LG | 60PM6800 | User guide | LG 50PM6800 User guide

LG 50PM6800 User guide
Ръководство на потребителя
Това е 「Ръководство на потребителя」, инсталирано за
достъп от телевизора.
С оглед подобрение на качеството съдържанието на това ръководство
подлежи на промяна без предизвестие.
❐❐Преглед на информация за програма
Колелце(OK) ➾ Информация
Показва информация за текущата програма и/или час и др.
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
Текущ час
Сб. 1 Ян. 12:02
Пред./Следващ
22:00 ч.
Промяна програма
График
22:00 ч.
Име на програма или име на
външно устройство
Включване на подробна информация.
(за цифрово разпространение)
❐❐Настройка на предпочитани програми
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Редакт. Програма
1 Преминете до желаната програма и натиснете бутона Колелце(ОК).
Програмата е избрана.
2 Натиснете Настройка като предпочитан.
3 Изберете желаната Група Прогр.
4 Изберете OК. Предпочитанието ви енастроено.
❐❐Използване на Предпочитана
HOME ➾ Списък програми
Появява се списъкът с програми. Избирате желаната предварително
зададена предпочитана програма от Списък предпочитания от A до D.
HOME ➾ Справочник за програми
[само в цифров режим]
Получава информация за програми и продължителност на свързване.
Получава информация за програми и планира гледане / записване.
[Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.]
Справочник за програми
Всички
Днес
1/2 стр.
25.10.2011 г. сряда
-24 ч.
+24 ч.
Изберете график по дата
Списък планирани
FAV
Група Предпочитани ПРОГР
За да видите или видите/запишете
след преминаване до определена
програма, натиснете бутона Колелце
(ОК).
След като прегледа списъка с графика
за гледане, прави корекции или
изтрива записи.
Резервира определен график след избор на дата / час /
програма. Прави повтаряща се резервация на график.
❐❐Автоматично настройване на програми
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Авт. Настройка
Автоматично настройва програмите.
1 Избира страната, в която се използва телевизорът. Програмните
настройки се променят в зависимост от избраната от вас страна.
2 Изпълнява Авт. Настройка.
3 Избира входен източник по ваш избор.
4 Настройвате Авт. Настройка, следвайки инструкциите на екрана.
✎✎ Ако входният източник не е правилно свързан, възможно е
регистрацията на програмата да не стане успешно.
✎✎ Авт. Настройка намира само текущо излъчваните програми.
✎✎ Ако Система заключване бъде активирана, ще се появи изскачащ
прозорец, в който ще бъдете подканени да въведете парола.
❌❌Опция Проверка на DTV настройка
Когато търсите програми с помощта на опцията FULL (ЗАПЪЛНЕН),
настройването й може да отнеме много време.
Следните стойности са необходими, за да търси всички налични програми
за бързо и правилно. Често използваните стойности са предоставени по
подразбиране.
Честота
Скорост в
символи
Модулиране
ИД мрежа
Начална честота
Крайна честота
Въведете честота, зададена от вас.
Скopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep мoдем, изпpaщa
cимвoли на кaнал.
Заpeждaнe нa ayдиo или видeo cигнaли нa нocител.
Уникалният идентификатор, присвоен за всеки потребител.
Въвеждате началния честотен обхват, дефиниран от
потребителя.
Въвеждате крайния честотен обхват, дефиниран от
потребителя.
❐❐Проверка на DTV настройка
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Проверка на DTV настройка
[само в кабелен режим]
Настройвате Оператор на услуги.
Оператор на
Когато променяте Оператор на услуги, наличните
услуги
записани програми се изтриват и се изпълнява
функцията автоматична настройка.
• Вкл. : можете да актуализирате информацията за
Автоматично
всички програми с възможност за актуализиране,
актуализиране
включително текущо гледаната програма.
на канал
• Изкл.: можете да актуализирате само
информацията за текущо гледаната програма.
✎✎ Обхватът, който потребителят може да избере от менюто Оператор на
услуги, е различен в зависимост от номера на оператора на услуги,
който се поддържа във всяка отделна страна.
✎✎ Ако номерът на поддържания във всяка страна оператор на услуги е
1, съответната функция се превръща в липса на активация.
✎✎ Не можете да изберете Проверка на DTV настройка, ако операторът
на услуги е зададен на "Ziggo".
❐❐За да използвате Ръчна настройка
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Ръчна настройка
Настройва програмите ръчно и записва резултатите.
При цифрово излъчване можете да проверите силата на сигнала и
качеството му.
❐❐Редакт. Програма
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Редакт. Програма
Редактира записаните програми.
Задайте избраната програма като предпочитана, блокирайте/
отблокирайте програма, пропуснете програма и др.
Колелце(OK) ➙
(екранно дистанционно управление)
(или натиснете бутона TEXТ.)
[в зависимост от страната]
Teletext представлява безплатна услуга, осигурена от телевизионния
канал, предоставящ текстова информация за телевизионни
програми,новини и прогноза за времето.
Декодерът на телетекста на този TV поддържа системите SIMPLE, TOP и
FASTEXT.
Цветен бутон
Числов бутон
ꔵ
За избор на предходната или следващата страница.
Въвежда се номера на страницата, на която искате
да отидете.
За избор на предходната или следващата страница.
❐❐Специфични функции на телетекста
Колелце(OK) ➙
(екранно дистанционно управление)
(или натиснете бутона T. OPT.)
Изберете менюто Tекст опция.
ꔻ Индекс
ꔾ Време
ꕀ Задръж
Избирате всяка от индексните страници.
Когато гледате дадена телевизионна програма,
изберете това меню, ако искате да виждате
информация за часа в горния десен край на
екрана.
Спира автоматичната смяна на страниците, която
се появява, ако страница от телетекста се състои от
2 или повече допълнителни страници.
ꔽ Покажи
ꔼ Опресняване
Език
Изберете това меню, за да изведете скрита
информация от типа на решения на загадки или
пъзели.
Показва картината на монитора на екрана,
като същевременно изчаква нова страница от
телетекста.
[само в цифров режим]
Настройва езика на Teletext.
Колелце(OK) ➙
(екранно дистанционно управление)
(или натиснете бутона ТЕXT.)
[само във Великобритания/Ирландия]
Телевизорът ви осигурява достъп до цифровия телетекст, който
предоставя много по-добър текст, графични обекти и др., отколкото
аналоговия телетекст. Цифровият телетекст има достъп до
специфични услуги, свързани с него и такива, които излъчват цифров
телетекст.
❌❌Телетекст в обхвата на цифровите услуги
1 Натиснете числовия бутон или ꔵ, за да изберете определена услуга,
която излъчва цифров телетекст.
2 Следвайте индикациите на цифровия телетекст и се придвижете
на следващата стъпка, като натиснете бутон Колелце(ОК), TEXT,
Навигация, Червено, Зелено, Жълто, Синьо или ЧИСЛОВИ бутони и т.н.
3 Натиснете числовия бутон или ꔵ, ако искате да използвате друга
услуга за цифров телетекст.
❌❌Телетекст в цифровите услуги
1 Натиснете числовия бутон или ꔵ, за да изберете определена услуга,
която излъчва цифров телетекст.
2 За да включите телетекста, натиснете бутона ТЕXТ или цветен бутон.
3 Следвайте индикациите на цифровия телетекст и се придвижете на
следващата стъпка, като натиснете бутона Колелце(ОК), Навигация,
Червено, Зелено, Жълто, Синьо или ЧИСЛОВИ бутони и т.н.
4 За да изключите цифровия телетекст и да се върнете на режим на
гледане на телевизия, натиснете бутона ТЕXТ или цветен бутон.
HOME ➾ Настройки ➙ OПЦИЯ ➙ Data Service
[в зависимост от страната]
Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG
(цифров телетекст) и Телетекст, ако и двата режима са налични
едновременно.
Ако само единият от тях е наличен, се активира MHEG или Tелетекст,
независимо от опцията, която изберете.
HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ CI информация
• Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги
(платени услуги).
• Ако премахнете CI модул, не можете да гледате заплати услуги.
• Възможно е функциите на CI (стандартен интерфейс) да не са
налични поради обстоятелствата на излъчване в дадената страна.
• Когато модул се поставя в слота CI, можете да получите достъп до
модула меню.
• За закупуване на модул и смарт карта, се обърнете към локалния
представител.
• Когато телевизорът се включи след поставяне на CI модул, е
възможно да не чувате никакъв звук. Причината за това може да е
несъвместимост със CI модула и смарт картата.
• Когато се използва (Cam модул с условен достъп), се уверете, че
същият отговаря напълно на изискванията на DVB-CI или CI plus.
• Необжичайният CAM (модул с условен достъп) процес може да
причини лоша картина.
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Съотношение
Избира съотношението на екрана.
16:9
Just Scan
Ориг. размер
Преоразмерява изображенията така, че да се поместват
в ширината на екрана.
Видео изображенията се появяват в оригиналния си
размер, без някои части по края на изображението да
се орязват.
✎✎ В режим DTV/HDMI/Компонентен (над 720p) е налична
опцията Just scan.
Koгaтo вaшият тeлeвизop пpиeма шиpoкoeкpaнен
cигнaл, тoй aвтoмaтичнo щe пpeвключи нa фopмaтa нa
излъчвания в момента oбpaз.
Широк екран
4:3
14:9
Увеличаване
Увелич. (кино)
Когато телевизорът получава сигнал за широк екран, ще ви
позволи да настроите картината хоризонтално или вертикално, с
линейни пропорции, за да може да се помести изцяло на екрана.
Видео форматите 4:3 и 14:9 се поддържат на цял екран без
никакво видео изкривяване през DTV входа.
✎✎ В Aналогов/DTV/AV/Scart режим е налична опцията Широк
екран.
Преоразмерява изображенията към предишно използвания
стандарт 4:3.
Можете да преглеждате снимки във формат 14:9 или стандартни
телевизионни програми в режим 14:9. Екранът в режим 14:9 се
вижда по същия начин, както и в 4:3, но се премества нагоре и
надолу.
Изображението се преоразмерява така, че да се побере в
ширината на екрана. Възможно е най-горната и най-долната
част на изображението да са отрязани.
Изберете Увелич. (кино), когато искате да увеличите картината
до точните й пропорции.
✎✎ Когато гледате от външно устройство, тези режими могат да
причинят врязване на изображението:
- видео сигнал със статичен надпис (като например името на
мрежата)
- по-продължителен период в режим на гледане при съотношение
4:3
Бъдете внимателни, когато използвате тези режими.
✎✎ В зависимост от входния сигнал размерът на снимката може да е
различен.
✎✎ Съотношенията на екрана при HDMI/RGB-PC режими са налич1ни само
в 4:3 и 16:9.
✎✎ За модели, които поддържат 2160p] Когато се въведе сигнал 2160p или
резолюцията на компютъра се настрои на 3840 x 2160, Съотношение се
коригира на опцията Just scan.
❐❐За да настроите картината във входен режим от
компютър
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Екран
Настройва картината в RGB-PC режим.
Резолюция
Изберете желаната резолюция.
✎✎ Резолюцията може да се избере само когато
резолюцията на компютъра е настроена да бъде
1 024 x 768, 1 280 x 768 или 1 360 x 768.
Автоматична
Оптимизира картината.
конфигурация
Ако размерът на екрана или местоположението му
Позиция/
се нарушат, потребителят може ръчно да промени
Размер/Фаза
размера и позицията му.
Нулира всички направени промени по настройките на
Нулиране
картината във входен режим от компютър.
❐❐За да настроите резолюцията на компютъра
1 Щракнете с десен бутон на работния плот на своя компютър и
изберете 「Свойства」.
2 За да настроите резолюцията, щракнете върху 「Настройки」 и
разгледайте поддържаните формати.
3 Изберете 「Разширени → Монитор → Настройки на монитор」 на
прозореца за настройки. За да изберете оптималната вертикална
честота, разгледайте поддържаните формати.
✎✎ В компютърен режим резолюцията 1 920 x 1 080 осигурява оптимално
качество на картината.
✎✎ Настройките на резолюцията са различни в зависимост от
компютъра.
❌❌Поддържани формати
Входен режим от
компютър
HDMI-PC/
RGB-PC
HDMI-PC
Резолюция
640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 360 x 768
1 920 x 1 080
1 280 x 1 024
Хоризонтална
честота (kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
47,712
67,5
63,981
Вертикална
честота (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,015
60,00
60,020
HOME ➾ Бързо меню ➙ AV режим
Настройва най-добрата картина / аудио, оптимизирани за различни AV
режими.
Изкл.
Кино/
ꔧ Кино
Игра
Използва стойността, указана в меню Картина/Звук.
Oптимизира картина и аудио за гледане на филми.
Oптимизира картина и аудио настройките за игри.
✎✎ ꔧ [в зависимост от модела]
THX (Експеримент на Томилсън Холман) представлява стандарт за
аудио и видео сертифициране, създаден от Джордж Лукас и Томилсън.
Дисплеят, сертифициран в областта на THX, гарантира, че качеството
на екрана надвишава стандартната спецификация на дисплея както по
отношение на хардуер, така и на софтуер.
❐❐За да настроите картината с помощта на Съветник за
картината
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Съветник за картината Ⅱ
Използвайте дистанционното управление и следвайте инструкциите
на Съветник за картината, за да ргулирате и настроите оптимално
качество на картината, без да се налага да използвате скъпоструващи
шаблонни устройства или съдействие от специалист.
За да получите оптимално качество на картината, следвайте
инструкциите.
❐❐За да изберте режим на картината
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина
Задава режима на картината, оптимизиран за условията на гледане или
конкретната програма.
Ярък
Стандартен
APS
Усилва контраста, яркостта и остротата с цел показване
на по-ярки изображения.
Показва изображенията при стандартни нива на контраст,
яркост и острота.
APS: автоматично пестене на енергия
Този режим настройва оптималната яркост в зависимост
от околната светлина и разполага с енергоспестяваща
функция. Освен това в зависимост от използваната
картина настройва оптимално качество на картината и
минимална консумация на енергия.
Кино / ꔧ
Кино/Игра/
СНИМКИ
ꕋ Експерт
Показва оптималната картина за филми,игри и снимки
(неподвижно изображение).
[ꔧ Кино : в зависимост от модела]
Меню за настройване качеството на картината, което
позволява на експерти и любители да се наслаждават на
възможно най-качествено гледане на телевизия. Това
меню е сертифицирано по ISF и се предоставя с цел
експерна настройка на картината. (Логото на ISF може да
се използва само на телевизори, сертифицирани по ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control (сертифициран от Научната фондация за
обработка на изображения контрол на калибриране)
✎✎ В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за картината
може да са различни.
✎✎ ꕋ Режим Експерт е предназначен за професионална настройка
на картината с цел управление и фино калибриране на определено
изображение. За стандартна употреба ефектите от тези настройки
може да не са съществени.
❐❐За фина настройка на режима на картината
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картината ➙
Контраст / Яркост / Острота / Цвят / Нюанс / Цв. топл.
Най-напред изберете предпочитан от вас режим на картината.
Контраст
Яркост
Острота
Цвят
Настройва разликата между светлите и тъмните
области на екрана.
Настройва цялостната яркост на екрана.
Настройва яркостта по граничните области между
светлите и тъмни области.
Настройва цветовете на екрана да са по-тъмни или посветли.
Нюанс
Цв.
топл.
Настройва баланса на червените/зелени цветове.
Настройва цялостната топлина на цветовете да бъде
по-висока или по-ниска.
✎✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината,
обхватът на подробно представените опции за настройка може да е
различен.
❐❐За да зададете допълнително управление
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙
Допълнително управление/Експертно управление
Калибрира екрана за всеки режим на картината или регулира
настройките на картината за специално избран екран.
Най-напред изберете предпочитан от вас режим на картината.
Динамичен
контраст
Предпочитан
цвят
В зависимост от яркостта на екрана настройва
контраста и цвета на оптимално ниво.
Обхват на цвета: обхватът на цвета на кожата може
да се настрои самостоятелно така, че да отрази
цвета, указан от потребителя.
Тревен цвят: естественият цветен диапазон (ливади,
хълмове и др.) може да се регулира самостоятелно.
Небесен цвят: небесният цвят се настройва
самостоятелно.
Супер
резолюция
GAMMA
Цветови
диапазон
Подобрение в
краищата
xvYCC
Цветен филтър
Експертен
модел
Осигурява кристално ясна картина чрез подобряване
на детайлите на местата, където картината е
размазана или неясна.
Настройва кривата на градация в съответствие с
произвеждания сигнал от картината във връзка с
входния сигнал.
Избира обхвата цветове, които могат да се
изобразят.
Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото,
така че да изглеждат естествено.
Изобразява по-плътни цветове.
Филтрира определена гама цветове в RGB обхват
с цел фина и точна настройка на наситеността на
цветовете и нюансите.
Модели, използвани за експертна настройка.
Баланс на
бялото
Система за
управление на
цветовете
Настройва цялостния тон на цветовете на екрана
съобразно желанието ви.
В режим Експерт можете да укажете фина настройка
с помощта на опциите метод / шаблон и др.
Тази система е функция, използвана от експертите,
когато настройват цветовете чрез тестов шаблон от
шест цвята (червен / зелен / син / циан / магента /
жълт), без това да се отрази на останалите цветни
области. При нормалните изображения настройките
може да не допринесат за получаване на значителна
промяна в цветовете.
✎✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината,
обхватът на подробно представените опции за настройка може да е
различен.
❐❐За да укажете допълнителни опции за картината
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙ Опции за
картина
Настройва детайлни опции за изображенията.
Намаляване
Намалява екранните шумове във видео записа.
шум
Настройва яркостта или тъмнинатат на екрана
така, че да са подходящи за нивото на черното на
Ниво на черното
картината с помощта на степента на затъмненост
(ниво на черното) на екрана.
Режим кино
Оптимизира екрана за гледане на филми.
[в зависимост от модела]
Динамична
Настройва яркостта на екрана така, че да предотврати
грижа за очите
отблясъците от екрана.
❐❐За да нулирате опциите на режима на картината
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙
Възстанови картина
Възстановява стойностите, указани от потребителя.
Всеки режим на картината се възстановява. Изберете режима на
картината, който искате да възстановите.
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Режим на картина ➙ Опции за
картина ➙ TruMotion
Коригира изображенията така, че движението да е с по-плавна
последователност.
Гладко
Изтриване
User
Стойността De-Judder се настройва на 3.
Стойността De-Judder се настройва на 7.
De-Judder може да се настрои ръчно.
• De-judder : тази функция регулира трептенето на
екрана.
✎✎ Ако видео сигналът е 60 Hz, възможно е TruMotion да не работи.
❐❐За използване на режима на звука
HOME ➾ Настройки ➙ АУДИО ➙ Режим на звука
Оптимизира аудио звука на телевизора за избрания режим на звука.
Стандартно
Музика / Кино /
Спорт / Игра
Ярък
Настройка на
потребител
Подходящ за всички типове видео
Настройва аудио, оптимизирано за определен
жанр.
Осигурява отчетливост на гласовете с плътни
баси и ясни звуци с добра дикция.
Регулира силата на звука на ниво по ваш избор с
помощта на Потребителски EQ .
❐❐За фино настройване силата на звука.
HOME ➾ Настройки ➙ AУДИО ➙ Потребителски EQ
Най-напред настройва Режим на звука на Потребителска настройка.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Нулиране
Настройва еквалайзера, като ръчно указва
честотите на звука.
Нулирането на стойността на еквалайзера е
променена от страна на потребителя.
❐❐Настройка на pежим на силата на звука
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Режим на силата на звука
Настройва различните режими за управление силата на звука.
Авт. сила на
звука
Управление
силата на
звука
Задава Авт. сила на звука да бъде Вкл.. Различни
изводи за силата на звука в зависимост от
програмата. След това автоматично се настройват за
удобно гледане на телевизия, докато превключвате
между различните канали.
Използването на единична крива на силата на звука
може да доведе до недоловим или силен звук в
зависимост от условията. Настройва силата на звука в
зависимост от това кое време от деня е (ден/нощ).
❐❐Използване на функцията Sound Optimizer
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Sound Optimizer
Позволява оптимизиран звук за персонализиран монтаж на телевизора.
Нормално
Вид закачане за
стена.
Вид стойка
Стандартен режим на звука.
Оптимизиран режим на звука за телевизор,
окачен на стена.
Оптимизира звука за телевизор, окачен на
конзола.
❐❐За използване на Virtual Surround звук
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Виртуален обем
Технологията на LG за обработка на аудио позволява извеждане
на наподобяващ 5.1-канален съраунд звук, генериран от двата
високоговорителя.
✎✎ Ако укажете Clear Voice ll да бъде ВКЛ., Виртуален обем няма да бъде
избрано.
❐❐Използване на функцията Clear Voice ll
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Clear Voice ll
Усилва яснотата на гласа.
❐❐Синхронизиране на аудио с видео
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ AV синхронизиране
Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват помежду си.
Ако настроите AV синхронизиране да е ВКЛ., можете да коригирате
извеждания сигнал (високоговорителите на телевизора или SPDIF)
съобразно образа на екрана.
TV
Високогов.
Настройва синхронизацията на звука от вътрешните ТВ
високоговорители.
Бутонът "-" усилва скоростта на извеждане на звука, докато
бутонът "+" я прави по-слаба от стойността по подразбиране.
SPDIF
(цифров интерфейс на Sony Philips) Настройва
синхронизацията на звука от външните високоговорители,
свързани с цифровите аудио конектори.
Бутонът "-" усилва скоростта на извеждане на звука, докато
бутонът "+" я прави по-слаба от стойността по подразбиране.
Байпас
извеждане на излъчваните сигнали или аудио звук от
външно устройство без забавяне на звука. Възможно е
аудио звукът да се появи преди видео сигнала, тъй като
обработката на входящия видео сигнал в телевизора изисква
време.
❐❐Използване на режим ARC
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на аудио ➙ ARC режим
Външните аудио устройства могат да се свържат чрез високоскоростен
HDMIⓇ кабел без необходимост от допълнителен оптичен аудио кабел за
извеждане на SPDIF. Интерфейсът му се свързва със SIMPLINK.
Ако използвате външно устройство, което поддържа ARC (канал за аудио
връщане), го свържете с HDMI(ARC) порта.
Изкл.
Дори когато свързаното външно аудио устройство, което поддържа
ARC, е активно, извежданият аудио сигнал не се обработва
автоматично през високоговорителите на външното аудио устройство.
Вкл.
Ако външното аудио устройство, което поддържа ARC, е включено,
извежданият аудио сигнал няма да се обработи автоматично през
високоговорителите на външното аудио устройство.
Ако използвате SIMPLINK, вижте меню 「Общи → Управление на външни
устройства」.
✎✎ При свързване с външни устройства осъществете връзка с извод само
за ARC.
✎✎ За свързване с външни устройства използвайте високоскоростен
HDMIⓇ кабел.
✎✎ Използването на външно устройство с ARC функция може да
причини неизправности.
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на аудио ➙ Баланс
Настройва баланса на аудио вляво/вдясно.
❐❐Използване на високоговорителите на телевизора
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на аудио ➙ TV
Високогов.
Когато слушате през високоговорителите на външни аудио устройства,
свързани с телевизора, например система за домашно кино, е
възможно високоговорителите на телевизора да се изключат. Ако
имате система за домашно кино, свързана към SIMPLINK, настройването
на TV Високогов. да бъде Изкл. автоматично ще включи системата за
домашно кино.
Изкл.
TV Високоговорителите не възпроизвеждат звук.
Възпроизвежда звука на телевизора през високоговорителите на
външно аудио устройство, включено към телевизора.
✎✎ Настройва силата на звука от бутона на външното устройство.
Вкл.
Възпроизвежда звука на телевизора през вътрешния ТВ
високоговорител.
❐❐Използване на Цифр. аудио изход
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на аудио ➙ Извод за
цифров аудио звук
Настройва Цифр. аудио изход
Елемент
Автоматично
PCM
Вход за аудио звук
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Всички
Извод за цифров
аудио звук
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐Настройка на DTV звук
HOME ➾ Настройки ➙ Звук ➙ Настройка на звука за DTV
[в зависимост от модела]
Когато във входящия сигнал се чуват различни звуци, с тази функция
може да изберете онзи от тях, който ви допада.
Ако настроите опцията на АВТО, последователността на търсене ще
бъде HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, а извежданият звук
ще се възпроизвежда в първия открит аудио формат.
✎✎ Само за Италия последователността е HE-AAC → Dolby Digital+ →
MPEG → Dolby Digital.
✎✎ Само в Нова Зеландия последователността е Dolby Digital+ → Dolby
Digital → HE-AAC → MPEG.
✎✎ Ако избраният аудио формат не се поддържа, извежданият сигнал
може да се чува в друг аудио формат.
❐❐Избор на външен вход
HOME ➾ Списък на входовете
Избира външен вход.
Списък на входовете
Избира високоговорител.
TV Високогов.
Избира вход.
TV
USB
AV
Компонент
HDMI1
HDMI2
Промяна на името на устройството
SimpLink настройка
Настройва SIMPLINK.
Редактира името на външното устройство,
свързано с външен терминал.
❐❐Използване на SIMPLINK
SIMPLINK е функция, която ви разрешава да управлявате и настройвате
удобно различни мултимедийни устройства чрез дистанционното
управление единствено от менюто SIMPLINK.
1 Свържете HDMI IN извода на телевизора с HDMI извода на SIMPLINK
устройството с помощта на HDMI кабел. За някои кино системи с функция
SIMPLINK е необходимо да свържете HDMI терминалите както е посочено
по-горе, и освен това да използвате оптичен кабел за свързване на
оптичния цифров аудио изход на телевизора с оптичния цифров аудио
вход на устройството SIMPLINK.
2 Изберете HOME ➾ SIMPLINK. Появява се прозорецът на менюто SIMPLINK.
3 Изберете SIMPLINK от прозореца на менюто SIMPLINK. Появява се
прозорецът на менюто SIMPLINK.
4 Настройте функцията SIMPLINK да бъде Вкл. в прозореца за настройка на
SIMPLINK.
5 Затворете прозореца за настройка на SIMPLINK.
6 Изберете устройството, което искате да управлявате, от HOME ➾
SIMPLINK.
✎✎ Тази функция е активна само на устройства, които имат поставено
логото на SIMPLINK (
).
Проверете дали външното устройство разполага с логото на SIMPLINK.
✎✎ За да използвате функцията SIMPLINK, е необходимо да използвате
високоскоростен HDMIⓇ кабел (с добавена функция CEС или Управление
на потребителска електроника). При високоскоростните HDMIⓇ кабели
щифтът с номер 13 е свързан с цел информационен обмен между
устройствата.
✎✎ Включете или изберете носител от дадено устройство, разполагащ с кино
функция, за да видите как високоговорителят ще премине на опцията HT
високоговорител.
✎✎ Свържете оптичен кабел (продава се самостоятелно), за да използвате
опцията HT високоговорител.
✎✎ Превключването на външен вход причинява спиране работата на
устройствата, използващи SIMPLINK.
✎✎ Използването на външно устройство с функцията HDMI-CEC може да
причини неизправности.
❌❌Обяснение на функциите на SIMPLINK Директно
изпълнение
Избира
мултимедийно
устройство
Изпълнение на
диск
Изключвате
всички
устройства
Незабавно възпроизвежда мултимедийното
устройство на телевизора.
Избира желаното устройство от менюто SIMPLINK
с цел незабавното му управление от екрана на
телевизора.
Управлява мултимедийното устройство от
дистанционното управление на телевизора.
Ако функцията "Аuto Power" (Автоматично
включване) е настроена да е "Вкл." в настройките
на SIMPLINK, с изключване на телевизора ще се
изключи и захранването на всички свързани със
SIMPLINK устройства.
Ако функцията Автоматично включване и
Синхронизиране изключване е настроена на Вкл. в настройките на
при включване SIMPLINK, при включване на устройството SIMPLINK
ще се включи и телевизорът.
Избира високоговорител от системата за домашно
Високоговорител
кино или от телевизора.
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Икономия на енергия
Намалява се консумацията на енергия чрез регулиране яркостта на
екрана.
Телевизионният сензор установява какво е
Интелигентен
осветлението в помещението и автоматично настройва
сензор
яркостта на екрана.
Изкл.
Изключва се режимът икономия на енергия.
Минимална /
Прилага се предварително зададеният режим
средна /
Икономия на енергия.
максимална
Екранът е изключен и се чува само звук.
Изкл. екран За да активирате обратно екрана, натиснете
произволен бутон на дистанционното управление.
❐❐Използване на Sleep Таймер
HOME ➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Sleep Таймер
Изключва телевизора след предварително зададен брой минути.
За да отмените Sleep Таймер, натиснете Изкл.
❐❐Настройка на текущото време
HOME ➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Часовник
Проверява или променя часа, докато гледате телевизия.
Автоматично
Ръчно
Синхронизира часовника на телевизора с цифровата
информация за часа, изпратена от телевизионния
канал.
Ако автоматичната настройка не съответства на
текущия час, задавате часа и датата ръчно.
❐❐Автоматично настройване на телевизора да се
включва и изключва
HOME ➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Време вкл./Време изкл.
Указва времето за вкл./изкл.
Изберете Изкл. от Повтаряне, за да спрете действието на Време вкл./
Време изкл.
✎✎ За да използвате опцията Време вкл./Време изкл., настройте точния
час в момента.
✎✎ Дори ако функцията Време вкл. е включена, телевизорът ще се
изключи автоматично след 120 минути, ако през това време не бъде
натиснат нито един бутон.
❐❐Настройка на авто режим гот.
HOME ➾ Настройки ➙ ВРЕМЕ ➙ Авто режим гот.
[в зависимост от модела]
Ако не натиснете нито един бутон на телевизора или дистанционното
управление за oпределен период от време, телевизорът автоматично
ще премине в режим на готовност.
✎✎ Тази функция не работи в режим Демо в магазина или докато се
извършва актуализириане на софтуера.
❐❐Настройка на парола
HOME ➾ Настройки ➙ ЗАКЛЮЧВАНЕ ➙ Настройка парола
Задава или променя паролата за достъп до телевизора.
✎✎ Първоначално паролата е зададена на 「0000」.
Ако изберете Франция за страна, паролата няма да бъде 「0000」, а
「1234」.
Ако изберете Франция за страна, паролата не може да се настрои да
бъде 「0000」.
❐❐Система заключване
HOME ➾ Настройки ➙ ЗАКЛЮЧВАНЕ ➙ Система заключване
Позволява достъп само до някои програми, блокирайки канали и
външно съдържание.
Укажете Система заключване да бъде Вкл.
Блокиране на
програма
Блокирате програмите, които съдържат
неподходящо съдържание за деца, като натиснете
зеления бутон. Програмите могат да се изберат, но
екранът ще остане празен, а звукът - изключен.
За да гледате заключен канал, въведете паролата.
Тази функция работи в съответствие с информация
от излъчващия канал. Затова сигналът не разполага
с точната информация, тази функция не е активна.
Препоръчителен Предпазва децата от гледане на определени
родителски
телевизионни канали, предназначени за възрастни
контрол.
съобразно определените ограничения.
За да гледате отново блокирана програма, въведете
паролата.
Спецификациите са различни според държавата.
Блокиране на
Блокира подаваното съдържание.
входа
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Език
Избира език на менюто и на звука, появили се на екрана.
Език на менюто Избирате език за текста на дисплея.
[само в цифров режим]
Когато гледате цифрова програма, съдържаща
Език на аудиото
няколко езика, можете да изберете онзи от тях, който
искате.
[само в цифров режим]
При излъчване на субтитри на два или повече езика
Език на
използвайте функцията за субтитриране.
субтитрите
✎✎ Ако за избрания език не се излъчват субтитри, ще
се пуснат субтитри на езика по подразбиране.
[само в цифров режим]
Използвайте функцията за език на текста, когато в
него се излъчват два или повече езика.
✎✎ Ако за избрания език не се излъчват телетекст,
ще се пусне страницата на текста на езика по
Език на текста
подразбиране.
✎✎ Ако изберете грешна локална страна, е възможно
телетекстът да не се появява правилно на екрана
и да възникнат някои други проблеми по време на
работата с телетекста.
Избирате езика, на който да се осъществи гласово
Език на гласово търсене.
търсене
✎✎ Тази насторйка се поддържа само от модела,
възприет за гласово търсене.
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Страна
Указвате страната, в която се използва телевизорът.
Настройките на телевизора са променени в зависимост от условията на
излъчване в избраната страна.
✎✎ Ако избраната страна бъде променена, ще се появи екранът с
информация Авт. Настройка.
✎✎ В страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на
цифровото разпространение, някои DTV функции може да не работят
в зависимост от местните условия на разпространение.
✎✎ Ако настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат
налични европейски наземни програми за цифрово стандартно
разпространение , но някои DTV функции може да не работят
изправно.
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Помощ за лица с увреждания
Аудио коментарите или субтитрите се предоставят за хората, които
чуват трудно или имат нарушено зрение.
Труден за
чуване
Описание на
аудио
Тази функция е предназначена за хората с нарушен слух.
Ако е активирана, субтитрите се появяват по
подразбиране.
Тази функция е предназначена за слепи хора, която освен
основния звук осигурява и обяснителни аудио бележки,
които описват текущото действие в телевизионна
програма.
Ако укажете Описание на аудио да бъде Вкл., основният
звук и аудио описанието ще се осигуряват единствено за
онези програми, които имат включени описания за аудио.
❐❐Регистриране на дистанционното управление Magic
Motion
За да можете да използвате дистанционното управление Мagic Motion,
най-напред трябва да го регистрирате за работа с вашия телевизор.
Преди употреба регистрирайте дистанционното управление Magic
Motion съгласно указанията.
1 Включете телевизора и изчакайте около 10 секунди, след което
натиснете бутона колелце(OК), като същевременно държите
дистанционното управление насочено към телевизора.
2 Дистанционното управление автоматично се регистрира, при което
на екрана на телевизора се извежда съобщение, потвърждаващо
завършването на регистрацията.
✎✎ Ако не регистрирате дистанционното управление Magic Motion,
изключете телевизора и опитайте отново.
❐❐Повторно регистриране на дистанционното
управление Magic Motion
1 Натиснете едновременно бутоните HOME и BACK за около 5 секунди.
2 Насочете дистанционното управление към телевизора и натиснете
бутона Колелце (ОК) в продължение на около 5 секунди.
✎✎ Натиснете бутона BACK, като същевременно насочите
дистанционното управление към телевизора в продължение на пет
секунди, за да се нулират настройките, след което го регистрирайте
отново.
❐❐Настройка на показалеца на дистанционното
управление Magic Motion
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Показалец
Настройва скоростта и формата на показалеца, който се появява на
екрана на телевизора.
Скорост
Форма
Size
Подравняване
Задава скоростта, с която се придвижва показалеца.
Избира формата на показалеца измежду различни опции.
Избира размера на показалеца.
Задайте да бъде Вкл. Ако между показалеца и действителната
посока, указана от дистанционното управление има
разминаване, преместете дистанционното управление Magic
Motion вляво и вдясно, за да го изравните. Показалецът
автоматично се подравнява отново спрямо центъра, правейки
по-лесно управлението.
✎✎ Ако показалецът не е използван в продължение на определено
време, той ще изчезне.
✎✎ Ако натиснете бутона за навигация, докато движите показалеца по
екрана, той ще изчезне, а дистанционното управление Magic Motion
ще функционира като стандартно дистанционно управление.
✎✎ Използвайте го на разстояние от 10 метра (33 фута). Използването
на дистанционното управление от по-големи разстояния или когато
препятствия блокират видимостта може да причини неизправности.
✎✎ Електронните устройства в близост може да причинят
комуникационни смущения. Устройства от типа на микровълнови
фурни и безжични LAN мрежи използват същия честотен обхват (2,4
GHz) като този на дистанционното управление Magic Motion и може
да причинят смущения.
✎✎ Дистанционното управление Magic Motion може да се счупи, ако
бъде изпуснато, както и да се повреди по друга причина.
✎✎ Старайте се да не го удряте в твърди предмети, например мебели
или пода.
❐❐Използване на функцията жестови модели
Натиснете бутона Колелце (OК) при стандартен видео екран и
начертайте шаблон по посока на екрана.
Предишен канал: преминава на предишния канал.
Списък наскоро гледани: показва наскоро гледаните
канали.
✎✎ Може да не е активно, когато са отворени определени прозорци.
❐❐Смяна на TV режима
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙Настройка на режим
Избира Използване у дома или Демо в магазина.
За да използвате този телевизор вкъщи, изберете Използване у дома.
Демо в магазина е режим, използван за показване на магазина.
❐❐Използване на ISM метода
HOME ➾ Настройки ➙ OПЦИЯ ➙ ISM метод
Тази функция отстранява слепването на изображенията, което се
причинява от продължителното изобразяване на статични изображения.
• Нормално: минимизира слепването на изображенията чрез
постепенно понижаване на яркостта, докато се показват статични
изображения и чрез повишаване на яркостта, докато се показват
движещи се изображения.
• Oрбитър: минимизира слепването на изображенията чрез прецизно
преместване на изображенията вляво, вдясно, нагоре или надолу на
всеки 2 минути.
• Изчистване на екрана: отстранява слепването на изображенията
чрез преместване на всеки пиксел в определен порядък по екрана
за определен период от време. Използвайте тази функция за
отстраняване на временно слепване на изображенията.
✎✎ Слепването на изображенията е обичаен проблем при плазмените
телевизори, когато продължително време се показват статични
изображения. ISM метод отлага ефекта на слепване на
изображенията; не успява да предотврати напълно този феномен.
Моля, използвайте тази функция предпазливо.
❐❐За връщане към първоначалните настройки
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Фабр. нулиране
Изтрива всички допълнителни настройки и се връща на режима по
подразбиране.
След завършване на инициализацията телевизорът се изключва и
включва автоматично
✎✎ Ако активирате Система заключване, ще се появи изскачащ прозорец
с подкана за паролата.
✎✎ Докато трае инициализацията. не изключвайте захранването.
За да използвате функциите Smart е необходима безжична или кабелна
мрежа.
Когато се свързвате към мрежата, можете да използвате Премиални
съдържание, LG Smart World, DLNA и други.
❐❐Мрежова връзка с едно щракване
Лесно свързване с кабелна/безжична мрежа.
HOME ➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Мрежова връзка за автоматично
свързване с налична мрежа. Следвайте указанията от телевизора.
❐❐За да се свържете с мрежа чрез Надежден експерт
HOME ➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Мрежова връзка
За използване в специални условия, например в офис (при наличие на
статичен IP адрес).
1 За мрежова връзка изберете Кабелна или Безжична.
2 При включване чрез Wi-Fi, използвайте един от следните методи за
свързване към мрежата.
Списък с точки Свързва към мрежата, избрана от списъка с точки за
за достъп
достъп.
Въведете SSID
WPS-PBC
Свързва към въведената безжична точка за достъп.
Свързва при натискане на бутона на безжичната точка
за достъп, поддържаща PBC.
WPS-PIN
От точка до
точка
Свързва при въвеждане на PIN на безжичната точка за
достъп, към която искате да се свържете, в уебсайта
й.
Свързва към мрежа чрез компютър или мобилен
телефон с безжични възможности.
❐❐За да използвате функцията Wi-Fi Screen
HOME ➾ Настройки ➙ МРЕЖА ➙ Wi-Fi Screen Share
Позволява използването на функции за безжично свързване от типа на
Wi-Fi direct и WiDi. Споделя екрана на свързаните устройства чрез Wi-Fi
Screen Share в Smart Share.
1 Задайте Wi-Fi Screen Share да бъде Вкл. (Ако не го използвате, го
прехвърлете на Изкл.)
2 Активирайте настройките за Wi-Fi Direct на устройството, с което искате
да се свържете.
3 Появява се списък с устройствата, които могат да бъдат свързани.
4 Изберете устройство, с което да се свържете.
5 Изберете Yes, когато се появи съобщението за заявка за свързване.
6 Ако устройството, с което искате да се свържете, приеме заявката Wi-Fi
Screen Share е свързан.
❐❐Настройка на мрежа – предупреждение
✎✎ Използвайте стандартен LAN кабел (Cat5 или по-висока, с RJ45
конектор, 10 Base-T или 100 Base TX LAN порт).
✎✎ Нулирането на модема може да причини проблеми в мрежовата
връзка. За да разрешите проблема, изключете захранването,
премахнете и възстановете връзката, след което включете отново
захранването.
✎✎ LG Electronics не носи отговорност за проблеми с интернет връзката
или каквито и да било неизправности, повреди и грешки, причинени от
страна на интернет връзката.
✎✎ Правилната работа на връзката зависи от интернет доставчика.
✎✎ За да можете да използвате DSL услуги, ви е необходим DSL модем;
за кабелни услуги в е необходим кабелен модем. В зависимост
от сключения договор с вашия интернет доставчик, е възможно
да разполагате само с ограничен брой мрежи, а настройките на
телевизора да са недостъпни. (Ако е разрешено само едно устройство
на линия и компютърът вече е включен, не могат да се свържат други
устройства.)
✎✎ В безжичните мрежи може да има смущения от други устройства,
работещи на честота 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth устройства
или микровълнови фурни). Може да има смущения и от устройства с
честота 5 GHz, например други Wi-Fi устройства.
✎✎ Обкръжаващата безжична среда може да забавя безжичната мрежова
услуга.
✎✎ Ако не изключите цялата домашна локална мрежа, някои устройства
могат да отчетат мрежов трафик.
✎✎ При свързване чрез устройство за точка за достъп то трябва
да поддържа безжична връзка и функцията за нея трябва да
е активирана. Свържете се с доставчика си на услуги относно
възможностите за безжична връзка на точката за достъп.
✎✎ При свързване чрез точка за достъп проверете SSID и настройките
й за защита. За SSID и настройките за защита на точката за достъп
вижте съответната документация.
✎✎ Телевизорът може да работи бавно или неправилно поради
невалидни настройки на мрежовите устройства (кабелно/безжично
устройство за споделяне на линията, концентратор). Инсталирайте
устройствата и настройвайте мрежата правилно съгласно
съответните ръководства.
✎✎ Връзката от компютър към компютър може да не работи в
зависимост от свързаното устройство (напр. преносим компютър).
✎✎ Методът на свързване може да е различен при различните
производители на точки за достъп.
❐❐За да използвате Премиални
HOME ➾ Премиални
Тази услуга ви предоставя лесен достъп до разнообразно съдържание
като новини, прогноза за времето, стокови борси, повторения на
телевизионни предавания и видео във всеки момент, в който сте
свързани към интернет. Премиалното съдържание включва специални
услуги, конкретни за всяка страна, съобразно регионалните и
културните особености, както и глобално съдържание.
Изображение на
предаването
Премиално
съдържание
Изберете
съдържанието,
което искате да
използвате.
ПРЕМИАЛНИ
Търсене
Влизане
Вирусно видео
Кино
Времето
Снимки
Социална
Мрежа
Новини
Спорт
Видео
Карта
Игри
В Моите прилож.
В Моите прилож.
❐❐За да използвате платено съдържание
За някои видове премиално съдържание има такси. За услугите с такси
се плаща чрез платежната система на LG Electronics или чрез тази на
съответния доставчик на съдържание. Преди да използвате платежната
система на LG, трябва да регистрирате членство и платежна информация на
адрес www.lgappstv.com.
1 Щракнете върху бутона Влизане в горната дясна част на началната
страница, за да влезете.
2 Отидете на желаната премиална услуга.
3 След като прегледате цената и информацията за съдържанието,
щракнете върху бутона Купуване. (Някои видове съдържание са предмет
на определени ограничения във времето или броя гледания.)
4 След като купуването завърши, можете да прегледате закупеното
съдържание, като щракнете върху бутона Купете.
5 Изберете идентификатора си в горното меню на началния екран и
вижте хронологията на покупките от Моята страница ➙ Запитване
за плащане. Тя е налична и на Моята страница ➙ Хронология на
покупките в уебсайта (www.lgappstv.com).
❐❐За да нулирате Премиални
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Инициализация на Premium
Нулира списъка и информацията за премиалните услуги, настройките
за страна и информацията за влизане на потребителя. Нулирането ще
коригира грешките, възникнали при актуализиране на премиалните
услуги.
✎✎ Предлаганото от доставчиците на услуги съдържание е предмет
на промяна или изтриване без предизвестие с цел подобряване на
качеството на услугите. За въпроси, отстраняване на неизправности
или актуална информация относно съдържанието вижте уебсайта на
съответния доставчик. LG Electronics не носи юридическа отговорност
за услугите за съдържание и свързаната информация дори при
прекратяване на услугата от доставчика.
✎✎ Качеството на премиалната услуга може да зависи от интернет
връзката. За всички въпроси, свързани със скоростта на интернет
връзката или други проблеми с услуги, се обръщайте към интернет
доставчика си.
✎✎ За най-добро качество е препоръчително да се абонирате за
интернет услуга със скорост 4,0 Mbps (1,5 Mbps или по-бърза). Ако
срещнете проблем със скоростта на интернет връзката, се свържете
с интернет доставчика си.
✎✎ Някои доставчици не съдържание може да предлагат съдържание,
неподходящо за непълнолетни. Препоръчва се родителски контрол.
HOME ➾ Интернет
Служи за ръчно въвеждане на URL адресите в телевизора или
посещаване на уебсайтове, добавени към Предпочитани.
Служи за въвеждане на уеб
адреса.
Избира кога
отваряте няколко
уеб браузъра.
Прибавя текущата страница
към списъка с предпочитани.
Придвижва към
посетен от вас
уебсайт.
✎✎ Интернет поддържа до Flash 10, но не и технологии, зависещи от платформата,
като ActiveX.
✎✎ Интернет работи само с предварително инсталирана добавка.
✎✎ Интернет не може да възпроизвежда медийни файлови типове, различни от:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Интернет се затваря принудително при недостиг на памет.
✎✎ При работа в Интернет се използват инсталираните шрифтове за телевизора и в
зависимост от възпроизвежданото съдържание може да не се виждат добре.
✎✎ Интернет не поддържа изтегляне на файлове и шрифтове.
✎✎ Интернет е предназначен за телевизора и може да има различни функции от
браузърите за компютър.
✎✎ Интернет е телевизионен браузър и може да не работи изправно, ако опитвате
да отваряте определени формати на файлове със съдържание.
HOME ➾ Social Center
Приложението Social Center на LG Smart TV ви позволява да използвате
SNS услуги като Facebook или Twitter, докато гледате телевизия.
Чрез Social Center можете едновременно да общувате с приятели и да
преглеждате съобщения и снимки, публикувани от SNS контактите ви.
1 Влезте в профила си в LG TV или ако не членувате, се регистрирайте.
2 Влезте в желаната услуга (Facebook или Twitter) или, ако не
членувате, първо създайте профил.
3 Използвайте SNS услуги и публикувайте съобщения, докато гледате
телевизия.
Публикациите във Facebook или Twitter, направени от приложението
Social Center, се показват също на уеб страниците и в мобилната
мрежа.
SOCIAL CENTER
Превключва Facebook/Twitter.
Refresh
✎✎ Ако приложението Social Center не е налично в Моите приложения, го
инсталирайте от LG Smart World.
✎✎ Влезте в SNS услугите на своя смартфон с помощта на приложението
LG Magic Remote, осигуряващо по-голямо удобство при писане на
текстови съобщения. Приложението е налично в Google Play Store или
Apple App Store.
За да използвате LG Smart World е необходимо да се регистрирате.
Членство за използване на безплатни приложения: регистриране от
телевизора или компютър.
Членство за купуване на платени приложения: регистриране само от
компютър.
Проблем
Когато влизате
в меню, винаги
се показва
съобщението
„Инициализиране“.
Не се показва
съдържание в
премиалната карта.
Решение
• Съобщението „Инициализиране“ се показва при
рестартиране на микропроцесора и хардуера,
настройване на мрежовите комуникации и установяване
на комуникации със SDP (удостоверяване на устройства
и изтегляне на основна информация). Това отнема
около 20 секунди и е нормален процес.
• Съдържанието може да не се показва, ако промените
настройката за страна в Smart TV. Променете страната в
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙ Настройка на Smart TV
➙ Страна на Smart TV.
Проблем
Решение
Когато се
• Интернет функцията на телевизора поддържа до
използват интернет
Flash 10 и възпроизвежда файлове само в следните
функциите,
формати:
някои уебсайтове
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
съдържат празни
области.
Интернет се затваря • Интернет функцията може да се затвори принудително,
автоматично при
ако паметта е недостатъчна за обема информация на
посещение на
уеб страницата.
уебсайт.
• Можете да влезете в уебсайта (www.lgappstv.com)
Вече се регистрирах
чрез идентификатора и паролата, с които сте се
от телевизора.
регистрирали от телевизора. Въведете личните си
Трябва ли да се
данни, след като влезете чрез идентификатора и
регистрирам и на
паролата, с които сте се регистрирали от телевизора.
уебсайта (www.
След като се удостовери имейлът, регистрирането в
lgappstv.com)?
уебсайта (www.lgappstv.com) завършва.
Проблем
Решение
• Можете да регистрирате и използвате няколко
идентификатора за един телевизор.
Могат ли членове
• Можете да видите регистрираните за телевизора
на семейството да
идентификатори в HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИЯ ➙
използват различни
Настройка на Smart TV ➙ ИД списък.
идентификатори за • Можете да проверите списъка с приложения, закупени
един телевизор?
от всеки идентификатор. В Моите приложения обаче
можете да видите всички приложения, инсталирани от
отделните идентификатори.
• Ако сте се регистрирали от компютър, използвайте
Какво да направя,
функцията Забравен идентификатор? на уебсайта
ако забравя
(www.lgappstv.com).
идентификатора
• Ако сте се регистрирали от телевизора, можете да
си?
видите идентификаторите в HOME ➾ Настройки ➙
ОПЦИЯ ➙ Настройка на Smart TV ➙ ИД списък.
Проблем
Решение
Закупих приложение • Ако искате да проверите приложение, закупено от
от уебсайта (www.
телевизора, влезте и го вижте в менюто Закупени
lgappstv.com).
приложения.
Как мога да го
Изберете идентификатора в горната част на База и
използвам на
вижте приложението в Моята страница ➙ Закупени
телевизора?
приложения.
• Изберете идентификатора в горната част на База и
Мога ли да видя
вижте приложението в Моята страница ➙ Закупени
хронологията на
приложения.
закупените от мен
• Влезте в уебсайта (www.lgappstv.com) и изберете Моята
приложения?
страница ➙ Хронология на покупките.
• При случайно изтриване закупените приложения могат
Изтрих платено
безплатно да се изтеглят отново в срок до една година.
приложение. Трябва
Можете повторно да изтегляте приложения само
ли да го купя
ако са били закупени и ако са налични. Изберете
отново, за да го
идентификатора в горната част на База и изтеглете
изтегля?
отново приложенията в Моята страница ➙ Закупени
приложения.
Проблем
Мога ли да
използвам
приложения от
LG Smart World
за телевизор LG
Smart както на
телевизора, така и
на компютъра?
Как мога да разбера
кой идентификатор
в момента се
използва за
телевизора?
Инсталирах
приложение на
телевизора. Къде
мога да го видя?
Решение
• Проверете дали вашият модел телевизор поддържа LG
Smart World.
• Приложенията от LG Smart World за телевизор LG Smart
могат да се възпроизвеждат само на LG Smart TV.
• Можете също да купувате приложения от уебсайта
(www.lgappstv.com), но не можете да ги използвате
на компютър или Mac, затова внимавайте, когато ги
купувате.
• Изберете идентификатора в горната част на База и
вижте използвания в момента идентификатор в Моята
страница ➙ Моята информация.
• Изберете HOME ➾ Моите приложения. Показват се
всички платени и безплатни приложения, инсталирани
на телевизора.
Проблем
Показваният на
екрана размер
на приложението
е различен от
действителния
размер на
инсталираното
приложение.
Забравих паролата
за телевизора.
Какво да направя?
Решение
• Показваният размер включва допълнителното
пространство, необходимо за инсталиране на
приложения, и може да е различен, след като
приложението се инсталира.
• Ако разполагате само с телевизионен профил, няма
да можете да разберете каква е паролата ви, ако я
загубите. Създайте ново потребителско име и влезте с
него.
• Ако сте се регистрирали от телевизора и от компютър,
можете да използвате функцията Забравена парола? на
уебсайта ни (www.lgappstv.com).
Проблем
Трябва ли да
съхранявам
платежна
информация на
уебсайта, за да
купувам платени
приложения?
Мога ли да
върна закупено
приложение?
Решение
• За да купувате платени приложения от телевизора,
трябва да въведете информация за метода на
плащане в уебсайта (www.lgappstv.com). Ако не искате
да съхранявате платежна информация, можете да
използвате услугата за бързо плащане. Тази услуга
обаче е налична само на уебсайта и не можете да
купувате платени приложения от телевизора, ако не
съхраните платежна информация в уебсайта.
• Като член не можете да заявите възстановяване на
средствата след закупуване.
• Ако установите наличие на дефект в продукта или
проблем при използването му, който не е причинен
по ваша вина, можете да поискате да ви бъде
възстановена сумата за закупуването му. Но за тази
цел е необходимо да имате истинска причина.
Проблем
Регистриран(а)
съм като член,
но не мога да
купувам платени
приложения.
Решение
• Влезте с потребителското си име, което сте създали
на компютъра си и добавете данните си за плащане.
След това излезте от профила си на телевизора и
отново влезте, за да можете да закупувате платени
приложения.
❐❐Преглед на 3D изображения
3D изобразяването е технология, която използва различието в зрението
на лявото и дясното око, за да направи така, че изображенията на
телевизора да изглеждат точно като реалните обекти в истинското
триизмерно пространство.
1 Възпроизведете заглавие на 3D изображение или включете 3D
програма.
2 Натиснете 3D бутона, за да преминете в режим на 3D изобразяване.
3 Активирайте 3D очилата и си ги сложете.
4 За да прекратите режима на 3D изобразяване, натиснете 3D бутона на
дистанционното управление, докато гледате в 3D режим.
✎✎ В зависимост от входния сигнал, предлаганият 3D режим може да е
различен.
❐❐За настройване детайлите на 3D изображенията
HOME ➾ Настройки ➙ КАРТИНА ➙ Настройки за 3D
Настройва различните аспекти на режима на 3D изобразяване.
3D режим
Предоставя подходящата 3D дълбочина.
• 3D дълбочина : настройва 3D дълбочината между
предмета и фона.
• 3D точка за гледане : настройва 3D изображението да
е по-близо/по-далеч от потребителя.
Увеличаване на 3D
Sound
Осигурява звук, оптимизиран за 3D.
Разпознаване на 3D
изображение
Автоматично преобразува в триизмерен екран, като
анализира изображението на оригиналния екран.
Нормален изглед на
изображение
Корекция на
триизмерното
изображение
Съветник за 3D
Ще видите как 2D изображенията премахват 3D
ефекта.
Превключва изображенията на 3D видеото
вляво/вдясно.
Оптимизира 3D режима от менюто “3D съветник”.
❐❐Гледане в режим на 3D изобразяване -
предупреждение
✎✎ Когато гледате в режим на 3D изобразяване, препоръчително е да
зрителят да поддържа разстояние от поне два пъти дължината на
диагонала на екрана.
✎✎ Ако в бъдеще формат на разпространение на 3D съдържание, който
не се поддържа от този телевизор, се превърне в стандарт, може
да се наложи да използвате допълнително устройство, например
цифров приемник.
❐❐Използване на 3D очила - предупреждение
✎✎ Не използвайте 3D очилата като заместител на своите диоптрични
очила, слънчеви или предпазни очила. Неправилното носене на 3D
очилата може да причини нарушаване на зрението.
✎✎ Не поставяйте 3D очилата в екстремни атмосферни условия.
Излагането на прекомерно високи или ниски температури може да
деформира лещите. Не използвайте деформирани очила.
✎✎ Не притискайте 3D очилата и не ги подлагайте на каквито и да
било удари. Грубото боравене с 3D очилата може да доведе до
повреждането им.
✎✎ Обективите на 3D очилата са податливи на надраскване. Почиствайте
ги само с мека чиста кърпа. Възможно е замърсената кърпа да
надраска повърхността на обектива.
✎✎ Не драскайте повърхността на лещите на 3D очилата с остри
предмети и не ги почиствайте с химикали. Ако повърхността на
лещите се надраска, е възможно 3D изображенията да не се показват
правилно.
❐❐За свързване със специално DVR USB устройство за
съхранение
1 Свържете USB твърд диск (40 ГБ или повече) с жак с готовност за HDD
IN на телевизора. DVR функцията работи само с жака HDD IN.
2 USB HDD дискът трябва да се инициализира, за да може да се
използва за DVR. Когато свързвате USB HDD диск, който не е
инициализиран, изберете MY APPS ➾ DVR. Появява се екранът
Инициализация на USB устройство.
3 Довършете инициализацията на USB HDD диска и задайте опцията
Режим на времево изместване да бъде Вкл.
✎✎ За да отстраните USB устройство за съхранение, изберете Бързо
меню ➙ USB устройство и потвърдете съобщението, което известява,
че USB устройството за съхранение е отстранено преди физическото
му изваждане.
❐❐За да смените режима Timeshift или да
инициализирате USB устройство за съхранение
Колелце(OK) ➾ Опция
Сменя DVR настройките, докато се използва DVR.
Режим времево
изместване
Инициализация
на USB
Вкл.: автоматично разрешава режим Timeshift, когато
телевизорът е включен.
Изкл.: забранява режим Timeshift.
Свързаният твърд диск става активен за
използване с DVR. Всички данни, записани на USB
устройството, ще бъдат изтрити.
✎✎ Препоръчва се използване на HDD (твърдо дисково устройство). При
работа с немагнитен твърд диск (SSD), броят на възможните цикли на
запис/изтриване е ограничен.
✎✎ За използване с това устройство се препоръчва USB твърд диск от 40
ГБ или по-малко од 2 TБ.
✎✎ След всяка извършена операция Инициализация на USB няма да се
разпознае на компютъра.
✎✎ Данните, записани на USB устройството, може да се повредят.
Поддръжката на данните е отговорност на потребитреля и
производителят не е отговорен за загубата на данните.
✎✎ Ако възникне проблем със сектор за данни на USB устройството за
съхранение, то може да не функционира правилно.
DVR ви позволява да записвате телевизионни предавания на живо на
USB устройство за съхранение, докато гледате цифров канал. По-късно
можете да гледате частите от предаването, които сте пропуснали, и да
продължите да гледате оттам, откъдето сте спрели, дори ако сте били
далеч от телевизора известно време.
✎✎ Режимът Timeshift може да се настрои до 90 минути. (За Италия може
да се настрои до 60 минути.)
✎✎ Ако възникне проблем със сектор за данни на USB устройството за
съхранение, то може да не функционира правилно.
Натиснете Колелце (OK) по време на DVR.
Избира желаната точка и възпроизвежда
Превключва на текущата програма
Записването започва.
Започва записа
от текущото
място
TV на живо
Записана телевизионна програма
Сменя режим Timeshift
Инициализира USB устройство
Списък планирани
График
Опция
Управление на DVR Проверява списъка с
възпроизвеждане
определения график
Показва записваната
Настройва график
програма
✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
❐❐За да започнете записване на момента
Колелце(ОК) ➾ Записването започва
Записва предаването, когато се наложи да излезете от стаята, докато тя
се излъчва.
✎✎ Записва само цифрово излъчваната програма, която гледате в
момента.
✎✎ Ако насилствено изключите телевизора, докато се прави запис,
възможно е каналът да не се запише. В идеалния случай преди
изключване трябва да спрете записа и да проверите дали
програмата се е записала.
✎✎ Програмите са защитени със съответните закони за авторското
право, затова за да можете да копирате и възпроизвеждате някои
програми, може да се изисква предварително разрешение от
притежателя на авторските права. Записите, направени с това
устройство, могат да се използват единствено за лична употреба.
Забранено е да продавате, прехвърляте или отдавате под наем
записи, защитени с авторски права, на трети страни.
❌❌За да спрете записа
Колелце(ОК) ➾ Спиране на записването
Записването спира незабавно.
❌❌За да промените краен час на запис
Колелце(ОК) ➾ Опция за спиране ➙ Промяна на краен час на
запис
✎✎ Максималното време за записване е 5 часа.
❐❐За да запишете график за записване
Колелце(ОК) ➾ График
Изберете
график по
програма
Изберете
график по дата
Избира програма от екрана на справочника за
програми за гледане или записване.
Избира дата, час и програма за гледане или
записване.
✎✎ Минималната дължина на таймера за записване е 2 минути.
✎✎ Повреден сектор на диска може да засегне някои или всички записи
в Списък планирани.
✎✎ Максималният брой записи в Списък планирани е 30.
❐❐За да потвърдите и / или промените списъка
планирани
Колелце(ОК) ➾ Списък планирани
Потвърждава, променя или изтрива планираните програми за гледане
или записване.
❐❐Гледане на записана телевизионна програма
HOME ➾ Smart Share ➙ Списък на записи
Избира записа, съхраняван на USB твърд диск, за да го преглерда/
изтрие.
Пусни от
мястото, което
преди това е
било пускано.
Пусни от
началото.
Изтрий
За запис, изпълняван един път в миналото, го
изпълнява от предишния момент, в който е бил
пуснат
Изпълнява избрания запис от началото.
Изтрива избрания запис.
✎✎ Максималният брой записи в Списък на записи е 300.
❐❐Управление на изпълнението на записа
Натиснете бутона Колелце(ОК) на дистанционното управление по
време на изпълнение.
Избира желаната точка и изпълнява.
Списък на миниатюри
Контрол на
изпълнението
Списък на
миниатюри
Клип-редактиране
Настройва опцията за
изпълнение на запис
Повторение
Опция
List
Клип-редактиране/ 3D преглед
Функция повторение
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното
изображение.
❐❐Използване на MemoCaster
HOME ➾ MemoCaster
Тази функция извежда на екрана на телевизора съдържание, създадено
от потребителя.
Можете да оставяте съобщения за семейството си
Simple
или аларми, настроени за определени събития в
графика ви.
Можете да създавате свое собствено съдържание
с помощта на предоставените шаблони. С тази
Advanced
функция можете да създавате реклами или
бележки.
❐❐Използване на режим MemoCaster Simple
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
Можете да извеждате бележки на екрана на телевизора или да
настройвате аларми за събития в графика си.
✎✎ Опции
Уведомления,
когато
телевизорът е
включен
• Вкл.: автоматично извежда бележка, когато
телевизорът е включен.
• Изкл.: извежда бележка в определен час.
Можете да настроите Конфигуриране на дата и
час, Повторение ежеседмично и Брой аларми.
С изключение на "Повторение ежеседмично",
часът не трябва да бъде настройван по-късно от
времето в момента.
❐❐Използване на режим MemoCaster Advanced
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advanced
Можете да създавате свое съдържание с помощта на предоставените
шаблони и да го извеждате на екрана на телевизора.
1 Изберете желания от вас шаблон.
Изберете Текст/LED, за да смените режима на шаблона.
2 Редактиране на изображения и текст.
Мястото, на което ще се покаже картината. Изберете
желаната от вас картина.
✎✎ Поставете картината в папка "lg_img" на USB
устройството.
Опция
Хронология
Ефект
Настройка на
изпълнение
Въведете съобщението си на мястото, на което ще се
показва текста.
Укажете цвят на фона, цвят на шрифта и размер на
шрифта.
Импортиране на наскоро използвания текст.
Добавяне на анимация или LED ефект към създаденото
от вас съдържание.
Указвате началния час, крайния час или ежеседмичното
повторение на бележката, която ще се показва.
✎✎ Поддържан формат в MemoCaster
Резолюция: максимална 1920 x 1080
Размер на файла: до 2MB
Поддържан формат: JPG, JPEG, JPE (без различаване на главните и
малките букви)
3 Изберете Завършено.
С това изданието е завършено и вашето съдържание е записано.
4 Пуснете съдържанието, което току-що създадохте.
За да гледате телевизия на своя смартфон, изтеглете приложението LG
Magic Remote от Google Play Store или Apple App Store.
• След това вече можете да гледате любимите си телевизионни канали
на своя смартфон. (само при някои модели)
• Добавете любимите си канали към своя смартфон.
• Можете да използвате функции като Премиални, МОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
директно на своя смартфон.
• За да гледате телевизия, изберете елемент с помощта на функцията
търсене на смартфона.
• Поддържа се функцията за въвеждане на текст, за да можете лесно да
пишете. (При някои екрани не може да се въвежда текст.)
• Изберете тъчпада на приложението, за да управлявате по същия начин
показалеца на дистанционното управление Magic.
✎✎ Поддържаните функции може да са различни в зависимост от
телевизора или версията на приложението LG Magic Remote.
❐❐Използване на кабелна/безжична мишка с USB
Включете мишката в USB порта. С помощта на мишката преместете
показалеца върху телевизионния екран и изберете желаното от вас меню.
Мишка
Дистанционно управление Magic
Ляв бутон
ОК бутон на дистанционното управление Magic
Бутон с колелце
Бутон с колелце на дистанционното управление
Magic
✎✎ Десния и специалните бутони на мишката не функционират.
✎✎ Използваемостта на безжичната USB мишка и клавиатура могат да
бъдат повлияни от радиочестотните характеристики и отдалечеността.
❐❐Използване на кабелна/безжична клавиатура с USB
Включете клавиатурата в USB порта. С помощта на функцията за търсене
и интернет можете да въвеждате текст от клавиатурата.
✎✎ При някои екрани не може да се въвежда текст.
✎✎ Съвместими модели клавиатури
Препоръчително е да използвате продукт, чиято съвместимост с
телевизора LG е тествана.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800, and LG Electronics ST-800
❐❐Използване на геймпад
Ако играта поддържа използването на геймпад, свържете своя геймпад с
USB порта на телевизора.
✎✎ Съвместими модели геймпад
Препоръчително е да използвате официален модел геймпад, чиято
съвместимост с телевизора LG е тествана.
Logitech F310, Logitech F510 и Logitech F710
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Софт. Обновяване
Използвайте Софт. Обновяване за проверка и изтегляне на найактуалната версия.
Можете да правите проверка за софтуерни обновявания и ръчно.
Настройте го да бъде Вкл.
Когато бъде открит файл с актуализация, той
Софт.
автоматично се изтегля.
обновяване
След като изтеглянето на файла завърши, се
появява прозорецът за актуализиране на софтуера.
Проверете
Проверява най-новата инсталирана версия на
версията на
актуализацията. Когато се появи нова актуализация,
актуализацията процесът на изтегляне може да се изпълни ръчно.
✎✎ Най-новата версия може да се получи чрез цифров мрежов сигнал
или интернет връзка.
✎✎ Смяната на канала по време на изтегляне на софтуера чрез цифров
мрежов сигнал ще прекъсне процеса на изтегляне. Връщането към
първоначалната програма позволява продължаване на изтеглянето.
✎✎ Ако софтуерът не е актуализиран, някои функции може да не
работят правилно.
✎✎ [само за моделите, предлагани в северни страни]
Можете да проверите дали услугата LG OTA се предлага за DTV
канала, като натиснете червения бутон в момента, в който се изведе
съобщението Намерена е актуализацив! под банер полето на канала.
Ако възникнат следните симптоми, извършете проверките и
настройките, описани по-долу. Възможно е да няма възникнала
неизправност.
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на сигнал
Показва информация за MUX и предоставяната услуга и др. Ако
изберете Антена и сателит или Кабел и сателит, ще се появи само тест
на сигнала за Aнтена или Кабел.
❐❐Общи
Проблем
Решение
• Настройте местоположението или ориентацията на
Не мога да виждам някои
антената.
канали.
• Записва желания канал в Авт. Настройка или
Редактиране на канали.
След включване
• Това не е проблем, тъй като този процес може да
на телевизора има
цели изчистване на шумовете от образите, които
изчакване, след което се
е възможно да се появят преди включване на
появяват целите образи.
телевизора.
❐❐Образи
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на картина
Проверете дали излъчваният сигнал на образа е нормален, като
стартирате Тест на картина.
Ако няма проблем с теста на картината, проверете връзките на
външното устройство и сигнала на излъчване.
Проблем
Решение
Наличие на образи от
• Опитайте да коригирате ориентацията на антената
предишно гледания канал
спрямо телевизора или направете справка с
или други канали, или
ръководството за употреба, за да видите как
по екрана се появяват
трябва да се свърже антената.
смущаващи линии.
Проблем
Появяват се моментни
вибриращи хоризонтални/
вертикални линии и
мрежести форми.
Дисплеят на екрана се
фиксира или не работи
правилно по време на
излъчване на цифров
сигнал.
Липсва излъчване
на цифров сигнал,
независимо че кабелът е
включен.
Решение
• Подобен проблем може да възникне, когато
има силно смущение от електронни устройства.
Изключете електронните устройства от типа на
мобилни телефони, електрически уреди и други
малки електрически устройства.
• Това може да възникне тогава, когато сигналът е
слаб или неустойчив. Коригирайте ориентацията
на антената и връзките на кабелите.
• Ако силата или качеството на сигнала са слаби в
Ръчна Настройка, проверете телевизионния канал
или съответен сервизен център.
• Направете справка при вашия доставчик,
предоставящ ви абонаментен достъп /или сигнал.
(В зависимост от вашия абонамент е възможно
услугата цифрово излъчване да не се поддържа.)
Проблем
Няма картина или тя не
е ясна при свързване с
HDMI.
Решение
• Проверете спецификациите на HDMIⓇ кабела.
Използвайте само HDMIⓇ кабел. Ако използвате
други кабели, е възможно изображенията да
станат по-светли или по-бледи или да не се
показват правилно.
• Проверете дали всички кабели са добре
включени. Ако връзките не са сигурни, е
възможно образите да не се показват правилно.
Не работи, когато има
• Уверете се, че USB устройството и кабелът са с
включено USB устройство
версия 2.0 или по-висока.
за съхранение.
❐❐Звук
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Тест на звук
Най-напред направете тест на звука, за да проверите дали силата на
сигнала е нормална.
Ако звукът се окаже нормален, проверете връзките с външното
устройство или излъчваните сигнали.
Проблем
Дисплеят на екрана е
активен, но няма звук.
При аналогово предаване
стерео звукът не е ясен
или се излъчва само от
единия високоговорител.
Решение
• Проверете как е на други телевизионни канали.
• Проверете дали опцията TV Високогов. е
настроена да бъде Вкл.
• На място с влошен сигнал (места със слаб или
неустойчив сигнал) или ако сигналът на "Multi
Audio" не е устойчив, изберете Mono в Multi Audio.
• Настройте баланса от бутона за навигация.
Проблем
Звукът на телевизора не
е синхронизиран с образа
или от време на време се
влошава.
При всяка смяна на
канала силата на звука е
различна.
Решение
• Ако това се получава само на определен
телевизионен канал, причината може да се крие
в проблеми само с предавания сигнал за този
конкретен канал. Проверете телевизионния канал
или се обърнете към оператора на кабелната
телевизия.
• В зависимост от канала е възможно да са налице
разлики в силата на сигнала.
• Настройте опцията Авт. сила на звука да бъде
Вкл.
Проблем
При някои канали няма
звук или се чува само
фонова музика. (Ако това
е канал, предназначен
за използване извън
страната)
Решение
• В меню език настройте Език ➙ Език на Звука на
език по ваш избор. Дори ако смените езика в
Multi Audio, след изключване на захранването
или смяна на канала настройките по
подразбиране ще бъдат възстановени.
• Проверете дали HDMIⓇ кабелът е
високоскоростен.
Няма звук при свързване с • Проверете дали USB устройството и кабелът са с
HDMI/USB.
версия 2.0 или по-висока.
• Използвайте само стандартни музикални (*mp3)
файлове.
❐❐Проблем с връзката с компютър
Проблем
Дисплеят на екрана
не се появява след
като се свърже с
компютър.
Решение
• Проверете дали компютърът и телевизорът са добре
свързани помежду си.
• Изключете и включете отново телевизора с помощта
на дистанционното управление.
• Рестартирайте компютъра, като оставите телевизора
включен.
• Проверете дали резолюцията е точно настроена за
използване на компютър.
• За да използвате телевизора като втори монитор,
проверете дали свързаният настолен компютър или
лаптоп поддържат функцията извеждане на два
монитора.
• Включете отново RGB/HDMI кабела.
Проблем
След свързване на
компютъра чрез HDMI
кабел няма звук.
При свързване към
компютър дисплеят
частично се отрязва
или се измества на
една страна.
Решение
• Обърнете се към производителя на видео картата
ви, за да установите дали тя поддържа извеждане
на глас чрез HDMI. (Видео картите в DVI формат
изискват връзка със самостоятелен звуков кабел.)
• Коригирайте резолюцията така, че да поддържа
извеждане от компютър. (Ако това не реши проблема,
рестартирайте компютъра.)
• Изберете Екран (RGB-PC) и настройте Позиция /
Размер / Фаза.
❐❐Проблеми при възпроизвеждане на филми в Моя
медия.
Проблем
Решение
• Проверете дали файлът на USB устройството за
Не виждам файловете в
съхранение може да се прочете на компютъра.
Списък филми.
• Проверете дали файловото разширение се
поддържа.
• Проверете дали файлът се отваря нормално на
Появява се съобщението
видео плейъра на компютъра. (Проверете дали
"Файлът е невалиден."
файлът не е повреден.)
или показваният образ
• Проверете дали резолюцията се поддържа от
не е нормален, въпреки
компютъра.
че звукът се чува добре. • Проверете дали видео/аудио кодекът се поддържа.
• Проверете дали кадровата честота се поддържа.
Проблем
Решение
• Проверете дали файлът се отваря нормално на
Появява се съобщението
видео плейъра на компютъра. (Проверете дали
"Не се поддържа аудио."
файлът не е повреден.)
или звукът не се чува
• Проверете дали аудио кодекът се поддържа от
добре, въпреки че
компютъра.
показваният образ се
• Проверете дали побитовата скорост се поддържа.
вижда нормално.
• Проверете дали честотата на модулиране се
поддържа.
Проблем
Не се появяват
субтитрите.
Решение
• Проверете дали файлът се отваря нормално на
видео плейъра на компютъра. (Проверете дали
файлът не е повреден.)
• Проверете дали видео файлът е със същото име
като това на файла със субтитрите.
• Проверете дали видео файлът и субтитрите са
поставени в една и съща папка.
• Проверете дали файловият формат на субтитрите
се поддържа.
• Проверете дали езикът на субтитрите се поддържа.
(Можете да проверите езика на субтитрите, като
отворите файла им в Notepad.)
✎✎ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
✎✎ За допълнителна информация относно заявяването на услуга, вижте
менюто на телевизора.
HOME ➾ Настройки ➙ ПОДДРЪЖКА ➙ Информация за продукт/услуга.
❐❐Бележка относно съответствие с нормите на ЕС
С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт
съответства на следните директиви.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC
Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените
директиви.
Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Нидерландия
❐❐Изхвърляне (Само за LCD телевизори с Hg лампа)
• Флуоресцентната лампа, използван в този продукт, съдържа малки
количества живак.
• Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
• Изхвърлянето на този продукт трябва да е съобразно регулациите на вашите
местни власти.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising