LG | MB-4384B | LG MB-4384B Ръководство на потребителя

LG MB-4384B Ръководство на потребителя
MICROWAVE OVEN
HASZNALATI UTASITAS
aaaeeCoaceCA
iiecA
MIKROVALNA PEaNICA
MNKRLASNAPEaNICA
OTA
SA
RO·TILJE M
OWNER'S MANUAL
TIPUSU
GRILLEZAMIKROHULLAMU
eoaeCeNeiCe
PRIRUaNIK
PRIRUaNIK
cA
SUTAHOZ
eeieOAaiOau
ZA VLASNIKA
ZA UPOTREBU
MB-4384B
P/No: 3828W5A4245
aOeaa
eeONeAaca
e A‰O‡AIE
EAI‡"‡IA
iU I‡U‡
IUIEI‡ IEfl
O O?AO,
‰AEOU'EAUO
I‡
‡IO
IEI O'˙IIO'‡U‡
UU IE,
IEI O'˙IIO'EUA
‡A"IO·fl'‡UA
EIE
cA
IE˘O
OOOU‡'flEUA
E
‰‡ OA
'A˘AOU'‡
A
OO‡OIO
E
cA
·IOIE ‡˘OUO
UO'‡
i ‡I‡
EIE
'˙ iU UOI˙UIfl'‡˘EUA
EAOOIA'‡EUA
'‡EIOOU
IA
A
UU I‡U‡,
' ‡U‡U‡
E
‰ U"EUA
iU I‡U‡
(O?UOAIE
UOI˙UIfl'‡˘E
IA
U fl·'‡
I'‡IEUE?E ‡I
A
1. aA·fl"'‡EUA
UU I‡U‡
2. cA
E
3.
4.
‰‡
OA 'EAAI
OU
IEIOE
' ‡U‡U‡
I‡UO
' AIA
ieAcAiA
IOEA
C AAUIU‡U
·˙I·UI‡IA.
I‡
a‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡IA
‰OIUOOEO‡IEUA
I‡
O ‡'EI‡:
I‡
UAOIE
O
O˙‰O'A
OU'AOIE
OUAIE.
e‡A·˙ I‡EUA
OO
UA?IOOUU‡,
‰‡ fl OOOU‡'EUA
O A‰E
IAO·iO‰EIOUO
I‡
O A‰‡U‡
A‡
'˙'
A‡" fl'‡IA
UU I‡U‡
E
‰ U",
OO'AI
eIA‰
A‡" fl'‡IA
OU
OOU‡'AUA
‡A·˙ I‡EUA
O O'A AUA
UAIOA ‡UU ‡U‡
EA"‡ flIEfl
(OUI‡Ofl
I‡
OA
·A·AU‡
O E
O˙‰‡ A‡ I ‡UIO
' AIA
EIE
O˘A
‡AII‡UAUA
O A‰E
OOA?E‡IIO
·U I‡I?AU‡
O˙O
·O ‡'AIA
E
O
O˙‰˙ E‡IEAUO
‰AUOIE
UU I‡U‡,
'A‰I˙E
A‡
IOIOUI‡?Efl,
A‡
'˙'
E
‰‡ EA·A"IAUA
I‡
?E?AU‡
A‡
i ‡IE).
O˙‰O'AUA.
OA OOI‡I.
A‡‰‡'‡EUA
I‡
O ‡'EIIO
‡AIE?IEUA
I‡‰'E?‡'‡IAUO
IOEA
E
‰‡ O E?EIE
OOOIA‰'‡˘O
'E‰O'A
CEI‡"E
A‡
' AIAUO
I‡
O˘A
' AIA.
CcaaAcaO
O E"OU'flIA
U˙E
IEOAIA
O A" fl'‡EUA.
i ‡IAIA
CIEI‡'‡EUA
CcaaAcaO
aOIfl,
UOOU A·‡U‡
'IEI‡UAIIO
OO'˙ iIOOUE.
OOO ‡'fl
I‡
'˙'
EAII˛?EUAII‡
A‡U'‡ fl
‰‡ OA
E
‰‡ EAIEOE.
OIA‰'‡EUA
I‡OEUIE
I‡‰ UO?I‡U‡
IAiU ?AU‡
'IAA‡OIO
EIE
OO?EOU'‡˘E
OO'˙ iIOOUE.
eU
OO' A‰AI‡.
OOOO'A
‰‡
A IAO·iO‰EIO
‰O· A, A‡ IOAUO
E
1) ' ‡U‡U‡ (EAI E'AI‡),
2) O‡IUEUA
EIE
I‡
‡AiI‡·AIE),
3) UOI˙UIAIEflU‡
‰‡ OA
·˙‰‡U OO' A‰AIE:
UEIO‡UO EUA
‡IO
IOEA
I˙?E.
OUOE,
UAIOA ‡UU E
OOfl'flU
'˙AIOEIOOU,
'A‰I˙E
cA
I‡O .
I‡
‰‡ OA
UA?IOOUU‡
OO‰O·I‡
UOU OEOU'O!
I‡
UA?IOOUE,
·AA
A'AIUU‡IIO
IEI O'˙IIO'EUA
‰OOUE"‡IAUO
‰‡ I‡OU˙OE,
I‡
O E
OOEU'‡EUA
OA
OO'˙ iIOOU
OU
OOU‡U˙?E
I‡U UO‡U
EAOOIA'‡I‡
' A‰IO.
?AII‡U‡
IAE‰U
EAI‡"‡IAUO
A‡˘OUO
OU'O E,
AIA "Efl,
OOO ‡'flUA
‰OOUOI‡EUA
IA
OA
' ‡U‡U‡
I‡
A‡" fl'‡UA
UU I‡U‡,
I‡
O A‰OU' ‡Ufl'‡IA
‰AEOU'EAUO
aO"‡UO
I‡
‡·OUE O E OU'O AI‡
' ‡U‡ ·I‡"O‰‡ AIEA
' IAi‡IEAI‡
O·AAOO‡Ofl'‡˘OUO
·IOIE ‡˘O
UOU OEOU'O,
'" ‡‰AIO
‡'UOI‡UE?IO
' ‡U‡U‡. AIOIE ‡˘OUO
UOU OEOU'O
O AI ‡Ufl'‡
' ‡U‡U‡
I‡
‰‡
OOE ‡
A‡
IA IE
i ‡I‡U‡ ‰‡ O AOUOE
E
EA'AOUIO
OIA‰
' AIA
O E"OU'flIAUO
O O'A fl'‡EUA
UAIOA ‡UU ‡U‡
O A‰E
eOO·AIO
I‡ ?E?AU‡
A‡
IOIOUI‡?Efl.
E ·U I‡I?AU‡
I‡ ·A·AU‡
O
i ‡IAIA
i ‡IE,
IAO·iO‰EIOUO
A‡O‡I'‡IA
OO' AE‰‡IA
OOU‡'flEUA
I‡
I‡
UU I‡U‡.
‰AUOIE
71
i ‡IE.
E
BG
eoNoeUAcaO
a‡I
‡·OUE
IEI O'˙IIO'‡U‡
aEI O'˙IIEUA
O‡
UAIA'EAEOIIEUA
OA
A
E
OIAIU E?AOU'OUO,
·AA
EA?AA'‡U
I‡
O˙A‰‡'‡IA
AUAIU,
EI‡U
OU
IEI O'˙IIO'‡
I‡"IAU OI,
IEI O'˙IIEUA.
U ˙·‡,
I‡"IAU OII‡U‡
72
E
c‡OU OEI‡
IEI‡'‡U
‰OI‡UO
OA
AIA "Efl.
I‡
OOOU˙O'‡U
IEI O'˙IIE
OU'O E
OA
IAU‡IIEUA
E
i‡ UEfl
·AAOO‡OIO
e˙‰O'AUA
c‡ ‰˙IOUO
UU I‡U‡.
OOOU‡'I‡.
aEI O'˙IIEUA
OUAIE
I‡ UU I‡U‡,
IO
UA
O
'˙'
'˙U A
'˙ Ufl˘‡
--
' AOI‡U‡
OU
I‡UA E‡IEUA,
"OU'AIA
A‡
'
"OU'AIA
I‡"O A˘AI‡U‡
i ‡I‡
IOEUO
IEI O'˙IIO'E
IA
OA
I‡" fl'‡U
I‡
IA
O· ‡·OUI‡
IUIEI‡ I‡
UU I‡U‡
IO"‡U
A
OU˙IIO,
O AA
EA ‡·OUAIE
UU IE.
aEI O'˙IIO'‡
aEI O'˙IIO'‡
A˙ A OU‡ U
AIA "Efl
--
AIA "Efl
--
‰E AIUIO
‰OI‡IEIOIE
UU I‡
A
AIAIU OU A‰E.
78
79
I‡
" EI‡
"OU'AIA80
81
A'UOI‡UE?IO
‡AI ‡Afl'‡IA
86-87
A˙ AO
‡AI ‡Afl'‡IA
I‡ I u ?IO
OA
88-89
? AI
90-93
A
O IE
A IE flfl
'‡
A‡ A‡UOOIflIA
iI‡A‡IEfl
‡ OU
‡'UOI‡UE?IO
' ‡U‡U‡ A OU'O AI‡,
UU I‡U‡
OOE ‡
‰‡ O OEA'AE‰‡
IEI O'˙IIE.
aEI O'˙IIO'‡U‡
OA
' UOOIEII‡,
EA?flIO
˘OI
AIA "Efl
O A' ˙˘‡
'IAAA
' IOIU‡IU
O i ‡I‡U‡
E IEI‡I'‡
OOU‡U˙?I‡
IA
OA
' A‰I‡ AIA "Efl
O˙‰˙ E‡ ' i ‡I‡U‡, IOflUO
IOIOUIE ‡UA.
"OU'AIA
iI‡A‡IEfl
A‡
EAOOIA'‡IA
I‡
i‡ ‡IUA EOUEI‡
I‡
C˙O OOE
OIAIU E?AOIE
iAiIE?AOIE
A‡
"OU'AIA
E
OU"O'O E
O AOIE
98
A
99
AAIAI?U?E
100
" EI‡
·AAOO‡OI‡
A‡
UU I‡
OO‰" fl'‡I
I‡
A‡
IEI O'˙IIO'‡
UAiIEIE
72
E
A‡
EIOU UI?EE
·AAOO‡OIE
e˙‰O'A,
I‡EaO"‡UO
94-97
iI‡A‡IEfl
C‡EIE
OU
OUAOAIE
OO ?AI‡I
IEI O'˙IIEUA,
A‰EI
77
82-85
OaOaieeieON
aEI O'˙IIO'‡U‡
"OU'AIA
"OU'AIA
AOaeeAeOc
NeaAaaceaa
76
A'UOI‡UE?IO
A'IO
OU
‰A?‡
O AA
A‡
O˙‰O'AUA
75
?‡OO'IEI‡
O A˘U
aOI·EIE ‡IO
‡AOOIOEAI‡
‰‡ O AIEI‡U
OIEI'‡U
O AA
' Ufli.
aaaauoaiOace
·AAOO‡OIEUA
O‡
A‡
73-74
IOIU‡E
e·AAOO‡Ofl'‡IA
aAOOIA'‡IA
iAAE
71
IA IE
e‡AOO‡IO'‡IA
e·EIIO'AIO
O'AUIEI‡.
AIA "EflU‡
'
E
‡‰EO-
O·‡?A
UU IE
‰‡ OOOIAOU'O E
OOOU˙O'‡
I‡
‰IA'I‡
aEI O'˙IIO'EUA
IOAUO
A‡
AIA "Efl,
O·EIIO'AI‡U‡
E
O A‰I‡AI‡?AI
EAOOIA'‡
OO‰O·I‡
I‡
‡AO ˙O'‡U
‡UIOOUA ‡U‡.
O AA
IOEUO
BG
UO I‡
'˙IIE
IEI O'˙IIEUA
e A‰O‡AIE
e˙‰˙ E‡IEA
UOOU A·‡
‡·OU‡
101
'
102
i ‡IEUAIIEUA
'
IEI O'˙IIO'‡
IOIU‡E
i‡ ‡IUA EOUEIE
O O‰UIUE
UU I‡
E
103-104
105
/
106
a‡UO
eAaeeAaeCAcO
a
'IEI‡IEA
OOA?E‡IIO
fl
O EI‡‰IAEIOOUE.
e‡AOO‡IO'‡EUA
‡'I‡ iO EAOIU‡II‡
UU I‡U‡
E
fl OOOU‡'AUA
UAAE
A‡
UI‡A‡IEflU‡
e"IA‰‡EUA
A‡
A'AIUU‡IIE
OO' A‰E
O ‡'EII‡
·˙‰A I‡E-I‡IIO
A‡
‰‡
eU"O A
IU
IOEA
OI
I‡
OU
OI
OU
I‡'˙U A
A'AIUU‡IIO
UU I‡U‡
UU I‡U‡.
I‡
'OE?IE
‰OO˙IIEUAIIE
I‡
EA· ‡IO
e A‰I‡U‡
8
IOEAUA
' AIA
‡AOUOflIEA
I‡
O A‰O‡AE
EIE
OUOU ‡IE
‰‡ OO' A‰E
OO
OO-I‡IIO
'AIUEI‡?Efl.
‰‡
OA
IA
30
I‡IIO
E
UU I‡U‡
'EOO?EI‡
OO'˙ iIOOU.
I˙‰AUO
OO‡IO'I‡U‡
eOOU‡'AUA
I‡
˘A
‡·OUE
IflOUOUO,
I‡O˙IIO
OUOU ‡IAUA
·˙ AO ‰‡
aOIfl,
O ‡'EIIO.
O·˙ IAUA
‰‡ ‡AOOIOEEUA
UU I‡U‡.
‰'A OU ‡IE?E,
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡
I‡
‡AOO‡IO'‡UA,
I‡
‰‡‰AIE
UI‡A‡IEflU‡,
‰‡IE C‡?‡U‡
O O'A EUA
aO"‡UO
aeciAU
OIA‰'‡UA
U ‡IOOO UE ‡IAUO.
85 OI,
I‡‰
IAfl
OU ‡I‡
C‡O
OU
I‡UO
E
10
I‡
˙·‡
O˙·‡ flIA.
OU
EI‡
IflOUO
I‡
I‡E-
OOU‡'EUA
OI
OUA‡‰
UU I‡U‡
I‡
A‡
U fl·'‡
OO'˙ iIOOUU‡,
OU‰U?IEI.
AIOIE ‡IAUO
BG
Coeiuo
eO
eeoeiOc
iAaa
iiecA
ioeEeCeaa
eioaaOcA
eeeiACaA
eaAeA
aA
Eeaa
73
cO
eAOaia
O
eeONcAacAoOcA
aA
eAoOeiCOce
aA
aaeeaaCAcO
ieAcOcO.
C
C‡?‡U‡
e'˙ EAUA
IOIU‡IU.
‰OI‡IEIOIE
·˙‰‡U A‰IO' AIAIIO
AIO
UU I‡U‡
eeoeiOc
'˙ iU
OIOEAUA
START,
IOIU‡IU.
O˙˘Efl
fl OU
eioaaOcau
eecee
I‡I˙'
O˙‰,
A‡
O
300
E
II
'O‰‡.
A‡U'O AUA
O˙‰ ‰‡ EAOOIA'‡UA,
A‡
O· ‡UIO
eeNcee
?UAUA
IEI O'˙IIO'E
eOOU‡'AUA
' ‡U‡U‡.
O·˙ IAUA
30
IEI
OIA‰
30
·UUOI‡
O˙U
A‰EI
‰‡ A‡‰‡‰AUA
c‡ AI ‡I‡
‰‡
Coeiuoau
eioaaOcau
OO‰iO‰fl˘
I‡UEOIAUA
E
A‡
' AIA
OAIUI‰E
O E"OU'flIA.
·˙‰‡U OU· OAIE
˘A
aO"‡UO
· OAIA.
O A‰UO A‰EUAIAI
O O'A AUA
U A‰E,
OE"U IE
A‡
STOP/CLEAR
·UUOI‡
fl 'II˛?AUA.
CeAiAiA,
eOOU‡'AUA
UO'‡
IA"O.
c‡O˙IIAUA
BG
E
'˙U A
·E'‡ ‰‡
IA
U A‰E
OUIO'O
cA
UU I‡U‡.
OU'O EUA
c‡UEOIAUA
EAII˛?AUA
UO'‡
OIA‰
NeoUaAiA
N ˙OIAUA
O·EIIO'AI
I˙I
IO I‡IIO,
E
IOIU‡IU
AIAIU E?AOIEfl
O
'II˛?AIE
A‡ ‡·OUE
IA
UU I‡
N U"E
I‡
·˙‰A
EAO ‡'IOOU,
'O‰‡U‡
˘A
I‡"O A˘AI,
A‡UO'‡
·˙‰AUA
·˙‰A
eU'O AUA
A'UI.
UAIOA ‡UU ‡U‡
30 OAIUI‰E
AIO
'O‰‡U‡.
'IEI‡UAIIE
0 ˘A
‰OOUE"I‡U‡
UU I‡U‡
UU I‡U‡
e˙‰˙U
UOOI‡.
O
O E
E
A
IOEA
‰‡
'
·˙‰A
EA'‡E‰‡IAUO
IU.
fl I‡
AIO
I‡
IA
OUA
102
OU ‡IE?‡.
CAoAiA
COoO
iiecA
e A‰E
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
A'AIUU‡IIO
74
‰‡
·A·AU‡
E
I‡
·˙‰A ‡A·˙ I‡IO
IU
--
OO‡ '‡IA.
O O'A AI‡,
I‡
O˙‰˙ E‡IEAUO
IOIOUI‡?Efl,
i ‡IAIA
U fl·'‡
O aceiAaaeAcA
·U I‡IEUA
EIE
A‡
O
·UUEIIEUA
‰AUOIE
‡AII‡UAIO,
‰‡ OA
O A‰OU' ‡UE
i ‡IE
‡
A‡
cAeieeaaA
cA
o‡OO'IEI˙U
e˙O
oAeeCcaaA
OIA‰'‡˘Efl
I‡
e O'A AUA
‰‡IE
‰‡IE
I‡
‰‡‰AIEUA
O˙U
·EIO
UU I‡U‡
'II˛?'‡UA
EIE
‡IO
A‡
O˙ 'E
I‡
‰EOOIAfl
"0"
--
OAI‡?AIEA,
?A
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
?‡OO'IEI˙U
I‡
U fl·'‡
EAI‡AUA
OOI‡A'‡
UU I‡U‡
EAII˛?AUA
OUIO'O
E
UO"‡'‡
I‡OU OEUA
?EI˙I.
‰‡ I‡OU OEUA
A
OO‡IO'I‡U‡
' O˙OU'AUOU'EA
IOIUE ‡I‡
UU I‡U‡
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
OU
'II˛?AUA
fl
I‡
UOAE
OU
cO
‡IO
EA·A AUA
OIA‰
I‡UO
‰ U"‡ OO?Efl,
IOIU‡IU‡
E
‰‡ fl 'II˛?EUA
OUA
I‡OU OEIE
U fl·'‡
O‡I.)
"14".
OOI‡EA
‰EOOIAflU
·UUOI‡
I‡UEOIAUA
oAeeCcaaA
A‡
OOU'˙ E‰AIEA
?‡O.
?‡OO'IEI‡.
a‡'˙ UAUA
aeeoOie
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
o‡OO'IEI˙U
A‡OO?'‡
‰OI‡UO
I‡
‰EOOIAflU
oAeeCcaaA.
‰‡
14:35 O E
C‡?‡U‡
UU I‡.
O˙U.
OO?Efl,
‡AIE?I‡
‰OI‡UO
I‡
‰‡ OOI‡EA
UI‡A‡IEfl.
A‰EI
'A‰I˙E.
‰‡
?‡OO'IEI‡
O
OU
IOIU‡IU,
AIAIU E?AOIEfl
O˘A
EAI‡AUA
‰EOOIAflU)
OEI'OIE,
OU ‡IIE
‰‡ EAOOIA'‡UA
oAeeCcaaA
?‡OO'IEI‡,
(EIE
I‡I
I‡O˙IIO
oAeeCcaaA
I‡
24-?‡OO'
?EI˙I.
OU ‡IE?E
eiee/aAciauCAcO.
EAII˛?EUA
AIO
O A‰E?IEUA
O·flOIEI
OUOU ‡IEIE
CE
UU I‡U‡
c‡UEOIAUA
(AIO
OA
?‡OO'IEI‡.
‰‡ I‡OU OEUA
OUA
12- EIE
I‡
I‡OU OE
˘A CE
A
AIAIU OA‡i ‡I'‡IAUO
O AI˙OI‡UO,
OOfl'fl'‡
OE
‰‡ OA
O EIA
24-?‡OO'
EAOOIA'‡IA
e O'A AUA
AIO
IOEA
‡·OUE.
75
OOI‡EA
"14:35".
‰‡
BG
eAOaeeAeuCAcO
eeOoi
BG
NOnA
C‡?‡U‡
UU I‡
A‡˘EU‡
OU
UU I‡U‡.
OIU?‡EIO
eE
'II˛?'‡IA
IEIOfl
A‡‰AEOU'‡,
A‡
I‡
‰A?‡"
O A˘U
UUII?Efl
IEUO
eiee/aAciauCAcO.
c‡UEOIAUA
E
OA
"L"
OOfl'E
eiee/aAciauCAcO,
A‡‰ ˙EUA
E
OA
?UA
IA
‰‡ OA
IOEA
"OU'E
‰OI‡UO
I‡
‰EOOIAfl
OE"I‡I.
A'UIO'
eAOaeeAeuCAcOie
'II˛?AIO
"e·AAOO‡Ofl'‡IA
lock)
OO?Efl
O A‰I‡"‡
c‡UEOIAUA
eeOoi
NOnA
A
'II˛?AIO.
(child
‰‡ OA
AIO
OUA
?‡O˙U
?‡OO'IEI‡,
I‡OU OEIE
˘A
EA?AAIA
OU
‰EOOIAfl.
I‡I'OUO
E‰‡A.
C‡?AUO
OU'‡ fl
‰AUA
'OA
' ‡U‡U‡
O‡I
I‡
˘A
IOEA
UU I‡U‡.
‰‡
"L"
OOU‡'‡
I‡
A‡
‰EOOIAfl,
‰‡ CE
?A
I‡OOIIfl,
OUA
'II˛?EIE
O·AAOO‡Ofl'‡IAUO.
a‡ ‰‡ O AI ‡UEUA
‰AEOU'EAUO
I‡
NOnA,
E
eiee/aAciauCAcO,
EA?AAIA.
I‡UEOIAUA
C
IOIAIU‡
A‡‰ ˙EUA
I‡
EAII˛?'‡IA
76
eAOaeeAeuCAcOie
˘A
?UAUA
eeOoi
‰OI‡UO
A'UIO'Efl
OE"I‡I.
"L"
e˙O
OIA‰'‡˘Efl
O O‰˙IEAIEA
O EIA
5 IEIUUE
I‡
˘A
E
CE
O·flOIEI
I‡I
OA
O E"OU'fl
‰‡‰AIEUA
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡
EI‡
OAU
OUAOAIE
I‡
IO˘IOOU.
aeoceei
a‡IOEI‡II‡
‰‡IE
I‡
CE
UU I‡U‡
O A‰E?IEUA
A
OU ‡IE?E
c‡UEOIAUA
eiee/aAciauCAcO.
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
A‡
‰‡
EA·A AUA
BG
IO˘IOOU
100%
850W
80%
680W
60%
510W
(MEDIUM)
e A‰IOIEOI‡/
e‡AI ‡Afl'‡IA
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
c‡UEOIAUA
eiAei.
‰OI‡UO
‰EOOIAflU
40%
340W
20%
170W
(DEFROST,
MEDIUM LOW)
aEIEI‡II‡
80%
eOIAAI‡
%
O
UI‡A‡IEfl.
IO˘IOOU.
(MEDIUM HIGH)
e A‰I‡
' O˙OU'AUOU'EA
IOIUE ‡I‡
(HIGH MAX)
e A‰IO'EOOI‡
aaaeeCoaceCA
OcOeEau
EeiCOcO
'
30 OAIUI‰E.
e O'A AUA
C‡?‡U‡
80% IO˘IOOU
i ‡I‡ O E
(LOW)
77
OOI‡EA
"5:30".
aaaeeCoaceCA
C‡?‡U‡
I‡IOEI‡II‡
eiOeOca
OcOeEau
eiOeOc
cA
A‡
O EIA E
(HIGH MAX)
E
"˙'I‡'OOU
‡AOOI‡"‡
IO˘IOOU
eiOeOc
aeoceei
aEO'‡IA
*
aAOE?‡IA
*
aUIEI‡ I‡
I‡
'O‰‡
AI‡UEOUO-I‡Ufl'
O· ‡·OUI‡
‰O
I‡
?'flU
I‡
IIflIO
O‡ ?AU‡
5
OUAOAIE
I‡
IUIEI‡ IEfl
OOO A‰
IO˘IOOU,
O O?AO.
'E‰‡
I‡
cA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
(%)
100%
850W
80%
680W
"O'AE‰O
OEIA?IO,
E·‡,
AAIAI?UI
BG
eeONceCaeeaA
(MEDIUM HIGH)
*
aUIEI‡ I‡
*
e AUOOIflIA
*
eA?AIA
*
aUIEI‡ I‡
aUIEI‡ I‡
*
O· ‡·OUI‡
I‡ IAOO
E
I‡
O‡ ?AU‡
I AiIO
IAOO
OUE?E
O· ‡·OUI‡
O· ‡·OUI‡
"˙·E
I‡
I‡
E
IO OIE
i ‡IE,
‰AIEI‡UAOE
O˙‰˙ E‡˘E
OE AIA
E
flE?‡
*
eeONcA
(MEDIUM)
*
*
eA?AIA
IAEI
I‡
e E"OU'flIA
e E"OU'flIA
IEUIE?IE
E
flE?‡
I‡
I AI-I‡ ‡IAI
*
EOU'AIA
*
eeONcecaeaA/
e‡AI ‡Afl'‡IA
*
I‡ I‡OIO
eAaaeAauCAcO
e‡AU‡OflIA
*
aUIEI‡ I‡
O· ‡·OUI‡
*
e‡AIAI'‡IA
I‡
I‡OIO,
*
e‡AIAI'‡IA
I‡
OI‡‰OIA‰
*
CU‡O'‡IA
I‡
60%
I‡
O EA,
510W
OUOE
E
?OIOI‡‰
I‡
40%
O‡ ?AU‡
IAI AiIO
E
I‡?I‡'‡I
340W
IAOO
(DEFROST,
MEDIUM LOW)
aacaaAacA
(LOW)
OE AIA
i ‡IEUA,
UU I‡.
IEI O'˙IIO'‡U‡
eeaaeU
*
O
I‡
IOIU OIE ‡IA
O AOO ˙?EUAII‡U‡
aeoceei
aAaeaaAacA
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡
20%
I‡ UAOUO
78
170W
IOEUO
OOA'OIfl'‡U
i‡·IE?‡U‡
IOEUO
OO-‰OIU
OA
O E"OU'flU
‰‡'‡
'
e˙O
OIA‰'‡˘Efl
I‡IOEI‡II‡
Aoea
O EIA
eiAei
A
IOflUO
OO?Efl,
O· ‡·OUI‡
O E
A‡‰‡'‡
I‡I
‰‡ A‡‰‡‰AUA
A‡
O· ‡·OUI‡
IUIEI‡ I‡
Aoea
O E
eiAei
‰‡ A‡‰‡‰AUA
eiAei,
O·flOIEI
2 IEIUUE
IO˘IOOU.
OOA'OIfl'‡
IO˘IOOU
˘A CE
CE
I‡UEOI‡IA
I‡UO
O E
30-OAIUI‰AI
c‡UEOIAUA
eiAei
OUA
I‡
'OflIO
eiee/aAciauCAcO.
aAaeaaAacA
IUIEI‡ I‡
I‡IOEI‡II‡
O
c‡UEOIAUA
O˙UE,
?AUE E
iU I‡U‡
IO˘IOOU.
O
O'˙ ?EIE
A‡
2 IEIUUE
‰‡ A‡‰‡‰AUA
˘A
A‡ ‡·OUE
O˘A
O E
O A‰E
I‡UEOI‡IAUO.
·UUOI
I‡UEOI‡IA
OA
EIUA '‡I.
eO
' AIA
U‰˙IEEUA
OOOIA‰O'‡UAIIO
I‡
‡·OU‡
' AIAUO
'
I‡
Aoea
AEEI
IUIEI‡ I‡
I‡UEOI‡IA
I‡
eiAei,
O· ‡·OUI‡
·UUOI eiAei.
79
IOEAUA
? AA
‰‡
‰‡
BG
aaeeaaCAcO
cA
i‡AE
BG
e˙O
I‡
EeaaA
OO?Efl
CE
·˙ AO ‰‡ A‡OA?AUA
AI‡UEOUO-I‡Ufl'O
‰‡'‡ '˙AIOEIOOU
i ‡I‡U‡
O
‰O
OIA‰'‡˘Efl
12 IEIUUE
O EIA
E
˘A
CE
‰‡
EA·A AUA
O·flOIEI
I‡I
OA
EAOOIA'‡
30 OAIUI‰E.
c‡UEOIAUA
eiee/aAciauCAcO.
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
A‡
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
‰OI‡UO
c‡UEOIAUA
eiAei.
AEEI
"Eeaa".
i UOI‡'‡
IO E?I‡.
‰EOOIAflU
80
OOI‡EA
"12:30".
" EI˙U
A‡
OA?AIA
I‡
i ‡I‡
'
O O‰˙IEAIEA
e˙O
OIA‰'‡˘Efl
IOI·EIE ‡I
˘A CE
O EIA
O·flOIEI
"Combi" (Co-3)
AEEI
A‡
aeaAacaeAce
I‡I
' AIA
UU I‡U‡
‰‡ O O" ‡IE ‡UA
OU
OE
I‡
25 IEIUUE.
EeiCOcO
c‡UEOIAUA
eiee/aAciauCAcO.
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
A‡
‰‡
EA·A AUA
AEEI
"Combi-3".
C‡?‡U‡
UU I‡
IOI·EIE ‡IO
EI‡
i ‡I‡U‡
IUIEI‡ IO
O
O· ‡·OU'‡
‰‡ OA
E
OOIO˘U‡
AIAIU E?AOIE
I‡
E
I‡" A'‡UAI
IEI O'˙IIE
--
OOOIA‰O'‡UAIIO.
?A
OAI‡?‡'‡,
A‡
O OUE?‡
c‡" A'‡UAIflU
IEI O'˙IIEUA
a‡ OU·AIflA'‡IA
‰‡ A‡" fl'‡UA
I‡
a‡'˙ UAUA
aeeoOie,
c‡UEOIAUA
eiAei.
‰OI‡UO
‰EOOIAflU
OOI‡EA
"25:00".
EIE
A‰IO' AIAIIO
iO'‡ I‡E-O·˘O
IUIEI‡ IEflU
OO-I ‡UIO
O˙O
'˙I?I‡U‡
i ‡IEUAIIEUA
BG
IOflUO
"OU'AIA,
OOA'OIfl'‡
EAOE?‡
A‡
OO?Efl
O O?AO
' AIA.
OOA?E‡IIO
OOI EUEA
I‡
OU ‡I‡
‰OI‡UO
O O‰UIUE,
"E
A‡" fl'‡U
A,
?A
UU I‡U‡
IA
A
OU'˙U A.
IAO·iO‰EIO
O A‰'‡ EUAIIO.
CIEI‡'‡EUA
O E
EA'‡E‰‡IA
I‡
i ‡I‡U‡,
A‡˘OUO
O˙‰˙U
IOEA
‰‡ A
"O A˘!
eAEEI
"aOI·EIE ‡IO
a‡UA"O Efl
"OU'AIA"
aEI O'˙IIO'‡
IO˘IOOU
(%)
aO˘IOOU
I‡
I‡" A'‡UAIfl
Co-1
20
80
Co-2
40
60
Co-3
60
40
81
(%)
ACieaAiaoce
В следващия пример ще Ви
покажа как
да
EeiCOcO
1. Натиснете STOP/CLEAR
AUTO COOK
ви
позволява лесно
повечето
приготвите
любимите ви ястия чрез избор
от
да
BG
вида
и теглото на
2. Натиснете AUTO COOK два пъти,
за
да
изберете Пресни зеленчуци
на
продуктите.
натиснете
Вид
AUTO
ястие
Небелени
картофи
1
COOK
път
3.
Завъртете
дисплея
селектора, докато
се покаже
"0.6" Натиснете START.
2
Пресни зеленчуципъти
3
Замразени зеленчуципъти
Ориз
4
пъти
Пуканки
5
пъти
Замразена
6
пъти
пица
Сос
Къри,
претопляне
7
пъти
8
пъти
на
82
сготвите
0,6
кг свежи
зеленчуци.
Вид продукти
Температура
Съд
Тегло от-до
На
0,1
Инструкции
на
1. Небелени
продуктите
Стайна
стъклена
--
1,0
кг
полица
картофи
Изберете картофи
--
200
г.
Измийте
и
със
средни размери
подсушете
--
по
170
картофите.
Продупчете всеки картоф на няколко места с
вилица. Наредете ги на стъклената полица.
Изберете теглото и натиснете START. След
като са готови, извадете картофите от фурната.
Оставете ги покрити с фолио за 5 минути.
2.
Пресни
Стайна
Издръжлива
0,2
--
0,8
кг
в
купа, издръжлива
на
Добавете вода. Покрийте с кърпа.
След сготвяне разбъркайте и оставете да
престои 2 минути. Добавяйте вода в
на
зеленчуци
Поставете зеленчуците
микровълни.
микровълни
купа
зависимост от количеството.
BG
**0,2кг--0,4кг:2супенилъжици
**0,5кг--0,8кг:4супенилъжици
3.
Замразени
зеленчуци
Стайна
Издръжлива
0,2
--
0,8
кг
Поставете зеленчуците
в
купа, издръжлива
на
Добавете вода. Покрийте с кърпа.
След сготвяне разбъркайте и оставете да
престои 2 минути. Добавяйте вода в
на
микровълни.
микровълни
купа
зависимост от количеството.
**0,2кг--0,4кг:2супенилъжици
**0,5кг--0,8кг:4супенилъжици
83
Вид продукти
Температура
на
4.
Ориз
Съд
Тегло от-до
Инструкции
продуктите
Стайна
Издръжлива
0,1
--
на
0,3
кг
Измийте ориза. Изцедете водата. Сипете ориза
и
вода за варене
в
дълбока
и голяма
купа.
микровълни
купа
Тегло
100
г
200
г
300
г
Капак
Вода
200
мл
400
мл
600
мл
Да/С
за
варене
отвор
за
парата
**
Ориз
след сготвяне оставете да престои
--
захлупено
за
5 минути
или
докато попие
водата.
BG
5.
Пуканки
Стайна
Пакет върху
100
г
Използвайте специална царевица
микровълнови фурни.
Махнете външната пластмасова
стъклена
полица
Поставете непрегънатия
за
пуканки
опаковка.
пакет на стъклената
полица.
(Следвайте
След
инструкциите
като станат
на
опаковката)
готови, извадете
пакета от
фурната.
ВНИМАНИЕ:
Отворете
ъглите.
84
Продуктът
пакета
е
ГОРЕЩ!
чрез дърпане диагонално
на
за
Вид продукти
Температура
на
6.
Замразена
Тегло от-до
Съд
продуктите
Замразена
Плоска чиния,
издръжлива
пица
0,1
--
0,4 кг
на
8. къри,
претопляне
Стайна
Стайна
Издръжлива на
Тази
функция
претопляне на предварително
приготвени замразени пици. Поставете пицата
е за
След претоплянето
на плоска чиния.
микровълни
7. Сос
Инструкции
0,2
--
0,6
кг
дапрестои1--2
минути.
Насипете
издръжлива
соса в
на
оставете
микровълни купа.
микровълни
Покрийте
купа
претоплянето. Оставете да престои покрит 2
минути. След това разбъркайте отново.
Издръжлива на
Насипете
с пластмасово
фолио.Разбъркайте
след
микровълни
издръжлива на микровълни купа.
Покрийте. Поставете купата на стъклената полица.
купа
Разбъркайте
0,2
--
0,8
кг
соса в
след
претоплянето.Оставете
да
престои покрит 2 минути
BG
85
iAIOA ‡UU ‡U‡
eAaaeAauCAcO
O‡
OOU‡I‡IE
"O
OOOU‡'AUA
c‡UEOIAUA
BG
EI‡
A‡
I‡OU OEIE
(MEAT), eiaoO
eaAA
(FISH) E
OU
IOEUO
A
O
aA·E ‡IAUO
(BREAD);
‡AIE?I‡
IO˘IOOU.
OU‡'‡
ACieaAiaoce
eAaaeAauCAcO.
O O‰UIU‡
I‡
O O‰UIU‡,
IflI‡I'E
'˙'
IOEUO
˘A
IAU‡IIE
UU I‡U‡
?‡OUE
E
ACieaAiaoce
e"IA‰‡EUA
‡AI ‡Afl'‡UA.
OU
A‡U'O AUA
OO‡IO'I‡U‡
‡AI ‡Afl'‡˘‡
C˙'A‰AUA
UA"IOUO
‰'‡ O˙UE,
eiaoO
O O" ‡I‡
OIA‰
UO'‡
' ‡U‡U‡.
eAaaeAauCAcO
EA·A AUA
IU;
‰‡ IA
A‡
‰‡
aOee.
I‡
A‡I ‡AAIEfl
O O‰UIU,
IOEUO
˘A
‡AI ‡Afl'‡UA.
·UUOI
a‡'˙ UAUA
aeeoOie
c‡UEOIAUA
eiAei.
‰OI‡UO
‰EOOIAflU
OOI‡EA
"1.4".
c‡UEOIAUA
eAaaeAauCAcO
aOee
A‡UO'‡
'OflI‡
O
I‡UEOI‡IA
I‡
'‡ E ‡U,
aOeO
‡AI ‡Afl'‡IA:
aOee
(POULTRY),
OOOIA‰O'‡UAIIO
iEO
O O‰UIUEUA
?AUE E
iauA
EI
I‡
eiee/aAciauCAcO.
e AUA"IAUA
UU I‡
OI˙UIOOUU‡
OEIA?IO.
c‡UEOIAUA
C‡?‡U‡
CE
‰‡ "E O O'A fl'‡UA
O AOO ˙?'‡IA
E OEIA?IE
'IEI‡IEA
I‡ A‰ E
OOA?E‡IIO
‰EOI‡I
O A‰E
IUIEI‡ I‡
O· ‡·OUI‡.
e·˙ IAUA
O‡ ?AU‡
IflIOE
IA
·E'‡ ‰‡ OA ‡AI ‡Afl'‡U
I‡O˙IIO
‡AU‡OO'IE,
O O‰UIUE
O A‰E
IUIEI‡ I‡
O· ‡·OUI‡.
iauA
A OO‰iO‰fl˘‡
A‡ ‡AI ‡Afl'‡IA
I‡ I‡IIE
I‡UO
e O" ‡I‡U‡
IUIEI‡ IE
‡ UEIUIE,
I‡O .
E I‡IIE
E
iIA·?AU‡.
iA OA IUE‰‡flU
OU ' AIA
A‡ O AOUOE,
A‡ ‰‡ IOEA
‰‡ OA ‡AI ‡AE
IEUIE?IE
EI.
1.4 I" A‡I ‡AAIO
e˙O OIA‰'‡˘Efl
I‡I ‰‡ ‡AI ‡AEUA
˘A CE O·flOIEI
?AIU˙ ˙U
O EIA
ACieaAiaoce
E
O˙U
\(MEAT)
eiaoO
aOee
O˙UE
(POULTRY)
eaAA
eO
O˙UE
(FISH)
iauA
(BREAD)
O˙UE
UO"‡'‡
OE"I‡I,
?UAUA
A'UIO'
OU'O AUA
' ‡U‡U‡ I‡ UU I‡U‡,
O·˙ IAUA
E
A‡ ‡'IOIA IO
'A?A
‡AI ‡Afl'‡IA.
eUOU ‡IAUA
‡AI ‡AAIEUA
O‡ ?AU‡
EIE
"E O EI EEUA
‰‡ OA A‡·‡'E.
eIA‰ U‡AE O O'A I‡
U‡I‡, ?A UfliIOUO
‡AI ‡Afl'‡IAUO
A‡U'O AUA
OUIO'O
eiAei
A‡ O O‰˙IE‡'‡IA
I‡ ‡AI ‡Afl'‡IAUO.
IflI‡
‰‡
' ‡U‡U‡ E I‡UEOIAUA
iU I‡U‡
‡IO
O AUOU‡IO'E
‡AI ‡Afl'‡IAUO
(‰O E OIA‰ I‡UO EA‰‡‰A A'UIO'
OE"I‡I),
' ‡U‡U‡ IA ·˙‰A
OU'O AI‡.
' AIA
‡A‰AIAUA
I‡
‡AI ‡Afl'‡IAUO
IAOO
O‡ ?AU‡U‡
˘A
86
iaAaAcau
*
i ‡IEUAIIEUA
OA
*
AIO
I‡
eU‰AIAUA
oOI
U fl·'‡
‡AI ‡Afl'‡IA
OOI EEUA
IflIOE
‰‡
A‰IE
?UAUA
OU
‰ U"E
eIA‰
c‡O EIA ,
E
?AIE
iEO
IAOOUO
U fl·'‡
‰‡ OA
IOUIAUEUA,
O·˙ IAUA
'˙'
‡AI ‡Afl'‡IAUO
‰EOI‡I
IA
O˙ EOIEUA,
OE"I‡I,
A'UIO'Efl
OU
U?‡OU˙?E
iOIEOUO
‡AI ‡Afl'‡IAUO.
O O‰UIUE.
*
A‡
cA
eAaaeAauCAcO
·˙‰‡U
OOOU‡'AIE
eeeNiaiaiO
'
IAOOI EUE
A‡
OO‰iO‰fl˘
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡
O˙‰ '˙ iU
'˙ Ufl˘‡U‡
OOOU‡'I‡.
IAO·iO‰EIO,
A
ACieaAiaoce
O O‰UIUE
OU˙IIAI‡
' AIA
*
aA
OEIA?IOUO
UU I‡U‡,
OOU‡'AUA
E
OA
OO ?EE.
‡AI ‡AEIEUA
I‡E-I‡IIO
1
e˙‰
?‡O
i‡I‡
˘A
"E
O A‰O‡AEUA
OU
A‡" fl'‡IA
O˙IIOUO
O A‰E
EI
A
e O‰˙IEAUA
OO-OIO O.
‰‡ ‡AI ‡Afl'‡UA
OOU‡I‡IEUA
‡AI ‡Afl'‡IA.
IUIEI‡ I‡
i ‡IEUAIIE
'˙AIOEIO
O· ‡·OUI‡.
E ‡IE?E
O O‰UIUE
I‡
aOee
eO‰iO‰fl˘
(MEAT)
eiaoO
aOee
A‡
aAOO
IEI O'˙IIO'‡
aIflIO
UU I‡
(OIOOI‡
?EIEfl)
O'EIOIE
(POULTRY)
eaAA
(FISH)
·OIUEIA,
"O'AE‰O,
nAIE
OEIAU‡,
e·˙ IAUA
·UU?AU‡,
O O‰UIUEUA,
‡AI ‡Afl'‡IA
IAOO,
"˙ ‰E
˘OI
?UAUA
A'UIO'Efl
‰‡ O AOUOflU
?IE?AIE
"O'AE‰E
·U "A ,
BG
(2 OI)
OE"I‡I.
A'UIO'Efl
·flIO
·UU,
OUAI,
I‡‰AIE?‡,
UI‡,
5-15 IEIUUE.
‰‡ O AOUOflU
OOU‡'AUA
UEIA,
A‡‰U?AIO,
IAOIE
?UAUA
OOU‡'AUA
‡AI ‡Afl'‡IA
A‡
IOUIAUE,
˘OI
O O‰UIUEUA,
IAOO
IU·?AU‡
‡"IA?IE
IOUIAUE,
eUE?A
eIA‰
UA"IOUO
0.1--4.0I"
e·˙ IAUA
eIA‰
OU
OUEI‡
(OO‰
2.0
I")
OE"I‡I.
20-30 IEIUUE.
eE·‡
iEIAU‡,
O˙ EOIE,
e·˙ IAUA
eIA‰
iauA
(BREAD)
i‡ UEAI‡
O‡IUAUI‡
OIOOI‡
OO
UU I‡U‡.
IOIIOUO
‰O
UOIEO.
‡IUIEIEA'O
‰ . U‡IE'‡,
‰‡ O AOUOflU
‰‡ eeOeieui
IEOUO'A
I‡
·AIOI‡
eUOU ‡IAUA
"E
O
OUAIEUA
‰O
‰OOE ‡
I‡‰AIE?IEUA,
O O‰UIUEUA.
U fl·'‡
OEIAU‡
EIE
O O‰UIUEUA,
‡AI ‡Afl'‡IA
c‡ flA‡I
iIfl·, IEUIE,
?AIE
E·E,
˘OI
?UAUA
OOU‡'AUA
U ‡IAAIE
‰AIEI‡UAOE.
IO OIE
A'UIO'Efl
‰‡ O AOUOflU
E
EIE
?EIEfl
87
‰ .
OE"I‡I.
10-20 IEIUUE.
0.1--0.5I"
eIUEE
A˙ AO
·˙ AO ‡AI ‡Afl'‡IA
A ' AIA
A‡ O AOUOE,
A‡
cAO·iO‰EIO
˘A CE
O EIA
O·flOIEI
I‡I
I‡
IA
OO'A?A
OA
‰OI‡UO
‰‡ ‡AI ‡AEUA
I‡EI‡.
‡AI ‡AE
?AIU˙ ˙U
0.5 I" I‡EI‡.
OU
0.5
I"
I‡
O O‰UIU‡.
e˙O
OIA‰'‡˘Efl
eAaaeAauCAcO
eiee/aAciauCAcO.
c‡UEOIAUA
e AUA"IAUA
C‡?‡U‡
BG
UU I‡
·˙ AO ‡AI
(MEAT).
EI‡
‡Afl'‡IA
I‡OU OEI‡
I‡
A‡
IOEUO
O O‰UIU‡,
O‡
OOU‡I‡IE
"O
OOOU‡'AUA
IflI‡I'E
'˙'
c‡UEOIAUA
Aoeae
iU I‡U‡
OU‡ UE ‡
˘A
IAU‡IIE
UU I‡U‡
?‡OUE
E
e"IA‰‡EUA
‡AI ‡Afl'‡UA.
OU
A‡U'O AUA
OO‡IO'I‡U‡
IU;
‰‡ IA
UO'‡
OIA‰
' ‡U‡U‡.
eAaaeAauCAcO.
‡'UOI‡UE?IO.
aOee
eO
I‡
' AIA
O·˙ IAUA
‡AIAOUAUA,
'A?A
‡AI ‡AAIEUA
U‡AE
O O'A I‡
iU I‡U‡
' ‡U‡U‡
IflI‡
IA
˘A
‡AI ‡Afl'‡IAUO
EIE
O‡ ?AU‡
A‡U'O AUA
‰‡ O AUOU‡IO'E
?UAUA
‡A‰AIAUA
EIE
O‡ ?AU‡U‡
"E
OUIO'O
A'UIO'
O EI EEUA
' ‡U‡U‡
‡AI ‡Afl'‡IAUO
·˙‰A OU'O AI‡.
88
IAOO
U‡I‡,
E
UO"‡'‡
OE"I‡I,
A‡
?A
I‡UEOIAUA
(‰O E
OU'O AUA
‡'IOIA IO
UfliIOUO
eiAei
OIA‰
' ‡U‡U‡
I‡UO
UU I‡U‡,
eUOU ‡IAUA
‡AI ‡Afl'‡IA.
‡AI ‡Afl'‡IAUO
A‡
I‡
‰‡ OA
O O‰˙IE‡'‡IA
I‡
EA‰‡‰A
OE"I‡I),
A'UIO'
A‡·‡'E.
eIA‰
‡AI ‡Afl'‡IAUO.
‡IO
IA
Aoeae
eAaaeAauCAcO
iEO
e˙‰
i ‡IEUAIIE
E ‡IE?E
O O‰UIUE
I‡
aOee
a‡EI‡
EO'AE‰O
(MEAT)
UA"IOUO
0.5
I"
A"IA?IO
iAIA?IO
*
eO?EflU‡
A˙ AO
‡AI ‡Afl'‡IA
*
a‡
I‡E-‰O· E
OO‡IO'IE.
O O‰UIUEUA
OOA'OIfl'‡
‡AI ‡Afl'‡IA
CEA
U fl·'‡
C O OUE'AI
OIU?‡E,
‰‡ O AU˙ OE
*
eOOU‡'flEUA
O O‰UIUEUA
*
e O‰UIUEUA
U fl·'‡
*
eIA‰
‡AI ‡Afl'‡IA
E·‡U‡,
OO‡IO'I‡U‡
' OIEUI‡
‰‡ OOU‡I‡U
OU˙IIAI‡
IAIO
UU I‡U‡,
I‡
IO OIEUA
˘A
A‡‰˙ EE
E
I‡
‡AI ‡Afl'‡IA
E
EAO‡ AIEfl
IO
‡AI ‡Afl'‡IAUO,
U‡'‡,
A‡I ‡AAIE
OOU‡'AUA
' IOflUO
'
?AIU˙ ‡
O O‰UIUEUA
‰‡ OA
OE
OUUE?‡
OIA‰
‰‡ O AOUOflU
OOIO'A,
E
OU
OUE?EUA
IOAUO
IOEA
O E"EI‡IIEUA
‰‡ OU‡IA
EI
O E?EI‡
'O‰‡U‡.
EI
EA'‡E‰‡IAUO
10 IEIUUE
89
O˙˘O
I‡IUO
O E
U ‡‰E?EOIIOUO
O O‰UIUEUA.
IAOOUO
‰AIEI‡UAOE,
I‡
IOIU OIE ‡IA
O· ‡·OUI‡.
IUIEI‡ I‡
'˙'
OUAOAIU‡
‰‡ O O'A fl'‡UA
EA'‡E‰‡EUA
AAUIU‡UE
I‡OU OE'‡IA
‡'UOI‡UE?IO
A‡
OU
O˙IIOUO
UU I‡U‡.
EI
‡AI ‡Afl'‡IA.
i‡ UEAIE
'˙I?I‡U‡
EIE
I‡EIOIO'E
OO'˙ iIOOU
I‡
BG
АBтоматично
В следващия пример ще Ви
покажа как
печене
1. Натиснете STOP/CLEAR
2. Натиснете AUTO ROAST
AUTO
Roast
BG
чрез
позволява
повечето
приготвите
ястия
ви
избор
на
от
лесно
любимите
вида
да
изберете
3.
Завъртете
Свинско
пет
пъти, за
печено
да
ви
и теглото на
продуктите.
натиснете
Вид
ястие
AUTO
път
Лазаня
пъти
Печени скариди
пъти
Говеждо
печено
пъти
Свинско
печено
пъти
разфасовки
се покаже
"0.6"
ROAST
Печени ястия
Пилешки
дисплея
селектора, докато
4. Натиснете START.
пъти
90
на
да
сготвите
0,6
кг свинско печено.
Вид продукти
1. Печени
ястия
Температура
на
Съд
Тегло от-до
Долна
0,5--1,2кг
Инструкции
продуктите
Стайна
полица
Използвайте
ястия.
този
бутон
за
домашно приготвени
Разположете продуктите
станат
готови, извадете
престоят 1
--
ги от
на
долния
фурната
печени
рафт. След
и ги оставете
като
да
2 минути.
*Печени
картофи*
Продукти:
400 г картофи
100 г кромид лук (нарязани
резенчета)
2/3 супена лъжица краве
350 г бял сос
80
г
на тънки
масло
BG
настъргано сирене мозарела
Сол, чер пипер
(Бял сос)
3 супени лъжици краве масло, 5 супени лъжици брашно,
2,5 чаши мляко Поставете маслото в голяма купа.
Загрейте
докато
в
микровълновата
маслото се
фурна на режим HIGH,
Добавете брашното и печете
разтопи.
микровълновата фурна 2 минути
режим HIGH.
Добавете млякото, солта и черния пипер. Печете в
микровълновата фурна на режим HIGH в продължение
в
15 минути.
на
няколко
91
(През
пъти.)
време
на
на готвенето
разбъркайте
Вид продукти
Температура
на
Съд
Тегло от-до
Инструкции
продуктите
Начин
на
приготовление
Изпечете картофите чрез функцията Небелени
Картофи, след което ги обелете и ди нарежете
1.
Добавете солта и черния пипер.
Разбъркайте лука и маслото в купа. Печете
на ситно.
2.
минути
3.
на
режим HIGH.
Сипете една трета
от
белия
Добавете картофите, лука
остатъка от
4.
2. Лазаня
Замразени
Долен рафт 0,3--0,6кг
белия
и
сос в
съд
за печене.
бекон. Залейте
с
сос.
Поръсете със сиренето. Поставете на долния
рафт върху стъклената полица. След изпичането
оставете
BG
2
да престои 2- 3 минути.
МАХНЕТЕ ХАРТИЕНАТА ОПАКОВКА И ФОЛИОТО ОТ
ЯСТИЕТО
Поставете
фурната
3. Печени
скариди
Замразени
Горен рафт 0,1--0,6кг
92
и
рафт. След
да престои 1
печенето
--
подсушете. Поставете
фурната
натиснете
След
долния
и оставете
Почистете
Когато
на
печенето
2 минути
на
подаде звуков сигнал,
START,
за
да продължи
извадете
от
извадете
рафт.
обърнете и
горния
печенето.
фурната
и
сервирайте
от
Вид продукти
4. Говеждо
Температура
на
Съд
Тегло от-до
Инструкции
продуктите
Замразени
Долен рафт 0,5--1,5кг
печено
Намажете говеждото с разтопен маргарин или краве
масло. Поставете на долния рафт върху металната
Когато
полица.
и
натиснете
След
фурната
START,
печенето
подаде звуков сигнал,
обърнете
да продължи печенето.
оставете да престои покрито 10 минути
за
преди сервиране.
5. Свинско
Замразени
Долен рафт 0,5--1,5кг
печено
Намажете
свинското с
или
масло.
краве
металната
обърнете
След
разтопен маргарин или краве
Поставете на долния рафт върху
полица.
Когато
START,
натиснете
и
фурната
печенето оставете
за
масло.
подаде звуков сигнал,
да продължи
печенето.
да престои покрито 10 минути
преди сервиране.
6. Пилешки
разфасовки
Замразени
Горен рафт
0,2--0,8кг
Измийте
бутчета
и
с
подсушете
кожата.
металната
звуков сигнал, обърнете
продължи печенето.
След
печенето,
покрито
93
с
оставете
фолио.
пилешките
краве масло.
полица. Когато фурната подаде
разтопен маргарин
рафт върху
Намажете
или
и натиснете
START,
да престои 2
--
за
да
5 минути,
BG
IE
A
'‡
flfl
O IE
В следващия пример ще Ви
покажа как
1. Натиснете STOP/CLEAR
2. Натиснете
Special
BG
COOK
позволява
повечето
приготвите
ястия
ви
избор
чрез
на
от
вида
лесно
да
любимите
ви
и
теглото
изберете
Special
Cook
няколко
пъти,
за
да
ястието
на
продуктите.
Вид
Special
ястие
Овесена
натиснете
каша
Макаронени
изделия,
паста
Печен зрял
фасул
Хотдог
Варено,
COOK
за
да
изберете
пъти
4. Натиснете START.
пъти
пъти
Печена риба
пъти
салами
селектора,
пъти
Бъркани яйца
Наденици,
Завъртете
път
пъти
яхния
3.
пъти
94
теглото
да сготвите различни ястия.
Вид продукти
Температура
Съд
Тегло от-до
Инструкции
Издръжлива
1
Насипете
на
1. Овесена
продуктите
Стайна
--
4 порции
брашно
и млякото в
дълбока
микровълни
купа, издръжлива на микровълни. Гответе без
капак. Когато фурната издаде звуков сигнал,
купа
разбъркайте
на
каша
овесеното
готвенето.
добре
и натиснете
След
START,
за
да продължи
приготви, разбъркайте
да престои 1 минута преди
като се
и оставете
сервиране.
1порция 2порции 3порции 4порции
1/3
2/3
1
чаша
чаши
чаши
(1
пакета)
(2
пакета)
(3
пакета)
Студено
3/4
1,5
2 1/4
3
мляко
чаши
чаши
чаши
(180
мл)
(360
мл)
(540
мл)
(720
мл)
Овес
2.
Макаронени
изделия
паста
Стайна
Издръжлива
0,1
--
0,3
на
кг
и голяма
Тегло
купа
Вода
за
купа.
200
100
г
400
мл
700
г
300
мл
1000
варене
Гответе, без
чаши
разбъркайте
Капак
г
мл
да слагате капак.
микровълновата
фурна
Когато
издаде звуков сигнал,
макароните
и натиснете
START,
за
да продължи варенето.
След
разбъркайте
да престои 1 минута, ако
е
и оставете
като стане
готово,
необходимо.
Изплакнете макароните
95
(4
пакета)
Поставете макаронените изделия и водата за
варене, както и 1/4 до 1 чаена лъжица сол в
дълбока
микровълни
4/3
чаша
със
студена вода.
BG
Вид продукти
Температура
на
3. Печен зрял
Тегло от-до
Инструкции
продуктите
Стайна
фасул
4. Хотдог
Съд
Стайна
Издръжлива
0,2
0,8
.
кг
на
Сипете боба в чиния, издръжлива на микровълни.
Поставете чинията на стъклената полица.
микровълни
След претоплянето, разбъркайте
чиния
престои под
Издръжлива
0,2
--
0,6
--
кг
на
капак за
1
--
на
включително
в
микровълни
микровълни купа.
купа
Претопляйте без
да
2 минути.
Поставете съдържанието
саламурата
и оставете
консервата,
издръжлива
на
да покривате.
След претоплянето разбъркайте добре.
Подсушете
BG
5.
Варено,
яхния
Стайна
Издръжлива
0,2
0,6
--
кг
и
сервирайте.
Поставете варивата
на
купа.
микровълни
Покрийте хлабаво
купа
След претоплянето
в
на
микровълни
фолио.
разбъркайте добре
с
да престои 2 минути.
96
издръжлива
и оставете
Вид продукти
Температура
на
6.
Бъркани яйца
Тегло от-до
Съд
Инструкции
продуктите
Замразени
.
Издръжлива
Сипете
1
--
на
4 яйца
избрания брой яйца и
количество мляко в голяма
оставете
На горния
рафт
риба
разбийте
Покрийте с фолио. След приготвяне
извадете от фурната. Разбъркайте добре и
купа
Замразени
купа. Леко
сместа.
микровълни
7. Печена
съответното
0,2
--
0,6
кг
да престои покрито, докато се стегне.
Добавяйте
мляко
**
1 яйце
:
**
2 яйца
:
1 супена лъжица мляко
2 супени лъжици мляко
**
3 яйца
:
**
4 яйца
:
Почистете
съобразно броя
3 супени лъжици
4 супени лъжици
и
яйцата:
на
мляко
мляко
подсушете. Поставете
BG
на
рафт.
фурната подаде звуков сигнал,
обърнете и натиснете START, за да
горния
Когато
продължи
печенето.
След
свърши печенето, извадете
като
от
фурната и сервирайте.
8. Наденици,
Замразени
На горния
рафт
0,1
--
салами
0,5
кг
Махнете
опаковката.
Поставете
на
рафт.
фурната подаде звуков сигнал,
обърнете и натиснете START, за да
горния
Когато
продължи
печенето.
След
свърши печенето, извадете
като
фурната и сервирайте.
97
от
E OO‰" fl'‡UA
' IEI O'˙IIO'‡U‡
a‡ ‰‡ A‡UOOIflUA
IflIOIIO
‰‡ OO‡A'‡UA
UOOA?IO
UU I‡, A I‡IOEEUAIIO
'‡EIE
IOIE?AOU'OUO
A‡ ‰‡ OO A‰AIEUA
IAO·iO‰EIOUO
UI‡A‡IEfl.
e AUA"IflEUA
i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE,
' I ˙" A‡ I‡E-‰O· E
O˙O OU‡EI‡
' AIA A‡ OO‰" fl'‡IA.
eO‰ AE‰‡EUA
O O‰UIUEUA
AAUIU‡UE.
e O‰UIUEUA
OA A‡UOOIflU
UAIOA ‡UU ‡
OO-·˙ AO OU UAAE, EA'‡‰AIE OU iI‡‰EIIEI‡.
aOIOA 'E ‡IEUA
i ‡IE U fl·'‡ ‰‡
EI E ‰‡ OA OOOU‡'flU
' O˙‰O'A,
OA EA'‡E‰‡U
OU IUUEEUA
A‡ IEI O'˙IIO'‡
OO‰iO‰fl˘E
UU I‡. e O‰UIUEUA
O OO‰iO‰fl˘
I‡O‡I EIE I‡EIOIO'O
O OU'O E.
OA A‡UOOIflU
‡IO O‡ OOI EUE
OO- ‡'IOIA IO,
UOIEO
I‡O‡I‡ EIE
'IEI‡UAIIO
A‡ ‰‡ O A‰OU' ‡UEUA
eUOU ‡Ifl'‡EUA
UOIEOUO,
EA"‡ flIEfl OU "O A˘‡U‡ O‡ ‡.
E OO‰" fl'‡IA
I‡ O"OU'AI‡
aAOOIA'‡EUA
A‡ A‡UOOIflIA
‰‡‰AI‡U‡ OO-‰OIU
U‡·IE?‡ I‡UO UI‡A‡IEA
i ‡I‡.
C AIA
C AIA
eOA?E‡IIE
1-2 IEIUUE
IAOO
3 O‡ ?AU‡
(O ‰A·AIEI‡
0.5
OI
eOOU‡'AUA
*
a‡·AIAEI‡:
BG
iEIA
--
1
·.
EIE
2-3 IEIUUE
?flI
I ‡I
3-31/2 IEIUUE
E·‡
(170 230 ")
1-2 IEIUUE
--
a‡A‡Ifl
(300 ")
4-6 IEIUUE
1 IUOE?I‡
11/2-3 IEIUUE
41/2-7 IEIUUE
2 IUOE?I‡
e‡"U
EIE
O˙O
OE AIA
1 IUOE?I‡
2 IUOE?IE
e‡I‰'E?
EIE
1-21/2 IEIUUE
31/2-6 IEIUUE
"eIOOE
"O'AE‰O
NEO"
·‡ ·AI˛
1 O‡I‰'E?
(1/2 ?‡?‡
·AA iIA·?A
1-21/2 IEIUUE
IAOI‡
OI˙II‡)
IAOO
OOI‡"‡
A‡
eOA?E‡IIE
EIOU UI?EE
O
'
UU I‡
UOIEO
'
e‡A·˙ I‡EUA
O
eOI EEUA
?EIEfl.
IAO·iO‰EIOUO
EA‰AIEfl
O
OU˙IIAI‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
eI˙II‡U‡
E
iIA·?AUO
iIA·?A
EeiCOiO
'
OO‰iO‰fl˘‡
O I‡O‡I.
OA
OA?A,
UAI‰EA ‡,
1
e‡A·˙ I‡EUA
I‡IUO
A
21/2 4 IEIUUE
71/2 11 IEIUUE
-
O A‰‡U‡
I‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
OO
' AIA.
EeiCOiO
'
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
'
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
OO
' AIA.
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
OO
' AIA.
-
EeiCOiO
11/2 IEIUUE
31/2 5 IEIUUE
1
-
-
A‡
IEUIE?I‡
· OE
O‡I‰'E?
15
--
30 OAIUI‰E
aAIAI?U?E
1 IUOE?I‡
4 IUOE?IE
OOOU‰AIIO.
OU˙IIAI‡
O I‡O‡I.
OU˙IIAI‡
'
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
a‡'EEUA
'
'˙ iU
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
i‡ UEAI‡
OU˙IIAI‡U‡
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
OO
' AIA.
O‡IUAUI‡
E OOOU‡'AUA
OOOU‡'I‡
OO
'A‰I˙E
OAI‡U
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
EeiCOiO
' OOO
4 IUOE?IE
' AIA.
OA
‰ U"E
1 IUOE?I‡
I‡
OU˙IIAI‡
EIE
e EA
O
UAI‰EA ‡.
O A‰‡U‡
'
A‡
EIE
OO‰iO‰fl˘‡
-
1 IUOE?I‡
4 IUOE?IE
' AIA.
'
11/2 3 IEIUUE
O
OU'O E.
OO
6--9IEIUUE
I‡I‡ OIAIE
eOI EEUA
?EIEfl.
'A‰I˙E
4 IUOE?IE
-
e‡'EOIE
OO‰iO‰fl˘‡
OO‰iO‰fl˘‡
21/2 31/2 IEIUUE
OO‰iO‰fl˘‡
OU'O E.
'
1 IUOE?I‡
AflI ·O·
OEIA?IO
EeiCOiO
O˛ A
A‡
I‡ IAOOUO.
I‡A‡IflU‡
IEI O'˙IIO'‡
I‡EIOIO'O
'
eOI EEUA
a‡ UOUAIO
A‡
O
E·‡U‡ ' OO‰iO‰fl˘‡ A‡
UU I‡ ?EIEfl. eOI EEUA
O OU'O E.
UOIEO
IEI O'˙IIO'‡
I‡EIOIO'O
OOI EU‡
iIA·?AUO
OO‰iO‰fl˘‡
OU'O E.
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡
I‡EIOIO'O
UOIEO
EeiCOiO
OIAU‡I‡
'
A‡ OA?AIO
A‡
EeiCOiO
e‡"U
O
O‡ ?AU‡U‡
eOOU‡'AUA
1 OO ?Efl
UU I‡
?EIEfl.
OO?IOOUU‡
eOOU‡'AUA
OU
IAOO
eOO
eOOU‡'AUA
OEIA?IO
I‡ flA‡IOUO
UOIEO
A‡O‡A'‡IA
e‡ ?AU‡
E˙ ‰E
1 ·UU?A
eeNEeuCAcO
IO˘IOOU)
IEI O'˙IIO'‡
I‡EIOIO'O
)
aAieeaucO
O E"OU'flIA
(I‡ aAaeaaAacA
e O‰UIU
EIOU UI?EE
IO˘IOOU)
c‡ flA‡IO
aA
a
A‡
O E"OU'flIA
(I‡ aAaeaaAacA
e O‰UIU
iaAaAcau
EeiCOiO
11/2 21/2 IEIUUE
31/2 51/2 IEIUUE
-
-
'
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
OO
' AIA.
UAI‰EA ‡,
eUO‡
'A‰I˙E.
OOOO?AIO
1 OO ?Efl
OO-I‡‰OIU
U‡·IE?‡U‡.
98
EeiCOiO
11/2 2 IEIUUE
-
'
OO‰iO‰fl˘‡
OOI EU‡
O I‡O‡I.
O A‰‡U‡
I‡
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
IAO·iO‰EIOUO
UAI‰EA ‡,
'A‰I˙E
' AIA.
OO
iaAaAcau
cA
aA
eeOeca
aOaOcoina
C AIA
aOIE?AOU'O
aAIAI?UI
EeiCOcO
A‡
"OU'AIA
aAaeaaAacA
aIOU UI?EE
(I‡
C AIA
O AOUOE
IO˘IOOU)
A UE?OI
(230 " O‡ ?AUO)
AOOA EE,
2 O A‰IE
4 O A‰IE
450
O AOIE
OU ˙IO'A
aAIAI
·O·
450
"
"
41/2-7
eO?EOUAUA,
10--12
?.I.
21/2-6
7--11
'O‰‡ E 2 ?.I.
NO·‡'AUA
1
n'AIIO,
O flOIO
"
IEU O'‡
' AIAUO
A‡
11-16
A OIOIE,
O AOIE
5--8
?‡?‡
'O‰‡ '
eOOU‡'AUA
NO·‡'AUA
· OIOIEUA
1/2
?‡?‡
"OU'AIA
n‡ A'E?‡,
2--3IEIUUE
2
IO?‡I‡
4--8
E˙·E,
O AOIE,
O AOAI,
230
"
11/2- 21/2
450
"
4--7
" ‡i,
'O‰‡.
?AIE,
4 IUOE?IE
6--9
I‡ UOUE,
A‡ OA?AIA
2 O A‰IE
4 O A‰IE
4--9
6--12
aAIA,
NO·‡'AUA
O flOIO,
I‡ flA‡IO
IEU O'‡
450
"
51/2- 71/2
(170-230 O‡ ?AUO)
200
"
O AOIE,
I‡ flA‡IE
2--3
I‡O‡I.
NO·‡'AUA
"
5--7
O AOAI,
a‡ UEOI,
O AOAI
I‡I˙O‡I,
nAIEI‡,
O flOI‡,
I‡ flA‡I‡
2 IUOE?IE
4 IUOE?IE
11--16
?‡?‡
'O‰‡ '
I‡
NO·‡'AUA
O· AEAUA.
'O‰‡ '
1,5-IEU O'‡
O I‡O‡I.
I‡
' AIAUO
A‡
A‡
?AIE,
A‡ OA?AIA
51/2 71/2
91/2 14
-
-
eO‡I‡I,
I‡
O I‡O‡I.
I‡
A‡
' AIAUO
450
"
1/2 ?‡?‡
UAI‰EA ‡
O A‰‡U‡ I‡ ' AIAUO
c‡·O‰AUA
I‡ UOUEUA
IflIOIIO
c‡·O‰AUA
I‡ UOUEUA
IflIOIIO
41/2 71/2
A‡
O‡IUAUIE.
I‡
1,5-IEU O'‡
e‡A·˙ I‡EUA
O I‡O‡I.
A‡
' AIAUO
2--3IEIUUE
O E"OU'flIA.
O
I‡
'EIE?‡
"E
'˙ iU
e·˙ IAUA
A‡
O
2--3IEIUUE
OO
O E"OU'flIA.
I‡
'EIE?‡
eOOU‡'AUA
IAOU‡.
BG
O E"OU'flIA.
O‡IUAUIE.
' AIAUO
2--3IEIUUE
2--3IEIUUE
e‡A·˙ I‡EUA
eOOU‡'AUA
IAOU‡.
I‡
1,5-IEU O'‡
I‡O‡I.
'O‰‡ '
OU˙IIAI‡
OO
O E"OU'flIA.
'O‰‡ '
O
UAI‰EA ‡
O A‰‡U‡ I‡ ' AIAUO
NO·‡'AUA
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
"E
'˙ iU
e·˙ IAUA
A‡
2--3IEIUUE
OO
O E"OU'flIA.
-
O AOIE
1/2
NO·‡'AUA
OU˙IIAI‡
?‡?‡
UAI‰EA ‡
'O‰‡ '
2-IEU O'‡
2--3IEIUUE
O I‡O‡I.
IEOU‡
1/2
2--3IEIUUE
iEI'E?IE,
OO
450
"
41/2 71/2
-
O AOIE,
O E"OU'flIA.
' AIAUO
2--3IEIUUE
iEI'E?IE,
O AOIE,
O E"OU'flIA.
?AIE
99
IEU O'‡
I‡O‡I.
I‡ flA‡IE
450
"
6--9
1/2
NO·‡'AUA
1,5-
O
UAI‰EA ‡
OO O A‰‡U‡
e‡A·˙ I‡EUA
A‡ O E"OU'flIA.
eOOU‡'AUA
O‡IUAUIE.
UEI'E?IEUA
O A‰‡U‡
'O‰‡ '
2--3IEIUUE
OU˙IIAI‡
c‡·O‰AUA.
i‡ UEAIE
?‡?‡
E "E
I‡
A‡
1,5- 2--3IEIUUE
'O‰‡ '
1,5-IEU O'‡
'
1/2 ?‡?‡
NO·‡'AUA
2 i‡ UEAIE
O A‰‡U‡
2--3IEIUUE
1/2 ?‡?‡ 'O‰‡
NO·‡'AUA
c‡ AEAUA.
' 1,5-IEU O'‡
OU˙IIAI‡
O
UAI‰EA ‡
I‡O‡I.
OO O A‰‡U‡
I‡
e‡A·˙ I‡EUA
' AIAUO
I‡ UOUE,
2 O A‰IE
4 O A‰IE
(170-230 O‡ ?AUO)
OU˙IIAI‡
e‡A·˙ I‡EUA
AAIE
"
1,5-
O
UAI‰EA ‡
OO O A‰‡U‡
e‡A·˙ I‡EUA
A‡ O E"OU'flIA.
UAI‰EA ‡
O A‰‡U‡
?flI
1/2
eO?EOUAUA,
?‡?‡
2--3IEIUUE
OU˙IIAI‡
IEU O'‡
' AIAUO
450
1,5-
O
UAI‰EA ‡
OO O A‰‡U‡
e‡A·˙ I‡EUA
A‡ O E"OU'flIA.
I‡O‡I.
a‡ UEOI,
'O‰‡
'
OU˙IIAI‡
' AIAUO
aO IO'E,
?‡?‡
UAI‰EA ‡
O A‰‡U‡
2 i‡ UEAIE
O A‰‡U‡
"
1/2
"˙·EUA
OO
eI‡‰IE
2--3IEIUUE
eOOU‡'AUA
OO
O AOAI
I‡
2 O.I.
NO·‡'AUA
U‡'‡. eOI EEUA.
OU˙IIAI‡
I‡ flA‡I
aAIAI
2--3IEIUUE
e·AIAUA.
IEU O'‡
e‡˘˙ I‡I,
' U‡'‡.
C AIA
O AOUOE
IO˘IOOU)
2--3IEIUUE
1,5-
aIOU UI?EE
(I‡
I‡ flA‡IE
UAI‰EA ‡.
OO O A‰‡U‡
I‡
O E"OU'flIA.
1/2
A‡
aAaeaaAacA
2--3IEIUUE
1,5-
O
UAI‰EA ‡
e‡AIAOUAUA
OO O A‰‡U‡
A‡ O E"OU'flIA.
' AIAUO
"
'O‰‡ '
C AIA
aOIE?AOU'O
O flOI‡
OU˙IIAI‡
IEU O'‡
I‡O‡I.
450
2
eOI EEUA.
'O‰‡.
?‡?‡
OU˙IIAI‡
NO·‡'AUA
OOI.
?‡?‡
1/2
NO·‡'AUA
e‡A·˙ I‡EUA
450
NO·‡'AUA
eOI EEUA.
O· AEAUA.
aAIAI?UI
A‡
"E
'˙ iU 2
e·˙ IAUA
OO
‡AIAOUAUA
A‡ O E"OU'flIA.
' AIAUO
I‡
2--3IEIUUE
iaAaAcau
aA
iI‡A‡IEfl
*
A‡ OA?AIA
e· AEAUA
EAIE?I‡U‡
I‡'IEA‡UA
' ?EOUOUO
O E?EIAIO
OU
OI‡IEI‡U‡).
*
eO‰ A‰AUA
I‡
OI‡ ‡U‡
*
e·˙ IAUA
IAOOUO
EO'AE‰E
AEUUAI
(‰A·AIEI‡
I‡
OI‡IEI‡
OO
A‡
" EI.
O A‰‡U‡
·U "A E
OU
IAOOUO.
eUOU ‡IAUA
‰AUO IE ‡IA
˘A O A‰OU' ‡UEUA
c‡I‡EAUA
I‡
' AIAUO
O
A‡
‡AUOOAIO
I‡OIO
I‡
EIE
O
' AIA
OA?AIA
(' IEIUUE)
A‡
13-16
c‡I‡EAUA
O OIEO
100"i2
19-23
‡AUOOAIO
i˙IIEUA
I‡OIO.
OI)
eO-‰A·AIEUA
e A‰AI
e AOA?AI
230"i2
22-24
OA
230"i2
26-28
OUUE?‡IA.
IOUIAUE
2.5
A‡
IO"‡U
OOOU‡'flU
O A‰‡U‡
(‰A·AIEI‡
‰AIEI‡UAOE
'
e E·I.
' AIA
OA?AIA
(' IEIUUE)
230"i2
"
17-21
I‡OIO
230
"
20-24
O A‰‡U‡
‰‡
O˙ EOIE
(‰A·AIEI‡ 2.5 OI)
230
E·E
225 350 " 'OflI‡
16-20
O‰ EUA
' AIAUO
450
24-28
OA
nAIE
OO
"
-
A‡
2.5
OI)
230"i2
230
"
‡AUOOAIO
O·˙ IAUA
E
I‡
OO
' AIAUO
A‡
24-28
"
E I‡AIE
IUE‰‡flU
E·E
OU
‰OO˙IIEUAIIO
' AIA.
27-32
eI‡ E‰E
OI)
O
eE·IE
" EI.
IOUIAUE
2.5
e˙'AUE
230
O E"OU'flIA.
OI)
A‡
O˙‰ A‡
e·˙ IAUA
I‡
I‡
O E"OU'flIA.
25-32
c‡‰AIE?‡
(‰A·AIEI‡
IO OIE
c‡I‡EAUA
UEIAU‡
(‰A·AIEI‡ 1 OI)
(‰A·AIEI‡ 1.5 OI)
aE‰E
A"IA?IE
E
I‡O ‡'O
'˙ iU OI‡ ‡U‡
18-20
E·‡
eE·IE
EIE
OA
O‡ ?AU‡
I‡
iA"IO
e O‰UIU
50"i2
230"i2
(‰A·AIEI‡
OIEO.
e˙'AUE
cA‰OOA?AI
e'EIOIE
IAOOUO,
O E"OU'flIA.
e E·I.
A‡ OA?AIA
Eeaaa
" EI
I‡ OI‡ ‡U‡
A‡ " EI.
‰AIEI‡UAOE
E·‡U‡ E IO OIEUA
e A‰E ‰‡ OA OAI‡U
I‡ " EI,
I‡ ?AIEUA
OO
'˙ iU ‰'AUA OU ‡IE
E·E U fl·'‡ ‰‡ OA I‡O ‡'flU O AAO'A
c‡I‡EAUA
O ‡AUOOAIO
‰E‡"OI‡I.
‰AIEI‡UAOE
I‡OIO,
E·‡U‡ E IO OIEUA
EIE
OIEO
E OO ' AIA
I‡ OA?AIA.
iO'‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡
I‡ "‡ EI
O A‰E
I‡ E·‡U‡.
eA?AUA
UOIIO'‡
IOIIOUO
A O AOO ˙?‡IO
'
EAOU?‡'‡IAUO
' AIA,
U‡·IE?‡U‡.
nAIEUA
E·E E E·IEUA
O˙ EOIE
U fl·'‡ ‰‡ OA O· ˙˘‡U 'IEI‡UAIIO
OO O A‰‡U‡
I‡ ' AIAUO
A‡ O E"OU'flIA.
eO EAI‡IEA
OO-‰A·AIEUA
O˙˘O
UEIAU‡
IO"‡U
I‡ ' AIAUO
A‡ O E"OU'flIAUO
EI.
‰‡ OA O· ˙˘‡U OO O A‰‡U‡
·AA ‰‡
UI˙OUEIEUA,
OOOU‡'flU
2.5
iI‡A‡IEfl
eOOU‡'AUA
" EI
(i‡I‡
IAOO.
iA"IO
e O‰UIU
BG
I‡ IAOO
cA
eOoOcO
13-16
e· ˙˘‡EUA
?AOUO.
100
OU O'E
450
"
16-20
eI‡AIfl'‡EUA
450
"
16-20
' AIA
I‡ OA?AIA.
‰O· A
OO
CAUca
AOaeeAecA
·IOIE ‡˘EUA
O‡IAI,
IOEA
·˙‰A
O EOOOOO·fl'‡UA
EIE
‰‡ OOO ‡'flUA
a aAeAaOiO
O EOOOOO·IAIEfl
2. cA
'II˛?'‡EUA
OOEU
IflIOfl
‰ U"‡
?‡OU
' ‡U‡U‡,
OU
UU I‡U‡,
UU I‡U‡,
'O‰‡ '˙'
IEI O'˙IIO'‡
IO"‡UO
"OU'AUA
6. cA
EAOOIA'‡EUA
EAOOIA'‡EUA
IE?IE
EIE
UAI?AU‡
OU
UU I‡U‡
7. cA
UO'‡
8. cA
EA·A"IA
UU I‡U‡
OE
I‡'˙U A
OU
E
I˙ O‡,
E
I‡
15.
?‡?‡
OOEU'‡EUA
"OU'‡ OI‡U‡
17. AIO
˙·O'AUA
A‡˘OUO
EAEOI'‡U
' AIA
‰‡ OA
IOIUE ‡IA
cA
EIE
O A·˙ IE)
‰˙"‡
19. cA
'˙'
O‡IUAUI‡
EIE
‰ U"O O AOflUOU'EA
E OO'˙ iIOOU,
A‡˘OUO
I‡ ?AII‡U‡
UU I‡U‡
˙·‡ I‡ OO'˙ iIOOUU‡,
O˙·‡ flIA.
"OU'EUA
‰‡ OA
OE
Ufl
I˙‰AUO
A
‰‡ OA
‰‡ O˙‰˙ E‡U
"OU'AIA.
OOOU‡'E
‡AOOIOEAI‡,
I‡
A‡
8
O·‡?A,
EIE
?A
‰‡
OO‡IO'IE
E
O‡
OA
"OU'flU
UOIEO.
UU I‡U‡
I'‡IEUE?E ‡I
EIE
EIE
‰‡ OA
101
IA
OO' A‰AIE,
·˙‰A OOO ‡'AI‡
IA
O A‰E
IO"‡UO
OIU?‡E,
O I‡EIOIO'O
OOI EUE
·˙‰‡U
UU I‡U‡.
'˙'
' IflIOE
UOI˙UIfl'‡IAUO
‰OI‡UO
I‡AIEI‡
OU
I‡
UU I‡U‡
EAII˛?AUA
' ‡U‡U‡
EA‰˙ O‡EUA
EIE
O
A‡U'O AI‡
?AI
OU
˘AOOAI‡
I‡
OOUU?‡'‡IA
OI‡I˙?E.
'
OU
O˙‰O'A
A‰IOI ‡UIE
IA
OOU‡'flEUA
UU I‡U‡
‰‡ OA
O˙‰˙U
‰A?‡
EIOU UI?EE
OUA
·AA
i‡ UEfl
U˙E
I‡‰AO ,
I‡UO
OO‰O‡IE.
UU I‡U‡,
‰‡ EAOOIA'‡U
E
EIE
OI‡OUI‡O‡,
?A
OE"U IE,
OO'AI
IO"‡U
‰‡
‡IO
OUA
·O ‡'flU
EI
EIE
‰ U"E
O˙‰O'A,
i ‡IE
U˙E I‡UO
IA
U fl·'‡
IO"‡U
‰‡
‰‡ OA
A‡" fl'‡U
EA·UiI‡U.
EIE
"OU'flU
‰‡IE
·AAOO‡OIO
IAfl.
20. iA?IOOUE
E OO‰ OU Ufl 'O‰‡
EIE
OOUI‡
OO' A‰E.
U fl·'‡
IOEA
OA
AIA "Efl.
IO"‡U
OI‡OUI‡OO'E
U fl·'‡
i ‡I‡
I‡UA E‡IE,
'A OflUIOOU
OOA'OIfl'‡EUA
A‡U'O AIE
UA
IOAUO
I‡O AEAIEA,
' IIO"O
O˙ EAIA
E
'˙AIEII‡IEUA
O˙˘AOU'U'‡
IAU‡IIE
A‡ IUIEI‡ I‡
OO-I ‡UIO
' AIA
O· ‡·OUI‡
A‡ IUIEI‡ I‡
O· ‡·OUI‡ OA A‡‰‡‰A I‡ I‡IIO
E EA"O E.
O A" AA
I‡
A‡‰ ˙EUA
A‡O‡IEUAIIE
O
OO‰I‡"‡IAUO
IOEA
IO
EA?A O‡UAIIE
IEI O'˙IIO'‡
? AA
‰EI,
18. aO"‡UO
OA
BG
A‡·AIAEEUA
A'AIUU‡IIO
O· ‡·OUI‡.
IUIEI‡ I‡
AAIAI?U?E.
UAiIEI.
IOIU‡IU‡,
OE
I‡EIOIO'EUA
a‡·AIAEAUA
'II˛?'‡,
I‡ UOUEUA,
'EIE?‡
flE?AUO.
I‡
UU I‡U‡
O
e˙A‰‡'‡
?A UOIEUA.
‰‡ EA'˙ ?'‡UA
I‡
‰‡ OA
EIE
OIO‰O'A
O O‰UIUEUA
' ‡U‡U‡
U fl·'‡
OA
O
‰O O ˙O'‡IA
A‡UOOIflU,
16. AIO
CE
flE?‡
?AIE
eUOU ‡Ifl'‡EUA
EIE
‡IO
A‡‰‡'‡IA
O E
I‡·OE‰‡EUA
UU I‡U‡
U‡IE'‡
‰ U"E
"OU'AUA
OA
'˙'
‡AI ‡Afl'‡IA.
O
?flI‡U‡
IO"‡UO
A‡˘OUO
EA‰AIEfl,
i‡ UEAIE
A‡ EOI E
E/EIE OOE‡
O E?EI‡
UOOU A·‡,
?A
OIU?‡EIOUO
14. cA
OU
OO' A‰‡.
IUiIAIOI‡
OOOU‡'I‡
i ‡I‡
AIO IO I‡IIO
i ‡I‡, Ufl IOEA
OI
I‡
A‡O‡IflU,
E
‰‡ ‰O'A‰A
'II˛?AI‡.
EIE
OO'AI
O‡IUAUIE
IIEEIE
EAUE?‡IA
OA
IOIE?AOU'‡
A‡· ‡'flEUA,
OO'A?A
I‡
‰‡ OU‡I‡U
OIA‰
IAOOO A‰OU'AIO
11. cA
‡IO
A?EIIE ‡IE
'˙ Ufl˘‡U‡
IOIE?AOU'O
O'˙"IflU
O‡IUAUIE,
i‡ UEAIE
OA EOAI‡
UU I‡U‡,
IOEUO
A‡UOOIflIA.
‰‡
OA
OOOU‡'flIA
OA 'EAAI
'
‰‡ O E?EIflU
EAOOIA'‡EUA
10. a‡IIE
·˙‰A
OU
‰‡ ‰˙ EEUA
‡·OO ·E ‡
OIU?‡EIO
IO"‡U
A‡˘OUO
'IAOUO
' ‡U‡U‡
‰‡ O E?EIE
IEEUA
UU I‡U‡
?A
˘A
13. cA
EIOU UI?EE.
IAE‰U
IOEA
CO‰‡U‡
A 'EI‡"E
e A‰E
fl·˙IIEUA
UU I‡U‡.
OO O·OIUE'‡IAUO
E O'˙"IflU.
‰˙ 'AIE O˙‰O'A. iA IO"‡U ‰‡ OA O A" AflU
IOEUO
EI‡U
IAU‡IIE
O˙‰O'A,
IA ‡IE?IE
(I‡O . AI‡UIE
CEI‡"E
'OflI‡I'E
UI ‡OE.
OUOU ‡Ifl'‡EUA
O A‰'‡ EUAIIO
OO‡IO'IEUA.
aAU‡IIEUA
O·AIUE
IO"‡U
‰‡ O˙A‰‡‰‡U 'OIUO'‡
E U‡I‡
O EIAOE,
9. cA
OIU?‡E,
'AOUIE?E
'II˛?'‡EUA
I‡IE ‡
c‡E-‰O· A
O ‡AI‡.
fl EAOOIA'‡UA.
OO‡IO'‡I‡
EAOOIA'‡EUA
A
UU I‡U‡,
i ‡I‡,
O˙‰˙ E‡ U‡IE'‡
IIE"‡
IA
'
'˙'
OU?AUA
‰ AiE
I‡" AflU OO-O O‰˙IEEUAIIO.
5. cA
IO"‡UO
AIA "Efl
3. cA
4. cA
A‡
12.
IOIU OIIEfl
eO‡OAI
'IEI‡UAIIE
U˙E
I‡ IUIEI‡ I‡
' AIAU ‡AIAUO
O· ‡·OUI‡,
I‡UO
I‡ IAO·iO‰EIOUO
O A'E?‡'‡IAUO
' AIA
E OOOIA‰'‡˘‡
IOEA
eeUAe
‰‡ O E?EIE
I‡ iiecAiA.
eeCeONA
aA eeeACaA
I‡ ‰‡‰AI‡ OOA ‡?Efl
EA'˙ ?'‡IA
EIE
I‡ IEI O'˙IIO'‡U‡
I‡ IflIOA
OOO ‡'I‡U‡
UU I‡ O OUOU ‡Ifl'‡IA
IOEUO
EAI‡"‡IAUO
I‡ ‰AEOU'EAUO
A‡˘EU‡ O A˘U
OOI EUEflU‡,
OOE"U fl'‡U
IEI O'˙IIO'‡U‡
AIA "Efl.
eOO ‡'IEUA
U fl·'‡ ‰‡ OA EA'˙ ?'‡U O‡IO
UAiIEI.
I'‡IEUE?E ‡I
OA 'EAAI
‰‡
'OAIE
EIE
OO
IA˘O
·˙‰AUA
aOIfl,
eAAeiA
CcaaAiOace
OOEU'‡EUA
OA
aA
aceieianaa
eeeoOiOiO
1. cA
CcaaAcaO
'
AOaeeAeca
eoNeCO,
aA
ieeieOAA
C
iiecA
aaaeeCoaceCA
C
OIU?‡E
IEI‡I˙'
'˙'
O˙‰O'A
C‡?‡U‡
aEI O'˙IIEUA
IO"‡U
Ufli
AIO
‰‡ O O'A EUA
BG
'O‰‡
'
A
UO'‡
O˙‰O'A
'
a‡ ‰‡
oEIEE
OUA
'
O˙‰
E
OU˙IIAI‡
‰‡ OA
OOU‡IA
I‡?EI
A‡
·AAOO‡OIE
O‡
i ‡IAIA
O˙IIAIEA
I‡O ‡'AUA
EAOEU‡UAIIEfl
O O'A‰AUA
eU˙IIAIE
OU
O˙‰‡
EI‡UA
OA
UOE
A‡
OO ‡'I‡
OOEO‡I
UAOU,
O
'
A‡
OU˙IIAIE
'IEA‡U
I‡ IE
U˙IIOOUAIIE
O˙‰O'A,
OO
I‡U O?‡U
eI‡OUI‡OO'E
‰‡ OA
EAOOIA'‡U
O· ‡·OUI‡,
O˙‰O'A
EAOOIA'‡U
O·‡?A,
U˙E
I‡UO
‡IO
I‡UO
A‡
OO‰iO‰fl˘E
cO
OU˙IIO.
O"IAUOO IO
I‡
' AIA
O‡
O˙‰O'A
O OEA'O‰EUAIfl
I‡O EIA
'OA
'EIAIE
?‡?E,
U˙E
I‡UO
UU I‡.
IO"‡U
‰‡ OA
iUI
O‡I
'
E
A‡
·˙ AO
i ‡IEUA
"O A˘EUA
I‡
EAEOI'‡U
i ‡IE
O O‰UIUE
I‡
O E"OU'flIA
i ‡IE.
OO-O O‰˙IEEUAII‡
IO"‡U
‰‡
‰AUO IE ‡U
U fl·'‡
c‡E-‰O· A
‰‡ OA
IUIEI‡ I‡
EIE
I‡
IOEA
OA
eO
IOEUO
EAOOIA'‡U
OOOUEI‡IA
IO"‡U
'
A
I‡
O EI?EO
cflIOE
‰‡ EAIAAA.
O EIAOE,
‡IO
OOE‡ ,
A‡
EIE
i ‡IEUA
I‡O . ·AIOI.
O˙‰˙ E‡U
I‡E-'‡EIEUA
"OU'AIA,
OU
OU ‡I‡
A‡
I‡IE ‡U
‡AIOO· ‡AIE
‰‡ O˙A‰‡‰‡U
IEI O'˙IIO'‡
UAAE
OA
I‡
'IAOUO
"OU'AIA
OE
'
IEI O'˙IIO'‡
‡A·˙ I'‡U, A‡ ‰‡ OA
OA ‡A·˙ I'‡U,
A‡ ‰‡ IOEA
UOOIEI‡U‡
I˙I
OU'˙I
‡A·˙ I'‡EUA
I‡'˙U A
OA
I‡" fl'‡ O˙ '‡.
UU IE
IEI O'˙IIO'E
cO
CE,
IUiIflU‡
UA
CEI‡"E
'˙I?I‡U‡
UU IE.
UAiIEIE
i ‡IEUA
UU I‡
O˙‰O'A
OO
O˙ 'O
UO I‡
' AIA
E
CEA
OI‡OUI‡OO'E
‡AIA
O˙‰O'A
·E ˘A O A‰OO?AUAUA
IOEA
IO'E.
‰‡ IUOU'‡UA
O˙‰O'A
I‡UA E‡IE
O·EIIO'AIO
O‡
OO‰iO‰fl˘E
A‡
EAIflAO
IA
O‡
OO‰iO‰fl˘E
A‡
‰‡IE
O‡
OO‰iO‰fl˘E
A‡
EAOOIA'‡IA,
IO
'OA
·˙‰‡U EAO O·'‡IE.
U fl·'‡
‰‡
O
'EOOIO
O˙‰˙ E‡IEA
EAOOIA'‡IA
‡AUOOflU
OI‡OUI‡O‡U‡.
102
I‡ OIO'O
EIE
UU I‡.
IEI O'˙IIO'‡
cA
OU
IA ‡IE?IE
O˙ 'O
e˙‰O'A
O˙i ‡Ifl'‡IA
EA‰AIEfl
'I‡"‡.
E
'˙'
O· ‡·OUI‡
i‡ UEAIEUA
IUIEI‡ I‡
I‡AIEIE
U'E'‡IA
EAOOIA'‡IA
CcaaAcaO
A‡" fl'‡IAUO.
A‡
I‡UO
OA
I‡IE?IEUA
EIEIAIE
IEI O'˙IIO'‡
O‡I IA EAOOIA'‡EUA
U˙E
O A ‡AO A‰AIE.
IEI O'˙IIO'E
e˙‰O'A
e"IAUOO IEUA
I‡
i ‡IE, I‡UO
I‡UO
·OflU‡
‰‡ O E?EIflU
E
‡AIAOA
U˙E
?AIU˙ ‡,
UU I‡.
OO-"O A.
I‡AIE
C IEI O'˙IIO'‡U‡
‰‡ OA
IEI O'˙IIO'‡
I‡
˙IO'O‰OU'OUO
A‡
A‡
' AIAUO
A‡
UO ·E?IE
eI‡OUI‡OO'E
EAOOIA'‡IA
"OU'flU
i‡ UEfl,
‰˙"‡ EIE
‡AIAOflU.
IAI‡IIO
CE
IEI O'˙IIO'‡U‡
E
U‰O·IE
·AAOO‡OIE
E
O˙‰˙ E‡IEA
IIO"O
i‡ UEAIE
U‰O·IE
?A
UOIO'EA
IEOIO
A A‰I‡
e‡A·˙ I'‡IAUO
UU I‡. e E U ‡‰E?EOIIOUO
OEO‡IA,
‡ O˙‰˙U
OE
O
O‡
I‡ UOI
UU I‡.
O˙‰O'A
'OE?IE
?'AUI‡
c‡EIOIO'E
OE,
OA
A?EIIE ‡IE
I‡O˙IIAIE
I‡
O‡
' IOEUO
c‡ O‡A‡ ‡
?EIEE
eE
i ‡IEUA
-
O˙˘O
'OIUO'‡
OOEO˙I.
OIA‰'‡˘Efl
UU I‡,
EA·fl"'‡EUA
A‡
iI‡‰AI
‡·OO ·E ‡IE
·E
UU I‡. aOEA
'
U‡'EUA,
IEI O'˙IIO'‡
·EIE
‡
OU
O˙‰O'AUA
E
O‡IUAUIE
IflIOE
IAOAI
UAIOA ‡UU ‡U‡
EAOOIA'‡U
I ‡UIO,
IAU‡I
cO
IUOE?I‡,
aAaeaaAacA
I‡
‡ O˙‰˙U
IEI O'˙IIO'‡U‡
IO"‡U
O O?AUAUA
'˙'
O‡
IEI O'˙IIEUA
C‡?‡U‡
IA
O OIAIE
fl'IAIEA,
UU I‡.
O˙‰, O˙˘AOU'U'‡
UU I‡U‡
IA
'O‰‡U‡
OO‡OIO
IAOO‰iO‰fl˘E
EIE
OUOOIE,
EA‰AIEfl
IEI O'˙IIO'‡
i ‡IAIA
UU I‡.
aO"‡U
?A
IOEUO
OE,
OE"U IE,
A‡
O·‡?A
UOOU A·‡
A‡
IUiIflU‡
eO'A?AUO
EIE
AIO
OA
'O‰‡U‡
OAI‡?‡'‡,
·AAOO‡OAI
A
UU I‡.
-
'OAIE
IAO˙‰˙ E‡˘E
O ‡'flU
‰‡‰AI
'˙O OOIEfl
CII˛?AUA
OU
IEI O'˙IIO'‡
"E
OUIOOIO
‰O ‰ U"
AIO
OO‰iO‰fl˘.
A‡UOOIE,
IA
A‰EI
1 IEIUU‡.
A‡
C‡?‡U‡
‰‡ "O EAOOIA'‡UA
IEI O'˙IIO'‡U‡
IO˘IOOU
AI‡?E
O˙IIAIEfl
IOEA
‰‡IE
eOOU‡'AUA
UU I‡.
O
EI‡UA
‰˙"‡
O"IAUOO IE
IOEUO
'A˘AOU'‡,
OUOI‡?‡U
'OIUO'‡
'OE?IE
'˙'
iA
IAU‡I.
O E?EIfl'‡U
UOOU A·‡
A‡
i‡ UEAIE
IAU‡I
O˙‰˙ E‡˘E
oEIEEIEUA
O AA
eO?UE
O'AUI‡'E?‡.
‰‡ O˙‰˙ E‡U
EAOOIA'‡IA.
U‡I‡
E
EIE
UU I‡.
‰‡ O AIEI‡'‡U
UU I‡U‡
'˙'
·AAOO‡OIE
O‡
O˙‰O'A
IAU‡IIE
IEI O'˙IIO'‡
IO"‡U
I‡OO‰O·fl'‡
IOAUO
OU
IA
O·AIU
IAU‡IAI
EAOOIA'‡EUA
IA
A
'OE?IE
'
O˙‰O'A
IEI O'˙IIO'E
‰‡
·˙‰‡U EAO O·'‡IE
UU IE.
iAeAaiOeaeiaaA
CEI‡"E
I‡·I˛‰‡'‡EUA
eA?AOUEUA,
EAO˙IIAIEAUO
CEI‡"E
aEI O'˙IIO'‡U‡
UU I‡U‡
‡·OUE,
CE
IUIEI‡ IEfl
eA‰E?‡
CE
OA
I‡
EAOOIA'‡IE
IIflIO
E
OU‡EI‡
‰E‡O‡AOI
OU
' AIAI‡
OA
A‡
cflIOE
A‡'EI‡"E.
OU
OE
OO-I ‡UIO
AIO
˘A O A"O flU.
O· ‡·OUI‡,
eI˙UIOOU
U‡I‡
I‡
Ai‡'E
OI˙UIE
OOU‡'E
OA
I‡U?EUA
E
' AIAUO
A‡
i ‡IEUAIIEUA
I‡UO
eIA‰O'‡UAIIO,
O‡ ?AU‡
‰O· A
O· ‡·OUI‡.
' AIA,
A‡
OU
'˙I?IEUA
UU I‡U‡
OOEU
EI
I‡
UAAE
E
IOEA
A O˙OEO‡I‡
I AI-I‡ ‡IAI
IAIO
IA‰OO"OU'AIE.
‰‡ OA
O O‰˙IE‡'‡U
OOOUAOAIIO
OA
O AI‡Ofl
'˙I?IEUA
A‡
' AIAUO
?‡OUE
IUIEI‡ I‡
I‡UO
O O‰UIUE,
I‡O .
IAO‡
IAOO
A ‰‡
E
iIfl·,
I‡O .
i fl·'‡
"OU'AIO.
'˙I?IEUA
EI
OA
"OU'flU
OO-·˙ AO
‰‡ 'IEI‡'‡UA,
OU
IO"‡UO
UAEIE,
"OU'EUA
A‡ OA?AIA,
O· ˙˘‡UA
OOOU‡'AIE
OU‡'‡U
I‡U UO‡I‡U‡
A‰EI
"OUO'E
OO-·˙ AO
'˙ iU ‰ U"
OU
i ‡I‡ IAIOIIOI ‡UIO
'˙'
UU I‡U‡,
OO-IEOIEUA.
OO
' AIA
I‡
‰‡ OA
IflIOE
E
U fl·'‡
AAIAI?U?E,
A‡ ‰‡ OA
OOI E'‡U,
A‡O‡AE
‰‡ OA
EIE
'I‡"‡U‡
OO ˙O'‡U
EI.
IOUIAUE
OA
O IOOU
I‡AIO
EIE
OO-·˙ AO
"OU'E
OU
A‡ ‰‡ OA
IAOO,
i fl·'‡
IAOOUO.
EA·A"IA
‰‡ OA
IA ‡'IOIA IO
OOIA
I‡U‡
IOIIOUO
IAO·iO‰EIO
O A‰I‡
U AU‡,
O‡IO
I‡ OIOIO
OOU‡'‡
OO'A?A
OU
i ‡I‡ OUA OIOEEUA
E. cA A‡· ‡'flEUA
A‡ O"OU'flIAUO
IO"‡UO
IAA‡'EOEIO
OOOUOflIIO,
O E"OU'flUA
i ‡I‡
I‡I'O
UO'‡,
UU I‡U‡
'˙'
OE,
‰‡ I‡I‡IEUA
O OOIO'EI‡U‡
OU
O O‰UIUE
A?AOU‡.
2.5 OI
C˙U A?IEUA
i ‡I‡U‡ OA
'
IO"‡UO
UOOIEI‡U‡
OA O AIAOA
'˙I?IEUA
?‡OUE
OA "OU'flU
O"OU'flU,
‰E AIUIO
OU IEI O'˙IIO'‡U‡
OOU‡I‡IEUA
OA "OU'flU
I‡ UOOIEI‡U‡.
c‡EAIA "Efl,
? AA O O'AE‰‡IA
IAOO‰iO‰fl˘‡U‡
UO I‡ A‡ i ‡I‡U‡ ' IEI O'˙IIO'‡
UU I‡ A ‰A·AI I'‡‰ ‡UAI I˙O. o"IEUA
i˙IIE
E
˘A O‡ O A"O AIE
‰‡IA?A
‰‡ OA A A‡UOOIEI.
O A‰E O˘A ?AIU˙ ˙U
I ˙"IE O‡ ?AU‡
OUO IAIE
OA
i ‡IE
aAO‡
E
?'flU
'
"OU'AIE
OUE?E,
OO·OU'AI‡U‡
OAUI‡‰AOAU
OOO,
OE
I‡E-UOOA?IO
"OU'flU
OOIU?‡'‡IA
O E"EI‡IIEflU
I‡ ‡OAUEUIEfl
eOI E'‡IA
eA "‡IAIUO'‡U‡
O
A‡
eO‰ AE‰‡IA
i ‡IEUAIIE
OA
I‡" fl'‡U
C
A‰I‡I'E.
103
E
i ‡I‡, "OU'AI‡ OO-I ‡UIO,
"iOU˙ ?˙ "
(Worcestershire),
?'flU.
i˙E
i‡ UEfl,
A‡‰˙ E‡IAUO
IOflUO
UOIEO,
i ‡I‡U‡
IA
‰O·‡'AIEflU
I‡UO
‡ OI‡U I‡ A?AOU‡U‡
OA "‡IAIUO'‡
i‡ UEfl
IA
OA
I‡AIEI‡,
O OOUOI‡
I‡ UOOIEI‡U‡.
IOEA
cO U˙E
‰‡
EA"U·E
OU‰AIIEUA
‡AOUOflIEA
IAE‰U
I‡ OU‰AIIE
O O‰UIUE
· OEIE, I‡UO
‡IO O‡ OO‰ A‰AIE
OO- ‡'IOIA IO,
OIU?‡E
IA
"E
OOO
IOEA
OOA'
OOO
IOAUO
‰‡
EIE
A‡
O ‡'IEUAIIO
"OU'E
IEI O'˙IIO'E
AI‡UEOUO-I‡Ufl'
IAI
·˙‰A
OOO
OA
i ‡I‡U‡
I ‡E˘‡
O E‰O·E'‡U
A
I‡
OOIflU‡
O˙O
·‡ ·AI˛,
A‡
I‡IIO
A‡
IOIE?AOU'O,
O OIAIfl.
E
IEI‡I˙'
OO ‡‰E
O OO‰'EUE
OO-‰˙I"O,
?‡OUE
IEI O'˙IIE.
EAO‡ AIEflU‡,
UOIEO
EIE
IEIUUE
I‡
I‡AIEI‡.
OOO
I‡O .
'
i ‡I‡U‡.
e‡IO
‰˙I·O?EI‡.
eOI E'‡IA
I‡ i ‡I‡U‡ A‡‰˙ E‡ UOOIEI‡U‡
eOI E'‡IAUO
I‡O‡I
EIE
OO-·˙ AO. aAOOIA'‡EUA
O EIAO'‡˘O
A‡ ‰‡ IA OA OU‰AIE
UU IE,
O E I‡" fl'‡IAUO.
?'flU
aI‡UEOUO-I‡Ufl'
O EIAO'‡˘OUO
O O‰UIUE,
EIE
‡ I‡AIEI‡U‡
˘A A
' AIA
iO I‡ I‡ i ‡I‡U‡
aEI O'˙IIEUA
O OIEI'‡U
OOOI‡"‡
?‡OUE.
"OU'flU
A‡ "OU'AIA
OOA?E‡IAI
i ‡IE.
IAO‡
O A"‡ flIA.
O ˙OUAIO'E‰IO
·˙‰‡U
‰‡
E O"OU'flIA,
‡AIE?IEUA
i ‡I‡U‡
O AOO ˙?‡IO
i ‡IE
I‡IUO
‰‡ O A?AIfl'‡UA
?A
i ‡I‡
O‡ O˘A
?‡OUE,
‰O O˙IIOUO
EA'AOUAI
‡ OOIflIO"‡
A?AOUEUA
O A"O flI‡U‡
iIfl·, IAEI
OU
O E"OU'AI
I‡IOEI‡IIOUO
I‡E-‰O· A
OUU‰AIE
O A‰I‡"‡U
O AOO ˙?‡IO
‰OI‡UO
UU I‡U‡,
EA'˙I
UU I‡U‡,
OU
U‡I˙',
UUI,
' AIAUO
OA
I‡O .
I‡ 'I‡"‡U‡,
‰O EAO‡ AIEA
I‡AIEI‡
UOOIEI‡U‡,
OO-‰˙I"O
‰‡‰AI‡
I‡UO
O· ‡·OUI‡,
E
'O‰E
IEI O'˙IIEUA,
i ‡I‡U‡
'˙' UU
I‡ IEI O'˙IIEUA
eIA‰O'‡UAIIO,
i ‡I‡ "OU'EUA.
' AIAUO
I‡
IA‰AIO
˘A UOU‡IO'EUA,
UAAE
O AOUOfl'‡IA
Ai‡'E i ‡IE, ‰‡ IA O A"O EUA
CEOO?EI‡
I‡ O O‰UIUEUA
eO-'EOOIEUA
?‡OUE
I‡ i ‡IEUAIIE
OO-OOA?E‡IIO
OU
OUIOIIOUO
OU
UOIIO'‡
OU
I‡
IOIE?AOU'O
O O‰UIUE
i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE,
'˙'
A
OU
O EI?EO
a‡˘OUO
OO-OOA?E‡IIO
OA
i ‡I‡U‡
CEA ˘A
A, ?A
'˙'
EIE
aOIE?AOU'O
aOIE?AOU'OUO
IEI O'˙IIO'‡
‡AIEIE
O E"OU'AI
‰‡‰AIE
OO-‰˙I"O
' AIA.
‰‡ OA EA'‡E‰‡U
O AOO ˙?'‡U
i ‡IEUA
iO'‡ IA A " A?I‡.
eOU‡'AIE
‰‡ OOOUOflU
U˙E I‡UO UOOIEI‡U‡,
OOAU‡
‰OO"OU'flU,
I‡'˙U A.
OE
i ‡I‡U‡
I‡ IIE"‡U‡
A?AOUEUA,
IAEI,
' AIA,
A?AOUE,
eO
‡·OUI‡.
‰‡ "OU'EUA
‰‡ O AOO ˙?'‡U
A‡ "OIAIE
I‡
OOE?‡IA
iAIOA ‡UU ‡U‡
O O‰UIUEUA.
O E?EI‡
O·
I‡E-I ‡UIOUO
'
IO"‡UO
O O‰UIUEUA
i ‡IE,
I‡ IOOUE
O O'AE‰‡U
'IEI‡'‡,
E
O O·IAI‡.
IO E"E ‡UA
O O‰UIUEUA
I‡
COE?IE
IUIEI‡ I‡
O EI?EO
A‡ ‰‡
I‡
OO'A?A
‡A·˙ I'‡IA
OO-OUiEUA
IUIEI‡ I‡
O A‰E
aOOUEUA
'
O· ‡AU'‡I‡
UOOIEI‡U‡,
e˙‰˙ E‡IEA
IO"‡UO
‡'UOI‡UE?IO,
O AOO ˙?EUAIIE
CEA U fl·'‡ ‰‡
IA ‡'IOIA IO,
EAOE?‡IAUO
AI‡?EUAIIO
O"OU'AI‡
e˙IO'O‰IEflU
A
O 'O‰‡
‰‡ O O'A fl'‡UA
E
IEIEI‡IIE
O E"OU'flIA
A?AOU‡,
UAIOA ‡UU ‡.
'II˛?'‡
I‡UO
I‡ 'I‡"‡
OUIOOEUAIIO
O O?AO‡
O E"OU'flIA.
E
O A?AII‡,
i˙E
UOOAi
'
i ‡I‡U‡
A‡ OO'‰E"‡IA,
O E"OU'flIA
A‡
c‡O EIA ,
‰‡ O A‰OO?AUAUA
E
' AIAUO
OUIAI‡
IA‰OOU‡U˙?IO
UIA AIE
A‡
‰‡‰AI‡
'
flE?‡,
O˙O
IUIEI‡ I‡
I‡
O O?AO‡
IOflUO
"OU'E
C‡?‡
OO
' AIAUO
O· ‡·OUI‡.
O˙OU‡'IE
aAIE,
'
'˙U A?IOOUU‡
OA
i ‡I‡U‡
IA IE
OO'IEfl'‡U
IUIEI‡ I‡
' AIA.
?A
OU U'‡,
'IEflflU
U‡IUO E
O˙OU‡'IEUA,
‰O E
‰‡ 'EE‰‡UA
IAO·iO‰EIEUA
i‡IUO E,
UU I‡
OOU‡'‡
I‡·I˛‰‡'‡EUA
i ‡I‡U‡
UU I‡ A OI‡·‰AI‡ O I‡IO‡,
I‡
˘A OU‰AIEUA
' A?AOUEUA,
‰‡‰AIE
iI‡A‡IEflU‡,
I‡UO
U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰‡U '˙AO EAI‡IE
IOEUO
I‡OIO,
IOAUO
'IEI‡IEAUO,
C‡?EflU
IO
OU‡ ‡UAIIO,
O O?AO.
O A‰O EAIAUA
A‡
OU
A‡ ‰‡ IOEAUA
‰ U"E OO‰O·IE,
AIO
‰AEOU'Efl.
iiecA
e˙‰˙ E‡IEA
IIO"O
a iOicaaa
eeeNiaia
i ‡IEUA
UO IUIE ‡IE
O‡
IIE"‡,
A‡'EOE
EI
O E"OU'flIA.
I‡
I‡
O E"OU'flIAUO
' U‡AE
‰‡‰AIE
ieAcaiOacaiO
C aaaeeCoaceCA
"OU'AIA
aA
OE
cA
I‡U UO'‡EUA
I‡UO
?‡OU
AUAIUE'IO
Ufl
OU
OOI E'‡
'I‡"‡U‡
O A‰O‡A'‡
i ‡I‡U‡ IA
'˙ iU ‰ U"E.
U‡I‡
O ˙OIE
OI˙UIO
E
I‡UO
OE.
O O‰UIUE
I‡O . OA?AIE
I‡ UOUE,
' I ˙" E ‡AOUOflIEflU‡
A‰IE
OU
IU ‡·EEIE
OOIAE‰U
E
EI
O ‰¸O' E,
O‡
BG
iAeAaiOeaeiaaA
cA
ieAcaiOacaiO
"OU'AIA
aA
e‡A·˙ I'‡IA
A A‰I‡
e‡A·˙ I'‡IAUO
UU I‡. e E U ‡‰E?EOIIOUO
IEI O'˙IIO'‡U‡
UU I‡
I‡E-'‡EIEUA
OU
UAiIEIE
"OU'AIA
OE
‡A·˙ I'‡U,
OA
i ‡IEUA
‡A·˙ I'‡U, A‡ ‰‡ IOEA
OU'˙I
‡A·˙ I'‡EUA
I‡'˙U A
UA
OA
IO"‡U
‰‡ OA
I‡UO
I˙I
U˙E
?AIU˙ ‡,
OUI‡Ofl
I‡UO
A‡ ‰‡
‡AU‡OO'IE
E A‡ OEIA?IE
O˙˘O
E
O˙ EOIE.
e‡AOOI‡"‡IA
I‡ OO-A‰ EUA
OU
OO ?EE
i˙E I‡UO IEI O'˙IIEUA
OOO‡‰‡U
'˙ iU
BG
A‰ EUA
eO
A‡ "OU'AIA.
E
U‡I˙'
˘A OA
i ‡I‡U‡
OEIA?IO
IAOO,
OO ?EE
E·‡
E
OO-A‰ EUA
‡'IOIA IO.
OU ‡I‡
'˙I?IEUA
‰‡
I‡?EI
O"OU'E
'˙I?I‡U‡
I‡
OO ?EEUA
·˙‰‡U ‡AOOIOEAIE
OU
A OO-
i ‡I‡, ‡AUIIO
'˙I?I‡U‡
AIA "Efl
OU
2.
·˙‰‡U
OOOU‡'AIE
IO"‡U
‰‡
(IOEUO O˙A‰‡'‡U ·IOIE ‡˘ AI ‡I O A‰ IEI O'˙IIEUA)
E O ‡'O˙"˙IIE
OO ˙"IEUA
EIE
I‡ I'‡‰ ‡UIE
˙·O'AUA
OO ?EE
i ‡I‡, A‡ ‰‡
E "IA‰‡EUA
cA O AI‡Ifl'‡EUA
O UOOU A·‡U‡
I‡ UOIEOUO
‰‡ A ‰O· A
O A"‡ flIA.
'˙' UU I‡U‡
IOEA
'OIUO'‡
‰‡ '˙AIEIIA
‰˙"‡.
U‡'‡U‡, ' O OUE'AI
OIU?‡E
OU
"E
O A‰O‡AflU
A‡I AOAIO
I˙I
eO'‰E"‡IA
EIE
NA·AIE
OI˙UIE
i ‡IEUAIIE
‡·OO ·E ‡U
‰‡ OA
IEI O'˙IIEUA
e O·OE‰‡IA
i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE
‡IO O A‰'‡ EUAIIO
E OIO‰O'A.
AAIAI?U?E
e O'A I‡
i ‡I‡U‡
‰‡IE
OA
O O'A fl'‡.
OO'A?AUO
‰OI‡UO
C AIA
i ‡IEUA
IA
‰‡ OA
EI
i‡IE'‡
O‡
E OU
OU ‡I‡,
‰A·AI‡
EIE
OOOU‡'flU
IO"‡U
?EO‡
U‡I‡
?AIU ‡II‡U‡
EI
cflIOE
i ‡IE
OA
'II˛?EUAIIO
E
UU I‡, ?A
UU I‡,
U fl·'‡ ‰‡ OA
IEI O'˙IIO'‡U‡
' IEI O'˙IIO'‡U‡
IAOO
OA
i ‡IEUA
'
OOU‡'flU
IA‰OO"OU'AIE
OA
OOU‡'flU
e·EIIO'AIO
UA
O‡
EAII˛?AIEA
I‡
i ‡IE,
·EOI'EUE.
e AOUOflU
OOOI‡"‡
‡ OI‡U˙U
fl
'O‰‡
'˙'
UU I‡U‡
OU'˙I
O
3. AIO
UU I‡U‡,
'˙'
E OUE?A
‰‡ OA
IAOO,
OOU‡'flU
OO'E?‡'‡
O
OO
I‡
' AIA
OA
EA'‡E‰‡U
A‡ ‰‡ OA
‰‡ O AOUOflU,
3°e ‰O 8°e
IAO·iO‰EIO
‰OI‡UO
OO
OOI EUE
A
IOEUO
' AIA
U fl·'‡
IAO·iO‰EI
‰‡ OA
3 ‰O 10 IEIUUE
‰‡ O AOUOflU
OIAOE
A‡
I‡ UOAE
O"OU'flU
OU
‰OO"OU'flU.
‰‡ OA
I‡O˙IIO,
4.
IO
'˙'
IAI
IEA˘
EIE
‡· ‡AE'IE
I‡
OA
EAIE'‡
O
OO?EOU'‡˘E
'
EIE
˙I‡
O˙ 'O
O
'I‡EI‡,
i‡ UEAI‡
IA
a‡ ‰‡
I‡
‡ OIA‰
O˙‰OIEflII‡
OO?EOUEUA
OOOIA
'O‰‡,
I‡
O‡IAI,
IOIU OIIEfl
OUi‡
'O‰‡
O OIEI'‡IAUO
'II˛?'‡IA
O˙O
O ?EOU‡
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA
O‡IUAUI‡.
‰OOUOI‡EUA
OIU?‡EIO
UO'‡
E
O AO‡ ‡U
UU I‡U‡,
I‡
OU'O E.
EA·fl"'‡IA
?AI
UU I‡U‡
E
cO
OU
A‡ ‰‡
A‡‰˙ E‡U
UOOIEI‡U‡,
IA
A
E
OUi‡
IOIOEOUAI?Efl,
E
IU ‡·EEIE
O· ‡·OUI‡, ‡ O˙˘O
I‡O .
E
E A‡OEIE.
104
IAI‡
‡·OUE
‰AUAIU
I‡
OO?EOU'‡˘
I˙ O‡.
'
UU I‡U‡
I‡
c‡UEOIAUA
I˙ O‡.
E
"O
STOP OIA‰
iO'‡
I‡
I‡
I‡O˙· ‡I‡U‡
OU
IOI‰AIA
UOIO'Efl
IOEA
‰‡ OA
'EOOI‡
O‡ ‡,
IO"‡UO
OIU?E,
'I‡EIOOU,
OA
E
' IEI‡I˙'
U A‰‡.
' ‡U‡U‡
O AO‡ ‡U,
U fl·'‡
‡AU'O AI
‰‡ OA
O‡AflU
' UOOI‡
?EOUE.
'O‰‡,
OIA‰
aAOOIA'‡EUA
UO'‡
EAIEEUA
‰O· A.
OO‰OU?AUA
aaeeaaCAaiO
I˙ O‡.
U‡I‡
A‡
O EAI‡I
UOI˙UIAIEflU‡
'O‰‡
aAU‡IIEUA
O
O
O· ‡AU'‡
OA
' ‡U‡U‡
UU I‡
AAeAaaCca
eeoaeiCAoa
aAie
aAiOeaAaa,
cAeeaaOe
aaa
eieaAcOcA
eeOeAeAia,
EoAA.
eaAeiaAeeCA
UU I‡U‡.
OO
OO'˙ iIOOUEUA
eeAieeAeAaca
O AOUOE,
IUIEI‡ I‡U‡
O
'˙U A?IOOUU‡
O
IAI
?EOU‡
O AOUOfl.
EI
I‡
OIU?‡E
C ‡U‡U‡
O‡IO
UU I‡U‡, O˘A
C˙U A?I‡U‡
EA'‡E‰‡IAUO
‰O'˙ ?'‡IA
IEA
IflOUOUO
OU'˙I
I˙ O‡
' ‡U‡U‡
EA·˙ ?AUA
?AIE
?AOUO
OIA‰
‰‡ O‡ O˙O
IAI‡
'AIUEI‡?EOIIEUA
EA·˙ ?AUA
?‡OU.
UU I‡U‡
I‡
OU'O AUA
?A
O ˙OI‡U
IE‰E,
OU E‰E,
A
‰‡ OA
I‡
IOAUO
EIE
‡AflE‰‡˘E
IOEA
OUAIEUA
OIA‰
O AO‡ ‡U,
OOOU‡'I‡
?EOU‡
OO‰OU?‡'‡EUA
OO' AE‰‡IA
O AOUOE
?AOUO
eO‰‰˙ E‡EUA
E
A O"OU'AI‡
·˙ AO
OO?EOU'‡˘
OO
OO?EOU'‡IA.
‰‡ OA
flE?‡,
?AIE
I‡O .
OO-'EOOIO,
UU I‡U‡
A‡IAO'‡U
EAOOIA'‡EUA
E
IEI O'˙IIO'‡U‡
UOIIO'‡
I‡
‰OII‡U‡
IO ‡
O O·O‰AIE.
O‡
O"OU'fl
O‡ IAIO
A‡
E OU
?A UOI‡,
i ‡I‡U‡
i ‡IE,
UAIOA ‡UU ‡
O
IO"‡U
O O‰UIUE
O
OUOU ‡Ifl'‡U
eO?EOU'‡EUA
UOIEO
‡IUIEIEA'O
I‡
I‡?EI‡.
OI ‡IE ‡IA
aAIUE
OA
cA
OO‰OU?‡'‡.
eU˙IIAI‡U‡
O AO‡ ‡UE.
'O‰‡
I‡ U‡'‡U‡
OU ‡I‡
IEI O'˙IIO'‡
I‡E-IIO"O
˘A OOIU?‡U
OO ?EE
?EOU‡
eO‰‰˙ E‡EUA
'˙U A?IOOUU‡
OU i ‡I‡ E ‡AIAUE
UA?IOOUE
e ˙OIE
O ˙OIE
?‡OUE
UU I‡U‡
I‡
OO
UU I‡U‡,
A ‰‡ EA·˙ O'‡UA
' ‡U‡U‡ E UOI˙UIfl'‡˘EUA
OO'˙ iIOOUE.
c‡E-‰O· A
E O ˙OIEUA
EA?‡O‡IOUO
'A‰I‡"‡ O 'I‡EI‡
I˙ O‡. i OiEUA
‡·OO ·E ‡U
E U‰˙IE‡'‡U
A‡ IUIEI‡ I‡
e
IEI O'˙IIO'‡U‡
AIA "Efl
' AIAUO
O· ‡·OUI‡.
'I‡EI‡
OOO‡‰I‡IE
I˙ O‡ O·E ‡EUA
U OiEUA,
IAE‰U
' ‡U‡U‡ E ‡II‡U‡.
I‡ UOAE
?EOU
A '‡EIO
A‡ UOI˙UIfl'‡IAUO.
a‡AIEUA
eO‰‰˙ E‡IAUO
U?‡OU˙I
'˙I?I‡U‡
·˙‰‡U O· ˙˘‡IE,
‰‡
1.
E
‡AIAOA
iiecA
C aaaeeCoaceCA
eO?EOU'‡IA
IEI O'˙IIO'‡
C
‡AIAOflU.
‰‡ OA
U fl·'‡
E ?AIE
IAOO
OEIAU‡,
I‡O . I˙OO'A
i‡AE O AOO ˙I‡
OA
‡'IOIA IO.
OOAI‡U
A‡ ‰‡ OA
UOOIEI‡U‡
CEI‡"E
O A ‡AO A‰AIE.
OU ‡I‡ OA I‡" fl'‡ O˙ '‡.
e· ˙˘‡IA
O‰ E O O‰UIUE,
O· ‡·OUI‡
IUIEI‡ I‡
'˙'
a iOicaaa
eeeNiaia
?‡OUE
OA
OO‰‰˙ E‡U
OO-IAOIO,
‡IO
A‰O'IO
OA
OO?EOU'‡U
O
'I‡EI‡
O
Coeeeea
a
eiEeCeea
C. a‡I'‡
A
O E?EI‡U‡
e. a‡IO‡U‡
I‡
UU I‡U‡
IOEA
‰‡ IA
O'AUE
UU I‡U‡
I‡
a U?I‡U‡
C ‡U‡U‡
I‡IO‡U‡
I‡ I‡IO‡U‡
IA
A
A
OO
C. aOEA
O'AUE?
‰‡ IA
IflIOIIO
e. N‡,
O E?EIE.
1.
EA"O flI‡.
A‡U'O AI‡.
e AIEI‡'‡
e. cA. e OAO A?˙U
IE
IO
O'AUIEI‡U‡,
C. a‡˘O
OA
IEI O'˙IIO'‡U‡
E
?U'‡
IA
AIA "Efl
I‡·I˛‰AIEA
A‡
A
?A
' ‡U‡U‡?
O OOUOI‡
OE"I‡I
OA
?A
OOI‡A'‡,
·UUOI
I‡UEOIA
IE
oA OA OO' A‰E
IEI O'˙IIO'‡U‡
e. N‡. cEIO"‡
IA 'II˛?'‡EUA
UU I‡U‡
OOIflIO"‡
e. aO"‡UO
OA?AUA,
OA
OOUI‡
flE?‡U‡
OO ‡‰E
EIE
I‡UO
e. eIA‰
OA
"OU'AIAUO
I‡UO
A
O EII˛?EI‡,
‰OO˙IIEUAII‡
IAO·iO‰EIO
e O‰˙IEEUAIIOOUU‡
A‡
‡IO
I‡
IOIU OIIEfl
A‡
OA
flE?‡
O‡ ‡ OO‰
E˙IU˙I‡
'
I‡
?EO‡U‡
O A‰E
IOEA
a‡ ‰‡
O· ‡·OUI‡
i ‡I‡U‡
O O‰˙IE‡'‡U
IUIEI‡ I‡
O· ‡·OUI‡
O· ‡·OUI‡.
A‡ EA'AOUIO
‰O'˙ ?'‡IA
IU
A‡'EOE
I‡
' AIA
OI˙UIOOUU‡
O O?AOE
' AIA.
IUIEI‡ I‡
I‡
OUI‡IIE,
‰'‡ IAUO‰‡:
A‡
OOA?E‡IIO
O A‰I‡AI‡?AIE
A‡
OUI‡IIE
E
ieocaiO
UU IE,
IEI O'˙IIO'E
IAO·iO‰EIE
' AIAU ‡AIA,
A‡
I‡ IOEUO
O‡
EI
O ‡'EIIOUO
aA
AOa
eO
' AIA
eoeiCOicaiO
ei
CeOaa
eiaAcaa.
cO
eeiACuaiO
eiaAiO
cANaee,
NeaAie
aA eeeONOaOceie
eAaeiacO
aeUO
NA
eiaAcaa.
NeCONO
Aae
nAeOCanAiA
BG
eeOieiAceCOiO
CeOaO,
cA eeeONOaOceie
Ne aAeAaCAcO
eeOCaoACAcOie
caaeEA
cO
aaeeaaCAaiO
eiaAcO
cA
eiaAcaa.
aOeaa
UU I‡
IOflU‡
IA
E
A‡ ‰‡ OE
OIA‰
' AIAUO
A‡
IUIEI‡ I‡
CeOaO
cA
aA
nAeOCanAiA.
A
I‡O ‡'AIE
O O·IAI
UO I‡U‡,
A
O· ‡·OUI‡.
IUIEI‡ I‡
i ‡I‡U‡.
O A‰IOEAIEflU‡
U ‡‰E?EOII‡
105
EAflOIEUA
O· ‡·OUI‡.
O ?AI
‰‡ OA
UOOU A·‡
E
UA"IOUO
O· ‡·OUI‡.
OU
OA?I‡.
I‡I'O
I‡
?A
OE"U IE,
A‡
·EiUA
OIA‰'‡IE
'˙'
OUIIOIAIEfl
O· ‡·OUI‡
-
UU I‡.
I‡IUO
"E
'
OE?A
E
O A‰IOEAIEfl,
I‡ i ‡I‡U‡
I‡E-?AOUEfl
' ‡AIA ‡,
e‡AIE?EflU‡
O A"‡ flIAUO
I‡
UO?IO
OUA
IUIEI‡ I‡
i ‡I‡U‡ EAEOI'‡U
aAOOIA'‡EUA
OO·OU'AIEfl
UI‡A‡IEflU‡,
IOIIOUO
‰‡ O E?EIE
O EAIUE O'˙?IE
IEI O'˙IIO'‡
O·AI‡
cAceCe
·˙ AO,
UOIIO'‡
C AIAUO
O A‰OU' ‡UE
aA
aoecA.
IOEA
O‡ O‡IO
eiaAiO
NA
A‡ ‰‡ OUA
OUIO'O,
UAIOA ‡UU ‡
OE
"OU'E
iAeiau
AaAAaAUcA
eO
'EI‡"E
I‡
A‡‰‡'‡IAUO
ei
eeaiCAaiO
nAeOCaoca
cO
cOeAaeiaAca
O ‡'EIIO
I‡
iO'‡
NANOca
aceieianaa,
UI‡A‡IEflU‡?
e. e O?AUAUA
UI‡A‡IEflU‡
UU I‡
IEI O'˙IIO'‡U‡
EA'AOUIO
‡'IOIA I‡U‡
OU
'
‰‡ O OUE?‡U
O˘A
IO˘IOOU
C. a‡˘O
O EII˛?EIO?
IUIEI‡ I‡U‡
O·OAI‡?AIE
eeiAcAaa
‰‡
UU I‡.
OOU‡'flU
OIA‰IEUA
CcaaAcaO
OOOU‡'I‡.
E˙IU˙I˙U
IUIEI‡ I‡
IEI O'˙IIO'‡U‡
‰‡ OA
OO‡IO'‡IE
eeaEeiCucO
O ‡AI‡?
OU˙IIAI‡U‡
IU.
OU
UU I‡?
IEI O'˙IIO'‡U‡
UU IE.
eiaAcOie.
'II˛?E
O?E,
I‡
OUI‡IA
i‡· E?IO
iiecAiA
O ‡'EIIO.
·AA
EIE
O ‡AI‡
O O‰UIUEUA
OOIO'I‡U‡
'
OA
flE?‡
?AIE
O AOO ˙?'‡
UU I‡,
O E"OU'flUA
I‡O˙· ‡I‡U‡
UO'‡, O O·O‰AUA
O A‰OU' ‡UEUA
cEIO"‡
IA OOOU‡'flEUA
C. a‡˘O
e˙‰O'A
'
OUI‡IIE
A‰EIEfl
eeeaaCeNaiOa
‡AOUI'‡U?
OA
O˙ EEUA
O‡ '˙'A‰AIE
‰‡IIEUA
C.
C. a‡˘O
EAOOIA'‡UA
eeAaCAaiO
cO
a'UIO'EflU
O E"OU'flU
O E"OU'flIA.
AIA "Efl.
IO"‡UO
OE"I‡I,
I‡
O OAO A?‡
U‡I‡,
I‡O ‡'AI
IEI O'˙IIO'‡U‡
A'UIO'
O AA
O‡IAI?
e.
‡IO
‰‡ OA
IEI O'˙IIO'E
2.
C.
IE
‡AIE?IO
OE
OOEU
A‡
' AIA
O
I‡ A‰
I‡O ‡'EIE
O
OaOaieaoOeaa
iOicaoOeaa
iOicaoOeaa
iOAE
e O'O‰IE?EUA
'
aAiuCe
BG
AIO
-
I‡
I‡IUO
O?'AUAIE
OIA‰'‡:
I‡
O
O
I'‡IEUE?E ‡IO
O
L
EIE
IE?A,
OU
A‡
‰‡ OA
oOece.
O
I˙I
O'˙ EA
oOeCOce.
aOaOce,
EIE
OAI‡?AI
UOE
I˙I
O'˙ EA
‰‡ OA
a aOaOce
OO' A‰AI,
OA 'EAAI
O
O?'AUAI
EA'O‰‡,
A
‰‡ OA
U fl·'‡
EIE
UOAE
OIA‰IOUO:
U fl·'‡
O?'AUAI
Uoaie
I˙I
I‡·AI
EIE
aAiuCe,
·UI'‡U‡
O'˙ EA
A‡i ‡I'‡˘EflU
O OEA'O‰EUAIfl
O
O?'AUAI
OA
N
·UI'‡U‡
I‡
E‰AIUEUEI‡?Efl
A‡
EA'˙ ?AUA
eacue,
O˙O
I‡·AI
A‡i ‡I'‡˘Efl
I‡ IE O'I‡
˘AOOAI,
O?'AUAI
OAI‡?AI
'
?'AUO'‡U‡
O?'AUAI
OAI‡?AI
e O'O‰IEI˙U,
U fl·'‡ ‰‡
[].
A‡AAIfl'‡IA
'˙' '‡?Efl
e O'O‰IEI˙U,
AIO
O‡
CiO‰IO
I‡O AEAIEA
eOIAAI‡
IO˘IOOU
oAOUOU‡
I‡
C˙I?IE
‡AIA E
aOIOUI‡?Efl
O O'O‰IE?EUA
OU"O'‡ flU
e O'O‰IEI˙U,
EA'O‰‡,
-
I‡
EA'O‰EUA
EA'O‰‡,
I‡·AI
A‡i ‡I'‡˘Efl
a aOaOce
IA
·˙‰A A‡AAIAI!
U‡A‡
?'AUO'AUA
U A‰
‰‡
iAeAaiOeaeiaaa
MB-4384B
IUI‡
-
Uoaie
U fl·'‡
U A‰
O
O A‰OU‡'EUAI,
EA·A"IA
EOI
E
·UI'‡U‡
U fl·'‡
EIE
OU
/
iAeAaiOeaeiaaa
CcaaAcaO
eacue
aeciAU
‰‡ OA
OU
EIE
OIAIE
OU
O˙OU'AUIO
AIOOOIUI‡.
106
230V/50Hz
850 W
IEC60705)
2450 MHz
IEI O'˙IIEUA
I‡
(OU‡I‰‡ U
507
mm(o)
X 283
IO˘IOOU:
aEI O'˙IIE
1250 W
E EI
1000 W
aOI·EIE ‡I‡
2200 W
mm(C)
X 435
mm(N)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising