LG | GT5142SEAS | Owner's Manual | LG GT5142SEAS Kullanım kılavuzu

LG GT5142SEAS Kullanım kılavuzu
BULGARIA
? íñòðóêöèÿ Çà Óïîòðåáà
TIA
X ËÀÄÈËÍÈÊÔÐÈÇÅÐ
? îëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ
ïðåäè èçïîëçâàíå. Çàïàçåòå ÿ çà ïî êúñíà ñïðàâêà.
www.lge.com
ëöÑöêÜÄçàÖ
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ
ÅÖáéèÄëçéëí ............................................43
àçëíÄãàêÄçÖ .............................................49
ëïÖåÄ çÄ ÇöíêÖòçàíÖ óÄëíà .............. 50
ÖäëèãéÄíÄñàü ......................................... 51
èÛÒ͇Ì ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
èÂ‰Ë ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ä·χ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
îÛÌ͈Ëfl Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ·ÏÔ‡Ú‡
ë‡ÏÓÚÂÒÚ‚‡ÌÂ
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
Super Cool (cÛÔÂ Óı·ʉ‡ÌÂ)
Child Lock (Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‰Âˆ‡)
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
é·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ Ή (ÔÓ ËÁ·Ó)
3оната фреш
óÂÍωʠÁ‡ ÁÂÎÂ̘ۈË
ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ
ÑÂÁÓ‰Ó‡ÚÓ (ÔÓ ËÁ·Ó)
ÇÓ‰Ó‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÚÂÎ
èêÖÑãéÜÖçàü áÄ ëöïêÄçüÇÄçÖ çÄ
ïêÄçàíÖãçà èêéÑìäíà ........................... 56
èéóàëíÇÄçÖ ............................................... 57
éÅôÄ àçîéêåÄñàü ................................ 58
ëåüçÄ çÄ ãÄåèÄ ...................................... 58
ÇÄÜçà èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü ..................... 59
èêÖÑà ÑÄ ëÖ éÅÄÑàíÖ Ç ëÖêÇàáÄ ....... 60
42
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ ÅÖáéèÄëçéëí
éëçéÇçà åÖêäà èé ÅÖáéèÄëçéëí
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò˙‰˙ʇ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. óÂÚÂÚ Ë
‚Ë̇„Ë ÒÔ‡Á‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
íÓ‚‡  ÒËÏ‚ÓÎ Á‡ Ò˄̇ÎËÁË‡Ì ̇ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. íÓÈ ‚Ë ‰‡‚‡ Ò˄̇ΠÁ‡ ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÍÓËÚÓ ‚Ë ËÌÙÓÏË‡Ú Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û·ËflÚ ‚‡Ò ËÎË ‰Û„Ë ıÓ‡ ËÎË ‰‡ Ô˘ËÌflÚ
ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. ÇÒ˘ÍË ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò Ô‰¯ÂÒÚ‚‡Ú ÓÚ ÒËÏ‚Ó· Á‡ Ò˄̇ÎËÁË‡Ì ̇
ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰Ûχ Á‡ Ò˄̇ÎËÁË‡Ì ̇ ËÒ͇: éèÄëçéëí, ÇçàåÄçàÖ ËÎË
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ. íÂÁË ‰ÛÏË ÓÁ̇˜‡‚‡Ú:
éèÄëçéëí
ÇçàåÄçàÖ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ô Á‡„ËÌÂÚ ËÎË ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ì ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ.
åÓÊ ‰‡ Á‡„ËÌÂÚ ËÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ ÌÂ
ÒÔ‡Á‚‡Ú ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ.
éÁ̇˜‡‚‡ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ ÓÔ‡Ò̇ ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓflÚÓ, ‡ÍÓ Ì ·˙‰Â ËÁ·Â„̇ڇ, ÏÓÊÂ
‰‡ ‰Ó‚‰ ҇ÏÓ ‰Ó ÎÂÍÓ ËÎË Ò‰ÌÓ ÚÂÊÍÓ Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
ÇÒ˘ÍË ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÔ‰ÂÎflÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ͇Á‚‡Ú ‚Ë Í‡Í ‰‡ ̇χÎËÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ Ë Í‡Í‚Ó ˘Â Ò ÒÎÛ˜Ë, ‡ÍÓ Ì Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ.
ÇçàåÄçàÖ
ᇠ‰‡ ̇χÎËÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ̇ Îˈ‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡¯Ëfl Û‰, Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÏÂÍË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ
‰‡‰ÂÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ. èÓ˜ÂÚÂÚ ‚Ò˘ÍË ËÌÒÚÛ͈ËË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË Û‰.
1. èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ífl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡ ÚÓÁË Û‰.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ó·˙̇Ú
̇„Ó ËÎË ‰‡ ·˙‰Â ÔËÚËÒÌ‡Ú Á‡‰
ı·‰ËÎÌË͇.
• àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÌflÍÓÎÍÓ Û‰‡, ‚Íβ˜ÂÌË Í˙Ï
‰ËÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
• èÂÍ˙Ò‚‡˜˙Ú Á‡ ÚÓÍÓ‚Â
̇ ÛÚ˜͇ ÏÓÊ ‰‡
ÔÓ‚Â‰Ë ı‡Ì‡Ú‡ Ë
‡‚ÚÓχÚ˙Ú Á‡ Ή Ë ‚Ó‰‡
ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÚ˜Â.
Ç ˘ÂÔÒ· ÏÓÊ ‰‡
ÔÓÌËÍÌ ‚Ó‰‡ ËÎË ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚‰ÂÌ,
ÍÓÂÚÓ Ô˘ËÌfl‚‡ ÔÓʇ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ ‰‡ ÒÂ
Ô„˙Ì ËÎË ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÚËÒÌ‡Ú ÓÚ ÚÂÊ˙Í
Ô‰ÏÂÚ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÔÓ‚‰Ë.
ç ۉ˙Îʇ‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÔÓÏÂÌflÈÚÂ
‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
íÓ‚‡ Ô˘ËÌfl‚‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ ÔÓ‡‰Ë
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÔÓ‚‰‡ ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ËÎË ‰Û„Ë
Ô˘ËÌË.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚‰Ë
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Ë ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
43
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ ÅÖáéèÄëçéëí
1. èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÔË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê͇ ËÎË ÒÏfl̇ ̇
‚˙Ú¯̇ڇ ·ÏÔ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
ç ‰˙Ô‡ÈÚ ͇·Â· Ë Ì ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ˘ÂÔÒÂÎ
Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ.
• íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
• èË ÒÏfl̇ ̇ ‚˙Ú¯̇ڇ ·ÏÔ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË „ÛÏÂÌËflÚ Ô˙ÒÚÂÌ Á‡
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇
ÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
ËÒÍË ‚ ˆÓÍ˙· Ì Â
ËÁ‚‡‰ÂÌ.
• íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
éÚÒÚ‡ÌÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ËÎË Ô‡ı‡ ÓÚ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ˘ÂÔÒÂÎ Ë „Ó ‚Íβ˜ÂÚÂ, ͇ÚÓ
˘ËÙÚÓ‚ÂÚ Úfl·‚‡ ·˙‰‡Ú ‚͇‡ÌË ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‰Ó· ‰Ó Í‡ÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
èÓ‚ÂÂÚÂ
Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂÚÓ.
çÂÔ‡‚ËÎÌÓÚÓ
Á‡ÁÂÏfl‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ‡‚‡Ëfl Ë
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
è‡ı, ‚Ó‰‡ ËÎË ı··‡‚Ó
‚Íβ˜‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
äÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ ËÎË ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
 ÔÓ‚‰ÂÌ, ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ‚ÓËÚ ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‡Áı··flÚ, Ì „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË Í˙ÒÓ
Ò˙‰ËÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓʇ.
2. èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÂÊ˙Í Ô‰ÏÂÚ ËÎË ÓÔ‡ÒÂÌ
Ô‰ÏÂÚ (Ò˙‰ Ò Ú˜ÌÓÒÚ)
‚˙ıÛ ı·‰ËÎÌË͇.
ç Ò ۂËÒ‚‡ÈÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‡ÙÚÓ‚ÂÚÂ
̇ ‚‡Ú‡Ú‡, ̇ ·‡˜ÂÚÓ, ÙËÁÂ‡ ËÎË
ı·‰ËÎ̇ڇ ͇ÏÂ‡.
íÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙·ÓÂÌ Ë
‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ,
ÔÓʇ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡
ÔË ÓÚ‚‡flÌ ËÎË Á‡Ú‚‡flÌÂ
̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò˙·ÓË
ı·‰ËÎÌË͇ ËÎË ‰‡
̇‡ÌË ˙ˆÂÚ ‚Ë. çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡
‰Âˆ‡ ‰‡ ‚˙¯‡Ú
„ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚÓÚÓ.
44
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ ÅÖáéèÄëçéëí
2. èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇
ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ‚·ÊÌÓ
ÏflÒÚÓ ËÎË Ì‡ ÏflÒÚÓ,
ÍÓÂÚÓ Ò ÏÓÍË ÓÚ ‚Ó‰‡
ËÎË ‰˙ʉ.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ë Ì Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚÂ
Á‡Ô‡ÎËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË, ͇ÚÓ ÂÚÂ, ·ÂÌÁÓÎ,
‡ÎÍÓıÓÎ, ÎÂ͇ÒÚ‚‡, ‚Ú˜ÌÂÌ „‡Á, ÒÔÂÈÓ‚Â
ËÎË ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË, ·ÎËÁÓ
‰Ó ı·‰ËÎÌË͇ ËÎË
‚ Ì„Ó.
èÓ‚‰‡Ú‡ ̇ ËÁÓ·ˆËflÚ‡ ̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÚ ˜‡ÒÚË ÏÓÊÂ
‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÛÚ˜͇.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÍÒÔÎÓÁËfl ËÎË ÔÓʇ.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Á‡Ô‡ÎÂ̇ Ò‚Â˘ ‚
ı·‰ËÎÌË͇ Á‡
Ó·ÂÁÏËËÒfl‚‡ÌÂ.
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ËÎË
··Ó‡ÚÓÌË Ï‡ÚÂˇÎË ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
èË Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ χÚÂˇÎ, ÍÓÈÚÓ ËÁËÒÍ‚‡
ÒÚÓ„ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ, ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ‰‡
ËÁ‚˙¯Ë ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡
‡͈Ëfl, ÍÓflÚÓ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÍÒÔÎÓÁËfl ËÎË ÔÓʇ.
The Academic
Medicine
dicine
The Me
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡Ô‡ÎËÏ ÒÔÂÈ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó ı·‰ËÎÌË͇.
àÁ·fl„‚‡ÈÚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË Û‰Ë.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÔÓʇ.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚‡Á‡ Ò ˆ‚ÂÚfl, ˜‡¯‡,
ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ËÎË Ò˙‰
Ò ‚Ó‰‡ ‚˙ıÛ ı·‰ËÎÌË͇.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ı·‰ËÎÌËÍ, ÍÓÈÚÓ Â ·ËÎ
ÔÓÚÓÔÂÌ ‚˙‚ ‚Ó‰‡, ÒΉ ͇ÚÓ „Ó ÔÓ‚ÂËÚÂ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË
ÔÓʇ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡
ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ÔË
Ò˙·‡flÌÂ.
45
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ ÅÖáéèÄëçéëí
2. èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇
äÓ„‡ÚÓ ÛÒÂÚËÚ ÒÚ‡Ì̇ ÏËËÁχ ËÎË ‰ËÏ
ÓÚ ı·‰ËÎÌË͇, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ËÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ
˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò
ÒÂ‚ËÁÌËfl
ˆÂÌÚ˙.
ç Ô˙Ò͇ÈÚÂ Ò ‚Ó‰‡ ı·‰ËÎÌË͇ ÓÚ‚˙Ì
ËÎË ÓÚ‚˙ÚÂ Ë Ì „Ó ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò ·ÂÌÁÓÎ
ËÎË ‡Á‰ËÚÂÎ.
èÓ‚‰‡Ú‡ ̇ ËÁÓ·ˆËflÚ‡
̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÚ ˜‡ÒÚË
ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË
ÔÓʇ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇ ÌËÍÓÈ ‰Û„, ÓÒ‚ÂÌ Ì‡
Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ÎˈÂ, ‰‡
‡Á„ÎÓ·fl‚‡, ÂÏÓÌÚË‡ ËÎË ÔÓÔ‡‚fl
ı·‰ËÎÌË͇.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ Á‡ Ì·ËÚÓ‚Ë
ÌÛÊ‰Ë (Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ËÎË
··Ó‡ÚÓÌË Ï‡ÚÂˇÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
·Ó‰‡ ̇ ÍÓ‡· Ë Ú. Ì.).
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ,
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡
ËÎË ÔÓʇ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ͇ÚÓ
ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡,
ÔÓ‚‰‡ ̇ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚÂ
χÚÂˇÎË ËÎË ıËÏ˘ÂÒ͇
‡͈Ëfl.
äÓ„‡ÚÓ ËÁı‚˙ÎflÚ ı·‰ËÎÌË͇, Ò‚‡ÎÂÚÂ
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ ÓÚ
‚‡Ú‡Ú‡.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ ‚˙ıÛ ÒÚ‡·ËÎÂÌ
Ë ‡‚ÂÌ ÔÓ‰.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ‰ÂÚÂ.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚˙ıÛ
ÌÂÒÚ‡·ËÎÂÌ ÔÓ‰ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÒÏ˙Ú ˜ÂÁ
Ò˙·‡flÌ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
ÔË ÓÚ‚‡flÌ ËÎË
Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
46
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü áÄ ÇÄòÄíÄ ÅÖáéèÄëçéëí
2. èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ı·‰ËÎÌË͇
ç Ô˙ı‡ÈÚ ˙ˆÂÚ ÒË ËÎË ÏÂÚ‡Î̇ Ô˙˜Í‡
‚ ËÁıÓ‰‡ Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ͇ԇ͇, ‰˙ÌÓÚÓ
̇ ı·‰ËÎÌË͇, ÚÓÔÎÓÛÒÚÓȘ˂‡Ú‡ ¯ÂÚ͇
(ËÁÔÛÒ͇ÚÂÎÌËfl
ÓÚ‚Ó) ÓÚ Á‡‰Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡.
äÓ„‡ÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁı‚˙ÎËÚÂ
ı·‰ËÎÌË͇, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ó·˘ËÌÒ͇ڇ
ÒÎÛÊ·‡.
äÓ„‡ÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
ËÁı‚˙ÎflÚÂ „ÓÎÂÏË
·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË,
͇͂ËÚÓ Ò‡ ·ËÚÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓÛÂ‰Ë Ë Ï·ÂÎË,
̇È-‰Ó·  ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò ÏÂÒÚ̇ڇ
Ó·˘ËÌÒ͇ ÒÎÛÊ·‡.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ç‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Û͇Á‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ ‰Óχ ËÎË
Ï·ÂÎËÚÂ. Å˙‰ÂÚ ‚Ë̇„Ë ‚ÌËχÚÂÎÌË.
ç ÔËÔ‡ÈÚ ı‡Ì‡Ú‡ ËÎË Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚˙‚
ÙËÁÂ‡ Ò ÏÓÍË
˙ˆÂ.
àÁ˜‡Í‡ÈÚ 5 ËÎË Ôӂ˜ ÏËÌÛÚË, ÍÓ„‡ÚÓ
‚Íβ˜‚‡Ú ˘ÂÔÒ·
ÓÚÌÓ‚Ó.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ
ÓÚ ËÁÏ˙Á‚‡ÌÂ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
̇Û¯‡‚‡Ì ̇ ‡·ÓÚ‡Ú‡
̇ ÙËÁÂ‡.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ·ÛÚËÎ͇ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡.
àÁ‰˙Ô‚‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ˘ÂÔÒÂÎ, ͇ÚÓ
‰˙ÊËÚ ҇ÏËfl ˘ÂÔÒÂÎ,
‡ Ì ͇·Â·.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
Á‡Ï˙Á‚‡Ì ̇
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ë Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ
̇ ·ÛÚËÎ͇ڇ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË Í˙ÒÓ
Ò˙‰ËÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
47
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ç‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Û͇Á‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ ‰Óχ ËÎË
Ï·ÂÎËÚÂ. Å˙‰ÂÚ ‚Ë̇„Ë ‚ÌËχÚÂÎÌË.
ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ‚·ÊÌÓ
ÏflÒÚÓ ËÎË Ì‡ ÏflÒÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÏÓÍË ÓÚ
‚Ó‰‡ ËÎË ‰˙ʉ.
ç Ô˙ı‡ÈÚ ˙ˆÂÚ ÒË
ÔÓ‰ ı·‰ËÎÌË͇
åÂÚ‡Î̇ڇ ÔÎÓÒÍÓÒÚ Ì‡
‰˙ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
èÓ‚‰‡Ú‡ ̇ ËÁÓ·ˆËflÚ‡
̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÚ ˜‡ÒÚË
ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÛÚ˜͇.
çÓÒÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ Á‡ ‰˙ÊÍËÚ ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡
Ô‰̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ë ÓÚ„Ó ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡.
èÓÌÂÊ ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ ËÎË Á‡Ú‚‡flÌÂÚÓ Ì‡
‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
̇‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÎˈÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÚÓË Ì‡·ÎËÁÓ,
·˙‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË.
Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È
ÏÓÊ ‰‡ „Ó ËÁÔÛÒÌÂÚÂ,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
éÚ‚‡flÌÂÚÓ ËÎË Á‡Ú‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔËÚËÒ͇ÌÂ
̇ ˙͇ ËÎË Í‡Í ‚
ÔÓˆÂÔ‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
ËÎË ‰ÂÚ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ̇‡ÌÂÌÓ ÓÚ
˙·‡.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÊË‚Ó ÊË‚ÓÚÌÓ ‚
ı·‰ËÎÌË͇.
48
íéáà ïãÄÑàãçàä Ö èêéàáÇÖÑÖç ë éÉêéåçé ÇçàåÄçàÖ à àáèéãáÇÄ çÄâ-èéëãÖÑçàíÖ
èéëíàÜÖçàü Ç íÖïçéãéÉàüíÄ.
ìÇÖêÖçà ëåÖ, óÖ ôÖ ÅöÑÖíÖ çÄèöãçé ÑéÇéãçà éí çÖÉéÇéíé ÑÖâëíÇàÖ à
çÄÑÖÜÑçéëí.
åéãü, èêéóÖíÖíÖ ÇçàåÄíÖãçé íÄáà äçàÜäÄ èêÖÑà ÑÄ ÇäãûóàíÖ ïãÄÑàãçàäÄ ëà.
íü èêÖÑéëíÄÇü íéóçà àçëíêìäñàà áÄ àçëíÄãàêÄçÖ, ÖäëèãéÄíÄñàü à èéÑÑêöÜäÄ,
Ä ëöôé íÄäÄ èêÖÑãÄÉÄ à çüäéà èéãÖáçà ëöÇÖíà.
àçëíÄãàêÄçÖ
1. àÁ·ÂÂÚ ‰Ó·Ó ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ÒË Ì‡ ÎÂÒÌÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÏflÒÚÓ.
ëãÖÑÇÄôÄ ëíöèäÄ
1. èÓ˜ËÒÚÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ Ë
ËÁ·˙¯ÂÚ ˆÂÎËfl Ô‡ı, ̇ÚÛÔ‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ.
2. àÁ·fl„‚‡ÈÚ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó
ÚÓÔÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË, Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇
ËÎË ‚·„‡.
2. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚ ̇ÔËÏÂ
ÍÛÚËflÚ‡ Á‡ ΉÂÌË ÍÛ·˜ÂÚ‡ Ë Ú.Ì. ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ËÏ ÏÂÒÚ‡. í ҇ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌË Á‡Â‰ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ‚˙ÁÏÓÊ̇ ÔÓ‚‰‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ.
3. ᇠ‰‡ ÓÒË„ÛËÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇
‚˙Á‰Ûı‡ ÓÍÓÎÓ ı·‰ËÎÌË͇ Ò ÙËÁÂ, ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ‰‚ÂÚ ÏÛ ÒÚ‡ÌË Ë
ÓÚ„ÓÂ, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓÌ 2 Ë̘‡ (5 ÒÏ) ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ
Á‡‰Ì‡Ú‡ ÏÛ ÒÚÂ̇.
3. ë‚˙ÊÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ (ËÎË ˘ÂÔÒÂÎ) Í˙Ï
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. ç ҂˙Á‚‡ÈÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë Û‰Ë
Í˙Ï Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
4. ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ, Û‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÌË‚ÂÎË‡. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, „ÛÎË‡ÈÚÂ
ÌË‚ÂÎË‡˘ËÚ ‚ËÌÚÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ
ÌÂ‡‚ÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓ‰‡.
è‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Úfl·‚‡ ‰‡  χÎÍÓ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÓÚ
Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, Á‡ ‰‡ Ò ÛÎÂÒÌË Á‡Ú‚‡flÌÂÚÓ Ì‡
‚‡Ú‡Ú‡.
çË‚ÂÎË‡˘ËÚ ‚ËÌÚÓ‚Â ÏÓ„‡Ú ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú
Á‡‚˙Ú‡ÌË ˜ÂÁ ÎÂÍÓ Ì‡ÍÎÓÌfl‚‡Ì ̇ ¯Í‡Ù‡.
ᇂ˙ÚÂÚ ÌË‚ÂÎË‡˘ËÚ ‚ËÌÚÓ‚Â ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (
), Á‡ ‰‡
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ Û‰‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇ (
), Á‡ ‰‡ „Ó ÒÌËÊËÚÂ.
4. èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÓÒÚ‡‚ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ÒË ‚Íβ˜ÂÌ Á‡ 2 ËÎË 3 ˜‡Ò‡.
èÓ‚ÂÂÚ ÔÓÚÓ͇ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı ‚˙‚
ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÚÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó Óı·ʉ‡ÌÂ.
넇 ‚˜ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ‚Ë Â „ÓÚÓ‚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
5. ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÚÓÁË Û‰ ÔÓ‰ 5°C. íÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ̇χÎË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡·ÓÚ‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇.
49
ëïÖåÄ çÄ ÇöíêÖòçàíÖ óÄëíà
ëÂ‚ËÁÌÓ
Ó·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ Ή
˜ÂÁ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ
îËÁÂÌÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ã‡ÏÔ‡
ê‡ÙÚ
ê‡ÙÚӂ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
̇ ÙËÁÂ‡
ò‡È·‡ Á‡ „ÛÎË‡ÌÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂ‡
ï·‰ËÎÌÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
êÂÁÂ‚Ó‡ Á‡
‚Ó‰‡
ÑÂÁÓ‰Ó‡ÚÓ
(ÔÓ ËÁ·Ó)
Зона Фреш
ê‡ÙÚÓ‚Â
ã‡ÏÔ‡
è‡ÍÚ˘̇
ÍÛÚËfl
ÍÓÏÔÎÂÍÚ "ÇËÚ‡ÏËÌ"
(ÔÓ ËÁ·Ó)
éÚ‰ÂÎÂÌË Á‡
ÁÂÎÂ̘ۈË.
çË‚ÂÎË‡˘
‚ËÌÚ
ä‡Ô‡Í ̇ ‰ÓÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
äÄ
ãÖÜ
áÄÅÖ
●
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ÓÚ̇Òfl Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ‡Á΢ÌË ÏӉ·.
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË, ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÌflÍÓË ËÎË ‚Ò˘ÍË
ÙÛÌ͈ËË, ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-„ÓÂ.
50
ÖäëèãéÄíÄñàü
èìëäÄçÖ Ç ÑÖâëíÇàÖ
ôÓÏ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ҂Ófl ı·‰ËÎÌËÍ, „Ó ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‡ ‡·ÓÚË 2-3 ˜‡Ò‡, Á‡ ‰‡ Ò ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ ÔË ÌÓχÎ̇
‡·ÓÚ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚ ÌÂ„Ó ÔÂÒÌË ËÎË Á‡Ï‡ÁÂÌË ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
ÄÍÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ·˙‰Â ÔÂÍ˙Ò̇ڇ, ËÁ˜‡Í‡ÈÚ 5 ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ó ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
ПРЕДИ НАГЛАСА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата на хладилника е постоянна независимо от околната температура. Съветваме
Ви да променяте нагласената температура само ако Ви е необходимо.
Можете да нагласите температурата на хладилника и на фризера с различни температурни
скали.
В основната нагласа на хладилника регулиращия бутон е на “3°С”.
В основната нагласа на хладилника регулиращия бутон е на “5°С”.
В хладилната част на хладилника се намира чувствителен елемент. Ако има нужда, той почва
или спира автоматично компресора.
ÄãÄêåÄ çÄ ÇêÄíÄíÄ
Ако вратата на хладилника остане отворена за 1 минута, ще чуете три предупреждаващи сигнали.
Ако врата остане все още отворена, звука ще се повтори на 30 секунди.
îìçäñàü áÄ ÄÇíéåÄíàóçé àáäãûóÇÄçÖ çÄ ãÄåèÄíÄ
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ò‰ÂÏ ËÎË Ôӂ˜ ÏËÌÛÚË, ·ÏÔ‡Ú‡ ‚˙Ú ÒÂ
ËÁÍβ˜‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÔÂÒÚË ÂÌÂ„Ëfl Ë ‰‡ Ô‰ԇÁË ÓÚ Ô„fl‚‡ÌÂ. á‚ÛÍ˙Ú ÓÚ ‡Î‡χڇ,
Ó·‡˜Â, ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰Ó͇ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò Á‡Ú‚ÓË.
ëÄåéíÖëíÇÄçÖ (ÇÀ ÌÎÄÅË Ñ ÂÚÍØÅÍ ÐÅÃÓËÀÒÎÐ)
●
LJ¯ËflÚ ı·‰ËÎÌËÍ Ëχ ‚„‡‰Â̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË͇. ÄÍÓ ‚ ‰‡‰ÂÌË ÁÓÌË Ò ÔÓfl‚Ë
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ, ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÍÓ‰ Á‡ „¯͇, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì ÚÂıÌË͇
ÔË ÂÏÓÌÚ‡. ÑÓ͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl  ËÁ‚‰ÂÌ ÍÓ‰ Á‡ „¯͇, ‰Û„ËÚ „Û·ÚÓË Ë ÙÛÌ͈ËË Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl Ìflχ ‰‡ ‡·ÓÚflÚ.
● ÄÍÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓ͇Ê ÍÓ‰ Á‡ „¯͇, Ò‚˙ÊÂÚ Ò Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙. ç ËÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
êÖÉìãÄíéêà áÄ ïãÄÑàãçéíé éíÑÖãÖçàÖ
É‡ÙË͇ڇ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÏÓÊ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ‡Á΢ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ı·‰ËÎÌËÍ,
ÍÓÈÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ÚÂ.
<íËÔ B>
<íËÔ Ä>
●
●
●
●
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ 'REFRIGERATOR', Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
èË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú Ò‚ÂÚ‚‡.
óËÒÎÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ, ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ı·‰ËÎÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÓÚ Ò‰ÂÏ ÒÚÂÔÂÌË, ÓÚ ‘0°C’ ‰Ó ‘6°C’.
51
ÖäëèãéÄíÄñàü
SUPER COOL (ëìèÖê éïãÄÜÑÄçÖ)
●
îÛÌ͈ËflÚ‡ Super Cool ‡·ÓÚË Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ
ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú.
äÓÏÔÂÒÓ˙Ú Ë ˆËÍÛ·ˆËÓÌÌËflÚ ‚ÂÌÚË·ÚÓ
‡·ÓÚflÚ Ò Ï‡ÍÒËχÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Óı·ʉ‡ÌÂ, Á‡
‰‡ ÔÓÌËÊ‡Ú ·˙ÁÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇. ífl
Ò ËÁÍβ˜‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
● ÄÍÓ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ÚÓÔ· ı‡Ì‡,
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Super Cool ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚Íβ˜Â̇ ÓÚ
·ÛÚÓÌ Ì‡ ÍÓχ̉ÌÓÚÓ Ú‡·ÎÓ. îÛÌ͈ËflÚ‡ Super Cool
˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÌË‚Ó ËÎË ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍβ˜Â̇
˙˜ÌÓ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Super Cool.
CHILD LOCK (áÄôàíÄ éí ÑÖñÄ)
áÄôàíÄ éí ÑÖñÄ
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓÌ CHILD LOCK
Á‡ 3 ÒÂÍÛ̉Ë, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ
‰Âˆ‡. äÓ„‡ÚÓ Á‡˘ËÚ‡Ú‡  ‚Íβ˜Â̇,
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú Lock (ÇÍβ˜Â̇ Á‡˘ËÚ‡)
Ò‚ÂÚË Ë ‰Û„ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì ‡·ÓÚflÚ.
ᇠ‰‡ fl ËÁÍβ˜ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
·ÛÚÓÌ CHILD LOCK Á‡ 3 ÒÂÍÛ̉Ë.
êÖÉìãÄíéêà áÄ îêàáÖêçéíé éíÑÖãÖçàÖ
FREEZER CONTROL
1
5
8
7 6
FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX
5
4 3
FREEZER CONTROL (КОНТРОЛ НА ФРИЗЕРА)
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ако изберете 8, температурата
на фризера ще спадне. Въпреки това в хладилника ще
е по-топло, защото по-малко студен въздух ще влиза
в хладилника.
В студено време уреда се включва по-рядко
и фризера може да се стопли. Ако искате да
намалите температурата на фризера, обърнете
КОНТРОЛАТА НА ФРИЗЕРА на 7 или 8.
Ако държите прекалено много храна в хладилника или често отваряте вратата му,
вътрешната температура може да се повиши. В този случай обърнете КОНТРОЛАТА НА
ФРИЗЕРА между 7 и 8, и така температурата ще спадне. След това върнете КОНТРОЛАТА НА
ФРИЗЕРА в първоначалното състояние за да избегнете излишната употреба на енергия.
Ако времето е топло или държите прекалено много храна в хладилника,
температурата на хладилника ще се повиши. За да го охладите нагласете КОНТРОЛАТА
НА ФРИЗЕРА между "2-4", така повече въздух ще влезе в хладилната част, и нагласете
КОНТРОЛАТА НА ХЛАДИЛНИКА на максимума или на 0. Ако нагласите КОНТРОЛАТА НА
ФРИЗЕРА на 7-8, в хладилника няма да е достатъчно студено.
Ако нагласите бутона на фризера на
, това отговаря на 4 ЗВЕЗДЕН замразяващ капацитет.
Ако нагласите бутона на фризера в НОРМАЛНО състояние, температурата ще е подходяща за
замразяването, затова ви предлагаме тази нагласа.
52
ÖäëèãéÄíÄñàü
éÅêÄáìÇÄçÖ çÄ ãÖÑ
ëÂ‚ËÁÌÓ Ó·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ Ή ˜ÂÁ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ
●
ᇠ‰‡ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú Î‰ÂÌË ÍÛ·˜ÂÚ‡, ̇Ô˙ÎÌÂÚÂ
Ú‡·Î˘͇ڇ Á‡ Ή Ò ‚Ó‰‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ̇
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ.
●
ᇠ‰‡ ÓÚ‰ÂÎËڠΉÂÌËÚ ÍÛ·˜ÂÚ‡, ı‚‡ÌÂÚÂ
˙˜Í‡Ú‡ ̇ ÙÓχڇ Á‡ Ή Ë ‚ÌËχÚÂÎÌÓ fl
‰˙ÔÌÂÚÂ Ë Á‡‚˙ÚÂÚÂ. íÓ„‡‚‡ ΉÂÌËÚÂ
ÍÛ·˜ÂÚ‡ ˘Â Ô‡‰Ì‡Ú ‚ ÍÛÚËflÚ‡ Á‡ Ή.
퇷΢͇ڇ
Á‡ Ή
äÛÚËflÚ‡ Á‡
ΉÂÌË ÍÛ·˜ÂÚ‡
ЗОНА ФРЕШ
Когато вратата е отворена, топлия въздух не
достига го зоната фреш. Тоест, продуктите в тази
кутия остават повече време пресни.
óÖäåÖÑÜÖ áÄ áÖãÖçóìñà
Ç˙ί·ÂÌ ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎ
• Ç˙ί·ÌËflÚ ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎ Á‡Ô‡Á‚‡ ÔÂÒÌËfl ‚ÍÛÒ Ì‡
ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÁÂÎÂ̘ۈËÚÂ, ͇ÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÎÂÒÌÓ ‰‡
Á‡Ô‡Á‚‡Ú ‚·ÊÌÓÒÚÚ‡ ‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ.
• ê¯ÂÚ͇ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ͇ԇ͇ Á‡ Á‡‰˙ʇÌÂ
ËÎË ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ̇ ‚·„‡Ú‡.
• ìÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ̇ڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡Ô‡Á‚‡ ‚·ÊÌÓÒÚÚ‡.
äéåèãÖäí
"ÇËÚ‡ÏËÌ"
äéåèãÖäí "ÇËÚ‡ÏËÌ" (ÔÓ ËÁ·Ó)
• äéåèãÖäí "ÇËÚ‡ÏËÌ" Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ÔÓ-Ò‚ÂÊË.
• åÓÎfl, ÓÔËÚ‡ÈÚ Ò ‰‡ Ô‡ÁËÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÓÚ Ì‡ÏÓÍflÌÂ,
Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ˘Â ̇χÎË Ì„ӂ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
53
èÓ„Î˙˘‡
‚·„‡
éÒ‚Ó·Óʉ
‡‚‡ ‚·„‡
èÂ͇ÎÂÌÓ
‚·ÊÌÓ
ç‰ÓÒÚË„
̇ ‚·„‡
ÖäëèãéÄíÄñàü
êÄáåêÄáüÇÄçÖ
●
ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
●
ê‡ÁÏ‡ÁÂ̇ڇ ‚Ó‰‡ ÔÓÚ˘‡ ̇‰ÓÎÛ Í˙Ï ËÁÔ‡ËÚÂÎÌÓÚÓ ÍÓËÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ
Á‡‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇, Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ËÁÔ‡fl‚‡.
ÑÖáéÑéêÄíéê (èé àáÅéê)
●
çÂÔËflÚ̇ڇ ÏËËÁχ ÓÚ ı‡ÌËÚÂÎÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÂÒÌË
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ‰ÂÁÓ‰ÓË‡ ·ÂÁ
‰‡ ‚Â‰Ë Ì‡ ‚‡Ò Ë ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË.
ä‡Í ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ
●
í˙È Í‡ÚÓ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ˙Ú Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÓÚ‰Û¯ÌË͇ Á‡ Óı·ʉ‡˘ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ˆËÍÛÎË‡Ì ̇
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÂÒÌË ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Ìflχ ÌË͇͂‡ ÌÛʉ‡ ÓÚ Í‡Í‚‡ÚÓ Ë ‰‡ Â
Ó·‡·ÓÚ͇.
●
ç ÔÓ·Ë‚‡ÈÚ ÓÚ‰Û¯ÌË͇ Á‡ Óı·ʉ‡˘Ëfl ‚˙Á‰Ûı Ò ÓÒÚ˙ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰ÂÁÓ‰ÓË‡˘Ëfl
͇ڇÎËÁ‡ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
●
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò˙Ò ÒËÎ̇ ÏËËÁχ, Ó·‚ËÈÚ „Ë ËÎË „Ë ÔË·ÂÂÚ ‚ Ò˙‰
Ò Í‡Ô‡Í, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏËËÁχڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‰‡‰Â ̇ ‰Û„Ë ı‡ÌË.
èÓ‚ÚÓÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ͇ڇÎËÁ‡ÚÓ‡
●
ä‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ÏËËÁχڇ Â
ÒËÎ̇.
●
éÚ‰ÂÎÂÚ ‰ÂÁÓ‰Ó‡ÚÓ‡ ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ËÁÒÛ¯ÂÚ Ò˙Ò Ò¯Ӈ,
Á‡ ‰‡ ÔÂχıÌÂÚ ‚·„‡Ú‡ ËÎË ÌÂÔËflÚ̇ڇ
ÏËËÁχ Ë ÓÍËÒÎÂÚ ̇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇, Á‡
‰‡ ‡ÁÒÂÂÚ ÌÂÔËflÚ̇ڇ ÏËËÁχ Ò
ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚ Î˙˜Ë.
54
ÖäëèãéÄíÄñàü
ÄÇíéåÄí áÄ ÇéÑÄ
Ä
ãÖÜä
áÄÅÖ
●
●
ç‡ÎÂÈÚ ‚Ó‰‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ.
çÂÔÂÏÂÌÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ Ìflχ
‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
●
äÓ„‡ÚÓ ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ‚Ó‰‡ Ì ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ, ÒΉ ͇ÚÓ „Ó
̇Ô˙ÎÌËÚÂ Ò ‚Ó‰‡, ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁΠÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ Í·ԇ̇.
ä‡Ô‡Í
ç‡ÎË‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡
1. éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ Ë Ì‡ÎÂÈÚ ‚Ó‰‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡
Á‡ ‚Ó‰‡.
2. á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
3. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „Ó̇ڇ ÍÓÌÁÓ·, ÒΉ
͇ÚÓ ËÁ‚‡‰ËÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë Á‡Ú‚ÓËÚÂ
ÓÚ‚Ó‡ Ò˙Ò Á‡ÔÛ¯‡Î͇. á‡ÔÛ¯‡Î͇ڇ Â
ÔËÎÓÊÂ̇ Í˙Ï ÍÓÌÁÓ·ڇ Á‡ flȈ‡.
á‡ÔÛ¯‡Î͇
ÇÌËχÌËÂ
ç ̇ÎË‚‡ÈÚ ÌË˘Ó ‰Û„Ó ÓÒ‚ÂÌ ‚Ó‰‡.
ÉÓ¢‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÒÚËÌÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡
fl ̇ÎÂÂÚ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡.
●
èËÂÌÂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ ‡‚ÚÓχڇ Á‡ ‚Ó‰‡ Ò ˜‡¯‡.
2. ÇÓ‰‡Ú‡ Ò ÔÛÒ͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ̇ÚËÒÌ ·ÛÚÓÌ˙Ú Ì‡
‡‚ÚÓχڇ Á‡ ‚Ó‰‡. ÅÛÚÓÌ˙Ú Ò ‚˙˘‡ ‚
Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÒË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ˜‡¯‡Ú‡ ÒÂ
χıÌÂ, Ë ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÔË‡ ‰‡ Ú˜Â.
55
èêÖÑãéÜÖçàü áÄ ëöïêÄçüÇÄçÖ çÄ ïêÄçàíÖãçà èêéÑìäíà
ëöïêÄçüÇÄçÖ çÄ ïêÄçàíÖãçà èêéÑìäíà
●
●
●
●
●
●
●
ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÔflÒ̇ڇ ı‡Ì‡ ‚ ı·‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. LJÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ ÔË Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ Ò‚ÂÊËfl ‚ˉ
Ë ‚ÍÛÒÓ‚ËÚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ̇ ı‡Ì‡Ú‡  ̇˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Úfl Ò Á‡Ï‡Áfl‚‡ ËÎË ‡ÁÏ‡Áfl‚‡.
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÎÂÒÌÓ ‡Á‚‡Îfl˘Ë Ò ÔË ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ͇ÚÓ ·‡Ì‡ÌË,
‡Ì‡Ì‡ÒË Ë Ô˙Ô¯Ë.
éÒÚ‡‚ÂÚ ÚÓÔÎËÚ ı‡ÌË ‰‡ ËÁÒÚËÌ‡Ú ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ë Ò˙ı‡ÌËÚÂ. èÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎË ı‡ÌË ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â Ô˘Ë̇ Á‡ ‡Á‚‡ÎflÌ ̇ ‰Û„Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ËÎË ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ‚ËÒÓÍË ÒÏÂÚÍË Á‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó!
èË Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ, Á‡‚Ë‚‡ÈÚ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚˙‚ ‚ËÌËÎÓ‚Ë ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË ËÎË „Ë ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚ ÔÓÍËÚ
Ò˙‰. íÓ‚‡ Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ ‚·„‡ ÔË ËÁÔ‡ÂÌËÂ Ë ÔÓχ„‡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ‚ÍÛÒÓ‚ËÚÂ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ.
ç Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÈÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚ ÓÚ‰Û¯ÌËˆË Ò ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. çÓχÎ̇ڇ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ËÁÒÚÛ‰ÂÌ
‚˙Á‰Ûı ÔÓ‰‰˙ʇ ‡‚ÌÓÏÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇.
ç ÓÚ‚‡flÈÚ ˜ÂÒÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡. éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ̇‚ÎËÁ‡Ì ̇ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı ‚ ı·‰ËÎÌË͇,
ÍÓÂÚÓ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡.
Êîíçîëà íà âðàòàòà íà ôðèçåðà, ìàðêèðàíà ñ
„-12°C”, êîåòî ïðàâè îòäåëåíèåòî ïîäõîäÿùî çà êðàòêîâðåìåííî
ñúõðàíÿâàíå íà çàìðàçåíè ïðîäóêòè (îïöèÿ).
îêàáÖêçé éíÑÖãÖçàÖ
●
●
●
●
●
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ·ÛÚËÎÍË ‚˙‚ ÙËÁÂÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË – Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÔÛÍ‡Ú ÔË Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ.
ç Á‡Ï‡Áfl‚‡ÈÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ‚‰Ì˙Ê ‚˜ ҇ ·ËÎË ‡ÁÏ‡ÁÂÌË. íÓ‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó
Á‡„Û·‡ ̇ ‚ÍÛÒÓ‚ËÚÂ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
èË Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ Á‡Ï‡ÁÂÌË ı‡ÌË Í‡ÚÓ Ò·‰ÓΉ Á‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ „Ë ‚˙ıÛ ‡ÙÚ‡ ̇
ÙËÁÂ‡, ‡ Ì ‚ ÚÂÁË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡.
Ïðåïîðú÷èòåëíî å äà ïîñòàâÿòå ïðîäóêòèòå íà ðàçñòîÿíèå ïîíå 15 mm îò ñòåíàòà íà ôðèçåðà - òîâà ùå çàïàçè
äîáðà öèðêóëàöèÿòà íà âúçäóõà âúâ ôðèçåðíîòî îòäåëåíèå.
á‡Âʉ‡Ì Á‡ Á‡Ï‡Áfl‚‡Ì – ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Á‡Âʉ‡ÚÂ Ò ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ÒΉÌËÚ ÏÂÒÚ‡ Á‡
Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ
çÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË
ïãÄÑàãçé éíÑÖãÖçàÖ
●
●
●
●
àÁ·fl„‚‡ÈÚ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ‚·Ê̇ ı‡Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡‚˙ÚÂ
‚˙ıÛ ‡ÙÚÓ‚ÂÚ ̇ ı·‰ËÎÌË͇, Úfl ˘Â Á‡Ï˙ÁÌ ÔË
‰ËÂÍÚÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÂÌËfl ‚˙Á‰Ûı. ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÚÓ‚‡,
ÔÓ-‰Ó· Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ı‡Ì‡Ú‡ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌ Ò˙‰.
Ü·ÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚·Ê̇ ı‡Ì‡ (ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â) ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÁÂÎÂ̘ۈË. ÄÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ڇ͇‚‡ ı‡Ì‡ ‚˙ıÛ ‡ÙÚ Ì‡
ı·‰ËÎÌË͇, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ fl ·ÎËÁÓ ‰Ó ‚‡Ú‡Ú‡, ‰‡Î˜ ÓÚ
Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚÂ̇ ̇ ı·‰ËÎÌË͇, Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ
ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌËfl ‚˙Á‰Ûı, ˆËÍÛÎË‡˘ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
ÇË̇„Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ı‡Ì‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ fl ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ı·‰ËÎÌË͇. áÂÎÂ̘ۈËÚÂ Ë ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÏËÚË Ë ÔÓ‰ÒÛ¯ÂÌË, ‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡Ì‡Ú‡ ı‡Ì‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚÂ̇, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
Á‡Ï˙Òfl‚‡Ì ̇ Ò˙Ò‰̇ڇ ı‡Ì‡.
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú flȈ‡ ‚ ÍÓÌÁÓ·ڇ, Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÚ ÒË„ÛÌË, ˜Â Ò‡ ÔÂÒÌË, Ë ‚Ë̇„Ë „Ë Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ‚
ËÁÔ‡‚ÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ „Ë Á‡Ô‡Á‚‡ ÔÂÒÌË ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
56
èéóàëíÇÄçÖ
ÄÇíéåÄí áÄ ÇéÑÄ
êÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ‚Ó‰‡ 1. 낇ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÂÁÂ‚Ó‡‡.
2. èÓ˜ËÒÚÂÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡ ÓÚ‚˙Ú Ë
ÓÚ‚˙Ì Ò ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ Ò˙‰Ó‚Â Ë „Ó
ËÁÔ·ÍÌÂÚ ‰Ó· ÔÓ‰ Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡.
èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò Í˙Ô‡.
3. èÓ˜ËÒÚÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡
ÓÚ‚˙ÚÂ Ë ÓÚ‚˙Ì Ò ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡
Ò˙‰Ó‚Â Ë „Ó ËÁÔ·ÍÌÂÚ ‰Ó· ÔÓ‰ Ú˜‡˘‡
‚Ó‰‡. èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò Í˙Ô‡.
LJÊÌÓ Â ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇÚ ı·‰ËÎÌË͇ ˜ËÒÚ, Á‡ ‰‡
ËÁ·Â„ÌÂÚ ÌÂÊ·ÌË ÏËËÁÏË. ê‡Á‚‡ÎÂÌËÚ ı‡ÌË
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÍÓ
Ò ÓÒÚ‡‚flÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÍËÒÎflÚ Ë Á‡Ï˙ÒflÚ
Ô·ÒÚχÒÓ‚ËÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÚ‡ÎÌË ¯ÍÛÍË, ˜ÂÚÍË,
ËÁÒÚ˙„‚‡˘Ë ÛÂ‰Ë ËÎË ÒËÎÌË ‡Î͇ÎÌË ‡ÁÚ‚ÓË Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚÂ.
ÇÒ ԇÍ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ, ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â
‚·ÊÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ˘Â ÔËÎÂÔ‚‡Ú ËÎË ˘Â Ò Á‡ÍÂÔflÚ
Í˙Ï ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰ÂÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. ç ÔËÔ‡ÈÚÂ
Á‡Ï˙Á̇ÎËÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ò ÏÓÍË ËÎË ‚·ÊÌË ˙ˆÂ.
éíÇöç – àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ı·‰˙Í ‡ÁÚ‚Ó ̇ ÏÂÍ Ò‡ÔÛÌ
ËÎË ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚Â, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
‰˙΄ÓÚ‡ÈÌÓÚÓ ÔÓÍËÚË ̇ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ.
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò ˜ËÒÚ, ‚·ÊÂÌ Ô‡ˆ‡Î, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚÂ.
éíÇöíêÖ – èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰ӂÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
̇ ‚˙Ú¯ÌËÚÂ Ë ‚˙̯ÌËÚ ˜‡ÒÚË. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ı·‰˙Í ‡ÁÚ‚Ó ̇ ÏÂÍ Ò‡ÔÛÌ ËÎË ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ
̇ Ò˙‰Ó‚Â, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ú‡ÈÌÓÚÓ ÔÓÍËÚË ̇
‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ. èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò ˜ËÒÚ, ‚·ÊÂÌ
Ô‡ˆ‡Î, ‡ ÔÓÒΠÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚÂ.
ÇöíêÖòçà óÄëíà – àÁÏË‚‡ÈÚ ‡ÙÚÓ‚ÂÚ ̇
ÓÚ‰ÂÎÂÌËflÚ‡, ͇ÍÚÓ Ë ÚÂÁË Ì‡ ‚‡ÚËÚÂ, Ú‡·Î˘ÍËÚ Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ï‡„ÌËÚÌËÚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËfl ̇ ‚‡ÚËÚ Ë
Ú.Ì. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ı·‰˙Í ‡ÁÚ‚Ó ̇ ÏÂÍ Ò‡ÔÛÌ ËÎË
ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚Â, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
Ú‡ÈÌÓÚÓ ÔÓÍËÚË ̇ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ. èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚÂ
Ò ˜ËÒÚ, ‚·ÊÂÌ Ô‡ˆ‡Î, ‡ ÔÓÒΠÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚÂ.
ÇÌËχÌËÂ
1. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ı·‰Í‡ ‚Ó‰‡ ÔË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
2. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌË˘Ó ‰Û„Ó ÓÒ‚ÂÌ ‚Ó‰‡.
ÄÍÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË
̇ÔËÚÍË, ÒËÔÂÚ ‚Ó‰‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë
ËÁÚÓ˜ÂÚ ÚË ËÎË ˜ÂÚËË ˜‡¯Ë ‚Ó‰‡ ‰̇
ÒΉ ‰Û„‡.
ÇçàåÄçàÖ
ÇË̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
̇ ÒÚÂ̇ڇ ÔÂ‰Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ú· (·ÏÔË, Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎË, „Û·ÚÓË
Ë Ú.Ì.). àÁÚË‚‡ÈÚ ËÁÎ˯̇ڇ ‚·„‡ Ò „˙·‡ ËÎË Ô‡ˆ‡Î,
Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÔÓÔ‡‰‡Ì ̇ ‚Ó‰‡ ËÎË Ú˜ÌÓÒÚ ‚
ÌflÍÓfl ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ˜‡ÒÚ Ë Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ì ̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚˙ÁÔ·ÏÂÌflÂÏË
ËÎË ÚÓÍÒ˘ÌË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË.
• ÇÌËχÌË ÔË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
ç ÛÔÓÚ·fl‚‡ÈÚÂ: ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ-‡ÍÚË‚ÌË ‡ÍÚË‚Ë,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ‚ÓÒ˙ˆË, ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌË ÔÂÔ‡‡ÚË,
‚ÒflÍ‡Í‚Ë ‚ˉӂ χÒ·, ·ÂÌÁËÌË, ÍËÒÂÎËÌË,
Ô‡‡ÙËÌË.
• èÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ó Ò‰ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡:
ê‡ÁÚ‚Ó ̇ ‡ÒÚËÚÂÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚Â,
Ò‡ÔÛÌÂ̇ ‚Ó‰‡
• èË Ì‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Ô˘ËÌÂ̇ ÔÓÏfl̇ ‚ ˆ‚ÂÚ‡.
57
éÅôÄ àçîéêåÄñàü
èé ÇêÖåÖ çÄ ÇÄäÄçñàü
èêéíàÇé-äéçÑÖçáÄñàéççÄ
íêöÅÄ
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚‡Í‡ÌˆËË Ò˙Ò Ò‰̇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ‚ËÂ
‚ÂÓflÚÌÓ ˘Â ̇ÏÂËÚ Á‡ ̇È-‰Ó· ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ı·‰ËÎÌË͇
‚Íβ˜ÂÌ. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÓ‰ÎÂʇ˘ËÚ ̇ Á‡Ï‡Áfl‚‡Ì ÔÓ‰ÛÍÚË
‚˙‚ ÙËÁÂ‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡Ì ̇ ÔÓ-„ÓÎflχ ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ. ÄÍÓ
Ô·ÌË‡Ú ‰‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú Á‡ ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰,
ËÁ‚‡‰ÂÚ ‚Ò˘ÍË ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ËÁÍβ˜ÂÚ ͇·Â· ̇
ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ÒÚ‡‡ÚÂÎÌÓ
‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚Òfl͇ ‚‡Ú‡ éíÇéêÖçÄ Ò ˆÂÎ
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ÌÂÔËflÚÌË ÏËËÁÏË.
Ç˙̯̇ڇ ÒÚÂ̇ ̇ ı·‰ËÎÌËfl ¯Í‡Ù ÔÓÌflÍÓ„‡ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
Á‡„ÂÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
‚‰̇„‡ ÒΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ.
ÔÓÚË‚ÓíÓ‚‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËÓÌ̇ Ú˙·‡
ÔËÚÂÒÌÂÌËÂ. Ñ˙ÎÊË Ò ̇
ÔÓÚË‚Ó-ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËÓÌ̇ڇ
Ú˙·‡, ÍÓflÚÓ ËÁÔÓÏÔ‚‡ „Ó¢Ëfl
Óı·ʉ‡˘ ‡„ÂÌÚ Ò ˆÂÎ
Ô‰ԇÁ‚‡Ì ‚˙̯̇ڇ ÒÚÂ̇
̇ ¯Í‡Ù‡ ÓÚ "ËÁÔÓÚfl‚‡ÌÂ".
ëèàêÄçÖ çÄ ÖãÖäíêéáÄïêÄçÇÄçÖíé
Ç Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ˜‡Ò ËÎË ‰‚‡ Ë ÚÓ‚‡ Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‡ÁË ‚˙ıÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ̇ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ. ÇÒ ԇÍ,
‰Ó͇ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, ÓÚ‚‡flÌËflÚ‡ ̇
‚‡Ú‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂‰‡Ú ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ. èÓ ‚ÂÏ ̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‚Â‰Ë Ò ÔÓ-„ÓÎflχ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ·ÎÓ͘ ÒÛı Ή ‚˙ıÛ ‚‡¯ËÚ Á‡Ï‡ÁÂÌË ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË.
ÇÌËχÌËÂ
éÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡
èÂ‰Ë ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ËÁ„Ófl· Íۯ͇, ËÎË
ËÁÍβ˜ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ËÎË
ÒÔÂÚ ÚÓ͇ ÓÚ Ú‡·ÎÓÚÓ ËÎË Ô‰ԇÁËÚÂÎfl.
èêà èêÖåÖëíÇÄçÖ
áÄÅÖãÖÜäÄ: èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Û·ÚÓ‡
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË OFF (ËÁÍÎ.) Ì ËÁÍβ˜‚‡
̇ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡ ̇ ·ÏÔ‡Ú‡.
àÁ‚‡‰ÂÚ ËÎË Á‡ÍÂÔÂÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ‚Ò˘ÍË ‡Áı··ÂÌË ˜‡ÒÚË
‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇.
ᇠÔ‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ÔÓ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ Á‡
ÌË‚ÂÎË‡ÌÂ, Á‡‚ËÌÚÂÚ „Ë ‰Ó Í‡fl Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
ëåüçÄ çÄ ãÄåèÄ
ÖÜäÄ
áÄÅÖã
●
ç ‚Ò˘ÍË ÍÛ¯ÍË Á‡ ÂÎÂÍÚÓÛÂ‰Ë Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ.
ífl·‚‡ ‰‡ ÒÏÂÌflÚ Íۯ͇ڇ Ò ÌÓ‚‡ Ò˙Ò Ò˙˘Ëfl ‡ÁÏÂ, ÙÓχ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
ãÄåèÄíÄ çÄ îêàáÖêÄ
●
●
●
àÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
낇ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ·ÏÔ‡Ú‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ ÓÚ‚ËÂÚÂ
1 ‚ËÌÚ Ë „Ó ËÁ‚‡‰ËÚÂ, ‰˙Ô‡ÈÍË Ì‡Ô‰ Ò ‰‚ ˙ˆÂ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
낇ÎÂÚ ·ÏÔ‡Ú‡, ͇ÚÓ fl Á‡‚˙ÚËÚ ӷ‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇.
ãÄåèÄíÄ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
●
●
●
●
àÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
àÁ‚‡‰ÂÚ ‡ÙÚÓ‚ÂÚ ÓÚ ı·‰ËÎÌË͇.
å‡ıÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ·ÏÔ‡Ú‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‡Ú ̇Ô‰.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÍÛ¯ÍËÚ ҇ ÒÚÛ‰ÂÌË Ì‡ ÔËÔ‡ÌÂ.
낇ÎÂÚ ·ÏÔ‡Ú‡, ͇ÚÓ fl Á‡‚˙ÚËÚ ӷ‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
58
ÇÄÜçà èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü
çÖ àáèéãáÇÄâíÖ ìÑöãÜàíÖãÖç òçìê
éíçéëçé áÄáÖåüÇÄçÖíé
ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Ò‚˙ÊÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ Í˙Ï Ì„ӂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚÂ
ÌÂ„Ó Ë ‰Û„ËÚ ‰ÓχÍËÌÒÍË ÛÂ‰Ë ËÎË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË
Ú· ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÔÓ‚‰‡, ‡ ÓÚ Ú‡Ï - ‰Ó ÒÔË‡Ì ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ Í˙ÒÓ Ò˙‰ËÌÂÌËÂ, Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡Ï‡Îfl‚‡
ËÒ͇ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ˜ÂÁ ÓÒË„Ûfl‚‡Ì ̇ Êˈ‡
Á‡ ËÁÚ˘‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ÚÓÍ.
ᇠ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡,
ÚÓÁË ‰ÓχÍËÌÒÍË Û‰ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÁÂÏÂÌ.
çÂÔ‡‚ËÎ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ Á‡ÁÂÏÂÌËfl ˘ÂÔÒÂÎ ÏÓÊÂ
‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡. äÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ Ò Ò
Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ ËÎË ÒÂ‚ËÁÌÓ ÎˈÂ, ‡ÍÓ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ Á‡ÁÂÏfl‚‡Ì Ì ·˙‰‡Ú ËÁˆflÎÓ
‡Á·‡ÌË, ËÎË ‡ÍÓ ËχÚ Ò˙ÏÌÂÌËfl ‰‡ÎË ‰ÓχÍËÌÒÍËfl
Û‰  Á‡ÁÂÏÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ.
Ñéëíöè Ñé áÄïêÄçÇÄôàü ôÖèëÖã
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú-ÙËÁÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ڇ͇, ˜Â Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ˘ÂÔÒÂÎ ‰‡  ̇ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ
ÏflÒÚÓ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍβ˜ÂÌ ‚ ÒÎÛ˜‡È
̇ ‡‚‡Ëfl.
ç ÔÓÏÂÌflÈÚÂ Ë Ì ۂÂ΢‡‚‡ÈÚÂ
‰˙ÎÊË̇ڇ ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ
ëåüçÄ çÄ áÄïêÄçÇÄô òçìê
èË ÔÓ‚‰‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ¯ÌÛ, ÒÏfl̇ڇ Úfl·‚‡
‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, Ì„ӂ ÒÂ‚ËÁÂÌ
ÒÔˆˇÎËÒÚ ËÎË ˜Ó‚ÂÍ Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËfl, Ò
íÓ‚‡ ˘Â Ô‰ËÁ‚Ë͇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ.
ӄΉ ËÁ·fl„‚‡Ì ̇ ËÒÍÓ‚Ë ÒËÚÛ‡ˆËË.
åçéÉé éèÄëçé áÄçàåÄçàÖ
íÓÁË ‰ÓχÍËÌÒÍË Û‰ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÁÂÏÂÌ.
Ö‰ËÌ Ô‡ÁÂÌ ı·‰ËÎÌËÍ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‚˙ÌÂ
‚ ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡ÌËχÌË Á‡ ‰Âˆ‡. éÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
͇ÍÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ, Íβ˜‡ÎÍËÚÂ, ͇ԇˆËÚÂ,
ڇ͇ Ë ˆfl·ڇ ‚‡Ú‡ ÓÚ Ó˘Â ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl
Û‰ ËÎË Ô‰ÔËÂÏÂÚ ‰Û„Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Á‡
Ì„ӂÓÚÓ Ó·ÂÁÓÔ‡Òfl‚‡ÌÂ.
çÖ óÄäÄâíÖ! çÄèêÄÇÖíÖ Éé ëÖÉÄ!
çàäéÉÄ çÖ ëöïêÄçüÇÄâíÖ ÇöáèãÄåÖçüÖåà
åÄíÖêàÄãà, ÖäëèãéáàÇà àãà ïàåàäÄãà ÇöÇ
ÇÄòàü ïãÄÑàãçàä.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Òîçè óðåä íå å ïðåäíàçíà÷åí çà èçïîëçâàíå îò ëèöà (âêëþ÷èòåëíî äåöà) ñ íàìàëåíè ôèçè÷åñêè, ñåòèâíè
èëè óìñòâåíè ñïîñîáíîñòè èëè áåç îïèò è ïîçíàíèÿ, îñâåí àêî íå ñà íàáëþäàâàíè èëè èíñòðóêòèðàíè êàê
äà èçïîëçâàò óðåäà îò îòãîâàðÿùî çà áåçîïàñíîñòòà èì ëèöå.
Íå äîïóñêàéòå äåöà äà ñè èãðàÿò ñ óðåäà
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ÒÚ‡Ëfl Û‰
íÓÁË Û‰ Ò˙‰˙ʇ Ú˜ÌÓÒÚË (ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ, ÒχÁӘ̇ Ú˜ÌÓÒÚ) Ë Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÓÚ ˜‡ÒÚË Ë
χÚÂˇÎË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ë/ËÎË ‰‡ Ò ˆËÍÎË‡Ú.
ÇÒ˘ÍË ‚‡ÊÌË Ï‡ÚÂˇÎË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ‡ÚÂÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË
χÚÂˇÎË Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÒΉ ÔÂ‡·ÓÚ͇ (ˆËÍÎË‡ÌÂ). ᇠ‚˙˘‡Ì ̇ Û‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò ÏÂÒÚ̇ڇ ‡„Â̈Ëfl.
59
èêÖÑà ÑÄ ëÖ éÅÄÑàíÖ Ç ëÖêÇàáÄ
éÅÄÜÑÄçàüíÄ Ç ëÖêÇàáÄ óÖëíé ÅàïÄ åéÉÄí ÑÄ ÅöÑÄí àáÅÖÉçÄíà!
Ääé ìëíÄçéÇàíÖ, óÖ ïãÄÑàãçàäöí Çà çÖ êÄÅéíà èêÄÇàãçé, çÄâ-çÄèêÖÑ èêéÇÖêÖíÖ
ëãÖÑçàíÖ ÇöáåéÜçà èêàóàçà:
èêéÅãÖå
ÇöáåéÜçà èêàóàçà
ïãÄÑàãçàäöí çÖ êÄÅéíà
●
●
●
èêÖäÄãÖçé ÇàëéäÄ
íÖåèÖêÄíìêÄ çÄ ïãÄÑàãçéíé
àãà îêàáÖêçéíé éíÑÖãÖçàÖ
●
●
●
●
●
çÖíàèàóÖç òìå(éÇÖ)
●
çÖèêàüíçÄ åàêàáåÄ Ç
ïãÄÑàãçàäÄ
●
●
Çöêïì èéÇöêïçéëííÄ çÄ
òäÄîÄ ëÖ éÅêÄáìÇÄ êéëÄ
●
●
àχ ÎË ‡ÁÚÓÔÂÌ ‰ÓχÍËÌÒÍË ÒÚÓÔflÂÏ Ô‰ԇÁËÚÂÎ
ËÎË ËÁÍβ˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜?
ÅËÎ ÎË Â ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl Á‡ı‡Ì‚‡˘
¯ÌÛ ËÁ‚‡‰ÂÌ ËÎË ‡Áı··ÂÌ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl
ÒÚÂÌÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ?
ê„Û·ÚÓ˙Ú Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì  Á‡‰‡‰ÂÌ ‚
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
ÑÓχÍËÌÒÍËflÚ Û‰  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÒÚÂ̇
ËÎË ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÚÓÔÎË̇.
íÓÔÎÓ ‚ÂÏ – ˜ÂÒÚË ÓÚ‚‡flÌËfl ̇ ‚‡Ú‡.
Ç‡Ú‡Ú‡  ÓÒÚ‡‚Â̇ ÓÚ‚ÓÂ̇ Á‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
Ç ı·‰ËÎÌË͇ Ò ‰˙Ê‡Ú „ÓÎÂÏË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓ ËÎË
ÌÂ‡‚ÌÓ ÏflÒÚÓ ËÎË ÌË‚ÂÎË‡˘ËflÚ ‚ËÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
„ÛÎË‡.
Ç Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË
ÌÂÌÛÊÌË Ó·ÂÍÚË.
ï‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò˙Ò ÒËÎÌË ÏËËÁÏË Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÎ˙ÚÌÓ ÔÓÍËÚË ËÎË Ó·‚ËÚË.
Ç˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
åÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÂËÓ‰Ë Ò ‚ËÒÓ͇
‚·ÊÌÓÒÚ.
Ç‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡  ·Ë· ÓÒÚ‡‚Â̇ ÓÚÍÂı̇ڇ.
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰
1. äÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓΠ̇ Á‡‰‡Ò͇̇ ÍÓÙ‡ Á‡ ·ÓÍÎÛÍ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ÔÓÔ‡‰‡
ÔÓ‰ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/Öé.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËfl Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁı‚˙ÎflÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆÂÎÚ‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËfl, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÓÚ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ Ó„‡ÌË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì Á‡
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡
ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡
Û‰ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ Ó·˘Ë̇, ÒÎÛÊ·ËÚ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ
̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË Ò‚Ófl Û‰.
60
MEMO
MEMO
MEMO
P/NO : MFL65001904
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising