LG | UU09WR.UL0 | Quick Start Guide | LG UU09WR.UL0 Pamata Lietošanas instrukcija

LG UU09WR.UL0 Pamata Lietošanas instrukcija
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 1
LATVIEŠU VALODA
ĪSĀ ROKASGRĀMATA
GAISA
KONDICIONIERIS
Lūdzu, pilnībā izlasiet šo uzstādīšanas rokasgrāmatu pirms iekārtas uzstādīšanas.
Uzstādīšanas darbi ir jāveic saskaņā ar nacionālajiem elektroinstalācijas standartiem, un tos drīkst veikt tikai pilnvarots personāls.
Lūdzu, saglabājiet šo uzstādīšanas rokasgrāmatu turpmākai uzziņai pēc rūpīgas
iepazīšanās ar to.
tulkojums no oriģinālā instrukciju (R32)
Šī lietošanas rokasgrāmata ir vienkāršota sākotnējās lietošanas rokasgrāmatas versija.
Sākotnējai lietošanas rokasgrāmatai varat piekļūt vietnē www.lg.com.
www.lg.com
Autortiesības © 2016 - 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 2
MODEĻA APZĪMĒJUMS
2
MODEĻA APZĪMĒJUMS
Informācija par produktu
- Produkta nosaukums: Gaisa kondicionieris
- Modeļa nosaukums:
U
U
24
W
U
4
LATVIEŠU VALODA
Detalizēts produkta veids
W : Āra invertors
WR : Āra invertors(R32)
WH : Augsta COP āra invertors
WE : Econo āra invertors
Nominālā jauda
PIEM.) 9 000 Btu/h Klase ➝ '09'
24 000 Btu/h Klase ➝ '24'
Veids
U : Ārpustelpu iekārta B : Kanāls
T : Kasete
Q : Konsole
V : Grīda - griesti P : Uz grīdas stāvošs
Model Type
U : Universal model
M
27 U4
2
Sērijas numurs
Āra iekārtas šasijas nosaukums
Nominālā jauda
Piem.) 18 000 Btu/h Klase → '18'
Aukstumaģenta veids
M : R410A
R : R32
Norāda, ka tā ir multi-sistēmas
āra iekārta, kas izmanto R410A/R32
Piem.) MU3 : Maks. var pieslēgt
3 iekštelpu iekārtas
MU4 : Maks. var pieslēgt
4 iekštelpu iekārtas
FM 40
A
H
U3
Šī izstrādājuma radītais A līmeņa skaņas
spiediens ir zem 70 dB.
** Trokšņa līmenis var mainīties atkarībā no
vietas.
Norādītie skaitļi ir emisijas līmenis, un tas ne
vienmēr ir droša darba līmenis.
2
Sērijas numurs
Šasijas nosaukums
Iekštelpu/ Ārpustelpu
MU4
Gaisa vadītie trokšņi
2
Sērijas numurs
Āra iekārtas šasijas nosaukums
Modeļa veids
H : Siltumsūknis
Aukstumaģenta veids
A : R410A
Nominālā jauda
Piem.) 48 000 Btu/h Klase → '48'
Modeļa veids
FM : Sadales kastes tipa
multisistēmas invertors
- Papildinformācija: sērijas numurs ir norādīts uz produkta svītru koda.
- Maksimāli pieļaujamais spiediens Augsta
spiediena pusē : 4,2 MPa / Zema spiediena pusē: 2,4 MPa
- Aukstumaģents: R32
Lai gan pastāv savstarpējā saistība starp emisijas un iedarbības līmeņiem, to nevar izmantot, lai ticami noteiktu, vai ir vajadzīgi turpmāki
piesardzības pasākumi.
Faktisko trokšņa iedarbības līmeni uz darbaspēku ietekmē tādi faktori kā darba telpas īpašības un citi trokšņa avoti, t.i., iekārtu skaits,
citi blakus esošie procesi un laika periods,
kurā operators ir pakļauts troksnim. Tāpat arī
pieļaujamais iedarbības līmenis katrā valstī
var atšķirties.
Tomēr šī informācija ļaus iekārtas lietotājam
labāk novērtēt bīstamību un risku.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 3
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
3
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet
šajā instrukcijā sniegtos norādījumus.
Šī iekārta ir pildīta ar uzliesmojošu
aukstumaģentu (R32).
Šis simbols norāda, ka ir rūpīgi jāizlasa
lietošanas rokasgrāmata.
Šis simbols norāda, ka apkopes
personālam ir jāveic visi darbi ar šo
aprīkojumu tā, kā norādīts uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.
Lai izvairītos no bīstamām situācijām un nodrošinātu ierīces labāko veiktspēju, ievērojiet
turpmāk norādītos piesardzības pasākumus.
! UZMANĪBU
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā pastāv vieglu traumu vai ierīces sabojāšanas
risks.
! BRĪDINĀJUMS
• Ja ierīces uzstādīšanu vai remontu veic nekvalificētas personas, var tikt apdraudēta jūsu
un citu personu drošība.
• Uzstādīšanas darbi ir jāveic saskaņā ar Nacionālo Elektrības kodeksu (NEC), un tos
drīkst veikt tikai kvalificēts un attiecīgi pilnvarots personāls.
• Šajā rokasgrāmatā norādītā informācija ir paredzēta kvalificētiem apkopes tehniskajiem
darbiniekiem, kas pārzina drošības procedūras, un kuriem ir atbilstoši rīki un testēšanas
instrumenti.
• Ja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija netiek rūpīgi izlasīta un ievērota, tad rezultātā
ierīce var slikti darboties, var tikt nodarīti bojājumi īpašumam, gūtas traumas un/vai iestāties nāve.
• Tiks ievērota atbilstība valsts gāzes noteikumiem.
• šim arpīkojumam ir jānodrošina ar elektrības vads, kas atbilst vietējo tiesību aktu prasībām.
Uzstādīšana
• Neizmantojiet bojātu vai nepareizi iezemētu jaudas slēdzi. Izmantojiet pareizi iezemētu
slēdzi un drošinātāju. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• Elektrisku darbu veikšanai sazinieties ar izplatītāju, pārdevēju, kvalificētu elektriķi vai Autorizētu servisa centru. Paši saviem spēkiem neizjauciet un neremontējiet produktu. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU VALODA
! BRĪDINĀJUMS
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā pastāv smagu traumu vai nāves iestāšanās risks.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 4
4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
LATVIEŠU VALODA
• Vienmēr iezemējiet produktu atbilstoši elektroinstalācijas shēmai. Nepievienojiet zemētājtrosi gāzes vai ūdens cauruļu zibensnovedējiem vai tālruņa zemētājtrosei. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• Vadības kastes paneli un vāku uzstādiet drošā veidā. Putekļu, ūdens utt. dēļ var izcelties
ugunsgrēks vai tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.
• Izmantojiet pareizi iezemētu slēdzi un drošinātāju. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās
strāvas trieciena risks.
• Nepārveidojiet un nepagariniet barošanas kabeli. Ja barošanas kabelim vai vadam ir
skrāpējumi vai nolobījies vai bojāts apvalks, tad tas ir jānomaina. Pastāv ugunsgrēka vai
elektriskās strāvas trieciena risks.
• Lai veiktu uzstādīšanu, noņemšanu vai atkārtotu uzstādīšanu, vienmēr sazinieties ar izplatītāju vai Autorizētu servisa centru. Pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena,
eksplozijas vai ievainojuma risks.
• Neuzstādiet produktu uz bojāta uzstādīšanas statīva. Pārliecinieties, ka uzstādīšanas
vieta laika gaitā nenodilst. Tas var izraisīt produkta nokrišanu.
• Nekad neuzstādiet āra ierīci uz kustīgas pamatnes vai vietā, no kuras tā var nokrist.
Krītot āra ierīce var izraisīt bojājumus vai ievainojumu, vai pat cilvēka nāvi.
• Āra ierīcē paaugstinošais kondensators piegādā augsta sprieguma elektrību elektriskajām
detaļām. Pirms remontdarbu veikšanas pārliecinieties, ka kondensators ir pilnībā izlādēts.
Uzlādēts kondensators var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Uzstādot ierīci, izmantojot uzstādīšanas komplektu, kas nāk līdzi produktam. Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un radīt nopietnu traumu.
• Iekštelpu/āra ierīces elektroinstalāciju savienojumiem jābūt stingri nostiprinātiem un kabelim jābūt pavērstam pareizā virzienā, lai kabelis netiktu ar spēku vilkts ārā no savienojuma termināļiem. Neatbilstoši vai vaļīgi savienojumi var izraisīt karstuma rašanos vai
ugunsgrēku.
• No iepakojuma materiāliem atbrīvojieties drošā veidā. Piemēram, skrūves, naglas, baterijas, salūzušas lietas u.c., pēc uzstādīšanas vai remonta, un tad noplēsiet un izmetiet
ārā plastmasas iesaiņojuma maisiņus. Bērni var ar tiem spēlēties un gūt traumas.
• Pārbaudiet aukstumaģentu, ko paredzēts izmantot. Lūdzu, izlasiet produkta marķējumu.
Nepareiza aukstumaģenta izmantošana var traucēt normālu ierīces darbību.
• Nekādā gadījumā neieslēdziet jaudas slēdzi vai strāvas padeves slēdzi laikā, kad
priekšējais panelis, kārba, augšējais vāks, vadības bloka vāks ir noņemti vai atvērti.
Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena, eksplozijas un nāves
risks.
• Veicot noplūžu pārbaudi vai tīrīšanu ar gaisu, izmantojiet vakuuma sūkni vai inerto
(slāpekļa) gāzi. Nekādā gadījumā neizmantojiet saspiestu gaisu, skābekli vai viegli
uzliesmojošas gāzes. Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 5
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
5
LATVIEŠU VALODA
• Iekārta jāuzglabā telpā, kurā nav pastāvīgi darbojošies aizdegšanās avoti (kā, piemēram:
atvērta liesma, strādājoša gāzes iekārta vai strādājošs elektriskais sildītājs).
• Neizmantojiet atkausēšanas paātrināšanai vai tīrīšanai citus līdzekļus, kā tikai ražotāja
ieteiktos.
• Nesaduriet un nesadedziniet dzesēšanas sistēmu.
• Ņemiet vērā, ka dzesēšanas viela var būt bez smakas.
• Neļaujiet nekādām šķēršļiem aizpostot nepieciešamās ventilācijas atveres.
• Iekārta jāuzglabā labi ventilējamā vietā, kur telpas platība atbilst ekspluatācijai noteiktajai
telpas platībai.
• Aukstumaģenta caurules tiks aizsargātas vai ierobežotas, lai izvairītos no bojājumiem.
• Lokanie dzesēšanas sistēmas savienojumi (kā, piemēram, savienojumi starp ārtelpu un
iekštelpu daļām), kuri normālas ekspluatācijas apstākļos var tikt mainīti, ir jāaizsargā pret
mehāniskiem bojājumiem.
• Pirms vārstu atvēršanas, lai ļautu aukstumaģenta plūsmu starp dzesēšanas sistēmas
daļām, tiks izveidots sakarsēts, sametināts vai mehānisks savienojums.
• Mehāniskajiem savienojumiem ir jābūt pieejamiem, lai varētu veikt apkopi.
Darbība
• Ja produkts ir izmircis (applūdis vai iegrimis) ūdenī, pirms atsākat to lietot, sazinieties ar
Autorizētu servisa centru. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• Pārliecinieties, ka tiek izmantotas tikai tās detaļas, kas minētas servisa detaļu sarakstā.
Nekad nemēģiniet izmainīt aprīkojumu. Neatbilstošu detaļu lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, pārmērīga karstuma rašanos vai ugunsgrēku.
• Neaiztieciet, nedarbiniet un neremontējiet šo produktu ar slapjām rokām. Velkot ārā kontaktdakšu, turiet to rokā. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks.
• Nenovietojiet sildītāju vai citas sildierīces blakus barošanas kabelim. Pastāv ugunsgrēka
un elektriskās strāvas trieciena risks.
• Neļaujiet ūdenim ieplūst elektriskajās detaļās. Neuzstādiet ierīci ūdens avotu tuvumā.
Pastāv ugunsgrēka, produkta darbības traucējumu vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• Produkta tuvumā neuzglabājiet, nelietojiet un pat nepieļaujiet degošu gāzu vai viegli uzliesmojošu materiālu atrašanos. Pastāv ugunsgrēka risks.
• Ilgstoši nelietojiet produktu cieši noslēgtās telpās. Regulāri veiciet vēdināšanu. Var rasties skābekļa trūkums, kas rezultātā var kaitēt jūsu veselībai.
• Produkta darbības laikā neveriet vaļā priekšējo režģi. (Nepieskarieties elektrostatiskajam
filtram, ja ierīcei tāds ir). Pastāv traumu gūšanas, elektriskās strāvas trieciena vai iekārtas darbības traucējumu risks.
• Ja no produkta nāk dīvaina skaņa, smaka vai dūmi. Nekavējoties izslēdziet jaudas slēdzi
vai atvienojiet barošanas kabeli. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka
risks.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 6
6
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
LATVIEŠU VALODA
• Ja ierīce tiek lietota vienā telpā ar plīti vai sildelementu utt., regulāri vēdiniet šo telpu, jo
var samazināties skābekļa daudzums, tādējādi nodarot kaitējumu jūsu veselībai. Var rasties skābekļa trūkums un tādējādi kaitēt jūsu veselībai.
• Ja produkts ilgāku laiku netiks lietots, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu vai izslēdziet jaudas slēdzi. Pastāv produkta bojājumu vai darbības traucējumu, kā arī netīšas
ieslēgšanās risks.
• Parūpējieties, lai neviens, sevišķi bērni, nevarētu uzkāpt vai uzkrist uz āra ierīces. Tā rezultātā var rasties fiziska trauma un produkta bojājumi.
• Parūpējieties, lai produkta darbības laikā nevarētu tikt izrauts vai bojāts barošanas vads.
Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• NEKO nenovietojiet uz barošanas kabeļa. Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
• Ja noplūst viegli uzliesmojoša gāze, aizgrieziet gāzi un atveriet logu, lai izvēdinātu telpas,
pirms ieslēdzat ierīci. Neizmantojiet tālruni un nespiediet elektrības slēdžus. Pastāv eksplozijas vai ugunsgrēka risks.
• Gādājiet, lai telpas tiktu pietiekami vēdinātas, ja vienlaicīgi tiek darbināts gaisa kondicionieris un kāda sildierīce, piemēram, sildītājs. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt
ugunsgrēku, nopietnu traumu vai ierīces darbības traucējumus.
• Laiku pa laika (vairāk nekā vienu reizi gadā) ar ūdeni ir jānotīra putekļi vai sāls daļiņas,
kas ir uzkrājušās uz siltumapmaiņas iercīes.
• Iekārta ir jāizjauc un tās detaļas un aukstumaģenta eļļa ir jāapstrādā saskaņā ar valsts
un lokālajiem standartiem.
! UZMANĪBU
Uzstādīšana
• Produkta pacelšanai un transportēšanai ir nepieciešami divi vai vairāk cilvēki. Izvairieties
no fiziskas traumas.
• Neuzstādiet produktu vietā, kur tas tiks pakļauts tiešai jūras vēja (sāls pilienu) ietekmei.
Tas var izraisīt produkta rūsēšanu.
• Uzstādiet novadcauruli, lai nodrošinātu, ka kondensētais ūdens kārtīgi aiztek prom. Slikts
savienojums var radīt ūdens noplūdi.
• Uzstādot produktu, saglabājiet vienādu līmeni. Lai novērstu vibrāciju vai troksni.
• Neuzstādiet produktu vietā, kur troksnis vai karstais gaiss no ārā ierīces var radīt kaitējumu vai traucēt kaimiņiem. Tas var radīt problēmas jūsu kaimiņiem un rezultātā izraisīt
strīdu.
• Pēc ierīces uzstādīšanas vai remonta vienmēr pārbaudiet, vai nav notikusi gāzes (aukstumaģenta) noplūde. Zems aukstumaģenta līmenis var izraisīt produkta darbības traucējumus.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 7
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
7
LATVIEŠU VALODA
• Jebkurai personai, kura darbojas ar vai iejaucas dzesēšanas sistēmā, ir jābūt derīgam
sertifikātam no nozares apstiprinātas akreditācijas iestādes, kas apliecina viņa kompetenci strādāt ar dzesēšanas sistēmām atbilstoši drošības prasībām un nozares atzīto
novērtējuma specifikāciju.
• Veicot produkta uzstādīšanu, apkalpošanu un apkopi lietojiet atbilstošus individuālās
aizsardzības līdzekļus (IAL).
Darbība
• Nelietojiet iekārtu specifiskiem nolūkiem, piemēram, pārtikas uzglabāšanai, mākslas
darbu veidošanai u.c. Tas ir plaša patēriņa gaisa kondicionieris, nevis augstas precizitātes dzesēšanas sistēma. Pastāv bojājumu vai īpašuma zaudējuma risks.
• Nenobloķējiet gaisa plūsmas ieejas vai izejas atveres. Tas var izraisīt produkta darbības
traucējumus.
• Tīrīšanai izmantojiet mīkstu lupatiņu. Nelietojiet kodīgus mazgāšanas līdzekļus, vasku,
šķīdinātāju, nelejiet virsū ūdeni. Pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai ierīces plastmasas daļu sabojāšanas risks.
• Ņemot ārā gaisa filtru, neaizskariet produkta metāliskās detaļas. Pastāv fiziskas traumas
risks.
• Nekāpiet uz produkta un nelieciet neko tam virsū. (Ārpustelpu iekārta) Pastāv fiziskas
traumas un produkta darbības traucējumu risks.
• Pēc tīrīšanas vienmēr ievietojiet filtru vietā. Tīriet filtru ik pēc divām nedēļām vai vēl biežāk, ja nepieciešams. Netīrs filtrs samazina efektivitāti.
• Produkta darbības laikā nelieciet rokas vai citus priekšmetus cauri gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēm. Ierīcē ir asas un kustīgas detaļas, kas var izraisīt fizisku traumu.
• Esiet uzmanīgi, izpakojot un uzstādot produktu. Asas malas var radīt ievainojumu.
• Ja remontdarbu laikā noplūst aukstumaģenta gāze, neaizskariet noplūdušo aukstumaģenta gāzi. Aukstumaģenta gāze var radīt apsaldējumu (auksto apdegumu).
• Nesagāziet ierīci, to noņemot vai atvienojot. Iekšpusē esošais kondensētais ūdens var
nopilēt.
• Nejauciet kopā gaisu vai citu gāzi, izņemot izmantošanai sistēmā norādīto aukstumaģentu. Ja dzesēšanas sistēmā iekļūst gaiss, rodas pārmērīgi liels spiediens, izraisot aprīkojuma bojājumus vai traumu.
• Ja uzstādīšanas laikā noplūst aukstumaģenta gāze, nekavējoties izvēdiniet telpas. Pretējā gadījumā tas var kaitēt jūsu veselībai.
• Ierīces izjaukšana, aukstumaģenta, eļļas un iespējamo detaļu sagatavošana ir jāveic saskaņā ar vietējā un nacionālā līmeņa standartiem.
• Nomainiet visas tālvadības pults baterijas pret tāda paša tipa jaunām baterijām. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas vai dažāda tipa baterijas. Pastāv ugunsgrēka vai produkta darbības traucējumu risks.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 8
8
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
LATVIEŠU VALODA
• Atkārtoti neuzlādējiet un neizjauciet baterijas. Neizmetiet baterijas ugunī. Tās var aizdegties vai eksplodēt.
• Ja šķidrums no baterijām nokļūst jums uz ādas vai apģērba, kārtīgi noskalojiet to ar tīru
ūdeni. Nelietojiet tālvadības pulti, ja baterijām ir noplūde. Baterijās esošās ķīmiskās vielas var radīt apdegumus vai cita veida kaitējumu veselībai.
• Ja norijat noplūdušo baterijas šķidrumu, kārtīgi izskalojiet muti un vērsieties pēc palīdzības pie ārsta. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt nopietnas veselības problēmas.
• Neļaujiet gaisa kondicionierim darboties ilgu laiku, kad ir augsts gaisa mitrums un durvis
vai logs ir atstāti vaļā. Mitrums var kondensēties un saslapināt vai sabojāt mēbeles.
• Nepakļaujiet savu ādu vai bērnus, vai telpaugus tiešai auksta vai karsta gaisa plūsmai.
Tas var radīt kaitējumu jūsu veselībai.
• Nedzeriet ūdeni, kas notek no gaisa produkta. Tas nav tīrs un var izraisīt nopietnas veselības problēmas.
• Tīrot, apkopojot vai remontējot augstumā esošu ierīci, izmantojiet stabilu krēslu vai kāpnes. Esiet uzmanīgi un izvairieties no fiziskas traumas.
• Iekārta jāuzglabā tā, lai nepieļautu mehānisku bojājumu rašanos.
• Apkopi jāveic tikai un vienīgi saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. Apkope un
remonti, kuru izpildei nepieciešama cita kvalificēta personāla palīdzība, ir jāveic tāda
speciālista uzraudzībā, kurš ir kompetents viegli uzliesmojošu dzesēšanas vielu lietošanā.
• Uzstādāmo cauruļu garumam ir jābūt samazinātam līdz iespējamajam minimumam.
• Ja mehāniskās savienotājus atkārtoti izmanto telpās, blīvējuma daļas jāatjauno.
• Izmantojot vai atkārtoti izmantojot valcētos savienojumus ārpus telpām, valcētā daļa ir atkārtoti jāapstrādā.
Saskaņā ar IEC 660335-1
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot ja šīs
personas tiek uzraudzītas un saņem norādījumus par ierīces lietošanu no personas, kas
ir atbildīga par viņu drošību. Bērni ir jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
Saskaņā ar EN 660335-1
• Šo ierīci var izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu,
ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces izmantošanu un ja izprot iespējamo risku. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 9
UZSTĀDĪŠANAS VIETAS
9
UZSTĀDĪŠANAS VIETAS
Pla
Vairāk par
300mm
Žo
g
šķēs vai
ršļi
kan
s ju
mts
Vairāk par
300mm
Vairāk par 600mm
Vairāk par 700mm
Mērvienība: mm
! UZMANĪBU
Rīkojieties ļoti piesardzīgi ierīces pārnēsāšanas laikā.
• Ierīces, kas smagākas par 20 kg, nedrīkst nest tikai viena persona.
• Dažu ierīču iepakošanai tiek izmantotas PP lentes. Neizmantojiet PP lentes pārvietošanai, jo tās ir
bīstamas.
• Nepieskarieties siltummaiņa ribām ar kailām rokām. Pretējā gadījumā jūs varat sagriezt rokas.
• Saplēsiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisiņus, lai bērni nevarētu ar tiem rotaļāties. Pretējā
gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
• Pārnēsāšanas laikā atbalstiet āra iekārtu uz četriem punktiem. Ja pacelšanas un nešanas laikā tā atbalstās tikai uz trīs punktiem, āra iekārta var kļūt nestabila un nokrist.
• Izmantojiet divas vismaz 8 m garas siksnas.
• Lai izvairītos no bojājumiem, vietās, kur korpuss saskaras ar siksnām, ievietojiet papildu audumu vai
dēļus.
• Iekārtu paceliet, ievērojot tās smaguma centru.
LATVIEŠU VALODA
- Ja virs ierīces tiek izvietots jumtiņš, lai pasargātu to no tiešiem saules stariem vai lietus iedarbības, jāpārliecinās, lai netiek traucēta siltuma aizvadīšana no kondensatora.
- Nodrošiniet, lai ap ierīces daļām, kas atzīmētas ar bultiņām, tiktu atstāta vieta priekšdaļā, aizmugurē un ierīces sānos.
- Siltā gaisa plūsmā neizvietojiet dzīvniekus vai augus.
- Ņemot vērā gaisa kondicioniera svaru, izvēlieties vietu, kur troksnis un vibrācijas ir minimālas.
- Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kurā gaisa kondicioniera radītais siltais gaiss un troksnis netraucē kaimiņus.
- Izvēlieties tādu vietu, kas ir pietiekami izturīga un spēj izturēt āra iekārtas radītās vibrācijas un svaru, kā
arī kurā uzstādīšana vispār ir iespējama.
- Vieta, kas nav pakļauta tiešai sniega vai lietus iedarbībai.
- Vieta, kurā nepastāv sniega masas vai lāsteku nokrišanas risks.
- Vieta ar stabilu grīdas pamatni, kas neatrodas ēkas nolietotā daļā, un kurā neuzkrājas liels daudzums
sniega.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 10
10 UZSTĀDĪŠANAS VIETAS
Minimālā telpas platība
- Iekārtu jāuzstāda, jāekspluatē un jāuzglabā telpā, kuras platība ir lielāka par minimālo noteikto.
- Telpas minimālās platības noteikšanai izmantojiet grafiku.
Amin (m2) 600
Stāvoša uz grīdas
500
400
LATVIEŠU VALODA
300
200
100
Piestiprināta pie sienas
Piestiprināta pie griestiem
m (kg)
0
0
1.224
2
3
4
5
6
7
8
- m : Kopējais aukstumaģenta apjoms sistēmā
- Kopējais aukstumaģenta apjoms : ražotnes aukstumaģenta uzlāde + papildus aukstumaģenta apjoms
- Amin : minimālais instalācijas laukums
Stāvoša uz grīdas
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12
Stāvoša uz grīdas
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04
Piestiprināta pie sienas Piestiprināta pie sienas
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
< 1.224
4.8
21.97
1.224
1.43
5
23.83
1.4
1.87
5.2
25.78
1.6
2.44
5.4
27.80
1.8
3.09
5.6
29.90
2
3.81
5.8
32.07
2.2
4.61
6
34.32
2.4
5.49
6.2
36.65
2.6
6.44
6.4
39.05
2.8
7.47
6.6
41.53
3
8.58
6.8
44.08
3.2
9.76
7
46.72
3.4
11.02
7.2
49.42
3.6
12.36
7.4
52.21
3.8
13.77
7.6
55.07
4
15.25
7.8
58.00
4.2
16.82
4.4
18.46
Piestiprināta pie griestiem Piestiprināta pie griestiem
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
< 1.224
4.8
14.70
1.224
0.956
5
15.96
1.4
1.25
5.2
17.26
1.6
1.63
5.4
18.61
1.8
2.07
5.6
20.01
2
2.55
5.8
21.47
2.2
3.09
6
22.98
2.4
3.68
6.2
24.53
2.6
4.31
6.4
26.14
2.8
5.00
6.6
27.80
3
5.74
6.8
29.51
3.2
6.54
7
31.27
3.4
7.38
7.2
33.09
3.6
8.27
7.4
34.95
3.8
9.22
7.6
36.86
4
10.21
7.8
38.83
4.2
11.26
4.4
12.36
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 11
ELEKTROINSTALĀCIJA
11
ELEKTROINSTALĀCIJA
Uzmanību
- Ievērojiet valsts iestāžu norādījumus un tehniskos
standartus, kas attiecas uz elektroiekārtām, elektroinstalācijas ierīkošanas noteikumus un energouzņēmuma vadlīnijas.
Veiciet elektroinstalācijas ierīkošanas darbus saskaņā ar elektroinstalācijas pieslēgumu.
- Visam elektroinstalācijas tīklam jāatbilst vietējo
normatīvo aktu prasībām.
- Izvēlieties enerģijas avotu, kas spēj piegādāt
gaisa kondicionierim vajadzīgo strāvu.
- Izmantojiet atzītu ELCB (elektrības noplūdes jaudas slēdzis) starp barošanas avotu un vienību.
Jāiekārto atvienošanas ierīce, kas adekvāti atvieno visas barošanas padeves līnijas.
- Jaudas slēdža modelis, kuru ieteicis tieši pilnvarots personāls.
ELCB
Galvenais
enerģijas avots
Slēdžu bloks
Ārpustelpu
Iekštelpu
• Plašāku informāciju par elektriskajiem raksturlielumiem skatīt PDB
• Pievienojiet vadus spailēm uz vadības paneļa individuāli atkarībā no āra vienības savienojuma.
• Gādājiet, lai āra iekārtas vadu krāsas un spaiļu
numuri būtu tādi paši, kā iekštelpu iekārtai.
• Ja savienojuma līnija starp iekštelpu iekārtu un
āra iekārtu ir garāka par 40 m, telekomunikāciju
līniju un strāvas padeves līniju savienojiet atsevišķi.
• Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpašu vadu vai mezglu, ko iespējams iegādāties
pie ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja.
• Ierīces barošanas vads nedrīkst būt vieglāks par
polihloroprēna apvalku. (koda apzīmējums
60245 IEC 57)
Vadītāju minimālais šķērsgriezums
šķērsgrieA ierīces nominālā strāva Nominālais
zums mm2
≤6
0,75
> 6 and ≤ 10
1,0
> 6 and ≤ 10
1,5
> 16 and ≤ 25
2,5
> 25 and ≤ 32
4
> 32 and ≤ 40
6
LATVIEŠU VALODA
! BRĪDINĀJUMS
Gādājiet, lai elektroinstalācijas darbus veiktu
pilnvaroti elektriķi, izmantojot īpašas ķēdes,
kā arī ievērojot noteikumus un uzstādīšanas
rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Ja elektrotīklā nav pietiekama jauda vai tajā ir traucējumi, pastāv elektriskās strāvas trieciena un
ugunsgrēka risks.
! UZMANĪBU
Noteikti sazemējiet āra iekārtu. Nepieslēdziet
zemējuma vadu gāzes caurulēm, šķidrumu
caurulēm, apgaismes stabiem vai tālruņa zemējuma līnijai. Ja zemējums nav pabeigts,
pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
24,MFL69191419,라트비아 2018. 1. 17. 오후 6:01 페이지 12
12
LATVIEŠU VALODA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising