LG | 60PH670S | User guide | LG 50PH660S User guide

LG 50PH660S User guide
Ръководство на потребителя
Това е 「Ръководство на потребителя」, инсталирано за
достъп от телевизора.
С оглед подобрение на качеството съдържанието на това ръководство
подлежи на промяна без предизвестие.
❐❐Преглед на информация за програма
Показва информация за текущата програма и/или час и др.
1 Преместете показалеца на дистанционното управление Magic Motion до
най-горната част на телевизионния екран.
2 Щракнете полето на банера на активирания канал.
3 Информацията за съответната програма ще се появи най-отдолу на
телевизионния екран.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Пред./Следващ
Промяна програма
Гледане
Чт.
следобед 4 : 28
следобед 4 : 43
Текущ час
Нагоре
Надолу
Име на програма
Включване на подробна информация.
(за цифрово разпространение)
❐❐Настройка на предпочитани програми
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Редакт. Програма
1 Преминете до желаната програма и натиснете бутона Колелце(ОК).
Програмата е избрана.
2 Натиснете Настройка като предпочитан.
3 Изберете желаната Група Прогр.
4 Изберете OК. Предпочитанието ви енастроено.
❐❐Използване на Предпочитана
SMART
➾ Списък програми
Появява се списъкът с програми. Избирате желаната предварително
зададена предпочитана програма от Списък предпочитания от A до D.
SMART
➾ Програма на телевизията
[само в цифров режим]
Получава информация за програми и продължителност на свързване. Получава информация за програми и планира гледане / записване.
[Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.]
Програма на телевизията
Днес
OO OO. OOOO сутрин 9:00
За да видите или видите/запишете след
преминаване до определена програма,
натиснете бутона Колелце (ОК).
Изберете график
по дата
След като прегледа списъка с графика
за гледане, прави корекции или изтрива
записи.
Резервира определен график след избор на дата / час
/ програма. Прави повтаряща се резервация на график.
Списък планирани
P
-24H
P
+24H
❐❐Автоматично настройване на програми
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Авт. Настройка
Автоматично настройва програмите.
1 Избира страната, в която се използва телевизорът. Програмните
настройки се променят в зависимост от избраната от вас страна.
2 Изпълнява Авт. Настройка.
3 Избира входен източник по ваш избор.
4 Настройвате Авт. Настройка, следвайки инструкциите на екрана.
✎✎ Ако входният източник не е правилно свързан, възможно е
регистрацията на програмата да не стане успешно.
✎✎ Авт. Настройка намира само текущо излъчваните програми.
✎✎ Ако Система заключване бъде активирана, ще се появи изскачащ
прозорец, в който ще бъдете подканени да въведете парола.
❌❌Опция Проверка на DTV настройка
Когато търсите програми с помощта на опцията FULL (ЗАПЪЛНЕН),
настройването й може да отнеме много време.
Следните стойности са необходими, за да търси всички налични програми
за бързо и правилно. Често използваните стойности са предоставени по
подразбиране.
Честота
Скорост в
символи
Модулиране
Мрежов ID
Въведете честота, зададена от вас.
Скopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep мoдем, изпpaщa
cимвoли на кaнал.
Заpeждaнe нa ayдиo или видeo cигнaли нa нocител.
Уникалният идентификатор, присвоен за всеки потребител.
Начална честота
Въвеждате началния честотен обхват, дефиниран от
потребителя.
Крайна честота
Въвеждате крайния честотен обхват, дефиниран от
потребителя.
❌❌Опция Настройка на сателит
Сателит
LNB честота
Транспондер
22KHz Tone
Изберете желания от вас сателит.
[В зависимост от страната]
Избирате една от стойностите 9750/10600,
9750/10750, 9750, 10600 10750, 5150, MDU1, MDU2,
MDU3, MDU4, MDU5. Ако изберете 9750/10600,
9750/10750 (MHz), 22 KHz тон ще се забрани. Ако не
можете да намерите стойността на LNB честотата
от списъка, изберете потребител и ръчно въведете
честотата.
Изберете транспондера, който искате да настроите.
Когато използвате превключвателя на опцията 22KHz
тон, изберете A или B. Ако използвате 22KHz тон,
опциите Unicable и Тип двигател ще бъдат забранени.
LNB Захранване
DiSEqC
Настройкa на
Unicable
Тип двигател
За да активирате захранването за LNB, изберете Вкл.
Ако изберете Изкл., Тип двигател се забранява.
Когато използвате DiSEqC, изберете една опция от
A~D/Тон A~B. Ако използвате DiSEqC, опциите Unicable
и Тип двигател ще бъдат забранени.
Изберете Вкл., за да използвате Unicable и укажете
Unicable в меню Настройки на Unicable. Когато е
разрешена опцията Unicable, 22KHz тон, DiSEqC, Тип
двигател са забранени.
Изберете Тип двигател, за да използвате двигателя,
а него настройте в меню Настройка на двигател.
Когато двигателят е разрешен, са забранени опциите
22KHz тон, DiSEqC, Unicable.
✎✎ Ако укажете Сателит в Други, трябва да добавите транспондер с
помощта на Ръчна настройка.
✎✎ Когато изберете 22 KHz тон и DiSEqC, трябва да ги свържете в същата
последователност, както са показани на OSD екрана.
✎✎ Ако изтриете Сателит, всички програми, записани в Сателит, се
изтриват.
❌❌Опция настройка на двигател
• DiSEqC 1.2: направлявате двигателя така, че да промени
местоположението на сателитната чиния.
Посока на път
Режим на път
Тест TP
Изберете посоката, в която искате да преместите
двигателя.
Съществуват два режима: Стъпка и Постоянен.
• Стъпка: двигателят се придвижва въз основа на
стойността, която въведете (от 1 до 128).
• Постоянен: двигателят се движи непрекъснато,
докато не натиснете "Стоп".
Изберете тестовия TP, който искате да настроите.
Задайте
граница
Към нула
Запамети
Настройвате движението на двигателя на изток или
на запад, за да може двигателят да се движи само в
обхвата на настроената посока.
• Вкл.: можете да ограничите движението в
текущата посока, като изберете "Запад/Изток".
• Изкл.: можете да отмените настроената от вас
граница.
Можете да настроите двигателя на опция "Нула".
Можете да запишете текущата посока на двигателя.
• USALS: настройва текущото ви местоположение (географска
дължина/ширина).
❐❐Проверка на DTV настройка
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Проверка на DTV настройка
[Ако програмният режим е настроен на Кабелен]
Оператор на
услуги
Автоматично
актуализиране
на канал
Настройвате Оператор на услуги.
Когато променяте Оператор на услуги, наличните
записани програми се изтриват и се изпълнява
функцията автоматична настройка.
• Вкл. : можете да актуализирате информацията за
всички програми с възможност за актуализиране,
включително текущо гледаната програма.
• Изкл.: можете да актуализирате само
информацията за текущо гледаната програма.
✎✎ Обхватът, който потребителят може да избере от менюто Оператор на
услуги, е различен в зависимост от номера на оператора на услуги,
който се поддържа във всяка отделна страна.
✎✎ Ако номерът на поддържания във всяка страна оператор на услуги е
1, съответната функция се превръща в липса на активация.
✎✎ Не можете да изберете Проверка на DTV настройка, ако операторът на
услуги е зададен на "Ziggo".
❐❐Настройка на сателит
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Настройка на сателит
[Ако програмният режим е настроен на Сателитен]
Можете да добавите/изтриете/настроите желания от вас сателит.
❐❐Актуализиране на Tivu списък с програми
SMART ➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Актуализиране на Tivu
списък с програми
[само в Италия]
[Ако програмният режим е настроен на Сателитен]
С него актуализирате променената информация в списъка с програми
въз основа на условията на излъчване в дадената страна и сателита.
Тя актуализира списъка с програми, когато телевизорът е постоянно
изключен. След извършване на актуализации списъкът с програми
може да се е променил. Ако не искате това да се случи, изберете Изкл.
❐❐Актуализиране на списък програми SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Опресняване на списъка
[Ако програмният режим е настроен на Сателитен]
С него актуализирате променената информация в списъка с програми
въз основа на условията на излъчване в дадената страна и сателита.
Тя актуализира списъка с програми, когато телевизорът е постоянно
изключен. След извършване на актуализации списъкът с програми
може да се е променил. Ако не искате това да се случи, изберете Изкл.
✎✎ В Австрия, Чехия, Франция, Словакия, Испания, Турция, Норвегия,
Швеция, Финландия, Дания, Германия, Полша и Русия тази функция се
поддържа, когато Оператор на услуги не е настроено на Няма.
❐❐Регионална програма
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Регионална програма
[само в Австрия]
[Ако програмният режим е настроен на Сателитен]
Настройва регионално излъчване и гледате такова в точно определено
време.
✎✎ За да настроите Оператор на услуги да бъде Сателит, е необходимо да
изберете AKTIV.
❐❐Редактиране на транспондер
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Промяна на транспондера
[Ако програмният режим е настроен на Сателитен]
Можете да добавяте/редактирате/изтривате транспондер.
✎✎ Ако като Страна е настроена Русия, натиснете бутона Регистриране
като осн. ТП на екрана, за да укажете желания Транспондер да бъде
База
[В Русия сателитният режим SO е настроен на NTV-PLUS и Tricolor TV]
❐❐За да използвате Ръчна настройка
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Ръчна настройка
Настройва програмите ръчно и записва резултатите.
При цифрово излъчване можете да проверите силата на сигнала и
качеството му.
✎✎ Можете да настроите и Честота(kHz) и Капацитет.
❐❐Редакт. Програма
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Редакт. Програма
Редактира записаните програми.
Задайте избраната програма като предпочитана, блокирайте/
отблокирайте програма, пропуснете програма и др.
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ Програмен режим
Тази фунцкия позволява да гледате настроена програма в режим Антена,
Кабел, Сателит или САМ.
✎✎ Можете да гледате каналите само в избрания режим.
✎✎ CAM менюто е активно само когато сте разрешили CAM режима.
Наименованието на менюто може да е различно в зависимост от типа
на CAM.
(Дистанционно управление Magic Motion) ➙
дистанционно управление)
(екранно
(или натиснете бутона TEXТ.)
[В зависимост от страната]
Teletext представлява безплатна услуга, осигурена от телевизионния
канал, предоставящ текстова информация за телевизионни
програми,новини и прогноза за времето.
Декодерът на телетекста на този TV поддържа системите SIMPLE, TOP и
FASTEXT.
Цветен бутон
Числов бутон
ꔵ
За избор на предходната или следващата страница.
Въвежда се номера на страницата, на която искате
да отидете.
За избор на предходната или следващата страница.
❐❐Специфични функции на телетекста
(Дистанционно управление Magic Motion) ➙
дистанционно управление)
(екранно
(или натиснете бутона T. OPT.)
Изберете менюто Tекст опция.
ꔻ Индекс
ꔾ Време
ꕀ Задръж
Избирате всяка от индексните страници.
Когато гледате дадена телевизионна програма,
изберете това меню, ако искате да виждате
информация за часа в горния десен край на екрана.
Спира автоматичната смяна на страниците, която се
появява, ако страница от телетекста се състои от 2
или повече допълнителни страници.
ꔽ Покажи
ꔼ Опресняване
Език
Изберете това меню, за да изведете скрита
информация от типа на решения на загадки или
пъзели.
Показва картината на монитора на екрана,
като същевременно изчаква нова страница от
телетекста.
[само в цифров режим]
Настройва езика на Teletext.
(Дистанционно управление Magic Motion) ➙
дистанционно управление)
(екранно
(или натиснете бутона ТЕXT.)
[само във Великобритания/Ирландия]
Телевизорът ви осигурява достъп до цифровия телетекст, който
предоставя много по-добър текст, графични обекти и др., отколкото
аналоговия телетекст. Цифровият телетекст има достъп до
специфични услуги, свързани с него и такива, които излъчват цифров
телетекст.
❌❌Телетекст в обхвата на цифровите услуги
1 Натиснете числовия бутон или ꔵ, за да изберете определена услуга,
която излъчва цифров телетекст.
2 Следвайте индикациите на цифровия телетекст и се придвижете
на следващата стъпка, като натиснете бутон
(Дистанционно
управление Magic Motion), TEXT, Навигация, Червено, Зелено, Жълто,
Синьо или ЧИСЛОВИ бутони и т.н.
3 Натиснете числовия бутон или ꔵ, ако искате да използвате друга
услуга за цифров телетекст.
❌❌Телетекст в цифровите услуги
1 Натиснете числовия бутон или ꔵ, за да изберете определена услуга,
която излъчва цифров телетекст.
2 За да включите телетекста, натиснете бутона ТЕXТ или цветен бутон.
3 Следвайте индикациите на цифровия телетекст и се придвижете
на следващата стъпка, като натиснете бутона
(Дистанционно
управление Magic Motion), Навигация, Червено, Зелено, Жълто, Синьо
или ЧИСЛОВИ бутони и т.н.
4 За да изключите цифровия телетекст и да се върнете на режим на
гледане на телевизия, натиснете бутона ТЕXТ или цветен бутон.
❐❐Настройване на MHP автостарт
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ MHP автостарт
[в зависимост от модела] [само в Италия]
Това е функцията за автоматичен старт на MHP, италианска излъчваща
компания. Използвайте в канал с MHP сигнал. Функцията за излъчване
на данни може да не е безпроблемна поради проблеми с излъчващата
станция.
✎✎ MHP не е активен, докато използвате Time Machine Ⅱ.
❐❐Какво представлява HbbTV?
[в зависимост от модела] [в зависимост от страната]
HbbTV или Hybrid Broadcast Broadband TV (локална мрежа с хибриден
достъп до телевизия) замества съществуващите аналогови услуги за
телетекст с интерактивна, уеб базирана мрежова услуга от ново поколение.
Подобно на цифровия текст и EPG, HbbTV може да послужи за осигуряване
на разнообразни услуги в допълнение към стандартното мрежово
съдържание.
Функционалността и качеството на HbbTV услугата може да е различно в
зависимост от вашия интернет доставчик.
Възможно е тази функция да не е активна в някои страни.
Във Франция услугата HbbTV е достъпна чрез системата за наземно
излъчване.
В Германия тя се предлага чрез системата за наземно, кабелно и
сателитно излъчване.
В Испания услугата HbbTV е достъпна чрез системата за наземно
излъчване. Съдържанието и приложенията зависят от разпространителя.
За допълнителна информация относно HbbTV, посетете www.hbbtv.org.
❐❐Използване на HbbTV
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ HbbTV
Задава HbbTV да бъде Вкл. Гледате разнообразно съдържание чрез
услугата HbbTV.
✎✎ Услугата може да е ограничена, когато устройството не е свързано
към мрежата.
✎✎ Можете да управлявате HbbTV с помощта на клавиши, указващи
посоката, а функцията на дистанционното управление Magic Motion
за насочване и щракване не се поддържа.
✎✎ Ако HbbTV бъде настроено на Вкл., функцията за разпознаване на
движение няма да е активна.
✎✎ Ако HbbTV е настроено на Вкл., функцията за PenTouch няма да работи.
(Само за PenTouch TV.)
SMART
➾ Настройки ➙ OПЦИЯ ➙ Data Service
[в зависимост от страната]
Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG
(цифров телетекст) и Телетекст, ако и двата режима са налични
едновременно.
Ако само единият от тях е наличен, се активира MHEG или Tелетекст,
независимо от опцията, която изберете.
SMART
➾ Настройки ➙ НАСТР. ➙ CI информация
• Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги
(платени услуги).
• Ако премахнете CI модул, не можете да гледате заплати услуги.
• Възможно е функциите на CI (стандартен интерфейс) да не са
налични поради обстоятелствата на излъчване в дадената страна.
• Когато модул се поставя в слота CI, можете да получите достъп до
модула меню.
• За закупуване на модул и смарт карта, се обърнете към локалния
представител.
• Когато телевизорът се включи след поставяне на CI модул, е
възможно да не чувате никакъв звук. Причината за това може да е
несъвместимост със CI модула и смарт картата.
• Когато се използва (Cam модул с условен достъп), се уверете, че
същият отговаря напълно на изискванията на DVB-CI или CI plus.
• Необжичайният CAM (модул с условен достъп) процес може да
причини лоша картина.
• [в зависимост от модела] Ако телевизорът не показва нито видео,
нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора
на наземни/кабелни/сателитни услуги.
SMART
➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Съотношение
Избира съотношението на екрана.
16:9
Just Scan
Ориг. размер
Преоразмерява изображенията така, че да се поместват
в ширината на екрана.
Видео изображенията се появяват в оригиналния си
размер, без някои части по края на изображението да
се орязват.
✎ В✎ режим DTV/HDMI/Компонентен (над 720p) е налична
опцията Just scan.
Koгaтo вaшият тeлeвизop пpиeма шиpoкoeкpaнен
cигнaл, тoй aвтoмaтичнo щe пpeвключи нa фopмaтa нa
излъчвания в момента oбpaз.
Широк екран
4:3
14:9
Увеличаване
Увелич. (кино)
Когато телевизорът получава сигнал за широк екран, ще ви
позволи да настроите картината хоризонтално или вертикално, с
линейни пропорции, за да може да се помести изцяло на екрана.
Видео форматите 4:3 и 14:9 се поддържат на цял екран без
никакво видео изкривяване през DTV входа.
✎ В✎ Aналогов/DTV/AV/Scart режим е налична опцията Широк
екран.
Преоразмерява изображенията към предишно използвания
стандарт 4:3.
Можете да преглеждате снимки във формат 14:9 или стандартни
телевизионни програми в режим 14:9. Екранът в режим 14:9 се
вижда по същия начин, както и в 4:3, но се премества нагоре и
надолу.
Изображението се преоразмерява така, че да се побере в
ширината на екрана. Възможно е най-горната и най-долната
част на изображението да са отрязани.
Изберете Увелич. (кино), когато искате да увеличите картината
до точните й пропорции.
✎ Когато
✎
гледате от външно устройство, тези режими могат да
причинят врязване на изображението:
- видео сигнал със статичен надпис (като например името на
мрежата)
- по-продължителен период в режим на гледане при съотношение
4:3
Бъдете внимателни, когато използвате тези режими.
✎ В✎ зависимост от входния сигнал размерът на снимката може да е
различен.
✎ Съотношенията
✎
на екрана при HDMI-PC режими са налич1ни само в 4:3 и
16:9.
✎ За
✎ модели, които поддържат 2160p] Когато се въведе сигнал 2160p или
резолюцията на компютъра се настрои на 3840 x 2160, Съотношение се
коригира на опцията Just scan.
SMART
➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Икономия на енергия
Намалява се консумацията на енергия чрез регулиране яркостта на
екрана.
Изкл.
Изключва се режимът икономия на енергия.
Минимална
Прилага се предварително зададеният режим
/ средна /
Икономия на енергия.
максимална
Екранът е изключен и се чува само звук.
Натиснете който и да е бутон на дистанционното
Изкл. екран
управление, освен бутона за захранване, за да върнете
екрана отново.
SMART
➾ Бързо меню ➙ AV режим
Настройва най-добрата картина / аудио, оптимизирани за различни AV
режими.
Изкл.
Кино
Игра
Използва стойността, указана в меню Картина/Звук.
Oптимизира картина и аудио за гледане на филми.
Oптимизира картина и аудио настройките за игри.
❐❐За да настроите картината с помощта на Съветник за
картината
SMART
➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Съветник за картината Ⅱ
Използвайте дистанционното управление и следвайте инструкциите
на Съветник за картината, за да ргулирате и настроите оптимално
качество на картината, без да се налага да използвате скъпоструващи
шаблонни устройства или съдействие от специалист.
За да получите оптимално качество на картината, следвайте
инструкциите.
❐❐За да изберте режим на картината
SMART
➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина
Задава режима на картината, оптимизиран за условията на гледане или
конкретната програма.
Ярък
Стандартен
Eco / APS
Кино / Игра /
СНИМКИ
Усилва контраста, яркостта и остротата с цел показване
на по-ярки изображения.
Показва изображенията при стандартни нива на контраст,
яркост и острота.
[в зависимост от страната]
Функцията „Energy Saver“ променя настройките на
телевизора така, че да понижи консумацията на енергия.
Показва оптималната картина за филми,игри и снимки
(неподвижно изображение).
ꕋ Експерт
Меню за настройване качеството на картината, което
позволява на експерти и любители да се наслаждават на
възможно най-качествено гледане на телевизия. Това
меню е сертифицирано по ISF и се предоставя с цел
експерна настройка на картината. (Логото на ISF може да
се използва само на телевизори, сертифицирани по ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control (сертифициран от Научната фондация за
обработка на изображения контрол на калибриране)
✎✎ В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за картината
може да са различни.
✎✎ ꕋ Режим Експерт е предназначен за професионална настройка
на картината с цел управление и фино калибриране на определено
изображение. За стандартна употреба ефектите от тези настройки
може да не са съществени.
❐❐За фина настройка на режима на картината
SMART ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картината ➙
Осветеност на панела / Контраст / Яркост / Острота / Цвят /
Нюанс / Цв. топл.
Най-напред изберете предпочитан от вас режим на картината.
Осветеност
на панела
Контраст
Яркост
Острота
Регулира яркостта на екрана, като променя яркостта на
PDP панела.
Настройва разликата между светлите и тъмните
области на екрана.
Настройва цялостната яркост на екрана.
Настройва яркостта по граничните области между
светлите и тъмни области.
Цвят
Нюанс
Цв.
топл.
Настройва цветовете на екрана да са по-тъмни или посветли.
Настройва баланса на червените/зелени цветове.
Настройва цялостната топлина на цветовете да бъде
по-висока или по-ниска.
✎✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината,
обхватът на подробно представените опции за настройка може да е
различен.
❐❐За да зададете допълнително управление
SMART ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙
Допълнително управление/Експертно управление
Калибрира екрана за всеки режим на картината или регулира настройките
на картината за специално избран екран.
Най-напред изберете предпочитан от вас режим на картината.
Динамичен
контраст
В зависимост от яркостта на екрана настройва
контраста и цвета на оптимално ниво.
цветовете така, че да изглеждат поДинамичен цвят Настройва
естествени.
Предпочитан
цвят
Супер
резолюция
GAMMA
Цветови
диапазон
Подобрение в
краищата
Обхват на цвета: обхватът на цвета на кожата може да
се настрои самостоятелно така, че да отрази цвета,
указан от потребителя.
Тревен цвят: естественият цветен диапазон (ливади,
хълмове и др.) може да се регулира самостоятелно.
Небесен цвят: небесният цвят се настройва
самостоятелно.
Осигурява кристално ясна картина чрез подобряване
на детайлите на местата, където картината е
размазана или неясна.
Настройва кривата на градация в съответствие с
произвеждания сигнал от картината във връзка с
входния сигнал.
Избира обхвата цветове, които могат да се
изобразят.
Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото,
така че да изглеждат естествено.
Цветен филтър
Експертен
модел
Баланс на
бялото
Система за
управление на
цветовете
Филтрира определена гама цветове в RGB обхват с цел фина
и точна настройка на наситеността на цветовете и нюансите.
Модели, използвани за експертна настройка.
Настройва цялостния тон на цветовете на екрана съобразно
желанието ви.
В режим Експерт можете да укажете фина настройка с
помощта на опциите метод / шаблон и др.
Тази система е функция, използвана от експертите, когато
настройват цветовете чрез тестов шаблон от шест цвята
(червен / зелен / син / циан / магента / жълт), без това да
се отрази на останалите цветни области. При нормалните
изображения настройките може да не допринесат за
получаване на значителна промяна в цветовете.
✎✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината,
обхватът на подробно представените опции за настройка може да е
различен.
❐❐За да укажете допълнителни опции за картината
SMART ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙
Опции за картина
Настройва детайлни опции за изображенията.
Намаляване
Намалява екранните шумове във видео записа.
шум
Намаляване на
Намалява шума, създаден при компресиране на
шумовете на
цифровия видео формат.
MPEG
Настройва яркостта или тъмнинатат на екрана
така, че да са подходящи за нивото на черното на
Ниво на черното
картината с помощта на степента на затъмненост
(ниво на черното) на екрана.
Режим кино
Оптимизира екрана за гледане на филми.
грижа за очите
Динамична
грижа за очите
[в зависимост от модела]
Настройва яркостта на екрана така, че да предотврати
отблясъците от екрана.
[в зависимост от модела]
Понижава изразходената енергия, като настройва
яркостта така, че да съответства на движението на
изображението върху екрана.
✎✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината,
обхватът на подробно представените опции за настройка може да е
различен.
❐❐За да нулирате опциите на режима на картината
SMART ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙
Възстанови картина
Възстановява стойностите, указани от потребителя.
Всеки режим на картината се възстановява. Изберете режима на
картината, който искате да възстановите.
SMART ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙ Опции
за картина ➙ TruMotion
Коригира изображенията така, че движението да е с по-плавна
последователност.
Гладко
Изтриване
User
Стойността De-Judder се настройва на 3.
Стойността De-Judder се настройва на 7.
De-Judder може да се настрои ръчно.
• De-judder : тази функция регулира трептенето на
екрана.
✎✎ Ако видео сигналът е 60 Hz, възможно е TruMotion да не работи.
❐❐За използване на режима на звука
SMART
➾ Настройки ➙ АУДИО ➙ Режим на звука
Оптимизира аудио звука на телевизора за избрания режим на звука.
Стандартно
Музика / Кино /
Спорт / Игра
Настройка на
потребител
Подходящ за всички типове видео.
[в зависимост от модела]
Настройва аудио, оптимизирано за определен
жанр.
Регулира силата на звука на ниво по ваш избор с
помощта на Потребителски EQ .
❐❐За фино настройване силата на звука.
SMART ➾ Настройки ➙ АУДИО ➙ Режим на звука ➙
Потребителски EQ
Най-напред настройва Режим на звука на Потребителска настройка.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Нулиране
Настройва еквалайзера, като ръчно указва
честотите на звука.
Нулирането на стойността на еквалайзера е
променена от страна на потребителя.
❐❐Използване режим на звука Smart
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Режим на звука Smart
Осигурява оптимизиран звук, настроен за всеки тип съдържание.
✎✎ Ако функцията Режим на звука Smart бъде разрешена, Режим на звука,
Виртуален обем Плюс и Clear Voice ll автоматично се настройват.
❐❐Използване на виртуален съраунд звук
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Виртуален обем Плюс
Технологията на LG за обработка на аудио позволява извеждане
на наподобяващ 5.1-канален съраунд звук, генериран от двата
високоговорителя.
✎✎ Ако укажете Clear Voice ll да бъде ВКЛ., Виртуален обем Плюс няма да
бъде избрано.
❐❐Използване на функцията Clear Voice ll
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Clear Voice ll
Усилва яснотата на гласа.
❐❐Настройка на режима за управление силата на звука
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Режим на силата на звука
Настройва различните режими за управление силата на звука.
Авт. сила на
звука
Контрол на
силата на
звука
Настройва Авт. сила на звука на Вкл. Различни изводи
за силата на звука в зависимост от програмата. След
това различните изходи за сила на звука, отвеждащи
звука до един или друг канал, автоматично се
настройват за удобно гледане на телевизия при
превключване между каналите.
Използването на единична крива на силата на звука
може да доведе до недоловим или силен звук в
зависимост от условията. Настройва силата на звука в
зависимост от това кое време от деня е (ден/нощ).
❐❐Синхронизиране на аудио и видео
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ AV синх. Регулиране
Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват помежду си.
Ако настроите AV синхронизация да е ВКЛ., можете да коригирате
извеждания сигнал (високоговорителите на телевизора или SPDIF)
съобразно образа на екрана.
TV високогов.
[в зависимост от модела]
Настройва синхронизацията на звука от
вътрешните ТВ високоговорители.
Бутонът "-" усилва скоростта на извеждане на
звука, докато бутонът "+" я прави по-слаба от
стойността по подразбиране.
Външен
високоговорител
Bypass
Настройва начина, по който звукът се
синхронизира от външни тонколони, например
външна тонколона, свързана с цифров аудио
изходящ порт, LG аудио устройство и слушалки.
Бутонът "-" усилва скоростта на извеждане на
звука, докато бутонът "+" я прави по-слаба от
стойността по подразбиране.
✎✎ LG аудио устройства се поддържат само за
модели с оптичен цифров порт.
Извежда излъчваните сигнали или звукът
на външното устройство без аудио забавяне.
Възможно е звукът да се изведе преди видео
сигнала, тъй като обработката на входящия видео
сигнал в телевизора изисква време.
❐❐Използване на функцията Настройка за звука
[В зависимост от модела]
SMART
➾ Настройки ➙ SOUND ➙ Настройка за звука
❌❌Аналогов изход
[В зависимост от модела]
Позволява на потребителя да избере меню Слушалки или Външен
високоговорител (Аудио изход) в зависимост от свързаното устройство.
❌❌Баланс
[В зависимост от модела]
Настройва баланса на аудио вляво/вдясно.
❌❌Sound Optimizer
[В зависимост от модела]
Позволява оптимизиран звук за персонализиран монтаж на телевизора.
Нормално
Тип стенна конзола
Вид стойка
Стандартен режим на звука.
Оптимизиран режим на звука за телевизор,
окачен на стена.
Оптимизира звука за телевизор, окачен на
конзола.
❐❐Използване на високоговорителите на телевизора
[в зависимост от модела]
SMART
➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ TV Високогов.
Звукът се извежда през високоговорителя на телевизора.
❐❐Използване на външния високоговорител
SMART ➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ Външен
високоговорител (оптичен/HDMI ARC)
[Предлага се само при модели с оптичен или HDMI (ARC) порт]
Звукът се извежда през високоговорителя, свързан с оптичния порт.
✎✎ SimpLink се поддържа.
❌❌Използване на режим ARC
[в зависимост от модела]
SMART ➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ Външен
високоговорител (оптичен/HDMI ARC)➙ ARC режим
Външните аудио устройства могат да се свържат чрез високоскоростен
HDMIⓇ кабел без необходимост от допълнителен оптичен аудио кабел
за извеждане на SPDIF. Интерфейсът му се свързва със SimpLink.
Ако използвате външно устройство, което поддържа ARC (канал за аудио
връщане), го свържете с HDMI(ARC) порта.
Изкл.
Дори когато свързаното външно аудио устройство, което поддържа
ARC, е активно, извежданият аудио сигнал не се обработва
автоматично през високоговорителите на външното аудио
устройство.
Вкл.
Ако външното аудио устройство, което поддържа ARC, е включено,
извежданият аудио сигнал няма да се обработи автоматично през
високоговорителите на външното аудио устройство.
Ако използвате SimpLink, вижте меню 「Ръководство на потребителя
→ ОПЦИЯ → Използване на входно устройство」.
✎✎ При свързване с външни устройства осъществете връзка с извод
само за ARC.
✎✎ За свързване с външни устройства използвайте високоскоростен
HDMIⓇ кабел.
✎✎ Използването на външно устройство с ARC функция може да
причини неизправности.
❐❐Използване на Цифр. аудио изход
SMART ➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ Външен
високоговорител (оптичен/HDMI ARC) ➙ Цифров звуков изход
Настройва цифровия звуков изход.
Елемент
Автоматично
PCM
Вход за аудио звук
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Всички
Извод за цифров
аудио звук
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐Свързване и използване на аудио устройство LG
Аудио устройството LG ви позволява лесно да чувате мощния звук.
❌❌Кабелна връзка
SMART ➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ LG
Синхронизация на звука (оптичен кабел)
Свържете аудио устройството LG с лого
порт.
с изходящия цифров аудио
✎✎ Предлага се само за модели с оптичен цифров порт.
❌❌Безжична връзка
SMART ➾ Настройки ➙ ЗВУК ➙ Звуков изход ➙ LG
Синхронизация на звука (безжична връзка)
Аудио устройството LG с лого
може да се свързва безжично.
✎✎ Можете да използвате дистанционното управление на телевизора, за
да настройвате силата на звука на свързаното устройство.
✎✎ Когато осъществявате безжична връзка, включвайте ключа за порт и го
свързвайте, ако съответният модел изисква наличие на ключ за порт за
дистанционното управление Magic Motion. (AN-MR400, която се продава
отделно)
✎✎ За безжична връзка, ако устройството не успее да осъществи връзка.
Проверете захранването на устройството, което ще включвате, както и
дали аудио устройството LG се намира в подходящо експлоатационно
състояние.
✎✎ Ако изберете LG Синхронизация на звука (безжична връзка), наличните
за свързване устройство ще бъдат търсени и едно от тях автоматично
ще се свърже. Когато има свързано устройство, името му се показва.
✎✎ Ако бъдат открити две или повече устройства, първото открито
устройство ще се свърже най-напред. За да видите и други открити за
свързване устройства, натиснете бутона Показване на повече.
✎✎ Ако сте избрали LG Синхронизация на звука (безжична връзка) и
включите телевизора, той ще търси и ще прави опит да се свърже с
наскоро свързаното устройство.
❐❐Настройка на DTV звук
SMART
➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на звука за DTV
[в зависимост от модела]
Когато във входящия сигнал се чуват различни звуци, с тази функция
може да изберете онзи от тях, който ви допада.
Ако настроите опцията на АВТО, последователността на търсене ще
бъде HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, а извежданият звук
ще се възпроизвежда в първия открит аудио формат.
✎✎ Възможно е следната последователност на търсене да бъде
различна в зависимост от страната: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG.
✎✎ Ако избраният аудио формат не се поддържа, извежданият сигнал
може да се чува в друг аудио формат.
❐❐Избор на външен вход
SMART
➾ Списък с входове
Избира външен вход.
СПИСЪК С ВХОДОВЕ
Избирате входящо устройство, което да прегледате.
Избира
високоговорител.
TV високогов.
Избира вход.
Антена
HDMI1
HDMI2
Промени име на
устройство
Редактира името на
външното устройство,
свързано с външен
терминал.
USB
SIMPLINK настройка
DLNA
AV2
Настройвате Universal
Control
Настройва SIMPLINK.
Програмен режим
Задава програмния режим.
[в зависимост от страната]
Настройва OSS.
[в зависимост от страната]
❐❐Използване на SIMPLINK
SIMPLINK е функция, която ви разрешава да управлявате и настройвате
удобно различни мултимедийни устройства чрез дистанционното управление
единствено от менюто SIMPLINK.
1 Свържете HDMI IN извода на телевизора с HDMI извода на SIMPLINK
устройството с помощта на HDMI кабел. За някои кино системи с функция
SIMPLINK е необходимо да свържете HDMI терминалите както е посочено погоре, и освен това да използвате оптичен кабел за свързване на оптичния
цифров аудио изход на телевизора с оптичния цифров аудио вход на
устройството SIMPLINK.
2 Изберете SMART
➾ SIMPLINK. Появява се прозорецът на менюто
SIMPLINK.
3 Изберете SIMPLINK настройка от прозореца на менюто SIMPLINK. Появява се
прозорецът на менюто SIMPLINK.
4 Настройте функцията SIMPLINK да бъде Вкл. в прозореца за настройка на
SIMPLINK.
5 Затворете прозореца за настройка на SIMPLINK.
6 Изберете устройството, което искате да управлявате, от SMART ➾ SIMPLINK.
✎✎ Тази функция е активна само на устройства, които имат поставено логото
на SIMPLINK (
).
Проверете дали външното устройство разполага с логото на SIMPLINK.
✎✎ За да използвате функцията SIMPLINK, е необходимо да използвате
високоскоростен HDMIⓇ кабел (с добавена функция CEС или Управление на
потребителска електроника). При високоскоростните HDMIⓇ кабели щифтът
с номер 13 е свързан с цел информационен обмен между устройствата.
✎✎ Включете или изберете носител от дадено устройство, разполагащ с кино
функция, за да видите как високоговорителят ще премине на опцията
Външ. говор..
✎✎ Свържете оптичен кабел (продава се самостоятелно), за да използвате
опцията Външ. говор..
✎✎ Превключването на външен вход причинява спиране работата на
устройствата, използващи SIMPLINK.
✎✎ Използването на външно устройство с функцията HDMI-CEC може да
причини неизправности.
✎✎ Оптичната кабелна връзка се поддържа само за модели, които
разполагат с оптичен цифров порт.
❌❌Обяснение на функциите на SIMPLINK Директно
изпълнение
Избира
мултимедийно
устройство
Изпълнение на
диск
Изключвате
всички
устройства
Незабавно възпроизвежда мултимедийното
устройство на телевизора.
Избира желаното устройство от менюто SIMPLINK
с цел незабавното му управление от екрана на
телевизора.
Управлява мултимедийното устройство от
дистанционното управление на телевизора.
Ако функцията "Аuto Power" (Автоматично
включване) е настроена да е "Вкл." в настройките на
SIMPLINK, с изключване на телевизора ще се изключи
и захранването на всички свързани със SIMPLINK
устройства.
Ако функцията Автоматично включване и
Синхронизиране изключване е настроена на Вкл. в настройките на
при включване SIMPLINK, при включване на устройството SIMPLINK
ще се включи и телевизорът.
Избира високоговорител от системата за домашно
Високоговорител
кино или от телевизора.
❐❐Използване на Sleep Таймер
SMART
➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Sleep Таймер
Изключва телевизора след предварително зададен брой минути.
За да отмените Sleep Таймер, натиснете Изкл..
❐❐Настройка на текущото време
SMART
➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Часовник
Проверява или променя часа, докато гледате телевизия.
Авто
Ръчно
Синхронизира часовника на телевизора с цифровата
информация за часа, изпратена от телевизионния
канал.
Ако автоматичната настройка не съответства на
текущия час, задавате часа и датата ръчно.
❐❐Автоматично настройване на телевизора да се
включва и изключва
SMART
➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Време вкл./Време изкл.
Указва времето за вкл./изкл.
Изберете Изкл. от Повтаряне, за да спрете действието на Време вкл./
Време изкл.
✎✎ За да използвате опцията Време вкл./Време изкл., настройте точния
час в момента.
✎✎ Дори ако функцията Време вкл. е включена, телевизорът ще се
изключи автоматично след 120 минути, ако през това време не бъде
натиснат нито един бутон.
❐❐Настройка на авто режим гот.
SMART
➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Авто режим гот.
[в зависимост от модела]
Ако не натиснете нито един бутон на телевизора или дистанционното
управление за oпределен период от време, телевизорът автоматично
ще премине в режим на готовност.
✎✎ Тази функция не работи в режим Демо в магазина или докато се
извършва актуализириане на софтуера.
❐❐Настройка на парола
SMART
➾ Настройки ➙ ЗАКЛЮЧВАНЕ ➙ Настройка парола
Задава или променя паролата за достъп до телевизора.
✎✎ Първоначално паролата е зададена на 「0000」.
Ако изберете Франция за страна, паролата няма да бъде 「0000」, а 「1234」.
Ако изберете Франция за страна, паролата не може да се настрои да бъде
「0000」.
❐❐Система заключване
SMART
➾ Настройки ➙ ЗАКЛЮЧВАНЕ ➙ Система заключване
Позволява достъп само до някои програми, блокирайки канали и
външно съдържание.
Укажете Система заключване да бъде Вкл.
Закл. Прогр.
Блокирате програмите, които съдържат
неподходящо съдържание за деца, като натиснете
зеления бутон. Програмите могат да се изберат, но
екранът ще остане празен, а звукът - изключен.
За да гледате заключен канал, въведете паролата.
Тази функция работи в съответствие с информация
от излъчващия канал. Затова сигналът не разполага
с точната информация, тази функция не е активна.
Предпазва децата от гледане на определени
Родителско упр. телевизионни канали, предназначени за възрастни
съобразно определените ограничения.
За да гледате отново блокирана програма, въведете
паролата.
Спецификациите са различни според държавата.
Блокиране на
Блокира подаваното съдържание.
входа
Заключване на
Заключете приложението.
приложение
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Език(Language)
Избира език на менюто и на звука, появили се на екрана.
Eзик на менюто
Избирате език за текста на дисплея.
(Language)
[Само в цифров режим]
Когато гледате цифрова програма, съдържаща
Език на Звука
няколко езика, можете да изберете онзи от тях, който
искате.
[Само в цифров режим]
При излъчване на субтитри на два или повече езика
Език на
използвайте функцията за субтитриране.
субтитрите
✎✎ Ако за избрания език не се излъчват субтитри, ще
се пуснат субтитри на езика по подразбиране.
Език на текст
Език за
търсенето на
глас
[Само в цифров режим]
Използвайте функцията за език на текста, когато в
него се излъчват два или повече езика.
✎✎ Ако за избрания език не се излъчват телетекст,
ще се пусне страницата на текста на езика по
подразбиране.
✎✎ Ако изберете грешна локална страна, е възможно
телетекстът да не се появява правилно на екрана
и да възникнат някои други проблеми по време на
работата с телетекста.
Избирате езика, на който да се осъществи гласово
търсене.
✎✎ Тази насторйка се поддържа само от модела,
възприет за гласово търсене.
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Страна
[В зависимост от страната]
Указвате страната, в която се използва телевизорът.
Настройките на телевизора са променени в зависимост от условията на
излъчване в избраната страна.
✎✎ Ако избраната страна бъде променена, ще се появи екранът с
информация Авт. Настройка.
✎✎ В страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на
цифровото разпространение, някои DTV функции може да не работят
в зависимост от местните условия на разпространение.
✎✎ Ако настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат
налични европейски наземни програми за цифрово стандартно
разпространение , но някои DTV функции може да не работят
изправно.
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Помощ за лица с увреждания
Аудио коментарите или субтитрите се предоставят за хората, които
чуват трудно или имат нарушено зрение.
За
глухонеми
Описание
на аудио
Тази функция е предназначена за хората с нарушен слух.
Ако е активирана, субтитрите се появяват по
подразбиране.
Тази функция е предназначена за слепи хора,
която освен основния звук осигурява и обяснителни
аудио бележки, които описват текущото действие в
телевизионна програма.
Ако укажете Описание на аудио да бъде Вкл., основният
звук и аудио описанието ще се осигуряват единствено
за онези програми, които имат включени описания за
аудио.
❐❐Регистриране на дистанционното управление Magic
Motion
За да можете да използвате дистанционното управление Мagic Motion,
най-напред трябва да го регистрирате за работа с вашия телевизор.
Преди употреба регистрирайте дистанционното управление Magic
Motion съгласно указанията.
1 Включете телевизора и изчакайте около 10 секунди, след което
натиснете бутона колелце(OК), като същевременно държите
дистанционното управление насочено към телевизора.
2 Дистанционното управление автоматично се регистрира, при което
на екрана на телевизора се извежда съобщение, потвърждаващо
завършването на регистрацията.
✎✎ Ако не регистрирате дистанционното управление Magic Motion,
изключете телевизора и опитайте отново.
❐❐Повторно регистриране на дистанционното
управление Magic Motion
1 Натиснете едновременно бутоните SMART и BACK за около 5
секунди.
2 Натиснете бутона колелце(OК) към телевизора, за да регистрирате
отново Магическото дистанционно управление.
✎✎ Натиснете бутона SMART и бутона BACK едновременно за пет
секунди, за да рестартирате Магическото дистанционно управление.
✎✎ Натиснете бутона BACK, като същевременно насочите дистанционното
управление към телевизора в продължение на пет секунди, за да се
нулират настройките, след което го регистрирайте отново.
❐❐Настройка на показалеца на дистанционното
управление Magic Motion
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Показалец
Настройва скоростта и формата на показалеца, който се появява на екрана на
телевизора.
Скорост
Задава скоростта, с която се придвижва показалеца.
Форма
Избира формата на показалеца измежду различни опции.
Размер
Избира размера на показалеца.
Подравн.
Задайте да бъде Вкл.. Ако между показалеца и
действителната посока, указана от дистанционното
управление има разминаване, преместете дистанционното
управление Magic Motion вляво и вдясно, за да го изравните.
Показалецът автоматично се подравнява отново спрямо
центъра, правейки по-лесно управлението.
✎✎ Ако то е настроено на Изкл., функцията Подравняване няма
да работи, дори и когато местите Магическото дистанционно
управление наляво и надясно.
✎✎ Ако показалецът не е използван в продължение на определено
време, той ще изчезне.
✎✎ Ако натиснете бутона за навигация, докато движите показалеца по
екрана, той ще изчезне, а дистанционното управление Magic Motion
ще функционира като стандартно дистанционно управление.
✎✎ Използвайте го на разстояние от 10 метра (33 фута). Използването
на дистанционното управление от по-големи разстояния или когато
препятствия блокират видимостта може да причини неизправности.
✎✎ Електронните устройства в близост може да причинят
комуникационни смущения. Устройства от типа на микровълнови
фурни и безжични LAN мрежи използват същия честотен обхват (2,4
GHz) като този на дистанционното управление Magic Motion и може
да причинят смущения.
✎✎ Дистанционното управление Magic Motion може да се счупи, ако
бъде изпуснато, както и да се повреди по друга причина.
✎✎ Старайте се да не го удряте в твърди предмети, например мебели
или пода.
❐❐Използване на функцията жестови модели
Натиснете бутона Колелце (OК) при стандартен видео екран и
начертайте шаблон по посока на екрана.
Предишен канал: преминава на предишния канал.
123
Списък наскоро гледани: показва наскоро гледаните
канали.
Показва списъците с канали, които да се свържат с
даден шаблон. Избира шаблона.
✎✎ Може да не е активно, когато са отворени определени прозорци.
❐❐Смяна на TV режима
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙Настройка на режим
Избира Използване у дома или Демо в магазина.
За да използвате този телевизор вкъщи, изберете Използване у дома.
Демо в магазина е режим, използван за показване на магазина.
❐❐Използване на ISM метода
SMART
➾ Настройки ➙ OПЦИЯ ➙ ISM метод
Тази функция отстранява слепването на изображенията, което се
причинява от продължителното изобразяване на статични изображения.
• Нормално: минимизира слепването на изображенията чрез
постепенно понижаване на яркостта, докато се показват статични
изображения и чрез повишаване на яркостта, докато се показват
движещи се изображения.
• Oрбитър: минимизира слепването на изображенията чрез прецизно
преместване на изображенията вляво, вдясно, нагоре или надолу на
всеки 2 минути.
• Изчистване на екрана: отстранява слепването на изображенията
чрез преместване на всеки пиксел в определен порядък по екрана
за определен период от време. Използвайте тази функция за
отстраняване на временно слепване на изображенията.
✎✎ Слепването на изображенията е обичаен проблем при плазмените
телевизори, когато продължително време се показват статични
изображения. ISM метод отлага ефекта на слепване на
изображенията; не успява да предотврати напълно този феномен.
Моля, използвайте тази функция предпазливо.
❐❐За връщане към първоначалните настройки
SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Фабр. нулиране
Изтрива всички допълнителни настройки и се връща на режима по
подразбиране.
След завършване на инициализацията телевизорът се изключва и
включва автоматично
✎✎ Ако активирате Система заключване, ще се появи изскачащ прозорец
с подкана за паролата.
✎✎ Докато трае инициализацията. не изключвайте захранването.
❐❐За да използвате началния екран
Натиснете бутона SMART
на дистанционното управление.
С функциите на Smart TV на един екран всеки може да използва
разнообразие от подходящо съдържание и приложения чрез бързото и
удобно меню, подредено по теми като Live TV, Card, Моите приложения и
др.
Влизане
Premium
Кино
Времето
Още...
Новини
11-1 MBC HD
4 юли, 20:30 ч.
Снимки
Още...
Спорт
Редактиране на картата
SMART
SHARETM
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Вирусно
видео
Карта
Игри
Още
Списък на
входовете
Настройки
Интернет
Търсене
Снимки
Smart Share
LG Smart..
Game World
Ръководство на
потребителя
Списък с
програми
МОИТЕ КАРТА
Изберете карта, която
искате да използвате.
Моите приложения
❐❐За да използвате и редактирате МОИТЕ КАРТА
SMART
➾ МОИТЕ КАРТА
За да можете лесно да проверявате и да имате достъп до разнообразно
съдържание и функции, основните сред тях са групирани в категории и са
показани на карти.
Избирайки дадено име на карта, можете да отидете на съответната
страница на категорията.
Изберете Редактиране най-горе на началния екран, за да превключите
местоположението на картата или да създадете своя карта. (Не можете да
редактирате картите На живо и Премиални.)
❐❐За да използвате Моите приложения
SMART
➾ Още
Изберете Още най-долу на началния екран .
Изберете Още, за да прегледате предварително инсталираните
приложения и онези от тях, които сте изтеглили.
Още
Списък на
входовете
Настройки
Интернет
Търсене
Снимки
Smart Share
LG Smart..
на
Game World Ръководство
потребителя
Изберете приложението, което искате да стартирате.
Списък с
програми
❐❐За да редактирате елемент в Моите приложения:
SMART ➾ Още ➙ Моите приложения ➙ Редактиране
На страницата Моите приложения изберете Редактиране най-горе на
екрана, за да преместите или изтриете приложения. Забележете, че
системните приложения могат да се преместват, но не могат да бъдат
изтривани.
✎✎ Променя подреждането / изтрива елементи чрез плъзгане на
иконите на приложенията, ако устройството има дистанционно
управление Magic.
МОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
За да използвате функциите Smart е необходима безжична или кабелна
мрежа.
Когато се свързвате към мрежата, можете да използвате Premium
съдържание, LG Smart World, DLNA и други.
❐❐Мрежова връзка с едно щракване
Лесно свързване с кабелна/безжична мрежа.
SMART ➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Мрежова връзка за автоматично
свързване с налична мрежа. Следвайте указанията от телевизора.
❐❐За да се свържете с мрежа чрез Надежден експерт
SMART
➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Мрежова връзка
За използване в специални условия, например в офис (при наличие на
статичен IP адрес).
1 За мрежова връзка изберете кабелна или безжична.
2 При включване чрез Wi-Fi, използвайте един от следните методи за
свързване към мрежата.
Списък с точки Свързва към мрежата, избрана от списъка с точки за
за достъп
достъп.
Въведете SSID
Свързва към въведената безжична точка за достъп.
WPS-PBC
Свързва при натискане на бутона на безжичната точка
за достъп, поддържаща PBC.
WPS-PIN
Свързва при въвеждане на PIN на безжичната точка за
достъп, към която искате да се свържете, в уебсайта
й.
❐❐Използване на функцията Wi-Fi Direct
SMART
➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct е функция, която ви позволява да свързвате телевизора
си с Wi-Fi Direct устройство без необходимост от интернет връзка. Със
SmartShareTM можете да гледате файловете, запаметени на устройство,
свързано чрез Wi-Fi Direct.
1 Задайте Wi-Fi Direct да бъде Вкл. (Ако не го използвате, го
прехвърлете на Изкл.)
2 Активирайте настройките за Wi-Fi Direct на устройството, с което
искате да се свържете.
3 Появява се списък с устройствата, които могат да бъдат свързани.
4 Изберете устройство, с което да се свържете.
5 Когато се появи съобщението за заявка за свързване, изберете Да.
6 Ако устройството, с което искате да се свържете, приеме заявката,
Wi-Fi Direct ще бъде свързан.
❐❐Използване на функцията Miracast™/Intel’s WiDi
SMART
➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Miracast™/Intel’s WiDi
Можете да прегледате екрана на устройство с Miracast™ и Intel’s WiDi
технологии на своя телевизор.
1 Укажете Miracast™/Intel’s WiDi да бъде Вкл. (Ако не го използвате, го
прехвърлете на Изкл.)
2 Активирайте настройките за Miracast™/Intel’s WiDi на устройството, с
което искате да осъществите връзка.
3 Появява се списък с устройствата, които могат да бъдат свързани.
4 Изберете устройство, с което да се свържете.
5 Когато се появи съобщението за заявка за свързване, изберете Да.
6 Ако устройството, с което искате да се свържете, приеме заявката, WiDi
direct ще бъде свързан.
✎✎ Възможно е някои модели да предлагат само функцията Intel’s WiDi.
✎✎ Когато Wi-Fi Direct бъде настроено да е Изкл. и укажете Miracast™/Intel’s
WiDi да бъде Вкл., Wi-Fi Direct автоматично се настройва на Вкл.
✎✎ Когато зададете функцията Miracast™ / Intel’s WiDi да бъде Изкл., WiFi Direct се връща на предишния екран.
✎✎ При свързването на лаптоп чрез Intel’s WiDi се препоръчва близък обхват.
✎✎ Въпреки че Intel’s WiDi може да се свърже без безжичен рутер, за
оптималната му работа се препоръчва първо да се включи такъв.
✎✎ Можете да не свързвате телевизора си с устройство, различно от LG
Electronics, дори когато такова бъде разпознато.
✎✎ Препоръчително е да свържете устройство с маршрутизатор от 5 GHz.
✎✎ Честотата на получената реакция може да е различна в зависимост от
потребителските условия.
✎✎ За допълнителна информация относно устройството, с което искате
да се свържете, разгледайте придружаващото го ръководство на
потребителя.
❐❐Настройка на мрежа – предупреждение
✎✎ Използвайте стандартен LAN кабел (Cat5 или по-висока, с RJ45
конектор, 10 Base-T или 100 Base TX LAN порт).
✎✎ Нулирането на модема може да причини проблеми в мрежовата
връзка. За да разрешите проблема, изключете захранването,
премахнете и възстановете връзката, след което включете отново
захранването.
✎✎ LG Electronics не носи отговорност за проблеми с интернет връзката
или каквито и да било неизправности, повреди и грешки, причинени от
страна на интернет връзката.
✎✎ Правилната работа на връзката зависи от интернет доставчика.
✎✎ За да можете да използвате DSL услуги, ви е необходим DSL модем;
за кабелни услуги в е необходим кабелен модем. В зависимост
от сключения договор с вашия интернет доставчик, е възможно
да разполагате само с ограничен брой мрежи, а настройките на
телевизора да са недостъпни. (Ако е разрешено само едно устройство
на линия и компютърът вече е включен, не могат да се свържат други
устройства.)
✎✎ В безжичните мрежи може да има смущения от други устройства,
работещи на честота 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth устройства
или микровълнови фурни). Може да има смущения и от устройства с
честота 5 GHz, например други Wi-Fi устройства.
✎✎ Обкръжаващата безжична среда може да забавя безжичната мрежова
услуга.
✎✎ Ако не изключите цялата домашна локална мрежа, някои устройства
могат да отчетат мрежов трафик.
✎✎ При свързване чрез устройство за точка за достъп то трябва
да поддържа безжична връзка и функцията за нея трябва да
е активирана. Свържете се с доставчика си на услуги относно
възможностите за безжична връзка на точката за достъп.
✎✎ При свързване чрез точка за достъп проверете SSID и настройките
й за защита. За SSID и настройките за защита на точката за достъп
вижте съответната документация.
✎✎ Телевизорът може да работи бавно или неправилно поради невалидни
настройки на мрежовите устройства (кабелно/безжично устройство за
споделяне на линията, концентратор). Инсталирайте устройствата и
настройвайте мрежата правилно съгласно съответните ръководства.
✎✎ Методът на свързване може да е различен при различните
производители на точки за достъп.
❐❐За да свържете USB устройство
Включете USB устройство за съхранение (външен твърд диск, USB
памет) в USB порта на телевизора и ще можете да се насладите на
съдържанието, записано на USB устройството ви в телевизора.
За да изключите USB устройство за съхранение, изберете Бързо меню
➙ USB устройство, което искате да изключите. Не го изваждайте, докато
не видите съобщение, че USB устройството е изключено. Ако се извади
принудително, може да възникне грешка в него или телевизора.
✎✎ След като изберете USB устройство за изключване, не можете да
четете от него. Извадете USB устройството за съхранение и го
поставете отново.
❐❐Използване на USB устройство за съхранение –
предупреждение
✎✎ USB устройството за съхранение може да не работи, ако има
вградена програма за автоматично разпознаване или използва
собствен драйвер.
✎✎ Някои USB устройства за съхранение може да не работят или да
работят неправилно.
✎✎ Ако използвате USB удължителен кабел, USB устройството може да
не бъде разпознато или да не работи правилно.
✎✎ Използвайте устройства, форматирани с файлова система FAT32 или
NTFS на Windows.
✎✎ Препоръчително е използваните USB твърди дискове да са с
номинално напрежение под 5 V и номинален ток под 500 mA.
✎✎ Препоръчително е да се използва USB концентратор или твърдо
дисково устройство със захранване. (Ако наличното захранване не е
достатъчно, възможно е USB устройството за съхранение да не бъде
правилно открито.)
✎✎ Препоръчително е капацитетът на използваните USB memory stick
устройства да бъде до 32 GB, а на USB твърди дискове – до 2 TB.
✎✎ Ако USB твърд диск с енергоспестяваща функция не работи
правилно, изключете и отново включете захранването. За повече
информация вижте ръководството за потребителя на USB твърд
диск.
✎✎ Данните в USB устройството за съхранение могат да се повредят,
затова архивирайте важните файлове на други устройства.
Запазването на данните е задължение на потребителя и
производителят не носи отговорност за загуба на данни.
❐❐За да използвате SmartShare™
SMART
➾ SmartShare™
Осигурява достъп до снимки/музика/видеофайлове от телевизора чрез
свързване с USB устройство или домашна мрежа (DLNA).
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
SmartShare™
Скорошен
Наскоро възпроизвеждани
Видеоклипове
Снимка
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
Музика
Записани ТВ програми
Свързано устройство
Избира записа, съхраняван
на USB твърд диск, за да го
преглерда/изтрие.
Новодобавени
010
Настройки
Изтр. хрон.
Ръководство за свързване
Показва как да свържете
компютър, смартфон/
устройство и USB.
❐❐Управление на видео възпроизвеждането
Управлява възпроизвеждането и указва опции, докато гледате
видеоклипове.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Избира желаното положение и възпроизвежда
Опция
Задава опции.
Възпроизвеждане
Превключва в 3D режим.
❐❐За да управлявате преглеждането на снимки
Управлява възпроизвеждането и задава опции при преглед на снимки
на цял екран.
✎✎ За 3D снимки ефектът слайдшоу не е активен дори когато е разрешена
функцията Слайдшоу.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Опция
Показва снимките като
слайдшоу.
Възпроизвежда фонова
музика.
Превключва в 3D режим.
Задава опции.
Настройва филтъра.
[в зависимост от модела]
Завърта или увеличава снимката.
❐❐За да управлявате възпроизвеждането на музика
Управлява възпроизвеждането и задава опции при слушане на музика.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Избира желаното положение
и възпроизвежда
Задава опции
Възпроизвеждане
Настройва функцията
повторение/случаен режим.
Слушате музика при изключен
монитор.
✎✎ Можете да управлявате изпълнението с помощта на клавишите ꕚ, ꕖ и
ꕙ от стандартно дистанционно управление.
✎✎ Ако използвате USB устройство, информацията за часа няма да се
показва на екрана.
❐❐ За да използвате функции, свързани със SmartShare™
SMART
➾ SmartShare™ ➙ Настройки
Променя настройките, свързани с възпроизвеждане на съдържание от
SmartShare™.
❌❌Разширена настройка
Име на моя
телевизор
Състояние на
мрежата
Wi-Fi direct
Автоматично
възпроизвеждане
при получаване
Променя показваното име при търсене на телевизора от
други устройства.
Проверява свързването на мрежата.
Позволява използването на функции за безжично
свързване от типа на Wi-Fi direct и WiDi.
Приема/отхвърля съдържанието, прехвърлено от други
устройства.
DivX(R) VOD
Регистрира или освобождава DivX.
Проверява DivX регистрационния код за
възпроизвеждане на DivX-защитени видеофайлове.
Регистрирайте на адрес http://vod.divx.com.
Потребителски регистрационен код за наемане или
купуване на филми от www.divx.com/vod.
✎✎ Наетите/закупените DivX не могат да се
възпроизвеждат, ако се използва DivX регистрационен
код на друго устройство. Използвайте само кода,
предоставен на това устройство.
✎✎ Конвертираните файлове, които не отговарят
на стандарта за DivX кодеци, може да не се
възпроизвеждат или да произвеждат неправилни
изображения или звук.
❌❌Изтр. хрон.
За да изтриете съдържанието по-долу, натиснете бутона Изтриване на
хронология по-долу. Използвайте съдържанието в меню Последни.
❐❐Файлове, поддържани от SmartShare™
Максимална скорост на пренос на данни:
• Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (мегабита в секунда)
• ULTRA HD [в зависимост от модела] ULTRA HD видео
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps
Поддържани формати на външни субтитри: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Поддържани формати на вътрешни субтитри: • Full HD видео
1920 X 1080: XSUB (поддържа вътрешни субтитри, генерирани от DivX6)
• [Поддържа само ULTRA HD режим] ULTRA HD видео : Не поддържа
вътрешни субтитри.
❐❐Поддържани видеокодеци
Максимална:
• Full HD : 1920 x 1080 @30p
• ULTRA HD [в зависимост от модела] : 3840 x 2160 @30p
Разширение
.asf
.wmv
.divx
.avi
Кодек
видео
аудио
видео
аудио
VC-1 разширен профил, VC-1 обикновен и главен
профил
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion
Jpeg, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
Разширение
.mp4
.m4v
.mov
.3gp
.3g2
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Кодек
видео
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
аудио
AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
видео
аудио
видео
аудио
видео
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC, AMR-NB, AMR-WB
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
аудио
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Разширение
.vob
.mpg
.mpeg
Кодек
видео
аудио
видео
аудио
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II
❌❌Налични музикални файлове
Файлов
тип
mp3
Елемент
Информация
Скорост на
32 Kbps – 320 Kbps
предаване
Честота на
16 kHz – 48 kHz
семплиране
Поддръжка MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Налични файлове за снимки
Файлов тип
Елемент
Профил
минимален: 64 x 64
2D
(jpeg, jpg, jpe)
JPEG
3D(jps)
JPS
3D(mpo)
MPO
максимален: обикновен тип: 15360 (W) x 8640 (H)
Progressive Type: 1920 (W) x 1440 (H)
минимален: 64 x 64
максимален: обикновен тип: 15360 (W) x 8640 (H)
размер 4:3
3648 x 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
размер 3:2
3648 x 2432
❐❐Възпроизвеждане на видео – предупреждение
✎✎ Някои субтитри, създадени от потребители, може да не работят
правилно.
✎✎ Видеофайловете и субтитрите трябва да са в една и съща папка.
За да се показват правилно субтитрите, файловете за видео и за
субтитри трябва да са с едно и също име.
✎✎ Възможно е, в зависимост от производителя и модела, субтитрите на
мрежовите устройства за съхранение NAS (Network Attached Storage) да
не се поддържат.
✎✎ Не се поддържа поточно предаване,
съдържащо GMC (Global Motion
✎✎ Не
Compensation – глобално компенсиране на движението) или Qpel
(Quarterpel Motion Estimation – оценка на движението в четвърт пиксел).
✎✎ Full HD видео
• Поддържа се само H.264 / AVC с ниво на профила 4.1 и по-ниско.
✎✎ [Поддържа само ULTRA HD режим] ULTRA HD видео: 3840 X 2160
• поддържа само възпроизвеждане през USB.
• LG ULTRA HD е напълно съвместимо с повечето ULTRA HD съдържание
кодирано в HEVC представляващо съдържание с висока резолюция.
Въпреки това, може да не се поддържат определени видове кодеци.
• Новите кодеци могат да бъдат актуализирани, чрез софтуерно
надграждане.
Разширение
видео
.mkv / .mp4 / .ts
аудио
видео
.ts
аудио
Кодек
H.264/AVC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
H.265(HEVC)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
✎✎ Някои Ultra HD модели се нуждаят от свързване към "ULTRA HD Upgrade
Kit".
✎✎ Ограничението за размер на файла зависи от кодиращата среда.
✎✎ Той работи с версия над Window Media Audio V2.
✎✎ Не се поддържа от AAC Main Profile.
✎✎ Възможно е видео файловете, създадени с някои кодиращи
устройства, да не могат да се възпроизведат.
✎✎ Възможно е видео файловете във формати, различни от тук указаните,
да не могат да се възпроизвеждат.
✎✎ Възможно е възпроизвеждането на видео файлове, записани на
USB устройство, което не поддържа високоскоростния режим, да не
функционира нормално.
✎✎ Телевизорът поддържа DTS аудио кодек, когато е указан USB/HDMI
видео файл за възпроизвеждане.
❐❐Какво е LG Cloud?
SMART
➾ LG Cloud
LG Cloud е услуга, която ви позволява да се наслаждавате на вашето
съдържание като видео, музика и снимки на вашия телевизор LG Smart,
Смартфон и уебсайта на LG по всяко време, независимо от това къде
се намирате.
✎✎ Регистрирайте се за LG Cloud, за да използвате услугата.
✎✎ Можете да се регистрирате от вашия телевизор LG Smart, Смартфон
или уебсайта на LG
✎✎ Услугата или членството могат да бъдат отменени само на Cloud
уебсайта на LG (http://www.lgecloud.com).
❐❐За да използвате LG Cloud
❌❌Оформление на основния екран
Това е основният екран, който ще виждате след като влезете.
Раздели за
избор на папки
Зона за
показване на
файл
Избор на
критерии за
сортиране
Използван капацитет
Видео
Музика
Снимки
Начало
По време
Режим на избор
Режим на избор
❌❌Възпроизвеждане на видео
Преглед в 3D
(Само за модели, които поддържат 3D)
Задаване на опции
Добавяне към
Предпочитани
Управление на
възпроизвеждането
Опции
Добавяне или
премахване на любими
❌❌LG Cloud Бележки/Моя акаунт
Забележка
Моя акаунт
Показва бележки относно услугата LG Cloud.
Показва информация за потребителя и за ползването на
акаунта.
DLNA е съкращение на сертификата Digital Living Network Alliance, чрез
който посредством домашна мрежа можете да възпроизвеждате на
телевизора видеофайлове/музикални файлове/снимки, съхранени на
компютър или сървър.
❐❐За да свържете DLNA-сертифициран смартфон
Телевизорът и смартфонът трябва да са в една и съща мрежа.
1 Уверете се, че на смартфона е активиран Wi-Fi.
2 Инсталирайте/стартирайте приложението, за да споделите
съдържание от смартфона.
3 Стартирайте „Споделяне на съдържанието на мобилния ми телефон“.
4 Изберете вида съдържание (видео/Музика/снимки), което искате да
възпроизвеждате.
5 Изберете видеофайла, музикалния файл или снимката, които да се
възпроизведат на телевизора.
6 Изберете Add to Play List (Добавяне към списъка за възпроизвеждане).
7 Изберете модела на телевизора в устройството, от което искате да
възпроизвеждате съдържание.
(Моделът на телевизора е означен върху етикета му.)
8 Изпълнение ▶ Избраният файл се показва на телевизора.
❐❐За да свържете DLNA DMR (Digital Media Renderer –
Модул за рендиране на цифрова мултимедия)
Ако използвате компютър с операционна система Windows 7 или Windows
8 или DLNA-сертифицирано устройство (например мобилен телефон),
музиката/видеоклиповете/снимките могат да се възпроизвеждат на
телевизора без да е необходимо да инсталирате отделна програма.
1 Конфигурирайте телевизора и компютъра в една и съща мрежа. В
мрежата конфигурирайте компютър с инсталиран Windows 7 или
Windows 8.
2 Щракнете с десния бутон върху музикалния файл/видеофайла/
снимката, които искате да възпроизвеждате, и използвайте функцията
Отдалечено възпроизвеждане на Windows 7 или Windows 8. За да
възпроизвеждате съдържание от устройство, като например мобилен
телефон, вижте неговото ръководството за потребителя.
3 Съдържанието ще се възпроизвежда само на едно устройство, дори
ако са свързани повече телевизори или устройства. Скоростта на
възпроизвеждане може да е различна в зависимост от скоростта на
мрежата.
❐❐За да свържете DLNA DMP (Digital Media Player –
Цифров медиен плейър)
Можете да възпроизвеждате на телевизора музикални файлове/
видеофайлове/снимки чрез компютър с Компютърен софтуер SmartShare,
като ги свържете чрез домашна мрежа.
1 Конфигурирайте телевизора и компютъра в една и съща мрежа. За
да се активира услугата DLNA, телевизорът и всяко от устройствата
трябва да са свързани само с една точка за достъп.
2 Инсталирайте Компютърен софтуер SmartShare на компютъра
от уебсайта. Преди инсталирането затворете всички работещи
програми, включително защитната стена и антивирусните програми.
3 За да можете да гледате споделения файл на телевизора си, трябва
да пуснете сървъра.
✎✎ За информация относно уебсайта, отидете на SMART ➾
Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Информация за продукт/услуга.
✎✎ За информация относно начина на използване на софтуера
SmartShare PC, разгледайте помощния раздел в софтуерното
приложение.
❌❌При неизправност на DLNA
✎✎ Ако функцията DLNA не работи правилно, проверете мрежовите
настройки.
✎✎ За да можете да преглеждате 1080p видеоклипове чрез DLNA, е
необходимо да разполагате с 5-GHz точка за достъп. Възможно е
2,4 GHz точка за достъп да причинява често буфериране или други
проблеми.
✎✎ DLNA може да не функционира изправно в условия на безжична
мрежа. Препоръчително е да се свържете с кабелна мрежа.
✎✎ При възпроизвеждане на видео в режим DLNA не се поддържат
Аудио и вътрешни субтитри.
✎✎ Ако в режим DLNA към един сървър е свързан повече от един
телевизор, съдържанието може да не се възпроизвежда в
зависимост от показателите на сървъра.
✎✎ Може да не се поддържат субтитри в зависимост от DLNA
устройството.
✎✎ Функцията DLNA може да не работи правилно в зависимост от
мрежовата среда.
✎✎ Функцията DLNA не може да се използва с някои точки за достъп, които
не поддържат мултикаст. За повече информация вижте ръководството
на точката за достъп или се консултирайте с производителя.
✎✎ Поддържаните файлови типове може да са различни в зависимост от
средата на DLNA сървъра, дори за такива, поддържани от телевизора.
✎✎ Наличието на твърде много подпапки и файлове в една папка може да
предизвика неизправност.
✎✎ Информацията за файла от DLNA сървъра може да не се показва
правилно.
✎✎ Когато гледате видео със субтитри на DLNA сървър, е препоръчително
да използвате Компютърен софтуер SmartShare.
✎✎ Ако добавите файла със субтитри по-късно, премахнете и
възстановете споделянето на папката.
✎✎ DRM файлът, разположен на сървъра Компютърен софтуер SmartShare,
не може да се възпроизвежда.
✎✎ ULTRA HD видео (3840 X 2160) файлът не работи.
❐❐За да използвате Премиални
SMART ➾ Премиални
Тази услуга осигурява удобен достъп до голямо разнообразие от съдържание,
а също и до видео, новини и UCC в реално време, при условие само че сте
свързани с мрежата.
Премиалното съдържание съдържа и някои характерни за конкретната страна
услуги, отчитайки както регионалните културни особености, така и глобалния
контекст.
ПРЕМИАЛНИ
Влизане
Търсене
Премиално
съдържание
Изберете
съдържанието,
което искате да
използвате.
Вирусно видео
Кино
Времето
Снимки
Социална
Мрежа
Новини
Спорт
Видео
Карта
Игри
В Моите прилож.
В Моите прилож.
Задава опции.
Опция
❐❐За да използвате платено съдържание
За някои типове премиално съдържание се заплаща такса. За платените
услуги таксата се заплаща през платежната система на LG Electronics или тази
на съответния доставчик на съдържание.
Преди да използвате платежната система на LG, трябва д се регистрирате за
членство и да въведете своите данни за плащане в телевизора или през уеб
сайта (www.lgappstv.com), за да може да закупувате платено съдържание.
Можете да се регистрирате за членство на екрана за вписване на телевизора
или на уеб сайта ни. След това можете да влезете в профила си с едни данни
за идентификация както на телевизора, така и на уеб сайта.
1 Щракнете върху бутона Влизане в горната дясна част на началната
страница, за да влезете.
2 Отидете на желаната премиална услуга. (За някои платени услуги след
регистрация за съответната платена услуга са необходими отделни
влизания.)
3 След като прегледате цената и информацията за съдържанието, щракнете
върху бутона Купуване. (В зависимост от съдържанието е възможно да има
ограничения на наличния период и брой на използванията.)
4 След като купуването завърши, можете да прегледате закупеното
съдържание, като щракнете върху бутона Купете.
5 Изберете идентификатора си в горното меню на началния екран и
вижте хронологията на покупките от Моята страница ➙ Запитване за
плащане. Тя е налична и на Моята страница ➙ Хронология на покупките
в уебсайта (www.lgappstv.com).
❐❐За да нулирате Премиални
SMART
➾ Премиални ➙ Опция ➙ Инициализация на Premium
Нулира списъка и информацията за премиалните услуги, настройките
за страна и информацията за влизане на потребителя. Нулирането ще
коригира грешките, възникнали при актуализиране на премиалните
услуги.
✎✎ Предлаганото от доставчиците на услуги съдържание е предмет
на промяна или изтриване без предизвестие с цел подобряване на
качеството на услугите. За въпроси, отстраняване на неизправности
или актуална информация относно съдържанието вижте уебсайта на
съответния доставчик. LG Electronics не носи юридическа отговорност
за услугите за съдържание и свързаната информация дори при
прекратяване на услугата от доставчика.
✎✎ Качеството на премиалната услуга може да зависи от интернет
връзката. За всички въпроси, свързани със скоростта на интернет
връзката или други проблеми с услуги, се обръщайте към интернет
доставчика си.
✎✎ За най-добро качество е препоръчително да се абонирате за
интернет услуга със скорост 4,0 Mbps (1,5 Mbps или по-бърза). Ако
срещнете проблем със скоростта на интернет връзката, се свържете
с интернет доставчика си.
✎✎ Някои доставчици не съдържание може да предлагат съдържание,
неподходящо за непълнолетни. Препоръчва се родителски контрол.
❐❐За да използвате LG Smart World
[Възможно е тази функция да не е активна в някои страни.]
SMART
➾ LG Smart World
LG Smart World е приложение за телевизора, налично чрез услугата
Smart TV. Можете да изтегляте и използвате различни видове популярни
платени/безплатни приложения, включително такива за образование,
забавление, общество и новини.
SMART WORLD
Всички
Популярни
Популярни платени
Популярни безплатни
Ново
18+
Всички
Игра
Забавление
Живот
Образователни
Новини/информация
Моите приложения
Влезте.
Когато влезете, се показва
идентификатор.
След като изберете
идентификатора, можете да
изберете Моята страница и
Излизане.
Изберете приложението за
инсталиране.
❐❐За да се регистрирате в LG Smart World
SMART
➾ Влизане
За да изтегляте и стартирате приложения, трябва да се регистрирате.
1 Изберете Регистриране и приемете правната бележка.
2 Въведете идентификатор и парола.
3 В полето Потвърждаване парола въведете отново паролата.
4 Изберете OK, за да завършите регистрацията.
✎✎ Можете да се регистрирате като потребител на телевизора или на
уеб сайта (www.lgappstv.com).
✎✎ След като се регистрирате като потребител, влезте в своя телевизор и
на сайта, като за целта използвате един и същ идентификатор.
✎✎ С един идентификатор можете да влезете в до пет телевизора.
❐❐За да инсталирате приложение на телевизора
SMART
1
2
3
4
➾ LG Smart World
За да влезете, щракнете бутона Влизане най-горе на началния екран.
Изберете картата LG Smart World.
Изберете желаното от вас приложение от списъка.
Проверете информацията за приложението и изберете бутона Инсталиране или
Купете.
5 Проверете дали разполагате с функциите или телевизионните приложения,
които се изискват за инсталирането на приложението и натиснете бутона ОК.
6 За платените приложения е необходимо да се извърши проверка на плащането и
покупката.
7 След като инсталацията завърши, изберете Изпълни, за да изпълните
приложението незабавно. Ако не искате да го изпълните незабавно, изберете
Затваряне. Ако искате да изпълните приложението по-късно, изберете Моите
приложения, за да прегледате списъка с приложенията, инсталирани на
телевизора.
✎✎ Можете да купувате приложения от компютър или от телевизора, но
трябва да използвате телевизора, за да ги инсталирате и стартирате.
✎✎ Ако на телевизора няма достатъчно място за съхранение, можете
да изтегляте приложения на USB устройство, свързано към входа
за USB приложения на телевизора. Приложенията, съхранени на
USB, могат да се стартират/изтриват/преместват от екрана Моите
приложения.
✎✎ USB памет, съдържаща приложения, не може да се използва за други
данни. (само за USB приложения)
❐❐За да управлявате информацията си
SMART
➾ LG Smart World
1 Влезте.
2 В горната част на екрана изберете използвания в момента
идентификатор.
3 Изберете Моята страница.
4 Управлявайте, като преглеждате Информация за членство, списъка
Моите закупени приложения и списъка Инсталирани на телевизора
приложения.
Моята
информация
Показва основна информация за използвания
в момента идентификатор. За да промените
информацията си за членство, посетете www.
lgappstv.com от компютъра си.
Запитване за
плащане
Показва Хронология на плащанията за използвания
идентификатор.
Закупени
приложения
Показва списъка Моите закупени приложения за
използвания идентификатор.
Можете да изтривате/преинсталирате закупените
приложения.
SMART
➾ Търсене
Можете да търсите приложения и съдържание чрез функцията Търсене на LG
Smart TV. При въвеждане на ключови думи чрез входно устройство от типа на
дистанционно управление, може да откриете приложението LG Smart World и
част от съдържанието на услугата Премимум. За целите на интернет търсенето
са предоставени и връзки. Ако използвате SmartShareTM, може да търсите и в
съдържание на SmartShareTM. Категориите и типовете съдържание Търсене са
различни в зависимост от страната и ще продължават да бъдат актуализирани.
Въведете думи
за търсене.
ТЪРСЕНЕ
Свързани кл. думи
All
Premium
Smart World
Категория на
резултатите от
търсенето
APP Contents
Youtube
News
Търсене
Резултати от
търсенето
Подробна
информация за
търсения елемент.
❐ ❐За да използвате функцията търсене на глас
❌ ❌Използване на функцията търсене
1 Отидете на SMART ➾ Търсене. Изберете иконата за разпознаване на
глас ( ) вляво от текстовото поле.
2 След като се появи прозорецът за разпознаване на глас, изговорете
текста бавно и ясно.
3 След като разпознаването на гласа завърши, се появява прозорецът
"Списък с подобни". Ако изскачащият прозорец не съдържа желаните
от вас резултати, натиснете Нов опит и опитайте отново. Изберете
най-близкия резултат, след което той ще се появи в текстовото поле.
Натиснете бутона "Търсене", за да получите желания резултат.
❌ ❌Използване на тази функция в интернет
1 Отидете на SMART ➾ Интернет. За да отворите прозореца на
клавиатурата, преместете курсора на дистанционното управление
Magic Motion в полето за въвеждане на текст на порталния уеб сайт.
2 Изберете иконата за разпознаване на глас ( ) вляво от полето за
въвеждане на текст на виртуалната клавиатура.
3 След като се появи прозорецът за разпознаване на глас, изговорете
текста бавно и ясно.
4 След като разпознаването на гласа завърши, се появява прозорецът
"Списък с подобни". Ако изскачащият прозорец не съдържа желаните
от вас резултати, натиснете Нов опит и опитайте отново. Изберете найблизкия резултат, след което той ще се появи в текстовото поле. За да
получите желания от вас резултат, натиснете бутона "Търсене" в уеб
страницата.
✎ ✎ Можете да използвате функцията Търсене на глас при натискане на
Разпознаване на глас( ) от дистанционното управление Magic Motion,
дори ако на екрана виждате QWERTY клавиатурата.
✎ ✎ Преди да използвате функцията разпознаване на глас, проверете
мрежовата връзка.
✎ ✎ Препоръчително е да използвате дистанционното управление на
разстояние не по-малко от 10 см от лицето си.
✎ ✎ Ако говорите прекалено бързо или бавно, е възможно разпознаването
на гласа ви да не бъде успешно.
✎ ✎ Скоростта на разпознаване може да е различна в зависимост от
особеностите на потребителя (глас, произношение, интонация и
скорост), както и от околната среда (шум сила на звука на телевизора).
✎ ✎ За да промените езика на търсенето на глас, отидете на SMART ➾
Настройки ➙ OПЦИЯ ➙ Език(Language) ➙ Език за търсенето на глас.
✎ ✎ Можете да настроите аватара да бъде Вкл./Изкл. в SMART ➾
Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Вижте аватар.
[Възможно е за някои модели тази функция да не е активна в някои страни.]
Създадено от
SMART
➾ Интернет
Служи за ръчно въвеждане на URL адресите в телевизора или
посещаване на уебсайтове, добавени към Предпочитани.
Служи за въвеждане на уеб
адреса.
Избира кога
отваряте няколко
уеб браузъра.
Прибавя текущата страница
към списъка с предпочитани.
✎✎ Интернет поддържа до Flash 11, но не и технологии, зависещи от
платформата, като ActiveX.
✎✎ Интернет работи само с предварително инсталирана добавка.
✎✎ Интернет не може да възпроизвежда медийни файлови типове, различни
от: JPEG / PNG / GIF
✎✎ Интернет се затваря принудително при недостиг на памет.
✎✎ При работа в Интернет се използват инсталираните шрифтове за
телевизора и в зависимост от възпроизвежданото съдържание може да не
се виждат добре.
✎✎ Интернет не поддържа изтегляне на файлове и шрифтове.
✎✎ Интернет е предназначен за телевизора и може да има различни функции
от браузърите за компютър.
✎✎ Интернет е телевизионен браузър и може да не работи изправно, ако
опитвате да отваряте определени формати на файлове със съдържание.
❐❐За да започнете видео разговор (Skype)
Можете да проведете видео разговор със свой абонат в Skype, като
използвате Smart TV камерата.
1 Свържете телевизора към мрежа.
2 Подгответе Smart TV камерата за употреба. Ако вашият Smart TV не
е оборудван с камера, инсталирайте LG камера за видео разговори
(Която се продава отделно). (За допълнителна информация,
направете справка с ръководството за инсталиране или
потребителското ръководство на камерата.)
3 Отидете на SMART ➾ Premium ➙ Skype.
4 Първо влезте в акаунта си в Skype.
Ако нямате Skype акаунт, създайте си такъв, като направите справка
със следващата страница.
❐❐За да създадете Skype акаунт
За да проведете видео разговор, като използвате Skype, ви е необходим
Skype акаунт.
1 Отидете на SMART ➾ Premium ➙ Skype и изберете Създаване на
профил в дъното.
2 Прочетете условията и изберете Приемам.
3 Въведете своите Име и фамилия, Скайп име и Парола. За да
потвърдите Парола, въведете паролата отново в полето Повторена
парола и изберете Продължи.
4 Въведете E-mail, посочете Държава и изберете Потвърди.
✎✎ Ако Скайп име, което въведете, вече се използва, трябва да
предоставите друго.
❐❐За да използвате Skype
Когато се впишете в Skype, можете да използвате услугата разговор на
Skype.
Информация за вписания акаунт
Broman Bill
KRW 9.542.78
Абонати
Номератор
Хронология
Моята информация
Настройка
Раздел Разговор/Настройки
Skype екран
Опция
Добави абоната
Варио
Конферентен разговор
Назад
Изход
Бутони за управление
Всеки екран показва функциите,
които могат да се контролират на
него.
❌❌Раздел Разговор/Настройки
Абонати
Номератор
Когато изберете Skype абонат, можете да изберете
(Видео разговор) или
(Гласов разговор).
Можете да добавяте или изтривате нов абонат.
✎✎ Ако разполагате с повече от 500 абоната,
функционирането и устойчивостта на списъка с
абонати може да се влошат.
Можете да проведете разговор, като изберете
номерата за набиране.
✎✎ За да използвате функцията Обаждане на
телефонни Номератор, трябва да закупите Skype
кредит. За допълнителна информация посетете
уебсайта на Skype (www.skype.com).
Хронология
Моята
информация
Настройка
Можете да проверявате Всички разговори, които са
били избрани или получени, и получените Гласова
поща/Заявки за пълномощно.
След като сте се вписали, можете да настроите Моят
статус, Задай снимка/аватар, Моят профил или
Профил в Skype.
✎✎ Максималният брой снимки, които можете да
запаметите чрез опцията Снимка, е ограничен.
След като сте се вписали, можете да настроите
Уведомяване, Препращане, Неприкосновеност, Видео
или Смяна на парола.
✎✎ Нужни са няколко минути, за да влязат в сила
промените.
❐❐За да проведете гласов разговор
❌❌За да проведете видео разговор
В Контакти изберете абонат, на когото искате да се обадите, и изберете
(Видео разговор).
❌❌За да проведете гласов разговор
В Контакти изберете абонат, на когото искате да се обадите, и изберете
(Гласов разговор).
✎✎ Можете да извършвате телефонни функции като добавяне на абонат
по време на разговор.
❐❐За да отговорите на повикване
При получаване на повикване докато гледате телевизия, в долния
десен ъгъл на екрана се появява съобщение.
Можете да отговорите на Избери с видео/гласово повикване или Отказ.
✎✎ Не можете да използвате входни устройства от типа на клавиатура,
докато използвате Skype.
✎✎ Не можете да осъществявате видео разговори от Mac, чиято версия
на Skype е 2.8 или по-ниска.
✎✎ Наличното съдържание е предмет на промяна от доставчика на
съдържанието. За допълнителна информация относно доставчика
на съдържанието, посетете уебсайта на вашия доставчик на
съдържание.
✎✎ Екранът за актуализация на софтуера се появява автоматично при
наличие на такава.
Не са налични разговори със спешни номера.
Skype не може да замести стандартната ви телефонна
услуга и не е възможно да се използва за разговори
със спешни номера.
Безплатните приложения са на ваше разположение след като се
регистрирате, но за да използвате платени приложения, трябва да
въведете метод на плащане.
Можете да въвеждате и премахвате методи на плащане от телевизора или
през уеб сайта ни (www.lgappstv.com).
Проблем
Когато влизате
в меню, винаги
се показва
съобщението
„Инициализиране“.
Не се показва
съдържание в
премиалната карта.
Решение
• Съобщението „Инициализиране“ се показва при
рестартиране на микропроцесора и хардуера,
настройване на мрежовите комуникации и установяване
на комуникации със SDP (удостоверяване на устройства
и изтегляне на основна информация). Това отнема
около 20 секунди и е нормален процес.
• Съдържанието може да не се показва, ако промените
настройката за страна в Smart TV. Променете страната
в SMART
➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Настройка за
държава на услугата.
Проблем
Когато се
използват интернет
функциите,
някои уебсайтове
съдържат празни
области.
Интернет се затваря
автоматично при
посещение на
уебсайт.
Вече се регистрирах
от телевизора.
Трябва ли да се
регистрирам и на
уебсайта (www.
lgappstv.com)?
Решение
• Интернет функцията на телевизора поддържа до
Flash 11 и възпроизвежда файлове само в следните
формати:
JPEG, PNG, GIF
• Интернет функцията може да се затвори принудително,
ако паметта е недостатъчна за обема информация на
уеб страницата.
• Ако се регистрирате от своя телевизор, не е необходимо
да го правите и на уеб сайта на LG (www.lgappstv.com).
След като направите регистрацията от телевизора,
можете да влизате в уеб сайта, като за целта използвате
същото потребителско име и парола и въведете
допълнителна информация, за да завършите процеса на
проверка на имейл адреса ви.
Проблем
Могат ли членове
на семейството да
използват различни
идентификатори за
един телевизор?
Какво да направя,
ако забравя
идентификатора
си?
Решение
• Можете да регистрирате и използвате няколко
идентификатора за един телевизор.
• Можете да видите регистрираните за телевизора
идентификатори в SMART
➾ Влизане ➙ ИД списък.
• Можете да проверите списъка с приложения, закупени от
всеки идентификатор. В SMART
➾ Влизане ➙ Моята
страница обаче можете да видите всички приложения,
инсталирани от отделните идентификатори.
• Ако сте се регистрирали от компютър, използвайте
функцията Забравен идентификатор? на уебсайта (www.
lgappstv.com).
• Ако сте се регистрирали от телевизора, можете да видите
идентификаторите в SMART
➾ Влизане ➙ Търсене на
идентификатор.
Проблем
Закупих приложение
от уебсайта (www.
lgappstv.com).
Как мога да го
използвам на
телевизора?
Мога ли да видя
хронологията на
закупените от мен
приложения?
Решение
• Ако искате да проверите приложение, закупено от
телевизора, влезте и го вижте в менюто Закупени
приложения.
Изберете идентификатора в горната част на База и
вижте приложението в Моята страница ➙ Закупени
приложения.
• Изберете идентификатора в горната част на База и
вижте приложението в Моята страница ➙ Закупени
приложения.
• Влезте в уебсайта (www.lgappstv.com) и изберете Моята
страница ➙ Хронология на покупките.
Проблем
Изтрих платено
приложение. Трябва
ли да го купя
отново, за да го
изтегля?
Мога ли да
използвам
приложения от
LG Smart World
за телевизор LG
Smart както на
телевизора, така и
на компютъра?
Решение
• Ако случайно изтриете закупено приложение, можете
да го изтеглите и след това да го инсталирайте отново,
без да се налага да го купувате отново, при условие
че все още е в експлоатация. Изберете ИД най-горе на
началния екран и изтеглете отново приложенията от
Моята страница ➙ Закупени приложения. (В зависимост
от софтуерната версия е възможно приложенията, които
сте били закупили по-рано, да не бъдат изтеглени или
изпълнени отново.)
• Проверете дали вашият модел телевизор поддържа LG
Smart World.
• Приложенията от LG Smart World за телевизор LG Smart
могат да се възпроизвеждат само на LG Smart TV.
• Можете също да купувате приложения от уебсайта
(www.lgappstv.com), но не можете да ги използвате
на компютър или Mac, затова внимавайте, когато ги
купувате.
Проблем
Как мога да разбера
кой идентификатор
в момента се
използва за
телевизора?
Инсталирах
приложение на
телевизора. Къде
мога да го видя?
Показваният на
екрана размер
на приложението
е различен от
действителния
размер на
инсталираното
приложение.
Решение
• Изберете идентификатора в горната част на База и
вижте използвания в момента идентификатор в Моята
страница ➙ Моята информация.
• Изберете SMART
➾ Моите приложения. Показват се
всички платени и безплатни приложения, инсталирани на
телевизора.
• Показваният размер включва допълнителното
пространство, необходимо за инсталиране на
приложения, и може да е различен, след като
приложението се инсталира.
Проблем
Забравих паролата
за телевизора.
Какво да направя?
Решение
• Ако при регистрацията от телевизора предоставите само
своето потребителско име и парола, няма да можете да
възстановите паролата си, ако я изгубите. Създайте ново
потребителско име и се регистрирайте с него.
• Ако при регистрацията на телевизора си на уеб сайта
на LG (www.lgappstv.com) предоставите информация,
различна от зададените тогава потребителско име и
парола, можете да възстановите паролата от уеб сайта.
Проблем
Трябва ли
да запазите
информацията
за плащане
при закупуване
на платени
приложения?
Мога ли да
върна закупено
приложение?
Решение
• За да закупите на платени приложения, трябва да имате
кредитна карта, регистрирана в телевизора или на уеб
сайта (www.lgappstv.com) или да имате кредит. Ако не
искате данните за кредитната ви карта да се записват,
заредете предварително кредит в нея. Попълването на
кредита е достъпно само на уеб сайта и ако данните
от кредитната ви карта не бъдат регистрирани или ако
не разполагате с кредитна карта, няма да можете да
купувате платени приложения.
• Като член не можете да заявите възстановяване на
средствата след закупуване.
• Ако установите наличие на дефект в продукта или
проблем при използването му, който не е причинен
по ваша вина, можете да поискате да ви бъде
възстановена сумата за закупуването му. Но за тази
цел е необходимо да имате истинска причина.
Проблем
Решение
• За да закупите платени приложения, трябва да имате
кредитна карта, регистрирана в уеб сайта (www.
Регистрирах се в
lgappstv.com). Също така, когато ги закупувате от уеб
своя телевизор, но
сайта, можете да приготвите кредитната си карта. Ако
не мога да купувам
информацията за кредитната ви карта не е регистрирана
платени приложения.
при нас или не разполагате с достатъчно налични
средства, няма да можете да закупувате платени
приложения.
• За новорегистрирани членове форматът на
Трябва ли за
потребителското име се промени от комбинация от числа
потребителско име
и букви на имейл адрес.
да използвам само
• При регистрацията за потребителско име можете да
имейл адрес?
използвате само своя имейл адрес.
Проблем
Трябва ли да сменя
формата на своето
потребителско име
така, че да бъде
имейл адрес?
Какво представлява
профила на LG?
Решение
• За новорегистрирани членове форматът на
потребителското име се промени от комбинация от числа
и букви на имейл адрес.
• Ако вече сте член, можете да продължите да използвате
съществуващото си потребителско име или да го
промените на имейл адреса си.
• Акаунтът в LG ви позволява да влизате във всички
услуги, предлагани от LG Smart, само с едно
потребителско име и парола. Със своя профил на LG
можете да използвате следните услуги: LG Smart TV, LG
Cloud, LG Smart World (с изключение на някои държави),
LG Smart ThinQ и LG Smart air conditioning (Климатична
система LG Smart) и др.
• В зависимост от услугата е възможно да се изисква
допълнителна информация.
❐❐За да зададете държавата на обслужване
SMART ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Настройка за държава на
услугата
Можете да промените настройката за държавата на вашия Smart TV.
Ще ви бъдат предоставени Premium услуга и LG Smart World, които са
налични за държавата, която сте избрали.
Автоматична
настройка
Ръчна
настройка
Държавата на обслужване се настройва автоматично
за вашия Smart TV.
Държавата на обслужване може да се зададе ръчно
за вашия Smart TV.
✎✎ Ако мрежата не е свързана докато настройвате държавата,
настройката може да не се зададе правилно.
❐❐За да използвате Екранното управление
Натиснете бутона
Remote.
на дистанционното управление Magic
Изберете бутон на Екранното управление, което се появява на екрана
посредством дистанционното управление Magic Remote.
❌❌За да използвате Екранното управление
✎✎ Видът на бутоните на Екранното управление варира в зависимост от
региона или типа на свързаното устройство.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Раздел Смяна на устройство
Time Machine II
REC
Напуска Екранното управление
Премества позицията на Екранното управление
наляво или надясно
Бутони за управление на телевизора
✎✎ Видът на бутоните варира в зависимост от модела.
❐❐За да управлявате устройство, свързано с
телевизора, като използвате Екранното управление
Можете да управлявате устройство, свързано чрез SimpLink или MHL, като
използвате Екранното управление.
1 Проверете дали устройството е свързано към телевизора.
2 След като натиснете бутона
на дистанционното управление
Magic Remote, изберете устройството, което желаете да управлявате в
раздела Смяна на устройство. Появява се Екранното управление, което
може да управлява устройството.
✎✎ Това може да не работи с бутона
за някои модели.
✎✎ За допълнителна информация относно SimpLink или MHL връзката,
направете справка с раздела за свързване на Потребителското
ръководство, предоставено с телевизора.
❐❐За да използвате функцията Универсално управление
[Само за дистанционното управление Magic Remote]
[Възможно е тази функция да не е активна в някои страни.]
С дистанционното управление Magic Remote можете да управлявате цифров
телевизионен приемник, Blu-ray плейър, система за домашно кино и др.
1 Проверете дали устройството, което желаете на настроите, е свързано към
вашия телевизор.
2 След като натиснете бутона
на дистанционното управление Magic
Remote, изберете иконката на устройството, което желаете, в раздела Смяна
на устройство.
Ако устройството, което желаете, не е там, натиснете
в раздела и
изберете външното устройство, което желаете. След като настройването
завърши, името на избраното устройство се появява в раздела Смяна на
устройство.
3 Когато изберете желаното от вас устройство в раздела Смяна на
устройство, Екранното управление, което може да контролира устройството,
се появява на екрана.
За да видите повече бутони за управление, изберете
в
дъното на Екранното управление.
❌❌За да промените или изчистите настройките на
Универсалното управление
1 След натискане на бутона
на дистанционното управление Magic
Remote, изберете бутона
TV/input selection.
2 Изберете Промяна на настройка или Отмяна на настройка в дъното на
устройството, чиито настройки искате да промените.
✎✎ Когато Промяна на настройка, проверете дали захранването на
устройството, чиито настройки искате да промените, е включено.
✎✎ Можете да зададете по едно устройство за всеки тип.
✎✎ С Екранното устройство вие можете да управлявате само устройствата
от дадена марка или производител, които можете да изберете в екрана
за настройка.
✎✎ Ако преди да настроите универсалното дистанционно управление се
свържете с мрежа, ще разполагате с актуализация за най-новия списък
от производителя.
✎✎ В зависимост от модела на външното устройство е възможно някои
бутони да не работят.
✎✎ Поставете устройството близо до телевизора за безпроблемно
функциониране.
✎✎ Ако устройството е в шкаф, отворете шкафа.
✎✎ Отидете на SMART ➾ Универсално управление или
SMART ➙ СПИСЪК НА ВХОДОВЕТЕ ➙ Настройка на универсалното
дистанционно управление и добавете, изтрийте или променете дадено
устройство..
❐❐Преглед на 3D изображения
3D изобразяването е технология, която използва различието в зрението
на лявото и дясното око, за да направи така, че изображенията на
телевизора да изглеждат точно като реалните обекти в истинското
триизмерно пространство.
1 Възпроизведете заглавие на 3D изображение или включете 3D
програма.
2 Натиснете 3D бутона, за да преминете в режим на 3D изобразяване.
3 Активирайте 3D очилата и си ги сложете.
4 За да прекратите режима на 3D изобразяване, натиснете 3D бутона на
дистанционното управление, докато гледате в 3D режим.
✎✎ В зависимост от входния сигнал, предлаганият 3D режим може да е
различен.
❐❐За настройване детайлите на 3D изображенията
SMART
➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Настройки за 3D
Настройва различните аспекти на режима на 3D изобразяване.
3D режим
Предоставя подходящата 3D дълбочина.
• 3D дълбочина : настройва 3D дълбочината между
предмета и фона.
• 3D точка за гледане : настройва 3D изображението да
е по-близо/по-далеч от потребителя.
Увеличаване на 3D
Sound
Осигурява звук, оптимизиран за 3D.
Разпознаване на 3D
изображение
Автоматично преобразува в триизмерен екран, като
анализира изображението на оригиналния екран.
Нормален изглед на
изображение
Корекция на
триизмерното
изображ
Съветник за 3D
Ще видите как 2D изображенията премахват 3D
ефекта.
Превключва изображенията на 3D видеото
вляво/вдясно.
[в зависимост от модела]
Оптимизира 3D режима от менюто “3D съветник”.
❐❐Гледане в режим на 3D изобразяване -
предупреждение
✎✎ Когато гледате в режим на 3D изобразяване, препоръчително е да
зрителят да поддържа разстояние от поне два пъти дължината на
диагонала на екрана.
✎✎ Ако в бъдеще формат на разпространение на 3D съдържание, който
не се поддържа от този телевизор, се превърне в стандарт, може
да се наложи да използвате допълнително устройство, например
цифров приемник.
❐❐Използване на 3D очила - предупреждение
✎✎ Не използвайте 3D очилата като заместител на своите диоптрични
очила, слънчеви или предпазни очила. Неправилното носене на 3D
очилата може да причини нарушаване на зрението.
✎✎ Не поставяйте 3D очилата в екстремни атмосферни условия.
Излагането на прекомерно високи или ниски температури може да
деформира лещите. Не използвайте деформирани очила.
✎✎ Не притискайте 3D очилата и не ги подлагайте на каквито и да
било удари. Грубото боравене с 3D очилата може да доведе до
повреждането им.
✎✎ Обективите на 3D очилата са податливи на надраскване. Почиствайте
ги само с мека чиста кърпа. Възможно е замърсената кърпа да
надраска повърхността на обектива.
✎✎ Не драскайте повърхността на лещите на 3D очилата с остри
предмети и не ги почиствайте с химикали. Ако повърхността на
лещите се надраска, е възможно 3D изображенията да не се показват
правилно.
❐❐Какво представлява функцията Time Machine Ⅱ?
Това е функция, която можете да използвате за запис на програмата,
гледана в момента или която искате да гледате, както и за превъртане
на програмата, която гледате в реално време.
Незабавен запис
Планиран запис
Изпълнение
TimeShift
Незабавно записвате програмата, която гледате.
Избирате програма, която искате да запишете или
определяте часа за старт на записа.
Изпълнявате записаните програми.
Превъртате програмата, която гледате в реално
време.
✎✎ [в зависимост от модела] Можете да записвате и цифрови/аналогови програми,
предавани чрез РЧ кабел, както и съдържание, изпълнявано чрез AV IN входа.
✎✎ Записът на съдържание, защитено с авторско право, с помощта на
разпределителна кутия, използвайки AV жак, не се поддържа. Не се поддържа
и записът на оригинални заглавия на DVD/Blu-ray.
✎✎ Всички излъчвани програми са защитени с авторски права; възможно е
преди възпроизвеждане или изпълнение на тези програми да е необходимо
да получите разрешение за това от притежателя на авторските права.
Ако потребител запише аудио или видео съдържание с това устройство,
записите трябва да се използват единствено за лична употреба. Продажбата,
прехвърлянето или отдаването под наем на записи, попадащи под защитата на
авторски права, е забранено.
❐❐Използване на функцията за незабавен запис
➾ Запис
Time Machine II
ЗАПИС
Показване на лентата за напредъка
Запис от кадър, който гледате в момента
✎✎ Картината може да се различава от действителния екран на телевизора.
✎✎ Картината може да е различна от действителния екран на
телевизора. Докато се прави запис, бутонът Запис се променя на
бутон "Спиране на записването" ( ).
✎✎ Също така можете да правите и незабавен запис чрез бутона Запис в
извелия се прозорец Информация.
✎✎ Поддържа се възможността за незабавен запис до 3 часа. За да
промените крайния час на записа, натиснете бутона Спиране на
записването и настройте опцията Промяна на краен час на запис.
✎✎ Времето за запис може да е различно в зависимост от капацитета на
вашето USB устройство за запис.
✎✎ Натиснете бутона Wheel (OK), докато записвате, за да се изведе
информация за него е горния десен край на екрана.
✎✎ Функцията на бутона Wheel (OK) може да се различава в зависимост
от вашата страна.
✎✎ Ако докато записвате принудително изключите телевизора,
съществува риск програмата да не се запише. По правило преди да
изключите телевизора, трябва да спрете записа и да проверите дали
съответното предаване се е записало.
✎✎ По време на запис някои функции може да не са активни.
❌❌Спиране на записа
➾
(Спиране на записването) ➾ Спиране на записването
❌❌Промяна на крайния час на запис
➾
запис.
(Спиране на записването) ➾ Промяна на краен час на
✎✎ Максималното време за записване е 5 часа.
❐❐Планиране на запис
➾
(лента на напредъка) ➙ График
Това е функция, която ви позволява да настройвате датата и часа за
запис на предаване, което искате да гледате.
ЗАПИС
На живо
Записани телевизионни
програми
Списък планирани
Програма
Опция
✎✎ Можете да изпълните функцията График от SMART
Machine Ⅱ ➙ График.
➾ Time
Програма на телевизията
Можете да изберете програмата,
която искате да насрочите за
гледане или запис.
Списък планирани
Можете да изберете дата, час и канал,
които да насрочите за гледане или час
на стартиране на запис.
График
Програма на телевизията
График
График
-24H
+24H
Програма на телевизията
Списък планирани
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
✎✎ Когато има активен справочник за програми, се извеждат само
менютата График.
✎✎ Продължителността на насрочения запис трябва да трае минимум 2
минути.
❐❐За да проверите или промените списъка планирани
➾
(лента на напредъка) ➙ Списък планирани
Това е функция, която можете да използвате за проверка, промяна или
изтриване на графика на гледане и запис, съставен от вас.
✎✎ В Записани телевизионни програми можете да добавите до 30
предавания.
✎✎ Можете да изпълните функцията Списък планирани от SMART
Time Machine Ⅱ ➙ Списък планирани.
➾
❐❐Гледане на записите
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Записани ТВ програми
Можете да разгледате записите, намиращи се на USB устройство
за съхранение. Можете да изберете точката, от която искате да
възпроизвеждате или изтривате.
Пусни от мястото, което
преди това е било пускано.
Пусни от началото.
Изтриване
Възстановява се изпълнението на записа,
който сте гледали преди това.
Изпълнява избрания запис от началото.
Изтрива избрания запис.
✎✎ В Записани ТВ програми можете да съхраните до 600 предавания.
❐❐Управление на записите
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Записани ТВ програми
Защита
Изтриване
Предпазвате избраните записи от автоматично
изтриване.
Изтрива избрания запис.
❐❐Управление на възпроизвеждането на записите
Докато се изпълнява предаването, натиснете бутона Wheel (OK)
на дистанционното управление.
Изберете момента, от който искате да
започне изпълнението
Клип-редактиране
Настройка на
картината по време
на изпълнение
Задаване на опция за
възпроизвеждане на записите
Повтаряне
Повторение/запис
на клип
Опция
Преглед в 3D
(Показва се само
за модели, които
поддържат 3D)
✎✎ Картината може да се различава от действителния екран на
телевизора.
❐❐За да настроите устройства за USB съхранение за
Time Machine Ⅱ
1 Подгответе USB устройството, което ще се използва за Time Machine Ⅱ.
2 Включете USB устройство за запис в порта с обозначение HDD IN,
намиращо се на гърба или отстрани на телевизора.
3 За да използвате USB устройство единствено за функцията Time
Machine Ⅱ, е необходимо да инициализирате устройството.
Изберете SMART ➾ Time Machine Ⅱ ➙ Опция ➙ Инициализация
на USB, ако свържете устройство, което не е било инициализирано.
Появява се екранът Инициализация на USB.
4 За да довършите Инициализация на USB устройството и да
използвате TimeShift, задайте режима TimeShift да бъде ВКЛ.
✎✎ Вместо USB устройство само за Time Machine Ⅱ можете да
използвате твърдо дисково устройство (HDD) или SSD диск (SSD).
✎✎ Препоръчително е да използвате USB устройство с капацитет между
40 ГБ и 2 ТБ.
✎✎ При SSD има ограничение на обема за четене/писане, които могат да
бъдат извършвани. Затова е препоръчително да използвате твърдо
дисково устройство.
✎✎ За да премахнете USB устройство, изберете Бързо меню ➙
USB устройство. Проверете дали ще получите съобщението за
потвърждение, че USB устройството е свалено.
✎✎ Ако USB устройството е повредено, съществува риск функцията Time
Machine Ⅱ да не работи нормално.
✎✎ Ако използвате USB удължителен кабел, USB устройството може да
не бъде разпознато или да не работи правилно.
❐❐Какво представлява TimeShift (възпроизвеждане в
реално време)?
Това е функция, която можете да използвате за запис на USB устройство
на текущо гледаната програма, така че впоследствие да можете да
възпроизведете сцена, която сте изпуснали, гледайки телевизия. С тази
функция можете да продължите да гледате от мястото, до което сте
стигнали преди да ви се наложи да излезете от стаята.
✎✎ За да използвате функцията TimeShift, трябва да настроите режима
TimeShift да бъде ВКЛ. след като включите USB устройството.
✎✎ [в зависимост от модела]Тази функция е активна за аналогови/
цифрови програми и AV вход.
✎✎ С помощта на функцията TimeShift можете да възпроизвеждате
предавана до 2 часа назад. Тази продължителност може да е различна
в зависимост от страната, в която се намирате.
✎✎ Докато сте в режим TimeShift, записаната с тази функция картина се
изтрива, ако изключите телевизора без да сте направили запис.
❐❐Използване на функцията TimeShift
(възпроизвеждане в реално време)
Използвайте левия или десния бутон за навигация на дистанционното
управление Magic Motion, за да прехвърлите гледаната в момента картина с
10 секунди назад или напред.
Rec
На живо
Записани телевизионни
програми
Списък планирани
Програма
Опция
✎✎ Можете да изберете TimeShift и с помощта на левия или десния бутон
за навигация на дистанционното управление на телевизора.
❐❐Настройка на функциите на Time Machine Ⅱ
SMART
➾ Time Machine Ⅱ ➙ Опция
Докато използвате тази функция, може да променяте настройките на
Time Machine Ⅱ.
Качество на
записа
TimeShift
[в зависимост от модела]
Определяте качеството на картината на записа.
Можете да го настроите да бъде Високо качество или
Нормално качество.
✎✎ Продължителността на записа може да е различна
в зависимост от качеството на записа.
Изпълнява кадър, който сте пропуснали.
• ВКЛ.: разрешава автоматично функцията
TimeShift с включване на телевизора.
• ИЗКЛ.: забранява функцията TimeShift.
Автоматично
изтриване
Инициализация
на USB
устройство
Автоматично изтрива старите записи, ако USB
устройството е запълнено с цел да освободи място
за поместване на нови записи.
✎✎ Защитените записи не се изтриват автоматично.
Указвате свързано устройство за съхранение да
се използва единствено за Time Machine. Всички
данни, записани в USB устройството, ще бъдат
изтрити.
✎✎ Устройство за съхранение, на което е изпълнена функцията
Инициализация на USB устройство, няма да бъде открито от компютъра.
✎✎ Записите, съхранени на USB устройство, могат да бъдат повредени.
Производителят не поема отговорност за повредени записи, тъй
като грижата за това попада изцяло в обхвата на отговорност на
потребителя.
❐ ❐Какво представлява Разпознаване на движение?
Можете да управлявате телевизора само с подаване на жестове към
камерата.
Можете да използвате функцията Разпознаване на движение, за да
изключите телевизора, да смените канала или да промените силата на
звука.
✎ ✎ Сензорът за движение е активен само,
когато се гледа телевизия и не се
поддържа, когато се използва смарт
меню, например, когато са свързани
безжични устройства, включително TV
приложения и USB портове.
TV
HDMI1
Компонент
Преместване
Избор
❐ ❐ За да използвате функцията Разпознаване на движение
1 Подгответе Smart TV камерата за употреба. Ако вашият Smart TV не
е оборудван с камера, инсталирайте LG камера за видео разговори
(Която се продава отделно). (За допълнителна информация,
направете справка с ръководството за инсталиране или
потребителското ръководство на камерата.)
2 Фотоапаратът се активира от 20 до 30 секунди след включване на
телевизора.
3 Отидете на SMART ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ и проверете дали
Разпознаване на движение е настроено да бъде Вкл.
4 Погледнете към камерата, докато телевизорът е включен и задръжте
ръката си близо до лицето си. На екрана на телевизора ще се появи
контролерът за разпознаване на движение. (Можете да проверите
обхвата на разпознаване на движенията в SMART ➾ Настройки ➙
ОПЦИЯ ➙ Помощ за настройка на камерата.)
5 Преместете ръката си вляво, вдясно, нагоре или надолу, за да
изберете желана от вас функция. За да стартирате функцията,
свийте и разтворете юмрук.
6 Ако насочите ръката си извън обхвата на разпознаване на
движението, контролерът ще напусне пределите на екрана.
✎ ✎ Ако задържите юмрука си свит за повече от една секунда, избраната
функция ще се изпълнява без прекъсване, докато не разтворите ръката
си.
✎ ✎ Ако гледате телевизия с помощта на цифров декодер, инсталирайте ИЧ
бластер (AN-BL100, продава се отделно), за да можете да управлявате
силата на звука и каналите на цифровия декодер чрез функцията
"Разпознаване на движение".
✎ ✎ Функцията Разпознаване на движение може да не работи изправно ако:
• Сте на прекалено светло или прекалено тъмно място (Оптимална
яркост на околната среда: 50 lux - 600 lux)
• Лицето ви не може да бъде разпознато от камерата заради
светлината, прозираща зад вас.
• Лицето ви не бъде идентифицирано от камерата, защото носите шапка
• Разстоянието между вас и камерата е прекалено малко или голямо
(Оптимално разстояние: 1,5 м - 4,5 м)
• Пръстите ви не могат да бъдат разпознати, тъй като носите
ръкавици или сте употребили алкохол.
• Преместихте ръката си напред или ръката ви не се намира
достатъчно близо до лицето ви.
• Цветът на кожата е подобен на този на фона.
• Фонът е на ивици.
✎ ✎ В следните случаи е възможно жестът ви да не бъде разпознат.
• Ако Разпознаване на движение се настрои на Изкл. в SMART ➾
Настройки ➙ ОПЦИЯ,
: Настройте да бъде Вкл.
• Ако на телевизионния екран се появи някакво друго меню, а не
това на контролера за разпознаване на движение,
: Скрийте го.
• (За вградена камера) Ако камерата не е повдигната,
: Непременно повдигнете камерата.
✎ ✎ Устройства, свързани с USB порт или безжична връзка, не могат да
бъдат включени със сензора за движение.
✎ ✎ Ако камерата открие наличие на повече от една ръка, ще проработи
само с първата, която е идентифицирала. За да използвате друга
ръка за управление на контролера, свалете ръката си, за да изчистите
контролера от екрана и вдигнете отново ръка.
✎ ✎ Ако задържите ръката си вдигната с разтворени или свити пръсти,
камерата може да не успее да идентифицира ръката ви. На всяка
цена вдигнете ръката си така, че да покажете и петте си пръста.
✎ ✎ Внимавайте да не движите ръката си твърде бързо и да не правите
твърде интензивно движение. Преместете бавно ръката си близо до
своето лице.
✎ ✎ Ако бъде установено, че функцията Разпознаване на движение не
работи правилно, свалете ръката си и отновно я вдигнете нагоре.
✎ ✎ Ако протегнете ръката си под ъгъл, фотоапаратът може да възприеме
погрешно това като юмрук и да изпълни избраната функция.
❐❐Използване на функцията Pentouch
❌❌Използване на безжичния писец
1 Свържете ключа за порт на Pentouch с USB порта на телевизора.
2 За да активирате сензорния режим, натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ .
3 Натиснете бутона TOUCH HOME на писеца или докоснете екрана на
телевизора с него, за да изберете Touch Home.
✎✎ Функцията Pentouch работи само с писеца.
✎✎ Можете да изберете и SMART
➾ Touch Home.
❌❌Използване на кабелен писец
[в зависимост от модела]
1 Свържете кабелния сензорен писец с USB порта на гърба на
телевизора.
2 За да активирате сензорния режим, натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ
най-горе.
3 Докоснете веднъж телевизионния екран с кабелния писец и изберете Touch Home.
✎✎ Функцията Pentouch работи само с писеца.
✎✎ В зависимост от модела му функциите на кабелния писец може да са
различни.
✎✎ Можете да изберете и SMART
➾ Touch Home.
❌❌Използване на вградената функция Pentouch (продължение)
Показване нивото
на зареждане на
писеца
Кратко ръководство на
потребителя на Pentouch
Touch Home
Скицник
РЪКОВОДСТВО
Моята
галерия
Файлове Интернет
от Office
Smart
Home
Настройка на запис
Връзка с
компютър
Импортирайте изображение
или изберете път, в който да го
запишете
❐❐Използване на лентата с инструменти за чертане
Ако изберете режим на чертане в Моята галерия, Файлове от Office или
Интернет, лентата с инструменти за чертане се появява най-долу на
екрана.
"Paint bucket" (боя) (запълвате затворено
пространство с избрания цвят)
Нов скицник
Избор на писец
Настройка на
плътността на писеца
Отмени (3 пъти)
Отваряне/затваряне на
лентата с инструменти
за чертане
Запис
За да запишете процеса
на изчертаване, натиснете
бутона REC .
❌❌Използване на лентата с инструменти за чертане (продължение)
✎✎ Ако няколко снимки се припокриват, гумата може да работи по-бавно от
обикновено.
✎✎ Функциите Изрязване/Преместване/Завъртане могат да се използват за
изчертаване само на един обект.
✎✎ Ако използвате два писеца, лентата с инструменти за чертане показва
настройката на писеца, който сте използвали последно.
Избор на фон
Гума
Вмъкване на форма
Изрязване/Преместване/
Преоразмеряване/Завъртане
Избор/Преместване/Преоразмеряване/Завъртане
избор на цвят
Цвят по избор
❐❐За да използвате функцията печат
✎✎ Натиснете бутона Печат и настройте свойствата, за да печатате с
помощта на свързания принтер.
Печат
Търсене и избор на
принтер
Принтер
Търсене...
Свойства
Стр.(и)
Текуща страница
ВСИЧКИ
Стр.(и)
От
До
Копия
Цвят
Печат
Print (Печат)
Отказ
❌❌За да използвате функцията печат (продължение)
Изберете принтер и натиснете бутона Свойства, за да прегледате
настройките на принтера, свързан с Начално меню за писец.
✎✎ Ако принтерът не присъства в падащия списък, проверете дали
телевизорът и принтерът са разположени в една и съща мрежа.
Телевизорът и принтерът трябва да са свързани към едно и също AP
устройство чрез безжична/кабелна връзка.
✎✎ Ако към едно и също AP устройство има свързани два или повече
принтера, можете да изберете един от наличните в списъка.
✎✎ За да потърсите друг принтер, натиснете бутона Търсене в списъка.
✎✎ За информация относно настройките на принтера, разгледайте
ръководството за инсталация към него.
❌❌Преглед на списъка с подържани принтери
Моля, прегледайте производителите и моделите принтери, които
поддържат протокола за обикновено мрежово управление (SNMP)
(протокол за обикновено мрежово управление).
Можете да видите кои са поддържаните модели принтери и по-долу.
1 Изберете раздела ПОДДРЪЖКА в уеб сайта на LG Electronics и
потърсете желания от вас модел телевизор.
2 Изберете раздела РЪКОВОДСТВА И ДОКУМЕНТИ.
3 Можете да прегледате списъка с поддържаните модели принтери,
като изберете ръководството на потребителя.
✎✎ За информация относно уеб сайта отидете на SMART
➾ Настройки
➙ Обслужване на клиенти ➙ Информация за продукт/услуга.
✎✎ Функцията за печат е активна само за принтер, който поддържа
SNMP.
❐❐За да използвате функцията Sketch (Скицник)
SMART
➾ Touch Home ➙ Скицник
Местоположение на текущия Скицник
Можете да нарисувате
рисунка,обхващаща три страници.
Отидете на Моята
галерия
Моята галерия
Отиди на страница
Лента с инструменти за
чертане
❐❐Използване на функцията My Gallery (Моята галерия)
SMART
➾ Touch Home ➙ Моята галерия
Преглед на всички
изображения
Моята галерия
Виждате изображенията по
менюта
Всички
Скицник
Интернет
Файлове от Office
Изберете желаното от вас изображение
❌❌Използване на функцията My Gallery (Моята галерия)
(продължение)
SMART ➾ Touch Home ➙ Моята галерия ➙ Изберете желаната
от вас снимка
Превключване на
режим за чертане
(Ще се появи лентата
с инструменти за
чертане.)
Използване като
курсор на мишка
Преглед на предишното/
следващото изображение
Изтриване
Слайдшоу
Изтриване
Print (Печат)
Print (Печат)
Слайдшоу
❐❐Използване на функцията Office Viewer (Файлове от
Office)
SMART
➾ Touch Home ➙ Файлове от Office
✎✎ Можете да използвате Файлове от Office само когато има включено USB
устройство за запис. Свържете USB устройството, съдържащо файлове
във формат Microsoft Office (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe
Acrobat (.pdf) или текстови файлове (.txt).
Импортиране на Office файлове
Изберете Оffice файла, който ще импортирате.
Изберете желания от вас файл.
❌❌ Използване на функцията Office Viewer (Файлове от Office) (Продължение)
SMART
➾ Touch Home ➙ Файлове от Office ➙ Изберете желания от вас файл
✎✎ Ако начертаете изображение в Файлове от Office, то ще се запише в *.jpg
формат.
Превключване на режим
за чертане
(Ще се появи лентата с
инструменти за чертане.)
Fit to Screen (Побери в
екрана)
Завъртане
Използване като
курсор на мишка
Преглед на предишна/
следваща страница
Увеличаване/намаляване
Fit to Screen (Побери в екрана)
✎✎ Ако файлът е прекалено голям, може да не успеете да го отворите.
✎✎ Някои документи може да изглеждат различно от показваните на
екрана на компютъра ви.
✎✎ Някои езици не се поддържат.
❐❐Използване на интернет
SMART
➾ Touch Home ➙ Интернет
Използване на интернет
Използване като
курсор на мишка
Превключване на режим за чертане
(Ще се появи лентата с инструменти за
чертане.)
❌❌Използване на интернет (продължение)
Когато съставяте имейл съобщение с помощта на функцията интернет
от началното меню за писеца, можете да изберете и прикачите в имейл
съобщението скицник от телевизора или USB устройство с помощта на
бутона "Attach" (Прикачи), както е показаното-долу. Диалогов прозорец за файла
Потвърж
дение
Отказ
✎✎ Можете да запишете своя прикачен към имейл файл на свързаното
USB устройство.
❐❐Използване на функцията PC Link (Връзка с компютър)
1 Свържете външно устройство с телевизора си с помощта на HDMI кабел.
2 SMART ➾ Touch Home ➙ Връзка с компютър и изберете входящия
метод, използван за свързване на устройството.
• Изберете входящия режим и след това начертайте изображението с помощта
на лентата с инструменти за чертане.
• ‌ /
: Можете да из пълните или поставите на пауза видео файл
от външното устройство, свързано с Връзка с компютър.
Touch Home
РЪКОВОДСТВО
Настройка на запис
Изберете входящ режим за чертане.
Скицник
Връзка с
компютър
Изберете входящия
режим за външното
входящо устройство,
използвано за свързване
на устройството.
✎✎ Препоръчителната резолюция на компютъра е FHD 1920x1080 при 60
Hz / HD 1024x768 при 60 Hz.
✎✎ Ако след като изберете входа на екрана не се появи нищо, проверете
връзката на външното устройство.
✎✎ Когато използвате компютър или ноутбук чрез HDMI кабел, трябва да
укажете името на HDMI входа в компютъра или ноутбука в Списък на
входовете ➙ Промяна на името на устройството преди да преминете в
Начално меню за писец.
❐❐Използване на функцията Pentouch с MHL
За да използвате функцията Pentouch, изберете бутона Начално меню
за писец на извелия се екран посредством връзката мобилен HD режим
(MHL) с помощта на писец. Touch Home
❐❐Използване на функцията Pentouch със SmartShareTM
Докато използвате функцията Pentouch, можете да разглеждате снимки и
видео съдържание в SmartShareTM. ✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Touch Home
Опции
❐❐Използване на функцията Pentouch с компютър
1 Свържете ключа за порт на Pentouch в USB порта на компютъра, на
който е инсталирана програмата Pentouch.
2 Изберете SMART ➾ Touch Home от дистанционното управление.
3 Изберете входящия режим, в който е свързан компютърът ви.
Изберете външен вход, свързан с компютъра, за да инсталирате програмата Pentouch.
✎✎ Ако използвате функцията Pentouch на компютъра си, телевизионното
меню се управлява само от дистанционното управление.
✎✎ Функцията Pentouch, използвана с компютър, може да се различава от
вградената Pentouch функция. ❌❌Инсталиране на програмата Pentouch
За да използвате функцията Pentouch с компютър, е необходимо да
инсталирате програмата Pentouch на съответния компютър.
За да инсталирате програмата Pentouch, приложете стъпките по-долу.
1 Изберете раздела ПОДДРЪЖКА в уеб сайта на LG Electronics и
потърсете желания от вас модел телевизор.
2 Изберете SOFTWARE UPDATE (СОФТ. ОБНОВЯВАНЕ).
3 Изберете и инсталирайте програмата. Можете също и да разгледате
ръководството за инсталация на Pentouch.
✎✎ За информация относно уеб сайта отидете на SMART
➾ Настройки
➙ Обслужване на клиенти ➙ Информация за продукт/услуга.
❐❐SNMP Supported Printer Model List.
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP560
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX515FN
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP640
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX700W
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP950
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX710W
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP960
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX800FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP970
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX820FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP980
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX510FN Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP990
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX600FW Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX410
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX610FW Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX420
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX720 Artisan720 Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX700
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX720WD Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX7600
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 610
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX850
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 620
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX860
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 810
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX870
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 835
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX880
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 560W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX885
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 650FN
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9000
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 700FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9000mk2
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 900WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9500
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX525WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9500mk2
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 730 (no 720)
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX510FN
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 800
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX525FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 830
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX310FN
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX720WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX320FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX810FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX610FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX700W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX620FWD
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX710W
Esc/P‐R
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX800FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX810FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2800 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX420W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX425W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000 PS
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX510W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Color Inkjet cp1700
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX515W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 3000 - J310a
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX525WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 3510
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 460 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX610FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5150 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX620FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 1100
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5550 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 30
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5900 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 310
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6600 Series - H711a/H711g
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 320
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6800 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 323
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6940 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 325
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6980 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 40
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet F4400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 500
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Digital Copier 410
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 520
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Envy 110 e All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 525
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Envy 120 e All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 600
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 100 Mobile
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 600
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 4500 All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 630
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 635
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500 E709a Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 840
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500 E709n Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart A820 Series
PCL3
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart A820 Series BT
PCL3
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 1000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 1200
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2200/2250
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500A e‐All‐In‐One
Series
HP Officejet 7000 Wide Format Printer
- E809a
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7100 series
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7200 series
PCL3GUI
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 7300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7500 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 7400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7500 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7600 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7600 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7700 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet H470 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7700 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4500 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 5514 - B111h
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4660 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 6510 - B211a
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4680 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 6520
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J5700 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart B110 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J6400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet K7100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 6000 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5300 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000 A809 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5500 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8100 - N811a/N811d
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5500 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909a Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909g Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909n Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6300 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8600 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K5300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K5400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7200 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K550 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C8100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K850 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C8100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7500A Wide Format e‐
All‐In‐One Series
HP Officejet 8500 All‐In‐One Series
HP Officejet 8500A e‐All‐In‐One
Series
HP Photosmart Wireless e‐All‐In‐
One series
HP Deskjet 3520
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1470N BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 5520
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N BS3000
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 7520
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1660 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 1500 series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1660e BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 1600 series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/1870N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2100 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/70N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2150 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/70N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2500 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2060 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP OfficePro 8600
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2400Ce BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2600 Series
PCL5C
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2460 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 9100
PCl5C, PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2460 BS3000
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 9100 series PS
PCl5C, PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2700CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3070CW BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3260N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PCL6 (v5.3)
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3400CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PS
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3450CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PS (v5.3)
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-4000CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-4200CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1135n Laser MFP
GDI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP
GDI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PCL 5
PCL5
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300 Series PCL5
PCL5
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5150D BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐7025
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5170DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP-8020
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5240 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8025D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5270DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1060 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5340D BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1270N BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5350DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5370DW BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer
- H711a/H711g
HP Officejet 6700 Premium e-All-inOne Printer - H711n
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5380DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C2020-2050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR C2100S-2100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR330-400 PS Ver 1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D/DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D/DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-60 PS Ver 1.01
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 360PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐8050N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7840N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1060PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8420
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1260C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8640D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1260PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8820D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1760 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z20e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2030 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z40e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2260 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z5000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2460 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z60
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐3260 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z60 V2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐730 PS F2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP2120-2150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐730 PS F5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-C1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS-A1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-D1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS-A1S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-E1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP200/GP215
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX20W
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP200-225 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP210/215 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40 K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP300-405 PS Ver 1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40W
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP555-605 PS Ver 2.0P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40W K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP605-605P PS Ver 1.01
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX5000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP605-605P PS Ver 2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS 4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60 K5
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60 V2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX90
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2330d Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2330dn Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3330dn Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3335dn Laser MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5530dn Laser Printer PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7130cn Color Printer PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7330n PCL6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3100cn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5100cn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1600n PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser 2600PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2600PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2800PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3800PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4200PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9100PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX21PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2010PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M8000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐C2000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐C8500 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐3000PS F5 v52.3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
Dell Laser Printer 2145cn Color Laser
MFP PS
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 160 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 236 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 240 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 285 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 320 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 286 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 400 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 405 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 SVR PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 900 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C240 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C250 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C320 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C360 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C360 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C450 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C450 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 1100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 156 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 186 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 235 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 905 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 905 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a1100 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a1100 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a235 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a235 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a285 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a285 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a900 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a900 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507/508 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507/508 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550/450 CP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607/608 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607/608 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707/708 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707/708 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600
CP PS J2
FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600
CP PS J5
FujiXerox DocuCentre 505/605/705
PS H3
FujiXerox DocuCentre 505/605/705
PS J2
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J4
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 240A-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J9
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 280 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 260 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 280 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 260 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 360 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 360 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 401 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 401 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc524 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 405 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc532 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 405 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD2004
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 500 DPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD2006
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 505 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 505 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 701/702DPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DS DP 301
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7010 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7116 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7416 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7417 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7435n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7435n PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7431cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C8140ND
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C8150ND
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc224 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc232 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc328 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc332 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc338 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C430DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38u PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C431DN PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200 LPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4345mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4L/4ML PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4MP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4P/4MP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4Si/4Si MX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4V/4MV PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5/5M PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5200/5200L PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5P/5MP PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si Mopier
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si Mopier PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si/5Si MX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 6P/6MP PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9000L MFPPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9055mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9065mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Family Driver PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP LaserJet || P PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| P PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| P PostScript Plus
v2010.118
HP LaserJet ||| PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| PostScript Plus
v2010.118
PCL5 and PCL6
Y
HP LaserJet 1200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
HP Laser
HP LaserJet 1220 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200LPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2410PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2420PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2430PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3050PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3052 / 3055 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3380 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3390 / 3392 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M Plus PS 300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M Plus PS 600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
PCL Laser
IBM Laser
IBM 4019 LaserPrinter PS17
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM 4019 LaserPrinter PS39
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 32 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 40 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Network Printer 12 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
IBM Laser
IBM Network Printer 17 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1832 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1852 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1872 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1892 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IP 280
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 1036
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2838
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec IPC 4040 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7020/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7020/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-422 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7025/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7025/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica 7030/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7030/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7033/IP-402 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7033/IP-411 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7035/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7035/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7040/IP-402 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7040/IP-411 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7045/IP-431 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7045/IP-431 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-201 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-301 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-303 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-303 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica 7075/IP-601 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7075/IP-601 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7085/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7085/IP-602 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7122/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7122/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-422 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7135/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7135/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7145/IP-432 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7155/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7155/IP-511 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7165/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7165/IP-511 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7170/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7170/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Force 50/IP-301 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Force 50/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 60/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 60/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 65/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 75/IP-601 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 85/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica KL‐3015 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
Konica KL‐3015 K2
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 1050 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 350/250/200 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 360 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 40P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 500/420 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 501/421/361PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7085/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7085/IP-602-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7145/IP-432 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7145/IP-432-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7222/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7222/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7228/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7228/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7235/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta 7235/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7255/IP-511A PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7272/IP-511A PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 750/600 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 751/601 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 920 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C10P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C20 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C200 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C20P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C250 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C252 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C30P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C31P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta mc1650EN PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc2450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc2550 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc4650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc4695MF PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5550 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5570 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5670 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc7450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc7460CK PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc8460CK PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc8650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C351 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta PagePro 9100 PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C352/C300 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Ci-1100
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C353 Series PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 250ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C450 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 300ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C451 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 400ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 500ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 250ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 300ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 400ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C650/C550 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7300 PPD
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C320DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-1650
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000+ (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-1815
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1018MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-2050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1030D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-2550
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1100 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2520(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1118MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2525E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1200 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2525E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1300D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1350DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550+ (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1600 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1600 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4008(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1600+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4035E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4035E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1600A (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita Ci-1100 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-1400 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-2800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1700+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita DP-2800Plus (KPDL-2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-3600 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1714M (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 370DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1750 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 470DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 510DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2000D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C170N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2020D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C220N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C270N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400+ (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita FS‐1600A (KPDL )
Kyocera‐Mita FS‐1714M
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐680
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3600 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐680 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3600+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6900
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6950DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3600A (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6970DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000+
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3718M (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000+ (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3750 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐7028M (KPDL-2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-3800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐800
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3900DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3920DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐8000C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐400 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4000DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9100DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐400A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐920
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4020DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5015N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5016N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5800C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5020N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5900C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5025N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐5900C (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5030N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5100DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐600 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5200DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6020
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6026
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5300DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5300DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6300 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5350DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6500+
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5400DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5400DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6750
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8026N
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita FS‐3600A (KPDL )
Kyocera‐Mita FS‐C5200DN KPDL
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Type
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C8100DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Brand Name
Printer Name/Number
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita P-2000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C8100DN+ KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita P-2002
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4030
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2520 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C2525E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2525E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2138 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C3225E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD024c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C3232E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD032c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-232c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4008 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-238c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C4035E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP020c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4035E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-1700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP031c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-3700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP036c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-3800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP116c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6300 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP122c/LP121c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP124w
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6700S (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-7000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-7700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-9000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PCL
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐C3225E KPDL
PDL (EG)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C431DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP137CN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 169 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP138c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 170 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP142CN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 171 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 194 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C530 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C532 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C534 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP37N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP540C/SPC820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP550C/SPC821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW324
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW326
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C546
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C720 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N L
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C734
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C736
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C430DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Se 3455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T612 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T614 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T616 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra W810 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C930
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T520 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T522 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dn
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra C710 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark TG654
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra E312 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Ep PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W850
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra K 1220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X203n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra M410 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X204n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra M412 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra R Plus Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466dte
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466dwe
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X543
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X543 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 3260 (Kanji F7)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 3260 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 4032 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X546
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X651 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 4060 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X652 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 860 (Kanji F6)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X654 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X656 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS magicolor 2 (Kanji F2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X658 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS magicolor 2 (Kanji F5) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X734 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X736 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2+ (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X738 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X862de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X864de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 330 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta CF910 Fiery X2e J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta CF910 Fiery ZX J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Color PagePro EX J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS plus Level 2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Color PagePro PS K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC MultiWriter 7500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Pi6200J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC PC-PR3000PS/4
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 2060 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC PC-PR3000PS/4F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2425 (Kanji F6)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7005w RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2425 (Kanji F7)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7006 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 2425 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7006dw RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7010 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
Minolta‐QMS 3260 (Kanji F2)
PCL5 and PCL6
Minolta‐QMS 4060 (Kanji F2)
Minolta‐QMS magicolor 2+CXE
(Kanji F2)
Minolta‐QMS magicolor 2+GXE
(Kanji F7)
Minolta‐QMS magicolor 2200 (PS)
Minolta‐QMS magicolor 330 (Kanji
F2)
Minolta‐QMS magicolor 330 (Kanji
F7)
Minolta‐QMS magicolor 6100 EN
(Kanji F7)
Minolta‐QMS magicolor 6100 N
(Kanji F2)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7116 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7416 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425hdn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7435n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 8445
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 8465
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9230
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9245
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CC7417
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9260
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc224 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3145 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc232 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3155 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc328 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3165 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc332 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1055 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc338 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1065 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1075 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38u PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2045 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7431cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2055 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2062 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2065 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2070 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2075 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2090 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2100 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2105
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2110 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C430DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C431DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3050c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3050cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5400 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 660 PS (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5900
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 700N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 701N3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 703N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7100 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 703N3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7200
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 7300PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 8c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 8cV (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 900PS LT
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 902PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 903PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7500 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 903PS +F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7550 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 905 PS +F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9055c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9055cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9200
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9300PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9500PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9500PS-F PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OKIPAGE8c PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9500 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OL1200 /PS PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OL1200e x/PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 2020/N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic KX-P5400 v2013.112
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3010c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic KX-P5410 v2013.110
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3020c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1022 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3020cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1027 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1032 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2105 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1050 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1055 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1075 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1085 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1105 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1224C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 270 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 180 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2015 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2022 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 340 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2027 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 350/355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2032 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 350e/355e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 450/455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 450e/455e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 551 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 700 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 850 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2090 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600 PCL
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3100 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2700 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3800C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3800C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7100 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3010 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5000B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP204 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP206 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP305 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP306 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W2400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP306D RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W3600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP828 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP70 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP92 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4570e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP156 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 5550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX5510L/5510N F PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 5570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 6550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 7070 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IMAGIO 530/PJ2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 8570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IMAGIO 530/PJ5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF-P250e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C1500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF-P355e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C2500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 1100PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C3000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 1350PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 6000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 7500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 7500TPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 9000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 105Pro RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 221 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 2700 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3300W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 270 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3350W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 271 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3500 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3530 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3530e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 350D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3540W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 351 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 351D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 352 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3570e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 352D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3580W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 353 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 353D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 450 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 451 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IP-1 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 452 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 453 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2200 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 601 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 4100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 602 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 5000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 603 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 5100D RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 750 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 750T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 6500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 751 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 7100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 751T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 752 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 752T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 753 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 753T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 900Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C240 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX6100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX6600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C246 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX7200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C285 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C320 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX8200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C325 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX8800 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX9000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C380 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX9800 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C385 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX1100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX620 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX620N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C600Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX630 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo W400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX630N PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX650S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh PC CONTROLLER RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX660S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh PC CONTROLLER-10PS ll RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX700 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh SP-10PS Pro ll / 6F RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX710 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh SP-10PS Pro ll RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX720N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX730N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 6100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX750 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX760 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX800 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX810 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP-350 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX850 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP-550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX85S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX860e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6240 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX900 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX910 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐8380 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX920 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1450 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX96e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2150 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250M PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550S Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2570 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-1000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3470 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-210 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3550N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-500 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3560 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-510 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8x00 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP28 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x20 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5835 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP340D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5935 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP35 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 30 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP350D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 20 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP37DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 22 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP42DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 45 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP831 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 55 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2404WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2404WDP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2406WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP235n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4135g PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4145g PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 5100WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7140WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2408 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3828 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1620 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP37n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP17 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP45 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP18 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26 PCL
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP38c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 8608 by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860DP by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860DX by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860N by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 167 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 202L PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203L PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000n_5050n PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 207 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 232 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9630 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 233 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9650 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2330c PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9650T PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 237 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Tally Laser
Tally T8024
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2500c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 281c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740 Extended
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 282 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2820C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 283 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2830c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3500c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3510c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 351c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780 Graphics
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 352 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3520C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 353 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840 Extended
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3530C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 451c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 451S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 452 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4520C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 453 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 520 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor iGen3 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 521S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 523 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5520c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 426 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 600 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 603 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6520c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6530c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 720 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 723 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 850 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 490 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 853 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 535 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 545 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Unisys Laser
Unisys UDS640 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 555 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Unisys Laser
Unisys UDS650 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre CS50 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DC2045 N PS/IPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 1000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DC2060 N PS/IPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2006
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2045 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100N PS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5252 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 6060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 180 EPS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 180 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 350
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DP900 Plus PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 425
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6100 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 4512 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6115 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6135 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 525/1050 CF
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6155 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6180 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DXP 250 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Global Print Driver PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 850
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox GPD PS V2.1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 92C N PS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Cyclone RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N24
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with DocuPress RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N3225 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 100 DC/P PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 100 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 120 DC/P PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 120 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 144 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6115
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 1235 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6135
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 2135 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6155
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6180
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech128 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech155 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech180 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500B PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6130N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750GX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 790
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP-D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP-N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400BD PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Cyclone RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with DocuPress RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Fiery SI RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Fiery XJ RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DT
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 24
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C3545 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
4150xf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8045D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre C2424 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M118
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8080DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M165 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8085DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M20
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M35 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9010CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M55 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9042
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 133
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9045CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 165 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL ‐4040CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 175 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL ‐4040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 232 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL05250DTN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 238 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1270N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1470N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 265 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 275 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1660E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 32 C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1670N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 35 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 40 C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2150N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2170W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 55 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2400Ce
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 65 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2400CeN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 75 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 90 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2460N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2128 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2700CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2636 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3070CW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7440W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7820N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7840W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7860DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3400CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3450CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4050CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8440
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4200CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8460N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8480DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5150D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8840D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5150DLT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8840DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5170DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5170DNLT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8870DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8890DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9010CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9120CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DTN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9320CW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5270DB
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9420CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5280DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9450CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5280DW BR-Script3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFX‐8880DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5340
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFX‐9970
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2058
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2620N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐8050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7225N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3080
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3100N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3170i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3480
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C4080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C4580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5181
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5185
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5185 PRO PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C6800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS C2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS MF9280Cdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS C1+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS C6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Canon imagePRESS C6000 A‐1100
Server
Canon imagePRESS C6000 A‐2100
Server
Canon imagePRESS C6000 A3100
Server
Canon imagePRESS C7000
Canon imagePRESS C7000 A‐2000
Server
Printer Name/Number
Canon imagePRESS C7000 A‐2100
Server
Canon imagePRESS C7000 A3000
Server
Canon imagePRESS C7000 A3100
Server
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon imageRUNNER 105
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon Laser
Canon imageRUNNER 105+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2800P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2870NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3180C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3225
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3230
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3245
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3320i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 85
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3320N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 85+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 4570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 4570NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 9070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 6055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 6075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8085
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000v
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8095
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5020i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance C2020 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance C2030 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 60
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C1028
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C1030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C2105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C3170U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6020i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5058
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5068
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6570NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7086
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7095
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5880
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon imageRUNNER ADVANCE
C5045 (C5045 Printer)
Canon imageRUNNER ADVANCE
C5051 (C5051 Printer)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN21P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN28A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN28N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP 5970
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LNM40‐CA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP 5975
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LNM40‐DA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP3470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
CP5525n/dn/xh
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
CS230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP5460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 1980
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 125VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 2180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 150+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 150VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 3402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7110VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7125VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7138VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7150VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2350d Mono Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon i‐SENSYS LBP6750cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2350dn Mono Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 1760e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2355dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3130cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3330dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3333dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 460PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5130 cdn Color Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 5360
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5230dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 5960
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5230n Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6650dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5350dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6650n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5530dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6750dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5535dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 7750cdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7130cdn Color Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7330dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
Dell 2145cn Multifunction Color Laser
PCL5 and/or PCL6
Printer
Dell 2335dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐621N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1700n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐701N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1710
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser 2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1710n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser Aculaser M8000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C1900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2150cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C1900PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2155cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2000PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3000cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2000PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3100cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3110cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2800N / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3110n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5100cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5110cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5210n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5310n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5330dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer m5200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1600n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Multifunction Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint M255df
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint M255z
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint P255dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate CD‐2501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser ColorStation C8600+ PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐168D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX16
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐231
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐271
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX24
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐351N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX28
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐451N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000D
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M4000D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2700 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐MX20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐MX21
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐3000 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N4000 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5700 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N4000+ PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX Able Model‐PR v2017 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX Able Model‐PRII F/PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX AP C5540 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX AP C6550 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 250 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6100PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 400 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 450 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐C8200 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 450 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N1600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC C5540 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2000/A4 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC C6550 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 156 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 186 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050D+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050DT+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 236 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050PS+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 286 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 405 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 506 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 606 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 706CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 900 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C240 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C250 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C250 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C320 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C360 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C360 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C400 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C450 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C7550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C450 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort‐III 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 205‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DoceCentre III C4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 240A‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocPrint C2255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 255‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocPrint C3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 305‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 340A‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1085
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐3000PS F2 v52.3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐8300CPD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐8700PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐9200PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐9700PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson MX20DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offirio LP‐M6000 (LP‐S6000) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offirio LP‐M7500 (LP‐S7500) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offiro LP‐M7500f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox 3017
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 401
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f360
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 505
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507-MD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 605
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 2005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 2055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 3005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C5400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 705
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C7500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C7550 PH
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color 320
FujiXerox Laser
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color 400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre IV C3370
(ApeosPort) / C3371
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 3010
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 4000
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 5000 (5400)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 6000 (6500)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 7000 (7500)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 9000
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C2205
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C3305
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C4405
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C5500
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C6500
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C7600
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐III 2007
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐III 3007
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 4050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 4060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 5060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Docuprint 92c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 96
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1190 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 4055 P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1616
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5065 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5151
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 6075 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 6075 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3200A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3210DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3290
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FuJiXerox DocuPrint C3290 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3300 DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 203A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5005d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 204A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C525A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C525AFS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
Fujixerox DocuPrint 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 Lite
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
Fujixerox DocuPrint 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CM305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CP305D
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C5580
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C6680
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C7780
FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257
GA)
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
Type
Brand Name
Printer Name/Number
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21DN
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox FX 4112
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21DN+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21N+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21SE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 26DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 26N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/1200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL40DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL40N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2712 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 32105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3215s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3245e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuTech 6180 Production
Publisher
PDL (EG)
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX 4127
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX4110EPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX4590EPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3125N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3160n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3200 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3435dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 5550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 7760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 8560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN /
6360DT / 6360DX
FujiXerox Phaser 8560MFP N
/ 8560MFP DN / 8560MFP DT
/8560MFP DX
FuJiXerox WorkCentre 3210
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox workCentre 4250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 518‐II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/1200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/600N
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox WorkCentre 4250c / s /
x / xf
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3370 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc232 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc328 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc332 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4235g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc338 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4245g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38u PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 5502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 8502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7004 RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc524 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7005w RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006 RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006dw RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006w RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7417 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640nD PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2000/DSc520 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9199/9199nf PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7431cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 400 M401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM1312 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CLJ CP5525dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM2320 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CLJ CP5525n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM6030 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM6040 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1515n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1518ni
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550Ln
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2025n/dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP3525dn / n / x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP4025dn / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP6015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet Pro CP1525nw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 /n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet Pro CP5225
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4650n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1200n
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2300L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2420
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3052
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Color LaserJet 4700 /n / dn /
PCL5 and/or PCL6
dtn / ph+
HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp /
PCL5 and/or PCL6
xm mfp / xs mfp
Y
HP Color LaserJet 5500
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Laser
HP Color LaserJet 5500dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Color LaserJet 5550 /n / dn /
dtn / hdn
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM1015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200m
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM1017
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM3530 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM4540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM4540f/fskm
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3320n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CP4005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3390
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprice CP4525dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3392
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprice CP4525n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4015dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M601n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M602n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4101mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M603n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4240 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522
MFP
Y
PCL Laser
HP LaserJet M2727 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M3027 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4345mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M3035 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4345 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Laserjet M4345x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 / tn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4555f/fskm
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5200 / tn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4555h
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040 / n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M5025 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M5035 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050 / n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M9040 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M9050 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
HP LaserJet CP3505/CP3505dn/
CP3505n/CP3505x
HP LaserJet Enterprise 500 Color
M551n
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P1606dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P1606n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2035n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2055d /dn / x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2055dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3015dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3015x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4014
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4014n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4515
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1226
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4515dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1332
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 100 M175a
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 100 M175nw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1372
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1410 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M1536
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1422
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M1536dnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM C540 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1512n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM C543 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1532 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM EMP156
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1532 MICR 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1552
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1572
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1572 MICR 50
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1585
PCL5 and/or PCL6
Y
HP LaserJet Pro CM1415FNW Color
MFP
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1612 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1892
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1622 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1892
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1634 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1930 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1940 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1811
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1948 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1948 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1968 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1822
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1968 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1822
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1985
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1823
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1985
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1823
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1988 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1825
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1988 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1832
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1832
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2090ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1836 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2090ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1850 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 21
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1850 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2105ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2110 / 2210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2190
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 32
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 40
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 75
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1334
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1870 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1870 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1454
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1872
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1464
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1872 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1534dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1880 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1534n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1880 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1759 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1764
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4353 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1764 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4451 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1767
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4452 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1769 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4550 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1824
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4551 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1824
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4651 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1825
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4700 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1826 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4850 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1826 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4850e MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1834
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IP 280 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1836 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 1036 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1846 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1854
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1856 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1866 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2832 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1107
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2838 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1107 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1357 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 907
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 4040DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 907 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro C900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4105 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4105e MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2022 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4150 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Laser
Infotec 4180 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Infotec 4220 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4270 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4351 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4352 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2028 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2838 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 824 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec P 450 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster 9110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster 9150i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster E125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster E150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX138
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX150
PCL5 and/or PCL6
Y
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica KL‐3015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Konica KL‐3015N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica KL‐3015N+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 1135C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 1145C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 20 / 20P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 223
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 240f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 280
PCL5 and/or PCL6
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub 283
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 350
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 361
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 363
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 40P / 40PX
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 420
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 421
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 423
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 43
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 501
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 502
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 552
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 600
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 600RM
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 601
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 602
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 652
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7085
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7145
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7222
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7228
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta bizhub 7235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 7255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 7272
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 750RM
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 751
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8031
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C10
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C20P / PX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C250P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C253
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C31P / C31PX PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C35 / C35P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub C350
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C351
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C351
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C352
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C352P
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C353
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450p
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF3102
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di2010
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di2510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di3510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di5510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di552
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta bizhub Di552
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Di7210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Di850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Force 85
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1050 /
1050M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1200 /
1200P
Konica Minolta bizhub PRO 1200 /
1200P
PCL5 and/or PCL6
Konica Minolta bizhub PRO 1600P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 2000P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 222
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 2500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 282
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 362
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO C451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO C452
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 920 /
920M
Konica Minolta bizhub Pro 950
Konica Minolta bizhub PRO C30P /
C30PX
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C550
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C5500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C5501
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C650
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C6501
(C6500)
Konica Minolta bizhub PRO C65HC
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C65HC
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1600W
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1690MF
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 2350en
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 2450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 3300en
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4650DN
/ EN
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1128 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1320D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1370DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1920
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2000D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3040MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3140MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3718M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3820N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3830N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3900DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3920DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4020DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6025MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6030MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6950DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6970DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7028M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9120DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9130DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9520DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9530DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C1020MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C2026MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C2126MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5015N
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4695MF
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4750
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5570
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5670EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7300EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7450 II
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 8650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 1250E
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 4650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 5650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 370DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 470DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 510DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C170N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C270N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C320DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1028 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1030D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1120D
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5020N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5025N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5050i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5030N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5200DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐6330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐7530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐8030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5300DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5350DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5400DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2525E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8008N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2630D A/B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8026N‐A/B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1815
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4008
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4035E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C850D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 205c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300i
PCL5 and/or PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐3060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 420i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 520i
PCL5 and/or PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐3050 / KM‐
3050i
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4050i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4530
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 550c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5645 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 552ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5685 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5705 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 650c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 750c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD024c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐181
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD032c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐221
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2138 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐115 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐118 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐118d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐120 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐120d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐122 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐124c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5455 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐127 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5470 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5485 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐132c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5505 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐151 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5632 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐160 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5635 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐160c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐175 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐225 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐228c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐230 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐232c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐238c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐328c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐335c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐345c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF510/515e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP020c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP031c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP036c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD‐330 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP116c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD‐433 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP122c/LP121c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD‐433B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP138c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2000/LD‐420c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C530dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C532n / C532dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544 dn / dtn / w / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C546 dn / dtn / w / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C734n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo C8300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo C8700DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2250N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3600D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752fn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3900DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ7800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7650DNF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7900DNF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo MC8300DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark C736n / dn / dtn / dw
(CS736)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772n / x772 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782n XL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C792
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E350d / E352dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E450dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E462 n / dn / dw / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912fn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra E312
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T616
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C925
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark CS796de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E120n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240t
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E250d / E250dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E321
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark t630 VE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630n
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632dtnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634dtnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W850dn / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X203
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X204
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X264dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X363dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X364dn / X364dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X463de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X464de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466de / X466dew (XS463) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X546dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X560n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632s MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X634dte MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X634e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X642e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X644e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646dte / Clinical Assistant PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark TS656
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646e
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di351
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark X734n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di351f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560BX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 EN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2210 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 3100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 330EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 EN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 EP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6110 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS PagePro 1250E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS PagePro 9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐1700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2590
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3050
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn)
(XS651)
PDL (EG)
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X736n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X738
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark x762e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X782e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X782e XL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X792
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X850e (XM850)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X852e (XM852)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X854e (XM854)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X860de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X862de 4 / XS862
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X864de 3/4 / XS864
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X912e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X925 / XS925
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e (XC940)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e (XC954)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark XS796
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark XS860
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
M551dn/xh
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di251
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di2510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di251f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3550 Pro Ed
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC ITC45C4
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 2040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐4555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 3540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐5555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC MyOffice C520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C2500 PE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC NEFAX 797
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC ViVid Office 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10505/10508/10502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C4000 PE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec V‐2525C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2205/2238/2212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2705/2738/2712 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3205/3238/3212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3525/3508/3502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C5
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT2840D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4525/4508/4502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT28C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 5505/5508/5502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT35C3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT35C5
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT3640D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 8505/8508/8502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT36C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT45C1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT45C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7417 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7435n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT8030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT8200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐4105/28105/32105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐415s/2815S/3215s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐418/2818/3218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐422/2822/3222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐427/2827/3227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐435/2835/3235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐435s/2835S/3235s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐445/2845/3245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐455/2855/3255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐465/2865/3265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐485/2885/3285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D555/2955/3355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D570/2970/3370 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc232 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc328 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc332 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc338 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38u PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7431cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3145E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3155E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2520 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4521
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE fx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm5520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE fx3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm6520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ColorStream 1000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 171
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2520f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 800 (Platinum)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 900 (Platinum)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2830
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS171
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS172
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS231
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS520Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im5520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS655 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im5530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS665 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im6020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE DL650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im7230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES3640a3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im7520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES4140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im8130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES5460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im8530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES6150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im9220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES6410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES7411
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix2701
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES8430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE MFC8880DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE sx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2062
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VaioLink 3550p
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2221
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2222c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2622c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2650cp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2090 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2821
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2100 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2822c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3050cp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3200x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2110 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3622
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 3070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3622c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 3110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4222
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 4110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 4120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4550p
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 5022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 5522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 6022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 6522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 7522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 9522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint VarioPrint 3090
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 7000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 8000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint
1055BC / VarioPrint 1055DP
OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint
2075DP
OCE VarioPrint 2105 Production
Printer
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 9000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C530dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B‐2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B410d/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450 mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B411d / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B420dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5540 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B430dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5550 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B431d / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5700n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5750n / dn (es2232a4)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4540 mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5900n / dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4545 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6000n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6050n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6100n / dn / dtn / hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C610n / dn / dtn (ES6410)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6150n / dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B710 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C711n / dn / dtn (ES7411)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B720 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350 / C7550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B730 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B8300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B930n / B930dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c7550hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c7550n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C330dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C810 / C830
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C821dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800n (es2632a3)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300n CCS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki C5950n / dn / dtn / cdtn
(es2632a4)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300dxn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4180 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300dxn color signage
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES6150dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES7120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn color signage
Oki Laser
Oki ES7130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn pro studio
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES8140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES9130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES9410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600hdtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB‐290 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB470 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600n Color Signage
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB480 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9650n / dn /hdn / hn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB780
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9655n / dn /hdn / hn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MC361 (MC351) (ES3451)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 18NR
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 2030N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 22NR
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5400
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Microline 7300PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Panasonic DP‐C266
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki c9800hdn / hdtn / hn ‐ es3640ex
PCL5 and/or PCL6
/ e / exGA
Y
Oki C9850 hdn / hdtn
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX1145 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki CX2032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
PCL Laser
Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460
PCL5 and/or PCL6
MFP)
Oki MC561 (CX2731) (ES5430)
(ES5461)
Oki CX2540 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX2640 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX3641
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki CX3641 MFP (es3640a3)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES11406n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES11406nCCS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES1220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES1624n MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES3640a3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic DP‐C306
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4131dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic DP‐C406
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki MX560n MFP Plus / CX2033
MFP Plus
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐450S2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6020G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6020H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D600S2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6030H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D605
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C265
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8016P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C405
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8016P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C2626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8020E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C4030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1520P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1820E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1820P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐190
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C106S1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C213
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C262
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C263
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C264
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C264
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C321
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C321S1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4520G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4520H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C354
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4530H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C401S1
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐CL18
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐CL22
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio KX‐CL400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Printer 1815dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1013
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1018
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2090
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1027
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1224C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1232C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016spf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020Dspf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020spf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2027
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP /
2510SPF / 2510SPi
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 615c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio C2000 SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 3131
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 2550
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2851
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350 SFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4500
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 5000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Ricoh Aficio Color 3232
PCL Laser
Ricoh Aficio Color 5560
Ricoh Aficio MP 5000B
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560V
Ricoh Aficio MP 5000SPF
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 6513
Ricoh Aficio MP 5001
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf
Ricoh Aficio MP 5500SP
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf
Ricoh Aficio MP 6000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500
Ricoh Aficio MP 6001
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500 SPF
Ricoh Aficio MP 6500SP
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2510
Ricoh Aficio MP 7000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500SP
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP /
3010SPF / 3010SPi
Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP /
3500SPF / 3500SPi
Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP /
4500SPF / 4500SPi EFI
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C1500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7501SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP161SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP171SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3200SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3300D / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3400SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3410DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3410SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100 (KP)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 5100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 6330N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C222N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C222SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C231 / SP C232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C231SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C5501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C232SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C311N
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C312DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C/DT2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn (KP)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL3000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C431 / DN‐HS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/DL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000CMF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP184
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C821
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP70e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP92
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP156
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4420NF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4430NF / L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP 201SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport CX4640PD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport HQ7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport HQ9000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1106EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1107
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/DL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1107 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1356EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800CMF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1357 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 906EX
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio SP C811DN‐T1 / SP
C811DN‐T3
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 907
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 907 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6890
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C550EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6890X
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C700EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6990
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C900 / C901
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9325
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Ricoh Aficio MP1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9327
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9331
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 3050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 7010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 7050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9625
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 9050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso HC5500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9631
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 348
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9735
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9745
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 356
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9841
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 358
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem/Philips MF 6080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3680
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samaung ML‐1865W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3725
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 4510ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3780
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐320N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4591
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4661
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4690
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5481n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐610ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5591
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐620ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5660
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐620ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5680
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐650 / 650N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5690
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐660ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5890
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐670ND
PCL5 and/or PCL6
Y
Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 PCL5 and/or PCL6
Wireld/Wireless
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6200FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2851
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6210FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2851ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6240FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3051N/ 3051ND (3050) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3312ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7285
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3471ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7335
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3561N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3561ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3562W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3712N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3712ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4551ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐7300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐7300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8400 (8400N, 8400G)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8800 (8800N, 8800G)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8900 (8900N, 8900G)
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung MultiXpress 8030DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung MultiXpress 8040DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung CLX‐8380ND / MultiXpress
PCL5 and/or PCL6
C8380ND
Samsung CLX‐9023
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung Laser
Samsung CLX‐9028
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐9035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MFX‐C4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1651N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2151N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2152W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2251N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2252W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2552W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2571
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress 6545N /
SCX‐6545
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐8385
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2015DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐8540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2035DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐9250ND PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2045DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐9350ND PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2045DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress MFX‐4555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2055DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress MFX‐5555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2070DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3185FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2085DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3185N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2105DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 25105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2522 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4825FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4828FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4833
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2535/2235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2545/2245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5530FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5635
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5639
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5737
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2585 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5739
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5935
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6320F
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6345N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7635
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7645
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4135eG PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4145eG PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9918DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9922DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9927DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9935D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9935DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9945DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9945DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9955DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9965DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2408 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2524 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2820 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3828 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1036 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP45 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP17 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP18 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP27 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP32 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP38c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP416c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP45 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP28 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP517c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP624d RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP35 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP624s RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP831 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP6c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3799/3799nf PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp 3501FN / 3501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AL‐2051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐162
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐164
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐208S / D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐235
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M208
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M236
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐287
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M237
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐337
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M256
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐407
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M257
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M258
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐BC260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M267FP / AR‐M267S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐BC320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M276
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C160P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M277
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C170M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C172M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M316
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C240P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M317
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M317s / AR‐M317FP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C260M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M318
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C260P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C262M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C265P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M355N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M455N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C360P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐N275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M162
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐3551
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4501N / 4501FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐B‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4501N / 4501FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐B450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5000N / MX‐5001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐C380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐266S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐311S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐351S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6201N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐555S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6201N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐625S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐705S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐1800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2010U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300FG / 2300‐G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B‐381
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2301N (MX‐2310)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B‐382
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700FG / 2700G / 2700P PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3100N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3500FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3501FN / 3501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4001GA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4101N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4500N / 4500FN
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐4100N with optional
Postscript)
Sharp MX‐C311 / DX‐C311 /
C1930‐C310
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐C381
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp Laser
Sharp MX‐C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐C401 / DX‐C401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐C402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M160 / M161
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐M283 N / U (MX‐
M282N)
Sharp MX‐M310
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M350 / 350U / 350N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 211c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M550 / 550U / 550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 212
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M620 / 620U / 620N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 220CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M623N / U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M700 / 700U / 700N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M753N / U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 233
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2330c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 237
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M950
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M950
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 25
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 250CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 270P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 16
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 28
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 162 / 162D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 280CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 167
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 282
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 180CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 283
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 182
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2830c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 300P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 200L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2020c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 320P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 202L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203S / 203 SD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 350P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3511
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐M363 N / U (MX‐
M362N)
Sharp MX‐M450 / 450U / 450N
Sharp MX‐M453 N / U (MX‐
M452N)
Sharp MX‐M503 N / U (MX‐
M502N)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6530c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 353
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 655
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3530c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 7030c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 7030c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 400P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 720 / 720T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 723 / 723T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 755
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 450s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 80
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 452
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 853
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 453
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 855
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 500s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 905
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 520 / 520T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO1101
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 523 / 523T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO1351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2500C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO281c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5530c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3500C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5530c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3510C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO351c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 600 / 600T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO4500c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 603 / 603T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO451c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 65
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO5500c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO901
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba SCX‐7423
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba SCX‐7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4110 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4112 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4127 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4510 Printer / Copier
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4595 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Color 550 Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Color 560 Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 8570 / 8870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 426ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 8870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9202
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9203
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox digital BookMark
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocPrint C3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 12
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 1632
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint C1190 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 3535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint C4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 3535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125N
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870
MFP
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N3225N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4600DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4620DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox FaxCentre 2121
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox FaxCentre 2218
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 1235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 2135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3125N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3160n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3200 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3250 D / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180N / 6180DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3300 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3600 B / DN / N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3635 MFP / S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400N
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT /
DX / N
Xerox Phaser 6360N / 6360DN /
6360DT / 6360DX
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/GX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4118
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox workCentre 4250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5632p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5638p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5645p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5655p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5665p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5675p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5687p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP
PCL5 and/or PCL6
DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX
Xerox Phaser 8560N / 8560DN /
PCL5 and/or PCL6
8560DT / 8560DX
Xerox Phaser 860/B
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860 MFP/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 133
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 133 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre 4150s / 4150x /
4150xf
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5735
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5740
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7556
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5745
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5755
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5765
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5775
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5790
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 6400S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 6505
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7132
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7228
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7245
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7328
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7335
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7345
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7346
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7346
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7535
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre BookMark 40
Copier / Printer
Xerox WorkCentre BookMark 55
Copier / Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre C2424
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M118i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M123
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M175
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M20i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M24
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre PE120i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 123
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 175
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 423
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 65
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 75
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7655
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7665
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7675
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2800 Series PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7755
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7755
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3700 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7765
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3800 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7765
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7775
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4600 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7775
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4650 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 90
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4700 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2128
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5/5M PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2636
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C32 Color
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C3545
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C40 color
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3700
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500mfp PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1450
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4550
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2600CN
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4600
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2600CN BR-Script3
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP DesignJet 1050C
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5050
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070N
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 210PS
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1700 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
PCL5C
Y
HP DesignJet 1055CM
PCL5C
Y
HP Laser
HP DesignJet 5000PS
PCL5C
Y
PCL Laser
HP Laser
HP DesignJet 800PS
PCL5C
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050 Color MFP
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050 MFP with Edgeline
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060 Color MFP
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060 MFP with Edgeline
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550PS
Dell Laser
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2130cn Color Laser
PCL6
Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6
Dell Laser Printer 2150cdn Color
Printer PCL6
Dell Laser Printer 2155cdn Color
MFP PCL6
Dell Laser Printer 2155cn Color MFP
PCL6
Dell Laser Printer 3010cn
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer P1500 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C400 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer S2500 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C450 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer W5300 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser 3115cn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 5010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell V520 Series
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C2200 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell V720 Series
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C3300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C4300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ABL PR PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C620 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C830 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 180 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 181 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 210 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 211 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 620 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 156 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1202 PS
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 186
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1302 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1302f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 236 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 285 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1802 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 286 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1802d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 355 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2212 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 405 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2712 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 900 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C240 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532/4235g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C250 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532/4235g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C320 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C360 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532/4245g PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532/4245g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc432 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F104/F540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F104L/F550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9103/F530 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9199/9199nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C5000
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6501 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8000 Color MFP Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2020
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP3525
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP5220
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PCL 6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200/4300 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 4040DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2013 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8100 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8150 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3004
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3011/P3015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 20 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2022
PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 21 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2027
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1850 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2032
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1860 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1870 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1880 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4151 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4181 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4182 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4452 MF
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4535 MF
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2100/ IF2100e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2150 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2200/ IF2150e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2832 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2028
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2432
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2838
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 824
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C5000
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5518 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5612 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5612F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5613 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5613F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5632 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5635 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5645 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica Minolta magicolor 2350
PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 3300 PPD
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1010
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1050
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1200
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1750
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1800
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1800+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1900
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3750
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3800
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9500DN
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2530
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3530
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-115 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-115 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-116 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-175 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-116 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-175 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-225 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-225 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-228c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-230 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-230 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-235 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-245 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-122 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-122 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-328c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-124c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-328c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-124c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-335c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-127 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-335c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-127 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-345c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-345c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF310/LF311 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF410/411 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF415e/411e/416e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF510/515e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-145 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-151 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-151 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B5 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2851/LD528
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD-330 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD‐330 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD-433 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD‐433 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD-433B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD‐433B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3351/LD533
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4001/LD140
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 171/LD117
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5001/LD150
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6001/LD360
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7501/LD-375C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7001/LD‐370
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8001/LD‐380
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9001/LD‐390
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2000/LD‐420c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2050/LD‐520C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2550/LD‐525C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2800/LD‐528C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3300/LD‐533C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4000/LD‐540C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C5000/LD-550C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E120n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E232 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6501/LD-365C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234 (MS)
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E238 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T656
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X172
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X172P
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X173
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X173P
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X175
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X642e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X644e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E350d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E352dn
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X651 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E352dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X652 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X654 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X656 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E450dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X658 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dw (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X850e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X852e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X854e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Color MultiWriter 7500C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1205/1208/1202 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T650 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1205f/1208F/1202f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1305/1308/1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1305f/1308F/1302f PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1505/1508/1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1805/1808/1802 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1805d/1808D/1802d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2205/2238/2212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2705/2738/2712 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3205/3238/3212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3525/3508/3502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4525/4508/4502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG F104/F540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG F104L/F550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6001
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W2400
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W3600
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W5100
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W7140
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7145 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7145 PS
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C5000
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2520
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki 14i
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 22NR PS (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1013F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1018D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 120
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio FX12 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐8380 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MFP 830 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2510 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1250/ ML-250
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1450 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9000
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1750 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250M PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550S Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3470 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4600 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420dn PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6080 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C430 DN
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8x00 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C431 DN
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x20 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4410L/4420L PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x24 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4410NF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x26 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x28 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5120 Series
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5635 Series PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐610 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 12 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6200 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 15 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6240 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 30 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐660 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 20 Series PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 22 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 45 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 55 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SF-8100 Series
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035/4135g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035/4135g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2513 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e/4135eG PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2513f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e/4135eG PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045/4145g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2518 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045/4145g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2518d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e/4145eG PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2522 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e/4145eG PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2527 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2535/2235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2545/2245 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9060
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9070
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9080
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9090
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 917
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9228
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9233
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9240
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9250
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2524 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9020
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9025
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2532 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9065
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2820 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9075
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1036 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2828
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3224 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3333
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3725/3725e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3750/3760 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3750nf/3760nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3799/3799nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4040
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C5050
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐255P SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐265FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐265S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐266FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐266S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐267FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐267S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐310M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐312S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐317FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐317S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐350LP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐350M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐155FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐420S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐158F PCL 6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐450LP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐160M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐450M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163G SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐200M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐5220 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐205FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐555M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐205G SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐555S SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐215 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐625M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐255FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐625S SPDL2
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐705M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐3500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐705S SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M161
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4501
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M200
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp FO-DC550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M201
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300FG SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M206
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300G SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M208N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M209
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700FG SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700G SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M350F SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M450F SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M310U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4450L_5450L
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M312U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4450Le_5450Le
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550_5550
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M351N
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550H_5550H
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M351U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550M_5450M
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M355U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M420U
PCL6
Y
PCL Laser
Source Technologies ST-9651
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450U
PCL6
Y
Source Technologies ST-9652
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M451N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M451U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M455U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐2515 SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies ST-9653
PCL6
Y
Tally Laser
Tally T9020 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9112 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9116D PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9308 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9408 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 12 PS3
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2025 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Global Print Driver PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox GPD PCL6 V2.1
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre PE120
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 232 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 238 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 275 PCL6
PCL6
Y
Inkjet/Photo
LG Inkjet
LG LIP 3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
LG Laser
LG LMP 3510DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
LG Laser
LG LMP 4010DN
PCL5 and/or PCL6
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung ML‐2580N
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SCX‐3185
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SCX‐4623F
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SF‐650
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SF‐650P
SPL
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Можете да изтеглите приложението LG TV Remote от Google Play Store
или Apple App Store и да го използвате на всеки телевизор, свързан с
вашия смартфон.
• Сега можете да се насладите на любимите си телевизионни
предавания на своя смартфон. (само при някои модели)
• Лесно можете да достигнете до данните за вписване в своя профил.
• Можете да добавите любимите си канали в смартфона си.
• Можете да използвате функции от типа на Премиални, Моите
приложения и SmartShareTM директно на своя смартфон.
• Поддържа се функцията въвеждане на текст, с която лесно можете
да правите това. (На някои екрани не можете да въвеждате текст.)
• Изберете тъчпада на приложението, за да управлявате по същия
начин и показалеца на дистанционното управление Magic Motion.
• Можете да управлявате гейминг приложения на телевизора, като
изберете геймпада в приложението LG TV Remote.
• Разполагате с клавиатура, която ви позволява да управлявате
цифровия декодер и мултимедийните устройства. (Само при някои
модели и при определени условия.)
• Докато гледате телевизия на своя смартфон, можете да настроите
телевизора на енергоспестяващ режим.
• Можете да направите скрийншот на гледания в момента кадър и да
го споделите в социална мрежа, например Twitter и Facebook.
✎✎ Поддържаните функции може да се различават в зависимост от
телевизора или версията на приложението LG TV Remote.
❐❐Използване на кабелна/безжична мишка с USB
Включете мишката в USB порта. С помощта на мишката преместете
показалеца върху телевизионния екран и изберете желаното от вас меню.
Мишка
Дистанционно управление Magic
Ляв бутон
ОК бутон на дистанционното управление Magic
Бутон с колелце
Бутон с колелце на дистанционното управление
Magic
✎✎ Десния и специалните бутони на мишката не функционират.
✎✎ Използваемостта на безжичната USB мишка и клавиатура могат да
бъдат повлияни от радиочестотните характеристики и отдалечеността.
❐❐Използване на кабелна/безжична клавиатура с USB
Включете клавиатурата в USB порта. С помощта на функцията за търсене
и интернет можете да въвеждате текст от клавиатурата.
✎✎ При някои екрани не може да се въвежда текст.
✎✎ Препоръчително е да използвате продукт, чиято съвместимост с
телевизора LG е тествана.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800, and LG Electronics ST-800
✎✎ Можете да промените използвания език, като натиснете клавиша за
смяна на езика (или десния клавиш Alt) от клавиатурата.
❐❐Използване на геймпад
Ако играта изисква геймпад, включете го в USB порта на телевизора.
✎✎ Препоръчително е да използвате оригинален геймпад, чиято
съвместимост с телевизорите LG е тествана.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 и
Microsoft Xbox 360 контролер (кабелен)
SMART
➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Софт. Обновяване
Използвайте Софт. Обновяване за проверка и изтегляне на найактуалната версия.
Можете да правите проверка за софтуерни обновявания и ръчно.
Софт.
обновяване
Режим на
автоматична
актуализация
Проверете
версията на
актуализацията
Настройте го да бъде Вкл.
Ако е налична актуализация, ще се появи запитване за
извършване на актуализацията.
Ако е налична актуализация, тя започва автоматично
без да извършва запитване.
Проверява най-новата инсталирана версия на
актуализацията. Когато се появи нова актуализация,
процесът на изтегляне може да се изпълни ръчно.
✎✎ Когато започне актуализирането, прозорецът за напредъка му се
появява за кратко и след това се скрива.
✎✎ Най-новата версия може да се получи чрез цифров мрежов сигнал
или интернет връзка.
✎✎ Смяната на канала по време на изтегляне на софтуера чрез цифров
мрежов сигнал ще прекъсне процеса на изтегляне. Връщането към
първоначалната програма позволява продължаване на изтеглянето.
✎✎ Ако софтуерът не е актуализиран, някои функции може да не
работят правилно.
✎✎ [Следното се отнася за моделите във Финландия/Швеция/Дания/
Норвегия.]
Ако софтуерното актуализиране се извършва чрез излъчвания
сигнал, ще бъдете подканени да продължите с актуализирането
независимо от това дали опцията Режим на автоматична
актуализация е разрешен или не.
Ако възникнат следните симптоми, извършете проверките и
настройките, описани по-долу. Възможно е да няма възникнала
неизправност.
SMART
➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на сигнал
Показва информация за MUX и предоставяната услуга и др. Ако
изберете Антена и сателит или Кабел и сателит, ще се появи само тест
на сигнала за Aнтена или Кабел.
❐❐Общи
Проблем
Не мога да виждам някои
канали.
След включване
на телевизора има
изчакване, след което се
появяват целите образи.
Решение
• Настройте местоположението или ориентацията на
антената.
• Записва желания канал в Авт. Настройка или
Редактиране на канали.
• Това не е проблем, тъй като този процес може да
цели изчистване на шумовете от образите, които
е възможно да се появят преди включване на
телевизора.
❐❐Образи
SMART
➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на картина
Проверете дали излъчваният сигнал на образа е нормален, като
стартирате Тест на картина.
Ако няма проблем с теста на картината, проверете връзките на
външното устройство и сигнала на излъчване.
Проблем
Наличие на образи от
предишно гледания канал
или други канали, или
по екрана се появяват
смущаващи линии.
Решение
• Опитайте да коригирате ориентацията на антената
спрямо телевизора или направете справка с
ръководството за употреба, за да видите как
трябва да се свърже антената.
Проблем
Появяват се моментни
вибриращи хоризонтални/
вертикални линии и
мрежести форми.
Дисплеят на екрана се
фиксира или не работи
правилно по време на
излъчване на цифров
сигнал.
Липсва излъчване
на цифров сигнал,
независимо че кабелът е
включен.
Решение
• Подобен проблем може да възникне, когато
има силно смущение от електронни устройства.
Изключете електронните устройства от типа на
мобилни телефони, електрически уреди и други
малки електрически устройства.
• Това може да възникне тогава, когато сигналът е
слаб или неустойчив. Коригирайте ориентацията
на антената и връзките на кабелите.
• Ако силата или качеството на сигнала са слаби в
Ръчна Настройка, проверете телевизионния канал
или съответен сервизен център.
• Направете справка при вашия доставчик,
предоставящ ви абонаментен достъп /или сигнал.
(В зависимост от вашия абонамент е възможно
услугата цифрово излъчване да не се поддържа.)
Проблем
Решение
Няма картина или тя не
е ясна при свързване с
HDMI.
• Проверете спецификациите на HDMIⓇ кабела.
Използвайте само HDMIⓇ кабел. Ако използвате
други кабели, е възможно изображенията да
станат по-светли или по-бледи или да не се
показват правилно.
• Проверете дали всички кабели са добре
включени. Ако връзките не са сигурни, е
възможно образите да не се показват правилно.
Не работи, когато има
включено USB устройство
за съхранение.
• Уверете се, че USB устройството и кабелът са с
версия 2.0 или по-висока.
❐❐Звук
SMART
➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на звук
Най-напред направете тест на звука, за да проверите дали силата на
сигнала е нормална.
Ако звукът се окаже нормален, проверете връзките с външното
устройство или излъчваните сигнали.
Проблем
Решение
Дисплеят на екрана е
активен, но няма звук.
• Проверете как е на други телевизионни канали.
• Проверете дали опцията TV Високогов. е
настроена да бъде Вкл.
При аналогово предаване
стерео звукът не е ясен
или се излъчва само от
единия високоговорител.
• На място с влошен сигнал (места със слаб или
неустойчив сигнал) или ако сигналът на "Multi
Audio" не е устойчив, изберете Mono в Multi Audio.
• Настройте баланса от бутона за навигация.
Проблем
Решение
Звукът на телевизора не
е синхронизиран с образа
или от време на време се
влошава.
• Ако това се получава само на определен
телевизионен канал, причината може да се крие
в проблеми само с предавания сигнал за този
конкретен канал. Проверете телевизионния канал
или се обърнете към оператора на кабелната
телевизия.
При всяка смяна на
канала силата на звука е
различна.
• В зависимост от канала е възможно да са налице
разлики в силата на сигнала.
• Настройте опцията Авт. сила на звука да бъде
Вкл.
Проблем
Решение
При някои канали няма
звук или се чува само
фонова музика. (Ако това
е канал, предназначен
за използване извън
страната)
• В меню език настройте Език ➙ Език на Звука на
език по ваш избор. Дори ако смените езика в
Multi Audio, след изключване на захранването
или смяна на канала настройките по
подразбиране ще бъдат възстановени.
Няма звук при свързване с
HDMI/USB.
• Проверете дали HDMIⓇ кабелът е
високоскоростен.
• Проверете дали USB устройството и кабелът са с
версия 2.0 или по-висока.
• Използвайте само стандартни музикални (*mp3)
файлове.
❐❐Проблем с връзката с компютър
Проблем
Дисплеят на екрана
не се появява след
като се свърже с
компютър.
Решение
• Проверете дали компютърът и телевизорът са добре
свързани помежду си.
• Изключете и включете отново телевизора с помощта
на дистанционното управление.
• Рестартирайте компютъра, като оставите телевизора
включен.
• Проверете дали резолюцията е точно настроена за
използване на компютър.
• За да използвате телевизора като втори монитор,
проверете дали свързаният настолен компютър или
лаптоп поддържат функцията извеждане на два
монитора.
• Включете отново HDMI кабела.
Проблем
Решение
След свързване на
компютъра чрез HDMI
кабел няма звук.
• Обърнете се към производителя на видео картата
ви, за да установите дали тя поддържа извеждане
на глас чрез HDMI. (Видео картите в DVI формат
изискват връзка със самостоятелен звуков кабел.)
При свързване към
компютър дисплеят
частично се отрязва
или се измества на
една страна.
• Коригирайте резолюцията така, че да поддържа
извеждане от компютър. (Ако това не реши проблема,
рестартирайте компютъра.)
❐❐Проблеми при възпроизвеждане на филми в Моя
медия.
Проблем
Не виждам файловете в
Списък филми.
Появява се съобщението
"Файлът е невалиден."
или показваният образ
не е нормален, въпреки
че звукът се чува добре.
Решение
• Проверете дали файлът на USB устройството за
съхранение може да се прочете на компютъра.
• Проверете дали файловото разширение се
поддържа.
• Проверете дали файлът се отваря нормално на
видео плейъра на компютъра. (Проверете дали
файлът не е повреден.)
• Проверете дали резолюцията се поддържа от
компютъра.
• Проверете дали видео/аудио кодекът се поддържа.
• Проверете дали кадровата честота се поддържа.
Проблем
Появява се съобщението
"Не се поддържа аудио."
или звукът не се чува
добре, въпреки че
показваният образ се
вижда нормално.
Решение
• Проверете дали файлът се отваря нормално на
видео плейъра на компютъра. (Проверете дали
файлът не е повреден.)
• Проверете дали аудио кодекът се поддържа от
компютъра.
• Проверете дали побитовата скорост се поддържа.
• Проверете дали честотата на модулиране се
поддържа.
Проблем
Не се появяват
субтитрите.
Решение
• Проверете дали файлът се отваря нормално на видео
плейъра на компютъра. (Проверете дали файлът не е
повреден.)
• Проверете дали видео файлът е със същото име като
това на файла със субтитрите.
• Проверете дали видео файлът и субтитрите са
поставени в една и съща папка.
• Проверете дали файловият формат на субтитрите се
поддържа.
• Проверете дали езикът на субтитрите се поддържа.
(Можете да проверите езика на субтитрите, като
отворите файла им в Notepad.)
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
✎✎ За допълнителна информация относно заявяването на услуга, вижте
менюто на телевизора.
SMART ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Информация за продукт/
услуга
Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.
%=
Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.
ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.
❐❐[English]
EU Conformity Notice
LG Electronics hereby declares that this product is in compliance
with the following Directives.
R&TTE Directive 1999/5/EC
EMC Directive 2004/108/EC
LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC
The products described above comply with the essential requirements of the directives
specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France.
This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some
areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of
2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national
spectrum authority in France.
European representative:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
The product is designed for indoor use only.
CE Notified Body statement:
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
❌❌ [Shqip]
Deklarata e Konformitetit për BE-në
LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se
ky produkt është në përputhje me Direktivat e
mëposhtme.
Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/
KE
Produktet e përshkruara më lart përputhen
me kërkesat thelbësore të direktivave të
specifikuara.
Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë
Vetëm për përdorim të brendshëm.
❌❌ [Bosanski]
Napomena o usklađenosti sa propisima
EU
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:
Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Samo za unutarnju upotrebu.
❌❌ [Български]
Бележка относно съответствие с
нормите на ЕС
С настоящото LG Electronics декларира,
че този продукт съответства на следните
директиви.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC
Описаният по-горе продукт съответства
на основните изисквания на посочените
директиви.
❌❌ [Česky]
Prohlášení o shodě s legislativou EU
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tento výrobek je ve shodě s následujícími
směrnicemi.
Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.
Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия
Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko
За употреба само в закрити помещения.
Pouze pro vnitřní použití.
❌❌ [Dansk]
EU-overensstemmelseserklæring
❌❌ [Nederlands]
Conformiteitsverklaring (EU)
LG Electronics erklærer hermed, at dette
produkt overholder følgende direktiver.
LG verklaart hierbij dat dit product voldoet
aan de volgende richtlijnen.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
De produkter, der er beskrevet ovenfor,
overholder de vigtigste krav i de angivne
direktiver.
De hierboven genoemde producten voldoen
aan de essentiële voorwaarden van de
gespecificeerde richtlijnen.
Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Kun til indendørs brug.
Alleen voor gebruik binnen.
❌❌ [Eesti]
EÜ vastavuskinnitus
❌❌ [Suomi]
EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see
toode ühildub järg¬miste direktiividega.
LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä
tuote on seuraavien direktiivien mukainen.
Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ
R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Kasutada ainult siseruumides.
Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.
Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat
Vain sisäkäyttöön.
❌❌ [Français]
Notice de conformité UE
❌❌ [Deutsch]
EU-Konformitätserklärung
LG Electronics atteste que ces produits est en
conformité avec les Directives suivantes.
LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses
Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:
Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse
tension
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
Les produits décrits ci-dessus sont en
conformité avec les exigences essentiels des
directives spécifiées.
Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas
Usage intérieur uniquement.
Die oben beschriebenen Produkte
entsprechen den grundlegenden
Anforderungen der angegebenen Richtlinien.
Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande
Nur zur Verwendung in Innenräumen.
❌❌ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.
Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν
προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:
Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού
(R&TTE)
Οδηγία 2004/108/EΚ περί
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EΚ περί Χαμηλής Τάσης
Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω
οδηγιών.
Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία
Μόνο για εσωτερική χρήση.
❌❌ [Magyar]
EU megfelelőségi nyilatkozat
Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő irányelvek
előírásainak:
1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv
A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a
megadott irányelvek alapvető előírásait.
Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia
Csak beltéri használatra.
❌❌ [Italiano]
Avviso di conformità EU
LG dichiara che questo prodotto è conforme
alle seguenti direttive.
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE
I prodotti descritti sopra sono conformi ai
requisiti essenziali delle direttive specificate.
Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi
Solo per uso interno.
❌❌ [Қазақша]
ЕО сәйкестік туралы ескертуі
LG Electronics осы құжат арқылы бұл
құрылғының мына директиваларға сай
екенін мәлімдейді.
Радио және телекоммуникациялық
жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік
үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/
EC директивасы
Жоғарыда сипатталған өнімдер
көрсетілген директивалардың негізгі
талаптарына сай келеді.
Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд
Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.
❌❌ [Latviešu]
Paziņojums par atbilstību ES direktīvām
LG Electronics ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst turpmāk minētajām
direktīvām.
R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK
Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst
norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.
Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande
Tikai lietošanai telpās.
❌❌ [Lietuvių k.]
EB atitikties deklaracija
„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas
atitinka tokias direktyvas.
R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB
Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų
direktyvų esminius reikalavimus.
Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai
Naudoti tik patalpose.
❌❌ [Македонски]
Известување за усогласеност со ЕУ
❌❌ [Norsk]
Samsvarsmerknad for EU
LG Electronics јавно изјавува дека овој
производ е во согласност со следните
директиви.
LG Electronics erklærer herved at dette
produktet er i henhold til de følgende
direktivene.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Производите опишани погоре ги
исполнуваат основните услови од
посочените директиви.
Produktene som beskrives ovenfor,
overholder kravene i de angitte direktivene.
Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија
За употреба само во затворени простории.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Bare til innendørs bruk.
❌❌ [Polski]
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza,
że ten produkt spełnia wymagania
poniższych dyrektyw.
Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu
elektrycznego przeznaczonego do stosowania
w określonych granicach napięcia
Powyżej wymienione produkty spełniają
zasadnicze wymagania wymienionych
dyrektyw.
Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
❌❌ [Português]
Aviso de conformidade da UE
A LG Electronics declara por este meio que
este produto está em conformidade com as
seguintes Directivas.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade
electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA
TENSÃO 2006/95/CE
Os produtos acima descritos estão em
conformidade com os requisitos essenciais
das directivas especificadas.
Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda
Apenas para uso em espaços interiores.
❌❌ [Română]
Declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs este conform cu următoarele
Directive.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE
Produsul descris mai sus este conform cu
cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.
Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda
Doar pentru utilizare în interior.
❌❌ [Русский]
Уведомление о соответствии
нормам ЕС
Компания LG Electronics настоящим
заявляет о том, что данное изделие
соответствует следующим директивам.
Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC
Описанные выше изделия соответствуют
основным требованиям указанных
директив.
Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды
Только для использования в помещении.
❌❌ [Srpski]
Napomena o usklađenosti sa
standardima
❌❌ [Hrvatski]
Napomena o sukladnosti s EU
standardima
LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod sukladan sljedećim Direktivama.
R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC
R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC
Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s
osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.
Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Koristite samo u zatvorenom prostoru.
Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.
❌❌ [Slovenčina]
Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje,
že tento výrobok dosahuje súlad s
nasledujúcimi smernicami.
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES
Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným
požiadavkám uvedených smerníc.
Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko
Len na použitie v interiéri.
❌❌ [Slovenščina]
Izjava o skladnosti EU
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v
skladu z naslednjimi direktivami.
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter
medsebojnem priznavanju skladnosti te
opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni
združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene
zahteve navedenih direktiv.
Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
❌❌ [Español]
Aviso de conformidad con la UE
Por la presente, LG Electronics declara que
este producto cumple con las siguientes
directivas.
Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación
1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
❌❌ [Svenska]
Meddelande om EU-regelefterlevnad
LG Electronics intygar härmed att den här
produkten uppfyller följande gällande direktiv:
R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens
med de grundläggande kraven som anges i
direktiven.
Los productos descritos anteriormente
cumplen con los requisitos esenciales de las
directivas especificadas.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna
Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos
Används endast inomhus.
Sólo para uso en interiores.
❌❌ [Türkçe]
AB Uygunluk Bildirimi
LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki
Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.
R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC
Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen
direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.
Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda
Sadece kapalı alanda kullanım.
❌❌ [Укрaїнcькa]
Підтвердження відповідності
стандартам ЄС
Цим компанія LG Electronics підтверджує
відповідність цього продукту вимогам
директив, що перелічені нижче.
Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC
Описані вище продукти відповідають
основним вимогам вказаних директив.
Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди
Призначено лише для використання в
приміщенні.
❐❐Information for recycling (take-back offer)
This product may contain parts which could be hazardous to the environment.
It is important that this product be recycled after use.
LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling
method. There are several take-back and recycling systems currently in operation
worldwide.
Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals
are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more
information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a
corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be
found at :
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp
❐❐Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and
other European countries with separate collection systems)
This symbol on the battery or on the packaging indicates that
the battery provided with this product shall not be treated as
household waste.
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you
will help prevent potentially negative consequences for the
environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve
natural resources.
Pb
In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a
permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by
qualified service staff only.
To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at endof-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment.
For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the
product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling
of waste batteries.
For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local authority, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
❐❐Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing
electricity bills.
The following indications allow to reduce power consumption when the television is not
being watched:
• turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to
zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used
for a long time, e.g. when on holiday,
• putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will
still draw some power,
• reducing the brightness of the screen will reduce energy use.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising