LG | MB-4323L | LG MB-3822G Ръководство на потребителя

LG MB-3822G Ръководство на потребителя
Instruction Manual
GBBGROCASB
MS-197H
?
MS-207H
?
MS-192A
MS-192W
?
MS-202Y
MS-2323L
?
MB-382W
MB-3922E
?
MG-562YS
?
MS-202A
MS-202YS
?
MB-402T
?
?
?
?
MS-202T
MS-1922G
?
MB-392AA
?
MB-392W
MB-4323L
?
MG-562W
MH-602Y
?
MH-602YS
?
?
MS-202U
MS-2022E
?
?
?
MB-3822G
MG-562Y
MH-6323L
?
Oven
Parts/o‡OUE
I‡
UU I‡U‡/Componentele
cuptorului/
MB-382W
MB-392AA
MB-392W
MB-3822G
MB-3922E
MB-402T
MB-4323L
MG-562W
MG-562Y
MG-562YS
MH-602Y
MH-602YS
1
MS-2323L
MB-4323L
MG-562W
MG-562Y
MG-562YS
4
5
3
2
2
MH-6323L
Delovi
GB
pecnice/Dijelovi pecnice
1. Front
2.
plate
Viewing window
BG
3. Door seal
4.
Safety
e A‰AI
2.
e OAO A?
4.
panel
5.
6. eU˙IIAI‡
7.
8.
1. Panoul frontal
CA
1.
Prednji pladanj
2. Fereastra de vizualizare
2. Prozoraic
3.
3. Hermetiaki
Dispozitiv etan≥are u≥TM
Sistem de blocare pentru
4.
siguran^TM
5. Kontrolna
Sigurnosni
6.
7.
TTMvi^TM de sticlTM
Suport rolTM
1.
prednja ploaa
2. ekran
3. diht
5.
za
na
gledanje
vratima
sigurnosni sistem
kontrolni panel
6. staklena tacna
7.
rotirajuce postolje
8. re‰etka
za
ro‰tilj
3
zatvaraa
sistem
ploaa
pladanj
Upori‰te valjka
8. Re‰etka
8. GrTMtar
4.
U‡·IO
OOOU‡'I‡
C˙ Ufl˘‡ OA OO‰IOEI‡
eI‡ ‡ A‡ " EI
6. Stakleni
SB
' ‡U‡U‡
A‡II˛?'‡˘‡
aOI‡I‰IO
5. Panou de control
7.
I‡·I˛‰AIEA
I‡
OEOUAI‡
8. Grill rack
4.
A‡
e A‰O‡AI‡
6. Glass tray
7. Roller rest
RO
O‡IAI
3. iOI˙UIEUAI
lock system
5. Control
1.
za
ro‰tilj
vrata
zatvaranja
Control
70
Watt
U‡·IO/Panoul
Panel/aOI‡I‰IO
de control/
Watt
90
Defrost
Defrost
350
1
360
500
1
600
max
max
Min
0
Min
0.1Kg
0
g
s/k
1
2
60
1 0.1
Min
0.2
2
60
3
0.2
3
50
50
4
40
5
0.3
2
4
40
6
30
6
0.4
20
10
9
8
2
0.4
7
7
20
0.3
5
30
10
8
9
0.5
0.5
MS-197H/MS-207H
MS-192A/MS-202A
MS-202T
Watt
90
De
rost
360
600
Max
0
kg
0
0
0
0
MS-202U
MS-1922G
MS-202Y/MS-202YS
MS-1 92W
1
1
1
2
2
2
MS-2022E
4
MS-2323L
Defrost
3
1
1
3
2
Max
1
Min
02
60
50
30
2
2
0
40
2
0
20
10
0
MB-382W/MB-392W
MB-3822G
MB-3922E
Defrost
3
3
3
Max
Min
kg
0
02
2
2
2
0
0
0
MB-4323L
MB-402T
MG-562W
MH-6323L
90
Watt
Defrost
360
3
2
2
3
3
600
Max
Min
kg
s/
0
1
Min
0.1
2
60
0.2
3
50
0.3
4
40
2
5
30
6
20
0.4
7
10
9
8
0.5
MB-392AA
MG-562Y/MG-562YS
5
MH-602Y/MH-602YS
Kontrolna
GB
RO
ploaa/Kontrolni panel
Power selector
Allows selection of
desired power.
Timer
permits selection of the
desired cooking time.
Function & Power
selector
BG
eOA'OIfl'‡
eOA'OIfl'‡
Omogucava
CA
put-
da
Ieljenu
snagu.
Sat
Omogucava
' AIA
I‡
I‡
"OU'AIA.
Selektor snage
odaberemo
EA·O
EAI‡IO
ere
SB
I‡
IO˘IOOU
i‡EIA
Timer
Permite selectarea
timpului de preparare
dorit.
&
I‡
EA·O
EAI‡I‡
Permite selectarea
puterii dorite.
func^ie
EA·O
A‡
IO˘IOOU
Selector de putere
Selector
aI˛?
da
odaberemo
Ieljeno
vreme kuvanja.
Selektor funkcija i
snage
6
aI˛?
A‡
AEEI
E
EA·O
I‡
IO˘IOOU
Biraa jaaine
Omogucuje biranje
Ieljene jaaine
Mjeraa vremena
Omogucuje biranje
Ieljenog vremena
kuhanja
Biraa funkcija i jaaine
GB
P8
MICROWAVE OVEN OWNER'S MANUAL
Please read this owner's manual
thoroughly
before operating.
BG
P22
eoaeCeNeiCe
aOIfl
O O?AUAUA
aA
eeieOAaiOau
'IEI‡UAIIO
cA
UO'‡
aaaeeCoaceCA
˙IO'O‰OU'O
O A‰E
iiecA
‡·OU‡.
RO
P36
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU CUPTOR CU MICROUNDE
Citi^i cu aten^ie acest manual de utilizare ¶nainte de operare.
CA
P50
PRIRUaNIK
Molimo
vas
ZA MIKROVALNU
da paIljivo proaitate
PEaNICU
ovaj priruanik
pre
upotrebe.
SB
P64
PRIRUaNIK
Molimo
vas
ZA MIKROTALASNU PEaNICU
da paIljivo proaitate ovaj priruanik pre
7
upotrebe.
iU I‡U‡
IOEA
I‡
II˛?‡II‡U‡,
IOEUO
I‡
UU I‡U‡
OU'O AI‡
AIA "Efl.
cA OOOU‡'flEUA
OOA'OIfl'‡EUA
A ‰‡ IA
OA
E
‰‡ A O A‰IAUE
EIE
UU I‡U‡,
O
E
' ‡U‡ OO ‡‰E
I‡
‡IO
A
IAE‰U
OU
OOU‡U˙?E
OO?EOU'‡IA
eOO·AIO
OO' A‰AI‡.
OO
OO' A‰E
(3) UOI˙UIAIEflU‡
‰‡ OA
'‡EIO
EIE
(O?UOAIE
‡AiI‡·AIE),
IA U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A I‡OU OE'‡I‡
iU I‡U‡
I'‡IEUE?E ‡I
OO‰‰˙ E‡˘
OA OOI‡I.
I‡
EIE
A
E
' ‡U‡U‡
I‡
IEI O'˙IIO'‡
' ‡U‡U‡.
I‡
I‡
' ‡U‡U‡
(2)
UU I‡U‡
E
UOI˙UIfl'‡˘EUA
IEIOE
‰ U",
IA
‰‡ OA
E
OI‡?'‡IAUO
OU
OOO ‡'flI‡
e‡·OU‡U‡
OU'O AI‡.
I‡
(1) ' ‡U‡U‡ (O"˙I‡U‡),
‰‡ IflI‡
A
E ' ‡U‡U‡,
UU I‡U‡
O˙·E ‡U OO UOI˙UIfl'‡˘EUA
O‡IAI
O A‰IEfl
IAi‡IEA˙I
A‡˘EUAI
'" ‡‰AIEfl
' ‡U‡U‡
IO"‡UO
"OU'AIA,
OcOeEau
EAI‡"‡IA
‰‡ ‰O'A‰A
‰O ' A‰IO
' ‡U‡ IOEA
O OU'O AI
IAi‡IEA˙I
AIOOA EIAIUE ‡
O AOflUOU'Efl
O ‡'EIIO
CoaaeUce
cA
aaaeeCoaceCA
O E OU'O AI‡
AEEIEUA
EAII˛?'‡
I‡I'EUO
OO'˙ iIOOUE.
cA ‡·OUAUA
A‡U'‡ fl
‡·OUE
‰‡ OA
OE
C‡EIO
aaAuECAcO
eeOaeaOecA
cA
IA
aA
aOeaa
eeONeAaca
aaaAEAcO
II˛?‡IIEUA
OO'˙ iIOOUE.
OO'AI
OU
CcaaAcaO
eE
I‡
I‡" fl'‡IAUO
IOEA
‰‡ OA
OOfl'E
IOEA
‰‡ ‰O'A‰A
UA?IOOUE,
O˙O
‰O
I‡O .
'IAA‡OIO
IEOfl˘O
I‡
U‡I‡'‡
3.
e‡A·˙ I'‡EUA
OO
4.
UA?IOOUU‡,
I‡
O A‰‡U‡
A‡
' AIAUO
eIA‰
OOU‡'AUA
I‡" fl'‡IA
‡AII‡UAUA
O˙‰˙ E‡IEAUO
i ‡IE)
E
'IEI‡UAIIO
I‡IE?EA
I‡
iO'‡
IEOAIA.
a‡ O A‰O‡A'‡IA
"O A˘‡ UA?IOOU.
IA IE:
OU
OIA‰IEUA
O
‰‡ OOOUOE
A‡
(OOO·AIO
E
OUAIE
O ‡'E
‰‡ OOOU‡'EUA
O A‰E
A‡" fl'‡IA.
O O'A AUA
·AA
BG
UU I‡
'˙' '‡?‡U‡
I‡OEUIE,
A‡" fl'‡IA
EAIEOfl'‡IA
'A OflUIOOU
U fl·'‡ ‰‡ OA 'AAI‡U
1. aA·fl"'‡EUA
EAOOIA'‡IAUO
I‡ O˙‰O'A
2. cA O A" fl'‡EUA.
E
OOOO'A
OUOE,
A‡I˙OIAIEA
'˙'
I ‡UIO
A‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
"˙ I‡.
UU I‡U‡
'˙'
O˙‰‡
?E?AI?‡
OUAOIAIE
UU I‡U‡.
E
O˘A
'A‰I˙E
e‡A·˙ I‡EUA
I‡
i ‡IAIA
·A·AU‡
EIE
E
‰AUOIE
O
‡AOUOflIEA
EAOOIA'‡IA.
O A‰E
aOIU‡E
1.
eUOU ‡IAUA
'OE?IE
2. eOOU‡'AUA
30
OOIA
OI
I‡
?‡OU
UU I‡U‡
U fl·'‡
?‡OU
e A‰I‡U‡
I‡
E
I‡UA E‡IE
‡'I‡ OO'˙ iIOOU
10 OI OUOU ‡IE,
E
IAfl
I‡‰
eU ‡IE?I‡U‡
I‡
A‡
‡IOAOO‡ E.
85
IEIEIUI
‰‡ OOA'OIEUA
‰‡ OA
OI
I‡‰
?
A‡
'AIUEI‡?Efl.
MB-3922E
MH-602YS
aAAOaOUaA:
?
?
MB-402T
MH-6323L)
?
iO'‡
MB-4323L
?
E
?A
UOU OEOU'O
IA
O·˘AOU'AIOUO
CcaaAcaO:
‰˙ EE
A‡
OUI EU‡,
e O'O‰IE?EUA
I‡
A‡i ‡I'‡˘Efl
a‡Ufl'O
EIE
MG-562W
MG-562Y
?
A‰EIOU'AIEfl
U fl·'‡
‰‡ OA
ieieeaeiCe
U A‰,
A
‰‡ EI‡
OOIA
8
OU
OI
OU
'AIUEI‡?EOIAI
?
?
A‡
-
OU'O .
'˙'
'A E"‡U‡.
I‡
?AIEUA
I‡·AI
ieuACA
O‡
NA
' O˙OU'AUOU'EA
O?'AUAIE
aAaOaOce
AoNO
O˙O
OIA‰IEfl
i‡A‡
a‡AAIfl'‡IA
I‡·AI
A OO' A‰AI,
-
OU
‡"AIU,
OA 'EAIEfl
O A‰OU' ‡UflU
EOIO'A
EIE
OU
˙·‡
OA, ?A AIAIU E?AOI‡U‡
MB-382W ? MB-3822G
MG-562YS ? MH-602Y ?
'II˛?AI
EAOOIA'‡
OOUOI
I‡
cUI‡
-
E E˙IUO
aAIAIO
AIO
A‡i ‡I'‡˘EflU
I‡
A
'AIUEI‡?Efl.
i ‡IAIA.
ieCA
eEI¸O
?
UU I‡U‡
OO‰‡
IO I‡II‡
UU I‡U‡
U fl·'‡ ‰‡
I‡ OO'˙ iIOOUU‡,
A‡ ‰‡ IA
OA
‰OOUOIA
O AO· ˙˘‡IA.
c‡ "O I‡U‡
EIE
I‡ UU I‡U‡
A ‡AOOIOEAI
OU ‡IE?I‡U‡
OU ‡I‡
I‡ UOAE
IOEA
‰‡ OO' A‰E
AIOIE ‡IAUO
OU'O
UU I‡U‡.
I˙I
CII˛?AUA
‰OI‡?AI
˘AOOAI.
UU I‡U‡
OU‡I‰‡ UAI
i'A AUA
10 ‡IOA ‡
MB-392W
'A E"‡ EI‡ OOIA
(13 ‡IOA ‡ A‡ IO‰AIE
'˙A‰Ui
3.
O‡IAUE ‡˘E
UU I‡U‡
OU
UAiIEI
UOE
O˙O
U fl·'‡
‰‡ OA
O˙OU'AUI‡U‡
AIOOOIUIE.
23
A‡IAIE
OU
I'‡IEUEI‡?Efl,
O OEA'O‰EUAIfl
A‡
‰‡ OA
IO‰:
e A‰O‡AIE
IA IE
cA
O UU I‡U‡,
IO"‡UO
A
‡·OUAUA
A ‰‡ OOU‡'EUA
c‡E-‰O· A
?‡?‡
O 'O‰‡ '˙' UU I‡U‡,
IO"‡UO
EAOOIA'‡UA.
CO‰‡U‡ ˘A ‡·OO ·E ‡
?
a‡IIOUO
?
O ‡AI‡.
'OE?I‡U‡
IEI O'˙IIO'‡
UU I‡U‡
cA
?
OA
‰ AiE
OU?AUA
OO
'
' AIA,
‡IO
EIE
iA
‡IO
A‡O‡IflU,
EIE
‰‡ O A"O flU
OA
‰‡ OA
I‡" fl'‡U
cA
?
"OU'AUA
BG
IIE"‡
?
IA
'
i ‡I‡, U'EU‡
OO'AI
OO‡IO'IE,
‡IO
O˙‰˙ E‡
i ‡I‡U‡, IOflUO
cA EAOOIA'‡EUA
IO"‡U
cA
?
‰‡ OA
EAOOIA'‡EUA
UU I‡U‡
A‡
O˙OU‡'IE,
O A‰EA'EI‡U
EOI E
I‡
OU?AIA
iA
UA
OO‡IO'I‡
"OU'AIA
O A‰E
COA
' IflIOE
i ‡I‡U‡
EIE
OU·AIAEAUA,
O‡I
O
EIE
I‡IUO
"OU'AIA,
A‡
A‡·AIAEEUA
E OOU‡'AUA
‰‡
OI‡I˙?E
OE
OO‰IOEI‡
' ‡U‡U‡
A‡i ‡I'‡IAUO,
A‡
EIE
"OU'EUA
:
iA?IOOUE
EIE
‰ U"E
O˙‰O'A,
A‡U'O AIE
i ‡IE
U˙E I‡UO
‰ U" A‡O‡IEI
OA EO‰E?IO
OU
'A OflUIOOUU‡
U fl·'‡
IA
O‡
‰‡ OA
'
i ‡I‡
UOOU A·‡,
A‰IOI ‡UI‡
EIE
i‡ UEfl
A‡ ‰‡
A‡U'O AI‡,
OI‡I˙?E.
A‡" fl'‡UA
OO‡IO'IE
‰‡ fl OO?EOU'‡UA.
EAII˛?AUA
'˙AIOEIE
OOUU?EUA
aO"‡UO
‰‡
OO AUA
OU?AI,
EIE
OO ‡‰E
CcaaAcaO
A
IEI O'˙IIO'O
I‡UA E‡I,
O O'A fl'‡EUA
-
?A
U fl·'‡ ‰‡
OI‡OUI‡OO'O
UOIEO
' IIE"EUA
UU I‡U‡
?
O A‰E
OI‡OUI‡OO'‡U‡
‡AI ‡Afl'‡IA.
AIO
IOEA
"OU'AIAUO.
OiI‡‰E,
UU I‡.
'˙' '‡?‡U‡
i ‡I‡U‡
O ˙OIA.
"OU'AIA.
I‡UO
OA
˘A OA
' IIO"O
O˙ EAIA
OOOO?AIO
?
IOEUO
'˙ Ufl˘‡U‡
E UO
I‡Ifl"‡IA
OIU?‡E
·˙‰A OOI EU‡
O E I‡" fl'‡IA
OU
E/EIE
E
OOEU'‡EUA
I‡
E O'˙"IflU.
I‡" AflU
‰‡ O˙‰˙ E‡U
OA
eUOU ‡IAUA
"OU'EUA.
A?EIIE ‡I‡
eOU‡'AUA
?
A‡
UI‡A‡IEfl
O O‰UIUE
i‡ UEfl, U˙E
?
cA
I‡AIEI‡
'E
EIE
I˙ OE
i‡ UEAIE
IUiIAIOIE
iA IO"‡U ‰‡ OA A‡O‡IflU.
O O‰UIUE.
cA EAOOIA'‡EUA
O˙‰O'A.
‰˙ 'AIE
?
?
i‡ UEAIE
"OU'‡ OI‡U‡
O A" AA
"OU'AIA
OIO‰O'AUA
O· ‡AU'‡
O AI‡IAIO
‰˙I"O.
IO I‡IIO
‰‡ OA
O·'E'IEUA
O O‰UO?AUA
AAIAI?U?EUA.
cA "OU'AUA
flE?‡ O ?A UOIEUA.
C˙' '˙U A?IOOUU‡
I‡ flE?AUO
˘A OA
?
IO"‡U
O EI‡"‡
IOEA
OO-
EIE
A‡O‡IE.
I‡
IEI O'˙IIO'‡U‡
UU I‡.
"OU'AIA
OA
i ‡I‡U‡
e A‰E
?
IA'IEI‡IEA.
EAEOI'‡
i ‡I‡
A‡
OA EO‰
AIO
I‡" fl'‡IA.
fl
IA
AIA "Efl,
'II˛?E
IOIE?AOU'O
I ‡U˙I
UU I‡U‡
A‡O‡I'‡IA.
'
I‡" fl'‡U
I˙I
O A‰ ‡AOOIOEAIE
EA·Ui'‡IA.
-
CcaaAcaO
:
eOA'OIfl'‡EUA
O‡IO
‡IO
I‡
‰‡ IOEA
‰AUAUO
OO‡OIOOUU‡
-
CcaaAcaO
:
AIO
UU I‡U‡
-
CcaaAcaO
:
IA
AIOIUE ‡I‡
cA O O·'‡EUA
‰‡ A
IAO ‡'EII‡
O A‰O‡AIEUA
OO‰‰ ˙EIE
EIE
II˛?‡IIE
OO‡OIOOU
EIE
IOEA
‰‡ OA
I‡
EIE
A‡
IOfl
‰AEIOOUE,
I‡
OU
E
IOflUO
EAI‡"‡IA
EA'˙ ?'‡
‰‡ A OU
I‡
O‡IO
UAiIEI.
24
OO' A‰AIE,
OO‰‰ ˙EI‡U‡.
?‡OU
EA'˙ ?'‡
E
I‡I'EUO
U‡·IO,
I‡
UU I‡U‡.
I‡I'EUO
E
'II˛?'‡˘E
O A‰O‡AIEUA
IEI O'˙IIO'‡
OU
O‡
IOI‡I‰IOUO
‰‡ A ‰ U"‡
IOEUO
?A
·˙‰A
IA
‰‡ O ‡'EUA
' ‡U‡U‡,
'OAIE,
AIOIUIE
OUOU ‡Ifl'‡IAUO
O A‰O‡A'‡˘E
EIE
AIOIUE
U‡I‡
‡A·E ‡
E
IAfl.
E IAEIEUA
UU I‡U‡
UOI˙UIAIEfl
‰OI‡UO
U fl·'‡ ‰‡ OA EAOOIA'‡,
OU I'‡IEUE?E ‡I
UAiIEI
OO
‰‡ AIOOA EIAIUE ‡UA
I‡·I˛‰AIEA
EIOU UI?EE,
·AAOO‡OIO
I‡
I‡OU OEIE
e˙˘AOU'U'‡
UU I‡U‡
‡·OU‡ O
‰‡ EAOOIA'‡
OU
' ‡U‡U‡
O˙OU'AUIEUA
‰‡‰AIE
·AA
UU I‡U‡
‰‡ OOIA'‡U
‰A?‡
·EIE
EI
O‡
I'‡IEUE?E ‡I
OOI EUEfl,
AIA "Efl.
OA 'EAAI
eAIOIU
‰‡ A
e˙‰O'A
aA
eoNeCO
U fl·'‡ ‰‡ OA
IEI O'˙IIO'‡
UU I‡.
U‡·IE?‡
A‡
?A
U'A EUA,
EAOOIA'‡IA
O‡ OO‰iO‰fl˘E
OU˙IIO,
OU˙IIOIA ‡IEI‡
‰‡
OO ?AI‡I
‰‡
A‡
O˙O
"OU'AIA
OU˙IIO
eI‡OUI‡O‡
A‡
eI‡OUI‡OO'E
OO‡IO'IE
(?‡?E,
i‡ UEfl
eI‡I‡,
UU IE
IEI O'˙IIO'E
I˙ OE)
?EIEE,
OIAUAIE
OU
O˙‰O'A
E
‡IEU‡
‰˙ 'O
1. eO'A?AUO
OU˙IIAIE,
IAU‡II‡
i‡ UEAIE
I˙ OE?IE,
OO‡IO'IE
E
OU
EA‰AIEfl
AI‡UI‡
EIE
IE?I‡)
IA
‰‡
IA
IA
‰‡
IA
‰‡
IA
‰‡
IA
IA
IA
EOI E
aOIOUIUE ‡EUA
OA
EI‰E'E‰U‡II‡
A?AOU‡
EAOOIA'‡IA
I‡
O '‡?‡U‡
A‡
O ‡'EIIOUO
O˙‰O'A,
"OU'‡ OIEUA
E
O O‰UIUE
EIUO I‡?Efl.
OOIAAI‡
E EI
'
EAOOIA'‡EUA
U˙E
i‡ UEfl,
1. aO"‡U
I‡UO
UA
‰‡ OA
OU˙IIO,
2. cA
‰‡
OE
EAOOIA'‡U
U fl·'‡
I˙ OE?IE,
O˙‰O'A
E
IA ‡IEI‡
‰‡ OA
EAOOIA'‡U
E
I˙ OE
OU
O"IAUOO IO
IAU‡I.
i‡ UEAIE
OI‡OUI‡OE.
"OU'AIAUO.
(aOIOUIUE ‡EUA
OA
'
eIA‰'‡EUA
?‡?E,
IIE"‡,
I‡
EIOU UI?EEUA
EAOOIA'‡IAUO
OE
IA U fl·'‡
UU I‡. a‡
OAI?Efl
I‡
EAOOIA'‡IAUO
A?AOU‡U‡,
IflOUO
IAE‰U
I‡
O IAU‡II‡
'
IOIfl
O O?AUAUA
"OU'‡ OI‡U‡
IIE"‡.
OUIO?AIEA
'˙'
A‡"I‡'I‡U‡
AIO
UOIEO,
OOIA
AIO
2,5
O·AIU
OA
OUOU ‡IAUA
'
O'O·O‰IO
OI
E
OOfl'E
?E?O'A
A OOOO?AIO
IAU‡I,
IAU‡IIEfl
UU I‡U‡.
OO
'˙U A?IEUA
'OIUO'‡
‰‡ OA
O˙‰O'A
EIE
‰˙"‡
O˙‰‡.
25
'IEI‡'‡
U˙E
OO
I‡ "OU'AIAUO.
' AIA
aAOOIA'‡EUA
I‡UO
UA
O‡IO
EIE
OA,
IflOUO,
IO"‡UO
IOEA
‰‡ O‡ OA
IOEUO
OA
A‡" AIE
A
A‡ EAOOIA'‡IA
O AOO ˙?'‡
UU I‡.
IEI O'˙IIO'‡
i'A AUA
'˙ Ufl˘‡
UA IOIAU˙ ,
OA
I‡
EA'‡E‰‡IA
OE
I‡ OU˙IIAI‡U‡
OOOU‡'I‡,
'
IE?I‡
I‡ IAU‡I
‡IUIEIEA'O
O˙‰˙ E‡˘E
'A‰I‡"‡
'
IEI O'˙IIO'‡U‡
EIUO I‡?Efl
i fl·'‡
O OAIUE ‡I
?
O˙‰O'A
OOE"U AUA
OUAIE
?
"OU'‡ OI‡U‡
I‡ OI‡OUI‡O‡
EAOOIA'‡U
I‡
O˙‰O'A,
IO"‡U
O OEA'O‰EUAIfl
'
EAOOIA'‡IA
UU I‡,
(EOI E),
E
OO'A?A
'‡?‡U‡
?
UU I‡.
‰‡ OA
O ‡'EIIOUO
a‡·AIAEIE:
A‡
UU I‡.
OOOO?AI‡
IEI O'˙IIO'‡U‡
4. aAU‡IIE
O˙‰O'A
EIE
OO‡IO'IE
IEI O'˙IIO'‡U‡
EIUO I‡?EflU‡,
EIE
IIE"‡
EA‰AIEfl.)
A‡
UO ·E?IE
E OI‡OUI‡OO'E
EAOOIA'‡U
OE
"OU'‡ OI‡U‡
I‡ UAAE
?EIEE,
A‡I ‡Afl'‡IA
I‡
O
EAOOIA'‡IA
O ‡'EIIOUO
3. eI‡OUI‡OO'E
‰‡ OA
BG
IIE"‡,
"OU'‡ OI‡
E OiAI‡
?‡?E
EAOOIA'‡U
IOEUO
O EIAOE,
E/EIE
OI‡I˙?E
‰‡ O˙‰˙ E‡U
'
EAOOIA'‡U
?EIEE,
cA
A?EIIE ‡I‡
O
‰ U"‡
‰‡ OA
UU I‡.
O A‰EA'EI‡U
‰‡ OA
I˙ OE,
IO"‡U
I‡ UOI
IEI O'˙IIO'‡U‡
iAAE
O‡ OO‰iO‰fl˘E.
IA U fl·'‡
UU I‡.
IE?I‡
IEI O'˙IIO'‡
E
OU˙IIOIA ‡IE?IE
O˙‰O'A
O"IAUOO IE
IO"‡U
‰‡
a‡·AIAEI‡:
aEI O'˙IIE
2.
‰‡
IEU‡EOIE
O A·˙ I‡
O˙‰O'A
UU I‡:
E EI
EAOOIA'‡EUA
OO ?AI‡I
aAU‡IIE
'˙' '‡?‡U‡
O˙‰O'A
aEI O'˙IIE
(cA
e·EIIO'AIO
'
A‡ EAOOIA'‡IA
I‡ ‰OI‡IEIOIE
"OU'AIA
IEU‡EOIE
aA ‡IEI‡,
A‡ ‰‡ OA
O O'A flU,
O·i'‡˘‡ O ‡'EIIOUO
e˙‰O'A
e"IAUOO IO
"OU'AIA
EeiCOcO
e˙‰O'AUA
eIA‰I‡U‡
A‡
?A
'˙ Ufl˘‡U‡
‡·OUEUA
O
OA
OOOU‡'I‡
UU I‡U‡.
A I‡
N U"E
a‡
I‡E-‰O· E
E
AAUIU‡UE
O O?AUAUA
IOIfl
"OU'AIA,
OOIAAIE
EIOU UI?EE
4. cflIOE
OO-O EflUIO
'IEI‡UAIIO
A‡·AIAEIE.
I‡E-‰O· E
1. aO"‡UO
AAUIU‡UE
OO A‰AIflUA
A‡OO?IAUA
i ‡I‡,
IEIEI‡IIO
IOEA
E
IAOIO
fl O"OU'fl
2. a‡IIOUO
E
O A"O E,
eO
‰‡ OA
‡IO
U'˙ ‰E,
OA
e‡AI ‡Afl'‡IA
1. i ‡IE,
IOEUO
I‡
O‡
OOOU‡'AIE
(i'A AUA
‡AI ‡Afl'‡IA.
O·'E'IE.)
e‡AI ‡Afl'‡EUA
IO"‡U
I‡
AI‡UEOUO-I‡Ufl'
i ‡I‡U‡,
IOEUO
NA
e‡AAUA
E
?EOUE
oO iiecAiA
aAeeocOiO
'˙U A?IEUA
a‡UO
OUiE.
O
iO'‡
O
CoieOoca
eiOca
e AI‡iIAUA
'OflI‡I'E
'OflIO
aaaauoOcA,
O ‡'EIIOUO
A‡U'‡ flIA
e AI‡iIAUA
'OflI‡I'E
eA?E'‡,
OEIA?IO
EIE
OO-‰˙I"O,
UU I‡U‡
"iOU˙ ?˙ ",
i‡OIE
U OiE
eO
EA'‡E‰‡
E
'A‰I˙E
10-15
"OU'AIE
?UII‡,
AI‡UEOUO-
‰O·‡'IE.
‰OO˙IIEUAIIE
E
C ‡U‡U‡
OOU‡U˙?E
A‡ ‰‡ OA
OU
IAEIEUA
E
'EI‡"E
?EOUE.
eaAeiaAeeCA
eO‰‰ ˙EI‡U‡
E
I‡
‡IO
OO-IAI‡,
OA
Cococa
OO?EOU'‡
OA‰IE?IO,
'
"O A˘‡
A‡ ‰‡ OA
UOOI‡
OOOIA
aaa
IAU‡IIEUA
?‡OUE
?AOUO
EAU E'‡U
O˙O
IOAUO
'O‰‡, OIA‰
‰‡ OA
O‡OUIAI‡
I‡UO
O
˘A
·˙‰A
'I‡EI‡
eeCoeiceeia
eO?EOU'‡EUA
CoC
U fl·'‡
‰‡ OA
O‡IO
I˙ O‡.
E
eeNaeUaA
OO‰IOEI‡
U fl·'‡
UOI˙UIAIEfl
aAOOIA'‡EUA
eieaAcOcA
EoAA.
eeAieCO,
OOE"U E
UU I‡U‡.
CeNA
I‡
'˙ UAIAUO
'O‰‡ A‡ EAOI‡I'‡IAUO,
O‡OUIAI‡
I‡O˙IIO.
EAOU?AUA
cO aaeeaaCAaiO
AAeAaaCca
aAie
aAiOeaAaa,
eeoaeiCAoa
' ‡U‡U‡.
I‡
'˙AO AOflUOU'‡˘O
OI‡·
E
I˙ O‡. cA EAOOIA'‡EUA
cA EAIE'‡EUA
I‡UA E‡IE.
'O‰‡ '˙'
'AIUEI‡?EOIIEUA
AIO
I‡·AI
'O‰‡
O A‰OU' ‡UE
I˙ O‡.
26
OU O‡OUI
OO‰OU?AUA
‡AU'O
EAOI‡IIAUA
OA
A‡I˙ OE,
OU'O E.
OO?EOUAUA
E
‡· ‡AE'IE
IAI‡
OA
'˙ iU
OEIA?IE
CeAiA
EAOOIA'‡EIE
I‡U‡,
U fl·'‡ ‰‡ A
I‡
OO'˙ iIOOUU‡
cO cAaaCAaiO
C˙ Ufl˘‡U‡
EIE
OO‰‰ ˙EI‡
O‡AflU
OU i ‡I‡ O
O ˙OIE
EAOI‡IIAUA
I˙ O‡, OIA‰ IOAUO
cA EAOOIA'‡EUA
‡· ‡AE'IE
U˙E I‡UO UA IO"‡U ‰‡ I‡‰ ‡OI‡U
CoeiuoA
?A 'AI
I‡ AI‡UEOUO-
˘A OOIU?‡U
·AA
?'flU
A‡
IOIAI‡U‡.
iiecAiA
OOIA
OOO
OOIU?‡U
‰‡ EI‡U
I‡UO
"I‡AU E,
IEI
EIE
IOEA
OOIU?‡'‡IA
IAOIE
A‡?‡O'‡IA,
EAOOIA'‡IA.
i ‡I‡ IAE‰U
' ‡U‡U‡ E UU
'I‡EI‡
I˙ O‡. i‡AE O·I‡OU
OOO·AIO
‰O· A OO?EOUAI‡,
OO' A‰flU
caaeEA
E
eeoaeiCAcOie.
I‡
OO'˙ iIOOUE
O ‡'EIO
OIA‰
OO‰OU?AUA.
I‡UA E‡IE,
I‡UO
?'flU,
A‡ ‰‡
A‡UO'‡
?'flU.
EAOOIA'‡U
A‡
"OU'flU
O· ‡·OUI‡
IAOO,
I‡Ufl'
OOIO'IO
OO?EOU'‡EUA
I‡O‡OUIEO‡I‡
OA
OOOO'A
?'flU:
OA
UU I‡U‡,
E
I‡ EAI‡IEfl
O‡ ?AI?‡
O‡ ?AI?‡.
OA
'˙'
?'flU,
IA
OU
EAIEA‡˘
‡AI ‡Afl'‡IA.
eO,
eeONa
E
I‡Ufl'
˘A
UO'‡
OU
I‡?‡II‡U‡
'˙A‰Ui˙U,
I‡"O A˘E.
‰OO˙IIEUAII‡
OOIU?‡'‡IA
aO"‡U ‰‡
OEOA
IOEUO
EIE
IflIOE
OE
OU
IOEUO
‰˙I"O
OU
IUE‰‡
O˙O
‡AI ‡Afl'‡IA,
iO˙U'‡IA.
A‡I ‡AAI‡.
AI‡UEOUO-I‡Ufl'
i ‡IE,
‰OOU‡U˙?IO
eO?EOU'‡IA
iCOeOiO
‰‡ OA
I‡
IflIOE
‰‡
EIE
' ˙AIE
‡AUOOfl'‡U
OO-·˙ AO OU ‰ U"E, OOI EEUA
I‡IIE
O‡ ?AI?‡
‡IUIEIEA'O
UOIEO.
OOI‡"‡
A‡ A‡·‡'flIA
EIE
I‡
OOE ‡IA
O O?AO‡
IOEA
A‡
OUA
IAU‡IIE
' O˙OU'AUOU'EA
A‡
'
I‡IA EUA
3. e E U?‡OU˙?E
aI‡
UU I‡U‡
?A
OA,
'OflI‡I'E
O AI‡iI‡IE
e˙'AUEUA
'˙'
I‡O ‡'O
IAIO
U'AIE?E
i ‡IEUA.
I‡ "OU'AIAUO
' AIA
UU I‡U‡,
"OU'flU
eOIU?‡'‡IA
A‡I ‡AAIE
i ‡IE:
·EIE A‡I ‡AAIE,
‰‡
I‡ "OU'AIA
I‡
·˙ AO,
UOIIO'‡
"OU'AIAUO
A O˘A
‰‡ OA
I‡O˙IIO
"OU'flU.
aAAOaOUaA:
O
i ‡IE
IO"‡U
·˙‰‡U
O"OU'fl
' A‡'EOEIOOU
UAIOA ‡UU ‡
·˙ AO.
EIE
Ufl
' AIAUO
A?AOUE,
A‡˘OUO
‰˙I"O.
O AI‡IAIO
·˙‰‡U
O O'A fl'‡EUA.
I‡ 'O‰‡
‰‡ OU‡I‡U
I‡I‡IE
‰‡ OA
i ‡I‡
O˙‰˙ E‡IEA
EAOU?‡U
I‡
?AOUO
IIO"O
IOIE?AOU'O
IEOIO
2.
EAOOIA'‡IAUO
' AIA
i ‡I‡U‡
UU I‡U‡
BG
O
E·‡U‡ OA
A OO-‰O· A
OOIflIO"‡
‰OI‡UO
A‡OO?IA,
5. aOEA
‰‡ A IUEIO
A‡ ‰‡‰AI‡
' AIAUO
‰‡
‰‡ OA
O A‰E
c‡O EIA ,
?A
a‡
U fl·'‡
i ‡IE
‡AI ‡AAIE,
UAAE
A‡i ‡I'‡˘EflU
"O
O 'I‡EI‡
O
eAEEIE
aaaeeCoaceCe
CEE
OU .
3
1.
EeiCOcO
' ‡U‡U‡
eU'O AUA
OOOU‡'AUA
?
c‡UEOIAUA
II˛?‡II‡U‡
A‡
' ‡U‡U‡,
UU I‡U‡,
I‡
I‡
i ‡I‡U‡
A‡U'O AUA
E
OOOU‡'I‡
‡·OU‡
I‡
"OU'AIA
OO
eU'‡ flIAUO
I‡
' AIA
UU I‡U‡.
"OU'AIA
( , )
II˛?‡
I‡
EAI‡IOUO
aI‡ OAU IE'‡
W ‰O I‡IOEIUI.
I‡
IO˘IOOU
I‡
IOA
EA·O
A‡
IE'O
I‡
I‡
aI˛?˙U
UAAE
IO˘IOOU.
A‡
·˙‰A
‰‡
AIO
IO˘IOOU
OUAOAIU‡
?
I‡"I‡OAI
· OAIAUO.
C˙ Ufl˘‡U‡
OA
OOOU‡'I‡
'˙' 'OflI‡
'˙ UE
EeiCOcO
CEE
MS-1922G?MB-3822G
(W)
(W)
e
?
?
?
I‡IOEIUI
650
400
?
‡AI ‡A
100
?
I‡IOEIUI
500
350
?
?
‡AI ‡A
E
A
C‡EIO
A
i ‡I‡U‡,
OO
' AIA
I‡IOEIUI
600
‡AI ‡A
?90
2.
' AIA
OOOU‡'I‡
OA
A‡OO?'‡.
eIA‰
˘A
( )
U‡EIA ‡
A‡'˙ U‡
E
fl
I‡
II˛?‡
A‡
I‡
E
' AIAUO
I‡IO‡U‡
U"‡OIA.
a‡·AIAEI‡:
?
COflIO
?EOIO
A‰I‡
IEIUU‡.
OU?EU‡IA
A
I‡
OI‡I‡U‡
O A‰OU‡'Ifl'‡
a‡ ‰‡ OOE"U EUA
UO?IO
I‡
‰‡ A‡'˙ UEUA
OIA‰
EAI‡IOUO
OIA‰
UO'‡
' AIAUO,
O AOO ˙?EUAIIO
II˛?‡
I‡
U‡EIA ‡
' AIA
A‡
"OU'AIA
O· ‡UIO
I˙I
IAIO
E
O A‰IOEAI‡U‡
OOAE?Efl.
27
I‡
UA"IOUO
I‡
iU I‡U‡
' IOIAIU‡
COflIO
I‡
?EOIO
A‰EI
IO˘IOOU
AEEI
OO
OOOOI‡
A‡
OU AII‡,
O A‰OU‡'Ifl'‡
˘A
EA·O
A‡
‰‡ I‡"I‡OEUA
‡AI ‡Afl'‡IA.(
)
a‡'˙ UAUA
U‡EIA ‡
( )
‡·OU‡
U‡EIA ‡.
OU
' AIA
‡AI ‡Afl'‡IAUO.
aAAOaOUaA:
OA
OO'A?A
e O'A fl'‡EUA
'A‰I˙E
O· ˙˘‡UA OOIA
"OU'AIA.
I‡"I‡OEUA
EAI‡IOUO
"OU'AIAUO
EAUE?‡IA
I‡I·‡II‡
A'˙IIA
I‡
C˙ Ufl˘‡U‡
"OU'AIA.
?A
OOIIE,
?‡OO'IEIO'‡U‡
A‡
OU‡EI‡
IA
OUIAI‡
I‡UO
( , ),
iI‡‰EIIEI,
I‡
·I‡"OO EflUOU'‡
·‡IUA EE.
I‡UO
' A‰IE
‰‡ OA
1. CII˛?AUA
360
'
OUIOIIOUO
I‡
BG
A
i ‡I‡
e‡AI ‡Afl'‡IAUO
UU I‡ A
OUIOIIOUO
U˙E
iOEae
I‡
UU I‡.
‡AI ‡Afl'‡IAUO
IO I‡IIOUO
(W)
3. c‡"I‡OAUA
‰‡ OA
A‡I ‡AAI‡
IEI O'˙IIO'‡
OO-·AAOO‡OIO,
UAIOA ‡UU ‡,
‡A'EUEAUO
MH-6323L?MB-382W?MB-392AA
?
I‡
OO-·˙ AO,
IIO"O
MS-2323L?MB-392W?MB-3922E?MB-402T?
MB-4323LY?MH-602Y?MH-602YS?
?
IOEA
ee
O A‰EIOU'‡U‡
IEI O'˙IIO'‡U‡
OOO A‰OU'OI
MS-202A?MS-202T?MS-202U?MS-192W
MS-202Y?MS-192A?MS-202YS?MS-2022E?
?
OU
A‰IO
?70
?
OO
OOOOI‡.
eAaaeAauCAcO
3
OU .
e‡AI ‡Afl'‡IAUO
?
' ‡U‡U‡
MS-197H?MS-207H
MG-562YS
?
I‡
‡'UOI‡UE?IO
--
E
'II˛?E
OOIOEAIEfl.
MG-562W?MG-562Y
"OU'AIAUO
A‡U'O AUA
70/90/100
OU
IO˘IOOU
IOEA
‰‡ A OU
I‡
I‡
I‡
E OOE ‡
UU I‡U‡
U‡EIA ‡.
U fl·'‡ ‰‡ O O‰˙IEE,
˘A OA
' ‡U‡U‡
UU I‡U‡
˘A O O‰˙IEE
U‡EIA ˙U
EAII˛?'‡
2. c‡"I‡OAUA
I‡
OU'‡ flIA
UOIO'EflU‡
‡·OU‡U‡
I‡
' AIA
UU I‡U‡.
OA
'˙ Ufl˘‡U‡
' ‡U‡U‡ I‡
A‡
‰‡ O O'A EUA
I‡
I‡
‰‡
i ‡I‡U‡.
A‡OO?'‡
'II˛?'‡IA
I‡
OI‡I‡U‡
IEIO" ‡I.
I‡
eAEEIE
‡·OU‡
I‡
MB-392W/MB-382W/MB-392AA/MB-3822G/
MB-3922E/MB-402T/MB-4323L/MG-562W/MG-562Y/
MG-562YS/MH-602Y/MH-602YS/MH-6323L
EeiCOcO
cA
CEE
1.
MB-392W/MB-382W/MB-3822G/MB-3922E/
MB-402T/MB-4323L/MG-562W/MG-562Y/
MG-562YS/MH-602Y/MH-602YS/MH-6323L
aeaAacaeAce
Eeaa
CEE
3
OU .
eU'O AUA
i ‡I‡U‡
A‡U'O AUA
' ‡U‡U‡.
IO‰AIE
EO IEUA
IOI·EIE ‡IO
UU I‡U‡,
I‡
' ‡U‡U‡
OOOU‡'AUA
I‡
E
OI‡ ‡U‡
OOA'OIfl'‡
(
2. a‡ IO‰AIE
MB-392W?MB-382W?
' AIA.
I‡
MB-402T?MB-4323L?MG-562W?
OO-I ‡UIO,
MG-562Y?MG-562YS?MH-602Y?
‰'AUA
II˛?‡
( )
EA·O
A‡
'
I‡
‰‡ "OU'EUA
E
1.
IO˘IOOU
).
eU'O AUA
OA
E
EAUE?‡IA
I‡
I‡
EAI‡IOUO
E
2.
˘A
A'˙I‡
?UAUA
I‡IO‡U‡
˘A
A‡·AIAEI‡U‡
e O?AUAUA
aaaeeCoaceCe
EOI‡UA
'
U"‡OIA.
?
?
cA ‰OIOO'‡EUA
I‡·I˛‰AIEA
O OAO A?‡
OO
AEEI‡,
U˙E
OU˙IIOUO
IOEA
cA
I‡
' AIA
I‡UO
I‡
" EI˙U
I‡
IAI
I‡
OU?AI.
iOE
A‡
A‡OO?'‡.
eIA‰
˘A
A'˙I‡
I‡
?UAUA
I‡IO‡U‡
˘A
H‡" A'‡UAI
‰‡ ‰OIOO'‡U
aAOOIA'‡IAUO
I‡
I‡
"OU'AIA
OA
EAOOIA'‡
IOEA
O˙U
O ˙'
IOEA
O‡IO
"OU'AIA
OIA‰
˘A
‰OOUE"‡
CcaaAcaO:
A‡
" EI
A
CIEI‡UAIIO
AEEI˙U
'˙ Ufl˘‡U‡
A‡˘OUO
‡IO
O OIAIE,
OA
OOOU‡'I‡.
?
iOAE
IO‰AI
O A‰'‡ EUAIIO
A
OI‡·‰AI
O A‡UO'‡
A‡" fl'‡IA
EAI‡IOUO
E
A‡'˙ U‡
OA
"OU'AIAUO
EAUE?‡IA
I‡
I‡ ' AIAUO
E
I‡I·‡II‡U‡
U"‡OIA.
I‡
OO'˙ iIOOUU‡
IEI O'˙IIO'OUO
‰O
'˙U A?IOOUU‡
eIA‰
EAOOIA'‡IA
E.
‰‡ OA
OIO O
OI‡ ‡U‡
U˙E I‡UO
‰‡ OA
I‡
C˙ Ufl˘‡U‡
EAOE?‡
‰OI‡UO
a‡·AIAEI‡:
O AOO ˙?EUAIIO,
A‡U'O AUA
0
EA?AAIA.
?
E
( )
U‡EIA ‡
"OU'AIA.
" EI
i ‡I‡U‡,
A‡
OA
'˙ Ufl˘‡U‡
OI‡ ‡U‡
100 e.
‰A?‡
‡·OUE
UU I‡U‡,
I‡
IO˘IOOU.
A‡
' AIA
OU˙IIO!
A‡IUOU'‡IA
A‡·AIAEE
I‡
OA
UAIOA ‡UU ‡U‡
I‡
EIE
OOOU‡'I‡
‰‡ ‰OOUE"IA
OOA'OIfl'‡EUA
O A‰IOUO
aO"‡UO
I‡
UU I‡U‡,
I‡
i ‡I‡U‡
3. c‡"I‡OAUA
‡IO
O˙OUOflIEAUO
"OU'AIA.
?
OIU?‡E
‡A‰AI
EeiCOcO,
‰‡ O O'A EUA
O·˘Efl
EAOOIA'‡IA
O E
II˛?‡
A‡ EA·O
I‡ AEEI
a‡'˙ UAUA
( ) I‡ COMBI (aeaAacaeAce)
+
(
)(
)EII˛?‡A‡
EA·O I‡ IO˘IOOU
( ) I‡ EAI‡IOUO
IE'O
?
'OflIO
"OU'AIAUO
' ‡U‡U‡.
eIA‰
O'AU'‡.
' AIAUO
I‡I·‡II‡U‡
'
A
AEEI
OO
OA
"OU'AIAUO
A‡'˙ U‡,
I‡IO‡U‡
OUIAI‡
' ‡U‡U‡
OOOU‡'AUA
C˙ Ufl˘‡U‡
"OU'AIA.
OOOU‡'I‡
A‡OO?'‡
I‡
( )
U‡EIA ‡
A‡
' AIA
IOAUO
" EI
)
OU‰AIIO.
OOOU‡'I‡
3. c‡"I‡OAUA
O
(
OUIOIIOUO
UUII?EE
'E
i ‡I‡
O'˙IIE
' UOAE
i ‡I‡
I‡
AEEI
IOEUO
A‡'˙ UAUA
AEEI
" EI(
A‡
AEEI
EI‡U
"OU'AIA,
) E IEI
C AIAUO,
MB-392AA?MB-3822G?MB-3922E?
MH-602YS?MH-6323L
BG
EeiCOcO
3
OU .
IA
A
IUEIO.
28
O˙‰˙U
'˙ IAUA
IAO AIAIIO
U‡EIA ‡
UU I‡U‡
‰‡ ‡·OUE.
I‡
˘A
0,
EI‡?A
O O‰˙IEE
EA'‡E‰‡EUA
i ‡I‡U‡,
˘A ·˙‰A "O A˘!
e˙IO'O‰OU'O
a‡ ‰‡
A‡UOOIEUA
OOIO'IE
EIE
O AUOOIEUA
eU?EU‡EUA
I‡OOIE.
eO‰ AE‰‡EUA
A‡UOOIflIA.
˘A OA
UAIOA ‡UU ‡,
OU IOIOA '‡U‡
‡'IOIA IO,
OO‡IO'I‡
OU
A‡
E
‡IO
O
A
OU'O E
aAOOIA'‡EUA
O‡ ‡U‡.
A‡" AA
'
OU
O OO‰iO‰fl˘
I‡E-‰O· E
A‡
U‡·IE?‡
A‡
i ‡I‡U‡,
IOflUO
"OU'AIA
I‡O‡I
A‡ ‰‡
I‡O‡I‡,
A‡
˘A OA
IflIOE
' AIA
OU‡EI‡
A O˙O
U fl·'‡
i ‡IE
i ‡I‡U‡
"OU'AIA.
˙IO'O‰OU'O
A ‰‡ OIA‰'‡UA
IAO·iO‰EIOUO
aOIOA 'E ‡IE
IEI O'˙IIO'O
I‡i‡EUA
I‡UO
'‡EIO
OO A‰AIEUA
AAUIU‡UE.
A‡I ‡AAI‡U‡.
CIEI‡UAIIO
OIA‰I‡U‡
C AIA
(I‡
A‡
O AUOOIflIA
UU I‡,
A‡ ‰‡
i ‡I‡U‡,
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'O
'
A‡ 'AIUEI‡?Efl.
A UEIUI
I ˙"
EIE
IEI O'˙IIO'‡U‡
I‡
OO-·˙ AO
OOOU‡'flU
OOI EU‡
'
UOOA?IO
IOIE?AOU'OUO
i ‡I‡U‡
‰‡ OA
A‡UOOIflIA
‰‡ OA
EA'‡‰flU
A‡UOOIE
OO-
OI‡OUI‡OO'‡
EIE
O A‰OU' ‡UEUA
EA"‡ flIEfl
I‡ O"OU'AI‡
O AUOOIflIA
A‡
i ‡I‡.
"OU'AIA
eOA?E‡IIE
I‡IOEI‡II‡
EIOU UI?EE
IO˘IOOU)
c‡ flA‡IO
1
1
1 /2~2/2 IEIUUE
IAOO
3 O‡ ?AU‡
(0,5
OI
eOOU‡'AUA
?
‰A·AIEI‡)
O
OEIA?IO
eOI
/2 IEIUUE
2~3
1
1
1 /2~2/2 IEIUUE
·UU?A
eE·IO
eOOU‡'AUA
OA?AIO
?EIEfl.
IEI O'˙IIO'‡
O
IAOO
A‡ 'AIUEI‡?Efl.
OU'O E
OOO
EIE
OOI‡"‡U
I‡
BG
OO?IO.
OEIA?IEUA
eOI EEUA
O
eOOU‡'AUA
UEIA
(170-230 ")
1
1~2
/2 IEIUUE
a‡A‡Ifl
O
1
4 /2
(300 ")
e‡"U
1
I‡
I‡A‡IflU‡
eOI EEUA
O
OI‡OUI‡OO'‡
EeiCOiO
'
OOI EU
1 ?‡?‡
1 /2~3/2 IEIUUE
/2 IEIUUE
5~7
1
e‡A·˙ I‡EUA
O
?EIEfl.
O
OO
O A‰‡U‡
A‡ 'AIUEI‡?Efl.
OU'O E
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
'A‰I˙E
A‡ 'AIUEI‡?Efl.
OU'O E
IEI O'˙IIO'‡
OO‡IO'I‡
A‡ 'AIUEI‡?Efl.
OU'O E
?EIEfl.
OO‡IO'I‡
I‡
?EIEfl.
IEI O'˙IIO'‡
O
IEI O'˙IIO'‡
1
4 ?‡?E
OO‡IO'I‡
OI‡OUI‡OO'‡
7 IEIUUE
~
I‡
O‡ ?AI?‡
OI‡OUI‡OO'‡
E·‡U‡
eOI EEUA
eOOU‡'AUA
1 OO ?Efl
OU
‰‡ OOU‡IA
I‡
OO‡IO'I‡
IAOO
1
1 "˙ ‰E
1 I ‡I E
OI‡OUI‡OO'‡
a‡·AIAEI‡:
IAOOUO
e‡ ?AU‡
IAOO
I‡ flA‡IOUO
eOI EEUA
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
e‡"U
O˙O
OIAU‡I‡
EIE
I‡?I‡'‡I
1
1 /2
3 IEIUUE
1
/2 IEIUUE
4~6
1 ?‡?‡
~
4 ?‡?E
"eIOOE
e‡I‰'E?
EIE
"O'AE‰O
NEO"
·‡ ·AI˛
1~3IEIUUE
(1/2
O˙IIAE)
IAOAI
·AA
a‡ UOUAIO
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OOI EU
'A‰I˙E
e AUOOIflEUA
O˙IIAE‡
O˙IIAE‡
e‡A·˙ I‡EUA
OOOO?AIO
'
EeiCOiO
'
OO
E
O A‰‡U‡
OEUI‡U‡
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
OU‰AIIO.
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OOI EU
a‡UOOIflEUA
OEUI‡U‡,
A‰IOI ‡UIO.
U‡·IE?‡U‡
OO-‰OIU.
'
i ‡I‡.
I‡IUO
iIA·?A
O˛ A
1
/2 IEIUUE
2~3
1
/2 IEIUUE
6~8
1 ?‡?‡
4 ?‡?E
eA?AI
'
e‡A·˙ I‡EUA
EOU'AUA
1 O‡I‰'E?
?‡?‡
EeiCOiO
·O·
EeiCOiO
1
/2 IEIUUE
2~3
1 ?‡?‡
e‡'EOIE
e‡A·˙ I‡EUA
EIE
OO‡"AUE
OOI EU
'A‰I˙E
'
e‡A·˙ I‡EUA
OOI EU
'A‰I˙E
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
'
OOO
1
/2 IEIUUE
3~4
1
8~11/2 IEIUUE
1 ?‡?‡
4 ?‡?E
e EA
1
1 /2
1 ?‡?‡
4 ?‡?E
eEUI‡
2 IEIUUE
~
4~6IEIUUE
EIE
iIA·?A
EeiCOiO
'
e‡A·˙ I‡EUA
EeiCOiO
OOI EU
'A‰I˙E
'
e‡A·˙ I‡EUA
OOI EU
'A‰I˙E
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
A‡
O‡I‰'E?
20
35 OAIUI‰E
~
1 UIO
a‡'EEUA
'
i‡ UEAI‡
OO‡IO'I‡
E
OOOU‡'AUA
I‡ OU˙IIAI‡
?EIEfl.
aAIAI?U?E
1
1 ?‡?‡
1 /2
4 ?‡?E
3 IEIUUE
~
4~6IEIUUE
(~128")
2~3IEIUUE
'
e‡A·˙ I‡EUA
EeiCOiO
eUO‡
1 OO ?Efl
EeiCOiO
e‡A·˙ I‡EUA
29
OOI EU
'A‰I˙E
'
OOI EU
'A‰I˙E
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
O˙‰ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO
O A‰‡U‡
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
i ‡I‡.
I‡ "OU'AIAUO.
A
i‡·IE?‡
C AIA
(I‡
aOIE?AOU'O
aAIAI?UI
A‡
O AOIE
AAIAI?U?E
A‡ "OU'AIA
I‡IOEI‡II‡
C AIA
O AOUOE
aIOU UI?EE
IO˘IOOU)
2 O A‰IE
4 O A‰IE
A UE?OI
(230 " 'OAIE)
AOO‡ ‡"UO,
5~8
11~13
eO‰ AEAUA.
eOI EEUA.
450
"
3~7
NO·‡'AUA
450
"
8~12
NO·‡'AUA
2
NO·‡'AUA
1
/2
?.
'O‰‡.
/2
?.
'O‰‡
/2
?.
?.I.
2
E
?.I.
2-3 IEIUUE
OOI.
2-3 IEIUUE
eOI EEUA.
OUA·I‡
O AOAI,
aAIAI
·O·
1
'
1,5-IEU O'
2-3 IEIUUE
O˙‰ A‡
"OU'AIA.
e‡A·˙ I‡EUA
n'AIIO,
450
O flOIO
"
13~18
OO
'A‰I˙E
1
NO·‡'AUA
'O‰‡
'
e‡AIAOUAUA
"OU'AIA.
I‡ "OU'AIAUO.
O A‰‡U‡
1,5-IEU O'
O˙‰ A‡
OO
I‡
OOI EU
'A‰I˙E
O A‰‡U‡
2-3 IEIUUE
"OU'AIAUO.
A OIOIE,
BG
450
O AOIE,
"
5~9
OUA·I‡
eOOU‡'AUA
· OIOIEUA
NO·‡'AUA
aAIA,
450
O flOIO,
"
6~8
NO·‡'AUA
?.
'O‰‡.
1
/2
?.
'O‰‡
'
e‡A·˙ I‡EUA
"OU'AIA.
I‡ flA‡IO
/2
2-3 IEIUUE
O˙‰ A‡ OA?AIA.
'
1
1,5-IEU O'
OOI EU
OO
'A‰I˙E
O˙‰ A‡
O A‰‡U‡
I‡
1-IEU O'
O˙‰
2-3 IEIUUE
"OU'AIAUO.
aO IO'E,
200
O AOIE,
"
3~6
A‡
I‡ flA‡IE
1
NO·‡'AUA
/4 ?‡?‡
'O‰‡
'
e‡A·˙ I‡EUA
"OU'AIA.
OOI EU
OO
'A‰I˙E
2-3 IEIUUE
I‡
O A‰‡U‡
"OU'AIAUO.
a‡ UEOI,
450
O AOAI,
"
8~10
IAI‡ flA‡I
e AOIE
?AIEI‡,
O AOIE,
2 ?‡?E
3~6
4 ?‡?E
8~10
2 II‡O‡
5~9
I‡ flA‡IE
n‡ A'E?‡,
O flOI‡
O A‰‡U‡
I‡ "OU'AIAUO.
c‡ AEAUA.
NO·‡'AUA
IEU O'
O A‰‡U‡
I‡ "OU'AIAUO.
e·AIAUA.
NO·‡'AUA
230
O AOIE,
"
2~3
1
/2
?.
'O‰‡
2 OUOAIE
'
'
2-3 IEIUUE
1,5OO
'A‰I˙E
'O‰‡
2-3 IEIUUE
OO
'
2-3 IEIUUE
eOI EEUA.
1,5-IEU O'
e‡A·˙ I‡EUA
1-
OOI EU
OOI EU
I˙EE?E
A‡ OA?AIA.
"˙·EUA
'
'A‰I˙E
e‡A·˙ I‡EUA
U‡'E?I‡
eOOU‡'AUA
"OU'AIA.
I‡ flA‡IE
'O‰‡
e‡A·˙ I‡EUA
O˙‰ A‡ "OU'AIA.
1,5-IEU O'‡
E˙·E,
/4 ?‡?‡
O˙‰ A‡ "OU'AIA.
IEU O'
IEOU‡
1
NO·‡'AUA
eO‰ AEAUA.
O˙‰ A‡
OOI EU
OO
'A‰I˙E
O A‰‡U‡
2-3 IEIUUE
I‡
"OU'AIAUO.
e‡˘˙ I‡I,
450
O AOAI,
"
4~8
1
NO·‡'AUA
I‡ flA‡I
AAIAI,
4 ?‡?E
O AOAI
7~10
1
NO·‡'AUA
/2 ?‡?‡
OA?AIE
?AIE
2 O A‰IE
4 O A‰IE
5~10
e O‰UO?AUA
7~13
eOOU‡'AUA
(170~230" 'OAIE)
AAIE
I‡ UOUE
OA?AIE
?AIE
4
I‡ UOU‡
I‡ UOU‡
6~8
e O‰UO?AUA
10~15
eOOU‡'AUA
(170~230" 'OAIE)
eO‡I‡I,
O AOAI,
450
"
5~8
iEI'E?I‡,
O flOI‡,
450
"
5~8
?flI‡
450
"
7~10
'A‰I˙E
OO
OO
'A‰I˙E
"E
1
O˙UE
'A‰I˙E
OO
O
'EIE?‡.
I˙ OE.
I‡
O A‰‡U‡
IflIOIIO
'˙ iU 2 i‡ UEAIE
1
NO·‡'AUA
O˙UE
"OU'AIAUO.
O
'EIE?‡.
/2 ?‡?‡
'O‰‡
'
OOI EU
/2 ?‡?‡
'O‰‡
'
OOI EU
2-3 IEIUUE
2-3 IEIUUE
I˙ OE.
I‡
O A‰‡U‡
2-3 IEIUUE
2-3 IEIUUE
"OU'AIAUO.
2-IEU O'
O˙‰
2-3 IEIUUE
e‡A·˙ I‡EUA
eOOU‡'AUA
e·˙ IAUA
I˙ OE.
O A‰‡U‡
30
1,5-IEU O'
'A‰I˙E
2-3 IEIUUE
OO
I‡ "OU'AIAUO.
e O‰UO?AUA.
OO
2-3 IEIUUE
1,5-IEU O'
OOI EU
"OU'AIA.
O A‰‡U‡
O flOI‡,
'
IflIOIIO
I‡ UOUEUA
O˙‰ A‡ "OU'AIA.
I‡ flA‡I‡
iEI'E?I‡,
"E
NO·‡'AUA
A‡
'O‰‡
I‡ UOUEUA
e·˙ IAUA
IEOU‡
OO
'A‰I˙E
'˙ iU 2 i‡ UEAIE
e·˙ IAUA
2
2-3 IEIUUE
1,5-IEU O'
OOI EU
I‡ "OU'AIAUO.
O A‰‡U‡
I‡ UOUE
'
e‡A·˙ I‡EUA
O˙‰ A‡ "OU'AIA.
eI‡‰IE
'O‰‡
e‡A·˙ I‡EUA
I‡ "OU'AIAUO.
O A‰‡U‡
E ‡i,
/2 ?‡?‡
O˙‰ A‡ "OU'AIA.
UEI'E?IEUA
I‡ "OU'AIAUO.
'˙ iU 2 i‡ UEAIE
E
"E
O AI‡ A‰AUA
2-3 IEIUUE
I‡
e˙'AUE
e˙'AUE
?
CEA
E
UAiIEIE
IOEAUA
i'A AUA
i ‡I‡U‡,
‰‡ A
?
IOflUO
IAOOI EU‡
e‡AI ‡Afl'‡EUA
O
O˙IIO
?
OA
O‡IO
O‡
O EI‡"‡IA
I‡IIE
IAOO
OU
IAOOUO
O·I‡OUE
U˙IIE
‰OOE ‡
‰O OUAIEUA
‡IO
OO‡IO'I‡,
IU
?‡OUE
O A‰O‡AE
OU
EIE
' IAfl
IflI‡
OEIA?IOUO
O
OO
A‡" fl'‡IA
I‡IE?EA
I‡‰AIE?IE
‡AIE?IEUA
"OUO'E
A‡
' AIA
EI‡U
A
'OA
i ‡I‡U‡
‡AIE?I‡
IO"‡UO
e A‰‡U‡
e‡A‰AIAUA
eUOU ‡IAUA
'‡EIO
i ‡IE
O AOUOfl'‡IA,
I‡UEOI.
O A‰AI
IAO·iO‰EIO.
A
·AIOI.
eOO·AIO
O‡ ?AU‡.
I‡UO
E
I‡
‡'IE
O‡ ?AU‡
I‡ ‡AI ‡Afl'‡IAUO.
UU I‡U‡.
I‡
IOIIOUO
UOIIO'‡,
IOUIAUE,
OOU‡I‡IEUA
IAOO
I‡
O E"EI‡II‡U‡
‡AI ‡Afl'‡,
U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A ' OO‰iO‰fl˘ A‡ IEI O'˙IIO'‡
OOOU‡'I‡.
'˙ iU '˙ Ufl˘‡U‡ OA OU˙IIAI‡
IAOOUO
IAOO,
U˙E
eAaaeAauCAcO,
?‡OUE
nAIE
IAOOUO,
OA
˘A
OOOU‡'AI‡
‡IO I˙I?‡IO
‡AI ‡Afl'‡UA
?
˘A
?A
OA,
'
A‡˘EUAUA
iO'‡
UOIEO.
IA
UOIEOUO
‡IUIEIEA'O
?
IAOO
IAO·iO‰EIO,
A
‡AI ‡Afl'‡IA
‡AI ‡Afl'‡IA
‰‡ ‡AI ‡Afl'‡UA
AIO
IAU‡I.
A‡
A‡
O
'EIE?‡
O˘A
˘A
UOOU A·‡
IOIIOUO
?‡OUE
‡AI ‡AAIE
‰‡ OA O O'A fl'‡
I‡
OIO OOU
IOEA
·˙‰A
O˙‰
A
'˙AIOEIO
E
O O‰˙IEAUA
I‡
' AIA
OO
OO-
‰‡
‡AI ‡Afl'‡IA.
‰‡ OA
‰OOUE"IA
eOU‡'AUA
IA‰AI‡.
‰O O A‰‡U‡
‰‡ O AOUOE
I‡
‰O
‡AUOOfl'‡IA.
e‡AI ‡Afl'‡EUA
IAOO
'
AEEI
I‡
‡AI ‡Afl'‡IA.
C AIA
i ‡I‡
iA"IO
A‡
C AIA
‡AI ‡Afl'‡IA
O AOUOfl'‡IA
(IEIUUE)
(IEIUUE)
BG
A‡
a‡·AIAEIE
EeCOUNe
450
"
4-5
5-10
"O'AE‰O
500
"
7-9
5-10
UEIA
450
"
5-7
5-10
10-15
10-15
a AI'E ?
a˙I?‡IO
e·˙ IAUA
e·˙ IAUA
OO
e˙ EOI‡,
e·˙ IAUA
O A‰‡U‡
OIA‰
I‡
‰'A
U AUE
‡AI ‡AAIEUA
OUOU ‡IAUA
OO
' AIAUO.
OU
' AIAUO,
?‡OUE.
O A‰‡U‡
I‡
' AIAUO.
O A‰‡U‡
I‡
' AIAUO.
e‡A‰AIAUA.
eA?AIO,
UEIA
(·AA IOOU)
eE OEIE
1000
"
e·˙ IAUA
OO
a‡˘EUAUA,
‡IO
5-10
e·˙ IAUA
OO
7-9
5-10
e·˙ IAUA
OIA‰
5-6
5-10
e‡A‰AIAUA
E
10-15
10-15
e·˙ IAUA
OO
a‡˘EUAUA,
‡IO
114
"
5-8
500
"
450
"
A
IAO·iO‰EIO.
O A‰‡U‡
I‡
' AIAUO.
eCaceae
a‡EI‡
‰'A U AUE
‡AI ‡AAIEUA
OUOU ‡IAUA
c‡ flA‡IO
eA?AIO,
(·AA
IAOO
UEIA
1000
"
IOOU)
O·˙ IAUA
O A‰‡U‡
A
OU
' AIAUO,
?‡OUE.
'A‰I˙E.
I‡
' AIAUO.
IAO·iO‰EIO.
eaaOoae
nflIO
1000
OEIA
"
17-23
10-15
450
"
5-7
5-10
450
"
8-9
5-10
450
"
8-9
5-10
450
"
6-8
5-10
NAeeCO
nflI‡ E·‡
450
"
6-8
5-10
iEIA
500
"
7-9
5-10
250
"
4-6
5-10
E˙ ‰E
eA· ‡
AUU?AU‡
a EI?‡
(O IOOU)
eaAA
a aeeeaa
eI‡ E‰E
E
OU
E·‡
31
e‡A‰AIAUA
a‡˘EUAUA
e‡A‰AIAUA
e‡A‰AIAUA
e‡A‰AIAUA
e‡A‰AIAUA
E
‡IO
E
E
E
E
e·˙ IAUA
OO
a‡˘EUAUA
e‡A‰AIAUA
e‡A‰AIAUA
‡IO
'A‰I˙E.
O AI‡ A‰AUA
A
IAO·iO‰EIO.
O AI‡ A‰AUA
O AI‡ A‰AUA
O AI‡ A‰AUA
'A‰I˙E.
O AI‡ A‰AUA
'A‰I˙E.
O A‰‡U‡
A
'A‰I˙E.
'A‰I˙E.
I‡
' AIAUO.
IAO·iO‰EIO.
E
O AI‡ A‰AUA
'A‰I˙E.
E
O AI‡ A‰AUA
'A‰I˙E.
i‡·IE?‡
iI‡A‡IEfl
?
A‡
OA?AIA
aA AEAUA
IA
I‡
EAIE?I‡U‡
?
c‡ A‰AUA
?
eO
IAOO
I‡
˘A
I‡
eU AEAUA
IAOOUO.
" EI
O·˙ IAUA
I‡UO
OI‡IEI‡U‡,
EA'E'‡IAUO
O A‰OU' ‡UE
O ‡AUOOAIO
c‡I‡EAUA
OA?AIAUO
"OU'AIA
" EI.
OU
(iO'‡
OI‡ ‡U‡.
I‡
O A‰‡U‡
I‡
I‡AIEI‡
IAOOUO.
O A AEAUA
A‡
I‡OIO
I‡
'IEI‡'‡UA
‰‡
I‡AIEI‡U‡).
OIEO.
EIE
IAOOUO.
e E·IEAEUAIIO
iA"IO
A UEIUI
A‡
' AIA
e˙'AUE
"OU'AIA
(' IEIUUE)
EO'AE‰E
EO'AE‰E
(2,5
13-16
19-23
230"x2
18-20
IOUIAUE
(2,5OI
‰A·AIE)
A"IA?IE
230"x2
22-24
230"x2
26-28
OA
230"x2
c‡‰AIE?IE
230
A‡
eOOU‡'AUA
OA?AIA
I‡
E·‡U‡
OO
‡A AEA
E
O A‰‡U‡
‰‡ O'A O ‡AUOOAIO
iO'‡ OOI‡"‡
O A˘U
'
O AOO ˙?'‡IO
O· ˙˘‡U
OO
‰‡ OA
E·‡
I‡
‰'A
I‡OIO,
O· ˙˘‡U
IO OIE
I‡
I‡
OIEO
eO
OA?AIA.
OOIO'EI‡U‡
E
O A‰E
eA?AUA
E·‡U‡.
E·‡ E E·IE
A‡
?AOUO.
E·‡ U fl·'‡ ‰‡
E·‡U‡ E IO OIEUA
nflI‡
A?AUI‡U‡.
c‡I‡EAUA
I‡
nflI‡
A‡
e· ˙˘‡EUA
OA?A.
EIE
I‡ "‡ EI
' AIAUO
O A‰‡U‡
‰‡ O'A
I‡
‰‡ OA
O A‰E
OO
' AIAUO
"OU'AIA.
13-16
‰‡ O'A
EAOU?‡'‡IAUO
U‡·IE?‡U‡.
O A‰‡U‡
E
IO OIEUA
‰˙I·OI‡
'
e· ˙˘‡EUA
IAOOUO
25-32
"
" EI‡.
‰‡ OA
?EIEfl.
I‡
‰A·AIE)
iI‡A‡IEfl
I‡
O‡ ?AU‡
IO"‡U
27-32
‰‡
I‡
A?AUI‡U‡
NA·AIE
IOUIAUE
(2,5OI
U fl·'‡
OOOU‡'flU
OOOU‡'flU
230"x2
OIEO
‡AUOOAIO
i˙IIE
I‡OIO.
O‡ ?AI?‡
EAOA?AIE
e'EIOIE
O
EIE
O˙ EOIE
e A‰IO
e AOA?AIE
IOEA
c‡I‡EAUA
‰A·AIE)
OI
cA‰OOA?AIE
BG
50"i2
100"x2
·U "A E
OO
OOO A‰
' AIA
I‡
OA
OA?AIAUO.
' AIAUO,
UEIAU‡
U fl·'‡
'IEI‡UAIIO
EAI‡IEA
‰A·AIE
UEIAU‡
‰‡ OA
O˙˘O
' AIA.
e E·IEAEUAIIO
iA"IO
A UEIUI
' AIA
A‡
e˙'AUE
"OU'AIA
(' IEIUUE)
c‡I‡EAUA
eE·IE
UEIAU‡
1OI ‰A·AIE
1,5
OI
‰A·AIE
230
"
17-21
‡AUOOAIO
230
"
20-24
O·˙ IAUA
O
I‡OIO
E
OO
I‡
O A‰‡U‡
"OU'AIAUO.
eE·IE
2,5
O˙ EOIE
OI
nflI‡
‰A·AIE
230
225-350
E·‡
" 'OflI‡
450
aE‰E
O‰ E
OI‡ E‰E
IAO'‡ AIE
24-28
"
"
16-20
eOE"U AUA
24-28
‰OO˙IIEUAIIO
450
"
16-20
450
"
16-20
A‡
I‡AIE
E·E.
eOIE'‡EUA
OO
' AIA
"OU'AIAUO.
32
‰A·AIE
' AIA
O·EIIO
I‡
E
C˙O OOE
C.
a‡I'O
IA
A
‡IO
I‡ A‰,
E
I‡IO‡U‡
OU"O'O E
aIO"O
I‡
IA
O'AU'‡?
UU I‡U‡
e.
A EA"O flI‡
a U?I‡U‡
C ‡U‡U‡ IA A A‡U'O AI‡
C.
a‡˘O
OU
E/EIE
A‡˘O
OU?AI
I‡ ' ‡U‡U‡
OU ‡I‡
‰OII‡U‡
OU
cO I‡IIO
A
"OU'AIA
O E
OU‰AIfl
O‡ ‡.
UU I‡
A
‰‡ OA
aEI O'˙IIO'‡U‡
' IflIOE
I‡UO
OU'O E,
O‡ ‡
OA
OIA‰
UO'‡
?‡OU.
iO'‡
U‡AE
OIU?‡E
' ‡U‡U‡
I˙I
OA
OUE?‡
A
O˙'OAI
E
e AIEI‡'‡
IE
I‡·I˛‰AIEA
cA.
AI ‡I
AIA "EflU‡
I˙I
UU I‡U‡.
eU'O EUA
‰‡ IOEA
UA
IA
OA
UU I‡,
e. N‡.
A
IE
OO' A‰E
‡·OUE
‡IO
cEIO"‡
fl
IA
I‡O ‡'AIE,
a‡˘O
e.
aO"‡UO
flE?AUO
IOEA
' AIA
aAOOIA'‡EUA
‡AOUI‡
UO˙U'‡IAUO,
i ‡I‡U‡
I‡
U‡I‡
I‡Ifl"‡IA
'˙'
O‡ ‡U‡
IU.
O OOUO
UO'‡,
flE?‡,
I‡
'˙U A?IOOUU‡
a‡ ‰‡ O A‰OU' ‡UEUA
IIA?I‡
A‡
O O‰UO?AUA
A˙·E O A‰E
cEIO"‡
IA
"OU'AUA
O A‰E
O O‰UO?EIE
E˙IU˙I‡
O
·AA
UO'‡
‰‡ OUA
I‡
?A UOIEUA
OA
O AOO ˙?'‡
OIA‰
O AOUOfl'‡IA
"OU'AIAUO?
e.
C AIAUO
A‡
' AIA
I‡UO
A
O AOUOfl'‡IA
'˙'
‰‡ EI‡
IflIOIIO
EI
OOfl'fl'‡U
‰˙"‡)?
A‡
O E?EIE
'˙'
'˙U A?IOOUU‡
UU I‡U‡.
EIE
?EIEE
O
IAU‡IIE
(AI‡UIE
IE?IE
EIE
IIO"O
IAU‡IAI
OUA
'EIE?‡
‰OI‡IEIOIE
EIE
U A‰
‰ U"
'˙'
UU I‡U‡.
A
aAOOIA'‡UA
"OU'AIA
IEI O'˙IIO'OUO
I‡" fl'‡IAUO
‰‡IE
O A·˙ IE).
A‡'˙ ?EIO
A
'
‰‡ O O'A EUA
OA?I‡.
eOU‡'EIE
A‡
OE
O A‰IOEAIEUA
OA
UU I‡U‡
('OIUO'‡
OUI‡IA
?‡OUE
'‡EIO.
eE
E
OO-
·EI‡ O ‡'EIIO
O"OU'AI‡,
·EiUA
"O I‡O ‡'EIE
O
aAOOIA'‡UA
a‡˘O
O
'˙'
OOfl'fl'‡IAUO
EI.
C.
a‡˘O
EOI E
e. aOEA
"OU'AIAUO.
flE?‡,
A
E
UA"IOUO,
"OU'AIA.
OO·OU'AI‡U‡
A‡
I‡IUO
e‡AIEIEUA
E
‰‡ EAEOI'‡U
A‡A‰IO
IO I‡II‡
C.
O A‰O‡AE
I‡E-
EAOOIA'‡IAUO
UU I‡.
UO I‡U‡
A‡
‰˙I"O
E
O‡
‰‡ OA
O E
IO"‡U
O A?AII‡
‰‡ OA
A‡
"OU'AIA.
"OU'AIA
O A" fl'‡IA...
"OIAIEI‡U‡,
OUI‡?
'‡ EUA
A‡
A‡
I‡" fl'‡IAUO
O O·IAI
‡AIA EUA
O· ‡AU'‡IAUO
OO ‡‰E
?EO‡U‡
EIE
I‡
IEI O'˙IIO'‡
O ‡AI‡?
OA
O E?EIEIO
' AIAUO
' AIAI‡
'
IO"‡UO
U'A EUA,
‰‡ O A?AIEUA
‰‡ A
OU
BG
?A
OIA‰'‡IE
'˙'
?AOUEfl
'II˛?'‡EUA,
"OU'‡ OIOUO
‰‡ OA
E
IOEA
IEI O'˙IIO'‡U‡
OOIflIO"‡
OA?AUA
E˙IU˙I˙U
OU
OUA
i ‡I‡U‡
I‡
‰‡
"OU'‡ OIOUO
A‡
O AOO ˙?EUAIIE,
‰‡
O ‡AI‡.
C.
'
OUIO'O
I‡"I‡OflIA
O OOUOI‡U
AIA "Efl.
IEI O'˙IIO'‡U‡
oA
I‡
'˙U A?IOOUU‡
O‡
UOIIO'‡
OOOO?AIO
O OIAIEUA
eOOO?AIEUA
' ˙˘‡
O'AUIEI‡U‡
O AIEI‡'‡;
C.
A
I‡I'O
' ‡U‡U‡?
I‡
aAU‡IIEflU
A‡
"OU'E
EIOU UI?EEUA,
A‡
EI
‰‡ OA
UU I‡
·˙ AO,
IEI O'˙IIO'‡
'EI‡"E
˙IO'O‰OU'O,
IEI O'˙IIO'‡U‡
OU˙IIOUO
O AA
‰‡'‡, A‡ ‰‡
OU'˙I.
IOflU‡
˙IO'O‰OU'O?
e. e O'A AUA
E
‰OII‡U‡
IO I‡IIO
a‡˘O
OA
'˙U A?IOOUU‡
·AA UA
I‡O˙IIO,
O ‡'EIIO
AIA "Efl
e.
O"OU'E
A‡
"OIAIE
‰EOI‡IE,
I‡
IOIIOUO
·AAOO‡OIO.
C.
OA
IA
E
OO
IOI‰AIAE ‡
OOA'OIE
O AOAI‡U
C.
‰‡ OU'AE‰‡
IOIOU UE ‡I‡
'AIUEI‡?EOIIEUA
O AA
O‡ ‡U‡
OA
C AIAUO
IAEIO'A
E
AAIAI?U?E
·EI‡
A
i ‡I‡U‡
I‡
‰‡
‰‡ O O‰˙IEE,
UU I‡U‡.
OU
O AOUOfl'‡IA
I‡OA
IOflUO
O O?AO‡
I‡UO
OIA‰
EA'‡‰AI‡
'O‰‡?
e.
I‡
‰O E
OU'O E
‰OOU‡U˙?I‡
‡A'E'‡U
UOOIEI‡,
OOA'OIE
'AIUEI‡?EOIIEUA
EAIEA‡
i ‡IE
'˙U A?I‡
' O‡I‡U‡
i ‡I‡,
‡ IA
IAU‡IIO
aAOOIA'‡UA
UU I‡U‡.
OUfl"‡IA.
33
"OIflIO
IOIE?AOU'O
UOIEO.
IAU‡IIE
' ˙AIE
A‡
iAiIE?AOIE
i‡ ‡IUA EOUEIE
MS-197H/MS-207H
CiO‰IO
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
oAOUOU‡
I‡
C˙I?IE
230 V O OIAIIE'
(ee eiAcNAei
aOIOUIE ‡I‡
(o
i
C
i
N II)
IO˘IOOU
MS-1922G
50 Hz 230 V O OIAIIE'
700 W
IEC 60705)
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
UOI,
UOI,
50 Hz
700 W
2450 MHz
2450 MHz
483x285x355
455x285x313
1000 W
1100 W
MS-202A/MS-202U/MS-192W
MS-202T/MS-192AMS-2022E
BG
CiO‰IO
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
oAOUOU‡
I‡
C˙I?IE
(ee eiAcNAei
IEC
(o
i
C
i
UOI,
50 Hz 230 V O OIAIIE'
800 W
60705)
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
aOIOUIE ‡I‡
230 V O OIAIIE'
N II)
IO˘IOOU
2450 MHz
2450 MHz
483x285x355
455x281x325
1200 W
1200 W
MS-202Y/202YS
CiO‰IO
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
oAOUOU‡
I‡
C˙I?IE
IEC
(o
i
C
i
UOI,
N II)
IO˘IOOU
2450 MHz
2450 MHz
485x280x375
483x285x400
1200 W
1200 W
eOIAAI‡
oAOUOU‡
C˙I?IE
230 V O OIAIIE'
I‡O AEAIEA
IO˘IOOU
I‡
(o
i
C
i
UOI,
60705)
N II)
2450 MHz
2450 MHz
512x307x420
512x307x420
1300 W
1300 W
1250 W
1250 W
2500 W
2500 W
MH-602Y/MH-602YS
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
C˙I?IE
I‡
230 V O OIAIIE'
(ee eiAcNAei
IEC
(o
i
C
i
UOI,
800 W
60705)
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
aOI·EIE ‡IO
UOI,
50 Hz
800 W
IO˘IOOU
CiO‰IO
oAOUOU‡
50 Hz
MG-562Y/MG-562YS
50 Hz 230 V O OIAIIE'
900 W
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
aOI·EIE ‡IO
(ee eiAcNAei
IEC
UOI,
800 W
MG-562W
CiO‰IO
50 Hz
MS-2323L
50 Hz 230 V O OIAIIE'
800 W
60705)
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
aOIOUIE ‡I‡
230 V O OIAIIE'
(ee eiAcNAei
UOI,
800 W
N II)
MB-3922E
50 Hz 230 V O OIAIIE'
2450 MHz
2450 MHz
485x280x375
455x281x325
1200 W
1200 W
IO˘IOOU
34
UOI,
800 W
1100 W
1000 W
2250 W
2150 W
50 Hz
iAiIE?AOIE
i‡ ‡IUA EOUEIE
MB-392W/MB-382W
CiO‰IO
eOIAAI‡
oAOUOU‡
C˙I?IE
230 V O OIAIIE'
I‡O AEAIEA
IO˘IOOU
I‡
IEC
(ee eiAcNAei
60705)
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
aOI·EIE ‡IO
(o
50 Hz
2450 MHz
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
UOI,
800 W
i
C
i
455x285x325
N II)
IO˘IOOU
1200 W
1100 W
2250 W
MB-392AA
CiO‰IO
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
oAOUOU‡
C˙I?IE
I‡
230 V O OIAIIE'
IEC
(ee eiAcNAei
60705)
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
(o
i
C
i
483x285x355
N II)
IO˘IOOU
1200 W
1100 W
MB-3822G
CiO‰IO
eOIAAI‡
oAOUOU‡
C˙I?IE
230 V O OIAIIE'
I‡O AEAIEA
IO˘IOOU
I‡
BG
50 Hz
2450 MHz
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
UOI,
800 W
IEC
(ee eiAcNAei
700 W
60705)
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
aOI·EIE ‡IO
(o
i
C
i
N II)
UOI,
800 W
2450 MHz
2450 MHz
455x281x313
483x285x355
1100 W
1200 W
IEI O'˙IIEUA
‡AIA E
MB-402T
50 Hz 230 V O OIAIIE'
UOI,
IO˘IOOU
1000 W
1100 W
2050 W
2250 W
MB-4323L/MH-6323L
CiO‰IO
eOIAAI‡
230 V O OIAIIE'
I‡O AEAIEA
IEC
(ee eiAcNAei
Frequency
‡AIA E
(o i C i N II)
IO˘IOOU
60705)
aOIOUIE ‡I‡
aEI O'˙IIE
E EI
aOI·EIE ‡IO
?
eOI‡A‡IEUA
?
i˙E
I‡UO
O OIAIflIA
50 Hz
2450 MHz
Microwave
C˙I?IE
UOI,
800 W
483x285x400
IO˘IOOU
1200 W
1000 W
2150 W
‡AIA E
OA
OU‡ ‡AI
O‡
O E·IEAEUAIIE.
OOOUOflIIO
i‡ ‡IUA EOUEIEUA
‰‡ UO˙'˙ ?AIOU'‡IA
·AA
O A‰EA'AOUEA.
35
O'OEUA
O O‰UIUE,
IOEA
‰‡
50 Hz
<English>
of your old
Disposal
appliance
1. When this crossed-out wheeled bin
is attached to
symbol
product
a
it
the
means
is covered
product
the
by
Directive 2002/96/EC.
European
2. All electrical and electronic
products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated
appointed by the government or the local authorities.
disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and
collection facilities
3. The correct
human health.
4. For
detailed information about
more
service
the
or
disposal of your old appliance, please
purchased the product.
where you
shop
city office,
contact your
waste
disposal
<Bulgaria>
Изхвърляне
1. Когато
на вашия стар уред
този символ на
2. Всички електрически
за
определени
3.
Правилното
за околната
4. За
и
изхвърляне
събиране
за
на
за
боклук
Европейска
уред ще
е поставен
това
върху дадено изделие,
означава, че
директива 2002/96/ЕО.
трябва
посочени от
на вашия
и човешкото
се
да
помогне за
от
изхвърлят отделно
или местните
държавните
битовите отпадъци,
в
органи.
предотвратяване
на възможни негативни
последици
здраве.
по-подробна информация
службите
на
електронни изделия
целта съоръжения,
среда
кофа
задраскана
разпоредбите
изделието попада под
за
на вашия
изхвърлянето
или
отпадъци
стар уред
обърнете
се
община,
към вашата
магазина, откъдето сте купили своя уред.
<Rumanian>
Casarea aparatelor vechi
1. Aceast?
sigl? (un
Consiliului
European
2.
Aparatele
recicl?rii
3.
de
co?
electrice
gunoi
electronice
?i
la centrele de colectare
Respectarea
incercuit
?i t?iat)
semnific?
c?
faptul
produsul
se
afl? sub
inciden?a
Directivei
predate
in vederea
2002/96/EC.
acestor
cerin?e
nu vor
fi aruncate
special amenajate,
ajuta
va
la
impreun?
prevenirea
gunoiul menajer,
cu
indicate de
autorit??ile
impactului negativ
na?ionale
ci
vor
sau
fi
locale.
asupra mediului
inconjur?tor
?i s?n?t??ii
publice.
4. Pentru
informa?ii
salubritate
sau
mai detaliate referitoare la
distribuitorul de la
care
locale, serviciul de
casarea aparatelor vechi, contacta?i autorit??ile
a?i achizi?ionat produsul.
<Croatia>
1. Ako
se
na
nalazi simbol
proizvodu
prekri?ene
kante
za
sme?e,
to zna?i
da
je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Elektri?ni
koja je
i elektronski
proizvodi
ne
smiju
se
odlagati zajedno
s
komunalnim
ve?
otpadom,
u
posebna odlagali?ta
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno
okoli?
4.
odlaganje starog proizvoda spre?it ?e potencijalne negativne posljedice po
Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potra?ite u gradskom uredu,
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
slu?bi
i
zdravlje ljudi.
odlaganje otpada
ili
za
<Serbian>
Uklanjanje starih aparata
1. Ako
se na
proizvodu
nalazi simbol
prekri?ene
kante
za
sme?e, to zna?i da je proizvod
u
skladu
sa
evropskom
smernicom 2002/96/EC.
2. Elektri?ni
je
i elektronski
proizvodi
ne
smeju
odlagati zajedno
se
s
komunalnim
otpadom,
ve?
na
posebna
mesta
koja
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3.
Ispravno odlaganje starog aparata spre?i?e
4.
Detaljnije informacije
kojoj
ste
kupili proizvod.
o
potencijalne
odlaganju starog aparata potra?ite
negativne posledice
u
za
okolinu i
gradskom uredu, komunalnoj
zdravlje ljudi.
slu?bi
ili
u
prodavnici
u
u
PART No. 3828W5A3087MADE IN P.R.C.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising