LG | GTB574PZHM | Owner's Manual | LG GTB574PZHM Ръководство за употреба

LG GTB574PZHM Ръководство за употреба
Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и лица с намалени
физически, сензорни и умствени способности или липса на опит и знание, ако са под надзор
или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират
потенциалните опасности.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Почистването и техническата поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising