LG MAX620BO Ръководство за употреба

LG MAX620BO Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЦИФРОВ МЕДИЕН ПРИЕМНИК
Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
MAX620BO
БЪЛГАРСКИ
2
Първи стъпки
Информация за
безопасност
1
ВНИМАНИЕ
Първи стъпки
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА
СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
неизолирано опасно
напрежение в затворената част на уреда,
което може да е достатъчно силно, за да
представлява риск от електрически удар.
Знакът „удивителна в равностранен
триъгълник” има за цел да
предупреди потребителя за
наличието на важни инструкции за
работа и поддръжка (обслужване)
в ръководството, съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА
ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте
този уред в затворено пространство,
като например шкаф за книги или
подобна мебел.
Винаги управлявайте превозното
средство по безопасен начин. Не
се разсейвайте по време на
шофиране и винаги имайте предвид пътните
условия. Не променяйте настройките или
другите функции. Преди да се опитате да
извършите такава операция, спрете на
безопасно и разрешено място.
Не използвайте уреда в
продължение на много часове
при изключително високи или
ниски температури. (-10 °C до 60 °C)
За да се намали рискът от ел.
удар, не отстранявайте капака
на този уред. В него няма части,
които да се обслужват от потребителя.
За сервизно обслужване се обръщайте
към квалифициран сервизен персонал.
За да се намали опасността от
пожар или ел. удар, не
излагайте този уред на капеща
или течаща вода, дъжд или влага.
Поради висока температура на
външната повърхност на уреда
моля използвайте уреда само
инсталиран в кола.
Когато шофирате, поддържайте
настройката на силата на звука
на подходящо ниво.
Винаги пазете от изпускане и
избягвайте силен удар.
Това устройство е за превозни
средства с 12-волтова
акумулаторна батерия и
отрицателно заземяване. Преди да
инсталирате в превозно средство за
почивка, в камион или автобус,
проверете волтажа на акумулаторната
батерия. За да избегнете късо
съединение в електрическата система,
уверете се, че кабелът на
електрическото захранване е откачен
преди да започнете инсталирането.
Това устройство е снабдено с преносима
батерия или акумулатор.
Безопасен начин за изваждане на
батерията или акумулатора от уреда:
Извадете старата батерия или акумулатор,
като следвате в обратен ред стъпките за
инсталирането им. За да предотвратите
замърсяване на околната среда и евентуални
заплахи за здравето на хора и животни, оставете
старата батерия или акумулатор в подходяща
опаковка на определеното място за събирането
им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори
заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да
използвате батерии и акумулатори, предлагани
от местните системи за възстановяване на част от
стойността им при връщане на старите.
Батерията не трябва да бъде излагана на
прекалено висока температура, като например
слънчеви лъчи, огън и т.н.
Изхвърляне на батерии/акумулатори
след изтичане на срока им на
годност
1 Ако към батериите/
акумулаторите има символ на
задраскан кош за отпадъци,
това означава, че продуктът отговаря на
Европейска директива 2006/66/ЕС.
2. Ако батерията съдържа над
0,0005 % живак, 0,002 % кадмий или
0,004 % олово, този символ може
да е придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd)
или олово (Pb).
3. Всички батерии/акумулатори трябва
да бъдат изхвърляни отделно от
битовите отпадъци чрез определени
за това от правителството и местните
власти съоръжения.
4. Правилното изхвърляне на
непотребните батерии/акумулатори
ще помогне за предотвратяване на
възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото
здраве.
5. За по-подробна информация за
изхвърлянето на непотребни батерии/
акумулатори се обърнете към местната
община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Изхвърляне на стария уред
1. Когато този символ на
зачеркнат контейнер за смет е
поставен върху дадено изделие,
това означава, че изделието
попада под разпоредбите на Европейска
директива 2002/96/EC.
Съдържание
2. Всички електрически и електронни
изделия трябва да се изхвърлят отделно от
битовите отпадъци, на определени за целта
места, определени от държавните или
местните органи.
3. Правилното изхвърляне на стария
уред ще предпази околната среда и
човешкото здраве от евентуални негативни
последици.
4. За по-подробна информация за
изхвърлянето на вашия стар уред се
обърнете към вашата община, службата
за събиране на отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили уреда.
С настоящото LG Electronics
заявява, че този/тези
продукт(и) е/са
съвместим(и) с основните изисквания и
други приложими условия на Директива
2004/108/EО, 2006/95/EО и 2009/125/EО.
Център за европейски стандарти:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The
Netherlands
 Моля, отбележете, че това НЕ е контакт
за отдела за Обслужване на клиенти. За
информация от отдела за Обслужване
на клиенти, вижте в Гаранционната
карта или се свържете с търговеца, от
когото сте купили този продукт.
Да се използва само на закрито.
Излагане на радиочестотно
излъчване
Този уред трябва да бъде инсталиран
и с него трябва да се работи на
минимално разстояние от 20 см между
излъчвателя и вашето тяло.
Съдържание
1
Първи стъпки
2
4
4
5
Информация за безопасност
Преден панел
Дистанционно управление
– Поставяне на батериите
9
9
9
10
10
2
Свързване
5
5
5
Инсталиране
– Основно инсталиране
– Извадете наличния
приемник.
– ISO-DIN Монтаж
За подвижния панел за
управление
Свързване
– Свързване към
автомобила
11
3
Използване
11
8
8
8
Работа
– Основни функции
– Временно изключване на
звука
– Показване на часовника
– Инициализиране на уреда
– Регулиране на общите
настройки
Слушане на музика от
външно устройство
11
5
6
7
7
8
8
8
9
11
11
11
11
11
12
12
12
– Предотвратяване на
значителни промени
в силата на звука
при превключване на
източниците на звук
Слушане на радио
– Ръчно записване на
желаните честоти
– Слушане на
предварително записана
радиостанция
– Регулиране на
настройките на TUNER
Използване на SD картапамет
– Поставяне на пауза
или възобновяване на
възпроизвеждането
– Търсене на раздел в
рамките на файл
– Преминаване към
следващ файл
– Проверка на информация
за вашата музика
– Възпроизвеждане на
файлове по желания от
вас начин
– Бързо търсене на желан
файл
– Изискване за SD
карта-памет за
възпроизвеждане
Слушане на музика чрез
свързване на iPod/iPhone
– Поставяне на пауза
или възобновяване на
възпроизвеждането
– Търсене на раздел в
рамките на файл
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
16
– Преминаване към
следващ файл
– Проверка на информация
за вашата музика
– Възпроизвеждане на
файлове по желания от
вас начин
– Възпроизвеждане на
файлове по музикални
менюта
– КОНТРОЛЕН РЕЖИМ за
iPod/iPhone
– Съвместими модели iPod/
iPhone
Свързване на безжичната
Блутут технология
– Използване на безжична
технология Блутут
– Промяна на настройката
– Как да използвате
приложението „LG CAR
Remote“
– Списък със съвместимите
телефони
4
Отстраняване на
неизправности
18
Отстраняване на
неизправности
5
Приложение
19
Технически характеристики
3
1
2
3
4
5
4
Първи стъпки
j U
Пропускане / Преглеждане /
Търсене / Настройване
CALL
Отговаря на повикване.
END
Край на разговора.
Преден панел
1
Първи стъпки
k
Дистанционно
управление
F
Избира какво да се възпроизвежда
в различните режими.
• MENU
Активира менюто за настройка.
l 6
Отваря предния панел.
m Датчик за дистанционно управление
a T
Превключва между възпроизвеждане
и пауза.
d R (EJECT)
Изважда iPod/ iPhone DOCKING
STATION.
• TA (Опция)
Търси станции, които имат TA/TP
информация, когато го натиснете и
задържите.
b SRC
Като го натиснете, избира
функционални източници.
e Екран
f iPod/iPhone DOCKING STATION
• OFF
Като се натисне и задържи,
включва или изключва устройството.
c DISP
При натискане показва часовника.
• APP
Активира "LG CAR Remote"
приложение.
h Y
Пропускане / Преглеждане /
Търсене / Настройване
g AUX
При свързване на портативен
плеър може да слушате музика от
него на устройството.
Връща се на предходната стъпк.
i Копче за силата на звука
- Регулира силата на звука.
- Потвърждава направените настройки.
- Проверка на пистите, файловете
или предварително запаметените
станции.
a SRC
Като го натиснете, избира
функционални източници.
• OFF
Като се натисне и задържи,
включва или изключва устройството.
b FUNC
При натискане настройва опциите за
възпроизвеждане във всеки режим.
• MENU
Когато натиснете и задържите, се
активира менюто за настройки.
c BAND/DRV
Избира честота на станция в режим Tuner.
d d/M Превключва между
възпроизвеждане и пауза.
e SHF Произволно възпроизвеждане
f MUTE Спира временно звука.
g VOLUME W / S
Регулира силата на звука.
Свързване
h c/v
Пропускане / Преглеждане /
Търсене / Настройване
i DISP
При натискане показва часовника.
j RPT
Повтаря възпроизвеждането.
k INT
Сканиране по начало.
l ЦИФРОВИТЕ бутони (1 до 6)
Избира номер на запаметена
радиостанция в режим TUNER.
Тип 1
Инсталиране
Основно инсталиране
Преди да монтирате, уверете се дали
запалването е изключено и извадете
клемата за акумулаторната батерия, за
да избегнете късо съединение.
Извийте
скобите според
дебелината
на таблото.
1. Извадете задната подложка от
устройството.
2. Извадете панела за управление
и регулиращия пръстен от
устройството.
3. Поставете рамото в дупката от едната
страна на устройството. Изпълнете
същото действие от другата страна
и издърпайте устройството от
монтажната рамка.
ISO-DIN Монтаж
Тип 2
1
2
Контролен панел
, ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайте една CR2025 (3 V)
литиева батерия.
• Свалете батерията, ако не
използвате дистанционното
управление дълго време.
• Не оставяйте продукта на топло
и влажно място.
• Не пипайте батерията с метални
инструменти.
• Не съхранявайте батерията с
метални материали.
1.
2.
3.
4.
Извадете наличния приемник.
Направете нужните свързвания.
Монтирайте монтажната кутия
Монтирайте приемника в монтажната
кутия.
Извадете наличния
приемник.
Ако вече има монтажна кутия за
приемник в таблото, трябва да се
извади.
2
Свързване
Връща се на предходната стъпка.
w/s
- Списък нагоре/ надолу
- Регулира настройките.
- Придвижва 10 MP3/WMA файлове
назад или напред, ако на SD
картата няма папка или има една
папка.
- Придвижва 10 MP3/WMA файлове
назад или напред, ако на SD
картата няма папка или има една
папка.
ENTER / LIST
- Потвърждава направените
настройки.
- Проверка на пистите, файловете
или предварително запаметените
станции.
Поставяне на батериите
5
Контролен панел
1. Плъзнете устройството в ISO-DIN рамка.
2. Поставете винтовете от старото
устройство.
3. Плъзнете устройството и рамката в
преградния отвор.
4. Монтирайте панела на отвора или
платката за адаптера.
(В зависимост от моделите тази
стъпка може да не е необходима).
5. Монтирайте външната рамка към уреда.
6. Монтирайте панела за управление
към устройството.
6
Свързване
За подвижния панел
за управление
Поставяне на панела за
управление
Откачане на панела за
управление
1. Натиснете 6 , за да отворите панела
за управление.
2. Повдигнете леко контролния панел.
3. Натиснете панела за управление
надясно.
2
Свързване
1. Долепете лявата страна на панела до
ограничителя.
2. Натиснете дясната страна на панела
към уреда, докато щракне.
> ВНИМАНИЕ
 Бутоните за управление могат
да не работят както трябва, ако
панелът за управление не е
поставен правилно. Ако това се
случи, леко натиснете екрана.
 Не оставяйте панела за
управление в която и да е част
изложен на висока температура
или пряка слънчева светлина.
 Не изпускайте панела за
управление или не го подлагайте
по друг начин на силно
въздействие.
 Не позволявайте летливи агенти
като бензин, разтворители или
инсектициди да влизат в контакт
с повърхността на панела за
управление.
5
6
4. Издърпайте панела за управление от
устройството.
5. Поставете извадения панел за
управление в защитната кутия.
Контролен панел
Предпазен калъф
, ЗАБЕЛЕЖКА
Периодично почиствайте
контактните гнезда на гърба на
панела за управление с памучна
кърпа, навлажнена със спирт.
За безопасност, изключете двигателя
преди да почистите и извадете ключа
от стартера.
Свързване
7
Свързване
Свързване към автомобила
Преди да монтирате, уверете се дали запалването е изключено и извадете клемата за акумулаторната батерия, за да избегнете късо съединение.
Свързан микрофон
Вход за кабелно дистанционно (черен): Може да се свърже адаптер за управление с фиксирана връзка. (Опция)
Към аудиоизход
ab c d ab c d
e f g h e f g h
събуфър десен
Преден десен
Заден десен
събуфър
Усилвател
> ВНИМАНИЕ
Антена за
мощност
Когато е свързан по неправилен начин, уредът показва следното:
Контролно реле
B f Антена за мощност (синьо)
- Антена / Дистанционен порт късо : "ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT
CHECK"
B g Не е свързан
След като направите ново свързване, рестартирайте уреда.
B c Към запалването (червено)
Ключ за
запалването
A
B d Към акумулатора (+) (жълто)
B h Заземяване (-) (черно)
Батерия
B e Включване на дистанционното
(синьо/бяло)
B b Не е свързан
B a Не е свързан
a
b
A
c
A
d
A
e
A
f
A
g
A
h
A
Усилвател
A a Сиво: Предно дясно +
A b Сива/ черна ивица: Предно дясно A c Виолетово: Задно дясно +
A d Виолетово/ черна ивица: Задно дясно A e Бяло: Предно ляво +
A f Бяла/ черна ивица: Предно ляво A g Зелена: Задно ляво +
A h Зелена/ черна ивица: Задно ляво -
Свързване
събуфър ляв
Преден ляв
Заден ляв
2
Към аудиовход
8
Използване
Работа
Регулиране на общите
настройки
Настройване на [SOUND]
(звук)
Основни функции
Можете да настроите [SOUND] (звук),
[LIGHT] (осветление) и [OTHER] (други).
Качеството на звука се регулира чрез
настройка на нивото на BAL (ляв/
десен високоговорител), FAD (преден/
заден високоговорител), SW (събуфър),
SW-F (честота на суббуфера) и A-EQ
(автоматичен еквалайзер).
1. Включете уреда като натиснете който
и да е бутон върху него.
2. Изберете източник, като натиснете SRC.
3. Завъртете копчето за силата на звука, за
да регулирате силата на звука на уреда.
Или натиснете VOLUME W/S на
дистанционното управление.
Временно изключване на звука
3
1. Натиснете T, за да заглушите звука
на вашето устройство.
(При възпроизвеждане на MP3/WMA
файл, ще бъде поставен на пауза.)
Или натиснете MUTE на
дистанционното управление.
2. Натиснете го отново, за да
премахнете часовника от дисплея.
Използване
Показване на часовника
1. Натиснете DISP.
2. Натиснете го отново, за да
премахнете часовника от дисплея.
Инициализиране на уреда
Можете да рестартирате устройството,
когато не работи добре.
1. Сваляне на панела за управление.
Вж. страница 6 за начина на сваляне
на панела за управление.
2. Натиснете бутона зад отвора RESET
(ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ) със заострен предмет.
На уреда
1. Натиснете и задръжте • MENU.
2. Завъртете копчето за силата на звука
и изберете [SOUND] (звук), [LIGHT]
(осветление) или [OTHER] (други),
след което го натиснете.
3. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете параметър, и го
натиснете.
4. Завъртете копчето за силата на звука
наляво или надясно, за да регулирате
нивото.
5. Натиснете копчето за силата на
звука, за да потвърдите избраната
настройка.
Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
На дистанционното
управление
1. Натиснете и задръжте FUNC/ • MENU.
2. Натиснете w / s, за да изберете
[SOUND] (звук), [LIGHT] (осветление)
или [OTHER] (други), след което
натиснете ENTER.
3. Натиснете w / s, за да изберете
режима, и натиснете ENTER.
4. Натиснете w / s, за да регулирате
нивото.
5. Натиснете ENTER, за да потвърдите
настройката.
Ако желаете да се върнете на
предходната стъпка, натиснете
.
 SW (събуфър)
Можете да настройвате височината на
звука на суббуфера.
 SW-F(честота на суббуфера)
OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz
Можете да активирате събуфъра.
 A-EQ (автоматичен еквалайзер) OFF
(изкл.)/ ON (вкл.)
Автоматичният EQ (AUTO EQ) работи
само с музикален файл, поддържан с
Genre (жанр) в устройството. Когато
настроите AUTO EQ на ON (вкл.),
автоматично се избира POP, CLASSIC,
ROCK или JAZZ в съответствие с
музикалния жанр.
 EQ (еквалайзер)
EQ се използва за усилване или
намаляване на силата на сигнала на
аудиочестотите. Функцията ви помага
да се радвате на по-богат звук.
FLAT /B-BOOST (БАСОВ УСИЛВАТЕЛ)
/ POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ
/ VOCAL / SALSA / SAMBA /
REGGAE / RUSSY / U-EQ1 / U-EQ2
 U-EQ1 / U-EQ2
Когато настроите EQ (еквалайзер)
на режим U-EQ1/2 : Можете да
регулирате нивото на звука на BAS
(ниски), MID (средни), TRB (високи).
 EFFECT
OFF/ 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER
Можете да използвате 3D SOUND/
MP3 OPTIMIZER.
3D SOUND: Този режим осигурява
изключителен съраунд звук.
MP3 OPTIMIZER: Този режим увеличава
качеството на компресирания
музикален файл.
, ЗАБЕЛЕЖКА
3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER е
единствено достъпен, когато
използвате SD карта.
Настройване на [LIGHT]
(осветление)
Светлинните ефекти се настройват чрез
параметрите DIM и DIM LV.
 DIM (намаляване на осветеността)
OFF (изкл.)/ ON (вкл.): Можете да
промените яркостта на дисплея при
включено състояние.
Настройки
Описание
DIM ON
Дисплеят потъмнява.
DIM OFF
Дисплеят става ярък.
 DIM LV (степен на намаляване на
осветеността на дисплея): Когато
настроите DIM на ON, можете да
регулирате нивото на осветеността.
(-2, -1, 0, +1, +2)
Използване
Настройване на [OTHER]
(други)
 AUX (допълнително у-во) ON (вкл.)/
OFF (изкл.)
С този уред можете да използвате
допълнителни устройства. Когато
използвате допълнително устройство,
свързано към този уред, активирайте
настройката AUX (допълнително у-во).
 DEMO OFF/ ON
Можете да смените първоначалната
индикация на дисплея с информация
(име на функцията, настройка на
еквалайзера и т.н.), докато слушате
даден източник.
Слушане на
музика от външно
устройство
1. Свържете външно устройство към
AUX буксата с входен кабел.
2. Изберете AUX.
3. Пуснете свързаното допълнително
оборудване.
Предотвратяване на
значителни промени в силата
на звука при превключване
на източниците на звук
Когато параметърът AUX (допълнително
у-во) е настроен на ON (вкл.), чрез
избиране на стойности на параметъра
GAIN 0/ +3/ +6 може да се регулира
силата на звука от всеки източник, за
да се предотврати рязка промяна в
силата на звука при превключване на
източниците.
1. Натиснете F на уреда.
Или натиснете FUNC/ • MENU на
дистанционното управление.
2. Завъртете копчето за силата на звука
на уреда. Или натиснете w / s на
дистанционното управление, за да
настроите опцията.
(GAIN 0/ +3/ +6)
3. Натиснете копчето за силата на звука
на уреда. Или натиснете ENTER на
дистанционното управление, за да
потвърдите настройката.
4. Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
на
Или натиснете
дистанционното управление.
Слушане на радио
1. Натиснете неколкократно SRC, за да
изберете TUNER.
2. Натиснете F , за да изберете BAND
и после да настроите BAND на
желаната честота.
3. За ръчно търсене натиснете и задръжте
Y/U на уреда, докато на дисплея
се покаже “MANUAL“ (ръчно). След
това го натиснете неколкократно, за
да изберете желаната честота.
Или натиснете и задръжте c / v
на дистанционното управление.
За автоматично търсене, натиснете
Y/U на устройството.
След това се показва “SEARCH (ТЪРСЕНЕ)”.
(Освен MW)
Или натиснете c / v на
дистанционното управление.
Ръчно записване на
желаните честоти
1. Натиснете F , за да изберете BAND
и после да настроите BAND на
желаната честота.
2. Изберете желаната честота като
използвате Y/U на уреда.
Или натиснете c / v на
дистанционното управление.
3. Натиснете копчето за силата на
звука и го завъртете, за да изберете
предварително запаметена станция от
1 до 6, а след това натиснете и задръжте
копчето за силата на звука, докато се
чуе звуков сигнал.
Или натиснете и задръжте един от
бутоните за пренастройка от 1-6 на
дистанционното управление докато не
се чуе звуковия сигнал.
4. Повторете стъпки от 1 до 3, за да
запаметите други станции.
3
Използване
 BEEP 2ND/ ALL
BEEP 2ND: Генерира се звук, когато се
натисне бутон за по-дълго от 2 секунди.
BEEP ALL: Звуковия сигнал се генерира
при натискане на който и да е бутон.
 CLOCK (часовник)
При модели, които не поддържат RDS
(система за предаване на данни), или
дори при такива, които поддържат RDS.
- Когато не се получава RDS CT
информация, а след това настроите
CT на OFF (изкл.), можете сами да
нагласите часовника. Нагласете
часовника, както следва:
1. Изберете TUNER.
2. Натиснете F , за да изберете
CT, и след това настройте CT на
OFF (изкл.). (Вижте "Регулиране на
настройките на TUNER" на стр. 10 за
настройване на CT (точно време)
на ON (вкл.)/ OFF (изкл.).
3. Натиснете и задръжте • MENU
на уреда, за да изберете [OTHER],
и след това изберете CLOCK чрез
въртене на копчето за силата на
звука.
4. Нагласете часа чрез въртене на
копчето за силата на звука.
5. Натиснете копчето за силата на
звука, за да потвърдите часа.
6. Нагласете минутите чрез въртене
на копчето за силата на звука.
7. Натиснете копчето за силата на
звука, за да потвърдите минутите.
- Когато се получава RDS CT
информация;
Часовникът показва часа в
съответствие с получената RDS CT
информация.
- Когато RDS не се поддържа, нагласете
часовника, както е показано в
стъпки 3 до 7.
9
10
Използване
, ЗАБЕЛЕЖКА
когато запазвате станция с
предварително зададени номера, на
които има вече запаметена станция
от същия обхват, записаната
станция автоматично се изтрива.
Слушане на
предварително записана
радиостанция
3
Използване
1. Натиснете F , за да изберете BAND
и после да настроите BAND на
желаната честота.
2. Натиснете копчето за силата на звука
на уреда.
Или натиснете ENTER на
дистанционното управление.
3. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете предварително
запаметена станция.
Или натиснете w / s на
дистанционното управление.
4. Натиснете копчето увеличаване/
намаляване на звука.
Или натиснете ENTER на
дистанционното управление.
Или
Изберете желаната честота и после
натиснете желания бутон за пренастройка
от 1 до 6 на дистанционното управление.
Регулиране на
настройките на TUNER
На уреда
1. Натиснете F .
2. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете параметър, и го
натиснете.
3. Завъртете копчето за силата на
звука, за да настроите опцията, и го
натиснете.
4. Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
На дистанционното
управление
1. Натиснете FUNC/ • MENU.
2. Натиснете w / s, за да изберете
параметър, и натиснете ENTER.
3. Натиснете w / s, за да изберете
опция, и натиснете ENTER.
4. Ако желаете да се върнете на
предходната стъпка, натиснете
.
 BAND
Можете да изберете желаната честота.
FM1/ FM2/ FM3/ MW (AM)
 SENS (чувствителност на тунера) MID/
HI/ LOW
Позволява тунерът да открива повече
радиостанции в области със слаб
сигнал. Колкото по-слаб е сигналът,
толкова по-ниска стойност трябва да се
избере.
RDS (ОПЦИЯ)
 PTY (Тип програма)
Търси радиостанции по видове
програми на FM тунера.
Типът на програмата се показва по
следния начин.
PTY OFF
WEATHER
NEWS
FINANCE
ROCK M
EASY M
AFFAIRS
CHILDREN
LIGHT M
INFO
SOCIAL
CLASSICS
OTHER M
SPORT
RELIGION
EDUCATE
PHONE IN
JAZZ
DRAMA
TRAVEL
COUNTRY
CULTURE
LEISURE
NATION M
SCIENCE
DOCUMENT
OLDIES
VARIED
POP M
FOLK M
 A/S (автоматично запаметяване)
Шестте най-силни честоти за излъчване
ще бъдат запазени от бутоните за
предварителна настройка от 1 до 6
по реда на силата на сигнала. За да го
отмените, натиснете копчето за силата
на звука.
 AF(алтернативна честота) ON/ OFF
Когато качеството на приемане
се влоши, тунерът автоматично се
настройва на друга станция от мрежата,
излъчваща с по-добро качество, чрез
използване на кодовете PI и AF.
 P/S (търсене на предварително
запаметени станции)
Появяват се всички предварително
запаметени станции. За да го отмените,
натиснете копчето за силата на звука.
 REG (рeгион) ON/ OFF
REG ON: Уредът прехвърля на друга
станция в същата мрежа, която излъчва
същата програма, когато получените
сигнали от текущата станция отслабнат.
REG OFF: Уредът прехвърля на друга
станция в същата мрежа, когато
получените сигнали от текущата
станция отслабнат. (В този режим
програмата може да се различава от
приеманата обикновено.)
 TA(съобщения за пътната обстановка)
ALARM/ SEEK
TA ALARM: Когато настроената
станция няма TP информация в
продължение на 5 секунди, системата
издава двукратен звуков сигнал.
TA SEEK: Когато настроената станция
не получава TP информация в
продължение на 5 секунди, ресивърът
се връща на следващата станция,
която има TP информация.
 PI (идентификация на програма)
SOUND/ MUTE
PI SOUND: Когато слушаната
радиостанция превключи на
алтернативна честота (AF) с известен
идентификатор на програмата (PI),
радиото продължава да работи
нормално.
PI MUTE: Когато слушаната
радиостанция превключи на
алтернативна честота (AF) с
неизвестен идентификатор на
програмата (PI), радиото изключва
звука, докато определи PI.
 CT (Часово време) ON/ OFF
Можете да използвате RDS CT
информацията, за да сверите
часовника.Когато не се получава RDS
CT информация, а след това настроите
CT на OFF (изкл.), можете сами да
нагласите часовника. Вижте стр. 9 за
нагласянето на часовника.
Използване
Използване на SD
карта-памет
Преминаване към следващ
файл
1. Сваляне на панела за управление.
(Виж „За подвижния панел за
управление" на стр. 6.)
2. Поставете SD карта.
Натиснете Y/U на уреда.
Или натиснете c/v на
дистанционното управление.
, ЗАБЕЛЕЖКА
За да прескочите до предишна писта,
натиснете Y бързо в рамките на 3
секунди време за възпроизвеждане.
Проверка на информация
за вашата музика
3. Поставете контролния панел.
4. Натиснете неколкократно SRC, за да
изберете SD.
1. Натиснете T на уреда, за да поставите
възпроизвеждането на пауза.
Или натиснете d/M на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутона още веднъж, за да
възобновите възпроизвеждането.
Търсене на раздел в
рамките на файл
1. Натиснете и задръжте Y/U на
уреда за около 1 секунда по време
на възпроизвеждане.
Или натиснете и задръжте c / v
на дистанционното управление.
2. Натиснете T на уреда в желаната точка.
Или натиснете d/M на дистанционното
управление.
Натиснете DISP неколкократно по време
на възпроизвеждане на MP3/WMA файл.
Ако няма информация, на дисплея ще
се покаже "NO TEXT".
Възпроизвеждане на
файлове по желания от
вас начин
На уреда
1. Натиснете F .
2. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете параметър, и го
натиснете.
3. Завъртете копчето за силата на звука,
за да изберете опцията.
4. Натиснете копчето за силата на звука,
за да настроите опцията.
Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
1. Натиснете бутона INT (интродукция),
RPT (повторение) или SHF (случаен ред).
2. Натиснете същия бутон повторно, за
да отмените действието му.
Или
1. Натиснете FUNC/ • MENU.
2. Натиснете w / s, за да изберете
параметър, и го натиснете.
3. Натиснете w / s, за да изберете опцията.
4. Натиснете ENTER, за да настроите опцията.
Ако желаете да се върнете на
предходната стъпка, натиснете
.
 RPT (повторение)
Текущият избран файл (1 RPT) или
файлове в текущата избрана папка (
RPT) се възпроизвежда(т) повтаряйки се.
 SHF (случаен ред)
Всички файлове (SHF) или всеки един
файл в текущата избрана папка (
SHF) се възпроизвеждат в произволен
порядък. По време на произволно
възпроизвеждане, дори ако натиснете
Y, няма да преминете назад към
предходния файл.
 INT (търсене на интродукция)
Възпроизвеждат се първите 10
секунди от всички файлове (INT) или
всеки един файл в текущата избрана
INT).
папка (
Бързо търсене на желан
файл
1. Натиснете копчето за силата на звука
на уреда.
Или натиснете ENTER на дистанционното
управление.
2. Завъртете копчето за силата на звука на
уреда, за да изберете желаната директория
(ROOT) или папка, и го натиснете.
Или натиснете w / s и натиснете
ENTER на дистанционното управление.
3. Завъртете копчето за силата на звука
на уреда, за да изберете желаната
писта/ файл, и го натиснете.
Или натиснете w / s и натиснете
ENTER на дистанционното управление.
Изискване за SD
карта-памет за
възпроизвеждане
 Не се поддържа SD карта, която
изисква допълнително програмно
инсталиране, когато го включвате към
компютър.
 Препоръчително е редовно
да правите резервно копие за
предотвратяване на загуба на данни.
 Някои SD карти могат да не работят с
това устройство.
 Поддържа използването на системата за
файлове FAT (16 / 32). Системата за файлове
NTFS се поддържа само за четене.
 Честота на импулсна модулация /
8 kHz до 48 kHz (MP3) 22,05 kHz до
48kHz (WMA) Скорост на предаване
в битове / в рамките на 8 kbps до 320
kbps (включително VBR - променлива
скорост на предаване в битове) (MP3)
32 kbps до 320 kbps (WMA)
, ЗАБЕЛЕЖКА
Ако свържете iPod/ iPhone, докато
използвате SD карта, може да е
възможно да се зареди.
3
Използване
Поставяне на пауза
или възобновяване на
възпроизвеждането
MP3/WMA файловете често съдържат
тагове. Тагът съдържа информация за
Title (заглавие), Artist (изпълнител) или
Album (албум).
На дистанционното управление
11
12
Използване
Слушане на музика
чрез свързване на
iPod/iPhone
На уреда можете да слушате музика,
съхранена на iPod/ iPhone.
1. Натиснете R.
2. Свържете iPod/iPhone.
3. Натиснете SRC, за да изберете IPOD
източник.
(Докинг станцията за iPod/ iPhone може да
бъде завъртана на тримесечие градуса.)
3
> ВНИМАНИЕ
При внезапно спиране на автомобил
или при автомобилна катастрофа,
можете да бъдете наранени, ако
използвате издадената докинг
станция за iPod/ iPhone.
, ЗАБЕЛЕЖКА
При възпроизвеждане от
iPod/ iPhone, ако iPod/ iPhone
и устройството са сдвоени с
Bluetooth безжична технология,
звукът може да не се чува. В такъв
случай, променете iPod/ iPhone
аудио изхода на "Dock Connector"
или променете входния източник
на устройството на "BT".
Използване
Поставяне на пауза
или възобновяване на
възпроизвеждането
1. Натиснете T на уреда, за да поставите
възпроизвеждането на пауза.
Или натиснете d/M на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутона още веднъж, за да
възобновите възпроизвеждането.
Търсене на раздел в
рамките на файл
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте Y/U, а след
това отпуснете в желаната точка.
Преминаване към следващ файл
Натиснете Y/U на уреда.
Или натиснете c/v на дистанционното
управление.
Натиснете DISP неколкократно по време
на възпроизвеждане на MP3/WMA файл.
Ако няма информация, на дисплея ще
се покаже "NO TEXT".
 RPT (повторение)
Текущият избран файл (1 RPT)
или файлове на iPod/iPhone се
възпроизвежда (т) повтаряйки се.
 SHF (случаен ред)
Всички файлове (SHF) на iPod/ iPhone
се възпроизвеждат в случаен ред.
 SPD (СКОРОСТ НА АУДИОКНИГА)
Можете да настройвате скоростта на
аудиокнига за iPod / iPhone до NOR,
FAST или SLOW.
Възпроизвеждане на файлове
по желания от вас начин
Възпроизвеждане на файлове
по музикални менюта
На уреда
Можете да разглеждате файловете по
музикални менюта и да ги възпроизвеждате.
Музикалните менюта са както следва.
PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS /
GENRES / SONGS / COMPOSER /
AUDIO BOOK / PODCAST / ...
1. Натиснете копчето за силата на звука
на уреда.
Или натиснете ENTER на дистанционното
управление.
2. Завъртете копчето за силата на звука
на уреда, за да изберете музикално
меню, и го натиснете.
Или натиснете w / s на дистанционното
управление.
3. Завъртете копчето за силата на звука,
за да изберете файл. Или натиснете
w / s на дистанционното управление.
4. Натиснете копчето за силата на звука
на уреда, за да потвърдите избраната
настройка.
Или натиснете ENTER на дистанционното
управление.
5. Ако желаете да се върнете на
предходната стъпка, натиснете
.
Или натиснете
на дистанционното
управление.
Проверка на информация
за вашата музика
MP3/WMA файловете често съдържат
тагове. Тагът съдържа информация за
Title (заглавие), Artist (изпълнител) или
Album (албум).
1. Натиснете F .
2. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете параметър, и го
натиснете.
3. Завъртете копчето за силата на звука,
за да изберете опцията.
4. Натиснете копчето за силата на звука,
за да настроите опцията.
Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
На дистанционното управление
1. Натиснете RPT/ SHF.
2. Натиснете същия бутон повторно, за
да отмените действието му.
Или
1. Натиснете FUNC/ • MENU.
2. Натиснете w / s, за да изберете
параметър, и го натиснете.
3. Натиснете w / s, за да изберете опцията.
4. Натиснете ENTER, за да настроите опцията .
Ако желаете да се върнете на
предходната стъпка, натиснете
.
Използване
КОНТРОЛЕН РЕЖИМ за
iPod/iPhone
Можете да контролирате уредбата и от
iPod / iPhone.
 Натиснете F на устройството, за да
изберете CONTROL и после задайте
CONTROL на IPOD. После натиснете
паузата. И можете да контролирате
уредбата и от iPod / iPhone.
 Докато използвате CONTROL MODE
(КОНТРОЛНИЯ РЕЖИМ) за iPod/iPhone,
на устройството не са налични
никакви функции.
Съвместими модели iPod/
iPhone




Преди да започнете процедурата по
сдвояване се уверете, че функцията
Bluetooth е включена във вашия
телефон. Направете справка в
ръководството за работа с телефона.
Сдвояването свързва вашия уред с
телефона чрез безжичната Блутут
технология и се изисква само веднъж
при първоначалната настройка.
Процесът на сдвояване може да се
различава в зависимост от телефоните.
Пин кодът е 1234.
ПЛЕЪР
1. Изберете източника
на BT
SRC
iPod classic
iPod nano 6-о поколение
iPod touch 4-то поколение
iPhone 3G / 3GS / 4
2. Потърсете телефоните,
които поддържат
безжичната технология
Блутут.
F
Препоръчваме ви да използвате
операционна система версия
4.2.1 или по-нова.
3. Изберете телефон,
с който искате да се
свържете.
Завъртете
копчето
увеличаване/
намаляване
на звука
4. Свържете телефона.
Натиснете
копчето
увеличаване/
намаляване
на звука
Микрофонът
Микрофонът трябва да е близо и да е
насочен към говорещия. Инсталирайте
микрофона както е показано по-долу.
Микрофон
, ЗАБЕЛЕЖКА
Ако изключите захранването
на уреда, докато говорите по
телефона чрез уреда с помощта
на функцията BT, функцията ще се
деактивира и вие ще можете да
говорите директно по телефона.
3
Използване
 Задава CONTROL на HEAD UNIT
за анулиране на CONTROL MODE
(КОНТРОЛНИЯ РЕЖИМ) за iPod/
iPhone.
"Made for iPod" (направено за iPod)
и "Made for iPhone" (направено за
iPhone) означава, че даден електронен
аксесоар е специално проектиран
за свързване към iPod или съответно
към iPhone, и има издаден сертификат
за съответствие от производителя,
че отговаря на изискванията на
техническите стандарти на Apple. Apple
не носи отговорност за работата на
това устройство или за съответствието
му със стандартите за безопасност и
регулаторните стандарти.
Моля, имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod и iPhone може
да наруши работата на безжичната
мрежа.
Свързване на
безжичната Блутут
технология
13
14
Използване
Използване на безжична
технология Блутут
Слушане на музика на
Bluetooth устройство
Прекъсване на връзката с
телефона
Когато вашата уредба и Bluetooth
устройството се свързват, натиснете
SRC няколко пъти, за да изберете "BT".
И да възпроизведете запаметената
музика на вашето Bluetooth устройство.
Направете справка с Ръководството
за потребителя на вашето Bluetooth
устройство.
Натиснете
F -> DISCONNECT -> YES
Отговаряне или край на обаждане
За да отговорите на повикване,
натиснете CALL.
За да приключите обаждане, натиснете END.
Отхвърляне на обаждане
За да отхвърлите повикване, натиснете
.
3
Прехвърляне на аудио
Използване
Възможно е да включите аудио връзка
между телефона ви, оборудван с
безжична технология Блутут и този уред.
Информация за профилите с
безжичната технология Блутут
За да използвате безжичната технология
Блутут, устройствата трябва да имат
функция за разчитане на определени
профили. Този уред е съвместим със
следните профили.
GAP (Профил за общ достъп)
HFP (Профил за хендс-фрий)
1. Натиснете CALL, за да отговорите на
обаждането.
GAVDP (Профил за общо
разпространение на аудио/видео)
2. Натиснете и задръжте копчето за
звука. На екрана се показва „PRIVATE".
A2DP (разширен профил за аудио
разпределение)
Ако в устройството е избран режим
„Скрит номер”, натиснете и задръжте
копчето за звука, за да върнете
обаждането към режим „Свободни ръце”.
AVRCP (профил дистанционно
управление за аудио/видео
разпределение)
, ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията за изчакване на
разговора не се поддържа. Не
гарантираме каквито и да са грешки
поради използването на функцията
за изчакване на разговора.
Промяна на настройката
1. Натиснете F .
2. Завъртете копчето за силата на
звука, за да изберете параметър, и го
натиснете.
3. Завъртете копчето за силата на звука,
за да настроите опцията, а след това го
натиснете.
4. Ако желаете да се върнете на
.
предходната стъпка, натиснете
SETUP (НАСТРОЙКА)
INFO
 NAME (ИМЕ)
Проверява името на това устройство.
 ADDRESS (АДРЕС)
Проверява адреса.
 PINCODE (ПИН КОД)
Сменя ПИН кода. Кодът по подразбиране
е 1234.
CONNECT/ DISCONNECT
 VISIBLE (ВИДИМ)
Прави възможно търсенето на този
уред. (SHOWN <-> HIDDEN) (ПОКАЗАН
<-> СКРИТ)
 CONNECT
Когато устройството не е свързано с
безжичната технология Блутут, можете
да потърсите телефоните, които са
налични за свързване.
 A-CON
Автоматично или не настройва
връзката. (ON <-> OFF) (ВКЛ. <-> ИЗКЛ.)
 DISCONNECT
Когато устройството е свързано през
безжична технология Блутут, можете
да откачите телефона.
 A-ANS
Настройва автоматично или не
отоговаряне на обажданията. (MANUAL
(РЪЧНО) <-> AUTO (АВТОМАТИЧНО))
 MIC_VOLUME
Регулирайте силата на звука на
микрофона на телефона от 1 до 5.
Докато говорите по телефона в режим
хендсфрии, натиснете F и завъртете
копчето за звука, за да регулирате
силата на микрофона.
Използване
15
Как да използвате
приложението „LG CAR
Remote“
Можете да контролирате уреда чрез
използване на програмата "LG CAR
Remote".
1. Потърсете програмата “LG CAR
Remote” и я инсталирайте.
[Начален екран]
[Екран на тунера]
Можете да изберете източника като
натиснете „SOURCE" (ИЗТОЧНИК).
3
Използване
[Показва инсталираната програма "LG
CAR Remote"]
2. Сдвояването свързва вашия уред
и iPhone с безжичната технология
Блутут. (Вижте стр. 13)
3. Натиснете и задръжте • APP.
Когато пуснете програмата "LG CAR
Remote", активираният източник се
показва след първоначалния екран.
После можете да контролирате уреда
от iPhone.
[Екран в режим Източник]
16
Използване
Списък със съвместимите телефони
Списък със съвместими Блутут устройства и марки.
H : Хендс-фри
3
A : Аудио стрийминг
Използване
Фирма
Списък
H
A
Фирма
Списък
H
A
Фирма
Списък
H
A
Фирма
Списък
H
A
LG
KM380
0
0
SAMSUNG
S8003 JET(8GB)
0
0
Nokia
E71
0
0
SONY
W595
0
0
KM900(Arena)
0
0
S8300 Ultra Touch
0
0
E75
0
0
ERICSSON
W705
0
0
KP500(Cookie)
0
0
B5722
0
N86
0
0
W980i
0
0
KS500
0
0
B7330 (Omnia Pro)
0
0
N97
0
0
Xperia-X1
0
0
KT520
0
0
C3303K (Champ)
0
0
C6
0
0
Vivaz
0
0
KT610
0
M5650U (Lindy)
0
0
E5
0
0
Xperia-X2
0
0
KU990
0
0
M8910 (Pixon12)
0
0
E52
0
0
Xperia-X10
0
0
GD900
0
0
S7350
0
0
N97-1
0
0
BL40 (New Chocolate)
0
S8500 (Wave)
0
0
N900
0
0
KM335
0
0
i5503 (Galaxy 5)
0
0
6710 (Navigator)
0
0
GD510 (POP)
0
0
0
0
GD880
0
0
i5700
(Galaxy Spica)
GM730
0
0
i7500 (Galaxy)
0
0
i9000 (Galaxy
S(16G))
0
0
T959
0
Galaxy Tab
0
GS500 (Cookie Plus)
0
0
GT505
0
0
GT540
0
0
GW305
0
0
GX500
0
0
0
Използване
17
Списък със съвместими Блутут устройства и марки.
H : Хендс-фри
A : Аудио стрийминг
Фирма
Списък
H
A
Фирма
Списък
H
A
APPLE
iPhone 3GS (16GB)
0
0
Motorola
XT701
0
0
iPhone 4 (16GB)
0
0
XT720 (MOTOROI)
0
0
0
Milestone Droid
0
0
i-Pad
P750
0
0
HTC
Hero G3
0
0
Touch2
0
0
Legend
0
0
Desire
0
0
Storm2 9550
0
0
Rim
Bluetooth ® безжична технология е система, която позволява радио контакт между
електронни устройства в максимално разстояние до 10 метра.
За свързването на отделните устройства по Bluetooth ® безжична технология не
се дължи такса. Мобилен телефон с Bluetooth ® безжична технология може да се
управлява чрез Cascade, ако връзката е била извършена чрез Bluetooth ® безжична
технология.
работно състояние за използване на функцията
Блутут безжична технология
 Затворете предното стъкло на колата.
 Изключете кондиционера / парното.
, ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато в телефона има функцията <Bluetooth Power Save>, трябва да я
активирате, за да поддържате връзката.
 Когато превключите режима на обаждане от хендсфрий на телефон, връзката
може да се разпадне.
 Някои телефони не поддържат функцията „Reject” (отхвърли).
 Проблемите могат да са причинени от изтощена батерия.
 Спрете колата или карайте бавно.
 Водете разговора на тихо място.
- Качеството на разговора може да е различно в сависичост от типа телефон,
условията по пътя, атмосферните условия и т.н.
- Използването на телефона по време на шофиране може да предизвика
неочаквани произшествия.
- Функцията Блутут безжична технология може да не работи както трябва с
определени видове телефони, оборудвани с Блутут безжична технология.
3
Използване
ASUS
„Bluetooth словна марка и лого са собственост на Bluetooth SIG, Inc, и всяко
използване на тези марки от LG Electronics е по лиценз. Други търговски марки и
имена са тези на съответните им собственици.”
18
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Признаци
Причина
Решение
Електрозахранването не е включено.
Проводниците и клемите не са свързани правилно.
Потвърдете още веднъж, че всички свързвания са правилни.
Предпазителят е изгорял.
Поправете проблема, който е накарал бушонът да гръмне и после го
сменете. Уверете се, че правилно сте инсталирали бушон със същата
мощност.
Смущения и други фактори са причина за неправилното
функциониране на вградения микропроцесор.
Изключете и включете уреда.
Устройството не работи.
4
Отстраняване на неизправности
Не се чува звук.
Кабелите не са свързани правилно.
Свържете правилно кабелите.
Звукът е накъсан.
Уредът не е добре закрепен.
Закрепете уреда здраво.
Не могат да се настроят
радиостанции.
Силата на сигнала на станцията е твърде слаб (когато се
настройва автоматично).
Настройте станциите ръчно.
Няма предварително запаметени станции или
запаметените станции са изтрити. (При настройване чрез
търсене на предварително запаметени станции.)
Предварително настройте и запаметете станциите.
iPod/iPhone не работи.
Проверете дали вашият iPod/iPhone е свързан към уреда
правилно.
Свържете го правилно към уреда.
Уредът не работи нормално дори
при натискане на съответните
бутони на дистанционното.
Батерията е отслабнала.
Батериите на дистанционното управление са изтощени.
Приложение
Технически
характеристики
AUX
Честотен обхват: 20 Hz до 20 kHz
Съотношение сигнал – шум: 80 dB
Общи
Изкривяване: 0.1 %
Изходна мощност: 53 W x 4 CH (Max.)
Разделяне на канали (1 kHz): 45 dB
Източник на захранване: DC 12 V
Максимално входно ниво (1 kHz): 1,1 V
Импеданс на високоговорителя: 4 Ω
Заземителна система: Отрицателна
Размери (Ш x В x Д): 178 x 50 x168 mm
без панела за управление)
SD
Изкривяване: 0.1 %
Bluetooth
Нето тегло: 1,10 kg
TX POWER 4 dBm
TUNER
Версия Спецификация на Bluetooth 2.1 + EDR
FM обхват за настройка:
от 87,5 MHz до 108,0 MHz
Изход
Съотношение сигнал – шум: 55 dB
Честотен обхват: 20 Hz до 20 kHz
Изкривяване: 0,7 %
Изходно напрежение: 2 V (макс)
Прагова чувствителност: 12 dBμV
Нискочестотен
високоговорител
AM(MW) обхват за настройка:
от (520 до 1720) kHz и (522 до 1620) kHz
Честотен обхват: 20 Hz до 120 Hz
Съотношение сигнал – шум: 50 dB
Изходно напрежение: 2 V (макс)
Изкривяване: 1,0 %
 Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промени
без предизвестие.
Прагова чувствителност: 28 dBμV
19
5
Приложение
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement