking
yy De [Blu-ray disk Beoordeling] wordt alleen
toegepast voor Blu-rayschijven die zijn
voorzien van een Advanced Rating Control.
yy Raadpleeg de onderstaande tabel als
voorbeeld voor de regio waar de MPAAclassificatie wordt gebruikt.
Blu-ray disk
Beoordeling
0
8
13
17
18
255
Verbindingsinstelling
MPAA-classificatie
G
PG
PG-13
R
NC-17
Niet beperkt
Regiocode
Raadpleeg de lijst op pagina 67 en geef de code op
van de regio waarop de classificatie van de dvd is
gebaseerd.
Deze speler is een Wi-Fi Direct™-gecertificeerd
apparaat. Wi-Fi Direct™ is de technologie waarmee
apparaten rechtstreeks verbinding met elkaar
kunnen maken zonder dat er eerst verbinding met
een toegangspunt of een router hoeft te worden
gemaakt. Schakel deze optie in [Aan] om de modus
Wi-Fi Direct™ te activeren. Raadpleeg pagina 41
voor het aansluiten van het apparaat.
Instellen van systeem 35
BD-LIVE aansluiting
Menu [ANDERS]
U kunt de internettoegang beperken indien de BDLive functies gebruikt worden.
DivX® VOD
[Toegestaan]
Internettoegang is toegestaan voor alle
BD-Live inhoud.
[Gedeeltelijk toegestaan]
Internettoegang is alleen toegestaan voor BD-Live
inhoud met eigenaarscertificaat. Internettoegang
en AACS Online functies zijn verboden voor alle
BD-Live inhoud zonder certificaat.
[Verboden]
Premium/LG Apps
[Landinstelling]
Selecteer uw gebied voor het weergeven van
de juiste service en inhoud voor de functies
[Premium] en [LG Apps].
[ID Beheer]
Geeft het menu [ID Beheer] weer. U kunt ID’s
beheren die ooit hebben ingelogd op dit
toestel.
[Registratiecode]
Geef de unieke code van deze speler weer voor
het onderhoud van de functies [Premium] en
[LG Apps].
[Registreren]
Toont de registratiecode van de speler.
[Deregistreren]
Deactiveert de speler en toont de
deactivatiecode.
,,Opmerking
Alle video's die met de registratiecode van de
speler via DivX VOD zijn gedownload, kunnen
alleen worden afgespeeld op dit apparaat.
Snelle start
Deze speler kan in de standby-modus met laag
stroomverbruik blijven, zodat de speler direct kan
worden gestart zonder vertraging wanneer dit
toestel ingeschakeld wordt. Stel deze optie in op
[aan] voor het activeren van de functie [Snelle start].
,,Opmerking
Als de optie [Snelle start] is ingesteld op
[aan] en een wisselstroomvoeding wordt
per ongeluk weer verbonden met de speler
na een stroomstoring, enz., wordt de speler
automatisch gestart in de standby-stand.
Voordat u de speler start, wacht even totdat de
speler in de standby-stand staat.
3
Instellen van systeem
Internettoegang is verboden voor alle BD-Live
inhoud.
OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal
videoformaat dat door DivX, Inc. is gecreëerd. Dit
is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivXvideo kan afspelen. Ga naar de website divx.com
voor meer informatie en software-hulpmiddelen
om uw bestanden in DivX-video’s om te zetten.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®apparaat moet worden geregistreerd om
gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) films af
te kunnen spelen. Zoek voor de registratiecode in
het DivX VOD-gedeelte in het instellingenmenu
van uw apparaat. Ga naar vod.divx.com voor
meer informatie over hoe u uw registratie moet
afwikkelen.
36 Instellen van systeem
Auto Power uitschakelen
De screensaver verschijnt wanneer u het systeem
ongeveer vijf minuten in de stopstand laat staan.
Als u deze optie op [Aan] zet, schakelt het apparaat
zichzelf automatisch uit binnen 25 minuten vanaf
het moment dat de screensaver zichtbaar is. Als
u deze optie uitschakelt [Uit], blijft de screensaver
actief tot u het apparaat bedient.
Afspelen via netwerk
3
Instellen van systeem
Met deze functie kunt het afspelen regelen
van media die met behulp van een DLNAgecertificeerde smartphone vanaf een DLNA-server
gestreamd zijn. De meeste DLNA-gecertificeerde
smartphones hebben een functie waarmee u
de afspeelbare media op uw thuisnetwerk kunt
regelen. Stel deze optie in op [aan] waardoor uw
smartphone dit apparaat kan bedienen. Zie voor
meer informatie de handleiding van uw DLNAgecertificeerde smartphone of van de applicatie.
Initialiseren
[Fabrieksinstelling]
Hierdoor wordt de speler naar zijn
oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet.
[Blu-ray opslag wissen]
Initialiseert de inhoud van BD-Live vanaf de
aangesloten usb-memorystick.
,,Opmerking
Als u de optie [Fabrieksinstelling] wilt
gebruiken om de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen te herstellen, moet u
de activering van alle online diensten en de
netwerkinstellingen opnieuw instellen.
Software
[Informatie]
Toont de huidige softwareversie.
,,Opmerking
yy Dit apparaat en de DLNA-gecertificeerde
smartphone moeten op hetzelfde netwerk
worden aangesloten.
yy Om de [Afspelen via netwerk]-functie met
behulp van een DLNA-gecertificeerde
smartphone te kunnen gebruiken, drukt u
op HOME (n) om het startmenu weer te
geven voordat u een verbinding met dit
apparaat maakt.
yy Wanneer u het apparaat met behulp van de
[Afspelen via netwerk]-functie bedient, is de
afstandsbediening buiten werking.
yy De op pagina 10 beschreven beschikbare
bestandsformaten worden niet altijd
door de [Afspelen via netwerk]-functie
ondersteund.
[Update]
U kunt de software bijwerken door het
apparaat rechtstreeks op de software
updateserver aan te sluiten (zie pagina 63-64).
Disclaimer Melding
Druk op ENTER (b) om de kennisgeving van
Network Service Disclaimer weer te geven.
Instellen van systeem 37
Geluidseffecten
U kunt een geschikte geluidsmodus instellen.
Druk een paar keer op SOUND EFFECT totdat de
gewenste geluidsmodus op het display aan de
voorkant van het apparaat wordt weergegeven
of zichtbaar is op de tv. De weergegeven
onderwerpen voor de equalizer kunnen verschillen,
afhankelijk van de gekozen geluidsbronnen en
effecten.
[Natural]: als u deze optie selecteert, kunt u
genieten van een aangenaam, natuurlijk geluid.
[Bypass]: software met meerkanaals
surroundgeluid wordt volgens de oorspronkelijke
opname weergegeven.
[Zangstem]: als u deze optie selecteert, wordt het
geluid van de menselijke stem bijzonder helder
weergegeven.
[Virtueel]: als u deze optie selecteert, kunt u
genieten van een uiterst dynamisch geluid en
wordt met name het geluid van het centerkanaal
verbeterd.
[Game]: deze stand is speciaal ontwikkeld voor een
dynamische geluidsweergave van videogames.
[Nacht]: als u in de late uren films wilt kijken zonder
anderen te storen, is dit de ideale optie.
[Up Scaler]: instelling waarmee u de kwaliteit van
het geluid kunt verbeteren bij het luisteren naar
MP3-muziekbestanden en ander gecomprimeerd
geluid. Deze modus is alleen geschikt voor het
afspelen van tweekanaals bronmateriaal.
[Loudness]: voor volle lagen en hoge tonen.
[Gebruik. EQ]: u kunt het geluid aanpassen door
een bepaalde frequentie aan te passen.
1. Gebruik de toetsen W/S om de gewenste
frequentie te selecteren.
2. Gebruik de toetsen A/D om het gewenste
niveau te selecteren.
Selecteer de optie [Annuleren] en druk vervolgens
op ENTER (b) om de instelling te annuleren.
Selecteer de optie [Reset] en druk vervolgens op
ENTER (b) om alle aanpassingen te herstellen.
[Natural Plus]: u kunt genieten van hetzelfde
natuurlijke geluid als bij 5.1-kanalen.
3D-geluidseffect
Met een 3D-geluidsfunctie komt het geluid
niet alleen van voren of van achteren, maar ook
van boven. Hierdoor ontstaat een breder bereik
en ontvangt u een omringend surroundsound
bioscoopgeluid. Druk herhaaldelijk op 3D SOUND
totdat de gewenste modus op het display of tvscherm verschijnt.
[3D Film]: deze modus produceert een uitstekend
surround geluid, zodat u thuis kunt genieten van
het echte bioscoopgevoel.
[3D Muziek]: deze modus produceert een
uitstekend surround geluid, zodat u zich thuis in
een concertzaal waant.
[3D Uit]: schakelt deze functie uit.
3
Instellen van systeem
[Bass Blast]: als u deze optie selecteert, worden de
lage tonen van de linker en rechter frontluidsprekers
en van de subwoofer extra versterkt.
De [Gebruik. EQ] instellen
38 Bedienen
Afspelen in het
algemeen
Een schijf afspelen
ert
Het menu [HOME] gebruiken
Het menu Home verschijnt wanneer u op HOME
(n) drukt. Gebruik de toetsen W/S/A/D om
de categorie te selecteren en druk op ENTER (b).
1. Druk op B (OPEN/CLOSE) en leg een schijf in
de schijflade.
2. Druk op B (OPEN/CLOSE) om de schijflade te
sluiten.
De meeste audio-cd's, BD-ROM's en
dvd-rom's starten automatisch.
3. Druk op HOME (n).
4. Gebruik de toetsen A/D om [Film] of [Muziek]
te selecteren en druk op ENTER (b).
5. Selecteer [Blu-ray disk], [DVD], [VR] of [Audio]
met de toetsen W/S en druk vervolgens op
ENTER (b).
,,Opmerking
4
k
Bedienen
a [Film] - Video-inhoud afspelen.
b [Foto] - Foto's weergeven.
c [Muziek] - Audio-inhoud afspelen.
d
[Premium] - Dit laat het Premium Home
scherm zien.
e
[LG Apps] - Het scherm [LG Apps]
weergeven.
f [Invoer] - Hiermee wijzigt u de invoermodus.
g
[Instellen] - De systeeminstellingen
aanpassen.
[Zoeken] - Deze functie wordt later
h
bijgewerkt.
i
[LG Apps] - Het scherm [LG Apps]
weergeven.
[Favoriete Applicaties] - Snelkoppeling naar
j
de favoriete apps van de gebruiker.
k
[Mijn Apps] - Het scherm [Mijn Apps]
weergeven.
,,Opmerking
Afhankelijk van de regio, is de LG Apps-service
mogelijk niet beschikbaar op dit moment. De
LG Apps-service wordt later voor deze regio’s
geopend door middel van software-updates.
yy De in deze handleiding beschreven
afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden
en media beschikbaar. Afhankelijk van
allerlei factoren kunnen bepaalde functies
beperkt beschikbaar zijn.
yy Afhankelijk van de BD-ROM titels is het
mogelijk dat u een USB-aansluiting nodig
hebt om het bestand af te kunnen spelen.
yy Een DVD-schijf die is opgenomen in de
DVD-VR modus, wordt niet afgespeeld,
indien de opname niet gefinaliseerd is.
yy Sommige DVD-schijven zijn opgenomen
met CPRM (Copy Protection for Recordable
Media) kopieerbeveiliging. Dit toestel
ondersteunt dit soort schijven niet.
Een bestand op een schijf/
USB-apparaat afspelen
yui
Deze speler kan video-, audio- en fotobestanden
afspelen, die op de disc of USB-stick zijn opgeslagen.
1. Plaats een gegevensschijf in de lade of sluit een
USB-apparaat aan.
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Film], [Foto] of
[Muziek] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
4. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Data]
of [USB] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op d(PLAY) of
ENTER (b) om het bestand af te spelen.
Bedienen 39
Blu-ray 3D-schijven afspelen
e
Deze speler kan Blu-ray 3D-schijven afspelen die
afzonderlijke weergaven bevatten voor het linkeren rechteroog.
Voorbereiding
Om Blu-ray 3D-schijftitels in 3D-modus
stereoscopisch af te spelen moet u het
volgende doen:
yy Controleer of uw tv voor 3D geschikt is en
een of meer HDMI ingangen heeft.
yy Om 3D te ervaren moet u waarschijnlijk een
3D-bril gebruiken.
yy Controleer of de BD-ROM titel die u wilt
afspelen wel of geen Blu-ray 3D-schijf is.
1. Druk op HOME (n) en stel de optie [3D
Modus] in het menu [Instellen] in op [Aan] (zie
pagina 31).
2. Druk op B (OPEN/CLOSE) en leg een schijf in
de schijflade.
3. Druk op B (OPEN/CLOSE) om de schijflade te
sluiten.
Het afspelen start automatisch.
4. Zie voor meer aanwijzingen de
gebruikershandleiding van uw voor
3D-weergave geschikte televisie.
Om het stereoscopische 3D-effect te verbeteren
kunt u de weergave-instellingen aanpassen en
voor uw tv scherpstellen.
>>Let op!
yy Door langdurig naar stereoscopisch
3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van
duizeligheid en vermoeidheid.
yy Zieken, kinderen en zwangere vrouwen
kunnen beter niet naar films in 3D-modus
kijken.
yy Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal
hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt
of duizelig wordt, is het verstandig het
afspelen te stoppen en even uit te rusten.
BD-Live dat BD-ROM ondersteunt (BD-ROM versie
2 Profile 2) heeft een netwerk-extensiefunctie
waarmee u - door dit apparaat aan te sluiten op het
internet - gebruik kunt maken van meer functies
zoals het downloaden van nieuwe filmtrailers.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 24-28).
2. Bevestig een USB-opslagapparaat in de USBpoort op het frontpaneel.
Een USB-geheugen is nodig voor het
downloaden van extra bonuscontent.
3. Druk op HOME (n) en stel de optie [BD-Live
verbinding] in het menu [Instellen] in (pagina
35).
Afhankelijk van de schijf is de BD-Live functie
misschien niet beschikbaar indien de [BD-Live
verbinding] optie ingesteld is [Gedeeltelijk
toegestaan].
4. Plaats een BD-ROM schijf met BD-Live
functionaliteit.
De bediening kan afwijken, afhankelijk van de
schijf. Raadpleeg de gebruikershandleiding die
bij de schijf is geleverd.
>>Let op!
Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat
niet tijdens het downloaden van beeld- en/of
audiomateriaal of wanneer er nog een Blu-rayschijf in de schijflade zit. Als u dit advies niet
opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat
beschadigd worden en werken de BD-Livefuncties niet meer met het beschadigde USBapparaat samen. Als het aangesloten USBapparaat per abuis beschadigd is, kunt u het
met uw PC opnieuw formatteren en opnieuw
samen met deze speler gebruiken.
,,Opmerking
yy De toegang tot bepaalde BD-Live-inhoud
kan in bepaalde regio's naar inzicht van de
provider worden beperkt.
yy Het laden en starten van BD-Live inhoud
kan enkele minuten duren.
4
Bedienen
yy Sluit een HDMI-kabel (Type A, high-speed
HDMI™-kabel met Ethernet) op de HDMIuitgang van de speler en de HDMI-ingang
van de tv aan.
De ongekende mogelijkheden
van BD-LIVE
e
40 Bedienen
Een bestand op een
netwerkserver afspelen
yui
Deze speler kan via uw thuisnetwerk film-, muzieken fotobestanden afspelen die zich op een
computer of een DLNA-server bevinden.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 24-28).
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Film], [Foto] of
[Muziek] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
4. Selecteer een DLNA-mediaserver of een
gedeelde map op uw computer met de toetsen
W/S en druk vervolgens op ENTER (b).
Uw netwerkgebruikersnaam en
wachtwoord invoeren
Afhankelijk van uw pc-omgeving kan het nodig zijn
dat u de naam van de netwerkgebruiker en een
wachtwoord moet invoeren om een gedeelde map
te openen.
1. Het toetsenbordmenu verschijnt automatisch
als een netwerkgebruikersnaam en een
wachtwoord vereist zijn.
2. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
teken te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b) om uw selectie op het virtuele
toetsenbord te bevestigen.
Als u een letter met een accentteken wilt
opgeven, drukt u op INFO/DISPLAY (m) om de
speciale tekenset weer te geven.
4
Bedienen
[Wis] – Alle opgegeven tekens wissen.
Druk op de groene knop (G) als u de
beschikbare mediaserver opnieuw wilt scannen.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op ENTER (b)
om het bestand af te spelen.
,,Opmerking
yy De vereisten waaraan de bestanden moeten
voldoen vindt u op pagina 10.
yy U kunt wel de miniaturen van onspeelbare
bestanden weergeven, maar u kunt deze
bestanden niet op deze speler afspelen.
yy De namen van het ondertitelbestand en het
filmbestand moeten dezelfde zijn en deze
bestanden moeten zich in dezelfde map
bevinden.
yy De afspeel- en bedieningskwaliteit kan
worden beïnvloed door de kwaliteit van uw
thuisnetwerk.
yy Afhankelijk van uw pc-omgeving is
het mogelijk dat u problemen met de
verbinding krijgt.
[Spatie] – Een spatie op de positie van de
cursor invoegen.
[<–] – verwijdert het teken voor de
cursorpositie.
[ABC / abc / #+-=&] – De menu-instellingen
voor toetsenbord wijzigen in hoofdletters,
kleine letters of symbolen.
3. Wanneer u uw gebruikersnaam en wachtwoord
voor het netwerk hebt opgegeven, selecteert u
met W/S/A/D de optie [OK] en drukt u op
ENTER (b) om de map te openen.
Om het u gemakkelijk te maken worden uw
netwerkgebruikersnaam en wachtwoord in
een geheugen opgeslagen nadat u de map
hebt geopend. Als u de gebruikersnaam en het
wachtwoord voor het netwerk niet wilt opslaan,
drukt u voordat u de map opent op de rode (R)
toets om het kruisje uit het selectievakje [Onthoud]
te verwijderen.
Bedienen
Wi-Fi Direct™-verbinding
Verbinding maken met een Wi-Fi
Direct™-gecertificeerd apparaat
yui
Deze speler kan films, muziek en fotobestanden
afspelen die zijn te vinden op een Wi-Fi Direct™gecertificeerd apparaat. De Wi-Fi Direct™technologie zorgt ervoor dat de speler direct wordt
verbonden met een Wi-Fi Direct™-gecertificeerd
apparaat, zonder verbinding te maken met een
netwerkapparaat, zoals een toegangspunt.
41
verbinding te maken.
Als u het beschikbare Wi-Fi Direct™-apparaat
opnieuw wilt scannen, drukt u op de groene (G)
knop.
6. Selecteer met behulp van W/S een server
die gedeeld wordt vanaf het verbonden Wi-Fi
Direct™-apparaat en druk op ENTER (b) om op
de server te navigeren.
1. Stel de optie [Wi-Fi Direct] in het menu
[Instellen] in op [Aan] (pagina 34).
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Film], [Foto] of
[Muziek] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
7. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op ENTER (b)
om het bestand af te spelen.
,,Opmerking
yy Voor een betere overdracht plaatst u de
speler zo dicht mogelijk bij de Wi-Fi Direct™gecertificeerde server .
5. Selecteer met behulp van W/S een Wi-Fi
Direct™-apparaat uit de lijst en druk op ENTER
(b).
De Wi-Fi Direct™-verbinding wordt automatisch
gemaakt.
yy Dit toestel kan verbinding maken met
slechts 1 apparaat tegelijk. Meerdere
verbindingen maken is niet beschikbaar.
yy Als u probeert om een draadloos netwerk
aan te sluiten terwijl een apparaat is
aangesloten via de Wi-Fi Direct™-functie,
zal de Wi-Fi Direct™-verbinding meteen
verbroken worden.
yy Als deze speler en een Wi-Fi Direct™apparaat zijn verbonden met verschillende
lokale netwerken, is het mogelijk dat de
Wi-Fi Direct™-verbinding niet beschikbaar is.
Als het Wi-Fi Direct™-apparaat de
configuratiemethode voor de PIN-code
ondersteunt op basis van WPS (Wi-Fi Protected
Setup), selecteer een apparaat uit de lijst en
druk op de gele (Y) knop. Let op de PIN-code
op het scherm. Vervolgens voert u de PIN-code
in in een instellingenmenu van het apparaat om
4
Bedienen
4. Selecteer de optie [Wi-Fi Direct] met W/S en
druk op ENTER (b).
Om een ​​server uit de lijst met apparaten te
selecteren, moeten bestanden of mappen door
de DLNA-server worden gedeeld vanaf het
verbonden Wi-Fi Direct™-apparaat.
42 Bedienen
Verbinding maken met apparaten
waarvoor Wi-Fi beschikbaar is
yui
8. Selecteer met behulp van W/S een server
die gedeeld wordt vanaf het verbonden Wi-Fi
Direct™-apparaat en druk op ENTER (b) om op
de server te navigeren.
Deze speler kan verbonden worden met een
algemeen Wi-Fi-apparaat met behulp van de
Wi-Fi Direct™-functie.
1. Stel de optie [Wi-Fi Direct] in het menu
[Instellen] in op [Aan] (pagina 34).
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Film], [Foto] of
[Muziek] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
4. Selecteer de optie [Wi-Fi Direct] met W/S en
druk op ENTER (b).
Om een ​​server uit de lijst met apparaten te
selecteren, moeten bestanden of mappen door
de DLNA-server worden gedeeld vanaf het
verbonden apparaat.
9. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op ENTER (b)
om het bestand af te spelen.
4
Bedienen
5. Druk op de rode (R) knop om de [SSID],
[Veiligheidsoptie] en [Encriptie] van de speler
weer te geven.
6. Maak op uw Wi-Fi-apparaat een
netwerkverbinding met deze speler, met
behulp van [Netwerknaam], [Veiligheidsoptie]
en [Encriptie] in stap 5 hierboven.
7. Druk twee keer op BACK (x) om de lijst met
apparaten weer te geven.
Bedienen 43
Basisfuncties voor video- en
audio-inhoud
Basisfuncties voor foto-inhoud
Afspelen stoppen
Een diavoorstelling (slideshow)
afspelen
Druk tijdens het afspelen op Z (STOP).
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie te starten.
Afspelen pauzeren
Een diapresentatie stoppen
Druk tijdens het afspelen op M (PAUSE).
Druk op d (PLAY) om het afspelen te hervatten.
Druk op Z (STOP) terwijl de diapresentatie loopt.
Beeld-voor-beeld afspelen
Druk op M (PAUSE) terwijl de diapresentatie loopt.
Druk op d (PLAY) om de diapresentatie opnieuw te
starten.
Druk tijdens het afspelen van een film op M (PAUSE).
Druk herhaaldelijk op M (PAUSE) om de beelden
frame voor frame weer te geven.
Een diapresentatie pauzeren
Vooruit of achteruit scannen
Naar de vorige of volgende foto
overspringen
Druk op c of v om tijdens het afspelen over
te schakelen op versnelde weergave vooruit of
achteruit.
Wanneer u foto’s schermvullend weergeeft, kunt
u op A of D te drukken om naar de vorige of
volgende foto te gaan.
Speelsnelheid vertragen
U kunt verschillende slowmotion-snelheden
kiezen terwijl het afspelen is onderbroken, door
herhaaldelijk op v te drukken.
Naar het volgende/vorige
hoofdstuk/nummer/bestand
Druk tijdens het afspelen op C or V om naar
het volgende nummer of bestand te gaan of terug
te gaan naar het begin van het huidige nummer of
bestand.
Druk twee keer kort op C om terug te gaan naar
het vorige hoofdstuk/nummer/bestand.
In de bestandslijst van een server staan mogelijk
vele verschillende typen inhoud in één map. Druk
in dat geval op C or V om naar de vorige of
de volgende inhoud van hetzelfde type te gaan.
Schijfmenu gebruiken
ero
Schijfmenu weergeven
Nadat u een schijf die een menu bevat hebt
geladen, verschijnt meestal eerst het schijfmenu.
Als u het schijfmenu tijdens het afspelen wilt
weergeven, drukt u op DISC MENU.
Gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
Pop-upmenu weergeven
Sommige BD-ROM schijven bevatten popupmenu’s die tijdens het afspelen verschijnen.
Druk tijdens het afspelen op TITEL/POPUP en
gebruik de toetsen W/S/A/D om door de
menu-items te navigeren.
4
Bedienen
U kunt tussen de verschillende afspeelsnelheden
schakelen door herhaaldelijk op c of v te
drukken.
44 Bedienen
Afspelen hervatten
eroyt
u
Afhankelijk van de schijf slaat het apparaat het punt
op waar u op Z (STOP) hebt gedrukt.
Als 'MZ (Hervatten/stoppen)' kort op het scherm
wordt weergegeven, drukt u op d (PLAY) om het
afspelen (vanaf het opgeslagen punt) te hervatten.
Als u tweemaal op Z (STOP) drukt of de schijf uit
de schijflade verwijdert, verschijnt 'Z (Complete
Stop)' op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen
stoppunt door het apparaat gewist.
,,Opmerking
yy Het punt waarop het afspelen wordt hervat
is mogelijk gewist, toen er op een toets is
gedrukt (bijvoorbeeld; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), etc).
4
yy De functie voor hervatten van afspelen
werkt niet op BD-ROM disks met BD-J.
Bedienen
yy Als u tijdens het afspelen van een
interactieve BD-ROM titel één keer op
Z (STOP) drukt, wordt het apparaat volledig
uitgeschakeld (Complete Stop).
Geavanceerd afspelen
Afspelen herhalen
erotu
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
REPEAT (h) om een gewenste herhaalmodus te
selecteren.
Blu-rayschijf/DVD
jA- – Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
jHoofdstuk – Het momenteel geselecteerde
hoofdstuk wordt continu herhaald.
jTitel – De momenteel geselecteerde titel wordt
continu herhaald.
Druk een paar keer op REPEAT (h) om [Uit] te
selecteren en naar normaal afspelen terug te gaan.
Audio-cd’s/muziekbestanden
;Track– Het geselecteerde nummer of bestand
wordt continu herhaald.
:All – Alle nummers of bestanden worden
continu herhaald.
l – De nummers of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
l:All – Alle nummers of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
kA-B – Het geselecteerde gedeelte wordt
continu herhaald. (Alleen audio-cd’s)
Druk op CLEAR om naar de normale afspeelsnelheid
terug te gaan.
,,Opmerking
yy Als u tijdens [Herhaal Hoofdstuk/Track]
een keer op V drukt, wordt de functie
'Afspelen herhalen' geannuleerd.
yy Bij bepaalde schijven en titels werkt deze
functie niet.
Bedienen 45
Een bepaald gedeelte herhalen
erot
Markering Zoeken
eroy
Deze speler kan een door u geselecteerd gedeelte
van een bestand herhalen.
U kunt beginnen met afspelen vanaf een totaal
van negen punten die in het geheugen worden
opgeslagen.
1. Druk tijdens het afspelen op REPEAT (h)
om [A-] te selecteren aan het begin van het
gedeelte dat u wilt herhalen.
Een markering invoeren
2. Druk aan het einde van het gedeelte op ENTER
(b). Het geselecteerde gedeelte wordt continu
herhaald.
1. Druk tijdens het afspelen op het gewenste punt
op MARKER. Het markeerpictogram verschijnt
even op het tv-scherm.
3. Druk een paar keer op REPEAT (h) om [Uit]
te selecteren en naar normaal afspelen terug te
gaan.
2. Door stap 1 te herhalen kunt u totaal negen
markeringen toevoegen.
,,Opmerking
yy U kunt geen deelpunt korter dan 3
seconden selecteren.
yy Bij bepaalde schijven en titels werkt deze
functie niet.
Gemarkeerde scènes terugzoeken
1. Druk op SEARCH zodat het zoekmenu op het
scherm wordt weergegeven.
Markeringen wissen
1. Druk op SEARCH zodat het zoekmenu op het
scherm wordt weergegeven.
2. Druk op S om een markeringsnummer te
markeren.
Gebruik de toetsen A/D om een gemarkeerde
scène te selecteren die u wilt verwijderen.
3. Druk op CLEAR om de gemarkeerde scène van
het Marker Zoeken menu te verwijderen.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de schijven, titels en
mogelijkheden van de server werkt deze
functie niet altijd.
yy Als de betreffende titel zich de Complete
Stop-modus (Z) bevindt, is gewijzigd of als
u de schijf uit de speler haalt, worden alle
gemarkeerde punten gewist.
yy Wanneer de totale lengte van de titel korter
dan 10 seconden is, is deze functie niet
beschikbaar.
4
Bedienen
2. Druk op een nummertoets om een
markeringnummer dat u wilt oproepen,
te selecteren. Het afspelen start vanaf de
gemarkeerde scène.
46 Bedienen
Het zoekmenu gebruiken
eroy
Met behulp van het zoekmenu kunt u het punt
waar u het afspelen wilt starten gemakkelijk
terugvinden.
Een punt opzoeken
1. Druk tijdens het afspelen op SEARCH om het
zoekmenu weer te geven.
Weergave inhoudsoverzicht
wijzigen
yui
In het [Film]-, [Muziek]- of [Foto]menu kunt u de
weergave van de inhoudslijst wijzigen.
Methode 1
Druk een paar keer op de rode knop (R).
2. Druk op A/D om tijdens het afspelen 15
seconden vooruit of achteruit te gaan. U kunt
een punt dat u wilt overslaan selecteren door
de toets A/D ingedrukt te houden.
4
Het afspelen vanaf een gemarkeerde
scène starten
Bedienen
1. Druk op SEARCH zodat het zoekmenu op het
scherm wordt weergegeven.
2. Druk op S om een markeringsnummer te
markeren. Gebruik de toetsen A/D om een
gemarkeerde scène te selecteren die u wilt
afspelen.
3. Druk op ENTER (b) om het afspelen vanaf de
gemarkeerde scène te starten.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de schijven, titels en
mogelijkheden van de server werkt deze
functie niet altijd.
yy Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het bestandstype en de mogelijkheden
van de mediaserver.
Methode 2
1. Druk in het inhoudsoverzicht op INFO/DISPLAY
(m) om het optiemenu weer te geven.
2. Selecteer met W/S de optie [Wijziging
weergeven].
3. Druk op ENTER (b) om het inhoudsoverzicht te
wijzigen.
Bedienen 47
Informatie over inhoud weergeven
y
Laatste scène onthouden
er
De speler kan informatie over de inhoud tonen.
1. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren.
2. Druk op INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu
weer te geven.
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Informatie]
te selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
Dit apparaat onthoudt de laatste scène van de
laatste schijf die is afgespeeld. De laatste scène
blijft in het geheugen staan, zelfs als u de schijf uit
het apparaat verwijdert of het apparaat uitschakelt.
Wanneer u een schijf laadt met daarop een scène
die is opgeslagen in het geheugen, wordt de scène
automatisch herinnerd.
De bestandsinformatie verschijnt op het scherm.
Tijdens het afspelen van films kunt u door op TITLE/
POPUP te drukken de bestandsinformatie weergeven.
,,Opmerking
De informatie die op het scherm verschijnt
correspondeert niet altijd nauwkeurig met de
inhoud van het medium.
Als de naam van het ondertitelbestand niet
gelijk is aan die van het filmbestand, moet u het
ondertitelbestand voordat u de film afspeelt
selecteren in het menu [Film].
1. Selecteer met W/S/A/D in het menu [Film]
het ondertitelbestand dat u wilt afspelen.
2. Druk op ENTER (b).
yy Deze functie werkt, afhankelijk van de schijf,
misschien niet.
yy Bij BD-ROM-disks met BD-J, werkt de
geheugenfunctie voor de laatste scene niet.
yy De speler onthoudt geen instellingen van
een schijf als u de speler uitschakelt voordat
het afspelen van de schijf is gestart.
Uw foto als achtergrond
toepassen
U kunt uw foto als achtergrond gebruiken.
1. Druk op HOME (n).
2. Gebruik de toetsen A/D om [Foto] te
selecteren en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Data]
of [USB] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
4. Selecteer een fotobestand en druk op
INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu weer te
geven.
5. Gebruik W/S om [Achtergrond] te selecteren
en druk op ENTER (b).
Druk nogmaals op ENTER (b) om de selectie
van het ondertitelbestand ongedaan te maken.
Wanneer u het filmbestand afspeelt wordt ook
het ondertitelbestand weergegeven.
,,Opmerking
yy Als u tijdens het afspelen op Z (STOP) drukt,
wordt de selectie van de ondertitel geannuleerd.
yy Deze functie is niet beschikbaar wanneer
u een bestand op een server via het
thuisnetwerk wilt afspelen.
De foto wordt als [Achtergrond 5] ingesteld in
het menu [Instellen].
4
Bedienen
Een bestand met ondertitels
selecteren
y
,,Opmerking
yy De functie Laatste Scène Geheugen voor
een vorige schijf wordt gewist zodra er een
andere schijf afgespeeld wordt.
48 Bedienen
Opties tijdens het weergeven
van foto’s
i
Muziek en foto’s tegelijk
weergeven
i
Tijdens het schermvullend weergeven van foto’s
hebt u verschillende keuzemogelijkheden.
Tijdens het luisteren naar uw muziekbestanden
kunt u ook fotobestanden weergeven.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven van
foto’s op INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu
op te roepen.
1. Druk tijdens het schermvullend weergeven van
foto’s op INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu
op te roepen.
2. Gebruik de toetsen W/S om een optie te
selecteren.
2. Selecteer met W/S de optie [Kies Muziek] en
druk op ENTER (b) om het menu [Kies Muziek].
3. Gebruik de toetsen W/S om een apparaat te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
De apparaten die u kunt selecteren zijn
verschillend afhankelijk van de locatie van
het fotobestand dat u beeldschermvullend
weergeeft.
4
Bedienen
a Huidige foto/Totaalaantal foto's –
Gebruik de toetsen A/D om de vorige/
volgende foto weer te geven.
b Diavoor. – Druk op ENTER (b) om
een diavoorstelling te starten of te
onderbreken.
Fotolocatie
Beschikbaar
apparaat
Schijf, USB
Schijf, USB
Gedeelde map
(computer)
Gedeelde map
(computer)
DLNA-server
DLNA-server
4. Selecteer met W/S een bestand of een map
om af te spelen.
c Kies Muziek – Selecteer de
achtergrondmuziek voor de
diavoorstelling (pagina 48).
d Muziek – Druk op ENTER (b) om de
achtergrondmuziek te starten of te
onderbreken.
e Roteren – Druk op ENTER (b) om de foto
linksom te roteren.
f Zoom – Druk op ENTER (b) om het menu
[Zoom] weer te geven.
g Effect – Gebruik de toetsen A/D om
een overgang tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
h Snelheid – Gebruik de toetsen A/D om
een vertragingstijd tussen de foto's in een
diavoorstelling te selecteren.
3. Druk op BACK (x) om het optiemenu te
sluiten.
Selecteer g en druk op ENTER (b) om de
bovenste map weer te geven.
,,Opmerking
Wanneer u een muziekbestand op een server
selecteert, kunt u geen map selecteren. U kunt
alleen bestanden selecteren.
5. Selecteer met D de optie [OK] en druk op
ENTER (b) om de muziekselectie te voltooien.
Bedienen 49
Beeldscherminformatie
(OSD)
2. Gebruik de toetsen W/S om een optie te
selecteren.
U kunt verschillende soorten informatie óver
en instellingen van de inhoud weergeven en
aanpassen.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
Inhoudsinformatie op het
beeldscherm weergeven
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om verschillende soorten informatie over het
afspelen weer te geven.
3. Gebruik A/D om de geselecteerde
optiewaarde aan te passen.
,,Opmerking
yy Als er een paar seconden niet op een toets
wordt gedrukt, verdwijnt het schermmenu.
yy Op bepaalde schijven kan er geen
titelnummer worden geselecteerd.
yy Afhankelijk van de schijven en de titels
kunnen de beschikbare onderwerpen
variëren.
yy Tijdens het afspelen van een interactieve
Blu-ray disk kan informatie over de instelling
worden weergegeven maar deze kan niet
worden gewijzigd.
yy LG beschikt over een licentie van de
Gracenote® technologie maar is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor
informatie van de Gracenote® Media
Database.
a Titel – huidige titel/totaal aantal titels
b Hoofdstuk – huidig hoofdstuk/totaal aantal
hoofdstukken
c Tijd – verstreken afspeeltijd/totale afspeelduur
d Audio – de geselecteerde audiotaal of -kanaal
e Ondertiteling – geselecteerde ondertiteling
f Hoek – geselecteerd hoek/totaal aantal
hoeken
g Beeldverhouding – geselecteerde hoogtebreedteverhouding voor de tv
h Beeldmodus – geselecteerde beeldmodus
i Filminformatie - Selecteer deze optie en druk
op ENTER (b) om informatie over films van
de Gracenote-mediadatabase (alleen bij
BD-ROM/DVD) weer te geven.
Afspelen vanaf de
geselecteerde tijd
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY
(m). De tijd zoekenbox toont de verstreken
afspeeltijd.
2. Selecteer de optie [Tijd] en geef vervolgens
van links naar rechts de gewenste starttijd op in
uren, minuten, en seconden.
Om bijvoorbeeld een scène op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden te vinden, voert u
'21020' in.
4
Bedienen
yy Voor het gebruik van de optie
[Filminformatie] moet de speler zijn
aangesloten op internet voor toegang tot
de Gracenote-mediadatabase.
50 Bedienen
Druk op A/D om tijdens het afspelen 60
seconden vooruit of achteruit te gaan.
3. Druk op ENTER (b) om het afspelen vanaf het
geselecteerde tijdstip te starten.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet bij alle schijven of titels
beschikbaar.
yy Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het bestandstype en de mogelijkheden
van de DLNA-server.
U hoort een ander geluid
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
4
2. Gebruik de toetsen W/S om een optie voor
[Audio] te selecteren.
Bedienen
3. Selecteer met A/D de gewenste audiotaal en
het audionummer of audiokanaal.
,,Opmerking
yy Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het
schijfmenu te wijzigen. In dit geval drukt
u op de toets TITEL/POP-UP of DISC MENU
en kiest u de juiste audio-optie in het
schijfmenu.
Een taal voor de ondertiteling
selecteren
eroy
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
2. Gebruik de toetsen W/S om een optie
[Ondertiteling] te selecteren.
3. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste taal
voor de ondertiteling te selecteren.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
,,Opmerking
Sommige schijven stellen u in staat om
ondertiteling selecties alleen via het
schijfmenu te wijzigen. Indien dit het geval is
drukt u op TITEL/POPUP of DISC MENU knop
en kiest u de juiste taal uit de keuzes van het
schijfmenu.
Vanuit een andere hoek kijken
er
Als de schijf scènes bevat die met verschillende
camerastandpunten zijn opgenomen, kunt u tijdens
het afspelen naar een ander camerastandpunt
overschakelen.
yy Meteen nadat u naar een ander geluid bent
geschakeld, kan er een tijdelijke discrepantie
optreden tussen de weergaven en het
geluid.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
yy Op een BD-ROM wordt de meervoudige
audio-indeling (5.1- of 7.1-kanaals) op het
schermmenu weergegeven met [MultiCH].
3. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
hoek te selecteren.
2. Gebruik de toetsen W/S om de optie [Hoek]
te selecteren.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
Bedienen
De hoogte-breedteverhouding
van het tv-beeld aanpassen
eroy
Tijdens het afspelen kunt u de ingestelde hoogtebreedteverhouding van het tv-beeld aanpassen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
Beeldmodus wijzigen
eroy
Tijdens het afspelen kunt u de optie [Beeldmodus]
wijzigen.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
2. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
2. Selecteer met W/S de optie
[Beeldverhouding].
3. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
3. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
De optie [Gebr. Inst.] instellen
,,Opmerking
Ook als u in het schermmenu de waarde van
de optie [Beeldverhouding] wijzigt, wordt
de optie [Beeldverhouding] in het menu
[Instellen] niet gewijzigd.
51
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het schermmenu weer te geven.
2. Selecteer met W/S de optie [Beeldmodus].
3. Gebruik de toetsen A/D om [Gebr. Inst.] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
Bedienen
De ondertitel-codepagina
wijzigen
y
Als de ondertiteling van een film niet goed loopt,
kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen om het
ondertitelbestand correct weer te geven.
1. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY (m)
om het afspeelmenu weer te geven.
2. Selecteer met W/S de optie
[Codepaginamenu].
3. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
code-optie te selecteren.
4. Druk op BACK (x) om het schermmenu te
sluiten.
4
4. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de opties
voor [Beeldmodus] aan te passen.
Selecteer de optie [Standaard] en druk
vervolgens op ENTER (b) om alle videoinstellingen naar de fabrieksinstelling terug te
zetten.
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [Sluiten]
te selecteren en druk vervolgens op ENTER (b)
om af te sluiten.
52 Bedienen
Audio-cd’s opnemen
U kunt een bepaald nummer of alle nummers
van een audio-cd naar een USB-opslagapparaat
overzetten.
1. Bevestig een USB-opslagapparaat in de USBpoort op het frontpaneel.
2. Druk op B (OPEN/CLOSE) en plaats een audiocd in de schijflade.
Druk op B (OPEN/CLOSE) om de schijflade te
sluiten. Het afspelen start automatisch.
3. Druk op INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu
weer te geven.
Of
Druk op de toets X REC op de
afstandsbediening
U kunt alle muziek op de audio-cd opnemen.
4
4. Gebruik de toetsen W/S om [Cd opnem] te
selecteren en druk op ENTER (b).
Bedienen
5. Selecteer met W/S een nummer in het menu
dat u wilt kopiëren en druk op ENTER (b).
Herhaal deze stap om zoveel mogelijk nummers
te selecteren.
Selecteer alle nummers op een
audio-cd.
Selecteer in het pop-upmenu
een coderingsoptie (128, 192 of
320 Kbps of Lossless)
Annuleert de opname en gaat
terug naar het vorige scherm.
6. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [Start] te
selecteren en druk op ENTER (b).
7. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
doelmap voor de kopieën te selecteren.
Als u een nieuwe map wilt maken, gebruikt u
de toetsen W/S/A/D om [Nieuwe map] te
selecteren en drukt u op ENTER (b).
Voer met het virtuele toetsenbord een
mapnaam in en druk op ENTER terwijl [OK] is
geselecteerd.
8. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [OK]
te selecteren en druk op ENTER (b) om de
opname van een audio-cd te starten.
Als u tijdens het opnemen van een audiocd wilt stoppen, drukt u op ENTER (b) terwijl
[Cancel] gemarkeerd is.
9. Er verschijnt een bericht wanneer het opnemen
van de audio-cd is voltooid. Druk op ENTER (b)
om het muziekbestand te controleren dat u in
de bestemmingsmap hebt aangemaakt.
,,Opmerking
yy De onderstaande tabel bevat een overzicht
van de gemiddelde opnametijden met
bijvoorbeeld een snelheid van 192 Kbps
vanaf een nummer met een afspeeltijd van
4 minuten naar een muziekbestand.
Stopmodus
Tijdens afspelen
1,4 min.
2 min.
yy De opnametijden in de bovenstaande tabel
zijn bij benadering.
yy De werkelijke riptijd voor een USBgeheugenstick is afhankelijk van de
mogelijkheden van de USB-geheugenstick.
yy Zorg ervoor dat u minimaal 50 MB vrije
geheugenruimte nodig hebt wanneer u op
een USB-geheugenstick opneemt.
yy Voor een goede opname moet het
fragment langer zijn dan 20 seconden.
yy Schakel de speler niet uit en trek de USBgeheugenstick niet uit de speler tijdens het
opnemen van een audio-cd.
>>Let op!
De opname- of kopieerfuncties op deze
speler zijn geleverd voor persoonlijk
en niet-commercieel gebruik. Het
maken van onrechtmatige kopieën van
auteursrechtelijk beschermd materiaal,
zoals computerprogramma's, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnamen behelst
mogelijk een schending van de auteursrechten
en is mogelijk een strafrechtelijke overtreding.
Deze apparatuur mag NIET voor dergelijke
doeleinden worden gebruikt. LG wijst alle
verantwoordelijkheid voor de illegale distributie
of het gebruik van onrechtmatige inhoud voor
commerciële doeleinden expliciet van de hand.
Neem uw verantwoordelijkheid
Respecteer de auteursrechten
Bedienen 53
Informatie van
de Gracenotemediadatabase
weergeven
Met deze speler hebt u toegang tot de Gracenotemediadatabase. Zo kunt u muziekinformatie laden
en de namen van nummers en artiesten, het
genre en andere tekstinformatie in een overzicht
weergeven.
Audio-cd
Wanneer u een audio-cd in de speler legt, start deze
automatisch met afspelen terwijl de muziektitel uit
de Gracenote-mediadatabase wordt geladen.
Muziekbestanden
1. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
muziekbestand of audionummer te selecteren.
2. Druk op INFO/DISPLAY (m) om het optiemenu
weer te geven.
3. Gebruik de toetsen W/S om de optie
[Informatie] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
De speler opent de Gracenote-mediadatabase
om informatie over de muziek op te zoeken.
Blu-rayschijf-, DVD- en
filmbestanden
Terwijl u luistert naar muziek van de film die u
afspeelt, drukt u op MUSIC ID om het laden van
muziekinformatie uit de Gracenote-mediadatabase te
starten.
yy Als de gezochte muziek informatie niet in
de Gracenote-mediadatabase aanwezig is,
verschijnt daarover op het beeldscherm een
bericht.
yy Van geval tot geval kan het een paar
minuten duren om muziekinformatie uit de
Gracenote-mediadatabase te laden.
yy Als de Gracenote-mediadatabase niet
over door u gekozen taal beschikt, is het
mogelijk dat de desbetreffende informatie
onleesbaar wordt weergegeven.
yy Deze functie is niet beschikbaar voor onlinemateriaal en materiaal op DNLA-servers.
yy LG beschikt over een licentie van de
Gracenote® technologie maar is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor
informatie van de Gracenote® Media
Database.
yy Audio-cd’s die u voor eigen gebruik maakt
worden door deze functie niet ondersteund
omdat ze niet in de Gracenotemediadatabase aanwezig zijn.
4
Bedienen
Als de gezochte informatie niet in de database
aanwezig is, worden geen muziektitels op het
scherm weergegeven.
,,Opmerking
yy Om de Gracenote-mediadatabase te
kunnen openen, moet u de speler op een
breedband-internetverbinding aansluiten.
54 Bedienen
iPod afspelen
U kunt een iPod op dit systeem afspelen. Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij de iPod voor meer
informatie.
Wanneer u de iPod aansluit wanneer het menu
HOME wordt weergegeven, speelt de speler
automatisch een muziekje af. Of er verschijnt een
menu voor het geselecteerde bestandstype.
Voorbereiding
yy Als u video’s en foto’s op de iPod wilt weergeven
op de tv.
-- Gebruik een videoaansluiting via het VIDEO
UIT-aansluitpunt aan de achterzijde van
dit apparaat. Selecteer de geschikte videoingangsmodus op de tv.
4
-- Afhankelijk van uw iPod, dient u ervoor te
zorgen dat u Videos > Video instellingen
selecteert en op uw iPod voor TV Uit de
optie Ask of Aan instelt. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij uw iPod voor meer
informatie over de video-instellingen.
Bedienen
-- U kunt alleen foto’s weergeven wanneer dit
apparaat zich in de modus iPod IN bevindt. U
kunt de foto’s bovendien alleen weergeven
als een diavoorstelling. Om foto’s op een tv
weer te geven, moet u een diavoorstelling
op uw iPod starten. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij uw iPod voor meer
informatie over een diavoorstelling.
2. Selecteer een bestand via W/S/A/D en
druk op ENTER (b) om het bestand af te spelen.
De iPod weergeven op het
scherm
1. Sluit de iPod stevig aan.
2. Druk op HOME (n).
3. Selecteer [Muziek] of [Film] met de toetsen
A/D en druk op ENTER (b).
Zodra u het andere apparaat hebt aangesloten
(cd of USB), selecteert in het menu de iPod.
4. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
bestand te selecteren en druk op ENTER (b)
om het bestand af te spelen.
yy Schakel dit apparaat uit en zet het geluid
zo zacht mogelijk voordat u een iPod op dit
apparaat aansluit.
1. Sluit de houder zodanig aan dat de markering
s zich aan de onderkant bevindt. Plaats uw
iPod in de houder.
Sluit de iPod stevig aan.
Als u dit apparaat inschakelt, wordt uw iPod
automatisch ingeschakeld en opgeladen.
U kunt eenvoudig door de inhoud bladeren
met de schuifbalk op het scherm.
Schuifbalk
<>
?
,,Opmerking
Als de schermtaal van de iPod is ingesteld
op vereenvoudigd Chinees, functioneert de
schuifbalk niet naar behoren.
Bedienen 55
De modus iPod IN
U kunt de afstandsbediening die bij de iPod is
geleverd, gebruiken om uw iPod te bedienen.
1. Sluit de houder zodanig aan dat de markering
s zich aan de onderkant bevindt.
Plaats uw iPod in de houder.
Sluit de iPod stevig aan.
Als u dit apparaat inschakelt, wordt uw iPod
automatisch ingeschakeld en opgeladen.
2. Druk op RADIO&INPUT om de modus iPod IN te
selecteren.
Een optie in het menu
selecteren.
d/ENTER
De muziek of video afspelen.
M
Het afspelen onderbreken.
Om het afspelen te hervatten,
drukt u nogmaals op d (PLAY).
c/v
Een nummer of video vooruitof terugspoelen.
C/V
Naar het volgende/vorige
nummer of videobestand
gaan.
REPEAT
De gewenste herhaalmodus
selecteren: Track (;), All
(k), Uit (geen weergave).
yy Het foutbericht ‘CHECK’ (controleren) of
‘Software van iPod bijwerken’ verschijnt als:
-- uw iPod over een oude versie van de
software beschikt.
/ Update de software van uw iPod naar de
nieuwste versie.
yy Als dit apparaat een foutbericht toont, volg
het bericht dan op. Het foutbericht ‘CHECK’
(controleren) of ‘Controleer uw iPod’ wordt
weergegeven wanneer:
-- de communicatie tussen dit apparaat en
uw iPod is mislukt.
/ Verwijder uw iPod en plaats deze
vervolgens weer terug op het dock van
dit apparaat.
-- uw iPod niet goed is aangesloten.
-- dit apparaat uw iPod herkent als een
onbekend apparaat.
-- de accu van uw iPod bijna leeg is.
/ De accu moet opnieuw worden geladen.
/ Als de batterij van uw iPod bijna leeg
is, kan het wat langer duren voordat uw
iPod weer volledig is opgeladen.
yy De compatibiliteit met uw iPod is afhankelijk
van het type iPod.
yy De bediening van de iPod Touch en iPhone
verschilt van uw iPod. Het is mogelijk dat u
een aanvullende bedieningsmogelijkheid
nodig hebt om ze met dit apparaat te
gebruiken. (bijv. ‘slide to unlock’ ofwel
‘openschuiven om te ontgrendelen’)
yy Als u bijvoorbeeld een toepassing op de
iPod Touch of iPhone wilt gebruiken, wilt
bellen of een sms-bericht wilt verzenden,
moet u de iPod Touch of iPhone eerst uit
het iPod-dock van dit apparaat verwijderen.
yy Afhankelijk van de softwareversie op uw
iPod is het mogelijk dat u de iPod niet kunt
bedienen via dit apparaat. Wij adviseren u
de nieuwste softwareversie te installeren.
yy De videokwaliteit is afhankelijk van het
videobronmateriaal op uw iPod
yy In het geval van problemen met uw iPod,
gaat u naar www.apple.com/support/ipod.
4
Bedienen
W/S/A/D
,,Opmerking
yy Het foutbericht ‘CHECK’ (controleren)
of Aangesloten model iPod wordt niet
ondersteund’ wordt weergegeven wanneer:
-- uw iPod niet beschikbaar is voor de
functie die u wilt gebruiken.
56 Bedienen
Radiofuncties
Alle opgeslagen stations
verwijderen
Zorg ervoor dat de antennes zijn aangesloten.
(Zie pagina 21.)
Houd CLEAR twee seconden in gedrukt.
‘ALLES WISSEN’ wordt weergegeven. Druk nogmaals
op CLEAR. Alle opgeslagen stations worden
verwijderd.
Naar de radio luisteren
1. Druk op RADIO&INPUT totdat RADIO (FM) in
het display verschijnt. De radiotuner stemt nu
af op het radiostation waarop u het laatst hebt
afgestemd.
2. Houd TUNING (-/+) ongeveer twee seconden
ingedrukt totdat de frequentie-indicatie wordt
gewijzigd. Het zoeken stopt zodra een zender
wordt ontvangen. Of druk herhaaldelijk op
TUNING (-/+).
Radiostations programmeren
4
Bedienen
U kunt 50 FM-voorkeuzestations instellen.
Zet het volume zo laag mogelijk voordat u begint
met het zoeken van zenders.
1. Druk op RADIO&INPUT totdat RADIO (FM) in het
display verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie met TUNING
(-/+).
Een slecht FM-signaal
verbeteren
Druk op de blauwe toets B (MONO/STEREO) op de
afstandsbediening. Hiermee schakelt u van een
stereo naar een mono weergave en is de ontvangst
doorgaans beter.
Informatie over een
radiostation weergeven
De FM-tuner is voorzien van het RDS-systeem
(Radio Data System). Hiermee wordt er informatie
weergegeven over het radiostation waarnaar u
luistert. Druk regelmatig op RDS om tussen de
verschillende soorten gegevens te schakelen.
PS
(Naam van het programma)
De naam van het kanaal wordt
weergegeven in het display.
PTY
(Herkenning van het type programma)
Het type programma (bijvoorbeeld Jazz
of Nieuws) wordt weergegeven in het
display.
6. Herhaal stap 2 tot 5 om meer station op te
slaan.
RT
Een opgeslagen station
verwijderen
(Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale informatie
van de zender. Deze tekst schuift door
het display.
CT
(De tijd van het kanaal)
De datum en tijd zoals ze worden
uitgezonden door het station
3. Wanneer u op ENTER (b) drukt, knippert er een
voorkeuzenummer in het display.
4. Druk op PRESET (-/+) om de gewenste
voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren.
5. Druk op ENTER (b). Het radiostation wordt
opgeslagen.
1. Druk op PRESET (-/+) om het voorkeuzenummer
te selecteren dat u wilt verwijderen.
2. Wanneer u op CLEAR drukt, wordt het
voorkeuzenummer knipperend in het display
weergegeven.
3. Druk nogmaals op CLEAR om het geselecteerde
voorkeuzenummer te verwijderen.
Bedienen 57
Gebruik van de
Premium
Gebruik van de LG
Apps
Met de Premium optie kunt u diverse
inhoudsdiensten via internet gebruiken .
U kunt de applicatiediensten van LG op deze
speler gebruiken via internet. U kun eenvoudig
verschillende applicaties vinden en downloaden via
de LG App Store.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 24-28).
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om de optie
[Premium] te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
Afhankelijk van de regio, is de LG Apps-service
mogelijk niet beschikbaar op dit moment. De
LG Apps-service wordt later voor deze regio’s
geopend door middel van software-updates.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 24-28).
2. Druk op HOME (n).
3. Gebruik de toetsen A/D om [LG Apps] te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b).
4
Bedienen
4. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
online dienst te selecteren en druk op ENTER
(b).
,,Opmerking
yy Voor meer informatie over elke dienst kunt
u contact opnemen met de inhoudprovider
of de ondersteuningslink voor de dienst
bezoeken.
yy De inhoud van de Premium diensten en
hieraan gerelateerde informatie, inclusief
de gebruikerstoegang, kunnen worden
gewijzigd. Raadpleeg de website van
de verschillende services voor de meest
actuele informatie.
yy Het gebruik van Premium functies met
een draadloze netwerkverbinding kan
leiden tot een slechtere streaming door
storing van huishoudelijke apparaten die
radiofrequenties gebruiken.
yy Wanneer u de functie [Premium] of [LG
Apps] voor het eerst uitvoert, worden de
huidige landinstellingen weergegeven.
Als u de landinstelling wilt wijzigen,
selecteert u [Bewerken] en drukt u op
ENTER (b).
4. Gebruik de toetsen A/D om categorie te
selecteren en druk op ENTER (b).
5. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
applicatie te selecteren en druk op ENTER (b).
6. Druk op ENTER (b) wanneer het pictogram
[installeer] is gemarkeerd. De applicatie wordt
op de speler geïnstalleerd.
Om een applicatie op de speler te installeren,
moet de gebruiker zich aanmelden. Raadpleeg
de pagina 58 voor meer informatie over het
aanmelden.
7. Druk op de gele (Y) toets om het scherm [Mijn
Apps] weer te geven.
8. Selecteer de geïnstalleerde applicatie en druk
op ENTER (b) om deze uit te voeren.
,,Opmerking
Als u een betaalde applicatie wilt installeren,
moet u een betalend lid zijn. Ga naar
www.lgappstv.com voor meer informatie.
58 Bedienen
Aanmelden
Mijn Apps beheren
Als u de functie [LG Apps] wilt gebruiken, moet u
zich aanmelden met uw account.
U kunt een geïnstalleerde applicatie verplaatsen of
verwijderen via het menu [Mijn Apps].
1. Druk wanneer het scherm [LG Apps] of [Mijn
Apps] wordt weergegeven, op de rode toets (R).
Een applicatie verplaatsen
2. Gebruik het virtuele toetsenbord om in
de velden [ID] en [Wachtwoord] uw id en
wachtwoord op te geven.
Als u geen account hebt, drukt u op de rode (R)
toets om u te registreren.
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om [OK] te
selecteren en druk op ENTER (b) om u aan te
melden met uw account.
Als u het selectievakje [Autom. aanmeld.]
inschakelt, worden uw id en wachtwoord
onthouden en wordt u automatisch aangemeld
zonder dat u ze hoeft op te geven.
4
,,Opmerking
Bedienen
yy Als u zich wilt aanmelden met een ander
account, drukt u op de rode (R) toets terwijl
het scherm [LG Apps] of [Mijn Apps] wordt
weergegeven, en selecteert u [Wijzig
gebruiker].
yy Als u de informatie voor uw account en
applicaties wilt weergeven, drukt u op de
rode (R) toets terwijl het scherm [LG Apps]
of [Mijn Apps] wordt weergegeven, en
selecteert u de optie [Account instelling].
1. Selecteer een applicatie en druk op de groene
(G) toets om de opties weer te geven.
2. Gebruik de toetsen W/S om [Verplaatsen] te
selecteren en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen W/S/A/D om een
positie selecteren die u wilt verplaatsen en druk
op ENTER (b).
Een applicatie verwijderen
1. Selecteer een applicatie en druk op de groene
(G) toets om de opties weer te geven.
2. Gebruik de toetsen W/S om [Wissen] te
selecteren en druk op ENTER (b).
3. Gebruik de toetsen A/D om [Ja] te selecteren
en druk vervolgens op ENTER (b).
Problemen oplossen 59
Problemen oplossen
Algemeen
Symptoom
Oorzaak en oplossing
De stroom wordt niet
ingeschakeld.
yy Bevestig de netkabel goed in het stopcontact.
Het apparaat start niet met
afspelen.
yy Plaats een afspeelbare schijf. (Controleer het type schijf, kleursysteem
en de regio-code.)
yy Leg de schijf met de afspeelkant naar beneden.
yy Plaats de schijf correct in de cd-lade.
yy Maak de schijf schoon.
yy Annuleer de Classificatiefunctie of verander het Classificatieniveau.
De hoek kan niet worden
veranderd.
yy Op de dvd-video die u afspeelt zijn geen verschillende
camerastandpunten (multi-angles) opgenomen.
Ik kan geen film-, foto- of
muziekbestanden afspelen.
yy De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat de speler kan
afspelen.
yy De speler ondersteunt de codec van het filmbestand niet.
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy De afstandsbediening is niet op de afstandssensor van het apparaat
gericht.
yy Er is een hindernis aanwezig tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
yy De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
De speler is op de stroom
aangesloten, maar schakelt
niet in of uit.
U kunt de recorder als volgt resetten:
Het apparaat functioneert niet
normaal.
2. Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 5 seconden en steek de
stekker weer in het stopcontact.
1. Houd de toets POWER minimaal 5 seconden ingedrukt. Hierdoor zal
de recorder uitschakelen en weer inschakelen.
5
Problemen oplossen
yy De afstandsbediening is te ver van het apparaat.
60 Problemen oplossen
Netwerk
Symptoom
Oorzaak en oplossing
BD-Live functie werkt niet.
yy De aangesloten USB-geheugenstick heeft niet genoeg opslagruimte .
Sluit een USB-geheugenstick aan met minstens 1 GB vrij beschikbare
geheugenruimte.
yy Zorg dat het apparaat goed is aangesloten op het LAN-netwerk en
toegang heeft tot internet (zie pagina 24-28).
yy Uw breedbandsnelheid is te traag voor het gebruik van BDLive functies. Wij adviseren u contact op te nemen met uw
internetprovider en deze om een hogere breedbandsnelheid te
vragen.
yy De optie [BD-LIVE aansluiting] in het menu [Instellen] is ingesteld op
[Verboden].Stel de optie in op [Toegestaan].
5
Problemen oplossen
Streaming-video-diensten
(zoals YouTube enz.) kunnen
tijdens het afspelen vaak
stoppen of 'bufferen'.
yy De snelheid van uw breedband-internetverbinding is waarschijnlijk
niet hoog genoeg voor streaming-video-diensten. Wij adviseren
u contact op te nemen met uw internetprovider en deze om een
hogere breedbandsnelheid te vragen.
Gedeelde mappen of
bestanden van uw computer
of een mediaserver worden
niet weergegeven in de
apparaatlijst.
yy Er is een firewall of antivirusprogramma op uw mediaserver
actief. Schakel de firewall of het antivirusprogramma op uw pc of
mediaserver uit.
Kan de speler niet verbinden
met het toegangspunt of de
draadloze LAN-router.
yy Het is mogelijk dat de draadloze verbinding wordt gestoord door een
of meer huishoudelijke apparaten die radiofrequenties gebruiken.
Verplaats de speler hier vandaan.
Het toegangspunt wordt niet
vermeld in de lijst met namen
van toegangspunten.
yy Het is mogelijk dat het toegangspunt of de draadloze LAN-router hun
SSID niet uitzenden. Stel uw toegangspunt zo in dat zijn SSID via uw
computer wordt uitgezonden.
yy De speler heeft geen verbinding met het LAN (Local Area Network)
waarop uw pc of mediaserver zijn aangesloten.
yy Mogelijk is het beschikbare frequentiebereik en zijn de beschikbare
kanalen die deze speler ondersteunt, niet ingesteld voor uw
netwerkapparaat, bijvoorbeeld een toegangspunt.
Probeer het frequentiebereik en het kanaal in te stellen op het
netwerkapparaat.
Problemen oplossen
61
Beeld
Symptoom
Oorzaak en oplossing
Er is geen beeld.
yy Selecteer het geschikte video-ingangssignaal op de tv waardoor het
beeld van het speler op het beeldscherm van de tv verschijnt.
yy Zorg dat de videoverbinding stevig is aangesloten.
yy Controleer of de [HDMI Kleur Instelling] in het menu [Instellen]
is ingesteld op de component die met uw videoverbinding
overeenstemt.
yy Mogelijk ondersteunt uw tv de resolutie die u voor de speler
hebt ingesteld, niet. Stel een resolutie in die door uw tv wordt
geaccepteerd.
yy De HDMI-uitgang van de speler is aangesloten op een dvi-apparaat
dat de kopieerbeveiligingsfunctie niet ondersteunt.
Er verschijnt beeldruis
yy U speelt een disc af die opgenomen is met een kleurensysteem dat
niet bij uw tv past.
yy Stel een resolutie in die uw tv accepteert.
Bij het afspelen van een
3D-schijf worden geen
3D-beelden weergegeven.
yy Gebruik een HDMI-kabel (Type A, high-speed HDMI™-kabel met
Ethernet) om de speler op uw tv aan te sluiten.
yy Het is mogelijk dat uw televisie het 'HDMI 3D mandatory format' niet
ondersteunt.
yy De optie [3D Modus] in het menu [Instellen] is uitgeschakeld ([Uit]).
Schakel de optie in ([Aan]).
5
Symptoom
Oorzaak en oplossing
Er is geen geluid of het geluid
is vervormd.
yy Het apparaat is op scannen, slow motion of pauzeren ingesteld.
Problemen oplossen
Geluid
yy Het volume is te laag.
yy Controleer of de luidsprekerkabel goed is aangesloten (pagin 17).
Klantenondersteuning
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of
nieuwe functies toe te voegen. Als u de meest recente software voor deze speler wilt downloaden (indien
er een update is uitgebracht), gaat u naar http://lgservice.com of neemt u contact op met de klantenservice
van LG Electronics.
Kennisgeving met betrekking tot open source-software
Als u de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL en andere open source-licenties wilt downloaden, gaat u
naar http://opensource.lge.com. Alle vermelde licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en kennisgevingen
met betrekking tot het auteursrecht, kunt u downloaden met de broncode.
62 Bijlage
Uw tv bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
Met de onderstaande toetsen kunt u de tv functies
bedienen.
6
Druk op
Kunt u
1 (TV POWER)
De tv in en uitschakelen.
AV/INPUT
De ontvanger van de tv
tussen de tv en andere
signaalontvangers
schakelen.
PR/CH W/S
Scant omhoog of omlaag
door opgeslagen kanalen.
VOL +/–
Het volume van de tv
regelen
,,Opmerking
Bijlage
Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, is het mogelijk dat u bepaalde
toetsen niet kunt gebruiken voor de bediening
van uw tv.
De afstandsbediening instellen
voor de bediening van uw tv
U kunt uw tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Als uw tv op de hieronder getoonde lijst staat, kunt
u de code van de bijbehorende fabrikant ingeven.
1. Houd de toets 1 (TV POWER) ingedrukt en
gebruik de cijfertoetsen om de code van
de fabrikant van uw tv op te geven (zie de
onderstaande tabel).
Merk
Codenummer
LG
1 (standaard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Laat de toets 1 (TV POWER) los om de
instelling te voltooien.
Afhankelijk van uw tv kan het zijn dat uw tv niet
reageert op bepaalde of alle toetsen, zelfs niet
nadat u de juiste fabrikantscode hebt ingevoerd.
Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer dat u hebt
opgegeven, mogelijk vervangen door de
standaardinstelling. Geef nogmaals het juiste
codenummer op.
Bijlage 63
Netwerksoftwareupdate
Kennisgeving van
netwerkupdate
Software-update
Met behulp van de nieuwste software kunt u
de speler bijwerken om de werking ervan te
verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen.
U kunt de software bijwerken door de speler
rechtstreeks op de software-updateserver aan te
sluiten.
,,Opmerking
Regelmatig worden prestatieverbeteringen en/of
extra functies of diensten beschikbaar gesteld voor
apparaten die op een breedband-thuisnetwerk zijn
aangesloten. Als nieuwe software beschikbaar komt
en het apparaat is aangesloten op een breedbandthuisnetwerk, informeert de speler u als volgt over
de update.
yy Verwijder vóór het bijwerken van de
software de schijf en de USB-geheugenstick
die zich eventueel nog in de speler
bevinden.
Optie 1:
yy Schakel tijdens het bijwerken van de
software de speler niet uit, maak de
stroomkabel van de speler niet los en
druk op geen enkele knop.
1. Wanneer u de speler inschakelt, verschijnt het
updatemenu op het beeldscherm.
2. Gebruik de toetsen A/D om de gewenste
optie te selecteren en druk vervolgens op
ENTER (b).
yy Schakel de speler uit en vervolgens weer
in voordat u de software van de speler
bijwerkt.
yy Als u het bijwerken annuleert, moet u de
speler weer uit- en inschakelen voor een
stabiele werking.
yy Dit apparaat kan niet worden teruggezet
naar eerder uitgebrachte softwareversies.
1. Controleer de netwerkverbinding en
netwerkinstellingen (pagina 24-28).
2. Selecteer de optie [Software] in het menu
[Instellen] en druk vervolgens op ENTER (b).
Start de software-update.
[Annuleren]
Sluit het updatemenu en
geeft dit weer wanneer
de speler opnieuw wordt
opgestart.
[Verbergen]
Sluit het updatemenu
en wordt pas opnieuw
weergegeven nadat de
volgende softwareversie
naar de updateserver is geupload.
Optie 2:
Wanneer er een software-update beschikbaar is
op de updateserver, wordt het pictogram 'Update'
weergegeven in het menu Home. Druk op de
blauwe (B) knop om de updateprocedure te
starten.
3. Selecteer de optie [Update] en druk vervolgens
op ENTER (b).
De speler zoekt de nieuwste software-update op.
,,Opmerking
yy Als u op ENTER (b) drukt terwijl u
controleert of er updates beschikbaar zijn,
wordt het proces beëindigd.
yy Als er geen update beschikbaar is, wordt
het bericht 'Geen update gevonden'
weergegeven. Druk op ENTER (b) om terug
te keren naar het [Beginmenu].
6
Bijlage
[OK]
64 Bijlage
4. Als er een nieuwere versie beschikbaar is,
verschijnt het bericht 'Wilt u updaten?'.
5. Selecteer OK om de software bij te werken.
(Wanneer u [Annuleren] selecteert, wordt de
update beëindigd.)
>>Let op!
Schakel tijdens het bijwerken van de software
de stroom niet uit.
,,Opmerking
Als de software een driverupdate bevat, is het
mogelijk dat de schijflade tijdens het proces
wordt geopend.
6. Wanneer het bijwerken is voltooid, verschijnt
het bericht 'Update voltooid' en wordt
de stroom na vijf seconden automatisch
uitgeschakeld.
7. Schakel de stroom opnieuw in. Het systeem
werkt nu met de nieuwe softwareversie.
,,Opmerking
De functie voor het bijwerken van de software
werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van
uw internetomgeving. In dat geval kunt
u de meest recente software verkrijgen
via een geautoriseerd servicecentrum van
LG Electronics en uw speler vervolgens
bijwerken. Raadpleeg het gedeelte
'Klantenondersteuning' op pagina 61.
6
Bijlage
Bijlage 65
Informatie over
Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials is software voor
het delen van op uw computer opgeslagen film, muziek- en fotobestanden met deze speler die
fungeert als met DNLA-compatibele digitale
mediaserver.
,,Opmerking
yy De cd-rom met Nero MediaHome 4
Essentials is alleen geschikt voor computers
en mag niet op deze speler of op andere
apparaten dan een computer worden
afgespeeld.
yy De meegeleverde cd-rom met Nero
MediaHome 4 Essentials is een aangepaste
editie die alleen geschikt is voor het delen
van bestanden en mappen met deze speler.
yy De geleverde Nero MediaHome 4 Essentialssoftware biedt geen ondersteuning
voor de volgende functies: converteren,
gebruikersinterface op afstand, tvbediening, internetservices en Apple iTunes
yy Deze handleiding verklaart de bewerkingen
met de Engelse versie van Nero MediaHome
4 Essentials als voorbeeld. Volg de uitleg
die naar de feitelijke bewerkingen van uw
taalversie verwijst.
Nero MediaHome 4 Essentials
installeren
Controleer voordat u Nero MediaHome 4 Essentials
installeert, de onderstaande systeemvereisten.
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger), Windows
Vista® (geen Service Pack vereist), Windows® XP
Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of
hoger), Windows Server® 2003.
yy Windows Vista® 64-bits editie (toepassing wordt
in 32-bits modus uitgevoerd).
yy Windows® 7 64-bits editie (applicatie draait in 32bits modus)
yy Vaste schijfruimte: 200 MB vaste schuifruimte
voor een standaardinstallatie van Nero
MediaHome stand-alone.
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III of AMD
Sempron™ 2200+ processors
yy Geheugen: 256 MB RAM
yy Grafische kaart met tenminste 32 MB
videogeheugen, een minimum resolutie van
800x600 pixels en 16-bits kleurinstellingen
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 of hoger
yy DirectX® 9.0c revision 30 (Augustus 2006) of
hoger
yy Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11a/b/g/n)
1. Sluit alle Microsoft Windows programma’s
af en schakel tevens alle geactiveerde
antivirussoftware uit.
2. Plaats de meegeleverde cd-rom in het cdromstation van de computer.
3. Klik op [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik op [Run] om installatie te starten.
5. Klik op [Nero MediaHome 4 Essentials].
De installatie wordt voorbereid en de
installatiewizard verschijnt.
6. Klik op de knop [Next] om het invoerscherm
voor serienummers weer te geven. Klik op [Next]
om naar de volgende stap te gaan.
6
Bijlage
Start de computer en plaats de meegeleverde
cd-rom in het cd-romstation van de computer.
Een installatiewizard begeleidt u door de snelle
eenvoudige installatieprocedure. Ga als volgt
te werk om Nero MediaHome 4 Essentials te
installeren:
66 Bijlage
7. Als u met alle voorwaarden akkoord gaat,
klikt u achtereenvolgens op het selectievakje
bij [I accept the License Conditions] en op
[Next] .Als u niet niet akkoord gaat met deze
overeenkomst, kunt u de installatie niet
uitvoeren.
8. Klik op [Typical] en klik daarna op [Next].
De installatieprocedure wordt gestart.
9. Schakel het selectievakje in en klik op [Next] als
u bereid bent deel te nemen aan het anoniem
verzamelen van gegevens.
10. Klik op de knop [Exit] om de installatie te
voltooien.
Bestanden en mappen delen
U moet de mappen op uw computer waarin de
film-, muziek- en/of fotobestanden zijn opgeslagen,
delen om ze met deze speler af te kunnen spelen.
In dit deel wordt de procedure uitgelegd voor
het selecteren van de gedeelde mappen op uw
computer.
1. Dubbelklik op het 'Nero MediaHome 4
Essentials'-pictogram op uw bureaublad.
2. Klik aan de linkerkant op het pictogram
[Network] en typ de naam van uw netwerk in
het veld [Network name]. De netwerknaam die
u opgeeft, wordt door de speler herkend.
3. Klik aan de linkerkant op het pictogram [Shares].
4. Klik in het scherm [Shares] op het tabblad [Local
Folders].
5. Klik op het pictogram [Add] om het venster
[Browse Folder] te openen.
6. Selecteer de map die de bestanden bevat die u
wilt delen. De geselecteerde map wordt aan de
lijst van gedeelde mappen toegevoegd.
7. Klik op het pictogram [Start Server] om de
server te starten.
,,Opmerking
6
yy Als de gedeelde mappen of bestanden niet
op de speler worden weergegeven, klikt u
op de map op het tabblad [Lokale Mappen]
en vervolgens klikt u bij de knop [Meer] op
de optie [Opnieuw Scannen Mappen].
Bijlage
yy Ga voor meer informatie en softwaretools
naar www.nero.com
Bijlage 67
Regiocodelijst
Kies een regiocode uit deze lijst.
Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code
Afghanistan
AF Fiji Eilanden
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentinië
AR Finland
FI Mongolië
MN Slowakije
SK
Australië
AU Frankrijk
FR Marokko
MA Slovenië
SI
Oostenrijk
AT Duitsland
DE Nepal
NP Zuid-Afrika
ZA
België
BE Groot-Brittannië
GB Nederland
NL Zuid-Korea
KR
Bhoetan
BT Griekenland
Bolivia
BO Groenland
GR Nederlandse
GL Antillen
Brazilië
BR Hong Kong
Cambodia
KH Hongarije
Canada
CA India
Chili
CL Indonesië
China
CN Israël
Colombia
CO Italië
Congo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Kroatië
HR Kenia
Tsjechië
CZ Koeweit
DK Libië
Ecuador
EC Luxemburg
Egypte
EG Maleisië
El Salvador
SV Maldiven
Ethiopië
ET Mexico
IN Noorwegen
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippijnen
KE Polen
KW Portugal
LY Roemenië
LU Russische
Federatie
MY
Saudi-Arabië
MV
Senegal
MX
ES
AN Sri Lanka
NZ Zweden
LK
NG Zwitserland
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Turkije
TH
PA Oeganda
PY Oekraïne
UG
PH Verenigde Staten
PL Uruguay
PT Oezbekistan
RO Viëtnam
RU
SA
SN
Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
6
Bijlage
Denemarken
HK Nieuw-Zeeland
HU Nigeria
Spanje
68 Bijlage
Taalcodelijst
Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste taal voor de volgende startinstellingen invoeren: [Audio disk],
[Disk ondertiteling] en [Disk Menu].
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Afaars
6565
Frans
7082
Litouws
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fries
7089
Macedonisch
7775
Singalees
8373
Albanees
8381
Keltisch
7176
Malagazisch
7771
Slowaaks
8375
Amhaars
6577
Georgisch
7565
Maleis
7783
Sloveens
8376
Arabisch
6582
Duits
6869
Malayalam
7776
Spaans
6983
Armeens
7289
Grieks
6976
Maori
7773
Soedanees
8385
Assamees
6583
Groenlands
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavisch
7779
Zweeds
8386
Azerbeidzjaans
6590
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tagalog
8476
Bashkiri
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basks
6985
Hebreeuws
7387
Nepalees
7869
Tamil
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindi
7273
Noors
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hongaars
7285
Oriya
7982
Thais
8472
Bihari
6672
IJslands
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretons
6682
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto
8083
Turks
8482
Bulgaars
6671
Interlingua
7365
Perzisch
7065
Turkmeens
8475
Burmees
7789
Iers
7165
Pools
8076
Twi
8487
Wit-russisch
6669
Italiaans
7384
Portugees
8084
Oekraïens
8575
Chinees
9072
Japans
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
6
Kroatisch
7282
Canada
7578
Rheto-romaans
8277
Oezbeeks
8590
Bijlage
Tsjechisch
6783
Kashmiri
7583
Roemeens
8279
Viëtnamees
8673
Deens
6865
Kazachstaans
7575
Russisch
8285
Volapük
8679
Nederlands
7876
Kirgizisch
7589
Samoaans
8377
Welsh
6789
English
6978
Koreaans
7579
Sanskriet
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Koerdisch
7585
Schots-keltisch
7168
Xhosa
8872
Ests
6984
Laotiaans
7679
Servisch
8382
Yiddish
7473
Faroees
7079
Latijn
7665
Servokroatisch
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Lets
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Fins
7073
Lingalees
7678
Bijlage 69
Handelsmerken en
licenties
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ en de logo’s zijn handelsmerken
van de Blu-ray Disc Association.
Gefabriceerd onder licentie van de volgende
Amerikaanse patenten: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en
andere verleende en aangevraagde Amerikaanse
en wereldwijde patenten. DTS en het DTSsymbool zijn gedeponeerde handelsmerken en
DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de
DTS-logo’s zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het
product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Het 'BD-Live'-logo is een handelsmerk van de
Blu-Ray organisatie.
DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED®
zijn handelsmerken, servicemerken of
certificeringsmerken van de Digital Living
Network Alliance.
Java en alle Java-handelsmerken en logo's zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen.
Geproduceerd onder vergunning van Dolby
Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
6
De Wi-Fi Protected Access Setup Mark is een
handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
'x.v.Colour' is een handelsmerk van Sony
Corporation.
'AVCHD' en het 'AVCHD'-logo zijn handelsmerken
van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
Bijlage
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een
certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.
70 Bijlage
DivX®, DivX Certified® en de daarmee
geassocieerde logo’s zijn handelsmerken van
DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
Gracenote®, het Gracenote-logo en -logotype
en het logo “Powered by Gracenote”
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Gracenote in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Muziekherkenningstechnologie en verwante
gegevens worden verschaft door Gracenote®.
6
Bijlage
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van
Gracenote®
Deze toepassing of het apparaat bevat software van
Gracenote, Inc., Emeryville, California (“Gracenote”).
Met de software van Gracenote (“Gracenotesoftware”) kan deze toepassing disk- en of
bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante
gegevens ophalen, waaronder informatie over de
naam, artiest, track en titel (“Gracenote-gegevens”)
vanuit online-servers of ingesloten databases
(samen “Gracenote-servers”). De toepassing
kan tevens andere functies verrichten. U mag
Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door
middel van de beoogde eindgebruikersfuncties
van deze toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in de Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en Gracenote-servers
uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel
privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de
Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens
dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren,
over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE
IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTESOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS
UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE
HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie
om de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers te gebruiken,
zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze
beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd,
stemt u ermee in op geen enkele wijze meer
gebruik te maken van de Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot de Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en de Gracenote-servers,
inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is
Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor
informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat
Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar
eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving
van haar rechten jegens u.
De Gracenote-service gebruikt een unieke
identificatiecode om query’s na te sporen voor
statistische doeleinden. Het doel van deze
willekeurig toegewezen numerieke code is om de
Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te
weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de
webpagina over het privacybeleid van Gracenote
voor de Gracenote-service.
De licentie voor de Gracenote-software en alle
onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt
verstrekt op “AS IS”-basis. Gracenote doet geen
toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk
of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle
Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich het recht voor om
gegevens te verwijderen van de Gracenoteservers of om gegevenscategorieën te wijzigen als
Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt
geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software
of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten
of dat het functioneren van de Gracenotesoftware of Gracenote-servers ononderbroken
zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien
van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen
of -categorieën die Gracenote mogelijk in de
toekomst verschaft; Gracenote mag haar diensten
op elk moment beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES
MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK
MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE
HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES
TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE
WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN
GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTESERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN
INKOMSTEN.
© Gracenote, Inc. 2009
Bijlage
71
Resolutie video-uitvoer
Bij afspelen van beveiligde media
Video-uitgang
Resolutie
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI aangesloten
HDMI ontkoppeld
576i
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080p/24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080i
1080p/50 Hz
1080p/50 Hz
576i
1080i
Bij afspelen van beveiligde media
Video-uitgang
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
576i
576p
576i
576p
576p
576i
720p
720p
576i
Resolutie
1080i
1080i
576i
1080p/24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080p/50 Hz
1080p/50 Hz
576i
yy Wanneer u handmatig een resolutie selecteert,
en vervolgens de HDMI-stekker aansluit op uw
tv en uw tv dit niet accepteert, dan wordt de
resolutie instelling ingesteld op [Auto].
yy Als u een resolutie kiest die uw tv niet accepteert,
verschijnt er een waarschuwing. Wanneer u de
resolutie hebt gewijzigd, en er geen beeld wordt
weergegeven, wacht u ongeveer 20 seconden.
yy Hierna wordt automatisch de vorige resolutie
weer ingesteld.De beeldfrequentie voor een
video-uitvoer van 1080p wordt automatisch
ingesteld op 24 Hz of 50 Hz, afhankelijk van de
capaciteit en voorkeur van de aangesloten tv en
gebaseerd op de video framesnelheid van de
BD-ROM.
COMPONENT VIDEO OUTaansluiting
6
Videostroom van de Blu-rayschijf of dvd kan
upscaling van analoge uitvoer voorkomen.
Bijlage
HDMI OUT-aansluiting
VIDEO OUT-aansluiting
De signalen van een VIDEO OUT-aanlsuiting worden
altijd uitgevoerd met een resolutie van 576i.
72 Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het label op de achterkant van het apparaat.
Opgenomen vermogen
Raadpleeg het label op de achterkant van het apparaat.
Afmetingen (B x H x D)
Circa 433,5 x 57 x 281 mm (17 x 2,2 x 11 inches)
Netto gewicht (circa)
3,9 kg (8,6 lbs)
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid
5 % tot 90 %
Ingangen/uitgangen
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief, RCA-aansluiting x 1
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief, RCA-aansluiting x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-aansluiting x 2
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pins (type A, HDMI™-connector)
ANALOG AUDIO IN
0.6 Vrms, RCA-aansluiting (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optische aansluiting x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereoaansluiting)
Radio
Bereik FM-radio
87.5 tot 108.0 MHz of 87.50 tot 108.00 MHz
Versterker
6
Uitgangsvermogen (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
Bijlage
Totaal
1125 W
Voorzijde
135 W X 2
Midden
135 W
Achterkant
135 W X 2
Subwoofer
180 W (passief )
3D-effect - links
135 W
3D-effect - rechts
135 W
Bijlage 73
Systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
golflengte
405 nm / 650 nm
Signaalsysteem
Standaard PAL/NTSC-kleuren-tv
Frequentierespons
20 Hz tot 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Harmonische storing
Minder dan 0,05%
Dynamisch bereik
Beter dan 80 dB
LAN-poort
Ethernet-aansluiting x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Draadloos LAN (ingebouwde
antenne):
Geïntegreerde IEEE 802.11n (5 GHz en 2,4 GHz bands) voor
draadloos toegang tot het netwerk, compatibel met 802.11a/b/g
Wi-Fi-netwerken.
USB-busvoeding:
DC 5 V 0 500 mA
Luidsprekers
Frontluidspreker (links/rechts)
Type
tweeweg, 2 luidsprekers
Max. ingangsvermogen
270 W
Nominale
impedantie
4Ω
Nettoafmetingen (B x H x D)
88 X 292 X 86 mm
(3,5 X 11,5 X 3,4 inches)
Ingangsvermogen
135 W
Nettogewicht
1,0 kg (2,2 lbs)
Achterluidsprekers (links/rechts)
tweeweg, 2 luidsprekers
Max. ingangsvermogen
270 W
Nominale
impedantie
4Ω
Nettoafmetingen (B x H x D)
88 X 292 X 86 mm
(3,5 X 11,5 X 3,4 inches)
Ingangsvermogen
135 W
Nettogewicht
1,0 kg (2,2 lbs)
Type
tweeweg, 3 luidsprekers
Max. ingangsvermogen
270 W
Nominale
impedantie
4Ω
Nettoafmetingen (B x H x D)
412 X 82 X 73 mm
(16,2 X 3,2 X 2,9 inches)
Ingangsvermogen
135 W
Nettogewicht
0,7 kg (1,5 lbs)
Type
eenweg, 1 luidspreker
Max. ingangsvermogen
360 W
Nominale
impedantie
3Ω
Nettoafmetingen (B x H x D)
196 X 390 X 315 mm
(7,7 X 15,4 X 12,4 inches)
Ingangsvermogen
180 W
Nettogewicht
5,6 kg (12,3 lbs)
Middenluidspreker
Subwoofer
Bovenste luidspreker (voorkant + linksachter/voorkant + rechtsachter)
Type
eenweg, 2 luidspreker
Max. ingangsvermogen
270 W
Nominale
impedantie
4Ω
Nettoafmetingen (B x H x D)
Ingangsvermogen
135 W
Nettogewicht
Ingebouwde voor- en
achterluidsprekers
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
6
Bijlage
Type
74 Bijlage
Onderhoud
Opmerkingen over schijven
Omgaan met schijven
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat
moet verzenden, kunt u het apparaat voor een
maximale bescherming weer inpakken zoals het
oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.
Raak de afspeelzijde van de schijf niet aan.
Houd de schijf aan de randen vast zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak maakt. Plak nooit
papier of plakband op de schijf.
Schijven opbergen
Houd het oppervlak van de behuizing schoon
Berg de schijf na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht,
of hittebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van het apparaat.
Schijven reinigen
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
Het apparaat reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
6
Het apparaat onderhouden
Bijlage
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met een geautoriseerd
servicecentrum bij u in de buurt.
Vingerafdrukken en stof op de schijf kunnen zorgen
voor een slechte beeldkwaliteit en geluidsstoringen.
Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een
schone doek. Wrijf de schijf voorzichtig vanuit het
midden schoon.
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is
bedoeld voor oudere vinyl platen.
Bijlage 75
Belangrijke informatie
met betrekking tot de
netwerkservices
Voor alle informatie, gegevens, documenten,
communicaties, downloads, bestanden, teksten,
afbeeldingen, foto's, grafische voorstellingen,
video's, webcasts, publicaties, hulpprogramma's,
bronnen, software, code, programma's, applets,
widgets, toepassingen, producten en andere
inhoud ('Inhoud') en alle services en aanbiedingen
('Services') die via een derde partij (elk een
'Serviceprovider') wordt geleverd of beschikbaar
wordt gesteld, geldt dat de Serviceprovider hier
volledig verantwoordelijk voor is.
De beschikbaarheid van en toegang tot de
Inhoud en Services die via het LGE-apparaat door
de Serviceprovider worden verschaft kunnen
op elk gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd, inclusief, maar niet
beperkt tot opschorting, verwijdering, beëindiging
van alle of een deel van de Inhoud of Services.
LGE is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of
Diensten die door de Serviceprovider wordt
verstrekt of voor de wijzigingen, verwijdering of
beëindiging van dergelijke Inhoud of Diensten
en biedt geen garantie ten aanzien van de
beschikbaarheid of toegankelijkheid van dergelijke
Inhoud of Diensten.
6
Bijlage
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot de Inhoud of Diensten, raadpleegt u de
website van de Serviceprovider voor de meest
actuele informatie. LGE is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking
tot de Inhoud en Diensten. Alle vragen of
serviceverzoeken met betrekking tot de Inhoud of
Diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan
de desbetreffende Inhoud en Dienstenproviders.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising