LG | FA168 | Owner's Manual | LG FA168 Ръководство за употреба

LG FA168 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Микро Hi-Fi
система
Прочетете настоящото ръководство внимателно,
преди да започнете да използвате вашия уред, и го
запазете за бъдещи справки.
FA168 (FA168, CMS2640F)
www.lg.com
2
Начални стъпки
Информация за
безопасност
1
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ
(ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ,
КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник“ има за
цел да предупреди потребителя
за наличието на неизолирано
опасно напрежение в затворената
част на уреда, което може да е достатъчно силно,
за да представлява риск от електрически удар за
човека.
Знакът „удивителна в
равностранен триъгълник“
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред
в затворено пространство, като например шкаф
за книги или подобна мебел.
ВНИМАНИЕ: Не покривайте вентилационните
отвори. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
Процепите и отворите в корпуса са направени
за вентилация и с цел да осигуряват надеждната
работа на уреда и да го предпазват от
прегряване. Никога не закривайте отворите,
поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този уред не трябва
да се поставя като вграден, напр. в библиотека
или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и при спазване на указанията на
производителя.
ВНИМАНИЕ: Този продукт използва лазерна
система. За да се осигури правилното
използване на продукта, прочетете внимателно
това ръководство за потребителя и го запазете
за бъдещи справки. В случай на необходимост от
поддръжка на уреда свържете се с официален
сервизен център.
Използването на приборите за управление,
настройвания или извършването на процедури,
различни от посочените тук, могат да доведат до
опасно излагане на радиация.
За да предотвратите директно излагане на
лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте
корпуса.
ВНИМАНИЕ по отношение на захранващия
кабел
За повечето уреди се препоръчва да бъдат
инсталирани към отделна верига;
Това означава верига с единичен контакт, който
захранва само този уред и няма допълнителни
изводи или разклонения. Проверете страницата
с техническите характеристики на това
ръководство за потребителя, за да бъдете
сигурни. Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварени стенни контакти, разхлабени или
повредени стенни контакти, удължители, кабели
с нарушена цялост или с повредена или напукана
изолация са опасни. Всяко от тези условия може
да доведе до токов удар или пожар. Периодично
проверявайте кабела на вашето устройство
и ако видът му свидетелства за повреда или
износване, изключете устройството от контакта,
прекратете неговото използване и се свържете
с официален сервизен център за подмяна на
кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от
вредни физически или механични въздействия,
като например усукване, огъване, прищипване,
затискане от врата или настъпване. Обръщайте
особено внимание на щепселите, стенните
контакти и мястото, където кабелът излиза от
уреда. За да изключите захранването от мрежата,
издърпайте щепсела на захранващия кабел.
Когато инсталирате уреда, осигурете лесен
достъп до щепсела.
Начални стъпки
Това устройство е оборудвано с преносима
батерия или акумулатор.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на
вода (капки или пръски) и върху него не трябва
да се поставят никакви съдове, пълни с вода,
като напр. вази.
Обозначение на Европейския съюз за
безжични продукти
1
С настоящото LG декларира, че това/тези
изделие(я) отговаря(т) на съществените
изисквания и другите приложими разпоредби
на Директиви 1999/5/EО, 2004/108/EО,
2006/95/EО, 2009/125/EО и 2011/65/EС.
Свържете се със следния адрес, за да получите
копие от Декларацията за съответствие.
Офис за контакти относно съответствието
на този продукт:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Обърнете внимание, че това НЕ е контакт
за Отдела за обслужване на клиенти. За
информация от Отдела за обслужване на
клиенти вижте в Гаранционната карта или
се свържете с търговеца, от когото сте
купили този продукт.
Да се използва само на закрито.
Излагане на радиочестотно излъчване
Този уред трябва да бъде инсталиран и с него
трябва да се работи на минимално разстояние
от 20 cm между излъчвателя и вашето тяло.
Начални стъпки
Безопасен начин за изваждане на батерията
или акумулатора от уреда: Извадете старата
батерия или акумулатор, като следвате в
обратен ред стъпките за инсталирането им. За
да предотвратите замърсяване на околната
среда и евентуални заплахи за здравето на
хора и животни, оставете старата батерия
или акумулатор в подходяща опаковка на
определеното за събирането им място. Не
изхвърляйте батерии или акумулатори заедно
с другите отпадъци. Препоръчително е да
използвате батерии и акумулатори, предлагани
от местните системи за възстановяване на
част от стойността им при връщане на старите.
Батерията не трябва да бъде излагана на
прекалено висока температура, като например
слънчеви лъчи, огън и т. н.
3
4
Начални стъпки
Изхвърляне на стария уред
Изхвърляне на употребявани батерии/
акумулатори
1
Начални стъпки
1. В
сички електрически и електронни изделия
трябва да се изхвърлят отделно от битовите
отпадъци, на определени за целта места,
посочени от държавните или местните
органи.
2. П
равилното изхвърляне на стария уред ще
предпази околната среда и човешкото здраве
от евентуални негативни последици.
3. З а по-подробна информация за изхвърлянето
на вашия стар уред се обърнете към вашата
община, службата за събиране на отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Pb
1. Този символ може да бъде комбиниран с
химическите знаци за живак (Hg), кадмий
(Cd) или олово (Pb), ако батерията съдържа
повече от 0,0005 % живак, 0,002 % кадмий или
0,004 % олово.
2. Всички батерии/акумулатори трябва да се
изхвърлят отделно от битовите отпадъци, на
определените за целта места, посочени от
държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашите стари
батерии/акумулатори ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни
последици за околната среда, здравето на
хората и животните.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето
на вашите стари батерии се обърнете към
местната община, услугите по изхвърляне
на отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Съдържание
Съдържание
22
22
1
Начални стъпки
2
6
7
7
8
10
11
Информация за безопасност
Уникални характеристики
Изисквания към възпроизвежданите
файлове
– Изискване към музикални файлове
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
2
Свързване
12
12
12
13
13
13
14
Свързване към тонколоните
– Свързване на тонколоните към уреда
Свързване на антената
Свързване на опционално оборудване
– USB свързване
– PORT. IN свързване
– PHONES връзка (СЛУШАЛКИ)
3
Използване
15
15
15
18
Основни операции
– CD/USB операции
– Работа с Android устройство
Използване на безжична технология
Bluetooth
– Слушане на музика от Bluetooth
устройство
Използване на Bluetooth приложението
– За приложението “LG Bluetooth Remote”
– Инсталиране на приложение “LG
Bluetooth Remote” на Вашето
устройство с Bluetooth
– Активиране на Bluetooth с приложението
“LG Bluetooth Remote”
Radio Operations (Работа с радиото)
Слушане на радио
– Подобряване на приемането при слаб
FM сигнал
18
20
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
5
– Предварителна настройка на
радиостанции
– Изтриване на всички запаметени
станции
– Преглед на информация за
радиостанция
Други опции за работа
– Програмирано възпроизвеждане
– Изобразяване на информация за файла
– Временно изключване на звука
– DEMO
– Избиране на папка и на MP3/WMA/FLAC
– Изтриване на MP3/WMA/FLAC файл
Регулиране на звука
– Настройка на режима на звука
Настройване на часовника
– Настройка на часовника чрез
приложението “LG Bluetooth Remote”
– Използване на плеъра като будилник
– Настройка на таймера за автоматично
изключване
– Димер (намаляване на осветеността)
– Автоматично изключване на
захранването
Допълнителни операции
– Запис на USB
– За избор на скорост на предаване за
записване и скорост
4
Отстраняване на
неизправности
28
Отстраняване на неизправности
5
Допълнение
29
30
31
31
31
Търговски марки и лицензи
Технически характеристики
Поддръжка
– Забележки относно дисковете
– Грижа за уреда
1
2
3
4
5
6
Начални стъпки
Уникални
характеристики
1
Начални стъпки
Bluetooth®
Слушане на музика, намираща се на вашето
Bluetooth устройство.
Вход за преносимо устройство
Слушане на музика от вашето преносимо
устройство. (MP3 плеър, лаптоп и др.).
Предназначен за устройства с
операционна система Android
Наслаждавайте се на музика от вашето Android
устройство чрез лесно свързване.
Директен запис на USB
Записва музика на вашето USB устройство.
Дистанционно управление
LG Bluetooth
Дистанционното управление LG Bluetooth
е приложение, създадено да позволи да
контролирате най-новите аудио устройства на
LG. За справка вижте страница 20-21.
Начални стъпки
Изисквания към
възпроизвежданите
файлове
Съвместимостта на MP3/ WMA/FLAC файловете с
това устройство е ограничена както следва:
естота на дискретизация :
yy Ч
MP3 : от 8 до 48 kHz
WMA : от 8 до 48 kHz
FLAC : от 8 до 96 kHz(USB),
от 8 до 48 kHz(CD)
корост на предаване на данни: от 8 до 320
yy С
kbps (MP3), 40 до 192 kbps (WMA)
yy Максимум файлове: под 999
yy Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“/„.flac“
yy CD-ROM файлов формат: ISO9660/ JOLIET
yy Поддръжка на канали (FLAC): До 2 канала
yy Поддържана изходна точност на
преобразуване в бита/извадка (FLAC): 16 бита
yy bps(FLAC): До 2.5Mbps
Функцията DTS не се поддържа. В случай на
аудиоформат DTS не се произвежда звук.
Трябва да зададете опцията за формат на
диска на [Mastered], за да направите дисковете
съвместими с LG плеърите при форматирането
на презаписващи се дискове. Когато задавате
опцията на „Live File System“, не можете да го
използвате с LG плеъри. (Mastered/ Live File
System: Система за дисков формат за Windows
Vista)
Съвместими USB устройства
yy MP3 плеър: MP3 плеър тип флаш.
SB флаш устройство:
yy U
Устройства, които поддържат USB2.0 или
USB1.1.
ункцията USB на този уред не поддържа
yy Ф
всички USB устройства.
Изискване към USB
устройството
yy У стройства, за които е необходимо
допълнително инсталиране на програма при
свързването им с компютър, не се поддържат.
е откачвайте USB устройството, докато
yy Н
работи.
SB устройства с голям капацитет може да
yy U
изискват повече време за намиране.
yy За да предотвратите загуба на данни,
архивирайте всичките си данни.
ко използвате удължителен кабел за USB или
yy А
USB концентратор, USB устройството не може
да бъде разпознато.
зползването на файлова система NTFS не
yy И
се поддържа. (Поддържа се само FAT(16/ 32)
файлове система.)
yy Т ова устройство не се поддържа, когато
общият брой на файловете е 1000 или повече.
ъншен твърд диск, картови четци, заключени
yy В
устройства или твърди USB устройства,
мобилни телефони не се поддържат.
SB порт на уреда не може да бъде свързван
yy U
с персонален компютър. Уредът не може да се
използва като устройство за съхранение.
yy Някои USB устройства може да не работят с
този уред.
yy При включен уред можете да зареждате
своето устройство Android чрез USB порт.
1
Начални стъпки
Изисквания към
музикалния файл
7
8
Начални стъпки
Преден панел
1
Начални стъпки
Начални стъпки
a Слот за диск
Вкарайте диск в слота за диск с етикета
наляво.
c Дисплей
Показва текущото състояние на уреда.
d FUNC. (функция)
Сменя входния източник или функцията.
e USB Port
Включете USB устройство.
f EQ
Избира звукови ефекти.
SET/RDS, DEMO
Потвърждава настройките./ RDS (система
за радиопредаване на данни). Натиснете
DEMO при изключено състояние, за да
демонстрирате функцията в прозореца на
екрана. За да я отмените, натиснете отново
DEMO.
ALARM
С функцията ALARM можете да включите или
изключите възпроизвеждането на CD и USB
или приемането с тунера в желан от вас час.
CLOCK
За нагласяне на часовника и проверка на
точното време.
g B (отвори/затвори)
Изхвърля или вкарва DVD/CD в отвора за
зареждане.
h C/V (прескочи):
Отива на следващия или предишния файл/
запис.
За търсене назад и напред. (Натиснете и
задръжте)
Настройва на желаната радиостанция.
d/M (възпроизвеждане/пауза)
Стартира възпроизвеждането.
Направете временна пауза на
възпроизвеждането, натиснете отново, за да
излезете от режим на пауза.
Избира стерео/моно в режим FM.
i o / p (VOLUME)
Регулира силата на звука на тонколоните.
Z (стоп)
Спира възпроизвеждането.
j USB REC.
Директен запис на USB.
k PORT. IN
Свържете с преносим плеър с аудиоизходи.
PHONES
Слушане на музика със слушалки (3,5 mm)
>>Внимание
Предпазни мерки при работа с сензорните
бутони
yy Използвайте сензорните бутони с чисти и
сухи ръце.
- Във влажна среда избършете влагата по
сензорните бутони преди употреба.
yy Не натискайте сензорните бутони силно,
за да ги накарате да проработят.
- Ако приложите прекалено голяма
сила, може да повредите сензора на
сензорните бутони.
yy Натискайте само един бутон, за да
функционира правилно.
yy Внимавайте върху сензорните бутони
да не попадне проводим материал,
например метален предмет. Това може да
предизвика неизправности.
1
Начални стъпки
b 1/! (захранване)
За включване и изключване на уреда
(ON и OFF).
9
10
Начални стъпки
Заден панел
1
Начални стъпки
a ANTENNA (FM)
Свързва кабелната FM антена.
b Клема SPEAKERS
c Охлаждащ вентилатор
d Захранващ кабел
Начални стъпки
11
Дистанционно управление
• • • • • • a • • • • • •
B (Отваряне/Затваряне) :
Изважда диска от гнездото.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Търси папка с MP3/ WMA/
FLAC файлове. Когато
възпроизвеждате CD/
USB с MP3/WMA файлове,
намиращи се в няколко
папки, натиснете PRESET.
FOLDER W/S за да
изберете желаната папка.
USB REC
DELETE
-- Избиране на предварително
запаметен номер на
радиостанция.
FUNCTION : Избор на
функцията и входния източник.
MUTE @ : Изключва звука.
VOL o / p : Настройва силата
на звука на говорителите.
• • • • • • b • • • • • •
Подмяна на
батерията
3)
(R0
(R03)
Свалете капачето на батерията
на гърба на дистанционното
управление и поставете
две батерии (размер AAA) с
правилно насочени 4 и 5
терминали.
PROGRAM/MEMORY :
- Запаметява радиостанции.
- Създава Playlist (списък за
възпроизвеждане), който да
слушате.
SOUND EFFECT : Избира
звукови ефекти.
INFO : Изобразява информация
за вашата музика. MP3
файловете често имат ID3
тагове. Тагът дава информация
за заглавието, изпълнителя,
албума или времето.
REPEAT (MENU) :
Възпроизвежда песни/
файлове
C/V (Прескачане/
Търсене):
- Прескача бързо назад или
напред.
- Търсене на участък в рамките
на една песен/файл.
ZENTER :
- Прекратява
възпроизвеждането или
записването.
- Прекратява функцията DELETE
(ИЗТРИВАНЕ)
d/M (Възпроизвеждане/
Пауза):
-Начало или пауза на
възпроизвеждането.
SLEEP : Настройва системата
да се изключи автоматично
в определен момент.(Димер:
Екранът на дисплея ще
потъмнее наполовина.)
USB REC: Начало на запис
DELETE : Изтрива файлове с
формат MP3/WMA/FLAC. (само
за USB)
• • • • • • c • • • • • •
Цифрови бутони от 0 до 9 :
Избира номерирани писти,
файлове или предварително
зададен номер.
CLOCK : Настройва часовника
и проверява времето.
ALARM : Използване на
устройството като будилник.
• • • • • • d • • • • • •
RDS/SET
RDS (Radio Data System) (Вижте
страница 22.) Потвърждава
настройката.
PTY: Търси радиостанции по
тип радио.
1
Начални стъпки
1 (Включване): Включва (ON)
и изключва (OFF) уреда.
TUNING -/+ :
Избира радиостанциите.
12
Свързване
Свързване към
тонколоните
Свързване на тонколоните
към уреда
2
Свързване
За да свържете кабела към уреда, натиснете
всеки пластмасов палец, за да отворите клемите
на всяка тонколона. Пъхнете кабела и отпуснете
палеца.
Свързване на
антената
Свържете доставената FM антена за слушане на
радио.
Линейната антена за FM свържете към антенния
вход FM.
Свържете черния край на всяка жица към
отбелязаните с - (минус) клеми и другия край
към отбелязаните с + (плюс) клеми.
,,Забележка
Разпънете докрай антената за FM.
>>Внимание
Тонколоните имат магнити, така че
цветовете на телевизионния екран или
на монитора на компютъра могат да се
променят. Моля, използвайте тонколоните
далеч от телевизионния екран или от
монитора на компютъра.
Свързване
Свързване на
опционално
оборудване
13
PORT. IN свързване
Уредът може да бъде използван за
възпроизвеждане на музика от много типове
външни устройства. (В пакета не се предлага
като аксесоар кабел за портативно устройство).
USB свързване
Свържете USB порта на USB паметта към USB
порта на уреда.
2
Свързване
1. Свържете преносимия плеър към гнездо
PORT. IN на уреда.
,,Забележка
Изваждане на USB устройството от уреда
1. Изберете различна функция/
режим или натиснете I на уреда
или ZENTER на дистанционното
управление.
2. Извадете USB устройството от уреда.
2. Включете захранването, като натиснете 1/!.
3. Изберете функцията PORTABLE като
натиснете FUNC. на уреда или FUNCTION на
дистанционното управление.
4. Включете преносимия плеър или външното
устройство и започнете възпроизвеждане от
тях.
14
Свързване
PHONES връзка
(СЛУШАЛКИ)
Свържете стереослушалки ( 3,5 mm букса за
слушалки) към жака PHONES (СЛУШАЛКИ) на
уреда за изолирано слушане.(В пакета не се
предлагат слушалки като аксесоар)
2
Свързване
,,Забележка
Не можете да чуете никакъв звук от
високоговорителите, докато слушалките са
включени в жака PHONES (СЛУШАЛКИ).
Използване
Основни операции
CD/USB операции
1. Поставете диска, като натиснете B или
свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете функцията CD или USB като
натиснете Press FUNC. на уреда или
FUNCTION на дистанционното управление.
3. Натиснете C/V на устройството или
дистанционното управление, за да изберете
запис/файл, който искате да пуснете.
За
Направете това
,,Забележка
Музикални CD-та или CD-R/CD-RW в
музикален CD формат могат само да бъдат
възпроизвеждани. (12 cm диск)
Работа с Android
устройство
Можете да възпроизвеждате звук от вашето
Android устройство през USB вход. За повече
информация за Android устройството вижте
Ръководството за потребителя на Android
устройството.
За да пуснете аудиопоток от вашето Android
устройство през този уред се нуждаете от:
yy Операционна система Android : Версия 4.1(или
по-късна) и AOA 2.0 (или по-късна)
yy Свързващ кабел за микро USB
,,Забележка
Възможно е някои устройства да не
поддържат или да не са съвместими с
AOA2.0 USB аудио стандарт, в резултат на
което, устройството да блокира или да се
рестартира, след като е било свързано и
отделено от акустичната система.
Ако имате такъв проблем, моля, свържете
се с производителя на вашето устройство.
Може да се наложи вашето устройство
да бъде обновено с най-новия Jellybean
софтуер и/или правилния AOA2.0 USB аудио
стандарт.
Препоръчително е да отстраните калъфа
на вашето Android устройство (Версия 4.1
и нагоре), преди да го свържете към USB
порта чрез кабел.
*Относно AOA (Android Open Accessory),
Версия 2.0;
Аудио изход от Android устройство към
аксесоара или HID (Устройство с човешки
интерфейс) устройството.
3
Използване
Натиснете Z на уреда или
Спиране ZENTER на дистанционното
управление.
Възпроизвеждане Натиснете d/M.
По време на възпроизвеждане
Пауза
натиснете d/M.
По време на възпроизвеждане
натиснете V за да отидете на
следващата писта/файл.
След възпроизвеждане за поПрескачане
малко от 2 секунди, натиснете
към следващ/
C за да идете на предишния
предишна
запис/ файл.
песен/файл
Възпроизвеждайки повече от 3
секунди, натиснете C за да
отидете в началото на пистата/
файла.
Търсене на
Натиснете и задръжте C/V
участък в
по време на възпроизвеждане и
рамките на
го освободете в мястото, което
една песен/
искате да чуете.
файл
Търсене на
Натиснете PRESET.FOLDER W/S
участък в
на дистанционното управление.
папка
Натиснете многократно
REPEAT(MENU) на
Възпроизвеждане дистанционното управление, при
с повторение или което прозорецът на екрана ще
в произволна се променя в следния ред,
последователност RPT1 -> RPT DIR (only MP3/WMA/
FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM ->
OFF
15
16
Използване
1. Свържете Android устройството към
USB входа, като използвате кабела на
устройството.
За
Възпроизвеждане
Пауза
Прескачане
3
Използване
2. Натиснете FUNC. на уреда или FUNCTION на
дистанционното управление, за да изберете
функцията USB.
3. Ако вашето устройство е свързано добре, на
дисплея ще се появи надпис „ANDROID“.
Можете да работите с вашето Android
устройство чрез дисплея на Android
устройството, като използвате
дистанционното управление и управлявате
вашето Android устройство.
Направете това
Натиснете d/M.
По време на
възпроизвеждане
натиснете d/M.
По време на
възпроизвеждане
натиснете C/V за да
преминете към следващия
файл или да се върнете в
началото на текущия файл.
За да се върнете към
предишния файл, натиснете
кратко два пъти C по
време на възпроизвеждане.
Когато зададете USB функция, е възможно да
видите следните съобщения:
Съобщение
Причина
USB
Вашето Android устройство не
се поддържа от AOA 2.0. (Само
зареждане)
Брой
файлове
Този уред разпознава вашето
USB.
ANDROID
Този уред разпознава вашето
ANDROID устройство,
поддържано от AOA 2.0, като
разпознато.
NO USB
Няма свързано устройство за
USB вход. Този уред разпознава
вашето Android устройство като
неизвестно устройство.
,,Забележка
В зависимост от типа на устройството
съобщението може да бъде различно.
Използване
,,Забележка
yy Ако има проблем във връзката, проверете
следното:
-- Вашето устройство с Android не е свързано
стабилно.
-- Този уред разпознава Вашето устройство с
Android като неизвестно устройство.
-- Вашето устройство с Android не е
стартирано.
-- Проверете метода за настройване на USB
връзката за устройства с Android. Някои
устройства с Android по време на промяна
не могат да работят с AOA.
yy Ако от този уред не се чува звук,
регулирайте силата на звука на
устройството си с Android.
,,Забележка
yy Методът на свързване чрез USB може да
бъде показан на устройството с Android
по време на свързване на този уред.
yy Изключването на захранващия кабел или
изваждането на устройството с Android от
уреда може да предизвика неизправност
по време на работа на уреда след
свързване на устройството с Android към
уреда.
yy Стартирайте устройствата с Android след
като устройство с Android бъде свързано
към този уред.
yy При някои устройства с Android
свързването на уреда може да доведе до
неизправност.
yy В зависимост от настройките на
устройството с Android, AOA може да не
работи правилно.
yy Някои устройства с Android не могат да се
зареждат.
yy Този уред може да не разпознае
правилно устройствата с Android когато
то се свързва към или изключва от него.
Също така, устройства с Android могат
да спрат или да не работят нормално. В
този случай рестартирайте устройството
с Android или го разкачете от уреда и
опитайте отново.
yy В зависимост от версията на софтуера
на Вашето устройство с Android има
вероятност да не е възможно да
управлявате Вашето устройство с Android от
този уред. Препоръчваме Ви да инсталирате
най-новата версия на софтуера.
yy Вашето устройство с Android не поддържа
[протокол] AOA (Android Open Accessory)
версия 2.0, този уред може само да зарежда
Вашето устройство с Android, въпреки,
че устройството с Android има версия на
операционната система 4.1 (или по-висока).
yy Ако използвате приложение, обадете се
или изпратете текстово съобщение чрез
SMS, след което ще получите съобщение
с отговор на устройството с Android,
разкачете го от този уред и го използвайте.
yy В случай на повреда разкачете Вашето
устройство от USB порта, въпреки, че
версията на операционната система на
устройството е 4.1 (или по-висока).
yy Устройствата с Android са разкачени по
време на възпроизвеждане, независимо че
устройствата с Android може да продължат
да възпроизвеждат.
3
Използване
yy Времето на промяна може да варира в
зависимост от [вида на] устройството ви с
Android.
yy Не можете да управлявате Вашето
устройство с Android от този уред поради
повреда в устройството с Android.
17
18
Използване
Използване
на безжична
технология
Bluetooth
Информация за Bluetooth
Bluetooth® е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
3
Използване
Звукът може да прекъсва, когато връзката е
засечена от друга електронна вълна или ако
свързвате Bluetooth от другите стаи.
Свързването на отделни устройства чрез
безжичната технология Bluetooth® не води до
никакви разходи. Мобилен телефон с безжичната
технология Bluetooth® може да бъде управляван
чрез Cascade, ако връзката е била осъществена
чрез безжичната технология Bluetooth®.
Възможни устройства : мобилен телефон, MP3,
лаптоп, PDA.
Bluetooth профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат в
състояние да интерпретират определени
профили. Това устройство е съвместимо със
следния профил:
A2DP (Профил за напреднала технология за
пренос на аудио)
Слушане на музика от
Bluetooth устройство
Преди да започнете процедурата по сдвояване,
се уверете, че функцията Bluetooth на вашето
устройство е включена. Вижте ръководството за
употреба на вашето Bluetooth устройство. След
като се извърши процедурата по сдвояване, не е
необходимо тя да се повтаря.
1. Изберете функцията Bluetooth като натиснете
Press FUNC. на уреда или FUNCTION на
дистанционното управление. На прозореца
на екрана се появява надпис “BT READY”.
2. Пуснете Bluetooth устройството и изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството
на дисплея на устройството Bluetooth
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на Bluetooth
устройството. Вашият уред се изобразява
като „LG MICRO(XX:XX)“.
,,Забележка
XX:XX отговарят на последните четири
цифри от BT адреса. Например, ако уредът
има BT адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще
видите „LG MICRO (F7:08)“ на вашето
Bluetooth устройство.
3. Въведете PIN кода.
PIN код: 0000
4. Когато този уред е успешно сдвоен с вашето
Bluetooth устройство, „BT PAIRED“ се появява
на дисплея.
,,Забележка
В зависимост от типа им някои Bluetooth
устройства имат различен начин на
сдвояване.
5. Слушане на музика.
За възпроизвеждане на музика, намираща
се на вашето Bluetooth устройство, вижте
ръководството за потребителя на вашето
Bluetooth устройство. Силата на звука на
Bluetooth ще бъде настроена според силата
на звука на вашето Bluetooth устройство.
,,Забележка
yy Звукът от основната уредба може да бъде
деформиран, ако увеличите силата на
звука на Bluetooth устройството до две
трети или повече.
yy Когато използвате Bluetooth функция,
нагласете силата на звука на Bluetooth
устройството на подходящо за слушане
ниво.
Използване
19
,,Забележка
yy Когато използвате Bluetooth® технология, трябва
да осъществите връзка между уреда и bluetooth
устройство, когато разстоянието между тях
е възможно най-малко и да поддържате това
разстояние.
Това, обаче, може да не проработи добре в
случая по-долу:
-- Има преграда между уреда и bluetooth
устройството.
-- Има устройство, което използва същата
честота с Bluetooth® технология, като
медицинско оборудване, микровълнова
фурна или безжично LAN устройство.
yy Трябва да свържете вашето Bluetooth устройство
към този уред отново след рестартиране.
yy Не можете да управлявате Bluetooth
устройството с този уред.
yy Сдвояването е ограничено до едно Bluetooth
устройство на един уред и не се поддържа
мултисдвояване.
yy В зависимост от вида на устройството
използването на функцията Bluetooth може да е
невъзможно.
yy Можете да използвате безжична система, която
използва телефон, MP3 и преносим компютър и
др.
yy Когато Bluetooth устройството не е свързано, на
контролния панел се появява “BLUETOOTH” и “BT
READY”.
yy Когато някой стои и прекъсва комуникацията
между Bluetooth устройството и плейъра,
връзката ще бъде прекъсната.
yy Колкото по-голямо е разстоянието между уреда
и bluetooth устройството, толкова по-ниско ще
бъде качеството на звука.
yy При прекъсване на Bluetooth връзката, свържете
bluetooth устройството към уреда отново.
yy Bluetooth връзката ще се прекъсне когато уреда
се изключи или Bluetooth устройството се
отдалечи от уреда.
yy След като вашето устройство се свърже с уреда
чрез Bluetooth, функцията автоматично се
превключва на BT. По време на запис обаче тя
не се превключва на BT.
Използване
yy Звукът може да бъде прекъснат, когато във
връзката има смущения от други електронни
вълни.
3
20 Използване
Използване
на Bluetooth
приложението
,,Забележка
Приложението “LG Bluetooth Remote”
може да се използва с този уред само на
операционна система Android OS.
3
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето устройство, което
разполага с Bluetooth, е свързано към
интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството има сканиращо
приложение. Ако не разполагате с такова,
изтеглете го от “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Използване
За приложението “LG
Bluetooth Remote”
Инсталиране на приложението
“LG Bluetooth Remote” от “Google
Android Market (Google Play
Store)”
Приложението “LG Bluetooth Remote” прибавя
набор от нови функции към това устройство.
1. Натиснете иконата “Google Android Market
(Google Play Store)”.
За да използвате повече функции се препоръчва
да изтеглите и инсталирате безплатното
приложение “LG Bluetooth Remote”.
2. В лентата за търсене въведете и намерете „LG
Bluetooth Remote“.
Инсталиране на
приложение “LG Bluetooth
Remote” на Вашето
устройство с Bluetooth
4. Чукнете върху иконата за инсталиране.
Има два начина за инсталиране на приложението
“LG Bluetooth Remote” на Вашето устройство с
Bluetooth
Инсталиране на приложение “LG
Bluetooth Remote” чрез QR код
1. Инсталирайте „LG Bluetooth Remote app“, като
използвате QR код За да сканирате QR кода,
използвайте софтуера за сканиране.
2. Чукнете върху иконата за инсталиране.
3. Чукнете върху иконата за изтегляне.
3. В списъка с резултатите от търсенето
намерете и докоснете „LG Bluetooth Remote“,
за да започнете изтеглянето на Bluetooth
приложение.
5. Чукнете върху иконата за изтегляне.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето устройство, което
разполага с Bluetooth, е свързано към
интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройство е оборудвано с “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Използване
21
Активиране на Bluetooth
с приложението “LG
Bluetooth Remote”
Приложението “LG Bluetooth Remote” помага за
свързване на вашето Bluetooth устройство към
този уред.
1. Натиснете върху иконата на приложението
“LG Bluetooth Remote” на началния екран, за
да го отворите, и отидете в главното меню.
2. Натиснете върху [Setting] и изберете
желаното устройство.
3. Ако искате да получите повече информация
за начина на работата, натиснете върху
[Setting] и [Help].
-- Android O/S : Версия 2.3.3 (или по-нова)
yy Този уред не поддържа мултисдвояване.
Ако уредът вече е свързан с друго
Bluetooth устройство, прекъснете
връзката към това устройство и след това
опитайте отново.
yy Ако при работа използвате приложението
"LG Bluetooth Remote", ще има някои
разлики между него и приложеното
дистанционно управление. Използвайте
доставеното дистанционно, ако е
необходимо.
yy В зависимост от вида Bluetooth
устройство, приложението “LG Bluetooth
Remote” може да не работи.
yy Връзка, които сте осъществили, може
да бъде прекъсната, ако изберете
друго приложение или промените
настройките на свързаното устройство
чрез приложението "LG Bluetooth
Remote". В такъв случай, моля, проверете
състоянието на връзката.
yy След свързване на приложението “LG
Bluetooth Remote”, музиката може да бъде
чута от вашето устройство. В такъв случай
опитайте да повторите процедурата по
свързване.
Използване
,,Забележка
yy Приложението “LG Bluetooth Remote” ще
бъде достъпно при софтуерна версия
както следва;
3
22 Използване
3
Използване
Radio Operations
(Работа с радиото)
5. Натиснете PROGRAM/MEMORY. Станцията се
запаметява.
Слушане на радио
7. За да слушате предварително зададена
станция, натиснете PRESET.FOLDER W/S.
1. Натиснете FUNCTION или FUNC. докато FM
се появи на екрана..
Включва се последната слушана станция.
Изтриване на всички
запаметени станции
2. Автоматично настройване: Натиснете и
задръжте C/V на уреда или TUNING
-/+ на дистанционното управление за около
2 секунди, докато изведената честота не
започне да се променя, след това освободете
[бутона]. Сканирането спира когато уредът
намери станция.
1. Натиснете и задръжте PROGRAM/MEMORY на
дистанционното управление в продължение
на 2 секунди. На дисплея започва да мига
„ERASE ALL“ .
Ръчно настройване: Натиснете
неколкократно C/V на уреда или
TUNING -/+ на дистанционното управление.
3. Регулирайте силата на звука, като натиснете
VOL+/-.
Подобряване на
приемането при слаб FM
сигнал
Натиснете d/M. Това ще превключи тунера от
стереофоничен на монофоничен звук. След това
приемането ще бъде по-добро отпреди.
Предварителна настройка
на радиостанции
Можете предварително да зададете 50 станции
за FM. Преди да търсите станция, уверете се, че
сте намалили звука.
1. Натиснете FUNCTION или FUNC. докато FM
се появи на екрана.
2. Изберете желаната честота като натиснете
C/V на уреда или TUNING -/+ на
дистанционното управление.
3. Натиснете PROGRAM/MEMORY на
дистанционното управление. На дисплея
започва да мига предварително избран
номер.
4. Натиснете PRESET.FOLDER W/S на
дистанционното управление, за да изберете
предварително зададен номер, който
желаете.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да запаметите
още станции.
2. Натиснете PROGRAM/MEMORY, за да
изтриете всички запаметени радиостанции.
Преглед на информация за
радиостанция
FM тунерът е снабден с функция RDS (система за
радиопренос на данни) Тя показва информация
за радиостанцията, която слушате в момента.
Натиснете RDS/SET няколко пъти за превъртане
на различните типове данни:
PS
PTY
RT
CT
( Име на програмната услуга)
Името на канала ще се изобрази на
дисплея
(Разпознаване на типа програма)
Типът програма (напр. джаз или
новини) ще се изобрази на дисплея.
(Радио текст)
Текстово съобщение със специална
информация от излъчващата
радиостанция. Този текст може да се
движи по екрана.
(Времето, контролирано от канала)
Това показва часа и датата, излъчвани
от радиостанцията.
С натискане на бутона RDS/SET може да търсите
радиостанции по типа на програмата. На
дисплея ще се покаже последно използваната
PTY. Натиснете PTY още веднъж, за да изберете
предпочитания от вас тип програма. Натиснете
и задръжте C/V. Тунерът ще започне да
търси автоматично. Когато бъде открита станция,
търсенето ще престане.
Използване 23
Други опции за
работа
Програмирано
възпроизвеждане
Изобразяване на
информация за файла
Когато възпроизвеждате MP3 файл, съдържащ
информация за файла, можете да покажете
информацията, като натиснете INFO на
дистанционното управление.
Програмната функция позволява да запаметявате
любимите си песни/файлове от дискове или USB
устройства.
Временно изключване на
звука
Една програма може да съдържа 20 песни/файла.
Натиснете MUTE@ на дистанционното
управление , за да изключите звука.
1. Поставете CD или свържете вашето USB
устройство и изчакайте да се зареди.
2. Натиснете PROGRAM/MEMORY на
дистанционното управление в режим стоп.
4. Натиснете PROGRAM/MEMORY отново, за да
запишете и изберете следваща песен/файл.
5. Натиснете d/M, за да възпроизведете
програмираният музикален запис/файл.
6. За да премахнете избраните елементи, моля,
натиснете ZENTER два последователни пъти.
,,Забележка
Програмите се изтриват също и когато
дискът или USB устройството се извадят,
системата се изключи или режимът се смени
с друг.
DEMO
В изключено състояние натиснете
SET/RDS, DEMO върху уреда веднъж. Уредът
ще се включи и ще покаже на дисплея всяка от
функциите. За да отмените функцията DEMO,
натиснете
SET/RDS, DEMO отново.
,,Забележка
yy Когато е в режим DEMO, този уред ще
остане в демонстрационен режим (DEMO)
даже и ако изключите захранващия кабел.
yy В режим DEMO можете да използвате и
други функции. В такъв случай режимът
DEMO временно ще бъде поставен на
пауза.
- Ако в продължение на 10 сек не бъде
натиснат бутон, демонстрационният
режим (DEMO) ще се включи
автоматично.
3
Използване
3. Натиснете C/V, за да изберете
следващия запис/файл.
Можете например да изключите звука, за да
приемете телефонно обаждане. Знакът за
изключен звук “ ” ще се появи на дисплея. За
да отмените функцията за изключване на звука,
натиснете MUTE@ повторно или регулирайте
силата на звука, като натиснете VOLo / p.
24 Използване
Избиране на папка и на
MP3/WMA/FLAC
Изтриване на MP3/WMA/
FLAC файл
1. Натискайте PRESET.FOLDER W/S на
дистанционното управление многократно,
докато се появи желаната папка.
2. Натиснете d/M , за да го възпроизведете.
Възпроизвежда се първият файл от папката. (По
време на възпроизвеждане, ако изберете папката,
която желаете, тази стъпка не е необходима).
Можете да изтриете файл, папка или
форматирате като натиснете DELETE на
дистанционното управление. Тази функция се
поддържа само в режим стоп. (само за USB)
,,Забележка
yy USB/CD папки/файлове се разпознават
както е посочено по-долу
3
ROOT
FOLDER
FILE
Използване
FOLDER 1
FOLDER3
FILE 7
FOLDER7
FOLDER8
FILE 8
FILE 10
FILE 4
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
Или
- DEL FILE? : Изтрива файл
- DEL FOLDER : Изтрива папка
- FORMAT? : Форматира USB
2. За да изтриете файл/папка или да
форматирате, натиснете d/M.
FOLDER 2
FOLDER5
-Натиснете и задръжте DELETE, за да
форматирате USB устройството.
Екранът на дисплея се променя в следния
ред.
FILE 9
FILE 3
-Изберете папката, която искате да изтриете,
чрез натискане на PRESET.FOLDER W/S
на дистанционното управление. След това
натиснете DELETE.
Натиснете DELETE неколкократно, докато
търсите файл.
FILE 5
FILE 6
FOLDER4
1. -С помощта на C/V изберете файла,
който искате да изтриете. И натиснете
DELETE.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Ако няма файл в една папка, тя не се появява
yy Папките ще бъдат представяни в следния
ред;
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Файловете ще бъдат възпроизведени от $
файл № 1 до $ файл № 14 един по един.
yy Файловете и папките ще бъдат представени
по реда на записване и могат да бъдат
представени по различен начин, в зависимост
от обстоятелствата при записването.
yy *ROOT : Първият екран, който виждате,
когато компютърът разпознае CD/USB
устройството, се нарича „ROOT“.
3. Ако искате да излезете от текущия режим,
Натиснете Z на уреда или Z ENTER на
дистанционното управление.
>>Внимание
yy Не изваждайте USB устройството по
време на работа. (възпроизвеждане,
изтриване и др.)
yy Препоръчително е редовно да правите
резервно копие, за да предотвратите
загуба на данни.
yy Функцията изтриване може да не
се поддържа в зависимост от USB
настройката. (заключване и т.н.)
Използване 25
Регулиране на звука
Настройка на режима на
звука
Тази система има много готови конфигурации за
ефекти на заобикалящ звук. Можете да зададете
желания режим на озвучаване чрез EQ на
уреда или SOUND EFFECT на дистанционното
управление.
Изобразяваните елементи от еквалайзера може
да се различават в зависимост от източниците на
звук и ефектите.
Настройване на
часовника
1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте CLOCK.
3. Изберете режима на извеждане на часа като
натиснете C/V на дистанционното
управление.
- AM 12:00 (за извеждане във формат AM и PM
[преди и след обяд]) или 0:00(за извеждане
във формат 24 часа)
Описание
NATURAL
Можете да се наслаждавате на
приятен и естествен звук.
5. Изберете часовете като натиснете C/V
на дистанционното управление.
AUTO EQ
Задава звуковия еквалайзер за
режима, който е най-близък до
жанра, включен в ID3 тага на
MP3 файловете с песни.
7. Изберете минутите като натиснете C/V
на дистанционното управление.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Тази програма придава на звука
възторжена атмосфера, като
ви дава усещането, че сте на
истински концерт с рок, поп,
джаз или класическа музика.
MP3 -- OPT
Тази функция е оптимизирана
за компресиран MP3 файл.
Тя подобрява звученето на
високите тонове.
BASS BLAST
Подсилва високите и ниските
тонове, както и съраунд ефекта.
LOUDNESS
Подобрява басите и високите
тонове.
BYPASS
Можете да слушате
без ефект от еквалайзера.
,,Забележка
Може да е нужно да пренастроите режима
на звука след смяна на източника, а понякога
дори и след смяна на саундтрак/файл.
6. Натиснете SET/RDS, DEMO на уреда или
RDS/SET на дистанционното управление.
8. Натиснете SET/RDS, DEMO на уреда или
RDS/SET на дистанционното управление.
Настройка на часовника
чрез приложението
“LG Bluetooth Remote”
Инсталирайте приложението “LG Bluetooth
Remote” на вашето устройство Android. (вижте
стр. 20 - 21).
Часовникът на вашия уред ще се синхронизира
автоматично с вашето устройство, чрез
активиране на Bluetooth връзка от приложението
“LG Bluetooth Remote”.
3
Използване
На дисплея
4. Натиснете SET/RDS, DEMO на уреда или
RDS/SET на дистанционното управление, за
да потвърдите избора си.
26 Използване
Използване на плеъра
като будилник
Настройка на таймера за
автоматично изключване
1. Включете уреда.
Натиснете неколкократно SLEEP , за да изберете
забавяне между 10 и 180 минути. След изтичане
на зададеното време за отлагане уредът ще се
изключи. (Ще го виждате в следния ред, 180 ->
150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30
-> 20 -> 10)
За да прекратите функцията за автоматично
изключване, натиснете SLEEP многократно,
докато екранът на дисплея стане по-ярък.
2. Натиснете и задръжте ALARM.
3. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените часовете и
минутите, и натиснете SET/RDS, DEMO на
уреда или RDS/SET на дистанционното
управление, за да запазите.
4. Натиснете C/V на уреда, за да изберете
функция и натиснете SET, за да запазите.
3
Използване
5. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените силата на звука;
натиснете SET/RDS, DEMO на уреда или RDS/
SET на дистанционното управление, за да
запазите. Иконата с часовник “(“ показва, че
будилникът е настроен.
,,Забележка
yy Когато задавате часовото време, можете
да проверите времето като натиснете
CLOCK, дори когато плейърът е изключен.
yy Ако нагласите часовото време и
будилника, можете да проверявате
иконата на будилника “(“ с натискане на
CLOCK дори когато плеърът е изключен.
yy Ако зададете часовото време и будилника,
можете да проверите иконата за будилник
“(“ и зададената информация като
натиснете ALARM, дори когато уредът е
изключен.
yy С натискане на ALARM можете да
изберете вкл./изкл. на режим ALARM.
yy Ако алармата звъни, когато има USB кабел,
свързан с USB вход, режимът преминава
в режим тунер. (В зависимост от типа
устройство тя може да не е налична.)
,,Забележка
yy Натиснете SLEEP. Оставащото време се
появява на дисплея.
yy Функцията „SLEEP“ ще се активира след
намаляване на осветеността на дисплея.
Димер (намаляване на
осветеността)
Натиснете SLEEP веднъж. Дисплеят потъмнява
наполовина. За да го отмените, натиснете SLEEP
неколкократно, докато екранът се освети.
Автоматично изключване
на захранването
Този уред ще се изключи сам, за да спести
електрическа енергия в случай, че основният
уред не е свързан към външно устройство и не е
използван в продължение на 20 минути.
Този уред ще се изключи след шест часа, когато
е включен към устройство, използващо аналогов
вход.
Използване 27
Допълнителни операции
Запис на USB
4. За да спрете записването, натиснете ZENTER.
Пауза на запис
По време на запис, натиснете USB REC. на уреда
или USB REC на дистанционното управление, за
да поставите записа на пауза. Натиснете го отново,
за да възобновите записването. (Само за функцията
Радио/Преносими устройства)
За избор на скорост на
предаване за записване и
скорост
1. Натиснете USB REC. на уреда или USB REC на
дистанционното управление за повече от 3
секунди.
2. Използвайте C/V за избор на скорост на
предаване на данни.
3. Натиснете отново USB REC. на уреда или USB
REC на дистанционното управление, за да
изберете скоростта на запис.
4. Натиснете C/V, за да изберете желаната
скорост за записване. (Само аудио CD)
X1 SPEED
- Можете да слушате музиката, докато я
записвате.
X2 SPEED
- Можете само да запишете музикалния файл.
,,Забележка
yy Не поддържа записване на музика,
съхранявана на Bluetooth устройство.
yy Можете да следите напредъка на записване
върху USB в процентно изражение на
дисплея по време на запис. (Само за MP3/
WMA/ FLAC CD)
yy По време на записа на MP3/ WMA/ FLAC
файлове не се чува звук.
yy Когато спрете да записвате по време на
възпроизвеждане, файлът, който се записва
в момента, се запазва. (С изключение на
MP3/WMA/ FLAC файлове)
yy Не изваждайте USB устройството и не
изключвайте уреда по време на записване
на USB устройството. Ако го извадите,
в компютъра може да се създаде един
непълен файл и да не може да се изтрие.
yy Ако записването чрез USB не работи,
съобщение от рода на “NO USB”, “ERROR(USB
ERR)”, “FULL(USB FULL)”, ”NO SUPPORT”или
“NO REC” ще бъде изведено на прозореца на
екрана.
yy Многокартов четец, външен HDD, мобилен
телефон не могат да бъдат използвани за
USB записване.
yy Максималният размер на всеки от
записваните файлове е около 512 MB.
yy Не можете да запишете повече от 999 файла.
yy Ще се запазва както следва.
AUDIO CD
MP3/ WMA/FLAC
Друг
източник*
* : FM, PORTABLE и сходни.
Изготвянето на неразрешени копия на защитен
материал, включително компютърни програми,
файлове, излъчвания и звукови записи, може
да е в нарушение на авторските права и да
представлява криминално престъпление.
Това оборудване не трябва да бъде използвано
за такива цели.
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
3
Използване
Можете да правите запис от различни източници
чрез USB. (CD, аудио плейър, FM)
1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Изберете функция чрез натискане на FUNCTION
или FUNC.
Записване на една песен/файл - Можете
да запишете песен/файл на USB, докато се
възпроизвежда желаният файл.
Записване на всички песни/файлове - Можете
да записвате песни/файлове на USB в режим
стоп.
Записване на списъка с програми - След като
създадете списък с програмите, можете да го
запишете на USB. (Вижте страница 23)
3. Стартирайте записа като натиснете USB REC.
на уреда или USB REC на дистанционното
управление.
5. Натиснете USB REC. на устройството или USB
REC на дистанционното управление, за да
завършите настройването.
28 Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Проблем
Няма захранване.
Отстраняване
yy Включете захранващия кабел.
yy Проверете състоянието, като включите други електроуреди.
yy Натиснете FUNCTION или FUNC. и проверете избраната функция.
Няма звук
yy Ако не, свържете правилно кабелите на високоговорителя. Правилно
свързани кабели на високоговорителя.
yy Поставете годен за възпроизвеждане диск.
Уредът не започва
възпроизвеждане.
yy Почистете диска. (Направете справка със страница 31)
yy Поставете диска с етикета или надписаната страна нагоре.
yy Свържете антената добре.
4
Радиостанциите не
могат правилно да се
настройват.
Отстраняване на неизправности
Устройството с Android
не работи.
Дистанционното
управление не работи
правилно.
Часовникът не се
показва на дисплея.
yy Настройте станцията ръчно.
yy Запаметете предварително няколко радиостанции, вж. стр. 22 за
подробности.
yy Проверете дали операционната система на устройството Ви е 4.1 (или повисока) или версията на протокола AOA е 2.0 (или по-висока).
yy Свържете стабилно Вашето устройство с Android с помощта на USB кабел.
yy Работете с дистанционното управление в рамките на 7 m (23 ft).
yy Отстранете препятствието между дистанционното управление и уреда.
yy Подменете батериите с нови.
Свържете Вашето Bluetooth устройство към Вашия уред чрез приложението
“LG Bluetooth Remote”, с цел синхронизиране на времето.
Допълнение 29
Търговски марки и
лицензи
Безжичната технология Bluetooth® е система,
която позволява радио връзка между
електронни устройства.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth® не се дължи
такса. Мобилен телефон с Bluetooth ® безжична
технология може да се управлява чрез
Cascade, ако връзката е била осъществена
чрез Bluetooth® безжична технология.
Словната марка Bluetooth® и фирмените знаци
са собственост на Bluetooth® SIG, Inc. и всяко
използване на тези марки от LG Electronics е
по лиценз.
Други търговски марки и имена са тези на
съответните им собственици.
5
Допълнение
30 Допълнение
Технически характеристики
Общи
Захранване
Вижте главния етикет.
Консумация на
електроенергия
Вижте главния етикет.
Размери (Ш x В x Д)
(135 x 295 x 315) мм
Тегло нето (приблиз.)
3,7 kg
Работна температура
От 5 °C до 35 °C (От 41 °F до 95 °F)
Влажност при
експлоатация
От 5 % до 90 %
Ел. захранване на шината
5V01A
Входове
PORT. IN
0,6 Vrms (3,5 мм стереожак)
Тунер
FM обхват на тунера
5
87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz
Усилвател
Допълнение
Стереорежим
80 W + 80 W
T.H.D.
10 %
CD
Честотни характеристики 30 до 20000 Hz
Съотношение сигнал :
шум
80 dB
Динамичен обхват
80 dB
Тонколони
Тип
Тонколони 3-канални 4 бр.
Съпротивление
4Ω
Номинална консумирана
мощност
80 W
Максимална консумирана
160 W
мощност
Размери нето (ШxВxД)
(126 x 295 x 315) мм
Тегло (1EA)
3,62 kg
yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без уведомление.
Допълнение
Поддръжка
Забележки относно
дисковете
Работа с дисковете
Не залепвайте лепенки или тиксо по дисковете.
Съхраняване на дисковете
След използване на диска винаги го връщайте в
опаковката му. Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници на топлина
и никога не ги оставяйте в паркиран автомобил,
изложени на пряка слънчева светлина.
Почистване на дисковете
Не използвайте силни разтворители, например
алкохол, бензин, разредители, почистващи
препарати или антистатичен спрей за
грамофонни плочи.
31
Грижа за уреда
Транспортиране на уреда
Запазете оригиналната кутия и опаковъчните
материали. Ако се наложи да транспортирате
уреда, използвайте оригиналната фабрична
опаковка, за да му осигурите максимална защита.
Поддържайте външните
повърхности чисти.
Не използвайте летливи течности, като например
спрей против насекоми, близо до уреда.
Ако прилагате голям натиск при почистване на
системата, може да повредите повърхностите й.
Не оставяйте гумени или пластмасови изделия
продължително време в контакт с уреда.
Почистване на уреда
За почистване на плеъра използвайте мека, суха
кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени,
използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор
на слаб миещ препарат. Не използвайте
силни разтворители като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.
Уредът е високотехнологично, прецизно
устройство. Ако оптичната приемна леща или
механизмът за въртене на диска се замърсят или
износят, оптичните свойства може да се влошат.
За допълнителна информация се обръщайте към
най-близката официална сервизна база.
Допълнение
Поддръжка на уреда
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising