LG | GR-P207FTQV | Owner's Manual | LG GR-B207FTQA Ръководство за употреба

LG GR-B207FTQA Ръководство за употреба
SXS
www.lg.com
3
3
БЪЛГАРИЯ
5
8
9
10
10
11
12
12
23
24
25
25
25
26
26
27
27
Ъгъл за промяна на температурата на отделението Opti Temp (Само някои модели) 28
Промяна на температурата в отделението Opti Temp (Само някои модели)
28
28
29
30
31
33
33
34
ì‚Ó‰
ÑÓÍÛÏÂÌÚË‡ÌÂ
åÓ‰ÂÎ˙Ú Ë ÒÂËÈÌËÚ ÌÓÏÂ‡ Ò‡ ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌË ‚˙ıÛ ‚˙Ú¯ÌËfl ͇Î˙Ù
ËÎË Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ Û‰‡. íÂÁË ÌÓÏÂ‡ Ò‡
ÛÌË͇ÎÌË Á‡ ÚÓÁË Û‰ Ë Ò Úflı Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·ÓÁ̇˜‡‚‡ÌË ‰Û„Ë
Û‰Ë. á‡Ô˯ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ËÌÙÓχˆËfl ÔÓ-‰ÓÎÛ Ë Á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÓÍÛÔ͇. èËÍÂÔÂÚ ÚÛÍ Ë
Ù‡ÍÚÛ‡Ú‡.
LJÊÌË Û͇Á‡ÌËfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË ı·‰ËÎÌËÍ, Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ‰‡
„Ó ‡ÁÔÓÎÓÊËÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ì͇Á‡ÌËflÚ‡ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ‚ ÚÓÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ҂Ófl ı·‰ËÎÌËÍ, ͇ÚÓ ‰˙Ô‡Ú Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
ÇË̇„Ë ı‚‡˘‡ÈÚ Á‰‡‚Ó ˘ÂÔÒ· Ë ‰ËÂÍÚÌÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‚‡ÈÚ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
äÓ„‡ÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú ҂Ófl Û‰ ÔÓ-‰‡Î˜ ÓÚ ÒÚÂ̇ڇ, ‚ÌËχ‚‡ÈÚ ÚÓÈ ‰‡ ÌÂ
Á‡ÚËÒÌ ËÎË ÔÓ‚Â‰Ë Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
ëΉ ͇ÚÓ ‚‡¯ËflÚ ı·‰ËÎÌËÍ Á‡ÔӘ̠‰‡ ‡·ÓÚË, Ì ÔËÔ‡ÈÚ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ‚˙‚ ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ˙ˆÂÚ ‚Ë Ò‡ ‚·ÊÌË
ËÎË ÏÓÍË. äÓʇڇ ‚Ë ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÎÂÔÌ Á‡ ÚÂÁË ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
èÂ‰Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. ç ·Ë‚‡
ÌËÍÓ„‡ ‰‡ „Ó ÔËÔ‡ÚÂ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÇË Û‰‡Ë ÚÓÍ ËÎË ‰‡ ÒÂ
̇‡ÌËÚÂ.
ç ÔÓ‚Âʉ‡ÈÚÂ, Ì Ô„˙‚‡ÈÚ ÒËÎÌÓ, Ì ‰˙Ô‡ÈÚÂ Ë Ì ÛÒÛÍ‚‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ‚‰‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓʇ ËÎË ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÒÚ˙ÍÎÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl ‚˙‚ ÙËÁÂ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ҘÛÔflÚ
ÔÓ‡‰Ë ‡Á¯Ëfl‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ Á‡Ï˙ÁÌÂ.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ˙ˆÂÚ ÒË ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙‰‡ Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ Ή ̇
‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή. åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇‡ÌËÚ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή.
ì‰˙Ú Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ÓÚ Ï‡ÎÍË ‰Âˆ‡ ËÎË ÓÚ Îˈ‡ Ò
̉˙ÁË ·ÂÁ ̇‰ÁÓ.
å‡ÎÍËÚ ‰Âˆ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇‰ÁË‡‚‡ÌË ‰‡ Ì ÒË Ë„‡flÚ Ò Û‰‡.
ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇ ÌËÍÓ„Ó ‰‡ Ò ͇ÚÂË, Ò‰Ë, ÒÚÓË ËÎË ‚ËÒË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
·‡˜ÂÚÓ Á‡ ̇ÔËÚÍË. íÂÁË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ı·‰ËÎÌË͇ Ë ‰ÓË ‰‡ „Ó
ÔÂÓ·˙̇Ú, ̇̇ÒflÈÍË ÚÂÊÍË ÚÂÎÂÒÌË ÔÓ‚‰Ë.
ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‚Íβ˜ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Á‡ ‰‡ Ì Ô‰ËÁ‚Ë͇
ÚÓÈ ËÎË ‰Û„ Û‰ ÔÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ·ËÚÓ‚‡Ú‡ ËÌÒڇ·ˆËfl.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Û‰˙ÎÊËÚÂÎ
ÑÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
˘ÂÔÒÂÎ
èÓ‰Ïfl̇ ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
͇·ÂÎ
á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ ˘ÂÔÒÂΠ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇ ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ,
Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍβ˜ÂÌ ·˙ÁÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ ·˙‰Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ÏÂÌÂÌ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ÓÚ Ì„ӂ ÒÂ‚ËÁÂÌ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ, ËÎË ÓÚ ‰Û„Ó
Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌÓ ÎˈÂ, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ÁÎÓÔÓÎÛ͇.
ÇÌËχÌËÂ
3
ç ÔÓÏÂÌflÈÚÂ Ë Ì ۂÂ΢‡‚‡ÈÚ ‰˙ÎÊË̇ڇ
̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
íÓ‚‡ ˘Â Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ.
БЪЛГАРИЯ
чڇ ̇ ÔÓÍÛÔ͇ڇ
:
í˙„ӂˆ, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ Â Á‡ÍÛÔÂÌ Û‰˙Ú :
ĉÂÒ Ì‡ Ú˙„ӂˆ‡
:
íÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ú˙„ӂˆ‡
:
åÓ‰ÂÎ ‹
:
ëÂËÂÌ ‹
:
БЪЛГАРИЯ
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с
намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и
познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват
уреда от отговарящо за безопасността им лице.
Не трябва да се допуска деца да си играят с уреда.
,
.
,
.
.
,
,
,
.
.
,
.
,
,
(R600a),
.
.
,
.
,
,
.
,
.
.
8
.
.
,
.
R600a ,
.
.
,
.
-
,
1
.
,
УВОД
Увод
Опис делова
* Модел без диспенсера - тип 1
Место за млечне производе
Додатни простор
(Space plus)
Полица на вратима
Лампица
Полица
Полица на вратима
Лампица
Лампица
Полица
Полица
Полица на вратима
Ice Maker
Фиока за поврће
Полица на
вратима
Полица на вратима
Фиока
Полица
Полица на вратима
Доњи поклопац
* Модел без диспенсера - тип 2
5
БЪЛГАРИЯ
Полица (склопива
или обична
Полица
УВОД
*Модел са диспенсером - тип 1
Место за млечне производе
Додатни простор
(Space plus)
Полица на вратима
Лампица
Полица
Ледомат
Полица на вратима
Лампица
Полица
Полица (склопива
или обична
БЪЛГАРИЯ
Полица
Полица
Полица на вратима
Фиока за поврће
Полица на
вратима
Полица на вратима
Фиока
Полица на вратима
Полица
Доњи поклопац
УВОД
*Модел са диспенсером - тип 2
Додатни простор
(Space plus)
Место за млечне производе
Лампица
Полица на вратима
Ледомат
Полица на вратима
Лампица
Полица
Полица
Полица (склопива
или обична
Guide Pitcher
Полица
Полица на вратима
Полица на
вратима
Фиока
Полица на вратима
Доњи поклопац
Фиока за поврће
Полица на вратима
Полица
Увод
*Модел с разпределител – Тип 3
Допълнителна поставка
за врата ( опция)
Фризер
Хладилник
Място за млечни продукти
Лампичка
Рафт
Дръжка за вино (пластмасова или телена) (опция)
Рафт на вратата
Рафт
Отделение за консерви (опция)
Рафт за закуски (опция)
Център за закуски (опция)
Рафт с рамка
(опция)
Автоматична
ледарка
Рафт или чекмедже
Лампичка
Рафт или чекмедже
Кутия за яйца (опция)
Чекмедже
Рафт на вратата
Чекмедже за зеленчуци
Свежест на вакуума (опция)
Регулация на влажността
Отделение Opti Temp (опция)
Свежи продукти (опция)
Чекмедже (2 или 3)
Рафт на вратата
Рафт на вратата
Долен капак
ВНИМАНИЕ
•
Частите, свойствата и опциите са различни за различните модели. Дадения модел
може да не обхваща всички опции.
*Модел с разпределител – Тип 4
Допълнителна поставка
за врата ( опция)
Фризер
Хладилник
Място за млечни продукти
Автоматична
ледарка
Лампичка
Рафт на вратата
Рафт
Рафт
Лампичка
Отделение за консерви (опция)
Дръжка за вино (пластмасова или телена)
Център за закуски (опция)
Рафт
Рафт (сгъваем или обикновен)
Кутия за яйца (опция)
Чекмедже
Чекмедже за зеленчуци
Рафт на вратата
Регулиране на влажността
Чекмедже
Отделение Opti Temp (опция)
Свежи продукти (опция)
Рафт на вратата
Рафт на вратата
Долен капак
ВНИМАНИЕ
•
Частите, свойствата и опциите са различни за различните модели. Дадения модел
може да не обхваща всички опции.
БЪЛГАРИЯ
Рафт (сгъваем или обикновен)
Лед и вода без тръби (опция)
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
Демонтирайте долния капак с отвиване на всички
винтове. След това изтеглете тръбичката за
захранване с вода, като едновременно натискате
надясно мястото, означено на рисунката като .
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
èÂ͇‡ÈÚÂ
ı·‰ËÎÌË͇
èÂ͇‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ ÒÚ‡Ì˘ÌÓ ÔÂÁ
‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ ÙË„Û‡Ú‡ ‚‰flÒÌÓ.
Max
5
4
3
2
1
Min
1
FRZ
TEMP
2
3
4
5
Max
БЪЛГАРИЯ
REF
TEMP
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ‚‡ÚËÚ ӷ‡ÚÌÓ Ì‡ ÏflÒÚÓ
åÓÌÚË‡ÈÚ „Ë ‚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ, Ó·‡Ú̇ ̇ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ, ÒΉ ͇ÚÓ Ò‡
ÔÂÏË̇ÎË ÔÂÁ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ.
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ Ú˙·‡
(*ë‡ÏÓ Á‡ ÏÓ‰ÂÎ Ò ‡‚ÚÓÏ‡Ú Á‡ ‚Ó‰‡)
è‰Ë
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ÇÌËχÌËÂ
ÑÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή ËÁËÒÍ‚‡ ‚Ó‰ÌÓ Ì‡Îfl„‡Ì ÓÚ 147~834Íê‡
(1,5~8,5 kgf/cm2) (íÓÂÒÚ, ‰ÌÓÍ‡Ú̇ ˜‡¯Í‡ Á‡ ‚Ó‰‡ (180 ÒÏ3) ˘Â Ò ̇Ô˙ÎÌË
ËÁˆflÎÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 3 ÒÂÍÛ̉Ë.).
ÄÍÓ ‚Ó‰ÌÓÚÓ Ì‡Îfl„‡Ì Ì ‰ÓÒÚË„‡ ÌÓχڇ 147 Íê‡ (1,5 kgf/cm2) ËÎË ÔÓ-ÌËÒÍÓ,
 ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò Á‡ÍÛÔË ÓÚ‰ÂÎ̇ ̇„ÌÂÚ‡ÚÂÎ̇ ÔÓÏÔ‡ Á‡ ÌÓχÎÌÓ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Î‰fl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡.
èÓ‰‰˙ʇÈÚ ӷ˘‡Ú‡ ‰˙ÎÊË̇ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ Ú˙·‡ ‚
‡ÏÍËÚ ̇ 8 ÏÂÚ‡ Ë ‚ÌËχ‚‡ÈÚ Ú˙·‡Ú‡ ‰‡ Ì Ò Ô„˙‚‡. ÄÍÓ Ú˙·‡Ú‡ Â
‰˙΄‡ 8 ÏÂÚ‡ ËÎË Ôӂ˜Â, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
̇ ‚Ó‰‡ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ̇Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÚ˘‡˘‡Ú‡ Ò ‚Ó‰‡.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ Ú˙·‡ ̇ ı·‰ÌÓ ÏflÒÚÓ.
ë‚˙Á‚‡ÈÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Í˙Ï ÔËÚÂÂÌ ‚Ó‰ÓËÁÚÓ˜ÌËÍ.
ᇠËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚Ó‰ÂÌ ÙËÎÚ˙ ‚ËÊÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌË  ÔÓÌËÒ͇ ÓÚ ‚‡Ú‡Ú‡
̇ ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
èÓ‰‡‚ÌÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ͇ÚÓ ‚͇‡Ú ÔÎÓÒ͇ ÓÚ‚ÂÚ͇ ‚ Êη‡ ̇ ΂Ëfl ‚ËÌÚ Á‡
„ÛÎË‡Ì ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ Ë „Ó Á‡‚˙ÚËÚ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ ().
ê‡ÁÎË͇ ‚˙‚ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ãfl‚ ‚ËÌÚ Á‡ „ÛÎË‡ÌÂ
̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌË  ÔÓ‚ËÒÓ͇ ÓÚ ‚‡Ú‡Ú‡
̇ ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
èÓ‰‡‚ÌÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ͇ÚÓ ‚͇‡Ú ÔÎÓÒ͇ ÓÚ‚ÂÚ͇ ‚ Êη‡ ̇ ‰ÂÒÌËfl ‚ËÌÚ Á‡
„ÛÎË‡Ì ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ Ë „Ó Á‡‚˙ÚËÚ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ ().
ê‡ÁÎË͇ ‚˙‚ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ê‡ÁÎË͇ ‚˙‚
‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ãfl‚ ‚ËÌÚ Á‡ „ÛÎË‡ÌÂ
̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
ëΉ
ÔÓ‰‡‚Ìfl‚‡Ì ̇
‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ ̇
‚‡Ú‡Ú‡
Ç‡ÚËÚ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Á‡Ú‚‡flÚ „·‰ÍÓ ÒΉ ËÁ‰Ë„‡Ì ̇
Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ ˜ÂÁ „ÛÎË‡Ì ̇ ‚ËÌÚ‡ Á‡ „ÛÎË‡Ì ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ. ÄÍÓ
‚‡ÚËÚ Ì Ò Á‡Ú‚‡flÚ „·‰ÍÓ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ‚ÎËfl̇.
ëΉ ÚÓ‚‡
1. é·ÂÂÚ Ô‡ı‡, ÍÓÈÚÓ Ò  ̇ÚÛԇΠÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ
ËÁˆflÎÓ Ç‡¯Ëfl Û‰.
2. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, ͇ÚÓ ÍÛÚËflÚ‡ Á‡ Ή, ÔÓÍ˂̇ڇ
ËÁÔ‡ËÚÂÎ̇ Ú‡‚‡, Ë Ú.Ì., ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ËÏ ÏÂÒÚ‡. í ҇ Ô‡ÍÂÚË‡ÌË Á‡Â‰ÌÓ,
Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì‡Ú Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ˘ÂÚË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ.
3. ë‚˙ÊÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ¯ÌÛ (˘ÂÔÒÂÎ) Í˙Ï ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ. çÂ
‰Û·ÎË‡ÈÚÂ Ò ‰Û„Ë ÛÂ‰Ë Ì‡ ‰ËÌ Ë Ò˙˘ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
БЪЛГАРИЯ
ê‡ÁÎË͇ ‚˙‚
‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
БЪЛГАРИЯ
* Модел безразпределител -тип 1
Опция
Дисплейна функцията
Тип 1
Temperatureadjustment button
for freezercompartment .
Temperatureadjustment button
Forrefrigerator compartment .
Express freezer.
Child lock:Hold3 secs.
.
Display Saving Mode
Тип 2
Display Saving Mode
Тип 3
Display Saving Mode
.
3:
.
.
.
ОБСЛУЖВАНЕ
*Модел без разпределител - тип 2
Бутон център за закуски
Дисплей на функцията
Опция
Тип 1
Икономичен режим на дисплея
Тип 2
•
БЪЛГАРИЯ
Център за закуски
Обслужване
БЪЛГАРИЯ
* Моделс разпределител -тип 1
1
Display Saving Mode
Temperature adjustment button
for free zercompartment.
Temperature adjustment button
for refrigerator compartment.
2
Display Saving Mode
LIGHT/
3
Display Saving Mode
Filter reset button.
Express freezer.
Childlock: Hold 3 sec.
Filter reset button.
Light ON/OFF button-Option
Dispenser selection button
LIGHT/
4
Filter reset button.
Light ON/OFF button-Option
Display Saving Mode
3:
.
.
.
.
* Модел с разпределител – тип 2
БЪЛГАРИЯ
Display Power Saving Mode
3
•
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
БЪЛГАРИЯ
ÖÌÂ„ÓÒÔÂÒÚfl‚‡˘
ÂÊËÏ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
(ÔË ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÔÂÒÚË ÂÌÂ„ËflÚ‡ Á‡ ‰ËÒÔÎÂfl
ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·ÛÚÓÌËÚ FREEZER Ë EXPRESS FRZ. Ë „Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
Á‡ ÓÍÓÎÓ 5 ÒÂÍÛ̉Ë, ‰Ó͇ÚÓ Ò ˜Û Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î. ÇÒ˘ÍË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë/‰ËÒÔÎÂË
Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ˘Â Ò ‚Íβ˜‡Ú, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ˘Â Ò ËÁÍβ˜‡Ú. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
‡ÍÚË‚Ë‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚfl‚‡˘ËflÚ ÂÊËÏ, ‰ËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÓÒڇ̠ËÁÍβ˜ÂÌ ‰Ó
ÒΉ‚‡˘Ëfl Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ·˙‰Â ÓÚ‚ÓÂ̇. ëΉ ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë,
ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ·˙‰Â ÓÚ‚ÓÂ̇ ËÎË ·˙‰Â ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ, Ë ˘Â ÓÒڇ̠‚Íβ˜ÂÌ
‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 20 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË
ËÁ·Ë‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌ. ᇠÓÚÏfl̇ ̇ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚfl‚‡˘Ëfl ÂÊËÏ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·ÛÚÓÌËÚ FREEZER Ë EXPRESS FRZ Ë „Ë Á‡‰˙ÊÚ Á‡ ÓÍÓÎÓ
5 ÒÂÍÛ̉Ë, ‰Ó͇ÚÓ Ò ˜Û Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î.
åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡ ÙËÁÂÌÓÚÓ, Ë Ì‡ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
ê„Û·ÚÓ ̇
ÙËÁÂ‡
Start
ê„Û·ÚÓ ̇
ı·‰ËÎÌË͇
Start
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ‚˙Ú¯̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ
̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
 ˆÂ΂‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡ Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
è˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Óı·ʉ‡ÌÂÚÓ ‚ ı·‰ËÎÌË͇  Ò··Ó. åÓÎfl „ÛÎË‡ÈÚÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-„ÓÂ, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË
ı·‰ËÎÌË͇ ÏËÌËÏÛÏ 2-3 ‰Â̇.
on
Operation
тип 3
БЪЛГАРИЯ
Type 1
Type 2
Type 3
Display Power Saving Mode
17
БЪЛГАРИЯ
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
БЪЛГАРИЯ
Функционисање
ꇷÓÚ‡
Ò Û‰‡
Може да се изабере сипање воде или леда.
Избор функције
диспенсера
* Треба изабрати воду и лед у коцкицама
притискајући
одговарајуће дугме.
* Пажљиво притиснути дугме чашом.
• Обележена је линија за одговарајућу функцију.
• После избацивања леда у току 5 секунди чуће
се специфичан звук.
То је звук затварања излаза за лед.
БЪЛГАРИЯ
Пажња: Треба сачекати 2-3 секунде да
испадну последњи комади леда
или да вода отекне до краја после
одвајања чаше од прекидача.
Ледомат
Pressing
Switch
• Ледомат у било ком тренутку може да припреми 8 коцкица леда, дневно око 80 коцкица.
Те количине могу ипак да се разликују у зависности од услова, нпр. дужине времена
отварања врата фрижидера.
• Када се напуни посуда за лед, производња леда ће се аутоматски зауставити.
• Уколико се функција аутоматског прављења леда не користи, треба подесити прекидач
уређаја у положај „off” или у положај поновног избора. Пажња: функција ручног бирања је
доступна само у неким моделима.
ПАЖЊА:
Бука за време испадања леда у посуду представља нормалну појаву.
15
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
БЪЛГАРИЯ
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË
è‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡ ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ËÎË ÙËÁÂ‡ ·˙‰Â ÓÒÚ‡‚Â̇ ÓÚ‚ÓÂ̇ Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ
¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ ÒÂÍÛ̉Ë, ˘Â ÔÓÁ‚Û˜‡‚‡ ÚËÍ‡ÚÂÌ Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Ò˄̇ΠÔÂÁ
ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 30 ÒÂÍÛ̉Ë.
åÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÏÂÒÚÌËfl ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙, ‡ÍÓ Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌËfl Ò˄̇Î
ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Á‚Û˜Ë Ë ÒΉ Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
БЪЛГАРИЯ
îÛÌ͈Ëfl Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ (ÓÚÍË‚‡Ì ̇ ÔÓ‚‰‡)
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÓÚÍË‚‡ ÔÓ‚‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ì‡Îˈ ÔÓ‚‰‡
̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÔË ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
ÄÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ò ÔÓ‚‰Ë, ÚÓÈ Ì ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÌËÍÓÈ ·ÛÚÓÌ Ë Ì ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ÌÓχÎÌÓÚÓ Ó·ÓÁ̇˜‡‚‡ÌÂ. Ç ÒÎÛ˜‡È ͇ÚÓ ÚÓÁË, Ì ËÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ, ‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ÏÂÒÚÌËfl ˆÂÌÚ˙ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. ëÂ‚ËÁÌËflÚ ËÌÊÂÌÂ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏ ‰Ó͇ÚÓ ÓÚÍËÂ
ÔÓ‚‰Â̇ڇ ˜‡ÒÚ ‚ ËÁÍβ˜ÂÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ.
ä‡Í Ò ‰ÓÒÚ‡‚fl
Ή/ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
ÇÓ‰‡Ú‡ Ò Óı·ʉ‡, ‰Ó͇ÚÓ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ‚˙‚ ‚Ó‰ÌËfl ÂÁÂ‚Ó‡ ‚ ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÔ‡˘‡ ‰Ó ‡‚ÚÓχڇ.
ã‰˙Ú Ò ӷ‡ÁÛ‚‡ ‚ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ χ¯Ë̇ Á‡ Ή Ë Ò ËÁÔ‡˘‡ ‰Ó ‡‚ÚÓχڇ, ËÎË
‡Á‰ÂÎÂÌ ‚˙‚ ‚ˉ ̇ ̇ÚÓ¯ÂÌ Î‰ ËÎË Î‰ ̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
•
è‰ÛÔÂʉÂÌËfl
çÓχÎÌÓ Â ‡ÍÓ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì  ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰Â̇. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ÔÓÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡, ‰Ó·‡‚ÂڠΉ ‚ ˜‡¯‡Ú‡.
àÁı‚˙ÎÂÚ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÚ ÒΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ή
(ÓÍÓÎÓ 20 Ô‡˜ÂÚ‡) Ë ‚Ó‰‡ (ÓÍÓÎÓ 7 ˜‡¯Ë).
è˙‚ËflÚ Î‰ Ë ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ˜‡ÒÚËˆË ËÎË ÏËËÁχ ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ Ú˙·‡ ËÎË ÓÚ ‚Ó‰ÌËfl ÂÁÂ‚Ó‡. íÓ‚‡ Ò˙˘Ó Ò ̇·„‡ Ë ‡ÍÓ
ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ì  ·ËÎ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
Ñ˙ÊÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡Î˜ ÓÚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
ш‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ̇ÚËÒÌ‡Ú Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎfl ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÎË ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ Î‡ÏÔËÚÂ.
ÇÌËχ‚‡ÈڠΉÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ‰‡ Ì ·˙‰Â ·ÎÓÍË‡Ì‡ ÓÚ ı‡Ì‡.
ÄÍÓ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ı‡Ì‡ ÔË ‚ıÓ‰‡ ̇ ΉÓÔÓ‚Ó‰‡, Ή˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ.
ã‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ÏÓÊ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ Ò ÔÓÍËÂ Ò Î‰Â̇ ͇¯‡, ‡ÍÓ Ò ÛÔÓÚ·fl‚‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ÚÓ¯ÂÌ
Ή. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ̇Ò˙·‡Î‡Ú‡ ҠΉÂ̇ ͇¯‡.
Ç ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÍÛÚËÈÍË ËÎË ‰Û„Ë ı‡ÌË ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ Ή, Ò
ˆÂÎ ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ËÏ ËÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ.
èÓ‰Ó·ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή.
Ç ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÍËÒÚ‡ÎÌË ˜‡¯Ë ËÎË Ù‡flÌÒÓ‚Ë Ò˙‰Ó‚ Á‡
Ò˙·Ë‡Ì ̇ Ή.
í‡ÍË‚‡ ˜‡¯Ë ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ҘÛÔflÚ.
è˙‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ÂڠΉ‡ ‚ ˜‡¯‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ fl ̇Ô˙ÎÌËÚÂ Ò ‚Ó‰‡ ËÎË ‰Û„‡ ̇ÔËÚ͇.
ÄÍÓ Î‰˙Ú Ò ÔË·‡‚Ë Í˙Ï ‚˜ ̇ÎflÚ‡ ‚ ˜‡¯‡ Ú˜ÌÓÒÚ, Úfl ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡ÁÎÂÂ.
çËÍÓ„‡ Ì ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚÂ Ò ˙͇ ËÎË ‰Û„Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ÓÚ‚Ó‡ Á‡ Ή.
ÑÓÍÓÒ‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ò˜ÛÔ‚‡Ì ̇ ˜‡ÒÚ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ̇ ˙͇ڇ.
çËÍÓ„‡ Ì χı‡ÈÚ ͇ԇ͇ ̇ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή.
èÓÌflÍÓ„‡ ÔÓ‰‡‚Ìfl‚‡ÈÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡, ڇ͇ ˜Â ÍÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú Á‡ Ή ‰‡ Ò Ô˙ÎÌË ‰Ó„ÓÂ Ò Î‰.
ã‰˙Ú Ò ̇ÚÛÔ‚‡ ‰Ó ˙·‡ ̇ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ Ή. èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‡‚ÚÓχÚ˙Ú Á‡ Ή ÏÓÊ ‰‡
ÔËÂÏÂ, ˜Â ÍÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú Á‡ Ή  Ô˙ÎÂÌ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ή ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ.
ÄÍÓ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ÔÓ‰‡‚‡ Ή Ò ÌÂÒ‚ÓÈÒÚ‚ÂÌ ˆ‚flÚ, ‚‰̇„‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò
ÒÂ‚ËÁÌËfl ˆÂÌÚ˙, ͇ÚÓ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÚflÒ̇ ËÎË ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‰˙ηÓ͇ ˜‡¯‡.
ã‰˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‰˙ÒÚË ‚ ΉÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
Ñ˙ÊÚ ˜‡¯‡Ú‡ ̇ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ÓÚ‚Ó‡ Á‡ Ή.
󇯇, ̇ÏË‡˘‡ Ò ÔÂ͇ÎÂÌÓ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÓÚ‚Ó‡, ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÚÛ‰ÌË ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ή‡.
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
Част с две звездички **
(Отнася се само за избрани модели)
Кош на фризера
(частта с две
звездички)
Частта с две звездички означава температурата -12°C ~ -18°C
Храна, която се замразява за кратък период от време
Ň˜Â Á‡ ̇ÔËÚÍË (éÚ̇Òfl Ò ҇ÏÓ Á‡ ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ‰Ó ·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË, ·ÂÁ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇, Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÔÂÒÚËÚÂ
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó.
äÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ·‡˜ÂÚÓ Á‡ ̇ÔËÚÍË ÒÂ
ÓÚ‚ÓË, ‚˙Ú¯̇ڇ ·ÏÔ‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇ Ò‚ÂÚ‚‡. èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â
ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ò ‡Á„Ή‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
Ç‡Ú‡Ú‡ ̇
·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚͇
Ç ÌË͇Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È ÌÂ
‚‡‰ÂÚÂ
‚˙Ú¯ÌËfl
Í‡Ô‡Í Ì‡
·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË
Ç ÌË͇Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
ÚÂÊÍË Ô‰ÏÂÚË
‚˙ıÛ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË Ë ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇
‰Âˆ‡ ‰‡ Û‚ËÒ‚‡Ú
̇ ÌÂfl.
Ç ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ·‡˜ÂÚÓ Á‡ ̇ÔËÚÍË Í‡ÚÓ
ÔÓÒÚ‡‚͇ Á‡ flÁ‡ÌÂ Ë Úfl·‚‡ ‰‡ fl
Ô‰ԇÁ‚‡Ú ÓÚ Û‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÓÒÚË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
Ç ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ÓÚÔÛÒ͇ÈÚ ˙ˆÂ
‚˙ıÛ ÌÂfl Ë Ì fl ̇ÚËÒ͇ÈÚ Ò˙Ò ÒË·.
Ň˜ÂÚÓ Á‡ ̇ÔËÚÍË Ì ÏÓÊ ‰‡
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ ÌÓχÎÌÓ ·ÂÁ ͇ԇ͇.
Само модели с вътрешен капак на контейнера.
18
ç ҇ÏÓ ˜Â ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ·‡˜ÂÚÓ Á‡
̇ÔËÚÍË ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë, ÌÓ Ë
‰Âˆ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇‡ÌflÚ.
БЪЛГАРИЯ
ä‡Í Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
Лед и вода без тръби
(Отнася се само за избрани модели)
Как да се
направи това
Сваляне на контейнера за вода
ВАРИАНТ 1

.
БЪЛГАРИЯ
ВАРИАНТ 2
Завъртете обезопасителния ключ в положение "OPEN",
както е показано на ①. След това, хванете и издърпайте
капачката от водния резервоар ②, за да
разхлабите водния резервоар.
Напълване на контейнера с вода
Поставяне на контейнера
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
Регулирайте горната страна на капачката на водния
резервоар и изравнете тръбата на помпата с центъра,
силно натискайки резервоара навътре, както е показано на ③.
Завъртете обезопасителния ключ в положение "CLOSE"④.
Използване на
бутилка
Поставяне на бутилка с вода
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
áÄÅÖãÖÜäÄ
•
ÄÍÓ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌËflÚ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂΠ ̇„·ÒÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ ÏÂÒÓ,
ÁÂÎÂ̘ۈËÚ ËÎË ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ˘Â Á‡Ï˙Á̇Ú. í‡Í‡, ˜Â Úfl·‚‡
‰‡ „Ó Ò Û‰‡
ꇷÓÚ‡
ÔÓ‚ÂËÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ı‡ÌË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
ÑÂÓ‰Ó‡ÚÓ (éÚ̇Òfl Ò ҇ÏÓ Á‡ ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
í‡ÁË ÒËÒÚÂχ ÂÙË͇ÒÌÓ
‡·ÒÓ·Ë‡ ÒËÎÌË ‡ÓχÚË, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÔÚ˘ÂÌ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ.
í‡ÁË ÒËÒÚÂχ Ì Ó͇Á‚‡ ÌË͇͂Ó
‚ÎËflÌË ‚˙ıÛ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌËÚÂ
ı‡ÌË.
í˙È Í‡ÚÓ Úfl ‚˜  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ‚˙ıÛ ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌ̇ڇ Ú˙·‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇
ı·‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ, Ì  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ.
åÓÎfl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡Ú‚ÓÂÌË Ò˙‰Ó‚ Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ı‡ÌË Ò ÓÒÚË ÏËËÁÏË.
Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÂÁË ÏËËÁÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‡·ÒÓ·Ë‡Ú ÓÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ı‡ÌË ‚
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ.
БЪЛГАРИЯ
ä‡Í Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
‰ÂÓ‰ÓË‡˘‡Ú‡
ÒËÒÚÂχ
Свежест на вакуума (Отнася се само за избрани модели)
Помага да се запази свежестта на зеленчуците и плодовете благодарение на ефекта на
вакуума, усилващ херметическото затваряне.
Как да
направите това?
Натискането на бутона предизвиква излизане на въздуха
от чекмеджето и усилване на херметическото затваряне.
Пъхнете ръката си, за да натиснете бутона горе
и да го издърпате до позиция , а след това отворете
чекмеджето . При затваряне на чекмеджето натискайте,
докато се чуе щракване.
ꇷÓÚ‡ Ò Û‰‡
Ъгъл за промяна на температурата в отделението
Opti Temp (Отнася
се само за избрани
éÚ‰ÂÎÂÌËÂ
Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
ÔÂıÓ‰модели)
"Ç˙ί·̇ ÁÓ̇" (éÚ̇Òfl Ò ҇ÏÓ Á‡ ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
БЪЛГАРИЯ
ë ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ÏÓÊÂÚ ‰‡
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÁÂÎÂ̘ۈË, ÔÎÓ‰Ó‚Â ËÎË
‰Û„Ë ‚ˉӂ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ͇ÚÓ
̇Ô. ÏÂÒÓ, ÍÓÂÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÁÏ‡ÁË,
ÒÛÓ‚‡ Ë·‡ Ë Ú. Ì.
Промяна на температурата в отделението
Opti Temp (Отнася се само за избрани модели)
燘ËÌ Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Може да се нагласи обхвата на
идеалната температура
в зависимост от вида на
съхраняваните продукти.
Достъпни са 3 избора на температура:
-3°C, -1°C i 4°C. Зеленчуците/плодовете
и съхраняваните на студено продукти
изискващи поддържането на влага
и месо/риба запазват по-голяма
свежест в зависимост от вида на продукта.
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú "Miracle
Zone" ͇ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÏÂÒÓ, ‡ÍÓ
Opti Temp
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÚÂ Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË ËÎË ÔÎÓ‰Ó‚Â, Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡Ï˙Á̇Ú
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú "Miracle
Opti Temp
Zone" ͇ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÏÂÒÓ,
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌËÚ ÏÂÒÓ ËÎË Ë·‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰flÚ, Á‡ÚÓ‚‡ ÏÂÒÓÚÓ ËÎË
Ë·‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚˙‚ ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
èË ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ·ÏÔ‡Ú‡ Ò‚ÂÚ‚‡ ‚
ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ, ‡ ÔË Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Úfl Á‡„‡Ò‚‡
ë ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁ·Ë‡Ì "Selection" ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú (áÂÎÂ̘ۈË/ÔÎÓ‰Ó‚Â) ➔ (ï·‰ËÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ̇
‚·ÊÌÓÒÚ) ➔ (åÂÒÓ).
ОтделениетоÁÓ̇"
Opti Temp
"Ç˙ί·̇
(éÚ̇Òfl
ÒÂ
Ò‡ÏÓ
ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
(Отнася се само заÁ‡
избрани
модели)
àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇
Демонтаж
"Miracle
Zone"
на отделението
Opti Temp
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇
Инсталиране
"Miracle Zone"
на отделението
Opti Temp
è˙‚Ó ËÁ‚‡‰ÂÚ ÍÛÚËflÚ‡ Á‡ ÁÂÎÂ̘ۈË.
Извадете
за зеленчуци.
ëΉ
͇ÚÓконтейнера
ÎÂÍÓ ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ
ÍÛÚËflÚ‡ ̇ "Miracle
След това
след леко
отделението
Zone"
, ı‚‡ÌÂÚÂ
fl повдигане
ÓÚ‚˙ÚÂ Ë на
fl ËÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ
Opti Temp
̇‚˙Ì
.  вмъкнете ръката си и го извадете .
Ç͇‡ÈÚ ÍÛÚËflÚ‡ ̇ "Miracle Zone" ̇
Нагласете отделението
Temp на рафта

Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÏflÒÚÓ ËOpti
‚ÌËχÚÂÎÌÓ
fl ÔÎ˙ÁÌÂÚÂ
и внимателно
̇‚˙ÚÂ
. го вмъкнете .
ÄÍÓ
Прекалено
голямата
силаÒ˙‰ËÌfl‚‡˘ËÚÂ
може да предизвика
повреда
fl ‚͇‚‡ÚÂ
̇ÒË·,
˜‡ÒÚË
на частите.
ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ò ÔÓ‚‰flÚ.
23
ë˙‚ÂÚË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ê‡ÁÔÓ·„‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË
(ÇÊ. ‡Á‰ÂÎ "éÒÌÓ‚ÌË ˜‡ÒÚË")
èÓÒÚ‡‚͇ Á‡‚ËÌÓ
óÂÍωʠÁ‡
Á‡ÍÛÒÍË
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‚ËÌÓ.
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‰·ÌË ı‡ÌËÚÂÎÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË Í‡ÚÓ ıÎfl·, Á‡ÍÛÒÍË Ë ‰.
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‡Á΢ÌË Á‡Ï‡ÁÂÌË
ı‡ÌË, ͇ÚÓ ÏÂÒ‡, Ë·‡, Ò·‰ÓΉ,
Á‡Ï‡ÁÂÌË Á‡ÍÛÒÍË Ë ‰.
äÓÌÁÓ· ̇
‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
óÂÍωʠ̇
ÙËÁÂÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ χÎÍË Ô‡ÍÂÚË
Á‡Ï‡ÁÂÌË ı‡ÌË.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ͇˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÓÚ‚‡fl ‚‡Ú‡Ú‡. ч
Ì Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌË ı‡ÌË,
͇ÚÓ Ò·‰ÓΉ Ë ‰.
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÏÂÒ‡, Ë·‡, ÔËÎÂÚ‡ Ë ‰.,
ÒΉ ͇ÚÓ Ò‡ ·ËÎË Û‚ËÚË ‚ Ú˙ÌÍÓ ÙÓÎËÓ.
è‡ÍÂÚËÚ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÔÓ‰ÒÛ¯ÂÌË.
éÚ‰ÂÎÂÌË Á‡
ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Í‡ÚÓ
χÒÎÓ, ÒËÂÌÂ Ë ‰.
äÛÚËfl Á‡ flȈ‡
èÓÒÚ‡‚flÈÚ ڇÁË ÍÛÚËfl Á‡ flȈ‡ ̇
Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ.
Ň˜Â Á‡
̇ÔËÚÍË
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ˜ÂÒÚÓ ÛÔÓÚ·fl‚‡ÌË
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÚÍË Ë ‰.
ê‡ÙÚ Ì‡
ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÎÂÍË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
·Î˛‰‡ ËÎË ‰Û„Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ‡ÁÒÚÓflÌËÂ.
äÓÌÁÓ· ̇
‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ χÎÍË Ô‡ÍÂÚË‡ÌË
ı‡ÌË ËÎË Ì‡ÔËÚÍË, ͇ÚÓ ÏÎflÍÓ, ÒÓÍ, ·Ë‡
Ë ‰.
óÂÍωʠÁ‡
ÁÂÎÂ̘ۈË
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÎÓ‰Ó‚Â ËÎË
ÁÂÎÂ̘ۈË.
äÓÌ‚ÂÚËÛÂÏÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÁÂÎÂ̘ۈË/
ÏÂÒÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ᇠÒ˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÁÂÎÂ̘ۈË, ÔÎÓ‰Ó‚Â, ÏÂÒÓ
Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ, ÒÛÓ‚‡ Ë·‡ Ë ‰.
燄·ÒÂÚ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌËfl Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ
ÒÔÓ‰ ÌÛʉËÚÂ.
èÓ‚ÂÂÚ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌËfl Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ı‡ÌË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
БЪЛГАРИЯ
ê‡ÙÚ Ì‡
ÙËÁÂÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ë˙‚ÂÚË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ë˙‚ÂÚË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÔflÒ̇ ı‡Ì‡ ‚ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. 燘ËÌ˙Ú Ì‡ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ
Ë ‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì ̇ ı‡Ì‡Ú‡  ‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÊÂÒÚÚ‡ Ë
‚ÍÛÒ‡ È.
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ Ò ÔÓ‚Âʉ‡Ú ÔË ÌËÒ͇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ͇ÚÓ ·‡Ì‡ÌË Ë Ô˙Ô¯Ë.
éÒÚ‡‚flÈÚ „Ó¢ËÚ ı‡ÌË ‰‡ Ò Óı·‰flÚ, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
èÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ „Ó¢‡ ı‡Ì‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ‰Û„ËÚÂ
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÒÏÂÚÍË Á‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl.
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ı‡Ì‡, Û‚Ë‚‡ÈÚ fl ‚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌÓ‚Ó ÙÓÎËÓ ËÎË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ò˙‰ Ò Í‡Ô‡Í. íÓ‚‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ ËÁÔ‡fl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚·„‡Ú‡ Ë
ÒÔÓχ„‡ ı‡Ì‡Ú‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁË ‚ÍÛÒ‡ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÒË Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ç Á‡ÔÛ¯‚‡ÈÚ ÓÚ‚ÓËÚ Á‡ ˆËÍÛÎË‡Ì ̇ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
ꇂÌÓÏÂ̇ڇ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ÒÚÛ‰ÂÌËfl ‚˙Á‰Ûı ÔÓ‰‰˙ʇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚
ı·‰ËÎÌË͇ ‰̇͂‡.
ç ÓÚ‚‡flÈÚ ˜ÂÒÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡. éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ‰‡
‚ÎËÁ‡ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı Ë Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡.
ç ‰˙ÊÚ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÍÓÌÁÓÎËÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡, Ú˙È
͇ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÂ˜Ë Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ‰‡ Ò Á‡Ú‚‡fl ‰Ó·Â.
БЪЛГАРИЯ
îËÁÂÌÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ç ‰˙ÊÚ ·ÛÚËÎÍË ‚˙‚ ÙËÁÂ‡ - Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ҘÛÔflÚ ÔË Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ.
ç Á‡Ï‡Áfl‚‡ÈÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ı‡Ì‡, ÍÓflÚÓ Â ·Ë· ‡ÁÏ‡ÁÂ̇. íÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Á‡„Û·‡
̇ ‚ÍÛÒ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌÓÒÚ.
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚË Í‡ÚÓ Ò·‰ÓΉ ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ „Ë
̇ ÔÓÎˈ‡Ú‡, ‡ Ì ̇ ÍÓÌÁÓÎËÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
ç ÔËÔ‡ÈÚ Á‡Ï‡ÁÂÌËÚ ı‡ÌË Ë Ò˙‰Ó‚Â, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ, Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ Ë
Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÒÚ˙ÍÎÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl ‚˙‚ ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
- Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ËÁÏ˙Á‚‡ÌËfl, ‡ ÒÚ˙ÍÎÂÌËÚ Ò˙‰Ó‚Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ҘÛÔflÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ Á‡Ï˙ÁÌÂ, Ë Ú‡Í‡ ‰‡ ‚Ë Ì‡‡ÌflÚ.
ï·‰ËÎÌÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
àÁ·fl„‚‡ÈÚ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ‚·ÊÌË ı‡ÌË ‰˙ηÓÍÓ Ì‡‚˙Ú ÔÓ ÔÓÎˈËÚÂ. íÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡Ï˙ÁÌ‡Ú ÔË ÔÂÍËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Óı·‰ÂÌËfl ‚˙Á‰Ûı.
ÇË̇„Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ı‡Ì‡Ú‡ ÔÂ‰Ë Óı·ʉ‡ÌÂ. áÂÎÂ̘ۈËÚÂ Ë ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÁÏËÚË Ë ËÁ·˙Ò‡ÌË, ‡ Ô‡ÍÂÚË‡Ì‡Ú‡ ı‡Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚÂ̇, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ô‰ԇÁflÚ Ò˙Ò‰ÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ ‡Á‚‡ÎflÌÂ.
èË Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ flȈ‡ ÔÓ ‡ÙÚ‡ ËÎË ÍÛÚËflÚ‡ Á‡ flȈ‡ Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÂÒÌË Ë
‚Ë̇„Ë ‚ ËÁÔ‡‚ÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ „Ë ÔÓ‰‰˙ʇ ÔÂÒÌË ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
ᇷÂÎÂÊ͇
•
ÄÍÓ ‚‡¯ËflÚ ı·‰ËÎÌËÍ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ÚÓÔÎÓ Ë ‚·ÊÌÓ ÏflÒÚÓ, ‡ÍÓ ˜ÂÒÚÓ
ÓÚ‚‡flÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÏÛ ËÎË ‡ÍÓ ‚ ÌÂ„Ó ÒÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÏÌÓ„Ó ÁÂÎÂ̘ۈË, ‚ Ì„Ó
ÏÓÊ ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡ ÍÓ̉ÂÌÁ, ÍÓÈÚÓ Ì Ó͇Á‚‡ ‚ÎËflÌË ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇
Û‰‡. àÁ·˙Ò‚‡ÈÚ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ Ò˙Ò ÒÛı Ô‡ˆ‡Î.
БЪЛГАРИЯ
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
БЪЛГАРИЯ
Додатни простор
(Space plus)
Посуда за лед
Ледомат
Подигните «space plus» (1) и извадите у правцу (2).
2
1
Ухватите посуду за лед на начин који се види на цртежу
и извадите је (2) подижући мало увис (1).
• Не препоручује се демонтирање посуде за лед осим
ако то није заиста неопходно.
• Држите посуду за лед са обе руке да је не бисте
испустили за време вађења
• Ако посуда за лед не улази у вођицу, окрените
мало покретни део.
Уколико дође до дуже паузе у коришћењу или уколико се не користи функција прављења
леда, искључите уређај за прављење коцкица леда после вађења «space plus»-а. Када
лед буде потребан, укључите уређај за прављење коцкица леда.
Вашият хладилник може да издава звуци, които вашият стар хладилник не е издавал.
Тъй като звуците сега са нови за Вас, може да сте притеснени за тях. Повечето от новите
звуци са нормални. Твърди повърхности като подът, стените и шкафовите, могат да
направят звуците да звучат по-силно от описаните видове в действителност. Следват
звуците и причините, които могат да ги предизвикат:
•Таймерът за размразяване ще щракне веднъж, когато автоматичният цикъл на
размразяване започва и свършва. Управлението на термостата
( или управлението на хладилника, в зависимост от модела) също ще щракне,
когато се включва и изключва цикъл.
•Тракащи шумове може да идват от потока на охладителната течност, водопровода
или артикули съхранявани отгоре на хладилника.
• Вашият хладилник е предназначен да работи по-ефикасно, за да държи вашата храна
при желаната температура. Високо ефективният компресор може да накара вашия
хладилник да работи по-дълго от старият Ви хладилник, и може да чуете пулсиране
или звук с висок тон.
• Може да чуете мотора на дифузора на вентилатора, който циркулира въздуха в хладлника
и отделенията на фризера.
• При приключването на всеки цикъл, може да чуете бълбукащ звук поради преминаването
на охладителната течност в хладилника. Cвиването също причинява пукащ звук и
разширяването на вътрешните стени може да издава пукащ звук.
• Капането на вода върху нагревателното устройство на системата за размразяване
по време на цикъл на размразяване може да причини цвърчащ звук.
• Може да чуете въздух, който се форсира над кондензатора от вентилатора на кондензатора.
• Може да чуете преминаването на вода в дренажната подложка по време на
цикъл на размразяване.
БЪЛГАРИЯ
Разбиране на звуците,
които може да чуете
БЪЛГАРИЯ
Для холодильника є нормальним
мати невеликий крен назад.
èÓ·ÎÂÏ
äÓÏÔÂÒÓ˙Ú Ì‡
ı·‰ËÎÌË͇ ÌÂ
‡·ÓÚË
Ç˙ÁÏÓÊ̇ Ô˘Ë̇
ê¯ÂÌËÂ
íÂÏÓÒÚ‡Ú˙Ú ÔÓ‰‰˙ʇ ı·‰ËÎÌË͇
̇ ÔÓÒÚÓflÌ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
íÓ‚‡  ÌÓχÎÌÓ. ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú ÒÂ
‚Íβ˜‚‡ Ë ËÁÍβ˜‚‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔÓÒÚÓflÌ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚
ÙËÁÂ‡  ÔÂ͇ÎÂÌÓ
ÌËÒ͇, ÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
̇ ı·‰ËÎÌË͇ Â
Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ Â
̇„·ÒÂ̇ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÌËÒÍÓ.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂ‡ ̇ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ,
‰Ó͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ ÌÂ
Òڇ̠Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚
ı·‰ËÎÌË͇  ÔÂ͇ÎÂÌÓ
ÌËÒ͇, ÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
̇ ÙËÁÂ‡ Â
Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Â
̇„·ÒÂ̇ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÌËÒÍÓ.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.
íÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ҇
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÌËÒÍË
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Â
̇„·ÒÂ̇ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÌËÒÍÓ.
åÂÒÓÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ χÎÍÓ ÔÓ‰ ÚӘ͇ڇ ̇
Á‡Ï˙Á‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ (32˚F, 0˚C), Á‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡Ô‡ÁË ÔflÒÌÓ Ï‡ÍÒËχÎÌÓ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
ÇËÊ „ÓÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ.
çÓχÎÌÓ Â ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú ΉÂÌË
ÍËÒÚ‡ÎË ÔÓ‡‰Ë Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡
‚·„‡ ‚ ÏÂÒÓÚÓ.
íÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ҇
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍË
íÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ
‚ ı·‰ËÎÌË͇
ËÎË ÙËÁÂ‡ Ò‡
ÔÂ͇ÎÂÌÓ
‚ËÒÓÍË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚
ı·‰ËÎÌË͇ Â
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓ͇,
ÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
̇ ÙËÁÂ‡ Â
Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ Â
̇„·ÒÂ̇ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍÓ.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ ËÎË ı·‰ËÎÌË͇
̇ ÔÓ-ÌËÒ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂ‡ ËÎË ı·‰ËÎÌË͇ Ì Òڇ̠Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇  ̇„·ÒÂ̇
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍÓ. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇ Ó͇Á‚‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÎËflÌË ‚˙ıÛ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡
̇ ÔÓ-ÌËÒ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ‰Ó͇ÚÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ ËÎË
ı·‰ËÎÌË͇ Ì Òڇ̠Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇.
Ç‡ÚËÚ Ò ÓÚ‚‡flÚ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ˜ÂÒÚÓ
ËÎË Á‡ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
íÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı ÔÓÌËÍ‚‡ ‚
ı·‰ËÎÌË͇/ÙËÁÂ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ÒÂ
ÓÚ‚‡fl. éÚ‚‡flÈÚ ÔÓ-fl‰ÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡.
Ç‡Ú‡Ú‡  ÎÂÍÓ ÓÚÍÂı̇ڇ.
á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÔÎ˙ÚÌÓ.
ç‡ÒÍÓÓ Ò‡ ·ËÎË ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË „ÓÎÂÏË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
ÚÓÔ· ËÎË „Ó¢‡ ı‡Ì‡.
àÁ˜‡Í‡ÈÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ËÎË
ÙËÁÂ˙Ú ÛÒÔ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú Â ·ËΠ̇ÒÍÓÓ
ËÁÍβ˜ÂÌ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ
ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
ç‡ ı·‰ËÎÌË͇ Ò‡ ÌÛÊÌË ÌflÍÓÎÍÓ
˜‡Ò‡, Á‡ ‰‡ Ò Óı·‰Ë ËÁˆflÎÓ.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Â
̇„·ÒÂ̇ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍÓ.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ÔÓ-ÌËÒ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.
БЪЛГАРИЯ
ï‡Ì‡Ú‡, Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì‡ ‚
˜ÂÍωÊÂÚ‡Ú‡, Á‡Ï˙Á‚‡.
åÂÒÓÚÓ, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÓ
‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡
ÔflÒÌÓ ÏÂÒÓ,
Á‡Ï˙Á‚‡.
БЪЛГАРИЯ
Для холодильника є нормальним
мати невеликий крен назад.
БЪЛГАРИЯ
Для холодильника є нормальним
мати невеликий крен назад.
БЪЛГАРИЯ
На дисплеї
відображається
«OFF» (ВИМК.)
Автоматику холодильника перемкнуто у режим «Demo» або «Demonstration Mode»,
який використовується, насамперед, у крамницях для демонстрації можливостей
побутової техніки покупцям. У демонстраційному режимі система охолодження
вимкнена, натомість тільки лампочки та дисплей працюють у нормальному режимі.
Щоб вимкнути режим демонстрації, відкрийте дверцята, натисніть і утримайте
одночасно кнопки «EXPRESS FRZ.» (Экспрес-заморожування) і «REF. TEMP»
(Базова температура) напротязі 5 секунд. При цьому на дисплеї відобразиться значення
температури, завдане до того, як холодильник було переведене у режим демонстрації.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising