LG 22LD320 Owner's manual

LG 22LD320 Owner's manual
БЪЛГАРСКИ
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LCD телевизор / LED LCD телевизор
/ ПЛАЗМЕН телевизор
Моля, преди да приложите инструкциите към телевизора,
прочетете внимателно това ръководство и го запазете за
справка в бъдеще.
www.lg.com
HDMI, ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡ HDMI Ë High-Definition
Multimedia Interface Ò‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË ËÎË
„ËÒÚË‡ÌË Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ HDMI
Licensing LLC.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚ËÌÚÓ‚Â Ò ‰˙ÎÊË̇ 12 ÏÏ (+0,5/-0,5)
ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ Ò„ÎÓ·ˇ‚‡Ì ̇ ÔËÂÏÌË͇.
(Ò‡ÏÓ 42/47LH70**)
—Ú‡Ì‡ Á‡ Ò„ÎÓ·ˇ‚‡ÌÂ
̇ ÔËÂÏÌË͇
(·ÂÁ ‚Ӊ¢‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇ ‚ÚÛÎ͇)
—Ú‡Ì‡ Á‡ Ò„ÎÓ·ˇ‚‡ÌÂ
̇ ÔËÂÏÌË͇
(Ò ‚Ӊ¢‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇ ‚ÚÛÎ͇)
12 ÏÏ
12 ÏÏ
¬Ó‰Â˘‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌ̇
‚ÚÛÎ͇
KÓÌÁÓ· Á‡ Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ (ÍÛÔÛ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ)
RW120
(19/22LU50**
/19/22LU40**
/19/22LH20**
/19/22LD3**
/19/22LG31**)
AW-50PG60MS
(50PS70**/50PS80**
/42/50PQ35**
/42PQ65**/50PS65**)
RW230
AW-47LG30M
(32/37/42LF25**
/32/37/42LG2***
/32/37/42LG33**
/32/37/42LH20**
/32LD3**
/32/37/42/47LH3***
/32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**
/42/47LH90**
/32/42/47LF51**)
AW-60PG60MS
(26LG31**/26LU50**
/32LF25**/32LG2***
/32LG33**
/26/32LH20**/
/26/32LD3**/
32LH3***/32LH40**/
32LH49**/32LH50**
/32LH70**/32LF51**)
(60PS70**/60PS80**)
AW-55LH40M
(55LH50**)
œ–»Õ¿ƒÀ≈ΔÕŒ—“»
”‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÒΉÌËÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ. ¿ÍÓ ÌˇÍÓˇ ÓÚ Úˇı
ÎËÔÒ‚‡, ÏÓΡ, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÔÓ‰‡‚‡˜‡, ÔË ÍÓ„ÓÚÓ ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
■ œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
PO
W
ER
MO
DE
PO
W
ER
ON
/O
FF
ENER
GY
TV
/RAD
SAVIN
G
LIS
T
M
UT
E
MAR
K
Q.V
IEW
FA
V
ËÎË
ËÎË
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
i
/ EX
IT
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
“ÓÁË ‡ÚËÍÛÎ Ì  ‚Íβ˜ÂÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË
RA
TIO
AVV
MO
DE
–˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ëχ ÔÂÚÌÓ ËÎË
* ¿ÍÓ
ÓÚÔ˜‡Ú˙ˆË ÓÚ Ô˙ÒÚË Ì‡
ƒËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
‚˙̯̇ڇ ˜‡ÒÚ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÂÚÌÓÚÓ Ò‡ÏÓ
Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ËÚ Í˙Ô˘ÍË
Á‡ ‚˙̯̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
ÕÂ
Ú˙͇ÈÚ ÒËÎÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
K˙Ô‡ Á‡ ˜ËÒÚÂÌ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÚÂ
ÔÂÚÌÓÚÓ.
œÓ˜ËÒÚÂÚ ÂÍ‡Ì‡ ¬ÌËχ‚‡ÈÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ
ËÁÎ˯̇ڇ
ÒË·
ÏÓÊ ‰‡
Ò Í˙Ô‡Ú‡.
Ô˘ËÌË Ì‡‰‡ÒÍ‚‡Ì ËÎË
Ó·ÂÁˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ.
‘ÂËÚ̇ Ò˙ˆÂ‚Ë̇
(“ÓÁË ‡ÚËÍÛÎ Ì Â
‚Íβ˜ÂÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÏÓ‰ÂÎË.)
«‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ
·‡ÚÂËË
œ–»Õ¿ƒÀ≈ΔÕŒ—“»
AV
V
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
x2
x4
ËÎË
ƒ˙ʇ˜ Á‡ ͇·ÂÎËÚÂr
(¬ËÊÚ ÒÚ.33)
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
(¬ËÊÚ ÒÚ.34)
·. ·ÓÎÚÓ‚Â Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
̇ ÒÚÓÈ͇ڇ
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇
͇·ÂÎË
(Ò‡ÏÓ 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.26)
(Ò‡ÏÓ 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.33)
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… / ÃŒƒ≈À» LED LCD “≈À≈¬»«Œ–»
1-¬ËÌÚ
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇
͇·ÂÎË
(Ò‡ÏÓ
32/37/42/47LH70**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.33)
«‡‰ÂÌ Í‡Ô‡Í Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ
(Ò‡ÏÓ
37/42/47LH70**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.31)
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇
͇·ÂÎË
ƒ˙ʇ˜ Á‡
͇·ÂÎËÚÂr
(Ò‡ÏÓ 19/22LH20**,
19/22LD3**,
19/22LG31**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.32)
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.22)
(Ò‡ÏÓ 26LG31**, 26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**, 32/37/42LH3***,
32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**,
32/42LF51**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.30)
·. ·ÓÎÚÓ‚Â Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
(¬ËÊÚ ÒÚ.25 ‰Ó 28)
x4
(Ò‡ÏÓ 26LG31**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
42/47LH90**,
32/42LF51**)
x4
x3
x8
x7
(Ò‡ÏÓ 26LG31**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
32/42LF51**)
x5
(Ò‡ÏÓ
19/22LU40**)
x2
(Ò‡ÏÓ
(Ò‡ÏÓ
19/22LU50**) 26LU50**)
ËÎË
«‡‰ÌÓ ÚˇÎÓ Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ
K‡Ô‡Í
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.28)
M4x20
(Ò‡ÏÓ
32LH70**)
ËÎË
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(¬ËÊÚ ÒÚ.34)
M4x20
x8
M4x16
(Ò‡ÏÓ 37LH70**) (Ò‡ÏÓ 47LH70**)
x3
M4x20
x4
M4x16
(Ò‡ÏÓ 42LH70**)
–‡Á¯ËËÚÂÎÂÌ USB ͇·ÂÎ
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**)
«‡˘ËÚ̇ ÒÍÓ·‡ Ë
ÕÂÔÂÏÂÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
·ÓÎÚ Á‡
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌˡ ‡Á¯ËËÚÂÎÂÌ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ͇·ÂÎ USB ͇·ÂÎ, ÍÓÈÚÓ Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ
(Ò‡ÏÓ
ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ‚
32/37/42/47LH70**)
Ú˙Ì˙Í ÒÎÓÚ.
(¬ËÊÚ ÒÚ.33)
1
—⁄ƒ⁄–Δ¿Õ»≈
œ–»Õ¿ƒÀ≈ΔÕŒ—“»
........................
1
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
—⁄ƒ⁄–Δ¿Õ»≈
Œ–√¿Õ» «¿ ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ À»÷≈¬»fl œ¿Õ≈À . . . . 4
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl Õ¿ «¿ƒÕ»fl œ¿Õ≈À . . . . . . . . . 16
ÌՓ¿Δ Õ¿ —“Œ…K¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ŒÚ‰ÂΡÌ ̇ ÒÚÓÈ͇ڇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
–¿«œŒÀ¿√¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿ Õ¿ œŒ—“¿¬K¿ . . . . . .30
ÃÓÌÚ‡Ê Ì‡ ̇ÒÚÓÎ̇ڇ ÒÚÓÈ͇ . . . . . . . . . . 30
œÓÁˈËÓÌË‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡ . . . . . . . . . . . . . . . .30
—ËÒÚÂχ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Kensington . . . . . . . . . . . . .30
—˙‚ÂÚ Á‡ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì . . . . . . . . . 31
¬⁄–“flŸ¿ —≈—“Œ…K¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
«‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡‰Ìˡ Í‡Ô‡Í Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ . . . . .31
«¿ƒ≈Õ K¿œ¿K «¿ œŒƒ–≈Δƒ¿Õ≈ Õ¿ K¿¡≈À»“≈ . . . 32
¿KŒ Õ≈ »«œŒÀ«¬¿“≈ Õ¿—“ŒÀÕ¿“¿ —“Œ…K¿ . . . . . .34
—ÚÂÌÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê: ’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ 35
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ‡ÌÚÂ̇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ
Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ HD œ–»≈ÃÕ»K . . . . . . . . . . . . 37
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ . . . . . . . . 42
œŒ—“¿¬flÕ≈ Õ¿ CI ÃŒƒ”À . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ 45
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ —À”ÿ¿ÀK¿“¿ . . . . . . . . . . . 45
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ƒ–”√ ¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ »«“Œ◊Õ»K 46
Õ¿—“–Œ… ¿ Õ¿ USB ¬’Œƒ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 47
Õ‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÂÊËÏ PC . . .52
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl /
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
‘ÛÌ͈ËË Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚ ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË . . . . . . . . 56
¬KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿ . . . . . . . . . . . . . 62
»Á·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
–„ÛÎË‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ . . . . . . . . . . . . . . . . 62
¡⁄–«Œ Ã≈Õfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
»Á·Ó Ë „ÛÎË‡Ì ̇ ÂÍ‡ÌÌË ÏÂÌ˛Ú‡ 64
¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ . 65
2
. 68
–˙˜Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ (¬ ¿Õ¿ÀŒ√Œ¬ –≈Δ»Ã) . 70
‘Ë̇ ̇ÒÚÓÈ͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
”ÒË΂‡ÚÂÎ (¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã) . . . . . . . . . . . . . . . .74
¿K“”¿À»«¿÷»fl Õ¿ —Œ‘“”≈–¿ . . . . . . . . . . . . . 75
ƒ»¿√ÕŒ—“»K¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl «¿ CI [Œ¡Ÿ »Õ“≈–‘≈…—] . . . . . . . . . 77
œÓ„‡Ï̇ ÒıÂχ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ β·Ëχ ÔÓ„‡Ï‡ . . . . . . . . 79
—œ»—⁄K Õ¿ ¬’ŒƒŒ¬≈“≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
O·cÎyÊ‚‡Ì ‰‡ÌÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
≈“»K≈“ Õ¿ ¬’Œƒ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
œ–Œ—“Œ –⁄KŒ¬Œƒ—“¬Œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ –≈Δ»Ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
–˙˜Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ (¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
ÕÛÎË‡Ì (¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÓË„Ë̇ÎÌËÚÂ
Ù‡·˘ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
œ‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Bluetooth 88
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ BLUETOOTH . . . . . . . . . . . 89
«¿ƒ¿¬¿Õ≈ Õ¿ TV PIN (PIN KŒƒ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿) 90
BLUETOOTH —À”ÿ¿ÀK¿
- —‚˙Á‚‡Ì ̇ ÌÓ‚‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ . . .91
- —‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚˜ „ËÒÚË‡Ì‡
Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
- œÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇ڇ Ò Bluetooth
ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì . .92
- œË Á‡ˇ‚͇ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ
Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ –≈√»—“–»–¿ÕŒ BLUETOOTH ”—“–Œ…—“¬Œ 93
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl «¿ ÃŒfl BLUETOOTH . . .94
œŒÀ”◊¿¬¿Õ≈ Õ¿ —Õ»ÃK» ◊–≈« ¬⁄ÕÿÕŒ
BLUETOOTH ”—“–Œ…—“¬Œ . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
œË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ . . . . . . . . . 96
—œ»—⁄ Õ¿ —Õ»Ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
—œ»—⁄ Õ¿ Ô«» ¿ÀÕ» ‘¿…ÀŒ¬≈ . . . . . . . . .101
—ÔËÒ˙Í˙Ú ÙËÎÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
KÓ‰ Á‡ „ËÒÚË‡Ì ̇ DivX . . . . . . . . . . . .108
ƒÂ‡ÍÚË‚Ë‡Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿
œ–Œ√–¿Ã»“≈)(¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
. 113
—˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ͇ÚË̇ڇ . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ –¿«Ã≈–¿ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿ (—⁄Œ“ÕŒÿ≈Õ»≈)
œ–≈ƒ¬¿–»“≈ÀÕŒ «¿ƒ¿ƒ≈Õ» Õ¿—“–Œ…K» Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
- «‡‰‡‰ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ . . . . . . . . . . . . 117
–⁄◊Õ¿ Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
- –ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ - ÓÔˆËˇ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ . . . 118
“≈’ÕŒÀŒ√»fl «¿ œŒƒŒ¡–fl¬¿Õ≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿ . 119
≈ÍÒÔÂÚÌÓ ÍÓÌÚÓΠ̇ ͇ÚË̇ڇ . . . . . . . 120
Õ”À»–¿Õ≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ÀÓ͇ÎÌÓ Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡Ì ̇ LED (ÀÓ͇ÎÌÓ ÔÓÚ˙ÏÌˇ‚‡Ì ̇ LED). . 123
»Õƒ»K¿“Œ– Õ¿ «¿’–¿Õ¬¿Õ≈“Œ . . . . . . .124
ÃÂÚÓ‰ ISM (Image Sticking Minimization - —‚Âʉ‡ÌÂ
‰Ó ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ) . . . . . 125
ƒÂÏÓ ÂÊËÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÊËÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
—⁄ƒ⁄–Δ¿Õ»≈
¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
»Á·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Û͇Á‡ÚÂÎ
—≈√¿/—À≈ƒ¬¿Ÿ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ "8-‰Ì‚ÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ" 111
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÏˇÌ‡ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡ 111
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÔÓÎÂÚÓ Á‡ ‡Á¯ËÂÌÓ
ÓÔËÒ‡ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
Á‡ÔËÒ/̇ÔÓÏÌˇÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ —ÔËÒ˙Í Ô·ÌÛ‚‡ÌË . 112
ŒÔËÒ‡ÌË ̇ ‡Û‰ËÓ (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã) .136
I/II
- —ÚÂÂÓ/‰‚ÓÈÌÓ ÔËÂχÌ (—‡ÏÓ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
ÂÊËÏ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
- NICAM ÔËÂχÌ (—‡ÏÓ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÂÊËÏ) . . . . 138
- »Á·Ó ̇ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π. . 138
≈ÁËÍ Ì‡ ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛/ »Á·Ó ̇ ‰˙ʇ‚‡ . . 139
»«¡Œ– Õ¿ ≈«»K (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã) . . 140
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¿¬“ŒÃ¿“»◊ÕŒ
¬KÀfi◊¬¿Õ≈/»«KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿ “¿…Ã≈–¿ . . . . . . . . 142
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ “¿…Ã≈–¿ «¿ —⁄Õ . . . . . . . . . . . . . . 143
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
«¿ƒ¿¬¿Õ≈ Õ¿ œ¿–ŒÀ¿ » —»—“≈ÿ Õ¿ «¿KÀfi◊¬¿Õ≈ 144
¡ÀŒK»–¿Õ≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã¿ . . . . . . . . . . . . . . . 145
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã) . . 146
¡ÀŒK»–¿Õ≈ Õ¿ ¬⁄Õÿ≈Õ »«’Œƒ . . . . . . .147
«‡Íβ˜‚‡Ì ̇ Í·‚˯ËÚ . . . . . . . . . . . . . 148
“ÂÎÂÚÂÍÒÚ
¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
“ÂÎÂÚÂÍÒÚ SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
“Œ– ÚÂÍÒÚ (“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡
‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
—ÔˆˇÎÌË ÙÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ . . . . . . . . . . 150
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
¿¬“ŒÃ¿“»◊≈Õ »«–¿¬Õ»“≈À Õ¿ «¬”K¿ . . . . . . . . . . 128
÷»‘–Œ¬ “≈À≈“≈K—“
Clear Voice II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
«¿ƒ¿ƒ≈Õ» Õ¿—“–Œ…K» Õ¿ «¬”K¿ - –≈Δ»Ã Õ¿ «¬”K¿ . . 130
“≈À≈“≈K—“ ¬ –¿ÃK»“≈ Õ¿ ÷»‘–Œ¬¿ ”—À”√¿ . . . 151
–≈√”À»–¿Õ≈ Õ¿ Õ¿—“–Œ…K»“≈ Õ¿ «¬”K¿ ñ –≈Δ»Ã Õ¿
œŒ“–≈¡»“≈Àfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
¡AÀAHC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬KÀfi◊¬¿Õ≈/»«KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿ ¬»—
ŒKŒ√Œ¬Œ–»“≈À»“≈ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿ . . . . . . . . . . . .132
DTV Audio setting (Õ‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Á‚Û͇ ̇ ˆËÙÓ‚‡
ÚÂ΂ËÁˡ) (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã) . . . . . . . .133
»«¡»–¿Õ≈ Õ¿ »«’Œƒ Õ¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ . . . . . . .134
¬⁄«—“¿ÕŒ¬fl¬¿Õ≈ Õ¿ «¬”KŒ¬»“≈ Õ¿—“–Œ…K» .135
“≈À≈“≈K—“ ¬ ÷»‘–Œ¬¿ ”—À”√¿ . . . . . . . . . . . . . . . 151
œ–»ÀŒΔ≈Õ»≈
Œ“—“–¿Õfl¬¿Õ≈ Õ¿ Õ≈»«œ–¿¬ÕŒ—“» . . . . . . . . . . . 152
“≈’Õ»◊≈—KŒ Œ¡—À”Δ¬¿Õ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . 154
—ÔˆËÙË͇ˆËˇ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . 155
KÓ‰Ó‚Â IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‚˙̯ÌÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó . 170
3
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
Œ–√¿Õ» «¿ ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ À»÷≈¬»fl œ¿Õ≈À
! ¡≈À≈ΔK¿
G “Â΂ËÁÓ˙Ú
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇
ÂÌÂ„ˡ. “Â΂ËÁÓ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡ ÓÚ Íβ˜‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡Ïˡ ‡Ô‡‡Ú, ‡ÍÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò „Ή‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ Ò ӄ‡ÌË˜Ë ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ.
KÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ÔË ÛÔÓÚ·‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ӄ‡ÌË˜Ë Á̇˜ËÚÂÎÌÓ, ‡ÍÓ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ˇÍÓÒÚ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ Ò ‰ۈË‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ˆˇÎÓÒÚÌËÚÂ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë.
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
¬Õ»Ã¿Õ»≈
KÓ„‡ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚Íβ˜Ë Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÊÓ‚Ó Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.(œË ËÁÍβ˜ÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡Ì ÓÚ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÊÓ‚Ó Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÚÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
‚Íβ˜ÂÌ ÓÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.)
G Õ ÒÚ˙Ô‚‡ÈÚ ‚˙ıÛ ÒÚ˙ÍÎÂ̇ڇ ÒÚÓÈ͇ Ë Ì ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÈÚ ̇ÚËÒÍ ‚˙ıÛ Ì¡.
“ˇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ҘÛÔË, Ô‡˜Â̈‡Ú‡ ÒÚ˙ÍÎÓ ÏÓ„‡Ú ̇‡ÌˇÚ ÌˇÍÓ„Ó, ‡
ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ.
G Õ ‚·˜ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓ ÔÓ‰‡. œÓ‰˙Ú ËÎË ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓ‚‰ˇÚ.
G
50/60PS70**
œÓ„‡Ï‡
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
ÃÂÌ˛
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡
͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú ËÁ„‡Ò‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú
ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜ÂÌ.
4
¬’Œƒ
≈À≈K“–Œ«¿’–¿
Õ¬¿Õ≈
50/60PS80**
œÓ„‡Ï‡
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
ÃÂÌ˛
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡
͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú ËÁ„‡Ò‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú
ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜ÂÌ.
¬’Œƒ
≈À≈K“–Œ«¿’–¿
Õ¬¿Õ≈
5
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
42/50PQ35**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡
͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ÒË̸Ó.
MENU
INPUT
MENU
INPUT
¬’Œƒ
INPUT
INPUT
6
MENU
OK
MENU
OK
P
OK
POWER
P
ÃÂÌ˛
OK
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
P
P
POWER
œÓ„‡Ï‡
POWER
≈À≈K“–Œ«¿’
–¿Õ¬¿Õ≈
P
œÓ„‡Ï‡
P
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
UT
42PQ65**, 50PS65**
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
OK
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
ÃÂÌ˛
MENU
¬’Œƒ
INPUT
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú ËÁ„‡Ò‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú
ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜ÂÌ.
MENU
OK
P
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬¿Õ≈
POWER
7
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» LED LCD “≈À≈¬»«Œ–» : 42/47LH90**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
œÓ„‡Ï‡
P
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
OK
MENU
ÃÂÌ˛
INPUT
¬’Œƒ
≈À≈K“–Œ«¿’–¿
Õ¬¿Õ≈
¬»—ŒKŒ√Œ¬Œ–»“≈À
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ..
• œË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ‚ ·ˇÎÓ.
«‡·ÂÎÂÊ͇: ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ËÎË
ËÁÍβ˜ËÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ‚
ÏÂÌ˛ OPTION (Œœ÷»»).
8
Kβ˜ Á‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 19/22LU40**
P
C»À¿ Õ¿
«¬”K¿
OK
MENU INPUT
»Ì‰Ë͇ÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ
‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË
˜Â‚ÂÌÓ.
• —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú
ËÁ„‡Ò‚‡, ‰Ó͇ÚÓ
ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú
ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜ÂÌ.
OK
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
œÓ„‡Ï‡
ÃÂÌ˛
¬’Œƒ
≈À≈K“–Œ«¿
’–¿Õ¬¿Õ≈
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Kβ˜ Á‡
ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
9
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 32/37/42/47LH70**
P
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
P
P
œÓ„‡Ï‡
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
OK
ÃÂÌ˛
MENU
œÓ‰‚ËÊÂÌ
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
¬’Œƒ
INPUT
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬¿Õ≈(—ÂÌÁÓ Á‡ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÌÂ)
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• œË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ‚ ·ˇÎÓ.
«‡·ÂÎÂÊ͇: ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÏÂÌ˛
Œœ÷»».
Kβ˜ Á‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
10
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***
(Ò‡ÏÓ 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**)
≈À≈K“
–Œ«¿’
–¿Õ¬¿
Õ≈
OK
¬’Œ ÃÂÌ
ƒ
˛
OK
œÓ„‡Ï‡
P
(Ò‡ÏÓ32/37/42LH20**, 32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
P
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
INPUT MENU
C»À¿
Õ¿
«¬”K¿
œÓ„‡Ï‡
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
OK
MENU
ÃÂÌ˛
INPUT
¬’Œƒ
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ
¬¿Õ≈
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ÒË̸Ó.
Kβ˜ Á‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
(“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì ÒÂ
Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.)
11
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**
œÓ„‡Ï‡
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
P
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
OK
ÃÂÌ˛
MENU
¬’Œƒ
INPUT
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬
¿Õ≈
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚÂ
ÛÒÎӂˡ.
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ÒË̸Ó.
12
Kβ˜ Á‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 19/22/26LU50**
(Ò‡ÏÓ 19/22LU50**)
≈À≈K“–
Œ«¿’–¿
Õ¬¿Õ≈
ÃÂÌ˛ OK
¬’Œƒ
OK
œÓ„‡Ï‡
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
INPUT MENU
C»À¿ Õ¿
«¬”K¿
P
P
(Ò‡ÏÓ 26LU50**)
P
œÓ„‡Ï‡
P
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
OK
OK
P
ÃÂÌ˛
MENU
¬’Œƒ
INPUT
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬
¿Õ≈
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ..
Kβ˜ Á‡
ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
œË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ‚ ·ˇÎÓ.
13
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 19/22LG31**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
¬’Œƒ
ÃÂÌ˛
OK
INPUT MENU OK
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿ œÓ„‡Ï‡
-
+
-
P
+
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬¿Õ≈
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ÒË̸Ó.
14
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
œÓ„‡Ï‡
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
P
+
C»À¿ Õ¿ «¬”K¿
-
OK
OK
MENU
ÃÂÌ˛
≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬¿Õ≈
INPUT
¬’Œƒ
ƒ‡Ú˜ËÍ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
»Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ/„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• ¬ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ.
• ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‚ÂÚË ÒË̸Ó.
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ÓÍÓ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚ ÛÒÎӂˡ. (Ò‡ÏÓ 32/42/47LF51**)
15
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl Õ¿ «¿ƒÕ»fl œ¿Õ≈À
A
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…: 50/60PS70**, 50/60PS80**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
10
1
11
2
3
4
5
2
12
6
1
2
7
9
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
8
9
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
3
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
4
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
5
16
6
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
7
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
11
USB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó.
12
¬ıÓ‰ S-Video
«‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠS-Video ÓÚ SVIDEO ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI I
42PQ65**,
50PS65**
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…: 42/50PQ35**,
R
AV IN 3
10
4
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN 3
3
HDMI IN
2
1
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI/DVI IN
5
1
2
3
4
5
USB IN
SERVICE ONLY
11
2
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
1
6
7
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
6
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
7
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
8
AV IN 3
9
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
11
USB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó.
12
¬ıÓ‰ S-Video
«‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠS-Video ÓÚ SVIDEO ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
17
HDMI
IN 2
VIDEO L/MONO AUDIO R
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
(Ò‡ÏÓ 32/37/42LG2***,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**
(Ò‡ÏÓ
32/37/42LF25**) (Ò‡ÏÓ 19/22LG31**)
AV IN
3
H/P
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
10
13
3
1
USB IN
SERVICE ONLY
HDMI
IN 2
12
5
4
5
18
12
H/P
AV IN 3
ANTENNA IN
3
12
H/P
11
HDMI
/ DVI IN 1
2
5
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
(RGB)
1
10
4
HDMI
IN 2
2
10
6
7
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
6
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
7
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
H/P
9
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA
K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
11
12
13
—¿ÃŒ —≈–¬»«≈Õ œŒ–“
H
I
VIDEO L/MONO AUDIO R
ON
AV IN 3
(Ò‡ÏÓ 26LU50**)
H/P
1
ON
OFF
H/P
H/P
ON
1
OFF
10
AV IN 3
11
H/P
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**)
(Ò‡ÏÓ 19/22/26LU50**)
2
12
4
3
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
19/22LU40**, 19/22/26LU50**
H/P
OFF
USB IN
SERVICE ONLY
ON ON
2
OFFOFF
1(DVI)
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
(RGB)
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
11
13
AVAV
IN IN
3 3
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
COMPONENT IN
5
1
2
3
4
5
6
7
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
9
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
11
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
12
—¿ÃŒ —≈–¬»«≈Õ œŒ–“
13
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
6
7
RGB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
10
H/PH/P
19
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… : 32/37/42/47LH70**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
2
12
3
4
5
6
1
7
(RGB)
8
1
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
2
USB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó.
3
HDMI/DVI IN (»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò
‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
¬ıÓ‰ S-Video
«‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠS-Video ÓÚ SVIDEO ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
4
5
6
20
9
10
7
8
9
10
11
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
11
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
12
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA
K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
HDMI
IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R
SERVICE ONLY
VIDEO L/MONO AUDIO
AV IN 3
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈…
:
32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
(Ò‡ÏÓ32/42/47LF51
H/P
**)
32/37/42/47/55LH50**, 32/42/47LF51**
(Ò‡ÏÓ
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH40**)
32/37/42/47LH49**)
10 AV IN 3
AV IN 3
H/P
(Ò‡ÏÓ 32/42/47LF51**)
11
11
11
1
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)
HDMI / DVI IN
AV IN 3
1(DVI)
H/P
5
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
12
AV IN 3
AV IN 3
ANTENNA IN
12
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
HDMI
IN 4
HDMI / DVI IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
5
5
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
(RGB)
HDMI
IN 3
1(DVI)
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
2
HDMI
IN 3
4
3
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
3
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
H/P
1
10
14
AV IN 3
H/P
12
AV IN 3
13
13
5
13
H/P
H/P
H/P
9
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ
Ò˄̇Î.these jacks.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
USB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó.
11
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA
K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
12
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
13
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
14
—¿ÃŒ —≈–¬»«≈Õ œŒ–“
21
ÃŒƒ≈À» LED LCD “≈À≈¬»«Œ–» : 42/47LH90**
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 4
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
10
AV IN 3
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
H/P
11
1
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
HDMI
IN 4
4
3
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
12
AV IN 3
13
1(DVI)
ANTENNA IN
5
1
2
3
4
5
6
7
22
6
7
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
H/P
9
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ
Ò˄̇Î.these jacks.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
USB ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó.
11
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA
K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
12
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
13
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ
ƒ»—œÀ≈… : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 2
H/P
(Ò‡ÏÓ
32/37/42/47LH3***)
(Ò‡ÏÓ
26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**)
AV IN 3
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH3***)
USB IN
SERVICE ONLY
10
2
10
1
HDMI
/ DVI IN 1
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY
11
AV IN 3
HDMI
/ DVI IN 1
5
2
3
4
5
5
11
AV IN 3
12
ANTENNA IN
1
HDMI
IN 2
4
3
HDMI
IN 3
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
13
6
7
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
HDMI
H/P
8
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
6
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
7
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
H/P
12
H/P
9
8
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA
K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
11
¬ıÓ‰ ¿Û‰ËÓ/¬Ë‰ÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÓÚ ‚˙̯ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
12
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
13
—¿ÃŒ —≈–¬»«≈Õ œŒ–“
23
H/P
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
19/22LH20**, 19/22LD3**
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
11
1
2
12
3
4
10
COMPONENT IN
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
(RGB)
RGB IN (PC)
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
5
1
7
8
9
√ÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇·ÂÎ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÔˆËÙË͇ˆËˇÚ‡. (G ÒÚ.155 ‰Ó 167)
ÕËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ.
7
RS-232C ¬’Œƒ≈Õ (KŒÕ“–ŒÀ/—≈–¬»«) œŒ–“
—‚˙ÊÂÚ ÒÂËÈÌˡ ÔÓÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï RS-232C ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
“ÓÁË ÔÓÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÂÊËÏ —Â‚ËÁ
ËÎË ’ÓÚÂÎ.
2
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ RGB/DVI
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË DTV.
8
¬ıÓ‰ Á‡ KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
3
Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ Í˙Ï
‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
—‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔÚ˘ÂÌ ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎ.
√ÌÂÁ‰Ó Euro Scart (AV1/AV2)
K˙Ï ÚÂÁË „ÌÂÁ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ
Scart ‚ıÓ‰ˇ˘ ËÎË ËÁıÓ‰ˇ˘ Ò˄̇ΠÍ˙Ï
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
9
¬ıÓ‰ Á‡ ‡ÌÚÂ̇
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ Í˙Ï ÚÓ‚‡
„ÌÂÁ‰Ó.
10
—ÎÛ¯‡Î͇
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
11
—ÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
—‚˙ÊÂÚ CI ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï —ÀŒ“¿ «¿ PCMCIA K¿–“¿.
(“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË
ÒÚ‡ÌË.)
12
—¿ÃŒ —≈–¬»«≈Õ œŒ–“
4
24
6
5
HDMI/DVI IN(»ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ωˡ Ò ‚ËÒÓ͇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ)
—‚˙ÊÂÚ HDMI Ò˄̇ΠÍ˙Ï HDMI IN.
»ÎË DVI (VIDEO) Ò˄̇ΠÍ˙Ï ÔÓÚ‡
HDMI/DVI Ò Í‡·ÂÎ ÓÚ DVI Í˙Ï HDMI.
6
RGB IN ‚ıÓ‰
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
ÌՓ¿Δ Õ¿ —“Œ…K¿
■ œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
KÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡Ú ̇ÒÚÓÎ̇ڇ ÒÚÓÈ͇, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ·ÓÎÚ˙Ú Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡Ú„̇Ú. (¿ÍÓ Ì Â
Á‡ÚÂ„Ì‡Ú ‰Ó·Â, Û‰˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÍÎÓÌË Ì‡Ô‰ ÒΉ ÏÓÌڇʇ.) ¿ÍÓ Á‡Ú„ÌÂÚ ·ÓÎÚ‡
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÒËÎÌÓ, ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÏÂÚÌ ÔÓ‡‰Ë ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÔËÚˇ„‡˘‡Ú‡ ÏÛ ˜‡ÒÚ.
1
2
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
32LH70**
C‡ÏÓ 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
3
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 4-Ú ·ÓÎÚ‡ ̇ „˙·‡
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
C‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
47LH70** 37LH70**
ÕÓÒ¢‡ ‚ËÎ͇
M4x20
M4x16
M4x20
ŒÒÌÓ‚‡ ̇
ÒÚÓÈ͇ڇ
42LH70**
M4x20
ÕÓÒ¢‡ ‚ËÎ͇
ŒÒÌÓ‚‡ ̇
ÒÚÓÈ͇ڇ
3
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
4
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 4-Ú ·ÓÎÚ‡ ̇ „˙·‡
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
32/37LH70**
M4x20
42/47LH70**
M4x16
25
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
C‡ÏÓ 19/22LH20**, 19/22LD3**
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
3
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 4-Ú ·ÓÎÚ‡ ̇ „˙·‡
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
1
C‡ÏÓ 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**
ŒÒÌÓ‚‡
»Á„Ή ÓÚÔ‰
26
KÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡ÚÂ
ÒÚÓÈ͇ڇ,
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‡Á„‡Ì˘ÂÚ Ë
ÏÓÌÚË‡ÈÚÂ
Ô‡‚ËÎÌÓ Ô‰̇ڇ
Ë Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ.
C‡ÏÓ 19/22LG31**
C‡ÏÓ 19/22/26LU50**
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 2 ËÎË 3 ·ÓÎÚ‡ ‚
Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ڡÎÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ‚ ÓÒÌÓ‚‡
ڇ͇, ˜Â ‰‡ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
1
ÕÓÒ¢‡ ‚ËÎ͇
(Ò‡ÏÓ 26LU50**)
ŒÒÌÓ‚‡
3
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
27
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
19/22LU40**
C‡ÏÓ 32/37/42LF25**,
C‡ÏÓ
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 32/42LF51**
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 3-Ú ·ÓÎÚ‡ ‚
Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
2
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ ÌÓÒ¢‡Ú‡ ‚ËÎ͇
Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ŒÒÌÓ‚‡
ÕÓÒ¢‡ ‚ËÎ͇
3
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ Á‡‰ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ŒÒÌÓ‚‡
3
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
«‡‰ÌÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
4
4
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ ͇ԇ͇ Í˙Ï
Á‡‰ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 4-Ú ·ÓÎÚ‡ ̇ „˙·‡
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
K‡Ô‡Í
«‡‰ÌÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
28
ŒÚ‰ÂΡÌ ̇ ÒÚÓÈ͇ڇ
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
C‡ÏÓ
19/22LU40**
C‡ÏÓ
2
—‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇ ÒÚÂÎ͇ڇ, Á‡ ‰‡
Ò‚‡ÎËÚ ͇ԇ͇.
19/22/26LU50**
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÂÚÂ
ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
K‡Ô‡Í
3
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÂÚÂ
Á‡‰ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
(Ò‡ÏÓ 26LU50**)
3
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
—‚‡ÎÂÚ ڡÎÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
«‡‰ÌÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
4
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡
ÓÚ‰ÂÎÂÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ŒÒÌÓ‚‡
(Ò‡ÏÓ 26LU50**)
4
—‚‡ÎÂÚ ڡÎÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÕÓÒ¢‡ ‚ËÎ͇
ŒÒÌÓ‚‡
5
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÂÚÂ
ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÕÓÒ¢‡
‚ËÎ͇
29
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
–¿«œŒÀ¿√¿Õ≈ Õ¿
“≈À≈¬»«Œ–¿ Õ¿ œŒ—“¿¬K¿
(C‡ÏÓ 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
■ œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ
ÚÂ΂ËÁÓ.
“Â΂ËÁÓ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÁÔÓ·„‡ ̇ ÔÓÒÚ‡‚͇
ڇ͇, ˜Â ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ú„ÎË ‚ ÔÓÒÓ͇
̇Ô‰/̇Á‡‰, ÍÓÂÚÓ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ Ô˘ËÌˇ‚‡
̇Û¯‡‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ. ƒ‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË͇˜ÂÌËˇÚ ‚ËÌÚ.
œÓÁˈËÓÌË‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡
(C‡ÏÓ 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ
ÚÂ΂ËÁÓ.
■ –„ÛÎË‡ÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÔÓ
‡Á΢ÌË Ì‡˜ËÌË, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
χÍÒËχÎÌÓ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó.
• ƒË‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ̇ÍÎÓ̇
12
0
0
3
! ¡≈À≈ΔK¿
1-¬ËÌÚ
(ÔËÎÓÊÂÌÓ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ)
G
—ÚÓÈ͇
—Ή‚‡˘ËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Â ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ ·ÂÁ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ̇ÍÎ‡ÌˇÌÂ Ë Á‡‚˙Ú‡ÌÂ, ڇ͇ ˜Â
ÔÂ͇ÎÂÌËˇÚ Ì‡ÚËÒÍ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
-19/22/26LU50**, 19/22LU40**)
—ËÒÚÂχ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Kensington
■
■
“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ
ÚÂ΂ËÁÓ.
œÓÒÚ‡‚͇
! œ–≈ƒ”œ–≈Δƒ≈Õ»≈
G
«‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ԇ‰‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‰‡‚Ó
Á‡ÍÂÔÂÌ Í˙Ï ÔÓ‰‡/ÒÚÂ̇ڇ ÒÔÓ‰
Û͇Á‡Ìˡڇ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê. H‡ÍÎ‡ÌˇÌÂ,
Í·ÚÂÌ ËÎË Î˛ÎÂÂÌ ̇ Û‰‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ̇‡Ìˇ‚‡ÌÂ.
ÃÓÌÚ‡Ê Ì‡ ̇ÒÚÓÎ̇ڇ ÒÚÓÈ͇
«‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÔÓ‚ÂÚˇ‚‡Ì ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÚÂ ÏˇÒÚÓ
ÓÚ 10 ÒÏ ÓÍÓÎÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
10 ÒÏ
10 ÒÏ
30
10 ÒÏ
10 ÒÏ
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ  ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò˙Ò ÒËÒÚÂχ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
Kensington ̇ Á‡‰Ìˡ Ô‡ÌÂÎ. —‚˙ÊÂÚ ͇·Â· ̇
ÒËÒÚÂχڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Kensington, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
«‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ë ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Kensington ‚Ê. ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
ÔÓÚ·ËÚÂΡ, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ò Ì¡.
«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ÔÓÒÂÚÂÚ http://www.kensington.com, ̇˜‡Î̇ڇ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡ ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ
Kensington. ‘Ëχڇ Kensington ÔÓ‰‡‚‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÒÍ˙ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì ͇ÚÓ Î‡ÔÚÓÔË ËÎË
LCD ÔÓÂÍÚÓË.
¡ÂÎÂÊ͇:
- —ËÒÚÂχڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Kensington  ‡ÍÒÂÒÓ‡, ÍÓÈÚÓ
Ò Ô‰·„‡ ͇ÚÓ ÓÔˆËˇ.
¡ÂÎÂÊ͇:
a. ¿ÍÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Â ı·‰ÂÌ Ì‡ ‰ÓÔË, ÔË ‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ
ÏÛ ÏÓÊ ‰‡ Ëχ Í‡ÚÍÓ ìÔËÏË„‚‡ÌÂî. “Ó‚‡ Â
ÌÓχÎÌÓ, Ì  ÔÓ‚‰‡ ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
b. ÕˇÍÓË ‰·ÌË ‰ÂÙÂÍÚË ÔÓ ÚÓ˜ÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
Á‡·ÂΡÁ‚‡Ú ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ χÎÍË
˜Â‚ÂÌË, ÁÂÎÂÌË ËÎË ÒËÌË ÔÂÚ˙̈‡. “ ӷ‡˜Â ÌÂ
‚ÎˡˇÚ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡.
c. »Á·ˇ„‚‡ÈÚ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌˡ ÂÍ‡Ì
ËÎË Á‡‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÒÚËÚ Ô‰ ÌÂ„Ó Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
“Ó‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ‚ÂÏÂÌÌË ËÁÍË‚ˇ‚‡Ìˡ
̇ ÂÍ‡Ì‡.
—˙‚ÂÚ Á‡ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
¬⁄–“flŸ¿ —≈—“Œ…K¿
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ
ÚÂ΂ËÁÓ.
—Ή ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „ÛÎË‡Ú ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ
ÚÂ΂ËÁÓ ˙˜ÌÓ, ͇ÚÓ „Ó Á‡‚˙ÚËÚ ̇ 20
„‡‰ÛÒ‡ Ì‡Îˇ‚Ó ËÎË Ì‡‰ˇÒÌÓ, Á‡ ‰‡ „Ó
̇„Ó‰ËÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ ÁËÚÂÎ̇ ÚӘ͇.
1
1
2
2
1
■
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
“ˇ·‚‡ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÍÂÔÂÊÌËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓ Á‡ÍÂÔ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Í˙Ï
ÒÚÂ̇ڇ.
■ —ÎÓÊÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ·ÎËÁÍÓ ‰Ó ÒÚÂ̇ڇ, Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‡‰‡ÌÂ, ‡ÍÓ ·˙‰Â ·ÛÚ̇Ú.
■ ¬ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ Â ‰‡‰ÂÌ ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓÈÚÓ Ò Ò˙ÒÚÓË ‚
Á‡ÍÂÔ‚‡Ì Í˙Ï ÒÚÂ̇ڇ, ڇ͇ ˜Â Û‰˙Ú ‰‡ Ì ԇ‰ÌÂ
̇Ô‰, ‡ÍÓ ·˙‰Â ‰˙Ô̇Ú. “‡Í‡ ˘Â Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË
Ô‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇Ô‰, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰Â
‰Ó ̇‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ıÓ‡.ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ڇ͇ ˘Â
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÔÓ‚‰‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. ¬ÁÂÏÂÚ ÏÂÍË
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‰‡ Ì Ò ͇˜‚‡Ú Ë ‰‡ Ì ‚ËÒˇÚ ‰Âˆ‡.
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22LG31**)
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ò ÛıÓ ËÎË
ÍÓÌÁÓÎËÚÂ/·ÓÎÚÓ‚ÂÚ Á‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÍÂÔËÚÂ
Û‰‡ Í˙Ï ÒÚÂ̇ڇ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËβÒÚ‡ˆËˇÚ‡.
(¿ÍÓ ¯‡ÌËÌËÚ ·ÓÎÚӂ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚Ë Ì ҇
‡Áı··ÂÌË, ‡Á‚˙ÚÂÚ „Ë.)
* œ˙ıÌÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ Ò ÛıÓ ËÎË ÍÓÌÁÓÎËÚÂ/·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ
Á‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë „Ë Á‡Ú„ÌÂÚ Á‰‡‚Ó ‚ „ÓÌËÚÂ
‰ÛÔÍË.
«‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡‰Ìˡ
Í‡Ô‡Í Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ
(Ò‡ÏÓ 37/42/47LH70**)
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ
‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
ÃÓÌÚË‡ÈÚ Á‡‰Ìˡ Í‡Ô‡Í Ì‡ ÒÚÓÈ͇ڇ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
«‡ÍÂÔÂÚ ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÁÓÎË Ò ·ÓÎÚÓ‚ÂÚ Á‡
ÒÚÂ̇ڇ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ
Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÍÓÌÁÓ·ڇ, ÏÓÌÚË‡Ì‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
2
3
Á‡‰ÂÌ Í‡Ô‡Í Ì‡
ÒÚÓÈ͇ڇ
3
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‰‡‚Ó ‚˙ÊÂ, Á‡ ‰‡ ‚˙ÊÂÚ Û‰‡ Ë
‰‡ „Ó ÔÓ‰‡‚ÌËÚÂ. œÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Â ‰‡ ‚˙ÊÂÚÂ
‚˙ÊÂÚÓ ÔÓ Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ, ˜Â ‰‡ Á‡ÒÚ‡ÌÂ
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÏÂÊ‰Û ÒÚÂ̇ڇ Ë Û‰‡.
’‚‡ÌÂÚ ˙˜Í‡Ú‡ Ò ˙͇ Ë ˇ ‰˙ÔÌÂÚÂ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
G
KÓ„‡ÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú Û‰‡ ̇ ‰Û„Ó ÏˇÒÚÓ,
Ô˙‚Ó ÓÚ͇˜ÂÚ ‚˙ÊÂÚ‡Ú‡
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ËÎË
¯Í‡Ù, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ „ÓÎÂÏË Ë
Á‰‡‚Ë, Á‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ‡ÁÏÂ‡ Ë
Ú„ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
«‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û‰‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ, ÒÂ
ÔÓ„ËÊÂÚ Ú„ÎÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
ËÁ‰˙ʇ ÍÓÌÁÓ·ڇ, ‰‡  Ò˙˘ÓÚÓ, ͇ÍÚÓ
Ú„ÎÓÚÓ Ì‡ Û‰‡.
31
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
«¿ƒ≈Õ K¿œ¿K «¿ œŒƒ–≈Δƒ¿Õ≈ Õ¿ K¿¡≈À»“≈
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» —
“≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… :
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—
“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈… / ÃŒƒ≈À» LED LCD
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31** “≈À≈¬»«Œ–» : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**,
͇·ÂÎËÚ ͇ÍÚÓ Â
1 —‚˙ÊÂÚÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
«‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ËÊÚ ‡Á‰Â·
32/37/42/47LH49
**, 32/37/42/47/55LH50**,
Ñ»ÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ
42/47LH90**, 32/42/47LF51**
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂî.
2
—‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎËÚ ͇ÍÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
«‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ËÊÚ ‡Á‰Â·
Ñ»ÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂî.
2
ŒÚ‚ÓÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À»,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
»ÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿
K¿¡≈À», ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ͇·ÂÎË
3
1
—„ÎÓ·ÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À»,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ͇·ÂÎË
3
—„ÎÓ·ÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À»,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
K‡Í ‰‡ Ò‚‡ÎËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ ̇
͇·ÂÎË
(ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—
œÀ≈… : 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
’‚‡ÌÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿
K¿¡≈À» Ò ‰‚ ˙ˆÂ Ë „Ó
ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ̇Á‡‰.
! ¡≈À≈ΔK¿
G Õ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿
K¿¡≈À» Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
- ¿ÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú ·˙‰Â ËÁÔÛÒ̇Ú, ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
̇‡ÌËÚ ËÎË ‰‡ „Ó Ò˜ÛÔËÚÂ.
32
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—
œÀ≈… :
19/22LU40**, 19/22/26LU50**
—Ή Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ͇·ÂÎËÚ ÔÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏˡ
̇˜ËÌ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ƒ⁄–Δ¿◊¿ «¿ K¿¡≈À»“≈, ͇ÍÚÓ
 ÔÓ͇Á‡ÌÓ, Ë „Ë ÔËÒÚ„ÌÂÚÂ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ
ƒ»—œÀ≈…: 32/37/42/47LH70**
1
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
: 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**
—Ή Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ͇·ÂÎËÚ ÔÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏˡ ̇˜ËÌ,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ƒ⁄–Δ¿◊¿ «¿ K¿¡≈À»“≈, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ, Ë „Ë ÔËÒÚ„ÌÂÚÂ.
œÓ‰‡‚ÌÂÚ ÓÚ‚Ó‡ Ò ˘ËÙÚ‡ ̇
Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À».
«‡‚˙ÚÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À»,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
«‡·ÂÎÂÊ͇: ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÒËÎÌÓÚÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ͇·ÂÎË.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…:
50/60PS70**, 50/60PS80**
1
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
ƒ˙ʇ˜ Á‡ ͇·ÂÎËÚÂr
—Ή Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ͇·ÂÎËÚ ÔÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏˡ
̇˜ËÌ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ƒ⁄–Δ¿◊¿ «¿ K¿¡≈À»“≈,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ, Ë „Ë ÔËÒÚ„ÌÂÚÂ.
«‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ËÊÚÂ
‡Á‰Â· Ñ»ÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂî.
CABLE MANAGEMENT CLIP
2
—‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎËÚ ͇ÍÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
«‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ËÊÚÂ
‡Á‰Â· Ñ»ÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂî.
ƒ˙ʇ˜ Á‡ ͇·ÂÎËÚÂr
2
»ÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿
K¿¡≈À», ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
K‡Í ‰‡ Ò Á‡Ú„Ì Á‡ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ͇·ÂÎ
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**)
1
«‡Ú„ÌÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ͇·ÂÎ Ò˙Ò Á‡˘ËÚ̇ڇ ÒÍÓ·‡Ë
·ÓÎÚ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ. “‡Í‡ ˘Â Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÚÓ ËÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ ͇·Â·.
¡ÓÎÚ
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ͇·ÂÎË
K‡Í ‰‡ Ò‚‡ÎËÚÂ
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ ̇ ͇·ÂÎË
( Ò‡ÏÓ 50/60PS70**, 50/60PS80**)
’‚‡ÌÂÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À» Ò ‰‚Â
˙ˆÂ Ë „Ó ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ̇„ÓÂ.
«‡˘ËÚ̇ ÒÍÓ·‡
! ¡≈À≈ΔK¿
G Õ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Œ–√¿Õ»«¿“Œ–¿ Õ¿ K¿¡≈À» Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
- ¿ÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú ·˙‰Â ËÁÔÛÒ̇Ú, ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇‡ÌËÚ ËÎË ‰‡ „Ó Ò˜ÛÔËÚÂ.
33
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
¿KŒ Õ≈ »«œŒÀ«¬¿“≈ Õ¿—“ŒÀÕ¿“¿ —“Œ…K¿
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
■
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
KÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡Ú ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂ̇, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‰ԇÁÌˡ ͇ԇÍ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
œÓÒÚ‡‚ÂÚ œ–≈ƒœ¿«Õ»fl K¿œ¿K ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ڇ͇, ˜Â ‰‡ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
/ ÃŒƒ≈À» LED LCD “≈À≈¬»«Œ–»
Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**
Ò‡ÏÓ 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
ÂÍ‡Ì‡ ̇‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡.
2
–‡Áı··ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
—‚‡ÎÂÚ ÒÚÓÈ͇ڇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
4
œÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‰ԇÁÌˡ Í‡Ô‡Í ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
—Ή ͇ÚÓ ÓÚ‰ÂÎËÚ Ô‰ԇÁ̇ڇ ı‡Úˡ ÓÚ
Ô‰ԇÁÌˡ ͇ԇÍ, Á‡ÍÂÔÂÚ „Ó Í˙Ï
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
Ò‡ÏÓ 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**
œÓÒÚ‡‚ÂÚ œ–≈ƒœ¿«Õ»fl
K¿œ¿K ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ڇ͇,
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
˜Â ‰‡ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
Ò‡ÏÓ 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
34
œÓÒÚ‡‚ÂÚ œ–≈ƒœ¿«Õ»fl
K¿œ¿K ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ڇ͇,
˜Â ‰‡ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
œ‰ԇÁÂÌ Í‡Ô‡Í
5
«‡Ú„ÌÂÚ ̇‰ÂʉÌÓ 4-Ú ·ÓÎÚ‡ ̇ „˙·‡
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ‚ÓË.
“Â΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÏÓÌÚË‡Ì ÔÓ ‡Á΢ÌË
̇˜ËÌË, ̇ÔËÏÂ, ̇ ÒÚÂ̇, ‚˙ıÛ ·˛Ó Ë ‰.
A “Â΂ËÁÓ˙Ú Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê.
A
A
B
«¿«≈Ãfl¬¿Õ≈
≈ÎÂÍÚÓÁ‡
ı‡Ì‚‡ÌÂ
œÂÍ˙Ò‚‡˜
ÔË Í˙ÒÓ
Ò˙‰ËÌÂÌËÂ
—ÚÂÌÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê:
’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
œÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÌÁÓ· Á‡
Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ Ò Ï‡͇ڇ LG, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡ÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
A œÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‚Ë ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÍÓÌÁÓ· Á‡
Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇, ÍÓˇÚÓ ÔÓ‰˙ʇ Òڇ̉‡Ú‡ VESA.
A LG ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂ̇ڇ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÔˆˇÎËÒÚ.
A Õ‡È-̇Ô‰ Ò‚˙ÊÂÚ ‡Á¯ËËÚÂÎÌˡ USB
͇·ÂÎ Ò ËÁ‚Ó‰‡ USB IN Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ „Ó Ó͇˜ÂÚÂ
̇ ÒÚÂ̇ڇ.(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**)
A
! ¡≈À≈ΔK¿
—ÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÒÚÂ̇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡
ÒÚ‡·ËÎ̇ ÒÚÂ̇, ÔÂÔẨËÍÛΡ̇ ̇ ÔÓ‰‡.
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Ú‡‚‡Ì
ËÎË ÒÚÂ̇ ÔÓ‰ ̇ÍÎÓÌ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÒÔˆˇÎ̇ ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÒÚÂ̇.
G œÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡, ̇ ÍÓˇÚÓ ˘Â Ò ÏÓÌÚË‡
ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÒÚÂ̇, Úˇ·‚‡ ‰‡  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Á‰‡‚‡, Á‡ ‰‡ ËÁ‰˙ÊË ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ̇Ô. ÓÚ ·ÂÚÓÌ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ Í‡Ï˙Í,
ÚÛı· Ë ÍÛıË ·ÎÓ͘ÂÚ‡.
G “ËÔ˙Ú Ë ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê. «‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ‚Ê. ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚͇ڇ.
G LG Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÌËÍ‡Í‚Ë ÁÎÓÔÓÎÛÍË
ËÎË ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ËÎË Ì‡
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓ‡‰Ë ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂ:
- KÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÒÚÂ̇, ÍÓˇÚÓ ÌÂ
ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ VESA ÒÔˆËÙË͇ˆËËÚÂ.
- œË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Á‡ÍÂÔ‚‡Ì ̇ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ
Í˙Ï ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
Ô‡‰‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë Ì‡‡Ìˇ‚‡Ìˡ.
- œË ÌÂÒÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÔÂÔÓ˙˜‡Ìˡ ÏÂÚÓ‰ Á‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ.
G
G
10 ÒÏ
10 ÒÏ
10 ÒÏ
10 ÒÏ
10 ÒÏ
ÃÓ‰ÂÎ
19/22LU40**
19/22LU50**
26LU50**
19/22LG31**
26LG31**
32LF25**
37/42LF25**
32LG2***
37/42LG2***
32LG33**
37/42LG33**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
19/22LD3**
26/32LD3**
32LH3***
37/42/47LH3***
32LH40**
37/42/47LH40**
32LH49**
37/42/47LH49**
32LH50**
37/42/47LH50**
55LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
42/47LH90**
32LF51**
42/47LF51**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42/50PQ35**
42PQ65**
50PS65**
VESA —ڇ̉‡Ú KÓ΢ÂÒ
(A * B)
Ú‚Ó
¬ËÌÚ
4
100 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
”‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ò‚˙Á‚‡Ú Êˈ‡ Á‡ Á‡ÁÂÏˇ‚‡ÌÂ, Á‡
‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡. ¿ÍÓ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
Ò ̇Ô‡‚Ë Á‡ÁÂÏˇ‚‡ÌÂ, ÔÓ‚Ë͇ÈÚ ͂‡ÎËÙˈË‡Ì
ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ̇
‚ÂË„‡Ú‡. Õ Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÁÂÏËÚ ‡Ô‡‡Ú‡
˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌÌË Í‡·ÂÎË,
„˙ÏÓÓÚ‚Ó‰Ë ËÎË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë.
35
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
■
«‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÔÓ‚‰‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÌËÍ‡Í‚Ë Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ͇·ÂÎË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ
ÔËÍβ˜ËÎË Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ‡ÌÚÂ̇
■
■
–„ÛÎË‡ÈÚ ÔÓÒÓ͇ڇ ̇ ‡ÌÚÂ̇ڇ Á‡ ̇È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·‡Á‡.
¿ÌÚÂÌÂÌ Í‡·ÂÎ Ë ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ Ì ҇ ‚Íβ˜ÂÌË ‚ ‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ.
œŒƒ√Œ“Œ¬K¿
—ÚÂÌÌÓ
‡ÌÚÂÌÌÓ
„ÌÂÁ‰Ó
¬˙̯̇
‡ÌÚÂ̇
(VHF, UHF)
ÃÌÓ„ÓÙ‡ÏËÎÌË ÊËÎˢ‡
(—‚˙Á‚‡Ì Ò˙Ò ÒÚÂÌÌÓÚÓ ‡ÌÚÂÌÌÓ „ÌÂÁ‰Ó)
¬◊ ÍÓ‡ÍÒˇÎÂÌ Í‡·ÂÎ
(75 Ω)
≈‰ÌÓÙ‡ÏËÎÌË ÊËÎˢ‡ Ë Í˙˘Ë
(—‚˙Á‚‡Ì Ò˙Ò ÒÚÂÌÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„ Á‡
‚˙̯̇ ‡ÌÚÂ̇)
UHF
¿ÌÚÂ̇
¿ÌÚÂÌÂÌ
ÛÒË΂‡ÚÂÎ
VHF
¬ ÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò˄̇Î˙Ú Â Ò··, Á‡ ÔÓ-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·‡Á‡ ÏÓÌÚË‡ÈÚ ‡ÌÚÂÌÂÌ ÛÒË΂‡ÚÂÎ
Í˙Ï ‡ÌÚÂ̇ڇ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚‰ˇÒÌÓ.
■ ¿ÍÓ Ò˄̇Î˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á‰ÂÎÂÌ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡ÌÚÂÌÂÌ
ÒÔÎËÚÂ.
■
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÂËÚ̇ Ò˙ˆÂ‚Ë̇
(“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.)
‘ÂËÚ̇ڇ Ò˙ˆÂ‚Ë̇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌËÚ ‚˙ÎÌË ÔË
Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ͇·ÂÎ.
KÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-·ÎËÁÓ Â ÙÂËÚ̇ڇ Ò˙ˆÂ‚Ë̇ ‰Ó
˘ÂÔÒ· ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ͇·ÂÎ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Â.
36
ÃÓÌÚË‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ
͇·ÂΠ̇·ÎËÁÓ.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
«‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÔÓ‚‰‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÌËÍ‡Í‚Ë Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ͇·ÂÎË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ
ÔËÍβ˜ËÎË Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
■ ¬ ÚÓÁË ‡Á‰ÂΠ̇ »Õ—“¿À»–¿Õ≈ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ
ËβÒÚ‡ˆËË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë Ò ‰Ó ÏÓ‰ÂÎËÚ 50/60PS70** Ë 50/60PS80**.
■ œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
■
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ HD œ–»≈ÃÕ»K
■
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχ Ò˄̇ÎË Á‡ ˆËÙÓ‚‡/͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ·ÂÁ ‚˙̯ÂÌ ˆËÙÓ‚
ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÔËÂÏÌËÍ. ÕÓ ‡ÍÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ˆËÙÓ‚Ë Ò˄̇ÎË ÓÚ ˆËÙÓ‚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ
ÔËÂÏÌËÍ ËÎË ‰Û„Ó ‚˙̯ÌÓ ˆËÙÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ËÊÚ ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ ËβÒÚ‡ˆËˇ.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú Ò˙Ò Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ Í‡·ÂÎ
—‚˙ÊÂÚ ‚ˉÂÓËÁıÓ‰ËÚ (Y, PB, PR) ̇ DVD
ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ COMPONENT IN
VIDEO (—˙ÒÚ‡‚ÂÌ ‚ıÓ‰ Á‡ DVD) (Y, PB, PR) ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰ËÚ ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
COMPONENT IN AUDIO (¿Û‰ËÓ) ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Íβ˜ÂÚ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ-·ÓÍÒ. (Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ
ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ·ÓÍÒ.)
4
»Á·ÂÂÚ KÓÏÔÓÌÂÌÚ Í‡ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ò
·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1
2
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
G œÓ‰‰˙ʇÌ
HDMI ‡Û‰ËÓ-ÙÓχÚ: Dolby Digital, PCM (»ÏÔÛÎÒÌÓ-ÍÓ‰Ó‚‡ ÏÓ‰Û·ˆËˇ)
Õ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ DTS ‡Û‰ËÓ ÙÓχÚ.
—˄̇Î
KÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
O
(Ò‡ÏÓ 50 Hz / 60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
37
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ HDMI
1
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
—‚˙ÊÂÚ HDMI ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ-·ÓÍÒ
Í˙Ï H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3 (Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) ËÎË H D M I I N 4 (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
¬Íβ˜ÂÚ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ-·ÓÍÒ. (Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇
‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ-·ÓÍÒ.)
3
»Á·ÂÂÚ H D M I 1, H D M I 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) ËÎË H D M I 4(Ò‡ÏÓ
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Ò˄̇ΠÒ
·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1
! ¡≈À≈ΔK¿
GœÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ‚‡¯ËˇÚ HDMI ͇·ÂÎ Â ‚ÂÒˡ 1.3 ËÎË
ÔÓ-‚ËÒÓ͇.
¿ÍÓ HDMI ͇·ÂÎËÚ Ì ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú HDMI ‚ÂÒˡ 1.3,
ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÚÂÔ͇Ì ËÎË ÎËÔÒ‡ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓÒΉÌËÚÂ
͇·ÂÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ì‡È-χÎÍÓ ‚ÂÒˡ 1.3 ̇
HDMI.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ HDMI Í˙Ï DVI
1
—‚˙ÊÂÚ DVI ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇ ˆËÙӂˡ ÒÂÚÚÓÔ-·ÓÍÒ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ HDMI/DVI IN 1 ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓ ÍÓÌÂÍÚÓËÚ ̇ ˆËÙӂˡ ÒÂÚÚÓÔ-·ÓÍÒ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ AUDIO IN (RGB/DVI) ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡
3
¬Íβ˜ÂÚ ˆËÙӂˡ ÒÂÚ-ÚÓÔ-·ÓÍÒ. (Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ
ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˆËÙӂˡ ÒÂÚÚÓÔ-·ÓÍÒ.)
4
38
»Á·ÂÂÚ HDMI1 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ò
·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1
2
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ DVD
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú Ò˙Ò Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ Í‡·ÂÎ
1
—‚˙ÊÂÚ ‚ˉÂÓËÁıÓ‰ËÚ (Y, PB, PR) ̇ DVD
ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ COMPONENT IN
VIDEO (—˙ÒÚ‡‚ÂÌ ‚ıÓ‰ Á‡ DVD) (Y, PB, PR) ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰ËÚ ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
COMPONENT IN AUDIO (¿Û‰ËÓ) ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Íβ˜ÂÚ DVD ÔÎÂÈ˙‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ DVD ‰ËÒÍ.
2
4
»Á·ÂÂÚ KÓÏÔÓÌÂÌÚ Í‡ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ò
·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
5
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ DVD
ÔÎÂÈ˙‡ Á‡ Û͇Á‡Ìˡ Á‡ ‡·ÓÚ‡.
—˙ÒÚ‡‚ÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â
«‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·‡Á‡, Ò‚˙ÊÂÚ DVD ÔÎÂÈ˙ Í˙Ï Ò˙ÒÚ‡‚ÌËÚ ‚ıÓ‰Ó‚Â,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
—˙ÒÚ‡‚ÌË ‚ıӉӂ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
¬Ë‰ÂÓËÁıÓ‰Ë Ì‡ DVD
ÔÎÂÈ˙‡
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
2
1
39
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ scart
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
—‚˙ÊÂÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ scart ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ò͇Ú AV1 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 1) ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡. ÃÓΡ, ÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÂÍ‡ÌË‡Ì ͇·ÂÎ
scart.
2
¬Íβ˜ÂÚ DVD ÔÎÂÈ˙‡, ‚͇‡ÈÚ DVD ‰ËÒÍ.
3
»Á·ÂÂÚ AV1 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 1) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
‚ıÓ‰‡ Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
¿ÍÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ scart „ÌÂÁ‰ÓÚÓ AV2 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ
2), ËÁ·ÂÂÚ AV2 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 2) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
‚ıÓ‰‡.
1
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ DVD
ÔÎÂÈ˙‡ Á‡ Û͇Á‡Ìˡ Á‡ ‡·ÓÚ‡.
4
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
»ÁıÓ‰
¬ıÓ‰
Scart
AV1
¬Ë‰ÂÓ
O
AV2
O
“ËÔ ËÁıÓ‰
“ÂÍÛ˘
‚ıÓ‰ÂÌ ÂÊËÏ
÷ËÙÓ‚‡ “¬
¿Û‰Ë
O
O
RGB
O
X
AV1
(ËÁıÓ‰ Á‡
“¬)
¬Ë‰ÂÓ, ¿Û‰ËÓ
—‡ÏÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
Õ‡Î˘ÂÌ Â ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚, DTV ( (÷ËÙÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ), AV1/2/3 ËÁıÓ‰.
AV2
(ËÁıÓ‰ Á‡
ÏÓÌËÚÓ)
AV2
(ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Ô·ÌË‡ÌÓ
Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ DTV ˜ÂÁ
Á‡ÔËÒ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.)
X
O
O
¿Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ “¬, AV1/3
O
O
O
KÓÏÔÓÌÂÌÚ/RGB
O
X
(¬ıÓ‰ÌËˇÚ ÂÊËÏ ÒÂ
ÍÓÌ‚ÂÚË‡ ‚ DTV.)
HDMI
X
X
AV2
O
O
G
»ÁıÓ‰ Á‡ “¬ : »Á‚Âʉ‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ò˄̇ÎË.
»ÁıÓ‰ Á‡ ÏÓÌËÚÓ:
»Á‚Âʉ‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ Ó·‡Á
̇ ÂÍ‡Ì‡.
O
! ¡≈À≈ΔK¿
G
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·ÂÎ Á‡ EURO scart, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÍ‡ÌË‡Ì ͇·ÂÎ
Á‡ Ò˄̇ΠÔÂÁ Euro scart.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ S-Video
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
1
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ S-VIDEO ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡
Í˙Ï ‚ıÓ‰‡ S-VIDEO ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰ËÚ ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
AUDIO (¿Û‰ËÓ) ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Íβ˜ÂÚ DVD ÔÎÂÈ˙‡, ‚͇‡ÈÚ DVD ‰ËÒÍ.
4
»Á·ÂÂÚ AV3 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ
ÒË„Ì‡Î Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
5
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ DVD
ÔÎÂÈ˙‡ Á‡ Û͇Á‡Ìˡ Á‡ ‡·ÓÚ‡.
VIDEO
S-VIDEO
R
OUTPUT
SWITCH
1
40
L
ANT IN
ANT OUT
2
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò HDMI ͇·ÂÎ
—‚˙ÊÂÚ HDMI ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3 (Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) ËÎË H D M I I N 4 (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
»Á·ÂÂÚ H D M I 1, H D M I 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) ËÎË H D M I 4(Ò‡ÏÓ
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Ò˄̇ΠÒ
·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
3
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ DVD ÔÎÂÈ˙‡
Á‡ Û͇Á‡Ìˡ Á‡ ‡·ÓÚ‡.
! ¡≈À≈ΔK¿
1
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
GKÓ„‡ÚÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ HDMI ͇·ÂÎ, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡
ÔËÂχ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ˉÂÓ Ë ‡Û‰ËÓ Ò˄̇ÎË.
G¿ÍÓ DVD ÔÎÂÈ˙˙Ú Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Auto HDMI, Úˇ·‚‡
‚Ë ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
̇ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ Ò˄̇Î.
GœÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‚‡¯ËˇÚ HDMI ͇·ÂÎ Â ‚ÂÒˡ 1.3 ËÎË ÔÓ‚ËÒÓ͇.
¿ÍÓ HDMI ͇·ÂÎËÚ Ì ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú HDMI ‚ÂÒˡ 1.3, ÚÓ‚‡
ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÚÂÔ͇Ì ËÎË ÎËÔÒ‡ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
̇ ÂÍ‡Ì‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓÒΉÌËÚ ͇·ÂÎË, ÍÓËÚÓ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ì‡È-χÎÍÓ ‚ÂÒˡ 1.3 ̇ HDMI.
41
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇
■
«‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ¯ÛÏ ‚ ͇ÚË̇ڇ (ÒÏÛ˘ÂÌˡ), ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌË ÏÂʉÛ
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ Ë ÚÂ΂ËÁÓ‡.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò RF ͇·ÂÎ
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
KÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡
ÒÚÂ̇ڇ
¿ÌÚÂ̇
1
—‚˙ÊÂÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ ANT OUT (¿ÌÚÂÌÂÌ ËÁıÓ‰) ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ
ANTENNA IN ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‡ÌÚÂÌÌˡ ͇·ÂÎ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ ANT IN (¿ÌÚÂÌÂÌ ‚ıÓ‰) ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇.
3
42
ANT OUT
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ PLAY (¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ) ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ „Ή‡ÌÂ.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ scart
—‚˙ÊÂÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ scart ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ò͇Ú AV1 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 1) ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡. ÃÓΡ, ÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÂÍ‡ÌË‡Ì ͇·ÂÎ
scart.
2
¬Íβ˜ÂÚ DVD ÔÎÂÈ˙‡, ‚͇‡ÈÚ DVD ‰ËÒÍ.
3
»Á·ÂÂÚ AV1 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 1) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
‚ıÓ‰‡ Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1
¿ÍÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ scart „ÌÂÁ‰ÓÚÓ AV2 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ
2), ËÁ·ÂÂÚ AV2 (¿Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ 2) ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
‚ıÓ‰‡.
4
»ÁıÓ‰
¬ıÓ‰
Scart
AV1
¬Ë‰ÂÓ
O
AV2
O
“ËÔ ËÁıÓ‰
“ÂÍÛ˘
‚ıÓ‰ÂÌ ÂÊËÏ
÷ËÙÓ‚‡ “¬
¿Û‰Ë
O
O
RGB
O
X
AV1
(ËÁıÓ‰ Á‡
“¬)
¬Ë‰ÂÓ, ¿Û‰ËÓ
—‡ÏÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Õ‡Î˘ÂÌ Â ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚, DTV ( (÷ËÙÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ), AV1/2/3 ËÁıÓ‰.
AV2
(ËÁıÓ‰ Á‡
ÏÓÌËÚÓ)
AV2
(ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Ô·ÌË‡ÌÓ
Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ DTV ˜ÂÁ
Á‡ÔËÒ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.)
X
O
O
¿Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ “¬, AV1/3
O
O
O
KÓÏÔÓÌÂÌÚ/RGB
O
X
(¬ıÓ‰ÌËˇÚ ÂÊËÏ ÒÂ
ÍÓÌ‚ÂÚË‡ ‚ DTV.)
HDMI
X
X
AV2
O
O
G
»ÁıÓ‰ Á‡ “¬ : »Á‚Âʉ‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ò˄̇ÎË.
»ÁıÓ‰ Á‡ ÏÓÌËÚÓ:
»Á‚Âʉ‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ Ó·‡Á
̇ ÂÍ‡Ì‡.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
O
! ¡≈À≈ΔK¿
G
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·ÂÎ Á‡ EURO scart, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÍ‡ÌË‡Ì ͇·ÂÎ
Á‡ Ò˄̇ΠÔÂÁ Euro scart.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ RCA
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
1
—‚˙ÊÂÚ AUDIO/VIDEO (¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ)
ÍÓÌÂÍÚÓËÚ ÏÂÊ‰Û ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇. ÷‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ʇÍÓ‚ÂÚ Úˇ·‚‡
‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ „ÌÂÁ‰‡Ú‡. (¬Ë‰ÂÓ =
Ê˙ÎÚÓ, ‡Û‰ËÓ Îˇ‚Ó = ·ˇÎÓ, ‡Û‰ËÓ ‰ˇÒÌÓ = ˜Â‚ÂÌÓ)
2
¬Í‡‡ÈÚ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚ‡ ‚˙‚ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ PLAY (¬⁄«œ–Œ»«¬≈Δƒ¿Õ≈) ̇
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇. (Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇.)
3
»Á·ÂÂÚ AV3 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ
ÒË„Ì‡Î Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
¿ÍÓ ËχÚ ÏÓÌÓ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓÌ, Ò‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓ
͇·Â· ÓÚ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ AUDIO
L/MONO (¿”ƒ»Œ Àfl¬Œ/ÌՌ) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
43
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ S-Video
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
S-VIDEO
1
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ S-VIDEO ̇
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ Í˙Ï ‚ıÓ‰‡ S-VIDEO ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡. K‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ÒÂ
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÌÓχÎÌˡ ‚ıÓ‰ Á‡
ÍÓÏÔÓÁËÚÂÌ Ò˄̇Π(RCA ͇·ÂÎ).
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰ËÚ ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇
AUDIO (¿Û‰ËÓ) ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Í‡‡ÈÚ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚ‡ ‚˙‚ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ PLAY (¬⁄«œ–Œ»«¬≈Δƒ¿Õ≈) ̇
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇. (Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇.)
4
»Á·ÂÂÚ AV3 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ
ÒË„Ì‡Î Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
VIDEO
L
R
OUTPUT
SWITCH
1
ANT IN
ANT OUT
2
! ¡≈À≈ΔK¿
¿ÍÓ Ë ‰‚‡Ú‡ ÍÓÌÂÍÚÓ‡ S-VIDEO Ë VIDEO Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í˙Ï S-VHS ̇ ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇, ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ÔËÂχ Ò‡ÏÓ S-VIDEO Ò˄̇Î.
G
œŒ—“¿¬flÕ≈ Õ¿ CI ÃŒƒ”À
- «‡ ‰‡ „Ή‡Ú ÍÓ‰Ë‡ÌË (Ô·ÚÂÌË) ÔÓ„‡ÏË ‚ ÂÊËÏ
̇ ˆËÙÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ.
- “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì  ̇΢̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË.
1
œÓÒÚ‡‚ÂÚ CI ÏÓ‰Û· ‚ ÒÎÓÚ‡ Á‡ ͇Ú‡ PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International
Association) ËÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ‚Ê. ÒÚ.77.
! ¡≈À≈ΔK¿
G œÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË CI ÏÓ‰ÛÎ˙Ú Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ÒÎÓÚ‡ Á‡
PCMCIA ͇Ú‡ ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÒÓ͇. ¿ÍÓ ÏÓ‰ÛÎ˙Ú
Ì  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÓ‚‰‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë ÒÎÓÚ‡ Á‡ PCMCIA ͇Ú‡.
44
1
œÓ‚ÂÂÚ ÚÓ‚‡, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ, Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
CI ÏÓ‰Û·.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
»ÁÔ‡˘‡ ‡Û‰ËÓ Ò˄̇ΠÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Í˙Ï ‚˙̯̇ ‡Û‰ËÓ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ˜ÂÁ ÔÓÚ‡ ̇ ËÁıÓ‰‡ Á‡
ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ (ÓÔÚ˘ÂÌ).
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ˆËÙÓ‚Ó ËÁÎ˙˜‚‡Ì ÔÓ 5.1-͇̇ÎÌË ÚÓÌÍÓÎÓÌË, Ò‚˙ÊÂÚÂ
ËÁ‚Ó‰‡ Œœ“»◊≈Õ »«’Œƒ «¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò DVD ÒËÒÚÂχ Á‡
‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ (ËÎË ÛÒË΂‡ÚÂÎ).
—‚˙ÊÂÚ ‰ËÌˡ Í‡È ̇ ÓÔÚ˘Ìˡ ͇·ÂÎ Í˙Ï
ÔÓÚ‡ Digital Audio (Optical) Output ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‰Û„Ëˇ Í‡È ̇ ÓÔÚ˘Ìˡ ͇·ÂÎ Ò˙Ï
ˆËÙӂˡ ‡Û‰ËÓ (ÓÔÚ˘ÂÌ) ‚ıÓ‰ ̇ ‡Û‰ËÓ
‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡.
3
«‡‰‡ÈÚ ÓÔˆËˇÚ‡ TV Speaker (“¬
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ) ̇ Off (»ÁÍÎ.) ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ
AUDIO (¿”ƒ»Œ). (G ÒÚ.132). ¬Ê.
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙̯̇ڇ ‡Û‰ËÓ ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Á‡ Û͇Á‡Ìˡ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡.
1
2
¬Õ»Ã¿Õ»≈
G ÕÂ
„Ή‡ÈÚ ‚ ÓÔÚ˘Ìˡ ËÁıÓ‰ÂÌ ÔÓÚ. √Ή‡ÌÂÚÓ ‚
·ÁÂÂÌ Î˙˜ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Û‚Â‰Ë ÁÂÌËÂÚÓ.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ —À”ÿ¿ÀK¿“¿
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú Á‚Û͇ ÔÂÁ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
1
¬Íβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
2
«‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ‚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ,
+ ËÎË - ¿ÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
·ÛÚÓ̇ MUTE (¡≈« «¬”K), Á‚ÛÍ˙Ú ÓÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ
Ò ËÁÍβ˜‚‡.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
G
≈ÎÂÏÂÌÚËÚ ̇ ÏÂÌ˛ AUDIO (¿”ƒ»Œ) Ò‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚˙Á͇
Í˙Ï ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
œË ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÂÊËχ AV MODE (¿¬ –≈Δ»Ã) Ò˙Ò Ò‚˙Á‡Ì‡ ÒÎÛ¯‡Î͇, ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ÒÂ
ÔË·„‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ‚ˉÂÓÚÓ, ÌÓ ÌÂ Ë Á‡ ‡Û‰ËÓÚÓ.
Optical Digital Audio Out (ŒÔÚ˘ÂÌ ËÁıÓ‰ ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ) Ì  ̇΢ÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚˙Á͇ Í˙Ï ÒÎÛ¯‡Î͇.
45
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ƒ–”√ ¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ »«“Œ◊Õ»K
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**,
32/37/42LF25**)
¬Ë‰ÂÓ͇ÏÂ‡
≈ÎÂÍÚÓÌ̇ Ë„‡
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
46
VIDEO
L
R
1
1
—‚˙ÊÂÚ AUDIO/VIDEO (¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ) ÍÓÌÂÍÚÓËÚ ÏÂÊ‰Û ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë
‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓ̇. ÷‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ʇÍÓ‚ÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇
„ÌÂÁ‰‡Ú‡. (¬Ë‰ÂÓ = Ê˙ÎÚÓ, ‡Û‰ËÓ Îˇ‚Ó = ·ˇÎÓ, ‡Û‰ËÓ ‰ˇÒÌÓ = ˜Â‚ÂÌÓ)
2
»Á·ÂÂÚ AV3 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÒË„Ì‡Î Ò ·ÛÚÓ̇ INPUT (¬’Œƒ) ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
3
–‡·ÓÚÂÚ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‚˙̯ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙̯ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
Õ¿—“–Œ… ¿ Õ¿ USB ¬’Œƒ¿
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
—‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ USB IN (¬’Œƒ USB) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—Ή Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‚ıÓ‰ÌËÚ USB ʇÍÓ‚Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ USB. (G ÒÚ.96)
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
47
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
Õ‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
“ÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ Ëχ Plug and Play ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò 15-˘ËÙÚÓ‚ D-Ó·‡ÁÂÌ Í‡·ÂÎ
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
—‚˙ÊÂÚ RGB ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ R G B I N ( P C ) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï
‚ıÓ‰‡ A U D I O I N ( R G B / D V I ) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Íβ˜ÂÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
2
4
1
»Á·ÂÂÚ RGB ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ò ·ÛÚÓ̇
INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
AUDIO
48
RGB OUTPUT
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ Ò Í‡·ÂÎ HDMI Í˙Ï DVI
—‚˙ÊÂÚ DVI ËÁıÓ‰‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ H D M I / D V I I N 1 ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï
‚ıÓ‰‡ A U D I O I N ( R G B / D V I )̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
¬Íβ˜ÂÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
4
»Á·ÂÂÚ HDMI1 ͇ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ò
·ÛÚÓ̇ INPUT ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1
DVI-PC OUTPUT
2
AUDIO
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
1
49
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
œÓ‰‰˙ʇ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ‰ËÒÔΡ
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — œÀ¿«Ã≈Õ ƒ»—œÀ≈…
ÂÊËÏ HDMI/DVI-DTV
ÂÊËÏ RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
’ÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
¬ÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
640x480
31,649
59,94
31,469
60
31,47
59,94
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
’ÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
¬ÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
31,50
60
59,87
720x576
31,25
50,00
1280x720
37,50
50,00
44,96
59,94
1280x768
47,78
720x480
1360x768
47,72
59,80
1920x1080
66,587
59,934
1280x1024
63,98
60,02
45,00
60
59,979
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
1400x1050
65,317
1920x1080
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 42/50PQ35**,
42PQ65**)
24,00
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
ÃŒƒ≈À» “≈À≈¬»«Œ–» — “≈◊ÕŒK–»—“¿À≈Õ ƒ»—œÀ≈…
/ ÃŒƒ≈À» LED LCD “≈À≈¬»«Œ–»
ÂÊËÏ HDMI/DVI-DTV
ÂÊËÏ RGB-PC, HDMI/DVI-PC
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
’ÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
¬ÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
’ÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
¬ÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
720x400
31,468
70,08
720x480
31,469/31,5
59,94/60
640x480
31,469
59,94
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
50
44,96/45
59,94/60
1920x1080
33,72/33,75
59,94/60
28,125
50
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,595
60,00
1920x1080
66,587
59,93
(RGB-PC)
1920x1080
67,5
60,00
1440x900
55,5
59,90
1400x1050
64,744
59,948
1680x1050
65,16
59,94
(HDMI-PC)
50
27,00
33,750
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌËÂ
Á‡ 19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
(ÒËÁÍβ˜ÂÌËÂÁ‡
19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/42L
H20**,19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,19/2
2/26LG31**)
(—‡ÏÓ Á‡
19LG31**)
(—‡ÏÓ Á‡
22LG31**)
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
G
Ò ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
̇ ͇ÚË̇ڇ.
—‚˙ÊÂÚ ͇·Â· ̇ Ò˄̇· ÓÚ ËÁıÓ‰Ìˡ
ÔÓÚ Á‡ ÏÓÌËÚÓ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï ÔÓÚÓ
RGB (PC) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË Í‡·Â· ̇
Ò˄̇· ÓÚ ËÁıÓ‰Ìˡ ÔÓÚ HDMI ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í˙Ï ‚ıÓ‰Ìˡ ÔÓÚ HDMI IN
(ËÎË HDMI/DVI IN) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
G —‚˙ÊÂÚ ‡Û‰ËÓ Í‡·Â· ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡
Í˙Ï AUDIO INPUT (‚ıÓ‰ Á‡ ‡Û‰ËÓ)
„ÌÂÁ‰‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. (K˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡
Ì ҇ ÔËÎÓÊÂÌË Í‡·ÂÎË Á‡ ‡Û‰ËÓ).
G ¿ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‚ÛÍÓ‚‡ ͇Ú‡, ̇ÒÚÓÈÚÂ
ÒÔÓ‰ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ Á‚Û͇ ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
G ¿ÍÓ „‡Ù˘̇ڇ ͇Ú‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÌÂ
ËÁ‚Âʉ‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ë ˆËÙÓ‚ RGB Ò˄̇Î
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, Ò‚˙ÊÂÚ ҇ÏÓ Â‰ÌÓÚÓ ñ
RGB ËÎË HDMI IN (ËÎË HDMI/DVI IN) ñ Á‡
ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ PC ‚ ‡Ô‡‡Ú‡.
G ¿ÍÓ „‡Ù˘̇ڇ ͇Ú‡ Ì ËÁ‚Âʉ‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ë ˆËÙÓ‚ RGB ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ,
̇ÒÚÓÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ RGB ËÎË HDMI;
(‰Û„ËˇÚ ÂÊËÏ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
̇ Plug and Play ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.)
G DOS ÂÊËÏ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ˉÂÓ͇Ú‡Ú‡, ‡ÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·ÂÎ ÓÚ HDMI Í˙Ï DVI.
G KÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڂ˙‰Â ‰˙Î˙„ ͇·ÂÎ
RGB-PC  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë ¯ÛÏ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡. œÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇·ÂÎ ÔÓ-Í˙Ò ÓÚ 5 Ï. “ÓÈ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ̇ȉӷÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
G
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
G
A»Á·ˇ„‚‡ÈÚ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰
ÓÚ ‚ÂÏÂ. ÕÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ Ú‡ÈÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡;
ÍÓ„‡ÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙.
¬ ÂÊËÏ PC (ÍÓÏÔ˛Ú˙)  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
Ò ÔÓÎÛ˜Ë ¯ÛÏ ‚ ͇ÚË̇ڇ ÔË ÌˇÍÓË
‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ˜ÂÒÚÓÚË Ì‡
‚ÂÚË͇ÎÌÓ ÓÔÂÒÌˇ‚‡ÌÂ, ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ËÎË ˇÍÓÒÚÚ‡. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë
ÔÓÏÂÌÂÚ ÂÊËχ PC (ÍÓÏÔ˛Ú˙) ̇
‰Û„‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ËÎË
ÔÓÏÂÌÂÚ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÓÔÂÒÌˇ‚‡ÌÂ, ËÎË
ÔÓÏÂÌÂÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ, ‰Ó ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ. ¿ÍÓ
˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÓÔÂÒÌˇ‚‡Ì ̇ „‡Ù˘̇ڇ
͇Ú‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌË, ÒÏÂÌÂÚ „‡Ù˘̇ڇ ͇Ú‡ ËÎË
Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂΡ ̇
„‡Ù˘̇ڇ ͇Ú‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
—ËÌıÓÌËÁË‡˘‡Ú‡ ÙÓχ ̇ ‚ıÓ‰‡ Â
ÓÚ‰ÂÎ̇ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ڇ Ë
‚ÂÚË͇Î̇ڇ ˜ÂÒÚÓÚ‡.
œÂÔÓ˙˜‚‡Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 1920x1080,
60 Hz(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
42/50PQ35**, 42PQ65**), 1360x768, 60 Hz(—
‡ÏÓ Á‡ 19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 50PQ35**),
1024x768, 60 Hz(—‡ÏÓ Á‡ 42PQ35**,
42PQ65**) , 1440x900, 60 Hz(—‡ÏÓ Á‡
19LG31**) , 1680x1050, 60 Hz(—‡ÏÓ Á‡
22LG31**) Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ÂÊËÏ ñ ڇ͇ ˘Â
51
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÂÊËÏ PC
¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡
¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ Ù‡·˘ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì Á‡ œÓÁËˆËˇ, –‡ÁÏÂ Ë ‘‡Á‡.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË: RGB[PC].
œÂÏ.
≈K–¿Õ
OK
E
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
K¿–“»Õ¿
• KÓÌÚ‡ÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ÷‚ˇÚ
60
• Õ˛‡ÌÒ
0
A ‚Ú.
KÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ
œÓÁËˆËˇ
R
G
P‡ÁÏÂ
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
≈Í‡Ì
≈Í‡Ì
1 MENU
2
Õ‡Á‡‰
P ‡ Á ‰ Â ÎË ÚÂ ÎÌ ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
œÂÏ.
«‡ Õ‡ÒÚÓÈ͇
ƒ‡
ÕÂ
‘‡Á‡
ÕÛÎË‡ÌÂ
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
OK
»Á·ÂÂÚ ≈Í‡Ì.
OK
»Á·ÂÂÚ HÛÎËpaÌe.
OK
»Á·ÂÂÚ ƒa.
3
4
5
OK
»ÁÔ˙ÎÌÂÚ HÛÎËpaÌe.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
52
–„ÛÎË‡Ì ̇ ÔÓÁËˆËˇÚ‡, ‡ÁÏÂ‡ Ë Ù‡Á‡Ú‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡
¿ÍÓ Ó·‡Á˙Ú Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ˇÒÂÌ ÒΉ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ, ‡ÍÓ Ëχ ÚÂÔÚˇ˘Ë
ÂÎÂÏÂÌÚË, „ÛÎË‡ÈÚ ˙˜ÌÓ Ù‡Á‡Ú‡ ̇ Ó·‡Á‡.
Th“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË:RGB[PC].
œÂÏ.
≈KPAH
OK
E
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
P ‡ Á ‰ Â ÎË ÚÂ ÎÌ ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
A ‚Ú.
KÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ
• ÷‚ˇÚ
60
• Õ˛‡ÌÒ
0
œÂÏ.
Õ‡Á‡‰
œÓÁËˆËˇ
R
G
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
P‡ÁÏÂ
‘‡Á‡
≈Í‡Ì
≈Í‡Ì
ÕÛÎË‡ÌÂ
1 MENU
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
K¿–“»Õ¿
2
OK
»Á·ÂÂÚ ≈Í‡Ì.
OK
»Á·ÂÂÚ œoÁËˆËˇ, PaÁÏep ËÎË ‘‡Á‡.
3
4
OK
5
OK
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
53
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
»Á·Ë‡Ì ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
«‡ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ú ÌÓχÎÂÌ Ó·‡Á, ̇Ô‡‚ÂÚÂ Â‰Ì‡Í‚Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔË RGB
ÂÊËÏ Ë Ú‡ÁË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
ThÚ‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË:RGB[PC].
œÂÏ.
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ÷‚ˇÚ
60
• Õ˛‡ÌÒ
0
œÂÏ.
Õ‡Á‡‰
OK
E
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
≈KPAH
K¿–“»Õ¿
P ‡ Á ‰ Â ÎË ÚÂ ÎÌ ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
1024 x 768
A‚Ú.
KÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ
1280 x 768
1360 x 768
œÓÁËˆËˇ
R
G
P‡ÁÏÂ
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
≈Í‡Ì
≈Í‡Ì
1 MENU
‘‡Á‡
ÕÛÎË‡ÌÂ
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
2
OK
»Á·ÂÂÚ ≈Í‡Ì.
OK
»Á·ÂÂÚ PaÁ‰eÎËÚeÎÌa cÎoco·ÌocÚ.
3
4
OK
5
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
OK
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
54
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ
(Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËÏ RGB [PC ñ ÍÓÏÔ˛Ú˙])
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ Ó·‡Á‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÚÂÔÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡڇ. —Ή
„ÛÎË‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ó·‡Á˙Ú ‚Ò Ӣ Ì  ‰Ó·˙, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‚Ë ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ ÌÓχÎÌÓ, ÌÓ Ëχ
ÌÛʉ‡ ÓÚ ÌˇÍÓË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË.
K¿–“»Õ¿
œÂÏ.
≈KPAH
OK
90
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ÷‚ˇÚ
60
• Õ˛‡ÌÒ
0
Õ‡Á‡‰
P ‡ Á ‰ Â ÎË ÚÂ ÎÌ ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
E
• KÓÌÚ‡ÒÚ
œÂÏ.
A‚Ú.
KÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ
œÓÁËˆËˇ
R
G
P‡ÁÏÂ
«‡ Õ‡ÒÚÓÈ͇
ƒ‡
ÕÂ
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
≈Í‡Ì
≈Í‡Ì
1 MENU
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
2
OK
»Á·ÂÂÚ ≈Í‡Ì.
OK
»Á·ÂÂÚ A‚Ú. ÍoÌÙË„ÛpËpaÌe.
OK
»Á·ÂÂÚ ƒa.
3
‘‡Á‡
ÕÛÎË‡ÌÂ
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬⁄ÕÿÕŒ Œ¡Œ–”ƒ¬¿Õ≈
A‚Ú. ÍoÌÙË„ÛpËpaÌe
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ‡ÁÏÂ‡ Ë Ù‡Á‡Ú‡.
ƒÓ͇ÚÓ Ú˜ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ, ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÒÂÍÛ̉Ë.
• ¿ÍÓ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ Ó·‡Á‡ ‚Ò Ӣ Ì Â
Ô‡‚ËÎ̇, ÓÔËÚ‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
̇Ô‡‚ËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇.
• ¿ÍÓ ÒΉ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
„ÛÎË‡Ì ‚ RGB (PC) Ò ̇·„‡
͇ÚË̇ڇ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÍÓË„Ë‡Ì‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ œÓÁËˆËˇ, –‡ÁÏÂ ËÎË
Ù‡Á‡.
4
5
OK
»ÁÔ˙ÎÌÂÚ A‚Ú. ÍoÌÙË„ÛpËpaÌe.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
55
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl /
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
‘ÛÌ͈ËË Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)
KÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ̇ÒÓ˜‚‡ÈÚ „Ó Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ –„ÛÎË‡ÈÚ ÂÊËχ ̇ ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ̇
ÂÌÂ√ˡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.(G ÒÚ. 1 1 6)
RATIO »Á·Ë‡ Ê·ÌÓÚÓ ≈Í‡ÌÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‚
͇ÚË̇ڇ.(G ÒÚ. 1 1 3)
(—⁄Œ“ÕŒÿ≈Õ»≈)
POWER ¬Íβ˜‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
ËÎË „Ó ËÁÍβ˜‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
(¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ
˜‚‡ÌÂ
INPUT –ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‚˙̯ÂÌ ‚ıÓ‰ Ò ÒÏÂÌˇ ˆËÍ΢ÌÓ
ÔË Ô‚Íβ˜‚‡ÌÂ.(G ÒÚ. 8 0)
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
TV/RAD »Á·Ë‡ –‡‰ËÓ, “Â΂ËÁËÓÌÂÌ Ë DTV ͇̇Î.
Q.MENU »Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚ ·˙ÁÓÚÓ ÏÂÌ˛. (—
˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ, Clear Voice II , –ÂÊËÏ Ì‡
͇ÚË̇, –ÂÊËÏ Ì‡ Á‚ÛÍ, ¿Û‰ËÓ, “‡ÈÏÂ Á‡ Ò˙Ì,
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇, USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó).(G ÒÚ. 6 3)
(¡⁄–«Œ Ã≈Õfi)
MENU (ÃÂÌ˛) »Á·Ë‡ ÏÂÌ˛.
»Á˜ËÒÚ‚‡ ‚Ò˘ÍË Ó·‡ÁË ÓÚ ÂÍ‡Ì‡ Ë Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ÏÂÌ˛.(G ÒÚ. 6 4)
GUIDE(”K¿«¿“≈À) œÓ͇Á‚‡ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 1 1 0)
Õ¿¬»√¿÷»ŒÕ≈ ƒ‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ‰‚ËÊËÚ ÔÓ ÂÍ‡ÌÌËÚÂ
Õ ¡”“ŒÕ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ‰‡ „ÛÎË‡Ú ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ
(̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇ΠÒÔÓ‰ ‚‡¯ËÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ
ˇ‚Ó/̇‰ˇÒÌÓ)
OK œËÂχ ‚‡¯Ëˇ ËÁ·Ó ËÎË ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÂÊËÏ.
RETURN(EXIT)
(¬–⁄Ÿ¿Õ≈(»«’Œ
ƒ))
INFO i œÓ͇Á‚‡ ̇ÒÚÓˇ˘‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÂÍ‡Ì‡.
AV MODE œÓχ„‡ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú Ë Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú
ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ Ë Á‚ÛÍ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
‡Û‰ËÓ‚ËÁÛ‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.(G ÒÚ. 8 6)
(¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ
–≈Δ»Ã)
÷¬≈“Õ» “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ (Ò‡ÏÓ ÔË TELE¡”“ŒÕ» TEXT ÏÓ‰ÂÎË) ËÎË ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏË.
1
1
1
56
œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ‰‡ Ò ‚˙Ì ̇ ‰̇
ÒÚ˙Ô͇ ‚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, EPG ËÎË ‰Û„‡
ÙÛÌÍˆËˇ ̇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÚ·ËÚÂΡ.
¡ÛÚÓÌË Á‡ “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
TELETEXT «‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ‚ËÊÚ ‡Á‰Â· ì“ÂÎÂÚÂÍÒÚî.
(“ÂÎÂÚÂÍÒÚ) (G ÒÚ. 1 4 9)
SUBTITLE »Á‚ËÍ‚‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÛ·ÚËÚË ‚ ˆËÙÓ‚
(—”¡“»“–») ÂÊËÏ.
œÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙Í ÓÚ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡. KÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ,
ÏÂÌ˛ÚÓ Simplink Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
(G ÒÚ. 8 3)
VOL (Volume) (—Ë· –„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
̇ Á‚Û͇) D ËÎË E
MARK œÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ë ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÓÚÏÂÚ͇ Á‡ ÔÓ„‡ÏË ‚
USB ÏÂÌ˛ÚÓ.
(ÿ–K»–¿Õ≈)
FAV(œ–≈ƒœŒ◊»“¿Õ œÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ ÔÓ„‡Ï‡.
¿ œ–Œ√–¿Ã¿)
MUTE (»ÁÍβ˜‚‡Ì ¬Íβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ Á‚Û͇.
̇ Á‚Û͇)
PR (Programme)
(œÓ„‡Ï‡) D ËÎË E
»Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
(—“–¿Õ»÷¿
Õ¿√Œ–≈/Õ¿ƒŒÀ”)
÷ËÙÓ‚Ë »Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
·ÛÚÓÌË 0-9 »Á·Ë‡ ÌÓÏÂË‡ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÏÂÌ˛.
LIST (—ÔËÒ˙Í) ÔÓ͇Á‚‡ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 7 8)
Q.VIEW ¬˙˘‡ Í˙Ï ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚ „Ή‡ÎË
(¡˙Á Ô„Ή) ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡.
SIMPLINK/ ”Ô‡‚Ρ‚‡ SIMPLINK ËÎË USB ÏÂÌ˛ÚÓ(ÒÔËÒ˙Í
Ë ÒÔËÒ˙Í ÏÛÁË͇ڇ ËÎË ÒÔËÒ˙Í Ì‡
USB ÌËÏÍËÚÂ
ÙËÎÏËÚ (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)).
FREEZE œÓÒÚ‡‚ˇ ̇ Ô‡ÛÁ‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ Ó·‡Á ̇ ÂÍ‡Ì‡.(Ò‡ÏÓ Á‡
Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË)
(«¿Ã–¿«fl¬¿Õ≈)
œÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·‡ÚÂËËÚÂ
■
ŒÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËË ÓÚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
■
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË 1,5 V AAA, ͇ÚÓ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÓΡÌÓÒÚÚ‡ (+ Ò +, - Ò -). Õ ÒÏÂÒ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ë ËÎË
ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ÌË ·‡ÚÂËË Ò ÌÓ‚Ë Ú‡ÍË‚‡.
■
■
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
PAGE œÂÏË̇‚‡ ÓÚ Â‰ËÌ Ô˙ÎÂÌ ÂÍ‡Ì Ò
UP/DOWN ËÌÙÓχˆËˇ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëˇ/Ô‰˯Ìˡ.
«‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
«‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ·‡ÚÂËËÚÂ, ËÁ‚˙¯ÂÚ ‰ÂÈÒڂˡڇ Á‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ‚ Ó·‡Ú̇ ÔÓÒÓ͇.
57
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
‘ÛÌ͈ËË Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**)
KÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ̇ÒÓ˜‚‡ÈÚ „Ó Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
TV/RAD »Á·Ë‡ –‡‰ËÓ, “Â΂ËÁËÓÌÂÌ Ë DTV ͇̇Î.
AV MODE œÓχ„‡ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú Ë Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú
ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ Ë Á‚ÛÍ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
‡Û‰ËÓ‚ËÁÛ‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.(G ÒÚ. 8 6)
(¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ
–≈Δ»Ã)
POWER ¬Íβ˜‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
(¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ ËÎË „Ó ËÁÍβ˜‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
˜‚‡ÌÂ
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
INPUT –ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‚˙̯ÂÌ ‚ıÓ‰ Ò ÒÏÂÌˇ ˆËÍ΢ÌÓ
ÔË Ô‚Íβ˜‚‡ÌÂ.(G ÒÚ. 8 0)
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ –„ÛÎË‡ÈÚ ÂÊËχ ̇ ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ̇
ÂÌÂ√ˡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.(G ÒÚ. 1 1 6)
÷ËÙÓ‚Ë »Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
·ÛÚÓÌË 0-9 »Á·Ë‡ ÌÓÏÂË‡ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÏÂÌ˛.
Q.VIEW ¬˙˘‡ Í˙Ï ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚ „Ή‡ÎË
(¡˙Á Ô„Ή) ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡.
LIST
Q.VIEW
LIST (—ÔËÒ˙Í) ÔÓ͇Á‚‡ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 7 8)
MUTE
Õ¿¬»√¿÷»ŒÕ≈ ƒ‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ‰‚ËÊËÚ ÔÓ ÂÍ‡ÌÌËÚÂ
Õ ¡”“ŒÕ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ‰‡ „ÛÎË‡Ú ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ
(̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇ ÒÔÓ‰ ‚‡¯ËÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ
Ρ‚Ó/̇‰ˇÒÌÓ)
OK œËÂχ ‚‡¯Ëˇ ËÁ·Ó ËÎË ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÂÊËÏ.
MENU (ÃÂÌ˛) »Á·Ë‡ ÏÂÌ˛.
»Á˜ËÒÚ‚‡ ‚Ò˘ÍË Ó·‡ÁË ÓÚ ÂÍ‡Ì‡ Ë Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ÏÂÌ˛.(G ÒÚ. 6 4)
RETURN(EXIT) œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ‰‡ Ò ‚˙Ì ̇ ‰̇
(¬–⁄Ÿ¿Õ≈(»«’Œƒ)) ÒÚ˙Ô͇ ‚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, EPG ËÎË ‰Û„‡
ÙÛÌÍˆËˇ ̇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÚ·ËÚÂΡ.
RETURN / EXIT
MENU
÷¬≈“Õ» “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ (Ò‡ÏÓ ÔË TELE¡”“ŒÕ» TEXT ÏÓ‰ÂÎË) ËÎË ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏË.
1
Q.MENU INFO
58
i
GUIDE MARK
FAV
1
¡ÛÚÓÌË Á‡ “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
TELETEXT «‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ‚ËÊÚ ‡Á‰Â· ì“ÂÎÂÚÂÍÒÚî.
(“ÂÎÂÚÂÍÒÚ) (G ÒÚ. 1 4 9)
SUBTITLE »Á‚ËÍ‚‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÛ·ÚËÚË ‚ ˆËÙÓ‚
(—”¡“»“–») ÂÊËÏ.
œÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙Í ÓÚ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡. KÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ,
ÏÂÌ˛ÚÓ Simplink Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
(G ÒÚ. 8 3)
VOL (Volume) (—Ë· –„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
̇ Á‚Û͇) D ËÎË E
MUTE (»ÁÍβ˜‚‡Ì ¬Íβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ Á‚Û͇.
̇ Á‚Û͇)
PR (Programme)
(œÓ„‡Ï‡) D ËÎË E
POWER
AV MODE
»Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
(—“–¿Õ»÷¿
Õ¿√Œ–≈/Õ¿ƒŒÀ”)
¡ÛÚÓÌË Á‡ KÓÌÚÓÎË‡ simplink.
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
̇ SIMPLINK
LIST
Q.VIEW
Q.MENU »Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚ ·˙ÁÓÚÓ ÏÂÌ˛. (—
˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ, Clear Voice II , –ÂÊËÏ Ì‡
͇ÚË̇, –ÂÊËÏ Ì‡ Á‚ÛÍ, ¿Û‰ËÓ, “‡ÈÏÂ Á‡ Ò˙Ì,
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇, »ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ.)(G ÒÚ. 6 3)
(¡⁄–«Œ Ã≈Õfi)
MUTE
INFO i œÓ͇Á‚‡ ̇ÒÚÓˇ˘‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÂÍ‡Ì‡.
GUIDE(”K¿«¿“≈À) œÓ͇Á‚‡ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 1 1 0)
FAV œÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ ÔÓ„‡Ï‡.
(œ–≈ƒœŒ◊»“¿Õ¿
œ–Œ√–¿Ã¿)
MARK »Á·ÂÂÚ ‚ıÓ‰‡, Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡
Picture Wizard (—˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ͇ÚË̇ڇ).
(ÿ–K»–¿Õ≈)
RETURN / EXIT
MENU
Q.MENU INFO
i
œÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·‡ÚÂËËÚÂ
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
PAGE œÂÏË̇‚‡ ÓÚ Â‰ËÌ Ô˙ÎÂÌ ÂÍ‡Ì Ò
UP/DOWN ËÌÙÓχˆËˇ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëˇ/Ô‰˯Ìˡ.
ENERGY SAVING
GUIDE MARK
FAV
■
ŒÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËË ÓÚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
■
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË 1,5 V AAA, ͇ÚÓ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÓΡÌÓÒÚÚ‡ (+ Ò +, - Ò -). Õ ÒÏÂÒ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ë ËÎË
ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ÌË ·‡ÚÂËË Ò ÌÓ‚Ë Ú‡ÍË‚‡.
■
■
«‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
«‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ·‡ÚÂËËÚÂ, ËÁ‚˙¯ÂÚ ‰ÂÈÒڂˡڇ Á‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ‚ Ó·‡Ú̇ ÔÓÒÓ͇.
59
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
‘ÛÌ͈ËË Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(Ò‡ÏÓ 42/47LH90**)
KÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ̇ÒÓ˜‚‡ÈÚ „Ó Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
POWER ¬Íβ˜‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
POWER
(¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜ ËÎË „Ó ËÁÍβ˜‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
‚‡ÌÂ
ON/OFF
TV/RAD
ON/OFF(¬KÀ./»«KÀ.) ¬Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ì ̇ Í·‚˯ËÚÂ.
TV/RAD
»ÍÓÌÓÏˡ ̇
ÂÌÂ√ˡ
INFO i
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
»Á·Ë‡ –‡‰ËÓ, “Â΂ËÁËÓÌÂÌ Ë DTV ͇̇Î.
–„ÛÎË‡ÈÚ ÂÊËχ ̇ ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.(G ÒÚ. 1 1 6)
œÓ͇Á‚‡ ̇ÒÚÓˇ˘‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÂÍ‡Ì‡.
̇ ‚˙̯ÂÌ ‚ıÓ‰ Ò ÒÏÂÌˇ ˆËÍ΢ÌÓ
INPUT –ÂÊËÏ˙Ú
ÔË Ô‚Íβ˜‚‡ÌÂ.(G ÒÚ. 8 0)
÷ËÙÓ‚Ë »Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
·ÛÚÓÌË 0-9 »Á·Ë‡ ÌÓÏÂË‡ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÏÂÌ˛.
LIST (—ÔËÒ˙Í) ÔÓ͇Á‚‡ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 7 8)
Q.VIEW ¬˙˘‡ Í˙Ï ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚ „Ή‡ÎË
ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡.
MARK
MENU (ÃÂÌ˛) »Á·Ë‡ ÏÂÌ˛.
»Á˜ËÒÚ‚‡ ‚Ò˘ÍË Ó·‡ÁË ÓÚ ÂÍ‡Ì‡ Ë Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ÏÂÌ˛.(G ÒÚ. 6 4)
Q.MENU »Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚ ·˙ÁÓÚÓ ÏÂÌ˛. (—
(¡⁄–«Œ Ã≈Õfi) ˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ, Clear Voice II , –ÂÊËÏ Ì‡
͇ÚË̇, –ÂÊËÏ Ì‡ Á‚ÛÍ, ¿Û‰ËÓ, “‡ÈÏÂ Á‡ Ò˙Ì,
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇, »ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ.)(G ÒÚ. 6 3)
Õ¿¬»√¿÷»ŒÕ≈ ƒ‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ‰‚ËÊËÚ ÔÓ ÂÍ‡ÌÌËÚÂ
Õ ¡”“ŒÕ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ‰‡ „ÛÎË‡Ú ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ
(̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇ ÒÔÓ‰ ‚‡¯ËÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ
FAV
Ρ‚Ó/̇‰ˇÒÌÓ)
OK œËÂχ ‚‡¯Ëˇ ËÁ·Ó ËÎË ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÂÊËÏ.
GUIDE(”K¿«¿“≈À) œÓ͇Á‚‡ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.(G ÒÚ. 1 1 0)
RETURN(EXIT) œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ‰‡ Ò ‚˙Ì ̇ ‰̇
(¬–⁄Ÿ¿Õ≈(»«’Œƒ)) ÒÚ˙Ô͇ ‚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, EPG ËÎË ‰Û„‡
ÙÛÌÍˆËˇ ̇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÚ·ËÚÂΡ.
÷¬≈“Õ» “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ (Ò‡ÏÓ ÔË TELE¡”“ŒÕ» TEXT ÏÓ‰ÂÎË) ËÎË ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏË.
1
1
AV MODE
RATIO
60
¡ÛÚÓÌË Á‡ “ÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
TELETEXT «‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ‚ËÊÚ ‡Á‰Â· ì“ÂÎÂÚÂÍÒÚî.
(“ÂÎÂÚÂÍÒÚ) (G ÒÚ. 1 4 9)
SUBTITLE »Á‚ËÍ‚‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÛ·ÚËÚË ‚ ˆËÙÓ‚
(—”¡“»“–») ÂÊËÏ.
VOL (Volume) (—Ë· –„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
POWER
̇ Á‚Û͇) D ËÎË E
ON/OFF
TV/RAD
FAV œÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ ÔÓ„‡Ï‡.
(œ–≈ƒœŒ◊»“¿Õ¿
œ–Œ√–¿Ã¿)
MARK »Á·ÂÂÚ ‚ıÓ‰‡, Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡
Picture Wizard (—˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ͇ÚË̇ڇ).
(ÿ–K»–¿Õ≈)
MUTE (»ÁÍβ˜‚‡Ì ¬Íβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ Á‚Û͇.
̇ Á‚Û͇)
»Á·Ë‡ ÔÓ„‡Ï‡.
PAGE œÂÏË̇‚‡ ÓÚ Â‰ËÌ Ô˙ÎÂÌ ÂÍ‡Ì Ò
UP/DOWN ËÌÙÓχˆËˇ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëˇ/Ô‰˯Ìˡ.
(—“–¿Õ»÷¿
Õ¿√Œ–≈/Õ¿ƒŒÀ”)
SIMPLINK/ ”Ô‡‚Ρ‚‡ SIMPLINK ËÎË USB ÏÂÌ˛ÚÓ(ÒÔËÒ˙Í
Ë ÒÔËÒ˙Í ÏÛÁË͇ڇ ËÎË ÒÔËÒ˙Í Ì‡
USB ÌËÏÍËÚÂ
ÙËÎÏËÚÂ).
MARK
FAV
œÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙Í ÓÚ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡. KÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ, ÏÂÌ˛ÚÓ Simplink Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
(G ÒÚ. 8 3)
RATIO »Á·Ë‡ Ê·ÌÓÚÓ ≈Í‡ÌÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‚
(—⁄Œ“ÕŒÿ≈Õ»≈) ͇ÚË̇ڇ.(G ÒÚ. 1 1 3)
AV MODE œÓχ„‡ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú Ë Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú
ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ Ë Á‚ÛÍ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
‡Û‰ËÓ‚ËÁÛ‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.(G ÒÚ. 8 6)
(¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ
–≈Δ»Ã)
œÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·‡ÚÂËËÚÂ
■
ŒÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËË ÓÚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
■
œÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË 1,5 V AAA, ͇ÚÓ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÓΡÌÓÒÚÚ‡ (+ Ò +, - Ò -). Õ ÒÏÂÒ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ë ËÎË
ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ÌË ·‡ÚÂËË Ò ÌÓ‚Ë Ú‡ÍË‚‡.
AV MODE
RATIO
■
■
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
PR (Programme)
(œÓ„‡Ï‡) D ËÎË E
«‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
«‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ·‡ÚÂËËÚÂ, ËÁ‚˙¯ÂÚ ‰ÂÈÒڂˡڇ Á‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ‚ Ó·‡Ú̇ ÔÓÒÓ͇.
61
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
¬KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿
- KÓ„‡ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‚Ë Â ‚Íβ˜ÂÌ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ÏÛ.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
1
œ˙‚Ó, Ò‚˙ÊÂÚ Ô‡‚ËÎÌÓ Í‡·Â· Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
» ‚Íβ˜ÂÚ Íβ˜‡ Á‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. (“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì ÒÂ
Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.)
¬ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
2
ŒÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ r / I (Ò‡ÏÓ Á‡ LCD
ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ), INPUT ËÎË P D E (ËÎË P
) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ËÎË
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ POWER(≈À≈K“–Œ«¿’–¿Õ¬¿Õ≈), INPUT(¬’Œƒ), P
ËÎË ˆËÙÓ‚Ë
·ÛÚÓÌË(0 ‰Ó 9) ‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ, Ë ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë.
»ÌˈˇÎËÁË‡Ì Ì ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
¿ÍÓ ÒΉ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓ͇Ê ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇ÒÚÓËÚ ≈ÁËÍ, Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÊËÏ, —Ú‡Ì‡, ¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ..
¡≈À≈ΔK¿:
a. ¿ÍÓ Á‡Ú‚ÓËÚÂ, ·ÂÁ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚ ̇˜‡Î̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇, ÏÂÌ˛ÚÓ Initial Setting (œ˙‚Ó̇˜‡Î̇
̇ÒÚÓÈ͇) ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÓÚÌÓ‚Ó.
b. Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN, Á‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛ ̇ Ô‰˯ÌÓ ÂÍ‡ÌÌÓ
ÏÂÌ˛.
c. «‡ ÒÚ‡ÌËÚ ·ÂÁ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌË Òڇ̉‡ÚË Á‡ DTV ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ, ÌˇÍÓË DTV ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÌÂ
‡·ÓÚˇÚ, ÍÓÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇ DTV ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
d –ÂÊËÏ "»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Û ‰Ó‡”  ÓÔÚËχÎ̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ‰Óχ¯Ì‡ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÚÓ‚‡ Â
ÂÊËÏ˙Ú ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì Á‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
e. –ÂÊËÏ "ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚ χ„‡ÁË̇"  ÓÔÚËχÎ̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ χ„‡ÁËÌ. ¿ÍÓ
‰‡‰ÂÌ ÔÓÚ·ËÚÂÎ ÔÓÏÂÌË ‰‡ÌÌËÚ Á‡ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡Á‡, ÒΉ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ,
–ÂÊËÏ “ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚ χ„‡ÁË̇” ‚˙˘‡ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡Á‡ ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ Í˙Ï
̇ÒÚÓÈ͇ڇ, Á‡‰‡‰Â̇ ÓÚ Ì‡Ò.
f. –ÂÊËÏ (»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Û ‰Ó‡, ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚ χ„‡ÁË̇) cÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÏÂÌˇÌ ˜ÂÁ
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÊËÏ ‚ ÏÂÌ˛ Œœ÷»».
»Á·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡
1
Õ‡ÚËÒÌÂÚÂ P
ËÎË ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
–„ÛÎË‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇
1
Õ‡ÚËÒ͇ÈÚ ·ÛÚÓ̇
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
+ ËÎË - Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ
¿ÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‚Û͇, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ »ÁÍ. Á‚ÛÍ.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
+ , - ËÎË ¿¬ ÂÊËÏ.
·ÛÚÓÌ »ÁÍÎ. Á‚ÛÍ,
62
¡⁄–«Œ Ã≈Õfi
OSD (≈Í‡ÌÌËˇÚ ‰ËÒÔÎÂÈ) ̇ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ÔÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
Q.Menu (¡˙ÁÓ ÏÂÌ˛)  ÏÂÌ˛ ̇ ÙÛÌ͈ËË, ÍÓËÚÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ.
—˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ: »Á·Ë‡ Ê·Ìˡ
ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
¿Û‰ËÓ : »Á·Ë‡ Á‚ÛÍӂˡ ËÁıÓ‰.
«‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Û‚Â΢‡‚‡ÌÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
14:9, ”‚Â΢‡‚‡ÌÂ Ë ”‚e΢. (ÍËÌÓ) ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ. —
Ή ͇ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚ ËÁ·Ó‡ ̇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Û‚Â΢ÂÌËÂ, ‰ËÒÔÎÂˇÚ Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
·˙ÁÓÚÓ ÏÂÌ˛.
‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe I I : –„ÛÎË‡ ˇÍÓÒÚÚ‡
̇ ÂÍ‡Ì‡. œË ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇
Ò˄̇· ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
Ù‡·˘̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
–ÂÊËÏ Í‡ÚË̇ : »Á·Ë‡ Ê·Ìˡ ÂÊËÏ
̇ ͇ÚË̇ڇ.
–ÂÊËÏ Á‚ÛÍ : “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Á‡‰‡‚‡ Ó̇ÁË ÍÓÏ·Ë̇ˆËˇ ̇ Á‚Û͇, ÍÓˇÚÓ
ËÁ„ÎÂʉ‡ ̇È-‰Ó·‡ Á‡ ̇·Î˛‰‡‚‡ÌÓÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. »Á·Ë‡ Ê·Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡
Á‚Û͇.
U S B ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó : »Á·ÂÂÚ ڇÁË “»Á‚‡Ê‰‡Ì” ,
Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.(Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ : »Á·Ë‡ Ê·Ìˡ
ÂÊËÏ Ì‡ ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ. (Ò‡ÏÓ
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3****, 32/42/47LF51**)
œpoÔop˘Ëˇ G
F
16:9
16:9
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
3
1Q. MENU
œÓ͇Á‚‡ ‚ÒˇÍÓ ÏÂÌ˛.
2
œpoÔop˘Ëˇ G
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
F
“‡ÈÏÂ Á‡ Ò˙Ì : Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡
ìÒ˙Ìî.
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇ : »Á·Ë‡ β·Ëχڇ ÔÓ„‡Ï‡.
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò
ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
OK
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Q.MENU (¡⁄–«Œ Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
63
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
»Á·Ó Ë „ÛÎË‡Ì ̇ ÂÍ‡ÌÌË ÏÂÌ˛Ú‡
OSD (≈Í‡ÌÌËˇÚ ‰ËÒÔÎÂÈ) ̇ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ÔÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
HACTP.
œÂÏ.
K¿–“»Õ¿
OK
œÂÏ.
: 16:9
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
œpoÔop˘Ëˇ
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
: »ÁÍÎ.
”cË΂‡ÚeÎ
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa
œÂÏ.
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
Clear Voice II
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
A”ƒ»O
OK
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
: »ÁÍÎ.
: CÚảapÚÌa
¡‡Î‡ÌÒ
3
-
+
0
L
R
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
70
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
• flÍÓÒÚ
50
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
: CÚảapÚÌa
E
Oœ÷»fl
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
œÂÏ.
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
)
BPEME
OK
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
œÂÏ.
HACTP.
KAPT»HA
A”ƒ»O
¬ÂÏ ËÁÍÎ. : »ÁÍÎ.
BPEME
: »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ‚ÍÎ.
Sleep T‡ÈÏÂp
: »ÁÍÎ.
: UK
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
Oœ÷»fl
: »ÁÍÎ.
«AKÀfi◊BAHE
BLUETOOTH
E
USB
ËÎË
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
BXOƒ
«AKÀfi◊BAHE
œÂÏ.
OK
BLUETOOTH
œÂÏ.
BXOƒ
OK
œÂÏ.
OK
USB
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
AÌÚÂÌa
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
TB œ»H
: 0000
AV1
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
«‡ÍÎ. œpo„p.
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
AV2
CÔËc˙Í ÙËÎÏË
AV3
–¡. Ío‰ Ìa DivX
KoÏÔoÌÂÌÚ
ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
: ¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
ËÎË
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a
œÂÏ.
OK
RGB
HDMI1
HDMI2
E
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
2
OK
3
OK
(Only 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
œÓ͇Á‚‡ ‚ÒˇÍÓ ÏÂÌ˛.
»Á·Ë‡ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÏÂÌ˛.
œÂı‚˙ΡÌ ‚ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
•Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ INFO (»Õ‘Œ–ÿ÷»fl) ñ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ÏÂÌ˛ÚÓ œÓÒÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
•Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
•Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
64
OK
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
: »ÁÍÎ.
CÚpaÌa
50
E
G
G
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ISM ÏÂÚÓ‰  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ œÓ‰Ò‚ÂÚ‚‡Ì ÓÚÁ‡‰, »Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡
LCD ÏÓ‰ÂÎË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ..
Õ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Œ·˘ ËÌÚÂÙÂÈÒ ‚ ÂÊËÏ ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ.
Õ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ”ÒË΂‡Ì ‚ ÂÊËÏ ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ.(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
(«‡ ÒÚ‡ÌË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ)
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „Ó Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ Ë Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.
KÓ„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ˆˇÎ‡Ú‡ Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Òڇ̈ËË ˘Â
·˙‰Â ËÁÚËÚ‡.
ÇÍÒËχÎÌËˇÚ ·ÓÈ ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË,  500, ÌÓ ÚÓÈ ÏÓÊ ÎÂÍÓ ‰‡
‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡ÌËÚ Ò˄̇ÎË.
HACTP.
œpeÏ
OK
HACTP.
œpeÏ
OK
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
A‚Ú.
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬Íβ˜ÂÌÓ
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬Íβ˜ÂÌÓ
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
œpÓ‚epeÚe c‚˙pÁ‚‡ÌÂÚo ̇
‡ÌÚÂ̇ڇ.
œpe‰Ë¯Ì‡Ú‡ ËÌÙopÏaˆËˇ Á‡
͇̇ÎË ˘e ce ‡ÍÚÛ‡ÎËÁËp‡
ÔpË ‡‚ÚoÏaÚ˘̇ ̇cÚpoÈÍa.
S E C A M L Ú˙pceÌe
A‚ÚoÏaÚ˘Ìo ÌoÏepËpaÌe
Õ‡˜‡Îo
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ HACTP..
OK
»Á·ÂÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
OK
»Á·ÂÂÚ Շ˜‡Îo.
3
4
OK
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
• ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇, ËÁ·ÂÂÚÂ
Õ‡˜‡Îo, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
—
Ή ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK. ¬
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ËÁ·ÂÂÚ «aÚ‚apˇÌe.
• ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ ÌÓÏÂË‡ÌÂ: ¯ÂÚÂ
‰‡ÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ò‡ ËÁÔ‡ÚÂÌË ÓÚ
ËÁÎ˙˜‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
A‚Ú.
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
»ÁÔ˙ÎÌÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
65
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
(—‡ÏÓ Á‡ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ)
A‚Ú. HacÚpoÈÍa ̇ DVB-C ÏÂÌ˛ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‚ ÒÚ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú DVB ͇·ÂÎ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „Ó Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ Ë Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.
KÓ„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ˆˇÎ‡Ú‡ Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Òڇ̈ËË ˘Â
·˙‰Â ËÁÚËÚ‡.
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ AÌÚÂÌa,
HACTP.
œpeÏ
OK
HACTP.
œpeÏ
OK
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
»Á·epeÚe ‚‡¯‡Ú‡ ‚p˙Á͇ ̇
ÚeÎe‚ËÁop‡
A‚Ú.
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
A‚Ú.
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
œpÓ‚epeÚe c‚˙pÁ‚‡ÌÂÚo ̇
‡ÌÚÂ̇ڇ.
œpe‰Ë¯Ì‡Ú‡ ËÌÙopÏaˆËˇ Á‡
͇̇ÎË ˘e ce ‡ÍÚÛ‡ÎËÁËp‡
ÔpË ‡‚ÚoÏaÚ˘̇ ̇cÚpoÈÍa.
S E C A M L Ú˙pceÌe
A‚ÚoÏaÚ˘Ìo ÌoÏepËpaÌe
AÌÚÂÌa
K‡·ÂÎ
«aÚ‚apˇÌe
Õ‡˜‡Îo
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
OK
»Á·ÂÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
OK
»Á·ÂÂÚ AÌÚÂÌa.
OK
»Á·ÂÂÚ Շ˜‡Îo.
3
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
• ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ
̇ÒÚÓÈ͇, ËÁ·ÂÂÚ Շ˜‡Îo, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
—Ή ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È ËÁ·ÂÂÚ «aÚ‚apˇÌe.
• ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ ÌÓÏÂË‡ÌÂ: ¯ÂÚ ‰‡ÎË ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ò‡
ËÁÔ‡ÚÂÌË ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
4
5
OK
»ÁÔ˙ÎÌÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
66
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ͇·ÂÎ,
HACTP.
œpeÏ
OK
HACTP.
œpeÏ
OK
»Á·epeÚe ‚‡¯‡Ú‡ ‚p˙Á͇ ̇
ÚeÎe‚ËÁop‡
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
◊ÂÒÚÓÚ‡(kHz)
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CÍÓÓÒÚ ÒËÏ‚ÓÎË(kS/s)
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬Íβ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
1 MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
»Á·ÂÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
OK
»Á·ÂÂÚ K‡·ÂÎ.
3
1
2
4
5
6
7
8
9
0
5
OK
3
«aÚ‚apˇÌe
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
• ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÚÓ
̇ÒÚÓÈ͇, ËÁ·ÂÂÚ O K , ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇
—Ή ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK. ¬
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ËÁ·ÂÂÚ «aÚ‚apˇÌe.
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË.
»Á·ÂÂÚ Շ˜‡Îo.
6
OK
0
OK
»ÁÔ˙ÎÌÂÚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï
Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Á‡ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ·˙ÁÓ Ë Ô‡‚ËÎÌÓ Ú˙ÒÂÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ÔÓ„‡ÏË.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ò ‰‡‚‡Ú ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
Œ·‡˜Â ÓÚÌÓÒÌÓ Ô‡‚ËÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÒÚÌˡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
œË ‚Íβ˜Â̇ Auto Tuning (¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇) ‚ ÂÊËÏ Ì‡ DVB ͇·ÂÎ, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ Full (œ˙ÎÂÌ) ˘Â
Ô‰ËÁ‚Ë͇ Ú˙ÒÂÌ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ˜ÂÒÚÓÚË ÏÂÊ‰Û 110 MHz Ë 862 MHz Á‡ ̇ÏË‡Ì ̇ ̇΢ÌË Í‡Ì‡ÎË.
• ◊ÂÒÚÓÚ‡ : ¬˙‚‰ÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú.
¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÏÂÂ̇ ˜ÂÁ ËÁ·Ó ̇ Default (œÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ), ËÁ‚˙¯ÂÚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Full (œ˙ÎÌÓ).
Œ·‡˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò Ú˙ÒË ˜ÂÁ ËÁ·Ë‡Ì ̇ Full (œ˙ÎÌÓ), ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Auto Tuning
(¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇) ÏÓÊ ‰‡  ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‰˙΄Ó.
• CÍÓÓÒÚ ÒËÏ‚ÓÎË : ¬˙‚‰ÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÚ (—ÍÓÓÒÚ Ì‡
ÒËÏ‚ÓÎËÚÂ: ÒÍÓÓÒÚÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÔËÏÂ ÏÓ‰ÂÏ, ËÁÔ‡˘‡ ÒËÏ‚ÓÎË Ì‡ ͇̇Î).
• ÃÓ‰ÛÎË‡Ì : ¬˙‚‰ÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ÏÓ‰Û·ˆËˇ. (ÃÓ‰Û·ˆËˇ: «‡Âʉ‡Ì ̇ ‡Û‰ËÓ
ËÎË ‚ˉÂÓ Ò˄̇ÎË Ì‡ ÌÓÒËÚÂÎ).
• MpeÊo‚ ID(—‡ÏÓ Á‡ ÿ‚ÂˆËˇ): ”ÌË͇ÎÂÌ Ë‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓ, Á‡‰‡‰ÂÌ Á‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÚ·ËÚÂÎ.
«‡·ÂÎÂÊ͇
¿ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ K‡·ÂÎ, ÒΉ ͇ÚÓ ÓÚÏÂÚÌÂÚ Finland (‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ) ËÎË Sweden (ÿ‚ÂˆËˇ), ÏÓÊÂ
‰‡ ‚ˉËÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Channel Auto Update (¿‚ÚÓχÚ˘̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ ͇̇Î), Á‡ ÍÓÂÚÓ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì  ¬ÍÎ..
G ¿ÍÓ Á‡Ô‡ÁËÚ ¬ÍÎ., ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ͇̇· ˘Â Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔË ‚ÒˇÍ‡
ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ÏÂʇڇ.
G KÓ„‡ÚÓ Channel Auto Update (¿‚ÚÓχÚ˘̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ ͇̇Î)  »ÁÍÎ., ËÌÙÓχˆËˇÚ‡
Á‡ ͇̇ÎËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡.
G
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
OK
6875
640AM
MpeÊo‚ ID
K‡·ÂÎ
G
362000
ÃÓ‰ÛÎË‡ÌÂ
«aÚ‚apˇÌe
OK
œÓ ÔÓ‰paÁ·ËpaÌÂ
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
A‚Ú.
AÌÚÂÌa
4
F
A‚Ú.
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
¿ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ "--" Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ‰˙ʇ‚‡, (— ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ)
«‡ ‰‡ „Ή‡Ú DVB-C ‚ ÒÚ‡ÌË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ, ËÁ·ÂÂÚ '--' ͇ÚÓ CÚpaÌa ‚ Oœ÷»fl.
ÃÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ œÓÚ·ËÚÂÎ ËÎË œ˙ÎÌÓ ‚ A‚Ú. HacÚpoÈÍa.
ÃÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‰Óχ¯Ì‡Ú‡ ÏÂʇ ,
ÍÓ„‡ÚÓ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ÂÊËÏ œÓÚ·ËÚÂÎ, ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ
ÓÔÂ‡ÚÓ ̇ ͇·ÂÎ̇ڇ ÛÒÎÛ„‡.
œÓ ‚ÂÏ ̇ ÂÊËÏ œ˙ÎÌÓ ÌˇÍÓË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ Ó„‡Ì˘ÂÌË Á‡ ÌˇÍÓË ÓÔÂ‡ÚÓË Ì‡ ͇·ÂÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Ë
ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
«‡·ÂÎÂÊ͇
G ¬‡¯ËˇÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÏÓÊ ‰‡ ËÒ͇ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Ò‚ÓËÚ ÛÒÎÛ„Ë ËÎË ‰‡ ËÁËÒ͇ ‰‡
ÔËÂÏÂÚ Ì„ӂËÚ ·ËÁÌÂÒ ÛÒÎӂˡ.
G DVB-C Cable (DVB-C ͇·ÂÎ) ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ Ò ÌˇÍÓË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË ̇ ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
G Õ Ò „‡‡ÌÚË‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò Ô‰‡‚‡Ìˡ, ËÁÎ˙˜‚‡ÌË ÔÓ ˆËÙÓ‚ DVB-C ͇·ÂÎ.
67
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
–˙˜Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ (¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
–˙˜Ì‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ˙˜ÌÓ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÔÓ„‡Ï‡ Í˙Ï Ò‚Óˇ ÒÔËÒ˙Í ÓÚ ÔÓ„‡ÏË.
(«‡ ÒÚ‡ÌË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ
& œË ËÁ·Ë‡Ì ̇ Antenna (¿ÌÚÂ̇), ‡ÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË Finland (‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ) ,
Sweden (ÿ‚ÂˆËˇ) ËÎË “--”)
HACTP.
œpeÏ
OK
HACTP.
œpeÏ
F
OK
DTV
G
œpËeÏÌËÍ˙Ú ‚Ë ˘e ‰o·a‚Ë
ÚoÁË Í˙Ï cÔËc˙Ía c ÍaÌaÎË.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
UHF CH.
Ào¯o
30
HopÏaÎeÌ
ƒo·pe
⁄Ô‰eÈÚ.
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
OK
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
»Á·ÂÂÚ P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa.
3
OK
4
»Á·ÂÂÚ D T V.
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÌÓÏÂ ̇
͇̇Î.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
68
(œË ËÁ·Ë‡Ì ̇ Cable (K‡·ÂÎ) (ÂÊËÏ Ì‡ DVB ͇·ÂÎ), ‡ÍÓ ÒÚÂ
ËÁ·‡ÎË Finland (‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ), Sweden (ÿ‚ÂˆËˇ) ËÎË “--”)
HACTP.
œpeÏ
HACTP.
OK
œpeÏ
F
OK
DTV
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
◊ÂÒÚÓÚ‡(kHz)
P˙˜Ìa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
CÍÓÓÒÚ ÒËÏ‚ÓÎË(kS/s)
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
ÃÓ‰ÛÎË‡ÌÂ
6875
640AM
HopÏaÎeÌ
ƒo·pe
ƒo·po
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
OK
»Á·ÂÂÚ P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa.
OK
»Á·ÂÂÚ D T V.
3
4
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË.
0
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
Ào¯o
G
362000
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
HÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÂÊËÏËÚ Frequency (◊ÂÒÚÓÚ‡), Symbol rate (—ÍÓÓÒÚ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÚÂ) Ë
Modulation (ÃÓ‰Û·ˆËˇ), Á‡ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓ„‡Ï‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ DVB ͇·ÂÎ.
Œ·˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÒÚÌˡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÓÚÌÓÒÌÓ Ô‡‚ËÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
69
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
–˙˜Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
(¬ ¿Õ¿ÀŒ√Œ¬ –≈Δ»Ã)
–˙˜Ì‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ˙˜ÌÓ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ Ë ÔÓ‰‰ËÚ ÔÓ„‡ÏËÚ ‚
Ê·̇ڇ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ.
HACTP.
œpeÏ
OK
HACTP.
OK
œpeÏ
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.CËcÚeÏa
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
TV
F
G
C˙xpaÌeÌËe
3
BG
ÀeÌÚa
V/UHF
KaÌaÎ
0
‘ËÌo
F G
T˙pceÌe
F G
»Ïe
C 02
C˙xp.
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
2
OK
»Á·ÂÂÚ HACTP..
»Á·ÂÂÚ P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa.
6
»Á·ÂÂÚ V/UHF ËÎË
K‡·ÂÎ.
7
ËÎË
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
8
3
OK
»Á·ÂÂÚ T V.
«‡ÔÓ˜ÌÂÚ Ú˙ÒÂÌÂ.
9
4
ËÎË
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
»Á·ÂÂÚÂ
Ê·Ìˡ ÌÓÏÂ
̇ ÔÓ„‡Ï‡.
»Á·ÂÂÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇
ÒËÒÚÂχ.
»Á·ÂÂÚÂ
Ê·Ìˡ ÌÓÏÂ
̇ ͇̇Î.
OK
»Á·ÂÂÚ C˙xp..
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
• L : SECAM L/L’ (‘‡ÌˆËˇ)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (≈‚ÓÔ‡/»ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡/Asia/New
Zealand/M.East/Africa/Australia)
I : PAL I/II (¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ/»Î‡Ì‰Ëˇ/Hong Kong/South Africa)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (»ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡/China/Africa/CIS)
• «‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÔÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 4-9.
70
HACTP.
œpeÏ
HACTP.
OK
OK
œpeÏ
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
TV
F
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
C˙xpaÌeÌËe
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.CËcÚeÏa
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
ÀeÌÚa
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
G
3
BG
V/UHF
KaÌaÎ
0
‘ËÌo
F G
T˙pceÌe
F G
»Ïe
C 02
C˙xp.
A
«‡‰‡‚‡Ì ̇ ËÏ ̇ ͇̇Î
—˙˘Ó ڇ͇ Á‡ ‚ÒÂÍË ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ËÏ ̇ ͇̇ΠÓÚ ÔÂÚ ÒËÏ‚Ó·.
1 MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
5
OK
»Á·ÂÂÚ P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa.
OK
6
3
OK
»Á·ÂÂÚ ÔÓÁËˆËˇÚ‡,
Á‡‰‡ÈÚ ‚ÚÓË ÁÌ‡Í Ë Ú.Ì.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÍ‚ËÚÂ ÓÚ A ‰Ó Z , the
ˆËÙËÚ ÓÚ 0 ‰Ó 9 , +/ -,
ËÎË Ô‡ÁÌÓ ÔÓÎÂ.
»Á·ÂÂÚ «aÚ‚apˇÌe.
»Á·ÂÂÚ T V.
OK
7
4
A
OK
OK
»Á·ÂÂÚ C˙xp..
»Á·ÂÂÚ »Ïe.
‘Ë̇ ̇ÒÚÓÈ͇ (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
œÓ ÔË̈ËÔ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ‡ÍÓ Ó·‡Á˙Ú Â ÎÓ¯.
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ HACTP..
4
OK
»Á·ÂÂÚ P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa.
5
OK
»Á·ÂÂÚ T V.
6
3
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
«aÚ‚apˇÌe
»Á·ÂÂÚ ‘ËÌo.
Õ‡Ô‡‚ËÚ ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇
Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ̇È-‰Ó·‡
͇ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ.
OK
»Á·ÂÂÚ C˙xp..
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
71
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
œÓÏˇÌ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡
KÓ„‡ÚÓ ‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ò ÔÓÔÛÒ͇, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÔË ÌÓχÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó ËÁ·Ë‡ÚÂ Ò ·ÛÚÓ̇ P
ÔË „Ή‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁˡ.
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÔÛÒ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡, ‚˙‚‰ÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò
ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË ËÎË ˇ ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂÚ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ÔÓ„‡ÏË.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˜ÂÁ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Move (œÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ), ‡ÍÓ ÔË
ÒÚ‡ÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Auto Tuning (¿‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇) Ì  ÓÚÏÂÚ̇ÚÓ Automatic Numbering
(¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÌÓÏÂË‡ÌÂ).
1
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
HACTP.
œpeÏ
YLE TV1
OK
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
–a‰Ëo
DTV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
8 YLE24
9 YLE Teema
Pe‰aÍÚ.
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
TV
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
œoÏ. œor
Ha‚Ë„aˆËˇ
P
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
HaÁa.
œoÔÛcÍaÌe
1 MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ‚ CËÒÚÂχ
Á‡Íβ˜‚‡Ì BÍÎ.
2
OK
»Á·ÂÂÚ Pe‰aÍÚ. œporpaÏa.
3
OK
4
¬ÎÂÁÚ ‚ Pe‰aÍÚ. œporpaÏa.
»Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡
Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ËÎË ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì
̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
72
¬ DTV/–¿ƒ»Œ –≈Δ»Ã
A
œÓÔÛÒ͇Ì ̇ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡
1
»Á·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ.
2
—»Õ‹Œ ÕÓÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÔÓÏÂÌˇ ‚
ÒË̸Ó.
3
—»Õ‹Œ œÛÒ͇ÌÂ.
• KÓ„‡ÚÓ ‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ Ò ÔÓÔÛÒ͇, ÚÓ‚‡
ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÔË ÌÓχÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂ Ò ·ÛÚÓÌ P
.
• ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÔÛÒ̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡, ‚˙‚‰ÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ÌÓÏÂ‡ ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË ËÎË ˇ
ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË ÂÎÂÍÚÓÌÌˡ Û͇Á‡ÚÂΠ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ (EPG).
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ËÎË ÔÓÔÛÒÌÂÚ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ÔÓ„‡ÏË.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚÂ ÌˇÍÓË Í‡Ì‡ÎË Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰Û„Ë ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏË.
»ÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡
A
1
»Á·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
‰‡ ËÁÚËÂÚÂ.
2
◊≈–¬≈ÕŒ ÕÓÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÔÓÏÂÌˇ ‚
˜Â‚ÂÌÓ.
3
◊≈–¬≈ÕŒ »ÁÚpË
‚aÌe.
—»Õ‹Œ œÛÒ͇ÌÂ.
• ÇÍË‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ò ËÁÚË‚‡,
‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ÔÓ„‡ÏË ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú Ò Â‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ̇„ÓÂ.
œÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡
A
1
»Á·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚÂ.
2
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÓÚË‡ÌÂ
1
Δ⁄À“Œ —Ú‡ÚË‡ÈÚ ¿‚Ú. CÓÚË‡ÌÂ.
A
«≈À≈ÕŒ œÛÒ͇ÌÂ.
ÕÓÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÔÓÏÂÌˇ ‚
ÁÂÎÂÌÓ.
«≈À≈ÕŒ
A
3
• —Ή ͇ÚÓ ‚‰Ì˙Ê ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÓÚË‡ÌÂ, Ôӂ˜ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡Ú ÔÓ„‡ÏË.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
¬ TV –≈Δ»Ã
œÓÔÛÒ͇Ì ̇ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡
1
»Á·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ.
2
—»Õ‹Œ ÕÓÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÔÓÏÂÌˇ ‚
ÒË̸Ó.
3
—»Õ‹Œ œÛÒ͇ÌÂ.
• KÓ„‡ÚÓ ‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ Ò ÔÓÔÛÒ͇, ÚÓ‚‡
ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÔË ÌÓχÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂ Ò ·ÛÚÓÌ P
.
• ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÔÛÒ̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡, ‚˙‚‰ÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ÌÓÏÂ‡ ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË ËÎË ˇ
ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ.
73
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
”ÒË΂‡ÚÂÎ(¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
¿ÍÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËˇÚ Ò˄̇Π Ò··, Á‡‰‡ÈÚ ”ÒË΂‡ÚÂΠ̇ ¬ÍÎ.
¿ÍÓ Ò˄̇Î˙Ú Â ÒËÎÂÌ, ËÁ·ÂÂÚ »ÁÍÎ.
HACTP.
œpeÏ
OK
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
”cË΂‡ÚeÎ
”cË΂‡ÚeÎ
1 MENU
HACTP.
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
œpeÏ
OK
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
: ¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
: »ÁÍÎ.
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
”cË΂‡ÚeÎ
”cË΂‡ÚeÎ
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
OK
»Á·ÂÂÚ ”cË΂‡ÚeÎ.
3
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
74
¿K“”¿À»«¿÷»fl Õ¿ —Œ‘“”≈–¿
—ÓÙÚÛÂ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÒÓÙÚÛÂ˙Ú ˘Â ·˙‰Â ËÁÚ„ÎÂÌ ÔÂÁ ˆËÙÓ‚‡ ÒÛıÓÁÂÏ̇
ËÁÎ˙˜‚‡˘‡ ÒËÒÚÂχ.
HACTP.
HACTP.
OK
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ.aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ:
aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
CoÙÚ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ:
aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: »ÁÍÎ.
¬ÍÎ.
¬Íβ˜ÂÌÓ
CoÙÚ.
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
• ¿ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ¬ÍÎ., ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ÔÓΠÁ‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ÓÚ
ÔÓÚ·ËÚÂΡ, Á‡ ‰‡ ۂ‰ÓÏË,
˜Â  ̇ÏÂÂÌ ÌÓ‚ ÒÓÙÚÛÂ.
3
OK
»Á·ÂÂÚ CoÙÚ.
aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ.
OK
OK
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
œpeÏ
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
* œË Á‡‰‡‚‡Ì ̇ "¿ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡"
Ha΢̇ e aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ ̇ coÙÚÛea.
ΔeÎaeÚe ÎË ËÁÚe„ΡÌe ce„a?
ÔpË·ÎËÁËÚeÎÌo 30 ÏËÌ.~2 ˜aca)
Ba¯ËˇÚ TB coÙÚÛep ce aÍÚÛaÎËÁËpa, Ío„aÚo
ËÁÍÔ˛˜ËÚe ÚeÎeBËÁopa oÚ ‰ËcÚäËoÌÌoÚo ËÎË
ÍoÔ˜eÚo.
Á·ÂÂÚ ƒa Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
·ÛÚÓ̇
Ë ÍÓ„‡ÚÓ ‚ˉËÚÂ
ÒΉ̇ڇ ͇ÚË̇.
»ÁÔ˙ÎÌˇ‚a ce ËÁÚe„ΡÌe Ìa coÙÚÛep.
Ver. 03.01.00
Ver. 03.02.00
i
ÕÂ
œÓÒÚ‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ :Á‡
ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ho‚ËˇÚ coÙÚÛep ce aÍÚÛaÎËÁËpa ‚ ˜aco‚eÚe
Ôo-‰oÎÛ.
00/00/0 00:00
ΔeÎaeÚe ÎË ËÁÚe„ΡÌe ce„a?
ƒ‡
Ho‚ËˇÚ coÙÚÛep e ËÌcÚaÎËpaÌ ÛcÔe¯Ìo.
65%
He ËÁ‚aʉaÈÚe!
ƒ‡
—Ή Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇
‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÓÙÚÛÂ‡ ÒËÒÚÂχڇ ÒÂ
ÂÒÚ‡ÚË‡.
E
œÓÌˇÍÓ„‡ ÔË Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡
ˆËÙӂˡ ÒÓÙÚÛÂ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ˘Â Ò ÔÓˇ‚Ë ÒΉÌÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
CÍpË‚aÌe
CÚoÔ
œË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ËÁÚ„ΡÌÂÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡.
œË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡
ÎÂÌÚ‡Ú‡ ̇ ̇Ô‰˙͇.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
1 MENU
œpeÏ
ÕÂ
œÎ‡ÌË‡Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ : Á‡
Ô·ÌË‡Ì ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
KÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ ¿ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì ̇
ÒÓÙÚÛÂ‡  ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "»ÁÍÎ.", ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰‡ „Ó
ÔÓÏÂÌËÚ ̇ "¬ÍÎ.".
- œÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ËχÈÚ Ô‰‚ˉ ÒΉÌÓÚÓ:
• «‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡.
• “Â΂ËÁÓ˙Ú Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡.
• ¬˙Á͇ڇ Í˙Ï ‡ÌÚÂ̇ڇ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡.
• —Ή ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ‚ÂÒˡ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ƒË‡„ÌÓÒÚË͇ .
• «‡ ËÁÚ„ΡÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÏÓÊ ‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Â‰ËÌ ˜‡Ò, ڇ͇ ˜Â ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÂÁ ÚÓ‚‡
‚ÂÏ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‚Íβ˜ÂÌÓ.
75
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
ƒ»¿√ÕŒ—“»K¿
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂΡ, ÏӉ·/ÚËÔ‡, ÒÂËÈÌˡ ÌÓÏÂ Ë
‚ÂÒˡڇ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
œÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Ë ÒË·ڇ ̇ Ò˄̇· ̇ ‚Íβ˜ÂÌˡ *MUX.
œÓ͇Á‚‡ ÒË·ڇ ̇ Ò˄̇· Ë ËÏÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ̇ ËÁ·‡Ìˡ MUX.
(*MUX (ÔÀ“»œÀ≈K—): ”͇Á‡ÚÂÎ Ò Í‡Ì‡ÎË ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó ‚ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì (‰ËÌ MUX
(ÔÀ“»œÀ≈K—) Ò˙‰˙ʇ ÏÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎË.))
Ma˘ËÌÌa ƒË‡„Ì.
HACTP.
œpeÏ
OK
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ : LG Electronics Inc.
ÃÓ‰ÂÎ/TËÔ : 42LH7000
—ÂËÂÌ HÓÏÂ. : SKJY1107
CÓÙÚ. ‚ÂÒˡ: V1.10.00
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
D
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
KaÌaÎ 30
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
KaÌaÎ 34
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
KaÌaÎ 38
KaÌaÎ 54
KaÌaÎ 36
KaÌaÎ 60
E
Õ‡Á‡‰
1 MENU
»Áxo‰
»Á·ÂÂÚ ƒË‡„ÌÓÒÚË͇.
OK
OK
MENU
»Á·ÂÂÚ HACTP..
2
3
»ÁcÍa˜aÌe
œÓ͇ÊÂÚ œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ, ÃÓ‰ÂÎ/ÚËÔ, —ÂËÂÌ ÌÓÏÂ Ë ¬ÂÒˡ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
4
OK
œÓ͇ÊÂÚ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ͇̇·.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
76
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl «¿ CI [Œ¡Ÿ »Õ“≈–‘≈…—]
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ „Ή‡ÚÂ ÌˇÍÓË ÍÓ‰Ë‡ÌË ÛÒÎÛ„Ë (Ô·ÚÂÌË ÛÒÎÛ„Ë). ¿ÍÓ ËÁ‚‡‰ËÚ CI
ÏÓ‰Û·, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú Ô·ÚÂÌËÚ ÛÒÎÛ„Ë. KÓ„‡ÚÓ ÏÓ‰ÛÎ˙Ú Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë ‚ ÒÎÓÚ‡ Á‡ CI,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ÏÓ‰Û·. «‡ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÏÓ‰ÛÎ Ë ÒχÚ Í‡Ú‡, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
Ò‚Óˇ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ. Õ ÔÓÒÚ‡‚ˇÈÚ ËÎË ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ˜ÂÒÚÓ CAM ÏÓ‰Û· ÓÚ ‡Ô‡‡Ú‡. “Ó‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ. KÓ„‡ÚÓ ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ò ‚Íβ˜Ë ÒΉ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ CI ÏÓ‰Û·, ˜ÂÒÚÓ Ì ÒÂ
˜Û‚‡ Á‚ÛÍ.
ÃÓÊ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚Ë ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ͇ÚË̇, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ CI ÏÓ‰Û· Ë ÒχÚ Í‡Ú‡Ú‡.
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ CI (Œ·˘ ËÌÚÂÙÂÈÒ) ÏÓÊ ‰‡ Ì  ÔËÎÓÊËχ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎӂˡڇ ̇
ËÁÎ˙˜‚‡Ì ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
i
œpeÏ
Viaccess Module
OK
Consultations
A‚Ú. HacÚpoÈÍa
Authorizations
P˙˜Ìa HacÚpoÈÍa
Module information
Pe‰aÍÚ. œporpaÏa
CoÙÚ. aÍÚÛaÎËÁaˆËˇ: ¬ÍÎ.
ƒË‡„ÌÓÒÚË͇
CI
CI ËÌÙopÏaˆËˇ
ËÌÙopÏaˆËˇ
Select the item
• “Ó‚‡ ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛  ҇ÏÓ Á‡ ËβÒÚ‡ˆËˇ,
͇ÚÓ ÓÔˆËËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÙÓχÚ˙Ú Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
˘Â ·˙‰‡Ú ‡Á΢ÌË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ Ô·ÚÂÌË ÛÒÎÛ„Ë.
• ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÏÂÌˇÚ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
CI (Common Interface) Ë ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ˜ÂÁ Ò‚Óˇ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ.
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ HACTP..
OK
»Á·ÂÂÚ CI ËÌÙopÏaˆËˇ.
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÂÎÂÏÂÌÚ. »ÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÏÓ‰Û·,
ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÒχÚ Í‡Ú‡Ú‡, ÂÁËÍ, ËÁÚ„ÎÂÌ ÒÓÙÚÛÂ Ë ‰.
3
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
HACTP.
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
77
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
œÓ„‡Ï̇ ÒıÂχ
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ÔÓ„‡ÏË, ͇ÚÓ ËÁ‚Ë͇Ú ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ.
ÃËÌË-˜ÌËÍ
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË
ÔÓ„‡Ï‡ ÓÚ
"«‡Íβ˜ÂÌË".
CÔËc˙Í c Ôpo„paÏË
1 BBC
2 BBC
3 BBC
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
»Áxo‰
1»Á‚ËÍ‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ
A
A
Õ‡ÒÚÓÂÌË Ò‡ ڇ͇, ˜Â ‰‡ Ò ÔÓÔÛÒÍ‡Ú ‚
ÂÊËÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡Ì ËÎË
‰‡ÍÚË‡ÌÂ.
• ÕˇÍÓË ÔÓ„‡ÏË Ò ËÁÔËÒ‡Ì ÌÓÏÂ ‚
ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ Û͇Á‚‡Ú, ˜Â ÌˇÏ‡Ú
ËÏ ̇ ͇̇·.
»Á·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‚ ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ
1
2
A
»Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡.
OK
TV/RAD
œ‚Íβ˜ÂÚ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò
Ê·Ìˡ ÌÓÏÂ.
–ÂÊËÏ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‚Íβ˜‚‡
ÏÂÊ‰Û TV (“Â΂ËÁˡ), DTV
(÷ËÙÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ) Ë –‡‰ËÓ ÓÚ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ „Ή‡Ú ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡.
œ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÒıÂχ
1
P
78
œÓ͇ÊÂÚ —œ»—⁄K Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈.
LIST
• ÃÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂÚÂ ÌˇÍÓË ÒËÌË ÔÓ„‡ÏË.
P
A
G
E
œ‚˙ÚÂÚ ÒÚ‡ÌˈËÚÂ.
2
LIST
¬˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ
ÂÊËÏ.
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ β·Ëχ ÔÓ„‡Ï‡
A
»Á·Ó ̇ β·Ëχ ÔÓ„‡Ï‡
À˛·ËÏË ÔÓ„‡ÏË Â Û‰Ó·Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ·˙ÁÓ ‰‡ ̇ÏË‡Ú ËÁ·‡ÌË ÓÚ ‚‡Ò ÔÓ„‡ÏË,
·ÂÁ ‰‡ Ò ̇·„‡ ‰‡ ˜‡Í‡ÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ú˙ÒË ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÏÂʉËÌÌË ÔÓ„‡ÏË.
F
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
G
F
G
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
(Ò‡ÏÓ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
3
P
ËÎË
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡.
0
2Q. MENU
4Q. MENU
»Á·ÂÂÚ œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇.
»Á·ÂÂÚ œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇.
¬˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï „Ή‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁˡ.
• “‡Í‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â ‚Íβ˜Ë ‚ ÒÔËÒ˙͇ Ò Î˛·ËÏË ÔÓ„‡ÏË.
A
œÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò Î˛·ËÏË ÔÓ„‡ÏË
CÔËc˙Í œpe‰Ôo˜ËÚaÌˡ
1 BBC
1 MARK
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
¬ËÊÚ ÒÔËÒ˙͇ Ò Î˛·ËÏË ÔÓ„‡ÏË.
FAV
2 BBC
3 BBC
»Áxo‰
79
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
—œ»—⁄K Õ¿ ¬’ŒƒŒ¬≈“≈
HDMI Ë AV1, 2 (SCART) Ò ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ú ÔÓ ËÁ‚Ó‰‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ, Á‡ÚÓ‚‡ Ò ‡Á¯‡‚‡Ú Ò‡ÏÓ
ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ ̇ÔÂÊÂÌËÂ, ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
◊ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ “¬/–‡‰ËÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ÔÂı‚˙ΡÚ ‚˙̯ÂÌ ‚ıÓ‰ ̇ RF ‚ıÓ‰ Ë Ì‡
ÔÓÒΉ̇ڇ „Ή‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚ ÂÊËÏ DTV/–‡‰ËÓ/“¬.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
80
AÌÚÂÌa
AV1
AV2
AV3
KoÏÔoÌÂÌÚ
HDMI4
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
1
INPUT
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
• ¿ÌÚÂ̇ ËÎË K‡·ÂÎ: »Á·ÂÂÚ „Ó, ‡ÍÓ „Ή‡ÚÂ
OK
»Á·ÂÂÚ ‚ıÓ‰Ìˡ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
DTV/TV. (÷ËÙÓ‚ËˇÚ ‚ıÓ‰ Á‡ ͇·ÂÎ Â
̇΢ÂÌ Ò‡ÏÓ ‚˙‚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, ÿ‚ÂˆËˇ
Ë “--”)
• ¿V1, AV2, AV3 : »Á·ÂÂÚ „Ó, ‡ÍÓ „Ή‡ÚÂ
VCR ËÎË ‚˙̯ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
• KÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ: »Á·ÂÂÚ „Ó, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
DVD ÔÎÂÈ˙ ËÎË ˆËÙÓ‚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ
ÔËÂÏÌËÍ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÂÍÚÓ‡.
• RGB: »Á·ÂÂÚ „Ó, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÂÍÚÓ‡.
• H D M I 1, H D M I 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),
H D M I 3(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**),, H D M I 4(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) :
»Á·ÂÂÚ „Ó, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú DVD ÔÎÂÈ˙,
ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË ˆËÙÓ‚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ
ÔËÂÏÌËÍ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÂÍÚÓ‡.
O·cÎyÊ‚‡Ì ‰‡ÌÌË
(“Ó‚‡ ÏÂÌ˛  ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ »Î‡Ì‰Ëˇ. )
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û M H E G(Digital Teletext) (÷ËÙÓ‚
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ) Ë , ‡ÍÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ‰‚ÂÚÂ.
¿ÍÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓÚÓ,  ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ ËÎË M H E G, ËÎË T e l e t e x t, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓˇ
ÓÔˆËˇ ÒÚ ËÁ·‡ÎË.
Oœ÷»fl
œpeÏ
Oœ÷»fl
OK
œpeÏ
OK
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
): »ÁÍβ˜ÂÌÓ
MHEG
O·cÎyÊ‚‡ÌÂ
O·cÎyÊ‚‡Ì ‰‡ÌÌË
‰‡ÌÌË :: MHEG
MHEG
O·cÎyÊ‚‡ÌÂ
O·cÎyÊ‚‡Ì ‰‡ÌÌË
‰‡ÌÌË :: MHEG
MHEG
: »Î‡Ì‰Ëˇ
CÚpaÌa
: »Î‡Ì‰Ëˇ
Teletext
CÚpaÌa
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
SIMPLINK
): »ÁÍβ˜ÂÌÓ
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
E
3
1 MENU
OK
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ M H E G ËÎË
T e l e t e x t.
4
2
OK
OK
»Á·ÂÂÚ O·cÎyÊ‚‡Ì ‰‡ÌÌË.
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
≈“»K≈“ Õ¿ ¬’Œƒ¿
»Á·Ë‡ ÂÚËÍÂÚ Á‡ ‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
): »ÁÍβ˜ÂÌÓ
CÚpaÌa
: UK
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
œpeÏ
CÚpaÌa
: UK
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
E
OK
AV2
: AÌ„ÎÈcÍË
AV3
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
KoÏÔoÌÂÌÚ
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚ : AÌ„ÎÈcÍË
«‡ „ÎÛxoÌeÏË( ): »ÁÍβ˜ÂÌÓ RGB
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
Bxo‰eÌ
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
cË„ÌaÎ
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
cË„ÌaÎ
Bxo‰eÌ
SIMPLINK
AV1
Oœ÷»fl
HDMI1
HDMI2
: ¬ÍÎ.
: »ÁÍÎ.
E
HDMI3
HDMI4
«aÚ‚apˇÌe
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
3
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
2
OK
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌËÂ
Á‡ 19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
E
OK
»Á·ÂÂÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇.
4
»Á·ÂÂÚ Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ.
»Á·ÂÂÚ ÂÚËÍÂÚ‡.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
81
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
œ–Œ—“Œ –⁄KŒ¬Œƒ—“¬Œ
ÃÓÊÂÚ ÎÂÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÚ ‰Ó ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ͇ÚÓ Ô„Ή‡Ú ‰ÌÓ
ÔÓÒÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
): »ÁÍβ˜ÂÌÓ
CÚpaÌa
: UK
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
SIMPLINK
: ¬Íβ˜ÂÌÓ
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍβ˜ÂÌÓ
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
E
1 MENU
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ C˙ÍpaÚeÌo
p˙Ío‚o‰cÚ‚o.
»Á·ÂÂÚ ˜‡ÒÚÚ‡ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓˇÚÓ
ËÒ͇Ú ‰‡ ‚ˉËÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
82
P‡·ÓÚË Ò‡ÏÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÎÓ„Ó SIMPLINK. œÓ‚ÂÂÚ Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„Ó SIMPLINK.
»Á‰ÂÎËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ‰Û„Ë ËÁ‰ÂÎˡ Ò HDMI-CEC
ÙÛÌÍˆËˇ.
“Ó‚‡ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡ÚÂ Ë ÔÛÒ͇Ú ‰Û„Ë AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡,
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ HDMI ͇·ÂÎ ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Í‡·ÂÎË Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË.
¿ÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡  ‚Íβ˜ÂÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ SIMPLINK, ËÁ·ÂÂÚ »ÁÍÎ..
œpeÏ
OK
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
)
: »ÁÍÎ.
: UK
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
)
CÚpaÌa
: AÌ„ÎÈcÍË
: »ÁÍÎ.
: UK
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
E
OK
OK
: AÌ„ÎÈcÍË
CÚpaÌa
2
œpeÏ
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
1 MENU
Oœ÷»fl
»ÁÍÎ.
: ¬Íβ˜ÂÌÓ
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË : »ÁÍβ˜ÂÌÓ
SIMPLINK
E
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ S I M P L I N K.
3
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
4
OK
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
Oœ÷»fl
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
83
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
—‚˙Á‚‡Ì Ò˙Ò ÒËÒÚÂχ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ Ò ÎÓ„ÓÚÓ
SIMPLINK
1
—‚˙ÊÂÚ ËÁ‚Ó‰‡ HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Ò ËÁÍβ˜ÂÌËÂ
Á‡ 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, HDMI IN 3 (Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
ËÎË HDMI IN 4 (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ËÁıÓ‰‡
Á‡ HDMI ̇ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ ˜ÂÁ HDMI ͇·ÂÎË.
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
84
2
—‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰‡ ÷ËÙ. ‡Û‰ËÓ Ì‡ „˙·‡ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ‚ıÓ‰‡ ÷ËÙ. ‡Û‰ËÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ
Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ ˜ÂÁ ÓÔÚ˘ÌË Í‡·ÂÎË.
3
»Á·ÂÂÚ ƒÓχ¯ÌÓ ÍËÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ¬ËÒÓÍÓ„Ó‚.,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SIMPLINK.
1
2
ƒÓχ¯ÌÓ ÍËÌÓ
G
KÓ„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡Ú ËÎË ‡·ÓÚËÚÂ Ò ÌÓÒËÚÂΠ̇
ËÌÙÓχˆËˇ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÙÛÌÍˆËˇ ‰Óχ¯ÌÓ
ÍËÌÓ, ÚÓÌÍÓÎÓ̇ڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô‚Íβ˜‚‡ ̇
ÒÎÛ¯‡Ì ÔÂÁ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ.
! ¡≈À≈ΔK¿
—‚˙ÊÂÚ ËÁ‚Ó‰‡ HDMI/DVI IN ËÎË HDMI IN ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Í˙Ï ËÁ‚Ó‰‡ (HDMI ËÁ‚Ó‰) ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ SIMPLINK ˜ÂÁ HDMI ͇·Â·.
KÓ„‡ÚÓ
‚ıÓ‰ÌËˇÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ·˙‰Â Ô‚Íβ˜ÂÌ Í˙Ï ‰Û„ Ú‡Í˙‚ ˜ÂÁ ·ÛÚÓÌ BXOƒ ̇
G
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ËÎË ÔÓ ‰Û„ ̇˜ËÌ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‡·ÓÚÂ˘Ó Ò˙Ò SIMPLINK, ÒÔË‡.
G
‘ÛÌ͈ËË Ì‡ SIMPLINK
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍ
”Ô‡‚Ρ‚‡ÈÚ ҂˙Á‡ÌËÚ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚÂ
FF Ë GG.
, OK, G, A, l l,
œˇÍÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
—Ή Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÏÓÊÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡ÚÂ
ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰‡ ÔÛÒ͇ڠωËÈÌË ÌÓÒËÚÂÎË ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË.
»Á·Ó ̇ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‚Ë ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ÌÓ ÓÚ AV ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ë ‰‡ „Ó
ÔÛÒ͇ÚÂ.
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
KÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ò ËÁÍβ˜‚‡Ú ‚Ò˘ÍË Ò‚˙Á‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
—ËÌıÓÌËÁË‡ÌÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ
KÓ„‡ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÙÛÌÍˆËˇ Simplink, Ò‚˙Á‡Ì‡ ÔÓ HDMI ËÁ‚Ó‰, Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
*”ÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÂÁ HDMI ͇·ÂÎ, ÌÓ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Simplink,
Ì Ô‰·„‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ.
¡≈À≈ΔK¿: «‡·ÂÎÂÊ͇: «‡ ‡·ÓÚ‡ Ò˙Ò SIMPLINK Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ HDMI ͇·ÂΠ̇‰ ‚ÂÒˡ 1.3 Ò
ÙÛÌÍˆËˇ *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control (”Ô‡‚ÎÂÌË ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ ÂÎÂÍÚÓÌË͇)).
ÃÂÌ˛ SIMPLINK
TV viewing (√Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ):
œ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Ô‰˯Ìˡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ
͇̇Î, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÂÊËχ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡.
2
DISC playback (»ÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ƒ»—K):
»Á·Ó Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ Ò‚˙Á‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚Â.
KÓ„‡ÚÓ Ëχ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ôӂ˜ ÓÚ Â‰ËÌ
‰ËÒÍ, Á‡„·‚ˡڇ ̇ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ ÔÓ Û‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
1
VCR playback (»ÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇
‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â): »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
̇ Ò‚˙Á‡Ì ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â.
3
4
4
5
E
Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (¿Û‰ËÓ
ËÁıÓ‰ Í˙Ï ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ/Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ): »Á·Ó
̇ ÚÓÌÍÓÎÓÌË Ì‡ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÍËÌÓ ËÎË
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡ ËÁıÓ‰ ̇ ‡Û‰ËÓ.
»Á·‡ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
KÓ„‡ÚÓ ÌˇÏ‡ ËÁ·‡ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
(ÔÓ͇Á‚‡ÌÓ ‚ ÒË‚Ó)
E
5
HDD Recordings playback
(¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒË ÓÚ Ú‚˙‰
‰ËÒÍ): ¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇
Á‡ÔËÒË, Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌË Ì‡ Ú‚˙‰Ëˇ ‰ËÒÍ.
2
E
3
E
1
E
‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ SIMPLINK.
E
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
Change Device
OK
KÓ„‡ÚÓ Ëχ Ò‚˙Á‡ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (ÔÓ͇Á‚‡ÌÓ
‚ ˇ˙Í ˆ‚ˇÚ)
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰‡
œ‰·„‡ ÎÂÒÂÌ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ËÁÍβ˜‚‡Ú ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰‡.
• ƒÓχ¯ÌÓ ÍËÌÓ: œÓ‰‰˙ʇ Ò ҇ÏÓ Â‰ÌÓ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ
• DVD ÂÍÓ‰Â: œÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰Ó ‰̇(19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),
‰‚Â(19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**), ÚË(32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**, 32/42/47LF51**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) ËÎË ˜ÂÚËË (32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
• ¬Ë‰ÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓÌ: œÓ‰‰˙ʇ Ò ҇ÏÓ Â‰ËÌ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ
85
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
¿”ƒ»Œ/¬»ƒ≈Œ –≈Δ»Ã
œË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‡Û‰ËÓ‚ËÁÛ‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ‚ıÓ‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú ÓÔÚËχÎÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ Ë Á‚ÛÍ.
»ÁÍÎ.
KËÌÓ
—ÔÓÚ
»„‡
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
1AV MODE
ƒÂ‡ÍÚË‚Ë‡ AV –≈Δ»Ã.
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ë ‡Û‰ËÓÚÓ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÙËÎÏË.
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ë ‡Û‰ËÓÚÓ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÒÔÓÚÌË ÔÓˇ‚Ë
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ë ‡Û‰ËÓÚÓ Á‡ Ë„Ë.
»ÁÍÎ.
KËÌÓ
»„‡
—ÔÓÚ
Õ‡ÚËÒÌÂÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ AV –≈Δ»Ã, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·Ìˡ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
2
OK
• ¿ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ KËÌÓ ‚ AV ÂÊËÏ, ÂÊËÏ˙Ú KËÌÓ ˘Â ÒÂ
ËÁ·Â Á‡ –ÂÊËÏ Í‡ÚË̇ Ë –ÂÊËÏ Á‚ÛÍ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚
ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ K¿–“»Õ¿ Ë ¿”ƒ»Œ.
• ¿ÍÓ ‚ AV ÂÊËÏ ËÁ·ÂÂÚ »ÁÍÎ., ˘Â Ò ËÁ·Â‡Ú ͇ÚË̇ڇ Ë
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓËÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ.
86
ÕÛÎË‡ÌÂ
(¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÓË„Ë̇ÎÌËÚ ه·˘ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË)
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ËÌˈˇÎËÁË‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË.
ÕÓ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇
ƒeÌ Ë
Ho˘ ̇ –ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÌˈˇÎËÁË‡Ú.
œÓÎÂÁÌÓ Â ‰‡ Ò ËÌˈˇÎËÁË‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÏÂÒÚËÚ ‚ ‰Û„ „‡‰ ËÎË ‰˙ʇ‚‡.
KÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯Ë Ù‡·. ÌÛÎË‡ÌÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ËÌˈˇÎËÁË‡ÌÂ.
KÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ —ËÒÚÂχ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì  ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË î¬ÍÎ.î, Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ô‡Ó·.
œpeÏ
OK
Oœ÷»fl
E
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa
OK
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
‚Ò˘ÍË ÌaÒÚpÓÈÍË Ìa ÍapÚËÌaÚa
»‰Òe ÌÛÎËpaÚ.
:1
«‡‰‡‚aÌe Ìa˘Â
œpÓ‰˙ÎÊË?
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
ƒeÏo ÂÊËÏ
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
‘a·p.ÌÛÎËpaÌe
ÌÛÎËpaÌe
‘a·p.
2
OK
E
SIMPLINK
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
1 MENU
œpeÏ
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ ‘a·p. ÌÛÎËpaÌe.
: ¬ÍÎ.
ƒ‡
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
ÕÂ
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
ÌÛÎËpaÌe
‘a·p.
• œË «‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "¬ÍÎ.", ‡ÍÓ ÒÚ Á‡·‡‚ËÎË
‚‡¯‡Ú‡ Ô‡Ó·, ‚˙‚‰ÂÚ ÓÚ
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË "7", "7", "7", "7".
3
OK
»Á·ÂÂÚ ƒa
√À≈ƒ¿Õ≈ Õ¿ “≈À≈¬»«»fl / ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈
Oœ÷»fl
4
OK
—Ú‡ÚË‡ÈÚ ه·. ÌÛÎË‡ÌÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
87
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Bluetooth?
Bluetooth  ÏÂÊÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ Á‡ Í˙ÒË ‡ÁÒÚÓˇÌˡ, ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ 2,4 GHz Á‡
Ò‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ËÌÙÓχˆËÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ͇ÚÓ ÍÓÏÔ˛ÚË, ÍÎÂÚ˙˜ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË Ë PDA, ͇ÍÚÓ Ë ˆËÙÓ‚Ë ÔËÎÓÊÂÌˡ ÔÓ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇, ·ÂÁ ‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
Ò ҂˙Á‚‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ë Í‡·ÂÎË, Á‡ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ó·ÏÂÌ˙Ú Ì‡ ‰‡ÌÌË.
◊ÂÁ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ Bluetooth ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ÒÎÛ¯‡Î͇ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
Bluetooth, ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ (Ò‡ÏÓ JPEG), ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ ÓÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ Ò
‡ÍÚË‚Ë‡Ì Bluetooth, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ.
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
• —ÔˆËÙË͇ˆËˇ ̇ ‚˙Á͇ڇ : Bluetooth Specification version 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) (”‚Â΢Â̇
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ)
• »ÁıÓ‰: Bluetooth ÒÔˆËÙË͇ˆËˇ ñ ÍÎ‡Ò Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡Ì 2
• ÇÍÒËχÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú ̇ ‚˙Á͇ڇ: ÀËÌˡ ̇ ÔˇÍ Ó·ı‚‡Ú ÔË·Î. 10 Ï (30 ÙÛÚ‡)
• ◊ÂÒÚÓÚ̇ ÎÂÌÚ‡: 2,4 GHz ÎÂÌÚ‡ (2,4 GHz ‰Ó 2,4835 GHz)
• Bluetooth ÏÓ‰ÛÎ: EAX57538201 (LG Electronics)
• —˙‚ÏÂÒÚËÏ Bluetooth ÔÓÙËÎ:
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) (Œ·˘Ó ‡Û‰ËÓ/ÔÓÙËÎ Á‡
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ ‚ˉÂÓ)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
HSP(œÓÙËΠ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ)
OPP(Object Push Profile)
BIP (œÓÙËÎ Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ó·‡ÁË)
FTP (œÓÙËÎ Á‡ ÔÂı‚˙ΡÌ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â)
0678
œ‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Bluetooth
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚ Ó·ı‚‡Ú 10 Ï(-45° ‰Ó 45°).
¿ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÁ‚˙Ì ÚÓÁË Ó·ı‚‡Ú ËÎË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Ó·ı‚‡Ú‡, ÌÓ ÔË
̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔˇÚÒڂˡ, ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÌË „¯ÍË.
G KÓÏÛÌË͇ˆËÓÌ̇ „¯͇ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Á‡Ó·Ë͇Ρ˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
G »Á‰ÂÎˡ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ 2,4 GHz (·ÂÁÊ˘̇ LAN ÏÂʇ,
ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡ Ô˜͇ Ë Ú. Ì.), ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌ̇ „¯͇, Ú˙È Í‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÎÂÌÚ‡.
G ¬ÂÏÂÚÓ Á‡ Ú˙ÒÂÌ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Â ‡Á΢ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ ̇ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Ë ÛÒÎӂˡڇ ̇ ‡·ÓÚ‡.
G ¬ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ̇ÏË‡Ì ÔË Ú˙ÒÂÌ ̇‡ÒÚ‚‡ ÔË ÔÓ-χÎ˙Í ·ÓÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
G ≈ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌËÚ ‚˙ÎÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÂÁÊ˘ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
G “˙È Í‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ Á‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ì ̇ ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÂÁÊ˘ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌËÚ ‚˙ÎÌË, ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÎÛÊ‡Ú Á‡
Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÛÒÎÛ„Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ.
G ¬ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ ҇ÏÓ Í˙Ï Â‰ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
G Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÒÌËÏÍË (Ò‡ÏÓ JPEG) ËÎË ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ ÓÚ ‰Û„Ë Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
«‡
ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ Bluetooth ̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
G
ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
G Õ Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ USB (CÔËc˙Í cÌËÏÍË, CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa, CÔËc˙Í Ìa
ÙËÎÏËÚÂ(—‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)) Ë Bluetooth.
G ƒÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ÒΉÌËÚ ‰‚ ÛÒÎӂˡ: (1) “Ó‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ (‚‰ÌË) ÒÏÛ˘ÂÌˡ Ë (2) ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂχ ‚Ò˘ÍË ÔÓÎÛ˜ÂÌË
ÒÏÛ˘ÂÌˡ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÌÂÊ·ÌË ‰ÂÈÒڂˡ (ÓÚ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ).
G
QDID(ÔË„Ó‰Â̇ ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ) : B014836
88
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ BLUETOOTH
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú Ô‰‡‚‡Ì Á‚ÛÍ ˜ÂÁ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇, ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú jpeg ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ÓÚ
‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ‰‡ „Ë ‡Á„ÎÂʉ‡Ú ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ ÓÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ
(Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó), ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇, ·ÂÁ ‰‡ Ò ̇·„‡ ‰‡ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ
ÌËÍ‡Í‚Ë Í‡·ÂÎË.
ÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÌ˛ BLUETOOTH, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ì¬ÍÎ.ì.
¿ÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Bluetooth, ËÁ·ÂÂÚ ì»ÁÍÎ.î.
¿ÍÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ‚˙̯ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ì»ÁÍÎ.î, ÒΉ ͇ÚÓ
ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
BLUETOOTH
œpeÏ
: »ÁÍÎ.
TB œ»H
: 0000
BLUETOOTH
Bluetooth
TB œ»H
œpeÏ
OK
:»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
»ÁÍβ˜ÂÌÓ
¬Íβ˜ÂÌÓ
:¬ÍÎ.
0000
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
1 MENU
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
2
OK
»Á·ÂÂÚ B l u e t o o t h.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
3
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
Bluetooth
OK
4
OK
«‡Ô˯ÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
89
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
«¿ƒ¿¬¿Õ≈ Õ¿ TV PIN (PIN KŒƒ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿)
«‡ ‰‡ ÔËÂÏÂÚ ‚˙Á͇ ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË Á‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò Ú‡ÍÓ‚‡, “ˇ·‚‡
‰‡ Ò ‚˙‚‰ PIN ÍÓ‰˙Ú.
«‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ PIN ÍÓ‰ ̇ ‚˙̯ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
PIN ÍÓ‰˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 10 ˆËÙË.
PIN ÍÓ‰˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ Ôӂ˜ ÓÚ 1 ˆËÙ‡.
BLUETOOTH
œpeÏ
OK
BLUETOOTH
OK
œpeÏ
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
TB œ»H
: 0000
TB œ»H
œ»H
TB
0000
:: 0000
»Á·epeÚe œ»H TB
0 0 0 0_
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
»ÁÚpËÈ
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
E
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
OK
1 MENU
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
, Á‡ ‰‡
ËÁÚËÂÚ ˆËÙËÚ ‰̇ ÔÓ Â‰Ì‡.
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ TB œ»H.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÌÓÏÂ Á‡
PIN ÍÓ‰.
4
OK
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
90
BLUETOOTH —À”ÿ¿ÀK¿
KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú Á‚ÛÍ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ì¡ ˜ÂÁ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ˇ Ò‚˙ÊÂÚ ‚ ‰‚ÓÈ͇ Ò ‚ÒˇÍÓ ÌÓ‚Ó Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂ‰Ë ‰‡ ˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú.
ÃÓ„‡Ú ‰‡ Ò ҉‚Óˇ‚‡Ú ‰Ó 12 ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
KÓ„‡ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ú˙ÒË Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇, ‚Ò˘ÍË ‰Û„Ë ·ÛÚÓÌË Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Stop (—ÚÓÔ) (·ÛÚÓÌ OK) ÌÂ
‡·ÓÚˇÚ.
—‚˙Á‚‡Ì ̇ ÌÓ‚‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇
ÃÓÊÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÒÚ ҂˙Á‡ÌË.
KÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ú˙ÒÂÌÂÚÓ, ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Bluetooth ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
«‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
œË ËÁ·Ë‡Ì ̇ Cable (K‡·ÂÎ) (ÂÊËÏ Ì‡ DVB ͇·ÂÎ), ‡ÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË Finland (‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ),
Sweden (ÿ‚ÂˆËˇ) ËÎË “--”, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ˜ÛÂÚ ÒÚÂÂÓ Á‚ÛÍ ÔÂÁ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
1 MENU
4
OK
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ Bluetooth
cÎy¯aÎÍË.
»Á·ÂÂÚ Bluetooth
«≈À≈ÕŒ
ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
»Á·ÂÂÚ PIN ÍÓ‰‡ ̇
Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ
̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
PIN ÍÓ‰‡.
5
OK
Connect the Bluetooth headset.
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
* œË ËÁ·Ë‡Ì ̇ Cable (K‡·ÂÎ) (ÂÊËÏ Ì‡ DVB ͇·ÂÎ), ‡ÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË Finland (‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ),
Sweden (ÿ‚ÂˆËˇ) ËÎË “--”.
1. ¿ÍÓ Ëχ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇, ‚˙Á͇ڇ Ò Ì¡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡.
2. ¬Ò˘ÍË ÒÔËÒ˙ˆË Ò˙Ò ÒÎÛ¯‡ÎÍË Ò ËÁÚË‚‡Ú.
3. –ÂÊËÏ˙Ú Bluetooth Ò ËÁÍβ˜‚‡.
4. ŸÂ Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌË Invalid format (Õ‚‡ÎˉÂÌ ÙÓχÚ), ‡ÍÓ Ò ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ
Ò˙Ò ÒÎÛ¯‡Î͇, ÍÓˇÚÓ Â Ò‡ÏÓ ÒÚÂÂÓ.
—‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚˜ „ËÒÚË‡Ì‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇
Bluetooth ÒÎÛ¯‡ÎÍËÚ ҇ ËÁ‰ÂÌË ÒÔÓ‰ ÚÓ‚‡ ÍÓÎÍÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÒÎÛ¯‡Î͇  ̇È-ÓÚ„ÓÂ.
œË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‚˜ „ËÒÚË‡ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ̇Ô‡‚Ó ‰‡ „Ó ËÁ·ÂÂÚÂ Ë Ò‚˙ÊÂÚ ·ÂÁ
ÔÓ‚Â͇ ̇ PIN ÍÓ‰‡.
1 MENU
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ Bluetooth
cÎy¯aÎÍË.
4
OK
5
OK
ŸÂ Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌË Ò
‚˙ÔÓÒ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
»Á·ÂÂÚ ƒ‡ ËÎË ÕÂ.
—‚˙ÊÂÚ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ Bluetooth
ÒÎÛ¯‡Î͇.
• —Ή Ò‚˙Á‚‡ÌÂ/ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ‚˙Á͇ڇ Ò Ì¡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â ·˙‰Â
ÔÂÍ˙Ò̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜ËÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ „Ó ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
• —Ή Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ, ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò Ô‚Íβ˜‚‡
‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË Mute (»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‚Û͇) Ë Á‚ÛÍ˙Ú Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
91
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
œÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇ڇ Ò Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
1 MENU
3
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
2
OK
OK
OK
œÂÍ˙ÒÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ ̇
Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
»Á·ÂÂÚ Bluetooth
cÎy¯aÎÍË.
œË Á‡ˇ‚͇ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇
KÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Bluetooth  "¬ÍÎ." Ë Ëχ Á‡ˇ‚͇ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ÓÚ
ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ, Ò ÔÓ͇Á‚‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
Õ ‚Ò˘ÍË ÒÎÛ¯‡ÎÍË ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ. (Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.)
»c͇Ú ÎË ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò cÎy¯aÎ͇ڇ ÒË?
ƒ‡
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
92
ÕÂ
ÕˇÍÓË ÚËÔÓ‚Â ÒÎÛ¯‡ÎÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ÓÔËÚ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÁÍβ˜ÂÌË, χ͇ ˜Â Ì ҇ Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇
„ËÒÚË‡ÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
1
OK
»Á·ÂÂÚ ƒ‡ ËÎË ÕÂ.
! ¡≈À≈ΔK¿
LG ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒΉÌËÚ ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
-ÃÓÌÓ/ÒÚÂÂÓ : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s
/ Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-—‡ÏÓ ÒÚÂÂÓ : Logitech : Freepulse-wireless
-—‡ÏÓ ÏÓÌÓ : Motorola : H800 / Jabra :
BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics :
Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony
Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500
/ LG: Prada HBM-510
ÃÓÊ ‰‡ Ëχ Á‡·‡‚ˇÌ ̇ Á‚Û͇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‡ÁÏÂ‡ ̇ ·ÛÙÂ̇ڇ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
G ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ú˙ÒÂÌÂ Ë Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ÒÚÂÂÓ/ÏÓÌÓ ÒÎÛ¯‡Î͇, ÍÓˇÚÓ ÓÙˈˇÎÌÓ Â
ÒÂÚËÙˈË‡Ì‡ ͇ÚÓ Ò˙‚ÏÂÒÚËχ Ò Bluetooth.
G ŒÚ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÒÚÂÂÓ/ÏÓÌÓ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ,
ÍÓˇÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ A2DP ËÎË HSP
(œÓÙËΠ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ).
G ¿ÍÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‡·ÓÚË ÔË ÒΉÌËÚÂ
ÛÒÎӂˡ, Ú˙ÒÂÌÂÚÓ ËÎË Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì Â, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
-¿ÍÓ Ëχ ÒËÎÌË ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌË ‚˙ÎÌË.
-¿ÍÓ Ëχ ÏÌÓ„Ó Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
-¿ÍÓ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ  ËÁÍβ˜Â̇, Ì  ̇ ÏˇÒÚÓ
ËÎË Ëχ „¯͇.
-“˙È Í‡ÚÓ ËÁ‰ÂÎˡ ͇ÚÓ ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
Ô˜ÍË, ·ÂÁÊ˘ÌË LAN ͇ÚË, Ô·ÁÏÂÌË
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌˡ Ë ‰.) ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙˘Ëˇ
˜ÂÒÚÓÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇
ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌ̇ „¯͇.
G ¬ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì‡
Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
G
¬˙Á͇, ÔÂÍ˙Ò̇ڇ ̇ÔËÏÂ ÔÓ‡‰Ë
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Â̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. ŒÔËÚ‡ÈÚ ‰‡
Ò‚˙ÊÂÚÂ ÓÚÌÓ‚Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
G ÕˇÍÓË ÓÔÂ‡ˆËË ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú
ÔÓ-·‡‚ÌÓ ÔË ‡·ÓÚ‡ ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ.
G ƒÓË ‡ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ simplink Home Theater
(simplink ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ), ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Simplink, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÌˇÏ‡
‰‡ Ô‚Íβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ.
G KÓ„‡ÚÓ ‚˙Á͇ڇ ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ Ò ‡ÁÔ‡‰‡, Ò‚˙ÊÂÚ ‚
‰‚ÓÈ͇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ó˘Â ‚‰Ì˙Ê.
G K‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ÔË ÏÓÌÓ ÒÎÛ¯‡ÎÍË
ÌˇÏ‡ ‰‡  ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰Ó·Ó Í‡ÍÚÓ ÔË ÒÚÂÂÓ
ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
G œË Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÏÓÌÓ ÒÎÛ¯‡ÎÍËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò ÒÏÛ˘ÂÌˡ, Ú˙È Í‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÂÌ ÏÂÚÓ‰ ̇ Ô‰‡‚‡ÌÂ
ÒÔˇÏÓ ÒÚÂÂÓ ÒÎÛ¯‡ÎÍËÚÂ.
G KÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇,
Í·‚˯ËÚ Volume (—Ë· ̇ Á‚Û͇) +/- Ë Mute
(»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‚Û͇) Ì ‡·ÓÚˇÚ, ‡ Á‡
ÏÂÌ˛ÚÓ Audio (¿Û‰ËÓ) Ò ‚˙˘‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ Ë Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡.
G œË Bluetooth Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ On (¬ÍÎ.), ‡ÍÓ
·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌÓ ÌˇÍÓ „ËÒÚË‡ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ˘Â Ô‚Íβ˜Ë
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ ÂÊËÏ Bluetooth ‰ÓË ‡ÍÓ
„Ή‡Ú ‚ ‰Û„ ‚ıÓ‰ÂÌ ÂÊËÏ. ¬ Ú‡Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È Á‡‰‡ÈÚ Bluetooth ̇ Off (»ÁÍÎ.)
G
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ –≈√»—“–»–¿ÕŒ BLUETOOTH ”—“–Œ…—“¬Œ
¿ÍÓ ÌˇÏ‡ „ËÒÚË‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÏÂÌ˛ÚÓ Registered B/T Device (–„ËÒÚË‡ÌÓ B/T
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó) ˘Â ·˙‰Â ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ.
œË „ËÒÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ 12 ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „ËÒÚË‡Ú Ôӂ˜ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
‚˙̯ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ҂˙Ê ‚ ‰‚ÓÈ͇ Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡. ¬ Ú‡Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (Ô˙‚Ó ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ, ‡ÍÓ Ëχ Ò‚˙Á‡ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡) Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „ËÒÚË‡Ú ‰Û„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
BLUETOOTH
œpeÏ
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
TB œ»H
: 0000
OK
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Pe„. Bluetooth
ycÚp. ycÚpÓÈcÚ‚Ó
Pe„ËcÚpËpaÌÓ
Bluetooth
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
BLUETOOTH
œpeÏ
OK
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
Pe„. Bluetooth ycÚp.
: 0000
TB œ»H
00:0d:44:84:14:62
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Pe„. Bluetooth
ycÚp. ycÚpÓÈcÚ‚Ó
Pe„ËcÚpËpaÌÓ
Bluetooth
FreePulse_Wireless
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
LG L600V
»ÁÚpËÈ
1 MENU
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
2
OK
»Á·ÂÂÚ Pe„. Bluetooth ycÚp..
3
OK
A
1
2
œÓ‚ÂÂÚ „ËÒÚË‡ÌÓÚÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
—‚˙Á‚‡Ì ̇ „ËÒÚË‡Ì‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇
—»Õ‹Œ
»Á·ÂÂÚ „ËÒÚË‡Ì‡ Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇, Ò ÍÓˇÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ.
ŸÂ Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ‚˙ÔÓÒ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
C‚˙pÊË
3
OK
A
»Á·ÂÂÚ ƒ‡ ËÎË ÕÂ.
»ÁÚË‚‡Ì ̇ „ËÒÚË‡ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Delete (»ÁÚË‚‡ÌÂ) ˘Â ·˙‰Â ̇΢ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ì  ҂˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
»Á·ÂÂÚ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂχıÌÂÚÂ.
2
◊≈–¬≈ÕŒ
ŸÂ Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ‚˙ÔÓÒ Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇
ËÁ·‡ÌÓÚÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
3
OK
A
»Á·ÂÂÚ ƒ‡ ËÎË ÕÂ.
œÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇ڇ ̇ „ËÒÚË‡ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Disconnect (»ÁÍβ˜‚‡ÌÂ) ˘Â ·˙‰Â ̇΢ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
»Á·ÂÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Bluetooth, ÍÓÂÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡  ҂˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
—»Õ‹Œ œÂÍ˙ÒÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ ̇ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
93
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
»Õ‘Œ–ÿ÷»fl «¿ ÃŒfl BLUETOOTH
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÃÓˇ Bluetooth.
"Edit" (–‰‡ÍÚË‡ÌÂ) ˘Â ·˙‰Â ̇΢ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ì  ҂˙Á‡Ì Ò ÌËÍ‡Í‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡Ú »Ï ̇ ÏÓÂÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ¿‰ÂÒ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
BLUETOOTH
OK
œpeÏ
BLUETOOTH
œpeÏ
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
Bluetooth
: »ÁÍÎ.
TB œ»H
: 0000
TB œ»H
: 0000
OK
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Bluetooth cÎy¯aÎÍË : »ÁÍÎ.
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth ycÚpÓÈcÚ‚Ó
Pe„ËcÚpËpaÌÓ Bluetooth
»ÏÂycÚpÓÈcÚ‚Ó
ycÚp.
ÃoˇÚa Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
ÃoˇÚa
ÃoˇÚa Bluetooth
Bluetooth ËÌÙÓpÏaˆËˇ
ËÌÙÓpÏaˆËˇ
5 0 P S 7 0 0 0 - Z A
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
A‰pec ycÚp.
0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7
Pe‰aÍÚËpaÌe
1 MENU
»Á·ÂÂÚ B L U E T O O T H.
2
»Á·ÂÂÚ »ÌÙo Bluetooth..
OK
3
OK
OK
—»Õ‹Œ
¬˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ. ÃÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÍ‚ËÚ ÓÚ A ‰Ó Z, ˆËÙËÚ ÓÚ 0
‰Ó 9, +/- ËÎË Ô‡ÁÌÓ ÔÓÎÂ.
4
OK
«‡Ô˯ÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
94
œŒÀ”◊¿¬¿Õ≈ Õ¿ —Õ»ÃK» ◊–≈« ¬⁄ÕÿÕŒ
BLUETOOTH ”—“–Œ…—“¬Œ
«‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍË (Ò‡ÏÓ JPEG) ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
œpËeÏaÌe
‘aÈÎ(o‚e)
F
1/3
G
E
«‡Ú‚‡ˇÌÂ
■
(«‡‚˙Ú‡ÌÂ)) : «‡‚˙Ú‡ ÒÌËÏÍËÚÂ.
«‡‚˙Ú‡ ÒÌËÏ͇ڇ ̇ 90∞ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ ÔË ·ÛÚÓÌ O K ‚
(«‡‚˙Ú‡ÌÂ)).
• ÇÍÒËχÎÌËˇÚ Ó·˘ ‡ÁÏÂ ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â 10 Ï„‡·‡ÈÚ‡.
• Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
• Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ(ˇ), ‰Ó͇ÚÓ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ ÓÚ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• KÓ„‡ÚÓ ‚˙̯ÌÓÚÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÁÔ‡˘‡ ÒÌËÏ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ RETURN
(¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÔÂÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏ͇ڇ. ¬ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÚÓ‚‡ ‚Ò˘ÍË ‚˜Â
ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ËÁÚˡÚ.
• œË ÌˇÍÓË Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÌˇÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ô‰‡‰ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË (JPEG
Ù‡ÈÎ) Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
«¿ »«œŒÀ«¬¿Õ≈ Õ¿ BLUETOOTH
• KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ «‡Ú‚‡ˇÌÂ Ò ·ÛÚÓ̇
, ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ˘Â
Ò ÒÍËÂ. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ OK, ÚÓ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ
ÓÚÌÓ‚Ó.
»Á·ÂÂÚ Ê·ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
—ÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ ÓÚ ‚˙̯ÌÓÚÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
«‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÒÎÛ¯‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÛÁË͇ ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ A2DP (͇ÚÓ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó)
• œË ÌˇÍÓË Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÌˇÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ ÓÚ ÒËÒÚÂχڇ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Listening to bluetooth music
Back to TV
+ ËÎË - , Á‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
• ¿ÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‚Û͇, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MUTE (¡≈« «¬”K).
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇, ‰Ó͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Bluetooth ÒÎÛ¯‡Î͇.
Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇, ‰Ó͇ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ(ˇ).
95
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ USB Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÏÓ‰ÂÎËÚ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**.
G
œË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
KÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÚÓ‚‡ ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
“»«—K¿◊¿ŸŒ“Œ Ã≈Õfi” ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ, ‰Ó͇ÚÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ ≈Ã, ‚Íβ˜‚‡˘Ó ÃÂÌ˛, EPG
ËÎË —ÔËÒ˙Í Ô·ÌË‡ÌË.
¿ÍÓ ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛ Ì Ò ÔÓ͇ÊÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa, CÔËc˙Í cÌËÏÍË ËÎË
CÔËc˙Í Ìa ÙËÎÏËÚÂ(Ò‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ USB.
Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ˇÚ ÌÓ‚‡ Ô‡Ô͇ ËÎË ‰‡ ËÁÚË‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ ‚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
1 —‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ
USB IN (¬’Œƒ USB) ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
• œÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò ҇ÏÓ Ù‡ÈÎÓ‚Â Á‡ ÒÌËÏÍË(JPEG), ÏÛÁË͇ (MP3) Ë
ÙËÎÏË (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP)(—
‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**).
USB ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
2
»Á·ÂÂÚ —œ»—. —ջà ËÎË —œ»—. Ô«»K¿. ËÎË —œ»—
⁄K ‘»Àû(Ò‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**,
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**).
3
KÓ„‡ÚÓ ËÁ‚‡Ê‰‡Ú USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
œÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ËÁ·ÂÂÚÂ
ÏÂÌ˛ÚÓ »Á‚‡Ê‰‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
1Q. MENU
»Á·ÂÂÚ »Á‚‡Ê‰‡ÌÂ.
2
OK
—œ»—. —Õ»Ã.
—œ»—. Ô«»K¿
—œ»—⁄K ‘»Àû
OK
œ‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
G –‡ÁÔÓÁ̇‚‡ Ò ҇ÏÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
G ¿ÍÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË Ò ҂˙Á‚‡ ÔÂÁ USB ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì Ò ‡ÁÔÓÁ̇‚‡.
G ÃÓÊ ‰‡ Ì Ò ‡ÁÔÓÁ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ó ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ÌÂ.
G ÃÓÊ ‰‡ Ì Ò ‡ÁÔÓÁ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì„ӂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ‰‡È‚Â.
G —ÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ‰ÌÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
G ÃÓΡ, Ì ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë Ì ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‡ÌÓÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË ‡·ÓÚË.
Ó„‡ÚÓ Ò ÓÚ‰ÂÎË ËÎË ËÁ‚‡‰Ë ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓ‚‰ˇÚ Á‡ÔËÒ‡ÌËÚ هÈÎÓ‚Â ËÎË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
G ÃÓΡ, Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Â ·ËÎÓ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ Ï‡Ì‚Ë‡ÌÓ Í˙Ï ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ËÎË ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÌÓχÎÌË ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ËÎË Ù‡ÈÎӂ ̇ ÙËÎÏË.
G »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â ·ËÎÓ ÙÓχÚË‡ÌÓ Í‡ÚÓ FAT32 Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ ËÎË NTFS Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ,
ÓÒË„ÛÂ̇ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Windows. ¬ ÒÎÛ˜‡È ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÙÓχÚË‡ÌÓ Ò ‡Á΢̇ ÔÓÏÓ˘Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ Windows, ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‡ÁÔÓÁ̇Â.
G œÓ‰‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡Ì Í˙Ï USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ (̇‰ 0,5 A), ÍÓÂÚÓ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇ÚÓ.
G —‚˙ÊÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò Í‡·Â·, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂΡ ÏÛ.
G ÕˇÍÓË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ËÎË ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ „·‰ÍÓ.
G ÃÂÚÓ‰˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìˇ‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎӂ ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ÚÓÁË ‚ Windows XP Ë ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‡ÁÔÓÁ̇ˇÚ ‰Ó 100 ‡Ì„ÎËÈÒÍË Á͇̇.
G ÕÂÔÂÏÂÌÌÓ ‡ıË‚Ë‡ÈÚ ‚‡ÊÌËÚ هÈÎÓ‚Â, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰‡ÌÌËÚÂ, Ò˙ı‡ÌÂÌË Ì‡ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰ˇÚ. ÕË ÌÂ
ÌÓÒËÏ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÌËÍ‡Í‚Ë Á‡„Û·Ë Ì‡ ‰‡ÌÌË.
G ¿ÍÓ USB Ú‚˙‰ËˇÚ ‰ËÒÍ ÌˇÏ‡ ‚˙̯ÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇ÚÓ. “‡Í‡ ˜Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‚Íβ˜ÂÚ ‚˙̯Ìˡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
- »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ‚˙̯ÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ËÁÚÓ˜ÌËÍ. ÕË Ì ÓÒË„Ûˇ‚‡Ï USB ͇·ÂÎ
Á‡ ‚˙̯ÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
G ƒ‡ÌÌËÚ ‚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÚËˇÚ ‚ NTFS Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ.
G ¿ÍÓ ‚‡¯‡Ú‡ USB Ô‡ÏÂÚ Â ‡Á‰ÂÎÂ̇ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ˇÎ‡ ËÎË ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú USB ˜ÂÚˆ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Í‡ÚË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰Ó 4
‰ˇÎ‡ ËÎË USB Ô‡ÏÂÚË.
G —‡ÏÓ Ù‡ÈÎÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ FAT32 ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ.
G ¿ÍÓ USB Ô‡ÏÂÚÚ‡  ҂˙Á‡Ì‡ Ò USB ˜ÂÚˆ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Í‡ÚË, ‰‡ÌÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙ʇ, ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰‡Ú ‡ÁÔÓÁ̇ÚË.
G ¿ÍÓ USB Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì ‡·ÓÚË, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡, ËÁÍβ˜ÂÚ ˇ Ë ˇ ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
G —ÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ÔË ‡Á΢ÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡  ‡Á΢̇.
G ¿ÍÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò ҂˙Ê USB, ÓÔ‰ÂÎÂÌ Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ ˘Â Ò Á‡Âʉ‡ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
G œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËˇÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Â 1 TB ËÎË ÔÓ-χÎÍÓ Á‡ ‚˙̯ÂÌ USB Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ Ë 32 GB ËÎË ÔÓ-χÎÍÓ Á‡ USB Ô‡ÏÂÚ.
G ¬ÒˇÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ˜ËÈÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌˡ, ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
G ¿ÍÓ Ì ‡·ÓÚË ‚˙̯ÂÌ USB Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ Ò ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ, ËÁÍβ˜ÂÚ ڂ˙‰Ëˇ ‰ËÒÍ Ë „Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡
96
Á‡ÔӘ̠‰‡ ‡·ÓÚË, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
ÒÂ Ë USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡Ì ÔÓ‰ USB 2.0. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ó·‡˜Â Ú ‰‡ ÌÂ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ú, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡, ‚ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÙËÎÏË.
G œÓ‰‰˙ʇÚ
! ¡≈À≈ΔK¿
■
G
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
«‡ ‰‡ Ì ËÁ„Û·ËÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò Ô‡ÏÂÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ USB
ÍÓÌÂÍÚÓ‡ (ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ), Á‡ ‰‡ Á‡ÍÂÔËÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò
Ô‡ÏÂÚ Í˙Ï ‰˙ʇ˜‡ Á‡ USB ÍÓÌÂÍÚÓ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. (Ò‡ÏÓ Á‡
Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË)
ƒ˙ʇ˜ Á‡ USB ÍÓÌÂÍÚÓ
¬ıÓ‰ÂÌ
USB
ÔÓÚ
USB ÍÓÌÂÍÚÓ (ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ)
—‚˙ÊÂÚ ‰ËÌˡ Í‡È ̇ USB ÍÓÌÂÍÚÓ‡ Í˙Ï USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‡ ‰Û„Ëˇ ñ Í˙Ï ‰˙ʇ˜‡ Á‡ USB
ÍÓÌÂÍÚÓ.
—œ»—⁄ Õ¿ —ջà »
ÂÍ‡ÌÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ ÏÓÊ ‰‡  ‡Á΢ÂÌ Á‡ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ. »ÁÓ·‡ÊÂÌˡڇ Ò‡ ÔËÏÂ Á‡
ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
KÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ú ÒÌËÏ͇ڇ ˜ÂÁ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Photo List (—ÔËÒ˙Í Ò˙Ò ÒÌËÏÍË), Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ÂÊËχ ̇ ͇ÚË̇ڇ.
œÓ‰‰˙Ê‡Ì Ù‡ÈÎ PHOTO(*.JPEG)
¡‡Á‡ : 64 x 64 ‰Ó 15360 x 8640
œÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ : 64 x 64 ‰Ó 1920 x 1440
• ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ҇ÏÓ JPEG Ù‡ÈÎÓ‚Â.
• ÕÂÔÓ‰‰˙ʇÌËÚ هÈÎÓ‚Â Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ͇ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ËÍÓ̇.
ÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ U S B.
OK
OK
»Á·ÂÂÚ CÔËc˙Í cÌËÏÍË.
2
1
ŒÚË‚‡ Í˙Ï Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ„ÓÌÓ ÌË‚Ó
2
“ÂÍÛ˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡/¬Ò˘ÍÓ
ÒÚ‡ÌˈË
3
4
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
œ˙Ú1
JMJ001
—˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
1366x768, 125KB
1
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
3
CÚp. 2/3
HeÏapÍËpaÌ
œaÔ. „ope
Œ·˘ ·ÓÈ Ì‡ χÍË‡ÌËÚÂ
ÒÌËÏÍË
KY103
09/10/2008
KY101
09/10/2008
KY104
09/10/2008
KY102
09/10/2008
KY105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
4
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ú هÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÌËÏÍË ÓÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
97
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
»Á·Ó ̇ ÒÌËÏÍË Ë ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÚp.2/3
œ˙Ú1
HeÏapÍËpaÌ
œaÔ. „ope
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MapÍ.
MARK
»Áxo‰
œ„Ή : œÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ìˡ ÂÎÂÏÂÌÚ.
G ÇÍ. ‚Ò˘ÍË (ÇÍË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË) :
ÇÍË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
ƒÂχÍ.
‚Ò(ŒÚÏˇÌ‡ χÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡
G
‚Ò˘ÍË)) : ŒÚÏÂÌˇ ËÁ·Ó‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
χÍË‡ÌË ÒÌËÏÍË.
G »ÁÚpËÈ ËÎË »ÁÚpË‚‡Ì ̇ ÏapÍ. (Ò‡ÏÓ
Á‡ FAT32 Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ) : »ÁÚË‚‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
G «aÚ‚apˇÌe : «‡Ú‚‡ˇÌ ̇ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
G
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
œ˙Ú1
CÚp.2/3
HeÏapÍËpaÌ
œaÔ. „ope
JMJ001
1366x768, 125KB
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
1
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
œpe„Îe‰
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
1366x768, 125KB
MapÍ. ‚Ò˘ÍË
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
»ÁÚpËÈ
«aÚ‚apˇÌe
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
»Á·Ë‡ Ô‡Ô͇ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• «‡ Ó·ıÓʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
2
3
4
»Á·Â‡ Ê·ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
OK
OK
œÓ͇Á‚‡ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
OK
»Á·Ë‡ Ê·ÌÓÚÓ ËÁÒ͇˜‡˘Ó
ÏÂÌ˛.
ÒÌËÏÍË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ P
.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ MARK(MapÍ), Á‡ ‰‡
χÍË‡Ú ËÎË ÓÚÏÂÌËÚ χÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÌËÏ͇. KÓ„‡ÚÓ Ò‡ χÍË‡ÌË Â‰Ì‡ ËÎË
Ôӂ˜ ÒÌËÏÍË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ‚ÒˇÍ‡
χÍË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ËÎË Ò·ȉ¯ÓÛ Ì‡
‚Ò˘ÍË Ï‡ÍË‡ÌË ÒÌËÏÍË. ¿ÍÓ ÌˇÏ‡
χÍË‡ÌË ÒÌËÏÍË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚÂ
‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ̇ ÒÌËÏ͇ ‚ Ô‡Ô͇ڇ ËÎË
Ò·ȉ¯ÓÛ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË ‚ Ô‡Ô͇ڇ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
98
K‡Í Ò ‡Á„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇
œÓ‰Ó·ÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÌËÏÍËÚ ‚ ˆˇÎ ‡ÁÏÂ.
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÚp. 2/3
œ˙Ú1
HeÏapÍËpaÌ
œaÔ. „ope
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
œ˙Ú1
CÚp. 2/3
JMJ001
KR101
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
1
»Áxo‰
HeÏapÍËpaÌ
œaÔ. „ope
1366x768, 125KB
MapÍ.
MARK
09/10/2008
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
1366x768, 125KB
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
œpe„Îe‰
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
MapÍ. ‚Ò˘ÍË
»ÁÚpËÈ
«aÚ‚apˇÌe
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
»Á·Ë‡ Ô‡Ô͇ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
1/17
C·ȉ¯ÓÛ
BGM
»ÁÚpËÈ
OÔˆËˇ
—ÍË‚‡Ìe
≈Í‡ÌÌÓÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ‰̇ ÒÌËÏ͇ ÏÓÊ ‰‡
ÔÓÏÂÌˇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÔÓ͇Á‚‡Ì‡Ú‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ‚
ˆˇÎ ‡ÁÏÂ.
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN(¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• «‡ Ó·ıÓʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÌËÏÍË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ P
2
3
OK
OK
4
5
»Á·Â‡ Ê·ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
œÓ͇Á‚‡ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
»Á·ÂÂÚ œpe„Îe‰.
OK
»Á·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ Ò ÔÓ͇Á‚‡
‚ Ô˙ÎÂÌ ‡ÁÏÂ.
99
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
6
OK
»Á·ÂÂÚ —·ȉ¯ÓÛ, ‘ÓÌÓ‚‡ ÏÛÁË͇,
(«‡‚˙ÚË)), »ÁÚËÈ, ŒÔˆËË ËÎË
«‡Ú‚ÓË.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇
1/17
C·ȉ¯ÓÛ
BGM
»ÁÚpËÈ
OÔˆËˇ
«‡Ú‚ÓË
Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ô‰˯̇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡
ÒÌËÏ͇.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇
Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ Ë ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ˆˇÎ
ÂÍ‡Ì.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
G
œÓ‰ˈ‡ Ò·ȉӂ : Ó„‡ÚÓ ÌˇÏ‡ ËÁ·‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË ‚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ô‡Ô͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ. ¿ÍÓ Ò‡ ËÁ·‡ÌË ÌˇÍÓË ÒÌËÏÍË, Ò ÔÓ͇Á‚‡
Ò·ȉ¯ÓÛ Ì‡ ÚÂÁË ÒÌËÏÍË.
■ «‡‰‡‚‡Ì ̇ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ ‚ÂÏ Á‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ ‚
ÓÔˆËˇ.
G
B G M (‘ÓÌÓ‚‡ ÏÛÁË͇) : —ÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ô„Ή ̇ ÒÌËÏÍËÚ ‚ Ô˙ÎÂÌ ‡ÁÏÂ.
■ «‡‰‡ÈÚ ÏÛÁË͇Î̇ Ô‡Ô͇ Á‡ BGM ‚ Options (ŒÔˆËË),
ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌÍˆËˇ.
G
( «‡‚˙ÚË)) : «‡‚˙Ú‡ ÒÌËÏÍËÚÂ.
«‡‚˙Ú‡ ÒÌËÏ͇ڇ ̇ 90°, 180°, 270°, 360° ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
■ Õ ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‚˙ÚË, ÍÓ„‡ÚÓ ¯ËË̇ڇ ̇ ͇ÚË̇ڇ
 ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ÔÓ‰‰˙ʇ̇ڇ ‚ËÒÓ˜Ë̇.
■
G
»ÁÚpËÈ((Ò‡ÏÓ Á‡ FAT32 Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ) : »ÁÚË‚‡
ÒÌËÏÍË.
G
ÓÔˆËˇ : »Á·ÂÂÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ —ÍÓÓÒÚ Ì‡ Ò·ȉӂÂÚ Ë
ÏÛÁË͇Î̇ Ô‡Ô͇ Á‡ B G M.
■ »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇
Ë ·ÛÚÓ̇ OK Á‡
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ. —Ή ÚÓ‚‡ ÓÚˉÂÚ ‰Ó OK Ë
̇ÚËÒÌÂÚ OK Á‡ Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ.
■
Õ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ ԇÔ͇ ÏÛÁË͇ ‰Ó͇ÚÓ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ BGM.
G
100
—ÍË‚‡Ìe : —ÍË‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ˆˇÎ ÂÍ‡Ì.
■ «‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ˆˇÎ ÂÍ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ OK Á‡ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ.
HaÚËcÌe F G Á‡ ‰‡ Á‡‰‡‰eÚe ‚peÏe‚Ë
ËÌÚep‚aÎ ÏeÊ‰Û cÎaȉo‚eÚe.
CÍop. cÎaȉ
¡˙pÁo
œaÔ͇ MÛÁË͇
MÛÁË͇
OK
«aÚ‚apˇÌe
—œ»—⁄ Õ¿ Ô«» ¿ÀÕ» ‘¿…ÀŒ¬≈
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
«‡ÍÛÔÂÌËÚ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â (*.MP3) ÏÓÊ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ó„‡Ì˘ÂÌˡ ÓÚ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡.
¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ.
— ÚÓÁË ÏÓ‰ÛÎ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈΠ̇ ‚‡¯ÂÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
On Screen Display (ÂÍ‡ÌÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ) ÏÓÊ ‰‡  ‡Á΢ÂÌ Á‡ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ. »ÁÓ·‡ÊÂÌˡڇ
Ò‡ ÔËÏÂ Á‡ ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÃÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ (*.MP3)
—ÍÓÓÒÚ Ì‡ Ô‰‡‚‡Ì 32 ‰Ó 320
• ◊ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ÏÓ‰ÛÎË‡Ì MPEG1 ÒÎÓÈ 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• ◊ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ÏÓ‰ÛÎË‡Ì MPEG2 ÒÎÓÈ 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• ◊ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ÏÓ‰ÛÎË‡Ì MPEG2.5 ÒÎÓÈ 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ U S B.
OK
OK
»Á·ÂÂÚ CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa.
3
1
œ‰‚‡ËÚÂÎÂÌ Ô„Ή:
œÓ͇Á‚‡ Ò ӷÎÓÊ͇ڇ ̇
‡Î·ÛÏ Á‡ هȷ
(»ÁÓ·‡ÊÂÌË ÓÚ ‡Î·ÛÏ),
‡ÍÓ Ëχ ڇ͇‚‡.
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
1
2
3
4
ŒÚË‚‡ Í˙Ï Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ„ÓÌÓ ÌË‚Ó
—˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë ·ÛÚÓÌË
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
HeÏapÍËpaÌ
«a„Îa‚Ëe
œpo‰˙ÎÊËÚeÎÌocÚ
œaÔ. „ope
S002
00:00/01:34
2
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
5
CÚp. 2/3
S001
“ÂÍÛ˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡/¬Ò˘ÍÓ
ÒÚ‡ÌˈË
Œ·˘ ·ÓÈ Ï‡ÍË‡ÌË
ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â
MÛÁË͇
S003
4
S003
01:34
S004
03:23
S005
04:28
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
ÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
»Áxo‰
5
101
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
»Á·Ó ̇ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛
K‡ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁ·Óˇ‚‡Ú ‰Ó 6 ÏÛÁË͇ÎÌË Á‡„·‚ˡ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡.
Play (‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ) (ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÚÓÔ):
¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËÚ ÏÛÁË͇ÎÌË
Ù‡ÈÎÓ‚Â.
KÓ„‡ÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ
Á‡ÔËÒ Á‡‚˙¯Ë, Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒΉ‚‡˘ËˇÚ
ËÁ·‡Ì Á‡ÔËÒ. KÓ„‡ÚÓ ÌˇÏ‡ ËÁ·‡ÌË
ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÒΉ‚‡˘ËˇÚ ‚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡
Ô‡Ô͇. ¿ÍÓ ÓÚˉÂÚ ‚ ‰Û„‡ Ô‡Ô͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ OK ÒÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ.
G Play Marked (‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇
χÍË‡ÌËÚÂ): ¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇
ËÁ·‡ÌËÚ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â. ¬Â‰Ì‡„‡
˘ÓÏ Ò‚˙¯Ë ÏÛÁË͇ÎÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ,
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ ËÁ·‡ÌÓ.
G Stop Play (ÒÔË‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ)
(ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ): —ÔË‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ìˡ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ.
G B˙ÁÔ.c ÒÌËÏ͇: —Ú‡ÚË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ËÁ·‡ÌËÚ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë ÒΉ ÚÓ‚‡
ÓÚË‚‡ ‚ CÔËÒ˙Í ÒÌËÏÍË.
G Mark All (χÍË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË):
ÇÍË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â
‚ Ô‡Ô͇ڇ.
G ƒeχÍ. ‚Ò˘ÍË: (ÓÚÏˇÌ‡ ̇ χÍË‡ÌÂÚÓ
̇ ‚Ò˘ÍË): ŒÚÏÂÌˇ ËÁ·Ó‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
χÍË‡ÌË ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
(Ò‡ÏÓ
G »ÁÚpËÈ ËÎË »ÁÚpË‚‡Ì ̇ ÏapÍ.(
Á‡ FAT32 Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ) : »ÁÚË‚‡
ËÁ·‡Ìˡ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Á‡ÔËÒ.
G «aÚ‚apˇÌe : «‡Ú‚‡ˇÌ ̇ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
G
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
HeÏapÍËpaÌ
CÚp. 2/3
MÛÁË͇
œpo‰˙ÎÊËÚeÎÌocÚ
«a„Îa‚Ëe
S003
œaÔ. „ope
S001
S002
00:00/01:34
œaÔ. „ope
S003
01:34
S004
03:23
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
Ha‚Ë„aˆËˇ
04:28
S005
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
«a„Îa‚Ëe
œaÔ. „ope
00:00/01:34
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
1
2
3
4
MapÍ.
»Áxo‰
HeÏapÍËpaÌ
CÚp. 2/3
MÛÁË͇
S003
MARK
4395KB
1Kbps
»ÁÔ˙ÎÌeÌËe
S001
B˙ÁÔp. c cÌËÏÍa
S002
MapÍ. ‚Ò˘ÍË
S003
»ÁÚpËÈ
«aÚ‚apˇÌe
S004
04:28
S005
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MapÍ.
»Áxo‰
»Á·Ë‡ Ô‡Ô͇ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ P
Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡ÌÂ
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ ‚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò ÏÛÁË͇.
• »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ MARK(MapÍ), Á‡ ‰‡
»Á·Ë‡ Ê·Ìˡ ÏÛÁË͇ÎÂÌ
Á‡ÔËÒ.
OK
OK
œÓ͇Á‚‡ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
OK
»Á·Ë‡ Ê·ÌÓÚÓ ËÁÒ͇˜‡˘Ó
ÏÂÌ˛.
χÍË‡Ú ËÎË ÓÚÏÂÌËÚ χÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ. KÓ„‡ÚÓ Ò‡ χÍË‡ÌË Â‰ËÌ
ËÎË Ôӂ˜ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡È·, χÍË‡ÌËÚÂ
ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú
‚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ËÒ͇ÚÂ
‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ҇ÏÓ Â‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, ÔÓÒÚÓ Ï‡ÍË‡ÈÚ ҇ÏÓ ÌÂÚÓ
Ë „Ó ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÈÚÂ. ¿ÍÓ ÌˇÏ‡ χÍË‡Ì
ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú
‚Ò˘ÍË ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ‚ Ô‡Ô͇ڇ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
102
■
¿ÍÓ Ì ̇ÚËÒÌÂÚÂ ÌˇÍÓÈ ·ÛÚÓÌ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ÍÛÚËÈ͇ڇ Ò ËÌÙÓχˆËˇÚ‡
Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡Ì‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ)
˘Â ÑÔÎÛ‚‡î ͇ÚÓ ÂÍ‡Ì̇ Á‡˘ËÚ‡.
■
ÑÂÍ‡Ì̇ Á‡˘ËÚ‡î ?
≈Í‡Ì̇ڇ Á‡˘ËÚ‡ Ô‰ԇÁ‚‡ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ
ÔËÍÒÂÎÌË ÔÓ‚Â‰Ë ÓÚ ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ̇ ÂÍ‡Ì‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ
ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
! ¡≈À≈ΔK¿
KÓ„‡ÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ, Á‡‰ Á‡„·‚ËÂÚÓ Ò ÔÓ͇Á‚‡
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
.
G ≈‰ËÌ ÔÓ‚‰ÂÌ ËÎË Û‚‰ÂÌ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡, ‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ 00:00
͇ÚÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
G ≈‰ËÌ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ, ËÁÚ„ÎÂÌ ÓÚ Ô·ÚÂ̇ ÛÒÎÛ„‡ Ò˙Ò Á‡¯ËÚ‡ ÓÚ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡, ÌÂ
Ú˙„‚‡, ‡ ÔÓ͇Á‚‡ ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
G ¿ÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚ OK, A Ò ÒÔË‡ ÂÍ‡Ì̇ڇ Á‡˘ËÚ‡.
G ¡ÛÚÓÌËÚ PLAY (‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ) (G), Pause (Ô‡ÛÁ‡) (II I), A, GG, FF ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ò˙˘Ó Ò‡ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ.
G ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ GG, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÔÂÒÂÌ, Ë ·ÛÚÓ̇ FF, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ô‰˯̇ڇ ÔÂÒÂÌ.
G
103
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
—ÔËÒ˙Í ‘»Àû (Ò‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú هÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË ÓÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
—ÔËÒ˙Í˙Ú Ò ÙËÎÏË Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ ÔË ÓÚÍË‚‡Ì ̇ USB. »ÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ÔË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œÓ͇Á‚‡ ÙËÎÏËÚ ‚ Ô‡Ô͇ڇ USB Ë ÔÓ‰‰˙ʇ »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÙËÎÏË ‚ Ô‡Ô͇ڇ Ë Ê·ÌËÚ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ Ù‡ÈÎÓ‚Â
“Ó‚‡  ÒÔËÒ˙Í Ò ÙËÎÏË, ÍÓÈÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Ô‡Ô͇ڇ Ë Ù‡È· Ò ÙËÎÏ.
≈Í‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ̇ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊ ‰‡  ‡Á΢ÌÓ. »ÁÓ·‡ÊÂÌˡڇ Ò‡ ÔËÏÂÌË Ë ÒÔÓχ„‡Ú
Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡.
‘‡ÈÎ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ‘»ÀÃ(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
¬Ë‰ÂÓ ÙÓÏ‡Ú :DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
¿Û‰ËÓ ÙÓÏ‡Ú : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
—ÍÓÓÒÚ Ì‡ Ô‰‡‚‡Ì : ÓÚ 32 kbps ‰Ó 320 kbps(MP3)
‘ÓÏ‡Ú Ì‡ ÒÛ·ÚËÚËÚ :*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/
*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• ÕˇÍÓË ÒÛ·ÚËÚË, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ, ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ.
• ÕˇÍÓË ÒÔˆˇÎÌË ÒËÏ‚ÓÎË Ì Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‚ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
• HTML Ú‡„Ó‚Â Ì Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‚ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
• —Û·ÚËÚË Á‡ ÂÁˈË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓ‰‰˙ʇÌËÚÂ, Ì ҇ ̇΢ÌË.
• »ÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ ‚˙‚ ‚˙̯ÂÌ Ù‡ÈÎ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰Â‰Ë ‚˙‚
‚˙ÁıÓ‰ˇ˘ ‰, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰Â.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
• ÃÓÊ ‰‡ Ëχ ‚ÂÏÂÌÌË ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ ÂÍ‡Ì‡ (ÒÔË‡Ì ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ, ÔÓ-·˙ÁÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ú.Ì.), ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓÏÂÌË ÂÁËÍ˙Ú Á‡ ‡Û‰ËÓÚÓ.
• ≈‰ËÌ ÔÓ‚‰ÂÌ Ù‡ÈÎ Ò ÙËÎÏ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰Â, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡, ËÎË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
ÌˇÍÓË ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÔÎÂÈ˙‡ ‰‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú.
• ‘‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ò ÌˇÍÓË ÍÓ‰Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰‡Ú, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
• ¿ÍÓ ‚ˉÂÓ Ë ‡Û‰ËÓ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ̇ Á‡ÔËÒ‡Ìˡ Ù‡ÈÎ Ì  ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡, ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
ËÎË Ò‡ÏÓ Á‚ÛÍ˙Ú, ËÎË Ò‡ÏÓ Ó·‡Á˙Ú.
• œÓ‰‰˙ʇ Ò HD ‚ˉÂÓ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ 1920 x [email protected]/30P ËÎË [email protected]/60P ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Í‡‰˙‡
• ¬Ë‰ÂÓ Ò ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ [email protected]/30P ËÎË [email protected]/60P, ÏÓÊÂ
‰‡ Ì ‡·ÓÚË, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Í‡‰˙‡.
• ‘‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÚËÔÓ‚Â Ë ÙÓχÚË, ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
• ÇÍÒËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎ Ò ÙËÎÏ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰Â,  20 Mbps.
• Õ „‡‡ÌÚË‡Ï Ô·‚ÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÙËÎË, ÍÓ‰Ë‡ÌË Ò ÌË‚Ó 4.1 ËÎË ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ‚ H.264/AVC.
• Õ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ DTS ‡Û‰ËÓ ÍÓ‰ÂÍ.
• Õ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Ù‡ÈÎ Ò ÙËÎÏ, ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ 30 GB.
• ‘‡ÈÎ˙Ú Ò DivX ÙËÎχ Ë Ù‡ÈÎ˙Ú Ò Ì„ӂËÚ ÒÛ·ÚËÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ‚ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ Ô‡Ô͇.
• «‡ ‰‡ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÒÛ·ÚËÚËÚÂ, ËÏÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓ Ù‡È· Ë ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ‰̇͂Ë.
• ¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ˜ÂÁ USB ‚˙Á͇, ÍÓˇÚÓ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ ‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ, ÏÓÊÂ
‰‡ Ì ÙÛÌ͈ËÓÌË‡, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
• ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, ÍÓ‰Ë‡ÌË Ò Global Motion Compensation (√ÎÓ·‡Î̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ̇
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ), ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú.
• KÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ú ÙËÎχ ˜ÂÁ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Movie List (—ÔËÒ˙Í Ò ÙËÎÏË), ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ˜ÂÁ ·ÛÚÓ̇ Energy Saving (»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ) Ë AV Mode (¿¬ ÂÊËÏ) ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ Ì ‚ÒÂÍË ÂÊËÏ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡
̇ÒÚÓÈ͇ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂΡ.
‘‡ÈÎ
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ̇
‡Á¯ËÂÌËÂÚÓ
mpg, mpeg, vob
¬Ë‰ÂÓ ‰ÂÍÓ‰Â
¿Û‰ËÓ ÍÓ‰ÂÍ
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
ÇÍÒËχÎ̇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
104
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
[email protected]
ÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ U S B.
OK
OK
»Á·ÂÂÚ CÔËÒ˙Í ÙËÎÏË.
2
1
ŒÚË‚‡ Í˙Ï Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ„ÓÌÓ ÌË‚Ó
2
“ÂÍÛ˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡/¬Ò˘ÍÓ
ÒÚ‡ÌˈË
3
3
CÔËÒ˙Í ÙËÎÏË CÚp. 2/3
‘»Àû
M003
HeÏapÍËpaÌ
œpo‰˙ÎÊËÚeÎÌocÚ
«a„Îa‚Ëe
œaÔ. „ope
Œ·˘ ·ÓÈ Ì‡ χÍË‡ÌËÚÂ
Á‡„·‚ˡ ̇ ÙËÎÏË
M001
M002
4
—˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë ·ÛÚÓÌË
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
M003
640x480, 720KB
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
M005
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
4
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
1
M004
105
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
»Á·Ó ̇ ÙËÎÏ Ë ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛
CÔËÒ˙Í ÙËÎÏË
HeÏapÍËpaÌ
CÚp. 2/3
‘»Àû
œpo‰˙ÎÊËÚeÎÌocÚ
«a„Îa‚Ëe
M003
œaÔ. „ope
M001
M002
M003
1:340, 120KB
M004
M005
œaÔ. „ope
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
Ha‚Ë„aˆËˇ
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
»ÁÔ˙ÎÌÂÌË : ¬˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
ËÁ·‡ÌËÚ Á‡„·‚ˡ. »ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ò Divx
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÔË ÒÏˇÌ‡ ̇
ÂÍ‡Ì‡.
G ÇÍ. ‚Ò˘ÍË : ÇÍË‡ ‚Ò˘ÍË
Á‡„·‚ˡ ̇ ÙËÎÏË ‚ Ô‡Ô͇ڇ.
G ƒÂχÍ. ‚Ò˘ÍË : ŒÚÏÂÌˇ ËÁ·Ó‡ ̇
‚Ò˘ÍË Ï‡ÍË‡ÌË Á‡„·‚ˡ ̇ ÙËÎÏË.
(Ò‡ÏÓ
G »ÁÚpËÈ ËÎË »ÁÚpË‚‡Ì ̇ ÏapÍ.(
Á‡ FAT32 Ù‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ) : »ÁÚËÈÚÂ
ËÁ·‡Ìˡ ÙËÎÏ.
G «aÚ‚apˇÌe : «‡Ú‚‡ˇ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
G
CÔËÒ˙Í ÙËÎÏË
HeÏapÍËpaÌ
CÚp. 2/3
‘»Àû
œpo‰˙ÎÊËÚeÎÌocÚ
«a„Îa‚Ëe
M003
œaÔ. „ope
1366x768, 125KB
M001
»ÁÔ˙ÎÌeÌËe
M002
MapÍ. ‚Ò˘ÍË
M003
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
1:340, 120KB
1
2
«aÚ‚apˇÌe
M005
œaÔ. „ope
Ha‚Ë„aˆËˇ
»ÁÚpËÈ
M004
»ÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
MARK
MapÍ.
»Áxo‰
»Á·Ë‡ Ô‡Ô͇ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
»Á·ÂÂÚ Ê·ÌËÚÂ
Á‡„·‚ˡ ̇ ÙËÎÏË.
OK
3
OK
4
œÓ͇Á‚‡ ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
OK
• «‡ Ó·ıÓʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò ÙËÎÏË
.
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ P
• «‡ χÍË‡Ì ËÎË ‰ÂχÍË‡Ì ̇ ÙËÎÏ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ M A R K KÓ„‡ÚÓ Ò‡
χÍË‡ÌË Â‰ËÌ ËÎË Ôӂ˜ ÙËÎÏË,
χÍË‡ÌËÚ ÙËÎÏË ˘Â ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚‰‡Ú ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ.
»Á·Ë‡ Ê·ÌÓÚÓ ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
106
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Ëχ Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇÚ, Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ CÔËc˙Í Ìa ÙËÎÏËÚ , ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
–‡ÁÏÂ ̇ ÒÌËÏÍË
F
÷ˇÎ eÍpaÌ
EÁËÍ Ì‡ Á‚Û͇
G
1
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
À‡ÚËÌˈ‡ 1
. —ËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ
0
. œÓÁËˆËˇ
0
«aÚ‚apˇÌe
Œœ÷»»
≈ÁËÍ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ
À‡ÚËÌˈ‡1
¿Ì„ÎËÈÒÍË, ËÒÔ‡ÌÒÍË, ÙÂÌÒÍË, ÌÂÏÒÍË,
ËڇΡÌÒÍË, ¯‚‰ÒÍË, ÙËÌÒÍË, ıÓ·̉ÒÍË,
ÔÓÚÛ„‡ÎÒÍË, ‰‡ÚÒÍË, ÛÏ˙ÌÒÍË, ÌÓ‚ÂÊÍË,
‡Î·‡ÌÒÍË, KÂÎÚÒÍË, ”ÂÎÒÍË, »·̉ÒÍË, K‡Ú‡ÎÓÌÒÍË,
¬‡ÎÂÌÒˇÌÒÍË
À‡ÚËÌˈ‡2
·ÓÒÌÂÌÒÍË, ÔÓÎÒÍË, ı˙‚‡ÚÒÍË, ◊¯ÍË,
ÒÎÓ‚‡¯ÍË, ÒÎÓ‚ÂÌÒÍË, Ò˙·ÒÍË, ÛÌ„‡ÒÍË
À‡ÚËÌˈ‡4
≈ÒÚÓÌÒÍË, ·ڂËÈÒÍË, ÎËÚÓ‚ÒÍË
KËËÎˈ‡
¡˙΄‡ÒÍË, ÛÒÍË, ÛÍ‡ËÌÒÍË, ͇Á‡ıÒÍË, χ͉ÓÌÒÍË
√˙ˆÍË
“ÛÒÍË
√˙ˆÍË
–‡ÁÏÂ ̇ ÒÌËÏÍË : »Á·Ë‡ Ê·Ìˡ
ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ.
G
EÁËÍ Ì‡ Á‚Û͇ Ë EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚ :
œÓÏÂÌˇ „ÛÔ‡Ú‡ ≈ÁËˆË Ì‡
Á‚Û͇/ÒÛ·ÚËÚËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ.
G —ËÌıÓÌËÁË‡Ì : –„ÛÎË‡
ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ
-10 ÒÂÍ. ‰Ó +10 ÒÂÍ. Ò˙Ò ÒÚ˙Ô͇ 0,5 ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ.
G œÓÁËˆËˇ : œÓÏÂÌˇ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇
ÒÛ·ÚËÚËÚ ̇„Ó ËÎË Ì‡‰ÓÎÛ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G —‡ÏÓ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ ASCII KŒƒ, ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Á‡ ‚˙̯ÌË ÒÛ·ÚËÚË Ì‡ ÙËÎχ.
G —‡ÏÓ 500 ·ÛÍ‚Ë Ë 500 ˆËÙË Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Á‡
‚ÒÂÍË ‰ ̇ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
G —‡ÏÓ 10 000 ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌË ·ÎÓ͇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‚˙‚ هȷ ̇ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
“ÛÒÍË
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
œË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ,
FF
/ GG
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ R E W ( FF) Á‡ ‰‡ ÛÒÍÓËÚÂ
FF(x2) ->
-> FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32) .
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ F F ( GG) Á‡ ‰‡ ÛÒÍÓËÚ GG(x2)-> GGG(x4) ->
GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
FFF(x4)
■
II
œÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ P a u s e(œ‡ÛÁ‡)( I I ) .
■ œÓ͇Á‚‡ Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ ÂÍ‡Ì.
■ ¿ÍÓ Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì  ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ ÒΉ ‰‡‚‡Ì ̇
Ô‡ÛÁ‡, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
■ Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ P a u s e(œ‡ÛÁ‡)( I I) Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ F F (GG) Á‡ Á‡·‡‚ÂÌ Í‡‰‡ÌÒ.
■
P L A Y ( G)
Õ‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ·ÛÚÓÌË ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Û‚Â΢‡‚‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Ô‚˙ڇ̠̇Ô‰/̇Á‡‰.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
G
KÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
ËÎË
ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ̇ ÂÍ‡Ì‡
ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚Ë‰Ë ÍÛÒÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ.
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ P L A Y ( G) Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ ENERGY SAVING (»KŒÕŒÃ»fl Õ¿
≈Õ≈–√»fl), Á‡ ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒË. (¬Ê. ÒÚ. 116.)
AV MODE
Õ‡ÚËÒÌÂÚ ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ AV –≈Δ»Ã , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·Ìˡ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ. (¬Ê. ÒÚ. 86)
107
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
KÓ‰ Á‡ „ËÒÚË‡Ì ̇ DivX
(Ò‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
œÓ‚ÂÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡ „ËÒÚË‡Ì ̇ DivX ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. K‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓ‰‡ Á‡
„ËÒÚË‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÁÂχÚ ÔÓ‰ ̇ÂÏ ËÎË ‰‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡Ú ÙËÎÏË Ì‡ ‡‰ÂÒ
www.divx.com/vod.
Õ  ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ÁÂÚË ÔÓ‰ ̇ÂÏ ËÎË Á‡ÍÛÔÂÌË DivX Ù‡ÈÎÓ‚Â ˜ÂÁ ÍÓ‰ Á‡
„ËÒÚË‡Ì ̇ DivX ÓÚ ‰Û„ ÚÂ΂ËÁÓ. (ÃÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú Ò‡ÏÓ DivX Ù‡ÈÎÓ‚Â,
ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ÍÓ‰‡ Á‡ „ËÒÚË‡Ì ̇ Á‡ÍÛÔÂÌˡ ÚÂ΂ËÁÓ.)
USB
œpeÏ
OK
USB
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
CÔËc˙Í ÙËÎÏË
CÔËc˙Í ÙËÎÏË
–¡. Ío‰ Ìa DivX
ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ
œpeÏ
OK
i Div X(R) ‚ˉÂÓ ÔÓ Áaˇ‚Ía
¬a˘ËˇÚÍo‰Ìa„ËcÚaˆËˇ  : xxxxxxxxxx
–¡. Ío‰ Ìa DivX
«a ‰a ÌaÛ˜ËÚ ÔÓ ÒÂÚÂÚ www.divx.com/vod
ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ
«aÚ‚apˇÌe
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
1 MENU
2
OK
»Á·ÂÂÚ USB.
»Á·ÂÂÚ –„. ÍÓ‰ ̇ DivX.
3
OK
œÓ͇ÊÂÚ –„. ÍÓ‰ ̇ DivX.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
«‡ DIVX ¬»ƒ≈Œ“Œ: DivXÆ Â ˆËÙÓ‚ ‚ˉÂÓ ÙÓχÚ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ DivX,Inc.
“Ó‚‡  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÙˈˇÎÌÓ ÒÂÚËÙˈË‡ÌÓ Ò DivX Certified Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ DivX ‚ˉÂÓ. ¬Ê. www.divx.com Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ
Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ì ̇ ‚‡¯ËÚ هÈÎÓ‚Â ‚ DivX ‚ˉÂÓ.
«¿ DIVX ¬»ƒ≈Œ-œŒ-«¿fl¬K¿: “Ó‚‡ DivX CertifiedÆ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
„ËÒÚË‡, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ̇ ÌÂ„Ó DivX VOD Ò˙‰˙ʇÌË (¬Ë‰ÂÓ ÔÓ
Á‡ˇ‚͇). «‡ ‰‡ Ò „ÂÌÂË‡ ÍÓ‰ Á‡ „ËÒÚ‡ˆËˇ, ̇ÏÂÂÚ ‡Á‰Â· DivX VOD ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ. ŒÚˉÂÚ ̇ vod.divx.com Ò ÚÓÁË ÍÓ‰, Á‡
‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚ ÔÓˆÂÒ‡ ÔÓ „ËÒÚË‡ÌÂ Ë ‰‡ ̇ۘËÚ Ôӂ˜ Á‡ DivX VOD.
ì—ÂÚËÙˈË‡ÌÓ Ò "DivX Certified" Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓ ‰Ó HD
1080p, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Óî
ìPat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274î
! ¡≈À≈ΔK¿
‘‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË Ò ÔÓ‰‰˙ʇÚ, ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ: ÔÓ‰ 1920x1080 ÿ x ¬ ÔËÍÒ·
K‡‰Ó‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡: ÔÓ‰ 30 ͇‰˙‡/ÒÂÍ. (1920x1080), ÔÓ‰ 60 ͇‰˙‡/ÒÂÍ. (ÔÓ‰ 1280x720)
¬Ë‰ÂÓ
ÍÓ‰ÂÍ : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
G
G
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
108
ƒÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
(Ò‡ÏÓ Á‡ 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
÷ÂÎÚ‡ ̇ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ Â ‰‡ Ò ‡ÁÂ¯Ë ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÎË ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ˜ÂÁ Û· Ò˙‚˙‡ Ë Ò‡ ·ÎÓÍË‡ÌË ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú Ôӂ˜Â
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. DivX VOD ‡Á¯‡‚‡ ̇ ÍÎËÂÌÚ‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ ‰Ó 6 ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ‰ËÌ ‡Í‡ÛÌÚ, ÌÓ Á‡
ÒÏˇÌ‡ ËÎË ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÌˇÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎˇÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙Ì Í˙Ï
ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ DivX Ë ‰‡ ÔÓÏÓÎË Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ. —„‡ Ò Ú‡ÁË ‰Ó·‡‚Â̇ ÙÛÌÍˆËˇ ÍÎËÂÌÚËÚ ˘Â ËχÚ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ò‡ÏË ‰‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó· ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú Ò‚ÓËÚ DivX
VOD ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
USB
œpeÏ
OK
USB
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÔËc˙Í cÌËÏÍË
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
CÔËc˙Í ÏÛÁËÍa
CÔËc˙Í ÙËÎÏË
CÔËc˙Í ÙËÎÏË
–¡. Ío‰ Ìa DivX
–¡. Ío‰ Ìa DivX
ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ
ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ
œpeÏ
i
OK
DivX(R) ‚ˉeo Ôo Áaˇ‚Ía
»cÍaÚe ÎË ‰a Ë«Íβ˜ËÚe ÛcÚpoÈcÚ‚oÚo
1 MENU
2
»Á·ÂÂÚ ƒÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ.
OK
»Á·ÂÂÚ ƒ‡.
4
OK
«aÚ‚apˇÌe
»Á·ÂÂÚ USB.
OK
3
ÕÂ
œÓ͇ÊÂÚ ƒÂaÍÚË‚ËpaÌÂ.
¿ —≈ »«œŒÀ«¬¿ USB ”—“–Œ…—“¬Œ“Œ
ƒ‡
i DivX(R) ‚ˉeo Ôo Áaˇ‚Ía
”ÚpoÈcÚ‚oÚo e ‰eaÍÚË‚ËpaÌo.
Ba¯ËˇÚ Ío‰ ̇ pe„ËcÚpaˆËˇ e: xxxxxxxx
«a ‰a ÌaÛ˜ËÚe Ôo‚e˜e, ÔoceÚeÚe www.divx.com/vod.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
109
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿
œ–Œ√–¿Ã»“≈) (¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
“‡ÁË ÒËÒÚÂχ Ëχ ≈ÎÂÍÚÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂΠ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ (EPG), ÍÓÈÚÓ ‚Ë ÔÓχ„‡ ÔË Ì‡ÏË‡Ì ̇
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ Á‡ „Ή‡ÌÂ.
EPG Ô‰·„‡ ËÌÙÓχˆËˇ ͇ÚÓ ÒÔËÒ˙ˆË ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ̇˜‡ÎÌË Ë Í‡ÈÌË ˜‡Òӂ ̇ ‚Ò˘ÍË Ô‰·„‡ÌË
ÛÒÎÛ„Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ˜ÂÒÚÓ ‚ EPG Ò Ô‰·„‡ ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ (̇΢ÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓ„‡ÏË Â ‡Á΢ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡).
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Ò ËÁÎ˙˜‚‡ EPG ËÌÙÓχˆËˇ.
¬ EPG Ò ÔÓ͇Á‚‡ ÓÔËÒ‡ÌË ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ 8 ‰ÌË.
œÓ͇Á‚‡ ̇ÒÚÓˇ˘‡ ËÌÙÓχˆËˇ
Á‡ ÂÍ‡Ì‡.
DTV
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÔÓ„‡Ï‡ Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÔÓ„‡Ï‡ ÓÚ ˆËÙÓ‚‡
ÚÂ΂ËÁˡ (DTV).
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ‡‰ËÓ ÔÓ„‡Ï‡.
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÔÓ„‡Ï‡ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË.
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÔÓ„‡Ï‡ MHEG.
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÔÓ„‡Ï‡ Ò Dolby Á‚ÛÍ.
œÓ͇Á‚‡ ÒÂ Ò ÔÓ„‡Ï‡ AAC.
œÓ͇Á‚‡ ÒÂ Ò ÔÓ„‡Ï‡ Ò Dolby Digital
PLUS.
≈Í‡ÌÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
≈Í‡ÌÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
œÓ͇Á‚‡ Ò ÔË ÍÓ‰Ë‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
576i/p, 720p, 1080i/p : –‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
¬Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG
1GUIDE
1
ËÎË
P
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡.
2
OK
EPG ˘Â ËÁ˜ÂÁÌ ÒΉ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ‚ ËÁ·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Û͇Á‡ÚÂÎ —≈√¿/—À≈ƒ¬¿Ÿ¿
ÃÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡, Ë Ú‡Í‡‚‡, ÍÓˇÚÓ ÒΉ‚‡ ÔÓ Ô·Ì.
◊≈–¬≈ÕŒ —ÏˇÌ‡ ̇ ÂÊËχ ̇ EPG.
CÔa‚o˜ÌËÍ Á‡ ÔÓ„‡ÏË
1 YLE TV1
DTV
Δ⁄À“Œ Enter Timer Record/Remind setting mode.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
—»Õ‹Œ Enter Timer Record/Remind list mode.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
E
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈)
(¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
»Á·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡
Bc˘ÍË
1 YLE TV1
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
FAV œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
EPG ˘Â ËÁ˜ÂÁÌ ÒΉ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ‚
ËÁ·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
PeÊËÏ
»Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ ÓÚ —≈√¿ ËÎË
—À≈ƒ¬¿Ÿ¿.
GUIDE
»Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
TV/RAD
—Ú‡Ìˈ‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
DTV
OK
—À≈ƒ¬¿Ÿ¿
That ’70s show
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
6 Apr. 2007 15:09
—≈√¿
DTV
DTV
P
110
¬Íβ˜ÂÚ ËÎË ËÁÍβ˜ÂÚ EPG.
INFO
i »ÌÙopÏaˆËˇ
œoÏ. œor
TV/RAD
P˙˜Ìo ÁaÔËc‚aÌe
ËÎË
–a‰Ëo
CÔËc˙Í Ì‡ Áa‰a‰eÌË.
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG.
»Á·Ó ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ËÎË
‡‰ËÓ ÔÓ„‡Ï‡.
¬Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÔÓ‰ӷ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ.
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ "8-‰Ì‚ÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ"
CÔa‚o˜ÌËÍ Á‡ ÔÓ„‡ÏË
1 YLE TV1
DTV
DTV
«≈À≈ÕŒ
¬ÎËÁ‡Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
‰‡Ú‡.
Bc˘ÍË
DTV
DTV
¬˙‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ Ì‡
14:00
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
2 YLE TV2
DTV
DTV
4 TV..
DTV
DTV
DTV
¬˙‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ Ì‡
Δ⁄À“Œ Ú‡ÈÏÂ/̇ÔÓÏÌˇÌ ̇ ÂÊËχ ̇
̇ÒÚÓÈ͇.
6 Apr. (Fri.)
1 YLE TV1
DTV
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
◊≈–¬≈ÕŒ —ÏˇÌ‡ ̇ ÂÊËχ ̇ EPG.
...
E
FAVDTV œ‰ÔÓ˜Ëڇ̇
INFO
i »ÌÙopÏaˆËˇ
œoÏ. œor
TV/RAD
P˙˜Ìo ÁaÔËc‚aÌe
ƒaÚa
PeÊËÏ
–a‰Ëo
CÔËc˙Í Ì‡ Áa‰a‰eÌË.
—»Õ‹Œ Ú‡ÈÏÂ/̇ÔÓÏÌˇÌ ̇ ÂÊËχ ̇
ÒÔËÒ˙Í
—Ú‡Ìˈ‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
P
OK
EPG ˘Â ËÁ˜ÂÁÌ ÒΉ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ‚ ËÁ·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
GUIDE
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG.
ËÎË
»Á·ÂÂÚ œÓ„‡Ï‡.
TV/RAD
»Á·Ó ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ËÎË ‡‰ËÓ
ÔÓ„‡Ï‡.
»Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÏˇÌ‡ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡
CÔa‚o˜ÌËÍ Á‡ ÔÓ„‡ÏË
OK
—ÏˇÌ‡ ‚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ‰‡Ú‡.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ̇
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡.
GUIDE
ËÎË
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG.
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
15:00
E
DTV
DTV
DTV
»Á·Ó ̇ ‰‡Ú‡.
1 YLE TV1
Bc˘ÍË
E
DTV
E
DTV
E
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ̇
«≈À≈ÕŒ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡.
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
1 YLE TV1
2 YLE TV2
The Drum
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
...
You Call The Hits
Fashion Essentials
... ...
Tänään otsikoissa
E
œpoÏˇÌa Ìa ‰aÚaÚa
»Áıo‰ oÚ ‰aÚa
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈)
(¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
¬Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÔÓ‰ӷ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ.
111
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿
œ–Œ√–¿Ã»“≈) (¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÔÓÎÂÚÓ Á‡ ‡Á¯ËÂÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ
DTV
Information
—Ú‡Ìˈ‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Δ⁄À“Œ
DTV
6 Apr. 2007 15:09
DTV
¬˙‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ Ì‡ Ú‡ÈÏÂ/̇ÔÓÏÌˇÌ ̇
ÂÊËχ ̇ ̇ÒÚÓÈ͇.
6 Apr. 2007
¬Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÔÓ‰ӷ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ.
ËÎË
E
GUIDE
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG.
INFO
i »Áıo‰ »ÌÙo
P˙˜Ìo ÁaÔËc‚aÌe
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔËÒ/̇ÔÓÏÌˇÌÂ
«‡‰‡‚‡ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ë Í‡ˇ ̇ Á‡ÔËÒ‡ Ë Ì‡ÔÓÏÌˇÌ ҇ÏÓ Á‡ ̇˜‡ÎÓÚÓ, ͇ÚÓ Í‡ˇ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ ÒË‚Ó.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ò Ô‰·„‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÔËÒ‚‡˘‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˄̇ÎËÁË‡ÌÂ
̇ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ò pin8  ҂˙Á‡ÌÓ Ò ËÁ‚Ó‰‡ DTV-OUT(AV2), ͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇·ÂÎ SCART.
œÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÂÊËÏ —Ô‡‚Ó˜ÌËÍ ËÎË
œÎ‡ÌË‡ÌË.
»Á·epeÚe ‰aÚaÚa Áa ÁaÔËca.
ƒaÚa
6 Map.
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÙÛÌÍˆËˇ.
KpaÂÌ ˜‡Ò
œporpaÏa
15:09
17 : 30
That ’70s sh
E
ÕaÁa‰
OK
»Á·ÂÂÚ ƒ‡Ú‡, Õ‡˜‡ÎÓ/K‡È ËÎË œÓ„‡Ï‡.
OK
«‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ/̇ÔÓÏÌˇÌ ̇ Ú‡ÈÏÂ
‘ÛÌÍˆËˇ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ‚ ÂÊËÏ —ÔËÒ˙Í Ô·ÌÛ‚‡ÌË
¿ÍÓ ÒÚ Ò˙Á‰‡ÎË ÒÔËÒ˙Í Ò Ô·ÌË‡ÌË, Ô·ÌË‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ Û˜ÂÌˡ ˜‡Ò ‰ÓË
‡ÍÓ „Ή‡Ú ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡.
–‡·ÓÚˇÚ Ò‡ÏÓ Í·‚˯ËÚ Շ„ÓÂ/Õ‡‰ÓÎÛ/OK/¬˙˘‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ ÓÚ‚ÓÂÌ ËÁÒ͇˜‡˘ ÔÓÁÓˆ.
CÔËc˙Í Ì‡ Áa‰a‰eÌË. cÚp.1/1
◊≈–¬≈ÕŒ ƒÓ·‡‚ÂÚ ÌÓ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ˙˜Ì‡
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Õa˜aÎaÌa ‰aÚa Õa˜aÎÌa ˜ac
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ.
16:00
Friend1
Friend2
16:00
6 MaÈ
18:00
Friend2
œpoÏˇÌa
»ÁÚpË‚aÌe
»ÁÚpË‚aÌe Ìa ‚c˘ÍË
̇ „Ή‡ÌÂÚÓ Ò Ú‡ÈÏÂ.
—»Õ‹Œ ËÎË
GUIDE
œÂÏË̇‚‡Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Û͇Á‡ÚÂÎ.
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÓÔˆËˇ(œpoÏˇÌa/»ÁÚpË‚aÌe/»ÁÚpË‚aÌe Ìa
‚c˘ÍË).
«a„Îa‚Ëe
6 MaÈ
«≈À≈ÕŒ ƒÓ·‡‚ÂÚ ÌÓ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇
«aÚ‚apˇÌe
HaÔoÏÌˇÌe
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
D
E
œpeÏ
œpoÏˇÌa/»ÁÚpË‚aÌe
Õo‚ ÁaÔËc
Õo‚o „Îe‰aÌe
»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ EPG.
112
Õ‡˜‡ÎÂÌ ˜‡Ò
E
EPG (≈À≈K“–ŒÕ≈Õ ”K¿«¿“≈À Õ¿ œ–Œ√–¿Ã»“≈)
(¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
»Á·ÂÂÚ «‡ÔËÒ‚‡Ì ËÎË ŒÒÚ‡‚‡˘Ë.
P
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
»Áxo‰
CÔpa‚o ˜ÌËÍ Áa Ôpo„paÏË
»Á·ÂÂÚ —ÔËÒ˙Í Ô·ÌÛ‚‡ÌË.
P
—Ú‡Ìˈ‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ –¿«Ã≈–¿ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
(—⁄Œ“ÕŒÿ≈Õ»≈)
MÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ÂÍ‡Ì‡ ‚ ‡Á΢ËË ÙÓχÚË Ì‡ ͇ÚË̇ڇ;
16:9, Just Scan, ŒË„Ë̇Î̇, ÿËÓÍ ÂÍ‡Ì, 4:3, 14:9,
”‚e΢a‚aÌe Ë ”‚e΢. (ÍËÌÓ).
¿ÍÓ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ÙËÍÒË‡ÌÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ë ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ
‚ˉËÏÓ.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÔÓÔÓˆËˇÚ‡ ̇ Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ò ·ÛÚÓ̇
.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÔË ÒΉÌËÚ ‚ˉӂ Ò˄̇Î.
1Q. MENU
• —˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚ ÏÓÊÂÚ ‰Â
»Á·ÂÂÚ œpoÔop˘Ëˇ.
2
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÙÓÏ‡Ú Ì‡
͇ÚË̇ڇ.
1 4 : 9, ”‚e΢a‚aÌe Ë ”‚e΢. (ÍËÌÓ) ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ. —Ή
͇ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚ ËÁ·Ó‡ ̇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Û‚Â΢ÂÌËÂ, ‰ËÒÔÎÂˇÚ Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï ·˙ÁÓÚÓ
ÏÂÌ˛.
• ŒË„Ë̇Î̇
KÓ„‡ÚÓ ‚‡¯ËˇÚ ÚÂ΂ËÁÓ ÔËÂÏÂ
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌˡ Ò˄̇Î, ÚÓÈ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â Ô‚Íβ˜Ë ̇
ÙÓχڇ ̇ ËÁÔ‡˘‡Ìˡ Ó·‡Á.
ŒË„Ë̇Î̇
• Just Scan
“ÓÁË ËÁ·Ó ˘Â ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎË ‰‡ „Ή‡ÚÂ
͇ÚË̇ Ò Ì‡È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ·ÂÁ
Á‡„Û·‡ ̇ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ͇ÚË̇ Ò
‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
¡≈À≈ΔK¿ : ¿ÍÓ ‚ ÓË„Ë̇Î̇ڇ
͇ÚË̇ Ëχ ¯ÛÏ, ˘Â ‚ˉËÚ ¯Ûχ ÔÓ
˙·‡.
Just Scan
• ÿËÓÍ ÂÍ‡Ì
KÓ„‡ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÔËÂÏ ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌˡ
Ò˄̇Î, ÚÓÈ ˘Â ‚Ë Ì‡Ô˙ÚÒÚ‚‡ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇
ËÎË ‚ÂÚË͇Î̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ͇ÚË̇ڇ ‚
ÎËÌÂÈÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‰Ó Á‡Ô˙΂‡Ì ̇
ˆÂÎˡ ÂÍ‡Ì.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
• 16:9
“ÓÁË ËÁ·Ó ‚Ó‰Ë ‰Ó ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ
„ÛÎË‡Ì ̇ Ó·‡Á‡, ‚ ÎËÌÂÈÌÓ
Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ‰Ó Á‡Ô˙΂‡Ì ̇ ˆÂÎˡ
ÂÍ‡Ì (ÔÓÎÂÁÌÓ Â ÔË „Ή‡Ì ̇ DVD
‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú 4:3)
„ÛÎË‡ÚÂ Ë ÓÚ ÏÂÌ˛ K¿–“»Õ¿.
• «‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Û‚Â΢‡‚‡ÌÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÿËÓÍ
ÂÍ‡Ì
113
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
• 4:3
— ÚÓÁË ËÁ·Ó ˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ
Ó·‡Á ‚ ÓË„Ë̇ÎÌÓÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
4:3, Ò˙Ò ÒË‚Ë Ë‚ËˆË ÓÚΡ‚Ó Ë ÓÚ‰ˇÒÌÓ.
• 14:9
¬ ÂÊËÏ 14:9 ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á
14:9 Ë Òڇ̉‡ÚÌË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔÓ„‡ÏË.
≈Í‡Ì 14:9 Ò „Ή‡ ڇ͇, ˜Â ÂÍ‡Ì 4:3 Â
Û‚Â΢ÂÌ Ì‡„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë Ì‡Îˇ‚Ó/̇‰ˇÒÌÓ.
• ”‚e΢a‚aÌe
— ÚÓÁË ËÁ·Ó ˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ
Ó·‡Á‡ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë Ò˙Ò
Á‡Ô˙΂‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡
„Ó̇ڇ Ë ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·‡Á‡ ˘Â
·˙‰‡Ú ÓÚˇÁ‡ÌË.
• ”‚e΢. (ÍËÌÓ)
»Á·ÂÂÚ ”‚e΢a‚aÌ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ÔË
ÂÊËÏ ÍËÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Û‚Â΢ËÚÂ
͇ÚË̇ڇ ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÔÓˆËˇ.
«‡·ÂÎÂÊ͇: K‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚ÎÓ¯Ë ÔË
Û‚Â΢‡‚‡ÌÂÚÓ ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
͇ÚË̇ڇ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
¡ÛÚÓÌ F ËÎË G : –„ÛÎË‡ÈÚÂ
ÔÓÔÓˆËˇÚ‡
̇
Û‚Â΢ÂÌËÂ
̇
”‚e΢a‚aÌ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ÔË ÂÊËÏ ÍËÌÓ.
Œ·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ̇ÒÚÓÈ͇  ÓÚ 1 ‰Ó 16.
¡ÛÚÓÌ E ËÎË D : œÂÏÂÒÚÂÚ ÂÍ‡Ì‡.
! ¡≈À≈ΔK¿
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ҇ÏÓ 4 : 3, 1 6 : 9 (¯ËÓÍ), 1 4 : 9, ”‚e΢a‚aÌe// ”‚e΢. (ÍËÌÓ) ‚ ÂÊËÏ
KÓÏÔÓÌÂÌÚÂÌ.
/ ”‚e΢.
G ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ҇ÏÓ 4 : 3, ŒË„Ë̇Î̇, 1 6 : 9 (¯ËÓÍ), 1 4 : 9, ”‚e΢a‚aÌe/
(ÍËÌÓ) ‚ ÂÊËÏ HDMI.
G ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ҇ÏÓ 4:3 Ë 16:9 (ÿËÓÍ ÂÍ‡Ì) ‚ ÂÊËÏË RGB-–—, HDMI-PC.
G ¬ ÂÊËÏ DTV/HDMI/KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ (̇‰ 720p), Ò Ô‰·„‡ Ò‡ÏÓ J u s t S c a n.
G ¬ ÂÊËÏ Analogue/AV (ȦÎÓ„Ó‚/¿¬)  ̇΢ÂÌ Full Wide (ÿËÓÍ ÂÍ‡Ì).
G
114
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ̇ ÓË„Ë̇ÎÌÓÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˇ, Á‡ ‰‡ ͇ÎË·Ë‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ͇ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ˜ÂÌÓ-·ˇÎÓ
Ë Ú. Ì. ÇÒÓ‚ËˇÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎ ÏÓÊ ‰‡ ͇ÎË·Ë‡ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ͇ÚÓ Ò ÎÂÍÓÚ‡ ÒΉ‚‡
‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô.
KÓ„‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÕËÒÍÓ, œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÎË ¬ËÒÓÍÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚÂ
ÔÓÏÂÌÂÌˡ ÂÁÛÎÚ‡Ú Í‡ÚÓ ÔËÏÂ.
¬ RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ÂÊËÏ ÔÓÏÂÌÂÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ Color (÷‚ˇÚ), Tint (ŒÚÚÂÌ˙Í) Ë H/V
Sharpness (–ˇÁÍÓÒÚ ÔÓ ıÓËÁÓÌڇ·/‚ÂÚË͇·) Ì Ò ÔË·„‡Ú.
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
K¿–“»Õ¿
œpeÏ
OK
C˙c c˙‚eÚÌËÍa Áa ÍapÚËÌaÚa ÏoÊeÚe ‰a pe„ÛÎËpaÚe
Ía˜ecÚ‚oÚo Ìa ÍapÚËÌaÚa Ìa opË„ËÌaÎÌoÚo
ËÁo·paÊeÌËe
: 16:9
œpoÔop˘Ëˇ
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡
Á‡ ÍapÚËÌaÚa
ÍapÚËÌaÚa
C˙‚ÂÚÌËÍ
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa
: »ÁÍÎ.
: CÚảapÚÌa
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
70
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
E
Select K¿–“»Õ¿.
CÎe‰‚a˘
•¿ÍÓ ÒÔÂÚÂ Ò Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ ÔÂ‰Ë ÔÓÒΉÌˡ
ÂÚ‡Ô, ÔÓÏÂÌËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔËÎÓʇÚ
•–„ÛÎË‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ò Á‡ÔËÒ‚‡ ‚ EcÔpeÚ1.
•—Ή ͇ÚÓ Ò˙‚ÂÚÌËÍ˙Ú Á‡ ͇ÚË̇ڇ
2
OK
3
OK
OK
»Á·ÂÂÚ C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡
ÍapÚËÌaÚa.
̇ÒÚÓË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ È, »ÍÓÌÓÏˡ ̇
ÂÌÂ„ˡ Ò ÔÓÏÂÌˇ ̇ »ÁÍÎ..(Ò‡ÏÓ Á‡
LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
–„ÛÎË‡ÈÚ ÕË‚Ó Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ, ÕË‚Ó Ì‡ ·ˇÎÓÚÓ, ÷‚ˇÚ, Õ˛‡ÌÒ, X ŒÒÚÓÚ‡, B
ŒÒÚÓÚ‡, ÷‚ÂÚÓ‚‡ ÚÓÔÎË̇ (Ò‡ÏÓ 42/47LH90**), ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ (Ò‡ÏÓ
42/47LH90**), ƒ˙ηӘË̇ ̇ ˆ‚ÂÚ‡ (Ò‡ÏÓ 42/47LH90**), ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe (Ò‡ÏÓ
Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ).
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
HaÁa.
4
OK
»Á·ÂÂÚ ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ.
5
OK
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
115
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ
Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ Û‚Â΢‡‚‡Ú ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëˇ ÂÍ‡Ì, ͇ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ »ÍÓÌÓÏˡ ̇
ÂÌÂ„ˡ ËÎË Í‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓËÚ –ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇.
œË „ÛÎË‡Ì ̇ Energy Saving (»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ) ‚ MHEG ÂÊËÏ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
ËÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ„ˡ Ò ÔË·„‡ ÒΉ ÔËÍβ˜‚‡Ì ̇ MHEG.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ »ÁÍÎ. ‚ˉeo (»ÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡), ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡Ú ‡‰ËÓ Í‡Ì‡Î, ˘Â ̇χÎË
ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ.(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË
/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ
K¿–“»Õ¿
œpoÔop˘Ëˇ
œpeÏ
Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË
K¿–“»Õ¿
OK
: 16:9
œpoÔop˘Ëˇ
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
»ÍÓÌÓÏËˇÌ‡
»ÁÍÎ.
̇ÂÌÂ√ˡ
ÂÌÂ√ˡ : :»ÁÍÎ.
»ÍÓÌÓÏˡ
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa
: CÚảapÚÌa
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
2
OK
3
OK
OK
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
»ÍÓÌÓÏËˇÌ‡
»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ
ceÌÁopÒÂÌÁop
̇ÂÌÂ√ˡ
ÂÌÂ√ˡ: :»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ
»ÍÓÌÓÏˡ
ceÌÁop
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa
: flp˙Í
• KÓÌÚ‡ÒÚ
100ÃËÌËχ·
• flÍÓÒÚ
50 Cpe‰Ìo
50
• flÍÓÒÚ MaÍcËÏaÎÌa
• ŒÒÚÓÚ‡
70 ÇÍÒËχÎ̇
70
• ŒÒÚÓÚ‡ »ÁÍÎ. ‚ˉeo
• ÷‚ˇÚ
70
HËcÍÓ
G
E
»Á·ÂÂÚ K¿–“»Õ¿.
»Á·ÂÂÚÂ
ÂÌÂ„ˡ.
F
»ÁÍÎ.
MËÌËÏaÎÌa
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
70
• KÓÌÚ‡ÒÚCpe‰Ìa90
E
1 MENU
œpeÏ
: 16:9
»ÍÓÌÓÏˡ ̇
»Á·ÂÂÚ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ(Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***),, »ÁÍÎ.,,
ÃËÌËχÎ̇ , —‰̇,,
ÇÍÒËχÎ̇ ËÎË »ÁÍÎ. ‚ˉeo.
1 MENU
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ K¿–“»Õ¿.
»Á·ÂÂÚÂ
ÂÌÂ„ˡ.
»ÍÓÌÓÏˡ ̇
»Á·ÂÂÚ »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ
ÒÂÌÁÓ, »ÁÍÎ.,
ÃËÌËχÎ̇, —‰Ìo ËÎË
ÇÍÒËχÎ̇.
• »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ ÒÂÌÁÓ
»Á·ÂÂÚ ÕËÒÍo, —‰ÂÌ ËÎË
¬ËÒÓÍÓ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• —Ή ͇ÚÓ Ò ËÁ·Â »ÁÍÎ. ‚ˉeo, ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ò ËÁÍβ˜‚‡ ÒΉ 3 ÒÂÍÛ̉Ë.
• ¿ÍÓ Ì‡ÒÚÓËÚ “»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ-- ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
116
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***), MËÌËÏaÎÌa, Cpe‰Ìa,
MaÍcËÏaÎÌa”, ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe ÌˇÏ‡ ‰‡ ‡·ÓÚË.(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ).
• “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ Ë Ò ·ÛÚÓ̇ »ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
• KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe Ò „ÛÎË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˜ÂÁ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ
ÒÂÌÁÓ ÒÔÓ‰ ÛÒÎӂˡڇ ̇ Á‡Ó·Ë͇Ρ˘‡Ú‡ Ò‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËˇÚ ÒÂÌÁÓ  ‚
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œ–≈ƒ¬¿–»“≈ÀÕŒ «¿ƒ¿ƒ≈Õ» Õ¿—“–Œ…K» Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
«‡‰‡‰ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ
fl˙Í
”ÒËÎÂÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡, ˇÍÓÒÚÚ‡, ˆ‚ÂÚ‡ Ë ˇÁÍÓÒÚÚ‡ Á‡ ÊË‚‡ ͇ÚË̇.
—ڇ̉‡Ú̇ Õ‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ‰ËÒÔΡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
EcÚecÚ‚eÌa Õ‡È-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ‰ËÒÔΡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
KËÌÓ
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÙËÎÏË.
—ÔÓÚ
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÒÔÓÚÌË ÔÓˇ‚Ë.
»„‡
ŒÔÚËÏËÁË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Á‡ Ë„Ë.
Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË
Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË
/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ
K¿–“»Õ¿
œpeÏ
K¿–“»Õ¿
OK
: 16:9
œpoÔop˘Ëˇ
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ
PeÊËÏÌa
ÌaÍapÚËÌa
ÍapÚËÌa
PeÊËÏ
œpeÏ
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
flp˙Í
flp˙Í
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ : »ÌÚeÎË„eÌÚeÌ
ceÌÁop
CÚảapÚÌa
»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop
: »ÁÍÎ.
flp˙Í
PeÊËÏ
PeÊËÏÌa
ÌaÍapÚËÌa
ÍapÚËÌa
CÚảapÚÌa
: :CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
80
EcÚecÚ‚eÌa
• KÓÌÚ‡ÒÚ
KËÌÓ
90
• flÍÓÒÚ CÔopÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡»„pa
60
OK
: 16:9
œpoÔop˘Ëˇ
E
: :flp˙Í
flp˙Í
flp˙Í
flp˙Í
CÚảapÚÌa
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
KËÌÓ
• KÓÌÚ‡ÒÚ 100
CÔopÚ
50
• flÍÓÒÚ
»„pa
70
• ŒÒÚÓÚ‡
EcÔpeÚ1
70
• ÷‚ˇÚ
EcÔpeÚ2
E
KËÌÓ
CÔopÚ
»„pa
EcÔpeÚ1
EcÔpeÚ2
EcÔpeÚ1
EcÔpeÚ2
MENU
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa.
»Á·ÂÂÚ »ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop(Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***), flp˙Í, CÚảapÚÌa,
(Ò‡ÏÓ 50/60PS80**)
(Ò‡ÏÓ 50/60PS70**)
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
2
OK
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa.
OK
»Á·ÂÂÚ flp˙Í, CÚảapÚÌa,
KËÌÓ(( ËÎË KËÌÓ)) , CÔopÚ
ËÎË »„pa.
3
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
EcÚecÚ‚eÌa, KËÌÓ, CÔopÚ ËÎË »„pa.
• –ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ „ÛÎË‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡ ̇È-‰Ó·˙ ‚ˉ ̇ ͇ÚË̇ڇ. »Á·ÂÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ͇Ú„Óˡڇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
• KÓ„‡ÚÓ Â ‚Íβ˜Â̇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ "»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ ÒÂÌÁÓ", ͇ÚË̇ڇ Ò „ÛÎË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, Á‡ ‰‡ Â
̇È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÛÒÎӂˡڇ ̇ Ò‰‡Ú‡. (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1
1 MENU
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
• ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú –ÂÊËÏ K‡ÚË̇ Ë ‚ ¡˙ÁÓ ÏÂÌ˛.
• »ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop : Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ͇ÚË̇ڇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚ ÛÒÎӂˡ. (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
KËÌÓ(( Ò‡ÏÓ 50/60PS80**) :“Ó‚‡  ÂÊËÏ Ò ÍËÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë
ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÙËÎÏ ‚ Í˙˘Ë. œÓÚ·ËÚÂÎˇÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ò·‰Ë ̇ ̇È-‰Ó·ÓÚÓ ÌË‚Ó
ÔË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ÙËÎÏ ·ÂÁ ÌËÍ‡Í‚Ë ÓÚ‰ÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË. œË KËÌÓ
Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÔÚËχÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Ú˙ÏÌÓ.
œË ËÁ·Ë‡Ì ̇
KËÌÓ, ≈Í‡ÌÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò ÔÓÏÂÌˇ ̇ Just scan.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
KËÌÓ(Thomlinson Holman ’s Experiment) Òڇ̉‡Ú Á‡ ÒÂÚËÙˈË‡Ì ̇ ‡Û‰ËÓ Ë ‚ˉÂÓ Ì‡ THX,
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ ƒÊÓ‰Ê ÀÛ͇Ò, ÍÓÈÚÓ Â ÂÊËÒ¸Ó ̇ ÙËÎχ "ÃÂʉÛÁ‚ÂÁ‰ÌË ‚ÓÈÌË", Ë “ÓÏÎËÌÒ˙Ì.
œ‰ÒÚÓË ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ‰‡ ·˙‰Â ÒÂÚËÙˈË‡Ì ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ Á‡ THX ‰ËÒÔÎÂË, ÍÓÂÚÓ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â
͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ̇‰‚˯‡‚‡ Òڇ̉‡ÚÌËÚ ÒÔˆËÙË͇ˆËË Á‡ ‰ËÒÔÎÂË ñ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ͇ÍÚÓ
̇ ÒÓÙÚÛÂ‡, ڇ͇ Ë Ì‡ ı‡‰ÛÂ‡.
117
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
–⁄◊Õ¿ Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
–ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ - ÓÔˆËˇ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ
‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
”Ô‡‚Ρ‚‡ÈÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ˜ÂÁ „ÛÎË‡Ì ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ LCD ԇ̷.
œÂÔÓ˙˜‚‡ Ò „ÛÎË‡Ì ̇ ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ì ÔË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
KÓÌÚ‡ÒÚ
–„ÛÎË‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˄̇· ÏÂÊ‰Û ˜ÂÌÓÚÓ Ë ·ˇÎÓÚÓ ‚ ͇ÚË̇ڇ. ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú KÓÌÚ‡ÒÚ
ÔË Ì‡Òˢ‡Ì ̇ ˇ͇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Í‡ÚË̇ڇ.
flÍÓÒÚ
–„ÛÎË‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ Ò˄̇· ‚ ͇ÚË̇ڇ.
–ˇÁÍÓÒÚ
–„ÛÎË‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ˇÁÍÓÒÚÚ‡ ÔÓ Í‡Ë˘‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ò‚ÂÚÎË Ë Ú˙ÏÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
KÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓ Â ÌË‚ÓÚÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÏÂÍÓ Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.
÷‚ˇÚ
–„ÛÎË‡ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ˆ‚ÂÚÓ‚Â.
H˛aÌc
–„ÛÎË‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ ÏÂÊ‰Û ÌË‚‡Ú‡ ̇ ˜Â‚ÂÌÓÚÓ Ë ÁÂÎÂÌÓÚÓ.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÂÊËÏ »ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***).
K¿–“»Õ¿
œpoÔop˘Ëˇ
œpeÏ
K¿–“»Õ¿
OK
: 16:9
œpoÔop˘Ëˇ
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ
PeÊËÏÌa
ÌaÍapÚËÌa
ÍapÚËÌa
PeÊËÏ
: »ÁÍÎ.
CÚảapÚÌa
: :CÚảapÚÌa
PeÊËÏ
PeÊËÏÌa
ÌaÍapÚËÌa
ÍapÚËÌa
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
70
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
1 MENU
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
OK
3
OK
OK
»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop
flp˙Í
CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
: »ÁÍÎ.
EcÚecÚ‚eÌa
: :CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
KËÌÓ
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
80
CÔopÚ
90
• KÓÌÚ‡ÒÚ
»„pa
50
• flÍÓÒÚ
EcÔpeÚ1
60
• ŒÒÚÓÚ‡
E
EcÔpeÚ2
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ
E
2
œpeÏ
: 16:9
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa.
»Á·ÂÂÚ flp˙Í, CÚảapÚÌa,
EcÚecÚ‚eÌa, KËÌÓ(ËÎË
KËÌÓ), CÔopÚ ËÎË »„pa.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@5
[email protected]@@@@[email protected]@V'@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@[email protected]@@??
[email protected]@@@@[email protected]@W&@@@)X
[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
• œ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‘oÌo‚o
oc‚eÚÎeÌËe (Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED
LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
- KÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ ÒÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰Ó 60%.
- Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ˜ÂÌÓÚÓ. (“˙È
͇ÚÓ ˜ÂÌÓÚÓ Ëχ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‰˙ηӘË̇,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ÔÓ-‰Ó·Ó
͇˜ÂÒÚ‚Ó.)
- ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ˇÍÓÒÚÚ‡, ͇ÚÓ
Á‡Ô‡ÁËÚ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˄̇·.
4
OK
5
OK
»Á·ÂÂÚ ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe (Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED
LCD ÚÂ΂ËÁÓ), KoÌÚpacÚ, flpÍocÚ, –ˇÁÍÓÒÚ, ÷‚ˇÚ ËÎË H˛aÌc.
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï
Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G
G
118
¬ ÂÊËÏ RGB-PC/HDMI-PC Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ˆ‚ˇÚ, ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ë ÓÚÚÂÌ˙Í ‰Ó Ê·ÌË ÓÚ
‚‡Ò ÌË‚‡.
KÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ EcÔpeÚ 1 / 2, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe (Ò‡ÏÓ Á‡ LCD
ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ), KÓÌÚ‡ÒÚ, flÍÓÒÚ, ’ OÒÚÓÚ‡, ¬ OÒÚÓÚ‡, ÷‚ˇÚ ËÎË Õ˛‡ÌÒ..
“≈’ÕŒÀŒ√»fl «¿ œŒƒŒ¡–fl¬¿Õ≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ͇ÎË·Ë‡Ú ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ‚ÒÂÍË –ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇ ËÎË ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡
‚ˉÂÓÚÓ ÒÔÓ‰ ÒÔˆˇÎÌˡ ‚ˉÂÓ ÂÍ‡Ì.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‡Á΢̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ‚ˉÂÓÚÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰.
«‡ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ „ÛÎË‡ÎË ‚ÒÂÍË
‚ˉÂÓ ÂÊËÏ, ËÁÔ˙ÎÌÂÚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ÕÛÎË‡Ì Á‡ ‚ÒÂÍË –ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇.
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
K¿–“»Õ¿
œpeÏ
K¿–“»Õ¿
OK
÷‚eÚÌa ÚeÏÔepaÚÛpa
F
Cpe‰Ìa
œpeÏ
OK
E
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
ƒË̇Ï˘ÂÌÍÓÌÚ‡ÒÚ
Cpe‰Ìa
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
ƒË̇Ï˘ÂÌÍÓÌÚ‡ÒÚ
50 HËcÍo
• flÍÓÒÚ
H‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
¯ÛÏ G 60 Cpe‰Ìa
• ŒÒÚÓÚ‡
R
• ÷‚ˇÚ
60
√aχ
• ÷‚ˇÚ
R
G
G
÷‚eÚÌa ÚeÏÔepaÚÛpa
F
ƒË̇Ï˘ÂÌÍÓÌÚ‡ÒÚ
Cpe‰Ìa
ƒË̇Ï˘ÂÌÍÓÌÚ‡ÒÚ
HËcÍo
H‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ¯ÛÏ
Cpe‰Ìa
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
••ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
G
0 R
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
••ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
„pËÊa
Á‡ o˜ËÚe ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
»ÁÍÎ.
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë
PeaÎÌÓ
ÍËÌÓ Í‡ÚË̇¬ÍÎ.
HË‚o Ìa ˜epÌoÚo
• Õ˛‡ÌÒ
0
R
G
≈Í‡Ì
≈Í‡Ì
60 Cpe‰Ìa
• Õ˛‡ÌÒ
HË‚o
Ìa ˜epÌoÚo
TruMotion
E 100Hz
HËcÍo
E
«aÚ‚apˇÌe
√aχ
G
Cpe‰Ìa
Cpe‰Ìa
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
–ÂÊËÏ ÍËÌÓ
¬ÍÎ.
E
«aÚ‚apˇÌe
Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË
/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ
ÚÂ΂ËÁÓË
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
2
OK
3
OK
4
»Á·ÂÂÚ ƒoÔ˙ÎÌËÚeÎÌo ÛÔpa‚ÎeÌËe.
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò ËÁÚÓ˜ÌËÍ.:
÷‚ÂÚÓ‚‡ ÚÓÔÎË̇, ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ, ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ, Õ‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ¯Ûχ, √‡Ï‡,
ÕË‚Ó Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ, „pËÊa Á‡ o˜ËÚe(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ), PeaÎÌÓ
ÍËÌÓ(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ), –ÂÊËÏ ÍËÌÓ(Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË
ÚÂ΂ËÁÓË ),, T r u M o t i o n 1 0 0 H z ËÎË T r u M o t i o n 2 0 0 H z(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD
ÚÂ΂ËÁÓ), ÷‚ÂÚÓ‚Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, œÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ˙·Ó‚ÂÚÂ, x v Y C C ËÎË O P C(Ò‡ÏÓ Á‡
LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)).. (¬Ê. ÒÚ. 1 2 1 ‰Ó 122))
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
119
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
≈ÍÒÔÂÚÌÓ ÍÓÌÚÓΠ̇ ͇ÚË̇ڇ
◊ÂÁ Ò„ÏÂÌÚË‡Ì ̇ ͇Ú„ÓËË, ≈ÍÒÔÂÚ1 Ë ≈ÍÒÔÂÚ2 Ô‰·„‡Ú Ôӂ˜ ͇Ú„ÓËË, ÍÓËÚÓ
ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ÔÓ Ê·ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÏ Ô‰·„‡ ÓÔÚËχÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
͇ÚË̇ڇ.
ÃÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙˘Ó Á‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡Ì ̇ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔË
ÍÓÌÍÂÚÌË ‚ˉÂÓ ÙËÎÏË.
œÓ͇Á‡ÌÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ‚‡¯Ëˇ ÚÂ΂ËÁÓ.
K¿–“»Õ¿
œpeÏ
œpoÔop˘Ëˇ
: 16:9
C˙‚ÂÚÌËÍ Á‡ ÍapÚËÌaÚa
OK
K¿–“»Õ¿
»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop
ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ
flp˙Í
CÚảapÚÌa
»ÍÓÌÓÏˡ ̇ ÂÌÂ√ˡ : »ÁÍÎ.
EcÚecÚ‚eÌa
PeÊËÏ
Ìa
ÍapÚËÌa
:
EcÔpeÚ1
PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa
: CÚảapÚÌa
KËÌÓ
• ‘oÌo‚o oc‚eÚÎeÌËe
80
CÔopÚ
90
• KÓÌÚ‡ÒÚ
»„pa
50
• flÍÓÒÚ
EcÔpeÚ1
EcÔpeÚ1
60
• ŒÒÚÓÚ‡
E
EcÔpeÚ2
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
œpeÏ
≈Í‡Ì
G
»ÁÍÎ.
F
H‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ¯ÛÏ
90
Cpe‰Ìa
50
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
60
¬ÍÎ.
60
√aχ
R
R
G
G
HË‚o Ìa ˜epÌoÚo
Cpe‰Ìa
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
–ÂÊËÏ ÍËÌÓ
¬ÍÎ.
SD
œÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇
˙·Ó‚ÂÚÂ
¯ËÓÍ
¡aÎaÌc E
·ˇÎo
xvYCC
R
HËcÍo
G
BËcoÍo
E
Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË
/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ
G
»ÁÍÎ.
••Expert
Expert
Control
÷‚eÚeÌ
cÚảapÚ
SD
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
œÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇
¯ËÓÍ
˙·Ó‚ÂÚÂ
0
«aÚ‚apˇÌe
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ
OK
»ÁÍÎ.
÷‚eÚeÌ cÚảapÚ
• Õ˛‡ÌÒ100Hz
TruMotion
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
»ÁÍÎ.
F
H‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ¯ÛÏ
• KÓÌÚ‡ÒÚ
√aχ
R
G
• flÍÓÒÚ
R
G
HË‚o Ìa ˜epÌoÚo
• ŒÒÚÓÚ‡
PeaÎÌÓ
• ÷‚ˇÚÍËÌÓ
¡aÎaÌc ·ˇÎo
BËcoÍo
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
E
«aÚ‚apˇÌe
Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË
ÚÂ΂ËÁÓË
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
2
OK
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa.
3
OK
»Á·ÂÂÚÂ
OK
»Á·ÂÂÚ ƒoÔ˙ÎÌËÚeÎÌo ÛÔpa‚ÎeÌËe.
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
1 ËÎË
EcÔpeÚ1
2.
EcÔpeÚ2
4
5
6
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
120
* “‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
÷‚ÂÚÓ‚‡ ÚÓÔÎË̇
[ƒoÔ˙ÎÌËÚeÎÌo ÛÔpa‚ÎeÌËe.]
(“ÓÔÎa/Cpe‰Ìa/—ÚÛ‰ÂÌa)
ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ
(»ÁÍÎ.// HËcÍÓ/Cpe‰Ìa(
■
»Á·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ ÚËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡. «‡‰‡ÈÚ “ÓÔÎÓ, Á‡ ‰‡
ÔÓ‰ÒËÎËÚ ÚÓÔÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â, ͇ÚÓ ˜Â‚ÂÌÓ, ËÎË —ÚÛ‰ÂÌÓ, Á‡ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ú Ôӂ˜Â
ÒËÌ¸Ó ‚ ͇ÚË̇ڇ.
■
ŒÔÚËÏËÁË‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ̇È-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ ÌË‚Ó ÒÔÓ‰
ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡. K‡ÚË̇ڇ Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡, ͇ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÚ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡‚‡Ú
ÔÓ-Ò‚ÂÚÎË, ‡ Ú˙ÏÌËÚÂ ñ ÔÓ-Ú˙ÏÌË.
Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED
LCD ÚÂ΂ËÁÓ)/BËcoÍo)
ƒË̇Ï˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ
( »ÁÍÎ.// HËcÍÓ// BËcoÍo))
Õ‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ¯Ûχ
( »ÁÍÎ.//HËcÍÓ//Cpe‰Ìa
/BËcoÍo))
–„ÛÎË‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓ-ÊË‚Ë, ·Ó„‡ÚË
Ë ˇÒÌË. “‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Ì˛‡ÌÒ‡, ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡, ڇ͇ ˜Â ˜Â‚ÂÌˡÚ, ÒËÌˡÚ, ÁÂÎÂÌËˇÚ Ë ·ÂÎËˇÚ ˆ‚ˇÚ
ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓ-ÊË‚Ë.
■ Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯Ûχ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ·ÂÁ ‰‡ Ô‡‚Ë ÍÓÏÔÓÏËÒË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‚ˉÂÓÚÓ.
■
■
√‡Ï‡
( HËcÍÓ// Cpe‰Ìa// BËcoÍo))
ÕË‚Ó Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ
( HËcÍÓ// BËcoÍo))
(¬ÍÎ./»ÁÍÎ.)
PeaÎÌÓ ÍËÌÓ/–ÂÊËÏ ÍËÌÓ
(¬ÍÎ./»ÁÍÎ.)
• HËcÍÓ : »ÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÚ‡‚‡ ÔÓ-Ú˙ÏÌÓ.
• BËcoÍo : »ÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÚ‡‚‡ ÔÓ-ˇÍÓ.
• A ‚ÚÓχÚ˘ÌÓ : –‡ÎËÁË‡Ì ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‚ËÒÓÍÓ ËÎË ÌËÒÍÓ.
■ Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ ÌË‚Ó.
■ “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË: AV (NTSC-M), HDMI ËÎË KoÏÔoÌÂÌÚ. ¬
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, “ÕË‚Ó Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ” Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ̇ “¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ”.
*“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
■ –„ÛÎË‡ÈÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ڂ˙‰Â Ò‚ÂÚ˙Î ÂÍ‡Ì.
œÓÚ˙ÏÌˇ‚‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò‚ÂÚÎË Í‡ÚËÌË.
■ “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ ‚ “PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa-flp˙Í, KËÌÓ,
»ÌÚeÎË„eÌÚeÌ ceÌÁop(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***) ”.
■
■
■
T r u M o t i o n 1 0 0 H z ËÎË
TruMotion 200Hz
(»ÁÍÎ./HËcÍo/BËcoÍo )
ÃÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ‚ˉÂÓ Í‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓ, ͇ÚÓ ÓÚÒÚ‡ÌËÚ ÂÙÂÍÚ‡ ̇
ÚÂÔ‚‡ÌÂÚÓ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ڇÁË ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ú ÙËÎÏË.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË, ÍÓ„‡ÚÓ TruMotion  ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
„pËÊa Á‡ o˜ËÚe
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ Ú˙ÏÌËÚ ӷ·ÒÚË Ë Ó·Î‡ÒÚËÚ Ò˙Ò Ò‰ÌË
ÌË‚‡ ̇ ÒË‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
• ÕËÒÍÓ : œ‡‚Ë ÔÓ-Ò‚ÂÚÎË Ú˙ÏÌËÚ ӷ·ÒÚË Ë Ó·Î‡ÒÚËÚ Ò˙Ò Ò‰ÌË ÌË‚‡ ̇ ÒË‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
• —‰ÌÓ: œÓ͇Á‚‡ ÌË‚‡Ú‡ ̇ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ͇ÚË̇.
• ¬ËÒÓÍÓ: œ‡‚Ë ÔÓ-Ú˙ÏÌË Ú˙ÏÌËÚ ӷ·ÒÚË Ë Ó·Î‡ÒÚËÚ Ò˙Ò Ò‰ÌË ÌË‚‡ ̇ ÒË‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
*“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
• ¬ËÒÓÍÓ :ŒÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-Ô·‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ͇ÚË̇ڇ
• ÕËÒÍÓ :ŒÒË„Ûˇ‚‡ Ô·‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ͇ÚË̇ڇ. “‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇ Â
Á‡ Òڇ̉‡Ú̇ ÛÔÓÚ·‡.
• »ÁÍÎ.: »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ڇÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ¬ËÒÓÍÓ Ë
ÕËÒÍÓ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ¯ÛÏ.
■ TruMotion 100Hz ÏÓÊ ‰‡ ̇χÎË ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ ‡ÁχÁ‚‡Ì ÔË ÏÌÓ„Ó
‰Ë̇Ï˘ÌË ÒˆÂÌË, ͇ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ ÒÚÓ Ó·‡Á‡ ‚ ÒÂÍÛ̉‡.
■ TruMotion 200 Hz ÔÓ͇Á‚‡ 200 ÒˆÂÌË ‚ ÒÂÍÛ̉‡, ͇ÚÓ ÍÓÏ·ËÌË‡
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ Á‡ 100 Hz Ò˙Ò Á‡‰ÌÓ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ‚‡Ì ÔË
Ò͇ÌË‡ÌÂ.†“‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ  ÔÓ‚ÂÂ̇ ÓÚ Intertek & TüV Rheinland.
■ »ÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡ ‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ͇ÚË̇ڇ ·ÂÁ ‡ÁχÁ‚‡Ì ËÎË
ÚÂÔÚÂÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ·˙ÁÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ËÎË ÙËÎÏÓ‚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
■ “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‚ ÂÊËÏ RGB-PC, HDMI-PC.
■ ¿ÍÓ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú "TruMotion 100Hz ËÎË TruMotion 200Hz", ̇ ÂÍ‡Ì‡
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚Ë ¯ÛÏ.
¬ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Á‡‰‡ÈÚ Off (»ÁÍÎ.) Á‡ "TruMotion 100Hz ËÎË TruMotion 200Hz".
121
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
• CÚảapÚÌa : –ÂÊËÏ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÓË„Ë̇ÎÌˡ ˆ‚ˇÚ ÒÔÓ‰
÷‚ÂÚÓ‚Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
( ¯ËÓÍ/ CÚảapÚÌa)
Òڇ̉‡Ú‡ Á‡ ‚ıÓ‰ÂÌ Ò˄̇Î, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚ ̇
‰ËÒÔΡ.
• ¯ËÓÍ:: –ÂÊËÏ, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ӷ·ÒÚÚ‡ Ò ·Ó„‡ÚË
ˆ‚ÂÚӂ ̇ ‰ËÒÔΡ.
■ ”‚Â΢ÂÚ ‰Ó χÍÒËÏÛÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ӷ·ÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ.
œÓ͇Á‚‡ ÔÓ-ˇÒÌÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Í‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ‚ˉÂÓÚÓ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ
■ “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ ‚ "Picture mode (–ÂÊËÏ Ì‡ ͇ÚË̇) ñ Cinema
(KËÌÓ), Expert (≈ÍÒÔÂÚ)".(Ò‡ÏÓ Á‡ LCD ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
*“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
■ “Ó‚‡  ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓ-·Ó„‡ÚË ˆ‚ÂÚÓ‚Â.
■ “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‚ "PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa - KËÌÓ, EcÔpeÚ" , ÍÓ„‡ÚÓ
xvYCC Ò˄̇Î˙Ú Ò ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ HDMI.
■
œÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ˙·Ó‚ÂÚ (LCD
ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ:
»ÁÍÎ./HËcÍo/BËcoÍo
Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË:¬ÍÎ./»ÁÍÎ.)
xvYCC
(¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ/»ÁÍÎ./¬ÍÎ.)
*“‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Ì Ò Ô‰·„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË.
■ K‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎӄˡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ ÔË
Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ò˙˘‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ, ÚÓ‚‡ Ó͇Á‚‡ ‚ÎˡÌË Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇
ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡.
OPC
(¬ÍÎ./»ÁÍÎ.)
÷‚ÂÚÂÌ Òڇ̉‡Ú
(SD/HD)
œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ‡Á΢ÌÓ ‚ˉÂÓ Ì‡ HD ˆ‚ˇÚ. “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Â
Á‡‰‡‰Â̇ Á‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÙÓÏ‡Ú Á‡ SD ‚ˉÂÓ (BT-601) Ë HD ‚ˉÂÓ (BT-709).
■
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
EÍcÔepÚeÌ Ïo‰eÎ
A
(»ÁÍÎ./EcÔpeÚ1/EcÔpeÚ2)
A
÷‚eÚeÌ ÙËÎÚ˙p
(»ÁÍÎ./◊ep‚eÌoÚo/«eÎeÌ
oÚo/CËÌ‹oÚo)
■
■
÷‚ÂÚÓ‚‡ ÚÓÔÎË̇
[ƒoÔ˙ÎÌËÚeÎÌo
ÛÔpa‚ÎeÌËe](LCD
ÚÂ΂ËÁÓ/LED LCD
ÚÂ΂ËÁÓ)
¡‡Î‡ÌÒ ·ˇÎo(Ô·ÁÏÂÌ
ÚÂ΂ËÁÓ)
(Cpe‰Ìa/ToÔÎa/CÚÛ‰e
Ìa)
—ËÒÚÂχ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇
÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ
“Ó‚‡  ÏÓ‰ÂÎ˙Ú, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÂÍÒÔÂÚÌÓ „ÛÎË‡ÌÂ.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‚ "PeÊËÏ Ìa ÍapÚËÌa - EcÔpeÚ" , ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ú DTV.
“Ó‚‡  ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ÙËÎÚË‡Ì ̇ ÍÓÌÍÂÚÌË ˆ‚ÂÚӂ ̇ ‚ˉÂÓÚÓ.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú RGB ÙËÎÚ˙ Á‡ ÚÓ˜ÌÓ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì˛‡ÌÒ‡ ̇ ˆ‚ÂÚ‡.
“Ó‚‡  ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ „ÛÎË‡Ì ̇ Ó·˘Ëˇ ˆ‚ˇÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ Ê·ÌÓÚÓ ÛÒ¢‡ÌÂ.
a. • ÃÂÚÓ‰ : 2 ÚÓ˜ÍË
• ÃÓ‰ÂÎ: ¬˙Ú¯ÂÌ, ¬˙̯ÂÌ
• KÓÌÚ‡ÒÚ ˜Â‚ÂÌÓ/ÁÂÎÂÌÓ/ÒË̸Ó, flÍÓÒÚ ˜Â‚ÂÌÓ/ÁÂÎÂÌÓ/ÒË̸Ó:
Œ·ı‚‡Ú ̇ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì  ÓÚ -50 ‰Ó +50.
b. • ÃÂÚÓ‰ : 10 ÚÓ˜ÍË IRE (LCD ÚÂ΂ËÁÓ/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ), 20 ÚÓ˜ÍË IRE
(Ô·ÁÏÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ)
• ÃÓ‰ÂÎ: ¬˙Ú¯ÂÌ , ¬˙̯ÂÌ
• IRE (Institute of Radio Engineers)  ÏÓ‰ÛÎ˙Ú Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇
‚ˉÂÓ Ò˄̇· Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰Â ̇ 10, 20, 30 ‰Ó 100(LCD ÚÂ΂ËÁÓ/LED
LCD ÚÂ΂ËÁÓ), 5, 10, 15 ‰Ó 100(Ô·ÁÏÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ). ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ
˜Â‚ÂÌÓÚÓ, ÁÂÎÂÌÓÚÓ ËÎË ÒË̸ÓÚÓ ÒÔÓ‰ ‚ÒˇÍ‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
• ŒÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ: “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓ͇Á‚‡ ËÁ˜ËÒÎÂ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ Á‡ 2.2 „‡Ï‡. ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡
ÔË 100 IRE, ÒΉ ÚÓ‚‡ Ú˙ÒÂ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ Á‡ 2.2 „‡Ï‡ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ Á‡ ‚ÒÂÍË 10 ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ 10 IRE ‰Ó 90 IRE. (Ò‡ÏÓ Á‡ LCD
ÚÂ΂ËÁÓË/LED LCD ÚÂ΂ËÁÓ)
• ◊Â‚ÂÌÓ/«ÂÎÂÌÓ/—Ë̸Ó: Œ·ı‚‡Ú ̇ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì  ÓÚ -50 ‰Ó +50.
■
K‡ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ ÂÍÒÔÂÚËÚ Á‡ „ÛÎË‡Ì ˜ÂÁ ÚÂÒÚÓ‚Ë ÏÓ‰ÂÎË,
Ì ‚Îˡ ‚˙ıÛ ‰Û„ËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â, ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓ
„ÛÎË‡Ì ̇ ¯ÂÒÚÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë Ó·Î‡ÒÚË (◊Â‚ÂÌÓ/«ÂÎÂÌÓ/—
Ë̸Ó/÷ˇÌ/Ç„ÂÌÚ‡/Δ˙ÎÚÓ).
–‡ÁÎË͇ڇ ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ô‡‚ËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ‚ˉÂÓ ‚ Ó·˘Ëˇ ÒÎÛ˜‡È.
■
–„ÛÎË‡ ◊Â‚ÂÌÓ/«ÂÎÂÌÓ/—Ë̸Ó/Δ˙ÎÚÓ/÷ˇÌ/Ç„ÂÌÚ‡.
• ÷‚ˇÚ ◊Â‚ÂÌÓ/«ÂÎÂÌÓ/—Ë̸Ó/Δ˙ÎÚÓ/÷ˇÌ/Ç„ÂÌÚ‡ : Œ·ı‚‡Ú ̇ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì Â
ÓÚ -30 ‰Ó +30.
• ŒÚÚÂÌ˙Í ◊Â‚ÂÌÓ/«ÂÎÂÌÓ/—Ë̸Ó/Δ˙ÎÚÓ/÷ˇÌ/Ç„ÂÌÚ‡: Œ·ı‚‡Ú ̇ ̇ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ
■
122
 ÓÚ -30 ‰Ó +30.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‚ ÂÊËÏ RGB-PC (RGB-ÍÓÏÔ˛Ú˙) Ë HDMI-PC
(HDMI-ÍÓÏÔ˛Ú˙).
Õ”À»–¿Õ≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
Õ‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ËÁ·‡ÌËÚ ÂÊËÏË Ì‡ ͇ÚË̇ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú ̇ Ù‡·˘ÌÓ Á‡ÎÓÊÂÌËÚ ÒË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
K¿–“»Õ¿
œpeÏ
K¿–“»Õ¿
OK
E
E
• KÓÌÚ‡ÒÚ
90
• flÍÓÒÚ
50
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ÷‚ˇÚ
60
60
• ŒÒÚÓÚ‡
? All picture setting will be resetted.
60
• ÷‚ˇÚ
continue?
G
0 R
• Õ˛‡ÌÒ
0
R
G
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
ƒ‡
¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë͇ÚË̇
͇ÚË̇
••¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë
¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë͇ÚË̇
͇ÚË̇
••¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë
≈Í‡Ì
ÕÂ
≈Í‡Ì
3
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
OK
2
4
OK
OK
90
• Õ˛‡ÌÒ
1 MENU
œpeÏ
• KÓÌÚ‡ÒÚ
OK
»Á·ÂÂÚ ¬˙ÁcÚaÌo‚Ë ÍapÚËÌa.
»Á·ÂÂÚ ƒ‡ ËÎË ÕÂ.
¬˙˘‡ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ ̇˜‡ÎÌÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
—Ή ͇ÚÓ ‡Ì‡ÎËÁË‡ ‚ıÓ‰Ìˡ ‚ˉÂÓ Ò˄̇Π‚ ‡Á΢ÌËÚ ӷ·ÒÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, „ÛÎË‡
ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ì Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡.
œpeÏ
OK
K¿–“»Õ¿
E
• flÍÓÒÚ
50
• flÍÓÒÚ
50
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ŒÒÚÓÚ‡
70
• ÷‚ˇÚ
60
• ÷‚ˇÚ
60
• Õ˛‡ÌÒ
0
R
G
• Õ˛‡ÌÒ
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
OK
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
»Á·ÂÂÚ KAPT»HA.
0
R
G
• ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔ‡‚ÓÎÂÌËÂ
• ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚË̇
≈Í‡Ì
ÀÓ͇ÎÌÓÁ‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ
Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ̇
̇LED
LED: :»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
ÀÓ͇ÎÌÓ
1 MENU
œpeÏ
E
K¿–“»Õ¿
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
ÀÓ͇ÎÌÓ Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡Ì ̇ LED (ÀÓ͇ÎÌÓ
ÔÓÚ˙ÏÌˇ‚‡Ì ̇ LED) (Ò‡ÏÓ 42/47LH90**)
≈Í‡Ì
»ÁÍÎ.
ÀÓ͇ÎÌÓÁ‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ
Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ̇
̇LED
LED: :»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
ÀÓ͇ÎÌÓ
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
3
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
2
OK
»Á·ÂÂÚ ÀÓ͇ÎÌÓ Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ
̇ LED.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
123
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
»Õƒ»K¿“Œ– Õ¿ «¿’–¿Õ¬¿Õ≈“Œ (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
œÓχ„‡ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓË ˇÍÓÒÚÚ‡ ̇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰‡ ̇ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ‚Íβ˜ÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
«‚ÛÍ ÔpË ‚Íβ˜‚aÌe (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**)
«‡‰‡ÈÚ «‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ »ÁÍÎ./HËcÍo/Cpe‰Ìa/BËcoÍo, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‚Íβ˜Ë Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
»Ì‰ËÍaÚop Áa „oÚo‚ÌocÚ
ŒÔ‰ÂΡ ‰‡ÎË Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÓÚÔ‰ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰Â ̇ »ÁÍÎ.,
HËcÍo ËÎË BËcoÍo. (Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH70**)
ŒÔ‰ÂΡ ‰‡ÎË Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÓÚÔ‰ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰Â ̇ ¬ÍÎ.
ËÎË »ÁÍÎ.. (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 32/37/42/47LH70**)
C‚eÚÎËÌeÌ Ë̉ËÍaÚop Áa pa·oÚa
ŒÔ‰ÂΡ ‰‡ÎË Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÓÚÔ‰ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ‰‡ Ò Á‡‰‡‰Â ̇ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ...
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
E
E
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
:1
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
»Ì‰ËÍaÚop Áa
Áa pa·oÚa
pa·oÚa
»Ì‰ËÍaÚop
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa«‚ÛÍ ÔpË ‚Íβ˜‚aÌe
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
F
Cpe‰Ìa
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ. Áa „oÚo‚ÌocÚ
»Ì‰ËÍaÚop
BÍÎ.
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
: ƒÂÏÓ ‚Ë̉ËÍaÚop
χ„‡ÁË̇ Áa pa·oÚa
C‚eÚÎËÌeÌ
BÍÎ.
G
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
«aÚ‚apˇÌe
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
2
OK
3
OK
»Á·ÂÂÚ »Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa.
»Á·ÂÂÚ «‚ÛÍ ÔpË ‚Íβ˜‚aÌe(Ò‡ÏÓ
32/37/42/47LH70**), »Ì‰ËÍaÚop Áa
„oÚo‚ÌocÚ ËÎË C‚eÚÎËÌeÌ Ë̉ËÍaÚop Áa
pa·oÚa.
4
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
124
ÃÂÚÓ‰ ISM (Image Sticking Minimization - —‚Âʉ‡ÌÂ
‰Ó ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ)
(Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË)
—ÔˇÌ‡ ËÎË ÌÂÔÓ‰‚ËÊ̇ ͇ÚË̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÓˇ‚‡ ̇ "ÔËÁ‡˜ÌÓ" ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ ‰ÓË ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓÏÂÌËÚ ͇ÚË̇ڇ.
»Á·ˇ„‚‡ÈÚ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
»Á˜ËcÚ‚aÌe
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ "‚‡ÓÒ‚‡ÌÂ" ÔÂχı‚‡ Ú‡ÈÌËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ÓÚ ÂÍ‡Ì‡.
¡ÂÎÂÊ͇: ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ Ì‡ÒËÚÂÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ Ò
"¬‡ÓÒ‚‡ÌÂ".
»ÁÍ. CÔ˙ÚÌËÍ
Orbiter ‚Ë ÔÓχ„‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ìÔËÁ‡˜ÌËî ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ. Õ‡È-‰Ó·  ‰‡ Ì Ò ‰ÓÔÛÒ͇
͇ÚË̇ڇ ‰‡ Ò ÙËÍÒË‡ ̇ ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. «‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì Á‡‰˙ʇÌ ̇ Ó·‡ÁË
̇ ÂÍ‡Ì‡, ͇ÚË̇ڇ ˘Â Ò ‰‚ËÊË Ì‡ ‚ÒÂÍË 2 ÏËÌÛÚË.
»Á·ÂΡ‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡
÷‚ÂÚÌËˇÚ ·ÎÓÍ Ò ÎÂÍÓ ËÁÏÂÒÚÂÌ ÂÍ‡Ì Ë ·ÂÎËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ. “Û‰ÌÓ Â
‰‡ Ò ÛÒÂÚË ÔÓˇ‚ËÎÓÚÓ Ò ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË Ò ÔÂχı‚‡ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ ‡·ÓÚË.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
Oœ÷»fl
OK
E
E
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
:1
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
ISM
ISM ÏÂÚÓ‰
ÏÂÚÓ‰
HopÏaÎeÌ
: HopÏaÎeÌ
ISM ÏÂÚÓ‰
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
ƒeÏo ÂÊËÏ
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
HopÏaÎeÌ
::HopÏaÎeÌ
HopÏaÎeÌ
HopÏaÎeÌ
: ¬ÍÎ.
»ÁÍ. CÔ˙ÚÌ.
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
»Á·ÂΡ‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
»Á˜ËcÚ‚aÌe
• ¿ÍÓ Ì  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ
Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ, Á‡‰‡ÈÚ ÕÓχÎÌÓ.
2
OK
»Á·ÂÂÚ ISM ÏÂÚÓ‰.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
1 MENU
œpeÏ
3
OK
»Á·ÂÂÚ HopÏaÎeÌ,, »ÁÍ. CÔ˙ÚÌËÍ,, »Á·ÂΡ‚‡Ì ̇
ÂÍ‡Ì‡ ËÎË »Á˜ËcÚ‚aÌe..
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
125
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
ƒÂÏÓ ÂÊËÏ
œÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ, Á‡ ‰‡ Ò ӷˇÒÌˇÚ ‡Á΢ÌËÚ ÎÓ„‡ ‚ ÚÓÁË ÚÂ΂ËÁÓ.
Õ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ƒeÏo ÂÊËÏ ‚ ÂÊËÏ »ÁÔoÎÁ‚aÌÂ Û ‰Óχ.
¬ ÂÊËÏ ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡‰‡‚‡ ¬ÍÎ. Á‡ ƒeÏo ÂÊËÏ.
KÓ„‡ÚÓ Ò Á‡‰‡‰Â »ÁÍÎ. Á‡ ƒeÏo ÂÊËÏ ‚ ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚ χ„‡ÁË̇, ƒeÏo ÂÊËÏ Ì ÒÂ
ÒÚ‡ÚË‡ Ë Ò‡ÏÓ Ò ÌÛÎË‡ ÂÍ‡Ì˙Ú.
≈Í‡Ì˙Ú Ò ÌÛÎË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 5 ÏËÌÛÚË ‚ ƒeÏo ÂÊËÏ.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
Oœ÷»fl
œpeÏ
E
E
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ
OK
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa
¬Íβ˜ÂÌÓ
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
: ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇
HaÒÚpoÈÍa Ìa ÂÊËÏ ¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
¬ÍÎ
¬ÍÎ (Îe‰
(Îe‰ ‚ÍÎ)
‚ÍÎ)
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
¬ÍÎ (Îe‰ ËÁÍÎ)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
50/60PS70**,
50/60PS80**)
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
(Ò‡ÏÓ 50/60PS70**,
50/60PS80**)
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
2
OK
»Á·ÂÂÚ ƒÂÏÓ ÂÊËÏ.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ., Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‡Á΢ÌËÚ ÎÓ„‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
4
OK
¬˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÔÂÚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇÚ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ ·ÛÚÓÌ. (Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ MUTE (¡≈« «¬”K), ·ÛÚÓÌ
+ ,- )
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
126
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÊËÏ
œÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÂÊËχ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ “»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Û ‰Óχ” Á‡ ̇È-‰Ó·‡
͇ÚË̇ ‚ ‰Óχ¯ÌË ÛÒÎӂˡ.
–ÂÊËÏ “ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚ χ„‡ÁË̇”  ÓÔÚËχÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ‚ χ„‡ÁËÌ.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
E
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
SIMPLINK
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
: »ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰
:1
»Ì‰ËÍaÚop Áa pa·oÚa
ƒeÏo ÂÊËÏ
HaÒÚpoÈÍa Ìa
ÌaÂÊËÏ
ÂÊËÏ
HaÒÚpoÈÍa
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
‘a·p. ÌÛÎËpaÌe
E
: ¬ÍÎ.
ƒÂÏÓ ‚
χ„‡ÁË̇
: ƒÂÏÓ
ƒÂÏÓ‚‚χ„‡ÁË̇
χ„‡ÁË̇
Á ÔoÎÁ
Á ‚aÌe
»Á
Û ‰oÏa
»Á·ÂÂÚ [»ÁÔoÎÁ‚aÌe Û ‰oÏa], Á‡ ‰‡
ËÁÔoÎÁ‚aÚ ÚoÁË ÚÂ΂ËÁo ‚Í˙˘Ë.
«‡ ‰‡ ËÁÔoÎÁ‚aÚ ‚ χ„‡ÁËÌ,
ËÁ·ÂÂÚ [ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇].
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
2
OK
»Á·ÂÂÚ ՇÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÊËχ.
3
OK
»Á·ÂÂÚ ƒÂÏÓ ‚ χ„‡ÁË̇ ËÎË
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Û ‰Óχ..
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ K¿–“»Õ¿“¿
1 MENU
: ¬ÍÎ.
: »ÁÍÎ.
C˙ÍpaÚeÌo p˙Ío‚o‰cÚ‚o
: 1 Ìa Ò‰a.
«‡‰‡‚aÌe Ìa »‰ »Á·o
»Á·ÂÂÚ ÂÊËÏa Ìa ÌaÒÚpoÈÍa, ÍoÈÚo
ËÒÍaÚÂ.
ISM Method
: Normal
HaÒÚpoÈÍa
χ„‡ÁË̇
ÌaÂÊËÏ
ÂÊËÏ: ƒÂÏÓ: ‚ƒÂÏÓ
‚ χ„‡ÁË̇
HaÒÚpoÈÍaÌa
ƒeÏo ÂÊËÏ
: ¬ÍÎ.
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
127
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
¿¬“ŒÃ¿“»◊≈Õ »«–¿¬Õ»“≈À Õ¿ «¬”K¿
¿‚ÚÓχÚ˘ÌËˇÚ ËÁ‡‚ÌËÚÂΠ̇ Á‚Û͇ ÔÓ‰‰˙ʇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Â‰Ì‡Í‚‡ ÒË· ̇ Á‚Û͇ ‰ÓË Ë ÔË
ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ.
“˙È Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ëχ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎӂˡ Á‡ Ò˄̇·, ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË
„ÛÎË‡Ì ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÒÏˇÌ‡ ̇ Ò˄̇·. “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ ÒÂ
̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ÒÚ‡·ËÎÌË ÌË‚‡ ̇ Ò˄̇·, ͇ÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ ‚ÒˇÍ‡
ÔÓ„‡Ï‡.
¿ÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ Ì ҇ ̇ Ê·ÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò ÌË‚Ó, Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎ̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ ËÎË ÛÒË΂‡ÚÂÎ, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ÔË ‡Á΢ÌË ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË Ò‰Ë.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
Clear Voice II
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
Clear Voice II
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
3
-
+
0
L
R
: CÚảapÚÌa
OK
¬ÍÎ.
• ÕË‚Ó
3
-
+
0
L
R
: CÚảapÚÌa
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
E
2
: »ÁÍÎ.
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
OK
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
1 MENU
œpeÏ
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
50
E
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
»Á·ÂÂÚ A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
3
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
128
CLEAR VOICE II
◊ÂÁ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÒÔÂÍÚ˙‡ ̇ ˜Ó‚¯Íˡ „Î‡Ò Ò‰ ‰Û„ËÚ ¯ÛÏÓ‚Â, ÔÓχ„‡ ̇
ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÔÓ-‰Ó· ˜Ó‚¯ÍË „·ÒÓ‚Â.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
ClearVoice
VoiceIIII
Clear
Clear Voice II
»ÁÍÎ.
: :»ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
3
-
+
0
L
R
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
OK
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
¬ÍÎ.
3 0
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
: CÚảapÚÌa
L
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
E
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
+
R
: CÚảapÚÌa
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
1 MENU
œpeÏ
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
50
E
• ¿ÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ¬ÍÎ. Á‡ C l e a r
V o i c e I I,
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ SRS TruSurround XT ÌˇÏ‡ ‰‡
‡·ÓÚË.
• »Á·ÂÂÚ ÌË‚‡ ÓÚ -6 ‰Ó +6.
OK
»Á·ÂÂÚ C l e a r V o i c e I I.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
3
–„ÛÎË‡Ì ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Clear Voice ÔË ËÁ·Ó ̇ ¬ÍÎ.
4
OK
»Á·ÂÂÚ ÕË‚Ó.
OK
Õ‡Ô‡‚ÂÚ Ê·ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
5
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
2
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
129
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
«¿ƒ¿ƒ≈Õ» Õ¿—“–Œ…K» Õ¿ «¬”K¿ - –≈Δ»Ã Õ¿ «¬”K¿
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇; —ڇ̉‡Ú̇, ÃÛÁË͇, KËÌÓ, —ÔÓÚ ËÎË
»„‡, Ò˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ „ÛÎË‡Ú ¬ËÒÓÍË ÚÓÌÓ‚Â ËÎË ÕËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â.
–ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ Á‚Û͇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ̇È-‰Ó·ˡ Á‚ÛÍ ·ÂÁ ÒÔˆˇÎÌÓ
„ÛÎË‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÓÔˆËË Á‡ Á‚Û͇ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
—ڇ̉‡ÚÂÌ, ÃÛÁË͇, KËÌÓ, —ÔÓÚ Ë »„‡ Ò‡ Ù‡·˘ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ ÓÔÚËχÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
Á‚Û͇.
—ڇ̉‡Ú̇
ÃÛÁË͇
KËÌÓ
—ÔÓÚ
»„‡
œÓ͇Á‚‡ Á‚ÛÍ Ò˙Ò Òڇ̉‡ÚÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.
ŒÔÚËÏËÁË‡ Á‚Û͇ Á‡ ÒÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇.
ŒÔÚËÏËÁË‡ Á‚Û͇ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÙËÎÏË.
ŒÔÚËÏËÁË‡ Á‚Û͇ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ÒÔÓÚÌË ÔÓˇ‚Ë.
ŒÔÚËÏËÁË‡ Á‚Û͇ Á‡ Ë„Ë.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
Clear Voice II
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ
PeÊËÏ Ìa
Ìa Á‚Û͇
Á‚Û͇
Clear Voice II
3
-
+
0
L
R
:: CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
• ÕË‚Ó
PeÊËÏ
PeÊËÏÌa
ÌaÁ‚Û͇
Á‚Û͇ : :CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
E
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
1 MENU
OK
OK
: »ÁÍÎ.
¡‡Î‡ÌÒ
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
œpeÏ
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
3
-
0
L
+
R
CÚảapÚÌa
MÛÁË͇
• SRS TruSurround XT - : »ÁÍÎ. +
KËÌÓ +
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50 CÔopÚ +
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â 50 E
»„pa
• ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú –ÂÊËÏ Á‚ÛÍ Ë ‚
Q.Menu (¡˙ÁÓ ÏÂÌ˛).
2
OK
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇.
3
OK
»Á·ÂÂÚ CÚảapÚÌa,, MÛÁË͇,, KËÌÓ,,
CÔopÚ ËÎË »„pa.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
130
–≈√”À»–¿Õ≈ Õ¿ Õ¿—“–Œ…K»“≈ Õ¿ «¬”K¿ ñ
–≈Δ»Ã Õ¿ œŒ“–≈¡»“≈Àfl
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
Clear Voice II
Clear Voice II
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
¡‡Î‡ÌÒ
3
-
+
0
L
R
• ÕË‚Ó
0
-
+
L
• SRS TruSurround XT :KËÌÓ
»ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50 CÔopÚ
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
50
50
»„pa
E
E
2
3
R
CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa(ÔÓÚ·ËÚÂÎ)
PeÊËÏ
PeÊËÏÌa
ÌaÁ‚Û͇
Á‚Û͇ : :CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa (ÔÓÚ·ËÚÂÎ)
MÛÁË͇
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
1 MENU
OK
: »ÁÍÎ.
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ
PeÊËÏÌa
ÌaÁ‚Û͇
Á‚Û͇ : :CÚảapÚÌa
CÚảapÚÌa (ÔÓÚ·ËÚÂÎ)
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
œpeÏ
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
OK
»Á·ÂÂÚ PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇.
OK
»Á·ÂÂÚ CÚảapÚÌa,, MÛÁË͇,, KËÌÓ,, CÔopÚ ËÎË »„pa.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ËÒÓÍË ÚÓÌÓ‚Â ËÎË ÕËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â.
3
4
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÒË· ̇
Á‚Û͇.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
SRS TRUSURROUND XT
»Á·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆË Á‡ ‡ÎËÒÚ˘ÂÌ Á‚ÛÍ.
1 MENU
2
OK
3
OK
• S R S T r u S u r r o u n d X T : TruSurround XT Â
Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡Ì‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ ̇ SRS, ÍÓˇÚÓ
¯‡‚‡ ÔÓ·ÎÂχ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
̇ 5.1 ÏÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÌÓ Ò˙‰˙ʇÌË ÔÓ
‰‚ ÚÓÌÍÓÎÓÌË.
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
»Á·ÂÂÚ S R S T r u S u r r o u n d X T.
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. or »ÁÍÎ..
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
5
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
G
G
 Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ SRS Labs, Inc.
“ÂıÌÓÎӄˡڇ TruSurround XT  ‚„‡‰Â̇ ÔÓ ÎˈÂÌÁ ̇ SRS Labs, Inc.
131
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
¡AÀAHC
.ÃÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂΡ ‰Ó ÌË‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂ.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
Clear Voice II
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
¡‡Î‡ÌÒ
¡‡Î‡ÌÒ
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
œpeÏ
Clear Voice II
3
-
+
00
LL
RR
: »ÁÍÎ.
• ÕË‚Ó
PeÊËÏ Ìa Á‚Û͇
L-
R+
0
R
F
R
L
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
«aÚ‚apˇÌe
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
R
G
: CÚảapÚÌa
50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
E
E
3
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
2
OK
3
¡‡Î‡ÌÒ
L
L
0
¡‡Î‡ÌÒ
¡‡Î‡ÌÒ
: CÚảapÚÌa
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
1 MENU
OK
A‚Ú. ÒË· ̇ Á‚Û͇ : »ÁÍÎ.
»Á·ÂÂÚ ¡‡Î‡ÌÒ.
OK
Õ‡Ô‡‚ÂÚ Ê·ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ
„Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï
Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬KÀfi◊¬¿Õ≈/»«KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿
¬»—ŒKŒ√Œ¬Œ–»“≈À»“≈ Õ¿ “≈À≈¬»«Œ–¿
ÃÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ú¯Ìˡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.
œË AV1, AV2, AV3, KoÏÔoÌÂÌÚ, RGB Ë HDMI1 Ò HDMI Í˙Ï DVI ͇·ÂÎ, ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ڇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇
ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË ‰ÓË Ë ‰‡ ÌˇÏ‡ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î.
¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡¯‡Ú‡ ‚˙̯̇ Hi-Fi ÒÚÂÂÓ ÒËÒÚÂχ, ËÁÍβ˜ÂÚ ‚˙Ú¯ÌËÚÂ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
œpeÏ
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• HÛÎpaÌe
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
»ÁÍÎ.
: ¬ÍÎ.
TV
TV BËcoÍo„o‚
Speaker
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
1 MENU
2
OK
50
• HÛÎpaÌe
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
TV BËcoÍo„o‚
BËcoÍo„o‚
TV
OK
E
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
A”ƒ»O
:: ¬ÍÎ.
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
¬ÍÎ.
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
0
-
+
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
0
-
+
3
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
»Á·ÂÂÚ TV ¬ËÒÓÍÓ„Ó‚.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
! ¡≈À≈ΔK¿
G KÓ„‡ÚÓ
132
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡  ËÁÍβ˜ÂÌ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ ̇ Simplink ÒËÒÚÂχڇ Á‡
‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÍËÌÓ, Á‚ÛÍÓ‚ËˇÚ ËÁıÓ‰ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô‚Íβ˜‚‡ ̇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ڇ ̇ ÒËÒÚÂχڇ Á‡
‰Óχ¯ÌÓ ÍËÌÓ, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡  ‚Íβ˜ÂÌ, Á‚ÛÍ˙Ú ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Ì„Ó.
G ÕˇÍÓË ÏÂÌ˛Ú‡ ‚ AUDIO (¿”ƒ»Œ) Ò‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ TV Speaker
(¬ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ)  Á‡‰‡‰ÂÌÓ Off (»ÁÍÎ.).
DTV Audio setting (Õ‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Á‚Û͇ ̇
ˆËÙÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ) (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
(“Ó‚‡ ÏÂÌ˛  ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ÿ‚ÂˆËˇ. )
KÓ„‡ÚÓ ‚ ‰ËÌ ‚ıÓ‰ÂÌ Ò˄̇ΠÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â Á‚ÛÍ, Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÚËÔ.
A”ƒ»O
œpeÏ
OK
A”ƒ»O
E
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍË ÚÓÌÓ‚Â 50
• BËÒÓÍË ÚÓÌÓ‚Â 50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
50
OK
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
TV BËcoÍo„o‚ : ¬ÍÎ.
Õ‡ÒÚÓÈ͇̇
̇Á‚Û͇
Á‚Û͇Á‡
Á‡DTV
DTV: :¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Õ‡ÒÚÓÈ͇
TV BËcoÍo„o‚
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
OK
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
: ¬ÍÎ.
HE-AAC
Õ‡ÒÚÓÈ͇̇
̇Á‚Û͇
Á‚Û͇Á‡Á‡DTV
DTV: :¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Õ‡ÒÚÓÈ͇
Dolby Digital
E
MPEG
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
»Á·ÂÂÚ ՇÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇ Á‡ DTV..
»Á·ÂÂÚ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, HE-AAC,
Dolby Digital ËÎË MPEG.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ: ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁ‚Âʉ‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚ ‰‡ H E - A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G.
• H E - A A C , D o l b y D i g i t a l , M P E G: œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ ËÁ·Â‡Ú Ê·Ìˡ ÚËÔ Á‚ÛÍ.
¿ÍÓ Â ËÁ·‡ÌÓ M P E G, ‚Ë̇„Ë Ò ËÁ‚Âʉ‡ M P E G.
¿ÍÓ M P E G Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ, Ò ËÁ·Ë‡Ú H E - A A C Ë D o l b y D i g i t a l ‚ ÚÓÁË ‰.
• ¬Ê. ÒÚ. 140. (»Á·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ Á‚Û͇)
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
3
50
• HÛÎpaÌe
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
E
2
OK
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• HÛÎpaÌe
1 MENU
œpeÏ
133
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
»«¡»–¿Õ≈ Õ¿ »«’Œƒ Õ¿ ÷»‘–Œ¬Œ ¿”ƒ»Œ
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Ò‚Óˇ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ËÁıÓ‰ ̇ ˆËÙÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ.
¿Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Dolby Digital Ò‡ÏÓ ÔÓ Í‡Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ ‡Û‰ËÓ Dolby Digital.
KÓ„‡ÚÓ Â Ì‡Î˘ÌÓ Dolby Digital, ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ ˘Â
Á‡‰‡‰Â Dolby Digital ̇ SPDIF (ˆËÙÓ‚ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ì‡ Sony Ë Philips) ËÁıÓ‰‡.
¿ÍÓ ¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰, ÍÓ„‡ÚÓ Dolby digital Ì  ̇΢ÌÓ,
SPDIF ËÁıÓ‰˙Ú ˘Â ·˙‰Â PCM (ËÏÔÛÎÒÌÓ-ÍÓ‰Ó‚‡ ÏÓ‰Û·ˆËˇ).
¿ÍÓ Ë Dolby Digital Ë ÂÁËÍ Á‡ Audio Ò‡ Á‡‰‡‰ÂÌË Á‡ ͇̇Î, ÍÓÈÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ Dolby Digital Audio, ˘Â
Ò ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ò‡ÏÓ Dolby Digital Audio.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
E
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• HÛÎpaÌe
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
2
OK
: ¬ÍÎ.
TV BËcoÍo„o‚
: ¬ÍÎ.
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
0
-
+
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
»Á·ÂÂÚ ÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰.
0
-
+
œÓËÁ‚‰ÂÌ ÔÓ ÎˈÂÌÁ ̇ Dolby
Laboratories. "Dolby" Ë
ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú Ò ‰‚ÓÈÌÓÚÓ D Ò‡
Á‡Ô‡ÁÂÌË Ï‡ÍË Ì‡ Dolby
Laboratories.
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
3
OK
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
PCM
PCM
÷ËÙp.
÷ËÙp. aÛ‰Ëo
aÛ‰Ëo ËÁxo‰
ËÁxo‰ :: PCM
PCM
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
50
• HÛÎpaÌe
÷ËÙp.
÷ËÙp.aÛ‰Ëo
PCM
aÛ‰ËoËÁxo‰
ËÁxo‰: :PCM
1 MENU
OK
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
TV BËcoÍo„o‚
œpeÏ
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• »Ï‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ‚ HDMI ÂÊËÏ ÌˇÍÓË DVD
ÔÎÂÈ˙Ë ‰‡ Ì ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú SPDIF Á‚ÛÍ.
œÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ Á‡‰‡ÈÚ ˆËÙӂˡ ‡Û‰ËÓ
ËÁıÓ‰ ̇ DVD ÔÎÂÈ˙‡ ̇ PCM.(œË HDMI ÌÂ
Ò ÔÓ‰‰˙ʇ Dolby Digital Plus.).
»Á·ÂÂÚ ¿‚ÚÓÏaÚ˘ÌÓ ËÎË P C M.
≈ÎÂÏÂÌÚË
¿Û‰ËÓ ‚ıÓ‰
MPEG
(¬ÍÎ. ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ) DD
DD+
HE-AAC
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
MPEG
(»ÁÍÎ. ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ) DD
DD+
HE-AAC
PCM
PCM
¿‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
÷ËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰
PCM
DD
DD
PCM
PCM
DD
DD
DD
PCM
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
134
¬⁄«—“¿ÕŒ¬fl¬¿Õ≈ Õ¿ «¬”KŒ¬»“≈ Õ¿—“–Œ…K»
Õ‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ËÁ·‡Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡ Á‚Û͇ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú ̇ Ù‡·˘ÌÓ Á‡ÎÓÊÂÌËÚ ÒË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
œpeÏ
E
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
•• HÛÎpaÌe
HÛÎpaÌe
: ¬ÍÎ.
TV BËcoÍo„o‚
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
1 MENU
2
OK
50
HÛÎpaÌe
• •HÛÎpaÌe
HÛÎËpaÌe
Ìa aÛ‰Ëo ÍoÌÙË„ÛpaˆËˇÚa...
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
i
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
TV BËcoÍo„o‚
OK
: ¬ÍÎ.
OÔËcaÌËe Ìa aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
0
-
+
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
0
-
+
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
»Á·ÂÂÚ HÛÎËpaÌe.
OK
¬˙˘‡ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ ̇˜‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
3
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
135
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
ŒÔËÒ‡ÌË ̇ ‡Û‰ËÓ (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ  Á‡ ÌÂÁˇ˘Ë ıÓ‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡Û‰ËÓ Ó·ˇÒÌÂÌˡ Á‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ‰‡‰Â̇
“¬ ÔÓ„‡Ï‡ ͇ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË Í˙Ï ÓÒÌÓ‚Ìˡ Á‚ÛÍ.
KÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ¬Íβ˜ÂÌÓ ‡Û‰ËÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ‡Û‰ËÓ Ë ‡Û‰ËÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ò‡ÏÓ Á‡ ÚÂÁË ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‚Íβ˜ÂÌÓ ‡Û‰ËÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ.
A”ƒ»O
œpeÏ
A”ƒ»O
OK
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
• BËÒÓÍËÚÓÌÓ‚Â 50
50
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
• HÛÎpaÌe
1 MENU
50
• HÛÎpaÌe
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
÷ËÙp. aÛ‰Ëo ËÁxo‰ : PCM
TV BËcoÍo„o‚ : ¬ÍÎ.
OÔËcaÌËeÌa
ÌaaÛ‰Ëo
aÛ‰Ëo:¬ÍÎ.
: ¬ÍÎ.
OÔËcaÌËe
TV BËcoÍo„o‚ : ¬ÍÎ.
»ÁÍÎ.
OÔËcaÌËe
OÔËcaÌËe Ìa
Ìa aÛ‰Ëo
aÛ‰Ëo :¬ÍÎ.
: ¬ÍÎ. ¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
0
•CËÎa Ha Á‚ÛÍa
OK
E
• SRS TruSurround XT : »ÁÍÎ.
• HËÒÍË ÚÓÌÓ‚Â
œpeÏ
0
-
+
-
+
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
2
OK
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
3
OK
»Á·ÂÂÚ ŒÔËÒ‡ÌË ̇ ‡Û‰ËÓ.
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
–„ÛÎË‡Ì ̇ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ ŒÔËÒ‡ÌË ̇ ‡Û‰ËÓ ÔË ËÁ·Ó ̇ ¬ÍÎ.
4
OK
»Á·ÂÂÚ CËÎa Ha Á‚ÛÍa.
OK
Õ‡Ô‡‚ÂÚ Ê·ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
5
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
136
I/II
—ÚÂÂÓ/‰‚ÓÈÌÓ ÔËÂχÌ (—‡ÏÓ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÂÊËÏ)
KÓ„‡ÚÓ Ò ËÁ·Â ÔÓ„‡Ï‡, ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ Á‚Û͇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò
ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ë ËÏÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡.
1Q. MENU
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
2
»Á·Ë‡ Á‚ÛÍӂˡ ËÁıÓ‰.
OK
œ‰‡‚‡ÌÂ
Õ‡ ÂÍ‡Ì‡
ÃÓÌÓ
MONO
—ÚÂÂÓ
STEREO
ƒ‚ÓÈÌÓ
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
»Á·Ó ̇ ÏÓÌÓ Á‚ÛÍ
¿ÍÓ ÒÚÂÂÓ Ò˄̇Î˙Ú Â Ò·· ÔË ÒÚÂÂÓ ÔËÂχÌÂ, Ô‚Íβ˜ÂÚ ̇ ÏÓÌÓ. œË ÏÓÌÓ ÔËÂχÌÂ
Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇.
A
»Á·Ó ̇ ÂÁËÍ ÔË ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ ‰‚‡ ÂÁË͇
¿ÍÓ ‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔËÂχ ̇ ‰‚‡ ÂÁË͇ (‰‚ÓÂÌ ÂÁËÍ), ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ̇
DUAL I (ƒ¬Œ≈Õ ≤), DUAL II (ƒ¬Œ≈Õ ≤≤) ËÎË DUAL I+II (ƒ¬Œ≈Õ ≤+≤≤).
DUAL I (‰‚ÓÂÌ ≤) ËÁÔ‡˘‡ „·‚Ìˡ ÂÁËÍ Ì‡ Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎËÚÂ.
DUAL II (‰‚ÓÂÌ ≤≤) ËÁÔ‡˘‡ ‚ÚÓˡ ÂÁËÍ Ì‡ Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎËÚÂ.
DUAL I+II
ËÁÔ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÂÁËÍ Í˙Ï ‚ÒÂÍË ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
A
137
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
NICAM ÔËÂχÌ (—‡ÏÓ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÂÊËÏ)
¿ÍÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‚Ë ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ÔËÂÏÌËÍ Á‡ NICAM ÔËÂχÌÂ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡
‚ËÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‰Ë„ËÚ‡ÎÂÌ Á‚ÛÍ NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).
»ÁıÓ‰˙Ú Á‡ Á‚Û͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Â Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÚËÔ‡ ̇ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÓÚÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ.
1
KÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ NICAM ÏÓÌÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ NICAM MONO ËÎË FM MONO.
2
KÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ NICAM ÒÚÂÂÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ NICAM STEREO ËÎË FM
MONO. ¿ÍÓ ÒÚÂÂÓ Ò˄̇Î˙Ú Â Ò··, ‚Íβ˜ÂÚ FM MONO (ÏÓÌÓ).
3
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
138
KÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰‚ÓÂÌ NICAM, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ NICAM DUAL I (‰‚ÓÂÌ NICAM ≤),
NICAM DUAL II (‰‚ÓÂÌ NICAM ≤≤), NICAM DUAL I+II (‰‚ÓÂÌ NICAM ≤+≤≤) ËÎË MONO
(ÏÓÌÓ). KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ FM ÏÓÌÓ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ FM MONO (ÏÓÌÓ).
»Á·Ó ̇ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î
¬ ÂÊËÏ AV, Component (KÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ‚ˉÂÓ), RGB ËÎË HDMI ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ Á‚ÛÍ Á‡ ΂ˡ Ë ‰ÂÒÌˡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.
»Á·ÂÂÚ ËÁıÓ‰Ìˡ Ò˄̇Π̇ Á‚Û͇.
L+R : ¿Û‰ËÓ Ò˄̇Î˙Ú ÓÚ Î‚ˡ ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰ Ò ËÁÔ‡˘‡ Í˙Ï Î‚ˡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ, ‡
‡Û‰ËÓÒ˄̇Î˙Ú ÓÚ ‰ÂÒÌˡ ‡Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ Ò ËÁÔ‡˘‡ Í˙Ï ‰ÂÒÌˡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.
L+L : ¿Û‰ËÓ Ò˄̇Î˙Ú ÓÚ Î‚ˡ ‡Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ Ò ËÁÔ‡˘‡ ‰Ó ΂ˡ Ë ‰ÂÒÌˡ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.
R+R : ¿Û‰ËÓ Ò˄̇Î˙Ú ÓÚ ‰ÂÒÌˡ ‡Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ Ò ËÁÔ‡˘‡ ‰Ó ΂ˡ Ë ‰ÂÒÌˡ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ.i
≈ÁËÍ Ì‡ ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛/ »Á·Ó ̇ ‰˙ʇ‚‡
KÓ„‡ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Ò ‚Íβ˜Ë Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ.
1
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò ÂÁËÍ.
OK
»Á·ÂÂÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
2
* ¿ÍÓ ¯ËÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁ·Ó‡ ̇ ÂÁËÍ / ‰˙ʇ‚‡:
1
MENU
2
OK
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo ËÎË CÚpaÌa.
3
OK
»Á·ÂÂÚ Ê·Ìˡ ÓÚ ‚‡Ò ÂÁËÍ ËÎË ÒÚ‡Ì‡.
4
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
! ¡≈À≈ΔK¿
AÍÓ ËÌÒڇ·ˆËˇÚ‡ ̇ P˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì Ì ·˙‰Â Á‡‚˙¯Â̇ ˜ÂÁ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌ EXIT ËÎË ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡Ì ̇ ÂÍ‡ÌÌˡ
‰ËÒÔÎÂÈ, ÚÓ ˘Â Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜ËÚ Û‰‡.
G AÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË ÔÓ„¯ÌÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡ Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ÌˇÍÓË ÔÓ·ÎÂÏË.
G ‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ CI (Œ·˘ ËÌÚÂÙÂÈÒ) ÏÓÊ ‰‡ Ì  ÔËÎÓÊËχ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎӂˡڇ ̇
ËÁÎ˙˜‚‡Ì ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
G ¡ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÂÊËÏ DTV ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎӂˡڇ
̇ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
G ¬ ÒÚ‡ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ì ҇ ÔËÂÚË ‡ÁÔÓ‰·Ë Á‡ ˆËÙÓ‚Ó ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ, ÌˇÍÓË DTV ÙÛÌ͈ËË
ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚ ÛÒÎӂˡ ̇ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
G Õ‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ‰˙ʇ‚‡ ì¡˙΄apËaî Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ Ò‡ÏÓ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ.
G ¿ÍÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡  "--", Ò‡ ̇΢ÌË ÔÓ„‡ÏËÚ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ˆËÙÓ‚‡
ÒÛıÓÁÂÏ̇/͇·ÂÎ̇ ËÁÎ˙˜‚‡˘‡ ÒËÒÚÂχ, ÌÓ ÌˇÍÓË DTV ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚˇÚ,
͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡.
G
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
OK
139
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
»«¡Œ– Õ¿ ≈«»K (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ ¿Û‰ËÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ Ò‚Óˇ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÂÁËÍ Á‡ ‡Û‰ËÓ. AÍÓ Ì Ò ËÁÎ˙˜‚‡
‡Û‰ËÓËÌÙÓχˆËˇ ̇ ËÁ·‡Ìˡ ÂÁËÍ, ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò Á‚ÛÍ˙Ú Ì‡ ÂÁË͇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ —Û·ÚËÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÒÛ·ÚËÚË Ì‡ ‰‚‡ ËÎË Ôӂ˜ ÂÁË͇. AÍÓ ÌÂ
Ò ËÁÎ˙˜‚‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚ ̇ ËÁ·‡Ìˡ ÂÁËÍ, ÔÓ͇Á‚‡Ú Ò ÒÛ·ÚËÚËÚ ̇ ÂÁË͇ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
KÓ„‡ÚÓ ÂÁˈËÚÂ, ËÁ·‡ÌË ÓÚ ‚‡Ò Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Á‡ EÁËÍ Á‡ ‡Û‰ËÓ Ë EÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚË Ì ÒÂ
ÔÓ‰‰˙ʇÚ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ͇Ú„Óˡ.
1 MENU
1 MENU
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
2
2
»Á·ÂÂÚ EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo ËÎË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ.
OK
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ «‡
„ÎÛxoÌeÏË( ).
OK
3
3
»Á·ÂÂÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
OK
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ «¬”K¿ » ≈«»K¿
»ÌÙÓχˆËˇ ̇ ÂÍ‡ÌÌˡ ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ ÂÁË͇ Á‡ Á‚Û͇
< »Á·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ Á‚Û͇ >
G
ƒËÒÔÎÂÈ
HˇÏa
KÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ‰‚‡ ËÎË Ôӂ˜ ÂÁË͇ Á‡
‡Û‰ËÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ ̇ ‡Û‰ËÓ.
1Q. MENU
2
MPEG Á‚ÛÍ
Dolby Digital Á‚ÛÍ
«‚ÛÍ Á‡ ıÓ‡ Ò˙Ò Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ÁÂÌËÂ
«‚ÛÍ Á‡ ıÓ‡ Ò˙Ò Á‡ÚÛ‰ÌÂÌ ÒÎÛı
Dolby Digital Plus Á‚ÛÍ
»Á·ÂÂÚ A”ƒ»O.
»Á·ÂÂÚ ÂÁËÍ Á‡ ‡Û‰ËÓ.
—˙ÒÚÓˇÌËÂ
Õ  ̇΢ÌÓ
AAC ‡Û‰ËÓ
3
< »Á·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚ >
G KÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÒÛ·ÚËÚË Ì‡ ‰ËÌ ËÎË Ôӂ˜Â
ÂÁˈË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚ Ò
·ÛÚÓÌ SUBTITLE ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ Á‡
G H‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
»Á·ÂÂÚ L+R, L+L ËÎË R+R.
»ÌÙÓχˆËˇ ̇ ÂÍ‡ÌÌˡ ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ ÂÁË͇ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ
ƒËÒÔÎÂÈ
HˇÏa
—˙ÒÚÓˇÌËÂ
Õ  ̇΢ÌÓ
CÛ·ÚËÚË Á‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
CÛ·ÚËÚËÁ‡ıÓ‡Ò˙ÒÁ‡ÚÛ‰ÌÂÌÒÎÛı
- «‚ÛÍ˙Ú/ÒÛ·ÚËÚËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‚ ÔÓ-ÔÓÒÚ‡ ÙÓχ Ò 1 ‰Ó 3 Á͇̇, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÓÚ
‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
- KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Á‚ÛÍ (Á‚ÛÍ Á‡ ıÓ‡ Ò˙Ò Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ÁÂÌËÂ/ÒÎÛı), ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ò ˜Û‚‡
͇ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ìˡ Á‚ÛÍ.
140
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ˙Ú Ò ҂Âˇ‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ˆËÙӂˡ Ò˄̇Î. (ÃÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚ÂËÚÂ
˜‡ÒÓ‚ÌË͇, ‡ÍÓ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÌˇÏ‡ DTV Ò˄̇Î.)
“ˇ·‚‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ˜‡Ò.
KÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ „‡‰ ÓÚ ‰‡‰Â̇ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇, ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò Á‡‰‡‚‡ ÒÔÓ‰
ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ‡ÁÎË͇ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ·‡Á‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇ Ë GMT (Òڇ̉‡ÚÌÓ ‚ÂÏ ÔÓ
√ËÌÛ˘), ÍÓˇÚÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ Ò˄̇Î, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÂÏÂÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
̇ÒÚÓÈ‚‡ ÓÚ ˆËÙÓ‚ Ò˄̇Î.
—Ή ͇ÚÓ Clock (◊‡ÒÓ‚ÌËÍ)  ̇ÒÚÓÂÌ ‚ DTV ÂÊËÏ, Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ˜‡Ò‡, ÌÓ ‡ÍÓ
ËÏÂÚÓ Ì‡ „‡‰‡ ‚ Time Zone (◊‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇)  ÔÓÏÂÌÂÌ Ò ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚÂ
˜‡Ò‡ Ò ÔÓ 1 ˜‡Ò.
BPEME
œpeÏ
OK
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
œpeÏ
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
¬ÂÏ ËÁÍÎ. : »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ‚ÍÎ.
BPEME
: »ÁÍÎ.
Sleep T‡ÈÏÂp : »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ËÁÍÎ. : »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ‚ÍÎ.
: »ÁÍÎ.
Sleep T‡ÈÏÂp : »ÁÍÎ.
OK
ƒaÚa
01
Meceˆ
Map
√Ó‰.
2008
◊‡Ò
16
MËÌÛÚa
09
◊‡Ò. ÁÓ̇
ÀÓ̉ÓÌ
GMT
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
OK
»Á·ÂÂÚ ◊‡ÒÓ‚ÌËÍ.
3
OK
4
»Á·ÂÂÚ ÓÔˆËˇ Á‡ „Ó‰Ë̇, ÏÂÒˆ, ‰‡Ú‡, ˜‡Ò
ËÎË ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇.
«‡‰‡ÈÚ ÓÔˆËˇ Á‡ „Ó‰Ë̇, ÏÂÒˆ, ‰‡Ú‡, ˜‡Ò ËÎË ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
2
»Á·ÂÂÚ BPEME.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
141
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¿¬“ŒÃ¿“»◊ÕŒ
¬KÀfi◊¬¿Õ≈/»«KÀfi◊¬¿Õ≈ Õ¿ “¿…Ã≈–¿
“‡ÈÏÂ˙Ú Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‰Ó ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
‚ÂÏÂ.
ƒ‚‡ ˜‡Ò‡ ÒΉ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ˜ÂÁ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ, ÚÓÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ‚˙˘‡ ‚
ÂÊËÏ Ì‡‰ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì Ò ̇ÚËÒÌÂ ÌˇÍÓÈ ·ÛÚÓÌ.
—Ή ͇ÚÓ Ò Á‡‰‡‰Â ‚ÂÏ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ, ÚÂÁË ÙÛÌ͈ËË Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‚
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ËÁÏÂÒÚ‚‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ ‰‚ÂÚ ҇ ̇ÒÚÓÂÌË Á‡ ‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë
˜‡Ò.
“Â΂ËÁÓ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡  ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ Ú‡ÈÏÂ˙Ú Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
BPEME
œpeÏ
BPEME
OK
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
◊‡ÒÓ‚ÌËÍ
1 Map. 2007 16:09
¬ÂÏ ËÁÍÎ. : »ÁÍÎ.
œo‚ÚopeÌËe F »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ‚ÍÎ.
‚ÍÎ. :: »ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
¬ÂÏÂ
◊‡Ò
00
Sleep T‡ÈÏÂp : »ÁÍÎ.
MËÌÛÚa
00
¬ÂÏ ËÁÍÎ. : »ÁÍÎ.
¬ÂÏ ‚ÍÎ.
‚ÍÎ.
¬ÂÏÂ
OK
œpeÏ
[email protected]@@@@6Ke?
[email protected]@@@@@@@@6X?
[email protected]@([email protected]@?I'@@1?
[email protected]@([email protected]@eV'@@L
[email protected]([email protected]@e?V'@)
@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@
@@[email protected]@@@@@@@@
@@[email protected]@
[email protected])Xg?W&@@
[email protected]@)X?fW&@@?
[email protected]@)Ke?O&@@5?
[email protected]@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@0Me?
»ÁÍÎ.
:: »ÁÍÎ.
Sleep T‡ÈÏÂp : »ÁÍÎ.
Bxo‰
G
AÌÚÂÌa
œÓ„‡Ï‡
TV1
—Ë· Á‚ÛÍ
30
«aÚ‚apˇÌe
1 MENU
2
OK
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
3
OK
4
»Á·ÂÂÚ BPEME.
»Á·ÂÂÚ ¬ÂÏ ËÁÍÎ. ËÎË
¬ÂÏ ‚ÍÎ..
»Á·ÂÂÚ œo‚ÚopeÌËe.
• «‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ¬ÂÏ ‚ÍÎ./¬ÂÏ ËÁÍÎ.(‚ÂÏÂ
̇ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ), Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ »ÁÍÎ..
• —‡ÏÓ Á‡ ÙÛÌÍˆËˇ BÍÎ. (‚Íβ˜ÂÌÓ) ̇ Ú‡ÈÏÂ‡
1
»Á·ÂÂÚ Bxo‰.
2
»Á·ÂÂÚ »ÁÍÎ., Be‰Ì˙Ê, EÊe‰Ì.,
œÌ ~ œÚ, œÌ ~ C·, C· ~ H‰ ËÎË
H‰.
5
«‡‰‡ÈÚ ˜‡Ò‡.
6
3
4
«‡‰‡ÈÚ ÏËÌÛÚËÚÂ.
»Á·ÂÂÚ ¿ÌÚÂ̇ ËÎË K‡·ÂÎ, A V 1 ‰Ó 3,
KoÏÔoÌÂÌÚ, R G B ËÎË H D M I 1 , H D M I 2(Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**),, H D M I 3(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**),, H D M I 4(Ò‡ÏÓ 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
«‡‰‡ÈÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
Õ‡„·ÒÂÚ ÒË·ڇ ̇
Á‚Û͇ ÔË ‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
142
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ “¿…Ã≈–¿ «¿ —⁄Õ
Õ Ò ̇·„‡ ‰‡ ËÁÍβ˜‚‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒË Î„ÌÂÚ ‰‡ ÒÔËÚÂ. “‡ÈÏÂ˙Ú Á‡ ìÒ˙Ìî
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‰Ó ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
‚ÂÏÂ.
1Q. MENU
»Á·ÂÂÚ Sleep T‡ÈÏÂp.
2
»Á·ÂÂÚ »ÁÍβ˜ÂÌÓ, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0,
1 8 0 ËÎË 2 4 0 MËÌ.
• KÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡‰‡‰ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡
ËÁÍβ˜‚‡Ì Ò ‡ÌÛÎË‡.
• ÃÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ “‡ÈÏÂ‡ Á‡ Ò˙Ì Ë ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ◊¿—.
Õ¿—“–Œ…K¿ Õ¿ ¬–≈Ã≈“Œ
143
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
«¿ƒ¿¬¿Õ≈ Õ¿ œ¿–ŒÀ¿ » —»—“≈ÿ Õ¿ «¿KÀfi◊¬¿Õ≈
¿ÍÓ ‚˙‚Âʉ‡Ú ԇÓ·ڇ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú, ̇ÚËÒÌÂÚ 0, 0, 0, 0 ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
¿ÍÓ Í‡Ì‡Î˙Ú Â Á‡Íβ˜ÂÌ, ‚˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ, Á‡ ‰‡ „Ó ÓÚÍβ˜ËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ.
«AKÀfi◊BAHE
œpeÏ
OK
œpeÏ
œpeÏ
OK
OK
CËÒÚÂχ
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ:
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
CËÒÚÂχÁ‡Íβ˜‚‡ÌÂ:
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ:
»ÁÍÎ.
CËÒÚÂχ
»ÁÍβ˜ÂÌÓ
»ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa¬ÍÎ.
«‡ÍÎ. œpo„p.
«‡ÍÎ. œpo„p.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
: ¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a
1 MENU
«AKÀfi◊BAHE
»Á·ÂÂÚ «AKÀfi◊BAHE.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
: ¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a
• ¿ÍÓ ÒÚ Á‡·‡‚ËÎË Ô‡Ó·ڇ ÒË,
̇ÚËÒÌÂÚ 7, 7, 7, 7 ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
2
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
144
OK
»Á·ÂÂÚ CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬Íβ˜ÂÌÓ.
3
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
«‡‰‡ÈÚ ԇÓ·.
¬˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó·.
Õ Á‡·‡‚ˇÈÚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ!
¬˙‚‰ÂÚÂ Ô‡Í ÌÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó· Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
¡ÀŒK»–¿Õ≈ Õ¿ œ–Œ√–¿Ã¿
¡ÎÓÍË‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ „Ή‡Ú ËÎË Ì ËÒ͇Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ‚Ë ‰‡ „Ή‡Ú.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÔË Lock System "On" (¬Íβ˜Â̇ ÒËÒÚÂχ ̇
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ).
¬˙‚‰ÂÚ ԇÓ·, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ·ÎÓÍË‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
1
«AKÀfi◊BAHE
œpeÏ
YLE TV1
OK
–a‰Ëo
DTV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
6 CNN
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
«‡ÍÎ. œpo„p.
œpo„p.
«‡ÍÎ.
9 YLE Teema
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
TV
8 YLE24
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: ¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a
œoÏ. œor
Ha‚Ë„aˆËˇ
P
CÏˇÌa Ìa cÚpaÌˈa
HaÁa.
«‡ÍÎ./OÚÍÎ.
1 MENU
»Á·ÂÂÚ «AKÀfi◊BAHE.
2
OK
»Á·ÂÂÚ «‡ÍÎ. œpo„p..
3
OK
¬˙‚‰ÂÚ «‡ÍÎ. œpo„p..
«≈À≈ÕŒ »Á·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ·ÎÓÍË‡ÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
4
145
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ (—¿ÃŒ ¬ ÷»‘–Œ¬ –≈Δ»Ã)
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. «‡ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ‚
Ò˄̇· Ëχ ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ, Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ì ‰ÂÈÒÚ‚‡.
«‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò ËÁËÒÍ‚‡ Ô‡Ó·.
“ÓÁË ‡Ô‡‡Ú  ÔÓ„‡ÏË‡Ì ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡ ÍÓˇ ÓÔˆËˇ  ·Ë· Á‡‰‡‰Â̇ ÔÓÒΉ̇, ‰ÓË Ë ‡ÍÓ
ËÁÍβ˜ËÚ ‡Ô‡‡Ú‡.
Õ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ „Ή‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔÓ„‡ÏË Ò‡ÏÓ Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌË, ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ó„‡Ì˘ÂÌË ‚ ÓˆÂÌÍËÚÂ.
¬˙‚‰ÂÚ ԇÓ·, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ͇Ú„ÓËÁË‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
œpeÏ
OK
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
«‡ÍÎ. œpo„p.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo
yÔp.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
: ¡ÎÓÍËaÌÂ
ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a
«AKÀfi◊BAHE
¡ÎÓÍËaÌÂ
OKËÁÍÎ :
œpeÏ
Permits all programmes
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
10 and above
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
11 and above
«‡ÍÎ. œpo„p.
12 and above
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp. : :¡ÎÓÍËaÌÂ
¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo
13 and above
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa ‚xo‰a 14 and above
15 and above
16 and above
17 and above
18 and above
E
«AKÀfi◊BAHE
¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
1 MENU
[email protected]@@@@@@@@6X?
[email protected]@@@@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg
[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@)X?hf
[email protected]@@@@@(Mf?I'@@@@@1?hf
[email protected]@@@@([email protected]@@@@@Lhf
[email protected]@@@@([email protected]@@@@1hf
[email protected]@@@@[email protected]@@@@@hf
@@@@@@[email protected]@@@@hf
@@@@@[email protected]@@@@hf
@@@@@[email protected]@@@@L?he
@@@@@[email protected]@@@@1?he
@@@@@[email protected]@@@@?he
@@@@@[email protected]@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
»Á·ÂÂÚ «AKÀfi◊BAHE.
2
OK
»Á·ÂÂÚ –Ó‰ËÚÂÎÒÍË ÍÓÌÚÓÎ.
3
OK
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
146
Õ‡Ô‡‚ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
¡ÀŒK»–¿Õ≈ Õ¿ ¬⁄Õÿ≈Õ »«’Œƒ
œÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‚Ë ‰‡ ·ÎÓÍË‡Ú ‰‡‰ÂÌ ‚ıÓ‰.
ÃÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌÍˆËˇ ÔË Lock System "On" (¬Íβ˜Â̇ ÒËÒÚÂχ ̇
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ).
AV1
«AKÀfi◊BAHE
œpeÏ
OK
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
«‡ÍÎ. œpo„p.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp.
: ¡ÎÓÍËaÌÂ ËÁÍÎ
¡ÎÓÍËaÌÂ Ìa
Ìa ‚xo‰a
‚xo‰a
¡ÎÓÍËaÌÂ
«AKÀfi◊BAHE
F
AV2
»ÁÍÎ.
G
»ÁÍÎ.
œpeÏ
OK
AV3
»ÁÍÎ.
CËÒÚÂχ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ: »ÁÍÎ.
KoÏÔoÌÂÌÚ
»ÁÍÎ.
HacÚpoÈÍa ÔapoÎa
RGB
»ÁÍÎ.
«‡ÍÎ. œpo„p.
–Ó‰ËÚÂÎÒÍo yÔp. HDMI1
: ¡ÎÓÍËaÌ ËÁÍÎ »ÁÍÎ.
¡ÎÓÍËaÌÂÌa
Ìa‚xo‰a
‚xo‰a
¡ÎÓÍËaÌÂ
HDMI2
»ÁÍÎ.
HDMI3
»ÁÍÎ.
HDMI4
»ÁÍÎ.
«aÚ‚apˇÌe
(Ò‡ÏÓ32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**)
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**)
»Á·ÂÂÚ «AKÀfi◊BAHE.
2
»Á·ÂÂÚ ¡ÎÓÍË‡Ì ̇ ‚ıÓ‰‡.
OK
»Á·ÂÂÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇.
OK
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
3
4
5
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
OK
147
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
«‡Íβ˜‚‡Ì ̇ Í·‚˯ËÚÂ
“Â΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ Ò Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
“‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡, Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË „Ή‡Ì ·ÂÁ ‡Á¯ÂÌËÂ.
Oœ÷»fl
œpeÏ
OK
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
)
CÚpaÌa
Oœ÷»fl
2
OK
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ aÛ‰ËoÚo
: AÌ„ÎÈcÍË
: AÌ„ÎÈcÍË
EÁËÍ Ì‡ cÛ·ÚËÚpËÚÂ
: »ÁÍÎ.
: UK
«‡ „ÎÛxoÌeÏË(
)
CÚpaÌa
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
SIMPLINK
: ¬ÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
¡yÚoÌË :: »ÁÍÎ.
»ÁÍÎ.
«‡Íβ˜‚‡ÌÂ
SIMPLINK
»Á·ÂÂÚ Oœ÷»fl.
»Á·ÂÂÚ «‡Íβ˜‚‡ÌÂ
¡yÚoÌË.
: AÌ„ÎÈcÍË
: »ÁÍÎ.
: UK
Bxo‰eÌ cË„ÌaÎ
3
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË
E
: ¬ÍÎ.
»ÁÍÎ.
: »ÁÍÎ.
»ÁÍβ˜ÂÌÓ
¬ÍÎ.
¬ÍÎ.
• œË ‚Íβ˜Â̇ ÙÛÌÍˆËˇ «‡Íβ˜‚‡Ì ̇ Í·‚Ë Ë
–Œƒ»“≈À—K» KŒÕ“–ŒÀ/K¿“≈√Œ–»»
ËÁÍβ˜ÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ r / I, INPUT, P D ËÎË E(ËÎË P
)
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË ·ÛÚÓÌ POWER(«¿’–¿Õ¬¿Õ≈),
INPUT, P
ËÎË ÷»‘–Œ¬ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
• KÓ„‡ÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌÓ «‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË, ̇ ÂÍ‡Ì‡
Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‘
«‡Íβ˜‚‡Ì ¡yÚoÌË BÍÎ ’ ‡ÍÓ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ·˙‰Â ̇ÚËÒ̇Ú
ÌˇÍÓÈ ·ÛÚÓÌ Ì‡ Ô‰Ìˡ Ô‡ÌÂÎ.(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
·ÛÚÓÌ r / I : Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·ÁÏÂÌË ÚÂ΂ËÁÓË)
[email protected]@@@6X?
[email protected]@@@@@)X
???
[email protected]@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@1?
?
W&@@@@@@@@@@@L
?
?W&@@@@@@@@@@@@)X?hg?
W&@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@1hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
OK
148
OK
: AÌ„ÎÈcÍË
E
1 MENU
œpeÏ
EÁËÍ Ì‡ ÏÂÌ˛Úo
»Á·ÂÂÚ ¬ÍÎ. ËÎË »ÁÍÎ..
4
OK
«‡ÔÓÏÌÂÚÂ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU (Ã≈Õfi), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ.
• Õ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ RETURN (¬–⁄Ÿ¿Õ≈), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯Ìˡ ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
“ÂÎÂÚÂÍÒÚ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected][email protected]@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]?I'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]?V'@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4)[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@0
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected] [email protected]@@@@@@@@@@@@@0M
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@6K?
[email protected]@@@[email protected]@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?hW&@@@@@@@[email protected]@@@@@@)X?heW&@@@@@@)[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@?g?W&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@)[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@([email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]?V'@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5h?V'@@@@@@@@([email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]?I40M?
[email protected]@@@0M
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@6K?
[email protected][email protected]@@@[email protected]
@?g?V'@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]&@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]
@?hV'@@@@@@@[email protected]@@@@@@([email protected]@@@@@@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]?W&@@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@0M?
[email protected]@@@[email protected]@@@[email protected]?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]&@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@?
3Lhg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]@@@6K?hN1hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@?g?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]'@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@?gW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]?V'@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]'@@@@@@@0Y?hV'@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@[email protected]@@@[email protected]@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@([email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)[email protected]
@[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@0Y?heV'@@@@@@([email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@0M
[email protected]@@[email protected]@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]?
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
?75?
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]?
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]
[email protected]&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]?V'@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@([email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@[email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]
[email protected]@@@0M
[email protected][email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]
[email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@@@@[email protected]@@[email protected]@@@@@[email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@HhV'@@@@@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected]@[email protected])[email protected]@@@@@@6Xh?W&@([email protected]@)[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@([email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected](M?fI')[email protected]@@@@@@@@@@1hW&@(Y?e?I'@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@[email protected]@@@@@@0Y?heV'@@@@@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@([email protected][email protected]@@@@@@@@@@@[email protected](YgV'@[email protected]
[email protected][email protected]@@0M
[email protected]@@[email protected]@@[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected][email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@[email protected][email protected]@@@@@([email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@[email protected][email protected]@@@[email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@[email protected][email protected]@@@@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@[email protected]@@@@@[email protected]@@@@6K?h?3L?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected][email protected])X?fW&@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected])[email protected]([email protected]
[email protected][email protected]@0M?I'@)X?h?W&@@@@@@@@)X?h?W&@([email protected]@@h?N1?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@