LG | OL100 | Owner's Manual | LG OL100 Ръководство за употреба

LG OL100 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мини Hi-Fi
система
Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ
OL100
MFL71402704
1902_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2
1
Начални стъпки
Информация за
безопасност
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО
ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Знакът със светкавица в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието
на неизолирано опасно
напрежение в затворената
част на уреда, което може
да е достатъчно силно, за да
представлява риск от токов
удар.
Знакът с удивителна в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване)
в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се
излага на вода (капки или пръски) и върху
него не трябва да се поставят съдове,
пълни с течности, като например вази.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте
този уред в затворено пространство, като
например в шкаф за книги или подобни
мебели.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под
високо напрежение около този продукт
(като например електрическа мухобойка).
Този продукт може да се повреди поради
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Този продукт използва
лазерна система. За да се осигури
правилното използване на продукта,
прочетете внимателно това ръководство
за потребителя и го запазете за бъдещи
справки. Ако уредът има нужда от
техническа поддръжка, се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използването на контролни механизми,
модификации или извършването на
процедури, различни от описаните в
този документ, може да причини опасно
излагане на радиация. За да предотвратите
директно излагане на лазерни лъчи, не
опитвайте да отваряте корпуса.
ВНИМАНИЕ: Не блокирайте
вентилационните отвори. Монтирайте
в съответствие с инструкциите на
производителя.
Процепите и отворите в корпуса са
създадени за вентилация и с цел да
осигурят надеждната работа на уреда и
да го предпазват от прегряване. Никога
не блокирайте отворите, поставяйки
продукта върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този продукт
не трябва да се поставя като вграден,
като например в библиотека или шкаф,
освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и не са спазени указанията на
производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената
информация за безопасност, включваща
идентификация на продукта и номинални
характеристики, вижте основния етикет
на долната част или друга повърхност на
продукта.
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ: Внимавайте деца да не
поставят ръцете си или други предмети във
въздуховода на високоговорителя.
* въздуховод на високоговорителя: отвор
за дълбок басов звук на кутията на
високоговорителя (корпуса)
ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък,
като свещи например, не трябва да се
поставят върху уреда.
Символи
~
Отнася се за променлив ток (AC).
0
Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас
II.
1
Отнася се за режим на готовност.
!
Отнася се за „Включване”
(захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
1
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел
Щепселът е разединяващо устройство.
Щепселът трябва да остане достъпен за
случай на спешен случай.
Вижте страницата със спецификациите
на това упътване за употреба, за да се
информирате за настоящите изисквания.
Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварени стенни контакти, разхлабени
или повредени стенни контакти,
удължителни кабели, оголени захранващи
кабели или повредена или накъсана
изолация на проводника представляват
опасност. Всяко едно от тези условия
би довело до токов удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на
Вашето устройство и ако има признаци на
повреда или влошаване на състоянието
му, изключете го от контакта, прекратете
употребата на устройството и се погрижете
кабела да бъде сменен с правилната
резервна част от регламентиран сервизен
център. Предпазвайте захранващия кабел
от физическо или механично неправилно
използване, например усукване,
пречупване, прищипване, затваряне на
врата върху него или стъпване върху него.
Обърнете особено внимание на щепселите,
стенните контакти и мястото, от където
кабелът излиза от устройството.
3
4
Съдържание
Съдържание
1
Начални стъпки
3
Използване
2
6
7
19
19
19
20
7
7
8
10
12
13
Информация за безопасност
Уникални характеристики
Изисквания към възпроизвежданите
файлове
– Изисквания към музикалните
файлове
– Съвместими USB устройства
– Изискване към USB устройствата
Дистанционно управление
Горен пулт за управление
Преден панел/заден панел
Пренасяне на устройството
2
Свързване
14
14
Включване на захранващия кабел
Свързване на допълнителни
устройства
– Свързване с AUX IN 1
– Свързване с AUX IN 2
– Слушайте музика от вашия
преносим плейър или външно
устройство.
– Връзка OPTICAL IN
LG Sound Sync
– Свързване с USB
– Свързване на антената
Основни действия
– Действия CD/USB
– Автоматично възпроизвеждане
– Избор на папка и
MP3/WMA файл
– Изтриване на файл/папка или
форматиране
Ефект на възпроизвеждане
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCHER
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– MIX
– TEMPO
– AUTO SYNC
– DJ STAR
– REAL SCRATCHER
– CUE
Използване на безжичната технология
Bluetooth®
– Слушане на музика, записана на
Bluetooth устройства
Използване на приложението LG
XBOOM
– Относно приложението „LG
XBOOM”
– Инсталиране на приложението
„LG XBOOM” на вашето Bluetooth
устройство
– Активиране на Bluetooth с
приложението „LG XBOOM”
Действия с радиото
– Слушане на радио
– Подобряване на приемния сигнал
при слаб FM сигнал
– Предварителна настройка на
радиостанции
– Изтриване на всички запаметени
станции
7
14
15
15
16
16
18
18
21
21
21
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
30
30
30
31
32
32
32
32
32
Съдържание
33
34
34
34
35
35
37
38
38
38
38
38
38
39
39
41
42
42
42
43
43
44
45
45
45
46
– Преглед на информация за
радиостанция
Регулиране на звука
– Настройка на режима на звука
– Настройка на USER EQ
Работа с разширени функции
– Запис на USB
– JUKE BOX възпроизвеждане
Други действия
– Временно изключване на звука
– DRC (Управление на динамичния
диапазон)
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Спрете отново
– Използване на дистанционното
управление на телевизора
– Използване на микрофон
– Използване на H/P MODE
– LIGHTING
– Настройка на таймера за
автоматично изключване
– Затъмнител
– Автоматично изключване
– Включване на AUTO POWER
– Автоматична промяна на функция
Настройка на часовника
– Настройка на часовника чрез
приложението „LG XBOOM”
– Използване на плейъра като
будилник
Връзка с WIRELESS PARTY LINK
4
Отстраняване на
неизправности
48
48
49
Отстраняване на неизправности
– Общи
– бележки за освобождаване от
режим за демонстрация
5
Приложение
50
51
52
52
52
Технически характеристики
Търговски марки и лицензи
Поддръжка
– Забележки относно дисковете
– Работа с уреда
5
1
2
3
4
5
6
1
Начални стъпки
Уникални
характеристики
Начални стъпки
Bluetooth®
Слушайте музика, запазена на вашето
Bluetooth устройство.
Оптичен вход
Слуша музика от вашето оптично
устройство.
Ефекти на възпроизвеждане
Слушайте музика с различни звукови
ефекти и ефекти на възпроизвеждане.
Директен запис на USB
Записва музика на вашето USB устройство.
LG XBOOM
LG XBOOM е приложение, създадено да
ви позволи да управлявате някои от найновите аудио устройства на LG.
(Страница 30-31)
LG Sound Sync
Контролира нивото на звука на този уред
чрез дистанционното управление на вашия
LG телевизор, съвместим с LG Sound Sync.
Начални стъпки
Изисквания към
възпроизвежданите
файлове
7
Съвместими USB
устройства
yy MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.
Изисквания към
музикалните файлове
yy USB функцията на този уред не
поддържа всички USB устройства.
Съвместимостта на MP3/ WMA файловете
с това устройство е ограничена както
следва.
Изискване към USB
устройствата
yy Честота на дискретизация: от 32 до 48
kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
yy Устройства, за които е необходимо
допълнително инсталиране на програма,
при свързването им с компютър, не се
поддържат.
yy Скорост за предаване на данни: от 32 до
320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
yy Максимален брой файлове: CD диск с
данни: 999 / USB: 2000
yy Максимален брой папки: CD диск с
данни: 99 / USB: 200
yy Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“
yy Някои MP3/WMA файлове може да не
бъдат възпроизведени в зависимост от
типа или формата на файла.
yy CD-ROM файлов формат: ISO 9660/
JOLIET
yy Препоръчваме ви да използвате Easy-CD
Creator, който може да създава файлова
система ISO 9660.
yy Защитен файл чрез DRM (Система за
управление на цифрови права) не може
да бъде възпроизведен от уреда.
yy Дискът DTS не се поддържа.
Трябва да зададете опцията за формат
на диска на [Mastered], за да направите
дисковете съвместими с LG плейърите
при форматирането на презаписващи се
дискове. Когато зададете опцията като Live
File System, не можете да го използвате с
LG плейъри.
(Mastered/Live File System: система на
дисков формат за Windows Vista)
yy Не премахвайте USB устройството,
докато работи.
yy USB устройствата с голям капацитет
може да изискват по-дълго време за
откриване.
yy За да предотвратите загуба на данни,
архивирайте всичките свои данни.
yy Ако използвате USB удължителен
кабел или USB концентратор, USB
устройството не може да бъде
разпознато.
yy Използването на файлова система NTFS
не се поддържа. (Поддържа се само
FAT(16/ 32) файлова система.)
yy Този уред разпознава до 2000 файла.
yy Външни твърди дискове, картови четци,
заключени устройства или твърди USB
устройства не се поддържат.
yy USB портът на уреда не може да бъде
свързан с компютър. Уредът не може
да се използва като устройство за
съхранение.
yy Някои USB устройства може да не
работят с този уред.
1
Начални стъпки
yy USB флаш устройство:
Устройства, които поддържат USB2.0 или
USB1.1.
8
1
Начални стъпки
Дистанционно
управление
Начални стъпки
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим на готовност) : Включва и
изключва захранването.
B (Отваряне/Затваряне): Отваря и затваря
поставката за диск.
VOL (Сила на звука) +/- : Регулира силата
на звука на високоговорителя.
F (Функция): Избира функцията и входния
източник.
Източник на входен
сигнал / Функция
Диск
USB
Оптичен
LG Sound Sync
(оптично)
AUX (3.5 mm) вход
Вход AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(безжично)
Радио
Дисплей
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
[(Изключване на звука):
-- Заглушава звука.
-- Контролира този уред, с помощта на
дистанционно за телевизор. (Страница 39)
Подмяна на батерията
(R03
)
(R03)
Отворете капачето на задната страна на
дистанционното управление и поставете
батерията с правилно ориентирани 4 и 5.
PRESET·FOLDERW/S :
-- Избира предварително запаметен номер
на радиостанция. (Страница 32)
-- Търси папка с MP3/WMA файлове.
Когато възпроизвеждате CD/USB с MP3/
WMA файлове, намиращи се в няколко
папки, натиснете PRESET·FOLDERW/S,
за да изберете папката, която желаете да
възпроизведете.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Запаметява радио станции. (Страница 32)
-- Избира режима JUKE BOX. (Страница 37)
-- Създава списък за JUKE BOX.
AUTO DJ: Избира режима AUTO DJ.
(Страница 23)
DELETE:
-- Изтрива MP3/WMA файлове (само за
USB) (Страница 21)
-- Изтрива песен от списъка в JUKE BOX.
-- Изтрива всички запаметени станции.
Начални стъпки
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT: Слушайте своите записи/файлове
многократно или в произволен ред.
Цифрови бутони от 0 до 9: Избира
номерирани записи, файлове или
предварително зададен номер.
TUNING-/+ : Избира радиостанции.
N (Възпроизвеждане/Пауза) :
-- Стартира или въвежда пауза във
възпроизвеждането.
-- Избира stereo/mono.
Z (Стоп) :
-- Спира възпроизвеждането.
-- Отменя функция DELETE.
EQUALIZER : Избира звукови импресии.
SPECIAL EQ : Избира специален
еквалайзер.
J (Информация) :
-- Вижте информация за вашата музика.
MP3 файловете често притежават
ID3 таг. Тагът дава информация за
заглавието, изпълнителя, албума или
времето.
-- Вижда информацията на оптичния
източник в режим OPTICAL.
-- Вижда името на Bluetooth устройството
на системата в BLUETOOTH READY.
-- Показва имената на всички свързани
Bluetooth устройства в режим Bluetooth.
-- Когато тези устройства са успешно
свързани едно с друго в режим
WIRELESS PARTY LINK, на всяко
устройство се появяват имената на всяко
свързано устройство.
CLOCK: Настройва часовника и проверява
времето.
ALARM : С функцията ALARM
можете да включите или изключите
възпроизвеждането на CD и USB или
приемането с тунера в желан от вас час.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Можете да
намалите вокалните тонове по време на
възпроизвеждане на музика от различни
източници на входен сигнал.
SLEEP : Настройва системата да се
изключи автоматично в зададен час.
(Затъмнител: прозорецът на дисплея ще
потъмнее наполовина.)
RDS/SET:
-- RDS (Система за радио данни)
-- Потвърждава настройката.
KEY CHANGER (L/l) : Променя клавиша,
за да се адаптира към вашия вокален
диапазон.
MIC ECHO : Избира режима ECHO.
PTY: Търси радиостанции по тип радио.
VOCAL EFFECTS : Избира режима на
различни вокални ефекти.
USB REC :
-- Записва върху устройство с USB.
-- Спира записването.
1
Начални стъпки
C/V (Прескачане/Търсене):
-- Прескача бързо назад или напред.
-- Търси откъс в запис/файл.
9
10
Начални стъпки
Горен пулт за управление
a b c d
TEMPO B -/+
Регулира TEMPO при функция USB 2.
e f g h i j
1
Начални стъпки
s
k
g USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате звукови
файлове, като свържете USB устройство.
RECORD PORT
Можете да записвате файлови от
различни източници.
r
l
q
m
p
o
n
a H/P (Слушалки) VOLUME -/+
Регулира силата на звука на слушалките.
b 1 (Режим на готовност)
Включва или изключва захранването.
c F (Функция)
Избира функцията и входящия източник.
Източник на входен
сигнал / Функция
Диск
USB
Оптичен
LG Sound Sync
(оптично)
AUX (3.5 mm) вход
Вход AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(безжично)
Радио
Дисплей
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
d HEADPHONE IN жак
USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови
файлове, като свържете USB
устройство.
e Дисплей
f TEMPO A -/+
Регулира TEMPO при функция USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Регулира силата на звука от
високоговорителя.
h USB REC / DEMO
- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако
натиснете USB REC / DEMO, влизате в
режим на демонстрация.
i MIC (Микрофон) ECHO
Избира режим ECHO.
j MIC (Микрофон) VOLUME -/+
Регулира силата на звука на микрофона.
k VOCAL EFFECTS
Избира режим на различни вокални ефекти.
VOICE CANCELLER
Можете да намалите вокалните тонове
по време на възпроизвеждане на музика
от различните източници на входен
сигнал.
KEY CHANGER
Променя гамата, за да e подходяща за
вашия вокален диапазон с завъртане на
MIC VOLUME.
l Страна 2 / Основни системи за
управление (само за USB 2)
Z (Спиране)
Спира възпроизвеждането или отменя
функцията DELETE.
C/V (Прескачане/Търсене)
- Превърта бързо назад или напред.
- Търси секция в запис/файл.
N (Възпроизвеждане/Пауза)
Стартира възпроизвеждането или
навлиза в режим на пауза.
CUE
Задава знака за встъпване на режим
DJ STAR.
SEARCH
Придвижва се към папка или файл в режим
на избиране.
OK
Избира папка при търсене на файл.
Начални стъпки
m B (Отваряне/Затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.
n CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Избира звуков ефект CLUB, DRUM или
USER за миксиране.
(Ако искате да използвате USER,
трябва да регистрирате източник чрез
приложението “LG XBOOM”)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Натиснете желаната звукова подложка.
o AUTO SYNC
Когато използвате MIX/DJ STAR, можете
да синхронизирате темпото на аудио
файловете, които се възпроизвеждат от
USB 1 и USB 2, като натиснете AUTO SYNC.
MIX
Миксира аудио звук.
Cross fader (Кросфейдър/Затихване
между записите)
Преместете кросфейдъра, за да
настроите силата на смесения звук, когато
използвате MIXER/DJ STAR ON.
p PARTY ACCELERATOR лост
Плъзнете лоста, за да създадете парти
атмосфера.
PARTY ACCELERATOR MODE
Избира PARTY ACCELERATOR MODE.
q MERIDIAN EQ
Можете директно да изберете
първокачествен еквалайзер MERIDIAN.
r Страна 1 / Основно контролно
управление (само CD / USB 1 /
BLUETOOTH / RADIO)
Z (Спиране) / RDS
- Спира възпроизвеждането или отменя
функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото
C/V (Прескачане/Търсене)
- Превърта бързо назад или напред.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.
N (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или
навлиза в режим на пауза.
- Избира стерео/моно.
CUE
Задава знака за встъпване на режим DJ STAR.
SEARCH
Придвижва се към папка или файл в режим
на избиране.
OK
Избира папка при търсене на файл.
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта се по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да регулира момента на
възпроизвеждане в режим DJ STAR.
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка, или обратно на часовниковата
стрелка, за да контролира нивото на
USER EQ.
- Търси папка или файл.
- Регулира нивото на DJ EFFECT.
- Избира вокалните ефекти.
DJ EFFECT
Избира желан DJ EFFECT.
DJ LOOP
Избира режим DJ LOOP.
(режимът DJ LOOP може да се използва
по време на възпроизвеждане на CD/
USB.)
USER EQ
Избира тонкоректора, създаден от вас.
s H/P (Слушалки) MODE
Натиснете за избор на режим на монитор
със слушалки.
3TWIN
Свързва два високоговорителя в TWIN
режим на WIRELESS PARTY LINK.
DJ STAR
Включва или изключва режим DJ STAR.
1
Начални стъпки
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта се по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да регулира момента на
възпрoизвеждане в режим DJ STAR.
- Търси папка или файл.
- Избира светлинните ефекти.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS
BLAST+)
- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете
директно ефекта BASS BLAST (или
BASS BLAST+).
DJ LOOP
Избира режим DJ LOOP.
(режимът DJ LOOP може да се използва
по време на възпроизвеждане на USB).
LIGHTING
Избира режима на осветление.
11
12
Начални стъпки
Преден панел/заден панел
1
e
Начални стъпки
d
a
b
f
g hi
c
d
j
d
a
(Дистанционен сензор)
b Жак MIC (Микрофон) 1/2
c Поставка за диск
d Осветление
>>Внимание
Поставете високоговорителя на
безопасно разстояние от обсега
на деца. В противен случай
високоговорителят може да падне и
да причини телесна повреда и/или
имуществена щета.
e Осветление
f AUX IN 2 (L/R) : Свържете спомагателно
устройство.
g AUX IN 1 : Свързва преносимо
устройство.
h ANTENNA (FM)
i OPTICAL IN : Свързва оптично
устройство.
j Гнездо за захранването AC IN
>>Внимание
yy Ако е възможно, свържете
захранващия кабел директно към
стенен контакт. Ако използвате
удължител, препоръчително е да
използвате удължител с 110 V / 15 A
или 230 V / 15 A, в противен случай
уредът може да не работи правилно
заради липса на захранване.
yy Не претоварвайте удължителя с
допълнителен електрически товар.
Начални стъпки
13
>>Внимание
Пренасяне на
устройството
yy Не влачете уреда по път без
настилка или стълби.
yy При пренасяне на уреда внимавайте
да не го изпуснете.
yy Изключете всички свързани кабели
преди да пренасяте уреда.
yy Не поставяйте уреда на нестабилни
повърхности. Поставяйте уреда на
безопасно разстояние от досега на
деца.
yy Внимавайте уредът да не падне. В
противен случай може да се появи
неизправност, която да причини
телесна повреда и/или материални
щети.
Ръкохватки
Полезни функции за използване на устройството
Функция
Описание
Дистанционно
за телевизор
ВКЛ./ИЗКЛ.
(Страница 39)
Това ви позволява да
управлявате силата на
звука на това устройство
с дистанционното на
телевизора си, даже и с
продукт на друга компания.
Началното задание за тази
функция е установяването й
на положение включена.
BT Lock ВКЛ./ Позволява ви да свързвате
ИЗКЛ.
Bluetooth устройство само
(Страница 29) във функциите BLUETOOTH
и LG TV.
Началното задание за тази
функция е установяването й
на положение изключена.
Автоматично
включване на
захранването
(Страница 43)
Какво да се
направи
Направете това
ВКЛ.
Натиснете и задръжте [ на
дистанционното за 3 секунди в
Оптична функция.
ИЗКЛ.
Натиснете и задръжте [ на
дистанционното за 3 секунди в
Оптична функция.
ВКЛ.
Натиснете и задръжте за
5 секунди бутона N на
дистанционното управление или
N на страна 1 на устройството
във функция BLUETOOTH.
ИЗКЛ.
Натиснете и задръжте за
5 секунди бутона N на
дистанционното управление или
N на страна 1 на устройството
във функция BLUETOOTH.
Позволява на устройството да ВКЛ.
се включва автоматично чрез
входящи сигнали : Оптичен,
ИЗКЛ.
LG TV или BLUETOOTH
Изключете устройството с
натискане на 1 за 5 секунди.
Изключете устройството с
натискане на 1 за 5 секунди.
1
Начални стъпки
Устройството разполага с колелца и дръжка
за лесното му преместване.
14
Свързване
Включване на
захранващия кабел
1. Пъхнете единия край на захранващия
кабел (включен в комплекта) в гнездото
за захранването.
2
Свързване на
допълнителни
устройства
Свързване с AUX IN 1
Свързване
Свържете един от изходите (слушалки или
line out) на портативното устройство (MP3
или портативен плейър, или друго) към
конектора AUX IN 1 (3,5 мм).
3.5 mm стерео
кабел
2. Пъхнете другия край в контакт на
стената.
,,Забележка
Извадете захранващия кабел от
контакта на стената, ако няма
да използвате системата попродължителен период от време.
MP3 плейър и други
Свързване
Свързване с AUX IN 2
Свържете изхода за спомагателно
устройство (видео камера, телевизор,
плейър и други) към конектора AUX IN 2
(L/R).
Ако вашето устройство има само един
изход за аудио (моно), свържете го към
лявото аудио гнездо на уреда.
15
Слушайте музика от вашия
преносим плейър или
външно устройство.
Уредът може да се използва за
възпроизвеждане на музика от много
типове преносими плейъри или външни
устройства.
1. Свържете преносимия плейър към
конектора AUX IN 1 на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете
1.
Бял
3. Натиснете F, за да изберете функцията
„AUX 1“ или „AUX 2“.
Червен
Аудио
кабел
4. Включете преносимия плейър или
външното устройство и започнете да
възпроизвеждате музика на него.
,,Забележка
Превключва автоматично на функцията
AUX 1, когато свържете преносимото
устройство към конектора AUX IN 1.
DVD, Blu-ray плейър и други
Свързване
Или
Свържете външното устройство към
конектора AUX IN 2 на уреда.
2
16
Свързване
Връзка OPTICAL IN
1. Свържете оптичен изходен жак на външно
устройство към оптичния жак OPTICAL IN.
Оптичен кабел
2
LG Sound Sync
Свързване
Можете да управлявате някои функции на
този уред от дистанционното управление
на телевизор, поддържащ LG Sound Sync.
Функцията е съвместима с LG телевизори,
поддържащи LG Sound Sync. Уверете се,
че вашият телевизор притежава емблемата
LG Sound Sync.
Функции, които могат да се контролират
от дистанционното управление на LG
телевизора: увеличаване/намаляване на
силата на звука, заглушаване на звука
За подробности относно LG Sound Sync
вижте ръководството за потребителя на
вашия телевизор.
LG Sound Sync с жична връзка
TV или цифрово
устройство, или друго.
2. Натискайте F, докато се избере
функцията OPTICAL.
,,Забележка
yy Преди да свържете оптичния кабел,
свалете защитното покритие от
щепсела, ако вашият кабел има такова.
yy Можете да се насладите на звука
от телевизора през колонките на
тази уредба. Но при някои модели
телевизори трябва да изберете външни
колонки от менюто. (За подробности
направете справка с ръководството на
потребителя на телевизора.)
yy Настройте изходящия звук на
телевизора така, че да чувате звука
през това устройство: Меню за
настройките на телевизора [ [Звук]
[ [Изходящ звук на телевизора] [
[Външен високоговорител (Oптичен)]
yy Елементите от менюто за настройка на
телевизора се различават в зависимост
от модела на вашия телевизор.
yy Ефектите на възпроизвеждане,
функцията MIC и режим H/P не работят
при функции OPTICAL или
LG OPTICAL.
1. Свържете Вашия телевизор LG с уреда,
като използвате оптичен кабел.
2. Настройте изходящия звук на
телевизора така, че да чувате звука през
това устройство:
Меню за настройките на телевизора [
[Звук] [ [Изходящ звук на телевизора]
[ [LG Sound Sync (Оптично)]
3. Включете системата, като натиснете 1.
4. Натискайте F, докато се избере
функцията OPTICAL.
На екрана на дисплея можете да видите
“LG OPTICAL” ако връзката между този
уред и вашия телевизор е нормална.
Свързване
LG Sound Sync с безжична
връзка
1. Включете системата, като натиснете 1.
2. Натиснете F, докато е избрана
функцията „LG TV“.
,,Забележка
yy Можете също да използвате
дистанционното управление на този
уред, докато използвате функцията
LG Sound Sync. Ако използвате
отново дистанционното управление на
телевизор, уредът се синхронизира с
телевизора.
yy При неуспешна връзка проверете
състоянието на този уред и на вашия
телевизор: захранване, функция.
yy Проверете състоянието на този уред
и свързването в дадените по-долу
случаи при използването на функцията
LG Sound Sync.
-- Системата е изключена.
-- Превключване на друга функция.
-- Прекъсване на безжичната връзка,
причинено от смущения или поради
отдалеченост.
-- Изваждане на оптичния кабел.
yy Времето за изключване на този уред е
различно в зависимост от вашия телевизор.
yy Ако опитате да промените функцията,
така че да използвате функцията за
LG телевизор, силата на звука ще се
промени в съответствие с нивото на
звука на LG телевизора.
yy Елементите от менюто за настройка на
телевизора се различават в зависимост
от модела на вашия телевизор.
yy Ако сте изключили уреда директно с
натискане на 1, функцията LG Sound
Sync ще се изключи. За да използвате
отново тази функция, трябва да свържете
отново телевизора и системата.
yy Силата на звука може да се увеличи,
когато TV и този уред са свързани чрез
LG Sound Sync. Намалете силата на
звука на TV и след това свържете с
този уред.
yy Когато включите свързания чрез
LG Sound Sync телевизор LG или
активирате функцията „LG TV“,
системата автоматично превключва
функцията на „Телевизор LG“.
yy Трябва да настроите звука на
телевизора ръчно в зависимост от
модела на телевизора.
yy Ако регулирате силата на звука
на телевизора когато този уред и
телевизора са свързани чрез LG Sound
Sync, този уред може да усили силата
на звука поради синхронизирането й с
тази на телевизора.
2
Свързване
3. Настройте изходния звуков сигнал на
телевизора за слушане на звука през
този уред:
Меню за настройка на телевизора
[Sound] [ [TV Sound output] [ [LG
Sound Sync (Wireless)]
На екрана на дисплея можете да
видите “LG TV PAIRED” ако връзката
между този уред и вашия телевизор е
нормална.
17
18
Свързване
Свързване с USB
Свързване на антената
Свържете USB устройство (или MP3
плейър и други) към USB порта на уреда.
За да слушате радиопредавания, свържете
предоставената FM антена.
USB устройство
2
Свързване
FM антена
,,Забележка
Изваждане на USB устройството от
уреда:
1. Изберете различна функция/
режим или натиснете два пъти
едно след друго Z.
2. Извадете USB устройството от
уреда.
,,Забележка
Разпънете докрай жичната FM антена.
Използване
Основни действия
Действия CD/USB
1. Вмъкнете диска с натискането на B.
Или свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете функцията „CD“ или „USB“, като
натиснете F.
За да
Спрете
Възпроизведете
Въведете пауза
Изберете
директно
запис/файл
Прескоeчте
към
следващия/
предишния
запис/файл
Възпроизведете
с повторение или
в произволна
последователност
,,Забележка
yy Повтарящото се/разбъркано
възпроизвеждане работи както следва.
На
дисплея
Описание
OFF
Възпроизвежда
песните по ред и спира
възпроизвеждането.
ONE
Възпроизвежда една и съща
песен многократно.
FOLDER
ALL
SHUFFLE
Възпроизвежда песните в
една папка многократно.
(С изключение на AUDIO
CD)
Възпроизвежда всички
песни многократно.
Възпроизвежда всяка песен
на случаен принцип по
веднъж и след това спира
възпроизвеждането.
yy Когато възпроизвеждате списък в
JUKE BOX списък, са налични само
ONE и ALL.
yy Дори след рестартиране на уреда
или превключване от една функция
на друга, можете да слушате
музика от мястото, където тя е била
последно възпроизведена.
yy Ако оставите поставката за диск
отворена за 5 минути, тя ще се
затвори автоматично.
Автоматично
възпроизвеждане
-- AUDIO/MP3/WMA CD дисковете се
възпроизвеждат автоматично, след като
отворите и затворите поставката за диска.
-- Системата автоматично превключва на CD, ако
тавичката за дискове бъде отворена, а след
това затворена дори когато няма диск в нея.
-- Когато е поставен CD диск или USB
-- Ако натиснете N на страна 1 на
устройството, функцията се променя
на CD или USB 1 и възпроизвеждането
започва. (С изключение на функцията
BLUETOOTH, RADIO, OPTICAL)
-- Ако натиснете N на страна 2 на
устройството, функцията се променя на
USB 2 и възпроизвеждането започва.
-- (Освен в режим MIXER/DJ STAR ON)
3
Използване
Търсите откъс
в запис/файл
Направите това
Натиснете Z.
Натиснете N.
Натиснете N по време
на възпроизвеждането.
Натиснете и задръжте
C/V по време на
възпроизвеждане и го
освободете в желаното
за слушане място.
Натиснете цифровите
бутони от 0 до 9 на
дистанционното
управление, за да отидете
директно до желания файл
или запис.
-- В състояние на стоп
Натиснете C/V , за да
преминете към следващия/
предишния запис/файл.
-- По време на
възпроизвеждане
(1) Чрез използване на
бутоните C/V :
Натиснете V, за да
преминете към следващия
запис/файл.
След възпроизвеждане за помалко от 3 секунди, натиснете
C, за да преминете на
предишния запис/ файл.
След възпроизвеждане за
3 секунди, натиснете C, за
да преминете в началото на
записа/ файла.
(2) Като използвате SEARCH:
Завъртете REAL SCRATCHER
/ SEARCH & LEVEL CONTROL
на страна 1 на устройството
(или REAL SCRATCHER /
SEARCH & MULTI на страна
2 на устройството) или
C/V и натиснете N, за да
възпроизведете записа/файла.
Натиснете неколкократно
REPEAT на дистанционното
управление. Вижте бележката
за подробностите относно
промяната на дисплея.
19
20
Използване
,,Забележка
Когато е поставен CD диск или USB
-- Функцията се променя на CD
или USB 1, ако натиснете C/V,
Z, SEARCH на страна 1 на
устройството. (С изключение на
функцията BLUETOOTH, RADIO)
,,Забележка
yy Папките/файловете на CD / USB
устройството се разпознават както е
показано по-долу.
*
-- Функцията се променя на USB 2, ако
натиснете C/V, Z, SEARCH на
страна 2 на устройството. (Освен в
режим MIXER/DJ STAR ON)
3
Избор на папка и
MP3/WMA файл
Използване
На уреда
1. Натиснете SEARCH и завъртете REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL на страна 1 (или завъртете
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
на страна 2) or C/V, докато се появи
желаният файл. Можете да търсите в
папка, ако натиснете SEARCH отново.
2. Натиснете OK или N, за да
възпроизведете избрания файл. Когато
търсите в папка, натиснете OK, за
да изберете файл в папката, след
което натиснете OK или N отново.
Възпроизвежда се избраният файл.
На дистанционното управление
1. Натиснете неколкократно PRESET·FOLDER
W/S, докато се появи желаната папка.
2. Изберете файла, който искате с C/V.
3. Натиснете N, за да възпроизведете.
yy Ако в дадена папка няма файл, тя не
се появява.
yy Папките ще бъдат представени в
следния ред;
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файловете ще бъдат възпроизведени
от $ файл номер 1 до $ файл номер
14 един по един.
yy Файловете и папките ще бъдат
представени по реда на записване
и могат да бъдат представени по
различен начин в зависимост от
обстоятелствата при записването.
*ROOT: Първият екран, който виждате,
когато компютърът разпознае USB
устройството, се нарича „ROOT“.
Използване
Изтриване на файл/папка
или форматиране
Може да изтриете файл или папка
на Вашето USB устройство или да го
форматирате.
1. Изберете функцията USB, като
натиснете F.
2. Натиснете многократно DELETE на
дистанционното управление, при което
дисплеят ще се промени както следва.
DEL FILE ?
DEL FOLDER ?
FORMAT ?
На дисплея
DEL FILE ?
Описание
Изберете файла, който
искате да изтриете.
Изберете папката, която
FOLDER ? искате да изтриете.
FORMAT ?
Изберете форматиране
на USB устройството.
Ако искате да излезете от текущия
режим, натиснете бутона Z.
3. За да изтриете файл/папка или за да
ги форматирате, натиснете DELETE на
дистанционното управление.
>>Внимание
yy Не премахвайте USB устройството,
докато работи (възпроизвежда,
изтрива и други).
yy Препоръчваме ви редовно да
създавате резервни копия, за да
предотвратите загубата на данни.
yy Функцията за изтриване може да
не се поддържа в зависимост от
състоянието на USB (заключено и
други).
Ефект на
възпроизвеждане
Уредът поддържа различни звукови ефекти
и ефекти на възпроизвеждане:
DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ
PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY
ACCELERATOR, MIX, TEMPO, AUTO SYNC,
REAL SCRATCHER, CUE.
DJ EFFECT
Позволява да използвате DJ EFFECT, като
звукови ефекти FLANGER/PHASER/WAH/
DELAY/VCF/ROLLING/BIT CRUSH.
1. Натиснете DJ EFFECT на системата,
за да изберете желания DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY,
OFF).
Нормален режим
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)
Режим DJ STAR
(VCF, PHASER, FLANGER, DELAY,
ROLLING, BIT CRUSH, OFF)
2. Завъртете REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL на
системата по часовниковата стрелка
или обратно на нея, за да зададете
нивото на DJ EFFECT между 0 и 15.
3
Използване
DEL
21
22
Използване
На дисплея
Описание
FLANGER
Като аудио ефект,
използваш фазова
разлика, придава ефект
на закъснение на звуковия
сигнал.
PHASER
Като аудио ефект,
използваш фазова разлика,
придава чувство на
разстояние или дължина на
вълната към оригиналния
звук като долавя позицията
на звука.
3
WAH
Използване
Ефектът на създаване на
уа-уа звук при използване
на честотния филтър.
DELAY
Като аудио ефект използва
ефект на ехо на звука.
VCF
Ефект, който прави разлика
в тона, използвайки аудио
източник, който е преминал
специфична радиочестотна
лента.
ROLLING
Създава лууп
ефект, използвайки
възпроизвеждания аудио
източник, преди да настрои
превъртащия ефект.
BIT CRUSH
Променя разделителната
способност в битове на
аудио източник, за да
създаде дигитален ефект
на дисторшън.
,,Забележка
yy Режимът DJ EFFECT се показва за 3
секунди при натискане на клавиш за
DJ EFFECT.
yy Текущото ниво на измерване
се показва при настройка на
измерването .
yy Ако промените функцията или
изключите и включите уреда,
режимът DJ EFFECT с DJ EFFECT се
изключва.
yy Ако режим DJ STAR бъде включен или
изключен, DJ EFFECT се изключва.
yy Според нивото на ефекта и времето
на приложение, DJ EFFECT може да
не повлияе на това, кога DJ ефектът
ще покрие оригиналния звук.
yy Въпреки че е същият DJ EFFECT,
ефектът може да бъде различен
заради режима DJ STAR.
DJ SCRATCHER
Можете да изведете и миксирате звукови
ефекти в DJ SCRATCHER.
Завъртете REAL SCRATCHER / SEARCH &
LEVEL CONTROL или REAL SCRATCHER
/ SEARCH & MULTI на системата, за да
смесите скреч звука.
-- Може да чуете ефекта на скреч звука
в зависимост от посоката, в която
завъртите REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL или REAL
SCRATCHER / SEARCH & MULTI на
системата.
,,Забележка
yy Функция DJ SCRATCHER не работи в
режим DJ STAR.
Използване
23
AUTO DJ
DJ PAD
Автоматичната DJ функция слива края
на една песен с началото на друга за
възпроизвеждане без интервали между
песните. Функцията изравнява силата
на звука между записите/файловете за
възпроизвеждане без прекъсване.
Той ви позволява да миксирате звукови
ефекти CLUB, DRUM или USER. Всеки
режим има до 3 звукови ефекта.
Натиснете неколкократно AUTO DJ на
дистанционното управление, при което
дисплеят ще се промени, както следва.
2. Натиснете на системата DJ PAD Pad (1,
2, 3) за желания звук.
SHUFFLE
SEQUENTIAL
Описание
На дисплея
OFF
SEQUENTIAL
В този режим музиката
се възпроизвежда
в произволна
последователност.
В този режим музиката
се възпроизвежда с
повторение.
,,Забележка
yy Режимът AUTO DJ не поддържа
търсене на откъс в запис/файл или
възпроизвеждане с повторение или в
произволен ред.
yy Ако превключите на друга функция
или спрете музиката посредством Z
в режим AUTO DJ, AUTO DJ ще се
деактивира.
yy Функцията AUTO DJ не се
поддържа при музикален файл с
продължителност под 60 секунди.
yy Само SEQUENTIAL може да се
избира при възпроизвеждане на
списък в JUKE BOX.
,,Забележка
yy Ако искате да използвате USER,
трябва да регистрирате източник
с приложението „LG XBOOM”. Ако
източникът не е регистриран в USER,
на прозореца на дисплея се появява
„USER MODE EMPTY” или „DJ PAD
NO SOUND”.
yy Първоначалният DJ PAD режим е
звуков ефект CLUB.
yy DJ PAD се появява за 3 секунди,
когато натиснете DJ PAD (CLUB,
DRUM или USER) на системата.
yy DJ PAD звукът се смесва, когато
натиснете DJ PAD Pad (1, 2, 3) на
системата.
yy Издаваният в момента DJ PAD звук
се спира, а избраният DJ PAD звук
се пуска, ако натиснете различен
DJ PAD Pad (1, 2, 3) на системата,
докато се възпроизвежда DJ PAD
звук.
3
Използване
SHUFFLE
OFF
1. Натиснете и задръжте DJ PAD (CLUB,
DRUM или USER), за да изберете
желания DJ PAD звуков ефект.
24
Използване
DJ LOOP
Известна част от звука се пуска
неколкократно (около 1 секунда). (Само за
CD и USB)
По време на възпроизвеждане натиснете
и задръжте DJ LOOP на системата
там, където искате. Може да отмените
функцията DJ LOOP, като пуснете бутона.
,,Забележка
Тази функция спира след 10
използвания или след отпускане на
DJ LOOP на системата.
3
PARTY ACCELERATOR
Тя Ви дава възможност да създадете парти
атмосфера.
1. Изберете режима, като натиснете
PARTY ACCELERATOR MODE на
системата.
Звуковият ефект ще реагира различно в
зависимост от режима.
PARTY ACCEL MODE 1
PARTY ACCEL
MODE 2
PARTY ACCEL USER
Използване
2. След избор на режима на
системата плъзнете ръчката PARTY
ACCELERATOR нагоре, за да създадете
парти атмосфера.
Осветяването на високоговорителите,
LED осветлението и звуковият ефект
ще реагират според преместването на
лоста на PARTY ACCELERATOR.
PARTY ACCEL OFF
PARTY ACCEL 1
PARTY ACCEL 2
PARTY ACCEL CLIMAX
,,Забележка
Ако искате да използвате USER,
трябва да регистрирате източник
чрез приложението “LG XBOOM”.
Ако източникът не е регистриран към
USER, “PARTY ACCEL EMPTY” или
“PARTY ACCEL NO SOUND” ще се
появи на екрана.
Използване
MIX
Можете да миксирате аудио звуци.
1. Натиснете MIX на устройството.
Показва се „MIXER ON” на дисплея.
Изберете желаната функция за страна 1
и я възпроизведете.
2. По време на възпроизвеждането можете да
свържете USB устройство към USB 2 и да
възпроизвеждате файлове от него. Страната
2 е фиксирана като функция USB 2.
,,Забележка
yy В режим MIXER ON,
-- Можете да регулирате темпото за
USB функция 1 или 2.
-- Ако натиснете C/V, Z или N на
уреда, това работи само за всяка
страна.
-- Ако натиснете C/V, Z или N
на дистанционното управление, то
работи както за страната 1, така и
за страната 2.
-- За задействане се препоръчва да
използвате C/V, Z или N на
уреда вместо на дистанционното
управление.
-- Цифровите бутони DELETE не
работят.
-- Можете да използвате H/P MODE.
(Страница 41)
yy Ако изключите уреда по време на
процес на миксиране, режимът MIX
преминава в състояние OFF.
TEMPO
Можете да настроите функцията Tempo за
USB от 50 (MIN) до 150 (MAX).
Завъртете TEMPO A на устройството, за
да настроите темпото за USB 1. Завъртете
TEMPO B на устройството, за да настроите
темпото за USB 2.
,,Забележка
yy Темпото е зададено на 100, ако
включите/изключите устройството
или го спрете напълно.
yy Темпото се запазва, когато
направите пауза и възстановите
възпроизвеждането.
AUTO SYNC
Когато използвате Миксиране, можете да
синхронизирате темпото на възпроизвежданите
аудио файлове в USB 1 и USB 2, като натиснете
AUTO SYNC на устройството.
За да спрете процеса, отново натиснете
AUTO SYNC.
,,Забележка
yy Темпото на музиката, която
се възпроизвежда в USB 1, се
синхронизира с темпото в USB 2.
yy TEMPO A не работи, когато AUTO
SYNC е включен.
yy Ако USB2 спре напълно или функцията
бъде променена, функцията AUTO
SYNC се отменя.
yy В случаите по-долу може да възникне
грешка в AUTO SYNC в зависимост от
източника на звука.
-- Тихият откъс в началото на записа.
-- Въведение или преходен откъс,
в който се появяват няколко
музикални инструмента.
-- В случаи, където скоростта на
възпроизвеждане или темпото на
песента се промени.
-- В случай, че данните за BPM се
предоставят в реално време, а не
началото на песента.
yy Ако песента се възпроизвежда
прекалено бързо или бавно, натиснете
и задръжте AUTO SYNC. Появява се
„AUTO SYNC/RE-ANALYZING”.
yy AUTO SYNC е достъпен само в случай,
когато USB 1 е избран за страната 1 и
USB 2 е избран за страната 2 в режим
MIXER/DJ STAR ON и когато и двете
се възпроизвеждат.
3
Използване
3. Силата на миксирания звук се регулира
чрез преместване на плъзгача.
Преместете плъзгача наляво, за да
намалите силата на звука на страната
2 и го преместете надясно, за да
намалите силата на звука на страната 1.
25
26
Използване
DJ STAR
REAL SCRATCHER
Режим DJ STAR комбинира различни
режими на ефекти, за да изпитате
професионален DJ ефект.
Можете да настройвате точката на
възпроизвеждане напред или назад в
режим DJ STAR.
1. Натиснете DJ STAR на системата.
Завъртете на REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROLL или REAL
SCRATCHER / SEARCH & MULTI на
устройството за проверяване на точката на
възпроизвеждане.
Появява се „DJ - STAR ON” на дисплея.
2. Поставете USB устройствата в порт USB
1/USB 2 и възпроизведете музиката.
3. Проверете различните звукови ефекти.
За да изключите режим DJ STAR, натиснете
отново DJ STAR на устройството.
3
,,Забележка
yy В режим DJ STAR,
Използване
-- Автоматично влизане в режим USB
1 & USB 2 & MIX.
-- Функциите REAL SCRATCHER и
CUE работят в режим DJ STAR.
-- Можете да се насладите на
повече DJ ефекти (VCF, PHASER,
FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT
CRUSH) в режим DJ STAR.
-- Режим DJ STAR разпознава само
музикални файлове от USB 1 или
USB 2.
yy Функция DJ SCRATCHER не работи в
режим DJ STAR.
yy Режим DJ STAR приключва, когато
изключите устройството, промените
функцията или изключите миксъра.
,,Забележка
yy Тази функция работи в режим
DJ STAR.
yy Не можете да се придвижите до
предишен музикален файл, докато
използвате тази функция.
CUE
Можете въведете знак за встъпване в
режим DJ STAR.
1. По време на възпроизвеждане, пауза
или преустановяване на стоп състояние,
натиснете CUE на устройството в
момента, в който искате.
2. Натиснете CUE на устройството, когато
искате да стартирате музиката от знака
за встъпване.
За да изтриете знак за встъпване, натиснете
и задръжте CUE на устройството.
,,Забележка
yy Функцията работи в режим DJ STAR.
yy Можете да въведете само 1 знак
за встъпване на текущо избрана
музика.
yy Знакът за встъпване ще бъде
изтрит, когато се премахне
USB устройството, музиката се
промени или напълно се спре
възпроизвеждането.
Използване
27
Използване
на безжичната
технология
Bluetooth®
1. Включете уреда.
Информация за Bluetooth
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството,
на дисплея на Bluetooth устройството
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на
Bluetooth устройството. Вашият уред се
извежда като „LG OL100 (XX)”.
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
Звукът може да бъде прекъснат при смущения
на връзката от други електронни вълни или
когато свържете Bluetooth в други стаи.
yy Налични устройства, смартфон, МР3,
ноутбук и др.
yy Версия: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат
в състояние да интерпретират определени
профили. Този уред е съвместим със
следния профил:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Слушане на музика,
записана на Bluetooth
устройства
Сдвояване на вашия уред и
Bluetooth устройството
Преди да започнете процедурата по
сдвояване, се уверете, че функцията
Bluetooth е активирана на вашето
Bluetooth устройство. Вижте
ръководството за потребителя на вашето
Bluetooth устройство. След като веднъж се
извърши процедурата по сдвояване, не е
необходимо тя да се повтаря.
,,Забележка
yy XX представлява последните
две цифри на Bluetooth
адреса. Например, ако уредът
ви има Bluetooth адрес като
9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG
OL100 (08)” на вашето Bluetooth
устройство.
yy В зависимост от типа им някои
Bluetooth устройства имат
различен начин на сдвояване.
За повече информация относно
Bluetooth сдвояване, позовете се на
ръководството за експлоатация на
вашето Bluetooth устройство.
yy Можете да свържете този уред с до 3
Bluetooth устройства едновременно,
използвайки описания по-горе метод,
само във функция Bluetooth.
yy Сдвояването с няколко телефона
се поддържа само за Android
устройства. (В зависимост от
спецификациите на свързаното
устройство, сдвояването с няколко
телефона може да не се поддържа.)
yy Сменяемите / разглобяемите
Bluetooth устройства (напр.
Dongle и др.) Няма да поддържат
мултифункционално свързване.
3
Използване
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не
се дължи такса. Мобилен телефон с
безжична технология Bluetooth може да
се управлява чрез Cascade, ако връзката
е била осъществена чрез безжичната
технология Bluetooth.
,,Забележка
Когато ограничението за свързване
чрез Bluetooth е активно, може да
търсите Bluetooth устройство във
функцията BLUETOOTH.
28
Използване
3. Когато този уред се свърже успешно
с вашето Bluetooth устройство, в
прозореца на дисплея се появява
„BLUETOOTH PAIRED” и скоро това
се променя на името на Bluetooth
устройството.
,,Забележка
yy “BLUETOOTH PAIRED” ще се
появи за кратко на дисплея, когато
свържете други устройства при
сдвояване на няколко телефона.
yy Ако името на устройството не е
налично, се показва „_”.
3
Използване
4. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика,
записана на вашето Bluetooth
устройство, вижте ръководството за
потребителя на Bluetooth устройството.
,,Забележка
yy Когато използвате технологията
Bluetooth®, трябва да осъществите
връзка между уреда и Bluetooth
устройството на възможно найкъсо разстояние и да запазите това
разстояние.
Въпреки това връзката може да не
работи добре в следните случаи:
-- Наличие на препятствие между
уреда и Bluetooth устройството.
-- Наличие на устройство, което
използва същата честота
с Bluetooth® технология,
като медицинска апаратура,
микровълнова печка или безжично
LAN устройство.
yy Ако връзката Bluetooth не работи
добре, опитайте сдвояването отново.
yy Дори ако този уред е свързан с до
3 Bluetooth устройства в Bluetooth
режим, можете да възпроизвеждате
и контролирате музика, използвайки
само едно от свързаните устройства.
,,Забележка
yy Звукът може да прекъсне, когато
връзката изпита смущение от други
електронни устройства.
yy В зависимост от вида на устройството,
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Можете да използвате безжичната
система през телефон, MP3 плейър,
ноутбук и др.
yy Колкото по-голямо е разстоянието между
уреда и Bluetooth устройството, толкова
по-ниско е качеството на звука.
yy Bluetooth връзката ще се изключи, когато
уредът бъде изключен или Bluetooth
устройството бъде отдалечено от уреда.
yy Когато Bluetooth връзката се прекъсне,
свържете отново Bluetooth устройството
с уреда.
yy Когато Bluetooth устройството не се
свърже, на екрана на дисплея се появява
„BLUETOOTH READY”.
yy Когато използвате Bluetooth функцията,
регулирайте силата на звука до
подходящото ниво от Bluetooth
устройството.
yy Когато свържете Bluetooth устройство
(iOS устройство и други) към този уред
или работите с устройството, нивото на
силата на звука може да се синхронизира
за всяко от тях.
yy Bluetooth връзката ще прекъсне, когато
смените функцията Bluetooth с друга.
При свързване с приложението
„LG XBOOM“ само едно устройство, което
ползвате, поддържа Bluetooth връзка.
С тази система може да контролирате
Bluetooth устройството, но не може да
възпроизвеждате звук.
yy При активиране на функцията
Bluetooth, това устройство се свързва
автоматично с Bluetooth устройство,
което е свързвано последно или от
което е възпроизвеждано последно.
(В зависимост от спецификациите на
свързаното устройство, автоматичното
свързване може да не се поддържа .)
Използване
29
Контролира свързано Bluetooth
устройство
Можете да контролирате свързано
Bluetooth устройство чрез уреда:
възпроизвеждане, пауза, стоп, прескачане.
,,Забележка
yy Тази функция е налична за
използване само с Android OS и iOS.
yy Тази функция може да не се
поддържа в зависимост от Bluetooth
устройството, или може да работи по
различен начин.
Можете да ограничите Bluetooth връзката
само до функциите BLUETOOTH и LG TV,
за да предотвратите нежелано свързване
към Bluetooth устройства.
За да включите тази функция, натиснете
и за около 5 секунди задръжте N на
дистанционното управление или N на
страната 1 на устройството във функцията
BLUETOOTH.
Появява се съобщението “BLUETOOTH
LOCK ON”, след което можете да
ограничите Bluetooth връзката.
За да изключите тази функция, натиснете
и за около 5 секунди задръжте N на
дистанционното управление или N на
страната 1 на устройството във функцията
BLUETOOTH.
Появява се съобщението “BLUETOOTH
LOCK OFF”.
,,Забележка
Дори и да заключите Bluetooth
връзката, това устройство ще се
включи от функцията Auto Power. За
да предотвратите това Изключете
функцията Auto Power. (Страница 43)
3
Използване
Ограничаване на връзките през
Bluetooth (BT LOCK).
30
Използване
Използване на
приложението LG
XBOOM
,,Забележка
yy Приложението „LG XBOOM” може
да се използва с този уред само на
операционна система Android OS.
yy Препоръчително е да използвате
най-новата версия на приложението.
3
Използване
Относно приложението
„LG XBOOM”
Инсталиране на
приложението „LG XBOOM”
на вашето Bluetooth
устройство
Има два начина за инсталиране на
приложението „LG XBOOM” на вашето
Bluetooth устройство.
Инсталиране на приложението
„LG XBOOM” чрез QR код
1. Инсталирайте приложението „LG
XBOOM” чрез QR код. За да сканирате
QR кода, използвайте софтуера за
сканиране.
Приложението „LG XBOOM” прибавя набор
от нови функции към този уред.
За да се насладите на повече функции, ви
препоръчваме да изтеглите и инсталирате
безплатното приложение „LG XBOOM”,
Тук са представени няколко от многото
функции на приложението „LG XBOOM”.
Мулти джук бокс: Забавлението се
увеличава трикратно, когато свържете
до 3 Bluetooth телефона едновременно.
Възпроизведете музика и от трите
телефона и създайте персонализиран
списък за възпроизвеждане и от трите
телефона.
Създаване на мостри: Запишете ефекти
на своя смартфон и ги синхронизирайте
лесно със системата чрез Bluetooth.
Достигнете пълния си творчески потенциал.
2. Чукнете иконата за инсталиране.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството има сканиращо
приложение. Ако не разполагате с
такова, изтеглете от “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy QR кодът може да не работи в
зависимост от региона.
yy Можете да намерите наличното
приложение за това устройство, като
използвате приложението „LG Audio“.
-- Операционна система Android:
версия 5.0 (или по-нова)
Използване
Инсталирайте приложението
„LG XBOOM” от „Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Чукнете иконата „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете „LG
XBOOM” и го потърсете.
3. В списъка с резултатите намерете и
чукнете „LG XBOOM”, за да започнете
да теглите Bluetooth приложението.
4. Чукнете иконата за инсталиране.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройство е снабдено с “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Активиране на Bluetooth
с приложението „LG
XBOOM”
Приложението „LG XBOOM” помага за
свързване на вашето Bluetooth устройство
към този уред.
Чукнете иконата на приложението „LG
XBOOM” на началния екран, за да отворите
приложението „LG XBOOM” и да отидете до
главното меню.
,,Забележка
yy Приложението „LG XBOOM” ще бъде
налично в следните софтуерни версии:
-- Операционна система Android:
версия 5.0 (или по-нова)
yy Ако използвате приложението
„LG XBOOM” за управление,
ще има някои различия между
приложението „LG XBOOM” и
предоставеното дистанционно
управление. Използвайте доставеното
дистанционно управление, ако е
необходимо.
yy В зависимост от Bluetooth
устройството приложението „LG
XBOOM” може да не работи.
yy След свързване на приложението
“LG XBOOM”, може да се започне
възпроизвеждане на музика от вашето
Bluetooth устройство. В такъв случай
опитайте процедурата по свързване
отново.
yy Ако работите с други приложения
или промените настройките на
вашето Bluetooth устройство, докато
използвате приложението „LG
XBOOM”, приложението „LG XBOOM ”
може да не работи нормално.
yy Когато приложението „LG XBOOM” не
работи нормално, проверете своето
Bluetooth устройство и връзката на
приложението „LG XBOOM” и опитайте
да свържете отново.
yy В зависимост от операционната
система на смартфона, съществуват
някои различия в работата на „LG
XBOOM”.
yy Проверете Bluetooth настройката
на вашето Bluetooth устройство, ако
връзката с приложението „LG XBOOM”
не работи добре.
3
Използване
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
31
32
Използване
Действия с радиото
Предварителна настройка
на радиостанции
Уверете се, че FM антената е свързана.
(Страница 18)
Можете да настроите предварително 50
радиостанции за RADIO.
Слушане на радио
Преди да търсите станция, намалете звука.
1. Натиснете F, докато на дисплея се
появи RADIO.
Настройва се последната слушана
станция.
3
Използване
2. Автоматична настройка:
Натиснете и задръжте около две
секунди TUNING -/+ на дистанционното
управление или C/V на страна 1 на
устройството, докато индикаторът за
честота започне да се променя, след
това отпуснете. Сканирането приключва,
когато устройството се включи на
станция.
Или
Ръчна настройка:
Натиснете няколко пъти TUNING -/+ на
дистанционното управление или C/V
на системата.
3. Регулирайте силата на звука, като
натиснете VOL +/- на дистанционното
управление или чрез завъртане
на копчето MASTER VOLUME на
устройството неколкократно.
Подобряване на приемния
сигнал при слаб FM сигнал
Натиснете N на дистанционното или N на
страна 1 на устройството. Това ще промени
тунера от стерео на моно и обикновено ще
подобри сигнала.
1. Натиснете F, докато на дисплея се
появи RADIO.
2. Изберете желаната честота, като
натиснете бутона TUNING -/+ на
дистанционното управление или бутона
C/V на страната 1 на устройството.
3. Натиснете JUKEBOX/MEMORY
на дистанционното управление.
На дисплея започва да премигва
предварително избран номер.
4. Натиснете PRESET·FOLDERW/S на
дистанционното управление, за да
изберете желания предварително
зададен номер.
5. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление. Станцията
се запаметява.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да
запаметите още станции.
7. За да слушате предварително зададена
станция, натиснете
PRESET·FOLDERW/S или цифровите
бутони от 0 до 9 на дистанционното
управление.
Изтриване на всички
запаметени станции
1. Натиснете DELETE на дистанционното
управление.
„DELETE ALL?” започва да премигва на
дисплея на уреда.
2. Натиснете DELETE на дистанционното
управление, за да изтриете всички
запаметени радиостанции.
Съобщението “DELETED ALL” започва
да мига на дисплея на устройството.
Използване
33
Преглед на информация за
радиостанция
FM тунерът е снабден с функция RDS
(система за радио данни). Тя показва
информация за радиостанцията, която
слушате в момента. Натиснете RDS/SET на
дистанционното управление неколкократно,
за да прелистите различните типове данни:
PS
(Име на програмна услуга)
На дисплея ще се появи името
на канала.
PTY
(Разпознаване на програмен тип)
RT
(Радио текст)
Текстово съобщение, което
съдържа специална информация
от излъчващата станция.
Този текст може да се движи по
екрана.
CT
(Часово време, излъчвано от
канала)
Показва точното време,
излъчвано от радиостанцията.
Можете да търсите радиостанции по
програмен тип, като натиснете RDS/SET на
дистанционното управление. На дисплея
ще се покаже последно използваното PTY.
Натиснете PTY още веднъж, за да изберете
предпочитания от вас тип програма.
Натиснете и задръжте C/V. Тунерът ще
започне да търси автоматично. Когато бъде
намерена станция, търсенето ще спре.
3
Използване
Типът на програмата (например
джаз или новини) се появява на
дисплея.
34
Използване
Регулиране на звука
Настройка на режима на
звука
Системата има няколко предварително
настроени тонкоректора. Показваните
елементи на еквалайзера може да се
различават в зависимост от източниците на
звука и звуковите ефекти.
3
Можете да изберете желания звуков
режим, като използвате EQUALIZER на
дистанционното управление.
Използване
На дисплея
Описание
MERIDIAN
Можете да се
насладите на
първокачествен
звук с технологията
MERIDIAN.
BASS (BASS BLAST) Усилва басите и
Или
мощните звуци.
BASS+ (BASS
BLAST+)
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Тази програма
придава на звука
възторжена
атмосфера,
като ви дава
усещането, че
сте на истински
концерт с рок,
поп, джаз или
класическа музика.
Можете да изберете желания режим на
звука, като използвате SPECIAL EQ на
дистанционното управление или SPECIAL
EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+) на
системата.
На дисплея
Регион
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинска
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJO,
FORRO
Близкият
ARABIC
Изток
DANGDUT
Индонезия
AFRO
Африка
INDIA
Индия
Описание
Оптимизиран
еквалайзер
за
музикалния
жанр
предпочитан
във всеки
регион.
,,Забележка
С натискане и задържане на SPECIAL
EQ / BASS BLAST (или на BASS
BLAST+) на устройството за 3 секунди.
Тогава вие можете директно да
изберете ефекта BASS (BASS BLAST)
или BASS+ (BASS BLAST+).
Настройка на USER EQ
Можете да регулирате нивото на звука на
баса, средните и високите честоти според
вашите предпочитания.
1. Натиснете USER EQ на уреда. На
дисплея се показва „USER EQ”.
FOOT BALL
Можете да се
насладите на
еквалайзера
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Можете да се
насладите на
оптимизиран звук.
3. На системата завъртете REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL, за да регулирате стойността.
,,Забележка
Можете директно да изберете
еквалайзер MERIDIAN, като натиснете
MERIDIAN EQ на уреда.
2. На системата натиснете неколкократно
USER EQ, докато на прозореца на
дисплея се появи желаната настройка.
Използване
Работа с разширени
функции
Запис на USB
Можете да запишете различни звукови
източници на USB
(CD, USB 1, USB 2, AUX 1, AUX 2, RADIO)
1. Свържете USB устройството към
RECORD PORT на устройството.
2. Натиснете F, за да изберете функция, в
която искате да запишете.
3. Започнете записването, като натиснете
USB REC на дистанционното
управление или USB REC / DEMO на
системата.
Състояние
Резултат
Възпроизвеждане/ Записано до
Пауза
спирането
Бърз запис на
Спрете отново последната
(Страница 38)
песен
CD, USB 1,
USB 2
Пълно
спиране
Бърз запис на
всички песни
В примера подолу обхватът
е ограничен
- След търсене
на файл
(Страница 20)
бърз запис на
избрана песен
- Бързо
записване
на всички
песни, само
когато името
на папката
е показано
на екрана.
(Folder Search
Mode излиза
от режим на
търсене на
папки, когато
след влизане
в този режим
не е натискан
бутон в течение
на няколко
секунди.)
(Страница 20)
Пълно
спиране
Режим
AUX 1,
AUX 2,
RADIO,
MIXER ON/
DJ STAR ON
-
- След
включване
на JUKE BOX
(Страница 37)
бърз запис на
всички песни в
JUKE BOX.
Записано до
спирането.
За да спрете записването
За да спрете да записвате, натиснете
USB REC на дистанционното управление
или USB REC / DEMO на самото
устройство.
За избор на скорост на
предаване при записване
1. Натиснете и задръжте USB REC на
дистанционното управление или USB
REC / DEMO на системата за 3 секунди.
2. Натиснете C/V на дистанционното
управление или C/V на страна 1 на
устройството, за да изберете скорост на
предаване в битове.
3. Натиснете USB REC на дистанционното
управление или USB REC / DEMO
на системата, за да приключите с
настройката.
Изготвянето на неоторизирани копия
на защитен материал, включително
компютърни програми, файлове,
предавания и звукови записи, може да
представлява нарушение на авторските
права и криминално престъпление.
Това оборудване не трябва да бъде
използвано за такива цели.
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
3
Използване
Функция
CD, USB
35
36
Използване
,,Забележка
yy За стабилен запис нивото на
изходния звук намалява само когато
записвате музика от CD на USB.
yy Можете да промените силата на
звука между MIN и 30 по време на
запис (само за CD функция).
yy Когато спрете записа по време на
възпроизвеждане, записаният до
момента файл се запазва (Освен,
когато записва MP3/ WMA файлове,
които са в спряно положение.)
3
Използване
yy Не изваждайте USB устройството и
не изключвайте уреда по време на
запис на USB устройството. Ако го
извадите, в компютъра може да се
създаде непълен файл, който да не
може да се изтрие.
yy Ако USB записът не се осъществи,
в прозореца на дисплея се изписват
съобщения като „NO USB”, „ERROR”,
„USB FULL”, „NOT SUPPORT” или
„FILE MAX”.
yy За запис на USB устройство не могат
да се използват устройства за четене
на карти или външни твърди дискове.
yy Когато записвате дълго време,
се записва файл от около 512
мегабайта.
,,Забележка
yy Можете да записвате различни
звуци, като използвате DJ EFFECT,
DJ SCRATCHER, DJ PAD, REAL
SCRATCHER, CUE или MIC.
(В режим MIXER/DJ STAR OFF, освен
при USB/CD в стоп състояние.)
yy Можете да контролирате запис от
микрофон според силата на звука на
микрофона.
yy Не можете да запазите повече от 2000
файла.
yy В случай на неподдържан MP3/WMA
файл записът на файла може да спре.
yy Когато правите запис по време на
възпроизвеждане, звукът на пусканата
в момента песен се издава.
yy Когато Функцията е настроена на
BLUETOOTH или LG TV, записването е
достъпно в режим MIXER ON.
yy VOICE CANCELLER или KEY
CHANGER ще бъдат нулирани, ако
използвате функция за запис по
време на активирани функции VOICE
CANCELLER или KEY CHANGER.
yy VOICE CANCELLER или KEY
CHANGER не могат да се активират по
време на запис.
yy Той ще се запази както следва.
AUDIO CD
MP3/WMA
Състояние
„Възпроизвеждане“
или „Пауза“
Състояние
„Възпроизвеждане“
или „Пауза“
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Други състояния
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*0@ 53"$,@
"6%*0@ 53"$,@
Друг източник*
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@
53"$,@
"6%*0@
53"$,@
Други състояния
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Тунер
%+@.*9@3&$
56/&3@3&$
.*9@
"6%*0@@'.
.*9@
5IFPUIFSTUBUVT
Режим MIXER / DJ STAR
ON 5IFPUIFSTUBUVT
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
%+@.*9@3&$
.*9@
.*9@
'*-&@
"
%
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
* : AUX или подобно.
Тунер: Показва се текущата честота на
записа.
1
Използване
JUKE BOX възпроизвеждане
Функцията JUKE BOX ви дава възможност
да си направите списък за възпроизвеждане
с вашите любими записи/файлове от
диск. Може да се въведе списък за
възпроизвеждане до 100 записа/файла.
Създаване на списък в JUKE BOX
,,Забележка
При създаване или изменение на
списъка за JUKE BOX, режимът
REPEAT е изключен.
Използване на JUKE BOX
Натиснете веднъж JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление. На дисплея се
появява JUKEBOX ON.
За да възпроизведете списъка JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление.
За да отмените командата, натиснете веднъж
JUKEBOX/MEMORY на дистанционното
управление. На прозореца на дисплея се
появява „JUKEBOX OFF”.
Редактиране на JUKE BOX
1. Натиснете и задръжте JUKEBOX/MEMORY
на дистанционното управление, за да
активирате режима за редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато
натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.)
2. Натиснете PRESET·FOLDER W/S на
дистанционното управление, за да изберете
запис/файл за редактиране.
3. Натиснете C/V на дистанционното
управление.
4. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.
5. Повторете стъпки 2 до 4, за да запазите
други песни/файлове.
6. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление още веднъж.
За да възпроизведете списъка в JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление,
след като редактирате списъка.
Изтриване на списък в JUKE BOX
Функцията за изтриване работи само в режим
на редактиране.
1. Натиснете и задръжте JUKE BOX / MEMORY
на дистанционното управление, за да
влезете в режим на редактиране.
Или
Натиснете бутона DELETE на
дистанционното управление докато JUKE
BOX се възпроизвежда, за да влезете в
режим на редактиране.
2. Изберете песен, като натиснете
неколкократно PRESET·FOLDER W/S на
дистанционното управление.
3. Натиснете DELETE на дистанционното
управление, докато е избрана песен.
,,Забележка
yy Ако няма списък в JUKE BOX, на екрана
на дисплея се появява „JUKEBOX
NO PROGRAM”, когато натиснете
JUKEBOX/MEMORY на дистанционното
управление.
yy JUKE BOX се изключва в случаите по-долу.
-- Превключване на друга функция.
-- Изключване и включване на уреда.
-- Натискане на цифровите бутони на
дистанционното управление.
-- Възпроизвеждане на файл,
използвайки REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL.
yy Списъкът в JUKE BOX се анулира в
случаите по-долу.
-- Премахване на диска.
3
Използване
1. Натиснете и задръжте JUKE BOX / MEMORY
на дистанционното управление, за да
влезете в режим на редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато
натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.)
2. Изберете запис/файл, като натиснете C/V
на дистанционното управление.
3. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление, за да
запаметите песента/файла.
4. Повторете стъпки 2 - 3, за да запазите други
записи/файлове. (Можете да промените
списъка чрез натискане на PRESET·FOLDER
W/Sна дистанционното управление, за да
изберете номера на програмата в JUKE BOX.)
5. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление още веднъж.
За да възпроизведете списъка в JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление,
след като създадете списъка.
37
38
Използване
Други действия
Временно изключване на звука
Натиснете [ на дистанционното управление, за
да заглушите вашия звук.
Звукът на уреда може да се изключи, за да
говорите например по телефона; през това време
в прозореца на дисплея ще се покаже „Q”.
За да отмените, отново натиснете [ на
дистанционното управление или променете
силата на звука.
3
Използване
DRC (Управление на
динамичния диапазон)
Направете звука чист, докато силата му е
намалена и предотвратете внезапното му
усилване (само Dolby Digital).
Натиснете N във функцията OPTICAL, за
да включите или изключите тази функция
На дисплея
Описание
DRC ON
Функцията DRC е
включена.
DRC OFF
Функцията DRC е
изключена.
,,Забележка
Тази функция работи само при
функцията OPTICAL.
Режим CHILDSAFE
Тази функция ви помага да предотвратите
изненадата, когато включите уреда в
случай, че силата на звука е настроена на
високо ниво.
За да включите режим CHILDSAFE,
натиснете и задръжте OK на уреда, когато
силата на звука на уреда е „MIN”.
В режим CHILDSAFE звукът се увеличава
постепенно.
За да изключите режим CHILDSAFE,
натиснете и задръжте OK на уреда, когато
силата на звука на уреда е „MIN”, при което
този режим се изключва.
,,Забележка
В случай на CD, USB или BT функция,
режимът CHILDSAFE няма да работи
след около 2 минути от включването на
уреда, дори ако този режим е активиран.
DEMO
При изключено състояние натиснете
веднъж USB REC / DEMO на уреда. Уредът
ще се включи и в прозореца на дисплея ще
се покаже всяка една от функциите с демо
звук.
За да отмените функцията DEMO,
натиснете USB REC / DEMO на системата
още веднъж.
Спрете отново
Устройството записва момента, в който сте
натиснали Z, в зависимост от диск или от
USB.
Ако натиснете и задържите двукратно Z
, устройството ще изчисти момента на
спиране.
Използване
39
Използване на
дистанционното
управление на телевизора
Използване на микрофон
Можете да контролирате някои функции
на това устройство чрез дистанционното
управление на телевизора, дори ако той е
произведен от друга компания.
Управляемите функции са увеличаване/
намаляване на звука и изключване на
звука.
3. Пейте заедно с акомпанимента.
Настройте силата на микрофона, като
на системата въртите MIC VOLUME по
часовниковата стрелка или обратно на
нея.
За да включите или изключите тази
функция, натиснете и задръжте [ на
дистанционното управление във функция
OPTICAL.
Описание
TV REMOTE ON
Функцията TV
REMOTE е включена.
Функцията TV
TV REMOTE OFF REMOTE е
изключена.
,,Забележка
yy Поддържани марки телевизори
LG
Sharp
Panasonic Philips
Sony
Samsung
Toshiba
Vizio
yy Уверете се, че изходният звук на
вашия телевизор е зададен като
[Външен високоговорител].
yy Тази функция може да не
работи добре в зависимост от
дистанционното управление.
yy Тази функция не работи при магично
дистанционно управление на LG
телевизор.
yy Тази функция работи само при
функцията OPTICAL.
2. Пуснете музиката, която искате.
,,Забележка
yy Когато не използвате микрофона,
настройте силата на MIC на минимум
или изключете MIC и извадете
микрофона от жака за MIC.
yy Ако микрофонът е много близо
до високоговорителя, може да
се получи ревящ звук. В този
случай отдалечете микрофона от
високоговорителя или намалете
силата на звука, като използвате MIC
VOLUME на системата.
yy Ако звукът от микрофона е много
силен, той може да бъде изкривен. В
този случай завъртете MIC VOLUME
на системата до минимум.
yy Можете да създадете ехо ефект на
звука от микрофоните, използвайки
MIC ECHO.
3
Използване
На дисплея
1. Свържете микрофона в гнездото MIC.
40
Използване
ВОКАЛНО ОТМЕНЯНЕ
Можете да намалите вокалните тонове по
време на възпроизвеждане на музика от
различни източници на входен сигнал.
Натиснете „VOICE CANCELLER“ и на
екрана на дисплея ще се появи „VOICE
CANCELLER ON”.
За да го отмените, натиснете бутона VOICE
CANCELLER отново.
Качеството на VOICE CANCELLER може да
е различно в зависимост от условията на
запис на музикалните файлове.
3
,,Забележка
Използване
yy Тази функция е налична при
функциите CD, USB или BLUETOOTH.
yy Ако функцията не е налична, в
прозореца на дисплея се появява
„NOT SUPPORT”.
yy Тази функция е налична за
използване само когато е свързан
микрофон.
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „PLEASE INSERT
MIC”.
yy Тя не е налична за mono източници.
yy За да я инициализирате, променете
функцията или разкачете
микрофона.
yy Възможно е тази функция да не може
да се инициализира в зависимост
от състоянието на свързаните
устройства.
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ТОНАЛНОСТ
Можете да регулирате тоналността в 9
стъпки (4 стъпки по-висока, 4 стъпки пониска и първоначалната тоналност).
yy За да повишите тоналността, едно по
едно, натиснете неколкократно бутона
KEY CHANGER (L) на дистанционното
управление или натиснете KEY
CHANGER на устройството и
завъртете MIC VOLUME по посоката
на часовниковата стрелка по време на
възпроизвеждане.
yy За да понижите тоналността, едно по
едно, натиснете неколкократно бутона
KEY CHANGER (l) на дистанционното
управление или натиснете KEY
CHANGER на устройството и завъртете
MIC VOLUME обратно на часовниковата
стрелка по време на възпроизвеждане.
,,Забележка
yy Тази функция е налична
при функциите CD, USB или
BLUETOOTH.
yy За да я инициализирате, променете
функцията, разкачете микрофона
или променете музиката.
yy Възможно е тази функция да
не може да се инициализира
в зависимост от свързаните
устройства.
yy Ако функцията не е налична, в
прозореца на дисплея се появява
„NOT SUPPORT”.
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „PLEASE INSERT
MIC”.
Използване
VOCAL EFFECTS (гласови
ефекти)
Когато свържете микрофон към жака MIC,
може да се наслаждавате на функцията
„Караоке“, като променяте гласа.
За да изберете различен режим, натиснете
VOCAL EFFECTS многократно или
натиснете VOCAL EFFECTS, а след това
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL на системата, когато на дисплея
се появи режимът „Вокални ефекти“.
,,Забележка
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „PLEASE INSERT
MIC”.
yy Ако натиснете KEY CHANGER, DJ
EFFECT или MIC ECHO на уреда
в режим VOCAL EFFECTS, след
излизане от настоящите VOCAL
EFFECTS, изключете режим
VOCAL EFFECTS и работете с KEY
CHANGER, DJ EFFECT или в режим
ECHO.
yy За да изключите режим VOCAL
EFFECTS, натиснете и задръжте
VOCAL EFFECTS.
ECHO (ехо)
Когато включите микрофона си в жака MIC,
може да създадете ехо ефект на звука от
микрофоните, като натискате MIC ECHO.
ECHO MODE 1
ECHO MODE 2
,,Забележка
ECHO OFF
yy Ако няма свързан микрофон, на дисплея
се показва „PLEASE INSERT MIC”.
yy Ако натиснете бутона VOCAL EFFECTS
в режима ECHO, след запаметяване
на текущото ECHO изключете режима
ECHO и настройте режима
VOCAL EFFECTS.
Натиснете MIC ECHO отново, след
архивиране на текущите VOCAL
EFFECTS, и работете в ECHO режим.
Използване на H/P MODE
Наличен е монитор за слушалките.
Натиснете H/P MODE, за да слушате музика с
помощта на слушалки. Натиснете бутона H/P
VOLUME и завъртете копчето VOLUME, за да
регулирате силата на звука.
Когато миксирате, натиснете H/P MODE, за
да изберете режима Мониторинг. Можете
да слушате музиката, която се миксира или
възпроизвежда в Източник A или Източник B.
,,Забележка
yy Той не е съвместим с 4-полюсно
гнездо.
yy Ако изберете един изход на звука
в режим MIXER / DJ STAR ON,
ефектите на възпроизвеждане (освен
TEMPO) не се прилагат към изхода
през слушалките.
yy Ако изключите уреда или преминете
в състояние MIXER / DJ STAR OFF,
избраният H/P MODE се отменя.
3
Използване
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
ECHO2
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
41
42
Използване
LIGHTING
Тази функция предлага парти атмосфера,
като контролира осветяването на
системата.
Натискайте многократно LIGHTING на
устройството или натиснете LIGHTING
на устройството, след което завъртете
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI на
устройството.
PARTY
OFF
WATER
FOREST
(MY STYLE)
yy Функцията „Осветяване“ работи с
всички функции.
Използване
yy Режимът „Осветяване“ запазва
предишния си режим, когато
натиснете LIGHTING на системата за
първи път, натиснете отново, за да
смените режимите.
yy Ако искате да използвате MY STYLE,
трябва да запишете източник с
приложението LG XBOOM.
yy Не гледайте директно към
излъчващата светлина част, когато
LIGHTING е включено.
yy Ако яркостта на осветяването е
твърде силна, включете стайните
светлини или изключете LIGHTING
на устройството.
yy За включване или изключване
на горния или долен светодиод
за осветяване LED, натиснете и
задръжте LIGHTING на устройството
за 3 секунди.
На дисплея
Натиснете SLEEP на дистанционното
управление неколкократно, за да изберете
времето на забавяне между 10 и 180
минути. След изтичане на времето за
забавяне системата ще се изключи.
За да отмените функцията „сън”, натискайте
многократно SLEEP на дистанционното
управление, докато се появи “SLEEP OFF”.
,,Забележка
,,Забележка
3
Настройка на таймера за
автоматично изключване
Описание
FLASH ON
Горното и долното
LED осветление е
включено.
FLASH OFF
Горното и долното
LED осветление е
изключено.
yy Може да проверите оставащото
време преди системата да се
изключи. Натиснете SLEEP на
дистанционното управление,
за да проверите или промените
оставащото време.
yy Можете да редактирате оставащото
време, когато е показано оставащото
време или „DIMMER ON”.
Затъмнител
Натиснете SLEEP на дистанционното
управление веднъж. Дисплеят ще се
затъмни наполовина.
За да я отмените, натиснете многократно
бутона SLEEP на дистанционното
управление, докато се появи “SLEEP OFF”.
,,Забележка
Цялото осветление се изключва при
работа с регулатора на осветеността.
Използване
Автоматично изключване
Този уред ще се изключи сам, за да спести
енергия, в случай че основният уред не
бъде свързан към външно устройство и не
бъде използван за период от 15 минути.
Уредът ще се изключи сам и след шест
часа, ако главният уред бъде свързан към
друг уред с аналогови входни източници.
Как се прекъсва връзката
с безжичната мрежа или
безжичното устройство.
Изключете уреда, като натиснете бутона за
захранване за повече от 5 секунди.
Включване на AUTO
POWER
Този уред се включва автоматично от
входен източник: LG TV, Bluetooth или
Оптичен.
Когато включите своя телевизор към тази
система, тя разпознава входящия сигнал
и избира подходящата функция. Може да
чуете звука от системата.
Ако опитате да свържете своето Bluetooth
устройство, този уред ще се включи и
ще се свърже с Bluetooth устройството.
Можете да възпроизведете желаната
музика.
Когато изключите това устройство с
натискане на 1 на устройството за 5
секунди, всеки път можете да включвате
или изключвате функцията AUTO POWER.
На дисплея
Описание
AUTO POWER ON
Функцията AUTO
POWER е включена.
AUTO POWER OFF
Функцията AUTO
POWER е изключена.
,,Забележка
yy Тази функция може да не работи
в зависимост от свързаното
устройство.
yy В зависимост от свързаното
устройство уредът се включва, но
може да не се осъществи връзка
чрез Bluetooth функцията.
yy Ако Bluetooth връзката с това
устройство прекъсне, някои
Bluetooth устройства ще се опитват
непрекъснато да се свържат с
устройството. Поради това се
препоръчва да прекъснете връзката,
преди да изключите устройството.
yy Ако опитате да осъществите връзка
с приложението „LG XBOOM”, се
включва Bluetooth функцията на
този уред.
yy Ако включите устройството чрез
функцията LG TV или Bluetooth, се
включва съответната функция на
това устройство.
yy Ако вече сте сдвоявали този уред,
той може да се включи автоматично
от източник на входен сигнал, докато
е изключен.
yy Ако сте изключили директно
уреда, той не може да се включи
автоматично от функцията AUTO
POWER. Този уред обаче може да
се включи чрез функцията AUTO
POWER, когато се получи оптичен
сигнал след 5 секунди липса на
сигнал.
3
Използване
Функцията за автоматично изключване на
захранването се прилага само за MAIN
устройство в случай на връзка WIRELESS
PARTY LINK. В случай на OTHER
устройство, функцията за автоматично
изключване е достъпна след прекъсване
на връзката между устройствата OTHER и
MAIN.
43
44
Използване
Автоматична промяна на
функция
Този уред разпознава входни сигнали
като оптичен сигнал, Bluetooth, LG TV и
Aux 1 устройство, след което автоматично
преминава към подходящата функция.
Когато опитате да свържете
Bluetooth устройство
Когато опитате да свържете Bluetooth
устройство към този уред, се избира
Bluetooth функцията. Възпроизведете
музика на Bluetooth устройството.
3
Използване
Когато AUX IN 1(3.5 mm стерео
кабел) е свързан
Когато свържете преносимото устройство
към конектора AUX IN 1, се избира
функция AUX 1. Възпроизведете музика на
преносимото устройство.
Когато идват оптични сигнали
Когато включите външното устройство,
свързано към този уред чрез оптичен
кабел, този уред променя функцията на
оптична. Можете да чуете звука от вашето
устройство.
Когато е свързан LG телевизор
Когато включите своя LG телевизор,
свързан чрез LG Sound Sync (безжична
връзка), този уред променя функцията на
LG телевизор. Можете да чуете звука от
вашия телевизор.
,,Забележка
yy Тази функция не е налична по време
на запис или изтриване.
yy Тази функция работи само с
устройства, които са били свързвани
преди.
yy Ако е активиран режимът за
ограничаване на връзките през
Bluetooth, осъществяването на такава
връзка ще бъде възможно само
през режим „Bluetooth“ и „LG TV“.
(Страница 29)
yy LG Sound Sync (оптично) се променя,
както и функцията OPTICAL.
Използване
Настройка на
часовника
Използване на плейъра
като будилник
1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте ALARM на
дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте CLOCK
[„Часовник“] на дистанционното
управление.
3. Изберете режима на извеждане
на часа, като натиснете C/V на
дистанционното управление.
- AM 12:00 (за извеждане на АМ (преди
обед) и PM (следобед)) или 0:00 (за
24-часов формат)
5. Изберете часа, като натиснете C/V на
дистанционното управление.
6. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
7. Изберете минутите, като натиснете
C/V на дистанционното управление.
8. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
Настройка на часовника
чрез приложението „LG
XBOOM”
Инсталирайте приложението „LG XBOOM”
на вашето Android устройство. (Страница
30-31)
Часовникът на вашия уред ще се
синхронизира автоматично с вашето
устройство чрез активиране на Bluetooth
връзка с приложението „LG XBOOM”.
1. Включете уреда.
3. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените часа и
минутите, и натиснете RDS/SET, за да
запазите промените.
4. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да изберете функция,
след което натиснете RDS/SET на
дистанционното управление, за да
запаметите.
-Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да изберете
предварително запаметен номер,
когато изберете тунера, а след това
натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
Ако няма номер в паметта, тази стъпка
се прескача.
5. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените силата на
звука, след което натиснете RDS/SET
на дистанционното управление, за да
запаметите.
,,Забележка
yy Ако сте настроили часовника,
можете да проверите часа,
като натиснете CLOCK на
дистанционното управление, дори
когато плейърът е изключен.
yy Можете да настроите аларма след
настройка на времето на часовника.
yy Ако настроите часовото време и
будилника, можете да проверите
иконата на будилника „(“, като
натиснете CLOCK, дори когато
уредът е изключен.
yy Ако настроите часа на часовника и
алармата, можете да проверявате
иконата на алармата „(” и
информацията за настройките
посредством натискане на ALARM
дори когато уредът е изключен.
yy Можете да изберете режим ALARM
ON/OFF, като натиснете ALARM.
3
Използване
4. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление, за да потвърдите избора
си.
45
46
Използване
Връзка с WIRELESS
PARTY LINK
Можете да се насладите на звука чрез два
високоговорителя. За да се насладите на
WIRELESS PARTY LINK, трябва да купите
допълнителен високоговорител.
Съвместимо е с устройства, поддържащи
WIRELESS PARTY LINK.
3
1. Натиснете 3 TWIN на системата. На
дисплея се появява TWIN MODE ROLE
SELECT.
2. Натиснете 3 TWIN на устройството, за
да изберете MAIN или OTHER.
-
Уред: Изберете MAIN.
-
Уред: Изберете OTHER.
Два уреда опитват да се свържат един с
друг.
3. Когато тези уреди бъдат успешно
свързани един с друг, името на всяко от
свързаните устройства се появява на
всеки уред.
Използване
Използване
,,Забележка
yy Ако използвате LG Sound Sync или
OPTICAL връзка, тази функция не е
налична.
-- Ако опитате да свържете
WIRELESS PARTY LINK докато
използвате функцията LG Sound
Sync или функцията OPTICAL,
на дисплея се появява „NOT
SUPPORT”.
-- Ако промените функцията на
OPTICAL или свържете LG Sound
Sync/OPTICAL докато използвате
WIRELESS PARTY LINK, ще бъде
налична WIRELESS PARTY LINK.
,,Забележка
yy Проверете следната информация
при свързване с Bluetooth.
-- Можете да свържете само едно
Bluetooth устройство в MAIN
уреда. Не можете да свържете
Bluetooth устройство към OTHER
уреда.
-- Връзката чрез WIRELESS PARTY
LINK се поддържа само при
Android устройства. (Връзката
чрез WIRELESS PARTY LINK
може да не се поддържа в
зависимост от спецификациите
или операционната система на
свързаното устройство.)
-- Сменяемите/разглобяемите
Bluetooth устройства (като
например ключ за порт и други)
не поддържат връзка с WIRELESS
PARTY LINK.
-- Когато е свързан WIRELESS
PARTY LINK, Bluetooth връзката
не е налична в състояние на
запис или изтриване.
-- Ако свържете WIRELESS PARTY
LINK докато възпроизвеждате от
свързано Bluetooth устройство, то
може да бъде повторно свързано,
в зависимост от спецификацията
на телефона.
3
Използване
yy Можете да използвате микрофон
само във OTHER уред. В случай на
OTHER уред се поддържат само
някои функции.
yy При деактивиране на WIRELESS
PARTY LINK OTHER уред преминава
към BLUETOOTH функция.
yy Ако връзката е неуспешна, в
прозореца на дисплея се появява
„FAILED”.
yy Някои функции се синхронизират
една с друга.
yy Връзката WIRELESS PARTY LINK
ще се прекъсне, когато изключите
системата или натиснете
3 TWIN от нея.
yy Звукът на MAIN уреда и на OTHER
уреда може да са различни в
зависимост от състоянието на
възпроизвеждане или от източника.
47
48
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Общи
Проблем
Причина и решение
yy Изключете захранването на тази система и свързаното външно
устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други) и
ги включете отново.
Уредът не работи
правилно.
yy Извадете захранващите кабели на този уред и на свързаното
външно устройство (телевизор, уфер, DVD плейър, усилвател и
други) и опитайте да ги свържете отново.
yy Предишната настройка може да не се запази, когато устройството
се изключи.
yy Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел.
4
Няма захранване.
Отстраняване на неизправности
Няма звук.
yy Проверете дали електрозахранването не е спряно.
Проверете състоянието, като използвате електронни устройства в
същия изход за прав ток.
yy Проверете дали сте избрали правилната функция.
Натиснете бутона за функция и проверете, дали сте избрали
правилната функция.
yy Поставен е невъзпроизводим диск. Проверете възпроизвеждания
диск.
Уредът не започва
възпроизвеждане.
yy Няма поставен диск. Поставете диск.
yy Дискът е замърсен. Почистете диска. (Страница 52)
yy Дискът е поставен обратно.
Поставете диска така, че етикетът или печатната страна да сочат
нагоре.
yy Антената е разположена или свързана неправилно.
Уверете се, че сте свързали добре антената.
Радиостанциите
не могат да
се настройват
правилно.
yy Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб.
Настройте ръчно станцията.
yy Няма предварително запаметени станции или предварително
запаметените станции са изтрити (когато настройвате чрез
търсене на предварително запаметени канали).
Запаметете предварително някои радиостанции, вижте стр. 32 за
подробности.
Отстраняване на неизправности
Проблем
Дистанционното
управление не
работи правилно.
49
Причина и решение
yy Дистанционното управление е твърде далеч от уреда.
Работете с дистанционното управление на разстояние от около 23
фута (7 м).
yy Има преграда между дистанционното управление и уреда.
Отстранете преградата.
yy Батериите на дистанционното са изтощени.
Поставете нови батерии.
Няма светлина от
високоговорителя
yy Вижте светлинните ефекти, като натиснете LIGHTING. (Страница 42)
yy Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync
LG Sound Sync не
работи.
yy Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този
уред.
yy Проверете връзката на външното устройство като телевизор или
Bluetooth устройство.
yy В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не
работи.
бележки за освобождаване от режим за демонстрация
Проблем
Не може да се промени входния източник
като BT (BLUETOOTH), USB и др., към
тоналност ‘F‘ и само режим DEMO се
показва на дисплея.
Дистанционното управление не работи
правилно.
Причина и решение
yy Натиснете бутона ‘DEMO’ на основния
продукт за 15 секунди.
4
Отстраняване на неизправности
Функцията AUTO
POWER не работи.
yy Проверете връзката на LG Sound Sync.
50
Приложение
Технически характеристики
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Размери (Ш x В x Д)
Работна температура
Работна влажност
Вижте главния етикет на уреда.
Вижте главния етикет на уреда.
Мрежов режим на готовност: 0,5 W
(Ако всички мрежови портове са активирани.)
Приблиз. 430,0 мм x 1055,0 мм x 400,0 мм
5 °C до 35 °C
5 % до 60 % RH
Входове / изходи
Вход от цифров аудио
източник (OPTICAL IN)
Аналогов аудио вход
(AUX IN 2)
Вход от преносимо
устройство (AUX IN 1)
Микрофон (MIC 1/2)
5
3,3 V (p-p), оптичен жак x 1
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA гнездо (Л, Д) x 1
1,0 Vrms (3,5 мм стереожак) х 1
Чувствителност 20 mV (1 kHz), 6,3 мм жак x 2
Тунер
Приложение
FM обхват за настройка
87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz
Система
Честотни характеристики
Съотношение сигнал-шум
Динамичен обхват
Захранване на шината (USB)
Налична честота на
дискретизация на звука на
цифровия вход
Наличен формат на звука на
цифровия вход
100 до 20000 Hz
Повече от 75 dB
Повече от 80 dB
5 V 0 500 mA
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Dolby Audio, PCM
Усилвател (RMS изходна мощност)
Обща изходна мощност
2,000 W RMS
ВИСОКА
550 W RMS X 2 (6 Ω при 1 kHz, 25 % THD)
НИСКА
900 W RMS (12 Ω при 200 Hz, 15 % THD)
yy Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.
Приложение
51
Търговски марки и
лицензи
Всички търговски марки са търговски марки
на съответните им собственици.
Знаците и логата Bluetooth® са
регистрирани търговски марки,
собственост на Bluetooth SIG, Inc.
и използването на тези марки от LG
Electronics е под лицензионен режим.
Други търговски марки и наименования
са на съответните собственици.
Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символа
double-D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
5
Приложение
52
Приложение
Поддръжка
Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Забележки относно
дисковете
Работа с дисковете
Не слагайте лепенки или тиксо по
дисковете.
Съхраняване на дисковете
5
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.
Поддържайте външните
повърхности чисти
Приложение
След използване на диска винаги го
връщайте в опаковката му. Не излагайте
дисковете на пряка слънчева светлина или
на източници на топлина и никога не ги
оставяйте в паркиран автомобил, изложен
на пряка слънчева светлина.
Не използвайте летливи течности,
като например спрей против насекоми,
близо до уреда. Прилагането на голям
натиск при почистване може да повреди
повърхностите. Не оставяйте гумени или
пластмасови изделия в продължителен
контакт с уреда.
Почистване на дисковете
Почистване на уреда
Отпечатъците от пръсти и прахът по
диска могат да влошат качеството
на изображението и на звука. Преди
възпроизвеждане почиствайте диска с
чиста кърпа. Избърсвайте диска от центъра
към периферията.
За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.
Не използвайте силни разтворители, като
например алкохол, бензин, разредители,
почистващи препарати или антистатичен
спрей за стари грамофонни плочи.
Поддръжка на уреда
Уредът е високотехнологично, прецизно
устройство. Ако оптичната приемна леща
или механизмът за въртене на диска
се замърсят или износят, качеството
на изображението може да се влоши.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервизен център за повече информация.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising