LG | 55EG9A7V | Owner's Manual | LG 55EG9A7V Ръководство за употреба

LG 55EG9A7V Ръководство за употреба
OLED TV
EG9A7*
AA
X4
(M4 X L12)
www.lg.com
P/No: MFL69895002 (1703-REV00)
Printed in Korea
1
2
3
4
5
6
ANTENNA /
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
AUDIO OUT/
H/P OUT
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AV IN
COMPONENT IN
AV IN
VIDEO
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
1
2
3
4
0
1
2
E
A
D
B
G
F
A
55EG9A7V-ZB
1229
B
759
C
225
C
D
708
E
48.6
F
20.0
F
G
16.7
*MFL69895002*
Безопасност и справки
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
www.lg.com
Предупреждение!
Инструкции за безопасност
ВНИМАНИЕ
ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО
НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ
Този символ служи за уведомяване на потребителя за
наличието на неизолирано "опасно напрежение" в
устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за
да породи риск от токов удар, който да нарани човек.
Този символ служи за уведомяване на потребителя за
наличието на съпътстваща устройството документация
с важни инструкции за работата и поддръжката
(обслужването).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.
ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА
ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ
ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЪК ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ
ПРОДУКТ.
БЪЛГАРСКИ
•• Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в
следните среди:
-- място, изложено на пряка слънчева светлина;
-- зона с висока влажност, например баня;
-- близо до източник на топлина, като печка и други устройства,
генериращи топлина;
-- близо до кухненски плотове или овлажнители, където
продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина;
-- зона, изложена на дъжд или вятър;
-- близо до съдове с вода, например вази.
В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар,
неизправност или деформиране на продукта.
•• Не поставяйте уреда на места, където може да бъде изложен на
прах. Това може да предизвика опасност от пожар.
•• Изключващо устройство е щепселът за електрическата мрежа.
Той трябва да може да се използва по всяко време.
2
•• Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Освен това, ако
издадените части на щепсела са влажни или са покрити с прах,
изсушете щепсела напълно или го почистете от праха. Може да
ви удари ток в следствие на прекалената влага.
•• Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена
мрежа. (С изключение на незаземени устройства.) Може да ви
удари ток или да се нараните.
•• Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта, ако
захранващият кабел не е фиксиран напълно, може да възникне
пожар.
•• Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещи
предмети, като например печка. Това може да доведе до токов
удар или пожар.
•• Не поставяйте тежки предмети или самия продукт върху
захранващи кабели. В противен случай това може да доведе до
опасност от пожар или токов удар.
•• Огънете кабела на антената между вътрешната и външната част
на сградата, за да предотвратите попадането на дъждовни капки
в него. Това може да доведе до повреда, причинена от вода, в
продукта и да причини токов удар.
•• При монтаж на телевизора на стена внимавайте да не го
монтирате чрез окачване на захранващия кабел и кабелите за
сигнал на гърба на телевизора. Това може да доведе до пожар
и токов удар.
•• Не включвайте прекалено много електрически устройства в един
електрически контакт с няколко извода. В противен случай това
може да доведе до пожар поради прегряване.
•• Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне,
докато свързвате външни устройства. В противен случай това
може да доведе до нараняване или повреда на продукта.
•• Пазете опаковъчния материал против влага и пластмасовата
опаковка далече от достъпа на деца. Веществата против
овлажняване са вредни при поглъщане. При поглъщане на
такова вещество по погрешка предизвикайте повръщане на
пострадалия и го отведете в най-близката болница. Освен това
виниловата опаковка може да причини задушаване. Дръжте я
далече от достъпа на малки деца.
•• Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или
да се прилепват към него. В противен случай той може да падне,
което да причини сериозно нараняване.
•• Изхвърляйте използваните батерии внимателно, за да не
допуснете дете да ги изяде. Ако това се случи, заведете го
незабавно на лекар.
•• Не поставяйте никакви метални предмети/проводници
(например метални прибори за хранене/железарски изделия/
отвертка) в края на захранващия кабел, докато щепселът е
включен в контакта. Също така не докосвайте щепсела веднага
след изкарването му от контакта. Може да ви удари ток.
•• Не поставяйте и не съхранявайте запалими вещества в близост
до уреда. Има опасност от експлозия или пожар, причинен от
невнимателното поставяне на запалими вещества.
•• Внимавайте при боравенето с адаптера, за да предотвратите
външни удари. Външните удари могат да повредят адаптера.
•• Уверете се, че захранващият кабел е надеждно свързан към
захранващия куплунг на телевизора.
•• Монтирайте уреда на места без радиочестотна енергия.
•• Трябва да има достатъчно разстояние между външната антена и
захранващите кабели, за да не се допусне тя да се докосва до тях
дори ако антената падне. Това може да причини токов удар.
•• Не поставяйте продукта на места като нестабилни рафтове или
наклонени повърхности. Освен това избягвайте места, където
има вибрации или продуктът няма пълна опора. В противен
случай той може да падне или да се обърне, което да доведе до
нараняване или повреда на продукта.
•• Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете
действия да предотвратите преобръщането на продукта.
В противен случай той може да падне, което да причини
нараняване.
•• Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете
стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части)
към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена
(допълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за
да не падне.
•• Използвайте само приложенията/ аксесоарите, указани от
производителя.
•• При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран
техник. Това може да доведе до опасност от пожар или токов
удар.
•• Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти
по-голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия. Ако
гледате телевизия за по-продължително време, това може да
доведе до замъглено зрение.
•• Използвайте само определения тип батерии. Това може да
повреди дистанционното управление.
•• Не смесвайте стари и нови батерии. Това може да причини
прегряване и отичане на батериите.
•• Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
Дръжте далеч от пряка слънчева светлина, горящ огън и
електрически нагревателни уреди.
•• Сигналът от дистанционното управление може да бъде смутен
от слънчева или друга силна светлина. В такъв случай затъмнете
помещението.
•• При свързване на външни устройства като игрални
видеоконзоли се уверете, че свързващите кабели са достатъчно
дълги. В противен случай, продуктът може да падне, което да
доведе до нараняване или повреда на продукта.
•• Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате
или поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не
използвайте захранващия кабел за ключ.) Това може да причини
механична повреда или токов удар.
БЪЛГАРСКИ
•• Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби
за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и
запалими предмети като хартия и кибрит. Децата трябва да
внимават особено. Може да възникне токов удар, пожар или
нараняване. Ако в продукта попадне чужд предмет, изключете
захранващия кабел и се свържете със сервизния център.
•• Не разпръсквайте вода върху продукта и не го почиствайте
със запалимо вещество (разтворите или бензен). Това може да
причини пожар или токов удар.
•• Не позволявайте удар или падане на предмети върху уреда и не
удряйте екрана с предмети. Може да се нараните или продуктът
да се повреди.
•• Никога не докосвайте този уред или антената по време на
гръмотевични бури или светкавици. Може да ви удари ток.
•• Никога не докосвайте стенния контакт, когато има изтичане на
газ, отворете прозорците и проветрете. Това може да причини
пожар чрез искра или възпламеняване.
•• Не разглобявайте, поправяйте или променяйте уреда по свое
усмотрение. Това може да причини пожар или токов удар.
Свържете се със сервизния център за проверка, калибриране
или поправка.
•• Ако възникне някое от следните състояния, изключете продукта
незабавно и се свържете с местния сервизен център:
-- продуктът е повреден;
-- в продукта са навлезли чужди предмети;
-- от продукта излиза дим или странна миризма.
Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
•• Ако възнамерявате да не използвате уреда дълго време,
извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
Запрашването може да причини пожар, а влошаване на
качеството на изолационните материали може да стане причина
за изтичане на ток, токов удар или пожар.
•• Уредът не трябва да бъде излаган на капане или пръскане и
върху него не трябва да бъдат поставяни предмети, пълни с
течности, като например вази.
•• Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на
олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да
доведе до падане поради хлъзгане.
•• Ако в продукта (например AC адаптер, захранващ кабел,
телевизор) навлезе вода или друга субстанция, изключете
захранващия кабел и незабавно се свържете със сервизния
център. В противен случай това може да доведе до пожар или
токов удар.
•• Използвайте само препоръчан AC адаптер и захранващ кабел,
одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да
доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране
на продукта.
•• Никога не демонтирайте AC адаптера или захранващия кабел.
Това може да доведе до пожар или токов удар.
3
БЪЛГАРСКИ
•• Спазвайте указанията за монтаж по-долу, за да предотвратите
прегряване на продукта.
-- Разстоянието между продукта и стената трябва да е поне
10 см.
-- Не поставяйте продукта на място без вентилация (напр.
етажерка или в шкаф).
-- Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
-- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от
кърпа или завеса.
Това може да доведе до пожар.
•• Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, когато
гледате телевизия продължително време, тъй като могат да
се нагорещят. Това не се отразява на действието или работните
характеристики на продукта.
•• Периодично преглеждайте кабела на уреда си и ако външният
му вид показва повреда или влошено състояние, извадете
захранващия кабел от контакта, прекратете употребата на уреда
и сменете захранващия кабел със същата резервна част за
подмяна при упълномощен сервизен център.
•• Предотвратете събирането на прах върху щифтовете на щепсела
или контакта. Това може да предизвика опасност от пожар.
•• Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически
повреди като огъване, прищипване, защипване във врати
или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите,
стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в уреда.
•• Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети,
като например гвоздей, химикалка или молив и не драскайте
панела.
•• Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите)
си върху него продължително време. Ако го направите, може да
причините временни смущения на екрана.
•• Докато този уред е свързан към стенен контакт с променлив
ток, връзката с източника на захранването не се прекъсва, дори
когато изключите уреда от КЛЮЧА.
•• При изключване на кабела хващайте щепсела и ги изваждайте.
Ако проводниците в захранващия кабел бъдат прекъснати, това
може да причини пожар.
•• При преместване на продукта не забравяйте първо да изключите
захранването. След това изключете захранващите кабели,
кабелите на антената и всички свързващи кабели. Телевизорът
или захранващият кабел може да бъдат повредени, което да
причини опасност от пожар или токов удар.
•• При преместване или разопаковане на продукта работете
по двойки, тъй като той е тежък. В противен случай може да
възникне нараняване.
•• Обслужването трябва да се извършва от квалифицирани
техници. Необходим е сервиз, когато уредът е повреден по
някакъв начин, като например захранващият кабел или
щепсел са повредени, върху уреда е била разлята течност или
са паднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд, влага, не
работи нормално или е бил изпускан.
•• Не използвайте уреди с високо напрежение в близост до
телевизора (напр. електрически комарник). В противен случай
устройството може да се повреди.
4
•• При почистване на продукта и компонентите му първо
изключете захранването и го избършете с мека кърпа.
Прилагането на прекомерен натиск може да доведе до
драскотини или обезцветяване. Не пръскайте вода и не
избърсвайте с влажна кърпа. Никога не използвайте препарат
за стъкло, автомобилни или промишлени разредители,
абразивни материали или вакса, бензен, спирт и т.н., които
могат да повредят продукта и панела. В противен случай това
може да доведе до пожар, токов удар или повреда на продукта
(деформиране, корозия или повреда).
Подготовка
•• При първото включване на телевизора след като е бил доставен
от завода е възможно инициализацията му да отнеме няколко
минути.
•• Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на
показаното изображение.
•• OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се
различава от това, показано в ръководството.
•• Наличните менюта и опции може да се различават от входния
източник или модела на устройството, което използвате.
•• В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят
нови функции.
•• Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са
различни в зависимост от модела.
•• Продуктовите спецификации или съдържанието на това
ръководство може да се променят без предизвестие поради
актуализиране на функции на продукта.
•• За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва
да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм.
Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0,
ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на
телевизора ви.
B
B
A
A
* A<
= 10 мм
* B<
= 18 мм
•• Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
•• Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне грешка при
свързване. (Препоръчани типове HDMI кабел)
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел (3 м или по-малко)
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet (3 м или по-малко)
•• За да осигурите безопасността и продължителната
експлоатация на продукта, не използвайте никакви
неодобрени елементи.
•• Всяка повреда или щети, нанесени следствие
използването на неодобрени елементи, не се
обхващат от гаранцията.
•• Някои модели имат поставено тънко покритие
върху екрана, което не трябва да се сваля.
•• Когато закрепяте стойката към телевизора,
поставете екрана насочен надолу върху маса или
хоризонтална повърхност с мека подложка, за да
предпазите екрана от надраскване.
•• Уверете се, че винтовете са поставени правилно
и са затегнати добре. (ако не са достатъчно
затегнати, телевизорът може да се наклони напред
след монтиране.) Не използвайте прекомерна сила
и не затягайте прекалено винтовете; в противен
случай винтовете могат да се повредят и да не се
затегнат правилно.
•• Уверете се, че сте изстискали излишната вода или
почистващ препарат от кърпата.
•• Не пръскайте вода или почистващ препарат
директно върху екрана на телевизора.
•• Уверете се, че сте напръскали достатъчно
количество вода или почистващ препарат върху
суха кърпа за избърсването на екрана.
Повдигане и преместване
на телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната
информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да
осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и
размера на телевизора.
•• Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или
опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
•• Преди да местите или повдигате телевизора, изключете
захранващия и всички останали кабели.
•• Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен с лице,
не насочено към вас, за да го предпазите от повреда.
•• Придържайте добре горната и долната страна на рамката на
телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя
или решетъчната зона на високоговорителя.
Закупува се отделно
БЪЛГАРСКИ
С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените
артикули могат да се променят или актуализират без
предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния
представител. Тези устройства работят само с определени модели.
Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят
в зависимост от надстройката на функциите на продукта или
фактори и условия, свързани с производителя.
•• Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне 2
души.
•• Когато носите телевизора, го дръжте, както е показано на
следната фигура.
(В зависимост от модела)
AN-MR600
Дистанционно управление Magic
AN-VC550
Смарт Камера
•• Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на
раздрусване или прекомерна вибрация.
•• Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено
положение, никога не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте вляво или вдясно.
5
•• Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/
пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да
повреди екрана.
•• При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите
подаващите се бутони.
•• Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като
това може да доведе до повреда на екрана.
•• Не премествайте телевизора, като държите
скобите за придържане на кабела, тъй като те
може да се счупят и това може да доведе до
наранявания и щети по телевизора.
Използване на бутона
Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.
Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете веднъж бутона .
Можете да коригирате елементите на менюто чрез бутона.
Изключване на захранването.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
Сменя входния източник.
Дава достъп до менюто за настройки.
Монтаж на маса
1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху
маса.
• Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да
осигурите необходимата вентилация.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Основни функции
БЪЛГАРСКИ
Включване (Натискане)
Изключване (Натискане и задържане)1
Контрол на силата на звука
Управление на програми
1 Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис,
който се изпълнява, ще спре.
6
2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.
•• Не поставяйте телевизора близо до или върху
топлинни източници, тъй като това може да
причини пожари или други щети.
•• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни
средства и др.) върху частите на винта при
монтажа на продукта. (Това може да повреди
продукта.)
Застопоряване на телевизора
към стена
1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и
болтовете на гърба на телевизора.
• Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени
болтове, най-напред извадете болтовете.
2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете.
Напаснете местоположението на конзолата за стена с
шарнирните болтове на гърба на телевизора.
3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена
чрез здраво въже. Непременно дръжте въжето хоризонтално
спрямо повърхността.
Монтаж на стена
Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба
на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно
спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности от други
строителни материали, моля, обърнете се към квалифицирани
специалисти. LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от
квалифициран професионалист. Препоръчваме използването на
оригинална скоба за стенен монтаж на LG. Стойката за монтиране на
стена на LG може лесно да се движи при свързани кабели. В случай,
че използвате друга скоба, моля използвайте такава, която осигурява
стабилно закрепване за стената, както и достатъчно разстояние за
включване на външни устройства. Препоръчително е да свържете
всички кабели преди монтаж на фиксирани конзоли за стена.
10 см
10 см
10 см
10 см
•• Не допускайте качване или овесване на деца на
телевизора.
•• Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или
шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
•• Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да
получите допълнителни аксесоари от местния дилър.
Непременно използвайте винтове и конзоли за стена, които
отговарят на стандартите VESA. В следната таблица са представени
стандартните размери на комплектите при монтаж на стена.
Закупува се отделно (Конзола за монтаж
на стена)
55EG9A7*
VESA (A x B) (мм)
300 x 200
Стандартен винт
M6
Брой винтове
4
Конзола за монтиране на
стена
OTW420B
БЪЛГАРСКИ
Модел
A
B
•• Премахнете стойката, преди да монтирате
телевизора на конзола за стена, като изпълните
закрепянето на стойката в обратен ред.
7
Връзки (известия)
Свържете различни външни устройства с телевизора и
превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете
съответното външно устройство. За допълнителна информация
относно свързването на външни устройства, разгледайте
ръководството на съответното устройство.
Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри,
VCR, аудиосистеми, USB устройства за съхранение, компютри,
устройства за игри и други външни устройства.
БЪЛГАРСКИ
•• Свързването на външното устройство може да е различно в
зависимост от модела.
•• Свържете външните устройства с телевизора, независимо от
реда на подреждане на телевизионните портове.
•• Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR,
непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора
в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности
относно записването направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
•• За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте
ръководството за използване на външното оборудване.
•• Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте
кабела, предоставен с това устройство.
•• В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум,
произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста
или яркостта. Ако доловите шум, променете режима компютър
на вариант с друга резолюция, настройте различна норма на
опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню
КАРТИНА, докато картината се изчисти.
•• В режим на компютър някои настройки на разделителната
способност може да не работят правилно в зависимост от
графичната карта.
•• При свързване чрез кабелна LAN мрежа се препоръчва
използването на кабел CAT 7.
Свързване на антена
Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез
радиочестотен кабел (75 Ω).
•• Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече
от 2 телевизора.
•• Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател
на сигнала, за да го подобрите.
•• Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена,
опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
•• Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в
комплекта.
•• Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
8
Свързване на сателитна чиния
(Само за сателитни модели)
Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно
гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).
Свързване на CI модулът
(В зависимост от модела)
Вижте шифрованите (платените) услуги в цифров телевизионен
режим.
•• Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в
правилната посока. Ако модул не е поставен правилно, това
може да причини увреждане на телевизора и картата PCMCIA
слот.
•• Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при
свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на
наземни/кабелни/сателитни услуги.
USB връзка
Възможно е някои USB концентратори да не работят. Ако USB
устройство, свързано чрез USB концентратор, не бъде открито,
свържете го директно с USB порта на телевизора.
Други връзки
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За найдобро качество на изображение и звук свържете външното
устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са
предоставени.
•• Поддържан HDMI аудиоформат :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(В зависимост от модела)
Функции на дистанционото
дистанционно управление magic
Когато се появи съобщението “Батерията на дистанционното
управление Magic е изтощена. Сменете батерията.”, сменете
батерията.
За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете
ги (1,5 V AA), като спазите съответствието на и клеми,
посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора
за дистанционно управление на телевизора. За да извадите
батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.
•• Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от
моделите и регионите.
1. @
2 abc
3 def
4 ghi
5 jkl
6 mno
7pqrs
8 tuv 9wxyz
LIST
0
INFO
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
БЪЛГАРСКИ
GUIDE
(ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на
телевизора.
(Вход) Сменя входа.
-- Натискането и задържането на бутона извежда всички
списъци с външни входове.
Числови бутони Въвежда числа.
Бутони с букви от азбуката Въвежда букви.
Влизате в списъка със записани програми.
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
Преглеждате информацията на текущо избраната програма
и екран.
Регулира силата на звука.
Превърта през запазените програми или канали.
(Изкл. Звук) Изключвате всички звуци.
* Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.
(Дом) Предоставя достъп до менюто Дом.
(НАЗАД) Връщате се на предишното ниво.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.
Колелце (OK) Натиснете центъра на бутона Колело, за да
изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате
бутона „Колелце”.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/
надясно)
Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да
превъртите менюто.
Ако натиснете бутоните
, докато използвате
показалеца, той ще изчезне от екрана и дистанционното
управление Magic ще работи като обикновено дистанционно
управление. За да се покаже показалецът на екрана отново,
разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.
Показва справочник за канали или програми.
(Отдалечен екран) Показва Отдалечения екран.
-- Предоставя достъп до Менюто за универсално управление в
някои региони.
Служи за гледане на 3D видео. (само при 3D модели)
(Гласово разпознаване)
За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо
да разполагате с мрежова връзка.
1 Натиснете бутона за гласово разпознаване.
2 Говорете, когато прозорецът на гласовия дисплей се появи на
телевизионния екран.
(Бързи настройки) Предоставя достъп до бързите настройки.
-- Натискането и задържането на бутона извежда менюто
Разширени настройки.
,
,
,
С тях влизате в специални функции на някои
менюта.
Бутони за телетекст (
,
) Тези бутони се използват за
телетекст.
Преглеждате информацията на текущо избраната програма
и екран.
* За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече
от 3 секунди.
9
Регистриране на дистанционно
управление magic
Как да регистрирате дистанционното
управление Magic Remote
За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо
го сдвоете с вашия телевизор.
1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic
Remote и включете телевизора.
2 Насочете дистанционното управление Magic Remote към
телевизора и натиснете бутона Колелце (OK) на
дистанционното.
* Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното
управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите
и включите обратно телевизора.
Как да отмените регистрацията на
дистанционното управление magic
remote
Натиснете едновременно бутоните
(НАЗАД) и
(ДОМ) в
продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между
дистанционното управление Magic Remote и телевизора ви.
* Натискането и задържането на бутона
ще ви позволи
да отмените и да регистрирате повторно дистанционното
управление Magic Remote.
Лицензи
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от
модела. За повече информация относно лицензите посетете
www.lg.com.
Настройка на устройство
за външно управление
За да получите повече информация за настройката на устройството
за външно управление, посетете www.lg.com.
Отстраняване на
неизправности
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.
•• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте
отново.
•• Проверете дали няма препятствие между телевизора и
проектора и дистанционното управление.
•• Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени
правилно ( c , c ).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.
•• Проверете дали телевизорът е включен.
•• Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на
стената.
•• Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като
включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.
БЪЛГАРСКИ
•• Проверете настройките на захранването. Възможно е да има
смущения в захранването.
•• Проверете дали функцията Таймер за сън / Таймер за
изключване е активирана в настройките за Таймери.
•• Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв
сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути на
неактивност.
Когато свързвате с компютър (HDMI), ще се появи съобщението
“Няма сигнал” или “Невалиден формат”.
Информация за софтуер с
отворен код
10
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи
с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички
споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във
връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск
срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция,
като например разходите за носители, доставка и обработка, след като
изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за
период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.
•• Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното
управление.
•• Включете отново HDMI кабела.
•• Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
Нестандартно показание
•• Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при
включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и
не е признак за наличие на проблем с продукта.
•• Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони
пиксели. Може да виждате малки черни точки и/или точки с
ярки цветове (бяло, червено, синьо или зелено) С РАЗМЕР 1 ppm
на панела. Това не е неизправност и не оказва влияние върху
производителността и надеждността на продукта. Този феномен
възниква и при продукти от други производители и не е причина
за замяна или възстановяване на платената сума.
•• Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в
зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу).
Този феномен възниква поради характеристиките на панела.
Той няма връзка с производителността на продукта и не
представлява неизправност.
•• Задържането на дадено изображение на екрана за
продължителен период от време може да доведе до слепване
на изображения. Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои
статично изображение за продължителен период от време.
Спецификации
Спецификация на безжичен модул
•• Тъй като честотните канали се различават в зависимост от
държавата, потребителят не може да сменя или регулира
работната честота. Този продукт е конфигуриран за таблицата за
регионалната честота.
•• По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде
монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см
между устройството и тялото.
Спецификация на безжичен модул (LGSBW41)
безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Честотен обхват
Изходяща мощност (макс.)
от 2 400 до 2 483,5 MHz
от 5150 до 5 250 MHz
от 5 725 до 5 850 MHz (За
страни извън ЕС)
16 dBm
16 dBm
11,5 dBm
Генериран звук
•• “Пукащ” звук: пукащият звук, който чувате при гледане на
телевизия или изключване на телевизора, се създава от
синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата
и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима
топлинна деформация.
•• Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: ниските нива
на шум се генерират от високоскоростно превключващата се
верига, която доставя голяма част от енергията за работата на
устройството. Степента зависи от конкретното устройство. Този
шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на
продукта.
Bluetooth
Честотен обхват
Изходяща мощност (макс.)
от 2 400 до 2 483,5 MHz
10 dBm
CI модул (Ш x В x Д)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0 °C дo 40 °C
Работна
влажност
По-малко от 80 %
Температура
на съхранение
от -20 °C дo 60 °C
Влажност при
съхранение
По-малко от 85 %
БЪЛГАРСКИ
Условия на
околната
среда
Работна
температура
11
(В зависимост от държавата)
Телевизионна система
DVB-S/S2
Покритие на канал
(Диапазон)
Максимален брой
програми, които могат да
се съхранят
Импеданс на външна
антена
БЪЛГАРСКИ
12
950 ~ 2 150 MHz
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S диапазон II : 230 ~ 300 MHz
S диапазон III : 300 ~ 470 MHz
6 000
1 500
75 Ω
46 ~ 862 MHz
РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО
УПРАВЛЯВАЩО
УСТРОЙСТВО
Преди да използвате телевизора прочетете това ръководство
внимателно и го запазете за справка в бъдеще.
www.lg.com
2
КОДОВЕ НА КЛАВИШИ
BUL
БЪЛГАРСКИ
КОДОВЕ НА КЛАВИШИ
• Тази функция не се предлага за всички модели.
Код
Функция
(Hexa)
00
КАНАЛ +, ПРОГРАМА +
Забележка
R/C бутон
Код
Функция
(Hexa)
53
Списък
Забележка
R/C бутон
01
КАНАЛ -, ПРОГРАМА -
R/C бутон
5B
Изход
R/C бутон
02
03
R/C бутон
R/C бутон
60
61
PIP(AD)
Син
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
63
Жълт
R/C бутон
R/C бутон
71
Зелен
R/C бутон
08
09
0B
Сила на звука +
Сила на звука > (Клавиш стрелка / Десен
клавиш)
< (Клавиш стрелка / Ляв
клавиш)
Захранване
Без звук
Вход
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
72
79
91
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
0E
ПОКОЙ
R/C бутон
7A
Червен
Съотношение
ЗО (Звуково описание)
Ръководство за
потребителя
0F
ТЕЛЕВИЗОР,
ТЕЛЕВИЗОР/РАДИО
R/C бутон
7C
Smart / Начало
R/C бутон
R/C бутон
7E
SIMPLINK
R/C бутон
Q.View / Flashback
FAV (Предпочитан канал)
Текст (Телетекст)
T. Opt (Опция за
телетекст)
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
8E
8F
AA
►► (Напред)
◄◄ (Превъртане назад)
Информация
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
AB
Справочник за програмите
R/C бутон
28
Return (НАЗАД)
R/C бутон
B0
► (Изпълнение)
R/C бутон
30
AV (Аудио/Видео) режим
R/C бутон
B1
39
Надпис/Субтитри
R/C бутон
BA
R/C бутон
BB
Футбол
R/C бутон
06
07
10 - 19 * Числови клавиши 0 - 9
1A
1E
20
21
ꕗ (Стоп / Live TV)
ꕘ (Замразяване / Бавно
изпълнение / Пауза)
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
R/C бутон
BD
ꔄ (ЗАПИС)
R/C бутон
42
43
Λ (Клавиш стрелка /
Курсор нагоре)
V ( Клавиш стрелка /
Курсор надолу)
Моите приложения
Меню / Настройки
R/C бутон
R/C бутон
DC
99
3D
Авт. Конфигуриране
R/C бутон
R/C бутон
44
OK / Въвеждане
R/C бутон
9F
Приложение / *
R/C бутон
45
Q.Menu
R/C бутон
9B
TV/PC
R/C бутон
4C
Списък, - (само за ATSC)
R/C бутон
40
41
* Код на клавиш 4C (0x4C) е достъпен на модели ATSC/ISDB, които използват основен/
второстепенен канал.
(За модели за Южна Корея, Япония, Северна Америка, Латинска Америка освен Колумбия)
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
3
• Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
Свържете USB към Сериен конвертор/входен жак за RS-232C към външно управляващо устройство
(например компютър или система за A/V управление), за да управлявате функциите на продукта
външно.
Забележка: Типът порт за управление на телевизора може да се различава при различните серии на
модела.
* Имайте предвид, че не всички модели поддържат този тип свързване.
* Кабелът не е осигурен.
USB към сериен конвертор с USB кабел
USB IN
USB тип
(PC)
(TV)
• LGTV поддържа PL2303 на базата на чип (Идентификатор на
доставчика:
0x0557, идентификатор
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
на продукт: 0x2008) USB към сериен конвертор, който не се
произвежда и не се предоставя от LG.
• Той може да се закупи от магазини за компютри, които предлагат аксесоари за професионалисти
по IT поддръжка.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C с кабел RS232C
(TV)
(TV)
1
DE9 (D-Sub 9-пинов) тип
3
• Необходимо е да закупите RS-232C (DE9, D-Sub 9-пинов тип женски към женски) към кабела RS232C, необходим за връзката между компютъра и телевизора, който е посочен в ръководството.
SERVICE ONLY
(PC)
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
(TV)
SERVICE ONLY
1този на(CONTROL
& SERVICE) ви.
Интерфейсът на връзката може да се различава
телевизора
3 от
2
(PC)
2
3
(TV)
1
(PC)
RS-232C IN
2RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
БЪЛГАРСКИ
BUL
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО
УСТРОЙСТВО
USB USB
IN IN
4
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
• Необходимо е да закупите жак за телефон за кабел RS-232,
необходим
за осъществяване на
връзката между компютъра и телевизора, указана в ръководството.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* За останалите модели свържете към USB порт.
(TV)
(TV)
* Интерфейсът на връзката може да се различава от този на телевизора ви.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- или
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
BUL
БЪЛГАРСКИ
Тип жак за телефон
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
Клиентски компютър
(TV)
(TV)
Конфигурации на RS-232C
3-кабелни конфигурации(не е стандарт)
1

5
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

9
RS-232C
(сериен порт)
Телевизор
RXD
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
6
Компютър
ИЛИ
D-Sub 9
Телефон
Set ID
За Set ID вижте "Real Data Mapping" на стр. стр.6
1. Натиснете SETTINGS, за да получите достъп до основните менюта.
2. Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до (*ОБЩИ → За този телевизор или ОПЦИИ),
и натиснете OK.
3. Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до SET ID, и натиснете OK.
4. Превъртете наляво или надясно, за да изберете зададен номер на идентификатор, и изберете
CLOSE. Обхватът на настройка е от 1 дo 99.
5. Когато приключите, натиснете EXIT.
* (В зависимост от модела)
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
5
• Скорост в бодове: 9600 bps (UART)
• Дължина на данните: 8 бита
• Четност: няма
• Спиране при бит: 1 бит
• Комуникационен код: ASCII код
• Използвайте кръстосан (усукан) кабел.
Референтен списък с команди
(в зависимост от модела)
Данни
КОМАНДА1 КОМАНДА2 (шестнадесетични)
01. Power*
(Захранване)
k
a
00 до 01
02. Съотношение k
c
(стр.7)
03. Потискане
k
звука на екрана
d
(стр.7)
e
00 до 01
f
00 до 64
g
00 до 64
04. Изключване
k
силата на звука
05. Контрол на
k
силата на звука
06. Контраст
k
07. Яркост
k
h
00 до 64
08. Цвят
k
i
00 до 64
09. Нюанс
k
j
00 до 64
10. Острота
k
k
00 до 32
l
00 до 01
m
00 до 01
11. Избор на
k
OSD
12. Режим на
заключване на
k
дистанционното
управление
13. Високи
честоти
k
r
00 до 64
14. Ниски
тонове
k
s
00 до 64
Данни
КОМАНДА1 КОМАНДА2 (шестнадесетични)
15. Баланс
k
t
00 до 64
x
u
00 до 64
j
p
(стр.8)
18. Еквалайзер j
v
(стр.8)
q
00 до 05
a
(стр.9)
b
00 до 01
16. Цвят
Температура
17. ISM
Метод (само
за плазмени
телевизори)
19. Икономия на
j
енергия
20. Команда за
m
тон
21. Канал
m
(Програма)
Добавяне/
Изтриване
(Пропускане)
m
c
23. Контрол на m
подсветката,
Контрол на
осветлението на
панела
24. Избор на
x
вход (главен)
25. 3D (само при x
3D модели)
26. Разширен
x
3D (само при 3D
модели)
g
КОДОВЕ на
клавиши
00 до 64
b
(стр.11)
t
(стр.11)
v
(стр.11)
27. Авт.
j
Конфигуриране
u
(стр.12)
22. Клавиш
* Забележка: При възпроизвеждане или запис на мултимедия всички команди, освен Power (ka) и
Key (mc) не се изпълняват и не се смятат за NG.
С кабел RS232C телевизорът може да комуникира "ka команда" във включено или
изключено състояние. но с USB към сериен конвертиращ кабел, командата работи
само ако телевизорът е включен.
БЪЛГАРСКИ
BUL
Комуникационни параметри
6
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
BUL
БЪЛГАРСКИ
Протокол за предаване / получаване
Предаване
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : Първа команда за управление на телевизора. (j, k, m или x)
[Command 2] : Втора команда за управление на телевизора.
[Set ID]
:Можете да регулирате [Set ID], за да изберете желания номер на идентификатор на
монитор в менюто с опции.
Обхватът на настройка на телевизора е от 1 до 99. Ако избраната стойност на [Set
ID] е ‘0’, може да се управлява всеки свързан уред.
* [Set ID] е обозначено като десетично число (1 до 99) в менюто и като
шестнадесетично число (0x00 до 0x63) в протокола за предаване/ приемане.
[DATA]
: За предаване на данни от команда (шестнадесетично). Предаване на данни ‘FF’ за
прочитане на състоянието на команда.
[Cr]
: Нов ред - ASCII код ‘0x0D’
[ ]
: Интервал – ASCII код ‘0x20’
OK Потвърждение
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* При получаване на стандартни данни устройството предава ACK (потвърждение) въз основа на
този формат. В този момент, ако данните са в режим на четене на данни, телевизорът обозначава
данни за текущото състояние. Ако данните са в режим на запис на данни, се връщат данните от
персоналния компютър.
Потвърждение на грешка
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Телевизорът предава ACK (потвърждение) въз основа на този формат при получаване на
неправилни данни то
неактивни функции или комуникационни грешки.
Данни 00: Непозволен код
Съпоставяне на реални данни (шестнадесетични b десетични)
* Когато въвеждате [data] като шестнадесетично число, обръщайте се към следната таблица за
преобразуване.
* Командата Настройване на канал (ma) използва шестнадесетична стойност от два байта ([data]) за
избор на номер на канал.
00: стъпка 0
01: стъпка 1 (Set ID 1)
...
0A: стъпка 10 (Set ID 10)
...
0F: стъпка 15 (Set ID 15)
10: стъпка 16 (Set ID 16)
...
32: стъпка 50 (Set ID 50)
33: стъпка 51 (Set ID 51)
...
63: стъпка 99 (Set ID 99)
...
C7: Стъпка 199
C8: Стъпка 200
...
FE: Стъпка 254
FF: Стъпка 255
...
01 00: стъпка 256
...
27 0E: стъпка 9998
27 0F: стъпка 9999
...
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
7
01. Захранване (Command: k a)
►► За управление на *включването или
изключването на захранването на телевизора.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни
Код на ключ - p.. 01: *Включено захранване
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► За да покаже дали телевизорът е включен или
*изключен
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* По подобен начин, ако други функции предават
данни ‘FF’ въз основа на този формат,
информационният поток за потвърждение
представя състоянието на всяка функция.
02. Съотношение (Command: k c)
(Размер на основната картина)
►► За да регулирате формата на екрана. (Формат на
основната картина)
Можете също да регулирате екрана с помощта
на Съотношение в Q.MENU. или меню КАРТИНА.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 01: Н
ормален
07: 14:9
екран (4:3)
(Европа, Колумбия, Близък
02: Широк екран Изток, Азия с изключение на
(16:9)
Южна Корея и Япония)
04: Мащабиране 09: * Само сканиране
05: Мащабиране 2 0B: Запълване по
(Само Латинска ширина
Америка, с
(Европа, Колумбия,
изключение на
Близък Изток, Азия с
Колумбия)
изключение на Южна
06: Настройка по Корея и Япония)
Програма/
10 до 1F : Увеличение –
Оригинален
кино 1 до 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* С помощта на входа на компютъра можете да
изберете съотношение на екрана 16:9 или 4:3 .
* В режим Цифрова телевизия/HDMI/
Компонентен (високодетайлен) е налична
опцията Само сканиране.
* Режимът запълване по ширина е възможно
да работи по различен начин според модела
и се поддържа изцяло за Цифрова телевизия
и частично за Аналогова телевизия и AV.
03. Потискане звука на екрана (Command: k d)
►► За да изберете включване/ изключване на
екран без звук.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни
00: Изключване на екран без звук
(Картина включена)
Изключване на видео без звук
01 : Е
кран без звук включен (Картина
изключена)
10: Видео без звук включено
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* В случаите единствено на видео без звук, на
телевизора се извежда екранния дисплей
(OSD). Но ако е включен Екран без звук,
телевизорът няма да показва OSD.
04. Изключване силата на звука (Command: k e)
►► За управление на включването/изключването
на спиране на звука.
Можете да регулирате спирането на звука и от
бутона MUTE на дистанционното управление.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 00: В
ключване на спиране на звука (при
изключен звук)
01: Изключване на спиране на звука (при
включен звук)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Управление силата на звука (Command: k f)
►► За регулиране на силата на звука.
Можете също да регулирате силата на звука с
бутоните на дистанционното управление.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Контраст (Command: k g)
►► За регулиране на контраста на екрана.
Можете също да регулирате контраста от меню
КАРТИНА.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Яркост (Command: k h)
►► За регулиране на яркостта на екрана.
Можете също да регулирате яркостта в менюто
КАРТИНА.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Цвят (Command: k i)
►► За регулиране на цвета на екрана (Цвят).
Можете също да регулирате цвета в менюто
КАРТИНА.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
БЪЛГАРСКИ
BUL
* Възможно е командите да работят различно в зависимост от модела и сигнала.
8
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
BUL
БЪЛГАРСКИ
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Нюанс (Command: k j)
►► За регулиране на нюанса на екрана.
Можете също да регулирате нюанса от меню
КАРТИНА.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Червено: 0
0 към Зелено: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Рязкост (Command: k k)
►► За регулиране на рязкостта на екрана.
Можете също да регулирате рязкостта от меню
КАРТИНА.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* (в зависимост от модела)
14. Ниски тонове (Command: k s)
►► За регулиране на ниските тонове.
Можете също да регулирате от менюто АУДИО.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (в зависимост от модела)
15. Баланс (Command: k t)
►► За регулиране на баланса.
Можете също да регулирате баланса от менюто
АУДИО.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Избор на OSD (Command: k l)
►► За да изберете вкл./изкл. на OSD (екранен
дисплей) при дистанционно управление.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 00 : OSD изкл.
01: OSD вкл.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Цветна температура (Command: x u)
►► За настройка на цветната температура.
Цветната температура може да се регулира и
от меню КАРТИНА.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Режим на заключване на дистанционно
управление (Command: k m)
►► За да заключите бутоните за управление на предния
панел на монитора и дистанционното управление.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 00 : Заключване изкл.
01 : Заключване вкл.
17. ISM метод (Command: j p) (само при
плазмени телевизори)
►► За управление на ISM метода. Можете също да
регулирате ISM метода от меню OПЦИЯ.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни мин.: 0
2: Орбитър
08: Стандартен
20: Изчистване на цветовете
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Използвайте този режим ако не използвате
дистанционното управление.
Когато основното захранване се изключи и
включи (изключване от мрежата и включване
след 20 - 30 секунди) се освобождава външното
контролно заключване.
* В режим на готовност (DC изкл. от таймер
за изключване или команда "ka", "mc") и
ако е активирано заключването на бутони,
телевизорът няма да се включи чрез бутона за
включване на клавиша IR & Local.
13. Високи тонове (Command: k r)
►► За регулиране на високите тонове.
Можете също да регулирате от менюто АУДИО.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : о
т 00 до Mакс.: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Еквалайзер (Command: j v)
►► Регулиране на EQ на уреда.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
0
LSB

0
0
0
Честота
0
0
0
Данни
7
6
5
Честота
4
3
2
1
0
Стъпка
0
0
0
1-ви диапазон
0
0
0
0
0
0(десетично)
0
0
1
2-ри диапазон
0
0
0
0
1
1(десетично)
0
1
0
3-ти диапазон
... ...
...
...
...
...
0
1
1
4-ти диапазон
1
0
1
1
19(десетично)
0
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
0
0
5-ти диапазон
1
0
1
0
0
20(десетично)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Зависи от модела и може да се регулира, когато
режимът на звука е регулируема стойност на EQ.
19. Икономия на енергия (Command: j q)
►► За намаляване консумацията на електрическа
енергия от телевизора. Можете да настроите
опцията за пестене на електрическа енергия и
в менюто КАРТИНА.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни
00: Изключено
01: Минимум
02: Средно
03: Максимум
04 : Автоматично (За LCD телевизор / LED
телевизор) /
Интелигентен сензор (За PDP телевизор)
05: Изключен екран
* (в зависимост от модела)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Команда за настройка (Command: m a)
* Възможно е тази команда да работи различно в
зависимост от модела и сигнала.
• Модел за Европа, Близкия Изток, Колумбия,
Азия, с изключение на Южна Корея и Япония
►► Изберете канал за следния физически номер.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Аналогова наземна/ Кабелна
[Data 00][Data 01] Данни за канал
Data 00 : Данни за високобайтов канал
Data 01 : Данни за нискобайтов канал
- 00 00 ~ 00 C7 (Десетично число: 0 ~ 199)
Данни 02: Входен източник (аналогова)
- 00: Наземна ТВ (Аналогова телевизия)
- 80: Кабелна ТВ (CATV)
* Цифрова наземна/кабелна/сателитна
[Data 00][Data 01]: Данни за канал
Data 00: Висококанални данни
Data 01: Нискоканални данни
- 00 00 ~ 27 0F (Десетично число: 0 ~ 9999)
Data 02: Входен източник (Цифров)
- 10: Наземна ТВ (Цифрова телевизия)
- 20: Наземно радио (Радио)
- 40: Сателитна ТВ (SDTV)
- 50: Сателитно радио (S-радио)
- 90: Кабелна ТВ (CADTV)
- a0: Кабелно радио (CA-радио)
* Примери за команди за настройка:
1. Настройка на аналогова наземен (PAL) канал 10.
Set ID = Всички = 00
Data 00 & 01 = Channel Data е 10 = 00 0a
Data 02 = Аналогова наземна телевизия = 00
Резултат = ma 00 00 0a 00
2. Настройка на цифров наземен (DVB-T) канал 01.
Set ID = Всички = 00
Data 00 & 01 = Channel Data е 1 = 00 01a
Data 02 = Цифрова наземна телевизия = 10
Резултат = ma 00 00 01a 10
3. Настройка на сателитен (DVB-S) канал 1000.
Set ID = Всички = 00
Data 00 & 01 = Channel Data е 1000 = 03 E8
Data 02 = Цифрова сателитна телевизия = 40
Резултат = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• За модел за Южна Корея, Северна/Южна
Америка, с изключение на Колумбия
►► За настройване на канала за следващия
физически/основен/второстепенен номер.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Цифровите канали имат физически, основен
и второстепенен номер на канал. Физическият
номер е действителният цифров номер на канала,
основният е номерът, към който трябва да бъде
зададен, а второстепенният е междинният
канал. Тъй като ATSC тунерът автоматично
задава канала от основния/второстепенния
номер, физическият номер не е необходим при
изпращане на команда при Цифров режим.
* Аналогова наземна/ Кабелна
Данни 00: Физически номер на канал
- Наземен (Аналогова телевизия): 02~45
(Десетично число: 2 ~ 69)
- Кабелен (CATV) : 01, 0E~7D (Десетично число:
1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Основен/ второстепенен номер на канал
Данни 01 & 02: xx (Не е от значение)
Данни 03 & 04: xx (Не е от значение)
Данни 05: Входен източник (аналогова)
- 00: Наземна ТВ (Аналогова телевизия)
- 01: Кабелна ТВ (CATV)
* Цифрова наземна/ Кабелна
Данни
00 : xx (Не е от значение)
[Data 01][Data 02]: Основен номер на канал
Данни 01: Данни за високобайтов канал
Данни 02: Данни за нискобайтов канал
- 00 01 ~ 27 0F (Десетично число: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Второстепенен номер на канал
Данни 03: Данни за високобайтов канал
Данни 04: Данни за нискобайтов канал
Данни 05: Входен източник (цифров)
- 02: Наземна ТВ (Цифрова телевизия) –
Използвайте физически номер на канал
- 06: Кабелна ТВ (CADTV) – Използвайте
физически номер на канал
БЪЛГАРСКИ
BUL
1
9
10 НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
BUL
БЪЛГАРСКИ
- 22: Наземна ТВ (Цифрова телевизия) – Не
използвайте физически номер на канал
- 26: Кабелна ТВ (CADTV) – Не използвайте
физически номер на канал
- 46: К
абелна ТВ (CADTV) – Използвайте само
основен номер на канал (канал от една част)
Два байта са налични за всеки главен и
второстепенен канал с данни, но обикновено ниският
байт се използва самостоятелно (високият байт е 0).
* Примери за команда за настройка:
1. Настройка на аналогова кабелен (NTSC) канал 35.
Set ID = Всички = 00
Data 00 = Channel Data е 35 = 23
Data 01 & 02 = Няма основен = 00 00
Data 03 & 04 = Няма второстепенен = 00 00
Data 05 = Аналогова кабелна телевизия = 01
Общо = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Настройка на цифров наземен (ATSC) канал 30-3.
Set ID = Всички = 00
Data 00 = Физически не е известен = 00
Data 01 & 02 = Основен е 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Второстепенен е 3 = 00 03
Data 05 = Цифрова наземна телевизия = 22
Общо = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• За модел за Япония
►► За настройване на канала за следващия
физически/основен/второстепенен номер.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Цифрова наземна/ Сателитна
Data 00: xx (не е от значение)
[Data 01][Data 02]: Основен номер на канал
Data 01: Данни за високобайтов канал
Data 02: Данни за нискобайтов канал
- 00 01 ~ 27 0F (Десетично число: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04] Второстепенен/клонов номер на
канал
(Не е от значение при сателитна ТВ)
Data 03: Данни за високобайтов канал
Data 04: Данни за нискобайтов канал
Data 05: Входен източник (Цифров/Сателитен за
Япония)
- 02: Наземна ТВ (Цифрова телевизия)
- 07: BS (Излъчващ сателит)
- 08: CS1 (Сателит за комуникация 1)
- 09: CS2 (Сателит за комуникация 2)
* Примери за команди за настройка:
1 Настройка на цифров наземен (ISDB-T) Канал 17-1.
Set ID = Всички = 00
Data 00 = Физически не е известен = 00
Data 01 & 02 = Основен е 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Второстепенен/Клонов е 1 = 00 01
Data 05 = Цифрова наземна телевизия = 02
Общо = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Настройване на BS (ISDB-BS) канал 30.
Set ID = Всички = 00
Data 00 = Физически не е известен = 00
Data 01 & 02 = Основен е 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Не е от значение = 00 00
Data 05 = Цифрова BS телевизия = 07
Общо = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Тази функция се различава в зависимост от
модела.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Добавяне/изтриване (прескачане) на канал
(програма) (Command: m b)
►► За да прескочите текущия канал (програма) за
следващия път.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 00: Изтриване(ATSC,ISDB)/
Пропускане(DVB)
01: Добавяне
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Задайте записаното състояние на канала на
изтриване (ATSC, ISDB)/пропускане(DVB) или
добавяне.
22. Ключ (Command: m c)
►► За да изпратите код на ИЧ дистанционен ключ.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни
Код на ключ - стр.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Управление на подсветка (Command: m g)
• За LCD TV / LED TV
►► За управление на подсветката.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : от 00 до Mакс.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Осветление на контролен панел (Command: m g)
• За плазмен телевизор
►► За управление осветяването на панела.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни Mин. : от 00 до Mакс.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
►► За да изберете вход за основната картина.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни
00: Цифрова телевизия 01: CADTV
02: Сателитна цифрова 10: Аналогова
телевизия
телевизия
ISDB-BS (Япония)
03: ISDB-CS1 (Япония)
04: ISDB-CS2 (Япония)
11: CATV
20: AV или AV1
21: AV2
40: Компонент1
60: RGB
41: Компонент2
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
25. 3D(Command: x t) (само 3D модели)
(В зависимост от модела)
►► За да смените 3D режима на телевизора.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (в зависимост от модела)
Данни Структура
[Data 00]00 : 3D Включено
01 : 3D Изключено
02 : 3D към 2D
03 : 2D към 3D
[Data 01]00: Горе и долу
01: Един до друг
02: Шахматно
03: Последователност от кадри
04: Синхронизиране на колони
05: Синхронизиране на редове
[Data 02]00: Отдясно наляво
01: Отляво надясно
[Data 03]3D ефект (3D дълбочина): мин.: 00 –
макс.: 14
(*предаване чрез шестнадесетичен код)
* [Данни 02], [Данни 03] функциите зависят от
модела и сигнала.
* Ако [Data 00] е 00 (3D Включено), [Data 03] няма
значение.
* Ако [Data 00] е 01 (3D Изключено) или 02 (3D към
2D), [Data 01], [Data 02] и [Data 03] няма значение.
* Ако [Data 00] е 03 (2D към 3D), [Data 01] и
[Data 02] нямат значение.
* Ако [Data 00] е 00 (3D Включено) или 03 (2D към
3D), [Data 03] работи когато 3D Режимът (Жанр)
е само ръчен.
* Всички опции за 3D модел ([Data 01]) е
възможно да не са налични, в зависимост от
сигнала на излъчване/видео сигнала.
[Data 02]
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X: няма значение
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Разширена 3D(Command: x v) (само 3D
модели)
(В зависимост от модела)
►► За да смените 3D опцията на телевизора.
[Data 01][Cr]
* Тази функция зависи от модела и сигнала.
[Data 01]
O
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[Data 00]
00
[Data 03]
[Data 00]3D опция
00: 3D Корекция на картината
01: 3D дълбочина (3D режим е само
ръчен)
02: 3D точка за гледане
06: 3D Корекция на цвят
07: 3D Мащабиране на звук
08: Стандартен изглед на изображение
09: 3D режим (Жанр)
[Data 01]Има собствен обхват за всяка 3D опция,
определена от [Data 00].
1) Когато[Data 00] е 00
00: Отдясно наляво
01: Отляво надясно
2) Когато[Data 00] е 01, 02
ДанниМин.: 0 - Макс.: 14 (*предавани чрез
шестнадесетичен код)
Обхват на стойности на данни (0 – 20) конвертира
обхват на точки за гледане (-10 - +10) автоматично
(в зависимост от модела)
* Тази опция работи, когато 3D режим (Жанр) е
само ръчно.
3) Когато[Data 00] е 06, 07
00: Изключено
01: Включено.
4) Когато[Data 00] е 08
00: Преобразуване към 3D видео от
конвертирано от 3D-към-2D 2D
видео
01: Промяна на 3D видео към 2D видео,
с изключение на 2D-към-3D видео
* Ако не се изпълни условието за конвертиране,
командата се счита за NG.
5) Когато [Data 00] е 09
00: Стандартно
02: Кино
04: Ръчно
01: Спорт
03: Екстремно
05: Автоматично
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
БЪЛГАРСКИ
BUL
24. Избор на вход (Command: x b)
(вход за основната картина)
11
12 НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
BUL
БЪЛГАРСКИ
27. Автоматично конфигуриране (Command: j u)
(В зависимост от модела)
►► За автоматично позициониране на картината и
минимизиране на трептенето на образа. Работи
само в RGB (PC) режим.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Данни 01: Стартиране на Автоматично
конфигуриране
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising