LG MC8088HL Handleiding
MICROWAVE/GRILL/CONVECTION OVEN
MAGNETRON/GRILL/CONVECTIEOVEN
FOUR COMBINE MICRO-ONDES/GRIL/CONVECTION
OWNER’S MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D’UTILISATION
PLEASE READ THIS OWNER’S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE OVEN IN GEBRUIK
NEEMT.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D’UTILISATION AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
MC8088HL
MC8088HRS
MC8088HRB
MC8088HR
P/No: MFL55318505
GB
...................................................................................................................................3~46
MICROWAVE/GRILL/CONVECTION OVEN
NL
...................................................................................................................................47~90
MAGNETRON/GRILL/CONVECTIEOVEN
FR
..................................................................................................................................91~134
FOUR COMBINE MICRO-ONDES/GRIL/CONVECTION
2
Inhoud
Hoe uw magnetronoven werkt
Een magnetronoven werkt met microgolven. Dit is een vorm van energie die
vergelijkbaar is met radio- en tv-golven en normaal daglicht. Wanneer
microgolven zich door de atmosfeer verplaatsen verspreiden ze zich zonder
dat er iets gebeurt. Deze oven heeft een magnetronbuis die ontworpen is de
energie in microgolven praktisch te gebruiken. De elektriciteit die aan de
magnetronbuis wordt toegevoerd, gebruiken wij voor het opwekken van
microgolfenergie.
Deze microgolven komen de kookruimte binnen door de openingen aan de
binnenzijde van de ovenwand. In de oven is een plateau aanwezig.
Microgolven worden tegengehouden door de metalen wanden van de oven
maar ze gaan wel door glas, porselein en papier – het materiaal waarvan
schotels zijn gemaakt die speciaal voor magnetronovens zijn bedoeld.
De borden, schalen en schotels die u voor het koken gebruikt worden niet
door microgolven verhit maar ze kunnen uiteindelijk wel warm worden door
de warmte die het voedsel afgeeft.
Een bijzonder veilig apparaat
Uw magnetronoven is een van de veiligste van alle
huishoudelijke apparaten. Zodra u de ovendeur opent,
stopt de oven automatisch met het opwekken van
microgolven. Microgolfenergie die het voedsel
binnendringt, wordt volledig in warmte omgezet. Er
blijven dus geen “restjes” energie over waaraan u zich
bij het eten kunt branden.
47
Inhoud __________________________________________________ 47
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen _________________________ 48 ~ 52
Voorzorgsmaatregelen ____________________________________ 53
Uitpakken en installeren ____________________________________ 54 ~ 55
Bedieningspaneel _________________________________________ 56
Gebruik van toebehoren per model __________________________ 57
De klok instellen __________________________________________ 58
Kinderslot _______________________________________________ 59
Koken met micro-energie ___________________________________ 60
Vermogensniveaus van de magnetronfunctie __________________ 61
Grillen __________________________________________________ 62
Koken met de grillcombi ___________________________________ 63
Voorverwarmen met hetelucht _______________________________ 64
Koken met hetelucht _______________________________________ 65
Koken met de hetelucht combimagnetron ________________________ 66
Vlug beginnen ___________________________________________ 67
Grotere en kleinere hoeveelheden bereiden ___________________ 68
Opwarmen ______________________________________________ 69
Automatisch koken ________________________________________ 70 ~ 72
Automatisch rooster en braden ______________________________ 73 ~ 74
Krokant bereiden _________________________________________ 75 ~ 77
Automatisch ontdooien ____________________________________ 78 ~ 79
Combi-ontdooien _________________________________________ 80 ~ 81
Snel ontdooien ___________________________________________ 82 ~ 83
Geurreiniging ____________________________________________ 84
Test schotels volgens EN 60705 _____________________________ 85
Magnetronveilig keukengereedschap _________________________ 86
Eigenschappen van voedsel koken in een magnetronoven ____________ 87 ~ 88
Vragen en antwoorden ____________________________________ 89
Technische gegevens ______________________________________ 90
NL
Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later. Lees alle aanwijzingen en volg ze op
voordat u uw oven in gebruik neemt. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting en
persoonlijk letsel door het gebruik van de oven. Deze gebruiksaanwijzing kan niet
alle mogelijke situaties beschrijven. Neem altijd contact op met de leverancier of de
fabrikant als u een probleem tegenkomt dat u niet begrijpt.
Dit is het waarschuwingssymbool in verband met de veiligheid. Dit symbool wijst u op mogelijke gevaren voor ernstig of fataal letsel van u en anderen.
Alle veiligheidsmaatregelen worden met dit symbool en het woord "WAARSCHUWING" of "LET OP" aangegeven. Dit woord betekent:
WAARSCHUWING
NL
LET OP
Dit symbool waarschuwt u voor gevaren of onveilige handelingen die ernstig of fataal letsel kunnen veroorzaken.
Dit symbool waarschuwt u voor gevaren of onveilige handelingen die letsel of schade kunnen veroorzaken.
Verkeerd gebruik kan ernstige gevolgen hebben zoals brand, brandwonden,
kortsluiting en elektrische schokken.
WAARSCHUWING
4. De bereikbare onderdelen kunnen tijdens het gebruik warm worden, Houd jonge
kinderen bij de oven weg.
Daarmee voorkomt u de kans op verbrandingen.
1. Knoei niet met of verander niets aan de deur, de deursluitingen, het
bedieningspaneel, de veiligheidsschakelaars en andere onderdelen van de oven. Dit
betreft ook het verwijderen van afdekkingen die u en anderen beveiligen tegen
blootstelling aan microgolfenergie. Gebruik de oven niet als de deursluitingen en de
bijbehorende onderdelen van de magnetronoven defect zijn. Reparaties mogen alleen
door een gespecialiseerde servicemonteur worden uitgevoerd.
In tegenstelling tot andere huishoudelijke apparaten maken magnetronovens gebruik
van hoge spanningen met een hoog amperage. Oneigenlijk gebruik of verkeerd
uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijke blootstelling aan microgolfenergie,
kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.
5. Vloeistoffen en andere levensmiddelen mogen niet in gesloten verpakkingen, blikken,
bussen, dozen e.d. worden verwarmd omdat deze dan kunnen exploderen. Verwijder
de kunststof ("plastic") wikkels van levensmiddelen voordat u ze in de oven bereidt of
ontdooit. Let er wel op dat het voedsel bij het verwarmen of bereiden soms met een
kunststof film moet worden bedekt.
Prik hierin wat gaatjes om openbarsten van de film te voorkomen.
2. Gebruik de oven niet voor drogen. (bijvoorbeeld voor het drogen van natte kranten,
kleding, speelgoed, elektrische apparaten, jonge hondjes of katjes e.d.)
Hierdoor riskeert u brand, verbrandingen of een dodelijke schok.
6. Zorg dat u voor elke gebruiksmodus de juiste accessoires gebruikt, zie pagina 12 in
de handleiding.
Onjuist gebruik kan leiden tot beschadigingen aan uw oven en accessoires, of kan een
vonk of brand veroorzaken.
3. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en minder valide personen.
Kinderen mogen de oven alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken nadat
het kind duidelijke aanwijzingen over het gebruik heeft gekregen en het kind in staat
is de oven veilig te gebruiken en weet wat de risico's zijn van verkeerd gebruik.
7. Kinderen mogen niet met de accessoires spelen of hangen aan het deur handvat.
Ze kunnen zichzelf verwonden.
48
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later. Lees alle aanwijzingen en volg ze op
voordat u uw oven in gebruik neemt. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting en
persoonlijk letsel door het gebruik van de oven. Deze gebruiksaanwijzing kan niet
alle mogelijke situaties beschrijven. Neem altijd contact op met de leverancier of
de fabrikant als u een probleem tegenkomt dat u niet begrijpt.
5. Gebruik voor het verwarmen van vloeistoffen, soepen, sauzen en
dranken in uw magnetronoven ,
* Geen smalle bekers, kommen, flessen e.d. met een nauwe hals.
* Voorkom oververhitting.
* Roer de vloeistof voordat u de beker, kom, fles e.d. in de oven plaatst.
Roer nog eens halverwege de opwarmtijd.
* Laat de beker, kom, fles e.d. na verwarming nog even in de oven staan.
Roer of schud de vloeistof nog eens voorzichtig voordat deze wordt
gedronken (vooral de inhoud van zuigflessen en kommen babyvoeding).
Daardoor kunt u verbrandingen voorkomen.
Pak de beker, kom, fles e.d. voorzichtig vast. Door verwarming in een
magnetronoven kan een vloeistof plotseling gaan koken zonder dat u eerst
kookbelletjes ziet. Hierbij kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
LET OP
1. Door de veiligheidssluitingen die in het deurmechanisme zijn gebouwd
kunt u de oven niet het open deur gebruiken. Het is van belang dat er
niet met deze veiligheidssluitingen wordt geknoeid.
Hierdoor kunnen u en anderen aan een te grote hoeveelheid
microgolfenergie worden blootgesteld. (De veiligheidssluitingen schakelen
alle kookactiviteiten automatisch uit zodra de deur wordt geopend.)
2. Plaats geen voorwerpen (zoals een keukendoek of servet e.d.) tussen de
voorkant van de oven en de ovendeur. Voorkom ook dat resten
voedings- of reinigingsmiddelen zich aan het afdichtmateriaal van de
ovendeur en de oven hechten.
Hierdoor kunnen u en anderen aan een te grote hoeveelheid
microgolfenergie worden blootgesteld.
6. In de bovenkant, een van de zijkanten of de onderkant van de oven is
een afvoeropening aanwezig. Voorkom dat deze wordt geblokkeerd.
Daardoor kan uw oven worden beschadigd en krijgt u een slecht
kookresultaat.
3. Gebruik de oven niet als deze is beschadigd. Het is van groot belang dat
de ovendeur goed sluit en dat de volgende onderdelen onbeschadigd
zijn: (1) deur(ophanging), (2) scharnieren en sluitingen (gebroken of los),
(3) deurafdichtingsmateriaal en het oppervlak van de afdichtingen.
Hierdoor voorkomt u dat u en anderen aan een te grote hoeveelheid
microgolfenergie worden blootgesteld.
4. Stel de bereidingstijden nauwkeurig in. Kleinere hoeveelheden
voedingsmiddelen vragen een kortere kook- of bereidingstijd dan
grotere.
Door een te lange kooktijd kan het voedsel vlam vatten en als gevolg
daarvan uw oven beschadigen.
Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
7. Schakel de oven niet in als deze leeg is. Zet een glas water in de oven
wanneer u hem niet gebruikt. Als de oven per ongeluk wordt
ingeschakeld, absorbeert het water veilig alle microgolfenergie.
Door verkeerd gebruik kan de oven worden beschadigd.
8. Bereid in de oven geen in papier gewikkelde voedingsmiddelen tenzij uw
kookboek aangeeft hoe u dat moet doen. Gebruik geen krantenpapier
voor het inpakken van voedingsmiddelen die u in de oven bereidt.
Door verkeerd gebruik kan een explosie of brand ontstaan.
49
NL
Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later. Lees alle aanwijzingen en volg ze op
voordat u uw oven in gebruik neemt. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting en
persoonlijk letsel door het gebruik van de oven. Deze gebruiksaanwijzing kan niet
alle mogelijke situaties beschrijven. Neem altijd contact op met de leverancier of de
fabrikant als u een probleem tegenkomt dat u niet begrijpt.
14. Kook in de oven geen eieren in de schaal. Eieren in de schaal en hele
hardgekookte eieren mogen niet in een magnetronoven worden
verwarmd omdat ze zelfs nadat de oven is uitgeschakeld kunnen
openbarsten.
In het ei kan immers druk ontstaan waardoor het ei barst.
LET OP
NL
9. Gebruik geen houten schalen of bakjes en evenmin keramische schalen
(van aardewerk of porselein) met een metalen (bijvoorbeeld gouden of
zilveren) inleg. Verwijder altijd metalen bindmateriaal Controleer vóór
gebruik altijd of uw keukengereedschap geschikt is voor gebruik in een
magnetronoven.
Zo niet dan kan het heet worden en verkolen. Metalen voorwerpen die u
in de oven legt kunnen een vonkboog vormen en aanzienlijke schade
veroorzaken.
15. In een magnetronoven kunt u niet frituren.
Hierbij kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
16. Als u rook uit de oven ziet komen, schakel de oven dan uit of trek de
stekker uit het stopcontact en laat de ovendeur dicht om eventuele
vlammen te doven.
Levensmiddelen die vlam hebben gevat bedreigen uw veiligheid door
brand, kortsluiting of een elektrische schok.
10. Gebruik geen producten van hergebruikt papier.
Deze bevatten soms verontreinigingen die bij het koken vonken en/of
brand kunnen veroorzaken.
17. Houd uw oven in het oog gaten en controleer deze regelmatig wanneer
u er levensmiddelen in verwarmt in wegwerpverpakkingen van plastic,
papier of ander brandbaar materiaal.
Door breuk van de verpakking kan de etenswaar of de vloeistof tijdens
de bereiding in de oven weglekken en zelfs vlam vatten.
11. Spoel de ovenschaal en het rek niet af door deze meteen na het koken
in water te dompelen. Hierdoor kunnen ze breken of schade oplopen.
Door verkeerd gebruik kan de oven worden beschadigd.
12. Zet de oven zo neer dat de voorkant van de deur 8 cm of meer achter
de tafelrand ligt. Daardoor voorkomt u dat uw magnetronoven per
ongeluk omkantelt.
Verkeerd gebruik kan letsel en beschadiging van de oven veroorzaken.
18. De temperatuur van de bereikbare onderdelen van de oven kan flink
oplopen wanneer de oven in werking is. Raak de ovendeur, de bovenen achterkant en de zijkanten evenals de binnenkant van de oven, de
toebehoren en schotels, schalen en borden tijdens het grillen,
convectiekoken en automatisch koken niet aan voordat de oven is
uitgeschakeld en u hebt vastgesteld dat ze niet heet zijn.
Omdat al deze onderdelen heet kunnen worden loopt u het risico van
verbrandingen tenzij u dikke ovenwanten draagt.
13. Prik in de schil van aardappelen, appels en dergelijk fruit en groenten
voordat u ze in de oven bereidt.
Daardoor voorkomt u dat ze openbarsten.
50
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later. Lees alle aanwijzingen en volg ze
op voordat u uw oven in gebruik neemt. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting
en persoonlijk letsel door het gebruik van de oven. Deze gebruiksaanwijzing kan
niet alle mogelijke situaties beschrijven. Neem altijd contact op met de leverancier
of de fabrikant als u een probleem tegenkomt dat u niet begrijpt.
Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
23. Dit apparaat moet worden geaard.
LET OP
De gekleurde draden in de lichtnetkabel van het apparaat voldoen aan
de volgende codes:
BLAUW ~ Nulleiding
BRUIN ~ Stroomvoerend
GROEN en GEEL – Aarde
19. Reinig de oven regelmatig en verwijder alle voedselresten.
Als u de oven niet regelmatig reinigt kunnen de binnen- en buitenwanden
van de oven beschadigd worden waardoor de levensduur van het
apparaat wordt verkort en zelfs een mogelijk gevaarlijke situatie kan
ontstaan.
Als de kleuren van de draden in de lichtnetkabel van dit apparaat niet
overeenkomen met de gekleurde markeringen waarmee de
aansluitpunten in de door u gebruikte stekker zijn aangegeven, ga dan
als volgt te werk :
20. Gebruik alleen de thermometer die voor deze oven wordt geadviseerd
(bij apparaten die voor het gebruik van een thermometer geschikt zijn).
Door een ongeschikte thermometer te gebruiken weet u nooit zeker of de
aangegeven temperatuur juist is.
Sluit de BLAUW gekleurde draad aan op het aansluitpunt dat
aangegeven is met de letter N of dat ZWART is gekleurd.
Sluit de BRUIN gekleurde draad aan op het aansluitpunt dat
aangegeven is met de letter L of dat ROOD is gekleurd.
Sluit ten slotte de GROEN+GEEL of GROEN gekleurde draad aan op het
aansluitpunt dat met de letter E is aangegeven
.
21. Het apparaat wordt heet als u de eventueel meegeleverde
verwarmingselementen gebruikt. Raak de verwarmingselementen in de
oven niet aan.
Daardoor kunt u verbrandingen oplopen.
Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan veiligheidshalve
vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e)
servicecentrum of monteur.
Een verkeerde aansluiting kan een ernstige beschadiging van de
elektrische leidingen in uw woning veroorzaken.
22. Volg bij popcornproducten de aanwijzingen van de fabrikant strikt op.
Houd bij het poffen van popcorn de oven in het oog. Als de popcorn na
de geadviseerde tijd niet is gepoft, neem dan de popcorn uit de oven
en doe hem weg. Gebruik voor het poffen van maïs nooit een gewone
bruine papieren zak. Pof popcornrestanten nooit opnieuw.
Deze kunnen door oververhitting vlam vatten.
51
NL
Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later. Lees alle aanwijzingen en volg ze op
voordat u uw oven in gebruik neemt. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting en
persoonlijk letsel door het gebruik van de oven. Deze gebruiksaanwijzing kan niet
alle mogelijke situaties beschrijven. Neem altijd contact op met de leverancier of
de fabrikant als u een probleem tegenkomt dat u niet begrijpt.
LET OP
NL
24. Gebruik geen scherp schurende reinigingsmiddelen of een scherpe
metalen krabber of pannenspons om het glas van de ovendeur te
reinigen.
Hierdoor kunnen krassen op de ruit ontstaan waardoor het glas kan
springen.
25. Deze oven is niet geschikt voor professionele cateringdoeleinden.
Door verkeerd gebruik kan de oven worden beschadigd.
26. U moet de magnetronoven bedienen terwijl de sierdeur open is.used,
then this appliance must be protected by a 13 Amp fuse.
Als u de deur tijdens het bedienen sluit, wordt de luchtdoorstroming
minder wat brand en beschadiging van de oven en de behuizing kan
veroorzaken.
27. U kunt de oven op het lichtnet aansluiten door de stekker in het
dichtstbijzijnde stopcontact te steken of door een schakelaar in de vaste
verbinding tussen de oven en het lichtnet aan te brengen, een en ander
volgens de plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties.
Het gebruik van een ongeschikte stekker of schakelaar kan brand,
kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.
52
Voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan te veel microgolfenergie
te voorkomen.
Door de veiligheidssluitingen die in het deurmechanisme zijn gebouwd kunt
u de oven niet het open deur gebruiken. Deze veiligheidssluitingen schakelen
bij het openen van de deur alle kookactiviteiten uit. Zo niet dan kunnen u en
anderen bij de bediening van de magnetronoven aan een schadelijke
hoeveelheid microgolfenergie worden blootgesteld.
Het is dus van belang dat er niet met deze veiligheidssluitingen wordt
geknoeid.
Voorzorgsmaatregelen
Door vloeistoffen als soepen, sauzen en dranken in uw oven met de
magnetronfunctie te verwarmen, kan de vloeistof met vertraging plotseling
bruisend gaan koken zonder dat kookbelletjes daarvoor waarschuwen.
Hierdoor kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
U kunt dit als volgt voorkomen:
1 Gebruik geen hoge smalle bekers en kommen of flessen e.d. met een
nauwe hals.
.
2 Voorkom oververhitting.
Steek niets tussen de voorkant van de oven en de deur en voorkom dat resten
van voedings- of reinigingsmiddelen zich aan het afdichtmateriaal van de
ovendeur en de oven hechten.
3 Roer de vloeistof voordat u de beker, kom of fles in de oven plaatst. Roer
nog eens halverwege de opwarmtijd.
Gebruik de oven niet als deze is beschadigd. Het is van groot belang dat de
ovendeur goed sluit en dat de volgende onderdelen onbeschadigd zijn: de:
(1) deur(ophanging), (2) scharnieren en sluitingen (gebroken of los), (3)
deurafdichtingsmateriaal en het oppervlak van de afdichtingen.
4 Laat de beker, kom, fles e.d. na verwarming nog even in de oven staan.
Roer of schud de vloeistof nog eens voorzichtig voordat deze wordt
gedronken (vooral de inhoud van zuigflessen en kommen babyvoeding).
Controleer ten slotte de temperatuur om een verbrande mond te
voorkomen. Pak de beker, kom, fles e.d. voorzichtig vast.
Laat uw oven uitsluitend door een daarvoor bevoegde servicemonteur
afstellen of repareren.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Laat het voedsel na de bereiding in uw
magnetronoven nog even staan en controleer de
temperatuur voordat u de drank of het gerecht
opdient. Let goed op de temperatuur van de
inhoud van zuigflessen en bekertjes voor baby’s.
Stel de bereidingstijden nauwkeurig in omdat het
voedsel door te lange bereidingstijden vlam kan
vatten en daardoor uw oven kan beschadigen.
53
NL
Uitpakken en
Installeren
Ga precies als op deze twee pagina’s aangegeven te werk om snel te controleren of uw oven goed werkt.
Volg de richtlijnen voor de plaats van de oven zorgvuldig op. Leg bij het uitpakken van de oven alle
toebehoren en het verpakkingsmateriaal opzij. Controleer de oven nauwgezet op eventuele beschadigingen die
bij aflevering zijn ontstaan.
Pak de oven uit en plaats deze op een vlakke tafel of
aanrecht.
Plaats de oven op een vlakke horizontale plaats van
eigen keus, minstens 85 cm boven de grond. Zorg dat er
voor een goede ventilatie aan de bovenkant van het apparaat
minstens 20 cm vrij blijft en 10 cm aan de achterkant. Zorg ervoor
dat de voorkant van de oven minstens 8 cm van de rand van het
blad vandaan staat om kantelen te voorkomen. In de bodem of aan
de zijkant van de oven zit een ventilatieopening.
Het blokkeren van deze opening kan beschadiging van de oven
veroorzaken.
NL
Rechthoekige schaal
Geribbelde schaal
Draairing van
glazen schaal
Rechthoekig rek
Laag rek
Hoog rek
* DEZE OVEN MAG NIET VOOR COMMERCIËLE
CATERINGDOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT.
* DEZE OVEN IS GESCHIKT VOOR INBOUW.
* HIERBIJ MOET DE INBOUWSET VAN LG ELECTRONICS WORDEN
GEBRUIKT.
54
Sluit de oven aan op een stopcontact.
Op dit stopcontact mag u alleen de oven aansluiten.
Als de oven niet goed werkt, trek de lichtnetkabel dan uit
het stopcontact en sluit hem weer aan.
Druk op de Stop/Clear-knop. Druk
vervolgens één keer op de Start/Quick
Start-knop om 30 seconden kooktijd in te stellen.
Het PANEEL telt vanaf 30 seconden terug. Zodra het 0
(nul) bereikt, hoort u een PIEP. Open de ovendeur en
test de temperatuur van het water. Als de oven werkt, is het water
warm. Pak de beker of kom voorzichtig vast. Hij kan heet zijn.
Open de deur van de oven door aan de DEURHENDEL
te trekken. Plaats de DRAAIRING in de oven en leg de
GLAZEN SCHAAL erop.
Vul een voor magnetronovens geschikte beker of kom
met water en vul deze met 300 ml schoon water.
Zet de beker of de kom op de GLAZEN SCHAAL en sluit de
ovendeur. Kijk op pagina 86 als u twijfelt welke beker of kom u
moet gebruiken.
NL
DE OVEN IS NU GEBRUIKSKLAAR!
Roer of schud de inhoud van zuigflessen en potjes voor
baby’s en controleer de temperatuur van de inhoud
voordat u deze aanreikt. Daardoor voorkomt u verbranding.
55
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
NL
7
8
1. Auto Cook : Met de Auto Cook-functie (automatisch koken) kunt u veel
gerechten eenvoudig koken door het type voedingsmiddelen en
het gewicht ervan te kiezen.
10
11
12
8. Afleesvenster: Hierop kunt u de tijd, de bereidingstijd, de temperatuur, het
opgenomen vermogen en de soort bereiding aflezen.
9. TIJD/GEWICHT:
2. Auto Roast (Automatisch roosteren en braden): Ook bij deze functie kunt u
volstaan met het type en het
gewicht van het voedsel te
kiezen.
• Stel de soort bereiding in.
• Stel de kooktijden, de temperatuur, het elektrisch vermogen en het gewicht in.
• Wanneer u een automatische of handmatige functie hebt ingesteld, kunt u op
elk moment de kooktijd verlengen of verkorten door de draaischijf te verstellen
(niet in de ontdooistand).
3. Crisp Cook (Krokant bereiden): Ook hierbij hoeft u slechts het type en het
gewicht van het voedsel te kiezen.
10. Klok: Hierop kunt u de tijd instellen.
4. Combi-ontdooien: Ook hierbij hoeft u slechts het type en het gewicht van het
voedsel te kiezen.
11. START/QUICK START:
• Druk één keer op deze knop om de gekozen bereidingswijze te starten.
5. Auto Defrost (Automatisch ontdooien): Ook hierbij hoeft u slechts het type en
het gewicht van het voedsel te kiezen.
• Door de Quick Start (Snelstart)-knop aan te raken kiest u voor koken met
HOOG VERMOGEN met tussenperioden van 30 seconden.
6. Quick Defrost (Snelontdooien): U stelt de soort voedingsmiddelen en het
gewicht in. De oven doet de rest.
7. MODUS: Hiermee kiest u de bereiding en de soort functie.
9
56
12. STOP/CLEAR (Stoppen/wissen): Hiermee alle door u ingevoerde waarden
overslaan en wissen, behalve de tijd.
Gebruiken van toebehoren per model
Magnetron
Grill
Convectie
Grill combi.
Conv. combi
Automatisch
roosteren en
braden
Krokant
bereiden
Rechthoekige
schaal
Rechthoekig
rek
NL
Geribbelde
schaal
Hoog rek
Laag rek
Glazen schaal
Voorzichtig: Kijk in de kookgids voor de toebehoren die u nodig hebt.
: Aanvaardbaar
: Niet aanvaardbaar
57
De klok
instellen
U kiest tussen 12- en 24-uurs tijdaanwijzing.
In het volgende voorbeeld laat ik u zien hoe bij 24-uurs tijdaanwijzing de klok op 10.30 uur instelt.
Controleer of u al het verpakkingsmateriaal van de oven hebt verwijderd.
Controleer eerst of u de oven op de juiste wijze hebt geïnstalleerd zoals
eerder in deze handleiding aangegeven.
Druk op STOP/ CLEAR.
NL
Als u de oven voor de eerste op het
lichtnet aansluit of na een
stroomstroomstoring, verschijnt een “0”
in het afleesvenster.
U moet de klok nu opnieuw instellen.
Als u op de klok (of het afleesvenster)
vreemde tekens ziet, trek dan de
lichtnetkabel van de oven uit het
stopcontact, sluit hem weer aan en stel
de klok opnieuw in.
Druk eenmaal op “Clock” (Klok).
Als u een klok wilt oproepen met 12-uurs tijdaanwijzing, draai dan aan
TIME/WEIGHT.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot “10:00” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT om de tijd te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot “10:30” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT.
De klok begint te tellen.
58
Kinderslot
In het volgende voorbeeld laat ik u zien hoe u het kinderslot instelt.
Druk op STOP/ CLEAR.
De oven is voorzien van een
veiligheidsfunctie die voorkomt dat de
iemand de oven per ongeluk
inschakelt.
Nadat u het kinderslot hebt ingesteld,
kan niemand de ovenfuncties meer
gebruiken of de oven inschakelen.
Kinderen kunnen de ovendeur echter
nog wel openen.
Blijf op STOP/CLEAR drukken tot “L” op het afleesvenster verschijnt en u
een PIEP hoort.
Het KINDERSLOT is nu ingesteld.
De tijdsaanduiding verdwijnt van het afleesvenster.
Als iemand op een van de knoppen drukt, verschijnt de “L” van
“Locked” (Vergrendeld ) op het afleesvenster.
Om het KINDERSLOT te annuleren drukt u op STOP/CLEAR tot de “L”
verdwijnt.
Wanneer het kinderslot weer open is, hoort u een PIEP.
59
NL
Koken met
micro-energie
In het volgende voorbeeld leg ik uit hoe u een hoeveelheid etenswaar met 400W vermogen in 5 minuten kunt
koken.
Controleer eerst of u de oven op de juiste manier hebt geïnstalleerd,
zoals eerder in deze handleiding aangegeven.
Druk op STOP/ CLEAR.
NL
De oven is voorzien van vijf standen van
microgolfvermogen. De hoogste stand
wordt automatisch gekozen.
Door aan TIME/WEIGHT te draaien kunt
u een andere stand voor vermogen
instellen.
Gebruik altijd een magnetron-bestendige
schalen. Gebruik niet de volgende
accessoires.
Draai MODE (Stand) en kies ”Microwave” (Magnetron).
De volgende indicatie verschijnt: “
“
Draai aan TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster “400W” ziet.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keus te bevestigen.
Gebruik de volgende accessoires niet.
Hoog rek
Laag rek
Draai aan TIME/WEIGHT tot “5:00” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op START/QUICK START.
Rechthoekig rek
Rechthoekige schaal
60
Deze oven is voorzien van vijf energieniveaus waardoor u een maximale flexibiliteit hebt
en het koken naar behoefte kunt regelen.
In de onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van voedingsmiddelen en het
aanbevolen energieniveau om het in deze oven te bereiden.
ENERGIENIVEAU
VERMOGEN
Vermogensniveaus
van de magnetronfunctie
TOEPASSING
HOOG
1000 W
* Water koken
* Rundergehakt aanbraden
* Kipdelen, vis, groente bereiden
* Malse schijven vlees bereiden
MIDDEN HOOG
800 W
* Opwarmen.
* Vlees en gevogelte braden
* Paddenstoelen en schelpdieren bereiden
* Voedingsmiddelen bereiden die kaas en eieren bevatten
MIDDEN
600 W
* Cake en scones bakken
* Eieren bereiden
* Vla bereiden
* Rijst en soepen bereiden
ONTDOOIN
MIDDEN LAAG
400 W
* Ontdooien
* Boter en chocolade smelten
* Minder mals vlees bereiden
LAAG
200W
* Boter en kaas zacht maken
* Roomijs zacht maken
* Gistdeeg laten rijzen
61
TOEBEHOREN
NL
Magnetronveilige plaat
Grillen
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u de grill gebruikt voor het bereiden van een hoeveelheid etenswaar in
12 minuten.
Druk op STOP/ CLEAR.
NL
Met deze functie kunt u voedsel snel
bruinen en krokant bakken.
Draai aan MODE (Modus) en kies Grill.
De volgende indicatie verschijnt: “
“
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
Draai aan TIME/WEIGHT tot “12:00” in het afleesvenster verschijnt.
Hoog rek
Hoog rek
+
Geribbelde schaal
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Druk op START/QUICK START.
Rechthoekig rek
Rechthoekige schaal
Draag altijd ovenwanten om gerechten en toebehoren uit de
oven te halen omdat de oven en de toebehoren erg heet
kunnen zijn.
62
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u de oven met 400 W magnetronvermogen en de grill
programmeert met een bereidingstijd van 25 minuten.
Koken met de
grillcombi
Druk op STOP/ CLEAR.
Draai aan MODE (stand) en kies Grill Combi.
Uw oven heeft een gecombineerde
kookfunctie die u de mogelijkheid
biedt gerechten te bereiden met een
combinatie van ovenverwarming en
magnetron. Dit betekent dat koken u
meestal minder tijd kost.
In de grillcombistand kunt u drie
niveaus van magnetronvermogen
instellen (200, 400 en 600 W).
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
Hoog rek
De volgende indicatie verschijnt: : “
“, “
“.
Draai aan TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster ”400 W” ziet.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keus te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster ”25:00” ziet.
Hoog rek + Geribbelde schaal
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Druk op START/QUICK START.
Draag altijd ovenwanten om gerechten en toebehoren uit de
oven te halen omdat de oven en de toebehoren erg heet
kunnen zijn.
Rechthoekig rek
Rechthoekige schaal
63
NL
Voorverwarmen met
hetelucht
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u de oven tot een temperatuur van 200 °C voorverwarmt.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
De heteluchtoven heeft een
temperatuurbereik van 40 °C en 100 ~230
°C (180 °C is automatisch beschikbaar bij
het kiezen van de stand Convectie).
De oven heeft een speciale functie voor
fermenteren bij een temperatuur van 40 °C.
Draai aan MODE (Stand) en kies hetelucht.
De volgende indicatie verschijnt: “
“
Draai aan TIME/WEIGHT tot "200 °C" in het afleesvenster verschijnt.
Als de oven warmer is dan 40 °C moet u
wachten tot de oven beneden deze
temperatuur is afgekoeld voor u deze
functie kunt gebruiken.
Het duurt een paar minuten voor de oven
de gekozen temperatuur bereikt.
Wanneer de oven de juiste temperatuur
heeft bereikt hoort u een PIEPTOON.
Druk op START/QUICK START.
Het voorverwarmen start terwijl in het afleesvenster "Pr-H" te zien is.
Vervolgens kunt u de gerechten in de oven
zetten. Daarna kunt u de oven starten.
64
In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u voedsel kookt bij een temperatuur van 230 graden
gedurende 50 minuten.
Als u de temperatuur niet zelf instelt,
kiest de oven automatisch 180 °C. U
kunt de oventemperatuur aanpassen
door aan TIME/WEIGHT te draaien.
Druk op STOP/CLEAR.
KOKEN OP TWEE NIVEAUS
Draai aan MODE (Stand) en kies hetelucht.
Bij convectiekoken moet de metalen plaat of het metalen rek worden
gebruikt.
De volgende indicatie verschijnt : “
“
Draai aan TIME/WEIGHT tot “230°C” in het afleesvenster verschijnt.
1. Gebruik voor het koken op twee
niveaus de meegeleverde
kookplaten, de rechthoekige plaat
onder en het rechthoekige rek boven
in de oven.
2. Verwijder de andere toebehoren
(ronde glazen schaal en draairing)
bij het koken op twee niveaus.
Druk op TIME/WEIGHT om de gekozen temperatuur te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster “50:00” ziet.
VOOR EEN NIVEAU KOKEN
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
Druk op START/QUICK START.
Draag altijd ovenwanten om gerechten en toebehoren uit de oven
te halen omdat de oven en de toebehoren erg heet kunnen zijn.
Laag rek
Rechthoekige schaal
Koken met
hetelucht
65
NL
Koken met de hetelucht
combimagnetron
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u de oven met 300 W magnetronvermogen en een
temperatuur van 200 °C programmeert voor een bereidingstijd van 25 minuten.
Druk op STOP/CLEAR.
Draai aan MODE (Stand) en kies hetelucht combimagnetron.
De volgende indicatie verschijnt: “
NL
U kunt het magnetronvermogen op drie
niveaus instellen: 200, 300 en 400 W.
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
“, “
“.
Draai aan TIME/WEIGHT tot “300 W” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keus te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot “200 °C” in het afleesvenster verschijnt.
Laag rek
Square
Laag rek
+
tray
Geribbelde schaal
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Druk op TIME/WEIGHT om de gekozen temperatuur te bevestigen.
Draai aan TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster “25:00” ziet.
Druk op START/QUICK START.
Rechthoekig rek
Draag altijd ovenwanten om gerechten en toebehoren uit de
oven te halen omdat de oven en de toebehoren erg heet
kunnen zijn.
66
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u 2 minuten koken met hoog vermogen (1000 W) instelt.
Vlug
beginnen
Druk op STOP/CLEAR.
Met de Quick Start (Snelstart)-functie
kunt u door de Start/Quick Start-knop
in te drukken koken met HOOG
VERMOGEN (1000 W) met
tussenpozen van 30 seconden.
Druk vier maal op START/QUICK START om 2 minuten HOOG
VERMOGEN (1000 W) te selecteren.
De oven start voordat u de vierde maal hebt gedrukt.
Gebruik altijd een magnetronbestendige schalen. Gebruik niet de
volgende accessoires.
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Hoog rek
Rechthoekig rek
Laag rek
Rechthoekige schaal
67
NL
Grotere en kleinere
hoeveelheden bereiden
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u de tijden van vooraf ingestelde KOOK-programma’s
kunt verlengen of verkorten.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Als u vindt dat de gerechten door het
gebruik van een KOOK-programma te
gaar of onvoldoende gaar worden,
kunt u de kooktijden door draaien aan
TIME/WEIGHT verlengen of verkorten.
U kunt de bereidingstijden (met
uitzondering van de ontdooistand) op
elk moment verlengen of verkorten
door de TIME/WEIGHT-knop te
verdraaien.
Stel het gewenste voorgeprogrammeerde KOOK-programma in.
Kies het gewicht van het voedsel.
Druk op START/QUICK START.
Draai aan TIME/WEIGHT.
Hierdoor kunt de bereidingstijd verlengen of verkorten.
68
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u vaste en vloeibare gerechten bij een temperatuur van 90 °C gedurende
30 minuten warm kunt houden.
Opwarmen
Druk op STOP/CLEAR.
Verdraai MODE (Stand) tot het afleesvenster “60 °C” aangeeft.
In de stand Opwarmen heeft de oven
een traploos instelbaar
temperatuurbereik van 30 ~ 90 °C.
Wanneer u op de functie Opwarmen
drukt, wordt om te beginnen 60 °C
gekozen.
Het duurt een paar minuten voor de
oven de gekozen temperatuur bereikt.
Wanneer de oven de juiste temperatuur
heeft bereikt hoort u een PIEPTOON.
De volgende indicatie verschijnt: “
“
Verdraai TIME/WEIGHT tot “90°C” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT om de gekozen temperatuur te bevestigen.
Verdraai TIME/WEIGHT tot u in het afleesvenster ”30:00” ziet.
Druk op START/QUICK START.
69
NL
Automatisch
koken
In het volgende voorbeeld laat ik u zien hoe u 0.6kg diepvriesgroente bereidt.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
De menu’s voor het automatisch koken
zijn voorgeprogrammeerd.
Enkel het type voedsel en het gewicht
hoeft te worden aangegeven.
Druk op Auto Cook (Automatisch koken).
De volgende indicatie verschijnt: “
“
Verdraai TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “Ac 3” aangeeft.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Verdraai TIME/WEIGHT het afleesvenster “0,6kg” aangeeft.
Druk op START/QUICK START.
Tijdens het kookproces kunt u de kooktijd verlengen of verkorten door
TIME/WEIGHT te verdraaien.
70
GIDS VOOR AUTOMATISCH KOKEN
Functie
Categorie
Gewichtsgrens
Accessories
Voedseltemp.
Instructies
Automatisch AC 1 Aardappelen
in de schil
koken
0.2~1.0 kg
Hoog rek
Kamertempe
- ratuur
Neem 120-220 g middelgrote aardappelen.
Was en droog te aardappelen. Prik een paar maal met een vork in de
aardappelen. Plaats de aardappelen op het rek.
Stel het gewicht in en druk op Start. Als u een piep hoort keert u het gerecht.
Laat de aardappelen na het koken vijf minuten onder aluminiumfolie rusten.
AC 2
0.2~0.8 kg
Magnetronveilig
e kom
Kamertempe
- ratuur
Doe de groente in een magnetronveilige kom.
Voeg de nodige hoeveelheid water toe.
** 0.2kg -0.4kg : 2 eetlepels van 15 ml elk
** 0.2kg -0.4kg : 4 eetlepels van 15 ml elk
Bedek met plasticfolie. Plaats het voedsel in de oven. Roer 3-4 seconden na het
koken. Laat 3 minuten afgedekt rusten.
Verse
groente
AC 3 Diepvriesgro
ente
0.2~0.8 kg
Magnetronveilig
e kom
Bevroren
Doe de groente in een magnetronveilige kom.
Voeg de nodige hoeveelheid water toe.
** 0.2kg -0.4kg : 2 eetlepels van 15 ml elk
** 0.2kg -0.4kg : 4 eetlepels van 15 ml elk
Bedek met plasticfolie. Plaats het voedsel in de oven. Roer 3-4 seconden na het
koken. Laat 3 minuten afgedekt rusten.
AC 4
0.1~0.3 kg
Magnetronveilig
e kom
Kamertempe
- ratuur
Doe de rijst of pasta en kokend water met 1/4 tot 1 theelepel zout in een grote
diepe kom (3 L).
Rijst/pasta
Gewicht
Bedekken
100g 200g 300g
Rijst 250ml 500ml 750ml Bedek en ventileer met een doek.
Water
Verwijder de doek.
Pasta 400ml 800ml 1200ml
** Rijst – Laat de rijst na het koken 5 minuten of tot al het water is geabsorbeerd
onder een doek rusten.
** Pasta – Onder het koken een paar keer doorroeren. Na het koken 1 tot 2
minuten laten rusten. De gare paste direct onder koud water afspoelen.
71
NL
GIDS VOOR AUTOMATISCH KOKEN
Categorie
Functie
Automatisch AC 5
koken
AC 6
Gewichtsgrens
Accessories
Voedseltemp.
Cake
0.5~1.0 kg
Ovenvaste glazen
cakevorm op het
onderste rek
Kamertempe
- ratuur
Gekoelde kant-enklaarmaaltijden
0.3~0.6 kg
Eigen schaal
Gekoeld
Instructies
Volg het onderstaande recept voor sponscake nauwkeurig op.
Plaats de cakevorm op het onderste rek in de oven.
Prik een paar keer met een vleesspies in de folie.
Doe het voedsel op de glazen schaal. Laat na het koken nog 2 minuten
rusten.
– Roerbaar, bijv: Spaghetti bolognese, rundvleesstoofschotel.
– Niet roerbaar, bijv: Lasagna, rundvleespastei (cottage pie).
Let op:
Prik bij kant-en-klaarmaaltijden in zakken een paar keer in het gedeelte
met het vlees en/of de rijst of pasta.
– Roerbare gerechten indien nodig een paar keer doorroeren.
NL
AC 7
Diepvries kant-enklaarmaaltijden
0.3~0.6 kg
Eigen schaal
Bevroren
AC 8
Soepen en sauzen
0.2~0.8 kg
Magnetronveilige
kom
Kamertempe
- ratuur
Plaats diepvries kant-en-klaarmaaltijden onafgedekt op de glazen schaal.
Stort soepen en sauzen in een magnetronveilige kom.
Bedek met plasticfolie. Plaats het voedsel in de oven.
Roer het gerecht na het koken even door en laat het 3 minuten rusten.
Roer het gerecht ten slotte nog eens door.
* Ac 5 Recept voor sponscake (500 gram).
Ingrediënten
170 g bloem
170 g suiker
100 ml water
125 g eieren
50 g gesmolten boter
10 g bakpoeder.
Recept
1. Meng de eieren en de suiker 2 tot 3 minuten in een kom krachtig dooreen.
2. Voeg de gesmolten boter, de bloem, de bakpoeder en het water toe.
3. Meng alles met een spatel goed dooreen.
4. Vet een ovenvaste glazen cakevorm in en bekleed de bodem met vetvrij papier.
Doe het cakemengsel met een opscheplepel in de cakevorm en werk de bovenkant glad af.
72
Automatisch roosteren
en braden
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u 1,4 kg rosbief bereidt.
Druk op STOP/CLEAR.
Druk op Auto Roast (Automatisch braden).
Auto Roast (Automatisch vlees braden)
biedt u de mogelijkheid veel van uw
favoriete gerechten heel gemakkelijk te
bereiden door het type voedsel te
kiezen en het gewicht van het voedsel
in te voeren.
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
“
Verdraai TIME/WEIGHT tot “Ar 1” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
Verdraai TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “1,4kg” aangeeft.
Laag rek + Geribbelde schaal
WAARSCHUWING:
Draag altijd ovenwanten om gerechten
en toebehoren uit de oven te halen
omdat de oven en de toebehoren erg
heet kunnen zijn.
Druk op START/QUICK START.
Tijdens het kookproces kunt u de kooktijd verlengen of verkorten door
TIME/WEIGHT te verdraaien.
73
NL
GIDS VOOR AUTOMATISCH VLEES BRADEN
Functie
Automatisch
braden
NL
Categorie
Gewichtsgrens
Accessories
Voedseltemp.
Instructies
Ar 1
Rosbief
0.5~1.5 kg
Crisp bak op het
lage rooster
Gekoeld
Wrijf het vlees met olie in.
Plaats oop de crisp bak op het lage rooster.
Als u een piep hoort, keert u het gerecht.
Laat het gerecht na het koken 10 minuten onder aluminiumfolie rusten.
Ar 2
Varkensbraadstuk
0.5~1.5 kg
Crisp bak op het
lage rooster
Gekoeld
Wrijf het vlees met olie in.
Plaats oop de crisp bak op het lage rooster.
Als u een piep hoort, keert u het gerecht.
Laat het gerecht na het koken 10 minuten onder aluminiumfolie rusten.
Ar 3
Geroosterde
hele kip
0.8~1.5 kg
Crisp bak op het
lage rooster
Gekoeld
Was en droog de huid goed af. Wrijf de kip met olie in.
Bind de poten met een katoenen draad bij elkaar.
Plaats oop de crisp bak op het lage rooster.
Als u een piep hoort, keert u het gerecht.
Laat het gerecht na het braden nog 10 minuten onder aluminiumfolie
rusten.
74
Krokant
bereiden
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u 0.4kg patates bevroren pizza.
Druk op STOP/CLEAR.
Druk op Crisp Cook (Krokant bereiden).
Met deze functie kunt u krokant afbakken.
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
“.
Voor het beste resultaat gebruik de
volgende accessories.
Verdraai TIME/WEIGHT tot “cc 1” in het afleesvenster verschijnt.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Geribbelde schaal + Hoog rek
( Laag rek)
WAARSCHUWING:
1. Draag altijd ovenwanten wanneer u
een afbakschaal uit de oven neemt.
Deze is gloeiend heet.
2. Plaats een hete afbakschaal niet op
een glazen tafel of een blad dat niet
tegen een gloeiend hete panbodem
bestand is, zoals hout en kunststof.
Gebruik altijd een onderzetter.
Gebruik de afbakschaal nooit met
producten van afwijkend model. Dit
kan brand en fatale beschadiging
van het product veroorzaken.
Verdraai TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “0,4 kg” aangeeft.
Druk op START/QUICK START.
Tijdens het kookproces kunt u de kooktijd verlengen of verkorten door
TIME/WEIGHT te verdraaien.
75
NL
GIDS VOOR KROKANT AFBAKKEN
Categorie
Functie
Krokant
bereiden
cc 1
Bevroren pizza
Gewichtsgrens
Accessories
Voedseltemp.
0.3~0.5 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Kamertempe
- ratuur
Instructies
Deze functie is voor het klaarmaken van bevroren pizza.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats op de crispy bak op het
hoge rooster. Na koken laat u het 1-2 minuten staan.
LET OP: De hulpmiddelen en de oven zullen erg heet worden. Gebruik
ovenwanten!
NL
cc 2
Verse pizza
0.6 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Gekoeld
Volg het recept van de verse pizza nauwkeurig op.
Plaats de crispy bak in de oven op het lage rooster.
cc 3
Bevroren quiche
0.3~0.6 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Bevroren
Plaats de worst op de crispy bak. Hetzelfde als hierboven.
cc 4
Verse quiche
0.8 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Gekoeld
Volg het recept van de verse quiche nauwkeurig op.
Plaats de crispy bak in de oven op het lage rooster.
cc 5
Verse fruitvlaai
0.8 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Gekoeld
Volg het gekozen “enkele bodem appeltaart” recept hieronder op.
Plaats de crispy bak in de oven op het lage rooster.
cc 6
Kippenborst
0.2~0.8 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Gekoeld
Plaats de kippenborst op de crispy bak. Plaats de crispy bak op de hoge
rooster in de oven. Draai het voedsel om bij de pieptoon.
cc 7
Kippenvleugels
0.2~0.8 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Gekoeld
Plaats de kippenvleugels op de crispy bak. Hetzelfde als hierboven.
cc 8
Gegratineerde
aardappelen
1.0 kg
Crisp bak op het
hoge rooster
Kamertempe
- ratuur
76
Gebruik voorgekookte gegratineerde aardappelen. Plaats de
aardappelen in de crisp bak met 60g geraspte kaas. Plaats de crisp bak
op het lage rooster.
* CRISP COOK (CC2/ CC4 / CC5) RECEPT
Recept
Ingrediënten
cc2 verse pizza
1 pizzabodem
60g pizzasaus
150g geraspte kaas
70g paprika
40g uien
50g ham
Plaats de bodem op de crispy bak en prik met een vork in het oppervlakte.
Plaats de pizzasaus, 50g geraspte kaas, paprika, uien, ham en 100g geraspte kaas op de
bodem.
laats de crispy bak op het lage rooster.
cc4 Uien en spek
quiche
1 bladerdeeg
140g uien
3 stukken spek
3 eieren
300g slagroom
120g melk
120g geraspte kaas
Sauteer de gehakte ui en spek in een bakpan.
Meng eieren, slagroom, melk en geraspte kaas.
Plaats de bodem in de crispy bak en prik met een vork in het oppervlakte.
laats de ui en spek op de bodem en schenk het mengsel.
Plaats de crispy bak op het lage rooster.
1 taartbodem
3/ kop witte suiker
4
Plaats de bodem op de crispy bak en prik met een vork in het oppervlakte.
Meng de suiker en de boter samen.
Voeg bloem, nootmuskaat en mengsel toe.
Verspreid de helft van het mengsel in de taartbodem.
Leg de appels bovenop het mengsel en strooi de resterende kruimels over de appels.
Plaats de crispy bak op het lage rooster.
cc5 enkele bodem
appeltaart
2 eetlepels boter, zacht
1/ kop bloem
3
1/
4
theelepel gemalen
nootmuskaat
2 verse appels, ontpit, ontveld
en gesneden
77
NL
Automatisch
ontdooien
De temperatuur en de dichtheid van het voedsel zijn verschillend. Ik raad u daarom aan het voedsel te controleren voordat u
het in de oven bereidt. Let vooral op de dikke gedeelten van runds- of varkensvlees en kip. Het is mogelijk dat sommige delen
niet helemaal zijn ontdooid voordat het garen in de oven begint. Aan de andere kant is vis zo snel gaar dat het soms beter is
de bereiding in de oven te starten voordat de vis helemaal is ontdooid. In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u
diepvriesgevogelte in de oven bereidt. Het kost enige tijd voordat diepvriesgevogelte tot in de kern is ontdooid. In het
volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u diepvriesgevogelte in de oven bereidt.
Druk op STOP/CLEAR.
Weeg het voedsel dat u wilt ontdooien.
Verwijder alle metalen bandjes en verpakkingsmateriaal waarin metaal is
verwerkt. Plaats het voedsel vervolgens op een magnetronveilig bord op
de glazen schaal in de oven en sluit de ovendeur.
Druk op Auto Defrost (Automatisch ontdooien).
NL
De oven is voorzien van vier standen
voor het ontdooien met microgolfenergie.
Elke categorie voedingsmiddelen - vlees,
gevogelte, vis en brood - vraagt om een
andere energie-instelling.
Gebruik altijd een magnetron-bestendige
schalen. Gebruik niet de volgende
accessoires.
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
“
Verdraai TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “dEF2” aangeeft.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Druk op TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “0.8kg” voor het gewicht
van het diepvriesvoedsel aangeeft.
Press START/QUICK START.
Hoog rek
Laag rek
Tijdens het ontdooiproces hoort u een PIEP-signaal. Open dan de ovendeur, keer het voedsel en maak het los om
voor een gelijkmatige ontdooiing te zorgen. Verwijder alle ontdooide delen of dek ze af om het ontdooiproces te
helpen vertragen. Controleer het voedsel, sluit de ovendeur en druk op Start/Quick Start om het ontdooien te
hervatten. De oven blijft doorgaan met ontdooien (zelfs na een piepsignaal) tenzij de deur wordt geopend.
Rechthoekig rek
Rechthoekige schaal
78
GIDS VOOR ONTDOOIEN
• Doe het voedsel dat u wilt ontdooien in een geschikte magnetronveilige bak en plaats deze onafgedekt op de glazen schaal onder in de oven.
• Dek de dunnere delen van het vlees of gevogelte indien nodig met blaadjes aluminiumfolie af. Hierdoor voorkomt u dat deze dunnere delen tijdens het
ontdooien warm worden. Zorg ervoor dat de aluminiumfolie de ovenwanden niet raakt.
• Scheid producten als gehakt, karbonades, koteletten, worst(jes) en bacon zo snel mogelijk van elkaar.
Als u een piep hoort, keert u het product. Verwijder de delen die zijn ontdooid. Ga door het met ontdooien van resterende delen.
Laat het voedsel na het ontdooien rusten tot alles volledig is ontdooid.
Categorie
Functie
Automatisch dEF1
ontdooien
Vlees
Gewichtsgrens
Accessories
0.1~4.0 kg
Magnetronveilige
plaat
Voedsel
Rundergehakt, biefstuk van de haas, vleesblokjes voor hutspot, lendenstuk, braadstuk, rosbief,
hamburgers, varkenskoteletten, lamskoteletten, rollade, worst, runder- en kalfslappen (2 cm).
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het vlees na het ontdooien afgedekt met aluminiumfolie 5 tot 15 minuten rusten.
dEF2
Gevogelte
Hele kippen, drumsticks, borstfilet, kalkoenborst (minder dan 2,0 kg).
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het gevogelte na het ontdooien 20 tot 30 minuten rusten.
dEF3
Vis
Filets, runder- en varkenslappen, hele vissen, schelp- en schaaldieren.
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het voedsel na het ontdooien 10 tot 20 minuten rusten.
dEF4
Brood
0.1~0.5 kg
Papieren servet
Gesneden brood, broodjes, baguettes e.d.
Laat het broodproduct na het ontdooien 1 minuut rusten.
79
NL
Combi-ontdooien
The temperature and density of food varies, I would recommend that the food be checked before cooking
commences. Pay particular attention to large joints of meat and chicken, some foods should not be completely
thawed before cooking. For example fish cooks so quickly that it is sometimes better to begin cooking while still
slightly frozen. These will require a standing time to allow the centre to thaw. In the following example I will show
you how of frozen poultry.
Druk op STOP/CLEAR.
Weeg het voedsel dat u wilt ontdooien.
Verwijder alle metalen bandjes en verpakkingsmateriaal waarin metaal is
verwerkt. Plaats het voedsel vervolgens op een magnetronveilig bord op
de glazen schaal in de oven en sluit de ovendeur.
Druk op Combi-ontdooien.
NL
De oven is voorzien van vier standen
voor het ontdooien met microgolfenergie.
Elke categorie voedingsmiddelen - vlees,
gevogelte, vis en brood - vraagt om een
andere energie-instelling.
De oven is voorzien van een
gecombineerde ontdooifunctie waarmee
u voedsel kunt ontdooien in combinatie
met verwarming en magnetron.
Deze functie geeft beter resultaten bij het
ontdooien van voedingsmiddelen.
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Hoog rek
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
“
Verdraai TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “dEF2” aangeeft.
Druk op TIME/WEIGHT om uw keuze te bevestigen.
Druk op TIME/WEIGHT tot het afleesvenster “0.8kg” voor het gewicht
van het diepvriesvoedsel aangeeft.
Press START/QUICK START.
Tijdens het ontdooiproces hoort u een PIEP-signaal. Open dan de ovendeur, keer het voedsel en maak het los om
voor een gelijkmatige ontdooiing te zorgen. Verwijder alle ontdooide delen of dek ze af om het ontdooiproces te
helpen vertragen. Controleer het voedsel, sluit de ovendeur en druk op Start/Quick Start om het ontdooien te
hervatten. De oven blijft doorgaan met ontdooien (zelfs na een piepsignaal) tenzij de deur wordt geopend.
80
GIDS VOOR ONTDOOIEN
• Dek de dunnere delen van het vlees of gevogelte indien nodig met blaadjes aluminiumfolie af. Hierdoor voorkomt u dat deze dunnere delen tijdens het
ontdooien warm worden. Zorg ervoor dat de aluminiumfolie de ovenwanden niet raakt.
• Scheid producten als gehakt, karbonades, koteletten, worst(jes) en bacon zo snel mogelijk van elkaar.
Als u een piep hoort, keert u het product. Verwijder de delen die zijn ontdooid. Ga door het met ontdooien van resterende delen.
Laat het voedsel na het ontdooien rusten tot alles volledig is ontdooid.
Categorie
Functie
Automatisch dEF1
ontdooien
Vlees
dEF2
Gevogelte
dEF3
Vis
dEF4
Brood
Gewichtsgrens
Accessories
0.1~4.0 kg
Bovenrek
(Als het voedsel te
groot is voor
ontdooien op het
bovenrek, gebruik
dan het onderrek.)
Voedsel
Rundergehakt, biefstuk van de haas, vleesblokjes voor hutspot, lendenstuk, braadstuk, rosbief,
hamburgers, varkenskoteletten, lamskoteletten, rollade, worst, runder- en kalfslappen (2 cm).
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het vlees na het ontdooien afgedekt met aluminiumfolie 5 tot 15 minuten rusten.
Hele kippen, drumsticks, borstfilet, kalkoenborst (minder dan 2,0 kg).
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het gevogelte na het ontdooien 20 tot 30 minuten rusten.
Filets, runder- en varkenslappen, hele vissen, schelp- en schaaldieren.
Draai het voedsel om als u een piep hoort.
Laat het voedsel na het ontdooien 10 tot 20 minuten rusten.
0.1~0.5 kg
Gesneden brood, broodjes, baguettes e.d.
Laat het broodproduct na het ontdooien 1 minuut rusten.
81
NL
Snel
ontdooien
Gebruik deze functie alleen voor het snel ontdooien van 0,5 kg gehakt. Hierbij moet het vlees nog even staan om
het centrum te laten ontdooien.
In het volgende voorbeeld wordt u uitgelegd hoe u een 0,5 kg bevroren vlees ontdooit.
Druk op STOP/CLEAR.
Weeg het voedsel dat u wilt gaan ontdooien.
Verwijder alle metalen bandjes of verpakkingen; plaats het voedsel in uw
oven en sluit de ovendeur.
NL
Gebruik altijd een magnetronbestendige schalen. Gebruik niet de
volgende accessoires.
Maak geen gebruik van onderstaande
accessoires.
Hoog rek
Rechthoekig rek
Laag rek
Druk op QUICK DEFROST. (plaats 0,5kg vlees)
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
“
De oven start automatisch.
Tijdens het ontdooien zal uw oven "piepen". Open nu de ovendeur, draai het voedsel om en deel om
gelijkmatig ontdooien te garanderen. Verwijder ontdooide gedeeltes of scherm ze af om het ontdooien te
vertragen. Nadat u heeft gecontroleerd of de ovendeur gesloten is, drukt u op START/SNEL STARTEN om het
ontdooien te hervatten.
Uw oven zal het ontdooien niet stoppen (zelfs na de pieptoon) tenzij de deur geopend wordt.
Rechthoekige schaal
82
Handleiding Snel Ontdooien
• Gebruik deze functie voor het snel ontdooien van gehakt.
• Verwijder het vlees volledig uit de verpakking. Plaats het gehakt op een magnetronveilige plaat.
• Bij een pieptoon verwijdert u het gehakt uit de magnetron, draait u het gehakt om en plaatst u het weer terug in de magnetron.
• Druk op start om door te gaan. Na het einde van het programma verwijdert u het gehakt uit de magnetron, bedek met folie en laat 5-15 minuten staan
totdat het volledig ontdooit is.
Functie
Categorie
Gewichtslimiet
Accessories
Snel
ontdooien
Gehakt
0.5 kg
Magnetronveilige
plaat
Voedsel
Gehakt.
Laat na het ontdooien 5-15 minuten afgedekt met aluminiumfolie staan.
NL
83
Geurreiniging
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe ongewenste geuren uit de oven verwijdert.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
De oven is voorzien van een speciale
functie waarmee u geuren uit de oven
kunt verwijderen.
Verdraai MODE (Stand) tot het afleesvenster “230°” aangeeft.
U kunt de EZ Clean-functie gebruiken
zonder dat de oven voedsel bevat.
Druk op TIME/WEIGHT om de door u gekozen stand te bevestigen.
De volgende indicatie verschijnt in het afleesvenster: “
Druk op START/QUICK START.
84
“.
Test schotels volgens
EN 60705
Maaltijd
Magnetron
instelling wattage
Type verwarmingstemperatuur
in ˚C
Opmerkingen
Magnetron
ontdooien
Vlees
200W, 10~11 min.
Of Auto toetsfunctie
_
Plaats een platte plaat op het midden van de glazen plaat.
Draai naar de helft van de totale kooktijd. Of gebruik de functie
“Auto Ontdooien 1(0,5kg)”.
Magnetron
koken
Custard
400W, 25~30min.
_
Plaats een Pyrex schotel op het midden van de glazen plaat.
Sponscake
1 000 W, 4~5 min.
_
Plaats een 22cm Pyrex schotel op het midden van de glazen
plaat.
Gehakt
600 W, 13~17 min.
_
Plaats een Pyrex schotel op het midden van de glazen plaat.
Gegratineerde
aardappelen
400 W, 25~29 min
200˚ C
Plaats een Pyrex schijf op onderste rek.
Cake
-
180˚ C
Plaats een Pyrex schijf op onderste rek.
Kip
300W, 38~42min.
Of Auto toetsfunctie
200˚ C
Plaats kip met de borst omlaag op onderste rek van de
kruimelplaat.
Draai om bij de helft van de kooktijd. Of gebruik de “Auto
Grillen 3 (1,3kg)” functie.
Functie
Combinatie
koken met de
magnetron.
85
NL
Magnetronveilig
keukengereedschap
NL
Gebruik nooit metalen of met metaal versterkt keukengereedschap voor het
gebruik van magnetronfuncties
Microgolven kunnen niet door metalen dringen. Ze worden door alle metalen
voorwerpen in de oven weerkaatst en kunnen een vonkboog vormen, een
gevaarlijk verschijnsel dat op bliksem lijkt. De meeste hittebestendige nietmetalen keukengereedschappen kunnen veilig in uw oven worden gebruikt.
Sommige echter kunnen stoffen bevatten waardoor ze ongeschikt zijn als
keukengereedschap voor magnetronovens. Als u betwijfelt of een bepaald
keukengereedschap geschikt is, kunt u op eenvoudige wijze vaststellen of u het
voor uw magnetronoven kunt gebruiken. Plaats het betreffende gereedschap
naast een met water gevulde kom terwijl u de magnetronoven inschakelt.
Schakel de oven gedurende 1 minuut in op HOOG magnetronvermogen. Als
het water warm wordt terwijl het gereedschap bij aanraking koud blijkt, kunt
u het veilig voor uw magnetronoven gebruiken. Als het water echter niet van
temperatuur verandert terwijl het gereedschap warm wordt, absorbeert dit
microgolven en kunt u het niet voor uw magnetronoven gebruiken.
Waarschijnlijk hebt u in uw keuken allerlei gereedschappen die u nu voor uw
magnetronoven kunt gebruiken. Lees even de volgende controlelijst na.
Eetborden
Veel soorten aardewerk en porselein zijn veilig voor gebruik in een
magnetronoven. Als u twijfelt kijk dan de documentatie van de fabrikant erop
na of doe de magnetrontest.
Glaswerk
Hittebestendig glaswerk is veilig voor gebruik in een magnetronoven. Hiertoe
behoren allerlei merken vuurvast glaswerk voor kookdoeleinden. U kunt beter
geen broos glaswerk gebruiken als tumblers en wijnglazen omdat deze
kunnen barsten wanneer hierin voedingsmiddelen of dranken worden
verwarmd.
Kunststof (plastic) bewaarbakjes
Deze kunt u gebruiken voor voedingsmiddelen die snel moeten worden
verwarmd. U kunt dit materiaal beter niet gebruiken voor voedsel dat lang in
de oven moet blijven omdat plastic door verwarmd voedsel kan vervormen en
smelten.
Papier
Papieren borden, schalen en bakjes zijn gemakkelijk en veilig te
gebruiken voor magnetronoventoepassingen mits de bereidingstijd kort is
en het voedsel dat u wilt bereiden weinig vet en vocht bevat. Papieren
servetten komen goed pas voor het inpakken van voedsel en het bekleden
van bakvormen waarin vethoudend voedsel zoals bacon wordt bereid.
Gekleurd papier kunt u beter niet gebruiken omdat de kleur kan uitlopen.
Sommige producten van hergebruikt papier kunnen verontreinigingen
bevatten die vonkbogen en zelfs brand kunnen veroorzaken als ze in een
magnetronoven worden gebruikt.
Kunststof bakzakken
Bak- en kookzakken kunt u veilig in een magnetronoven gebruiker op
voorwaarde dat ze speciaal voor dit doel zijn genaakt. Maak altijd een
knipje in de zak zodat de stoom kan ontsnappen. Gebruik nooit gewone
plastic zakken voor het koken in een magnetronoven omdat ze kunnen
smelten en scheuren.
Magnetronkeukengerei van plastic
Er is een ruim aanbod van keukengerief voor magnetronovens in allerlei
maten en vormen. Meestal kunt u de keukenspullen gebruiken die u al
hebt. U hoeft dus geen nieuwe keukeninventaris aan te schaffen.
Potten, aardewerk en porselein
Schotels, kommen en schalen van dit materiaal kunt u meestal zonder
problemen in uw nieuwe oven gebruiken maar voor de zekerheid kunt ze
beter testen.
LET OP
Sommige producten met een hoog lood- of ijzergehalte zijn niet als
magnetrongereedschap geschikt.
Het beste is uw keukengerei te controleren om zeker te weten dat ze
voor uw magnetronoven geschikt zijn.
86
Eigenschappen van voedsel
Koken in een magnetronoven
De dingen in het oog houden
De recepten in deze gebruiksaanwijzing zijn met veel zorg samengesteld. Uw
succes bij het bereiden ervan hangt af van de aandacht die u bij het koken aan het
voedsel besteed. Verlies de gerechten tijdens het koken geen moment uit het oog.
Uw magnetronoven is voorzien van een lampje dat automatisch gaat branden als
de oven werkt zodat u tijdens het koken alles in de oven goed kunt zien. De
aanwijzingen in de recepten voor omkeren, omroeren en dergelijke moet u zien als
het minste wat u moet doen. Als het voedsel ongelijkmatig kookt, doe dan wat u
nodig vindt om het probleem op te lossen.
Factoren die de kooktijden in een magnetronoven beïnvloeden
De kooktijden worden door allerlei factoren beïnvloed. De temperatuur van de
ingrediënten die in een recept worden gebruikt, heeft een grote invloed op de
kooktijd. Een cake bijvoorbeeld die u met ijskoude boter, melk en eieren maakt,
vraagt een veel langere baktijd dan een cake die met ingrediënten op
kamertemperatuur wordt gemaakt. Alle recepten in dit boekje zijn gebaseerd op
verschillende kooktijden. Zo kunt u ontdekken dat het voedsel aan de onderkant
van de tijdschaal niet gaar is. En het is niet uitgesloten dat u in sommige gevallen
een langere kooktijd prefereert boven het aangegeven maximum, afhankelijk van
uw eigen voorkeur. De gedachtegang achter dit boekje dat we beter voorzichtig
met kooktijden kunnen zijn dan te royaal. Te lang gekookt voedsel is immers voor
altijd verknoeid. Sommige recepten, en vooral die voor brood, cake en puddingen,
adviseren u het voedsel uit de oven te nemen wanneer het product nog niet
helemaal doorbakken is. Dit is geen fout. Wanneer u dit voedsel na verblijf in de
oven afgedekt even laat rusten, gaat het bakken buiten de oven gewoon door
omdat de warmte die door de buitenkant van het voedsel wordt vastgehouden zich
geleidelijk naar binnen verplaatst. Als we het bakproduct echter in de oven laten tot
het door en door is gebakken, wordt de buitenkant te lang gebakken en kan deze
zelfs verbranden. Zo krijgt u steeds meer ervaring in het schatten van de kook- en
rusttijd voor verschillende soorten voedsel.
Dichtheid van het voedsel
Licht, poreus voedsel zoals cakes en brood gaart sneller dan zwaar, vast voedsel
als gebraad en stoofschotels. Bij het bereiden van poreus voedsel in de
magnetronoven moet u erop letten dat de buitenkant niet droog en broos wordt.
Hoogte van het voedsel
Het bovenste gedeelte van grote bak- en braadproducten, zoals braadstukken, is
sneller gaar dan het onderste gedeelte.Daarom is het verstandig grote stukken vlees
en gevogelte tijdens de bereiding in de oven een paar maal te keren.
87
Vochtgehalte van voedsel
Het is logisch dat de hitte die door microgolven wordt opgewekt de neiging heeft het vocht
in het voedsel te verdampen. Daarom is het verstandig betrekkelijk droge gerechten als
braadstukken en sommige groenten vóór de bereiding in de oven met water te bedruipen of
met een geschikte kunststoffolie af te dekken.
Botten en vetgehalte van vlees en gevogelte
Botten geleiden warmte en vet wordt sneller warm dan vlees. Daarom moet u er bij het
bereiden van vlees dat botten en veel vet bevat op letten dat het gerecht niet ongelijkmatig
gaart of gedeeltelijk te lang wordt verhit.
Hoeveelheid voedsel
De hoeveelheid microgolven in uw oven blijft altijd gelijk ongeacht de hoeveelheid voedsel
die u bereidt. Dat betekent dat de bereidingstijd langer wordt naarmate u meer voedsel in
de oven plaatst. Aan de andere kant is het verstandig de bereidingstijd met ten minste een
derde te verkorten als u de hoeveelheden van een recept halveert.
Vorm van het voedsel
Microgolven dringen niet dieper dan ongeveer 2 cm in het voedsel door. Het binnenste
gedeelte van dikke stukken voedsel wordt gegaard doordat de warmte die aan de
buitenkant wordt opgewekt geleidelijk naar binnen dringt. Alleen de buitenkant van voedsel
wordt door microgolfenergie gekookt; de rest wordt gekookt door warmtegeleiding. De
slechtste vorm van een product dat met microgolven wordt gekookt is een dikke
rechthoekige blok. De hoeken verbranden lang voordat de kern zelfs maar warm is.
Producten met een ronde dunne vorm en ringvormige producten zijn ideaal voor bereiding
in een magnetronoven.
Afdekken
Door het voedsel af te dekken houdt u warmte en stoom vast waardoor het voedsel sneller
gaar is. Gebruik dus een deksel of een speciale magnetronfolie waarvan u een hoekje
terugvouwt om openscheuren te voorkomen.
Bruinen
Vlees en gevogelte die een kwartier of langer in de magnetronoven worden bereid bruinen
licht in hun eigen vet. Vlees en gevogelte dat een kortere kooktijd vraagt, kunt u het best met
een bruiningssaus zoals Worcestershiresaus, sojasaus of barbecuesaus inborstelen om een
smakelijke kleur te bereiken. Omdat u slechts een kleine hoeveelheid bruiningssaus aan het
gerecht toevoegt, verandert de oorspronkelijke smaak van het gerecht niet.
Met vetvrij papier afdekken
Het gebruik van vetvrij papier voorkomt spatten en houdt de warmte beter vast. Maar
omdat papier niet zo goed afdekt als een deksel of kunststoffolie kan het gerecht wat
uitdrogen.
Schikken en onderlinge afstand
Gerechten die uit afzonderlijke stukken bestaan zoals gebakken aardappelen, cakejes en
hors d’oeuvre worden gelijkmatiger warm als u ze op gelijkmatige onderlinge afstand in de
oven plaatst, het liefst in een cirkelpatroon. Stapel afzonderlijke stukken voedsel nooit op
elkaar.
NL
Eigenschappen van voedsel
Koken met microgolven
NL
Roeren
Roeren is een van de belangrijkste van alle magnetrontechnieken. Bij conventioneel koken
wordt het voedsel geroerd om het te mengen. Voedsel dat met microgolven wordt bereid moet
worden geroerd om de warmte te verspreiden en opnieuw te verdelen. Roer altijd vanaf de
buitenkant naar binnen omdat de buitenkant van het voedsel het eerst wordt opgewarmd.
Keren
Grote dikke stukken vlees als braadstukken en hele kippen moeten regelmatig worden gekeerd
om te bereiken dat de boven- en onderkant gelijkmatig gaar worden. Het is ook een goed
idee om kip in stukken en vlees in lappen af en toe te keren.
De dikste stukken aan de buitenkant
Omdat microgolven worden aangetrokken door de buitenkant van voedsel is het verstandig
de dikkere stukken van vlees, gevogelte en vis aan de buitenkant van de bakschaal te leggen.
Daardoor vangen de dikkere delen de meeste microgolfenergie op en wordt het voedsel
gelijkmatig gaar.
Afschermen
U kunt stroken aluminiumfolie (die microgolven blokkeren) op de hoeken en randen van
rechthoekige stukken voedsel leggen om verbranding van deze gedeelten te voorkomen.
Gebruik nooit te veel folie en zorg ervoor dat de folie goed aan de schotel is bevestigd om het
ontstaan van vonkbogen in de oven te voorkomen.
Hoger leggen
Dikke of vaste stukken voedsel kunt u het best wat hoger leggen zodat de microgolven ook tot
de onderkant en de kern van het voedsel kunnen doordringen.
Doorprikken
Voedsel dat opgesloten zit in een schelp, vel of membraan kan in de oven openbarsten tenzij u
het vóór de bereiding inprikt. Hiertoe behoren eigeel en eiwit, schelpdieren en oesters en hele
groenten en fruit in de schil.
Keuren op garing
Voedsel in een magnetronoven is zo snel gaar dat u het regelmatig moet keuren. Sommige
gerechten mogen in de magnetronoven blijven tot ze helemaal gaar zijn. De meeste soorten
voedsel echter zoals vlees en gevogelte moet u uit de oven nemen als ze nog niet helemaal
gaar zijn. De bedoeling is dat ze gaar worden terwijl u ze buiten de oven afgedekt laat rusten.
De inwendige temperatuur van het voedsel stijgt gedurende deze rusttijd met 3 tot 8 °C.
Rusttijd
Het is een goede gewoonte het voedsel 3 tot 10 minuten te laten rusten nadat u het uit de oven
hebt genomen. Meestal wordt het voedsel tijdens de rusttijd afgedekt om de warmte vast te
houden tenzij de structuur van het voedsel moet nadrogen, zoals van sommige soorten cake
en koekjes. In de rusttijd kan het voedsel volledig gaar worden en zijn volledige smaak en
geur ontwikkelen.
88
De oven reinigen
1. Zorg ervoor dat de binnenkant van de oven schoon blijft.
Spatten en geknoeide vloeistoffen blijven aan de ovenwanden plakken en tussen de
afdichting en het deuroppervlak. Voedselresten kunt u het best direct na het koken met
een vochtige doek uit de oven verwijderen. Kruimels en voedselresten adsorberen
microgolfenergie en verlengen de kooktijd. Verwijder kruimels die tussen de deur en het
frame zijn gevallen met een vochtige doek. Het is belangrijk om dit gedeelte van uw
oven altijd schoon te houden om een goede afdichting te behouden. Vetspatten
verwijdert u met een doek die u in een sopje van een neutraal afwasmiddel hebt
bevochtigd. Lap de oven daarna met water af en wrijf hem droog. Gebruik nooit
agressieve of schurende reinigingsmiddelen. De metalen schaal kan met de hand of in
de afwasautomaat worden gewassen.
2. Houd de buitenkant van de oven schoon.
Reinig de buitenkant van de oven met een zacht sopje, vervolgens met schoon water en
droog hem ten slotte met een zachte doek of keukenpapier. Voorkom dat water in de
ventilatieopeningen lekt om beschadiging van de magnetronbuis en de bedrading te
voorkomen. Om het bedieningspaneel te reinigen opent u eerst de ovendeur zodat u de
oven niet per ongeluk kunt starten. Reinig het paneel vervolgens met een vochtige doek
en direct daarna met een droge doek. Druk hierna op Stop/Clear.
3. Als aan de binnenkant of aan de buitenkant van de ovendeur condens neerslaat, wrijft u
deze met een zachte doek weg. Dit kan voorkomen als u de oven in een erg vochtige
ruimte gebruikt en het wijst niet op een defect van het apparaat.
4. Houd de ovendeur en de afdichtingen altijd schoon. Gebruik hiervoor een lauw sopje en
neem daarna alles met een vochtige doek af.
GEBRUIK GEEN SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN ZOALS SCHUURPOEDER,
SCHUURMIDDEL OF STALEN OF HARDPLASTIC SPONZEN.
De metalen delen van de oven zijn gemakkelijker te onderhouden als u ze regelmatig
met een vochtige doek afneemt.
5. Gebruik nooit een stoomreinigingsapparaat.
6. Trek de lichtnetkabel van de oven uit het stopcontact voordat u het bedieningspaneel met
een vochtige doek reinigt of water op het venster van de ovendeur sproeit. U kunt de
oven bedienen door de Quick Start-knop in te drukken.
Vragen en
Antwoorden
V Wat kan de oorzaak zijn als de ovenlamp niet gaat branden?
V Waarom adviseert u voor gerechten een rusttijd na bereiding in de
oven?
A Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de ovenlamp niet gaat
branden.
De lamp is stuk.
De schakelaar is defect.
A Nadat u de bereiding van voedsel in uw magnetronoven hebt beëindigd,
gaat het kookproces tijdens de rusttijd buiten de oven nog een tijdje door.
De rusttijd zorgt ervoor dat het voedsel gelijkmatig gaar kan worden.
De duur van de rusttijd hangt af van de dichtheid van het gerecht.
V Kan microgolfenergie door het kijkvenster in de deur naar buiten
komen?
V Waarom kookt mijn oven niet zo snel als de gebruiksaanwijzing
aangeeft?
A Nee. Het venster laat wel licht door maar geen microgolfenergie.
A Controleer eerst de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat u de
aanwijzingen goed hebt gelezen. Daarin kunt u ook lezen wat de
oorzaak van een afwijkende bereidingstijd kan zijn. De tijden die u in
deze gebruiksaanwijzing (en in andere kookgidsen) vindt zijn suggesties
die bedoeld zijn om u te helpen te lang doorkoken te voorkomen, het
meest voorkomende probleem bij het wennen aan deze oven.Verschillen
in de grootte, de vorm, het gewicht en de afmetingen van het voedsel
kunnen een langere kooktijd nodig maken. Gebruik uw gezonde verstand
samen met de suggesties in de kookgids om de conditie van het voedsel
regelmatig te keuren, precies zoals u bij een gewoon kooktoestel zou
doen.
V Waarom hoor ik een pieptoon als ik een knop op het bedieningspaneel
aanraak?
A De pieptoon is bedoeld als bevestiging dat de door u gekozen instelling
correct wordt ingevoerd.
V Wordt mijn magnetronoven beschadigd als ik hem inschakel terwijl hij
leeg is?
A Het antwoord is ja. Schakel nooit een lege oven in.
V Waarom barsten eieren soms open?
A Tijdens het bakken, koken of pocheren van eieren ontstaat soms stoom in
het ei die niet weg kan. Om dit te voorkomen prikt u eenvoudig een gaatje
in de bolle kant van het ei voordat u het verwarmt. Magnetronovens zijn
niet geschikt voor het bereiden van eieren in de schaal.
89
NL
Technische gegevens
Technische gegevens
MC8088HL / MC8088HRS
MC8088HRB / MC8088HR
Voltage
230 V~ 50 Hz
Vermogen
NL
1000 W (Beoordelingsnorm IEC60705)
Microgolffrequentie
Afmetingen buitenzijde
Max.
Magnetron
2450 MHz
474 mm(W) X 380 mm(H) X 564 mm(D)
3000 W
1500 W
Opgenomen
Grill
1250(Max. 2650) W
vermogen
Convectie
1500(Max. 2650) W
Combinatie
Max. 3000 W
90
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Uw oude apparaat wegdoen
1. Als dit symbool van een doorgekruiste afvalemmer op een product staat wil dat zeggen dat het product aan de Europese richtlijn 2002/96/EC voldoet.
2. Elektrische en elektronische producten die u wegdoet moeten gescheiden van het huisvuil bij officieel aangewezen adressen worden ingeleverd.
3. Door uw oude apparaten op de juiste wijze weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
4. Bel voor meer informatie over het opruimen van uw oude apparaten het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde inleveradres of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Élimination de votre ancien appareil
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous
avez acheté ce produit.
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement