LG | ND5520 | Owner's Manual | LG ND5520 Ръководство за употреба

LG ND5520 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МУЗИКА СЪС СТИЛ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ С
ДОКИНГ СТАНЦИЯ
БЪЛГАРСКИ
Преди да използвате вашето устройство, моля, прочетете
внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 1
12. 5. 31. �� 12:21
2
Начални стъпки
Информация за
безопасност
1
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ УДАР ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА
ОТ УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ СВАЛЯЙТЕ
ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА
ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник” има за
цел да предупреди потребителя
за наличието на неизолирано
опасно напрежение в затворената
част на устройството, което може да е
достатъчно високо, за да представлява опасност
от удар от електрически ток.
Знакът „удивителен в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в ръководството,
съпровождащо устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ УДАР
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ
УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте
устройството в затворено пространство, като
например шкаф за книги или подобна мебел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За информация относно
знаците за безопасност, включително за
идентификация на продукта и номиналната му
мощност, моля, направете справка с основния
етикет върху дъното на устройството.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия
кабел
За повечето устройства се препоръчва да бъдат
инсталирани към отделна верига;
Това означава верига с единичен контакт,
който захранва само това устройство и няма
допълнителни изводи или разклонения. За
да бъдете сигурни, проверете на страницата
с техническите характеристики на това
ръководство. Не претоварвайте стенните
контакти. Претоварените, разхлабени или
повредени стенни контакти, удължители,
кабели с нарушена цялост или с повредена
или напукана изолация са опасни. Всяко от
тези състояния може да предизвика удар от
електрически ток или пожар. Периодично
проверявайте кабела на вашето устройство
и ако видът му свидетелства за повреда или
износване, изключете устройството от контакта,
прекратете неговото използването и се свържете
с официален сервизен център за подмяна на
кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от
вредни физически или механични въздействия,
като например усукване, огъване, прищипване,
затискане от врата или настъпване. Обръщайте
особено внимание на щепселите, стенните
контакти и мястото, където кабелът излиза от
устройството. За да изключите захранването от
мрежата, издърпайте щепсела на захранващия
кабел. При инсталиране на устройството
осигурете лесен достъп до щепсела.
Това устройство е снабдено с преносима
батерия или акумулатор.
Безопасен начин за изваждане на батерията
или акумулатора от устройството: Извадете
старата батерия или акумулатор като следвате
стъпките за инсталирането им в обратен ред.
За да предотвратите замърсяване на околната
среда и евентуални заплахи за здравето на
хора и животни, оставете старата батерия
или акумулатор в подходяща опаковка на
определеното за събирането им място. Не
изхвърляйте батерии или акумулатори заедно
с другите отпадъци. Препоръчително е да
използвате батерии и акумулатори, предлагани
от местните системи за възстановяване на
част от стойността им при връщане на старите.
Батерията не трябва да бъде излагана на
прекалено висока температура, като например
слънчеви лъчи, огън и т. н.
ВНИМАНИЕ: Устройството не трябва да се
излага на вода (капки или пръски), и върху него
не трябва да се поставят никакви съдове, пълни
с вода, като напр. вази.
12. 5. 31. �� 12:21
Начални стъпки
3
Изхвърляне на старото устройство
Изхвърляне на употребявани батерии /
акумулатори
1 Ако на батериите/акумулаторите
на вашия продукт има знак със
зачеркнат контейнер, това означава,
че те попадат под разпоредбите на
Европейска директива 2002/96/ЕС.
2 Този символ може да бъде
комбиниран с химическите знаци за
живак (Hg), кадмий (Cd) или олово
(Pb), ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак, 0.002% кадмий
или 0.004% олово.
3 Всички батерии/акумулатори
трябва да се изхвърлят отделно от
битовите отпадъци на определени
от държавните или местните органи
за целта места.
4 Правилното изхвърляне на
старите ви батерии/акумулатори
ще предпази околната среда и
човешкото здраве от евентуални
негативни последствия.
5 За по-подробна информация
относно изхвърлянето на вашето
старо устройство се обърнете
към вашата община, службата
за събиране на отпадъци или
магазина, откъдето сте го закупили.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 3
За обявлението на ЕС за безжични продукти
С настоящото LG декларира, че това/тези
изделие(я) отговаря(т) на основните изисквания
и другите приложими условия на Директиви
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC и 2009/125/
EC.
Моля, обърнете се към следния адрес,
за да получите копие от Декларацията за
съответствие.
Център за европейски стандарти:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Моля, отбележете, че това НЕ е център за
контакти с отдел „Обслужване на клиенти“.
За информация от отдел „Обслужване на
клиенти“ вижте в гаранционната карта или се
свържете с търговеца, от когото сте купили
този продукт.
Да се използва само на закрито.
1
Начални стъпки
1Когато върху дадено изделие е
поставен знакът със зачеркнат
контейнер, това означава, че то
попада под разпоредбите на
Европейска директива 2002/96/EC.
2Всички електрически и електронни
изделия трябва да се изхвърлят
отделно от битовите отпадъци на
определени от държавните или
местните органи за целта места.
3Правилното изхвърляне на старото
ви устройство ще предпази
околната среда и човешкото
здраве от евентуални негативни
последствия.
4За по-подробна информация
относно изхвърлянето на вашето
старо устройство се обърнете
към вашата община, службата
за събиране на отпадъци или
магазина, откъдето сте го закупили.
Излагане на радиочестотно излъчване
Това устройство трябва да бъде инсталирано
и с него трябва да се работи на минимално
разстояние от 20 cm между предавателната
антена и вашето тяло.
12. 5. 31. �� 12:21
4
Съдържание
Съдържание
1
Начални стъпки
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Информация за безопасност
Основни функции
– Предназначен за iPod/iPhone/iPad
– Вход за преносимо устройство
– Възпроизвеждане от USB
– Аларма
– Радио (FM)
– Синхр. на време
– Дистанционно управление LG Bluetooth
Аксесоари
ВЪВЕДЕНИЕ
– Символи, използвани в настоящото
ръководство
Изисквания към възпроизвежданите
файлове
– Изисквания към музикалните MP3/
WMA файлове
– Съвместими USB устройства
– Изисквания към USB устройствата
Дистанционно управление
Преден панел
Заден панел
Горен панел
Контролен панел
Свързване на адаптера за променлив ток
Настройка на часовника
– Автоматична настройка на часовника
– Ръчна настройка на часовника
6
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
2
Работа с устройството
12
12
12
13
14
Основни операции
– Работа с iPod/iPhone/iPad
– Съвместими модели iPod/iPhone/iPad
– Работа с USB устройства
– Слушане на музика от вашето външно
устройство
– Как да прикрепите феритната
сърцевина
Работа с радиото
– Свързване на антената
– Слушане на радио
– Предварителна настройка на
радиостанции
– Изтриване на всички запазени
радиостанции
– Подобряване на приемането при слаб
FM сигнал
Използване на безжичната технология
Bluetooth
– Слушане на музика от Bluetooth
устройство
– Използване на Bluetooth приложението
Други операции
– Използване на устройството като
будилник
– Активиране и деактивиране на таймера
на алармата
– Спиране на звъненето на алармата
– Дрямка
– Възобновяване на възпроизвеждането
– Възпроизвеждане с повторение или в
произволна последователност
– Димер (намаляване на осветеността)
– Настройка на таймера за автоматично
изключване
– Настройка на режима на звука
– Временно изключване на звука
– Зареждане на Android телефон
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 4
3
Откриване и отстраняване
на неизправности
21
Откриване и отстраняване
на неизправности
4
Приложение
22
22
23
Търговски марки и лицензи
Боравене с устройството
Технически характеристики
12. 5. 31. �� 12:21
Начални стъпки
Основни функции
Аксесоари
Моля, проверете и разгледайте доставените
аксесоари.
Слушане на музика от iPod/iPhone/iPad чрез
лесно свързване.
Вход за преносимо
устройство
Дистанционно
управление (1)
1
Начални стъпки
Предназначен за iPod/
iPhone/iPad
5
Батерия (1)
Слушане на музика от вашето преносимо устройство.
Възпроизвеждане от USB
Слушане на музика от USB чрез лесно свързване.
Аларма
Настройка на аларма, която се включва в зададено време.
Адаптер за променлив Захранващ кабел (1)
ток (1)
Радио (FM)
Слушане на радио.
Синхр. на време
Автоматична настройка на часовника на
устройството чрез свързване с iPod/iPhone/
iPad, или с активиране на Bluetooth връзка чрез
приложението "LG Bluetooth Remote".
Дистанционно управление
LG Bluetooth
Можете да контролирате това устройство с
вашето iPod touch/iPhone/iPad или Android
устройство чрез Bluetooth. Двете устройства
трябва да бъдат свързани чрез Bluetooth. Посетете
“Apple App Store” или “Google Android Market
(Google Play Store)”, или използвайте показания
по-долу QR код, за да търсите приложението
“LG Bluetooth Remote”. За подробна информация
вижте на страница 17-18.
FM антена (1)
Поставка за iPad (1)
Феритна сърцевина (1)
ВЪВЕДЕНИЕ
Символи, използвани в
настоящото ръководство
,,Забележка
Означава специални забележки и работни функции.
>>Внимание
(Android OS)
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 5
(Apple iOS)
Указва необходимост от предпазни мерки
за предотвратяване на евентуални щети при
злоупотреба.
12. 5. 31. �� 12:21
6
1
Начални стъпки
Изисквания към
възпроизвежданите
файлове
Начални стъпки
Изисквания към
музикалните MP3/WMA
файлове
Съвместимостта на MP3/WMA файловете с това
устройство се ограничава както следва :
•
Честота : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
•
корост за предаване на информация :
С
32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
•
Максимален брой файлове : по-малко от 999
•
Разширения на файлове : “.mp3”/ “.wma”
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 6
Съвместими USB
устройства
•
MP3 плеър : флаш MP3 плеър.
•
SB Flash Drive :
U
устройства, поддържащи USB1.1.
•
SB функцията на това устройство не
U
поддържа всички USB устройства.
Изисквания към USB
устройствата
•
е се поддържат устройства, за които е
Н
необходимо допълнително инсталиране на
програма при свързването им с компютър.
•
е откачайте USB устройството, докато
Н
работи.
•
ткриването на USB устройства с голям
О
капацитет може да отнеме по-дълго време.
•
З а да предотвратите загуба на данни,
архивирайте цялата си информация.
•
ри използване на USB кабел за удължаване
П
или USB хъб, USB устройството не може да
бъде разпознато.
•
е се поддържа използването на NTFS
Н
система за файлове. (Поддържа се само
FAT(16/32) система за файлове.)
•
Т ова устройство не се поддържа ако общият
брой на файловете е 1000 или повече.
•
е се поддържат външни твърди дискове,
Н
четци на карти, заключени устройства,
USB устройства от твърд тип или мобилни
телефони.
•
SB портът на устройството не може да се
U
свързва към компютър. Устройството не може
да се използва за съхранение на данни.
•
якои USB устройства може да не работят с
Н
това устройство.
•
Т ова устройство може да зарежда iPod/iPhone
чрез свързване към USB порта при включено
захранване.
•
Т ова устройство не може да зарежда iPad
чрез свързване към USB порта дори и при
включено захранване.
•
мартфон, свързан към USB порта, може да
С
се зарежда само при включено захранване.
(Някои смартфони не могат да се зареждат.)
12. 5. 31. �� 12:21
Начални стъпки
Дистанционно
управление
7
Поставяне на батерията
1 Завъртете капака на гнездото за батерията
обратно на часовниковата стрелка с помощта
на монета. След това го извадете.
1
Начални стъпки
2 Поставете и фиксирайте батерията със знака
плюс (+), насочен в същата посока като знака
плюс (+) на капака на гнездото за батерията.
1 (POWER) : Включване (ON) и изключване (OFF)
на устройството.
SLEEP : Настройка на таймера за заспиване.
PFUNCTION : Избор на функцията и входящия
източник.
+/- (Volume) : Настройка на силата на звука.
SOUND EFFECT : Избиране на звукови ефекти.
/ (Skip/Search) :
-- Бързо прескачане назад или напред.
-- Търсене на участък от файл.
(Play/Pause) : Стартиране или временно
спиране на възпроизвеждането.
@ : Заглушаване на звука.
h : Избор на режим на възпроизвеждане.
(ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Избор на папката или файла, които искате да
възпроизведете.
-- Избор на предварително запаметен номер на
радиостанция.
MEMORY :
-- Запазване на запаметените станции.
-- Изтриване на запаметените станции.
3 Поставете капака на гнездото за батерията на
дистанционното управление и го завъртете
по посока на часовниковата стрелка, за да
затворите.
>>Внимание
Не отваряйте гнездото на батерията с
пръст. В противен случай може да се счупят
ноктите ви.
>>Внимание
При неправилно боравене използваната в това
устройство батерия може да представлява
опасност от пожар или химически изгаряния. Да
не се презарежда, разглобява, изгаря или загрява
над 100 °C (212 °F). Сменяйте само част № CR2025.
Използването на друга батерия може да породи
риск от пожар или експлозия. Изхвърляйте
използваните батерии. Пазете батерията далеч от
деца. Не разглобявайте или изхвърляйте в огън.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 7
12. 5. 31. �� 12:21
8
Начални стъпки
Преден панел
1
Начални стъпки
a Сензор на дистанционното
c Контролен панел
b 1
Включване (ON) и изключване (OFF) на устройството.
d Високоговорител
Заден панел
a Alarm On/Off
- Настройка на таймера на алармата.
- Изключване на алармата.
- Показва настройките на алармата.
d PORT.IN (3.5 mm)
Слушане на музика от вашето преносимо
устройство.
b Clock
Настройка и сверяване на часовника.
e USB Port
Възпроизвеждане на музикални файлове
чрез свързване на USB устройство.
c FM ANT.
f DC IN 18 V 02.67 A (вход за AC адаптер)
Горен панел
a Док за iPod/iPhone/iPad
Свързване на iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 8
b Док за Android телефони (Micro USB)
Свързване на Android телефони.
12. 5. 31. �� 12:21
Начални стъпки
9
Контролен панел
yy Play/Pause :
Почукване в центъра за възпроизвеждане или
пауза.
yy Skip/Search :
-- Бързо прескачане назад или напред.
-- Търсене на участък от файл.
yy +/- (Volume) :
Настройка на силата на звука.
1
Начални стъпки
yy Превключване:
Почукване P или приплъзване наляво
или надясно с пръст. Избор на функцията и
входящия източник.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy Up/Down :
-- Избор на папката или файла, който искате да възпроизведете.
-- Избор на предварително запаметен номер на радиостанция.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 9
12. 5. 31. �� 12:21
10
1
Начални стъпки
Свързване на
адаптера за
променлив ток
Начални стъпки
1 Свържете доставения захранващ кабел към
AC адаптера.
2 Свържете кабела на AC адаптера към входа
DC IN.
3 Включете кабела на AC адаптера в ел. контакт.
След това уредът преминава в режим на
готовност.
Настройка на
часовника
,,Забележка
При прекъсване на захранването или
изключване на захранващия кабел
настройката на часовника се изтрива.
Автоматична настройка на
часовника
,,Забележка
yy Уверете се, че вашият iPod/iPhone/iPad
или Android устройство са настроили
часовника правилно.
yy В режим на готовност часовникът няма
да се синхронизира с вашия iPod/iPhone/
iPad или Android устройство.
yy При автоматична синхронизация на часовника
приложението "LG Bluetooth Remote" има
приоритет пред докинг станцията.
yy 24-часовият формат може да се настрои
само за Android OS.
Настройка на часовника чрез
синхронизиране с iPod/iPhone
>>Внимание
Използвайте само предоставения с
устройството адаптер. Не използвайте
захранване от друго устройство или друг
производител. Използването на всякакъв
друг захранващ кабел или захранване може
да причини повреда на устройството и да
анулира гаранцията ви.
Свържете вашия iPod/iPhone/iPad стабилно.
Настройките на часовника на дисплея ще се
синхронизират с вашия iPod/iPhone/iPad.
,,Забележка
Синхронизираното време може леко да се
различава от това на вашия iPod/iPhone/iPad.
Настройка на часовника чрез
приложението "LG Bluetooth
Remote"
Инсталирайте приложението "LG Bluetooth
Remote" на вашия iPod/iPhone/iPad или Android
устройство. (Вж. стр. 17-18).
Часовникът на вашия уред ще се синхронизира
автоматично с вашето устройство, чрез
активиране на Bluetooth връзка от приложението
"LG Bluetooth Remote".
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 10
12. 5. 31. �� 12:21
Начални стъпки
11
Ръчна настройка на
часовника
Ако е необходимо, можете да сверите часовника
ръчно.
2 Натиснете бутона
/ , за да изберете
формат 12/24 часа.
-- 12:00 (за формат 12 часа) или 0:00 (за
формат 24 часа)
1
Начални стъпки
1 Натиснете и задръжте бутона Clock на задния
панел в продължение на две секунди.
-- Цифрите на часовника започват да мигат.
3 Натиснете бутона
.
-- Цифрите за часа започват да мигат.
4 Натиснете бутона
/ , за да настроите
часа.
5 Натиснете бутона
.
-- Цифрите за минутите започват да мигат.
6 Натиснете бутона
часа.
7 Натиснете бутона
/
, за да настроите
.
,,Забележка
Ако искате да пренастроите часовника,
повторете стъпки 1-7.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 11
12. 5. 31. �� 12:21
12
Работа с устройството
Основни операции
Работа с iPod/iPhone/iPad
2
С това устройство можете да се насладите на
звука от вашия iPod/iPhone/iPad. За подробности
относно iPod/iPhone/iPad се обръщайте към
ръководството за употреба на iPod/iPhone/iPad.
Работа с устройството
,,Забележка
Монтирайте доставената поставка за iPad
преди да го поставите, за да го държи стабилно.
1 Свържете вашия iPod/iPhone/iPad стабилно.
Когато устройството е свързано със
захранването, вашият iPod/iPhone/iPad се
включва автоматично и започва да се зарежда
дори и в режим на готовност.
2 Натиснете бутона PFUNCTION или P, за
да изберете функцията IPOD.
За
Направете следното
Възпроизвеждане Натиснете бутона
Пауза
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона
За да преминете към следващия
или да се върнете в началото на
текущия файл, натиснете бутона
/
по време на възпроизвеждане.
Пропускане
За да се върнете към предишния
файл, натиснете кратко два пъти
бутона
по време на
възпроизвеждане.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 12
За
Направете следното
Търсене
Натиснете и задръжте бутона
/
по време на
възпроизвеждане и го отпуснете
при достигане на мястото, което
искате да чуете.
Съвместими модели iPod/
iPhone/iPad
Устройството поддържа следните модели ;
yy
yy
yy
yy
yy
iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
iPhone 3G / iPhone 3GS
iPhone 4 / iPhone 4S
iPad / iPad 2
,,Забележка
yy Съобщение за грешка "ERROR" се появява, когато:
-- вашият iPod/iPhone/iPad не е стабилно
свързан.
-- този уред приема вашия iPod/iPhone/iPad
като непознато устройство.
-- вашият iPod/iPhone/iPad е с почти
изтощена батерия.
/ Батерията трябва да се зареди.
/ Ако зареждате батерията докато
вашият iPod/iPhone/iPad е
изключително изтощен, зареждането
може да отнеме повече време.
yy Поради неизправност във вашия iPod/
iPhone/iPad, управлението му от това
устройство може да е невъзможно.
yy В зависимост от софтуерната версия
на вашия iPod/iPhone/iPad може да
е невъзможно да го управлявате от
това устройство. Препоръчваме ви да
инсталирате най-новата версия на софтуера.
yy Ако използвате приложение, провеждате
разговор или изпращате и получавате
SMS, и т.н. с вашия iPod touch/iPhone/iPad,
правете това след като го разкачите от
iPod/iPhone/iPad дока на това устройство.
yy Ако имате проблеми с вашия iPod/iPhone/
iPad, моля, посетете www.apple.com/support.
yy iPod touch, iPhone и iPad не се различават
по своето функциониране от iPod.
За да можете да ги използвате с това
устройство, може да се наложи да
използвате допълнителни функции за
управление. (например „slide to unlock“)
12. 5. 31. �� 12:21
Работа с устройството
Работа с USB устройства
1 Свържете USB устройството към USB порта.
2 Изберете функцията USB чрез натискане на
бутона PFUNCTION или P.
13
,,Забележка
yy Ако по време на възпроизвеждане
превключите на друга функция, след това
се върнете на функцията USB, и след това
, можете да слушате
натиснете бутона
музика от последното място, от което сте
я възпроизвеждали.
yy Времето за възпроизвеждане се показва
до 59 минути и 59 секунди.
,,Забележка
Изваждане на USB устройството от уреда.
1. Изберете различна функция/режим.
2
Работа с устройството
yy Папките/файловете от USB устройството
се разпознават както е показано по-долу.
2. Извадете USB устройството от уреда.
За
Направете следното
Възпроизвеждане Натиснете
Пауза
Пропускане
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона
За да преминете към
следващия или да се върнете в
началото на текущия файл,
натиснете бутона
/
по
време на възпроизвеждане.
За да се върнете към
предишния файл, натиснете
кратко два пъти бутона
по
време на възпроизвеждане.
Търсене
Натиснете и задръжте бутона
/
по време на
възпроизвеждане и го
отпуснете при достигане на
мястото, което искате да чуете.
yy Ако в папката няма файл, тя няма да се
появи.
yy Папките ще се представят в следната
последователност:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Файловете ще бъдат възпроизведени
от $ файл № 1 до $ файл № 14 един по
един.
yy Файловете и папките ще се представят в
записания ред и може да се представят
различно в зависимост от обстоятелствата
на записване.
yy *ROOT : Първият екран, който можете да
видите, когато компютърът разпознае USB
устройството, е “ROOT”.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 13
12. 5. 31. �� 12:21
14
Работа с устройството
Слушане на музика
от вашето външно
устройство
Уредът може да бъде използван за
възпроизвеждане на музика от много типове
външни устройства. (В пакета не се предлага
като аксесоар кабел за портативно устройство.)
2
Работа с устройството
MP3 или PMP и др.
Как да прикрепите
феритната сърцевина
За да се намалят или напълно да се отстранят
електрическите смущения, трябва да се
прикрепи феритната сърцевина (предоставена
със закупения от вас модел).
1. Натиснете фиксатора [a] на феритната
сърцевина, за да я отворите.
2. Навийте еднократно кабела за портативно
устройство около феритната сърцевина.
3. Затворете феритната сърцевина докато
щракне.
1. Свържете външното устройство към PORT.IN
входа на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете
бутона 1.
3. Изберете функцията USB чрез натискане на
бутона PFUNCTION или P.
4. Включете външното устройство и започнете
възпроизвеждане.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 14
12. 5. 31. �� 12:21
Работа с устройството
Работа с радиото
15
Предварителна настройка
на радиостанции
Можете да настроите предварително до 10 FM
радиостанции.
Свързване на антената
2
Работа с устройството
Преди да започнете настройката, намалете
силата на звука до минимум.
1. Натиснете неколкократно бутона
PFUNCTION или бутона P, докато на
контролния панел се появи FM.
2. Изберете желаната честота като използвате
/ .
3. Натиснете бутона MEMORY. На контролния
панел започва да мига предварително избран
номер.
4. Натиснете бутона FOLDER/PRESET W/S, за
да изберете желания номер.
5. Натиснете бутона MEMORY. Радиостанцията
е запаметена.
6. За да запаметите други радиостанции,
повторете стъпки от 2 до 5.
За да изберете предварително настроена радиостанция,
натиснете бутона FOLDER/PRESET W/S.
Свържете кабелната FM антена към FM ANT.
входа.
Изтриване на всички
запазени радиостанции
Слушане на радио
1. Натиснете неколкократно бутона
PFUNCTION или бутона P, докато на
контролния панел се появи FM. Включва се
последната приемана радиостанция.
2. Автоматична настройка на радиостанциите :
Натиснете бутона
/
за около 2 секунди,
докато индикацията за честотата започне да
се променя, след което отпуснете бутона.
Сканирането спира, когато уредът се настрои
на дадена радиостанция.
Ръчна настройка на радиостанциите :
Натиснете неколкократно бутона
/
.
3. Регулирайте силата на звука като натискате
-/+ (VOLUME).
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 15
Натиснете и задръжте бутона MEMORY за 2
секунди. Ще започне да мига "CLR". Натиснете
бутона MEMORY повторно. Всички запаметени
станции се изтриват.
Подобряване на
приемането при слаб FM
сигнал
Натиснете бутона
. Така тунерът се
превключва от стерео на моно и обикновено
приемането се подобрява.
,,Забележка
•• Ако всички радиостанции вече са
зададени, на контролния панел за момент
ще се появи “FULL” и след това някой от
зададените номера ще започне да мига.
•• Независимо, че всички радиостанции
вече са зададени, можете да зададете
нова като презапишете някоя от тях.
•• Не можете да изтривате предварително
зададените радиостанции една по една.
12. 5. 31. �� 12:21
16
2
Работа с устройството
Работа с устройството
Използване
на безжичната
технология
Bluetooth
Слушане на музика от
Bluetooth устройство
Информация за Bluetooth
1. Изберете функцията Bluetooth като
използвате PFUNCTION или P.
На контролния панел се появява “BT” и
“BT READY”.
Bluetooth® е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
Възможният обхват е в рамките на 10 m.
(Звукът може да бъде прекъснат, когато във
връзката се намесят други електронни вълни,
или когато се свързвате с Bluetooth в други
помещения).
За свързването на отделни устройства чрез
безжичната технология Bluetooth ® не се дължи
такса. Мобилен телефон с безжична технология
Bluetooth ® може да се управлява чрез каскадата,
ако връзката е била осъществена чрез Bluetooth
® безжична технология.
Налични устройства: Мобилен телефон, MP3,
лаптоп, PDA.
Bluetooth профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат в
състояние да интерпретират определени
профили. Това устройството е съвместимо със
следния профил.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 16
Преди да започнете процедурата по сдвояване
се уверете, че функцията Bluetooth на вашето
устройство е включена. Вижте ръководството за
употреба на вашето Bluetooth устройство. След
като се извърши процедурата по сдвояване, не е
необходимо тя да се повтаря.
2. Пуснете Bluetooth устройството и изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене на
този уред с Bluetooth устройство на дисплея
на последното, в зависимост от неговия вид,
може да се появи списък на намерените
устройства. Вашето устройство ще се появи
като “LG AUDIO ND5520”.
3. Въведете ПИН кода.
ПИН код: 0000
4. Когато уредът се сдвои успешно с Bluetooth
устройството, неговият LED индикатор за
Bluetooth светва и на контролния панел се
появява "PAIR".
,,Забележка
В зависимост от типа им, някои Bluetooth
устройства имат различен начин на
сдвояване.
5. Слушане на музика.
За да възпроизвеждате музика, записана на
вашето Bluetooth устройство, се обърнете
към неговото ръководство за употреба.
12. 5. 31. �� 12:21
Работа с устройството
,,Забележка
yy Звукът може да бъде прекъснат, когато
във връзката има намеса от други
електронни вълни.
yy Вие не можете да управлявате Bluetooth
устройството с този уред.
yy Сдвояването е ограничено до едно
Bluetooth устройство на един уред и не
се поддържа мултисдвояване.
yy В зависимост от вида на устройството
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Когато Bluetooth устройството не е
свързано, на контролния панел се
появява “BT” и “BT READY”.
Използване на Bluetooth
приложението
За приложението "LG Bluetooth
Remote"
Приложението "LG Bluetooth Remote" прибавя
набор от нови функции към това устройство.
За да се наслаждавате на повече функции се
препоръчва да изтеглите и инсталирате
безплатното приложение "LG Bluetooth Remote".
Инсталирайте приложението
"LG Bluetooth Remote" на вашето
Bluetooth устройство
1. Инсталирайте приложението “LG Bluetooth
Remote” чрез QR код. За да сканирате QR кода,
използвайте софтуера за сканиране.
2
Работа с устройството
yy Въпреки че разстоянието между вашия
Bluetooth и уреда е по-малко от 10 метра,
ако има пречки между тях, то тогава
Bluetooth устройството не може да се
свърже.
17
yy При смущения в електричеството поради
наличието на устройства, използващи
една и съща честота, като медицинско
оборудване, микровълнови печки и
безжични LAN устройства, връзката ще
бъде прекъсната.
yy Когато някой стои и прекъсва
комуникацията между Bluetooth
устройството и оператора, връзката ще
бъде прекъсната.
yy При увеличаване на разстоянието
между Bluetooth устройството и уреда,
качеството на звука се влошава все
повече и повече. Връзката ще бъде
прекъсната ако разстоянието между
Bluetooth устройството и уреда надвиши
работния обхват на Bluetooth.
yy Устройството с безжична технология
Bluetooth се изключва, ако изключите
основния уред или поставите
устройството на повече от 10 метра от
него.
yy Ако Bluetooth устройство се изключи,
трябва да го свържете към вашия уред.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Чукнете върху иконата за инсталиране.
3. Чукнете върху иконата за изтегляне.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството има сканиращо приложение.
Ако не разполагате с такова, изтеглете го
от “Apple App Store” или “Google Android
Market (Google Play Store)”.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 17
12. 5. 31. �� 12:21
18
Работа с устройството
Инсталирайте приложението "LG
Bluetooth Remote" като поставите
вашия iPod/iPhone/iPad в дока на
това устройство
2
Работа с устройството
1. Свържете вашия iPod/iPhone/iPad с дока
на устройството. Индикаторът за изтегляне
на “LG Bluetooth Remote” ще се свърже
автоматично (само за Apple iOS).
2. Чукнете върху иконата за инсталиране.
3. Чукнете върху иконата за изтегляне.
Инсталиране на приложението
"LG Bluetooth Remote" от "Apple
App Store" или "Google Android
Market (Google Play Store)"
1. Чукнете върху иконата “Apple App Store” или
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете и намерете “LG
Bluetooth Remote”.
3. В списъка с резултатите намерете и чукнете
върху “LG Bluetooth Remote”, за да започнете
да изтегляте Bluetooth приложението.
4. Чукнете върху иконата за инсталиране.
5. Чукнете върху иконата за изтегляне.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройство е оборудвано с “Apple App
Store” или “Google Android Market (Google
Play Store)”.
Активиране на Bluetooth с
приложението “LG Bluetooth
Remote”
Приложението “LG Bluetooth Remote” помага за
свързване на вашето Bluetooth устройство към
този уред.
1. Чукнете върху иконата на приложението “LG
Bluetooth Remote” на началния екран, за да го
отворите, и отидете в главното меню.
2. Чукнете върху [Setting] и изберете желаното
устройство.
3. Ако искате да получите повече информация
за начина на работата, чукнете върху [Setting]
и [Help].
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 18
,,Забележка
yy Ако поставите вашия iPod/iPhone/
iPad в дока на това устройство, докато
вашия iPod/iPhone/iPad е свързан към
устройството чрез Bluetooth връзка,
Bluetooth връзката се деактивира.
yy Ако този уред е в режим BT и вие
включите вашия iPod/iPhone/iPad към
него след като сте ги свързали чрез
Bluetooth връзка, уредът автоматично
се включва в режим IPOD. Ако след това
изключите вашия iPod/iPhone/iPad от
уреда, той автоматично се свързва към
уреда чрез Bluetooth връзка.
yy Bluetooth връзката на iPod/iPhone/iPad-а
не се активира, докато iPod/iPhone/iPadът е поставен в дока на устройството.
yy Този уред не поддържа мултисдвояване.
Ако уредът вече е свързан с друго
Bluetooth устройство, изключете това
устройство и след това опитайте отново.
yy Ако при работа използвате приложението
"LG Bluetooth Remote", ще има някои
разлики между него и приложеното
дистанционно управление. Използвайте
доставеното дистанционно ако е
необходимо.
yy В зависимост от вида Bluetooth
устройство, приложението “LG Bluetooth
Remote” може да не работи.
yy Приложението “LG Bluetooth Remote”
за Apple iOS леко се различава от това
за Android OS.
yy Връзка, които сте осъществили, може
да бъде прекъсната, ако изберете
друго приложение или промените
настройките на свързаното устройство
чрез приложението "LG Bluetooth
Remote". В такъв случай, моля, проверете
състоянието на връзката.
12. 5. 31. �� 12:21
Работа с устройството
Други операции
Използване на устройството
като будилник
,,Забележка
•• Функцията „Аларма“ работи само когато
уредът е изключен.
•• Можете да проверите настройките чрез
двукратно натискане на бутона Alarm On/
Off на задния панел.
•• Ако искате да пренастроите часовника,
повторете стъпки 2-6.
Активиране и деактивиране
на таймера на алармата
Натиснете неколкократно бутона Alarm On/Off на
задния панел, за да активирате или деактивирате
таймера.
-- Ако таймерът е активиран се показва “ ” .
-- Ако таймерът е деактивиран се показва “ ”.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 19
Спиране на звъненето на
алармата
-- Когато алармата започне да звъни, натиснете
бутона Alarm On/Off на задния панел, или
натиснете 1.
-- Алармата спира, но нейните настройки се запазват.
,,Забележка
•• Ако не настроите часовника на вашия
iPod/iPhone/iPad, часовникът на уреда
няма да бъде синхронизиран с този на
iPod/iPhone/iPad-а.
•• Ако изключите захранващия кабел
от контакта, зададената настройка на
алармата няма да бъде запазена.
•• След като зададете функцията часовник,
можете да настроите и алармата.
•• Ако в продължение на 30 минути след
включване на алармата не натиснете никой
бутон, тя ще се изключи автоматично.
•• Ако настройвате часовника и алармата, можете
да проверявате иконата за час и аларма “ “
като натискате Alarm On/Off, дори и
устройството да е в режим на готовност.
•• Когато зададеното време настъпи, уредът
ще се включи автоматично.
•• Можете да задавате само 12-часов формат.
(с показване на следобедни часове (PM))
2
Работа с устройството
1. Уверете се, че сте настроили правилно
часовника. (Вж. "Настройка на часовника" на
стр. 10-11).
2. Натиснете и задръжте бутона Alarm On/Off
на задния панел.
3. Източниците на звук за алармата започват да
мигат. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Докато
източниците на звук мигат, изберете този,
който желаете, с натискане на бутона
.
Ако изберете режим FM (Tuner), можете да
изберете коя радиостанция да зададете чрез
натискане на бутона
/ .
4. На екрана се появява “ON (TIME)”.
Настройката за часа мига. Натиснете бутона
/ , за да настроите часа и след това
натиснете бутона
, за да го запазите.
5. Настройката за минутите мига. Натиснете
бутона
/ , за да настроите часа и след
това натиснете бутона
, за да го запазите.
6. Настройката за сила на звука мига. Натиснете
неколкократно бутона
/ , за да
регулирате силата на звука, след което
натиснете бутона
, за да я запазите.
19
Дрямка
Функцията „Дрямка“ ви събужда на всеки
10 минути ако чукнете където и да било по
контролния панел докато алармата е активирана.
Появява се “ZZZ”и “ ” започва да мига. За да
изключите функцията „Дрямка“, натиснете бутона
Alarm On/Off или 1.
Възобновяване на
възпроизвеждането
Устройството запаметява мястото, на което сте
натиснали
. Натиснете бутона
, за да
възобновите възпроизвеждането.
Възпроизвеждане с
повторение или в произволна
последователност
Натиснете бутона h неколкократно. Текущият
файл ще се възпроизвежда с повторение или в
произволна последователност. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
12. 5. 31. �� 12:21
20 Работа с устройството
Временно изключване на
звука
Натиснете еднократно бутона SLEEP.
Контролният панел потъмнява наполовина. За да
отмените, натиснете неколкократно бутона SLEEP
докато контролният панел стане по-светъл.
Натиснете бутона @ , за да изключите звука.
Можете да изключите звука, за да говорите
например по телефона. През това време на
контролния панел ще се показва “MUTE”. За да
отмените функцията за заглушаване, натиснете
бутона @ отново или регулирайте силата на
звука чрез натискане на бутона +/- (Volume).
2
Настройка на таймера за
автоматично изключване
Работа с устройството
Димер (намаляване на
осветеността)
Докато слушате музика или радио, натиснете
неколкократно бутона SLEEP, за да зададете
време за забавяне между 10 и 180 минути. След
изтичане на зададеното време за забавяне
уредът ще се изключи. (Ще видите следния ред:
180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10).
За да отмените функцията за сън, натиснете
бутона SLEEP неколкократно, докато
контролният панел стане по-ярък.
,,Забележка
•• Можете да проверите оставащото време,
преди устройството да се изключи, като
натиснете бутона SLEEP.
•• Функцията "SLEEP" (автоматично
изключване) ще се активира след
намаляване на осветеността на дисплея.
Зареждане на Android
телефон
,,Забележка
•• С включването на вашия Android телефон
към дока на устройството, то може
единствено да го зарежда.
•• Можете да се наслаждавате на музика от
вашето Android устройство чрез Bluetooth.
За да заредите вашия телефон, трябва да го
свържете към дока за Android телефони.
1. Проверете ориентацията на микро-USB
конектора на вашия Android телефон.
Настройка на режима на звука
Системата има няколко предварително настроени
звукови режима. Можете да изберете желания
режим на звука с помощта на SOUND EFFECT.
Показваните елементи на еквалайзера могат да
бъдат различни в зависимост от източниците на
звука и звуковите ефекти.
На дисплея
Описание
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Тази програма придава на звука
възторжена атмосфера, като
ви дава усещането, че сте на
истински концерт с рок, поп,
джаз или класическа музика.
Можете да се наслаждавате на
звук без ефект от еквалайзера.
BYPASS
,,Забележка
Може да е нужно да пренастроите режима
на звука след пускане на музиката, а дори и
след смяна на звуковия файл.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 20
2. Свържете вашия телефон към дока за Android
телефони.
,,Забележка
В зависимост от мястото и ориентацията
на микро-USB конектора на вашия Android
телефон го свържете в положение портрет
или пейзаж.
12. 5. 31. �� 12:21
3
Откриване и отстраняване на неизправности
Откриване и отстраняване на неизправности
21
Откриване и отстраняване на
неизправности
Проблем
Няма захранване.
Няма звук.
Причина и отстраняване
yy Включете захранващия кабел.
yy Проверете състоянието като включите други електроуреди.
yy Натиснете бутона PFUNCTION или P и проверете избраната
функция.
yy Настройте силата на звука.
yy Уверете се, че звукът на уреда е изключен.
3
yy Преместете уреда на друго място.
yy Настройте радиостанцията ръчно.
yy Задайте предварително някои радиостанции (вж. стр. page 15 за
подробности).
Вашият iPod/iPhone/
iPad не работи.
Свържете правилно вашия iPod/iPhone/iPad с устройството.
Часовникът не се
показва.
yy Захранването е прекъснато или захранващият кабел е изключен.
Контролният панел не
свети ярко.
Уверете се, че е активирана функцията за намаляване на осветеността на
дисплея.
Дистанционното
управление не работи
правилно.
Има преграда между дистанционното управление и уреда.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 21
yy Пренастройте часовника (вж. стр. 10-11).
Откриване и отстраняване на неизправности
Радиостанциите
не могат да бъдат
настроени правилно.
12. 5. 31. �� 12:21
4
Приложение
22 Приложение
Търговски марки и
лицензи
Боравене с
устройството
При транспортиране
4
“Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for
iPad” означава, че електронният аксесоар
е специално предназначен за свързване
към iPod, iPhone или, съответно, към iPad,
и е сертифициран от производителя за
съответствие със стандартите за изпълнение на
Apple. Apple не носи отговорност за работата
на това устройство или за съответствието
му със стандартите за безопасност и
регулаторните стандарти. Моля, имайте
предвид, че използването на този аксесоар с
iPod, iPhone или iPad може да наруши работата
на безжичната мрежа.
Приложение
Безжичната технология Bluetooth ® е система,
която позволява радиовръзка между
електронни устройства на максимално
разстояние до 10 метра.
За свързването на отделни устройства чрез
безжичната технология Bluetooth ® не се дължи
такса. Мобилен телефон с безжична технология
Bluetooth ® може да се управлява чрез каскадата,
ако връзката е била осъществена чрез Bluetooth
® безжична технология.
Моля, запазете оригиналната кутия и опаковъчни
материали. Ако се наложи да транспортирате
устройството, за да му осигурите максимална
защита, използвайте оригиналната фабрична
опаковка.
Поддържайте външните
повърхности чисти
Не използвайте летливи течности (напр. спрей
против насекоми) близо до системата.
При прилагане на голям натиск при почистване
на устройството, може да увредите неговите
повърхности.
Не оставяйте гумени или пластмасови изделия
продължително време в контакт с корпуса на
устройството.
Почистване на устройството
За почистване на плеъра използвайте мека, суха
кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени,
използвайте мека кърпа, навлажнена със слаб
разтвор на миещ препарат. Не използвайте
силни разтворители като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да увредят
повърхностите на корпуса.
Словната марка и логото Bluetooth ® са
собственост на Bluetooth SIG ® Inc, и всяко
използване на тези марки от LG Electronics е по
лиценз.
Другите търговски марки и имена принадлежат
на съответните им собственици.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 22
12. 5. 31. �� 12:21
Приложение 23
Технически характеристики
Общи
Изисквания към адаптера
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
за променлив ток
Консумация на
електроенергия
48 W
Размери (Ш x В x Д)
(436 x 152 x 115) mm
Тегло нето (прибл.)
2.3 kg
Работна температура
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Работна влажност
5 % - 90 %
USB/Micro USB
5V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5V 0 2.1 A
Входове
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm стерео жак)
FM обхват за настройка
87.5 - 108.0 MHz или 87.50 - 108.00 MHz
Усилвател
Изходна мощност
15 W X 2-канален (8 Ω при 1 kHz)
T.H.D. (общо хармонично
изкривяване)
10 %
Приложение
Тунер
4
Високоговорители
Тип
Вградени
Номинален импеданс
8Ω
Номинална консумирана
мощност
15 W
Максимална консумирана
мощност
30 W
yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 23
12. 5. 31. �� 12:21
ND5520-FM.BHUNLLK_BUL.indd 24
12. 5. 31. �� 12:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising