LG | SJ4 | Owner's Manual | LG SJ4 Vartotojo vadovas

LG SJ4 Vartotojo vadovas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Belaidė
„Sound Bar“
kolonėlė
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį
vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
MODELIS
SJ4 (SJ4, SPJ4B-W)
www.lg.com
MFL70205235
Autorių teisės © 2017-2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
1904_Rev02
2
Nuo ko pradėti
Saugos informacija
1
ATSARGIAI
Nuo ko pradėti
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI
ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
Šis žaibo su strėle simbolis
lygiakraščiame trikampyje įspėja
vartotoją apie atvirus laidus ir
pavojingą įtampą prietaiso viduje,
kurios pakanka sukelti elektros
smūgio riziką asmenims.
Šauktukas lygiakraščiame
trikampyje skirtas atkreipti
naudotojo dėmesį į svarbias
naudojimo ar techninės priežiūros
instrukcijas, pateikiamoje su
gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO
GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens
(lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su
vandeniu, pvz., vazų.
ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje,
pvz., Knygų spintoje ar pan.
ATSARGIAI: šalia šio įrenginio nenaudokite aukštos
įtampos produktų
(pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali
sugesti dėl elektros šoko.
ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų,
degančių atvira ugnimi, pvz., žvakių.
ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite
pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui
užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir
neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite
prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus
paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose
balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent
ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų
atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.
Nuo ko pradėti
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido
PASTABA: informacija apie saugumo žymėjimus,
įskaitant produkto identifikaciją ir tiekimo reitingus,
pateikiama pagrindinėje etiketėje, esančioje ant
apatinio ar galinio aparato skydelio.
Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.
Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą
ar akumuliatorių: Ištraukite seną maitinimo
elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo
procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant
išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus
žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo
elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į
atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo
skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba
akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines
maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo
sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti
vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti
ar pan.
Modeliams su adapteriu
Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamosios srovės
adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo
maitinimo įrangos. Naudodami kitus maitinimo
laidus ar šaltinius galite sugadinti prietaisą ir pažeisti
garantiją.
1
Nuo ko pradėti
Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas.
Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas
turi būti lengvai pasiekiamas. Patikrinkite naudojimo
instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte
dabartinius reikalavimus. Neperkraukite sienos
kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę
sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo
laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra
pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti
elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai
tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis
sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite
prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą,
kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi.
Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio
naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo,
suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą
dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams
lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.
3
4
Nuo ko pradėti
Simboliai
1
~
Nurodo kintamąją srovę (KS).
0
Nurodo nuolatinę srovę (NS).
Nuo ko pradėti
Nurodo II klasės prietaisą.
1
Nurodo budėjimo režimą.
!
Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
Nurodo pavojingą įtampą.
Informacija apie atvirojo kodo
programinės įrangos naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą
pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas
nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir
autorių teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės
įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį,
padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos
kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG
Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@
lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo
gaminio įsigijimo datos.
Turinys
5
Turinys
1
Nuo ko pradėti
3
Valdymas
2
6
6
6
7
8
8
9
10
11
Saugos informacija
Išskirtinės funkcijos
Įvadas
– Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
Nuotolinio valdymo pultelis
Priekinis panelis
Galinis skydelis
Apie šviesos diodo būseną
Garso kolonėlės įdiegimas
Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos
23
23
23
23
23
2
Prijungimas
13
13
15
15
15
17
18
19
19
20
20
21
21
21
22
Kintamosios srovės adapterio prijungimas
Belaidės žemų dažniu kolonėlės prijungimas
Televizoriaus prijungimas
– OPTICAL kabelio naudojimas
– LG Sound Sync
– HDMI kabelio naudojimas
– Papildoma informacija apie HDMI
Papildomos įrangos prijungimas
– HDMI jungtis
– OPTICAL IN jungtis
– NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis
– USB jungtis
– Suderinami USB prietaisai
– Reikalavimai USB įrenginiui
– Atkuriamas failas
30
Pagrindinės operacijos
– USB valdymas
Kitos operacijos
– Kaip laikinai išjungti garsą
– Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio
naudojimas
– Savaiminis išsijungimas
– AUTO POWER įjungimas/išjungimas
– Automatinis funkcijos pakeitimas
– Spartusis paleidimas
„Bluetooth®“ technologijos naudojimas
– Klausymas muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaisuose
„Bluetooth“ programėlės naudojimas
– Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas „Bluetooth“ prietaise
– „Bluetooth“ suaktyvinimas su
programėle „Music Flow Bluetooth“
Garso reguliavimas
– Garso efektų nustatymas
– Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygio
nustatymai
– Naktinis režimas
4
Trikčių šalinimas
31
31
32
33
Trikčių šalinimas
– Bendroji dalis
– PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą
– PASTABOS demonstracinio režimo
įjungimui
5
Priedas
34
35
37
37
Prekių ženklai ir licencijos
Specifikacijos
Techninė priežiūra
– Įrenginio tvarkymas
24
24
25
25
26
26
28
28
28
30
30
30
1
2
3
4
5
6
1
Nuo ko pradėti
Nuo ko pradėti
Išskirtinės funkcijos
Įvadas
Savaiminis išsijungimas
Šioje instrukcijoje naudojami
simboliai
Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip
sumažindamas energijos sąnaudas.
LG Sound Sync
Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti
naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo
pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.
BLUETOOTH®
Klausykitės savo „Bluetooth“ įrenginyje įrašytos
muzikos.
,,Pastaba
Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.
>>Atsargiai
Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų
pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.
Nuo ko pradėti
Nuotolinio valdymo
pultelis
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Maitinimas) : ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS
įrenginys.
F : parenka funkciją ir įvesties šaltinį.
STANDARD : Parenkamas standartizuotas garsas.
CINEMA : Parenkamas erdvinis garsas su kino salės
efektu.
VOL o/p : reguliuojamas garsiakalbių garsumas.
(Tylusis režimas) : išjungia garsą.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Peršokti / ieškoti) :
- peršoka į ankstesnį arba tolesnį failą;
- ieško tam tikros dalies failo viduje.
dM (Atkurti / pristabdyti) : pradeda atkūrimą. /
laikinai sustabdo atkūrimą.
NIGHT ON/OFF :
- įjungia arba išjungia naktinį režimą.
- Valdo šį įrenginį, naudojant TV nuotolinio valdymo
pultelį. (žr. 23 psl.).
Elemento pakeitimas
WOOFER LEVEL o/p : Reguliuoja žemųjų dažnių
kolonėlės garso lygius.
AUTO POWER ON/OFF :
- įjungia arba išjungia funkciją „AUTO POWER“ (žr. 24
psl.).
- Bluetooth blokavimo įjungimo ar išjungimo funkcija.
(Žr. 27 psl.)
Nuimkite baterijų dangtelį nuo nuotolinio valdymo
pultelio galinės dalies ir įdėkite bateriją atitinkamai
nukreipdami ir .
1
Nuo ko pradėti
ASC : Analizuoja garso įvesties savybes ir skleidžia
pagal turinį optimizuotą garsą realaus laiko režimu.
8
Nuo ko pradėti
Priekinis panelis
1
Nuo ko pradėti
A Nuotolinis daviklis
D Mygtukai yra galinėje pusėje.
B Budėjimo šviesos diodas (raudonas)
C Funkcijos šviesos diodas (baltas)
Galinis skydelis
A o/p (Garsas)
Reguliuojamas garso lygis.
F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
1/! (Budėjimo režimas/Įjungta)
B DC IN : Kintamosios srovės adapterio įvestis
C OPTICAL IN : Optinė įvestis
D PORTABLE IN : Nešiojamojo įrenginio įvestis.
E USB
F HDMI OUT (TV ARC) / IN : HDMI išvestis /
įvestis
Nuo ko pradėti
9
Apie šviesos diodo būseną
Šviesos diodas
Aprašymas
OPTICAL šviesos diodas
įsijungia.
Pasirenkama funkcija OPTICAL.
OPTICAL šviesos diodas
sumirksi dukart ir įsijungia.
Pasirinkta funkcija „LG Sound Sync“
(optinė).
USB šviesos diodas įsijungia.
Pasirenkama funkcija USB.
Mirksi USB šviesos diodas.
Pristabdytas USB atkūrimas.
BT („Bluetooth“) šviesos
diodas įsijungia.
Suporuota su „Bluetooth“ prietaisu.
Mirksi BT („Bluetooth“) šviesos
diodas.
Laukiama „Bluetooth“ ryšio.
LG TV šviesos diodas įsijungia.
Pasirinkta funkcija „LG Sound Sync“
(bevielė).
HDMI IN šviesos diodas
įsijungia.
Pasirenkama funkcija HDMI IN.
LG TV ir HDMI IN šviesos diodas
įsijungia.
Pasirenkama funkcija PORTABLE.
USB ir BT („Bluetooth“) šviesos
diodas įsijungia.
Pasirenkama funkcija ARC.
yy Paspaudus bet kurį mygtuką, mirksės pagrindinio įrenginio budėjimo šviesos diodas (raudonas).
(nutildyta būsena), budėjimo šviesos diodas (raudonas) lėtai mirksi.
yy Paspaudus mygtuką
yy Kai šis įrenginys pasiekia mažiausią garsumą, parengties būsenos LED indikatorius (raudonas) įsižiebia 2
sek. ir lėtai mirksi.
yy Kai šis įrenginys pasiekia didžiausią garsumą, parengties būsenos LED indikatorius (raudonas) įsižiebia 2
sek.
yy Kai Jūs paspausite garsumo mygtuką (o/p) ilgiau, greitai mirksi laukimo režimo šviesos diodas
(Raudonas).
1
Nuo ko pradėti
,,Pastaba
Būsena
10 Nuo ko pradėti
Garso kolonėlės
įdiegimas
1
Nuo ko pradėti
Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso:
TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.
Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie
pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 15 - 22)
>>Atsargiai
yy Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio,
tokio kaip Bluetooth ar belaidės žemų dažnių
kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant
baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžio ryšio
modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
yy Kai montuojate arba perkeliate įrenginį /
žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų
paviršiaus.
Nuo ko pradėti
Pagrindinio įrenginio
montavimas ant sienos
11
1. Suvienodinkite televizoriaus apačią su laikiklio
apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.
1
Leistuvą galima montuoti prie sienos.
Nuo ko pradėti
>>Atsargiai
Kadangi sumontavus įrenginį sunku užmegzti
ryšį, laidus turėtumėte prijungti prieš montavimą.
2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite
sienos kaiščius (komplekte nėra). Reikės išgręžti
skyles. Vadovo lapas (Tvirtinimo prie sienos
vadovas) skirtas gręžimui. Naudodami vadovo
lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.
Reikiamos medžiagos
Prietaisas
Tvirtinimo prie sienos
vadovas
Sienos laikiklis
Varžtai
(Nepridedamos)
Varžtai (A)
Sieninis kištukas
3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.
12 Nuo ko pradėti
4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (A) kaip parodyta
žemiau esančiame paveikslėlyje.
6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.
1
Nuo ko pradėti
,,Pastaba
Varžtai (A) ir sieniniai kaiščiai įrenginio tvirtinimui
prie sienos nepridedami. Rekomenduojame
tvirtinimui naudoti „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).
5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio
tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.
,,Pastaba
Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus
atgaline tvarka.
>>Atsargiai
yy Nesumontuokite įrenginio apversto žemyn.
Galite sugadinti įrenginio dalis arba patys
susižeisti.
yy Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės
jo nesutrenkti.
yy Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis
nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, tai gali jus
sužeisti arba sugadinti įrenginį.
yy Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos,
užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už
kabelių, kad jo nenumestų.
Prijungimas 13
Kintamosios srovės
adapterio prijungimas
Garsiakalbį prie maitinimo šaltinio prijunkite
naudodami pridedamą kintamosios srovės adapterį.
1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės
maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
Belaidės žemų dažniu
kolonėlės prijungimas
Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio
šviesos diodų indikatorius
Šviesos diodo
spalva
Būsena
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie
kintamosios srovės elektros lizdo.
Žalia
(Mirksi)
Bandoma prisijungti.
Žalia
Ryšys neužbaigtas.
Raudona
Belaidė žemų dažnių kolonėlė
veikia budėjimo režimu arba ryšys
nutrūko.
OFF
(Nerodoma)
Žemų tonų belaidžio garsiakalbio
maitinimo kabelis atjungtas.
Pirmasis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio parametrų nustatymas
>>Atsargiai
Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamos srovės
adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo
maitinimo. Kitų maitinimo kabelių ar maitinimo
šaltinių naudojimas gali sukelti prietaiso gedimus
ir padaryti jūsų garantiją negaliojančia.
1. Prijunkite maitinimo laidą prie žemų dažnių
kolonėlės ir prijunkite maitinimo laidą prie elektros
lizdo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: garso juosta ir bevielė
žemų dažnių kolonėlė bus sujungta automatiškai.
-- Įsijungs žalias šviesos diodas bevielės žemų
dažnių kolonėlės gale.
2
Prijungimas
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie
nuolatinės srovės įvesties adapterio įėjimo.
14 Prijungimas
Rankinis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio poravimas
Jeigu Jūsų sujungimas neužbaigtas, jus matysite
raudoną šviesos diodą (LED) ant belaidžio žemų
dažnių garsiakalbio ir jūsų žemų dažnių garsiakalbis
neskleis garso. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
2
1. Paspauskite mygtuką Pairing, esantį belaidės
žemų dažnių kolonėlės galinėje pusėje.
,,Pastaba
yy Pagrindiniam įrenginiui ir žemų dažnių
kolonėlei susijungti gali prireikti kelių
sekundžių (arba daugiau).
yy Kuo įrenginys ir belaidė žemų dažnių
kolonėlė arčiau, tuo geresnė garso kokybė.
Rekomenduojama pagrindinį įrenginį ir belaidę
žemų dažnių kolonėlę įrengti kaip galima
arčiau norint išvengti šių atvejų.
Prijungimas
-- Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra
kliūtis.
-- Kitas įrenginys (medicininė įranga,
mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN
įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio
belaidžio ryšio.
-- Greitai mirksi žaliasis šviesos diodas, esantis
belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinėje
pusėje.
-- Laikykite juostinę garso kolonėlę ir
žemadažnę kolonėlę didesniu nei 1 m
atstumu nuo prietaisų (pvz., belaidžio
maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės
ir pan.), kad nesusidarytų belaidžio ryšio
trukdžių.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį.
3. Poravimasis atliktas.
-- Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinė pusėje
įsijungia žalias šviesos diodas (LED).
>1m
Prijungimas 15
Televizoriaus
prijungimas
LG Sound Sync
TV su šiuo įrenginiu junkite naudodami optinį
skaitmeninį laidą arba HDMI laidą, atsižvelgdami į TV
versiją.
Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas
savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su
LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu) Tai
suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas
LG Sound Sync Savo televizoriuje turite turėti LG
Sound Sync logotipą.
OPTICAL kabelio naudojimas
LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma
funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti
Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite
televizoriaus instrukcijų vadove.
Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų
įrenginio galimybių.
Optinis
kabelis
2. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus F mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio ar įrenginio.
,,Pastaba
yy Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad
pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas
turėjo tokį.
yy Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio
garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais
TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių
garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos
ieškokite TV naudotojo vadove.)
yy Norėdami klausytis garso per šį įrenginį
nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu [ [Garsas]
[ [Televizoriaus garso išvestis] [ [Išorinis
garsiakalbis (Optinį)]
yy Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis,
priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo
ar modelio.
yy Jeigu šiš įrenginys yra vienu metu prijungtas
prie OPTICAL ir ARC, pirmenybė teikiama ARC
signalui.
,,Pastaba
yy Naudodamiesi LG Sound Sync galite
naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo
pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus
nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus
sinchronizuotas su televizoriumi.
yy Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad
televizorius yra išjungtas.
yy Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir
sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai
naudojatės LG Sound Sync.
-- Įrenginys išjungtas.
-- Pakeitus funkciją su kitais.
-- Optinio laido atjungimas.
-- Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba
atstumo.
yy Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas,
priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai
nustatote AUTO POWER funkciją į ON.
yy Televizoriaus nustatymų meniu informacija
skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus
modelio.
2
Prijungimas
1. Prijunkite optini kabelį prie OPT. IN lizdo, esančio
įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT lizdo
televizoriuje.
16 Prijungimas
Prijungimas kabelių pagalba
Belaidis ryšys
1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio
laidu.
1. Įjunkite prietaisą, paspausdami 1 ant nuotolinio
valdymo pultelio arba 1/! ant įrenginio.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į LG TV, pakartotinai
paspaudus F mygtuką ant nuotolinio valdymo
pultelio ar įrenginio. 2
Prijungimas
Optinis
kabelis
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį
nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu [ [Garsas] [
[Televizoriaus garso išvestis] [ [LG Sound Sync
(Belaidžiu būdu)]
,,Pastaba
2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį
nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu [ [Garsas] [
[Televizoriaus garso išvestis] [ [LG Sound Sync
(Optinį)]
3. Įjunkite prietaisą, paspausdami 1 ant nuotolinio
valdymo pultelio arba 1/! ant įrenginio.
4. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus F mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio ar įrenginio.
Jeigu jūs išjungėte įrenginį tiesiogiai, paspaudus
1 ant nuotolinio valdymo pultelio arba
1/! ant įrenginio, LG Sound Sync (belaidis)
atjungiamas. Norėdami toliau naudotis šia
funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių ir
įrenginį.
Prijungimas 17
HDMI kabelio naudojimas
ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija
Jei šį įrenginį prijungiate prie TV, kuris palaiko HDMI
CEC ir ARC (Garso grįžimo kanalas), galite mėgautis
TV garsu šio įrenginio garsiakalbiuose neprijungdami
optinio laido Norėdami patikrinti televizoriaus
HDMI CEC / ARC funkcijas, informacijos ieškokite
televizoriaus naudotojo vadove.
ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam televizoriui
siųsti garso signalus į šio įrenginio HDMI OUT.
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją :
-- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC
funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
-- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi
priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau
informacijos apie „ARC“ funkciją žr. televizoriaus
instrukcijose.
HDMI
kabelis
-- HDMI kabelį prijunkite prie HDMI OUT lizdo,
esančio įrenginio galinėje pusėje ir prie televizoriuje
esančio HDMI IN lizdo, palaikančio ARC funkciją.
-- Galite prijungti tik vieną garso kolonėlę prie
televizoriaus, suderinamu su ARC.
,,Pastaba
yy ARC funkcija pasirenkama automatiškai
kai iš televizoriaus gaunamas ARC signalas,
nesvarbu kokią funkcija naudojama tuo metu.
yy Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio
garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais
TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti
išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau
informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
yy Norėdami klausytis garso per šį įrenginį
nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu [ [Garsas]
[ [Televizoriaus garso išvestis] [ [Išorinis
garsiakalbis (HDMI ARC)]
yy Priklausomai nuo jūsų LG TV modelio jus
galite įjungti Jūsų LG TV SIMPLINK funkciją.
Kas yra SIMPLINK?
HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi,
turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso
funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio
valdymo pulteliu.
LG televizoriaus valdomos funkcijos : Įjungimas ir
išjungimas, garso lygio didinimas ir mažinimas, tylusis
režimas ir t. t.
Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama
išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.
LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas
atitinkamu logotipu, kaip pateikta aukščiau.
,,Pastaba
yy Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis,
priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo
ar modelio.
yy Priklausomai nuo įrenginio būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jūsų
pageidautinų arba visai neveikti.
yy Kai grįšite į ARC funkciją iš kitos funkcijos,
nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL. Tuomet
šiš įrenginys automatiškai persijungia į ARC
funkciją.
yy Priklausomai nuo televizoriaus ar grotuvo,
kuris prijungtas prie šio įrenginio, SIMPLINK
veikimas gali skirtis nuo norimo.
Prijungimas
-- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės spartos
HDMI™ kabelį su eternetu).
2
18 Prijungimas
Papildoma informacija apie
HDMI
yy Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
- Pabandykite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir
šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą,
palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį leistuvą.
2
- Prijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra
tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
Prijungimas
- Prijungtas prietaisas yra suderinamas su 720 x
576p (arba 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i
ar 1920 x 1080p vaizdo įvestis.
yy Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI prietaisai
veiks su šiuo įrenginiu.
- Naudojant su HDCP nesuderinamą prietaisą,
vaizdas nebus rodomas tinkamai.
,,Pastaba
yy Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima
leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas
HDMI prietaiso garsas arba jis išvis
netransliuojamas.
yy Jei esant sujungtiems kabeliams keisite
skyrą, gali kilti trikčių. Norėdami pašalinti šią
problemą, išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
yy Kai HDMI jungtis su HDCP nesuderinta,
televizoriaus ekranas bus juodas. Šiuo atveju
reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti
HDMI kabelį.
yy Ekrane pastebėję triukšmą arba linijas,
patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai
ribojamas iki 4,5 m (15 pėdų)).
yy Jūs negalite keisti vaizdo skyros HDMI IN
režime. Pakeiskite prijungto prietaiso vaizdo
skiriamąją gebą.
yy Jei, asmeninį kompiuterį prijungus prie HDMI
ĮVESTIES lizdo, vaizdo išvesties signalas yra
neįprastas, perjunkite asmeninio kompiuterio
raišką į 576 p (arba 480 p), 720 p, 1 080i
arba 1 080 p.
HDMI laido tikrinimo sąrašas
Kai kurie HDMI laidai nepalaiko ARC funkcijos, garso
išvestis gali kelti problemų.
Jei sujungus šį įrenginį ir TV negirdėti garso arba jis
trūkinėja ar girdėti triukšmas, vadinasi, kilo problemų
su HDMI laidu. Todėl šį įrenginį su TV junkite patikrinę
A tipo, didelės spartos HDMI™ laidą su eterneto
funkcija.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Jūsų naudojamas televizorius turi palaikyti naujausias
HDMI funkcijas (HDMI CEC1) / ARC (Garso grįžimo
kanalas)), kad galėtumėte naudotis tiesioginių
transliacijų kanalu per garso sistemą, kuri prijungta
HDMI laidu. Jei jūsų televizorius nepalaiko šių HDMI
funkcijų, šią garso sistemą reikia prijungti naudojant
OPTINĮ laidą, o ne HDMI laidą – tada galėsite klausytis
TV kanalo garso.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Buitinės elektronikos valdymas (Consumer
Electronics Control (CEC) – tai HDMI funkcija,
kuri suteikia naudotojui galimybę CEC funkciją
palaikančius įrenginius, prijungtus per HDMI, valdyti
vienu iš nuotolinio valdymo pultų.
※ CEC prekės ženklai: „SimpLink“ (LG), „Anynet+“
(„Samsung“), „BRAVIA Sync/Link“ („Sony“), „EasyLink“
(„Philips“), „EZ-Sync/VIERA Link“ („Panasonic“) ir t. t.
Prijungimas 19
Papildomos įrangos
prijungimas
Mėgautis garsu ir vaizdu
Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš prijungto išorinio
įrenginio.
HDMI jungtis
Galite mėgautis išorinio prietaiso HDMI jungties
atkuriamu garsu ir vaizdu.
HDMI
kabelis
Galite mėgautis garsu iš prijungto išorinio įrenginio.
HDMI
kabelis
HDMI kabelis
Į „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD
leistuvą ir pan.
1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio
galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio
garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
2. Pasirinkite įvesties šaltinį HDMI IN, kelis kartus
paspausdami mygtuką F.
2
Prijungimas
Tik mėgautis garsu
1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio
galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio
garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
2. Sujunkite įrenginio galinėje pusėje esantį HDMI
OUT (TV ARC) jungtį su televizoriaus HDMI IN
jungtimi.
3. Nustatykite įvesties šaltinį į HDMI IN, pakartotinai
paspaudus F mygtuką ant nuotolinio valdymo
pultelio ar įrenginio.
,,Pastaba
yy Kai įrenginys išjungtas, garso ir vaizdo signalai
negali būti perduodami.
yy HDMI OUT (TV ARC) jungtis skirta
televizoriaus prijungimui. Nors naudojant
HDMI laidą prieinamos daugybės kanalų
įvestys, įrenginys gali transliuoti PCM į
televizorių tik dviem kanalais.
20 Prijungimas
OPTICAL IN jungtis
Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą
su OPTICAL IN lizdu.
2
Prijungimas
Prie išorinio įrenginio
skaitmeninės optinės išvesties
prievado jungties
Optinis
kabelis
NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES
jungtis
MP3 grotuvas ir
pan. ...
Nešiojamojo
kabelis
1. Sujunkite įrenginio galinėje pusėje esantį OPTICAL
IN lizdą su Jūsų išorinio įrenginio optical out lizdu. 2. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus F mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio ar įrenginio.
3. Klausykitės įrašo.
,,Pastaba
Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad
pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas
turėjo tokį.
>>Atsargiai
Jei optinis kabelis neprijungtas tinkama kryptimi,
galima sugadinti optinį lizdą.
Optinis
lizdas
Optinis
kabelis
<O>
Optinis
lizdas
Optinis
kabelis
<X>
Klausytis muzikos iš nešiojamojo
įrenginio
Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų
nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.
1. Naudodami 3,5 mm stereolaidą, prijunkite
nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio NEŠIOJAMOJO
ĮR. ĮVESTIES jungties.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į PORTABLE,
pakartotinai paspaudus F mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio ar įrenginio.
3. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir
pradėkite groti.
Prijungimas 21
USB jungtis
Reikalavimai USB įrenginiui
Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje
dalyje, prijunkite USB atmintinę.
yy Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia
įdiegti papildomą programą, kad prijungti prie
kompiuterio.
yy Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB
prietaiso.
yy Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali
prireikti ilgesnio laiko paieškai.
yy Šiš įrenginys gali atpažinti iki 2000 failų.
yy Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie
kompiuerio. Prietaiso negalima naudoti kaip
duomenų laikmenos.
,,Pastaba
Jei HDMI laidas prijungtas prie įrenginio, USB
įrenginio prijungimas gali būti apribotas,
priklausomai nuo USB įrenginio formos.
yy Šis įrenginys nepalaiko „exFAT“ failų sistemos.
(Palaikomos FAT16/FAT32/NTFS sistemos.)
yy Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
-- Išorinio kietojo disko (HDD)
-- Kortelių skaitytuvų
-- Užrakintų įrenginių
Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB
laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 23 psl.
Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio
1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.
Suderinami USB prietaisai
yy MP3 grotuvas : „Flash“ atmintinės tipo MP3
grotuvas.
yy USB „Flash“ atmintinė : Įrenginys palaiko USB2.0.
yy Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB
įrenginių.
-- Kietojo tipo USB įrenginių
-- USB koncentratorių
-- USB ilginimo kabelių naudojimo
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android įrenginys
2
Prijungimas
yy Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite
duomenų atsarginę kopiją.
22 Prijungimas
Atkuriamas failas
Kvantavimo dažnis
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
2
nuo 32 iki 48 kHz
nuo 32 iki 48 kHz
nuo 32 iki 48 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ir 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ir 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
,,Pastaba
yy Aplankai ir failai, esantys USB atpažįstami
kaip pateikta žemiau.
: Aplankas
: Failas
a
D
Prijungimas
E
Bitų sparta
MP3 : nuo 80 iki 320 kbps
WMA : nuo 56 iki 128 kbps
OGG : nuo 64 iki 500 kbps
yy Maksimalus failų skaičius : Iki 2000
yy Didžiausias direktorijų skaičius: Iki 200
yy Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių
valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
yy Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo
įrašų failų.
yy Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo,
atkūrimas gali nevykti gerai.
C
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Failai bus atkuriami nuo failo $A iki failo
$J po vieną.
yy Failai grojami pagal įrašymo tvarką, kuri gali
skirtis priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
yy Aplanko ar failo neįmanoma pamatyti šiame
įrenginyje.
Valdymas 23
Pagrindinės operacijos
Kitos operacijos
USB valdymas
Kaip laikinai išjungti garsą
1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į USB, pakartotinai
paspaudus F mygtuką ant nuotolinio valdymo
pultelio ar įrenginio.
Tikslas
Veiksmas
Paspauskite dM.
Pristabdyti
Grojimo metu paspauskitedM.
Pereiti į kitą/
ankstesnį failą
Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
V norėdami pereiti prie kito
failo.
Jei praeina mažiau nei 2
sekundės, paspaudus nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką C
arba įrenginio mygtuką, bus
sugrįžta į ankstesnį failą.
Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką C arba įrenginio
mygtuką, bus pereita į failo
pradžią.
Tam tikros
atkarpos faile
ieškojimas
Paspauskite ir palaikykite
C/V atkūrimo metu,
o atleiskite tada, kai norėsite
klausytis.
Tęsti atkūrimą
Įrenginys įsimena grojamą dainą
prieš pasikeičiant funkcijai ar
išsijungiant.
,,Pastaba
yy Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo
ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas
USB įrenginys.
yy Jeigu USB neveikia, patikrinkite USB funkcijos
nustatymą. yy Pristabdžius USB atkūrimą, mirksės
pagrindinio įrenginio USB šviesos diodas.
Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar
kartą paspauskite mygtuką (Tylusis režimas) arba
pakeiskite garso lygį.
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pultelio naudojimas
Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti
televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei
televizorius yra kitos bendrovės produktas.
Valdomosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir
sumažinimas bei nebylusis režimas.
Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką NIGHT ON maždaug 2 sekundes.
Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir laikykite
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką NIGHT OFF
maždaug 2 sekundes.
,,Pastaba
yy Palaikomi televizoriaus prekės ženklai
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra
nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
yy Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio,
ši funkcija gali neveikti.
yy Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“
nuotoliniu pulteliu.
yy Ši funkcija taip pat gali gerai neveikti, jei yra
įjungtos kai kurios televizoriaus valdymo
funkcijos, pvz., CEC, SIMPLINK ir „LG Sound
Sync“.
3
Valdymas
Atkūrimas
Norėdami išjungti garsą, paspauskite
(Tylusis režimas).
24 Valdymas
Savaiminis išsijungimas
Jeigu pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio
prietaiso ir nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių,
jis išsijungs automatiškai, siekiant taupyti elektros
energijos sąnaudas.
Šiš įrenginys taip pat automatiškai išsijungs po šešių
valandų, jeigu pagrindinis įrenginys buvo prijungtas
prie kito prietaiso analoginės įvesties pagalba. (Pav.,
Portable ir pan.)
Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie
tinklo arba belaidį prietaisą?
3
Nustatykite funkciją AUTOMATINIS MAITINIMAS
ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS, kad įjungtumėte ir
išjungtumėte įrenginį.
Valdymas
AUTO POWER įjungimas/
išjungimas
Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties
šaltinį: Optinį, LG TV arba „Bluetooth“.
Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį
prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties
signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis
savo įrenginio garso.
Jeigu prijungsite Bluetooth prietaisą, įrenginys
įsijungs ir prisijungs prie Bluetooth prietaiso.
Ši funkcija įsijungia arba išsijungia, kai paspaudžiate
AUTO POWER ON/OFF.
,,Pastaba
yy Kai elementas įjungiamas naudojant
junkviją AUTO POWER, jis bus automatiškai
išjungiamas, jei nėra signalo iš „LG Sound
Sync“ (Optinį/Belaidžiu būdu) prijungto
televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
yy Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją
AUTO POWER, jis bus automatiškai
išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio
įrenginio nebus gaunamas signalas.
yy Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs
įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau
elementą galima įjungti naudojant funkciją
AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo
jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
yy Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši
funkcija gali neveikti.
yy Jei nutrauksite „Bluetooth“ ryšį šiuo įrenginiu,
kai kurie kiti „Bluetooth“ įrenginiai nuolat
bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama
atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
yy Jeigu norite naudoti AUTO POWER, turi būti
įjungta SIMPLINK. SIMPLINK įjungimas arba
išjungimas trunka 30 sekundžių.
yy Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus
aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
yy Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis
įrenginys privalo būti registruotas Bluetooth
prietaisų poruojamų prietaisų sąrašuose.
yy Funkciją AUTO POWER galite nustatyti tik kai
šis įrenginys įjungtas.
Valdymas 25
Automatinis funkcijos
pakeitimas
Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui,
optinį, Bluetooth, LG televizoriaus ir nešiojamo
įrenginio, tada automatiškai perjungia tinkamą
funkciją.
Spartusis paleidimas
Šis įrenginys gali veikti budėjimo režimu,
sunaudodamas mažai elektros energijos taip, kad
įrenginio paleidimo laikas, jį įjungus, gali sutrumpėti.
Norėdami įjungti šią funkciją, spauskite įrenginio
mygtuką 1/! 3 sekundes, kai įrenginys įjungtas.
Visi funkcijos LED sumirksi du kartus.
Gavus optinį signalą
Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio
optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę.
Galite klausytis savo įrenginio garso.
Bandant prijungti Bluetooth įrenginį
Kai gaunamas „LG TV“ signalas
Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG
Sound Sync“ (belaidį ryšį), įrenginys perjungs funkciją
į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.
Prijungus nešiojamą įrenginį
Prijungus nešiojamą įrenginį su jam skirtu laidu,
įrenginys įjungs nešiojamo įrenginio funkciją.
,,Pastaba
yy Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad
signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
yy Šis įrenginys nepakeičia funkcijos į optinę,
jei prijungto televizoriaus, „Blu-ray“ diskų
grotuvo, televizoriaus priedėlio ar panašaus
įrenginio SIMPLINK yra įjungta arba įjungtas
prijungtas įrenginys, kuris palaiko CEC.
yy Norėdami pasinaudoti automatiniu funkcijos
pasikeitimu, savo LG TV išjunkite SIMPLINK
funkciją. SIMPLINK išjungimas trunka apie 30
sekundžių.
yy Jeigu Bluetooth sujungimo blokavimo
funkcija yra įjungta, Bluetooth prieinamas tik
Bluetooth ir LG TV funkcijoje. (Žr. 27 psl.)
Budėjimo LED sumirksi du kartus, ir įsijungia
dabartinės funkcijos LED.
,,Pastaba
yy Jei nustatyta sparčiojo paleidimo funkcija, o
kintamoji elektros srovė (AC) vėl atsitiktinai
prijungiama prie įrenginio nutrūkus elektros
tiekimui ir pan., sparčiojo paleidimo funkcija
įsijungs vieną kartą įjungus ir išjungus įrenginį.
yy Nustačius sparčiojo paleidimo funkciją, bus
suvartojama daugiau elektros energijos nei
išjungus spartųjį paleidimą.
yy Priklausomai nuo modelių, ši funkcija gali
neveikti.
3
Valdymas
Kai prie šio įrenginio bandote prijungti „Bluetooth“
įrenginį, parenkama „Bluetooth“ funkcija. Grokite
savo muziką per „Bluetooth“ įrenginį.
Norėdami išjungti šią funkciją, vėl spauskite įrenginio
mygtuką 1/! 3 sekundes, kai įrenginys įjungtas.
26 Valdymas
„Bluetooth®“
technologijos
naudojimas
Apie „Bluetooth“
„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams.
3
Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų,
veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose
kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų
skleidžiami trikdžiai.
Valdymas
Kai atskiri įrenginiai jungiami per „Bluetooth“ bevielę
technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis
telefonas su „Bluetooth“ beviele technologija gali
būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis
belaide „Bluetooth“ technologija.
yy Galimi prietaisai: Išmanusis telefonas, MP3
grotuvas, Notebook ir pan.
yy Versija: 4.0
yy Kodekas: SBC
„Bluetooth“ profiliai
Kad galėtumėte naudotis Bluetooth beviele
technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam
tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu
profiliu.
A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
Klausymas muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaisuose
Jūsų prietaiso ir „Bluetooth“
sujungimas
Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar
„Bluetooth“ bevielio ryšio technologija yra įjungta
jūsų „Bluetooth“ prietaise. Žr. „Bluetooth“ prietaiso
vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti
nereikia.
1. Pasirinkite įvesties šaltinį į BT („Bluetooth“),
kelis kartus paspausdami mygtuką F. Mirksi BT
(„Bluetooth“) šviesos diodas.
2. Įjunkite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite sujungimą.
Norint surasti šį įrenginį „Bluetooth“ prietaiso
pagalba, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali atsirasti
surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo
„Bluetooth“ prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas
kaip „LG SJ4 (XX)“.
,,Pastaba
yy XX reiškia paskutinius du „Bluetooth“ adreso
skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“
adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“
prietaise matysite “LG SJ4 (08)”.
yy Kai kurie prietaisai sujungiami
kitaip,priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso
tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
Valdymas 27
3. Sėkmingai sujungus įrenginį su „Bluetooth“
prietaisu įsižiebs BLUETOOTH šviesos diodas.
4. Klausykitės muzikos.
Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų
„Bluetooth“ įrenginyje, žr. savo „Bluetooth“
įrenginio naudojimo instrukciją.
,,Pastaba
yy Naudodami „Bluetooth“ technologiją turite
sujungtus elementą ir „Bluetooth“ prietaisą
laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito.
Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau
nurodytais atvejais:
-- Yra kliūtis tarp elemento ir„Bluetooth“
prietaiso.
yy Jei įrenginį paleisite iš naujo, „Bluetooth“
prietaisą prie įrenginio reikės prijungti iš naujo.
yy Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo
kitos elektroninės bangos.
yy Poravimas apribotas iki vieno Bluetooth
prietaiso vienam įrenginiui, o kelių prietaisų
poravimas nepalaikomas.
yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali
nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
yy Galite mėgautis Bluetooth funkcija
naudodamiesi telefonu, MP3 grotuvu,
nešiojamuoju kompiuteriu ir t. t.
yy Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir
„Bluetooth“ prietaiso, tuo žemesnė garso
kokybė.
yy „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai
elementas išjungiamas arba „Bluetooth“
prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
yy Kai išjungiamas „Bluetooth“ ryšys, prijunkite
„Bluetooth“ prietaisą prie elemento dar kartą.
yy Kai „Bluetooth“ įrenginys neprijungtas, mirksi
BT („Bluetooth“) šviesos diodas.
yy Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“
prietaisą („iOS“ operacinę sistemą naudojantį
prietaisą, t. t.) arba kai naudojatės prietaisu,
galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso
garso lygius.
yy Galite valdyti Bluetooth prietaisą, naudodami
mygtukus C/V (praleisti) ir dM (groti
/ pristabdyti) ant nuotolinio valdymo pultelio.
yy Jei prijungus Bluetooth įrenginį, pereisite prie
kitos funkcijos, Bluetooth bus atjungtas. Kai
jūs grįšite į Bluetooth funkciją, Bluetooth
įsijungia automatiškai.
BLUETOOTH blokavimas (BT
blokavimas).
Norėdami išvengti netyčinio prisijungimo per
„Bluetooth“, galite apriboti Bluetooth prisijungimą tik
prie BT (Bluetooth) ir LG TV funkcijos.
Norėdami įjungti šią funkciją BT (Bluetooth)
funkcijoje, apie 2 sekundes laikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AUTO POWER
ON.
Norėdami išjungti šią funkciją, BT (Bluetooth)
funkcijoje apie 2 sekundes laikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AUTO POWER
OFF.
,,Pastaba
Net jei nustatysite, kad „Bluetooth“ būtų
įjungta, ši kolonėlė įsijungs naudojant Auto
Power funkciją. Išjunkite Auto Power funkciją, jei
nenorite, kad ji veiktų.
3
Valdymas
-- Kitas prietaisas naudoja tokį patį
dažnį, koks naudojamas „Bluetooth“
technologijoje, pvz., medicininė įranga,
mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN
prietaisas.
,,Pastaba
28 Valdymas
„Bluetooth“
programėlės naudojimas
,,Pastaba
yy Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu
su programėle „Music Flow Bluetooth“.
yy Priklausomai nuo įrenginio plano, papildomi
mokesčiai už duomenų perdavimą gali būti
taikomi 3G/4G viršijimo atveju.
Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas per parduotuvę „Google Play
Store“
1. Palieskite piktogramą „Google Play Store“.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“
ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti „Bluetooth“
programėlę, paieškos rezultatų sąraše raskite ir
palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
3
Apie programėlę „Music Flow
Bluetooth“
5. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.
,,Pastaba
Valdymas
Programėlė „Music Flow Bluetooth“ šiam įrenginiui
suteikia daug naujų funkcijų.
yy Užtikrinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaisas
būtų prijungtas prie interneto.
Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis,
rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą
programėlę „Music Flow Bluetooth“.
yy Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaise yra
prieiga prie „Google Play Store“.
Programėlės „Music Flow
Bluetooth“ diegimas
„Bluetooth“ prietaise
Yra du būdai įdiegti „Music Flow Bluetooth“ programą
jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.
Įdiegiant „Music Flow Bluetooth“
programą naudojant QR kodą
1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“,
naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti
panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.
2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
,,Pastaba
yy Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise yra
interneto ryšys.
yy Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise
įdiegta skanavimo programinės įrangos
programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite
atsisiųsti iš „Google Play Store“.
yy Kai kuriuose geografinėse srityse gali neveikti
QR kodas.
„Bluetooth“ suaktyvinimas
su programėle „Music Flow
Bluetooth“
Programėlė „Music Flow Bluetooth“ padeda prijungti
„Bluetooth“ prietaisą prie šio įrenginio.
1. Pradžios ekrane palieskite programėlės
„Music Flow Bluetooth“ piktogramą ir atverkite
šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti
su įrenginiu, palieskite [Nustatymai] ir palieskite
meniu [Pagalba].
Valdymas 29
,,Pastaba
yy „Music Flow Bluetooth“ programa palaiko šią
programinės įrangos versiją;
-- Android O/S : 4.0.3 versija (ar naujesnė)
yy Jei programėlę „Music Flow Bluetooth“
naudojate valdymui, jos ir pateikiamo
nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek
tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą
nuotolinio valdymo pultelį.
yy Atsižvelgiant į jūsų „Bluetooth“ prietaisą,
programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali
neveikti.
yy „Music Flow Bluetooth” programai prisijungus,
galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu
atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
yy Jei „Music Flow Bluetooth“ programa veikia
neįprastai, patikrinkite savo „Bluetooth“
įrenginį ir „Music Flow Bluetooth“ programos
ryšį ir bandykite prijungti vėl.
yy Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono
operacinės sistemos, „Music Flow Bluetooth“
veikimas gali šiek tiek skirtis.
yy Nors „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai
perjungiate funkciją, galite naudoti programėlę
„Music Flow Bluetooth“.
yy Papildomos programos „Music Flow
Bluetooth“ funkcijos gali neveikti, priklausomai
nuo atstumo tarp įrenginio ir „Bluetooth“
prietaiso ir bevielio ryšio sąlygų.
3
Valdymas
yy Jei naudojate kitas programas arba
naudodami „Music Flow Bluetooth“ programą
keičiate „Bluetooth“ įrenginio nustatymus,
„Music Flow Bluetooth“ programa gali veikti
neįprastai.
30 Valdymas
Garso reguliavimas
Garso efektų nustatymas
Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio
garso laukus. Pageidaujamą garso režimą galite
pasirinkti naudodami kiekvieno garso efekto mygtuką.
Pavaizduoti ekvalaizerio nustatymai gali skirtis,
priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.
Garso efektai
Aprašymas
Žemųjų dažnių kolonėlės garso
lygio nustatymai
Galite reguliuoti žemųjų dažnių kolonėlės lygį, kad
atitiktų jūsų pomėgius.
Paspauskite mygtuką WOOFER LEVEL o/p,
norėdami reguliuotų žemųjų dažnių kolonėlės lygį.
,,Pastaba
Žemųjų dažnių kolonėlei pasiekus maksimalų
arba minimalų lygį, pagrindinio įrenginio budėjimo
šviesos diodas (raudonas) įsijungs 2 sekundėms.
ASC
3
Analizuoja įvesties garso
savybes ir pateikia realiu laiku
(Prisitaikantis
garso valdymas) optimizuotą garso turinį.
Valdymas
STANDARD
CINEMA
Galite mėgautis optimalia garso
kokybe.
Galite mėgautis labiau
įtraukiančiu erdviniu garsu
skirtu žiūrėti filmams.
,,Pastaba
yy Jai įrenginys veikia tam tikru garso efektų
režimu, kuriuose garsiakalbiuose gali nebūti
garso arba jis gali būti tylus.
Tai priklauso nuo garso režimo ir šaltinio – tai
nėra įrenginio gedimas.
yy Perjungus įvestį arba kartais netgi tik pakeitus
garso failą, jums gali tekti iš naujo nustatyti
garso efektų režimą.
Naktinis režimas
Ši funkcija yra naudinga, kai norite tyliai žiūrėti filmus
vėlai vakare. Nustatykite naktinį režimą į Įjungtą
(On) garso intensyvumui sumažinti bei tikslumui ir
sklandumui pagerinti.
Paspauskite mygtuką NIGHT ON/OFF, norėdami
įjungti arba išjungti naktinį režimą.
Trikčių šalinimas 31
Trikčių šalinimas
Bendroji dalis
PROBLEMA
PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
yy Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, Vuferis, tuomet įjunkite
juos iš naujo. Įrenginys tinkamai
neveikia.
yy Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių
kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite.
yy Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo
yy Maitinimo kabelis yra ištrauktas.
Įkiškite maitinimo kabelį.
yy Patikrinkite, ar nedingo elektra.
Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
yy Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis.
Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą.
4
(Tylusis režimas) arba
yy Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, „Bluetooth“ įrenginį, t. t.), sureguliuokite
įrenginio garsumą.
Negroja žemų dažnių
kolonėlė.
yy Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis.
Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
yy Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys.
Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (žr. 13 psl.)
yy Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio.
Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu.
Nuotolinio valdymo
pultelis neveikia
tinkamai.
yy Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis.
Pašalinkite kliūtį.
yy Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios.
Pakeiskite baterijas naujomis.
yy Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistuvas arba
„Bluetooth“ įrenginys, tinkamai prijungtas.
AUTO POWER funkcija
y
Jūsų LG TV patikrinkite SIMPLINK būseną ir išjunkite SIMPLINK.
y
neveikia.
yy Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
„LG Sound Sync“
neveikia.
yy Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“.
yy Patikrinkite „LG Sound Sync“ (Optinį arba Belaidžiu būdu) sujungimą.
yy Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.
Trikčių šalinimas
Nėra garso
yy Įjungta nutildymo funkcija.
Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite
pakeiskite garso lygį.
32 Trikčių šalinimas
PROBLEMA
PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys neprijungtas
yy Išjunkite Bluetooth blokavimo funkciją. (Žr. 27 psl.)
prie Bluetooth
prietaiso.
Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą.
yy Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu
pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM].
Kai manote, kad
elementas išvesties
garsas per tylus.
yy Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO
DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM].
yy Pakeiskite garso DRC nustatymą iš prijungto įrenginio nustatymų meniu į [OFF] padėtį.
yy Įsitikinkite, kad nakties režimas nėra įjungtas. Nustatykite nakties režimą ties
išjungimo parinktimi [OFF].
PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą
4
PROBLEMA
Trikčių šalinimas
Šis prietaisas gali
palaikyti belaidžią
sąsają.
PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
yy Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas.
yy Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės.
yy Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
yy Kai prisiliečiate prie „Bluetooth“ prietaiso siųstuvo ar garso juostos.
yy Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli.
„Bluetooth“ prietaisas yy Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė)
gali neveikti tinkamai
naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis.
ar skleisti triukšmą
y
Prijungdami prietaisą prie „Bluetooth“ prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito.
y
šiais atvejais.
yy Kai prietaisas yra toli nuo „Bluetooth“ prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti
netinkamai.
Trikčių šalinimas 33
PASTABOS demonstracinio
režimo įjungimui
PROBLEMA
PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
F mygtuku nepavyksta pakeisti įvesties šaltinio, pvz.,
BT („Bluetooth“), HDMI ir pan., o visos funkcijų LED
lemputės įjungtos.
yy Išjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite. Jei tai
nepadeda, paspauskite ir laikykite pagrindinio
įrenginio F mygtuką (maždaug 15 s), kol funkcijų
LED lemputė parodys tuo metu pasirinktą funkciją.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia (nereaguoja).
4
Trikčių šalinimas
34 Priedas
Prekių ženklai ir
licencijos
Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių
ženklai.
„Bluetooth“ žodinis užrašas ir logotipai priklauso
Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus
naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų
atitinkamiems savininkams.
Pagamintas pagal Dolby Laboratories licenciją.
Dolby, Dolby Audio ir dvigubo D simboliai yra Dolby
Laboratories prekiniai ženklai.
HDMI, HDMI logotipas ir didelės raiškos laikmenų
sąsaja „High-Definition Multimedia Interface“ yra
JAV ir kitose šalyse registruotieji bendrovės „HDMI
Licencing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
5
Priedas
Informacijos apie DTS patentus ieškokite http://
patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing
Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis bei DTS ir
simbolis kartu yra registruoti prekės ženklai, o „DTS
Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekės ženklas. ©
„DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
Priedas 35
Specifikacijos
Bendrieji nurodymai
Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos
Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 1,5 W
(jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Kintamos srovės adapteris
yy
yy
yy
yy
Modelis : DA-38A25
Gamintojas : Asian Power Devices Inc.
Įvestis : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Išvestis : 25 V 0 1,52 A
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)
Apytiksliai 890 mm X 55 mm X 85 mm Be kojelės
Darbinė temperatūra
5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje
5 % – 90 %
Magistralės maitinimas
5 V 0 500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
diskretizavimo dažnis
Galimas skaitmeninės įvesties garso
formatas
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Įėjimas/Išėjimas
3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORTABLE IN (Nešiojamojo
prietaiso įvestis)
0,32 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1
HDMI IN
19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1
HDMI OUT
19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1
Stiprintuvas (RMS išvestis)
Iš viso
300 W RMS
Priekis
60 W RMS x 2 (4 Ω esant 1 kHz, THD 10%)
Žemų dažnių kolonėlė
180 W RMS (3 Ω esant 80 Hz, THD 10%)
5
Priedas
OPTICAL IN (Skaitmeninė garso
įvestis)
36 Priedas
Belaidis žemų dažnių garsiakalbis
Reikalavimai maitinimo šaltiniui
Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Energijos sąnaudos
Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Tipas
1 takelis 1 garsiakalbis
Impedansas
3Ω
Nominali įėjimo galia
180 W RMS
Maks. galia įvade
360 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)
Apytiksliai 171 mm x 320 mm x 252mm
yy Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.
5
Priedas
Priedas 37
Techninė priežiūra
Įrenginio tvarkymas
Įrenginio transportavimas
Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir
pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį,
geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis
buvo originaliai įpakuotas gamykloje.
Išorinių paviršių švaros palaikymas
yy Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip
priemonių vabzdžiams naikinti.
yy Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį
pažeisti.
yy Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba
plastikinių gaminių.
Įrenginio valymas
5
Priedas
Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei
paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę,
truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu.
Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino
ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising