LG | CK43 | User guide | LG CK43 User guide

LG CK43 User guide
КРАТКО РЪКОВОДСТВО
Мини Hi-Fi
система
БЪЛГАРСКИ
Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство
и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете
http://www.lg.com и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на
ръководството може да се различава от вашия уред.
МОДЕЛ
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70382731.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2018-03-09 �� 2:43:32
Преден панел
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове,
като свържете USB устройство.
b Прозорец на дисплея
c
(Дистанционен сензор)
d USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове,
като свържете USB устройство.
e MASTER VOL. (Сила на звука)
Регулира силата на звука на високоговорителя.
f BASS BLAST (или BASS BLAST+)
Натиснете, за да изберете BASS (или BASS+)
ефект директно.
USB REC / DEMO
-- Записва на USB.
-- За да спрете записването, натиснете и задръжте
за 3 секунди.
-- При изключено състояние, ако натиснете
USB REC / DEMO, извеждате режим DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Изберете MAIN или OTHER на режим
WIRELESS PARTY LINK.
-- Активирайте или деактивирайте режим
WIRELESS PARTY LINK.
g F (Функция)
Избира функцията и входния източник.
f
h AUTO DJ
Избира режима AUTO DJ.
N (Възпроизвеждане/Пауза)
-- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
-- Избира стерео/моно звук.
i 1 (Режим на готовност)
Включва и изключва захранването.
C (Прескачане/търсене)
-- Прескача назад.
-- Търси откъс в запис/файл.
-- Избира радио станциите.
Z (Стоп) / RDS
-- Спира възпроизвеждането или отменя
функцията DELETE.
-- система за пренос на данни по радиото
j Поставка за диск
k REGION EQ
Избира регионалния еквалайзер.
SEARCH
Отива до папка и файл в режим на избиране.
OK
Избира папка, когато търсите файл.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Избира звукови ефекти.
-- Търси папка или файл.
V (Прескачане/търсене)
-- Прескача напред.
-- Търси откъс в запис/файл.
-- Избира радио станциите.
B (Отваряне/затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 2:43:38
Заден панел
a Захранващ кабел
b SPEAKERS Входни съединения
a
c AUX IN (L/R)
Свържете спомагателно устройство.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Свързване на тонколоната
Червено
Черно
Приложение "Контролер"
LG Sound Sync (безжично)
Свалете приложението Music Flow Bluetooth
на вашето устройство. (Само за Android)
За повече информация свалете Ръководството
за потребителя от http://www.lg.com
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70382731.indd 3
2018-03-09 �� 2:43:47
Допълнителна информация
Технически характеристики
Изисквания относно
захранването
3)
Размери (Ш x В x Д)
(R0
Вижте главния етикет
на уреда.
Вижте главния етикет
на уреда.
Мрежов режим на
Консумация на енергия готовност: 0,5 W
(Ако всички
мрежови портове са
активирани.)
Смяна на батерия
(R03)
Приблиз. 300 мм x
163 мм x 241 мм
Захранване на шината
5 V 0 500 mA
(USB)
Усилвател
(обща средна изходна 300 W RMS
мощност)
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предизвестие.
Как да изключите безжичната
мрежова връзка или безжичното
устройство
Изключете уреда с натискане на бутона за
захранването за повече от 5 секунди.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70382731.indd 4
Декларация за съответствие
С настоящето LG Electronics декларира, че
радио оборудването от вида МИНИ HI-FI
СИСТЕМА е в съответствие с Директива
2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията
за съответствие на ЕС се предлага на следния
интернет адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
За информация на потребителя това изделие
трябва да бъде инсталирано и да работи
на минимално отстояние от 20 cm между
изделието и тялото.
Обхват на честотата
Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:43:52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising