LG | 32LM550BPLB | Owner's Manual | LG 32LM550BPLB Vartotojo vadovas

LG 32LM550BPLB Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
Saugumas ir nuorodos
LED TV*
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir pasilikite jį ateičiai.
www.lg.com
Autorių teisės © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
Įspėjimas! Saugos
instrukcijos
LIETUVIŲ K.
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARYTI
DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ,
NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE NĖRA
NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS PATIKĖKITE
KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą
„pavojingą įtampą“ gaminio korpuse, kuri gali būti
pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio
pavojų.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias
naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo)
instrukcijas, pridedamas prietaiso dokumentacijoje.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.
•• NORËDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS
DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO
GAMINIO.
•• Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto
tokioje aplinkoje:
-- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
-- Drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje
-- Šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštį
skleidžiančių įrenginių.
-- Šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur lengvai gali patekti
garai arba alyva.
-- Nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose.
-- Saugokite prietaisą nuo varvėjimo ir lašėjimo, nestatykite daiktų
su vandeniu, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant arba virš prietaiso
(pvz., ant lentynos, esančios virš prietaiso).
-- Šalia degių daiktų, tokių kaip benzinas ar žvakės, saugokite
televizorių nuo tiesioginio oro kondicionieriaus poveikio.
-- Neįrenkite labai dulkėtose vietose.
Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį,
gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.
2
•• Vėdinimas
-- Įrenkite televizorių gerai vėdinamoje vietoje. Neįrenkite uždaroje
erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje.
-- Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
-- Prijungę prie elektros tinklo, neblokuokite ir neuždenkite
gaminio audiniu ar kitomis medžiagomis.
•• Nelieskite vėdinimo angų. Žiūrint televizorių ilgesnį laiką, vėdinimo
angos gali įkaisti.
•• Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio
poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo,
privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus,
sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
•• Neperkelkite televizoriaus, jei jo maitinimo kabelis yra prijungtas
prie elektros tinklo.
•• Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
•• Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko.
Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo
laido.
•• Nejunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali
kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgį.
•• Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo
-- Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laido kištuką.
Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
•• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to
televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
•• Lauko antenos įžeminimas (gali skirtis pagal šalį):
-- Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų
atsargumo priemonių.
Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia oro elektros linijų ar kitų
apšvietimo ar maitinimo grandinių ar vietose, kuriose galimas
kontaktas su tokiomis elektros linijomis ar grandinėmis, nes tai
gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar mirtį.
Kad būtų užtikrinta tam tikra apsauga nuo viršįtampių ir statinių
krūvių, antenos sistema turi būti įžeminta.
JAV nacionalinio elektros kodekso (NEC) 810 str. pateikiama
informacija apie tinkamą stiebo ir pagrindo konstrukcijos
įžeminimą, į antenos iškrovos prietaisą vedančio kabelio
įžeminimą, įžeminimo laidų dydį, antenos iškrovos prietaiso
įrengimo vietą, prijungimą prie įžeminimo elektrodų ir
reikalavimus įžeminimo elektrodams.
Antenos įžeminimas pagal nacionalinį elektros kodeksą, ANSI/
NFPA 70
•• Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenumeskite ir nedaužykite jo. Dėl
smūgio ar atsitrenkimo adapteris gali būti sugadintas.
•• Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio riziką, nelieskite
televizoriaus šlapiomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai
yra šlapi ar padengti dulkėmis, visiškai išdžiovinkite maitinimo
kištuką ir nuvalykite dulkes.
•• Baterijos
-- Priedus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
-- Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite baterijų ir saugokite
jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas saugokite
nuo per didelio karščio.
•• Perkėlimas
-- Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo
laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius
televizorius turi nešti 2 arba daugiau žmonių. Nespauskite ir
nesukelkite spaudimo ant priekinės televizoriaus plokštės.
Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno
sužalojimas.
•• Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo
medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų,
nemeskite nieko į ekraną.
•• Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu,
pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti
ekraną.
•• Valymas
-- Norėdami nuvalyti produktą, ištraukite maitinimo laidą ir
švelniai nuvalykite minkšta / sausa šluoste. Nepurkškite
tiesiai ant televizoriaus vandens ar kitokių skysčių. Niekada
nenaudokite langų valiklių, oro gaiviklių, insekticidų, tepalų,
vaško (automobilinio, pramoninio), abrazyvinių medžiagų,
skiediklių, benzolo, alkoholio ir kt., kurie gali pažeisti produktą ir
jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir gali būti
sugadintas gaminys.
LIETUVIŲ K.
•• Įžeminimas (Išskyrus prietaisus, kurie nėra įžeminami.)
-- Televizorius su įžemintu trijų kontaktų kištuku turi būti
jungiamas prie įžeminto trijų kontaktų elektros lizdo. Būtinai
prijunkite įžeminimo kabelį, kad apsisaugotumėte nuo galimo
elektros smūgio.
•• Niekada nelieskite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs
galite patirti elektros smūgį.
•• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai prijungtas prie
televizoriaus ir sieninio elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti
sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštutiniais atvejais gali kilti
gaisras.
•• Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui
patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
•• Nelieskite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti elektros
smūgį.
•• Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietos klientų
aptarnavimo skyrių.
-- Gaminys buvo pažeistas.
-- Jei į gaminį (elektros adapterį, maitinimo laidą ar televizorių)
pateko vandens ar kitokios medžiagos.
-- Jei užuodžiate iš televizoriaus dūmus ar kitus kvapus
-- Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką.
Išjungus televizorių nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku,
elektros maitinimas vis tiek yra prijungtas prie prietaiso, nes
neištrauktas jo kištukas.
•• Nenaudokite šalia televizoriaus aukštos įtampos elektros prietaisų
(pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio
veikimas.
•• Nebandykite jokiu būdu modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG
Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros
smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos
klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas
gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu.
•• Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu atveju
gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali sugesti
arba veikti netinkamai.
•• Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to
gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
3
Paruošimas
Atskiras pirkinys
LIETUVIŲ K.
•• Jei po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV
inicijavimas gali trukti kelias minutes.
•• Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
•• Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek
skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
•• Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties
šaltinį ar gaminio modelį.
•• Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
•• Prietaisas turi būti įrengtas ten, kur bus lengvai pasiekiamas
elektros lizdas. Kai kurie prietaisai neturi įjungimo / išjungimo
mygtuko. Jie yra išjungiami ištraukiant maitinimo laido kištuką.
•• Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio
modelio.
•• Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio
vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
•• Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi
turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.
Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį
, jei USB kabelis ar
USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
•• Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI laido, ekranas gali nieko nerodyti
arba gali įvykti ryšio klaida. (Rekomenduojami HDMI laidų tipai)
-- Itin didelio greičio HDMI kabelis®/TM (3 m arba mažiau)
•• Kaip naudoti ferito šerdį (Priklauso nuo modelio)
-- Norėdami sumažinti elektromagnetinius trukdžius maitinimo
kabelyje, naudokite ferito branduolį. Maitinimo kabeliu vieną
kartą apvyniokite ferito šerdį.
[Sienos pusė]
10 cm (+ / -2 cm)
4
[TV pusė]
Atskirai įsigyjami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami
arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos
gaminius, susisiekite su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam
tikrais modeliais.
Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant į
gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
Įsitikinkite, kad naudojate VESA standartą atitinkančius sraigtus ir
prie sienos tvirtinamus laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų
laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje lentelėje.
A
B
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos
tvirtinamas laikiklis
32/43LM55*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
•• Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią
televizoriaus pakuotę arba dėžę.
•• Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
•• Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad
nesugadintumėte.
LIETUVIŲ K.
Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją,
kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį
saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.
•• Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
•• Tvirtindami stovą prie televizoriaus, padėkite televizorių
ekranu žemyn ant užkloto stalo arba ant lygaus paviršiaus
tam, kad ekranas būtų apsaugotas nuo įbrėžimų.
Montavimas ant stalo
1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
• Palikite (mažiausia) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą vėdinimą.
10 cm
10 cm
•• Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu
nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
10 cm
10 cm
10 cm
(Priklauso nuo modelio)
2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo sienoje.
•• Didelį televizorių gali pernešti mažiausia 2 žmonės.
•• Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta
šiame paveikslėlyje.
•• Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite
ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
•• Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti
ir sugadinti ekraną.
•• Valdydami televizorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
išsikišusių mygtukų.
•• Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų,
tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti
produktą.)
•• Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų,
kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius,
gaminys virsdamas gali sužeisti.
•• Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio
eksploatavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
•• Gerai įsukite ir priveržkite varžtus. (Jei juos priveršite
nepakankamai, sumontavus televizorius gali pakrypti į
priekį.) Nenaudokite per daug jėgos, nes gali būti sugadinti
varžtai arba televizoriaus stovas.
5
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
LIETUVIŲ K.
(Priklauso nuo modelio)
1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su
ąselėmis arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.
• Jei vietoj varžtų su ąselėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite
šiuos varžtus.
2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie sienos. Sutapatinkite
sienos laikiklį ir televizoriaus gale esančius varžtus su ąsomis.
3 Tvirtai sujunkite varžtus su ąsomis ir sienos laikiklius tvirta virvute.
Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su plokščiu paviršiumi.
•• Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai stiprūs
ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.
•• Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietos pardavėjo.
Įrengimas ant sienos
Pritvirtinkite atskirai įsigyjamą tvirtinimo prie sienos laikiklį ant
televizoriaus galinės pusės ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos
statmenai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių
medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. LG rekomenduoja, kad
montavimą atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas. Mes
rekomenduojame naudoti LG prie sienos montuojamus laikiklius.
LG prie sienos montuojamą laikiklį paprasta pakreipti, kai laidai jau
prijungti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais,
prie sienos montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra
atitinkamai pritvirtintas prie sienos ir palikta pakankamai vietos išorinių
įrenginių prijungimui. Rekomenduojama prijungti visus laidus prieš
montuojant fiksuojamą prie sienos montuojamą laikiklį.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
(Priklauso nuo modelio)
•• Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio,
atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus.
•• Daugiau informacijos apie varžtus ir sieninį laikiklį rasite
skyrelyje „Atskirai įsigyjami elementai“.
•• Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio
galinės sienelės pritvirtinkite standartinę VESA montavimo
sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate televizorių
naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį (atskirai įsigyjama
dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
•• Tvirtindami televizorių ant sienos, įsitikinkite, kad
televizorius neužkabinamas už jo galinėje dalyje esančių
maitinimo ir signalo kabelių.
•• Neinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti
sąlytį su tepalu ar riebalų garais. Tai gali pažeisti gaminį ir
jis gali nukristi.
6
•• Montuojant sieninį laikiklį rekomenduojama uždengti stovo skylę
juosta, kad joje nesikauptų dulkės ir vabzdžiai. (Priklauso nuo
modelio)
Jungtys
LIETUVIŲ K.
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite
įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu
įrenginiu pateiktame vadove.
Antena / kabelis
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).
Stovo skylė
•• Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2
televizorius.
•• Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite
signalo stiprintuvą.
•• Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite
reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
•• Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
Palydovinė antena
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo
palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)
CI modulis
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos
režimu. (Priklauso nuo modelio)
•• Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA
kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti
žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
•• Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta
CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės
televizijos paslaugų operatorių.
7
LIETUVIŲ K.
Kitos jungtys
Mygtuko naudojimas
Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo
ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.
Atskiras kabelis nepridedamas.
Su šiuo mygtuku galite paprastai naudoti televizoriaus funkcijas.
HDMI
•• Prijungiant HDMI kabelį, gaminys ir išoriniai įrenginiai turi būti
išjungti ir atjungti nuo maitinimo tinklo.
•• Palaikomas HDMI garso formatas (Priklauso nuo modelio):
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
Išoriniai įrenginiai
Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai,
DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai
kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.
•• Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
•• Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami
televizoriaus jungties tvarkos.
•• Jei „Blu-ray“ / DVD arba VCR įrenginiu įrašote televizijos laidą,
įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie
televizoriaus per DVD arba VCR. Daugiau informacijos rasite su
prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
•• Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
•• Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja
pateiktą kabelį.
•• Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus
vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite
kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba PAVEIKSLĖLIS meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą,
kol vaizdas taps ryškus.
•• Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
•• Jungiantis per laidinį LAN tinklą, rekomenduojama naudoti CAT 7
kabelį. (Tik jei yra
prievadas.)
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo įjungimas (paspauskite)
Maitinimo išjungimas1 (Paspauskite ir palaikykite)
Meniu valdymas (Paspauskite2)
Meniu pasirinkimas (Paspauskite ir palaikykite3)
1 Visos veikiančios programos bus uždarytos, o vykstantis įrašymas
bus sustabdytas. (Priklauso nuo šalies)
2 Norėdami vaikščioti po meniu, trumpai spustelėkite mygtuką, kol
televizorius įjungtas.
3 Galite naudoti šią funkciją prisijungę prie meniu valdymo.
Meniu reguliavimas
Kai televizorius yra įjungtas, paspauskite mygtuką vieną kartą.
Naudodamiesi mygtuku galite tvarkyti menu elementus.
Išjungiamas maitinimas.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Slenkama per įrašytas programas.
Pritaiko garsumo lygį.
8
Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo
jutiklį.
1
LIETUVIŲ K.
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto
mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite
televizorių.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AAA), kad jų ir galai atitiktų ženklinimą skyrelio
viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Norėdami išimti baterijas atlikite
įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
(MAITINIMAS) Įjungia arba išjungia televizorių.
Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės
televizijos programa.
(PAIEŠKA) Ieškokite įvairaus turinio, pavyzdžiui, televizijos
programų, filmų ir kitų vaizdo įrašų, arba ieškokite internete įvedę
paieškos terminą paieškos laukelyje. (Priklauso nuo modelio)
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
skaitmeninis režimas.
(Nuostatos) Atveria pagrindinį meniu.
(ĮVESTIS) Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Mygtukai su skaičiais Įvesti skaičiams.
Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.
(DAUGIAU VEIKSMŲ) Parodoma daugiau nuotolinio
valdymo pulto funkcijų. (Priklauso nuo modelio)
**
Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).
-QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę
tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos
transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.
(Priklauso nuo modelio)
Pritaiko garsumo lygį.
Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.
Rodo programų vadovą.
(NUTILDYMAS) Nutildo visus garsus.
**
(NUTILDYMAS) Atidaromas [Pasiekiamumas] meniu.
Slenkama per įrašytas programas.
Teleteksto mygtukai (
) Šie mygtukai naudojami
teletekstui įvesti.
(PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu.
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)
Slenkama per meniu langus ir parinktis.
(OK) Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija. (Priklauso nuo
modelio)
Prieiga prie greitų meniu. (Priklauso nuo modelio)
1
Srautinio duomenų siuntimo mygtukai Prijungiamas prie
vaizdo transliavimo paslaugos. (Priklauso nuo modelio)
Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. (Tik Time
MachineReady modeliai) (Priklauso nuo modelio)
(Valdymo mygtukai) Valdomas medijos
turinys.
, , ,
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu
langų funkcijos.
(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių
arba regionų.)
**
Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau
nei 1 sek.
: Kai kurie televizoriai šio mygtuko funkcijos nepalaiko.
9
LIETUVIŲ K.
•• Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu. Baterijos gali
perkaisti ir ištekėti.
•• Įdėjus akumuliatorių neteisinga polių kryptimi, jis gali
sprogti arba tapti nesandarus, dėl to gali kilti gaisras,
galima susižeisti arba užteršti aplinką.
•• Šiame prietaise naudojamos baterijos. Jūsų
bendruomenėje gali būti aplinkosauginių nuostatų, pagal
kurias jums reikia atitinkamai pašalinti šias baterijas. Dėl
informacijos apie šalinimą ar perdirbimą kreipkitės į savo
vietos valdžios institucijas.
•• Gaminio viduje esančios ar nesančios baterijos turi būti
saugomos nuo didelio karščio, pvz., saulėkaitos, ugnies
ir pan.
Nuostatos
Automatinis programos nustatymas
(Nuostatos) → [Kanalai] → [Automat. nustatymas]
Automatiškai suderina programas.
•• Jei įvesties šaltinis nėra tinkamai prijungtas, programos registracija
gali neveikti.
•• [AUTOMAT. NUSTATYMAS] randa tik tuo metu transliuojamas
programas.
•• Jei nustatymas [Užrakinti sistemą] yra įjungtas, iššokančiame lange
bus reikalaujama slaptažodžio.
10
Vaizdo režimo pasirinkimas
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Vaizdo režimo nustatymai] →
[Vaizdo režimas]
Parenkamas vaizdo režimas, kuris yra optimizuojamas pagal žiūrėjimo
aplinką arba programą.
•• [Ryškus] : Padidina kontrastą, ryškumą ir aiškumą, kad būtų
rodomas vaizdintas vaizdas.
•• [Standartinis] : Rodomas įprasto lygio kontrasto, ryškumo ir
aiškumo vaizdas.
•• [Eco] / [APS] : (Priklauso nuo modelio)
Energijos taupymo funkcija pakeičia TV nustatymus taip, kad būtų
sumažintos energijos sąnaudos.
•• [Kinas] / [Žaidimai] : Rodo optimalų vaizdą filmui, žaidimui ir
nuotraukai (nejudantis vaizdas).
•• [Sportas] : (Priklauso nuo modelio)
Pritaiko vaizdą intensyviems ir dinamiškiems veiksmams,
sustiprinant pagrindines spalvas, pvz., baltą, žolės spalvą ar
dangaus mėlį.
••
[Ekspertas1] / [Ekspertas2] : Vaizdo kokybės reguliavimo
meniu, kuris leidžia ekspertams ir entuziastams maksimaliai
mėgautis televizoriaus žiūrėjimu. Tai reguliavimo meniu, skirtas
vaizdo reguliavimo specialistams, turintiems ISF sertifikatą. (ISF
logotipą galima naudoti tik ant televizorių su ISF sertifikatu.)
ISFccc: Vaizdavimo mokslo fondo sertifikuotas kalibravimo
valdymas
•• Priklausomai nuo įvesties signalo galimų vaizdo režimų skaičius
gali skirtis.
••
Ekspertas režimas yra skirtas vaizdo reguliavimo
profesionalams, kurie moka specialiai keisti ir reguliuoti vaizdą.
Įprastai matomas vaizdas gali pakisti nežymiai.
•• ISF funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.
•• Keisdami [Vaizdo režimas], galite keisti [Energijos taupymas] ir
[Ryškumo reguliavimas pagal judėjimą] nustatymus, kurie taip pat
gali turėti įtakos energijos suvartojimui.
Išplėstinio valdymo nustatymas
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Vaizdo režimo nustatymai]
Ši funkcija leidžia atlikti pasirinkto vaizdo režimo išsamius pakeitimus.
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Vaizdo režimo nustatymai] →
[Išplėstinis valdymas] / [Profesionalus valdymas]
Kalibruojamas kiekvieno vaizdo režimo ekranas arba reguliuojami
vaizdo nustatymai konkrečiam ekranui.
•• [Foninis apšvietimas] : Valdomas ekrano šviesumas reguliuojant
foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
•• [Kontrastas] : Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą.
Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.
•• [Šviesumas] : Nustatomas bendras ekrano šviesumas. Kuo vertė
arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
•• [Aštrumas] : Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo
aštresnis ir aiškesnis vaizdas.
•• [Spalva] : Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo
vertė arčiau 100, tuo gilesnė spalva.
•• [Atspalvis] : Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų
balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė spalva.
Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.
•• [Spalvų t.] : Reguliuoja spalvų temperatūrą iš šaltos į šiltą.
•• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
LIETUVIŲ K.
Vaizdo režimo reguliavimas
•• [Dinamiškas kontrastas] : Pagal vaizdo ryškumą sureguliuoja
kontrastą iki optimalaus lygio.
•• [Dinamiškos spalvos] : Reguliuoja spalvas, kad vaizdas būtų kuo
natūralesnis.
•• [Pageidautina spalva] : Reguliuoja odos, žolės ir dangaus spalvas
pagal jūsų asmeninius pageidavimus.
•• [Gama] : Pagal vaizdo signalo išvesties ir įvesties santykį nustatoma
gradacijos kreivė.
•• [Spalvų diapazonas] : Parenkamas išreiškiamų spalvų diapazonas.
•• [Spalvų filtras] : Filtruojamas tam tikras RGB spalvų spektras, kad
būtų tiksliai sureguliuotas spalvų sodrumas ir atspalvis.
•• [Baltos spalvos balansas] : Bendrasis ekrano tonas reguliuojamas
savo nuožiūra.
•• [Spalvų valdymo sistema] : Tai sistema, kurią naudoja specialistai
reguliuodami spalvas pagal bandymo šabloną. Galima pasirinkti
iš šešių spalvų sričių (raudonos / žalios / mėlynos / žydros / rusvai
raudonos / geltonos) kitų spalvų neliečiant. Įprastai matomų
vaizdų spalvos gali pakisti nežymiai.
•• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
11
Papildomų vaizdo parinkčių nustatymas
LIETUVIŲ K.
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Vaizdo režimo nustatymai] →
[Vaizdo parinktys]
Reguliuojami detalūs vaizdo nustatymai.
•• [Triukšmo mažinimas] : Panaikina vaizdo triukšmą.
•• [MPEG triukšmo mažinimas] : Panaikina triukšmą, atsiradusį dėl
skaitmeninio vaizdo signalų.
•• [Tamsumo lygis] : Reguliuojamas ekrano ryškumas ir kontrastas,
kad įvesties vaizdo juodos spalvos lygis atitiktų ekrano juodumą
(tamsumo lygį).
•• [Tikras kinas] : Ekrano vaizdas optimizuojamas filmams.
•• [Ryškumo reguliavimas pagal judėjimą] : Automatiškai
reguliuojamas šviesumas ir pagal vaizdo duomenis sumažinamas
vaizdo suliejimas, kad būtų sumažintas akių varginimas.
•• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
Vaizdo parametrų nustatymas iš naujo
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Vaizdo režimo nustatymai] →
[Vaizdo atstatymas]
Atstato vartotojo pasirinktus vaizdo parametrus. Atstatomi visi vaizdo
režimai. Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti.
Energijos taupymas naudojimas
(Nuostatos) → [Vaizdas] →
[Energijos taupymas]
Sureguliavus didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos
sąnaudos.
•• [Automatinis] : (Priklauso nuo modelio)
TV jutiklis atpažįsta aplinkos apšvietimą ir automatiškai reguliuoja
ekrano šviesumą.
•• [Išjungta] : Išjungia [Energijos taupymas].
•• [Minimalus] / [Vidutinis] / [Maksimalus] : Pritaiko iš anksto
nustatytą [Energijos taupymas].
•• [Ekrano išjungimas] : Ekranas išjungiamas ir leidžiamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką (tik ne maitinimo mygtuką).
•• Atsižvelgiant į [Energijos taupymas] ([Automatinis] /
[Maksimalus]), gali nepavykti sureguliuoti [Foninis apšvietimas].
Tokiu atveju eikite į (Nuostatos) → [Vaizdas] →
[Energijos taupymas] ir nustatykite į [Išjungta] arba [Minimalus].
12
Komfortiško vaizdo akims režimas funkcijos
naudojimas
(Nuostatos) → [Vaizdas] → [Papildomos nuostatos] →
[Komfortiško vaizdo akims režimas]
Jei įjungsite šią funkciją, automatiškai bus koreguojama spalvų
temperatūra, kad būtų sumažintas akių ištempimas.
•• Įjungti : Ekrano spalvų temperatūra reguliuojama automatiškai.
•• Išjungti : Išjungiama [Komfortiško vaizdo akims režimas] funkcija.
Garso režimo pasirinkimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso režimo nustatymai] → [Garso
režimas]
Nustato optimalų TV garso lygį pagal pasirinktą garso režimą.
•• [Standartinis] : Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.
•• [Aiškus balsas] : Padidinamas balso, sklindančio iš televizoriaus,
aiškumas.
•• [Muzika] : (Priklauso nuo modelio) Optimizuoja garsą muzikai.
•• [Kinas] : Optimizuoja garsą filmams.
•• [Sportas] : (Priklauso nuo modelio) Optimizuoja garsą sportui.
•• [Žaidimai] : Optimizuoja garsą žaidimams.
Garso balanso reguliavimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso režimo nustatymai] →
[Balansas]
Galite reguliuoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsą.
Garso efektų funkcijos naudojimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso režimo nustatymai]
Vartotojas gali pasirinkti įvairius garso efektus.
•• [Virtualus erdvinis garsas] : Mėgaukitės įtraukiančiu garsu su
virtualaus kelių kanalų erdvinio garso efektu.
•• [Glodintuvas] : Galite nustatyti norimą garsą tiesiogiai
reguliuodami glodintuvą.
•• [Atstatymas] : Galite atstatyti garso efektų nustatymus.
•• Galima tik tuo atveju, jei [Garso režimas] nustatyta kaip
[Standartinis].
Skaitmeninio garso išvestis naudojimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso išvestis] → [Vidinis
televizoriaus garsiakalbis]
(Priklauso nuo modelio)
Garsas skleidžiamas per TV garsiakalbius.
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso išvestis] → [Vidinis
televizoriaus garsiakalbis + garso išvestis (Optinis)] → [Skaitmeninio
garso išvestis]
(Priklauso nuo modelio)
Nustatoma [Skaitmeninio garso išvestis].
Išorinių kolonėlių naudojimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso išvestis] → [Garso išvestis
(Optinis)]
(Priklauso nuo modelio)
Garsas skleidžiamas per garsiakalbius, prijungtus prie optinio prievado.
•• „SimpLink“ palaikoma.
Vidinis televizoriaus garsiakalbis ir Garso
išvestis (optinė) naudojimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso išvestis] → [Vidinis
televizoriaus garsiakalbis + garso išvestis (Optinis)]
(Priklauso nuo modelio)
Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV integruotus garsiakalbius
ir garso įrenginį, kuris yra prijungtas prie skaitmeninio optinio garso
išvesties prievado.
LG garso įrenginio prijungimas ir
naudojimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [Garso išvestis] → [LG Garso sinchr.
(Optinis)]
(Priklauso nuo modelio)
Prijunkite LG garso įrenginį su
logotipu prie optinio skaitmeninės
garso išvesties prievado. LG garso įrenginiu galite lengvai mėgautis
galingu garsu.
Elementas
[Automatinis]
[PCM]
Garso įvestis
Skaitmeninė garso
išvestis
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
LIETUVIŲ K.
TV garsiakalbio naudojimas
•• Palaikomas DTV garsas: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Garso ir vaizdo sinchronizavimas
(Nuostatos) → [Garsas] → [AV sinchr. reguliavimas]
(Priklauso nuo modelio)
Sinchronizuojamas vaizdas ir garsas, kai tik jie nesutampa. Jei
nustatysite parinktį [AV sinchr. Reguliavimas] kaip Įjungti, galėsite
nustatyti garso išvestį (TV garsiakalbius arba Išorinis garsiakalbis) pagal
ekrano vaizdą.
•• Jei pasirinksite [Apėjimas], bus atkuriami transliuojami signalai
arba garsas iš išorinių įrenginių be garso vėlavimo. Garsas gali būti
atkuriamas anksčiau nei vaizdas, nes TV vaizdo įvestis apdorojama
ilgiau.
13
SIMPLINK naudojimas
LIETUVIŲ K.
(Priklauso nuo modelio)
SIMPLINK – tai funkcija, suteikianti galimybę patogiai valdyti ir tvarkyti
įvairius multimedijos įrenginius per SIMPLINK meniu, naudojant tik
televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
1 Sujunkite televizoriaus HDMI IN terminalą ir SIMPLINK įrenginio
HDMI išvesties terminalą HDMI laidu.
•• (Priklauso nuo modelio)
Jei naudojate namų kino sistemą su SIMPLINK funkcija, sujunkite
HDMI terminalus kaip minėta anksčiau ir optiniu laidu sujunkite
televizoriaus optinę skaitmeninio garso išvestį su SIMPLINK
įrenginio optine skaitmenine garso įvestimi.
2 Pasirinkite (Nuostatos) → [Bendra] → [SIMPLINK].
Rodomas SIMPLINK meniu langas.
3 SIMPLINK nustatymų lange pasirinkite SIMPLINK funkcijos
nustatymą [Įjungti].
4 Sukonfigūruokite [Automatinis galios sinchronizavimas] nustatymus
į padėtį Įjungti arba Išjungti.
•• Taip pat galite nustatyti SIMPLINK pasirinkę (PAGRINDINIS)
→ [Įvestys] → [SIMPLINK]. SIMPLINK meniu lange pasirinkite
įrenginį, kurį pageidaujate valdyti.
•• Ši funkcija suderinama tik su įrenginiais, pažymėtais SIMPLINK
logotipu.
•• Norint naudoti SIMPLINK funkciją, reikalingas didelio greičio HDMI®
laidas (su pridėta CEC (vartotojo elektroninės įrangos valdymo)
funkcija). Didelio greičio HDMI® laiduose prijungtas kaištis Nr. 13,
skirtas informacijai iš vieno įrenginio į kitą perduoti.
•• Perjungus kitą įvestį SIMPLINK įrenginys sustabdomas.
•• Jei kartu naudojamas trečiosios šalies įrenginys su HDMI-CEC
funkcija, SIMPLINK įrenginys gali veikti netinkamai.
•• (Priklauso nuo modelio)
Jei pasirenkate ar leidžiate laikmenas įrenginiu su namų kino
funkcija, automatiškai prijungiamos [HT kolonėlės] (Garsiakalbis).
Norėdami naudoti [HT kolonėlės] (Garsiakalbis) funkciją, turite
naudoti optinį laidą (parduodamas atskirai).
14
SIMPLINK funkcijų apibūdinimas
•• Tiesioginis paleidimas : Iškart paleidžia multimedijos įrenginio
turinį per televizorių.
•• Įrenginių valdymas su televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu : Valdo multimedijos įrenginį televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
•• Pagrindinis maitinimas išjungtas : Jei [Automatinis galios
sinchronizavimas] nustatote į Įjungti pasirinkę SIMPLINK
nustatymus ir išjungiate televizorių, prie televizoriaus per
SIMPLINK prijungti įrenginiai taip pat išjungiami.
•• Pagrindinis maitinimas įjungtas : Jei [Automatinis galios
sinchronizavimas] nustatoma į Įjungti pasirinkus SIMPLINK
nustatymus, įjungiami ir kiti su SIMPLINK susieti įrenginiai.
(Elgsena gali skirtis priklausomai nuo prijungto įrenginio.)
•• [Garsiakalbis] : (Priklauso nuo modelio)
Pasirinkite namų kino sistemos arba televizoriaus garsiakalbį.
Norint nustatyti slaptažodį
(Nuostatos) → [Sauga] → [Nustatyti slaptažodį]
Nustatomas ar keičiamas televizoriaus slaptažodis.
•• Pradinis slaptažodis nustatytas kaip ‘0000’.
•• Jei pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne ‘0000’, bet
‘1234’.
•• Kai pasirinkta šalis Prancūzija, negalima nustatyti slaptažodžio
‘0000’.
Gamyklinių parametrų atstatymas
(Nuostatos) → [Bendra] → [Pradinių nustatymų nustatymas iš
naujo]
Ištrinama visa saugoma informacija ir atstatomi TV nustatymai.
Televizorius išsijungia ir vėl įsijungia, visi nustatymai atstatomi.
•• Kai naudojamas nustatymas [Užrakinti sistemą], rodomas
iškylantysis langas, kuriame prašoma slaptažodžio.
•• Neišjunkite maitinimo paleidžiant.
USB įrenginio atjungimas
•• Pasirinkus atjungti USB įrenginį, jo nuskaityti nebegalima.
Ištraukite USB atmintinę ir vėl ją prijunkite.
USB atmintinės naudojimas – įspėjimas
•• Jei USB talpyklos įrenginyje įtaisyta automatinio atpažinimo
programa arba naudojama sava tvarkyklė, jis gali neveikti.
•• Kai kurie USB talpyklos įrenginiai gali neveikti ar veikti netinkamai.
•• Naudokite tik USB talpyklos įrenginius, suformatuotus naudojant
„Windows“ failų sistemą FAT32 ar NTFS.
•• Naudojant išorinius USB HDD įrenginius, rekomenduojama rinktis
įrenginius su mažesne nei 5 V nominalia įtampa ir mažesne nei 500
mA nominalia srove.
•• Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnės talpos USB
atmintines ir 2 TB ar mažesnės talpos USB HDD įrenginius.
•• Jei USB HDD įrenginys su energijos taupymo funkcija veikia
netinkamai, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Daugiau
informacijos rasite USB HDD įrenginio vartotojo vadove.
•• USB talpyklos įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, tad
nepamirškite kituose įrenginiuose sukurti atsarginių svarbių failų
kopijų. Duomenų priežiūra – vartotojo atsakomybė, gamintojas už
duomenų praradimus neatsako.
Mano medijos palaikomi failai
•• Maksimalus duomenų perdavimo greitis : 20 Mbps (megabitų per
sekundę)
•• Palaikomi išorinių subtitrų formatai : *.smi, *.srt, *.sub
(„MicroDVD“, „SubViewer1.0/2.0“), *.ass, *.ssa, *.txt („TMplayer“),
*.psb („PowerDivX“)
LIETUVIŲ K.
Pasirinkite prijungtą USB iš (PAGRINDINIS) → [Įvestys] ir
pasirinkti mygtuką [Atjungti], kad atjungtumėte USB talpyklos įrenginį.
Pasirodžius pranešimui, kad USB įrenginys atjungtas, ištraukite įrenginį
iš televizoriaus.
Palaikomi vaizdo formatai
•• Maksimalus : 1.920 x 1.080, 30p (tik „Motion JPEG“ 640 x 480, 30p)
Pailginimas
Vaizdas
.asf, .wmv
Garsas
Vaizdas
.avi
Garsas
Vaizdas
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Garsas
Vaizdas
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
.mkv
„motion
JPEG“
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Kodekas
MPEG-4 2 dalis, „Xvid“, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA standartinis, WMA9 („Pro“), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 I
sluoksnis, MPEG-1 II sluoksnis, „Dolby
Digital“, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 I sluoksnis, MPEG-1 II sluoksnis,
MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby
Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
„Dolby Digital“, MPEG-1 I sluoksnis, MPEG1 II sluoksnis, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, „Dolby Digital“, MPEG-1 III
sluoksnis (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 I sluoksnis, MPEG-1 II sluoksnis,
„Dolby Digital“, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
„Sorenson“ H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 2 dalis
AAC, AMR(NB/WB)
15
Palaikomi garso formatai
Failo
formatas
LIETUVIŲ K.
.MP3
Elementas
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
.AAC
.M4A
.WAV
.WMA
.WMA 10
Pro
.OGG
16
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Gylis bitais
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Sparta bitais
Kanalo /
pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Sparta bitais
Pavyzdžio
dažnis
Palaiko
Palaikomi nuotraukų formatai
Informacija
Failo
formatas
32–320 Kbps
16–48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, 2 sluoksnis, 3
sluoksnis
Laisvas formatas
.jpeg, .jpg,
.jpe
8–48 kHz
ADIF, ADTS
Laisvas formatas
.BMP
8–48 kHz
MPEG-4
64 kbps ~ 1,5 Mbps
8–48 kHz
LPCM
8 bitų / 16 bitų / 24 bitų
128–320 Kbps
8–48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 standartinis
~768 Kbps
M0 : iki 2 kanalų, 48 kHz (Išskyrus
LBR režimą),
M1 : iki 5.1 kanalų, 48 kHz,
M2 : iki 5.1 kanalų, 96 kHz
WMA 10 Pro
64–320 Kbps
8–48 kHz
Vorbis
.PNG
Elementas
Raiška
SOF0: „Baseline“
Galimas failo
SOF1: Išplėstinis nuoseklusis
tipas
SOF2: Progresinis
Minimalus : 64 (P) x 64 (A)
Maksimalus (Įprastas tipas) :
Nuotraukos
15.360 (P) x 8.640 (A)
dydis
Maksimalus (Progresinis tipas) :
1.920 (P) x 1.440 (A)
Nuotraukos Minimalus : 64 (P) x 64 (A)
dydis
Maksimalus : 9.600 (P) x 6.440 (A)
Galimas failo
Persidengiantis, Nepersidengiantis
tipas
Minimalus : 64 (P) x 64 (A)
Maksimalus (Persidengiantis) :
Nuotraukos
1.200 (P) x 800 (A)
dydis
Maksimalus (Nepersidengiantis) :
9.600 (P) x 6.400 (A)
* Parodyti BMP ir PNG formato failus gali užtrukti ilgiau nei JPEG
formato failus.
Peržiūrėti internetinį
vadovą
Gedimų šalinimas
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
•• Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar
kartą.
•• Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra
kliūčių.
•• Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( prie
, prie ).
Nėra nei vaizdo, nei garso.
•• Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
•• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
•• Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo,
prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.
•• Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas
elektros tiekimas.
•• Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta
automatinio išsijungimo funkcija.
•• Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių
televizorius išsijungs automatiškai.
Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.
•• Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra
normalu ir nėra gaminio gedimas.
•• Šis skydelis yra pažangus produktas, kuriame yra milijonai pikselių.
Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų
taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra
gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.
Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra
priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
•• Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į
jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios).
Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su
gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.
•• Jei ilgą laiką bus rodomas nejudantis vaizdas, galimas vaizdo
išdegimas. Venkite ilgą laiką televizoriaus ekrane rodyti nejudantį
vaizdą.
LIETUVIŲ K.
Norėdami peržiūrėti išsamų vartotojo vadovą, apsilankykite
www.lg.com.
Nenormalus ekranas
Skleidžiamas garsas
•• Traškėjimas: Traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių
kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės.
Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė
deformacija.
•• Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: Žemo lygio
triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę
gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje
tai gali skirtis. Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio
charakteristikoms ir patikimumui.
•• Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
•• Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
•• Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.
17
Specifikacijos
(Priklauso nuo šalies)
LIETUVIŲ K.
Transliavimo specifikacijos
Televizijos sistema
DVB-S/S2
Kanalo aprėptis
(Diapazonas)
Maksimalus saugomų
programų skaičius
950 – 2150 MHz
Skaitmeninė televizija
Analoginė televizija
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL B/B,B/G, D/K,I
SECAM B/G, D/K, L
DVB-C
DVB-T/T2
46 – 890 MHz
VHF III : 174 – 230 MHz
UHF IV : 470 – 606 MHz
UHF V : 606 – 862 MHz
S diapazonas II : 230 – 300
MHz
S diapazonas III : 300 – 470
MHz
6 000
2 000
Išorinės antenos
impedansas
75 Ω
CI modulis (A x P x G)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Aplinkos sąlygos
18
Veikimo temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje
Mažiau nei 80 %
Laikymo temperatūra
Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgnumas laikymo vietoje
Mažiau nei 85 %
46 – 862 MHz
HDMI-DTV palaikomas režimas
Raiška
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Vertikalusis dažnis
(Hz)
31,46
31,50
31,47
31,50
31,25
37,50
45,00
44,96
28,12
33,75
33,72
56,25
67,50
67,43
27,00
26,97
33,75
33,71
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
24,00
23,97
30,00
29,97
Komponentų prievadai televizoriuje
Vaizdo išvesties prievadai DVD grotuve
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signalas
Komponentas
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(Tik 50 Hz / 60 Hz)
LIETUVIŲ K.
640 x 480
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Komponento jungties jungimo
informacija
HDMI-PC palaikomas režimas
Naudokite HDMI IN 1 įvestį kompiuterio režimui
Raiška
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1152 x 864
54,34
60,05
1360 x 768
47,71
60,01
1
1280 x 1024
63,98
60,02
1920 x 10801
67,50
60,00
1 Išskyrus 32LM55*
19
LIETUVIŲ K.
Informacija apie atvirojo
kodo programinės įrangos
naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL,
MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite
http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų
sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus
atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt.
išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto
siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.
Licencijos
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby
Vision“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.
20
Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant
gaminio galinės dalies ir vienos pusės.
Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės
techninės priežiūros.
Modelis
Serijos nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising