LG | OK55 | Owner's Manual | LG OK55 Ръководство за употреба

LG OK55 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мини Hi-Fi
система
Преди да използвате вашата система, прочетете
внимателно настоящото ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
МОДЕЛ
OK55
www.lg.com
MFL70504329
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
1807_Rev02
2
1
Начални стъпки
Информация за
безопасност
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО
ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Знакът със светкавица в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието
на неизолирано опасно
напрежение в затворената
част на уреда, което може
да е достатъчно силно, за да
представлява риск от токов
удар.
Знакът с удивителна в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване)
в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се
излага на вода (капки или пръски) и върху
него не трябва да се поставят съдове,
пълни с течности, като например вази.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте
този уред в затворено пространство, като
например в шкаф за книги или подобни
мебели.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под
високо напрежение около този продукт
(като например електрическа мухобойка).
Този продукт може да се повреди поради
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Този продукт използва
лазерна система. За да се осигури
правилното използване на продукта,
прочетете внимателно това ръководство
за потребителя и го запазете за бъдещи
справки. Ако уредът има нужда от
техническа поддръжка, се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използването на контролни механизми,
модификации или извършването на
процедури, различни от описаните в
този документ, може да причини опасно
излагане на радиация. За да предотвратите
директно излагане на лазерни лъчи, не
опитвайте да отваряте корпуса.
ВНИМАНИЕ: Не блокирайте
вентилационните отвори. Монтирайте
в съответствие с инструкциите на
производителя.
Процепите и отворите в корпуса са
създадени за вентилация и с цел да
осигурят надеждната работа на уреда и
да го предпазват от прегряване. Никога
не блокирайте отворите, поставяйки
продукта върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този продукт
не трябва да се поставя като вграден,
като например в библиотека или шкаф,
освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и не са спазени указанията на
производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената
информация за безопасност, включваща
идентификация на продукта и номинални
характеристики, вижте основния етикет
на долната част или друга повърхност на
продукта.
Начални стъпки
Това устройство е оборудвано с преносима
батерия или акумулатор.
Как безопасно да извадите батериите
или акумулаторния пакет от
оборудването: За да извадите старите
батерии или акумулаторен пакет, следвайте
стъпките за сглобяване в обратен ред.
За да предотвратите замърсяването на
околната среда и евентуалните заплахи за
здравето на хора и/или животни, старата
батерия или акумулаторен пакет трябва
да бъдат поставени в подходящ контейнер
на определеното място за събирането им.
Не изхвърляйте батерии или акумулаторни
пакети заедно с други отпадъци.
Препоръчва се да използвате местни,
безплатни системи за възстановяване на
батерии или акумулаторни пакети (може
да не се предлагат във вашия регион).
Батериите или акумулаторните пакети не
трябва да се излагат на прекалено висока
температура, като например слънчеви
лъчи, огън и други.
ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък,
като свещи например, не трябва да се
поставят върху уреда.
Символи
~
Отнася се за променлив ток (AC).
0
Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас
II.
1
Отнася се за режим на готовност.
!
Отнася се за „Включване”
(захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
1
Начални стъпки
ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел
Щепселът е разединяващо устройство.
Щепселът трябва да остане достъпен за
случай на спешен случай.
Вижте страницата със спецификациите
на това упътване за употреба, за да се
информирате за настоящите изисквания.
Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварени стенни контакти, разхлабени
или повредени стенни контакти,
удължителни кабели, оголени захранващи
кабели или повредена или накъсана
изолация на проводника представляват
опасност. Всяко едно от тези условия
би довело до токов удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на
Вашето устройство и ако има признаци на
повреда или влошаване на състоянието
му, изключете го от контакта, прекратете
употребата на устройството и се погрижете
кабела да бъде сменен с правилната
резервна част от регламентиран сервизен
център. Предпазвайте захранващия кабел
от физическо или механично неправилно
използване, например усукване,
пречупване, прищипване, затваряне на
врата върху него или стъпване върху него.
Обърнете особено внимание на щепселите,
стенните контакти и мястото, от където
кабелът излиза от устройството.
3
4
Съдържание
Съдържание
1
Начални стъпки
3
Използване
2
6
7
17
17
17
18
7
7
8
10
12
Информация за безопасност
Уникални характеристики
Изисквания към възпроизвежданите
файлове
– Изисквания към музикалните
файлове
– Съвместими USB устройства
– Изискване към USB устройствата
Дистанционно управление
Горен пулт за управление
Преден панел/заден панел
2
Свързване
14
14
Включване на захранващия кабел
Свързване на допълнителни
устройства
– Свързване с AUX IN
– Свързване с PORT. IN
– Слушайте музика от вашия
преносим плейър или външно
устройство.
– Свързване с USB
– Свързване на антената
Основни действия
– Действия CD/USB
– Автоматично възпроизвеждане
– Избор на папка и
MP3/WMA файл
– Изтриване на файл/папка или
форматиране
Ефект на възпроизвеждане
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– PARTY KICK STARTER [„Ефект за
начало на партито“]
Използване на безжичната технология
Bluetooth®
– Слушане на музика, записана на
Bluetooth устройства
Използване на приложението Music
Flow Bluetooth
– Относно приложението „Music Flow
Bluetooth”
– Инсталиране на приложението
„Music Flow Bluetooth” на вашето
Bluetooth устройство
– Активиране на Bluetooth с
приложението „Music Flow
Bluetooth”
Действия с радиото
– Слушане на радио
– Подобряване на приемния сигнал
при слаб FM сигнал
– Предварителна настройка на
радиостанции
– Изтриване на всички запаметени
станции
7
14
15
15
16
16
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
27
27
27
Съдържание
28
29
29
29
30
30
32
33
33
33
33
33
34
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
– Преглед на информация за
радиостанция
Регулиране на звука
– Настройка на режима на звука
– Настройка на USER EQ
Работа с разширени функции
– Запис на USB
– JUKE BOX възпроизвеждане
Други действия
– Временно изключване на звука
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Спрете отново
– Използване на микрофон
– LIGHTING
– Настройка на таймера за
автоматично изключване
– Затъмнител
– Автоматично изключване
– Включване на AUTO POWER
– Автоматична промяна на функция
Настройка на часовника
– Настройка на часовника чрез
приложението „Music Flow
Bluetooth”
– Използване на плейъра като
будилник
LG Sound Sync
Връзка с WIRELESS PARTY LINK
4
Отстраняване на
неизправности
42
42
Отстраняване на неизправности
– Общи
5
Приложение
44
45
46
46
46
Технически характеристики
Търговски марки и лицензи
Поддръжка
– Забележки относно дисковете
– Работа с уреда
5
1
2
3
4
5
6
1
Начални стъпки
Уникални
характеристики
Начални стъпки
Bluetooth®
Слушайте музика, запазена на вашето
Bluetooth устройство.
Вход за преносимо устройство
Слушайте музика от вашето преносимо
устройство (MP3 плейър, ноутбук и други).
Ефекти на възпроизвеждане
Слушайте музика с различни звукови
ефекти и ефекти на възпроизвеждане.
Директен запис на USB
Записва музика на вашето USB устройство.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth е приложение,
създадено да ви позволи да управлявате
някои от най-новите аудио устройства на
LG. (Страница 25-26)
LG Sound Sync
Контролира нивото на звука на този уред
чрез дистанционното управление на вашия
LG телевизор, съвместим с LG Sound Sync.
Начални стъпки
Изисквания към
възпроизвежданите
файлове
7
Съвместими USB
устройства
yy MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.
Изисквания към
музикалните файлове
yy USB функцията на този уред не
поддържа всички USB устройства.
Съвместимостта на MP3/ WMA файловете
с това устройство е ограничена както
следва.
Изискване към USB
устройствата
yy Честота на дискретизация: от 32 до 48
kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
yy Устройства, за които е необходимо
допълнително инсталиране на програма,
при свързването им с компютър, не се
поддържат.
yy Скорост за предаване на данни: от 32 до
320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
yy Максимален брой файлове: CD диск с
данни: 999 / USB: 2000
yy Максимален брой папки: CD диск с
данни: 99 / USB: 200
yy Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“
yy Някои MP3/WMA файлове може да не
бъдат възпроизведени в зависимост от
типа или формата на файла.
yy CD-ROM файлов формат: ISO 9660/
JOLIET
yy Препоръчваме ви да използвате Easy-CD
Creator, който може да създава файлова
система ISO 9660.
yy Защитен файл чрез DRM (Система за
управление на цифрови права) не може
да бъде възпроизведен от уреда.
yy Дискът DTS не се поддържа.
Трябва да зададете опцията за формат
на диска на [Mastered], за да направите
дисковете съвместими с LG плейърите
при форматирането на презаписващи се
дискове. Когато зададете опцията като Live
File System, не можете да го използвате с
LG плейъри.
(Mastered/Live File System: система на
дисков формат за Windows Vista)
yy Не премахвайте USB устройството,
докато работи.
yy USB устройствата с голям капацитет
може да изискват по-дълго време за
откриване.
yy За да предотвратите загуба на данни,
архивирайте всичките свои данни.
yy Ако използвате USB удължителен
кабел или USB концентратор, USB
устройството не може да бъде
разпознато.
yy Използването на файлова система NTFS
не се поддържа. (Поддържа се само
FAT(16/ 32) файлова система.)
yy Този уред разпознава до 2000 файла.
yy Външни твърди дискове, картови четци,
заключени устройства или твърди USB
устройства не се поддържат.
yy USB портът на уреда не може да бъде
свързан с компютър. Уредът не може
да се използва като устройство за
съхранение.
yy Някои USB устройства може да не
работят с този уред.
1
Начални стъпки
yy USB флаш устройство:
Устройства, които поддържат USB2.0 или
USB1.1.
8
1
Начални стъпки
Дистанционно
управление
Начални стъпки
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим на готовност) : Включва и
изключва захранването.
B (Отваряне/Затваряне): Отваря и затваря
поставката за диск.
VOL (Сила на звука) +/- : Регулира силата
на звука на високоговорителя.
F (Функция): Избира функцията и входния
източник.
Източник на входен
сигнал / Функция
Диск
USB
Вход AUX
Вход за преносимо
устройство
Bluetooth
LG Sound Sync
(безжично)
Радио
Подмяна на батерията
(R03
)
(R03)
Отворете капачето на задната страна на
дистанционното управление и поставете
батерията с правилно ориентирани 4 и 5.
Дисплей
CD
USB
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
[(Изключване на звука): Заглушава звука.
PRESET·FOLDERW/S :
-- Избира предварително запаметен номер
на радиостанция. (Страница 27)
-- Търси папка с MP3/WMA файлове.
Когато възпроизвеждате CD/USB с MP3/
WMA файлове, намиращи се в няколко
папки, натиснете PRESET·FOLDERW/S,
за да изберете папката, която желаете да
възпроизведете.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Запаметява радио станции. (Страница 27)
-- Избира режима JUKE BOX. (Страница 32)
-- Създава списък за JUKE BOX.
AUTO DJ: Избира режима AUTO DJ.
(Страница 20)
DELETE:
-- Изтрива MP3/WMA файлове (само за
USB) (Страница 19)
-- Изтрива песен от списъка в JUKE BOX.
-- Изтрива всички запаметени станции.
Начални стъпки
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT: Слушайте своите записи/файлове
многократно или в произволен ред.
Цифрови бутони от 0 до 9: Избира
номерирани записи, файлове или
предварително зададен номер.
TUNING-/+ : Избира радиостанции.
-- Прескача бързо назад или напред.
-- Търси откъс в запис/файл.
N (Възпроизвеждане/Пауза) :
-- Стартира или въвежда пауза във
възпроизвеждането.
-- Избира stereo/mono.
Z (Стоп) :
-- Спира възпроизвеждането.
-- Отменя функция DELETE.
EQUALIZER: Избира звукови импресии.
SPECIAL EQ : Избира специален еквалайзер.
J (Информация) :
-- Вижте информация за вашата музика.
MP3 файловете често притежават
ID3 таг. Тагът дава информация за
заглавието, изпълнителя, албума или
времето.
-- Вижда името на Bluetooth устройството
на системата в BT READY.
-- Показва имената на всички свързани
Bluetooth устройства в режим Bluetooth.
-- Когато тези устройства са успешно
свързани едно с друго в режим
WIRELESS PARTY LINK, на всяко
устройство се появяват имената на всяко
свързано устройство.
CLOCK: Настройва часовника и проверява
времето.
ALARM : С функцията ALARM
можете да включите или изключите
възпроизвеждането на CD и USB или
приемането с тунера в желан от вас час.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Можете да
намалите вокалните тонове по време на
възпроизвеждане на музика от различни
източници на входен сигнал.
SLEEP : Настройва системата да се
изключи автоматично в зададен час.
(Затъмнител: прозорецът на дисплея ще
потъмнее наполовина.)
RDS/SET:
-- RDS (Система за радио данни)
-- Потвърждава настройката.
KEY CHANGER (L/l) : Променя клавиша,
за да се адаптира към вашия вокален
диапазон.
MIC ECHO : Избира режима ECHO.
PTY: Търси радиостанции по тип радио.
VOCAL EFFECTS : Избира режима на
различни вокални ефекти.
USB REC :
-- Записва върху устройство с USB.
-- За да спрете записването, натиснете и
задръжте за 3 секунди.
1
Начални стъпки
C/V (Прескачане/Търсене):
9
10
Начални стъпки
Горен пулт за управление
a
1
b
c
d
e
f
g
Начални стъпки
q
h
p
i
o
j
n
m
a 1 (Готовност)
Включва или изключва захранването.
b USB REC / DEMO
- Записва върху устройство USB.
- За да спрете записването, натиснете и
задръжте за 3 секунди.
- При изключено състояние, ако
натиснете USB REC / DEMO,
извеждате режим демонстрация.
c USB порт
Можете да възпроизвеждате звукови
файлове, като свържете USB
устройство.
d Прозорец на дисплея
e Лост за PARTY ACCELERATOR
Плъзнете лоста, за да създадете
атмосфера за парти.
l
k
f F (Функция)
Избира функцията и входящия източник.
Източник на входен
Дисплей
сигнал / Функция
Диск
CD
USB
USB
Вход AUX
AUX
Вход за преносимо
PORTABLE
устройство
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
LG TV
(безжично)
Радио
FM
Начални стъпки
g 3WIRELESS LINK
- Избира MAIN или OTHER в режим
WIRELESS PARTY LINK.
- Активира или деактивира режим
WIRELESS PARTY LINK.
Z (Стоп) / RDS
- Спира възпроизвеждането или отменя
функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото
B (Отваряне/Затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.
j DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Търси папка или файл.
k SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS
BLAST+)
- Избира специален еквалайзер.
- Натиснете и задръжте, за да изберете
директно ефекта BASS (или BASS+).
SEARCH
Придвижва се към папка и файл в
режим на избиране.
OK
Избира папка, когато търси файл.
l PARTY STARTER
- При изключено положение, тази
функция включва системата със звук
Party Kick Starter („Ефект за начало на
партито“).
- При включено положение, тази
функция смесва музиката със звук
Party Kick Starter („Ефект за начало на
партито“).
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Избира за миксиране звуков ефект
CLUB, DRUM или USER.
(Ако искате да използвате USER,
трябва да регистрирате източник с
приложението “Music Flow Bluetooth”)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Натиснете желаната звукова подложка.
m DJ EFFECT
Избира желан DJ ефект.
USER EQ
Избира еквалайзера, създаден от вас.
(Страница 29)
LIGHTING
Избира режима на осветяване.
n DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта по посока на часовниковата
стрелка, или обратно на часовниковата
стрелка, за контролиране на нивото на
USER EQ.
- Регулира нивото на DJ EFFECT.
- Избира вокалните ефекти.
- Избира светлинните ефекти.
o PARTY ACCELERATOR MODE
Избира режим PARTY ACCELERATOR
MODE.
DJ LOOP
Избира режим DJ LOOP.
(режимът DJ LOOP може да се използва
по време на възпроизвеждане на CD/
USB).
p KEY CHANGER ( / )
Променя гамата, за да се адаптира към
вашия вокален диапазон.
VOICE CANCELLER
Можете да намалите вокалните тонове
по време на възпроизвеждане на
музика от различни източници на входен
сигнал.
VOCAL EFFECTS
Избира режим VOCAL EFFECTS.
MIC ECHO
Избира режим ECHO.
q MIC VOL. (Сила на звука на микрофона) -/+
Регулира силата на звука на микрофона.
1
Начални стъпки
h MASTER VOL. (Сила на звука) -/+
Коригира силата на звука от
високоговорителя.
i C (Прескачане/Търсене)
- Прескача назад.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.
N (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или
навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
V (Прескачане/Търсене)
- Прескача назад.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.
11
12
Начални стъпки
Преден панел/заден панел
1
Начални стъпки
a
b
e
fg
c
d
h
a
(Дистанционен сензор)
b Жак MIC (Микрофон) 1/2
c Поставка за диск
d Осветление
>>Внимание
Поставете високоговорителя на
безопасно разстояние от обсега
на деца. В противен случай
високоговорителят може да падне и
да причини телесна повреда и/или
имуществена щета.
e AUX IN (L/R) : Свържете спомагателно
устройство.
f PORT.(Преносимо) IN : Свързва
преносимо устройство.
g ANTENNA (FM)
h Гнездо за захранването AC IN
>>Внимание
yy Ако е възможно, свържете
захранващия кабел директно към
стенен контакт. Ако използвате
удължител, препоръчително е да
използвате удължител с 110 V / 15 A
или 230 V / 15 A, в противен случай
уредът може да не работи правилно
заради липса на захранване.
yy Не претоварвайте удължителя с
допълнителен електрически товар.
Начални стъпки
13
Полезни функции за използване на устройството
Функция
Описание
Автоматично Позволява на устройството да
включване на се включва автоматично чрез
захранването входящи сигнали :
BT (Bluetooth) или LG TV
(Страница 38)
ВКЛ.
ИЗКЛ.
Изключете устройството с
натискане на 1 за 5 секунди.
Изключете устройството с
натискане на 1 за 5 секунди.
1
Начални стъпки
Какво да
Направете това
се направи
BT Lock ВКЛ./ Позволява ви да свързвате
ВКЛ.
Натиснете и задръжте N за
Bluetooth устройство само
ИЗКЛ.
5 секунди във функцията BT
във функциите BT(Bluetooth)
(Bluetooth).
(Страница 24)
и LG TV.
ИЗКЛ.
Натиснете и задръжте N за
Началното задание за тази
5 секунди във функцията BT
функция е установяването й на
(Bluetooth).
положение изключена.
14
Свързване
Включване на
захранващия кабел
1. Пъхнете единия край на захранващия
кабел (включен в комплекта) в гнездото
за захранването.
2
Свързване на
допълнителни
устройства
Свързване с AUX IN
Свързване
Свържете изхода за спомагателно
устройство (видео камера, телевизор,
плейър и други) към конектора AUX IN
(L/R).
Ако вашето устройство има само един
изход за аудио (моно), свържете го към
лявото аудио гнездо на уреда.
Бял
2. Пъхнете другия край в контакт на
стената.
,,Забележка
Извадете захранващия кабел от
контакта на стената, ако няма
да използвате системата попродължителен период от време.
Червен
Аудио кабел
DVD, Blu-ray плейър и други
Свързване
Свързване с PORT. IN
Свържете един от изходите (слушалки или
line out) на портативното устройство (MP3
или портативен плейър, или друго) към
конектора PORT. IN (3,5 мм).
15
Слушайте музика от вашия
преносим плейър или
външно устройство.
Уредът може да се използва за
възпроизвеждане на музика от много
типове преносими плейъри или външни
устройства.
1. Свържете преносимия плейър към
конектора PORT. IN на уреда.
Или
Свържете външното устройство към
конектора AUX IN на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете
1.
3. Натиснете F, за да изберете функцията
„AUX“ или „PORTABLE“.
4. Включете преносимия плейър или
външното устройство и започнете да
възпроизвеждате музика на него.
,,Забележка
3.5 mm стерео кабел
Превключва автоматично на функцията
PORTABLE, когато свържете
преносимото устройство към конектора
PORT. IN.
Свързване
3.5 mm стерео
кабел
2
16
Свързване
Свързване с USB
Свързване на антената
Свържете USB устройство (или MP3
плейър и други) към USB порта на уреда.
За да слушате радиопредавания, свържете
предоставената FM антена.
USB устройство
2
Свързване
FM антена
,,Забележка
Разпънете докрай жичната FM антена.
,,Забележка
Изваждане на USB устройството от
уреда:
1. Изберете различна функция/
режим или натиснете два пъти
едно след друго Z.
2. Извадете USB устройството от
уреда.
Използване
Основни действия
Действия CD/USB
1. Вмъкнете диска с натискането на B.
Или свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете функцията „CD“ или „USB“, като
натиснете F.
За да
Спрете
Възпроизведете
Въведете пауза
Изберете
директно
запис/файл
Прескоeчте
към
следващия/
предишния
запис/файл
Възпроизведете
с повторение или
в произволна
последователност
,,Забележка
yy Повтарящото се/разбъркано
възпроизвеждане работи както
следва.
На
дисплея
Описание
OFF
Възпроизвежда
песните по ред и спира
възпроизвеждането.
ONE
Възпроизвежда една и съща
песен многократно.
FOLDER
ALL
SHUFFLE
Възпроизвежда песните в
една папка многократно.
(С изключение на AUDIO
CD)
Възпроизвежда всички
песни многократно.
Възпроизвежда всяка песен
на случаен принцип по
веднъж и след това спира
възпроизвеждането.
yy Когато възпроизвеждате списък в
JUKE BOX списък, са налични само
ONE и ALL.
yy Дори след рестартиране на уреда
или превключване от една функция
на друга, можете да слушате
музика от мястото, където тя е била
последно възпроизведена.
yy Ако оставите поставката за диск
отворена за 5 минути, тя ще се
затвори автоматично.
Автоматично
възпроизвеждане
-- AUDIO/MP3/WMA CD дисковете се
възпроизвеждат автоматично, след като
отворите и затворите поставката за
диска.
-- Системата автоматично превключва
на CD, ако тавичката за дискове бъде
отворена, а след това затворена дори
когато няма диск в нея.
3
Използване
Търсите откъс
в запис/файл
Направите това
Натиснете Z.
Натиснете N.
Натиснете N по време
на възпроизвеждането.
Натиснете и задръжте
C/V по време на
възпроизвеждане и го
освободете в желаното
за слушане място.
Натиснете цифровите
бутони от 0 до 9 на
дистанционното
управление, за да отидете
директно до желания файл
или запис.
-- В състояние на стоп
Натиснете C/V , за да
преминете към следващия/
предишния запис/файл.
-- По време на
възпроизвеждане
(1) Чрез използване на
бутоните C/V :
Натиснете V, за да
преминете към следващия
запис/файл.
След възпроизвеждане
за по-малко от 3 секунди,
натиснете C, за да
преминете на предишния
запис/ файл.
След възпроизвеждане за
3 секунди, натиснете C, за
да преминете в началото на
записа/ файла.
(2) Като използвате SEARCH:
Завъртете DJ SCRATCH
/ SEARCH & MULTI или
C/V и натиснете N, за
да възпроизведете записа/
файла.
Натиснете неколкократно
REPEAT на дистанционното
управление. Вижте бележката
за подробностите относно
промяната на дисплея.
17
18
Използване
Избор на папка и
MP3/WMA файл
На уреда
1. Натиснете SEARCH и завъртете DJ
SCRATCH / SEARCH & MULTI или
„C/V“ докато се покаже желаният файл.
Ако натиснете SEARCH отново, също
можете да търсите папка.
3
,,Забележка
yy Папките/файловете на CD / USB
устройството се разпознават както е
показано по-долу.
*
2. Натиснете OK или N, за да
възпроизведете избрания файл. Когато
търсите папка, натиснете OK, за да
изберете файл в папката, след което
натиснете OK или N отново. Избраният
файл се възпроизвежда.
Използване
На дистанционното управление
1. Натиснете PRESET·FOLDER W/S или
C/V многократно, докато се появи
желана папка.
2. Натиснете N, за да я възпроизведете.
Системата ще пусне първия файл от
папката.
yy Ако в дадена папка няма файл, тя не
се появява.
yy Папките ще бъдат представени в
следния ред;
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файловете ще бъдат възпроизведени
от $ файл номер 1 до $ файл номер
14 един по един.
yy Файловете и папките ще бъдат
представени по реда на записване
и могат да бъдат представени по
различен начин в зависимост от
обстоятелствата при записването.
*ROOT: Първият екран, който виждате,
когато компютърът разпознае USB
устройството, се нарича „ROOT“.
Използване
19
Изтриване на файл/папка
или форматиране
Ефект на
възпроизвеждане
1. Изберете функцията USB, като
натиснете F.
Уредът поддържа различни звукови ефекти
и ефекти на възпроизвеждане:
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO
DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR,
PARTY KICK STARTER.
Може да изтриете файл или папка
на Вашето USB устройство или да го
форматирате.
2. Натиснете многократно DELETE на
дистанционното управление, при което
дисплеят ще се промени както следва.
DEL FILE
DEL DIR
FORMAT
На дисплея
DEL FILE
Описание
Изберете файла, който
искате да изтриете.
Изберете папката, която
искате да изтриете.
FORMAT
Изберете форматиране
на USB устройството.
Ако искате да излезете от текущия
режим, натиснете бутона Z.
3. За да изтриете файл/папка или за да
ги форматирате, натиснете DELETE на
дистанционното управление.
>>Внимание
yy Не премахвайте USB устройството,
докато работи (възпроизвежда,
изтрива и други).
yy Препоръчваме ви редовно да
създавате резервни копия, за да
предотвратите загубата на данни.
yy Функцията за изтриване може да
не се поддържа в зависимост от
състоянието на USB (заключено и
други).
Позволява да използвате DJ EFFECT, като
звукови ефекти Флейнджър/Фейзър/Уау/
Забавяне.
1. Натиснете DJ EFFECT на системата,
за да изберете желания DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY,
OFF).
2. Завъртете DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системата по
часовниковата стрелка или обратно
на нея, за да зададете нивото на DJ
EFFECT между 0 и 15.
,,Забележка
yy Режимът DJ EFFECT се показва за 3
секунди при натискане на клавиш за
DJ EFFECT.
yy Текущото ниво на измерване
се показва при настройка на
измерването .
yy Ако промените функцията или
изключите и включите уреда,
режимът DJ EFFECT с DJ EFFECT се
изключва.
DJ SCRATCH
Можете да изведете и миксирате звукови
ефекти в DJ SCRATCH.
Завъртете DJ SCRATCH / SEARCH
& MULTI или DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системата, за да смесите
скреч звука.
-- Може да чуете ефекта на скреч звука
в зависимост от посоката, в която
завъртите DJ SCRATCH / SEARCH
& MULTI или DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системата.
3
Използване
DEL DIR
DJ EFFECT
20
Използване
AUTO DJ
DJ PAD
Автоматичната DJ функция слива края
на една песен с началото на друга за
възпроизвеждане без интервали между
песните. Функцията изравнява силата
на звука между записите/файловете за
възпроизвеждане без прекъсване.
Той ви позволява да миксирате звукови
ефекти CLUB, DRUM или USER. Всеки
режим има до 3 звукови ефекта.
Натиснете неколкократно AUTO DJ на
дистанционното управление, при което
дисплеят ще се промени, както следва.
2. Натиснете на системата DJ PAD Pad
(1, 2, 3) за желания звук.
SHUFFLE
3
SEQUENTIAL
Описание
На дисплея
OFF
Използване
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
-
В този режим музиката
се възпроизвежда
в произволна
последователност.
В този режим музиката
се възпроизвежда с
повторение.
,,Забележка
yy Режимът AUTO DJ не поддържа
търсене на откъс в запис/файл или
възпроизвеждане с повторение или в
произволен ред.
yy Ако превключите на друга функция
или спрете музиката посредством Z
в режим AUTO DJ, AUTO DJ ще се
деактивира.
yy Функцията AUTO DJ не се
поддържа при музикален файл с
продължителност под 60 секунди.
yy Само SEQUENTIAL може да се
избира при възпроизвеждане на
списък в JUKE BOX.
1. Натиснете и задръжте DJ PAD (CLUB,
DRUM или USER), за да изберете
желания DJ PAD звуков ефект.
,,Забележка
yy Ако искате да използвате USER,
трябва да регистрирате източник с
приложението „Music Flow Bluetooth”.
Ако източникът не е регистриран в
USER, на прозореца на дисплея се
появява „EMPTY”или „NO SOUND”.
yy Първоначалният DJ PAD режим е
звуков ефект CLUB.
yy DJ PAD се появява за 3 секунди,
когато натиснете DJ PAD (CLUB,
DRUM или USER) на системата.
yy DJ PAD звукът се смесва, когато
натиснете DJ PAD Pad (1, 2, 3) на
системата.
yy Издаваният в момента DJ PAD звук
се спира, а избраният DJ PAD звук
се пуска, ако натиснете различен
DJ PAD Pad (1, 2, 3) на системата,
докато се възпроизвежда DJ PAD
звук.
Използване
DJ LOOP
PARTY KICK STARTER
[„Ефект за начало на
партито“]
По време на възпроизвеждане натиснете
и задръжте DJ LOOP на системата
там, където искате. Може да отмените
функцията DJ LOOP, като пуснете бутона.
При изключено положение тази функция
включва системата с Party Kick Starter
[„Ефект за начало на партито“].
Известна част от звука се пуска
неколкократно (около 1 секунда). (Само за
CD и USB)
,,Забележка
Тази функция спира след 10
използвания или след отпускане на DJ
LOOP на системата.
Тя Ви дава възможност да създадете парти
атмосфера.
1. Изберете режима, като натиснете
PARTY ACCELERATOR MODE на
системата.
Звуковият ефект ще реагира различно в
зависимост от режима.
MODE 1
MODE 2
MODE 3
2. След избор на режима на
системата плъзнете ръчката PARTY
ACCELERATOR нагоре, за да създадете
парти атмосфера.
Осветяването на високоговорителите,
LED осветлението и звуковият ефект
ще реагират според преместването на
лоста на PARTY ACCELERATOR.
OFF
ACCEL 1
ACCEL 2
CLIMAX
При включено положение тази функция
смесва музиката с Party Kick Starter [„Ефект
за начало на партито“].
При изключена система
1. Натиснете PARTY STARTER на
системата
2. На дисплея се появява COME ON с
Party Kick Starter [„Ефект за начало
на партито“]. След това ще се появят
силата на звука и функцията – преди
изключване.
При включена система
1. Натиснете PARTY STARTER на
системата
2. На дисплея се появява COME ON с
Party Kick Starter [„Ефект за начало на
партито“].
,,Забележка
yy Ако искате да промените звуковия
ефект, трябва да запишете такъв с
приложението Music Flow Bluetooth.
yy В режима CHILDSAFE звукът Party
Kick Starter [„Ефект за начало на
партито“ не се възпроизвежда.
3
Използване
PARTY ACCELERATOR
21
22
Използване
Използване
на безжичната
технология
Bluetooth®
Информация за Bluetooth
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
3
Използване
Звукът може да бъде прекъснат при
смущения на връзката от други електронни
вълни или когато свържете Bluetooth в
други стаи.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не
се дължи такса. Мобилен телефон с
безжична технология Bluetooth може да
се управлява чрез Cascade, ако връзката
е била осъществена чрез безжичната
технология Bluetooth.
yy Налични устройства, смартфон, МР3,
ноутбук и др.
yy Версия: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат
в състояние да интерпретират определени
профили. Този уред е съвместим със
следния профил:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Слушане на музика,
записана на Bluetooth
устройства
Сдвояване на вашия уред и
Bluetooth устройството
Преди да започнете процедурата по
сдвояване, се уверете, че функцията
Bluetooth е активирана на вашето
Bluetooth устройство. Вижте
ръководството за потребителя на вашето
Bluetooth устройство. След като веднъж се
извърши процедурата по сдвояване, не е
необходимо тя да се повтаря.
1. Включете уреда.
,,Забележка
Когато ограничението за свързване
чрез Bluetooth е активно, може да
търсите Bluetooth устройство във
функцията BT.
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството,
на дисплея на Bluetooth устройството
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на
Bluetooth устройството. Вашият уред се
извежда като „LG OK55 (XX)”.
,,Забележка
yy XX представлява последните
две цифри на Bluetooth
адреса. Например, ако уредът
ви има Bluetooth адрес като
9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG
OK55 (08)” на вашето Bluetooth
устройство.
yy В зависимост от типа си някои
Bluetooth устройства имат различен
начин на сдвояване. Въведете PIN
кода (0000) ако е необходимо.
yy Можете да свържете този уред с до 3
Bluetooth устройства едновременно,
използвайки описания по-горе метод,
само във функция Bluetooth.
yy Сдвояването с няколко телефона
се поддържа само за Android
устройства. (В зависимост от
спецификациите на свързаното
устройство, сдвояването с няколко
телефона може да не се поддържа.)
yy Сменяемите / разглобяемите
Bluetooth устройства (напр.
Dongle и др.) Няма да поддържат
мултифункционално свързване.
Използване
3. Когато този уред се свърже успешно
с вашето Bluetooth устройство, в
прозореца на дисплея се появява
„PAIRED” и скоро това се променя на
името на Bluetooth устройството. На
прозореца на дисплея се изписва „BT”.
,,Забележка
yy На дисплея се появява за кратко
“PAIRED” когато свържете други
устройства за сдвояване на
множество телефони.
yy Ако името на устройството не е
налично, се показва „_”.
,,Забележка
yy Когато използвате технологията
Bluetooth®, трябва да осъществите
връзка между уреда и Bluetooth
устройството на възможно найкъсо разстояние и да запазите това
разстояние.
Въпреки това връзката може да не
работи добре в следните случаи:
-- Наличие на препятствие между
уреда и Bluetooth устройството.
-- Наличие на устройство, което
използва същата честота
с Bluetooth® технология,
като медицинска апаратура,
микровълнова печка или безжично
LAN устройство.
yy Ако връзката Bluetooth не работи
добре, опитайте сдвояването отново.
yy Дори ако този уред е свързан с до
3 Bluetooth устройства в Bluetooth
режим, можете да възпроизвеждате
и контролирате музика, използвайки
само едно от свързаните устройства.
,,Забележка
yy Звукът може да прекъсне, когато връзката
изпита смущение от други електронни
устройства.
yy В зависимост от вида на устройството,
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Можете да използвате безжичната система
през телефон, MP3 плейър, ноутбук и др.
yy Колкото по-голямо е разстоянието между
уреда и Bluetooth устройството, толкова
по-ниско е качеството на звука.
yy Bluetooth връзката ще се изключи, когато
уредът бъде изключен или Bluetooth
устройството бъде отдалечено от уреда.
yy Когато Bluetooth връзката се прекъсне,
свържете отново Bluetooth устройството
с уреда.
yy Когато Bluetooth устройството не се
свърже, на екрана на дисплея се появява
„BT READY”.
yy Когато използвате Bluetooth функцията,
регулирайте силата на звука до
подходящото ниво от Bluetooth
устройството.
yy Когато свържете Bluetooth устройство
(iOS устройство и други) към този уред или
работите с устройството, нивото на силата
на звука може да се синхронизира за всяко
от тях.
yy Bluetooth връзката ще прекъсне, когато
смените функцията Bluetooth с друга. При
свързване с приложението „Music Flow
Bluetooth“ само едно устройство, което
ползвате, поддържа Bluetooth връзка.С
тази система може да контролирате
Bluetooth устройството, но не може да
възпроизвеждате звук.
yy При активиране на функцията Bluetooth,
това устройство се свързва автоматично
с Bluetooth устройство, което е
свързвано последно или от което е
възпроизвеждано последно. (В зависимост
от спецификациите на свързаното
устройство, автоматичното свързване
може да не се поддържа .)
3
Използване
4. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика,
записана на вашето Bluetooth
устройство, вижте ръководството за
потребителя на Bluetooth устройството.
23
24
Използване
Контролира свързано Bluetooth
устройство
Можете да контролирате свързано
Bluetooth устройство чрез уреда:
възпроизвеждане, пауза, стоп, прескачане.
,,Забележка
yy Тази функция е налична за
използване само с Android OS и iOS.
yy Тази функция може да не се
поддържа в зависимост от Bluetooth
устройството, или може да работи по
различен начин.
3
Използване
Ограничаване на връзките през
Bluetooth (BT LOCK).
Можете да ограничите възможностите
за осъществяване на връзка през
Bluetooth само до режим „BT (Bluetooth)“
и „LG телевизор“, за да предотвратите
осъществяването на нежелани връзки през
Bluetooth.
За да включите тази функция, натиснете
и задръжте N за около 5 секунди във
функцията BT (Bluetooth).
Появява се ON-BT LOCK, след това може
да ограничите свързването чрез Bluetooth.
За да изключите тази функция, натиснете
и задръжте N за около 5 секунди във
функцията BT (Bluetooth).
Появява се OFF-BT LOCK.
,,Забележка
Дори и да заключите Bluetooth
връзката, това устройство ще се
включи от функцията Auto Power. За
да предотвратите това Изключете
функцията Auto Power.
Използване
Използване на
приложението Music
Flow Bluetooth
,,Забележка
yy Приложението „Music Flow Bluetooth”
може да се използва с този уред
само на операционна система
Android OS.
yy Препоръчително е да използвате
най-новата версия на приложението.
Инсталиране на
приложението „Music
Flow Bluetooth” на вашето
Bluetooth устройство
Има два начина за инсталиране на
приложението „Music Flow Bluetooth” на
вашето Bluetooth устройство.
Инсталиране на приложението
„Music Flow Bluetooth” чрез QR
код
1. Инсталирайте приложението „Music Flow
Bluetooth” чрез QR код. За да сканирате
QR кода, използвайте софтуера за
сканиране.
Приложението „Music Flow Bluetooth” прибавя
набор от нови функции към този уред.
За да се насладите на повече функции, ви
препоръчваме да изтеглите и инсталирате
безплатното приложение „Music Flow Bluetooth”,
Тук са представени няколко от многото
функции на приложението „Music Flow
Bluetooth”.
Мулти джук бокс: Забавлението се
увеличава трикратно, когато свържете
до 3 Bluetooth телефона едновременно.
Възпроизведете музика и от трите
телефона и създайте персонализиран
списък за възпроизвеждане и от трите
телефона.
Създаване на мостри: Запишете ефекти
на своя смартфон и ги синхронизирайте
лесно със системата чрез Bluetooth.
Достигнете пълния си творчески потенциал.
2. Чукнете иконата за инсталиране.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството има сканиращо
приложение. Ако не разполагате с
такова, изтеглете от “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy QR кодът може да не работи в
зависимост от региона.
3
Използване
Относно приложението
„Music Flow Bluetooth”
25
26
Използване
Инсталирайте приложението
„Music Flow Bluetooth” от
„Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Чукнете иконата „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете „Music
Flow Bluetooth” и го потърсете.
3. В списъка с резултатите намерете
и чукнете „Music Flow Bluetooth”, за
да започнете да теглите Bluetooth
приложението.
3
4. Чукнете иконата за инсталиране.
5. Чукнете иконата за изтегляне.
Използване
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройство е снабдено с “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Активиране на Bluetooth с
приложението „Music Flow
Bluetooth”
Приложението „Music Flow Bluetooth”
помага за свързване на вашето Bluetooth
устройство към този уред.
1. Чукнете иконата на приложението „Music
Flow Bluetooth” на началния екран, за
да отворите приложението „Music Flow
Bluetooth” и да отидете до главното
меню.
2. Ако искате да получите повече
информация за начина на работа,
натиснете [Setting] и [Help].
,,Забележка
yy Приложението „Music Flow Bluetooth”
ще бъде налично в следните
софтуерни версии:
-- Операционна система Android:
версия 4.0.3 (или по-нова)
yy Ако използвате приложението „Music
Flow Bluetooth” за управление,
ще има някои различия между
приложението „Music Flow Bluetooth”
и предоставеното дистанционно
управление. Използвайте
доставеното дистанционно
управление, ако е необходимо.
yy В зависимост от Bluetooth
устройството приложението „Music
Flow Bluetooth” може да не работи.
yy След свързване на приложението
„Music Flow Bluetooth” музиката
може да бъде изведена на вашето
смарт устройство. В такъв случай
повторете отново процедурата по
свързване.
yy Ако работите с други приложения
или промените настройките на
вашето Bluetooth устройство, докато
използвате приложението „Music
Flow Bluetooth”, приложението „Music
Flow Bluetooth ” може да не работи
нормално.
yy Когато приложението „Music Flow
Bluetooth” не работи нормално,
проверете своето Bluetooth
устройство и връзката на
приложението „Music Flow Bluetooth”
и опитайте да свържете отново.
yy В зависимост от операционната
система на смартфона, съществуват
някои различия в работата на „Music
Flow Bluetooth”.
yy Проверете Bluetooth настройката
на вашето Bluetooth устройство, ако
връзката с приложението „Music Flow
Bluetooth” не работи добре.
Използване
27
Действия с радиото
Предварителна настройка
на радиостанции
Уверете се, че FM антената е свързана.
(Страница 16)
Системата може да запомни до 50
радиостанции в обхвата FM.
Слушане на радио
Преди да търсите станция, намалете звука.
1. Натиснете F, докато на дисплея се
появи FM.
Настройва се последната слушана
станция.
Или
Ръчна настройка:
Натиснете няколко пъти TUNING -/+ на
дистанционното управление или C/V
на системата.
3. Регулирайте силата на звука, като
натиснете VOL +/- на дистанционното
управление или чрез завъртане
на копчето MASTER VOL. +/- на
устройството неколкократно.
Подобряване на приемния
сигнал при слаб FM сигнал
Натиснете бутона N. Това ще превключи
тунера от стерео на моно режим, което
обикновено подобрява приемния сигнал.
2. Изберете желаната честота,
като натиснете TUNING -/+ на
дистанционното управление или C/V
на системата.
3. Натиснете JUKEBOX/MEMORY
на дистанционното управление.
На дисплея започва да премигва
предварително избран номер.
4. Натиснете PRESET·FOLDERW/S на
дистанционното управление, за да
изберете желания предварително
зададен номер.
5. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление. Станцията
се запаметява.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да
запаметите още станции.
7. За да слушате предварително зададена
станция, натиснете
PRESET·FOLDERW/S или цифровите
бутони от 0 до 9 на дистанционното
управление.
Изтриване на всички
запаметени станции
1. Натиснете DELETE на дистанционното
управление.
„DEL ALL” започва да премигва на
дисплея на уреда.
2. Натиснете DELETE на дистанционното
управление, за да изтриете всички
запаметени радиостанции.
На прозореца на дисплея ще се
превърти “DELETED ALL”.
3
Използване
2. Автоматична настройка:
Натиснете и задръжте TUNING -/+ на
дистанционното управление или C/V
на системата за около две секунди,
докато показанието за честотата
започне да се променя, след което
отпуснете. Сканирането спира, когато
системата хване станция.
1. Натиснете F, докато на дисплея се
появи FM.
28
Използване
Преглед на информация за
радиостанция
FM тунерът е снабден с функция RDS
(система за радио данни). Тя показва
информация за радиостанцията, която
слушате в момента. Натиснете RDS/SET на
дистанционното управление неколкократно,
за да прелистите различните типове данни:
PS
(Име на програмна услуга)
На дисплея ще се появи името
на канала.
PTY
3
(Разпознаване на програмен тип)
Използване
Типът на програмата (например
джаз или новини) се появява на
дисплея.
RT
(Радио текст)
Текстово съобщение, което
съдържа специална информация
от излъчващата станция.
Този текст може да се движи по
екрана.
CT
(Часово време, излъчвано от
канала)
Показва точното време,
излъчвано от радиостанцията.
Можете да търсите радиостанции по
програмен тип, като натиснете RDS/SET на
дистанционното управление. На дисплея
ще се покаже последно използваното PTY.
Натиснете PTY още веднъж, за да изберете
предпочитания от вас тип програма.
Натиснете и задръжте C/V. Тунерът ще
започне да търси автоматично. Когато бъде
намерена станция, търсенето ще спре.
Използване
Регулиране на звука
Настройка на режима на
звука
Системата има известен брой
предварително настроени полета за
съраунд звук. Показваните елементи на
еквалайзера може да се различават в
зависимост от източниците на звука и
звуковите ефекти.
Можете да изберете желания звуков
режим, като използвате EQUALIZER на
дистанционното управление.
Описание
BASS (BASS BLAST) Усилва басите и
Или
мощните звуци.
BASS+ (BASS
BLAST+)
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
FOOT BALL
STANDARD
Тази програма
придава на звука
възторжена
атмосфера,
като ви дава
усещането, че
сте на истински
концерт с рок,
поп, джаз или
класическа музика.
Можете да се
насладите на
еквалайзера
FOOTBALL
STADIUM.
Можете да се
насладите на
оптимизиран звук.
Можете да изберете желания режим на
звука, като използвате SPECIAL EQ на
дистанционното управление или SPECIAL
EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+) на
системата.
На дисплея
Регион
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинска
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
Близкият
ARABIC
Изток
DANGDUT
Индонезия
AFRO
Африка
INDIA
Индия
Описание
Оптимизиран
еквалайзер
за
музикалния
жанр
предпочитан
във всеки
регион.
,,Забележка
С натискане и задържане на SPECIAL
EQ / BASS BLAST (или на BASS
BLAST+) на устройството за 3 секунди.
Тогава вие можете директно да
изберете ефекта BASS (BASS BLAST)
или BASS+ (BASS BLAST+).
Настройка на USER EQ
Можете да регулирате нивото на звука на
баса, средните и високите честоти според
вашите предпочитания.
1. Натиснете USER EQ на уреда. На
дисплея се показва „USER EQ”.
2. На системата натиснете неколкократно
USER EQ, докато на прозореца на
дисплея се появи желаната настройка.
3. На системата завъртете DJ SCRATCH
/ LEVEL CONTROL, за да регулирате
стойността.
3
Използване
На дисплея
29
30
Използване
Работа с разширени
функции
Запис на USB
3
Можете да запишете различни звукови
източници на USB
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)
1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Натиснете F, за да изберете функция, в
която искате да запишете.
3. Започнете записването, като натиснете
USB REC на дистанционното
управление или USB REC / DEMO на
системата.
Използване
Функция
Състояние
Резултат
Възпроизвеждане/ Записано до
Пауза
спирането
запис на
Спрете отново Бърз
(Страница 33) последната
песен
CD, USB
Пълно
спиране
AUX,
PORTABLE,
FM
-
Бърз запис на
всички песни
В примера подолу обхватът
е ограничен
- След търсене
на файл
(Страница 18)
бърз запис на
избрана песен
- Бързо
записване
на всички
песни, само
когато името
на папката
е показано
на екрана.
(Folder Search
Mode излиза
от режим на
търсене на
папки, когато
след влизане
в този режим
не е натискан
бутон в течение
на няколко
секунди.)
(Страница 18)
- След
включване
на JUKE BOX
(Страница 32)
бърз запис на
всички песни в
JUKE BOX
Записано до
спирането
За да спрете записването
За да спрете записа, за 3 секунди
натиснете и задръжте USB REC на
дистанционното управление или
USB REC / DEMO на системата. В противен
случай записът продължава.
Пауза в запис
По време на свирене или при пауза в
режим CD/USB, или при запис от външен
източник на звук, натиснете USB REC на
дистанционното управление или USB REC
/ DEMO на системата, за спиране на записа
за кратко. Натиснете го отново, за да
възобновите записването.
,,Забележка
yy VOICE CANCELLER или KEY
CHANGER ще бъдат нулирани, ако
използвате функция за запис по
време на активирани функции VOICE
CANCELLER или KEY CHANGER.
yy VOICE CANCELLER или KEY
CHANGER не могат да се активират
по време на запис.
За избор на скорост на
предаване при записване
1. Натиснете и задръжте USB REC на
дистанционното управление или USB
REC / DEMO на системата за 3 секунди.
2. Натиснете C/V, за да изберете
скоростта на битовете.
3. Натиснете USB REC на дистанционното
управление или USB REC / DEMO
на системата, за да приключите с
настройката.
Изготвянето на неоторизирани копия
на защитен материал, включително
компютърни програми, файлове,
предавания и звукови записи, може да
представлява нарушение на авторските
права и криминално престъпление.
Това оборудване не трябва да бъде
използвано за такива цели.
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
Използване
,,Забележка
yy За стабилен запис нивото на
изходния звук намалява само когато
записвате музика от CD на USB.
yy Можете да промените силата на
звука между MIN и 30 по време на
запис (само за CD функция).
yy Когато спрете записа по време на
възпроизвеждане, записаният до
момента файл се запазва (Освен,
когато записва MP3/ WMA файлове,
които са в спряно положение.)
yy Ако USB записът не се осъществи,
в прозореца на дисплея се изписват
съобщения като „NO USB”, „ERROR”,
„USB FULL”, „NOT SUPPORT” или
„FILE MAX”.
yy За запис на USB устройство не могат
да се използват устройства за четене
на карти или външни твърди дискове.
yy Когато записвате дълго време,
$%@3&$
"6%*0@
се записва файл от около 512 "6%*0@
мегабайта.
,,Забележка
yy Може да запишете разнообразни
звуци с DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ
PAD, PARTY KICK STARTER или MIC.
(Освен, когато записва USB/ CD,
което е в спряно положение.)
yy Можете да контролирате запис от
микрофон според силата на звука на
микрофона.
yy Не можете да запазите повече от
2000 файла.
yy В случай на неподдържан MP3/WMA
файл записът на файла може да
спре.
yy Когато правите запис по време
на възпроизвеждане, звукът на
пусканата в момента песен се
издава.
yy Той ще се запази както следва.
AUDIO CD
MP3/WMA
Състояние
„Възпроизвеждане“
или „Пауза“
Състояние
„Възпроизвеждане“
или „Пауза“
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Други състояния
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*0@53"$,@
"6%*0@53"$,@
Друг
източник*
'*-&@3&$ $%@3&$
53"$,@
"6%*0@
"6%*0@
53"$,@
'*-&@3&
"#$
%&'
Други състояния
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Тунер
5I
1MBZ
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
* : AUX или подобно.
3
Използване
yy Не изваждайте USB устройството и
не изключвайте уреда по време на
запис на USB устройството. Ако го
извадите, в компютъра може да се
създаде непълен файл, който да не
може да се изтрие.
31
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Тунер: Показва се текущата честота на
записа.
32
Използване
JUKE BOX възпроизвеждане
Функцията JUKE BOX позволява да създавате
списък за възпроизвеждане с любимите си записи/
файлове от диск или USB устройство. Може
да бъде въведен списък за възпроизвеждане,
съдържащ до 100 записа/файла.
Създаване на списък в JUKE BOX
3
Използване
1. Натиснете и задръжте JUKE BOX / MEMORY
на дистанционното управление, за да
влезете в режим на редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато
натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.)
2. Изберете запис/файл, като натиснете C/V
на дистанционното управление.
3. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление, за да
запаметите песента/файла.
4. Повторете стъпки 2 - 3, за да запазите други
записи/файлове.
(Можете да промените списъка чрез
натискане на PRESET·FOLDER W/Sна
дистанционното управление, за да изберете
номера на програмата в JUKE BOX.)
5. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление още веднъж.
За да възпроизведете списъка в JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление,
след като създадете списъка.
,,Забележка
При създаване или изменение на
списъка за JUKE BOX, режимът
REPEAT е изключен.
Използване на JUKE BOX
Натиснете веднъж JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление. На дисплея се
появява ON - JUKE BOX.
За да възпроизведете списъка JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление.
За да отмените командата, натиснете веднъж
JUKEBOX/MEMORY на дистанционното
управление. На прозореца на дисплея се
появява „OFF - JUKE BOX”.
Редактиране на JUKE BOX
1. Натиснете и задръжте JUKEBOX/MEMORY
на дистанционното управление, за да
активирате режима за редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато
натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.)
2. Натиснете PRESET·FOLDER W/S на
дистанционното управление, за да изберете
запис/файл за редактиране.
3. Натиснете C/V на дистанционното
управление.
4. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.
5. Повторете стъпки 2 до 4, за да запазите
други песни/файлове.
6. Натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление още веднъж.
За да възпроизведете списъка в JUKE BOX,
натиснете N на дистанционното управление,
след като редактирате списъка.
Изтриване на списък в JUKE BOX
Функцията за изтриване работи само в режим
на редактиране.
1. Натиснете и задръжте JUKE BOX / MEMORY
на дистанционното управление, за да
влезете в режим на редактиране.
Или
Натиснете бутона DELETE на
дистанционното управление докато JUKE
BOX се възпроизвежда, за да влезете в
режим на редактиране.
2. Изберете песен, като натиснете
неколкократно PRESET·FOLDER W/S на
дистанционното управление.
3. Натиснете DELETE на дистанционното
управление, докато е избрана песен.
,,Забележка
yy Ако няма списък в JUKE BOX, на екрана
на дисплея се появява „NO PROG”,
когато натиснете JUKEBOX/MEMORY на
дистанционното управление.
yy JUKE BOX се изключва в случаите по-долу.
-- Превключване на друга функция.
-- Изключване и включване на уреда.
-- Натискане на цифровите бутони на
дистанционното управление.
-- Възпроизвеждане на файл,
използвайки SEARCH и DJ
SCRATCH / SEARCH & MULTI.
yy Списъкът в JUKE BOX се анулира в
случаите по-долу.
-- Изваждане на диска или на USB
устройството.
-- Изтриване или запис на музикални
файлове в USB устройството.
Използване
Други действия
Временно изключване на звука
Натиснете [ на дистанционното
управление, за да заглушите вашия звук.
Звукът на уреда може да се изключи, за
да говорите например по телефона; през
това време в прозореца на дисплея ще се
покаже „MUTE”.
За да отмените, отново натиснете [ на
дистанционното управление или променете
силата на звука.
Тази функция ви помага да предотвратите
изненадата, когато включите уреда в
случай, че силата на звука е настроена на
високо ниво.
За да включите режим CHILDSAFE,
натиснете и задръжте OK на уреда, когато
силата на звука на уреда е „MIN”.
В режим CHILDSAFE звукът се увеличава
постепенно.
За да изключите режим CHILDSAFE,
натиснете и задръжте OK на уреда, когато
силата на звука на уреда е „MIN”, при което
този режим се изключва.
,,Забележка
В случай на CD, USB или BT функция,
режимът CHILDSAFE няма да работи
след около 2 минути от включването на
уреда, дори ако този режим е активиран.
DEMO
При изключено състояние натиснете
веднъж USB REC / DEMO на уреда. Уредът
ще се включи и в прозореца на дисплея ще
се покаже всяка една от функциите с демо
звук.
За да отмените функцията DEMO,
натиснете USB REC / DEMO на системата
още веднъж.
,,Забележка
Можете да се насладите на други
функции по време на режим DEMO;
режимът DEMO ще направи временна
пауза.
-- Без натискане на клавиш в
продължение на 10 секунди, DEMO
ще се възпроизвежда автоматично.
Спрете отново
Устройството записва момента, в който сте
натиснали Z, в зависимост от диск или от
USB.
Ако натиснете и задържите двукратно Z
, устройството ще изчисти момента на
спиране.
3
Използване
Режим CHILDSAFE
33
34
Използване
Използване на микрофон
ВОКАЛНО ОТМЕНЯНЕ
1. Свържете микрофона в гнездото MIC.
Можете да намалите вокалните тонове по
време на възпроизвеждане на музика от
различни източници на входен сигнал.
2. Пуснете музиката, която искате.
3. Пейте заедно с акомпанимента.
Настройте силата на микрофона, като
на системата въртите MIC VOL. -/+ по
часовниковата стрелка или обратно на
нея.
,,Забележка
3
yy Когато не използвате микрофона,
настройте силата на MIC на минимум
или изключете MIC и извадете
микрофона от жака за MIC.
Използване
yy Ако микрофонът е много близо
до високоговорителя, може да
се получи ревящ звук. В този
случай отдалечете микрофона от
високоговорителя или намалете
силата на звука, като използвате MIC
VOL. -/+ на системата.
yy Ако звукът от микрофона е много
силен, той може да бъде изкривен. В
този случай завъртете MIC VOL. -/+
на системата до минимум.
yy Можете да създадете ехо ефект на
звука от микрофоните, използвайки
MIC ECHO.
Натиснете „VOICE CANCELLER“ и на
екрана на дисплея ще се появи „ON-VOICE
CANCELLER”.
За да го отмените, натиснете бутона VOICE
CANCELLER отново.
Качеството на VOICE CANCELLER може да
е различно в зависимост от условията на
запис на музикалните файлове.
,,Забележка
yy Тази функция е налична при
функциите CD, USB или BT
(Bluetooth).
yy Ако функцията не е налична, в
прозореца на дисплея се появява
„NOT SUPPORT”.
yy Тази функция е налична за
използване само когато е свързан
микрофон.
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
yy Тя не е налична за mono източници.
yy За да я инициализирате, променете
функцията или разкачете
микрофона.
yy Възможно е тази функция да не може
да се инициализира в зависимост
от състоянието на свързаните
устройства.
Използване
35
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ТОНАЛНОСТ
VOCAL EFFECTS (гласови
ефекти)
Можете да регулирате тоналността в 9
стъпки (4 стъпки по-висока, 4 стъпки пониска и първоначалната тоналност).
Когато свържете микрофон към жака MIC,
може да се наслаждавате на функцията
„Караоке“, като променяте гласа.
yy За да изострите тоналността с една
единица, натиснете неколкократно
KEY CHANGER(L) по време на
възпроизвеждане.
yy За да притъпите тоналността с една
единица, натиснете неколкократно
KEY CHANGER(l) по време на
възпроизвеждане.
,,Забележка
yy За да я инициализирате, променете
функцията, разкачете микрофона
или променете музиката.
yy Възможно е тази функция да
не може да се инициализира
в зависимост от свързаните
устройства.
yy Ако функцията не е налична, в
прозореца на дисплея се появява
„NOT SUPPORT”.
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
ECHO2
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
,,Забележка
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
yy Ако натиснете KEY CHANGER, DJ
EFFECT или MIC ECHO на уреда
в режим VOCAL EFFECTS, след
излизане от настоящите VOCAL
EFFECTS, изключете режим
VOCAL EFFECTS и работете с KEY
CHANGER, DJ EFFECT или в режим
ECHO.
yy За да изключите режим VOCAL
EFFECTS, натиснете и задръжте
VOCAL EFFECTS.
3
Използване
yy Тази функция е налична при
функциите CD, USB или BT
(Bluetooth).
За да изберете различен режим, натиснете
VOCAL EFFECTS многократно или
натиснете VOCAL EFFECTS, а след това
DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL на
системата, когато на дисплея се появи
режимът „Вокални ефекти“.
36
Използване
ECHO (ехо)
Когато включите микрофона си в жака MIC,
може да създадете ехо ефект на звука от
микрофоните, като натискате MIC ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Забележка
ECHO OFF
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
3
Използване
yy Ако натиснете бутона VOCAL
EFFECTS в режима ECHO, след
запаметяване на текущото ECHO
изключете режима ECHO и
настройте режима VOCAL EFFECTS.
Натиснете MIC ECHO отново, след
архивиране на текущите VOCAL
EFFECTS, и работете в ECHO
режим.
LIGHTING
Тази функция предлага парти атмосфера,
като контролира осветяването на
системата.
Натискайте многократно LIGHTING на
устройството или натиснете LIGHTING
на устройството, след което завъртете
DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL на
устройството.
OFF
PARTY
PEACEFUL
ROMANTIC
COOL
UPBEAT
FIERY
EXCITED
DYNAMIC
HEALING
SUNNY
OFF
,,Забележка
yy Функцията „Осветяване“ работи с
всички функции.
yy Режимът „Осветяване“ запазва
предишния си режим, когато
натиснете LIGHTING на системата за
първи път, натиснете отново, за да
смените режимите.
Използване
Настройка на таймера за
автоматично изключване
Натиснете SLEEP на дистанционното
управление неколкократно, за да изберете
времето на забавяне между 10 и 180
минути. След изтичане на времето за
забавяне системата ще се изключи.
За да отмените функцията „сън”, натискайте
многократно SLEEP на дистанционното
управление, докато се появи “OFF”.
,,Забележка
yy Можете да редактирате оставащото
време, когато е показано оставащото
време или „DIMMER”.
Затъмнител
Натиснете SLEEP на дистанционното
управление веднъж. Дисплеят ще се
затъмни наполовина.
За да я отмените, натиснете многократно
бутона SLEEP на дистанционното
управление, докато се появи “OFF”.
,,Забележка
Цялото осветление се изключва при
работа с регулатора на осветеността.
Автоматично изключване
Този уред ще се изключи сам, за да спести
енергия, в случай че основният уред не
бъде свързан към външно устройство и не
бъде използван за период от 15 минути.
Уредът ще се изключи сам и след шест
часа, ако главният уред бъде свързан към
друг уред с аналогови входни източници.
Функцията за автоматично изключване на
захранването се прилага само за MAIN
устройство в случай на връзка WIRELESS
PARTY LINK. В случай на OTHER
устройство, функцията за автоматично
изключване е достъпна след прекъсване
на връзката между устройствата OTHER и
MAIN.
Как се прекъсва връзката
с безжичната мрежа или
безжичното устройство.
Изключете уреда, като натиснете бутона за
захранване за повече от 5 секунди.
3
Използване
yy Може да проверите оставащото
време преди системата да се
изключи. Натиснете SLEEP на
дистанционното управление,
за да проверите или промените
оставащото време.
37
38
Използване
Включване на AUTO
POWER
Автоматична промяна на
функция
Този уред се включва автоматично от
входен източник: Bluetooth или LG TV.
Този уред разпознава входни сигнали като
Bluetooth, LG TV и преносимо устройство,
след което автоматично променя
подходящата функция.
Когато включите своя телевизор към тази
система, тя разпознава входящия сигнал
и избира подходящата функция. Може да
чуете звука от системата.
3
Използване
Ако опитате да свържете своето Bluetooth
устройство, този уред ще се включи и
ще се свърже с Bluetooth устройството.
Можете да възпроизведете желаната
музика.
Когато изключите това устройство с
натискане на 1 на устройството за 5
секунди, всеки път можете да включвате
или изключвате функцията AUTO POWER.
На дисплея
Описание
ON-AUTO POWER
Функцията AUTO
POWER е включена.
OFF-AUTO POWER
Функцията AUTO
POWER е изключена.
,,Забележка
yy Тази функция може да не работи
в зависимост от свързаното
устройство.
yy В зависимост от свързаното
устройство уредът се включва, но
може да не се осъществи връзка
чрез Bluetooth функцията.
yy Ако Bluetooth връзката с това
устройство прекъсне, някои
Bluetooth устройства ще се опитват
непрекъснато да се свържат с
устройството. Поради това се
препоръчва да прекъснете връзката,
преди да изключите устройството.
yy Ако опитате да осъществите връзка с
приложението „Music Flow Bluetooth”,
се включва Bluetooth функцията на
този уред.
yy Ако включите устройството чрез
функцията LG TV или Bluetooth, се
включва съответната функция на
това устройство.
yy Ако вече сте сдвоявали този уред,
той може да се включи автоматично
от източник на входен сигнал, докато
е изключен.
Когато опитате да свържете
Bluetooth устройство
Когато опитате да свържете Bluetooth
устройство към този уред, се избира
Bluetooth функцията. Възпроизведете
музика на Bluetooth устройството.
При свързване на 3.5 mm стерео
кабел
Когато свържете преносимото устройство
към конектора PORT.IN, се избира функция
PORTABLE. Възпроизведете музика на
преносимото устройство.
Когато е свързан LG телевизор
Когато включите своя LG телевизор,
свързан чрез LG Sound Sync, този уред
променя функцията на LG телевизор.
Можете да чуете звука от вашия телевизор.
,,Забележка
yy Тази функция не е налична по време на
запис или изтриване.
yy Тази функция работи само с устройства,
които са били свързвани преди.
yy Ако е активиран режимът за
ограничаване на връзките през
Bluetooth, осъществяването на такава
връзка ще бъде възможно само през
режим „Bluetooth“ и „LG TV“.
Използване
Настройка на
часовника
Използване на плейъра
като будилник
1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте ALARM на
дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте CLOCK
[„Часовник“] на дистанционното
управление.
3. Изберете режима на извеждане
на часа, като натиснете C/V на
дистанционното управление.
- AM 12:00 (за извеждане на АМ (преди
обед) и PM (следобед)) или 0:00 (за
24-часов формат)
5. Изберете часа, като натиснете C/V на
дистанционното управление.
6. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
7. Изберете минутите, като натиснете
C/V на дистанционното управление.
8. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
Настройка на часовника
чрез приложението „Music
Flow Bluetooth”
Инсталирайте приложението „Music Flow
Bluetooth” на вашето Android устройство.
(Страница 25-26)
Часовникът на вашия уред ще се
синхронизира автоматично с вашето
устройство чрез активиране на Bluetooth
връзка с приложението „Music Flow
Bluetooth”.
1. Включете уреда.
3. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените часа и
минутите, и натиснете RDS/SET, за да
запазите промените.
4. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да изберете функция,
след което натиснете RDS/SET на
дистанционното управление, за да
запаметите.
-Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да изберете
предварително запаметен номер,
когато изберете тунера, а след това
натиснете RDS/SET на дистанционното
управление.
Ако няма номер в паметта, тази стъпка
се прескача.
5. Натиснете C/V на дистанционното
управление, за да промените силата на
звука, след което натиснете RDS/SET
на дистанционното управление, за да
запаметите.
,,Забележка
yy Ако сте настроили часовника,
можете да проверите часа,
като натиснете CLOCK на
дистанционното управление, дори
когато плейърът е изключен.
yy Можете да настроите аларма след
настройка на времето на часовника.
yy Ако сте настроили часовника и
алармата, можете да проверите
информацията за настройка на
алармата, като натиснете ALARM на
дистанционното управление, дори
когато системата е изключена.
yy Можете да изберете режим ALARM
ON/OFF, като натиснете ALARM на
дистанционното управление.
3
Използване
4. Натиснете RDS/SET на дистанционното
управление, за да потвърдите избора
си.
39
40
Използване
LG Sound Sync
Можете да управлявате някои функции на
този уред от дистанционното управление
на телевизор, поддържащ LG Sound Sync.
Функцията е съвместима с LG телевизори,
поддържащи LG Sound Sync. Уверете се,
че вашият телевизор притежава емблемата
LG Sound Sync.
3
Използване
Функции, които могат да се контролират
от дистанционното управление на LG
телевизора: увеличаване/намаляване на
силата на звука, заглушаване на звука
За подробности относно LG Sound Sync
вижте ръководството за потребителя на
вашия телевизор.
1. Включете системата, като натиснете 1.
2. Натиснете F, докато е избрана
функцията „LG TV“.
3. Настройте изходния звуков сигнал на
телевизора за слушане на звука през
този уред:
Меню за настройка на телевизора
[Sound] [ [TV Sound output] [ [LG
Sound Sync (Wireless)]
На екрана на дисплея се появява
„PAIRED” за около 3 секунди, след което
можете да видите „LG TV” в прозореца
на дисплея, ако телевизорът и вашият
уред са свързани нормално.
,,Забележка
yy Можете също да използвате
дистанционното управление на този
уред, докато използвате функцията
LG Sound Sync. Ако използвате
отново дистанционното управление на
телевизор, уредът се синхронизира с
телевизора.
yy При неуспешна връзка проверете
състоянието на този уред и на вашия
телевизор: захранване, функция.
yy Проверете състоянието на този уред
и свързването в дадените по-долу
случаи при използването на функцията
LG Sound Sync.
-- Системата е изключена.
-- Превключване на друга функция.
-- Прекъсване на безжичната връзка,
причинено от смущения или поради
отдалеченост.
yy Времето за изключване на този уред е
различно в зависимост от вашия телевизор.
yy Ако опитате да промените функцията,
така че да използвате функцията за
LG телевизор, силата на звука ще се
промени в съответствие с нивото на
звука на LG телевизора.
yy Елементите от менюто за настройка на
телевизора се различават в зависимост
от модела на вашия телевизор.
yy Ако сте изключили уреда директно с
натискане на 1, функцията LG Sound
Sync ще се изключи. За да използвате
отново тази функция, трябва да свържете
отново телевизора и системата.
yy Силата на звука може да се увеличи,
когато TV и този уред са свързани чрез
LG Sound Sync. Намалете силата на
звука на TV и след това свържете с
този уред.
yy Когато включите свързания чрез
LG Sound Sync телевизор LG или
активирате функцията „LG TV“,
системата автоматично превключва
функцията на „Телевизор LG“.
yy Трябва да настроите звука на
телевизора ръчно в зависимост от
модела на телевизора.
yy Ако регулирате силата на звука
на телевизора когато този уред и
телевизора са свързани чрез LG Sound
Sync, този уред може да усили силата
на звука поради синхронизирането й с
тази на телевизора.
Използване
Връзка с WIRELESS
PARTY LINK
Изходният звук на
(MAIN) уред се
извежда през
(OTHER) уред.
Той е съвместим с уреди, поддържащи
WIRELESS PARTY LINK.
Името на функцията за експандиране
на звука между съвместими продукти по
безжичен път бе променено на WIRELESS
PARTY LINK.
2. Натиснете 3 WIRELESS LINK на
устройството, за да изберете MAIN или
OTHER.
-
Уред: Изберете MAIN.
-
Уред: Изберете OTHER.
Два уреда опитват да се свържат един с
друг.
3. Когато тези уреди бъдат успешно
свързани един с друг, името на всяко от
свързаните устройства се появява на
всеки уред.
,,Забележка
yy Ако използвате LG Sound Sync,
тази функция не е налична. Ако
активирате функцията LG TV, на
екрана на дисплея се появява „NOT
SUPPORT”.
yy Можете да използвате микрофон
само във OTHER уред. В случай на
OTHER уред се поддържат само
някои функции.
yy При деактивиране на WIRELESS
PARTY LINK OTHER уред преминава
към BT (Bluetooth) функция.
yy Ако връзката е неуспешна, в
прозореца на дисплея се появява
„FAILED”.
yy Някои функции се синхронизират
една с друга.
yy Връзката WIRELESS PARTY LINK
ще се прекъсне, когато изключите
системата или натиснете
3 WIRELESS LINK от нея.
yy Звукът на MAIN уреда и на OTHER
уреда може да са различни в
зависимост от състоянието на
възпроизвеждане или от източника.
yy Проверете следната информация
при свързване с Bluetooth.
-- Можете да свържете само едно
Bluetooth устройство в MAIN
уреда. Не можете да свържете
Bluetooth устройство към OTHER
уреда.
-- Връзката чрез WIRELESS PARTY
LINK се поддържа само при
Android устройства. (Връзката
чрез WIRELESS PARTY LINK
може да не се поддържа в
зависимост от спецификациите
или операционната система на
свързаното устройство.)
-- Сменяемите/разглобяемите
Bluetooth устройства (като
например ключ за порт и други)
не поддържат връзка с WIRELESS
PARTY LINK.
-- Когато е свързан WIRELESS
PARTY LINK, Bluetooth връзката
не е налична в състояние на
запис или изтриване.
-- Ако свържете WIRELESS PARTY
LINK докато възпроизвеждате от
свързано Bluetooth устройство, то
може да бъде повторно свързано,
в зависимост от спецификацията
на телефона.
yy MAIN / OTHER може да се покажат
като MASTER (Главен) / SLAVE
(Второстепенен) в съществуващите
продукти.
3
Използване
1. Натиснете 3 WIRELESS LINK на
системата. На дисплея се появява
PARTY LINK MODE SELECT.
41
42
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Общи
Проблем
Причина и решение
yy Изключете захранването на тази система и свързаното външно
устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други) и
ги включете отново.
Уредът не работи
правилно.
yy Извадете захранващите кабели на този уред и на свързаното
външно устройство (телевизор, уфер, DVD плейър, усилвател и
други) и опитайте да ги свържете отново.
yy Предишната настройка може да не се запази, когато устройството
се изключи.
yy Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел.
4
Няма захранване.
Отстраняване на неизправности
Няма звук.
yy Проверете дали електрозахранването не е спряно.
Проверете състоянието на електрозахранването, като се опитате
да пуснете други електронни устройства.
yy Проверете дали сте избрали правилната функция.
Натиснете бутон за функция и проверете избраната функция.
yy Поставен е невъзпроизводим диск. Проверете възпроизвеждания
диск.
Уредът не започва
възпроизвеждане.
yy Няма поставен диск. Поставете диск.
yy Дискът е замърсен. Почистете диска. (Страница 46)
yy Дискът е поставен обратно.
Поставете диска така, че етикетът или печатната страна да сочат
нагоре.
yy Антената е разположена или свързана неправилно.
Уверете се, че сте свързали добре антената.
Радиостанциите
не могат да
се настройват
правилно.
yy Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб.
Настройте ръчно станцията.
yy Няма предварително запаметени станции или предварително
запаметените станции са изтрити (когато настройвате чрез
търсене на предварително запаметени канали).
Запаметете предварително някои радиостанции, вижте стр. 27 за
подробности.
Отстраняване на неизправности
Проблем
Дистанционното
управление не
работи правилно.
43
Причина и решение
yy Дистанционното управление е твърде далеч от уреда.
Работете с дистанционното управление на разстояние от около 23
фута (7 м).
yy Има преграда между дистанционното управление и уреда.
Отстранете преградата.
yy Батериите на дистанционното са изтощени.
Поставете нови батерии.
Няма светлина от
високоговорителя
yy Вижте светлинните ефекти, като натиснете LIGHTING. (Страница 36)
yy Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync
LG Sound Sync не
работи.
yy Проверете връзката на LG Sound Sync.
yy Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този
уред.
4
Отстраняване на неизправности
44
Приложение
Технически характеристики
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Размери (Ш x В x Д)
Работна температура
Работна влажност
Вижте главния етикет на уреда.
Вижте главния етикет на уреда.
Мрежов режим на готовност: 0,5 W
(Ако всички мрежови портове са активирани.)
Приблиз. 330,0 мм x 716,0 мм x 318,0 мм
5 °C до 35 °C
60%
Входове / изходи
Аналогов аудио вход
(AUX IN)
Вход от преносимо
устройство (PORT. IN)
Микрофон (MIC 1/2)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA гнездо (Л, Д) x 1
1,0 Vrms (3,5 мм стереожак) х 1
Чувствителност 20 mV (1 kHz), 6,3 мм жак x 2
Тунер
5
FM обхват за настройка
87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz
Приложение
Система
Честотни характеристики
Съотношение сигнал-шум
Динамичен обхват
Захранване на шината (USB)
40 до 20000 Hz
Повече от 75 dB
Повече от 80 dB
5 V 0 500 mA
Усилвател (RMS изходна мощност)
Обща изходна мощност
500 W RMS
ВИСОКА
165 W RMS X 2 (4 Ω при 1 kHz, 10 % THD)
НИСКА
170 W RMS (4 Ω при 200 Hz, 10 % THD)
yy Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.
Приложение
45
Търговски марки и лицензи
Знаците и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth
SIG, Inc. и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим.
Други търговски марки и наименования са на съответните собственици.
5
Приложение
46
Приложение
Поддръжка
Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Забележки относно
дисковете
Работа с дисковете
Не слагайте лепенки или тиксо по
дисковете.
Съхраняване на дисковете
5
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.
Поддържайте външните
повърхности чисти
Приложение
След използване на диска винаги го
връщайте в опаковката му. Не излагайте
дисковете на пряка слънчева светлина или
на източници на топлина и никога не ги
оставяйте в паркиран автомобил, изложен
на пряка слънчева светлина.
Не използвайте летливи течности,
като например спрей против насекоми,
близо до уреда. Прилагането на голям
натиск при почистване може да повреди
повърхностите. Не оставяйте гумени или
пластмасови изделия в продължителен
контакт с уреда.
Почистване на дисковете
Почистване на уреда
Отпечатъците от пръсти и прахът по
диска могат да влошат качеството
на изображението и на звука. Преди
възпроизвеждане почиствайте диска с
чиста кърпа. Избърсвайте диска от центъра
към периферията.
За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.
Не използвайте силни разтворители, като
например алкохол, бензин, разредители,
почистващи препарати или антистатичен
спрей за стари грамофонни плочи.
Поддръжка на уреда
Уредът е високотехнологично, прецизно
устройство. Ако оптичната приемна леща
или механизмът за въртене на диска
се замърсят или износят, качеството
на изображението може да се влоши.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервизен център за повече информация.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising