LG | LHB675 | Owner's Manual | LG LHB675 Vartotojo vadovas

LG LHB675 Vartotojo vadovas
SAVININKO VADOVAS
3D Blu-ray™/ DVD
namų kino sistema
Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasidėkite jį, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
LHB675 (LHB675, S65T3-S)
LHA875 (LHA875, S65T3-S)
www.lg.com
Autorių teisės © 2015-2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
2
Nuo ko pradėti
Saugos informacija
1
ATSARGIAI
Nuo ko pradėti
KYLA ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARINĖTI
ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI
SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
Žaibo su strėlės antgaliu ženklas
lygiakraščiame trikampyje skirtas
įspėti naudotoją apie neizoliuotus
laidus ir pavojingą įtampą
prietaiso viduje, kurios pakaktų
sukelti elektros smūgiui.
Šauktukas lygiakraščiame
trikampyje skirtas atkreipti
naudotojo dėmesį į apie
svarbias naudojimo ar techninės
priežiūros instrukcijas literatūroje,
pateikiamoje su gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM
GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR
DIDELĖ DRĖGMĖ.
Įspėjimas: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje,
pvz., knygų spintoje ar pan.
DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija,
įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes,
pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus
esančios pagrindinės etiketės.
ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens
(neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti
jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.
ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų
šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis
produktas gali sugesti dėl elektros šoko.
ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų,
degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina
patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo.
Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį
ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus.
Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz.,
knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų
įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama
laikantis gamintojo instrukcijų.
ATSARGIAI: šiame produkte naudojama lazerių
sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto
naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą
ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį,
susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru.
Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo
priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų
nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti
pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti
tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti
korpuso.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo
Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas.
Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas
turi būti lengvai pasiekiamas.
Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų
puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius
reikalavimus. Neperkraukite sienos kištukinių lizdų.
Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai
lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba
sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi.
Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite
prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs
arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite
prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą,
kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine
dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar
mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo,
sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar
mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams,
sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie
prietaiso lizdui.
Nuo ko pradėti
3
Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.
1
Nuo ko pradėti
Saugus akumuliatorių ar baterijų išėmimas iš
įrenginio: norėdami išimti senus akumuliatorius ar
baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus.
Siekiant išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės
žmonių ar gyvūnų sveikatai, senus maitinimo
elementus arba akumuliatorių išmeskite į tam
skirtus konteinerius atitinkamuose surinkimo
punktuose. Neišmeskite akumuliatorių ar baterijų
kartu su kitomis atliekomis. Rekomenduojama
naudotis vietinėmis tarnybomis, nemokamai
surenkančiomis panaudotus akumuliatorius ar
baterijas (gali nebūti Jūsų rajone). Akumuliatoriai ar
baterijos turi būti apsaugoti nuo pernelyg didelio
karščio, pvz., saulės, ugnies ar pan.
4
Nuo ko pradėti
Pastabos dėl autorių teisių
1
Nuo ko pradėti
yy Sistema AACS (Advanced Access Content
System) yra patvirtinta duomenų apsaugos
sistema, skirta „Blu-ray Disc“ formatui, panaši į
sistemą CSS (Content Scramble System), skirtą
DVD formatui, todėl sistema AACS saugomų
duomenų atkūrimui, analoginio signalo išvesčiai
ir pan. taikomi tam tikri apribojimai. Šio prietaiso
veikimas ir apribojimai gali skirtis priklausomai
nuo jo įsigijimo momento, kadangi paminėti
AACS apribojimai pagaminus šį prietaisą gali būti
pritaikyti kitaip arba pakeisti.
yy Be to, BD-ROM ženklas ir BD+ papildomai
naudojami kaip „Blu-ray Disc“ formato duomenų
apsaugos sistemos, kurios reiškia tam tikrus
apribojimus, įskaitant apribojimus BD-ROM
ženklu ir (arba) BD+ saugomo turinio atkūrimui.
Papildomos informacijos apie AACS, „BD-ROM
Mark“, BD+ ar šį produktą gausite susisiekę su
Klientų aptarnavimo tarnyba.
yy Daugelis BD-ROM / DVD diskų yra užkoduoti
apsaugos nuo kopijavimo technologija. Dėl
šios priežasties leistuvą reikia jungti tik tiesiai
prie televizoriaus, o ne vaizdo magnetofono.
Prijungus prietaisą prie vaizdo magnetofono,
atkuriant apsaugotą nuo kopijavimo diską bus
matomas iškraipytas vaizdas.
yy Šiame prietaise naudojama autorių teisių
apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai
bei kitos intelektualinės nuosavybės teisės.
Šios technologijos su autoriaus teisių apsauga
naudojimą turi įgalioti bendrovė „Rovi“, ji yra
skirta naudoti namie bei kitai ribotai peržiūrai,
nebent „Rovi“ suteikė kitokio pobūdžio leidimą.
Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar ardyti.
yy Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus,
neleistinas televizijos programų, vaizdajuosčių,
BD-ROM, DVD, CD diskų ir kitų medžiagų
įrašymas, naudojimas, demonstravimas,
platinimas ar koregavimas gali užtraukti
administracinę ir (arba) baudžiamąją atsakomybę.
Nuo ko pradėti
5
Svarbus pareiškimas dėl televizorių
spalvų sistemos
Šio leistuvo spalvų sistema kinta priklausomai nuo
leidžiamo disko.
Visus signalus iš leistuvo gali priimti tik daugialypės
sistemos televizorius.
yy Jei jūsų televizorius atitinka PAL spalvų sistemą,
per jį žiūrėdami NTSC formatu įrašytus diskus
matysite tik iškraipytus vaizdus.
yy Daugialypės spalvų sistemos televizoriai sistemą
keičia automatiškai, pagal priimamą signalą.
Jei spalvų sistema nepakeičiama automatiškai,
išjunkite televizorių ir vėl jį įjunkite: ekrane
pasirodys normalūs vaizdai.
yy Net jei NTSC spalvų sistemos diskas jūsų
televizoriuje rodomas teisingai, jūsų rašytuvas
gali jų neįrašyti tinkamai.
>>Atsargiai
yy Ilgai žiūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas
svaigulys arba nuovargis.
yy Filmų 3D režimu nerekomenduojama žiūrėti
sergantiems asmenims, vaikams ir nėščioms
moterims.
yy Jeigu žiūrint 3D vaizdus jums skauda galvą,
jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygtinai
rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir
pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.
1
Nuo ko pradėti
Pavyzdžiui, jei leistuvas leidžia diską su NTSC spalvų
sistema, vaizdas išvedamas kaip NTSC signalas.
6
Turinys
Turinys
1
Nuo ko pradėti
2
8
8
9
9
9
10
11
11
Saugos informacija
Įvadas
– Galimi leisti diskai ir šiame vadove
naudojami ženklai
– Apie „7“ ženklo rodinį
– Regiono kodas
– Sistemos pasirinkimas
Nuotolinio valdymo pultelis
Priekinis pultas
Galinis skydelis
2
Prijungimas
12
13
13
14
15
15
17
17
17
19
19
20
Sistemos išdėstymas
Garsiakalbio prijungimas
– Garsiakalbių prijungimas prie grotuvo
Televizoriaus prijungimas
– Kas yra SIMPLINK?
– ARC (garso grįžimo kanalas) funkcija
Antenos prijungimas
Išorinio prietaiso prijungimas
– AUX (papildomo įrenginio)
prijungimas
– OPTICAL IN (optinės įvesties)
prijungimas
Jungimas prie namų tinklo
– Jungimas prie tinklo laidu
– Laidinio tinklo sąranka
3
Sistemos nustatymas
22
23
23
24
25
26
27
28
29
31
Pradinis nustatymas
Nuostatos
– Sąrankos nuostatų parinkimas
– Meniu [NETWORK]
– Meniu [DISPLAY]
– Meniu [LANGUAGE]
– Meniu [AUDIO]
– Meniu [LOCK]
– Meniu [OTHERS]
Garso efektas
18
4
Eksploatavimas
32
33
33
33
34
Pagrindinio meniu vaizdas
Susietų prietaisų leidimas
– Disko leidimas
– „Blu-ray 3D“ diskų leidimas
– Rinkmenos leidimas iš disko / USB
prietaiso
– Failo atkūrimas „Android“ prietaise
– Rinkmenos leidimas iš tinklo serverio
Namų tinklo AK serverio naudojimas
– Apie „SmartShare“ kompiuterinę
programinę įrangą
– „SmartShare“ kompiuterinės
programinės įrangos atsisiuntimas
– „SmartShare“ kompiuterinės
programinės įrangos diegimas
– Failų ir aplankų bendrinimas
– Reikalavimai sistemai
Bendra informacija apie atkūrimą
– Bazinės operacijos su vaizdo ir garso
turiniu
– Bazinės operacijos su nuotraukomis
– Disko meniu naudojimas
– Atkūrimo tęsimas
– Paskutinės scenos išsaugojimas
Ekraninis meniu
– Vaizdo įrašų atkūrimo valdymas
– Nuotraukos rodymo valdymas
Pažangusis atkūrimas
– Kartoti atkūrimą
– Konkrečios atkarpos kartojimas
– Atkūrimas nuo nurodyto laiko
– Subtitrų kalbos pasirinkimas
– Įvairaus garso klausymasis
– Peržiūra kitu kampu
– Televizoriaus kraštinių santykio
keitimas
– Subtitrų kodų puslapio keitimas
– Vaizdo režimo keitimas
– Turinio informacijos peržiūra
– Turinio sąrašo rodinio keitimas
– Subtitrų rinkmenos pasirinkimas
– Muzikos klausymasis skaidrių
demonstracijos metu
– Grojamas failas užkoduotas 3D
formatu
35
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
45
45
45
46
46
Turinys
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
49
49
51
52
53
Pažangios savybės
– Mėgavimasis technologija „BD-Live™“
– LG AV Remote
– Asmeninio garso veiksena
Radijo funkcijos
– Radijo klausymas
– Išankstinis radijo stočių nustatymas
– Išsaugotos stoties ištrynimas
– Visų išsaugotų stočių ištrynimas
– Prasto FM priėmimo pagerinimas
– Informacijos apie radijo stotį rodymas
„BLUETOOTH®“ technologijos
naudojimas
– Klausymas muzikos, esančios
„BLUETOOTH“ prietaisuose
LG Sound Sync
„Premium“ paslaugų naudojimas
Mėgaukite LG garso sistema keliuose
kambariuose (LG Music Flow)
5
Trikčių šalinimas
54
54
55
56
56
56
56
Trikčių šalinimas
– Bendrieji nurodymai
– Tinklas
– Vaizdas
– Garsas
– Pagalba klientams
– Informacija apie atvirojo kodo
programinės įrangos naudojimą
6
Priedas
57
Televizoriaus valdymas naudojant
pateiktąjį nuotolinio valdymo pultą
– Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
televizoriui valdyti
Tinklo programinės įrangos naujinimas
– Pranešimas apie tinklo programinės
įrangos naujinimą
– Programinės įrangos naujinimas
Papildoma informacija
57
58
58
58
60
60
61
62
62
62
63
64
65
66
68
70
70
70
71
– Reikalavimai failams
– AVCHD (pažangusis didelės raiškos
vaizdo kodekas)
– Apie DLNA
– Tam tikri reikalavimai sistemai
– Suderinamumo pastabos
Garso signalų išvesčių specifikacijos
Sričių kodų sąrašas
Kalbų kodų sąrašas
Prekių ženklai ir licencijos
Techniniai duomenys
Techninė priežiūra
– Prietaiso naudojimas
– Pastabos dėl diskų
Svarbi informacija apie tinklo paslaugas
Dalis šio naudotojo vadovo turinio gali skirtis nuo Jūsų turimo grotuvo, priklausomai nuo jame
įdiegtos programinės įrangos arba Jūsų paslaugos tiekėjo.
7
1
2
3
4
5
6
8
Nuo ko pradėti
Įvadas
1
Galimi leisti diskai ir šiame vadove naudojami ženklai
Nuo ko pradėti
Laikmena /
terminas
Logotipas
Ženklas
e
Aprašymas
yy Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba
išsinuomoti.
yy „Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D ONLY“ diskai.
yy BD-R/RE diskai, įrašyti BDAV formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskai, kuriuose laikomi filmų, muzikos
ar nuotraukų failai.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
yy Diskai pvz filmų, kuriuos galima nusipirkti arba
išsinuomoti.
yy Tik filmų režimas ir tik užbaigti diskai
yy Taip pat dera su dvisluoksniais diskais
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Užbaigtas AVCHD formatas
y
u
i
yy DVD±R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos
arba nuotraukų failų.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
DVD-RW (VR)
r
Tik VR režimas ir tik užbaigti diskai
Kompaktinė
plokštelė
t
Kompaktinė plokštelė
CD-R/RW
y
u
i
Pastaba
–
Atsargiai
–
,
>
yy CD-R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos
arba nuotraukų failų.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.
Nurodo įspėjimus išvengti galimų pažeidimų dėl
netinkamo naudojimo.
Nuo ko pradėti
,,Pastaba
yy Prietaisas gali nenuskaityti tam tikrų
CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų. Tai priklauso
nuo jiems įrašyti naudotos įrangos ir pačių
CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų.
yy Jei ant leistuvo lęšio atsiras nešvarumų /
teršalų arba jei BD-R/RE, DVD±R/RW ir CD-R/
RW diskai, įrašyti naudojant kompiuterį ar
DVD / CD rašytuvą, bus pažeisti ar nešvarūs.
yy Jei diską įrašysite su kompiuteriu, net jei
jis bus įrašytas suderinamu formatu, tam
tikrais atvejais dėl diskui sukurti naudotos
programinės įrangos nuostatų jis gali būti
nenuskaitomas. (dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į programinės įrangos platintoją).
yy Šis leistuvas reikalauja, kad diskai ir įrašai
atitiktų tam tikrus techninius standartus:
tik taip galima pasiekti optimalią atkūrimo
kokybę.
yy Gamykloje įrašyti DVD automatiškai atitinka
šiuos standartus. Rinkoje egzistuoja daug
skirtingų įrašomų diskų formatų (įskaitant
CD-R su MP3 ar WMA failais), todėl siekiant
suderinamumo diskai turi atitikti tam tikras
išankstines sąlygas.
yy Naudotojai turi atminti, kad, norint atsisiųsti
MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto,
reikia gauti leidimą. Mūsų bendrovė tokio
leidimo suteikti negali. Leidimo visada
reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.
yy Jei norite, kad jūsų formuotus
perrašomuosius diskus nuskaitytų LG
leistuvai, turite nustatyti disko formato
parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live
System“, disko negalėsite naudoti su LG
grotuvu. („Mastered/Live File System“:
disko formavimo sistema „Windows Vista“
operacinėje sistemoje)
Apie „7“ ženklo rodinį
Veikiant televizoriaus ekrane gali pasirodyti „7“.
Tai reiškia, kad šiame vadove aprašyta funkcija
konkrečioje laikmenoje nepasiekiama.
Regiono kodas
Regioninis kodas yra atspausdintas ant šio įrenginio.
Įrenginys gali atkurti tik BD-ROM ir DVD diskus,
žymimus taip pat, kaip pažymėtas įrenginys, arba
„ALL“ (visus).
Sistemos pasirinkimas
Atidarykite disko dėklą mygtuku B (OPEN/CLOSE),
po to pasirinkite reikiamą spalvų sistemą (PAL /
NTSC /AUTO), nuspausdami ir laikydami nuspaustą
mygtuką M (PAUSE) ilgiau kaip penkias sekundes.
1
Nuo ko pradėti
yy Priklausomai nuo įrašymo programinės
įrangos ir disko užbaigimo, kai kurie įrašyti
diskai CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) gali
nederėti su prietaisu.
9
10
Nuo ko pradėti
Nuotolinio valdymo pultelis
1
FUNCTION
Nuo ko pradėti
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
FUNCTION: Pakeičia
įvesties
FUNCTION
režimą.
SPEAKER LEVEL: NustatoFUNCTION
pageidaujamo garsiakalbio
garsumo lygį.
SUBTITLE: ParenkaINFO/MENU
subtitrų kalbą.
INFO/MENU
1 (POWER): įjungia išjungia
leistuvą.
B (OPEN/CLOSE): Išima ir įdeda
diską
VOL +/-: Reguliuoja garsiakalbio
garsumą.
SLEEP: Nustato tam tikrą
laikotarpį, kuriam pasibaigus
prietaisas išsijungia.
OPTICAL/ TV SOUND: Tiesiogiai
pakeičia įvesties režimą į optinį.
MUTE: Nutildo prietaiso garsą.
INFO/MENU (m): parodo arba
išeina iš ekraninio rodinio.
Spalvoti mygtukai (R, G, Y, B):
- Naudojama BD-ROM meniu
naršymui. Taip pat naudojami kaip
šaukinių mygtukai konkretiems
meniu.
HOME ( ): parodo arba išeina iš
[Home Menu].
DISC MENU: leidžia pasiekti disko
meniu.
• • • • • • b • • • • • •
Kryptiniai mygtukai (W/S/
A/D): meniu nurodo parinktį.
PRESET +/-: parenka radijo
programą.
TUNING +/-: nustato norimą
radijo stotį.
ENTER (b): patvirtina meniu
išranką.
Elemento pakeitimas
BACK (1): Išjungia meniu, arba
sugrįžtama į ankstesnį langą.
TITLE/POP-UP: parodo DVD disko
titulinį meniu arba BD-ROM disko
iškylantį meniu.
Z (STOP): stabdo atkūrimą.
AA
d (PLAY): pradeda atkurti.
A(R
03
)
Nuimkite nuotolinio valdymo
pultelio dangtelá 4 ir 5
taisyklingai áterpkite vienà AAA
dydþio baterijà.
INFO/MENU
SOUND EFFECT: Parenka garso
efekto režimą.
M (PAUSE/STEP): pristabdo
atkūrimą.
C/V (SKIP): pereina prie
kito arba ankstesnio skyriaus /
takelio / failo.
c/v (SCAN): ieško atgal
arba pirmyn.
- B mygtukas: Parenka monofoninį
/ stereofoninį FM režimą.
RDS: radijo duomenų sistema.
PTY: rodo RDS programos tipą.
PTY SEARCH:
ieško programos tipo.
Skaičių mygtukai (0–9): Parenka
sunumeruotas meniu parinktis.
CLEAR: paieškos meniu pašalina
žymą arba nustatant slaptažodį
pašalina skaičių.
REPEAT (h): kartoja
pageidaujamą dalį arba seką.
AUDIO: Parenka garso kalbą arba
garso kanalą.
? : Šio mygtuko nėra.
• • • • • • d • • • • • •
TV valdymo mygtukai: žr 57 psl.
Nuo ko pradėti
11
Priekinis pultas
a
b
c
Nuo ko pradėti
d
d USB prievadas
a Disko dėklas
b Ekranėlis
c Valdymo mygtukai
R (Atidaryti / Uždaryti)
T (Groti / Pause)
I (Sustabdyti)
F (funkcija)
Pakeičia įvesties šaltinį arba funkciją.
-/+ (Garsas)
1/! (Maitinimas)
a
b
c
Galinis skydelis
a
b
d
e
c
d e fg h
a KS maitinimo kabelis
f AUX (L/R) INPUT
b Aušintuvas
g OPTICAL IN
c Garsiakalbių jungtys
h Antenos jungtis
d Vietinio tinklo prievadas
e HDMI OUT TO TV
1
C
G
Prijungimas
12
F
A
A
A
Sistemos išdėstymas
E
A
Toliau esančiame paveikslėlyje pateiktas sistemos
išdėstymo pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kad šioje
Ainstrukcijoje esančiuos paveikslėliuose pateikti
pavyzdžiai skiriasi nuo faktinio gaminio.
Norint gauti geriausios kokybės erdvinį garsą, visi
garsiakalbiai, išskyrus žemų tonų garsiakalbį, turi
būti išdėstyti vienodu atstumu nuo klausytojo
padėties (A). A B C D E F G
D
2
Prijungimas
CB
B
G
A
A
GA
B
A A
C
F
A
C
G
A
yy Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl
gali televizoriaus ekrane arba kompiuterio
monitoriaus ekrane matomos spalvos gali
susilieti. Statykite garsiakalbius atokiau
nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio
monitoriaus.
yy Prieš žemų dažnių garsiakalbio naudojimą
nuimkite apsauginį vinilą.
B
C
>>Atsargiai
yy Prižiūrėkite vaikus, kad jie nekištų rankų ar
kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
*Garsiakalbio kanalas: Anga sodriam
bosiniam garsui garsiakalbyje (priedas).
A
E
A
A
E
A
E
A
C
A AP
F G su įmontuota ypač
B
D
E
riekinis garsiakalbis
žemų dažnių kolonėle (K)
F G
A A B PC
D Egarsiakalbis
riekinis
su įmontuota ypač
žemų dažnių kolonėle (D)
Pastatykite priekinius garsiakalbius prie monitoriaus
arba ekrano šonų, kuo lygiagrečiau ekrano paviršiui.
A A B C Įrenginys
D E F G
yy Kai montuojate arba perkeliate įrenginį /
žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų
paviršiaus.
yy Nestatykite garsiakalbių
vieno ant kito ir
pasirūpinkite, kad
garsiakalbiai nenukristų.
Kitaip galite sugadinti
garsiakalbį, susižaloti ir
(arba) apgadinti turtą.
yy Kad garsiakalbis nenukristų ir kad
montuodami įrangą nesusižalotumėte,
nemontuokite garsiakalbio vieni.
Prijungimas
Garsiakalbio
prijungimas
1. Prijunkite laidus prie prietaiso.
Spalvotus (ar pažymėtus) laidus prijunkite prie
atitinkamų spalvų (ar žymių) prijungimo įvadų
esančių sistemos nugarinėje dalyje. Norėdami
prijungti kabelį prie prietaiso, pirštu paspauskite
kiekvieną plastikinį spaustuką, kad atsidarytų
prijungimo įvadas. Įkiškite laidą ir paleiskite
spaustuką.
2. Kai kuriais atvejais garsiakalbius reikia prijungti
laidais.
Pagal spalvas, prijunkite kiekvieno laido kitą galą
prie atitinkamo garsiakalbio:
Jungties
spalva
Garsiakalbis
Pilkas
SURR. R (Galinis)
Raudona
FRONT R
Oranžinė
SWF R
Oranžinė
SWF L
Baltas
FRONT L
Mėlynas
SURR. L (Galinis)
Padėtis
Priekyje
dešinėje
2
Priekyje
kairėje
Prijungimas
Garsiakalbių prijungimas prie
grotuvo
Norėdami prie garsiakalbių prijungti laidą, spauskite
plastikinį spaustuką ir atidarysite kiekvieno
garsiakalbio pagrinde esančius prijungimo įvadus.
Įkiškite laidą ir paleiskite spaustuką.
>>Atsargiai
Kiekvieno laido juodą juostą prijunkite prie
neigiamo (-), o kitą galą – prie teigiamo (+)
poliaus gnybtų.
Prijunkite žemų tonų siųstuvo laidą prie
leistuvo. Jungiant žemų tonų siųstuvo laidą
prie leistuvo, įkiškite jungiklį iki pasigirs
spragtelėjimo garsas.
13
yy Atidþiai stebëkite, kad vaikai nedëtø rankø
arba daiktø á *garsiakalbio laido kanalà.
*Garsiakalbio laido kanalas: sodriø þemø
daþniø garsiakalbio anga garsiakalbyje
(korpuse).
yy Garsiakalbiuose yra magnetiniø daliø,
todël TV arba PC ekane gali bûti
matomos nevienodos spalvos. Iðdëstykite
garsiakalbius kuo toliau nuo televizoriaus
arba kompiuterio ekrano.
14
Prijungimas
Televizoriaus
prijungimas
ei turite televizorių arba monitorių su HDMI
jungtimi, galite prijungti šį leistuvą prie jų HDMI
kabeliu (A tipo, High Speed HDMI™ Cable).
2
Prijungimas
Prietaiso užpakalinė dalis
Papildoma informacija apie HDMI
yy Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
-- Pamėginkite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir
šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą,
palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį
leistuvą.
-- Patikrinkite, ar prijungto prietaiso vaizdo
įvestis nustatyta tinkamai (turi būti nurodytas
šis leistuvas).
-- Patikrinkite, ar prijungtas įtaisas dera su 720 x
576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i arba 1920 x
1080p vaizdo įvestimi.
yy Su šiuo prietaisu veiks ne visi HDMI ar DVI
prietaisai, derantys su HDCP.
-- HDCP standarto neatitinkančiame prietaise
vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
HDMI kabelis
Televizorius
Nustatykite televizoriaus HDMI šaltinį (žr.
televizoriaus savininko vadovą).
,,Pastaba
yy Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima
leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas
HDMI prietaiso garsas arba jis išvis
netransliuojamas.
yy Naudojant HDMI jungtį, galima keisti HDMI
išvesties raišką (žr. temą „Raiškos nustatymas“
16 psl.).
yy Naudodamiesi meniu [Settings] punktu
[HDMI Color Setting] (žr. 26 psl.), pasirinkite
HDMI OUT vaizdo išvesties tipą.
yy Jei keisite raišką, kai laidai jau bus sujungti,
gali kilti gedimų. Šiai problemai pašalinti
išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
yy Kai HDMI jungtis su HDCP būna nepatikrinta,
įjungiamas juodas televizoriaus ekranas.
Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba
atjungti HDMI kabelį.
yy Ekrane pastebėję triukšmo arba linijų,
patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai
ribojamas iki 4,5 m).
Prijungimas
Kas yra SIMPLINK?
HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG
televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias
šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus
nuotolinio valdymo pulteliu.
Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama
išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.
LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas
atitinkamu logotipu (žr. pirmiau).
,,Pastaba
Priklausomai nuo disko tipo ar atkūrimo
būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali
skirtis nuo jų paskirties arba neveikti išvis.
ARC (garso grįžimo kanalas)
funkcija
ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam
televizoriui siųsti garso signalus į šio grotuvo HDMI
OUT (HDMI išvestį).
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją:
-- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC
funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
-- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi
priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau
informacijos apie ARC funkciją žr. televizoriaus
instrukcijose.
-- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės
spartos HDMI™ kabelį su eternetu).
-- Turite prijungti prie HDMI IN (HDMI įvestis), kuri
palaiko ARC funkciją, naudodami šio leistuvo
HDMI OUT (HDMI išvestį).
-- Galite prijungti tik vieną namų kino teatrą prie
televizoriaus, suderinamu su ARC.
,,Pastaba
Norėdami aktyvuoti [SIMPLINK / ARC] funkciją,
nustatykite parinktį į [On]. (žr. 30 psl.)
2
Prijungimas
LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio
valdomos funkcijos: leidimas, pristabdymas,
nuskaitymas, praleidimas, stabdymas, maitinimo
išjungimas ir kt.
15
16
Prijungimas
Raiškos nustatymas
Į lizdą HDMI OUT grotuvas gali perduoti skirtingų
raiškų vaizdą. Raišką galima keisti per meniu
[Settings] meniu.
1. Paspauskite HOME ( ).
2. Mygtukais A/D parinkite [Settings] ir spauskite
ENTER (b). Pasirodys meniu [Settings].
2
Prijungimas
3. Mygtukais W/S pasirinkite punktą [DISPLAY] ir
spauskite mygtuką D, kad pereitumėte į antrąjį
lygį.
4. Mygtukais W/S pasirinkite punktą [Resolution]
ir spauskite ENTER (b), kad pereitumėte į trečiąjį
lygį.
5. Mygtukais W/S nurodykite pageidaujamą
raišką ir spauskite mygtuką ENTER (b) išrankai
patvirtinti.
,,Pastaba
yy Jeigu jūsų televizorius nepriima leistuvu
nustatytos raiškos, toliau aprašytu būdu
galite nustatyti 576p raišką:
1. Mygtuku B atidarykite disko stalčiuką.
2. Nuspauskite Z (STOP) ir palaikykite
ilgiau nei 5 sekundes.
yy Jeigu raišką nustatote rankiniu būdu ir
paskui prijungiate grotuvo HDMI lizdą prie
televizoriaus, o televizorius šios raiškos
nepriima, raiškos nustatymas pakeičiamas į
[Auto].
yy Jeigu pasirenkate raišką, kurios televizorius
nepalaiko, ekrane rodomas įspėjimasis
pranešimas. Pakeitus raišką, jeigu nieko
ekrane nematote, palaukite 20 sekundžių,
tuomet raiška bus automatiškai nustatyta į
ankstesnį raiškos nustatymą.
yy 1080p vaizdo išvesties kadrų sparta gali būti
automatiškai nustatyta į 24 Hz arba 50 Hz,
priklausomai nuo prijungto televizoriaus
galimybių ir pageidavimų, ir atsižvelgiant į
tikrąją BD-ROM disko turinio vaizdo kadrų
spartą.
Prijungimas
Antenos prijungimas
Prijunkite pateiktą anteną, kad galėtumėte klausytis
radijo.
17
Išorinio prietaiso
prijungimas
AUX (papildomo įrenginio)
prijungimas
Galite mėgautis garsu, skleidžiamu iš išorinio
įrenginio, per šios sistemos garsiakalbius.
Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį
mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte įvesties
režimą.
,,Pastaba
Prijungę FM laidinę anteną, nustatykite ją
kaip įmanoma horizontaliau. Būtinai iki galo
ištieskite FM laidinę anteną.
Prietaiso užpakalinė dalis
Raudonas
Baltas
Į papildomo įrenginio
(televizoriaus, vaizdo
grotuvo ir pan.) garso
signalų
Prijungimas
Prietaiso
užpakalinė dalis
Įjunkite papildomo įrenginio analoginio garso
signalų išvesties kištukus į šio prietaiso AUX (L/R)
lizdus. Tuomet spausdami FUNCTION pasirinkite
[AUX] parinktį.
2
18
Prijungimas
OPTICAL IN (optinės įvesties)
prijungimas
Galite mėgautis savo papildomo prietaiso garsu per
sistemos garsiakalbius, naudodami skaitmeninius
optinius lizdus.
2
Įjunkite papildomo įrenginio optinius kištukus į
prietaiso „OPTICAL IN“ lizdus. Tuomet pasirinkite
parinktį [OPTICAL], paspausdami mygtukus
FUNCTION. Arba, norėdami pasirinkti tiesiogiai,
paspauskite OPTICAL / TV SOUND.
Prijungimas
Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį
mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte įvesties
režimą.
Prietaiso užpakalinė dalis
Į papildomo įrenginio
skaitmeninį optinį
išvesties lizdą
Prijungimas
Jungimas prie namų
tinklo
Šį grotuvą galima prijungti prie vietinio tinklo (LAN),
naudojant galinėje plokštėje esantį LAN prievadą.
Prijungus prietaisą prie plačiajuosčio namų tinklo,
galima atnaujinti programinę įrangą, naudotis
sąveikiosiomis „BD-LIVE“ ir interneto turinio
paslaugomis.
Plačiajuostė
paslauga
Kelvedis
Žr. savo tinklo prietaiso dokumentaciją, kur rasite
papildomų instrukcijų.
DLNA sertifikuoti serveriai
Įprastu LAN arba eterneto kabeliu sujunkite leistuvo
LAN prievadą su atitinkamu jūsų modemo ar
kelvedžio lizdu.
,,Pastaba
yy Prijungiant arba atjungiant LAN kabelį,
reikia laikyti už kištuko. Atjungiant negalima
traukti už LAN kabelio: būtina pirmiausia
paspausti fiksatorių.
yy Prie LAN prievado nejunkite modulinio
telefono kabelio.
yy Kadangi prijungti galima įvairiomis
konfigūracijomis, laikykitės savo
telekomunikacijų įmonės arba interneto
ryšio tiekėjo nurodytų specifikacijų.
yy Norėdami pasiekti turinį iš skaitmeninės
medijos serverių, suderinamų su DLNA,
grotuvą turite prijungti prie to paties vietinio
tinklo naudodami maršrutizatorių.
yy Norėdami sukonfigūruoti kompiuterį kaip
skaitmeninės medijos serverį, suderinamą
su DLNA, įdiekite jame programinę įrangą
„SmartShare PC Software“. (žr. 36 psl.)
2
Prijungimas
Jungimas prie tinklo laidu
Prijungus prietaisą prie namų tinklo laidu,
užtikrinamas maksimalus našumas, kadangi
sujungti prietaisai sąveikauja tiesiogiai su tinklu ir jų
veiklos netrikdo radijo ryšio trukdžiai.
19
Prietaiso užpakalinė dalis
20 Prijungimas
2
Laidinio tinklo sąranka
Advanced Setting
Jei vietiniame tinkle (LAN) yra DHCP serveris, per
laidinę jungtį šiam leistuvui bus automatiškai
priskirtas IP adresas. Fiziškai prijungus prietaisą,
kai kuriuose namų tinkluose reikės papildomai
pakoreguoti leistuvo tinklo nuostatas. Nuostatų
[NETWORK] koregavimas aprašomas toliau.
Jeigu norite nustatyti tinklo parametrus rankiniu
būdu, tai pasinaudokite W/S ir pasirinkite
[Advanced Setting] punktą, esantį [Network
Setting], po to paspauskite klavišą ENTER (b).
Paruošimas
1. Mygtukais W/S/A/D parinkite IP režimą:
[Dynamic] arba [Static].
Paprastai pakanka nurodyti [Dynamic], kad IP
adresas būtų priskirtas automatiškai.
Prijungimas
Prieš nustatant laidinį tinklą, reikia prie jūsų
namų tinklo prijungti plačiajuostį internetą.
1. Meniu [Settings] parinkite nuostatą [Connection
Setting] ir spauskite ENTER (b).
,,Pastaba
2. Perskaitykite pasiruošimo naudojimui tinkle
nurodymus ir paspauskite klavišą ENTER (b), kai
[Start] šviečia.
Prietaisas automatiškai prisijungs prie tinklo.
Jei tinkle nėra DHCP serverio ir jūs norite
rankiniu būdu nustatyti IP adresą, mygtukais
W/S/A/D bei skaičių klavišais pasirinkite
[Static] ir nurodykite parametrus [IP Address],
[Subnet Mask], [Gateway] bei [DNS Server]. Jei
įvesdami numerį padarysite klaidą, paspauskite
CLEAR, kad pašalintumėte pažymėtą dalį.
2. Norėdami aktyvinti tinklo nustatymus,
pasirinkite [Next] ir paspauskite ENTER (b).
Ekrane rodoma prisijungimo prie tinklo būsena.
3. Paspauskite klavišą ENTER (b), kai šviečia [OK],
užbaigdami prisijungimo prie tinklo parametrų
nustatymą.
Prijungimas
Pastabos dėl tinklo ryšio
yy Didžiąją dalį tinklo ryšio problemų sąrankos
metu galima pašalinti tiesiog atstatant kelvedį
arba modemą. Prijungę leistuvą prie namų tinklo,
greitai išjunkite pastarojo kelvedį ar kabelinį
modemą arba ištraukite jų maitinimo kištuką iš
elektros tinklo. Tada vėl prijunkite.
yy Mūsų bendrovė neatsako už leistuvo gedimus ir
(arba) internetinių funkcijų triktis dėl ryšio klaidų
/ trikčių, susijusių su jūsų plačiajuosčio interneto
ryšiu ar kita įranga.
yy Mūsų bendrovė nekuria ir neteikia BD-ROM
diskų internetu pasiekiamų paslaugų, be to,
mūsų bendrovė neatsako už jų veikimą ar
pasiekiamumo tęstinumą. Kai kuri su diskais
susijusi medžiaga, gaunama interneto ryšiu, gali
nederėti su šiuo leistuvu. Jei turite klausimų dėl
tokio turinio, susisiekite su disko gamintoju.
yy Tam tikram interneto turiniui gali reikėti
spartesnio plačiajuosčio ryšio.
yy Net jei leistuvas yra tinkamai prijungtas ir
sukonfigūruotas, tam tikras interneto turinys gali
neveikti tinkamai dėl interneto ryšio kamščių ar
jūsų interneto tiekimo kokybės / pralaidos, taip
pat – turinio tiekėjo pusėje kilusių problemų.
yy Dėl tam tikrų plačiajuostį interneto ryšį tiekiančio
IPT apribojimų gali nebūti galimybės atlikti tam
tikrų su interneto turiniu susijusių operacijų.
yy Visus IPT nustatytus mokesčius, įskaitant
(neapsiribojant) prisijungimo mokesčius sumoka
naudotojas.
yy Laidinei jungčiai su šiuo leistuvu reikalingas
„10 Base-T“ arba „100 Base-TX“ vietinio tinklo
prievadas. Jei jūsų gaunama interneto paslauga
neleidžia realizuoti tokios jungties, leistuvo
prijungti negalėsite.
yy Norint naudotis paslauga „xDSL“, reikalingas
kelvedis.
yy Norint naudotis DSL paslauga, reikalingas DSL
modemas, o kabelinio modemo paslauga
– kabelinis modemas. Priklausomai nuo
abonentinės sutarties su jūsų IPT prieigos
metodo, jums gali nebūti suteikta galimybės
naudotis šio leistuvo siūloma interneto prieigos
funkcija arba gali būti ribojamas vienu metu
prijungtų prietaisų skaičius (jei jūsų IPT riboja
abonementą ir galima prijungti tik vieną
prietaisą, prijungus kompiuterį gali nebepavykti
prijungti leistuvo).
2
Prijungimas
yy Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT),
su juo sudarytoje sutartyje gali būti numatytas
skaičius prietaisų, kuriems bus tiekiamas
interneto ryšys. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo IPT.
21
22 Sistemos nustatymas
Pradinis nustatymas
Įjungus prietaisą pirmąjį kartą, ekrane rodomas
pradinio nustatymo vedlys. Pasirinkite kalbą,
kuria ekrane bus pateikiama informacija, ir tinklo
nustatymus, pasinaudodami vedliu.
4. Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (b).
5. Paspaudę ENTER (b) Jūs patikrinsite
garsiakalbio bandomuosius signalus.
1. Paspauskite klavišą 1 (POWER).
Ekrane rodomas pradinio nustatymo vedlys.
2. Pasinaudokite W/S/A/D kalbos
pasirinkimui, po to paspauskite klavišą ENTER
(b).
Po signalų tonų patikrinimo testo paspauskite
ENTER (b), kol [Stop] yra išryškintas.
Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (b).
6. Jeigu TV įjungtas, jo garsą galite automatiškai
girdėti per HTS garsiakalbį.
3
Sistemos nustatymas
3. Perskaitę Terms of Service pasirinkite [Agree],
kad galėtumėte naudotis Premium Service ir
programinės įrangos atnaujinimais.
Perskaitykite ir atlikite prisijungimo prie tinklo
pasiruošimo nurodymus, p to paspauskite
klavišą ENTER (b), kai šviečia [Start].
7. Patikrinkite visus nustatymus, atliktus ankstesnių
veiksmų metu.
Jeigu prietaisas prisijungė prie belaidžio tinklo,
tai tinklo parametrų nustatymas bus užbaigtas
automatiškai.
Paspauskite klavišą ENTER (b), kai šviečia
[Finish], užbaigdami pradinį nustatymą. Jeigu
kuriuos nors parametrus reikia pakeisti, tai
pasinaudokite W/S/A/D ir pasirinkite 1,
po to paspauskite ENTER (b).
8. Pateikiamas asmeninis garso režimo vadovas.
Paspauskite ENTER (b).
Sistemos nustatymas 23
9. Parodo naršymo internete naudojant „LG AV
Remote“ gaires. Paspauskite ENTER (b).
Nuostatos
Sąrankos nuostatų parinkimas
Leistuvo nuostatas galima pakeisti per meniu
[Settings].
1. Paspauskite HOME ( ).
3. Mygtukais W/S pasirinkite sąrankos punktą ir
spauskite mygtuką D, kad pereitumėte į antrąjį
lygį.
4. Mygtukais W/S pasirinkite antrąjį sąrankos
punktą ir spauskite ENTER (b), kad pereitumėte
į trečiąjį lygį.
5. Mygtukais W/S nurodykite pageidaujamą
nuostatą ir spauskite mygtuką ENTER (b)
išrankai patvirtinti.
3
Sistemos nustatymas
2. Mygtukais A/D parinkite [Settings] ir spauskite
ENTER (b). Pasirodys meniu [Settings].
24 Sistemos nustatymas
Meniu [NETWORK]
Norint naudotis programinės įrangos naujiniais, „BD
Live“ ir interneto turinio paslaugomis, reikalingos
[NETWORK] nuostatos.
[Country Setting]
Connection Setting
[Initialize]
Jeigu Jūsų namų tinklo aplinka paruošta
prijungimui, įrenginio prijungimui prie tinklo ryšio,
įrenginį reikia nustatyti bevieliu ryšiu. (Žr. skyrių
„Prijungimas prie namų tinklo“, esantį p. 19.)
Priklausomai nuo regiono, [Initialize] funkcija
gali būti nepasiekiama.
Connection Status
3
Smart Service Setting
Sistemos nustatymas
Jeigu norite patikrinti šio grotuvo tinklo būseną,
pasirinkite parinktį [Connection Status] ir spauskite
ENTER (b), kad patikrintumėte, ar nustatytas tinklo
ir interneto ryšys.
BD-LIVE connection
Naudojant BD-Live funkciją, galite apriboti interneto
prieigą.
[Permitted]
Interneto prieiga leidžiama visam BD-Live
turiniui.
[Partially permitted]
Interneto prieiga leidžiama tik tam BD-Live
turiniui, kuris turi savininkų sertifikatus.
Interneto prieiga ir AACS interneto funkcijos
yra draudžiamos visiems BD-Live turiniams,
neturintiems sertifikatų.
[Prohibited]
Interneto prieiga draudžiama visam BD-Live
turiniui.
Pasirinkite savo zoną, kad būtų rodoma
atitinkama internetinio turinio paslauga.
Device Name
Naudodamiesi virtualiąja klaviatūra, galite nustatyti
tinklo pavadinimą. Šis grotuvas atpažįstamas pagal
įvestą jūsų namų tinklo pavadinimą.
Network Play
Ši funkcija leidžia valdyti medijos atkūrimą,
transliuojamą iš DLNA medijos serverio per DLNA
sertifikuotą išmanųjį telefoną. Didžioji dauguma
DLNA sertifikuotų išmaniųjų telefonų turi funkciją,
skirtą valdyti atkuriamą mediją savo namų tinkle.
Nustatykite šią parinktį ties [On], kad šį įrenginį
galima būtų valdyti išmaniuoju telefonu. Daugiau
informacijos rasite savo DLNA sertifikuoto išmaniojo
telefono instrukcijoje arba taikomojoje programoje.
,,Pastaba
yy Šis įrenginys ir DLNA sertifikuotas išmanusis
telefonas privalo būtų prijungti prie to
paties tinklo.
yy Norėdami naudoti funkciją [Network Play]
per DLNA sertifikuotą išmanųjį telefoną,
prieš prijungdami šį įrenginį, spauskite
HOME ( ), kad būtų atidarytas pradžios
meniu.
yy Valdant įrenginį, naudojant funkciją
[Network Play], nuotolio valdymo pultas gali
neveikti.
yy Veikiant funkcijai [Network Play], 60
puslapyje nurodyti galimi failų formatai
palaikomi ne visada.
Sistemos nustatymas 25
Meniu [DISPLAY]
Resolution
TV Aspect Ratio
Nustato HDMI išvesties vaizdo signalo raišką.
Daugiau informacijos apie raiškos nustatymą žr. 16
puslapiuose.
Televizoriaus kraštinių santykis parenkamas pagal
televizoriaus tipą.
[Auto]
Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio
televizorių. Rodomas teatrinis vaizdas su
juostomis virš vaizdo ir po juo.
Jei HDMI OUT išvesties lizdas prijungiamas prie
televizoriaus, kuris pateikia rodymo informaciją
(EDID), automatiškai parenkama geriausiai
prijungtą televizorių atitinkanti raiška.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio
televizorių. Vaizdai apkarpomi, siekiant
sutalpinti į televizoriaus ekraną. Nukerpamos
abi vaizdo pusės.
[720p]
[4:3 Letter Box]
Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio
plačiaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas
rodomas originalaus formato, ekrano kairę ir
dešinę puses užpildant juostomis.
Išvedamas 720 eilučių progresinis vaizdas.
3
[1080i]
Sistemos nustatymas
[16:9 Original]
Išvedamas 576 eilučių progresinis vaizdas.
Išvedamas 1 080 eilučių kaitaliojamas vaizdas.
[1080p]
Išvedamas 1 080 eilučių progresinis vaizdas.
[16:9 Full]
1080p Display Mode
Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio
plačiaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas
yra pakoreguojamas horizontaliai (tiesine
proporcija), kad užpildytų visą ekraną.
Jei nustatyta 1080p raiška, pasirinkite [24 Hz], kad
filmai būtų rodomi sklandžiai (1080p/24 Hz), jei
tik ekranas su HDMI įvadu dera su 1080p/24 Hz
formatu.
,,Pastaba
Jei nustatyta didesnė nei 720p raiška,
nebegalima pasirinkti [4:3 Letter Box] ir [4:3 Pan
Scan] punktų.
,,Pastaba
yy Pasirinkus [24 Hz], galimi tam tikri vaizdo
trikdžiai, perjungiant vaizdo ir filmų medžiagą.
Tokiu atveju reikia pasirinkti [50 Hz].
yy Net ir nustačius parametro [1080p Display
Mode] vertę [24 Hz], jei jūsų televizorius
nederės su 1080p/24 Hz, faktinis vaizdo
išvesties kadrų dažnis sieks 50 Hz, kad
atitiktų vaizdo šaltinio formatą.
26 Sistemos nustatymas
HDMI Color Setting
Meniu [LANGUAGE]
Pasirinkite HDMI OUT išvado signalo tipą. Apie šią
nuostatą skaitykite savo televizoriaus vadove.
Display Menu
[YCbCr]
Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su HDMI
įvadu.
[RGB]
Disc Menu/Disc Audio/
Disc Subtitle
Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su DVI
įvadu.
Pasirinkite pageidaujamą garso takelių (diskų
įgarsinimo), subtitrų ir disko meniu kalbą.
3D Mode
3
Pasirinkite meniu [Settings] ir ekraninių rodinių
kalbą.
Sistemos nustatymas
Pasirinkite „Blu-ray 3D“ diskų atkūrimo išvesties
režimą. (Ši funkcija aktyvuojama tik prijungus 3D
televizorių.)
[On]
„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami 3D režimu.
[Off]
„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami standartiniu
dvi2D mačiu režimu, kaip įprasti BD-ROM diskai.
Home Menu Guide
Ši funkcija leidžia pagrindiniame meniu parodyti
arba panaikinti meniu gidą. Jei norite rodyti gidą,
nustatykite [On].
[Original]
Originalas – tai originali kalba, kuria buvo
įrašytas diskas.
[Other]
Pasirinkite ENTER (b), jei norite pasirinkti
kitą kalbą. Atitinkamam 4 skaitmenų kalbos
kodui (žr. 65 psl.) įvesti pasinaudokite skaičių
mygtukais ir spustelėkite ENTER (b).
[Off] (tik disko subtitrai)
Skirta subtitrams išjungti.
,,Pastaba
Priklausomai nuo disko, jūsų kalbos nuostata
gali neveikti.
Sistemos nustatymas 27
Meniu [AUDIO]
DRC (dinaminio diapazono kontrolė)
Kiekviename diske yra daugybė garso išvesties
pasirinkčių. Leistuvo garso funkcijos nustatomos
pagal naudojamą garso sistemos tipą.
Ši funkcija leidžia klausytis filmo tyliau, bet garsas
išlieka toks pat aiškus.
,,Pastaba
Kadangi garso išvesties tipui įtakos turi daug
veiksnių, išsamesnės informacijos rasite temoje
„Garso signalų išvesčių specifikacijos“ (63 psl.).
Digital Output
[Auto]
[PCM]
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio
HDMI OUT jungties lizdą prie prietaiso su
skaitmeniniu dekoderiu.
[DTS Re-Encode]
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI
OUT jungties lizdą prie prietaiso su DTS.
,,Pastaba
yy Kai [Digital Output] nustatymas yra [Auto],
garsas gali būti išvedamas kaip bitų eilė. Jei
bitų eilės informacija neaptinkama iš HDMI
įrenginio su EDID, garsas gali būti išvestas
kaip PCM.
yy Jei nustatoma parametro [Digital Output]
vertė [DTS Re-Encode], BD-ROM diskams
išvedamas „DTS Re-Encode“ garsas, tuo
tarpu kitiems diskams išvedamas antrinis
garsas ir originalus garsas (pvz., [Auto]).
yy Šio nustatymo nėra išorinio įrenginio įvesties
signale.
„Dolby TrueHD“ garso išvesties dinaminis
diapazonas nustatomas automatiškai.
„Dolby Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garso
išvesties dinaminis diapazonas valdomos taip
pat kaip [On] režimu.
[On]
Glaudina „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“
arba „Dolby TrueHD“ garso išvesties dinaminį
diapazoną.
[Off]
Išjungia šią funkciją.
,,Pastaba
DRC nuostatą galima pakeisti tik tada, kai
neįkištas diskas arba kai prietaisas yra visiškai
sustabdytas.
3
Sistemos nustatymas
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI
OUT jungties lizdą prie prietaisų su LPCM,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS ir DTS-HD sistemų dekoderiu.
[Auto]
28 Sistemos nustatymas
Garsiakalbių nustatymas
Meniu [LOCK]
Norint gauti geriausios kokybės garsą, naudokite
garsiakalbio nustatymo ekraną, kad nustatytumėte
prijungtų garsiakalbių garsumą ir jų atstumą nuo
klausymo vietos. Norėdami nustatyti vienodą visų
garsiakalbių garsumo lygį, atlikite testą.
[LOCK] nuostatos turi įtakos tik BD-ROM ir DVD
diskų atkūrimui.
Norint pasiekti bet kurią [LOCK] nuostatų funkciją,
reikia įvesti sukurtą 4 skaitmenų saugos kodą.
Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai
padaryti. Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
ir paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
Password
Jūs galite sukurti ir keisti sukurtą slaptažodį.
3
[None]
Sistemos nustatymas
Pasirinkite norimą nustatyti garsiakalbį.
Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir
paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
[Volume]
[Change]
Nustatykite kiekvieno garsiakalbio išvesties lygį.
Įveskite esamą slaptažodį ir paspauskite ENTER
(b). Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
ir paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
[Speaker]
[Distance]
Pareguliuokite atstumą tarp kiekvieno
garsiakalbio ir klausymo vietos.
Jei pamiršote slaptažodį
[Test/ Stop test tone]
Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:
Garsiakalbiai skleis tikrinimo tonus.
1. Iš leistuvo ištraukite diską.
[OK]
2. Paryškinti [Slaptažodis] parinktį meniu skiltyje
[Nustatymai].
Patvirtina nustatymą.
HD AV Sync
Kartais skaitmeniniuose televizoriuose vaizdas
atsilieka nuo garso. Jei taip atsitiktų, jūs galite
kompensuoti tai, nustatydami garso uždelsimą,
kad jis „palauktų“, kol bus parodytas vaizdas: tai
vadinama sinchronizavimu HD AV Sync. Spauskite
A D kad parinktumėte didesnį ar mažesnį
uždelsimo laiką, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 300
ms.
3. Skaičių mygtukais įveskite „210499“.
Slaptažodis ištrintas.
,,Pastaba
Jei suklydote, prieš paspausdami ENTER (b)
paspauskite CLEAR. Tada įveskite teisingą
slaptažodį.
Sistemos nustatymas 29
DVD Rating
Meniu [OTHERS]
Blokuoja reitinguojamų DVD leidimą pagal jų turinį
(reitinguojami ne visi diskai).
Quick Start
[Rating 1-8]
Pirmasis reitingas (1) turi daugiausiai
apribojimų, o aštuntas (8) – mažiausiai.
[Unlock]
Pasirinkus [Unlock], tėvų kontrolė išjungiama, o
diskas leidžiamas visas.
Blu-ray Disc Rating
[255]
Galima atkurti visus BD-ROM diskus.
[0-254]
Neleidžia atkurti atitinkamų reitingų BD-ROM
diskų.
,,Pastaba
[Blu-ray Disc Rating] taikoma tik „Blu-ray“
diskams, kuriuose yra funkcija „Advanced
Rating Control“ (pažangi kategorijos kontrolė).
Area Code
Įveskite zonos, kurios standartai buvo panaudoti
„DVD Video“ diskui reitinguoti, kodą (pagal 64. psl.).
,,Pastaba
yy Jei parinktis [Quick Start] nustatyta kaip
[On], o kintamos srovės maitinimas netyčia
iš naujo prijungiamas prie grotuvo dingus
elektrai ar pan., grotuvas automatiškai
paleidžiamas ir veikia budėjimo režimu. Prieš
naudodamiesi grotuvu truputį palaukite, kol
grotuvas pereis į budėjimo režimą.
yy Jeigu [Quick Start] nustatyta [On], bus
sunaudojama daugiau energijos negu
nustačius [Quick Start] į [Off ].
Auto Power Off
Sustabdžius diską, per 5 minutes įsijungs ekrano
apsauga. Jeigu šią parinktį nustatote ties [On],
prietaisas automatiškai išsijungs ekrano užsklandos
funkcijai paveikus 15 minutes. Jeigu norite, kad
ekrano užsklandos funkcija veiktų tol, kol jūs vėl
imsite naudoti prietaisą, šią parinktį nustatykite ties
[Off ].
,,Pastaba
Nustatymų meniu įjungus [Auto Power Off ],
šis prietaisas savaime išsijungs, siekiant tausoti
elektros energiją, kai pagrindinis prietaisas nėra
prijungtas prie išorinio prietaiso ir yra neveikos
būsenoje 20 minutes.
Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas
yra šešias valandas prijungtas prie kito
analoginę įvestį naudojančio prietaiso.
Kaip atsijungti nuo belaidžio tinklo arba
belaidžio įrenginio
Išjunkite įrenginį.
3
Sistemos nustatymas
Nustato BD-ROM atkūrimo amžiaus cenzą. BD-ROM
peržiūros amžiaus cenzui įvesti naudokitės skaičių
mygtukais.
Šis grotuvas gali ir toliau veikti budėjimo režimu,
naudodamas mažai energijos, kad grotuvas galėtų
iš karto būti paleidžiamas, jums įjungus šį įrenginį.
Šią parinktį nustatykite kaip [On] ir aktyvinkite
funkciją [QuickStart].
30 Sistemos nustatymas
TV Sound Connecting
Kai TV įjungtas galite automatiškai klausyti TV garsą
per sistemos garsiakalbius.
Software
[Information]
Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.
[OSS Notice]
Parodomas LGE Open Source Software Notice.
[Update]
Norėdami patraukti, spauskite W, tuomet spauskite
A/D ir pasirinkite [On] arba [Off ]. Pasirinkite [OK]
ir spauskite ENTER (b).
3
,,Pastaba
Sistemos nustatymas
Jeigu Bluetooth įrenginys, su kuriuo buvo
anksčiau suporuota, bando prisijungti prie
įrenginio, kai įjungtos funkcijos [TV Sound
Connecting] ir [Quick Start] ir įrenginys yra
išjungtas, jis automatiškai įsijungs.
Initialize
[Factory Set]
Jūs galite atitaisyti grotuvo originalius
gamyklinius nustatymus.
[Blu-ray Storage Clear]
Inicijuoja „BD-Live“ turinį iš prijungto USB
įrenginio.
,,Pastaba
Jei, naudojantis parinktimi [Factory Set],
bus atstatytos leistuvo pradinės gamyklinės
nuostatos, reikės vėl suaktyvinti visas
internetines paslaugas ir nustatyti tinklo
parametrus.
Galite atnaujinti programinę įrangą, prijungę
prietaisą tiesiai prie programinės įrangos
naujinimo serverio (žr. p. 58).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK funkcija leidžia Jums valdyti sistemą LG
TV nuotoliniu pulteliu.
-- ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam
televizoriui siųsti garso signalus į šio grotuvo
HDMI OUT.
Aktyvuokite [SIMPLINK / ARC] funkciją nustatydami
parinktį į [On]. (žr. p. 15)
Daylight Saving Time
Naudojant programą „BBC“, ši funkcija pasuka laiką
viena valanda į priekį pagal vasaros laiką (GMT+1).
[On]
Nustato laiką viena valanda į priekį.
[Off]
Išjungia šią funkciją.
Terms of Service
Parodomas Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player.
Norėdami naudoti Premium Service ir programinės
įrangos atnaujinimus, pasirinkite [Agree].
Sistemos nustatymas
Garso efektas
31
[User EQ] nustatymas
Galite pasirinkti tinkamą garso režimą. Kelis kartus
paspauskite SOUND EFFECT (garso efektas), kol
priekinio skydo ekranėlyje arba televizoriaus ekrane
pasirodys pageidaujamas režimas. Gali būti rodomi
skirtingi ekvalaizerio elementai, priklausomai nuo
garso šaltinių ir efektų.
[Standard]: Galite mėgautis optimalia garso
kokybe.
[Music]: Galite mėgautis geru, natūraliu garsu.
[Cinema]: Galite mėgautis įtraukiančiu erdviniu
garsu.
[Flat]: Garantuoja subalansuotą garsą.
[Treble / Bass]: Sustiprina aukštuosius ir žemuosius
dažnius.
[Football]: Žiūrėdami futbolo transliaciją galite
jaustis, lyg varžybas žiūrėtumėte stadione.
[Bass Blast]: Sustiprina žemų tonų efektą
priekiniuose kairiajame ir dešiniajame
garsiakalbiuose ir žemų tonų garsiakalbyje.
[Power Front]: Galite mėgautis harmoningu
garsu. Ši veiksena tinka visiems eile sustatytiems
garsiakalbiams.
Pasirinkite parinktį [CANCEL] (atšaukti), tuomet
spauskite ENTER (b), kad nuostata būtų atšaukta.
Norėdami atitaisyti visas nuostatas, pasirinkite
parinktį [RESET] (atitaisyti), tuomet spauskite ENTER
(b).
3
Sistemos nustatymas
[Boost]: Padidina vidutinio diapazono dažnius, kad
sustiprintų garsą.
1. Mygtukais W/S pasirinkite norimą dažnį.
2. Mygtukais A/D pasirinkite norimą lygį.
32 Eksploatavimas
Pagrindinio meniu
vaizdas
a [Movie] - Leidžiami filmai.
b [Photo] - Rodomos nuotraukos.
c [Music] - Grojama muzika.
4
d [Premium] – Rodomas papildomų paslaugų
pagrindinis meniu. (52 psl.)
e [Input] - pakeičia įvesties režimą.
Eksploatavimas
f [Settings] – Sureguliuoja sistemos
nustatymus.
Eksploatavimas 33
Susietų prietaisų
leidimas
Disko leidimas
erot
„Blu-ray 3D“ diskų leidimas
e
Šis leistuvas gali leisti „Blu-ray 3D“ diskus, kuriuose
įrašyti skirtingi kairei ir dešinei akims skirti vaizdai.
Paruošimas
1. Nuspauskite B (OPEN/CLOSE), ir įdėkite diską į
disko dėklą.
Norėdami leisti „Blu-ray 3D“ titulinį segmentą
stereoskopiniu 3D režimu, turite atlikti šiuos
veiksmus:
2. Nuspauskite B (OPEN/CLOSE), kad
uždarytumėte disko dėklą.
yy Įsitikinkite, ar Jūsų televizorius gali rodyti 3D
vaizdus ir turi HDMI lizdą (-us).
Daugelis CD, BD-ROM ir DVD-ROM diskų
paleidžiami automatiškai.
3. Nuspauskite HOME ( ).
4. Pasirinkite [Movie] arba [Music] ir pasirinkite
disko piktogramą.
,,Pastaba
yy Priklausomai nuo BD-ROM titulinių
segmentų, norint, kad būtų atkuriama
tinkamai, gali prireikti prijungti USB kaupiklį.
yy Šiuo leistuvu negalima leisti neužbaigtų
DVD-VR formato diskų.
yy Kai kurie DVD-VR diskai naudojant DVD
įrašymo įrenginį yra papildomi CPRM
duomenimis. Ši sistema nepritaikyta tokiems
diskams.
yy Patikrinkite, ar BD-ROM titulinis segmentas
yra įrašytas „Blu-ray 3D“ diske, ar ne.
yy HDMI kabeliu (A tipo didelės spartos HDMI™
kabeliu) sujunkite leistuvo HDMI išvadą ir
televizoriaus HDMI įvadą.
1. Nuspauskite HOME ( ), ir [Settings] nustatymų
meniu nustatykite [3D Mode] parinktį į [On]
(page 26).
2. Nuspauskite B (OPEN/CLOSE) ir įdėkite diską į
dėklą.
3. Nuspauskite B (OPEN/CLOSE), kad
uždarytumėte diskų dėklą.
Diskas paleidžiamas automatiškai.
4. Papildomos informacijos žr. 3D televizoriaus
vartotojo vadove.
Norint pagerinti 3D efektą, gali prireikti
sureguliuoti televizoriaus rodymo nuostatas ir
fokusavimą.
>>Atsargiai
yy Ilgai žiūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas
svaigulys arba nuovargis.
yy Filmų 3D veiksena nerekomenduojama
žiūrėti sergantiems asmenims, vaikams ir
nėščioms moterims.
yy Jeigu žiūrint 3D vaizdus jums skauda galvą,
jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygtinai
rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir
pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.
4
Eksploatavimas
yy Šiame vadove aprašytos atkūrimo funkcijos
kartais gali būti nepasiekiamos su tam
tikromis rinkmenomis ir medija. Galimybė
naudotis kai kuriomis funkcijomis gali
būti ribota, nes tai priklauso nuo daugelio
veiksnių.
yy Jeigu reikia, užsidėkite 3D skirtus akinius,
kad galėtumėte matyti 3D vaizdus.
34 Eksploatavimas
Rinkmenos leidimas iš disko /
USB prietaiso
yui
Šis leistuvas gali leisti vaizdo, garso įrašus ir rodyti
nuotraukas iš disko ar USB prietaiso.
1. Į dėklą įdėkite duomenų diską arba prijunkite
USB prietaisą.
a Rodomi visi susieti prietaisai.
b Rodomas vaizdo įrašų, nuotraukų ar garso
turinys.
c Rodomos susietame prietaise esančios
rinkmenos ar aplankai.
5. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite failą ir
spauskite d(PLAY) arba ENTER (b), kad būtų
atkuriamas.
Pastabos dėl USB prietaiso
4
Eksploatavimas
Prijungus USB prietaisą, kai rodomas HOME meniu,
leistuvas automatiškai ima groti USB kaupiklyje
esančią garso rinkmeną. Jeigu USB prietaise yra
kelių tipų rinkmenos, ekrane rodomas rinkmenų
tipų pasirinkimo meniu.
Rinkmenos nuskaitymas gali užtrukti kelias minutes,
priklausomai nuo USB prietaise esančio turinio
apimties. Norėdami sustabdyti įkėlimą, pasirinkus
[Cancel] nuspauskite ENTER (b).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music]
naudodami A/D, ir spauskite S.
4. Pasirinkite Disc arba USB laikmeną ir spauskite
ENTER (b).
yy Prieigai prie rinkmenų (muzikos, nuotraukų,
filmų) šis leistuvas gali naudoti USB „Flash“
atmintuką / išorinį HDD diską, suformuotus FAT32
ar NTFS sistema. BD-Live ir garso kompaktinės
plokštelės įrašymo atveju naudokite FAT32
formatu suformatuotus USB „flash“ atmintinę /
išorinį HDD diską.
yy Šis prietaisas gali perskaityti iki 4 USB įrenginio
skaidinių.
yy Neatjunkite USB prietaiso, kol jis veikia (vyksta
atkūrimas ir t. t.).
yy USB prietaisai , kuriems prijungiant prie
kompiuterio reikia papildomos programinės
įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
yy USB įrenginys: USB prietaisas palaiko USB1.1 ir
USB2.0.
yy Galima leisti filmų, muzikos ir nuotraukų
rinkmenas. Apie kiekvienos rinkmenos
naudojimą skaitykite atitinkamuose puslapiuose.
yy Siekiant išvengti duomenų praradimo,
rekomenduojama reguliariai daryti atsargines
kopijas.
yy Naudojant USB ilginimo laidą, USB šakotuvą arba
universalų USB skaitytuvą, USB prietaisas gali būti
neatpažįstamas.
yy Kai kurie USB prietaisai su šia sistema gali
neveikti.
yy Kai kurie skaitmeninia fotoaparatai ir mobilieji
telefonai nėra palaikomi.
yy Sistemos USB jungties negalima prijungti prie
AK. Sistemos negalima naudoti kaip duomenų
saugojimo laikmenos.
Eksploatavimas 35
Failo atkūrimas „Android“
prietaise
yui
Šis leistuvas gali leisti vaizdo, garso įrašus ir rodyti
nuotraukas iš „Android“ įrenginio.
1. Prijunkite „Android“ įrenginį prie prietaiso
naudodami USB kabelį. Įsitikinkite, kad „Android“
įrenginyje aktyvuotas MTP.
Patarimai prijungiant „Android“
prietaisą
yy Šis elementas palaiko tik MTP („Media Transfer
Protocol“) „Android“ (rekomenduojama 4.0 arba
naujesnė versija) įrenginius.
yy Neatjunkite „Android“ įrenginio, kol jis veikia
(vyksta atkūrimas ir t. t.).
yy Galima leisti filmų, muzikos ir nuotraukų
rinkmenas. Daugiau informacijos apie kiekvieno
tipo failo atkūrimą ieškokite atitinkamuose
puslapiuose.
yy Siekiant išvengti duomenų praradimo,
rekomenduojama reguliariai daryti atsargines
kopijas.
yy Naudojant USB ilginimo laidą, USB šakotuvą arba
universalų USB skaitytuvą, „Android“ įrenginys
gali būti neatpažįstamas.
yy Kai kurie „Android“ įrenginiai su šiuo prietaisu gali
neveikti.
2. Spauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music]
naudodami A/D, ir spauskite S.
4. Pasirinkite [MTP] naudodami A/D ir spauskite
ENTER (b).
Failo nuskaitymas gali užtrukti kelias minutes,
priklausomai nuo „Android“ prietiase esančio turinio
apimties.
5. Pasirinkite failą naudodami W/S/A/D ir
paspauskite d (atkurti) arba ENTER (b), kad
paleistumėte failą.
4
Eksploatavimas
yy Naudojant MTP, kai kurios muzikos grojimas,
nuotraukų, filmų ar subtitrų failai gali neveikti,
priklausomai nuo „Android“ įrenginio.
36 Eksploatavimas
Rinkmenos leidimas iš tinklo
serverio
yui
Namų tinklo AK
serverio naudojimas
Šis grotuvas gali atkurti vaizdo, garso ir nuotraukų
failus, esančius namų tinklo skaitmeninės medijos
serveryje, suderinamame su DLNA.
Prieš įrenginį prijungiant prie kompiuterio failui
groti, kompiuteryje turėtų būti įdiegta „SmartShare“
kompiuterinė programinė įranga.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nustatymų temas
(19 psl.).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music]
naudodami A/D, ir spauskite S.
Apie „SmartShare“
kompiuterinę programinę
įrangą
„SmartShare PC Software“ skirta dalytis
kompiuteryje išsaugotais vaizdo, garso įrašais
ar nuotraukomis su šiuo elementu, kaip su
skaitmeninės medijos serveriu.
4
Eksploatavimas
4. Kategorijoje pasirinkite DLNA medijos serverį
naudodami A/D ir spauskite ENTER (b).
„SmartShare“ kompiuterinės
programinės įrangos
atsisiuntimas
,,Pastaba
Jeigu SmartShare PC Software kompaktinis
diskas yra pridėtas prie įrangos, galite įdiegti
SmartShare PC Software į asmeninį kompiuterį.
5. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite rinkmeną
ir spauskite d(PLAY) arba ENTER (b), kad būtų
atkuriama rinkmena.
,,Pastaba
yy Reikalavimai rinkmenoms pateikiami 60 psl.
yy Nederančių rinkmenų miniatiūros gali būti
rodomos, tačiau šiuo leistuvu jų paleisti
nepavyks.
yy Subtitrų rinkmenos pavadinimas ir filmo
rinkmenos pavadinimas turi sutapti, taip
pat šios rinkmenos turi būti tame pačiame
aplanke.
yy Atkūrimo ir veikimo kokybei įtakos gali turėti
jūsų namų tinklo būklė.
yy Priklausomai nuo jūsų serverio aplinkos, gali
kilti tam tikrų ryšio problemų.
yy Norėdami sukonfigūruoti kompiuterį kaip
skaitmeninės medijos serverį, suderinamą
su DLNA, įdiekite jame programinę įrangą
„SmartShare PC Software“. (36 psl.)
1. Paleiskite kompiuterį, apsilankykite http://www.
lg.com. Jei reikia, pasirinkite regioną.
2. Spustelėkite skirtuką Palaikymas.
3. Paieškos lange įrašykite modelio pavadinimą,
kurį rasite ant naudotojo vadovo viršelio.
4. Susiraskite ir atsisiųskite failą „SmartShare PC
Software“.
„SmartShare“ kompiuterinės
programinės įrangos diegimas
1. Prieš įdiegdami, uždarykite visas veikiančias
programas, įskaitant ugniasienę ir antivirusinę.
2. Norėdami įdiegti „SmartShare“ kompiuterinę
programinę įrangą išarchyvuokite ir dukart
spustelėkite failą „Setup.exe”. Paruošiami diegimo
failai ir pasirodo diegimo vedlys.
3. Sekite ekrane rodomus diegimo vedlio
nurodymus.
4. Spustelėkite mygtuką [Exit] diegimui užbaigti.
Eksploatavimas 37
,,Pastaba
yy „SmartShare PC“ programinė įranga nėra
palaikoma su „Mac OS“.
yy Kompiuterio programinė įranga
„SmartShare“ yra pritaikytas programinės
įrangos leidimas, skirtas išskirtinai rinkmenų
ir aplankų bendrinimui šiame grotuve.
yy Šis vadovas paaiškina veiksmus su angliška
„SmartShare PC“ programinės įrangos versija
kaip pavyzdžius. Sekite paaiškinimą apie
faktines operacijas su jūsų kalbos versija.
Failų ir aplankų bendrinimas
Norint šiuo leistuvu rodyti filmus, nuotraukas ar
groti muziką, reikia kompiuteryje įjungti aplanko,
kuriame yra tokio turinio, bendrinimą.
Šioje dalyje aiškinama bendrinamų kompiuterio
aplankų pasirinkimo procedūra.
2. Paspauskite [Movie], [Photo] arba [Music]
piktogramą centre, tada paspauskite [Settings]
viršutiniame dešiniajame „SmartShare PC
software“ kampe. Ekrane rodomas meniu
[Settings].
3. Paspauskite [My Shared Contents] kortelę, tada
paspauskite
piktogramą. Ekrane atsiras
[Add/Remove Shared Folders] meniu.
4. Paspauskite aplanką, kuriame yra failai,
kuriuos norite bendrinti, tada paspauskite
[OK]. Pažymėtas aplankas pridedamas į [My
Shared Contents], tada paspauskite [OK], esantį
[Settings] meniu apačioje.
5. Įsitikinkite, kad „SmartShare“ paslauga įsijungia
[Service] kortelėje.
,,Pastaba
yy Jei bendrinti aplankai arba failai nerodomi
leistuve, paspauskite [My Shared Contents],
esantį [Settings] meniu, tada paspauskite
piktogramą.
yy Jei norite daugiau informacijos, [Settings]
meniu paspauskite [HELP].
Mažiausia reikalavimai sistemai
yy CPU : Intel® 2,0 GHz arba AMD Sempron™ 2000+
procesoriai
yy Atmintis : 1 GB laisvos RAM
yy Vaizdo plokštė : 64 MB video atmintis, mažiausia
rezoliucija 1024 x 768 taškų ir 16 bitų spalvų
nustatymai
yy Laisva vieta diske : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 arba naujesnė),
Windows Vista®, Windows® 7 arba naujesnė
versija
yy Windows® Media Player® 11.0 ar naujesnis
yy Tinklo aplinka: 100 Mb eternetas
Rekomenduojama sistema
yy CPU : Intel® Core™ Duo arba AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz arba geresnis
yy Atmintis : 2 GB laisvos RAM
yy Vaizdo plokštė : 128 MB video atmintis, mažiausia
rezoliucija 1024 x 768 taškų ir 16 bitų spalvų
nustatymai
yy Laisva vieta diske : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 arba naujesnė),
Windows Vista®, Windows® 7 arba naujesnė
versija
yy Windows® Media Player® 11.0 ar naujesnis
yy Tinklo aplinka: 100 Mb eternetas
4
Eksploatavimas
1. Du kartus spragtelėkite piktogramą
„SmartShare“.
Reikalavimai sistemai
38 Eksploatavimas
Bendra informacija
apie atkūrimą
Bazinės operacijos su
nuotraukomis
Bazinės operacijos su vaizdo ir
garso turiniu
Skaidrių peržiūra paleidžiama mygtuku d (PLAY).
Kaip sustabdyti atkūrimą
Kaip sustabdyti skaidrių peržiūrą
Skaidrių peržiūra stabdoma mygtuku Z (STOP).
Atkūrimas stabdomas mygtuku Z (STOP).
Kaip pristabdyti skaidrių peržiūrą
Kaip pristabdyti atkūrimą
Skaidrių peržiūra pristabdoma mygtuku M (PAUSE).
Skaidrių peržiūra vėl paleidžiama mygtuku
d (PLAY).
Atkūrimas pristabdomas mygtuku M (PAUSE).
Norint tęsti atkūrimą, reikia spausti mygtuką
d (PLAY).
Kaip rodyti po kadrą (filmą)
4
Kaip paleisti skaidrių peržiūrą
Eksploatavimas
Žiūrėdami filmą, paspauskite M (PAUSE).
Kelis kartus paspauskite M (PAUSE), kad filmas būtų
rodomas po vieną kadrą.
Norėdami pasukti pirmyn arba atgal
Atkūrimo metu paspauskite c arba v, kad
greitai pasuktumėte pirmyn arba atsuktumėte atgal.
Kelis kartus paspaudę c arba v, galite
nustatyti įvairų atkūrimo greitį.
Kaip peršokti prie kitos / ankstesnės
nuotraukos
Peržiūrint nuotrauką per visą ekraną ir norint
peršokti prie ankstesnės ar kitos nuotraukos, reikia
spustelėti A arba D.
Disko meniu naudojimas
ero
Kaip parodyti disko meniu
Norėdami sulėtinti atkūrimo greitį
(filmą)
Meniu ekranas pirmą kartą gali būti parodomas
įdėjus diską, jie šiame yra meniu. Jei norite atkūrimo
metu parodyti disko meniu, spustelėkite DISC
MENU.
Pristabdę atkūrimą, kelis kartus paspauskite v
(!d), kad nustatytumėte įvairų sulėtinto judesio
rodymo greitį.
Kaip parodyti iškylantį meniu
Norėdami perjungti kitą/ ankstesnį
skyrių/takelį/failą
Grojant diskui paspauskite C arba V ir
pereisite prie kito skyriaus / įrašo / failo arba grįšite
prie peržiūrimo / klausomo skyriaus / įrašo / failo.
Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo / failo,
trumpai du kartus paspauskite C.
Serverio failų sąrašo meniu gali būti pateikta daug
įvairaus tipo turinio. Tokiu atveju spaudinėjant
C arba V pereinama prie ankstesnio arba kito
to paties tipo turinio.
Meniu punktai žvalgomi mygtukais W/S/A/D.
Kai kuriuose BD-ROM diskuose yra iškylantis meniu,
kuris gali pasirodyti atkūrimo metu.
Atkūrimo metu paspauskite TITLE/POPUP (titulinis
segmentas / iškylantis meniu). Meniu punktai
naršomi mygtukais W/S/A/D.
Eksploatavimas 39
Atkūrimo tęsimas
eroyt
u
Paskutinės scenos
išsaugojimas
er
Priklausomai nuo disko, įrenginys gali įsiminti tašką,
kuriame paspaudėte Z (STOP).
Jeigu ekrane trumpam pasirodo “MZ (Resume
Stop)” (laikinai sustabdyta), paspauskite d (PLAY),
kad vėl būtų tęsiamas atkūrimas (nuo sustabdymo
taško).
Jeigu dukart paspausite Z (STOP) arba išimsite
diską, ekrane bus rodoma “Z (Complete Stop)”
(visiškai sustabdyta). Įrenginys ištrins įsimintą
sustabdymo tašką.
Šis imtuvas išsaugo paskutinę matytą sceną,
paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena
išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš
imtuvo ar jį išjungsite. Paleidus diską su išsaugota
scena ji atkuriama automatiškai.
,,Pastaba
yy Tęsimo taškas gali būti ištrintas paspaudus
kokį nors mygtuką (pavyzdžiui: 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE) ir pan.).
yy BD-ROM diskuose su BD-J, atkūrimo tęsimo
funkcija neveikia.
yy Ši funkcija gali neveikti: tai priklauso nuo
diskų.
yy BD-ROM diskuose su BD-J, paskutinės
scenos įsiminimo funkcija neveikia.
yy Šis imtuvas atmintyje neišsaugos diske
esančios scenos, jei išjungsite prietaisą dar
nepradėjus groti disko.
4
Eksploatavimas
yy BD-ROM interaktyvaus kūrinio atkūrimo
metu vieną kartą paspaudus Z (STOP),
prietaisas bus visiškai sustabdytas.
,,Pastaba
yy Paleidus kitą diską, pirmiau žiūrėto disko
paskutinės scenos išsaugojimo funkcija bus
ištrinta.
40 Eksploatavimas
Ekraninis meniu
Turinio informacijos rodymas ekrane
Galite nustatyti, kad būtų rodoma įvairi turinio
informacija bei nuostatos ir juos koreguoti.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
Vaizdo įrašų atkūrimo
valdymas
eroy
eroy
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b).
Galite valdyti atkūrimo ir nustatymo parinktis vaizdo
įrašų peržiūros metu.
Atkūrimo metu spauskite INFO/DISPLAY (m).
4
Eksploatavimas
a Titulinis segmentas – Dabartinio titulinio
segmento numeris/bendras titulinių
segmentų skaičius.
a Progreso juosta - Rodoma dabartinė pozicija
ir visas grojimo laikas.
b Skyrius – dabartinio skyriaus numeris/
bendras skyrių skaičius.
b [Disc Menu] - Prieiga prie disko meniu.
c Laikas – praėjęs/bendras atkūrimo laikas.
c [Title/Popup] - parodo DVD disko titulinį
meniu arba BD-ROM disko iškylantįjį meniu.
d Garsas – pasirinkta garso kalba ar kanalas.
d [Option] - Rodoma atkūrimo informacija.
f Kampas – pasirinktas kampas/bendras kampų
skaičius.
e [Repeat] - Kartoja pageidaujamą dalį arba
seką. (42 psl.)
f [3D] - Sureguliuoja 3D nustatymą. (46 psl.)
e Subtitrai – pasirinkti subtitrai.
g Televizoriaus kraštinių santykis – Pasirinktas
televizoriaus kraštinių santykis.
h Vaizdo režimas – pasirinktas nuotraukos
režimas.
Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Jei kelias sekundes nepaspaudžiamas joks
mygtukas, parodomas ekraninis rodinys.
yy Kai kuriuose diskuose negalima pasirinkti
titulinio segmento numerio.
yy Galimi elementai gali skirtis, priklausomai
nuo diskų arba titulinių segmentų.
yy Jeigu atkuriamas interaktyvus „Blu-ray Disk“,
tam tikra informacija rodoma ekrane, bet jos
pakeisti negalima.
41
Skaidrių demonstracijos parinkties
nustatymas
Peržiūrėdami nuotrauką visame ekrane, galite
naudoti įvairias parinktis.
1. Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/
MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
Nuotraukos rodymo valdymas
Valdomas atkūrimas ir nustatomos parinktys
nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.
Galite valdyti atkūrimą ir nustatyti parinktis
nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.
Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/
MENU (m).
b [Effect] - Mygtukais A/D pasirinkite
nuotraukų perėjimo efektą skaidrių
demonstracijos metu.
a [Slideshow] - paleidžiama arba pristabdoma
skaidrių demonstracija.
b [Music] - Pasirinkite skaidrių demonstracijos
foninę muziką (46 psl.).
c [Option] - Rodomos skaidrių demonstracijos
parinktys.
d [Rotate] - Nuotrauka pasukama pagal
laikrodžio rodyklę.
e [Zoom] - Rodomas [Zoom] meniu.
c [Music Select] - pasirinkite foninę skaidrių
demonstracijos muziką (46 psl.).
4
Eksploatavimas
a [Speed] - Mygtukais A/D pasirinkite delsos
greitį tarp nuotraukų skaidrių demonstracijos
metu.
42 Eksploatavimas
Pažangusis atkūrimas
Kartoti atkūrimą
erotu
y
„Blu-ray“ diskas/DVD/vaizdo įrašų rinkmena
Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (h) ir
pasirinkite norimą kartojimo režimą.
A-B – Nuolatos bus kartojama pasirinkta dalis.
Chapter – Dabartinė rinkmena bus leidžiama
pakartotinai. (Tik BD / DVD)
Title – Dabartinis titulinis segmentas bus leidžiamas
pakartotinai.
All – Visi tituliniai segmentai ar rinkmenos bus
leidžiami pakartotinai. (Tik filmo failas)
4
Off – Sugrąžinamas įprastas atkūrimas.
Eksploatavimas
Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
Garso kompaktiniai diskai/garso rinkmenos
Atkūrimo metu pakartotinai spaudinėkite REPEAT
(h) ir pasirinkite norimą kartojimo režimą.
Konkrečios atkarpos
kartojimas
eroy
Šis leistuvas gali kartoti jūsų parinktą atkarpą.
1. Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (h).
2. Pasirinkite [A-B] ir nuspauskite ENTER (b).
3. Pakartoti pageidaujamos dalies pradžioje
nuspauskite ENTER (b).
4. Atkarpos pabaigoje paspauskite ENTER
(b). Pasirinkta atkarpa bus kartojama
nepertraukiamai.
5. Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
,,Pastaba
yy Trumpesnės nei 3 sekundžių atkarpos
pasirinkti neleidžiama.
yy Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniais segmentais.
Atkūrimas nuo nurodyto laiko
eroy
– pasirinkta atkarpa kartojama
nepertraukiamai. (taikoma tik kompaktinėms
plokštelėms).
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
Track– Dabartinis takelis arba failas leidžiamas
pakartotinai.
3. Nurodykite parinktį [Time] ir įveskite
pageidaujamą pradžios laiką – valandas,
minutes ir sekundes iš kairės į dešinę.
All – visi takeliai arba rinkmenos bus leidžiami
pakartotinai.
All – visi takeliai arba rinkmenos bus
leidžiami pakartotinai atsitiktine tvarka.
– Takeliai arba rinkmenos bus leidžiami
atsitiktine tvarka.
Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
,,Pastaba
Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniu segmentu.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
Pvz., norint rasti sceną, esančią 2 val. 10 min. ir
20 s padėtyje, reikia įvesti „21020“.
Mygtukais A/D galite peršokti 60 sekundžių
pirmyn arba atgal.
4. Nuspauskite ENTER (b) kad pradėtumėte
atkurti nuo pasirinkto laiko.
,,Pastaba
yy Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniais segmentais.
yy Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo
failo tipo ir nuo su DLNA suderinamo
skaitmeninės medijos serverio galimybių.
Eksploatavimas 43
Subtitrų kalbos pasirinkimas
eroy
Peržiūra kitu kampu
er
1. 1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
Jei diske yra kitu kameros kampu įrašytų scenų,
atkūrimo metu galima įjungti kitą kampą.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Subtitle] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
subtitrų kalbą.
Jeigu spausite ENTER (b), nustatysite įvairias
subtitrų parinktis.
5. Spauskite BACK (1) norėdami išeiti iš ekraninio
rodinio.
,,Pastaba
yy Kai kurie diskai subtitrų išrankas leidžia
pakeisti tik per disko meniu. Šiuo atveju
reikia paspausti mygtuką TITLE/POP-UP arba
DISC MENU ir iš galimų disko meniu variantų
pasirinkti atitinkamus subtitrus.
Įvairaus garso klausymasis
eroy
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Audio] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
garso kalbą, garso takelį ar garso kanalą.
5. Spauskite BACK (1) norėdami išeiti iš ekraninio
rodinio.
,,Pastaba
yy Kai kurie diskai garso išrankas leidžia pakeisti
tik per disko meniu. Šiuo atveju reikia
paspausti mygtuką TITLE/POPUP arba DISC
MENU ir iš galimų disko meniu variantų
pasirinkti atitinkamą garsą.
yy Perjungus garsą, iškart po to gali pasirodyti
neatitikimų tarp rodomo vaizdo ir faktinio
garso.
yy Įdėjus BD-ROM diską, per [MultiCH]
ekraniniame rodinyje rodomas daugialypio
garso formatas (5.1 arba 7.1 kan.).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Angle] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
kampą.
5. Spauskite BACK (1), kad išeitumėte iš ekraninio
rodinio.
Televizoriaus kraštinių santykio
keitimas
eoy
TV kraštinių santykio nustatymą galite pakeisti
atkūrimo metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [TV Aspect Ratio]
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį.
5. Spauskite BACK (1) norėdami išeiti iš ekraninio
rodinio.
,,Pastaba
Net ir pakeitus parametro [TV Aspect Ratio]
vertę ekraniniame rodinyje, [TV Aspect Ratio]
parinktis meniu [Settings] lieka nepakeista.
4
Eksploatavimas
yy Galite tiesiogiai pasirinkti parinktį [Subtitrai]
ekrane paspausdami mygtuką SUBTITLE.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
44 Eksploatavimas
Subtitrų kodų puslapio
keitimas
y
Jei subtitrai rodomi netaisyklingomis raidėmis,
galima pakeisti subtitrų kodų puslapį, kad subtitrai
būtų rodomi normaliai.
Vaizdo režimo keitimas
eroy
[Picture mode] parinktį galite pakeisti atkūrimo
metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Picture Mode]
parinktį.
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Code Page]
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
kodų parinktį.
5. Nuspauskite BACK (1) norėdami išeiti iš
ekraninio rodinio.
Parinkties [User setting] nustatymas
1. 1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
4
Eksploatavimas
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Picture Mode]
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite [User setting]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b).
5. Nuspauskite BACK (1) norėdami išeiti iš
ekraninio rodinio.
5. Mygtukais W/S/A/D sureguliuokite
[Picture Mode] parinktis.
Pasirinkite [Default] parinktį ir nuspauskite
ENTER (b), kad panaikintumėte visas vaizdo
korekcijas.
6. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite [Close]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b), kad
baigtumėte nustatymą.
Eksploatavimas 45
Turinio informacijos peržiūra
y
Leistuvas gali parodyti turinio informaciją.
1. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite rinkmeną.
2. Paspauskite INFO/MENU (m).
Ekrane pasirodo failo informacija.
Vaizdo įrašo atkūrimo metu, galite peržiūrėti
rinkmenos informaciją spausdami TITLE/POPUP.
,,Pastaba
Ekrane rodoma informacija gali neatitikti
faktinės turinio informacijos.
Subtitrų rinkmenos
pasirinkimas
y
Jei subtitrų failo pavadinimas nesutampa su vaizdo
įrašo rinkmenos pavadinimu, reikia prieš paleidžiant
filmą per meniu [Movie] pasirinkti subtitrų failą.
1. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite subtitrų
rinkmeną, kurią pageidaujate paleisti [Movie]
meniu.
2. Nuspauskite ENTER (b).
Turinio sąrašo rodinio keitimas
yui
Meniu lange [Movie], [Photo] arba [Music] galite
keisti turinio sąrašo vaizdą.
Nuspauskite ENTER (b) dar kartą, kad
atšauktumėte subtitrų rinkmenos pasirinkimą.
Paleidus vaizdo įrašą, bus rodoma pasirinkta
subtitrų rinkmena.
,,Pastaba
yy Spustelėjus Z (STOP) atkūrimo metu,
atšaukiamas subtitrų pasirinkimas.
yy Ši funkcija nepasiekiama failui iš serverio per
namų tinklą leisti.
4
Eksploatavimas
Spaudinėkite raudonos (R) spalvos mygtuką.
46 Eksploatavimas
Muzikos klausymasis skaidrių
demonstracijos metu
i
Grojamas failas užkoduotas
3D formatu
y
Klausydamiesi garso rinkmenų galite paleisti
nuotraukų peržiūrą.
Ši funkcija leidžia atkurti 3D turinį, jeigu rinkmena
įrašyta 3D formatu.
1. Žiūrėdami nuotraukas per visą ekraną
paspauskite mygtuką INFO/MENU (m), kad
būtų rodomas parinkčių meniu.
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Pasirinkite tinkamą režimą (greta, viršuje ir
apačioje), atitinkantį 3D formatu užkoduoto failo
režimą naudodami W/S/A/D.
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Music Select]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b) kad būtų
rodomas [Music Select] meniu.
4. Mygtukais W/S pasirinkite prietaisą ir
nuspauskite ENTER (b).
Priklausomai nuo esamos nuotraukos rinkmenos
vietos, pasiekiami prietaisai gali skirtis.
4
Eksploatavimas
Nuotraukos vieta
Pasiekiamas
prietaisas
Diskas, USB
Diskas, USB
MTP
MTP
Medijos serveris
Medijos serveris
5. Mygtukais W/S pasirinkite rinkmeną arba
aplanką, kurį norite paleisti.
Pasirinkite g ir nuspauskite ENTER (b) kad
būtų parodytas aukštesnio lygio aplankas.
,,Pastaba
Renkantis garso rinkmeną iš serverio,
aplankų pasirinkti negalima. Galima rinktis tik
rinkmenas.
6. Mygtukais D pasirinkite [OK] ir paspauskite
ENTER (b), kad pasirinktumėte muzikos įrašą.
2. Pasirinkite [3D] mygtukais A/D, ir nuspauskite
ENTER (b)
,,Pastaba
Jei subtitrai rodomi netinkamai, išjunkite
televizoriaus 3D nustatymą ir įjunkite prietaiso
3D nustatymą.
Eksploatavimas 47
Pažangios savybės
Mėgavimasis technologija
„BD-Live™“
e
BD-ROM, palaikantis „BD-Live“, kuris turi tinklo
išplėtimo funkciją, leidžia jums naudoti daugiau
funkcijų, pavyzdžiui, atsisiųsti naujus filmus,
prijungus šį prietaisą prie interneto.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19
psl.).
2. Įdėkite USB įrenginį į priekiniame skyde esantį
USB prievadą.
USB kaupiklis reikalingas, norint atsisiųsti
premijinį turinį.
Priklausomai nuo disko, gali neveikti BD-Live
funkcija jei nustatyta parametro [BD-LIVE
connection] nuostata [Partially Permitted].
4. Įdėkite BD-ROM diską su BD-Live funkcija.
Operacijos gali skirtis priklausomai nuo disko. Žr.
su disku pateikiamas instrukcijas.
>>Atsargiai
Atsisiunčiant turinį arba kol Blu-ray diskas
yra stalčiuke negalima atjungti prijungto
USB kaupiklio. Antraip rizikuojate sugadinti
prijungtą USB kaupiklį ir BD-Live funkcijos su
pažeistu USB prietaisu normaliai nebeveiks.
Jei prijungtas USB kaupiklis minėtu veiksmu
pažeidžiamas, galima formatuoti jį naudojant
kompiuterį ir vėl naudoti su šiuo leistuvu.
,,Pastaba
yy Tam tikras BD-Live turinys kai kuriose
teritorijose gali turėti ribotą prieigą: tai
sąlygoja paslaugų teikėjų sprendimai.
yy „BD-Live“ turiniui įkelti, kad jis būtų
atkuriamas, gali prireikti iki kelių minučių.
yy BD-Live naudokite USB „flash“ atmintuką /
išorinį HDD suformatuotą FAT32 formatu.
Šį leistuvą per namų tinklą galima valdyti „iPhone“
arba „Android“ telefonu. Šis leistuvas ir jūsų
telefonas turi būti prijungti prie jūsų belaidžio tinklo
įrenginio, pvz. prieigos taško. Apsilankykite „Apple
iTunes“ arba „Google Android Market“ („Google Play
Store“) ir sužinokite daugiau apie „LG AV Remote“.
Asmeninio garso veiksena
Atsisiuntę “LG AV Remote” programėlę į išmanųjį
telefoną ar planšetinį kompiuterį galite prijungti
ausines ir išmaniuosiuose prietaisuose mėgautis
leistuvo garsu.
Ši funkcija persiunčia vaizdo signalą į TV per HDMI,
o garso signalą į išmanųjį telefoną ar planšetinį
kompiuterį per Wi-Fi. Daugiau informacijos rasite
„LG AV Remote“ programėlėje.
,,Pastaba
yy Naudodami elementą su „MUSIC flow“,
negalėsite naudotis režimu „private sound“.
4
yy Ne visi modeliai palaiko „sound privacy“ ir
nepavyks suporuoti su keliais įrenginiais.
Eksploatavimas
3. Paspauskite HOME ( ) ir nustatykite meniu
[Settings] parinkties [BD-LIVE connection]
punktą (24 psl.).
LG AV Remote
48 Eksploatavimas
Radijo funkcijos
Patikrinkite, ar abi antenos yra prijungtos. (žr. 17 psl.)
Radijo klausymas
1. Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange
atsiras TUNER (FM). Įjungiama paskutinę kartą
klausyta radijo stotis.
2. Paspauskite ir maždaug dvi sekundes laikykite
nuspaudę TUNING (-/+), kol pasikeis radijo
dažnis. Prietaisui nustačius stotį, skenavimas bus
sustabdytas. Arba keliskart paspauskite TUNING
(-/+).
4
Išsaugotos stoties ištrynimas
1. Paspauskite PRESET (-/+), kad ištrintumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
2. Paspaudus CLEAR, ekrane žybčios iš anksto
nustatytas stoties numeris.
3. Dar kartą paspauskite CLEAR, kad ištrintumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
Visų išsaugotų stočių
ištrynimas
Eksploatavimas
3. Spausdami VOL +/- mygtuką, nustatykite garsą.
Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę
CLEAR. Ekrane užsižiebs ERASE ALL (ištrinti viską).
Dar kartą paspauskite CLEAR. Tuomet visos
išsaugotos stotys bus ištrintos.
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Prasto FM priėmimo
pagerinimas
Galite iš anksto nustatyti iki 50 FM stočių.
Prieš pradėdami nustatymą, būtinai sumažinkite
garsumą.
Paspauskite spalvotą B (mėlyną) nuotolinio valdymo
pulto mygtuką (MONO/STEREO). Taip imtuvas
perjungiamas iš stereofoninio į monofoninį režimą
ir paprastai priėmimas pagerėja.
1. Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange
atsiras TUNER (FM).
2. Pasirinkite pageidaujamą radijo dažnį,
spausdami TUNING (-/+).
3. Paspaudus ENTER (b), ekrane žybčios iš anksto
nustatytas stoties numeris.
4. Paspauskite PRESET (-/+), kad pasirinktumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
5. Paspauskite ENTER (b). Stotis yra išsaugota.
6. Pakartokite 2 - 5 žingsnius, kad išsaugotumėte
kitas stotis.
Informacijos apie radijo stotį
rodymas
FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos
(RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją
apie klausomą radijo stotį. Kelis kartus spauskite
RDS, kad parinktumėte įvairių tipų duomenis:
PS
(programos transliuotojo pavadinimas):
Ekrane pasirodys kanalo pavadinimas.
PTY
(programos rūšies atpažinimas):
Ekrane bus rodoma programos rūšis
(pvz., Jazz arba News).
RT
(radijo kanalo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma speciali
informacija, kurią pateikia transliuojama
stotis. Šį tekstą ekrane galima slinkti.
CT
(laikas, kurį pateikia kanalas)
Rodomas stoties transliuojamas laikas ir
data.
Eksploatavimas 49
„BLUETOOTH®“
technologijos
naudojimas
Apie „BLUETOOTH“
„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams.
Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų,
veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose
kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų
skleidžiami trikdžiai.
Kai atskiri įrenginiai jungiami per Bluetooth bevielę
technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis
telefonas su Bluetooth beviele technologija gali
būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis
belaide Bluetooth technologija.
„BLUETOOTH“ profiliai
Kad galėtumėte naudotis Bluetooth beviele
technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam
tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu
profiliu.
A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
Šio įrenginio ir „BLUETOOTH“
įrenginio poravimas
Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite, ar
„Bluetooth“ bevielio ryšio technologija yra įjungta
jūsų „Bluetooth“ prietaise. Žr. „Bluetooth“
prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo
kartoti nereikia.
1. Pasirinkite „Bluetooth“ funkciją, naudodami
„FUNCTION“.
Ekrane pasirodo “BT READY”.
2. Įjunkite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite
sujungimą. Norint surasti šį įrenginį „Bluetooth“
prietaiso pagalba, „Bluetooth“ prietaiso
ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas,
priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo.
Jūsų įrenginys veikia kaip “LG HTS (XX:XX)”.
3. Tinkamai sujungus įrenginį su „Bluetooth“
prietaisu, įsijungia „Bluetooth“ lemputė ir
ekrane atsiranda “PAIRED”.
,,Pastaba
yy Kai kurie prietaisai sujungiami
kitaip,priklausomai nuo „Bluetooth“
prietaiso tipo.
yy XX:XX reiškia paskutiniuosius keturis
„Bluetooth“ adreso skaičius. Pavyzdžiui,
jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra
9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise
matysite LG HTS (F7:08).
4. Muzikos klausymas.
Norėdami klausytis muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaise, žr. savo „Bluetooth“
prietaiso vartotojo instrukciją.
,,Pastaba
Pakeitus įrenginio funkciją, atsijungia
„Bluetooth“ funkcija, todėl sujungimą reikia
atlikti iš naujo.
4
Eksploatavimas
Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3,
nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kita.
Klausymas muzikos, esančios
„BLUETOOTH“ prietaisuose
50 Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Naudodami Bluetooth technologiją turite
sujungtus elementą ir „Bluetooth“ prietaisą
laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito.
Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau
nurodytais atvejais:
-- Yra kliūtis tarp elemento ir „Bluetooth“
prietaiso.
-- Kitas prietaisas naudoja tokį patį
dažnį, koks naudojamas Bluetooth
technologijoje, pvz., medicininė įranga,
mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN
prietaisas.
yy Jūs vėl turite prijungti savo “Bluetooth”
įrenginį prie šio įrenginio, kai jį vėl
paleidžiate.
4
yy Perjungus į kitas funkcijas ir dar kartą
pasirinkus funkciją „Bluetooth“, „Bluetooth“
ryšys gali būti nutrauktas. Norėdami
naudotis „Bluetooth“ prietaisu turėtumėte
iš naujo prijungti „Bluetooth“ prietaisą.
Eksploatavimas
yy Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo
kitos elektroninės bangos.
yy Naudodami šį įrenginį, jūs negalėsite
nustatyti „Bluetooth“ prietaiso.
yy Sujungimas yra taikomas vieną „Bluetooth“
prietaisą jungiant su vienu įrenginiu; keli
sujungimai nėra palaikomi.
yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali
nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
yy Galite mėgautis beviele sistema naudojant
telefoną, MP3, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
yy Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir
„Bluetooth“ prietaiso, tuo žemesnė garso
kokybė.
yy „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai
elementas išjungiamas arba „Bluetooth“
prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
yy Kai išjungiamas „Bluetooth“ ryšys, prijunkite
„Bluetooth“ prietaisą prie elemento dar
kartą.
yy Jeigu nėra sujungimo su „Bluetooth“,
ekrane atsiranda “BT READY”.
Eksploatavimas
LG Sound Sync
51
1. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje
paspaudę 1 (Maitinimo) mygtuką.
2. Pasirinkite funkciją LG TV spausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką FUNCTION arba F ant
šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.
Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio
funkcijas savo televizoriaus nuotolinio
valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG
garso sinchronizavimu) Tai suderinama su LG
televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync
Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync
logotipą.
LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti,
nutildyti
Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite
televizoriaus instrukcijų vadove.
,,Pastaba
yy Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad
televizorius yra išjungtas.
yy Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir
sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai
naudojatės LG Sound Sync.
-- Įrenginys išjungtas.
-- Pakeitus funkciją su kitais.
-- Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių
arba atstumo.
yy Įrenginys nepalaiko LG Sound Sync (optinis),
jungiant jį per optinę jungtį.
Ekrane 3 sekundėms atsiras užrašas „PAIRED“
(suporuota) ir jeigu pavyko sujungimas tarp
įrenginio ir televizoriaus, pamatysite „LG TV“
ekrane.
,,Pastaba
yy Jei elementą išjungėte paspausdami 1
(Maitinimo), LG Sound Sync (Belaidžiu būdu)
bus atjungta. Norėdami vėl naudotis šia
funkcija, turi iš naujo sujungti televizorių ir
elementą.
yy Televizoriaus nustatymų meniu informacija
skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus
modelio.
yy Jei pasirinksite funkciją Sound Sync,
įrenginys, palaikantis Bluetooth belaidę
technologiją bus atjungtas.
4
Eksploatavimas
yy Naudodamiesi LG Sound Sync galite
naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo
pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus
nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus
sinchronizuotas su televizoriumi.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį
nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu [ [Garsas] [
[Televizoriaus garso išvestis] [ [LG Sound Sync
(Belaidžiu būdu)]
52 Eksploatavimas
„Premium“ paslaugų
naudojimas
Galite naudoti įvairaus turinio paslaugas per
internetą, naudodami funkciją „Premium“.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19
psl.).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Mygtukais A/D pasirinkite [Premium] ir
spauskite ENTER (b).
4
4. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite internetinę
paslaugą ir spauskite ENTER (b).
Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Dėl išsamios informacijos apie kiekvieną
paslaugą susisiekite su turinio tiekėju arba
aplankykite paslaugos techninės pagalbos
svetainę.
yy „Premium“ paslaugų turinys ir su
paslaugomis susijusi informacija, įskaitant
vartotojo sąsają, gali būti keičiama.
Naujausios informacijos ieškokite
atitinkamos paslaugų tarnybos tinklavietėje.
yy Kai bandote pirmą kartą pasiekti [Premium],
pasirodo esami šalies nustatymai.
yy Norėdami pakeisti šalies nustatymą, eikite
į [Settings] > [NETWORK] > [Smart Service
Setting] > [Country Setting]. Pasirinkite
[Manual] ir [Country Setting] meniu
spauskite ENTER (b).
yy Pakeitus garso efektą, garsas gali atsilikti,
priklausomai nuo Jūsų interneto aplinkos.
Eksploatavimas 53
Mėgaukite LG garso
sistema keliuose
kambariuose (LG
Music Flow)
tu
Su LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow muzika
galėsite mėgautis keliais belaidžiais garsiakalbiais.
Naudodami MUSIC flow galite mėgautis šio
įrenginio grojamu aukštos kokybės garsu.
1. Patikrinkite ryšį su tinklu ir nustatymus (19
puslapis). Grotuvas ir garsiakalbiai turi būti
prijungti prie to paties tinklo.
Pasirinkę [Mute Blu-ray Disc™ Home Theater.],
klausytis galėsite tik naudodami MUSIC flow.
3. Norėdami užbaigti garsiakalbio pasirinkimą,
pasirinkite [OK] ir paspauskite ENTER (b).
yy Sklandžiam atkūrimui rekomenduojama
prijungti iki 4 garsiakalbių.
yy Signalų trukdžiai gali nutraukti atkūrimą.
yy Jei atkūrimas nėra sklandus, ryšys gali būti
nutraukiamas automatiškai.
yy Naudojant private sound režimą ši funkcija
nėra prieinama.
yy Jei jūsų MUSIC flow nerodomas sąraše,
nustatymų meniu atstatykite tinklo
nustatymus.
yy Norėdami grįžti į failų naršyklę MUSIC flow
atkuriant muziką paspauskite BACK (1) ir
MUSIC flow sustabdys atkūrimą.
yy Negalite keisti MUSIC flow kolonėlių garso
lygio įrenginio garso reguliavimo mygtukais
arba garso reguliavimo svirtimi.
4
Eksploatavimas
2. Atkuriant muziką paspauskite žalios spalvos
mygtuką (G). Pasirinkite garsiakalbius
naudodamiesi W/S ir ENTER (b). Galite
pažymėti kelis MUSIC flows, kuriais klausotės.
Norėdami pakeisti MUSIC flow kanalą,
paspauskite D, kai pažymėtas garsiakalbis
paryškintas, ir pasirinkite išvesties parinktį,
naudodami W/S ir ENTER (b).
,,Pastaba
yy Naudojant šį elementą su MUSIC flow bent
vienas elementas turėtų būti prijungtas
naudojant LAN kabelį. Daugiau informacijos
apie naudojimą su MUSIC flow ieškokite
MUSIC flow naudotojo vadove.
54 Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Bendrieji nurodymai
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Įrenginys tinkamai neveikia.
yy Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų
dažnių kolonėlę, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t. ) ir vėl įjunkite.
yy Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus,
žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo
kabelius ir bandykite prijunkiti vėl.
yy Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso
maitinimas.
Prietaisas neįsijungia.
yy Maitinimo kabelį gerai prijunkite prie sieninio lizdo.
Prietaisas nepradeda atkūrimo.
yy Įdėkite tinkamo formato diską. (Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą
ir regiono kodą.)
yy Diską padėkite grojama puse žemyn.
yy Diską tinkamai padėkite ant diskų dėklo kreiptuve.
yy Nuvalykite diską.
yy Atšaukite duomenų funkciją arba pakeiskite duomenų lygį.
5
Prijungtas USB atmintinės
prietaisas neatpažintas.
yy Bandykite prijungti kitą USB kabelį, kai kurie USB kabeliai gali
nepalaikyti pakankamos srovės įprastam USB valdymui.
Trikčių šalinimas
yy Naudojant USB ilginantį kabelį arba USB HUB, USB prietaisai gali būti
neatpažįstami.
yy USB prietaisai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos
programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
yy Ši sistema palaiko tik USB „flash“ atmintinę ir USB išorinį HDD
suformatuotą FAT32 formatu.
Rodymo kampo pakeisti
negalima.
yy Įvairūs rodymo kampai nėra įrašyti leidžiamame DVD vaizdo įraše.
Neleidžiami muzikos/
nuotraukų/filmų failai.
yy Failai įrašyti formatu, kurio prietaisas atkurti negali.
Nuotolinio valdymo pultas
tinkamai neveikia.
yy Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį įrenginio jutiklį.
yy Šis prietaisas nepalaiko filmų failų kodeko.
yy Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso.
yy Tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso yra kokia nors kliūtis.
yy Išsikrovęs nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementas.
Prietaisas įjungtas į tinklą, bet
maitinimas neįsijungia arba
neišsijungia.
Prietaisas veikia netinkamai.
Galite pakartotinai nustatyti prietaisą, atlikdami šiuos veiksmus.
yy Ištraukite maitinimo laidą, palaukite penkias sekundes, tuomet vėl jį
įjunkite.
Trikčių šalinimas 55
Tinklas
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
BD-Live funkcija neveikia.
yy Prijungtame USB atminties įrenginyje gali būti per mažai vietos.
Prijunkite USB atminties įrenginį, kuriame būtų bent 1 GB laisvos
vietos.
yy Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai prijungtas prie vietos tinklo ir
turi prieigą prie interneto (žr. p. 19).
yy Plačiajuosčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad galima būtų
naudoti BD-Live funkcijas. Susisiekite su savo interneto paslaugų
tiekėju (ISP) ir padidinkite interneto ryšio spartą.
yy Meniu [Settings] esanti parinktis [BD-LIVE connection] yra nustatyta
ties [Prohibited]. Nustatykite parinktį ties [Permitted].
Atkūrimo metu vaizdo
duomenų perdavimo
paslaugos (pvz., „YouTube™“ ir
pan.) dažnai sustabdomos arba
„slopinamos“.
yy Plačiajuosčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad perduotų vaizdo
paslaugas. Susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP) ir
padidinkite interneto ryšio spartą.
Prietaisų sąraše nerodomi
daugialypės terpės serveriai.
yy Jūsų serveryje veikia ugniasienė arba antivirusinė programa. Išjunkite
ugniasienę arba antivirusinę programinę įrangą, veikiančią jūsų
daugialypės terpės serveryje.
yy Grotuvas neprijungtas prie vietinio tinklo, prie kurio prijungtas jūsų
daugialypės terpės serveris.
5
Trikčių šalinimas
56 Trikčių šalinimas
Vaizdas
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra vaizdo.
yy Pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje, kad vaizdas iš
prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane.
yy Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį.
yy Įsitikinkite, kad [Settings] meniu nustatyta tinkama [HDMI Color
Setting] parinktis, atitinkanti jūsų vaizdo jungtį.
yy Jūsų televizorius gali nepalaikyti grotuve nustatytos raiškos.
Nustatykite televizoriui tinkamą raišką.
yy Grotuvo HDMI OUT lizdas prijungtas prie DVI prietaiso, kuris nepalaiko
autorių teisių apsaugos.
Atsirado vaizdo trikdžių
yy Leidžiate diską, įrašytą naudojant kitą spalvų sistemą, kuri skiriasi nuo
jūsų televizoriaus sistemos.
yy Nustatykite televizoriui tinkamą raišką.
Diskai „Blu-ray 3D“ nerodomi
3D režimu.
yy Sujunkite grotuvą ir televizorių HDMI kabeliu (A tipo, High Speed
HDMI™ Cable).
yy Jūsų televizorius nepalaiko privalomojo formato „HDMI 3D mandatory
format“.
yy Parinktis [3D Mode], esanti meniu [Settings], nustatyta ties [Off ].
Nustatykite parinktį ties [On].
5
Trikčių šalinimas
Garsas
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra garso arba garsas yra
iškraipytas.
yy Prietaisas veikia skenavimo, sulėtinimo arba pristabdymo režimu.
yy Nustatytas per mažas garsumo lygis.
yy Patikrinkite garsiakalbio kabelio prijungimą. (žr. 13 psl.)
Pagalba klientams
Galite atnaujinti grotuvo programinės įrangos versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba) galėtumėte
naudoti naujas funkcijas. Norėdami atsisiųsti naujausią šio grotuvo programinės įrangos versiją (jeigu
naujiniai parengti), apsilankykite tinklavietėje http://www.lg.com arba susisiekite su „LG Electronics“ klientų
aptarnavimo centru.
Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių
teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį
mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems,
gavusiems šią informaciją.
Priedas 57
Televizoriaus valdymas
naudojant pateiktąjį
nuotolinio valdymo
pultą
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas televizoriui valdyti
Galite valdyti televizorių, spausdami toliau
nurodytus mygtukus.
1. Laikydami nuspaudę mygtuką 1 (TV POWER),
skaičių mygtukais įveskite gamintojo nurodytą
televizoriaus kodą (žr. toliau esančią lentelę).
Galite valdyti televizorių, naudodami pateiktą
nuotolinio valdymo pultą.
Jeigu jūsų televizorius yra toliau esančioje lentelėje
pateiktame televizorių sąraše, įveskite tinkamą
gamintojo kodą.
Gamintojas
Kodo numeris
LG
1(numatytasis), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Ką reikia spausti
Kas bus atlikta
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Įjungia arba išjungia
televizorių.
Hitachi
4
AV/INPUT
Įjungia televizorių arba kitus
prietaisus.
PR/CH W/S
Perjungia išsaugotus
kanalus.
VOL +/–
Reguliuoja televizoriaus
garsą
MUTE
Įjungia arba išjungia
televizoriaus garsą.
Priklausomai nuo televizoriaus, keli arba visi
mygtukai gali neveikti net ir įvedus tinkamą
gamintojo kodą. Keičiant nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementus, įvestas kodo numeris gali
būti atitaisytas į numatytąjį nustatymą. Vėl įveskite
atitinkamą kodo numerį.
6
Priedas
,,Pastaba
Priklausomai nuo prijungto prietaiso,
naudodami mygtukus, galite valdyti televizorių.
2. Atleiskite mygtuką 1 (TV POWER), kad
nustatymas būtų atliktas.
58 Priedas
Tinklo programinės
įrangos naujinimas
Pranešimas apie tinklo
programinės įrangos naujinimą
Prietaisams, kurie yra prijungti prie interneto tinklo,
retkarčiais gali būti siūlomi naujiniai, pagerinantys
veikimą ir (arba) siūlantys papildomų funkcijų arba
paslaugų. Jeigu yra sukurta nauja programinė
įranga, o prietaisas yra prijungtas prie interneto
tinklo, grotuvas praneš apie galimą naujinį tokiu
būdu.
1 galimybė:
1. Įjungus leistuvą, ekrane pasirodo naujinimo
meniu.
2. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį, tuomet spauskite ENTER (b).
Programinės įrangos
naujinimas
Galite atnaujinti grotuvo programinės įrangos
versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba)
galėtumėte naudoti naujas funkcijas. Galite
atnaujinti programinę įrangą, prijungę prietaisą
tiesiai prie programinės įrangos naujinimo serverio.
,,Pastaba
yy Prieš pradėdami grotuvo programinės
įrangos naujinimą, ištraukite iš grotuvo diską
ir USB įrenginį.
yy Prieš pradėdami grotuvo programinės
įrangos naujinimą, išjunkite ir vėl įjunkite
grotuvą.
yy Programinės įrangos naujinimo metu
negalima išjungti grotuvo arba atjungti
jo nuo maitinimo tinklo; negalima
spausti jokių mygtukų.
yy Jeigu atšauktumėte naujinimą, išjunkite ir
vėl įjunkite maitinimą, kitaip prietaisas gali
veikti netinkamai.
yy Šis prietaisas negali būti atnaujintas
naudojant senesnę programinės įrangos
versiją.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas
(19 psl.).
6
[OK]
Priedas
[Cancel]
Paleidžia programinės įrangos
naujinimą.
Išeina iš naujinimo meniu ir
pasirodo pagrindinis meniu.
2. Meniu [Settings] pasirinkite parinktį [Software],
tuomet paspauskite ENTER (b).
3. Pasirinkite parinktį [Update] ir paspauskite
ENTER (b).
2 galimybė:
Jeigu naujinimo serveryje yra programinės įrangos
naujinys, pagrindinio meniu apačioje rodoma
piktograma „Update“. Norėdami pradėti naujinimą,
paspauskite mėlyną (B) mygtuką.
Grotuvas pradės ieškoti, ar nėra naujausios
programinės įrangos versijos.
,,Pastaba
yy Ieškant naujinio paspaudus ENTER (b),
paieškos procesas bus nutrauktas.
yy Jeigu naujinio nėra, ekrane bus rodomas
pranešimas „No update is found.“. Norėdami
grįžti į pagrindinį meniu [Home Menu],
spauskite mygtuką ENTER (b).
Priedas 59
4. Jeigu naujausia versija yra, ekrane bus rodomas
pranešimas „A new update was found. The
update takes a few minutes. Do you want to
update?“.
5. Naujinimui pradėti pasirinkite [OK] (jei
nurodysite [Cancel], naujinimas bus nutrauktas).
6. Grotuvas pradeda siųstis naujausią serveryje
esančią versiją. (Atsisiuntimas užtruks kelias
minutes, priklausomai nuo interneto ryšio
spartos)
7. Norėdami atnaujinti programinę įrangą kitą
kartą, programos naujinimo procedūrą vėl teks
atlikti nuo pradžių.
>>Atsargiai
Neišjunkite maitinimo vykdant programinės
įrangos naujinimą.
,,Pastaba
Jeigu programinės įrangos naujinimas apima
ir tvarkyklės naujinimą, proceso metu gali
atsidaryti disko dėklas.
8. Baigus atnaujinimą, maitinimas bus automatiškai
išjungtas po kelių sekundžių.
9. Vėl įjunkite įrenginį. Dabar sistema veikia
naudojant naują versiją.
,,Pastaba
6
Priedas
Programinės įrangos naujinimo funkcija gali
neveikti tinkamai – tai priklauso nuo interneto
ryšio. Tokiu atveju naujausią programinės
įrangos versiją galite įsigyti iš įgaliotojo „LG
Electronics“ techninio aptarnavimo centro
ir patys atnaujinti savo grotuvą. Žr. skyrių
„Pagalba klientams“, esantį p. 56.
60 Priedas
Papildoma informacija
Reikalavimai failams
Filmų failai
Failas
Vieta
Failas
Plėtinys
Kodeko formatas
Garso
formatas
Diskas,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (be
DRM), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital, DTS,
MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (be
DRM), “.mov”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”,
“.ts”, ”.dat”
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital, DTS,
MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Subtitrai
Muzikos failai
Failas
Vieta
6
Failas
Plėtinys
Kvantavimo dažnis
Bitų sparta
Pastaba
Priedas
Diskas,
USB
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a” (be
DRM), “.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Šis leistuvas negali groti
kai kurių wav failų.
DLNA
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a” (be
DRM), “.flac”, “.ogg”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Šis leistuvas negali groti
kai kurių wav failų.
Nuotraukų failai
Failas
Vieta
Failas
Plėtinys
Diskas,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”,
“.gif”, “.mpo”, “.jps”
Rekomenduojamas
Dydis
Iki 4000 x 3000 x 24 bitai pikseliui
Iki 3000 x 3000 x 32 bitai pikseliui
Pastaba
Progresyvinio ir duomenų
neprarandančio glaudinimo
nuotraukų failai nerodomi.
Priedas
,,Pastaba
,,Pastaba
yy Failo pavadinimas turi būti ne ilgesnis nei
180 ženklų.
yy „avi“ formato rinkmena, koduota „WMV 9
kodekui“, nepalaikoma.
yy Maksimalus failų/aplankų skaičius: mažiau
nei 2000 (bendras failų ir aplankų skaičius)
yy Šis grotuvas palaiko UTF-8 rinkmenas, net
jeigu jose yra unikodo formato subtitrų
turinys. Šis grotuvas nepalaiko grynai
unikodo subtitrų rinkmenų.
yy Priklausomai nuo failų dydžio ir skaičiaus
medijos turiniui perskaityti gali prireikti kelių
minučių.
yy Failų suderinamumas gali skirtis, tai priklauso
nuo serverio.
yy Kadangi DLNA serverio patikimumas
tikrinamas „SmartShare“ aplinkoje, failų
reikalavimai ir atkūrimo funkcijos gali skirtis,
priklausomai nuo medijos serverių.
yy Failams keliami reikalavimai, aprašyti p. 60,
ne visuomet suderinami. Gali būti tam tikrų
failų funkcijų ir medijos serverio galimybių
apribojimų.
yy Vaizdo įrašo subtitrų failų atkūrimas yra
galimas tik medijos serveryje, sukurtame
su iš tinklalapio atsisiųsta „SmartShare PC
Software“.
yy Failai iš nešiojamo kaupiklio, pvz USB disko,
DVD disko ir pan. jūsų medijos serveryje gali
nebūti bendrinami tinkamai.
61
yy Priklausomai nuo rinkmenos tipo arba
jos įrašymo būdo, gali būti, kad grotuvas
negalės atkurti atbuline kryptimi.
yy Šiuo grotuvu negalima atkurti disko, kuris
buvo sukurtas įprastiniame kompiuteryje
daugkartinio („multi-session“) įrašymo būdu.
yy Filmo atkūrimui atbuline kryptimi, filmo
ir subtitrų rinkmenų pavadinimai turi būti
vienodi.
yy Atkuriant vaizdo rinkmeną su „.ts“, „.m2ts“,
„.mts“, „.tp“, „.Trp“ arba „.m2t“ plėtiniu, leistuvas
gali nepalaikyti subtitrų rinkmenų.
yy Bendra ekrane rodoma atkūrimo trukmė
gali būti neteisinga VBR rinkmenoms.
yy Vaizdo/ Garso kodekų suderinamumas gali
skirtis priklausomai nuo vaizdo rinkmenos.
AVCHD (pažangusis didelės
raiškos vaizdo kodekas)
yy HD raiškos failai, laikomi CD/DVD ar USB
1.0/1.1 versijos įrenginiuose, gali būti
rodomi netinkamai. HD raiškos filmams leisti
rekomenduojami Blu-ray Disc diskai arba
USB 2.0 prietaisai.
yy Šis leistuvas gali atkurti AVCHD formato diskus.
Tokie diskai paprastai įrašomi ir naudojami vaizdo
kamerose.
yy Šis leistuvas palaiko pagrindinį aukštąjį
H.264/MPEG-4 AVC profilį (4.1 lygis).
Aukštesnio lygio rinkmena gali būti
nepalaikoma.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formatu vaizdai suglaudinami
efektyviau nei tradiciniais glaudinimo formatais.
yy Šis grotuvas nedera su failais, kurie yra
sukurti naudojant „GMC“*1 arba „Qpel“*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy AVCHD – tai didelės raiškos skaitmeninių vaizdo
kamerų formatas.
yy Šis leistuvas gali atkurti AVCHD diskus „x.v.Colour“
formatu.
yy Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti
nerodomi, tai priklauso nuo įrašo būklės.
yy AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.
yy „x.v.Colour“ siūlo platesnį spalvų diapazoną nei
įprasti DVD vaizdo kamerų diskai.
6
Priedas
yy Ekrane rodoma bendra garso failo atkūrimo
trukmė gali būti neteisinga grojant kintamos
bitų spartos failus.
62 Priedas
Apie DLNA
Suderinamumo pastabos
Šis prietaisas – tai DLNA sertifikuotas skaitmeninės
medijos leistuvas, galintis rodyti ir leisti filmus,
nuotraukas bei muziką iš skaitmeninės medijos
serverio, derančio su DLNA formatu (kompiuterio ir
buitinio elektroninio įrenginio).
yy Kadangi BD-ROM yra naujas formatas, galimos
tam tikros diskų, skaitmeninių jungčių ir kitos
suderinamumo problemos. Jei susidursite
su suderinamumo problema, susisiekite su
įgaliotuoju Klientų aptarnavimo centru.
Skaitmeninio gyvojo tinklo aljansas – tai tarpšakinė
organizacija, kuriai priklauso plataus vartojimo
elektronikos, skaičiavimo ir mobiliųjų prietaisų
pramonės bendrovės. „Digital Living“ naudotojams
leidžia be pastangų dalintis skaitmenine medija
namų tinkle.
yy Šis prietaisas leidžia naudoti funkcijas, pavyzdžiui,
vaizdą vaizde, antrinę kalbą, virtualių paslaugų
paketus ir pan., pasitelkiant funkciją BD-ROM,
kuri palaiko BONUSVIEW (BD-ROM, 2 versija, 1
profilis, versija 1.1). Antrinį vaizdą ir garsą galima
leisti iš disko, derančio su vaizdo vaizde funkcija.
Informacijos apie atkūrimo metodą rasite disko
instrukcijose.
DLNA sertifikato logotipas leidžia lengvai rasti
produktus, derančius su DLNA tarpusavio
suderinamumo rekomendacijomis. Šis prietaisas
dera su DLNA tarpusavio suderinamumo
rekomendacijų 1.5 versija.
Kai prie šio leistuvo prijungiamas kompiuteris,
kuriame veikia DLNA serverio programinė įranga
arba kitas su DLNA derantis įtaisas, gali reikėti
atlikti tam tikrus programinės įrangos nuostatų
pakeitimus. Žr. programinės įrangos ar prietaiso
eksploatavimo instrukcijas, kur rasite daugiau
informacijos.
Tam tikri reikalavimai sistemai
Didelės raiškos vaizdui atkurti:
yy Didelės raiškos ekranas su HDMI įvesties lizdais.
6
yy BD-ROM diskas su didelės raiškos turiniu.
Priedas
yy Tam tikram turiniui parodyti televizoriuje
reikalingas DVI įvadas su HDMI arba HDCP
galimybėmis (kaip nurodyta disko autorių).
yy Didelės raiškos turiniui peržiūrėti ar standartiniam
DVD turiniui padidinti televizoriuje gali reikėti
HDMI įvado arba su HDCP derančio DVI įvado.
yy Kai kurie BD-ROM ir DVD diskai gali riboti tam
tikrų darbinių komandų ar funkcijų naudojimo
galimybes.
yy „Dolby TrueHD“, „Dolby Digital Plus“ ir DTS-HD
gali naudoti iki 7.1 kanalų (jei televizoriuje bus
HDMI įvadas prietaiso transliuojamam garsui
priimti).
yy Tam tikrą su disku susijusią informaciją (įskaitant
iš interneto atsisiųstą turinį) galima laikyti USB
kaupiklyje. Diskas, kurį naudojate, apsprendžia,
kaip ilgai tokia informacija bus išlaikoma.
Priedas 63
Garso signalų išvesčių specifikacijos
Lizdas/
nustatymas
Šaltinis
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Antrinis ir interaktyvus garsas gali būti
neįtrauktas į išvesties duomenų perdavimą,
jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta
ties [Auto]. (Išskyrus LPCM kodeką : išvestyje
visuomet yra interaktyvus ir antrinis garsas.)
*2 Šis grotuvas automatiškai parenka HDMI garsą
pagal prijungto HDMI prietaiso iškodavimo
galimybes, net tuomet kai [Digital Output]
parinktis nustatyta ties [Auto].
yy Naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį
(HDMI OUT), BD-ROM disko garsas gali būti
negirdimas, jeigu [Digital Output] parinktis yra
nustatyta ties [Auto].
yy Jeigu skaitmeninio garso signalų išvesties garso
formatas neatitinka jūsų imtuvo galimybių,
imtuvas skleis stiprų, iškraipytą garsą arba garso
visai nebus.
yy Daugiakanalis skaitmeninis erdvinis garsas
naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį
gali būti girdimas tik tada, kai imtuve įrengtas
skaitmeninio daugiakanalio garso signalų
dekoderis.
yy Nustatymai negalimi, esant įvesties signalui iš
išorinių prietaisų.
6
Priedas
*3 Jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties
[DTS re-encode], garso išvestis yra apribota iki
48 kHz ir 5.1Ch. Jeigu parinktis [Digital Output]
yra nustatyta ties [DTS re-encode], DTS Reencode garsas transliuojamas leidžiant BD-ROM
diskus, o originalus garsas yra transliuojamas
leidžiant kitus diskus (pavyzdžiui, [Auto]).
yy MP3/WMA failo garsas atkuriant išvedamas
PCM 48 kHz / 16 bitų formatu, o kompaktinės
plokštelės – PCM 44,1 kHz / 16 bitų formatu.
64 Priedas
Sričių kodų sąrašas
Iš šio sąrašo pasirinkite srities kodą.
Sritis
6
Kodas Sritis
Kodas Sritis
Kodas Sritis
Kodas
Afganistanas
AF Fidžis
FJ Monakas
MC Singapūras
SG
Argentina
AR Suomija
FI Mongolija
Australija
AU Prancūzija
FR Marokas
MN Slovakijos
MA Respublika
SK
Austrija
AT Vokietija
DE Nepalas
Belgija
BE Didžioji Britanija
GB Nyderlandai
NP Slovėnija
NL Pietų Afrika
ZA
Butanas
BT Graikija
GR Nyderlandų Antilai
Bolivija
BO Grenlandija
GL Naujoji Zelandija
Brazilija
BR Honkongas
HK Nigerija
Kombodža
KH Vengrija
HU Norvegija
Kanada
CA Indija
IN Omanas
Čilė
CL Indonezija
ID Pakistanas
Kinija
CN Izraelis
IL Panama
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvajus
Kongas
CG Jamaika
JM Filipinai
Kosta Rika
CR Japonija
JP Lenkija
Kroatija
HR Kenija
KE Portugalija
KW Rumunija
Priedas
Čekijos Respublika
CZ Kuveitas
Danija
DK Libija
LY Rusijos Federacija
Ekvadoras
EC Liuksemburgas
Egiptas
Salvadoras
Etiopija
SI
AN Pietų Korėja
NZ Ispanija
KR
NG Šri Lanka
NO Švedija
LK
OM Šveicarija
PK Taivanas
CH
ES
SE
TW
PA Tailandas
PY Turkija
TH
PH Uganda
PL Ukraina
UG
PT Jungtinės Valstijos
RO Urugvajus
TR
UA
US
UY
UZ
LU Saudo Arabija
RU Uzbekistanas
SA Vietnamas
EG Malaizija
MY Senegalas
SN Zimbabvė
ZW
SV Maldyvai
MV
ET Meksika
MX
VN
Priedas 65
Kalbų kodų sąrašas
Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradiniuose nustatymuose: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc
Menu].
Kalba
kodas
Kalba
kodas
Kalba
kodas
Kalba
kodas
Afar
6565
Prancūzų
7082
Lietuviškai
7684
Sindi
8368
Būrų
6570
Fryzų
7089
Makedoniečių
7775
Sinhalų
8373
Albanų
8381
Galilėjos
7176
Malagasių
7771
Slovakų
8375
Ameharų
6577
Gruzinų
7565
Malajų
7783
Slovėnų
8376
Arabų
6582
Vokiečių
6869
Malaialamų
7776
Ispanų
6983
Armėnų
7289
Graikų
6976
Maorių
7773
Sudaniečių
8385
Asamių
6583
Grenlandijos
7576
Marati
7782
Suahili
8387
Aimara
6588
Guarani
7178
Moldavų
7779
Švedų
8386
Azerbaidžaniečių 6590
Gujarati
7185
Mongolų
7778
Tagalog
8476
Baškirų
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tadžikų
8471
Baskų
6985
Žydų
7387
Nepalo
7869
Tamilų
8465
Bengalų
6678
Hindi
7273
Norvegų
7879
Telugų
8469
Butano
6890
Vengrų
7285
Oriya
7982
Tajų
8472
Biharo
6672
Islandų
7383
Panjabi
8065
Tongos
8479
Bretonų
6682
Indoneziečių
7378
Pashto, Pushto
8083
Turkų
8482
Bulgarų
6671
Interlingua
7365
Persų
7065
Turkmėnų
8475
Birmiečių
7789
Airių
7165
Lenkų
8076
Tvi
8487
Baltarusių
6669
Italų
7384
Portugalų
8084
Ukrainiečių
8575
8185
Urdu
8582
9072
Japonų
7465
Kroatų
7282
Kanados
7578
8590
6783
Kašmyriečių
7583
RhaetoRomance
Uzbekų
Čekų
8277
Vietnamiečių
8673
Danų
6865
Kazachų
7575
Rumunų
8279
Volapuk
8679
Olandų
7876
Kirgizų
7589
Rusų
8285
Valų
6789
Anglų
6978
Korėjiečių
7579
Samoa
8377
Volof
8779
Esperanto
6979
Kurdų
7585
Sanskrito
8365
Čhosa
8872
Estų
6984
Laosiečių
7679
Škotijos Gėlų
7168
Jidiš
7473
Farerų
7079
Lotynų
7665
Serbų
8382
Joruba
8979
Fidžio
7074
Latvių
7686
Serbų-Kroatų
8372
Zulu
9085
Suomių
7073
Lingalos
7678
Šona
8378
6
Priedas
Kinų
Quechua
66 Priedas
Prekių ženklai ir
licencijos
Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų
prekių ženklai.
„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ ir „Blu-ray 3D™“,
„BD-Live™“, „BONUSVIEW™“ yra „Blu-ray Disc
Association“ logotipai ir prekių ženklai.
„DTS“ patentus rasite adresu http://patents.dts.
com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją. „DTS“, „DTS-HD“, simbolis ir „DTS“ kartu
su simboliu yra registruoti prekių ženklai, o „DTSHD Master Audio | Essential“ yra „DTS, Inc. © DTS,
Inc“ prekės ženklas. Visos teisės saugomos.
„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas yra bendrovių
„Panasonic Corporation“ bei „Sony Corporation“
prekių ženklai.
„DVD Logo“ yra DVD formato / „Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
„Java“ yra bendrovės „Oracle“ ir (arba) jos
padalinių prekės ženklas.
6
Priedas
HDMI ir HDMI aukštos raiškos multimedia sąsaja
bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekės ženklai ir registruoti prekės ženklai JAV ir
kitose šalyse.
„x.v.Colour“ yra bendrovės „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
“Dolby” ir dvigubos „D“ raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekės ženklai.
„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai
yra registruoti prekės ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.”, o „LG Electronics“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
iti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Priedas 67
Cinavia pranešimas
Šis produktas naudoja Cinavia technologiją kai
kurių komercinių filmų, vaizdo įrašų ir jų garso
takelių neleistinam kopijavimui apriboti. Nustačius
neleistiną kopijos naudojimą, pasirodys žinutė ir
atkūrimas ar kopijavimas bus nutrauktas.
Daugiau informacijos apie Cinavia technologiją
galima rasti Cinavia internetinėje Klientų
Informacijos Centras(Online Consumer Information
Center) svetainėje adresu http://www.cinavia.
com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie
Cinavia el.paštu, nurodę savo adresą, siųskite
atvirlaiškį adresu Cinavia Klientų Informacijos
Centras(Consumer Information Center), p.d. 86851,
San Diego, CA, 92138, JAV.
Šiame produkte naudojama nuosavybės technologija pagal Verance Corporation lincensiją
ir yra saugoma JAV patento Nr. 7,369,677 ir kitų
JAV ir pasaulinių patentų suteiktų arba laukiančių
patvirtinimo, taip pat autorinių teisių ir komercinių
paslapčių nuostatų, taikomų kai kuriems technologijos aspektams. Cinavia yra Verance Corporation prekės ženklas. Autorinės teisės 2004-2013
priklauso Verance Corporation. Visos teisės
saugomos Verance. Draudžiama atlikti atvirkštinę
inžineriją arba dekomponavimą.
6
Priedas
68 Priedas
Techniniai duomenys
Bendrieji nurodymai
Energijos reikalavimai
Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Energijos sąnaudos
Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo :
1,5 W (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai.)
Bendri matmenys (P x A x G)
Approx. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Veikimo temperatūra
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Darbo aplinkos drėgmė
5 % - 90 %
Įvestys/išvestys
HDMI OUT (vaizdo/garso)
19 kontaktų (A tipo, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (K, D) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optinis lizdas x 1
Imtuvas
FM nustatymo diapazonas
87,5 – 108,0 MHz arba 87,50 – 108,00 MHz
Stiprintuvas
Galios išvestis (3 Ω), (RMS), esant 10 % THD
6
Priedas
Bendras
1000 W RMS
Priekinis
167 W RMS x 2
Erdvinio
167 W RMS x 2
Žemųjų tonų kolonėlė
167 W RMS x 2
Priedas 69
Sistema
Lazeris
Puslaidininkis lazeris
Bangų ilgis
405 nm / 650 nm
Signalų sistema
Standard PAL/NTSC colour TV system
Atkuriamų dažnių juosta
Nuo 20 Hz iki 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz dažnių išranka)
Netiesinių iškraipymų koeficientas
mažiau nei 0,05 %
Dinaminis diapazonas
Daugiau nei 80 dB
Vietinio tinklo prievadas
Eterneto lizdas x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Magistralės kroviklis (USB)
5 V 0 500 mA
Priekinis garsiakalbis / Erdvinio garso (galinis) garsiakalbis / Ypač žemų dažnių garsiakalbis
Tariamoji varža
Nominali įvesties galia
Maks. išvesties galia
Bendrieji matmenys (P x A x G)
1 išėjimų, 1 garsiakalbiai
Erdvinio garso (galinis)
garsiakalbis
1 išėjimų, 1 garsiakalbiai
Ypač žemų dažnių garsiakalbis
1 išėjimų, 1 garsiakalbiai
Priekinis garsiakalbis
3Ω
Erdvinio garso (galinis)
garsiakalbis
3Ω
Ypač žemų dažnių garsiakalbis
3Ω
Priekinis garsiakalbis
167 W RMS
Erdvinio garso (galinis)
garsiakalbis
167 W RMS
Ypač žemų dažnių garsiakalbis
167 W RMS
Priekinis garsiakalbis
334 W RMS
Erdvinio garso (galinis)
garsiakalbis
334 W RMS
6
Ypač žemų dažnių garsiakalbis
334 W RMS
Priedas
Tipas
Priekinis garsiakalbis
(233 X 998 X 310) mm
yy Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.
70 Priedas
Techninė priežiūra
Pastabos dėl diskų
Diskų laikymas
Prietaiso naudojimas
Gavus prietaisą
Išsaugokite originalią kartoninę dėžę ir pakavimo
medžiagas. Jeigu jums reikia vežti šį prietaisą,
norėdami maksimaliai jį apsaugoti, vėl supakuokite
prietaisą taip, kaip jis buvo supakuotas gamykloje.
Įrenginio valymas
Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą,
sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite
minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo
tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio,
benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio
paviršių.
Pasirūpinkite, kad išorinė prietaiso dalis visuomet
būtų švari
yy Nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių
vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
yy Smarkiai trinant, galima sugadinti paviršių.
yy Neleiskite, kad prie prietaiso ilgai liestųsi guminiai
ar plastikiniai gaminiai.
Įrenginio priežiūra
6
Priedas
Šis prietaisas yra labai modernus, precizinis
prietaisas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio
detalės yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo
kokybė gali suprastėti. Išsamesnės informacijos
kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.
Nelieskite įrašytos disko pusės. Laikykite diską už
kraštų, kad ant jo paviršiaus neliktų pirštų atspaudų.
Niekada neklijuokite ant diskų popierinių lapelių ar
lipnios juostos.
Diskų laikymas
Po naudojimo įdėkite diską į jo dėklą. Saugokite
diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos
šaltinių; niekada nepalikite jų tiesiogiai saulės
apšviestoje vietoje pastatytame automobilyje.
Diskų valymas
Ant diskų likę pirštų atspaudai ir dulkės gali sąlygoti
prastą vaizdo kokybę ir garso trikdžius. Prieš
paleisdami, nuvalykite diską švaria šluoste. Valykite
diską, braukdami nuo centro link krašto.
Nevalykite diskų stipriais tirpikliais, pavyzdžiui,
spiritu, benzinu, skiedikliu, parduotuvėse
įsigyjamais valikliais ar antistatinėmis purškiamomis
medžiagomis, skirtomis vinilo plokštelėms valyti.
Priedas
71
Svarbi informacija apie
tinklo paslaugas
Visa informacija, duomenys, dokumentai, ryšiai,
duomenų siuntiniai, failai, tekstas, vaizdai,
nuotraukos, grafiniai elementai, vaizdo įrašai, tinklo
transliacijos, publikacijos, priemonės, ištekliai,
programinė įranga, kodas, programos, įskiepiai,
programėlės, produktai ir kitas turinys (toliau –
„Turinys“), taip pat – visos paslaugos ir pasiūlymai
(toliau – „Paslaugos“), pateikti bet kokios trečiosios
šalies (toliau – „Pasaugų tiekėjo“) arba padarytos
per ją pasiekiamomis, yra atsakomybė išskirtinai tų
Paslaugų tiekėjų, iš kurių yra gautos.
Paslaugų tiekėjų per LGE prietaisą siūlomo Turinio
ir Paslaugų pasiekiamumas bei prieiga prie jų gali
būti bet kada keičiami be išankstinio perspėjimo,
įskaitant, tačiau neapsiribojant viso Turinio /
Paslaugų ar jų dalies tiekimo stabdymą, duomenų
pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą.
Jei turite bet kokių klausimų ar susiduriate
su problemomis, susijusiomis su Turiniu ar
Paslaugomis, žr. Paslaugos tiekėjo interneto
svetainę, kur rasite naujausios informacijos. LGE
neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su Turiniu
ir teikiamomis Paslaugomis. Visus klausimus ir
užklausas dėl Turinio ar Paslaugų reikia adresuoti
tiesiogiai Turinio ir Paslaugų tiekėjams.
6
Priedas
Atminkite, kad LGE neatsako už Paslaugų tiekėjų
Turinį ar Paslaugas, taip pat – jų pokyčius,
pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą. LGE
negarantuoja prieigos prie tokio Turinio ar Paslaugų
ir jų pasiekiamumo.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising